ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ. (Οδεγία 2006/12/ΔΚ, Παξάξηεκα Η)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ. (Οδεγία 2006/12/ΔΚ, Παξάξηεκα Η)"

Transcript

1 ΑΔΑ 4Α1ΩΗ-ΙΣ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ (Οδεγία 2006/12/ΔΚ, Παξάξηεκα Η) Q1 Τπνιείκκαηα παξαγσγήο ή θαηαλάισζεο πνπ δελ δηεπθξηλίδνληαη θαησηέξσ Q2 Πξντφληα κε ζχκθσλα κε ηα πξφηππα Q3 Πξντφληα πνπ έρνπλ ππεξβεί ην φξην δηαηήξεζήο ηνπο Q4 Ύιεο πνπ έρνπλ θαηά ηχρε εθρπζεί, απνιεζζεί ή γηα ηηο νπνίεο έρεη ζεκεησζεί θάπνην πεξηζηαηηθφ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θάζε είδνπο πιηθνχ εμνπιηζκνχ θ.ιπ., ν νπνίνο έρεη κνιπλζεί εμ αηηίαο απηνχ ηνπ πεξηζηαηηθνχ Q5 Ύιεο πνπ έρνπλ κνιπλζεί ή ξππαλζεί χζηεξα απφ εζειεκέλεο δξαζηεξηφηεηεο (π.ρ. ππνιείκκαηα εξγαζηψλ θαζαξηζκνχ, πιηθά ζπζθεπαζίαο, πεξηέθηεο θ.ιπ.) Q6 Με ρξεζηκνπνηήζηκα ζηνηρεία (π.ρ. άδεηεο ειεθηξηθέο ζηήιεο, εμαληιεκέλνη θαηαιχηεο θ.ιπ.) Q7 Οπζίεο πνπ έρνπλ γίλεη αθαηάιιειεο πξνο ρξήζε (π.ρ. κνιπζκέλα νμέα, κνιπζκέλνη δηαιχηεο, εμαληιεκέλα άιαηα βαθήο κεηάιισλ θ.ιπ.) Q8 Τπνιείκκαηα βηνκεραληθψλ κεζφδσλ (π.ρ. ζθσξίεο, ππνζηήκαηα απφζηαμεο θ.ιπ.) Q9 Τπνιείκκαηα κεζφδσλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ξχπαλζεο (π.ρ. ηιχο πιπζίκαηνο αεξίσλ, ζθφλεο θίιηξσλ αέξνο, θζαξκέλα θίιηξα θ.ιπ.) Q10 Τπνιείκκαηα βηνκεραληθήο θαηεξγαζίαο/κνξθνπνίεζεο (π.ρ. ξηλίζκαηα ηφξλεπζεο ή θξαδαξίζκαηνο θ.ιπ.) Q11 Τπνιείκκαηα εμφξπμεο θαη πξνεηνηκαζίαο πξψησλ πιψλ (π.ρ. ππνιείκκαηα κεηαιιεπηηθήο ή πεηξειατθήο εθκεηάιιεπζεο θ.ιπ.) Q12 Μνιπζκέλεο χιεο [π.ρ. έιαην πνπ έρεη ξππαλζεί απφ πνιπρισξησκέλν δηθαηλχιην (PCB) θ.ιπ.] Q13 Κάζε χιε, νπζία ή πξντφλ ε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ νπνίνπ απαγνξεχεηαη απφ ην λφκν Q14 Πξντφληα πνπ δελ κπνξνχλ λα ρξεζηκεχζνπλ ή δελ κπνξνχλ πιένλ λα ρξεζηκεχζνπλ ζηνλ θάηνρφ ηνπο (π.ρ. απνξξίκκαηα γεσξγίαο, θαηνηθηψλ, γξαθείσλ, θαηαζηεκάησλ, εξγαζηεξίσλ θ.ιπ.) Q15 Μνιπζκέλεο χιεο, νπζίεο ή πξντφληα πνπ πξνέξρνληαη απφ δξαζηεξηφηεηεο απνθαηάζηαζεο γαηψλ Q16 Κάζε νπζία, χιε ή πξντφλ πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ηηο πξναλαθεξφκελεο θαηεγνξίεο. 8

2 ΑΔΑ 4Α1ΩΗ-ΙΣ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑΘΔΗ (Οδεγία 2006/12/ΔΚ, Παξάξηεκα ΗΗΑ) ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑΘΔΗ Σημείωση θνπφο ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο είλαη ε αλαθεθαιαίσζε ησλ εξγαζηψλ δηάζεζεο απνβιήησλ, φπσο απηέο εθηεινχληαη ζηελ πξάμε. χκθσλα κε ην άξζξν 4, ηα απφβιεηα πξέπεη λα δηαηίζεληαη κε ηξφπν πνπ λα κε ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ αλζξψπηλε πγεία θαη ρσξίο λα ρξεζηκνπνηνχληαη δηαδηθαζίεο ή κέζνδνη πνπ κπνξνχλ λα βιάςνπλ ην πεξηβάιινλ. D 1 Δλαπφζεζε εληφο ή επί ηνπ εδάθνπο (π.ρ. ζε ρσκαηεξέο θ.ιπ.) D 2 Δπεμεξγαζία ζε ρεξζαίν ρψξν (π.ρ. βηναπνηθνδφκεζε πγξψλ απνβιήησλ ή ιπκαηνιάζπεο ζην έδαθνο θ.ιπ.) D 3 Βαζεία έγρπζε (π.ρ. έγρπζε αληιήζηκσλ απνβιήησλ ζε θξέαηα, ζε ζφινπο άιαηνο ή ζε θπζηθά γεσινγηθά ξήγκαηα θ.ιπ.) D 4 Σεικάησζε (π.ρ. έθρπζε πγξψλ απνβιήησλ ή ιπκαηνιάζπεο ζε θξέαηα, κηθξέο ιίκλεο ή ιεθάλεο θ.ιπ.) D 5 Δηδηθά δηεπζεηεκέλνη ρψξνη απφξξηςεο (π.ρ. ηνπνζέηεζε ζε ζεηξά ρσξηζηψλ ζηεγαλψλ θπςεινεηδψλ θαηαζθεπψλ, επηθαιπκκέλσλ θαη ζηεγαλνπνηεκέλσλ ηφζν κεηαμχ ηνπο φζν θαη ζε ζρέζε κε ην πεξηβάιινλ θ.ιπ.) D 6 Απφξξηςε απνβιήησλ ζε πδαηηθφ πεξηβάιινλ πιελ ηεο θαηαβχζηζεο D 7 Καηαβχζηζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηαθήο ζην ζαιάζζην βπζφ D 8 Βηνινγηθή επεμεξγαζία πνπ δελ αλαθέξεηαη ζε άιιν ζεκείν ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο, ε νπνία έρεη απνηέιεζκα ην ζρεκαηηζκφ ηειηθψλ ελψζεσλ ή κεηγκάησλ πνπ δηαηίζεληαη κε θάπνηα απφ ηηο κεζφδνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία D 1 έσο D 7 θαη D 9 έσο D 12 D 9 Φπζηθνρεκηθή επεμεξγαζία πνπ δελ αλαθέξεηαη ζε άιιν ζεκείν ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο θαη ε νπνία έρεη σο απνηέιεζκα ην ζρεκαηηζκφ ηειηθψλ ελψζεσλ ή κεηγκάησλ πνπ δηαηίζεληαη κε θάπνηα απφ ηηο κεζφδνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηα παξαξηήκαηα D 1 έσο D 8 θαη D 10 έσο D 12 (π.ρ. εμάηκηζε, μήξαλζε, δηαπχξσζε θ.ιπ.) D 10 Απνηέθξσζε ζην έδαθνο D 11 Απνηέθξσζε ζηε ζάιαζζα D 12 Μφληκε απνζήθεπζε (π.ρ. ελαπφζεζε δνρείσλ ζε νξπρείν θ.ιπ.) D 13 πγθέληξσζε απνβιήησλ πξηλ ππνβιεζνχλ ζε κηα απφ ηηο εξγαζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία D 1 έσο D 12 D 14 Δπαλαζπζθεπαζία απνβιήησλ πξηλ ππνβιεζνχλ ζε κηα απφ ηηο εξγαζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία D 1 έσο D 13 D 15 Δλαπνζήθεπζε, ελ αλακνλή κηαο απφ ηηο εξγαζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία D 1 έσο D 14 (εθηφο απφ ηελ πξνζσξηλή ελαπνζήθεπζε, πξηλ απφ ηε ζπιινγή, ζην ρψξν φπνπ παξάγνληαη ηα απφβιεηα) 9

