ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ. (Οδεγία 2006/12/ΔΚ, Παξάξηεκα Η)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ. (Οδεγία 2006/12/ΔΚ, Παξάξηεκα Η)"

Transcript

1 ΑΔΑ 4Α1ΩΗ-ΙΣ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ (Οδεγία 2006/12/ΔΚ, Παξάξηεκα Η) Q1 Τπνιείκκαηα παξαγσγήο ή θαηαλάισζεο πνπ δελ δηεπθξηλίδνληαη θαησηέξσ Q2 Πξντφληα κε ζχκθσλα κε ηα πξφηππα Q3 Πξντφληα πνπ έρνπλ ππεξβεί ην φξην δηαηήξεζήο ηνπο Q4 Ύιεο πνπ έρνπλ θαηά ηχρε εθρπζεί, απνιεζζεί ή γηα ηηο νπνίεο έρεη ζεκεησζεί θάπνην πεξηζηαηηθφ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θάζε είδνπο πιηθνχ εμνπιηζκνχ θ.ιπ., ν νπνίνο έρεη κνιπλζεί εμ αηηίαο απηνχ ηνπ πεξηζηαηηθνχ Q5 Ύιεο πνπ έρνπλ κνιπλζεί ή ξππαλζεί χζηεξα απφ εζειεκέλεο δξαζηεξηφηεηεο (π.ρ. ππνιείκκαηα εξγαζηψλ θαζαξηζκνχ, πιηθά ζπζθεπαζίαο, πεξηέθηεο θ.ιπ.) Q6 Με ρξεζηκνπνηήζηκα ζηνηρεία (π.ρ. άδεηεο ειεθηξηθέο ζηήιεο, εμαληιεκέλνη θαηαιχηεο θ.ιπ.) Q7 Οπζίεο πνπ έρνπλ γίλεη αθαηάιιειεο πξνο ρξήζε (π.ρ. κνιπζκέλα νμέα, κνιπζκέλνη δηαιχηεο, εμαληιεκέλα άιαηα βαθήο κεηάιισλ θ.ιπ.) Q8 Τπνιείκκαηα βηνκεραληθψλ κεζφδσλ (π.ρ. ζθσξίεο, ππνζηήκαηα απφζηαμεο θ.ιπ.) Q9 Τπνιείκκαηα κεζφδσλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ξχπαλζεο (π.ρ. ηιχο πιπζίκαηνο αεξίσλ, ζθφλεο θίιηξσλ αέξνο, θζαξκέλα θίιηξα θ.ιπ.) Q10 Τπνιείκκαηα βηνκεραληθήο θαηεξγαζίαο/κνξθνπνίεζεο (π.ρ. ξηλίζκαηα ηφξλεπζεο ή θξαδαξίζκαηνο θ.ιπ.) Q11 Τπνιείκκαηα εμφξπμεο θαη πξνεηνηκαζίαο πξψησλ πιψλ (π.ρ. ππνιείκκαηα κεηαιιεπηηθήο ή πεηξειατθήο εθκεηάιιεπζεο θ.ιπ.) Q12 Μνιπζκέλεο χιεο [π.ρ. έιαην πνπ έρεη ξππαλζεί απφ πνιπρισξησκέλν δηθαηλχιην (PCB) θ.ιπ.] Q13 Κάζε χιε, νπζία ή πξντφλ ε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ νπνίνπ απαγνξεχεηαη απφ ην λφκν Q14 Πξντφληα πνπ δελ κπνξνχλ λα ρξεζηκεχζνπλ ή δελ κπνξνχλ πιένλ λα ρξεζηκεχζνπλ ζηνλ θάηνρφ ηνπο (π.ρ. απνξξίκκαηα γεσξγίαο, θαηνηθηψλ, γξαθείσλ, θαηαζηεκάησλ, εξγαζηεξίσλ θ.ιπ.) Q15 Μνιπζκέλεο χιεο, νπζίεο ή πξντφληα πνπ πξνέξρνληαη απφ δξαζηεξηφηεηεο απνθαηάζηαζεο γαηψλ Q16 Κάζε νπζία, χιε ή πξντφλ πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ηηο πξναλαθεξφκελεο θαηεγνξίεο. 8

2 ΑΔΑ 4Α1ΩΗ-ΙΣ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑΘΔΗ (Οδεγία 2006/12/ΔΚ, Παξάξηεκα ΗΗΑ) ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑΘΔΗ Σημείωση θνπφο ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο είλαη ε αλαθεθαιαίσζε ησλ εξγαζηψλ δηάζεζεο απνβιήησλ, φπσο απηέο εθηεινχληαη ζηελ πξάμε. χκθσλα κε ην άξζξν 4, ηα απφβιεηα πξέπεη λα δηαηίζεληαη κε ηξφπν πνπ λα κε ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ αλζξψπηλε πγεία θαη ρσξίο λα ρξεζηκνπνηνχληαη δηαδηθαζίεο ή κέζνδνη πνπ κπνξνχλ λα βιάςνπλ ην πεξηβάιινλ. D 1 Δλαπφζεζε εληφο ή επί ηνπ εδάθνπο (π.ρ. ζε ρσκαηεξέο θ.ιπ.) D 2 Δπεμεξγαζία ζε ρεξζαίν ρψξν (π.ρ. βηναπνηθνδφκεζε πγξψλ απνβιήησλ ή ιπκαηνιάζπεο ζην έδαθνο θ.ιπ.) D 3 Βαζεία έγρπζε (π.ρ. έγρπζε αληιήζηκσλ απνβιήησλ ζε θξέαηα, ζε ζφινπο άιαηνο ή ζε θπζηθά γεσινγηθά ξήγκαηα θ.ιπ.) D 4 Σεικάησζε (π.ρ. έθρπζε πγξψλ απνβιήησλ ή ιπκαηνιάζπεο ζε θξέαηα, κηθξέο ιίκλεο ή ιεθάλεο θ.ιπ.) D 5 Δηδηθά δηεπζεηεκέλνη ρψξνη απφξξηςεο (π.ρ. ηνπνζέηεζε ζε ζεηξά ρσξηζηψλ ζηεγαλψλ θπςεινεηδψλ θαηαζθεπψλ, επηθαιπκκέλσλ θαη ζηεγαλνπνηεκέλσλ ηφζν κεηαμχ ηνπο φζν θαη ζε ζρέζε κε ην πεξηβάιινλ θ.ιπ.) D 6 Απφξξηςε απνβιήησλ ζε πδαηηθφ πεξηβάιινλ πιελ ηεο θαηαβχζηζεο D 7 Καηαβχζηζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηαθήο ζην ζαιάζζην βπζφ D 8 Βηνινγηθή επεμεξγαζία πνπ δελ αλαθέξεηαη ζε άιιν ζεκείν ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο, ε νπνία έρεη απνηέιεζκα ην ζρεκαηηζκφ ηειηθψλ ελψζεσλ ή κεηγκάησλ πνπ δηαηίζεληαη κε θάπνηα απφ ηηο κεζφδνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία D 1 έσο D 7 θαη D 9 έσο D 12 D 9 Φπζηθνρεκηθή επεμεξγαζία πνπ δελ αλαθέξεηαη ζε άιιν ζεκείν ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο θαη ε νπνία έρεη σο απνηέιεζκα ην ζρεκαηηζκφ ηειηθψλ ελψζεσλ ή κεηγκάησλ πνπ δηαηίζεληαη κε θάπνηα απφ ηηο κεζφδνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηα παξαξηήκαηα D 1 έσο D 8 θαη D 10 έσο D 12 (π.ρ. εμάηκηζε, μήξαλζε, δηαπχξσζε θ.ιπ.) D 10 Απνηέθξσζε ζην έδαθνο D 11 Απνηέθξσζε ζηε ζάιαζζα D 12 Μφληκε απνζήθεπζε (π.ρ. ελαπφζεζε δνρείσλ ζε νξπρείν θ.ιπ.) D 13 πγθέληξσζε απνβιήησλ πξηλ ππνβιεζνχλ ζε κηα απφ ηηο εξγαζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία D 1 έσο D 12 D 14 Δπαλαζπζθεπαζία απνβιήησλ πξηλ ππνβιεζνχλ ζε κηα απφ ηηο εξγαζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία D 1 έσο D 13 D 15 Δλαπνζήθεπζε, ελ αλακνλή κηαο απφ ηηο εξγαζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία D 1 έσο D 14 (εθηφο απφ ηελ πξνζσξηλή ελαπνζήθεπζε, πξηλ απφ ηε ζπιινγή, ζην ρψξν φπνπ παξάγνληαη ηα απφβιεηα) 9

