ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 11/ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΧΝ Αξηζ.Πξση.1604/45066: ΑΓΑ: Β4ΩΥΒ-3ΦΓ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 11/4.2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΧΝ Αξηζ.Πξση.1604/45066: ΑΓΑ: Β4ΩΥΒ-3ΦΓ"

Transcript

1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 11/ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΧΝ Αξηζ.Πξση.1604/45066: ΑΓΑ: Β4ΩΥΒ-3ΦΓ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ Γ/ΝΖ ΤΓΔΗΑ ΣΧΝ ΕΧΧΝ ΣΜΖΜΑ:Γ Σαρ. Γ/λζε: Αραξλψλ 2 Αζήλα Πιεξ.: Μ. Σδαλή/Π.Σζαξνχρα Σει. : /25 fax ΠΡΟ :Πίλαθα Γηαλνκήο ΘΔΜΑ: Πξφγξακκα Δπηηήξεζεο ηεο Λχζζαο. Κ Ο Η Ν Ζ Τ Π Ο Τ Ρ Γ Η Κ Ζ Α Π Ο Φ Α Ζ Οη Τπνπξγνί Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο Έρνληαο ππφςε: 1. Σν Β.Γ. 36 / , (Α 174) άξζξα 56,57 θαη Σν Ν.Γ. 86/1969 (ΦΔΚ Α 7) «Γαζηθφο Κψδηθαο» 3. Σν Π.Γ. 133/92 (ΦΔΚ Α 66), άξζξν 3, «Ζ επηβνιή πγεηνλνκηθψλ θαη ινηπψλ κέηξσλ γηα ηε πξνζηαζία θαη εμπγίαλζε ηεο θηελνηξνθίαο απφ ινηκψδε θαη παξαζηηηθά λνζήκαηα ησλ δψσλ». 4. Σν Π.Γ. 400/83 (ΦΔΚ Α 151) «εθαξκνγή κέηξσλ θαηαπνιέκεζεο ερηλνθνθθίαζεο - πδαηίδσζεο, ιχζζαο θαη ινηπψλ δσναλζξσπνλφζσλ» / θαηαξγήζεθε, αιιά εμαθνινπζεί λα ηζρχεη ην άξζξν,9 παξάγξαθνο Σν Π.Γ. 41/2006 «Παξαθνινχζεζε ησλ δσνλφζσλ θαη ησλ δσνλνζνγφλσλ παξαγφλησλ ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ Οδεγία 2003/99/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ. 6. Σν Ν. 3170/2003 (ΦΔΚ Α 191) «Εψα ζπληξνθηάο, αδέζπνηα δψα ζπληξνθηάο θαη άιιεο δηαηάμεηο 7. Σν Ν. 4039/2012 (ΦΔΚ Α 15) «Γηα ηα δεζπνδφκελα θαη ηα αδέζπνηα δψα ζπληξνθηάο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δψσλ απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ή ηε ρξεζηκνπνίεζε κε θεξδνζθνπηθφ ζθνπφ». 8. Σν Ν. 1335/1983 (ΦΔΚ Α 32) «Κχξσζε Γηεζλνχο χκβαζεο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο άγξηαο δσήο θαη ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο Δπξψπεο», άξζξν 9 9. Σελ Οδεγία πκβνπιίνπ 64/432/ΔΔC, άξζξν 8 ε νπνία ελαξκνλίζηεθε ζην Δζληθφ Γίθαην κε ην Π.Γ. 308/2000. (ΦΔΚ Α 252)/ Σν Καλνληζκφ 998/2003 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ πεξί «πγεηνλνκηθψλ φξσλ πνπ εθαξκφδνληαη ζηηο κε εκπνξηθνχ ραξαθηήξα κεηαθηλήζεηο δψσλ ζπληξνθηάο», φπσο ηζρχεη. 11. Σελ Απφθαζε 2011/807/Δ.Δ ηεο 30 εο Ννεκβξίνπ 2011 ηεο Δ Δπηηξνπήο, πνπ αθνξά ηελ «έγθξηζε ησλ εηήζησλ θαη ησλ πνιπεηψλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ εθξίδσζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ επηηήξεζε νξηζκέλσλ δσηθψλ αζζελεηψλ θαη δσνλφζσλ ηα νπνία ππέβαιαλ ηα θξάηε κέιε γηα ην έηνο 2012 θαη ηα επφκελα έηε, θαζψο θαη ηεο ρξεκαηνδνηηθήο ζπκκεηνρήο ηεο Έλσζεο ζηα πξνγξάκκαηα απηά (Δ.L αξ. 322 ηεο ζει. 11,. 12. Σελ απφθαζε 2012/141/Δ.Δ ηεο 6 εο Μαξηίνπ 2012 ηεο Δ Δπηηξνπήο«Δθηειεζηηθή απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο 6 εο Μαξηίνπ 2012 γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ επεηγνπζψλ κέηξσλ επηηήξεζεο φζνλ αθνξά ηε ιχζζα ζηε Βφξηα Διιάδα». 13. Σελ αξηζκ 131/20388 (ΦΔΚ Β 393) απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ «Ανάθεζη απμοδιοηήηων ζηον Υθςποςπγό Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ και Τποθίμων Iωάννη Δπιβελέγκα». 14. Σελ αξηζ / (ΦΔΚ Β 1731) απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο ε νπνία ηξνπνπνηεί ηελ αξηζ / (ΦΔΚ Β 1921) απφθαζε κε ζέκα «Δμνπζηνδφηεζε ππνγξαθήο κε εληνιή Τπνπξγνχ ΠΔΚΑ ζηνπο Γεληθνχο θαη Δηδηθνχο Γξακκαηείο θαζψο θαη ζηνπο Πξντζηακέλνπο ησλ Γελ. Γ/λζεσλ θαη Σκεκάησλ ηνπ ΤΠΔΚΑ».

2 15. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 63/2011 Γηνξηζκφο Αληηπξνέδξνπ ηεο Κπβέξλεζεο, Τπνπξγψλ, Αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ (ΦΔΚ 145/ Α /2011), θαη ηεο απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ 2876/ Αιιαγή ηίηινπ Τπνπξγείσλ (ΦΔΚ Β 2234). 16. Σελ κε αξηζ. 7039/27635/ απφθαζε δέζκεπζεο πίζησζεο 17. Σν γεγνλφο φηη νη δαπάλεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο αλέξρνληαη ζε εθαηφ ρηιηάδεο ( ) επξψ θαη κπνξνχλ λα θαιχπηνληαη απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ (Κ.Α 5329 Φ29/110) 18. Σε ζρεηηθή εηζήγεζε ηεο Γηεχζπλζεο Τγείαο ησλ Εψσλ γηα ηελ αλάγθε εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνχ. Α Π Ο Φ Α Η Ε Ο Τ Μ Δ Άξζξν 1 θνπόο - ηόρνο α) Δγθξίλνπκε ηελ εθαξκνγή πξνγξάκκαηνο επηδσνηηνινγηθήο επηηήξεζεο θαη παξαθνινχζεζεο ηεο ιχζζαο (Πξφγξακκα) ζηα άγξηα θαη θαηνηθίδηα ζειαζηηθά ησλ πηλάθσλ 2,3 θαη 4 ηνπ παξαξηήκαηνο Η ηεο παξνχζαο απφθαζεο. Σν πξφγξακκα ζα πινπνηεζεί θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο 2012 ζηνπο λνκνχο ηνπ πίλαθα 1 ηνπ παξαξηήκαηνο Iηεο παξνχζαο. β) ηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε επηδσνηηνινγηθή επηηήξεζε θαη ε δηεξεχλεζε πηζαλήο εηζφδνπ ηνπ ηνχ ηεο ιχζζαο ζηε ρψξα καο, εμαηηίαο ηεο επηθξαηνχζαο επηδεκηνινγηθήο θαηάζηαζεο ηνπ λνζήκαηνο ζηα γεηηνληθά Βαιθαληθά Κξάηε, φπνπ ε λφζνο εκθαλίδεη ραξαθηήξα ελδεκηθφ κε επίζεκεο θαηαγεγξακκέλεο αλαθνξέο πεξηζηαηηθψλ ιχζζαο θπξίσο ζηα δψα ηεο άγξηαο παλίδαο. γ) Βαζηθφο άμνλαο αλάπηπμεο ηνπ πξνγξάκκαηνο απνηειεί ε δηελέξγεηα δχν (2) θχθισλ- ηνκέσλ δξάζεο παζεηηθήο επηηήξεζεο, ε νπνία ζα ζπλίζηαηαη ζηε ζπζηεκαηηθή ζπιινγή δεηγκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, απφ θεθαιέο λεθξψλ αγξίσλ θαη θαηνηθίδησλ δψσλ (ζειαζηηθψλ), ηα νπνία γηα ηνλ ζθνπφ ηνπ πξνγξάκκαηνο ραξαθηεξίδνληαη αθελφο σο είδε δψσλ ζηφρνη, αθεηέξνπ σο αμηφπηζηνη επηδεκηνινγηθνί δείθηεο, γηα ηελ αλίρλεπζε ηεο παξνπζίαο ηνπ ηνχ ηεο ιχζζαο ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα δεδνκέλα ηεο Δπξσπατθήο θαη Γηεζλνχο Δπηζηεκνληθήο Βηβιηνγξαθίαο. δ) Σν βαζηθφ είδνο δψνπ ζηφρνο θαη ζεκαληηθφο επηδεκηνινγηθφο δείθηεο πνπ επηιέγεηαη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε άγξηα θφθθηλε αιεπνχ, ιφγσ ηεο απμεκέλεο ζπρλφηεηαο εκθάληζεο ηνπ λνζήκαηνο ζην δσηθφ απηφ είδνο, ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα είδε άγξησλ ζειαζηηθψλ, δεδνκέλνπ φηη απνηειεί θαη ηελ θπξίαξρε δεμακελή ηνπ ηνχ ζηελ άγξηα παλίδα. ε) Οη ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαζνξίδνληαη ζηα Παξαξηήκαηα Η,ΗΗ,ΗΗΗ, ΗV θαη V, ηα νπνία απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο. Άξζξν 2 Οξηζκνί Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο ηζρχνπλ νη νξηζκνί: α) ηνπ Π.Γ/ηνο 41/2006 (Α 44), β) ηνπ Π.Γ/ηνο 308/2000 (A 252)θαη γ) ηνπ Καλ. (ΔΚ) 998/2003, φπσο ηζρχεη ηελ πεξίπησζε ηεο ιχζζαο γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο απφθαζεο, ηζρχνπλ θαη νη παξαθάησ νξηζκνί: δ) Εψν απηφρζνλ ή εηζαγφκελν ( άγξην ή θαηνηθίδην ) χπνπην γηα ιχζζα νξίδεηαη θάζε δψν πνπ παξνπζηάδεη θιηληθά ζπκπηψκαηα ιχζζαο ή αζπλήζηζηε ζπκπεξηθνξά ζπκβαηή κε ηε ιχζζα. Δπίζεο ζα ζεσξείηαη χπνπην γηα ιχζζα θαη έλα δψν πνπ αλεπξίζθεηαη λεθξφ απφ άγλσζηε αηηία θαη γηα ην νπνίν ππάξρεη ηζηνξηθφ άκεζεο επαθήο κε άλζξσπν (κέζσ δήγκαηνο, εθδνξψλ, ηξαπκαηηζκέλσλ βιελλνγφλσλ θαη ιήμε πιεγψλ ηξαχκαηνο). εκεηψλεηαη φηη εηδηθά γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο έρεη απμεζεί ε επαηζζεζία ηνπ νξηζκνχ θξνχζκαηνο, φζνλ αθνξά ηνλ ραξαθηεξηζκφ ελφο δψνπ σο χπνπηνπ, κε ζηφρν λα ζπκπεξηιεθζεί θάζε πεξηζηαηηθφ πνπ ελέρεη θαη ηελ παξακηθξή πηζαλφηεηα ινίκσμεο κε ηνλ ηφ ηεο ιχζζαο. ε) Εψν απηφρζνλ ή εηζαγφκελν (άγξην ή θαηνηθίδην) ζεηηθφ ζηε ιχζζα νξίδεηαη θάζε δψν κε θιηληθά ζπκπηψκαηα ιχζζαο, ζην νπνίν έρεη εξγαζηεξηαθά δηαγλσζηεί θαη επηβεβαησζεί ε λφζνο. 2