3 ΑΔΑ 4Α1ΩΗ-ΙΣ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ ΔΡΓΑΙΔ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ (Οδεγία 2006/12/ΔΚ, Παξάξηεκα ΗΗΒ) ΔΡΓΑΙΔ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ Σημείωση θνπφο ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο είλαη ε αλαθεθαιαίσζε ησλ εξγαζηψλ αμηνπνίεζεο, φπσο απηέο εθηεινχληαη ζηελ πξάμε. χκθσλα κε ην άξζξν 4, ηα απφβιεηα πξέπεη λα αμηνπνηνχληαη κε ηξφπν πνπ λα κε ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ αλζξψπηλε πγεία θαη ρσξίο λα ρξεζηκνπνηνχληαη δηαδηθαζίεο ή κέζνδνη πνπ κπνξνχλ λα βιάςνπλ ην πεξηβάιινλ. R 1 Κχξηα ρξήζε σο θαχζηκν ή άιιν κέζν παξαγσγήο ελέξγεηαο R 2 Αλάθηεζε/αλαγέλλεζε δηαιπηψλ R 3 Αλαθχθισζε/αλάθηεζε νξγαληθψλ νπζηψλ πνπ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη σο δηαιχηεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εξγαζηψλ ιηπαζκαηνπνίεζεο θαη άιισλ δηεξγαζηψλ κεηαηξνπήο βηνινγηθνχ ραξαθηήξα) R 4 Αλαθχθισζε/αλάθηεζε κεηάιισλ θαη κεηαιιηθψλ ελψζεσλ R 5 Αλαθχθισζε/αλάθηεζε άιισλ αλνξγάλσλ πιψλ R 6 Αλαγέλλεζε νμέσλ ή βάζεσλ R 7 Αλάθηεζε πξντφλησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δέζκεπζε ησλ ξχπσλ R 8 Αλάθηεζε πξντφλησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ θαηαιχηεο R 9 Αλαγέλλεζε ή άιιε επαλαρξεζηκνπνίεζε ειαίσλ R 10 Γηαζπνξά ζην έδαθνο ππέξ ηεο γεσξγίαο ή ηεο νηθνινγίαο R 11 Υξήζε θαηαινίπσλ απφ ηηο εξγαζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία R 1 έσο R 10 R 12 Αληαιιαγή απνβιήησλ πξνθεηκέλνπ λα ππνβιεζνχλ ζε θάπνηα απφ ηηο εξγαζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία R 1 έσο R 11 R 13 Δλαπνζήθεπζε απνβιήησλ ελ αλακνλή κηαο απφ ηηο εξγαζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία R 1 έσο R 12 (εθηφο απφ ηελ πξνζσξηλή ελαπνζήθεπζε, πξηλ απφ ηε ζπιινγή, ζην ρψξν φπνπ παξάγνληαη ηα απφβιεηα) 10

4 ΑΔΑ 4Α1ΩΗ-ΙΣ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV ΥΩΡΔ ΜΔΡΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΣΗ ΒΑΙΛΔΙΑ (www.basel.int/ratif/convention.htm/ αλάθηεζε 18/2/2011) 1. Αθγαληζηάλ 59. Δπξσπατθή Έλσζε 117. Νανχξνπ 175.Οπξνπγνπάε 2. Αιβαλία 60. Αηζηνπία 118. Νεπάι 176. Οπδκπεθηζηάλ 3. Αιγεξία 61. Φηιαλδία 119. Οιιαλδία 177. Βελεδνπέια 4. Αγθφια 62. Γαιιία 120. Νέα Εειαλδία 178. Βηεηλάκ 5. Αλδφξα 63. Γθακπφλ 121. Νηθαξάγνπα 179. Τεκέλε 6. Αληίγθνπα & 64. Γθάκπηα 122. Νίγεξαο 180. Εάκπηα Μπαξκπάληνο 7. Αξγεληηλή 65. Γεσξγία 123. Νηγεξία 8. Αξκελία 66. Γεξκαλία 124. Ννξβεγία 9. Απζηξαιία 67. Γθάλα 125. Οκάλ 10. Απζηξία 68. Διιάδα 126. Παθηζηάλ 11. Αδεξκπατηδάλ 69. Γνπαηεκάια 127. Παλακάο 12. Μπαράκεο 70. Γνπτλέα 128. Παπνχα Νέα Γνπηλέα 13. Μπαρξέηλ 71. Γνπτλέα-Μπηζζάνπ 129. Παξαγνπάε 14. Μπαγθιαληέο 72. Γνπηάλα 130. Πεξνχ 15. Μπαξκπάληνο 73.Ατηή 131. Φηιηππίλεο 16. Λεπθνξσζία 74. Ολδνχξα 132. Πνισλία 17. Βέιγην 75. Οπγγαξία 133. Πνξηνγαιία 18. Μπειίδε 76. Ηζιαλδία 134. Καηάξ 19. Μπελίλ 77. Ηλδία 135. Κνξέα 20. Μπνπηάλ 78. Ηλδνλεζία 136. Μνιδαβία 21. Βνιηβία 79. Ηξάλ 137. Ρνπκαλία 22. Βνζλία & Δξδεγνβίλε 80.Ηξιαλδία 138. Ρσζία 23. Μπνηζνπάλα 81. Ηζξαήι 139. Ρνπάληα 24. Βξαδηιία 82. Ηηαιία 140. ακφα 25. Μπξνχλετ 83. Σδακάηθα 141. ανπδηθή Αξαβία 26. Βνπιγαξία 84. Ηαπσλία 142. ελεγάιε 27. Μπνπξθίλα Φάζν 85. Ηνξδαλία 143. εξβία 28. Μπνπξνχληη 86. Καδαθζηάλ 144. ευρέιιεο 29. Κακπφηδε 87. Κέλπα 145. ηγθαπνχξε 30. Κακεξνχλ 88. Κηξηκπάηη 146. ινβαθία 31. Καλαδάο 89. Κνπβέηη 147. ινβελία 32. Πξάζηλν Αθξσηήξη 90. Κηξγηζηάλ 148. νκαιία 33. Γεκνθξαηία Κεληξηθήο 91. Λάνο 149. νκαιία Αθξηθήο 34. Σζαλη 92. Λεηνλία 150. Νφηηα Αθξηθή 35. Υηιή 93. Λίβαλνο 151. Ηζπαλία 36. Κίλα 94. Λεζφην 152. ξη Λάλθα 37. Κνινκβία 95. Ληβεξία 153. Άγηνο Υξηζηφθνξνο θαη Νέβηο 38. Κνκφξεο 96. Ληβχε 154. Αγία Λνπθία 39. Κνλγθφ 97. Ληρηελζηάηλ 155. Αγ. Βηθέληηνο θαη Γξελαδίλεο 40. Νεζηά Κνπθ 98. Ληζνπαλία 156. νπδάλ 41. Κφζηα Ρίθα 99. Λνπμεκβνχξγν 157. νπαδηιάλδε 42. Αθηή Διεθαληνζηνχ 100. Μαδαγαζθάξε 158. νπεδία 43. Κξναηία 101. Μαιάνπη 159. Διβεηία 44. Κνχβα 102. Μαιαηζία 160. πξία 45. Κχπξνο 103. Μαιβίδεο 161. Σαυιάλδε 46. Σζερία 104. Μάιη 162. ΠΓΓΜ 47. Λατθή Γεκνθξαηία ηεο 105. Μάιηα 163. Σφγθν Κνξέαο 48. Λατθή Γεκνθξαηία ηνπ 106. Νεζηά Μάξζαι 164. Σφλγθα Κνλγθφ 49. Γαλία 107. Μαπξηηαλία 165. Σξηληηάλη & Σνκπάθν 50. Σδηκπνπηί 108. Μαπξίθηνο 166. Σπλεζία 51. Νηνκίληθα 109. Μεμηθφ 167. Σνπξθία 52. Γνκεθαληθή Γεκνθξαηία 110. Μηθξνλεζία 168. Σνπξθκεληζηάλ 53. Δθνπαδφξ 111. Μνλαθφ 169. Οπγθάληα 54. Αίγππηνο 112. Μνγγνιία 170. Οπθξαλία 55. Δι αιβαδφξ 113. Μαπξνβνχλην 171. Ζλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα 56. Ηζεκεξηλή Γνπτλέα 114. Μαξφθν 172. Ζλ. Βαζίιεην 57. Δξπζξαία 115. Μνδακβίθε 173. Σαλδαλία 58. Δζζνλία 116. Νακίκπηα 174. ΖΠΑ 11