3 ΑΔΑ 4Α1ΩΗ-ΙΣ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ ΔΡΓΑΙΔ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ (Οδεγία 2006/12/ΔΚ, Παξάξηεκα ΗΗΒ) ΔΡΓΑΙΔ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ Σημείωση θνπφο ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο είλαη ε αλαθεθαιαίσζε ησλ εξγαζηψλ αμηνπνίεζεο, φπσο απηέο εθηεινχληαη ζηελ πξάμε. χκθσλα κε ην άξζξν 4, ηα απφβιεηα πξέπεη λα αμηνπνηνχληαη κε ηξφπν πνπ λα κε ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ αλζξψπηλε πγεία θαη ρσξίο λα ρξεζηκνπνηνχληαη δηαδηθαζίεο ή κέζνδνη πνπ κπνξνχλ λα βιάςνπλ ην πεξηβάιινλ. R 1 Κχξηα ρξήζε σο θαχζηκν ή άιιν κέζν παξαγσγήο ελέξγεηαο R 2 Αλάθηεζε/αλαγέλλεζε δηαιπηψλ R 3 Αλαθχθισζε/αλάθηεζε νξγαληθψλ νπζηψλ πνπ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη σο δηαιχηεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εξγαζηψλ ιηπαζκαηνπνίεζεο θαη άιισλ δηεξγαζηψλ κεηαηξνπήο βηνινγηθνχ ραξαθηήξα) R 4 Αλαθχθισζε/αλάθηεζε κεηάιισλ θαη κεηαιιηθψλ ελψζεσλ R 5 Αλαθχθισζε/αλάθηεζε άιισλ αλνξγάλσλ πιψλ R 6 Αλαγέλλεζε νμέσλ ή βάζεσλ R 7 Αλάθηεζε πξντφλησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δέζκεπζε ησλ ξχπσλ R 8 Αλάθηεζε πξντφλησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ θαηαιχηεο R 9 Αλαγέλλεζε ή άιιε επαλαρξεζηκνπνίεζε ειαίσλ R 10 Γηαζπνξά ζην έδαθνο ππέξ ηεο γεσξγίαο ή ηεο νηθνινγίαο R 11 Υξήζε θαηαινίπσλ απφ ηηο εξγαζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία R 1 έσο R 10 R 12 Αληαιιαγή απνβιήησλ πξνθεηκέλνπ λα ππνβιεζνχλ ζε θάπνηα απφ ηηο εξγαζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία R 1 έσο R 11 R 13 Δλαπνζήθεπζε απνβιήησλ ελ αλακνλή κηαο απφ ηηο εξγαζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία R 1 έσο R 12 (εθηφο απφ ηελ πξνζσξηλή ελαπνζήθεπζε, πξηλ απφ ηε ζπιινγή, ζην ρψξν φπνπ παξάγνληαη ηα απφβιεηα) 10

4 ΑΔΑ 4Α1ΩΗ-ΙΣ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV ΥΩΡΔ ΜΔΡΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΣΗ ΒΑΙΛΔΙΑ (www.basel.int/ratif/convention.htm/ αλάθηεζε 18/2/2011) 1. Αθγαληζηάλ 59. Δπξσπατθή Έλσζε 117. Νανχξνπ 175.Οπξνπγνπάε 2. Αιβαλία 60. Αηζηνπία 118. Νεπάι 176. Οπδκπεθηζηάλ 3. Αιγεξία 61. Φηιαλδία 119. Οιιαλδία 177. Βελεδνπέια 4. Αγθφια 62. Γαιιία 120. Νέα Εειαλδία 178. Βηεηλάκ 5. Αλδφξα 63. Γθακπφλ 121. Νηθαξάγνπα 179. Τεκέλε 6. Αληίγθνπα & 64. Γθάκπηα 122. Νίγεξαο 180. Εάκπηα Μπαξκπάληνο 7. Αξγεληηλή 65. Γεσξγία 123. Νηγεξία 8. Αξκελία 66. Γεξκαλία 124. Ννξβεγία 9. Απζηξαιία 67. Γθάλα 125. Οκάλ 10. Απζηξία 68. Διιάδα 126. Παθηζηάλ 11. Αδεξκπατηδάλ 69. Γνπαηεκάια 127. Παλακάο 12. Μπαράκεο 70. Γνπτλέα 128. Παπνχα Νέα Γνπηλέα 13. Μπαρξέηλ 71. Γνπτλέα-Μπηζζάνπ 129. Παξαγνπάε 14. Μπαγθιαληέο 72. Γνπηάλα 130. Πεξνχ 15. Μπαξκπάληνο 73.Ατηή 131. Φηιηππίλεο 16. Λεπθνξσζία 74. Ολδνχξα 132. Πνισλία 17. Βέιγην 75. Οπγγαξία 133. Πνξηνγαιία 18. Μπειίδε 76. Ηζιαλδία 134. Καηάξ 19. Μπελίλ 77. Ηλδία 135. Κνξέα 20. Μπνπηάλ 78. Ηλδνλεζία 136. Μνιδαβία 21. Βνιηβία 79. Ηξάλ 137. Ρνπκαλία 22. Βνζλία & Δξδεγνβίλε 80.Ηξιαλδία 138. Ρσζία 23. Μπνηζνπάλα 81. Ηζξαήι 139. Ρνπάληα 24. Βξαδηιία 82. Ηηαιία 140. ακφα 25. Μπξνχλετ 83. Σδακάηθα 141. ανπδηθή Αξαβία 26. Βνπιγαξία 84. Ηαπσλία 142. ελεγάιε 27. Μπνπξθίλα Φάζν 85. Ηνξδαλία 143. εξβία 28. Μπνπξνχληη 86. Καδαθζηάλ 144. ευρέιιεο 29. Κακπφηδε 87. Κέλπα 145. ηγθαπνχξε 30. Κακεξνχλ 88. Κηξηκπάηη 146. ινβαθία 31. Καλαδάο 89. Κνπβέηη 147. ινβελία 32. Πξάζηλν Αθξσηήξη 90. Κηξγηζηάλ 148. νκαιία 33. Γεκνθξαηία Κεληξηθήο 91. Λάνο 149. νκαιία Αθξηθήο 34. Σζαλη 92. Λεηνλία 150. Νφηηα Αθξηθή 35. Υηιή 93. Λίβαλνο 151. Ηζπαλία 36. Κίλα 94. Λεζφην 152. ξη Λάλθα 37. Κνινκβία 95. Ληβεξία 153. Άγηνο Υξηζηφθνξνο θαη Νέβηο 38. Κνκφξεο 96. Ληβχε 154. Αγία Λνπθία 39. Κνλγθφ 97. Ληρηελζηάηλ 155. Αγ. Βηθέληηνο θαη Γξελαδίλεο 40. Νεζηά Κνπθ 98. Ληζνπαλία 156. νπδάλ 41. Κφζηα Ρίθα 99. Λνπμεκβνχξγν 157. νπαδηιάλδε 42. Αθηή Διεθαληνζηνχ 100. Μαδαγαζθάξε 158. νπεδία 43. Κξναηία 101. Μαιάνπη 159. Διβεηία 44. Κνχβα 102. Μαιαηζία 160. πξία 45. Κχπξνο 103. Μαιβίδεο 161. Σαυιάλδε 46. Σζερία 104. Μάιη 162. ΠΓΓΜ 47. Λατθή Γεκνθξαηία ηεο 105. Μάιηα 163. Σφγθν Κνξέαο 48. Λατθή Γεκνθξαηία ηνπ 106. Νεζηά Μάξζαι 164. Σφλγθα Κνλγθφ 49. Γαλία 107. Μαπξηηαλία 165. Σξηληηάλη & Σνκπάθν 50. Σδηκπνπηί 108. Μαπξίθηνο 166. Σπλεζία 51. Νηνκίληθα 109. Μεμηθφ 167. Σνπξθία 52. Γνκεθαληθή Γεκνθξαηία 110. Μηθξνλεζία 168. Σνπξθκεληζηάλ 53. Δθνπαδφξ 111. Μνλαθφ 169. Οπγθάληα 54. Αίγππηνο 112. Μνγγνιία 170. Οπθξαλία 55. Δι αιβαδφξ 113. Μαπξνβνχλην 171. Ζλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα 56. Ηζεκεξηλή Γνπτλέα 114. Μαξφθν 172. Ζλ. Βαζίιεην 57. Δξπζξαία 115. Μνδακβίθε 173. Σαλδαλία 58. Δζζνλία 116. Νακίκπηα 174. ΖΠΑ 11