3 ζη) Παζεηηθή επηηήξεζε λνείηαη, γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ε δήισζε φισλ ησλ λεθξψλ δψσλ (νηθφζηησλ θαη δψσλ ηεο άγξηαο παλίδαο) γηα ηα νπνία ππάξρεη ππνςία φηη έρνπλ πξνζβιεζεί απφ ιχζζα θαη απφ ηα νπνία ιακβάλνληαη ηα θαηάιιεια δείγκαηα γηα ηελ απνκφλσζε ηνπ ηνχ ηεο ιχζζαο. Άξζξν 3 Φνξείο Αξκνδηόηεηεο Τπεχζπλνη θνξείο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο είλαη: 1. Οη επίζεκεο θηεληαηξηθέο αξρέο. Οη αξρέο απηέο θαη νη αξκνδηφηεηεο ηνπο είλαη νη αθφινπζεο: α) Σν Σκήκα Εσναλζξσπνλόζσλ ηεο Γηεχζπλζεο Τγείαο ησλ Εψσλ, ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Κηεληαηξηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ (ΤΠΑΑΣ), ην νπνίν είλαη αξκφδην γηα: i) Σν ζρεδηαζκφ, ηε ζχληαμε θαη ηελ εθπφλεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ii) Σνλ έιεγρν ζε θεληξηθφ επίπεδν θαη ηνλ ζπληνληζκφ φισλ ησλ ινηπψλ αξκνδίσλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο επηηήξεζεο ηεο Λχζζαο, ζε φιε ηε ρψξα iii) Σνλ νξηζκφ ησλ αξρψλ θαη θνξέσλ εθαξκνγήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ηνλ θαζνξηζκφ ησλ αξκνδηνηήησλ απηψλ, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Ππξνγξάκκαηνο iv) Σελ παξνρή θαηάιιεισλ νδεγηψλ θαη δηεπθξηλίζεσλ πξνο ηνπο θνξείο εθαξκνγήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο, κε ζθνπφ ηε δηεπθφιπλζε θαη ελίζρπζε ηνπ έξγνπ ηνπο v) Σε ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ηελ αμηνιφγεζε απηψλ, θαζψο θαη ηελ ελεκέξσζε ησλ αξκνδίσλ αξρψλ ηεο Δπηηξνπήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. β) Σν Δζληθό Δξγαζηήξην Αλαθνξάο γηα ηε Λχζζα ησλ Εψσλ ηνπ Κέληξνπ Κηεληαηξηθψλ Ηδξπκάησλ Αζελψλ (Νεαπνιέσο 25, Αγία Παξαζθεπή Αηηηθήο, 15310), ην νπνίν είλαη αξκφδην γηα: i) Σε ζπγθέληξσζε ησλ απνζηειινκέλσλ δεηγκάησλ αγξίσλ θαη θαηνηθίδησλ ζειαζηηθψλ απφ ηηο πεξηνρέο ησλ 16 Ννκψλ πνπ εθαξκφδεηαη ην Πξφγξακκα. ii) Σε δηελέξγεηα ησλ απαηηνχκελσλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ θαη δηαγλσζηηθψλ ηερληθψλ γηα ηελ αλίρλεπζε ηνπ ηνχ ηεο Λχζζαο. iii) Σελ ππνβνιή ησλ ζηνηρείσλ θαη εξγαζηεξηαθψλ απνηειεζκάησλ ζηε Γ/λζε Τγείαο ησλ Εψσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ. iv) ηελ απνζηνιή, εθφζνλ θξηζεί αλαγθαίν, ησλ ζεηηθψλ γηα ηελ Λχζζα δεηγκάησλ ζην αξκφδην Κνηλνηηθφ Δξγαζηήξην Αλαθνξάο κε ηαπηφρξνλε ελεκέξσζε ηνπ θνξέα ηεο παξαγξάθνπ 1α ( Σκήκα Εσναλζξσπνλφζσλ) ηνπ παξφληνο άξζξνπ v) Σε ζχληαμε κεληαίαο θαηάζηαζεο κε ηηο δηελεξγεζείζεο εμεηάζεηο ηνπ Δξγαζηεξίνπ θαζψο θαη ηεο εμακεληαίαο θαη ηειηθήο εηήζηαο θαηάζηαζεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο επηηήξεζεο ζε φιε ηε Υψξα, ζχκθσλα κε ηηο θνηλνηηθέο δηαηάμεηο απφδνζεο δαπαλψλ, ηηο νπνίεο απνζηέιιεη πξνο ηνλ θνξέα ηεο παξαγξάθνπ 1α. vi) Σε ζπλεξγαζία κε ην Κνηλνηηθφ Δξγαζηήξην Αλαθνξάο γηα ηε ιχζζα. vii) ηε δηαζθάιηζε ηεο θνηλνπνίεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρεη ην Κνηλνηηθφ Δξγαζηήξην Αλαθνξάο γηα ηε Λχζζα ζην Σκήκα Εσναλζξσπνλφζσλ, ζην Σκήκα Ηνινγίαο ηνπ ΗΛΟΗΠΑΝ ηνπ ΚΚΗΘ θαη ζηα εξγαζηήξηα δηάγλσζεο ηεο Λχζζαο ζηε ρψξα. viii) Σελ παξνρή επηζηεκνληθήο θαη ηερληθήο ζπλδξνκήο ζην Σκήκα Εσναλζξσπνλφζσλ ηεο Γ/λζεο Τγείαο Εψσλ γηα ηελ εθαξκνγή ζπληνληζκέλσλ ζρεδίσλ επηηήξεζεο ηεο Λχζζαο. ix) ηελ παξαθνινχζεζε ησλ εμειίμεσλ ζρεηηθά κε ηελ επηδεκηνινγία ηεο Λχζζαο. x) Σνλ ζπληνληζκφ ησλ πξνηχπσλ θαη ησλ κεζφδσλ δηάγλσζεο πνπ εθαξκφδνληαη ζην Σκήκα Ηνινγίαο ηνπ ΚΚΗΘ θαη ζηα άιια εξγαζηήξηα δηάγλσζεο Λχζζαο πνπ ελδερφκελα ζα ζπκκεηέρνπλ ζην Πξφγξακκα. Γηα ην ζθνπφ απηφ: - Διέγρεη ηελ πνηφηεηα φισλ ησλ ππνζηξσκάησλ θαη αληηδξαζηεξίσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηα εξγαζηήξηα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηάγλσζε ηεο Λχζζαο, θαζψο θαη απφ ην ίδην. - Οξγαλψλεη κία ηνπιάρηζηνλ ζπγθξηηηθή δνθηκή αλά έηνο (ring test). - Σα απνκνλσζέληα ζηειέρε ηεο ιχζζαο δηαηεξνχληαη ζην Δζληθφ Δξγαζηήξην Αλαθνξάο γηα 2 έηε. 3