5 ΑΔΑ 4Α1ΩΗ-ΙΣ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V ΥΩΡΔ ΜΔΡΗ ΣΟΤ ΟΟΑ Απόθαζε C(2001)107/FINAL (www.oecd.int / αλάθηεζε 18/2/2011) 1. Απζηξαιία 2. Απζηξία 3. Βέιγην 4. Καλαδάο 5. Υηιή 6. Σζερία 7. Γαλία 8. Δζζνλία 9. Φηιαλδία 10. Γαιιία 11. Γεξκαλία 12. Διιάδα 13. Οπγγαξία 14. Ηζιαλδία 15. Ηξιαλδία 16. Ηζξαήι 17. Ηηαιία 18. Ηαπσλία 19. Κνξέα 20. Λνπμεκβνχξγν 21. Μεμηθφ 22. Οιιαλδία 23. Νέα Εειαλδία 24. Ννξβεγία 25. Πνισλία 26. Πνξηνγαιία 27. ινβαθία 28. ινβελία 29. Ηζπαλία 30. νπεδία 31. Διβεηία 32. Σνπξθία 33. Ζλ. Βαζίιεην 34. ΖΠΑ 12

6 ΑΔΑ 4Α1ΩΗ-ΙΣ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VI Α) Έγγπαθο κοινοποίηζηρ για διαζςνοπιακέρ διακινήζειρ/μεηαθορές αποβλήηων 1. Δξαγωγέαρ - Κοινοποιών Αξηζκόο 3. Κοινοποίηζη κεηξώνπ απιθ. Όλνκα Κοινοποίηζη πος αθοπά A Μεκνλσκέλε (ii.(i ζε κεηαθνξά ) ) Αξκόδηνο Γ. Τει. Φ α μ B. (i) Γηάζεζε (1) Πξνεγθεθξηκέλε εγθαηάζηαζε αμηνπνίεζεο (2 3) 4. Πποβλεπόμενορ ζςνολικόρ απιθμόρ μεηαθοπών (ii ) Πνιιαπιέο κεηαθνξέο Αμηνπνίεζε 5. Πποβλεπόμενη ζςνολική ποζόηηηα (4) 2. Διζαγωγέαρ Παπαλήπηηρ Αξηζκόο Tόλνη (Mg) κεηξώνπ Όλνκα m 3 6. Πποβλεπόμενο σπονικό διάζηημα για ηη(ηιρ) μεηαθοπά(έρ) (4) ζε Τειεπηαία Πξώηε αλαρώξεζε αλαρώξεζε Αξκόδηνο 7. Σύπορ(-οι) ζςζκεςαζίαρ (5) Φ Τει αμ Απαιηήζειρ ειδικού σειπιζμού (6) Ναη Όρη Δπγαζίερ διάθεζηρ/αξιοποίηζηρ (2) Κσδηθόο D / Κσδηθόο R 8. Δπιλεγείρ(ένηερ) μεηαθοπέαρ(είρ) Αξηζκόο κεηξώνπ Όλνκα (7) ζε (5) Φξεζηκνπνηνύκελε ηερλνινγία (6) Αξκόδηνο Λόγνο εμαγσγήο (1;6) Φαμ Τει Ονομαζία και ζύνθεζη ηων αποβλήηων (6) Τξόπνο(νη) κεηαθνξάο (5) 9. Γημιοςπγόρ(οί)/παπαγωγόρ(οί) αποβλήηων (1 7 8) Αξηζκόο κεηξώνπ Όλν κα ζε 13. Φςζικά σαπακηηπιζηικά (5) Αξκόδηνο Τ ε ι. Τόπνο θαη δηαδηθαζία παξαγσγήο (6) Φαμ 10. Δγκαηάζηαζη διάθεζηρ (2) ή εγκαηάζηαζη αξιοποίηζηρ (2) Αξηζκόο κεηξώνπ Όλνκα ζε Αξκόδηνο Τει. Φ αμ 14. Σαςηοποίηζη ηων αποβλήηων (ζσμπληρώζηε ηοσς ζτεηικούς κωδικούς) Να η (i) Παξάξηεκα VIII (ή IX θαηά πεξίπησζε) ηεο Βαζηιείαο (ii) Κσδηθόο ΟΟΣΑ (εάλ δηαθέξεη από ηνλ (i)) (iii) Καηάινγνο απνβιήησλ ΔΚ (iv) Δζληθόο θσδηθόο ζηε ρώξα εμαγσγήο (iv) Δζληθόο θσδηθόο ζηε ρώξα εηζαγσγήο (vi)άιινο (δηεπθξηλίζηε) (vii) Κσδηθόο Y (viii) Κσδηθόο H (5) (ix) Καηεγνξία UN (5) (x) Αξηζκόο UN (xi) Ολνκαζία κεηαθνξάο UN Ό ρη 13

7 ΑΔΑ 4Α1ΩΗ-ΙΣ Αθξηβήο ηόπνο δηάζεζεο/αμηνπνίεζεο (xii) Τεισλεηαθόο(νί) θώδηθαο(εs) (HS) 15. (α) σεηικέρ σώπερ/κπάηη (β), θσδηθνί αξηζκνί αξκνδίσλ αξρώλ εθόζνλ ππάξρνπλ (γ), αθξηβή ζεκεία εμόδνπ ή εηζόδνπ (ζεκείν δηέιεπζεο ησλ ζπλόξσλ ή ιηκέλαο) Κξάηνο εμαγσγήο/απνζηνιήο Κξάηνο(ε) δηακεηαθόκηζεο (είζνδνο θαη έμνδνο) Κξάηνο εηζαγσγήο/πξννξηζκνύ (α) (β) (γ) 16. Σελωνεία ειζόδος ή/και εξόδος ή/και εξαγωγήρ (Δςπωπαϊκή Κοινόηηηα) Δίζνδ Έμνδν Δμαγσγ νο ο ή 17. Γήλωζη εξαγωγέα/κοινοποιούνηορ - δημιοςπγού/παπαγωγού (1) Βεβαηώλσ όηη νη αλσηέξσ πιεξνθνξίεο είλαη, εμ όζσλ γλσξίδσ, πιήξεηο θαη αθξηβείο. 18. Αξηζκόο Βεβαηώλσ επίζεο όηη έρνπλ αλαιεθζεί νη λνκηθέο / εθηειεζηέο γξαπηέο ζπκβαηηθέο ππνρξεώζεηο θαη όηη ηζρύεη ε ηπρόλ πξνζήθνπζα ζπλεκκέλσλ αζθαιηζηηθή ή άιιε ρξεκαηηθή εγγύεζε πνπ θαιύπηεη ηε δηαζπλνξηαθή κεηαθνξά. παξαξηεκάησλ Ηκεξνκελ Υπνγξα Όλνκα εμαγσγέσο/θνηλνπνηνύληνο Όλνκα δεκηνπξγνύ / παξαγσγνύ 19. Απόδειξη παπαλαβήρ από ηη ζσεηική απμόδια απσή ηων σωπών ειζαγωγήρ - πποοπιζμού/διαμεηακόμιζηρ(1)/εξαγωγήρ - αποζηολήρ (9) ία θή Ηκεξνκελ Υπνγξα ία θή ΤΜΠΛΗΡΩΝΔΣΑΙ ΑΠΟ ΣΙ ΑΡΜΟΓΙΔ ΑΡΥΔ 20. Γπαπηή ζςγκαηάθεζη (1 8) για ηη μεηαθοπά από ηην απμόδια απσή η (ρώξα) Φώξα Η ζπγθαηάζεζε δόζεθε ζηηο Η θνηλνπνίεζε παξειήθζε ζηηο Η ζπγθαηάζεζε ηζρύεη από έσο Η απόδεημε παξαιαβήο απεζηάιε Δάλ Ναη, βι. ζέζε 21 Δηδηθνί όξνη Όρη ζηηο (6) Ολνκαζία ηεο αξκόδηαο αξρήο Ολνκαζία ηεο αξκόδηαο αξρήο Σθξαγίδα θαη/ή ππνγξαθή Σθξαγίδα θαη/ή ππνγξαθή 21. Διδικοί όποι ζςγκαηάθεζηρ για ηη μεηαθοπά ή λόγοι ανηιππήζεων (1) Απαηηείηαη βάζεη ηεο Σύκβαζεο ηεο Βαζηιείαο (2) Σε πεξίπησζε εξγαζηώλ R12/R13 ή D13-D15, επηζπλάςηε επίζεο αληίζηνηρεο πιεξνθνξίεο γηα νπνηαδήπνηε επαθόινπζε εγθαηάζηαζε ή εγθαηαζηάζεηο R12/R13 ή D13-D15 θαη γηα ηελ επαθόινπζε εγθαηάζηαζε ή εγθαηαζηάζεηο R1-R11 ή D1-D12, εθόζνλ απαηηείηαη. (3) Σπκπιεξώλεηαη γηα ηηο δηαθηλήζεηο εληόο ηεο πεξηνρήο ηνπ ΟΟΣΑ θαη κόλνλ εάλ πξόθεηηαη γηα ηελ πεξίπησζε B(ii). (4) Δπηζπλάςηε ιεπηνκεξή θαηάινγν, εάλ πξόθεηηαη γηα πνιιαπιέο κεηαθνξέο (5) Βι. θαηάινγν ζπληνκνγξαθηώλ θαη θσδηθώλ ζηελ επόκελε ζειίδα (6) Δπηζπλάςηε ιεπηνκεξείο νδεγίεο, ελ αλάγθε (7) Δπηζπλάςηε θαηάινγν, εάλ είλαη πεξηζζόηεξνη ηνπ ελόο (8) Δάλ απαηηείηαη βάζεη ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο (9) Δάλ απαηηείηαη βάζεη ηεο απόθαζεο ηνπ ΟΟΣΑ 14