5 ΑΔΑ 4Α1ΩΗ-ΙΣ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V ΥΩΡΔ ΜΔΡΗ ΣΟΤ ΟΟΑ Απόθαζε C(2001)107/FINAL (www.oecd.int / αλάθηεζε 18/2/2011) 1. Απζηξαιία 2. Απζηξία 3. Βέιγην 4. Καλαδάο 5. Υηιή 6. Σζερία 7. Γαλία 8. Δζζνλία 9. Φηιαλδία 10. Γαιιία 11. Γεξκαλία 12. Διιάδα 13. Οπγγαξία 14. Ηζιαλδία 15. Ηξιαλδία 16. Ηζξαήι 17. Ηηαιία 18. Ηαπσλία 19. Κνξέα 20. Λνπμεκβνχξγν 21. Μεμηθφ 22. Οιιαλδία 23. Νέα Εειαλδία 24. Ννξβεγία 25. Πνισλία 26. Πνξηνγαιία 27. ινβαθία 28. ινβελία 29. Ηζπαλία 30. νπεδία 31. Διβεηία 32. Σνπξθία 33. Ζλ. Βαζίιεην 34. ΖΠΑ 12

6 ΑΔΑ 4Α1ΩΗ-ΙΣ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VI Α) Έγγπαθο κοινοποίηζηρ για διαζςνοπιακέρ διακινήζειρ/μεηαθορές αποβλήηων 1. Δξαγωγέαρ - Κοινοποιών Αξηζκόο 3. Κοινοποίηζη κεηξώνπ απιθ. Όλνκα Κοινοποίηζη πος αθοπά A Μεκνλσκέλε (ii.(i ζε κεηαθνξά ) ) Αξκόδηνο Γ. Τει. Φ α μ B. (i) Γηάζεζε (1) Πξνεγθεθξηκέλε εγθαηάζηαζε αμηνπνίεζεο (2 3) 4. Πποβλεπόμενορ ζςνολικόρ απιθμόρ μεηαθοπών (ii ) Πνιιαπιέο κεηαθνξέο Αμηνπνίεζε 5. Πποβλεπόμενη ζςνολική ποζόηηηα (4) 2. Διζαγωγέαρ Παπαλήπηηρ Αξηζκόο Tόλνη (Mg) κεηξώνπ Όλνκα m 3 6. Πποβλεπόμενο σπονικό διάζηημα για ηη(ηιρ) μεηαθοπά(έρ) (4) ζε Τειεπηαία Πξώηε αλαρώξεζε αλαρώξεζε Αξκόδηνο 7. Σύπορ(-οι) ζςζκεςαζίαρ (5) Φ Τει αμ Απαιηήζειρ ειδικού σειπιζμού (6) Ναη Όρη Δπγαζίερ διάθεζηρ/αξιοποίηζηρ (2) Κσδηθόο D / Κσδηθόο R 8. Δπιλεγείρ(ένηερ) μεηαθοπέαρ(είρ) Αξηζκόο κεηξώνπ Όλνκα (7) ζε (5) Φξεζηκνπνηνύκελε ηερλνινγία (6) Αξκόδηνο Λόγνο εμαγσγήο (1;6) Φαμ Τει Ονομαζία και ζύνθεζη ηων αποβλήηων (6) Τξόπνο(νη) κεηαθνξάο (5) 9. Γημιοςπγόρ(οί)/παπαγωγόρ(οί) αποβλήηων (1 7 8) Αξηζκόο κεηξώνπ Όλν κα ζε 13. Φςζικά σαπακηηπιζηικά (5) Αξκόδηνο Τ ε ι. Τόπνο θαη δηαδηθαζία παξαγσγήο (6) Φαμ 10. Δγκαηάζηαζη διάθεζηρ (2) ή εγκαηάζηαζη αξιοποίηζηρ (2) Αξηζκόο κεηξώνπ Όλνκα ζε Αξκόδηνο Τει. Φ αμ 14. Σαςηοποίηζη ηων αποβλήηων (ζσμπληρώζηε ηοσς ζτεηικούς κωδικούς) Να η (i) Παξάξηεκα VIII (ή IX θαηά πεξίπησζε) ηεο Βαζηιείαο (ii) Κσδηθόο ΟΟΣΑ (εάλ δηαθέξεη από ηνλ (i)) (iii) Καηάινγνο απνβιήησλ ΔΚ (iv) Δζληθόο θσδηθόο ζηε ρώξα εμαγσγήο (iv) Δζληθόο θσδηθόο ζηε ρώξα εηζαγσγήο (vi)άιινο (δηεπθξηλίζηε) (vii) Κσδηθόο Y (viii) Κσδηθόο H (5) (ix) Καηεγνξία UN (5) (x) Αξηζκόο UN (xi) Ολνκαζία κεηαθνξάο UN Ό ρη 13