4 - πλεξγάδεηαη κε ηνπο άιινπο θνξείο πνπ αζρνινχληαη κε ηε Λχζζα ζηνλ άλζξσπν. - Γηνξγαλψλεη, ελδερνκέλσο, καζήκαηα θαηάξηηζεο γηα ην πξνζσπηθφ ησλ εξγαζηεξίσλ δηάγλσζεο ηεο Λχζζαο ζηε ρψξα. γ) Οη Γ/λζεηο Κηεληαηξηθήο ηεο Πεξηθέξεηαο ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Δλνηήησλ (πξώελ λνκώλ) εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο, νη νπνίεο είλαη αξκόδηεο: i) Γηα ην ζπληνληζκφ ηεο εθαξκνγήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζηελ πεξηνρή αξκνδηφηεηάο ηνπο ii) Γηα ηελ επνπηεία ηεο εθαξκνγήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζηελ πεξηνρή αξκνδηφηεηάο ηνπο iii) γηα ηελ αμηνιφγεζε εθαξκνγήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζηελ πεξηνρή αξκνδηφηεηάο ηνπο iv) Γηα ηε ζπλεξγαζία κε ηα αληίζηνηρα Σκήκαηα Κηεληαηξηθήο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ ηεο πεξηνρήο αξκνδηφηεηαο ηνπο, φπσο επίζεο θαη κε ην Σκήκα Εσναλζξσπνλφζσλ ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Κηεληαηξηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ v) γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ ηδησηψλ θηεληάηξσλ ηεο πεξηνρήο αξκνδηφηεηάο ηνπο ζρεηηθά κε ην πξφγξακκα θαη ηελ επηβνιή ζε απηνχο ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ην άξζξν 11 ηεο παξνχζαο θπξψζεηο, ζηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο πνπ δηαπηζηψλεηαη κε άκεζε θνηλνπνίεζε χπνπησλ γηα ιχζζα πεξηζηαηηθψλ ζε θαηνηθίδηα ή δψα ηεο άγξηαο παλίδαο vi) Γηα ηε ζπλεξγαζία κε ηηο Γαζηθέο Αξρέο ησλ λνκψλ εθαξκνγήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο vii) Γηα ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ ελεκέξσζε ησλ θπλεγεηηθψλ νκνζπνλδηψλ θαη ησλ δσνθηιηθψλ ζσκαηείσλ ηεο πεξηνρήο αξκνδηφηεηαο ηνπο. δ) Σα Σκήκαηα Κηεληαηξηθήο ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Δλνηήησλ (πξώελ λνκώλ) εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο, είλαη αξκόδηα : i) Γηα ηνλ νξηζκφ ηνπ ππεχζπλνπ εθαξκνγήο θαη παξαθνινχζεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ii) Γηα ηε ιήςε ησλ δεηγκάησλ απφ ηα λεθξά ζειαζηηθά ζχκθσλα κε ηνπο Πίλαθεο 2,3, θαη 4 ηνπ παξαξηήκαηνο I ηεο παξνχζαο απφθαζεο, ηελ απνζηνιή ηνπο ζην Δζληθφ Δξγαζηήξην Αλαθνξάο γηα ηε Λχζζα, ηελ ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ δηαβηβαζηηθψλ εγγξάθσλ θαη ηελ έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ απνθάζεσλ ιήςεο θαη άξζεο ησλ ιακβαλνκέλσλ κέηξσλ ζηηο πεξηπηψζεηο ππνςίαο ε επηβεβαίσζεο ηεο λφζνπ iii) Γηα ηελ αμηνιφγεζε εθαξκνγήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζε επίπεδν Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο iv) Γηα ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ ελεκέξσζε άιισλ αξκφδησλ αξρψλ θαη θνξέσλ ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο v) Γηα ηελ επηβεβαίσζε ηνπ αληηιπζζηθνχ εκβνιηαζκνχ ησλ πνηκεληθψλ ζθχισλ ηεο πεξηνρήο δηθαηνδνζίαο ηνπο, θαηά ηε δηελέξγεηα επηζήκσλ ειέγρσλ, κέζα ζην πιαίζην εθαξκνγήο άιισλ εζληθψλ πξνγξακκάησλ vi) Γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ ηδησηψλ θηεληάηξσλ, ησλ ππεπζχλσλ ησλ δσνθηιηθψλ ζσκαηείσλ, ησλ εθπξνζψπσλ ησλ ηνπηθψλ θπλεγεηηθψλ νξγαλψζεσλ θαη νπνηνλδήπνηε άιισλ θνξέσλ πνπ ελδέρεηαη λα έρνπλ ζρέζε κε ην Πξφγξακκα. vi) Γηα ηελ απνζηνιή ησλ δεηνχκελσλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζην Σκήκα Εσναλζξσπνλφζσλ ηεο Γ/λζεο Τγείαο ησλ Εψσλ. 2. α) Ζ Γ/λζε Αηζζεηηθώλ Γαζώλ Γξπκώλ θαη Θήξαο ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο είλαη αξκφδηα : i) Γηα ηελ παξνρή νδεγηψλ πξνο ηηο δαζηθέο ππεξεζίεο ησλ απνθεληξσκέλσλ δηνηθήζεσλ, ζηηο πεξηθεξεηαθέο ελφηεηεο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο, αλαθνξηθά κε ηε ζπιινγή δεηγκάησλ λεθξψλ άγξησλ ζειαζηηθψλ ζε απαγνξεπκέλεο θαη κε γηα ηελ ζήξα πεξηνρέο ii) Γηα ηελ παξνρή νδεγηψλ πξνο ηηο δαζηθέο ππεξεζίεο ησλ απνθεληξσκέλσλ δηνηθήζεσλ, ζηηο πεξηθεξεηαθέο ελφηεηεο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο, πξνθεηκέλνπ θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο ζηε δξαζηεξηφηεηα ηεο ζεξνθχιαμεο, λα δηελεξγνχλ ειέγρνπο ζηα βηβιηάξηα πγείαο ησλ θπλεγεηηθψλ ζθχισλ θαζψο θαη ζηελ ηήξεζε ησλ ζρεηηθψλ κε ηε ζήκαλζε ηνπο, απφ ηελ εζληθή λνκνζεζία, δηαηάμεσλ. iii) Γηα ηε ιήςε κέηξσλ ελεκέξσζεο ηνπ πιεζπζκνχ πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζην δαζηθφ ρψξν ζρεηηθά κε ηελ ιχζζα θαη ηηο επηπηψζεηο ηεο ζηε δεκφζηα πγεία θαη ηελ παξνρή ησλ απαξαίηεησλ νδεγηψλ, πξνθεηκέλνπ κε ηε ζπλεξγαζία ησλ ηνπηθψλ θηεληαηξηθψλ θαη δαζηθψλ αξρψλ λα ζπκβάιινπλ ζην 4