8 ΑΔΑ 4Α1ΩΗ-ΙΣ Καηάλογορ ζςνηομογπαθιών και κωδικών πος σπηζιμοποιούνηαι ζηο έγγπαθο κοινοποίηζηρ ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑΘΔΗ (Θέζη 11) D1 Δλαπόζεζε εληόο ή επί ρώκαηνο (π.ρ. ρώξνο πγεηνλνκηθήο ηαθήο απνβιήησλ θιπ.) D2 Δπεμεξγαζία ζε ρεξζαίν ρώξν (π.ρ. βηναπνηθνδόκεζε πγξώλ απνβιήησλ ή ηιύνο ζην έδαθνο θ.ιπ.) D3 Βαζεία έγρπζε (π.ρ. έγρπζε ξεπζηώλ απνβιήησλ ζε γεσηξήζεηο, αιαηνύρα θνηηάζκαηα ή θπζηθνύο ρώξνπο ελαπόζεζεο θ.ιπ.) D4 Δπηθαλεηαθή δηαζπνξά (π.ρ. ελαπόζεζε πγξώλ απνβιήησλ ή ιπκαηνιάζπεο ζε θξέαηα, ηέικαηα ή ιηκλνζάιαζζεο θ.ιπ.) D5 Δηδηθά ζρεδηαζκέλνη ρώξνη πγεηνλνκηθήο ηαθήο (π.ρ. ηνπνζέηεζε ζε ζεηξά ρσξηζηώλ δηακεξηζκάησλ πνπ θαιύπηνληαη θαη δελ επηθνηλσλνύλ νύηε κεηαμύ ηνπο νύηε κε ην πεξηβάιινλ, θ.ιπ.) D6 Απόξξηςε ζε πδαηηθό ζύζηεκα πιελ ησλ ζαιαζζώλ/σθεαλώλ D7 Απόξξηςε ζε ζάιαζζεο/σθεαλνύο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηαθήο ζηνλ ζαιάζζην βπζό D8 Βηνινγηθή επεμεξγαζία πνπ δελ αλαθέξεηαη ζε άιιν ζεκείν ηνπ παξόληνο θαηαιόγνπ, ε νπνία έρεη σο απνηέιεζκα ηνλ ζρεκαηηζκό ηειηθώλ ελώζεσλ ή κεηγκάησλ πνπ δηαηίζεληαη κε θάπνηνλ από ηνπο ηξόπνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ παξόληα θαηάινγν D9 Φπζηθνρεκηθή επεμεξγαζία πνπ δελ αλαθέξεηαη ζε άιιν ζεκείν ηνπ παξόληνο θαηαιόγνπ, ε νπνία έρεη σο απνηέιεζκα ηνλ ζρεκαηηζκό ηειηθώλ ελώζεσλ ή κεηγκάησλ πνπ δηαηίζεληαη κε θάπνηνλ από ηνπο ηξόπνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ παξόληα θαηάινγν (π.ρ. εμάηκηζε, απνμήξαλζε, απνηέθξσζε) D10 Απνηέθξσζε ζην έδαθνο D11 Απνηέθξσζε ζηε ζάιαζζα D12 Μόληκε απνζήθεπζε (π.ρ. ελαπόζεζε δνρείσλ ζε νξπρεία, θ.ιπ.) D13 Σπλδπαζκόο ή αλάκεημε απνβιήησλ πξηλ ππνβιεζνύλ ζε κηα από ηηο εξγαζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ παξόληα θαηάινγν D14 Δπαλαζπζθεπαζία απνβιήησλ πξηλ ππνβιεζνύλ ζε κηα από ηηο εξγαζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ παξόληα θαηάινγν D15 Απνζήθεπζε, ελ αλακνλή κηαο από ηηο εξγαζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ παξόληα θαηάινγν ΔΡΓΑΙΔ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ (Θέζη 11) R1 Φξήζε σο θαπζίκνπ (ζηηο πεξηπηώζεηο πιελ ηεο άκεζεο απνηέθξσζεο) ή άιινπ κέζνπ παξαγσγήο ελέξγεηαο (Βαζηιεία/ΟΟΣΑ)/Φξήζε θπξίσο σο θαπζίκνπ ή άιινπ κέζνπ παξαγσγήο ελέξγεηαο (ΔΔ) R2 Πνηνηηθή απνθαηάζηαζε/αλαγέλλεζε δηαιπηώλ R3 Αλαθύθισζε/πνηνηηθή απνθαηάζηαζε νξγαληθώλ νπζηώλ πνπ δελ ρξεζηκνπνηνύληαη σο δηαιύηεο R4 Αλαθύθισζε/πνηνηηθή απνθαηάζηαζε κεηάιισλ θαη κεηαιιηθώλ ελώζεσλ R5 Αλαθύθισζε/πνηνηηθή απνθαηάζηαζε άιισλ αλόξγαλσλ πιώλ R6 Αλαγέλλεζε νμέσλ ή βάζεσλ R7 Αμηνπνίεζε ελώζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ξύπαλζεο R8 Αμηνπνίεζε ελώζεσλ από θαηαιύηεο R9 Δπαλαδηύιηζε ρξεζηκνπνηεκέλσλ νξπθηειαίσλ ή άιινπ είδνπο επαλαρξεζηκνπνίεζε ρξεζηκνπνηεκέλσλ νξπθηειαίσλ R10 Δκπινπηηζκόο εδάθνπο κε ζεηηθά απνηειέζκαηα γηα ηε γεσξγία θαη ην πεξηβάιινλ R11 Φξήζεηο θαηαινίπσλ από ηηο εξγαζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία R1-R10 R12 Αληαιιαγή απνβιήησλ πξνθεηκέλνπ λα ππνβιεζνύλ ζε κηα από ηηο εξγαζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία R1-R11 R13 Σπζζώξεπζε πιηθώλ πνπ πξννξίδνληαη λα ππνβιεζνύλ ζε κηα από ηηο εξγαζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ παξόληα θαηάινγν ΣΤΠΟΙ ΤΚΔΤΑΙΑ (Θέζη 7) ΚΩΓΙΚΟ Η ΚΑΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ UN (Θέζη 14) 1. Βαξέιη 2. Ξύιηλν βαξέιη Καηεγνξία UN Κσδηθόο Η Φαξαθηεξηζηηθά 3. Μπηληόλη 4. Κνπηί 5. Σάθνο 6. Σύλζεηε ζπζθεπαζία 7. Γνρείν ππό πίεζε 8. Φύκα 9. Άιινο (δηεπθξηλίζηε) ΣΡΟΠΟΙ ΜΔΣΑΦΟΡΑ (Θέζη 8) R= Οδηθώο T = Σηδεξνδξνκηθώο S = Θαιάζζηα A = Αεξνπνξηθώο W = Δζσηεξηθέο πισηέο νδνί ΦΤΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ (Θέζη 13) 1. Σθόλε 2. Σηεξεό 3. Παρύξξεπζην/ζηξνπώδεο πγξό 4. Λάζπε 5. Υγξό 6. Αέξην 7. Άιιν (δηεπθξηλίζηε) 1 H1 Δθξεθηηθό 3 H3 Δύθιεθηα πγξά 4.1 H4.1 Δύθιεθηα ζηεξεά 4.2 H4.2 Οπζίεο ή απόβιεηα πνπ ππόθεηληαη ζε απηαλάθιεμε 4.3 H4.3 Οπζίεο ή απόβιεηα πνπ, ζε επαθή κε ην λεξό, εθπέκπνπλ εύθιεθηα αέξηα 5.1 H5.1 Ομεηδσηηθά 5.2 H5.2 Οξγαληθά ππεξνμείδηα 6.1 H6.1 Γειεηεξηώδεηο νπζίεο (νμείαο επελέξγεηαο) 6.2 H6.2 Μνιπζκαηηθέο νπζίεο 8 H8 Γηαβξσηηθά 9 H10 Έθιπζε ηνμηθώλ αεξίσλ θαηόπηλ επαθήο κε ηνλ αέξα ή ην λεξό 9 H11 Τνμηθή νπζία (βξαδείαο ή ρξόληαο επελέξγεηαο) 9 H12 Οηθνηνμηθή νπζία 9 H13 Υιηθό ηθαλό λα παξάγεη, κεηά ηε δηάζεζε, άιιν πιηθό, π.ρ. απόπιπκα, πνπ δηαζέηεη θάπνην από ηα αλσηέξσ απαξηζκνύκελα ραξαθηεξηζηηθά Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο, ηδίσο όζνλ αθνξά ηελ ηαπηνπνίεζε ησλ απνβιήησλ (ζέζε 14), δειαδή ζρεηηθά κε ηνπο θσδηθνύο ησλ Παξαξηεκάησλ VIII θαη ΙΦ ηεο Βαζηιείαο, ηνπο θσδηθνύο ηνπ ΟΟΣΑ θαη ηνπο θσδηθνύο Υ, πεξηέρεη ην Δγρεηξίδην Καηεπζύλζεσλ/Οδεγηώλ πνπ δηαηίζεηαη από ηνλ ΟΟΣΑ θαη ηε Γξακκαηεία ηεο Σύκβαζεο ηεο Βαζηιείαο 15