7 ΑΔΑ 4Α1ΩΗ-ΙΣ Αθξηβήο ηόπνο δηάζεζεο/αμηνπνίεζεο (xii) Τεισλεηαθόο(νί) θώδηθαο(εs) (HS) 15. (α) σεηικέρ σώπερ/κπάηη (β), θσδηθνί αξηζκνί αξκνδίσλ αξρώλ εθόζνλ ππάξρνπλ (γ), αθξηβή ζεκεία εμόδνπ ή εηζόδνπ (ζεκείν δηέιεπζεο ησλ ζπλόξσλ ή ιηκέλαο) Κξάηνο εμαγσγήο/απνζηνιήο Κξάηνο(ε) δηακεηαθόκηζεο (είζνδνο θαη έμνδνο) Κξάηνο εηζαγσγήο/πξννξηζκνύ (α) (β) (γ) 16. Σελωνεία ειζόδος ή/και εξόδος ή/και εξαγωγήρ (Δςπωπαϊκή Κοινόηηηα) Δίζνδ Έμνδν Δμαγσγ νο ο ή 17. Γήλωζη εξαγωγέα/κοινοποιούνηορ - δημιοςπγού/παπαγωγού (1) Βεβαηώλσ όηη νη αλσηέξσ πιεξνθνξίεο είλαη, εμ όζσλ γλσξίδσ, πιήξεηο θαη αθξηβείο. 18. Αξηζκόο Βεβαηώλσ επίζεο όηη έρνπλ αλαιεθζεί νη λνκηθέο / εθηειεζηέο γξαπηέο ζπκβαηηθέο ππνρξεώζεηο θαη όηη ηζρύεη ε ηπρόλ πξνζήθνπζα ζπλεκκέλσλ αζθαιηζηηθή ή άιιε ρξεκαηηθή εγγύεζε πνπ θαιύπηεη ηε δηαζπλνξηαθή κεηαθνξά. παξαξηεκάησλ Ηκεξνκελ Υπνγξα Όλνκα εμαγσγέσο/θνηλνπνηνύληνο Όλνκα δεκηνπξγνύ / παξαγσγνύ 19. Απόδειξη παπαλαβήρ από ηη ζσεηική απμόδια απσή ηων σωπών ειζαγωγήρ - πποοπιζμού/διαμεηακόμιζηρ(1)/εξαγωγήρ - αποζηολήρ (9) ία θή Ηκεξνκελ Υπνγξα ία θή ΤΜΠΛΗΡΩΝΔΣΑΙ ΑΠΟ ΣΙ ΑΡΜΟΓΙΔ ΑΡΥΔ 20. Γπαπηή ζςγκαηάθεζη (1 8) για ηη μεηαθοπά από ηην απμόδια απσή η (ρώξα) Φώξα Η ζπγθαηάζεζε δόζεθε ζηηο Η θνηλνπνίεζε παξειήθζε ζηηο Η ζπγθαηάζεζε ηζρύεη από έσο Η απόδεημε παξαιαβήο απεζηάιε Δάλ Ναη, βι. ζέζε 21 Δηδηθνί όξνη Όρη ζηηο (6) Ολνκαζία ηεο αξκόδηαο αξρήο Ολνκαζία ηεο αξκόδηαο αξρήο Σθξαγίδα θαη/ή ππνγξαθή Σθξαγίδα θαη/ή ππνγξαθή 21. Διδικοί όποι ζςγκαηάθεζηρ για ηη μεηαθοπά ή λόγοι ανηιππήζεων (1) Απαηηείηαη βάζεη ηεο Σύκβαζεο ηεο Βαζηιείαο (2) Σε πεξίπησζε εξγαζηώλ R12/R13 ή D13-D15, επηζπλάςηε επίζεο αληίζηνηρεο πιεξνθνξίεο γηα νπνηαδήπνηε επαθόινπζε εγθαηάζηαζε ή εγθαηαζηάζεηο R12/R13 ή D13-D15 θαη γηα ηελ επαθόινπζε εγθαηάζηαζε ή εγθαηαζηάζεηο R1-R11 ή D1-D12, εθόζνλ απαηηείηαη. (3) Σπκπιεξώλεηαη γηα ηηο δηαθηλήζεηο εληόο ηεο πεξηνρήο ηνπ ΟΟΣΑ θαη κόλνλ εάλ πξόθεηηαη γηα ηελ πεξίπησζε B(ii). (4) Δπηζπλάςηε ιεπηνκεξή θαηάινγν, εάλ πξόθεηηαη γηα πνιιαπιέο κεηαθνξέο (5) Βι. θαηάινγν ζπληνκνγξαθηώλ θαη θσδηθώλ ζηελ επόκελε ζειίδα (6) Δπηζπλάςηε ιεπηνκεξείο νδεγίεο, ελ αλάγθε (7) Δπηζπλάςηε θαηάινγν, εάλ είλαη πεξηζζόηεξνη ηνπ ελόο (8) Δάλ απαηηείηαη βάζεη ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο (9) Δάλ απαηηείηαη βάζεη ηεο απόθαζεο ηνπ ΟΟΣΑ 14