5 έξγν ηεο ζπιινγήο ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ην Πξφγξακκα δεηγκάησλ άγξησλ δψσλ θαη ηεο έγθαηξεο απνζηνιήο ηνπο ζην Δζληθφ Δξγαζηήξην Αλαθνξάο γηα ηε Λχζζα. β) Ζ Κπλεγεηηθή πλνκνζπνλδία Διιάδνο είλαη αξκφδηα γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ κειψλ ησλ Κπλεγεηηθψλ Οξγαλψζεψλ ηεο (Κπλεγεηηθέο Οκνζπνλδίεο θαη Κπλεγεηηθνχο πιιφγνπο) -ζρεηηθά κε ηελ ιχζζα θαη ηηο επηπηψζεηο ηεο ζηε Γεκφζηα Τγεία θαη ηελ παξνρή ησλ απαξαίηεησλ νδεγηψλ, πξνθεηκέλνπ κε ηε ζπλεξγαζία ησλ ηνπηθψλ Κηεληαηξηθψλ θαη Γαζηθψλ Αξρψλ λα ζπκβάιινπλ ζην έξγν ηεο ζπιινγήο ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ην Πξφγξακκα δεηγκάησλ άγξησλ δψσλ θαη ηεο έγθαηξεο απνζηνιήο ηνπο ζην αξκφδην θηεληαηξηθφ Δζληθφ Δξγαζηήξην Αλαθνξάο. Οη ηδησηηθνί θχιαθεο ζήξαο ησλ Κπλεγεηηθψλ Οξγαλψζεσλ, πέξα απφ ηε ζπκβνιή ηνπο ζηε ζπιινγή ησλ δεηγκάησλ, θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, ζχκθσλα κε ηα δηαιακβαλφκελα ζην άξζξν 1 παξ. ηδ θαη άξζξν 4 παξ. 9 ηνπ Ν. 4031/2012, λα δηελεξγνχλ ειέγρνπο ζηα βηβιηάξηα πγείαο ή δηαβαηήξηα ησλ θπλεγεηηθψλ ζθχισλ γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 5 παξ. α ηνπ αλσηέξσ λφκνπ θαη ηδηαηηέξσο ησλ ζρεηηθψλ πξνιεπηηθψλ εκβνιηαζκψλ ηεο πεξηνρήο εθαξκνγήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Οη εξγαζηεξηαθνί έιεγρνη δηεμάγνληαη ζχκθσλα κε ηηο κεζφδνπο πνπ θαζνξίδνληαη ζην παξάξηεκα IV. Γηα ην ζπληνληζκφ, ηνλ έιεγρν θαη ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπγθξνηείηαη επηηξνπή ε νπνία ελεξγεί σο ζπκβνπιεπηηθφ φξγαλν ζην Σκήκα Εσναλζξσπνλφζσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ. Ζ Δπηηξνπή απνηειείηαη απφ: 1. Σνλ Πξντζηάκελν ηεο Γ/λζεο Τγείαο ησλ Εψσλ ηεο Γελ.Γ/λζεο Κηεληαηξηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, ν νπνίνο είλαη Πξφεδξνο. 2. Σνλ Πξντζηάκελν ηνπ Σκήκαηνο Εσναλζξσπνλφζσλ ηεο Γ/λζεο Τγείαο ησλ Εψσλ ηεο Γελ.Γ/λζεο Κηεληαηξηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, ν νπνίνο είλαη Αληηπξφεδξνο. 3. Σνλ Πξντζηάκελν ηνπ Σκήκαηνο Τγείαο ησλ Εψσλ ηεο Γ/λζεο Κηεληαηξηθήο Δπηζεψξεζεο θαη Διέγρνπ ηεο Γελ.Γ/λζεο Κηεληαηξηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, 4. Σνλ θηελίαηξν ηνπ Σκήκαηνο Εσναλζξσπνλφζσλ ηεο Γ/λζεο Τγείαο ησλ Εψσλ ηεο Γελ.Γ/λζεο Κηεληαηξηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, πνπ είλαη ππεχζπλνο γηα ην πξφγξακκα. 5. Δθπξφζσπν ηεο Γ/λζεο Αηζζεηηθψλ Γαζψλ, Γξπκψλ θαη Θήξαο ηεο Δηδηθήο Γξακκαηείαο Γαζψλ 6. Δθπξφζσπν ηνπ Σνκέα Κηεληαηξηθήο Γεκφζηαο Τγείαο ηεο Δζληθήο ρνιήο Γεκφζηαο Τγείαο. 7. Δθπξφζσπν ηνπ ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ 8. Σνλ Πξντζηάκελν ηνπ Δζληθνχ Δξγαζηεξίνπ Αλαθνξάο γηα ηε Λχζζα ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ 9. Δπηδεκηνιφγν ν νπνίνο νξίδεηαη κε απφθαζε ηεο Γ/λζεο Τγείαο ησλ Εψσλ ηεο Γελ.Γ/λζεο Κηεληαηξηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, σο ηερληθφ ζχκβνπιν. 10. Δθπξφζσπν ηεο Κπλεγεηηθήο πλνκνζπνλδίαο Διιάδνο 5 Άξζξν 4 ήκαλζε ησλ δώσλ θαη θαηαγξαθή ησλ εθκεηαιιεύζεσλ 1. Γηα ην ζθνπφ ηνπ πξνγξάκκαηνο επηβάιιεηαη ε θαηαγξαθή θαη ζήκαλζε ησλ ζθχισλ θαη γαηψλ ηεο πεξηνρήο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 2. Δηδηθφηεξα γηα ηνπο πνηκεληθνχο ζθχινπο ηεο πεξηνρήο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο επηβάιιεηαη κφλν ε θαηαγξαθή ηνπο, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ ζα θαζνξίδεηαη κε εγθχθιην ηεο Γ/λζεο Τγείαο ησλ Εψσλ ηνπ ΤΠΑΑΣ. Ζ θαηαγξαθή ζα γίλεηαη απφ ηνπο ηδηψηεο θηεληάηξνπο πνπ ζα πξαγκαηνπνηνχλ ηνλ αληηιπζζηθφ εκβνιηαζκφ ησλ πνηκεληθψλ ζθχισλ θαη νη νπνίνη ππνρξενχληαη λα δηαβηβάδνπλ ηα ζηνηρεία ηεο θαηαγξαθήο ζηελ αξκφδηα ηνπηθή θηεληαηξηθή αξρή. Σα αξκφδηα Σκήκαηα Κηεληαηξηθήο ησλ πεξηθεξεηαθψλ ελνηήησλ εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο δηαηεξνχλ αξρείν ή κεραλνγξαθεκέλν ζχζηεκα κε ηα ζηνηρεία θαηαγξαθήο ησλ πνηκεληθψλ ζθχισλ ηεο

6 πεξηνρήο δηθαηνδνζίαο ηνπο :νλνκαηεπψλπκν ηδηνθηήηε, κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ζθχινπ (ειηθία, θχιν, ρξψκα, χςνο, ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά., θιπ). 3. Γηα ην ζθνπφ ηνπ πξνγξάκκαηνο επηβάιιεηαη ν έιεγρνο ηήξεζεο ηνπ ππνρξεσηηθνχ ζπζηήκαηνο θαηαγξαθήο θαη ζήκαλζεο ησλ παξαγσγηθψλ δψσλ ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο Κνηλνηηθέο θαη Δζληθέο δηαηάμεηο. Άξζξν 5 Δκβνιηαζκόο 1.Γηα ηε δεκηνπξγία βηνινγηθνχ θξαγκνχ θαηά ηεο ιχζζαο θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο επηβάιιεηαη ε δηαζθάιηζε ηνπ πξνιεπηηθνχ αληηιπζζηθνχ εκβνιηαζκνχ φισλ ησλ ζθχισλ θαη γαηψλ ειηθίαο άλσ ησλ ηξηψλ κελψλ, ηα νπνία δελ έρνπλ ηζηνξηθφ εκβνιηαζκνχ θαηά ηεο ιχζζαο κέρξη ηε ζηηγκή ηεο εμέηαζεο ή πνπ έρεη παξέιζεη ε εκεξνκελία ηνπ επαλαιεπηηθνχ ηνπο εκβνιηαζκνχ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ ήξζαλ ζε επαθή ή δελ είραλ ηε δπλαηφηεηα λα έξζνπλ ζε επαθή κε δψν ζεηηθφ ζηε ιχζζα. 2. Γηα ην ζθνπφ ηνπ πξνγξάκκαηνο επηβάιιεηαη ε δηαζθάιηζε ηνπ πξνιεπηηθνχ εκβνιηαζκνχ ησλ ζθχισλ, γαηψλ θαη ινηπψλ ζαξθνθάγσλ ηεο πεξηνρήο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ειηθίαο άλσ ησλ 3 κελψλ, ηα νπνία δελ έρνπλ ηζηνξηθφ εκβνιηαζκνχ θαηά ηεο ιχζζαο κέρξη ηε ζηηγκή ηεο εμέηαζεο ή πνπ έρεη παξέιζεη ε εκεξνκελία ηνπ επαλαιεπηηθνχ ηνπο εκβνιηαζκνχ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ ήξζαλ ζε επαθή ή δελ είραλ ηε δπλαηφηεηα λα έξζνπλ ζε επαθή κε δψν ζεηηθφ ζηε ιχζζα. Ο αληηιπζζηθφο εκβνιηαζκφο θαηαγξάθεηαη ζην βηβιηάξην εκβνιηαζκψλ ή ζην δηαβαηήξην ησλ δψσλ θαη πξαγκαηνπνηείηαη απφ θηεληάηξνπο κε αληηιπζζηθά εκβφιηα εγθεθξηκέλα απφ ηνλ Δζληθφ Οξγαληζκφ Φαξκάθσλ (ΔΟΦ), ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ρξήζεο ηνπ παξαζθεπαζηή θαη δαπάλε ησλ ηδηνθηεηψλ ησλ δψσλ. ην βηβιηάξην εκβνιηαζκψλ ή ζην δηαβαηήξην εθηφο απφ ηελ εηηθέηα ηνπ αληηιπζζηθνχ εκβνιίνπ, ππνρξεσηηθά αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία εκβνιηαζκνχ θαη κπαίλεη ε ζθξαγίδα θαη ππνγξαθή ηνπ θηεληάηξνπ πνπ δηελεξγεί ηνλ εκβνιηαζκφ. 3. ηελ πεξίπησζε ησλ αδέζπνησλ ζθχισλ θαη γαηψλ ειηθίαο άλσ ησλ 3 κελψλ, επηβάιιεηαη ε δηαζθάιηζε ηνπ πξνιεπηηθνχ αληηιπζζηθνχ εκβνιηαζκνχ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απηά δελ έρνπλ ηζηνξηθφ εκβνιηαζκνχ θαηά ηεο ιχζζαο κέρξη ηε ζηηγκή ηεο εμέηαζεο, ή πνπ έρεη παξέιζεη ε εκεξνκελία ηνπ επαλαιεπηηθνχ ηνπο εκβνιηαζκνχ. Ο εκβνιηαζκφο γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ηνπ λφκνπ 4039/2012 (Α 15/ ) «Γηα ηα δεζπνδφκελα θαη ηα αδέζπνηα δψα ζπληξνθηάο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δψσλ απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ή ηε ρξεζηκνπνίεζε κε θεξδνζθνπηθφ ζθνπφ». 4.. Όια ηα θαηνηθίδηα ζαξθνθάγα ειηθίαο άλσ ησλ ηξηψλ κελψλ πνπ πξφθεηηαη λα κεηαθηλεζνχλ ζηελ πεξηνρή εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο πξέπεη λα είλαη εκβνιηαζκέλα θαηά ηεο ιχζζαο ηνπιάρηζηνλ 21 εκέξεο πξηλ ηε κεηαθίλεζή ηνπο. 5. Όια ηα ζαξθνθάγα ηα νπνία εηζέξρνληαη ζηε ρψξα απφ άιια Κξάηε - Μέιε ή εηζάγνληαη απφ ηξίηεο ρψξεο πξέπεη λα πιεξνχλ ηνπο φξνπο, φζνλ αθνξά ηνλ αληηιπζζηθφ εκβνιηαζκφ, ηνλ νξνινγηθφ έιεγρν ησλ αληηζσκάησλ θαη ηα ζπλνδεπηηθά έγγξαθα, πνπ πεξηγξάθνληαη ζηα θεθάιαηα II θαη III ηνπ Καλ. (ΔΚ) 998//2003, φπσο απηφο ηζρχεη. Άξζξν 6 Κνηλνπνίεζε ηεο αζζέλεηαο α. Ζ ιχζζα είλαη λφζεκα ππνρξεσηηθήο δήισζεο β. Κάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ εκπιέθεηαη κε ηε δηαρείξηζε δψλησλ δψσλ είλαη ππνρξεσκέλν λα θνηλνπνηεί άκεζα ζηηο επίζεκεο αξκφδηεο ηνπηθέο θηεληαηξηθέο αξρέο θάζε πεξίπησζε ππνςίαο πεξηζηαηηθνχ ιχζζαο ζε δψν ηεο άγξηαο παλίδαο ή ζε θαηνηθίδην δψν, πξνθεηκέλνπ λα εθαξκνζζνχλ άκεζα φιεο νη απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο γηα ηελ πεξαηηέξσ εμέηαζε θαη δηεξεχλεζε ησλ άξξσζησλ ή χπνπησλ δψσλ. γ. Δηδηθφηεξα, νη ηδηψηεο θηελίαηξνη πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ πεξηνρή εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο, είλαη ππνρξεσκέλνη λα θνηλνπνηνχλ άκεζα ζηηο νηθείεο θηεληαηξηθέο αξρέο θάζε θιηληθφ πεξηζηαηηθφ χπνπην γηα ιχζζα θαηά ηελ άζθεζε ηνπ έξγνπ ηνπο. 6