9 ΑΔΑ 4Α1ΩΗ-ΙΣ Β) Έγγπαθο μεηαθοπάρ για διαζςνοπιακέρ διακινήζειρ/μεηαθοπέρ αποβλήηων 1. Ανηιζηοισεί ζηην κοινοποίηζη απιθ. 2. Αύξων απιθμόρ αποζηολήρ /ζςνολικόρ απιθμόρ αποζηολών 3. Δξαγωγέαρ - Κοινοποιών Αξηζκόο κεηξώνπ 4. Διζαγωγέαρ Παπαλήπηηρ Αξηζκόο κεηξώνπ Όλνκα Όλνκ α / ζε Γηεύζπ λζε Αξκόδηνο Τει. E- m ail 5. Ακπιβήρ ποζόηηηα 7. ςζκεςαζία Tόλνη (Mg) Τύπνο(-νη) (1) Φαμ m 3 Αξηζκόο δεκάησλ Αξκόδηνο Τει. E- mail Φα μ 6. Ακπιβήρ ημεπομηνία μεηαθοπάρ Απαιηήζειρ ειδικού σειπιζμού (2) Ναη Όρη 8.(α) 1ορ μεηαθοπέαρ (3) 8.(β) 2ορ μεηαθοπέαρ 8.(γ) Σελεςηαίορ μεηαθοπέαρ Αξηζκόο κεηξώνπ Αξηζκόο κεηξώνπ Αξηζκόο κεηξώνπ Όλ νκ α Όλν κα Όλν κα ζε ζε ζε Τει. Τει. Τει. Φαμ Φαμ Φαμ E- mail Σσμπληρώνεηαι από ηον ανηιπρόζωπο ηοσ μεηαθορέα Πε ριζ ζό ηερ οι ηω ν ηρι ών μεη αθ ορ έω ν (2) Μέζν Μέζν κεηαθνξάο (1) Μέζν κεηαθνξάο κεηαθνξάο (1) (1) Ηκεξνκελία Ηκεξνκελία Ηκεξνκελία κεηαβίβαζεο κεηαβίβαζεο κεηαβίβαζεο Υπνγξα Υπνγξα Υπνγξαθή θή θή 9. Γημιοςπγόρ(οί)/παπαγωγόρ(οί) αποβλήηων (4 5 6) 12. Ονομαζία και ζύνθεζη ηων αποβλήηων (2) Αξηζκόο κεηξώνπ Όλνκα

10 ΑΔΑ 4Α1ΩΗ-ΙΣ ζε Αξκόδηνο 13. Φςζικά σαπακηηπιζηικά (1) Τει. Φαμ 14. Σαςηοποίηζη ηων αποβλήηων (ζσμπληρώζηε ηοσς ζτεηικούς κωδικούς) Τόπνο παξαγσγήο (2) (i) Παξάξηεκα VIII (ή IX θαηά πεξίπησζε) ηεο Βαζηιείαο 10. Δγκαηάζηαζη διάθεζηρ ή εγκαηάζηαζη αξιοποίηζηρ (ii) Κσδηθόο ΟΟΣΑ (εάλ δηαθέξεη από ηνλ (i)) Αξηζκόο κεηξώνπ (iii) Καηάινγνο απνβιήησλ ΔΚ Όλ (iv) Δζληθόο θσδηθόο ζηε ρώξα νκ εμαγσγήο α ζε (iv) Δζληθόο θσδηθόο ζηε ρώξα εηζαγσγήο (vi) Άιινο (δηεπθξηλίζηε) Αξκόδηνο (vii) Κσδηθόο Y Τει. Φαμ (viii) Κσδηθόο H (1) E- m ail (ix) Καηεγνξία UN (1) Αθξηβήο ηόπνο δηάζεζεο/αμηνπνίεζεο (2) (x) Αξηζκόο UN 11. Δπγαζίερ διάθεζηρ/αξιοποίηζηρ (xi) Ολνκαζία κεηαθνξάο UN Κσδηθόο D / Κσδηθόο R (1) (xii) Τεισλεηαθόο(νί) θώδηθαο(εs) (HS) 15. Γήλωζη εξαγωγέα/κοινοποιούνηορ - δημιοςπγού/παπαγωγού Βεβαηώλσ όηη νη πιεξνθνξίεο είλαη, θαζόζνλ γλσξίδσ, πιήξεηο θαη αθξηβείο. Βεβαηώλσ επίζεο όηη έρνπλ αλαιεθζεί νη λνκηθέο / εθηειεζηέο γξαπηέο ζπκβαηηθέο ππνρξεώζεηο θαη όηη ηζρύεη ε ηπρόλ πξνζήθνπζα αζθαιηζηηθή ή άιιε ρξεκαηηθή εγγύεζε πνπ θαιύπηεη ηε δηαζπλνξηαθή κεηαθνξά θαη όηη έρνπλ ιεθζεί όιεο νη απαξαίηεηεο ζπγθαηαζέζεηο από ηηο αξκόδηεο αξρέο ησλ ζρεηηθώλ ρσξώλ. Όλνκα Ηκεξνκελία Υπνγξαθή 16. ςμπληπώνεηαι από οποιοδήποηε ππόζωπο ζςμμεηέσει ζηη διαζςνοπιακή μεηαθοπά, ζε πεπίπηωζη πος απαιηούνηαι ζςμπληπωμαηικέρ πληποθοπίερ 17. Σο θοπηίο παπελήθθη από ηον ειζαγωγέα παπαλήπηη (εάν όσι εγκαηάζηαζη διάθεζηρ) Ηκεξνκ ελία Όλνκα ΤΜΠΛΗΡΩΝΔΣΑΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΓΙΑΘΔΗ/ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ 18. Σο θοπηίο παπελήθθη ζηην εγκαηάζηαζη διάθεζηρ ή εγκαηάζηαζη αξιοποίηζηρ Ηκεξνκελία παξαιαβήο Παξαιεθζείζα πνζόηεηα Tόλνη (Mg) m 3 Γεθη ό Απεξξί θζε *να ειδοποιηθούν αμέζως οι αρμόδιες αρτές Πξνβιεπόκελε εκεξνκελία δηάζεζεο/αμηνπνίεζεο Δξγαζίεο δηάζεζεο/αμηνπνίεζεο (1) Όλνκα Ηκεξνκελία Υπνγξαθή (1) Βι. θαηάινγν ζπληνκνγξαθηώλ θαη θσδηθώλ ζηελ επόκελε ζειίδα (2) Δπηζπλάςηε ιεπηνκεξείο νδεγίεο, ελ αλάγθε (3) Δάλ νη κεηαθνξείο είλαη πεξηζζόηεξνη ησλ ηξηώλ, επηζπλάςηε πιεξνθνξίεο ζύκθσλα κε ηε ζέζε 8 (α, β, γ). 19. Βεβαιώνω όηι ολοκληπώθηκε η διάθεζη/αξιοποίηζη ηων αποβλήηων πος πεπιγπάθονηαι Όλνκα Ηκεξνκελία Υπνγξαθή θαη ζθξαγίδα Υπνγ ξαθή (4) Απαηηείηαη βάζεη ηεο Σύκβαζεο ηεο Βαζηιείαο (5) Δπηζπλάςηε θαηάινγν, εάλ είλαη πεξηζζόηεξνη ηνπ ελόο (6) Δάλ απαηηείηαη βάζεη ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο 17