8 ΑΔΑ 4Α1ΩΗ-ΙΣ Καηάλογορ ζςνηομογπαθιών και κωδικών πος σπηζιμοποιούνηαι ζηο έγγπαθο κοινοποίηζηρ ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑΘΔΗ (Θέζη 11) D1 Δλαπόζεζε εληόο ή επί ρώκαηνο (π.ρ. ρώξνο πγεηνλνκηθήο ηαθήο απνβιήησλ θιπ.) D2 Δπεμεξγαζία ζε ρεξζαίν ρώξν (π.ρ. βηναπνηθνδόκεζε πγξώλ απνβιήησλ ή ηιύνο ζην έδαθνο θ.ιπ.) D3 Βαζεία έγρπζε (π.ρ. έγρπζε ξεπζηώλ απνβιήησλ ζε γεσηξήζεηο, αιαηνύρα θνηηάζκαηα ή θπζηθνύο ρώξνπο ελαπόζεζεο θ.ιπ.) D4 Δπηθαλεηαθή δηαζπνξά (π.ρ. ελαπόζεζε πγξώλ απνβιήησλ ή ιπκαηνιάζπεο ζε θξέαηα, ηέικαηα ή ιηκλνζάιαζζεο θ.ιπ.) D5 Δηδηθά ζρεδηαζκέλνη ρώξνη πγεηνλνκηθήο ηαθήο (π.ρ. ηνπνζέηεζε ζε ζεηξά ρσξηζηώλ δηακεξηζκάησλ πνπ θαιύπηνληαη θαη δελ επηθνηλσλνύλ νύηε κεηαμύ ηνπο νύηε κε ην πεξηβάιινλ, θ.ιπ.) D6 Απόξξηςε ζε πδαηηθό ζύζηεκα πιελ ησλ ζαιαζζώλ/σθεαλώλ D7 Απόξξηςε ζε ζάιαζζεο/σθεαλνύο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηαθήο ζηνλ ζαιάζζην βπζό D8 Βηνινγηθή επεμεξγαζία πνπ δελ αλαθέξεηαη ζε άιιν ζεκείν ηνπ παξόληνο θαηαιόγνπ, ε νπνία έρεη σο απνηέιεζκα ηνλ ζρεκαηηζκό ηειηθώλ ελώζεσλ ή κεηγκάησλ πνπ δηαηίζεληαη κε θάπνηνλ από ηνπο ηξόπνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ παξόληα θαηάινγν D9 Φπζηθνρεκηθή επεμεξγαζία πνπ δελ αλαθέξεηαη ζε άιιν ζεκείν ηνπ παξόληνο θαηαιόγνπ, ε νπνία έρεη σο απνηέιεζκα ηνλ ζρεκαηηζκό ηειηθώλ ελώζεσλ ή κεηγκάησλ πνπ δηαηίζεληαη κε θάπνηνλ από ηνπο ηξόπνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ παξόληα θαηάινγν (π.ρ. εμάηκηζε, απνμήξαλζε, απνηέθξσζε) D10 Απνηέθξσζε ζην έδαθνο D11 Απνηέθξσζε ζηε ζάιαζζα D12 Μόληκε απνζήθεπζε (π.ρ. ελαπόζεζε δνρείσλ ζε νξπρεία, θ.ιπ.) D13 Σπλδπαζκόο ή αλάκεημε απνβιήησλ πξηλ ππνβιεζνύλ ζε κηα από ηηο εξγαζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ παξόληα θαηάινγν D14 Δπαλαζπζθεπαζία απνβιήησλ πξηλ ππνβιεζνύλ ζε κηα από ηηο εξγαζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ παξόληα θαηάινγν D15 Απνζήθεπζε, ελ αλακνλή κηαο από ηηο εξγαζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ παξόληα θαηάινγν ΔΡΓΑΙΔ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ (Θέζη 11) R1 Φξήζε σο θαπζίκνπ (ζηηο πεξηπηώζεηο πιελ ηεο άκεζεο απνηέθξσζεο) ή άιινπ κέζνπ παξαγσγήο ελέξγεηαο (Βαζηιεία/ΟΟΣΑ)/Φξήζε θπξίσο σο θαπζίκνπ ή άιινπ κέζνπ παξαγσγήο ελέξγεηαο (ΔΔ) R2 Πνηνηηθή απνθαηάζηαζε/αλαγέλλεζε δηαιπηώλ R3 Αλαθύθισζε/πνηνηηθή απνθαηάζηαζε νξγαληθώλ νπζηώλ πνπ δελ ρξεζηκνπνηνύληαη σο δηαιύηεο R4 Αλαθύθισζε/πνηνηηθή απνθαηάζηαζε κεηάιισλ θαη κεηαιιηθώλ ελώζεσλ R5 Αλαθύθισζε/πνηνηηθή απνθαηάζηαζε άιισλ αλόξγαλσλ πιώλ R6 Αλαγέλλεζε νμέσλ ή βάζεσλ R7 Αμηνπνίεζε ελώζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ξύπαλζεο R8 Αμηνπνίεζε ελώζεσλ από θαηαιύηεο R9 Δπαλαδηύιηζε ρξεζηκνπνηεκέλσλ νξπθηειαίσλ ή άιινπ είδνπο επαλαρξεζηκνπνίεζε ρξεζηκνπνηεκέλσλ νξπθηειαίσλ R10 Δκπινπηηζκόο εδάθνπο κε ζεηηθά απνηειέζκαηα γηα ηε γεσξγία θαη ην πεξηβάιινλ R11 Φξήζεηο θαηαινίπσλ από ηηο εξγαζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία R1-R10 R12 Αληαιιαγή απνβιήησλ πξνθεηκέλνπ λα ππνβιεζνύλ ζε κηα από ηηο εξγαζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία R1-R11 R13 Σπζζώξεπζε πιηθώλ πνπ πξννξίδνληαη λα ππνβιεζνύλ ζε κηα από ηηο εξγαζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ παξόληα θαηάινγν ΣΤΠΟΙ ΤΚΔΤΑΙΑ (Θέζη 7) ΚΩΓΙΚΟ Η ΚΑΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ UN (Θέζη 14) 1. Βαξέιη 2. Ξύιηλν βαξέιη Καηεγνξία UN Κσδηθόο Η Φαξαθηεξηζηηθά 3. Μπηληόλη 4. Κνπηί 5. Σάθνο 6. Σύλζεηε ζπζθεπαζία 7. Γνρείν ππό πίεζε 8. Φύκα 9. Άιινο (δηεπθξηλίζηε) ΣΡΟΠΟΙ ΜΔΣΑΦΟΡΑ (Θέζη 8) R= Οδηθώο T = Σηδεξνδξνκηθώο S = Θαιάζζηα A = Αεξνπνξηθώο W = Δζσηεξηθέο πισηέο νδνί ΦΤΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ (Θέζη 13) 1. Σθόλε 2. Σηεξεό 3. Παρύξξεπζην/ζηξνπώδεο πγξό 4. Λάζπε 5. Υγξό 6. Αέξην 7. Άιιν (δηεπθξηλίζηε) 1 H1 Δθξεθηηθό 3 H3 Δύθιεθηα πγξά 4.1 H4.1 Δύθιεθηα ζηεξεά 4.2 H4.2 Οπζίεο ή απόβιεηα πνπ ππόθεηληαη ζε απηαλάθιεμε 4.3 H4.3 Οπζίεο ή απόβιεηα πνπ, ζε επαθή κε ην λεξό, εθπέκπνπλ εύθιεθηα αέξηα 5.1 H5.1 Ομεηδσηηθά 5.2 H5.2 Οξγαληθά ππεξνμείδηα 6.1 H6.1 Γειεηεξηώδεηο νπζίεο (νμείαο επελέξγεηαο) 6.2 H6.2 Μνιπζκαηηθέο νπζίεο 8 H8 Γηαβξσηηθά 9 H10 Έθιπζε ηνμηθώλ αεξίσλ θαηόπηλ επαθήο κε ηνλ αέξα ή ην λεξό 9 H11 Τνμηθή νπζία (βξαδείαο ή ρξόληαο επελέξγεηαο) 9 H12 Οηθνηνμηθή νπζία 9 H13 Υιηθό ηθαλό λα παξάγεη, κεηά ηε δηάζεζε, άιιν πιηθό, π.ρ. απόπιπκα, πνπ δηαζέηεη θάπνην από ηα αλσηέξσ απαξηζκνύκελα ραξαθηεξηζηηθά Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο, ηδίσο όζνλ αθνξά ηελ ηαπηνπνίεζε ησλ απνβιήησλ (ζέζε 14), δειαδή ζρεηηθά κε ηνπο θσδηθνύο ησλ Παξαξηεκάησλ VIII θαη ΙΦ ηεο Βαζηιείαο, ηνπο θσδηθνύο ηνπ ΟΟΣΑ θαη ηνπο θσδηθνύο Υ, πεξηέρεη ην Δγρεηξίδην Καηεπζύλζεσλ/Οδεγηώλ πνπ δηαηίζεηαη από ηνλ ΟΟΣΑ θαη ηε Γξακκαηεία ηεο Σύκβαζεο ηεο Βαζηιείαο 15

9 ΑΔΑ 4Α1ΩΗ-ΙΣ Β) Έγγπαθο μεηαθοπάρ για διαζςνοπιακέρ διακινήζειρ/μεηαθοπέρ αποβλήηων 1. Ανηιζηοισεί ζηην κοινοποίηζη απιθ. 2. Αύξων απιθμόρ αποζηολήρ /ζςνολικόρ απιθμόρ αποζηολών 3. Δξαγωγέαρ - Κοινοποιών Αξηζκόο κεηξώνπ 4. Διζαγωγέαρ Παπαλήπηηρ Αξηζκόο κεηξώνπ Όλνκα Όλνκ α / ζε Γηεύζπ λζε Αξκόδηνο Τει. E- m ail 5. Ακπιβήρ ποζόηηηα 7. ςζκεςαζία Tόλνη (Mg) Τύπνο(-νη) (1) Φαμ m 3 Αξηζκόο δεκάησλ Αξκόδηνο Τει. E- mail Φα μ 6. Ακπιβήρ ημεπομηνία μεηαθοπάρ Απαιηήζειρ ειδικού σειπιζμού (2) Ναη Όρη 8.(α) 1ορ μεηαθοπέαρ (3) 8.(β) 2ορ μεηαθοπέαρ 8.(γ) Σελεςηαίορ μεηαθοπέαρ Αξηζκόο κεηξώνπ Αξηζκόο κεηξώνπ Αξηζκόο κεηξώνπ Όλ νκ α Όλν κα Όλν κα ζε ζε ζε Τει. Τει. Τει. Φαμ Φαμ Φαμ E- mail Σσμπληρώνεηαι από ηον ανηιπρόζωπο ηοσ μεηαθορέα Πε ριζ ζό ηερ οι ηω ν ηρι ών μεη αθ ορ έω ν (2) Μέζν Μέζν κεηαθνξάο (1) Μέζν κεηαθνξάο κεηαθνξάο (1) (1) Ηκεξνκελία Ηκεξνκελία Ηκεξνκελία κεηαβίβαζεο κεηαβίβαζεο κεηαβίβαζεο Υπνγξα Υπνγξα Υπνγξαθή θή θή 9. Γημιοςπγόρ(οί)/παπαγωγόρ(οί) αποβλήηων (4 5 6) 12. Ονομαζία και ζύνθεζη ηων αποβλήηων (2) Αξηζκόο κεηξώνπ Όλνκα