7 ηελ πεξίπησζε κε άκεζεο θνηλνπνίεζεο ζα επηβάιινληαη νη θπξψζεηο ηνπ άξζξνπ 11 ηεο παξνχζαο απφθαζεο. 7 Άξζξν 7 Κνηλνπνίεζε εξγαζηεξηαθώλ απνηειεζκάησλ Σν Δζληθφ Δξγαζηήξην Αλαθνξάο γηα ηε Λχζζα θνηλνπνηεί άκεζα ην χπνπην ή ζεηηθφ γηα ιχζζα απνηέιεζκα ζηελ αξκφδηα θηεληαηξηθή αξρή Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο πνπ απέζηεηιε ην δείγκα, θαζψο θαη ζην θνξέα ηεο παξαγξάθνπ 1 α ηνπ άξζξνπ 3 ηεο παξνχζεο. Άξζξν 8 Απνηειέζκαηα Μέηξα 1. Όηαλ θνηλνπνηνχληαη : α) απφ Γεκφζηα Αξρή θαζψο θαη απφ λνκηθφ ή θπζηθφ πξφζσπν πνπ εκπιέθεηαη κε ηε δηαρείξηζε δψλησλ δψσλ ή β) απφ ηδηψηεο θηελίαηξνπο πεξηζηαηηθά χπνπηα ιχζζαο ζε δψν ηεο άγξηαο παλίδαο ή ζε θαηνηθίδην δψν, ε αξκφδηα θηεληαηξηθή αξρή Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο κεηά ηνλ πξνβιεπφκελν έιεγρν, κε απφθαζή ηεο ραξαθηεξίδεη ηα δψα απηά «ύπνπηα γηα ιύζζα» θαη κε απφθαζή ηεο επηβάιιεη: α. ζε θάζε πεξίπησζε ππνςίαο πεξηζηαηηθψλ ιχζζαο ζε θαηνηθίδηα δώα : i. ζηελ πεξίπησζε πνπ ην δψν είλαη δεζπνδφκελν, ηελ θιηληθή εμέηαζε θαη απνκφλσζε απηνχ, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 15 εκεξψλ. ii. ζηελ πεξίπησζε αδέζπνησλ δψσλ, ηε ζχιιεςε απηψλ απφ εμνπζηνδνηεκέλν θαη εθπαηδεπκέλν γηα ην ζθνπφ απηφ πξνζσπηθφ, ηελ θιηληθή εμέηαζε θαη ηελ απνκφλσζε απηψλ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 15 εκεξψλ.ηελ πεξίπησζε πνπ ε απνκφλσζε δελ είλαη δπλαηή, απηά ζαλαηψλνληαη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ νηθία Γεκνηηθή Αξρή, χζηεξα απφ Απφθαζε ηνπ Γ/ληή Κηεληαηξηθήο ηεο Πεξηθέξεηαο θαη αθνχ αηηηνινγεζνχλ νη ιφγνη ηεο ζαλάησζεο. Δάλ κεηά ην πέξαο ηνπ παξαπάλσ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηα δψα, αθνχ ππνβιεζνχλ μαλά ζε θιηληθή εμέηαζε, δελ εκθαλίδνπλ ζπκπηψκαηα ιχζζαο, απηά επαλεληάζζνληαη ζηνλ ρψξν δηαβίσζήο ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ πθηζηάκελε εζληθή λνκνζεζία. iii. ηελ απνιχκαλζε ηνπ ρψξνπ ζαλάησζεο ή ζαλάηνπ ηνπ ιπζζχπνπηνπ δψνπ, θαζψο θαη ηε δηεμνδηθή απνιχκαλζε θαη απνηέθξσζε φισλ ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ έξζεη ζε επαθή κε απηά ηα δψα. iv. ηελ αζθαιή δηάζεζε ησλ λεθξψλ ή ζαλαησκέλσλ δψσλ ζε εγθεθξηκέλε κνλάδα επεμεξγαζίαο ππνπξντφλησλ, αθνχ έρεη πξνεγεζεί δεηγκαηνιεςία. v. ηελ απνκφλσζε θαη παξαθνινχζεζε φισλ ησλ εππαζψλ δψσλ πνπ ήξζαλ ή ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ έξζεη ζε επαθή κε δψν χπνπην γηα ηε ιχζζα. vi. Σελ αζθαιή δηάζεζε ηνπ γάιαθηνο πνπ ιακβάλεηαη απφ δψα χπνπηα ιχζζαο θαη ηελ απαγφξεπζε ηεο ρξήζεο ησλ πξντφλησλ ζεξκφαηκσλ δψσλ πνπ πξννξίδνληαη γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε θαη γηα δσνηξνθέο, αλ απηά ηα δψα ήξζαλ ή ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ έξζεη ζε επαθή κε έλα δψν χπνπην γηα ιχζζα. vii. ηελ αλαθνξά θάζε πεξίπησζεο έθζεζεο αλζξψπσλ ή/ θαη δψσλ, ηηο αιιαγέο ζπκπεξηθνξάο ζε θαηνηθίδηα, παξαγσγηθά θαη άγξηα δψα, ηνλ αλαίηην ζάλαην θαηνηθίδησλ, παξαγσγηθψλ δψσλ ή / θαη άγξησλ δψσλ. ηελ πεξίπησζε κε επηβεβαίσζεο ηεο ιχζζαο ε αξκφδηα θηεληαηξηθή αξρή ζα άξεη ηα παξαπάλσ κέηξα κε απφθαζή ηεο. β. ε θάζε πεξίπησζε ππνςίαο πεξηζηαηηθνχ ιχζζαο ζε δώα ηεο άγξηαο παλίδαο : i. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θπλεγεηηθήο πεξηφδνπ, ελεξγνπνηείηαη ζε θάζε Γαζηθή Αξρή ζπλεξγείν δίσμεο πνπ έρεη νξηζζεί θαηά ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ Γαζηθνχ Κψδηθα,ην νπνίν ζε ζπλεξγαζία