11 ΑΔΑ 4Α1ΩΗ-ΙΣ ΤΜΠΛΗΡΩΝΔΣΑΙ ΑΠΟ ΣΟ ΣΔΛΩΝΔΙΟ (εάν απαιηείηαι βάζει ηηρ εθνικήρ νομοθεζίαρ) 20. Υώπα εξαγωγήρ - αποζηολήρ ή ηελωνείο εξόδος 21. Υώπα ειζαγωγήρ - πποοπιζμού ή ηελωνείο ειζόδος Τα απόβιεηα πνπ πεξηγξάθνληαη ζην παξόλ έγγξαθν κεηαθνξάο Τα απόβιεηα πνπ πεξηγξάθνληαη ζην παξόλ έγγξαθν κεηαθνξάο εμήιζαλ εηζήιζαλ από ηε ζηε ρώξα ζηηο ρώξα ζηηο Υπνγξ Υπνγξ αθή αθή Σθξαγί δα Σθξαγί δα 22. θπαγίδερ ηων ηελωνείων ηων σωπών διαμεηακόμιζηρ Ολνκαζία ηεο ρώξαο Ολνκαζία ηεο ρώξαο Δίζνδνο Έμνδνο Δίζνδνο Έμνδνο Ολνκαζία ηεο ρώξαο Ολνκαζία ηεο ρώξαο Δίζνδνο Έμνδνο Δίζνδνο Έμνδνο Καηάλογορ ζςνηομογπαθιών και κωδικών πος σπηζιμοποιούνηαι ζηο έγγπαθο μεηαθοπάρ ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑΘΔΗ (Θέζη 11) ΔΡΓΑΙΔ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ (Θέζη 11) D1 Δλαπόζεζε εληόο ή επί ρώκαηνο (π.ρ. ρώξνο πγεηνλνκηθήο ηαθήο απνβιήησλ θιπ.) R1 Φξήζε σο θαπζίκνπ (ζηηο πεξηπηώζεηο πιελ ηεο D2 Δπεμεξγαζία ζε ρεξζαίν ρώξν (π.ρ. βηναπνηθνδόκεζε πγξώλ απνβιήησλ ή ηιύνο ζην έδαθνο θ.ιπ.) άκεζεο απνηέθξσζεο) ή άιινπ κέζνπ παξαγσγήο ελέξγεηαο (Βαζηιεία/ΟΟΣΑ)/Φξήζε θπξίσο σο D3 Βαζεία έγρπζε (π.ρ. έγρπζε ξεπζηώλ απνβιήησλ ζε γεσηξήζεηο, αιαηνύρα θαπζίκνπ ή άιινπ κέζνπ παξαγσγήο ελέξγεηαο (ΔΔ) θνηηάζκαηα ή θπζηθνύο ρώξνπο ελαπόζεζεο θ.ιπ.) R2 Πνηνηηθή απνθαηάζηαζε/αλαγέλλεζε δηαιπηώλ D4 Δπηθαλεηαθή δηαζπνξά (π.ρ. ελαπόζεζε πγξώλ απνβιήησλ ή ιπκαηνιάζπεο ζε θξέαηα, ηέικαηα ή ιηκλνζάιαζζεο θ.ιπ.) R3 Αλαθύθισζε/πνηνηηθή απνθαηάζηαζε νξγαληθώλ νπζηώλ πνπ δελ ρξεζηκνπνηνύληαη σο δηαιύηεο D5 Δηδηθά ζρεδηαζκέλνη ρώξνη πγεηνλνκηθήο ηαθήο (π.ρ. ηνπνζέηεζε ζε ζεηξά ρσξηζηώλ δηακεξηζκάησλ πνπ θαιύπηνληαη θαη δελ επηθνηλσλνύλ νύηε κεηαμύ ηνπο νύηε κε ην R4 Αλαθύθισζε/πνηνηηθή απνθαηάζηαζε κεηάιισλ θαη κεηαιιηθώλ ελώζεσλ πεξηβάιινλ, θ.ιπ.) R5 Αλαθύθισζε/πνηνηηθή απνθαηάζηαζε άιισλ D6 Απόξξηςε ζε πδαηηθό ζύζηεκα πιελ ησλ ζαιαζζώλ/σθεαλώλ αλόξγαλσλ πιώλ D7 Απόξξηςε ζε ζάιαζζεο/σθεαλνύο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηαθήο ζηνλ ζαιάζζην R6 Αλαγέλλεζε νμέσλ ή βάζεσλ βπζό R7 Αμηνπνίεζε ελώζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ D8 Βηνινγηθή επεμεξγαζία πνπ δελ αλαθέξεηαη ζε άιιν ζεκείν ηνπ παξόληνο θαηαιόγνπ, θαηαπνιέκεζε ηεο ξύπαλζεο ε νπνία έρεη σο απνηέιεζκα ηνλ ζρεκαηηζκό ηειηθώλ ελώζεσλ ή κεηγκάησλ πνπ R8 Αμηνπνίεζε ελώζεσλ από θαηαιύηεο δηαηίζεληαη κε θάπνηνλ από ηνπο ηξόπνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ παξόληα θαηάινγν R9 Δπαλαδηύιηζε ρξεζηκνπνηεκέλσλ νξπθηειαίσλ ή D9 Φπζηθνρεκηθή επεμεξγαζία πνπ δελ αλαθέξεηαη ζε άιιν ζεκείν ηνπ παξόληνο θαηαιόγνπ, ε νπνία έρεη σο απνηέιεζκα ηνλ ζρεκαηηζκό ηειηθώλ ελώζεσλ ή άιινπ είδνπο επαλαρξεζηκνπνίεζε ρξεζηκνπνηεκέλσλ νξπθηειαίσλ κεηγκάησλ πνπ δηαηίζεληαη κε θάπνηνλ από ηνπο ηξόπνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ παξόληα θαηάινγν (π.ρ. εμάηκηζε, απνμήξαλζε, απνηέθξσζε) R10 Δκπινπηηζκόο εδάθνπο κε ζεηηθά απνηειέζκαηα γηα ηε γεσξγία θαη ην πεξηβάιινλ D10 Απνηέθξσζε ζην έδαθνο D11 Απνηέθξσζε ζηε ζάιαζζα R11 Φξήζεηο θαηαινίπσλ από ηηο εξγαζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία R1-R10 D12 Μόληκε απνζήθεπζε (π.ρ. ελαπόζεζε δνρείσλ ζε νξπρεία, θ.ιπ.) D13 Σπλδπαζκόο ή αλάκεημε απνβιήησλ πξηλ ππνβιεζνύλ ζε κηα από ηηο εξγαζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ παξόληα θαηάινγν R12 Αληαιιαγή απνβιήησλ πξνθεηκέλνπ λα ππνβιεζνύλ ζε κηα από ηηο εξγαζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία R1-R11 D14 Δπαλαζπζθεπαζία απνβιήησλ πξηλ ππνβιεζνύλ ζε κηα από ηηο εξγαζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ παξόληα θαηάινγν D15 Απνζήθεπζε, ελ αλακνλή κηαο από ηηο εξγαζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ παξόληα θαηάινγν R13 Σπζζώξεπζε πιηθώλ πνπ πξννξίδνληαη λα ππνβιεζνύλ ζε κηα από ηηο εξγαζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ παξόληα θαηάινγν ΣΤΠΟΙ ΤΚΔΤΑΙΑ (Θέζη 7) 1. Βαξέιη 2. Ξύιηλν βαξέιη 3. Μπηληόλη 4. Κνπηί 5. Σάθνο 6. Σύλζεηε ζπζθεπαζία 7. Γνρείν ππό πίεζε 8. Φύκα 9. Άιινο (δηεπθξηλίζηε) ΣΡΟΠΟΙ ΜΔΣΑΦΟΡΑ (Θέζη 8) R= Οδηθώο T = Σηδεξνδξνκηθώο S = Γηα ζαιάζζεο A = Αεξνπνξηθώο W = Δζσηεξηθέο πισηέο νδνί ΚΩΓΙΚΟ Η ΚΑΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ UN (Θέζη 14) Καηεγνξία UN Κσδηθόο Η Φαξαθηεξηζηηθά 1 H1 Δθξεθηηθό 3 H3 Δύθιεθηα πγξά 4.1 H4.1 Δύθιεθηα ζηεξεά 4.2 H4.2 Οπζίεο ή απόβιεηα πνπ ππόθεηληαη ζε απηαλάθιεμε 4.3 H4.3 Οπζίεο ή απόβιεηα πνπ, ζε επαθή κε ην λεξό, εθπέκπνπλ εύθιεθηα αέξηα 5.1 H5.1 Ομεηδσηηθά 5.2 H5.2 Οξγαληθά ππεξνμείδηα 6.1 H6.1 Γειεηεξηώδεηο νπζίεο (νμείαο επελέξγεηαο) 6.2 H6.2 Μνιπζκαηηθέο νπζίεο 8 H8 Γηαβξσηηθά 9 H10 Έθιπζε ηνμηθώλ αεξίσλ θαηόπηλ επαθήο κε ηνλ αέξα ή ην λεξό 9 H11 Τνμηθή νπζία (βξαδείαο ή ρξόληαο επελέξγεηαο) 9 H12 Οηθνηνμηθή νπζία 18