10 ΑΔΑ 4Α1ΩΗ-ΙΣ ζε Αξκόδηνο 13. Φςζικά σαπακηηπιζηικά (1) Τει. Φαμ 14. Σαςηοποίηζη ηων αποβλήηων (ζσμπληρώζηε ηοσς ζτεηικούς κωδικούς) Τόπνο παξαγσγήο (2) (i) Παξάξηεκα VIII (ή IX θαηά πεξίπησζε) ηεο Βαζηιείαο 10. Δγκαηάζηαζη διάθεζηρ ή εγκαηάζηαζη αξιοποίηζηρ (ii) Κσδηθόο ΟΟΣΑ (εάλ δηαθέξεη από ηνλ (i)) Αξηζκόο κεηξώνπ (iii) Καηάινγνο απνβιήησλ ΔΚ Όλ (iv) Δζληθόο θσδηθόο ζηε ρώξα νκ εμαγσγήο α ζε (iv) Δζληθόο θσδηθόο ζηε ρώξα εηζαγσγήο (vi) Άιινο (δηεπθξηλίζηε) Αξκόδηνο (vii) Κσδηθόο Y Τει. Φαμ (viii) Κσδηθόο H (1) E- m ail (ix) Καηεγνξία UN (1) Αθξηβήο ηόπνο δηάζεζεο/αμηνπνίεζεο (2) (x) Αξηζκόο UN 11. Δπγαζίερ διάθεζηρ/αξιοποίηζηρ (xi) Ολνκαζία κεηαθνξάο UN Κσδηθόο D / Κσδηθόο R (1) (xii) Τεισλεηαθόο(νί) θώδηθαο(εs) (HS) 15. Γήλωζη εξαγωγέα/κοινοποιούνηορ - δημιοςπγού/παπαγωγού Βεβαηώλσ όηη νη πιεξνθνξίεο είλαη, θαζόζνλ γλσξίδσ, πιήξεηο θαη αθξηβείο. Βεβαηώλσ επίζεο όηη έρνπλ αλαιεθζεί νη λνκηθέο / εθηειεζηέο γξαπηέο ζπκβαηηθέο ππνρξεώζεηο θαη όηη ηζρύεη ε ηπρόλ πξνζήθνπζα αζθαιηζηηθή ή άιιε ρξεκαηηθή εγγύεζε πνπ θαιύπηεη ηε δηαζπλνξηαθή κεηαθνξά θαη όηη έρνπλ ιεθζεί όιεο νη απαξαίηεηεο ζπγθαηαζέζεηο από ηηο αξκόδηεο αξρέο ησλ ζρεηηθώλ ρσξώλ. Όλνκα Ηκεξνκελία Υπνγξαθή 16. ςμπληπώνεηαι από οποιοδήποηε ππόζωπο ζςμμεηέσει ζηη διαζςνοπιακή μεηαθοπά, ζε πεπίπηωζη πος απαιηούνηαι ζςμπληπωμαηικέρ πληποθοπίερ 17. Σο θοπηίο παπελήθθη από ηον ειζαγωγέα παπαλήπηη (εάν όσι εγκαηάζηαζη διάθεζηρ) Ηκεξνκ ελία Όλνκα ΤΜΠΛΗΡΩΝΔΣΑΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΓΙΑΘΔΗ/ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ 18. Σο θοπηίο παπελήθθη ζηην εγκαηάζηαζη διάθεζηρ ή εγκαηάζηαζη αξιοποίηζηρ Ηκεξνκελία παξαιαβήο Παξαιεθζείζα πνζόηεηα Tόλνη (Mg) m 3 Γεθη ό Απεξξί θζε *να ειδοποιηθούν αμέζως οι αρμόδιες αρτές Πξνβιεπόκελε εκεξνκελία δηάζεζεο/αμηνπνίεζεο Δξγαζίεο δηάζεζεο/αμηνπνίεζεο (1) Όλνκα Ηκεξνκελία Υπνγξαθή (1) Βι. θαηάινγν ζπληνκνγξαθηώλ θαη θσδηθώλ ζηελ επόκελε ζειίδα (2) Δπηζπλάςηε ιεπηνκεξείο νδεγίεο, ελ αλάγθε (3) Δάλ νη κεηαθνξείο είλαη πεξηζζόηεξνη ησλ ηξηώλ, επηζπλάςηε πιεξνθνξίεο ζύκθσλα κε ηε ζέζε 8 (α, β, γ). 19. Βεβαιώνω όηι ολοκληπώθηκε η διάθεζη/αξιοποίηζη ηων αποβλήηων πος πεπιγπάθονηαι Όλνκα Ηκεξνκελία Υπνγξαθή θαη ζθξαγίδα Υπνγ ξαθή (4) Απαηηείηαη βάζεη ηεο Σύκβαζεο ηεο Βαζηιείαο (5) Δπηζπλάςηε θαηάινγν, εάλ είλαη πεξηζζόηεξνη ηνπ ελόο (6) Δάλ απαηηείηαη βάζεη ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο 17