8 κε ηηο νηθίεο Κηεληαηξηθέο Αξρέο θαη ηνπο ηδησηηθνχο θχιαθεο ζήξαο πξνβαίλνπλ εθφζνλ είλαη εθηθηφ ζηε ζχιιεςε ησλ δψσλ, πξνθεηκέλνπ λα αθνινπζήζεη θιηληθή εμέηαζε θαη απνκφλσζε ηνπο.. ηελ πεξίπησζε πνπ ηα αλσηέξσ δελ είλαη εθηθηά, απηά ζαλαηψλνληαη κε κέξηκλα ηεο αξκφδηαο Κηεληαηξηθήο Αξρήο,ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο πξναλαθεξκέλνπο θνξείο.. Δάλ δηαπηζησζεί φηη ηα θαηά ηα αλσηέξσ απνκνλσκέλα δψα δελ είλαη ζεηηθά ζηε ιχζζα, επαλεληάζζνληαη ζηνλ ρψξν δηαβίσζήο ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ πθηζηάκελε εζληθή λνκνζεζία. ii. Δθηφο θπλεγεηηθήο πεξηφδνπ ζα ελεκεξψλνληαη άκεζα ε αξκφδηα Γαζηθή θαη Κηεληαηξηθή Αξρή ηεο πεξηνρήο,,ζα δειψλεηαη ε ηνπνζεζία πνπ έρεη εληνπηζζεί ην ιπζζχπνπην δψν θαη ζα πξνγξακκαηίδεηαη άκεζα επέκβαζε ηνπ ζπλεξγείνπ δίσμεο θαηά ηα πξναλαθεξζέληα. iii. ηελ απνιχκαλζε ηνπ ρψξνπ ζαλάησζεο ή ζαλάηνπ ηνπ ιπζζχπνπηνπ δψνπ, θαζψο θαη ηε δηεμνδηθή απνιχκαλζε θαη απνηέθξσζε φισλ ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ έξζεη ζε επαθή κε απηά ηα δψα. iv. ηελ αζθαιή δηάζεζε ησλ λεθξψλ ή ζαλαησκέλσλ δψσλ ζε εγθεθξηκέλε κνλάδα επεμεξγαζίαο ππνπξντφλησλ, αθνχ έρεη πξνεγεζεί δεηγκαηνιεςία. v. ηελ απνκφλσζε θαη παξαθνινχζεζε θαηά ην εθηθηφ φισλ ησλ εππαζψλ δψσλ πνπ ήξζαλ ή ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ έξζεη ζε επαθή κε δψν χπνπην γηα ηε ιχζζα. vi. ηελ αλαθνξά θάζε πεξίπησζεο έθζεζεο αλζξψπσλ ή/ θαη δψσλ, ηηο αιιαγέο ζπκπεξηθνξάο ζε θαηνηθίδηα, παξαγσγηθά θαη άγξηα δψα, ηνλ αλαίηην ζάλαην θαηνηθίδησλ, παξαγσγηθψλ ή / θαη άγξησλ δψσλ. vii. ηε ζαλάησζε ηνπ άγξηνπ δψνπ πνπ είλαη χπνπην ιχζζαο. ηελ πεξίπησζε κε επηβεβαίσζεο ηεο ιχζζαο ε αξκφδηα θηεληαηξηθή αξρή ζα άξεη, κε απφθαζή ηεο, ηα παξαπάλσ κέηξα. ε θάζε πεξίπησζε ησλ παξαγξάθσλ α θαη β, ε αξκφδηα θηεληαηξηθή αξρή θαζνξίδεη θαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα πξαγκαηνπνίεζεο ησλ επηβαιιφκελσλ κέηξσλ. 2. Όηαλ ζηα πιαίζηα ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ θνηλνπνηνχληαη ζεηηθά γηα ιχζζα απνηειέζκαηα, ε αξκφδηα θηεληαηξηθή αξρή Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο κε απφθαζή ηεο ραξαθηεξίδεη ηα δψα απηά «ζεηηθά ζηε ιύζζα» θαη κε απφθαζή θαζνξίδεη ηελ εζηία ηεο ιχζζαο θαη επηβάιιεη: α) ηελ πεξίπησζε ησλ θαηνηθίδησλ δψσλ: i) Σελ ηνπνζέηεζε πξνεηδνπνηεηηθψλ πηλαθίδσλ, πνπ θέξνπλ θαηάιιειε ζήκαλζε. ii) Σε ιήςε κέηξσλ απαγφξεπζεο ηεο κεηαθίλεζεο θαη ειεχζεξεο δηαθίλεζεο εππαζψλ εηδψλ δψσλ, θαζψο θαη ηελ δηελέξγεηα αγνξνπσιεζηψλ εππαζψλ εηδψλ δψσλ, ζηελ πεξηνρή πνπ εληνπίζηεθε ε εζηία ηεο ιχζζαο. iii) Σελ ζαλάησζε ησλ εππαζψλ δψσλ, ηα νπνία δαγθψζεθαλ ή ήξζαλ ζε άκεζε επαθή κε εθθξίζεηο δψνπ ζεηηθνχ ζηε ιχζζα. iv) Σελ απνιχκαλζε ηνπ ρψξνπ ζαλάησζεο ή ζαλάηνπ ησλ ζεηηθψλ δψσλ, θαζψο θαη ηε δηεμνδηθή απνιχκαλζε θαη απνηέθξσζε φισλ ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ έξζεη ζε επαθή κε απηά ηα δψα. v) Γηαζθαιίδεη ηελ απφξξηςε ησλ λεθξψλ ή ζαλαησκέλσλ δψσλ ζε εγθεθξηκέλε κνλάδα επεμεξγαζίαο ππνπξντφλησλ. vi) Πξντφληα - ηξσκλή Ζ απνκάθξπλζε ηεο κνιπζκέλεο θφπξνπ θαη ζηξσκλήο γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα Δζληθή θαη Κνηλνηηθή Ννκνζεζία β) ηελ πεξίπησζε ησλ δψσλ ηεο άγξηαο παλίδαο: i)σελ ελεκέξσζε ησλ Γαζηθψλ Τπεξεζηψλ ησλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ ii) Σελ ηνπνζέηεζε πξνεηδνπνηεηηθψλ πηλαθίδσλ, πνπ θέξνπλ θαηάιιειε ζήκαλζε iii) Σελ απαγφξεπζε ηεο κεηαθίλεζεο θαη ειεχζεξεο δηαθίλεζεο εππαζψλ εηδψλ δψσλ, θαζψο θαη ηελ δηελέξγεηα αγνξνπσιεζηψλ εππαζψλ εηδψλ δψσλ, ζηελ πεξηνρή πνπ εληνπίζηεθε ε εζηία ηεο ιχζζαο. iv) Σε ζαλάησζε ησλ εππαζψλ δψσλ, ηα νπνία δαγθψζεθαλ ή ήξζαλ ζε άκεζε επαθή κε εθθξίζεηο δψνπ ζεηηθνχ ζηε ιχζζα. 8