12 ΑΔΑ 4Α1ΩΗ-ΙΣ ΦΤΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ (Θέζη 13) 1. Σθόλε 5. Υγξό 2. Σηεξεό 6. Αέξην 3. Παρύξξεπζην/ 7. Άιιν ζηξνπώδεο πγξό (δηεπθξηλίζηε) 4. Λάζπε 9 H13 Υιηθό ηθαλό λα παξάγεη, κεηά ηε δηάζεζε, άιιν πιηθό, π.ρ. απόπιπκα, πνπ δηαζέηεη θάπνην από ηα αλσηέξσ απαξηζκνύκελα ραξαθηεξηζηηθά Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο, ηδίσο όζνλ αθνξά ηελ ηαπηνπνίεζε ησλ απνβιήησλ (ζέζε 14), δειαδή ζρεηηθά κε ηνπο θσδηθνύο ησλ Παξαξηεκάησλ VIII θαη ΙΦ ηεο Βαζηιείαο, ηνπο θσδηθνύο ηνπ ΟΟΣΑ θαη ηνπο θσδηθνύο Υ, πεξηέρεη ην Δγρεηξίδην Καηεπζύλζεσλ/Οδεγηώλ πνπ δηαηίζεηαη από ηνλ ΟΟΣΑ θαη ηε Γξακκαηεία ηεο Σύκβαζεο ηεο Βαζηιείαο 19

ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ. Γηθαηνινγεηηθά εγγξαθήο ησλ εηζαγνκέλσλ ζηνλ αξηζκφ εηζαθηέσλ κε ην ζχζηεκα ησλ παλειιελίσλ εμεηάζεσλ

ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ. Γηθαηνινγεηηθά εγγξαθήο ησλ εηζαγνκέλσλ ζηνλ αξηζκφ εηζαθηέσλ κε ην ζχζηεκα ησλ παλειιελίσλ εμεηάζεσλ ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ Απφ ηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο Ηαηξηθήο αλαθνηλψλεηαη φηη νη εγγξαθέο ησλ λενεηζαθηέσλ θνηηεηψλ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ απφ 12 έσο θαη 30 επηεκβξίνπ απφ 9.00 π.κ. έσο 14κ.κ.. Οη λενεηζαθηέηνη πξνθεηκέλνπ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙ ΑΓΩΓΗ. 4 1.1. ΓΔΝΙΚΑ. 4 1.2. ΣΑΣΙ ΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ. 6 1.3. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙ ΙΟ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ. 10 1.4

1. ΔΙ ΑΓΩΓΗ. 4 1.1. ΓΔΝΙΚΑ. 4 1.2. ΣΑΣΙ ΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ. 6 1.3. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙ ΙΟ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ. 10 1.4 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΔΙΑΓΩΓΗ... 4 1.1. ΓΔΝΙΚΑ... 4 1.2. ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ... 6 1.3. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ... 10 1.4. ΔΘΝΙΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ15 2.ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΣΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ Ζ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΖ ΑΤΣΡΑΛΗΑ & ΟΗ ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΥΔΔΗ ΔΛΛΑΓΟ ΑΤΣΡΑΛΗΑ

ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ Ζ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΖ ΑΤΣΡΑΛΗΑ & ΟΗ ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΥΔΔΗ ΔΛΛΑΓΟ ΑΤΣΡΑΛΗΑ ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ Ζ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΖ ΑΤΣΡΑΛΗΑ & ΟΗ ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΥΔΔΗ ΔΛΛΑΓΟ ΑΤΣΡΑΛΗΑ ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ ΣΗΝ ΚΑΜΠΔΡΡΑ ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ EMBASSY OF GREECE - CANBERRA OFFICE FOR ECONOMIC

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΤΜΒΟΛΑΗΟΤ ΔΠΗΒΑΣΗΚΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΔΠΗΒΑΣΗΚΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ

ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΤΜΒΟΛΑΗΟΤ ΔΠΗΒΑΣΗΚΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΔΠΗΒΑΣΗΚΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΤΜΒΟΛΑΗΟΤ ΔΠΗΒΑΣΗΚΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ Σν παξόλ πεξηέρεη ηνπο Γεληθνύο θαη Δηδηθνύο όξνπο όισλ ησλ θαιύςεσλ πνπ είλαη δπλαηόλ λα παξαζρεζνύλ από ηελ Δηαηξεία ERB EUROLIFE Α.Δ.Γ.Α. Από ηηο θαιύςεηο

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα:Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ εγγξαθή ηωλ εηζαγνκέλωλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε γηα ην αθαδεκαϊθό έηνο 2011-12.

Θέκα:Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ εγγξαθή ηωλ εηζαγνκέλωλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε γηα ην αθαδεκαϊθό έηνο 2011-12. 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Βαζκφο Αζθαιείαο: Να δηαηεξεζεί κέρξη: ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΩΖ & ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ ΜΑΡΟΤΗ 7-9 - 2011 ΔΞΔΣΑΔΩΝ - ΣΜΖΜΑ Β Αξ.Πξση. Βαζκφο Πξνηεξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: Β4ΒΒΗ-ΔΒΛ ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 28 Μαξηίνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ. Πξση.:ΓΔΦΚ Α 5014610 ΔΞ 2012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ κε ζέκα : Καηαζθεπή πεηξακαηηθήο δηάηαμεο γηα ηελ κέηξεζε βηναεξίνπ παξαγφκελνπ απφ αλαεξφβηα απνηθνδφκεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΠΗΖΜΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΑ ΦΑΓΔΗΑ ΟΠΛΖΦΟΡΧΝ

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΠΗΖΜΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΑ ΦΑΓΔΗΑ ΟΠΛΖΦΟΡΧΝ ver. 3 ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΠΗΖΜΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΑ ΦΑΓΔΗΑ ΟΠΛΖΦΟΡΧΝ (ΜΖΡΤΚΑΣΗΚΑ ΥΟΗΡΟΗ) ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ (Inspection tasks) ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ 1 Πεξηερόκελα 1. Αληηθείκελν θαη πεδίν εθαξκνγήο... 5 2. Καλόλεο γηα ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Πποδημοζίεςζη ηος ππογπάμμαηορ «Ππάζινερ Τποδομέρ 2010» Όπια πποϋπολογιζμών και Ποζοζηό Υπημαηοδόηηζηρ

Πποδημοζίεςζη ηος ππογπάμμαηορ «Ππάζινερ Τποδομέρ 2010» Όπια πποϋπολογιζμών και Ποζοζηό Υπημαηοδόηηζηρ Πποδημοζίεςζη ηος ππογπάμμαηορ «Ππάζινερ Τποδομέρ 2010» Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ πξνγξάκκαηνο «Πξάζηλεο Υπνδνκέο 2010» αλέξρεηαη ζε 30 εκαη. εςπώ θαη απεπζχλεηαη ζε πθηζηάκελεο θαη λενζπζηαζείζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ Γ ρ Ν. Καηζαρός Γηεπζπληήο Δξεπλώλ ηνπ ΔΚΔΦΔ «Γεκόθξηηνο» Πξώελ Πξόεδξνο Έλσζεο Διιήλσλ Υεκηθώλ Πξώελ Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

Οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων. Παπαδνπνχινπ Γέζπνηλα Γ/λζε Μεηαθνξψλ & Δπηθ/ληψλ ηεο Ν.Α. Λάξηζαο

Οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων. Παπαδνπνχινπ Γέζπνηλα Γ/λζε Μεηαθνξψλ & Δπηθ/ληψλ ηεο Ν.Α. Λάξηζαο Οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων Παπαδνπνχινπ Γέζπνηλα Γ/λζε Μεηαθνξψλ & Δπηθ/ληψλ ηεο Ν.Α. Λάξηζαο Σι είναι τα επικίνδυνα εμπορεύματα; Με ηνλ φξν "Δπηθίλδπλα εκπνξεχκαηα" λννχληαη νη νπζίεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ (ΦΑΤ)

ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ (ΦΑΤ) ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΓΖΜΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΥΩΡΟΤ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΑΦΗ ΤΠΟΛΔΙΜΜΑΣΩΝ (Υ.Τ.Σ.Τ.) ΑΝΑΣΟΛΙΚΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» Α/Α ηοισεία ππογπάμμαηορ: 1 ηόσορ ππογπάμμαηορ 2 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ 3 Επιλέξιμερ Ενέπγειερ Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο/

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λακία, 22 Γεθεκβξίνπ 2005 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Αξ. Πξση.: 6972 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΥΩΡΟΣΑΞΙΑ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λακία, 22 Γεθεκβξίνπ 2005 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Αξ. Πξση.: 6972 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΥΩΡΟΣΑΞΙΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λακία, 22 Γεθεκβξίνπ 2005 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Αξ. Πξση.: 6972 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΥΩΡΟΣΑΞΙΑ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΒ. & ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Μ.

Διαβάστε περισσότερα

AlphaPlus C14-16 Blend

AlphaPlus C14-16 Blend AlphaPlus C14-16 Blend Έθδνζε 1.1 Ζκεξνκελία Αλαζεψξεζεο 2011-09- 14 1. ΣΑΤΣΟΠΟΊΗΗ ΟΤΊΑ/ ΠΑΡΑΚΔΤΆΜΑΣΟ ΚΑΙ ΔΣΑΙΡΔΊΑ/ ΔΠΙΥΔΊΡΗΗ Πληποθοπία πποφόνηορ ήκα θαηαηεζέλ : AlphaPlus C14-16 Blend Δηαιπεία : Qatar

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΚΑΙ ΤΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ

ΓΡΑΜΜΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΚΑΙ ΤΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΑΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΚΑΗ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΡΑΜΜΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΚΑΙ ΤΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ πνπδαζηήο: Πξίληδνο Γεψξγηνο Α.Δ.Μ.:2634

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΔΛΑΙΟΛΑΓΟΤ ΣΗΝ ΓΑΛΛΙΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΔΛΑΙΟΛΑΓΟΤ ΣΗΝ ΓΑΛΛΙΑ 2009 Η ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΔΛΑΙΟΛΑΓΟΤ ΣΗΝ ΓΑΛΛΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ Ο.Ε.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΒΕΙΑ ΠΑΡΙΙ ΔΙΑΓΧΓΗ : ΓΙΔΘΝΗ ΤΓΚΤΡΙΑ / ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ Ζ θαιιηέξγεηα ηεο ειηάο ζπλδέεηαη αλαπφζπαζηα κε ηηο κεζνγεηαθέο ρψξεο ζε ηέηνην βαζκφ

Διαβάστε περισσότερα

Παξάξηεκα 1. Εμαγωγή ζηα πιαίζηα εληαίαο ζύκβαζεο κεηαθνξάο. Η πεξίπηωζε ηεο εληαίαο ζύκβαζεο κεηαθνξάο (άξζξν 793παξ.2(β) ΔΕΚΣΚ)

Παξάξηεκα 1. Εμαγωγή ζηα πιαίζηα εληαίαο ζύκβαζεο κεηαθνξάο. Η πεξίπηωζε ηεο εληαίαο ζύκβαζεο κεηαθνξάο (άξζξν 793παξ.2(β) ΔΕΚΣΚ) Παξάξηεκα 1 Εμαγωγή ζηα πιαίζηα εληαίαο ζύκβαζεο κεηαθνξάο Η πεξίπηωζε ηεο εληαίαο ζύκβαζεο κεηαθνξάο (άξζξν 793παξ.2(β) ΔΕΚΣΚ) Σν άξζξν 793παξ.2(β) ΓΔΚΣΚ θαζηεξψλεη παξέθθιηζε απφ ην γεληθφ θαλφλα φηη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «Παξάγνληεο θαηαλάισζεο βηνινγηθψλ πξντφλησλ» Δπνπηεχσλ θαζεγεηήο: ΛΑΕΑΡΟ ΑΡΖΓΗΑΝΝΗΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

Απνκαθξπζκέλε εθαξκνγή ελφο κεηαγσγέα Ethernet

Απνκαθξπζκέλε εθαξκνγή ελφο κεηαγσγέα Ethernet Πεξηγξαθή ππεξεζίαο Απνκαθξπζκέλε εθαξκνγή ελφο κεηαγσγέα Ethernet Εηζαγωγή ζηε ζπκθωλία παξνρήο ππεξεζηώλ ζαο Απηή ε ππεξεζία παξέρεη ηελ απνκαθξπζκέλε ππνζηήξημε ηνπ Πειάηε ζηελ εγθαηάζηαζε, ηε δηακφξθσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΜΔΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΕΩΗΚΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΜΔΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΕΩΗΚΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΜΔΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΕΩΗΚΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΒΗΟΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΟΡΝΗΘΔΗΟΤ ΚΡΔΑΣΟ ΚΑΗ ΣΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΣΟΤ ΑΠΟ ΠΑΘΟΓΟΝΟΤ ΜΗΚΡΟΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΗΩΑΝΝΖ Γ. ΑΚΑΡΗΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ, ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΥΩΡΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ Σμήμα Πεπιβαλλονηικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΣΕΚΔΛΣ ΒΗΟΙΟΓΗΘΩΛ ΔΘΚΔΣΑΙΙΔΤΔΩΛ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΚΑΛΑΣΕΚΔΛΣ ΒΗΟΙΟΓΗΘΩΛ ΔΘΚΔΣΑΙΙΔΤΔΩΛ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΚΑΛΑΣΕΚΔΛΣ ΒΗΟΙΟΓΗΘΩΛ ΔΘΚΔΣΑΙΙΔΤΔΩΛ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 Πεξηερόκελα: ΔΗΠΑΓΩΓΖ... 3 Γηδαθηηθή Δλφηεηα 2.1. ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΡΖΠ ΚΔΡΑΡΟΝΞΖΠ ΑΞΝ ΠΚΒΑΡΗΘΖ ΠΔ ΒΗΝΙΝΓΗΘΖ ΓΔΩΟΓΗΑ... 4 2.1.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ ΕΣΟΤ 2009

ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ ΕΣΟΤ 2009 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗ ΑΤΣΡΑΛΙΑ & ΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΧΕΕΙ ΕΛΛΑΔΟ ΑΤΣΡΑΛΙΑ ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ ΕΣΟΤ 2009 Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Τποθέζεων ύδενϋ Νικόλαορ Χπιζηοδοςλίδηρ, Γπαμμαηέαρ ΟΕΥ Α Level 2, 219-223Castlereagh

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΙΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 2010

ΠΡΑΙΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 2010 Value Del A.M.S E Π Ε ΕΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΑ 2007-2013 ΠΡΑΙΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 2010 Μείωζη ηηρ Πεπιβαλλονηικήρ Δπιβάπςνζηρ Ανάπηςξη και διάθεζη «ππάζινων» πποϊόνηων και ςπηπεζιών. ςμμόπθωζη ηων επισειπήζεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Καζηνξηά 13.06.2014 3 η Γ.Τ.ΠΔ. ΓΤΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ Αξηζκ. Πξση.: 4760 ΚΑΣΟΡΗΑ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Καζηνξηά 13.06.2014 3 η Γ.Τ.ΠΔ. ΓΤΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ Αξηζκ. Πξση.: 4760 ΚΑΣΟΡΗΑ ANAΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ : ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Καζηνξηά 13.06.2014 3 η Γ.Τ.ΠΔ. ΓΤΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ Αξηζκ. Πξση.: 4760 ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Σασ.Γ/νζη : Μαςπιυηίζζηρ Σασ.Κώδικαρ : 52 100 Καζηοπιά Σηλέθυνο

Διαβάστε περισσότερα

του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο

του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο Έγκαιρος Eντοπισμός Aναγκών Aπασχόλησης και Kατάρτισης για Aποτελεσματική Διαχείριση του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο ΔΓΚΑΗΡΟ ΔΝΣΟΠΗΜΟ ΑΝΑΓΚΧΝ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΓΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΟΤ ΦΤΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο καθξνζθνπηθώλ έιεγρσλ γηα ηε δηαπίζησζε ή κή ηνπ επηβιαβνύο νξγαληζκνύ Cryphonectria parasitica (Murrill

Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο καθξνζθνπηθώλ έιεγρσλ γηα ηε δηαπίζησζε ή κή ηνπ επηβιαβνύο νξγαληζκνύ Cryphonectria parasitica (Murrill Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο καθξνζθνπηθώλ έιεγρσλ γηα ηε δηαπίζησζε ή κή ηνπ επηβιαβνύο νξγαληζκνύ Cryphonectria parasitica (Murrill 1. Ο επηβιαβήο νξγαληζκόο: Ο κύθεηαο Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS 3.1. ρεδηαζκόο Γηαλνκήο Σν ζύζηεκα δηαλνκήο, κε αιιειεμαξηώκελεο ζπληζηώζεο δηαδηθαζίεο, ηηο κεηαθνξέο, ηηο πξνκήζεηεο, ην κάξθεηηλγθ θηι, έρεη ζθνπό ηελ

Διαβάστε περισσότερα