11 ΑΔΑ 4Α1ΩΗ-ΙΣ ΤΜΠΛΗΡΩΝΔΣΑΙ ΑΠΟ ΣΟ ΣΔΛΩΝΔΙΟ (εάν απαιηείηαι βάζει ηηρ εθνικήρ νομοθεζίαρ) 20. Υώπα εξαγωγήρ - αποζηολήρ ή ηελωνείο εξόδος 21. Υώπα ειζαγωγήρ - πποοπιζμού ή ηελωνείο ειζόδος Τα απόβιεηα πνπ πεξηγξάθνληαη ζην παξόλ έγγξαθν κεηαθνξάο Τα απόβιεηα πνπ πεξηγξάθνληαη ζην παξόλ έγγξαθν κεηαθνξάο εμήιζαλ εηζήιζαλ από ηε ζηε ρώξα ζηηο ρώξα ζηηο Υπνγξ Υπνγξ αθή αθή Σθξαγί δα Σθξαγί δα 22. θπαγίδερ ηων ηελωνείων ηων σωπών διαμεηακόμιζηρ Ολνκαζία ηεο ρώξαο Ολνκαζία ηεο ρώξαο Δίζνδνο Έμνδνο Δίζνδνο Έμνδνο Ολνκαζία ηεο ρώξαο Ολνκαζία ηεο ρώξαο Δίζνδνο Έμνδνο Δίζνδνο Έμνδνο Καηάλογορ ζςνηομογπαθιών και κωδικών πος σπηζιμοποιούνηαι ζηο έγγπαθο μεηαθοπάρ ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑΘΔΗ (Θέζη 11) ΔΡΓΑΙΔ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ (Θέζη 11) D1 Δλαπόζεζε εληόο ή επί ρώκαηνο (π.ρ. ρώξνο πγεηνλνκηθήο ηαθήο απνβιήησλ θιπ.) R1 Φξήζε σο θαπζίκνπ (ζηηο πεξηπηώζεηο πιελ ηεο D2 Δπεμεξγαζία ζε ρεξζαίν ρώξν (π.ρ. βηναπνηθνδόκεζε πγξώλ απνβιήησλ ή ηιύνο ζην έδαθνο θ.ιπ.) άκεζεο απνηέθξσζεο) ή άιινπ κέζνπ παξαγσγήο ελέξγεηαο (Βαζηιεία/ΟΟΣΑ)/Φξήζε θπξίσο σο D3 Βαζεία έγρπζε (π.ρ. έγρπζε ξεπζηώλ απνβιήησλ ζε γεσηξήζεηο, αιαηνύρα θαπζίκνπ ή άιινπ κέζνπ παξαγσγήο ελέξγεηαο (ΔΔ) θνηηάζκαηα ή θπζηθνύο ρώξνπο ελαπόζεζεο θ.ιπ.) R2 Πνηνηηθή απνθαηάζηαζε/αλαγέλλεζε δηαιπηώλ D4 Δπηθαλεηαθή δηαζπνξά (π.ρ. ελαπόζεζε πγξώλ απνβιήησλ ή ιπκαηνιάζπεο ζε θξέαηα, ηέικαηα ή ιηκλνζάιαζζεο θ.ιπ.) R3 Αλαθύθισζε/πνηνηηθή απνθαηάζηαζε νξγαληθώλ νπζηώλ πνπ δελ ρξεζηκνπνηνύληαη σο δηαιύηεο D5 Δηδηθά ζρεδηαζκέλνη ρώξνη πγεηνλνκηθήο ηαθήο (π.ρ. ηνπνζέηεζε ζε ζεηξά ρσξηζηώλ δηακεξηζκάησλ πνπ θαιύπηνληαη θαη δελ επηθνηλσλνύλ νύηε κεηαμύ ηνπο νύηε κε ην R4 Αλαθύθισζε/πνηνηηθή απνθαηάζηαζε κεηάιισλ θαη κεηαιιηθώλ ελώζεσλ πεξηβάιινλ, θ.ιπ.) R5 Αλαθύθισζε/πνηνηηθή απνθαηάζηαζε άιισλ D6 Απόξξηςε ζε πδαηηθό ζύζηεκα πιελ ησλ ζαιαζζώλ/σθεαλώλ αλόξγαλσλ πιώλ D7 Απόξξηςε ζε ζάιαζζεο/σθεαλνύο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηαθήο ζηνλ ζαιάζζην R6 Αλαγέλλεζε νμέσλ ή βάζεσλ βπζό R7 Αμηνπνίεζε ελώζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ D8 Βηνινγηθή επεμεξγαζία πνπ δελ αλαθέξεηαη ζε άιιν ζεκείν ηνπ παξόληνο θαηαιόγνπ, θαηαπνιέκεζε ηεο ξύπαλζεο ε νπνία έρεη σο απνηέιεζκα ηνλ ζρεκαηηζκό ηειηθώλ ελώζεσλ ή κεηγκάησλ πνπ R8 Αμηνπνίεζε ελώζεσλ από θαηαιύηεο δηαηίζεληαη κε θάπνηνλ από ηνπο ηξόπνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ παξόληα θαηάινγν R9 Δπαλαδηύιηζε ρξεζηκνπνηεκέλσλ νξπθηειαίσλ ή D9 Φπζηθνρεκηθή επεμεξγαζία πνπ δελ αλαθέξεηαη ζε άιιν ζεκείν ηνπ παξόληνο θαηαιόγνπ, ε νπνία έρεη σο απνηέιεζκα ηνλ ζρεκαηηζκό ηειηθώλ ελώζεσλ ή άιινπ είδνπο επαλαρξεζηκνπνίεζε ρξεζηκνπνηεκέλσλ νξπθηειαίσλ κεηγκάησλ πνπ δηαηίζεληαη κε θάπνηνλ από ηνπο ηξόπνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ παξόληα θαηάινγν (π.ρ. εμάηκηζε, απνμήξαλζε, απνηέθξσζε) R10 Δκπινπηηζκόο εδάθνπο κε ζεηηθά απνηειέζκαηα γηα ηε γεσξγία θαη ην πεξηβάιινλ D10 Απνηέθξσζε ζην έδαθνο D11 Απνηέθξσζε ζηε ζάιαζζα R11 Φξήζεηο θαηαινίπσλ από ηηο εξγαζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία R1-R10 D12 Μόληκε απνζήθεπζε (π.ρ. ελαπόζεζε δνρείσλ ζε νξπρεία, θ.ιπ.) D13 Σπλδπαζκόο ή αλάκεημε απνβιήησλ πξηλ ππνβιεζνύλ ζε κηα από ηηο εξγαζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ παξόληα θαηάινγν R12 Αληαιιαγή απνβιήησλ πξνθεηκέλνπ λα ππνβιεζνύλ ζε κηα από ηηο εξγαζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία R1-R11 D14 Δπαλαζπζθεπαζία απνβιήησλ πξηλ ππνβιεζνύλ ζε κηα από ηηο εξγαζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ παξόληα θαηάινγν D15 Απνζήθεπζε, ελ αλακνλή κηαο από ηηο εξγαζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ παξόληα θαηάινγν R13 Σπζζώξεπζε πιηθώλ πνπ πξννξίδνληαη λα ππνβιεζνύλ ζε κηα από ηηο εξγαζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ παξόληα θαηάινγν ΣΤΠΟΙ ΤΚΔΤΑΙΑ (Θέζη 7) 1. Βαξέιη 2. Ξύιηλν βαξέιη 3. Μπηληόλη 4. Κνπηί 5. Σάθνο 6. Σύλζεηε ζπζθεπαζία 7. Γνρείν ππό πίεζε 8. Φύκα 9. Άιινο (δηεπθξηλίζηε) ΣΡΟΠΟΙ ΜΔΣΑΦΟΡΑ (Θέζη 8) R= Οδηθώο T = Σηδεξνδξνκηθώο S = Γηα ζαιάζζεο A = Αεξνπνξηθώο W = Δζσηεξηθέο πισηέο νδνί ΚΩΓΙΚΟ Η ΚΑΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ UN (Θέζη 14) Καηεγνξία UN Κσδηθόο Η Φαξαθηεξηζηηθά 1 H1 Δθξεθηηθό 3 H3 Δύθιεθηα πγξά 4.1 H4.1 Δύθιεθηα ζηεξεά 4.2 H4.2 Οπζίεο ή απόβιεηα πνπ ππόθεηληαη ζε απηαλάθιεμε 4.3 H4.3 Οπζίεο ή απόβιεηα πνπ, ζε επαθή κε ην λεξό, εθπέκπνπλ εύθιεθηα αέξηα 5.1 H5.1 Ομεηδσηηθά 5.2 H5.2 Οξγαληθά ππεξνμείδηα 6.1 H6.1 Γειεηεξηώδεηο νπζίεο (νμείαο επελέξγεηαο) 6.2 H6.2 Μνιπζκαηηθέο νπζίεο 8 H8 Γηαβξσηηθά 9 H10 Έθιπζε ηνμηθώλ αεξίσλ θαηόπηλ επαθήο κε ηνλ αέξα ή ην λεξό 9 H11 Τνμηθή νπζία (βξαδείαο ή ρξόληαο επελέξγεηαο) 9 H12 Οηθνηνμηθή νπζία 18

12 ΑΔΑ 4Α1ΩΗ-ΙΣ ΦΤΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ (Θέζη 13) 1. Σθόλε 5. Υγξό 2. Σηεξεό 6. Αέξην 3. Παρύξξεπζην/ 7. Άιιν ζηξνπώδεο πγξό (δηεπθξηλίζηε) 4. Λάζπε 9 H13 Υιηθό ηθαλό λα παξάγεη, κεηά ηε δηάζεζε, άιιν πιηθό, π.ρ. απόπιπκα, πνπ δηαζέηεη θάπνην από ηα αλσηέξσ απαξηζκνύκελα ραξαθηεξηζηηθά Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο, ηδίσο όζνλ αθνξά ηελ ηαπηνπνίεζε ησλ απνβιήησλ (ζέζε 14), δειαδή ζρεηηθά κε ηνπο θσδηθνύο ησλ Παξαξηεκάησλ VIII θαη ΙΦ ηεο Βαζηιείαο, ηνπο θσδηθνύο ηνπ ΟΟΣΑ θαη ηνπο θσδηθνύο Υ, πεξηέρεη ην Δγρεηξίδην Καηεπζύλζεσλ/Οδεγηώλ πνπ δηαηίζεηαη από ηνλ ΟΟΣΑ θαη ηε Γξακκαηεία ηεο Σύκβαζεο ηεο Βαζηιείαο 19