9 v) Σελ απνιχκαλζε ηνπ ρψξνπ ζαλάησζεο ή ζαλάηνπ ησλ ζεηηθψλ δψσλ, θαζψο θαη ηε δηεμνδηθή απνιχκαλζε θαη απνηέθξσζε φισλ ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ έξζεη ζε επαθή κε απηά ηα δψα. vi) Σελ αζθαιή δηάζεζε ησλ λεθξψλ ή ζαλαησκέλσλ δψσλ ζε εγθεθξηκέλε κνλάδα επεμεξγαζίαο ππνπξντφλησλ. vii) Σελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 9 ηεο πλζήθεο ηεο Βέξλεο (Ν.1335/1983) γηα ηε ξχζκηζε ηνπ ππεξπιεζπζκνχ ησλ εηδψλ ζηφρσλ ηεο άγξηαο παλίδαο ηεο παξνχζαο απφθαζεο, θαη θπξίσο ηεο αιεπνχο, γηα ηε δηαθχιαμε ηεο δεκφζηαο πγείαο. viii) Σελ απνκάθξπλζε ηεο κνιπζκέλεο θφπξνπ θαη ζηξσκλήο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα Δζληθή θαη Κνηλνηηθή Ννκνζεζία. 3. Όηαλ νινθιεξσζνχλ νη δηαδηθαζίεο ηεο παξαγξάθνπ 2, ηφηε ε αξκφδηα θηεληαηξηθή αξρή ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο κε απφθαζή ηεο πξνβαίλεη ζηελ άξζε ησλ επηβιεζέλησλ κέηξσλ. Άξζξν 9 πλνδεπηηθά έγγξαθα ησλ θαηνηθίδησλ ζαξθνθάγσλ Τπνρξεσηηθά ηα θαηνηθίδηα ζαξθνθάγα ηα νπνία κεηαθηλνχληαη ζηνπο λνκνχο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπλνδεχνληαη απφ βηβιηάξην πγείαο ηνπ δψνπ ή δηαβαηήξην ηνπ δψνπ ζηα νπνία αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ δψνπ θαη ηα ζηνηρεία ηεο ζήκαλζήο ηνπ, θαζψο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ ηδηνθηήηε, φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο θαη ηα παξαξηήκαηα ηνπ Ν. 4039/2012. Άξζξν 10 Οηθνλνκηθέο απνδεκηώζεηο 1. Οη δαπάλεο ζπιινγήο, κεηαθνξάο ησλ δεηγκάησλ, αγνξάο δηαγλσζηηθψλ αληηδξαζηεξίσλ, εκβνιίσλ θαη ινηπψλ αλαισζίκσλ πιηθψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηηο δεηγκαηνιεςίεο θαη ηηο δηαγλσζηηθέο εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο θαη ηεο πξφζιεςεο ηνπ αλαγθαίνπ πξνζσπηθνχ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο απνδεκηψλνληαη θαη θαιχπηνληαη απφ ηνλ Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ (Κ.Α 5329 Φ29/110) 2. Οη ηδηνθηήηεο παξαγσγηθψλ δψσλ, νη νπνίνη ππνρξεψλνληαη λα ζαλαηψζνπλ θαη λα θαηαζηξέςνπλ ηα δψα ηνπο ιφγσ κφιπλζεο απηψλ κε ιχζζα, ζα απνδεκηψλνληαη ζχκθσλα κε ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα απφθαζε ησλ νηθνλνκηθψλ εληζρχζεσλ γηα ηελ εμπγίαλζε ηνπ δσηθνχ πιεζπζκνχ. Άξζξν 11 Κπξώζεηο ηνπο κε ζπκκνξθνχκελνπο κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο απφθαζεο θαη ησλ κέηξσλ πνπ ιακβάλνληαη θαη εθαξκνγή ηεο επηβάιινληαη νη δηνηθεηηθέο θαη πνηληθέο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 23 ηνπ λ. 248/1914 (Α 110), φπσο απηφ αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 13 ηνπ λ. 2538/1997 (Α 242). ), θαζψο θαη ησλ άξζξσλ 20 θαη 21 ηνπ Ν. 4039/2012 Άξζξν Ζ παξνχζα απφθαζε ηζρχεη απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο Ζ παξνχζα απφθαζε λα δεκνζηεπηεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 9 Ο ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΦΤΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΣ. ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΧΝ

10 10 ΓΔΧΡΓΗΟ ΠΑΠΑΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ ΗΧΑΝΝΖ ΓΡΗΒΔΛΔΓΚΑ Παξαηίζεληαη αθνινχζσο ηα Παξαξηήκαηα I,II,III, IV θαη Vηα νπνία απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1 Ζ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο πεξηιακβάλεη δχν (2) ηνκείο δξάζεο παζεηηθήο επηηήξεζεο ζε δψα- δείθηεο νη νπνίνη ζα δηελεξγνχληαη παξάιιεια κε ζθνπφ ηελ ζπιινγή ησλ αληίζηνηρσλ δεηγκάησλ αλά λνκφ ηεο Υψξαο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο ηνπο Πίλαθεο 2 θαη 3 απεηθνλίδεηαη ην είδνο θαη ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο πνπ ζα ζπιιερζεί απφ ηα δψαζηφρνπο. ηνλ Πίλαθα 2 απεηθνλίδεηαη ην είδνο θαη ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο πνπ ζα ζπιιερζεί απφ ηα δψα-ζηφρνπο κε ηε κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα αλίρλεπζεο ηνπ ηνχ ηεο ιχζζαο (1νο Σνκέαο), ελψ ζην Πίλαθα 3 ( 2νο Σνκέαο) πεξηιακβάλνληαη ηα δείγκαηα πνπ ζα ζπιιερζνχλ απφ δψα δείθηεο κε κηθξή πηζαλφηεηα εκθάληζεο ηνπ λνζήκαηνο ζηνπο βηφηνπνπο ηεο άγξηαο παλίδαο. Ζ ζπγθεληξσηηθή θαηάζηαζε κε ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ δεηγκάησλ αλά δψν δείθηε κεηά ηελ νινθιήξσζε θαη ησλ 2 θχθισλ παζεηηθήο επηηήξεζεο παξνπζηάδεηαη ζην Πίλαθα 4. Όια ηα ιακβαλφκελα επίζεκα δείγκαηα, ζπλνδεπφκελα απφ ηα πξνβιεπφκελα ζπλνδεπηηθά έγγξαθα, θαηάιιεια ζεκαζκέλα, απνζηέιινληαη ην ηαρχηεξν ζην Δζληθφ Δξγαζηήξην Αλαθνξάο γηα ηε Λχζζα γηα ηε δηελέξγεηα ησλ πξνβιεπνκέλσλ εμεηάζεσλ. Γηα ηελ απνζηνιή ησλ δεηγκάησλ πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη θαη ηειεθσληθά ην αξκφδην Δξγαζηήξην. Οη δεηγκαηνιήπηεο ιακβάλνπλ ηα απαξαίηεηα πξνιεπηηθά κέηξα ψζηε λα απνθεπρζεί ε κεηαθνξά θαη δηαζπνξά ηεο ιχζζαο, θαζψο θαη ε κφιπλζε ησλ ίδησλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε φηη αθνξά δείγκαηα βννεηδψλ, θαη θαηφπηλ αξλεηηθνχ απνηειέζκαηνο ζηνλ ηφ ηεο ιχζζαο, ηα δείγκαηα απνζηέιινληαη αθνινχζσο γηα πεξαηηέξσ εξγαζηεξηαθή δηεξεχλεζε ζην Δζληθφ Δξγαζηήξην Αλαθνξάο ΜΔ (ζηε Λάξηζα) πξνθεηκέλνπ λα ππνβιεζνχλ ζε εμέηαζε γηα ΔΒ, ζχκθσλα κε ηελ ππ αξίζκ / ΤΑ, ΦΔΚ 3173/ Σεχρνο Β. Πίλαθαο 1. Ννκνί εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο. A/A ΝΟΜΟΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΚΣΑΖ Δ ΚΜ 2 1 ΘΔΠΡΩΣΗΑ ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ ΓΡΔΒΔΝΩΝ ΚΑΣΟΡΗΑ ΚΟΕΑΝΖ ΦΛΩΡΗΝΖ ΖΜΑΘΗΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΚΗΛΚΗ ΠΔΛΛΑ ΔΡΡΩΝ ΓΡΑΜΑ ΔΒΡΟΤ 4.242

Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Εμπορίας- διάθεζης χρήζης Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων

Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Εμπορίας- διάθεζης χρήζης Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων 1 Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Εμπορίας- διάθεζης χρήζης Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΥΔΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΧΝ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΧΝ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ. 3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΟΡΗΜΟΗ... 4 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 I. ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΠΗΖΜΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΑ ΦΑΓΔΗΑ ΟΠΛΖΦΟΡΧΝ

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΠΗΖΜΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΑ ΦΑΓΔΗΑ ΟΠΛΖΦΟΡΧΝ ver. 3 ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΠΗΖΜΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΑ ΦΑΓΔΗΑ ΟΠΛΖΦΟΡΧΝ (ΜΖΡΤΚΑΣΗΚΑ ΥΟΗΡΟΗ) ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ (Inspection tasks) ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΛΑΪΓΗΣΖ Γ.,&ΗΑ Α.Δ. Δηζεγεηήο: Γεκήηξεο Παπαθσλζηαληίλνπ, Δπηβιέπσλ: Εήζεο Σδήθαο, Δξγαζηεξηαθφο ζπλεξγάηεο.

ΚΔΛΑΪΓΗΣΖ Γ.,&ΗΑ Α.Δ. Δηζεγεηήο: Γεκήηξεο Παπαθσλζηαληίλνπ, Δπηβιέπσλ: Εήζεο Σδήθαο, Δξγαζηεξηαθφο ζπλεξγάηεο. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΘΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΚΟ ΕΚΠΑΘΔΕΤΣΘΚΟ ΘΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΓΕΩΠΟΝΘΑ ΣΜΗΜΑ ΖΩΘΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΕΓΥΟ ΠΡΘΝ ΚΑΘ ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΦΑΓΗ Ε ΜΗΡΤΚΑΣΘΚΑ ΚΑΘ ΥΟΘΡΟΤ ΣΑ ΦΑΓΕΘΑ ΣΟΤ ΚΔΛΑΪΓΗΣΖ Γ.,&ΗΑ Α.Δ ΠΣΤΥΘΑΚΗ ΕΡΓΑΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙ ΑΓΩΓΗ. 4 1.1. ΓΔΝΙΚΑ. 4 1.2. ΣΑΣΙ ΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ. 6 1.3. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙ ΙΟ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ. 10 1.4

1. ΔΙ ΑΓΩΓΗ. 4 1.1. ΓΔΝΙΚΑ. 4 1.2. ΣΑΣΙ ΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ. 6 1.3. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙ ΙΟ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ. 10 1.4 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΔΙΑΓΩΓΗ... 4 1.1. ΓΔΝΙΚΑ... 4 1.2. ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ... 6 1.3. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ... 10 1.4. ΔΘΝΙΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ15 2.ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΣΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 14-01 - 2014

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 14-01 - 2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 14-01 - 2014 YΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ Aξηζ. Πξση. νηθ. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΓΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΔΙΩΝ Tαχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Σαχ. Κώδικας : 104 33

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ. Άξζξν 1. θνπόο & πεξηερόκελα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ. Άξζξν 1. θνπόο & πεξηερόκελα ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ Άξζξν 1 θνπόο & πεξηερόκελα Σθνπφο ηνπ Νφκνπ είλαη ε θαζνξηζκφο ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ηεο ελζάξξπλζεο ηεο βηψζηκεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ Λάξηζα: 17-12 - 2008 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΓΔΝΙΚΖ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΤΓΑΣΧΝ Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 Πιεξνθνξίεο : Αζ. Μπξάρνο, Ζι. Κσηζήο Σειέθσλν : 2410-613720, 616189 Telefax

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΡΖΣΖ (ΟAK A.E.) Σαρ. Γ/λζε: ΟΑΖ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΗΧΝ Σ.Κ. 73100 ΥΑΝΗΑ ΔΡΓΟ: " ΔΡΓΑΗΔ ΓΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΑΡΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΗΑ ΣΟ 2015" Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΣΟ ΟΡΘΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ

ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΣΟ ΟΡΘΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΣΟ ΟΡΘΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 30-04-2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΧΝ Αξ. πξωη. 4808/128824 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΑ ΣΧΝ ΕΧΧΝ ΣΜΖΜΑ Α ΠΡΟ : Απνδέθηεο πίλαθα δηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ Αζήλα, 23 Γεθεκβξίνπ 2014 ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Αξ. πξση.:2/98002/γπγκ ΓΔΝΗΚΟ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα 31-07-2015 Αξ. πξση: Γ3δ/Γ.Φ. 14/Γ.Π.νηθ.58490. Πξνο: Όπσο o Πίλαθαο Απνδεθηψλ

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα 31-07-2015 Αξ. πξση: Γ3δ/Γ.Φ. 14/Γ.Π.νηθ.58490. Πξνο: Όπσο o Πίλαθαο Απνδεθηψλ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ Γ/ΝΖ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΛΖΦΖ ΣΜΖΜΑ Γ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα 31-07-2015 Αξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΔΙΑΓΧΓΗ... 2 B. ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΓΡΑΗ 3 Γ. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ. 4. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 - Οξηζκνί ινηκώμεσλ 11

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΔΙΑΓΧΓΗ... 2 B. ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΓΡΑΗ 3 Γ. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ. 4. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 - Οξηζκνί ινηκώμεσλ 11 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΔΙΑΓΧΓΗ... 2 B. ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΓΡΑΗ 3 Γ. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ. 4 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 - Οξηζκνί ινηκώμεσλ 11 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2 - Μηθξνβηνινγηθή δηεξεύλεζε 25 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 3 Γηαρείξηζε αζζελώλ κε ινίκσμε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΣΗ ΚΔΙΜΔΝΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΠΔΡΙ ΤΓΑΣΟΡΔΜΑΣΩΝ. ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΔ ΓΙΟΡΘΩΔΙ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΔΙ ΑΤΣΗ ΚΑΙ ΤΠΟ ΣΟ ΠΡΙΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Υξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ Πνιηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ»

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΘΝΗΚΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ: Πξνκάζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ Γεληθνχ Ννζνθνκεένπ Ϊκνπ «Άγηνο

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ: Πξνκάζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ Γεληθνχ Ννζνθνκεένπ Ϊκνπ «Άγηνο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ: Παληειεάκσλ» - ΚΫληξνπ Τγεέαο ΚαξινβΪζνπ θαη Πεξηθεξεηαθψλ Ηαηξεέσλ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ Σαρ. Γ/λζε: Λνπηξά Τπάηεο N. Φζηψηηδαο Λνπηξά Τπάηεο, 23-4-2015 Σαρ. Κσδ.: 35016 Αξ. Πξση.: 198 Σει./Fax: 22310 59007 e-mail: oiti@otenet.gr Πιεξνθνξίεο: Αλζνχια Καζηαληψηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ»,

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ», Σδαλαθηαλά, 30 Οθησβξίνπ 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ», «ΠΡΟΧΘΗΗ ΓΙΚΣΤΟΤ ΘΑΛΑΔ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ» «ΠΡΟΧΘΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΗΑΗΝΠ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΞΑΟΝΣΥΛ ΓΔΗΑΠ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΞΟΥΡΝ ΠΘΝΞΝΠ ΝΟΗΠΚΝΗ ΓΗΘΑΗΝΣΝΗ ΞΝΟΝΗ

ΔΛΗΑΗΝΠ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΞΑΟΝΣΥΛ ΓΔΗΑΠ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΞΟΥΡΝ ΠΘΝΞΝΠ ΝΟΗΠΚΝΗ ΓΗΘΑΗΝΣΝΗ ΞΝΟΝΗ ΔΛΗΑΗΝΠ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΞΑΟΝΣΥΛ ΓΔΗΑΠ 26/9/2011 ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΞΟΥΡΝ ΠΘΝΞΝΠ ΝΟΗΠΚΝΗ ΓΗΘΑΗΝΣΝΗ ΞΝΟΝΗ Άξζξν 1 Πθνπόο Κε ηνλ παξφληα Θαλνληζκφ θαη ζην πιαίζην ηεο ζχκπξαμεο αθελφο ησλ κνλάδσλ πγείαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ»

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΔΘΝΙΚΟ ΔΠΗΥΔ ΣΡΑΣΗ ΡΖΗΑΚΟ ΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟ ΖΛΔΚΣΡΟΠΛΖΞΗΑ

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟ ΖΛΔΚΣΡΟΠΛΖΞΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟ ΖΛΔΚΣΡΟΠΛΖΞΗΑ πνπδαζηήο: Γνγόπνπινο ΠαλαγηώηεοΑΔΜ: 853/1042 Δπηβιέπωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΗΓΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΛΛΟΓΟ ΠΣΤΥΙΟΤΥΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΚΣΗΣΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΚΕΤΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ

ΤΛΛΟΓΟ ΠΣΤΥΙΟΤΥΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΚΣΗΣΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΚΕΤΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΤΛΛΟΓΟ ΠΣΤΥΙΟΤΥΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΚΣΗΣΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΚΕΤΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΘΔΚΑ: Ξξνθήξπμε πξόρεηξνπ δηαγωληζκνύ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ γηα ηελ εθπόλεζε ηνπ έξγνπ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ. 25/14 (ΦΔΚ 44 Α/25-02-2014) : Ηιεθηξνληθφ Αξρείν θαη Φεθηνπνίεζε εγγξάθσλ.

Π.Γ. 25/14 (ΦΔΚ 44 Α/25-02-2014) : Ηιεθηξνληθφ Αξρείν θαη Φεθηνπνίεζε εγγξάθσλ. Π.Γ. 25/14 (ΦΔΚ 44 Α/25-02-2014) : Ηιεθηξνληθφ Αξρείν θαη Φεθηνπνίεζε εγγξάθσλ. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Έρνληαο ππφςε: Σηο δηαηάμεηο: 1. ησλ άξζξσλ 14 παξ. 4 θαη 15 παξ. 4 θαη παξ. 5 ηνπ Ν. 3979/2011

Διαβάστε περισσότερα

. ΣΑΜΠΑΚΗ - Γ. ΣΑΝΣΟΠΟΤΛΟ - Β. ΑΝΓΡΔΑ. Πολιηικές Γιατείριζης Προζηαηεσόμενων Περιοτών

. ΣΑΜΠΑΚΗ - Γ. ΣΑΝΣΟΠΟΤΛΟ - Β. ΑΝΓΡΔΑ. Πολιηικές Γιατείριζης Προζηαηεσόμενων Περιοτών . ΣΑΜΠΑΚΗ - Γ. ΣΑΝΣΟΠΟΤΛΟ - Β. ΑΝΓΡΔΑ Πολιηικές Γιατείριζης Προζηαηεσόμενων Περιοτών Πολιηικές Γιατείριζης Προζηαηεσόμενων Περιοτών Έκδοζη Σμήμαηος Γαζολογίας και Γιατείριζης Περιβάλλονηος και Φσζικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΙΚΣΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙΙ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Γ/ΝΗ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ, Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΔΡΓΟ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ

ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΔΡΓΟ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ Γεληθή Γξακκαηεία - Μεηαθνξέο ΟΚΣΧΒΡΗΟ 2009 ΑΠΡΗΛΗΟ 2011 ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΔΡΓΟ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ Γημιοςπγούμε μία Δλλάδα ηυν ζςνδςαζμένυν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΔΡΓΟ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ

ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΔΡΓΟ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ Δλφηεηα Μεηαθνξψλ ΟΚΣΧΒΡΗΟ 2009 ΗΟΤΝΗΟ 2011 ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΔΡΓΟ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ Γημιοςπγούμε μία Δλλάδα ηυν

Διαβάστε περισσότερα

ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ (ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ)

ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ (ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Σηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Διιεληθή Δηαηξεία Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ.Δ.Σ.Α.Α.) Α.Δ. Αζήλα, 16/7/2015

Διαβάστε περισσότερα