Πξνδηαγξαθέο πξνζθνξάο AlertFind

Πξνδηαγξαθέο πξνζθνξάο AlertFind Πξνδηαγξαθέο πξνζθνξάο AlertFind Δπηζθφπεζε ππεξεζίαο Σν AlertFind είλαη κηα ππεξεζία επηρεηξεζηαθψλ εηδνπνηήζεσλ βάζεη ινγηζκηθνχ, ε νπνία παξέρεηαη απφ ηελ Dell κε ζπλδξνκή. Έρεη ζρεδηαζηεί γηα ηελ απηνκαηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Πξνδηαγξαθέο πξνζθνξάο Γηαρείξηζε θξίζεσλ & εηδνπνίεζε

Πξνδηαγξαθέο πξνζθνξάο Γηαρείξηζε θξίζεσλ & εηδνπνίεζε Δπηζθφπεζε ππεξεζίαο Πξνδηαγξαθέο πξνζθνξάο Γηαρείξηζε θξίζεσλ & εηδνπνίεζε Η Υπεξεζία δηαρείξηζεο θξίζεσλ & εηδνπνίεζεο είλαη κηα ππεξεζία γηα παξαιήπηεο πνπ θαζνξίδεη ν Πειάηεο (νη "Παξαιήπηεο"), ε νπνία

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» Α/Α ηοισεία ππογπάμμαηορ: 1 ηόσορ ππογπάμμαηορ 2 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ 3 Επιλέξιμερ Ενέπγειερ Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο/

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΖΣΖ ΚΑΗ ΝΖΩΝ ΑΗΓΑΗΟΤ 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ - 7 «ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ ΣΖΝ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ»

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΖΣΖ ΚΑΗ ΝΖΩΝ ΑΗΓΑΗΟΤ 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ - 7 «ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ ΣΖΝ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ» ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΡΑΜΜΑ ΚΡΖΣΖ ΚΑΗ ΝΖΩΝ ΑΗΑΗΟΤ 2007-203 ΚΩΗΚΟ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ : 44 «ΗΑΥΔΗΡΗΖ ΟΗΚΗΑΚΩΝ ΚΑΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ» ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΔ ΑΡΥΗΚΔ, ΣΔΥΝΗΚΔ ΤΠΟΣΖΡΗΚΣΗΚΔ ΜΔΛΔΣΔ ΠΡΑΞΖ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα

Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Γνκή παξνπζίαζεο Δμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Χαξηνγξάθεζε εμαγσγψλ πεξηθεξεηψλ αλά θιάδν Βαζηθνί εμαγσγηθνί πξννξηζκνί αλά πεξηθέξεηα θνπφο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000.

«ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000. «ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000.000,00 Σο έπγο ανήκει ςσην κασηγοπία σψν έπγψν οδοποιΐαρ & πεπιελάμβανε

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Οξγαλνινγία Κηλεηή θάζε αέξην (άδσην ή ήιην)

Οξγαλνινγία Κηλεηή θάζε αέξην (άδσην ή ήιην) ΑΕΡΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ Οξγαλνινγία Κηλεηή θάζε αέξην (άδσην ή ήιην) 150-200 ν C 400 o C Δθαξκνγέο Πην εθιεθηηθή κέζνδνο γηα αλίρλεπζε πξνζκίμεσλ θαηά ηελ παξαγσγή Πνζνηηθόο πξνζδηνξηζκόο νπζηώλ πνπ ζηεξνύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

Εταομξγέπ GIS για ςημ Ανιξπξίηρη και Διαυείοιρη Ακίμηςηπ Πεοιξσρίαπ

Εταομξγέπ GIS για ςημ Ανιξπξίηρη και Διαυείοιρη Ακίμηςηπ Πεοιξσρίαπ Εταομξγέπ GIS για ςημ Ανιξπξίηρη και Διαυείοιρη Ακίμηςηπ Πεοιξσρίαπ Αθ. Δογάνης, Δρ. Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Χ. Σαουνάτσος, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός MSc 20η Πανελλαδική ζςνάνηηζη Χπηζηών ArcGIS 3 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα HYUNDAI ηα κνληέια ηεο Hyundai ππάξρνπλ ηέζζεξεηο δηαθνξεηηθνί ζπλδπαζκνί θσδηθώλ βιάβεο: κνλνςήθηνη, δηςήθηνη ηεηξαςήθηνη θαη θσδηθνί πνπ αθνινπζνύλ ηα πξσηόθνιια EOBD. Γιαγνωζηική Φίζζα Η δηαγλσζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο καθξνζθνπηθώλ έιεγρσλ γηα ηε δηαπίζησζε ή κή ηνπ επηβιαβνύο νξγαληζκνύ Cryphonectria parasitica (Murrill

Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο καθξνζθνπηθώλ έιεγρσλ γηα ηε δηαπίζησζε ή κή ηνπ επηβιαβνύο νξγαληζκνύ Cryphonectria parasitica (Murrill Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο καθξνζθνπηθώλ έιεγρσλ γηα ηε δηαπίζησζε ή κή ηνπ επηβιαβνύο νξγαληζκνύ Cryphonectria parasitica (Murrill 1. Ο επηβιαβήο νξγαληζκόο: Ο κύθεηαο Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ*

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* ΠΙΝΑΚΑ Α ΚΡΙΣΗΡΙΟ A3: ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* Η Γηαρεηξηζηηθή Αξρή πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη ηελ πξάμε, δεηά επί πιένλ από ηνλ Σειηθό Γηθαηνύρν λα ππνβάιεη για ηιρ ζςμβάζειρ

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENV/GR/000950 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΔΚΓΖΛΧΔΗ: ΓΗΑΥΔΡΗΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΔΠΗΓΔΗΞΖ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟΤ & ΚΑΗΝΟΣΟΜΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ ΣΟ ΠΗΣΗ

LIFE ENV/GR/000950 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΔΚΓΖΛΧΔΗ: ΓΗΑΥΔΡΗΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΔΠΗΓΔΗΞΖ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟΤ & ΚΑΗΝΟΣΟΜΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ ΣΟ ΠΗΣΗ 9 Μαΐος 2014 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΔΚΓΖΛΧΔΗ: ΓΗΑΥΔΡΗΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΔΠΗΓΔΗΞΖ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟΤ & ΚΑΗΝΟΣΟΜΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ ΣΟ ΠΗΣΗ ΜΑΡΗΑ. ΚΑΗΓΧΝΖ Τν πξόγξακκα LIFE είλαη ην ρξεκαηνδνηηθό κέζν ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΩΡΓΙΚΗ ΥΗΜΔΙΑ Α ΔΞΑΜΗΝΟ

ΓΔΩΡΓΙΚΗ ΥΗΜΔΙΑ Α ΔΞΑΜΗΝΟ ΓΔΩΡΓΙΚΗ ΥΗΜΔΙΑ Α ΔΞΑΜΗΝΟ ΤΓΡΟΛΤΗ ΑΛΑΣΩΝ Γηδάζθωλ : ΦΙΛΙΠΠΟ ΒΔΡΒΔΡΙΓΗ Γηάιεμε 9ε 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΣΙ EINAI Η ΤΓΡΟΛΤΗ ΑΛΑΣΩΝ ΠΟΤ ΟΦΔΙΛΔΣΑΙ ΠΟΙΑ ΙΟΝΣΑ ΑΛΑΣΩΝ ΤΓΡΟΛΤΟΝΣΑΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΛΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΓΡΟΛΤΟΝΣΑΙ ΑΛΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα