ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 11/ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΧΝ Αξηζ.Πξση.1604/45066: ΑΓΑ: Β4ΩΥΒ-3ΦΓ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 11/4.2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΧΝ Αξηζ.Πξση.1604/45066: ΑΓΑ: Β4ΩΥΒ-3ΦΓ"

Transcript

1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 11/ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΧΝ Αξηζ.Πξση.1604/45066: ΑΓΑ: Β4ΩΥΒ-3ΦΓ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ Γ/ΝΖ ΤΓΔΗΑ ΣΧΝ ΕΧΧΝ ΣΜΖΜΑ:Γ Σαρ. Γ/λζε: Αραξλψλ 2 Αζήλα Πιεξ.: Μ. Σδαλή/Π.Σζαξνχρα Σει. : /25 fax ΠΡΟ :Πίλαθα Γηαλνκήο ΘΔΜΑ: Πξφγξακκα Δπηηήξεζεο ηεο Λχζζαο. Κ Ο Η Ν Ζ Τ Π Ο Τ Ρ Γ Η Κ Ζ Α Π Ο Φ Α Ζ Οη Τπνπξγνί Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο Έρνληαο ππφςε: 1. Σν Β.Γ. 36 / , (Α 174) άξζξα 56,57 θαη Σν Ν.Γ. 86/1969 (ΦΔΚ Α 7) «Γαζηθφο Κψδηθαο» 3. Σν Π.Γ. 133/92 (ΦΔΚ Α 66), άξζξν 3, «Ζ επηβνιή πγεηνλνκηθψλ θαη ινηπψλ κέηξσλ γηα ηε πξνζηαζία θαη εμπγίαλζε ηεο θηελνηξνθίαο απφ ινηκψδε θαη παξαζηηηθά λνζήκαηα ησλ δψσλ». 4. Σν Π.Γ. 400/83 (ΦΔΚ Α 151) «εθαξκνγή κέηξσλ θαηαπνιέκεζεο ερηλνθνθθίαζεο - πδαηίδσζεο, ιχζζαο θαη ινηπψλ δσναλζξσπνλφζσλ» / θαηαξγήζεθε, αιιά εμαθνινπζεί λα ηζρχεη ην άξζξν,9 παξάγξαθνο Σν Π.Γ. 41/2006 «Παξαθνινχζεζε ησλ δσνλφζσλ θαη ησλ δσνλνζνγφλσλ παξαγφλησλ ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ Οδεγία 2003/99/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ. 6. Σν Ν. 3170/2003 (ΦΔΚ Α 191) «Εψα ζπληξνθηάο, αδέζπνηα δψα ζπληξνθηάο θαη άιιεο δηαηάμεηο 7. Σν Ν. 4039/2012 (ΦΔΚ Α 15) «Γηα ηα δεζπνδφκελα θαη ηα αδέζπνηα δψα ζπληξνθηάο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δψσλ απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ή ηε ρξεζηκνπνίεζε κε θεξδνζθνπηθφ ζθνπφ». 8. Σν Ν. 1335/1983 (ΦΔΚ Α 32) «Κχξσζε Γηεζλνχο χκβαζεο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο άγξηαο δσήο θαη ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο Δπξψπεο», άξζξν 9 9. Σελ Οδεγία πκβνπιίνπ 64/432/ΔΔC, άξζξν 8 ε νπνία ελαξκνλίζηεθε ζην Δζληθφ Γίθαην κε ην Π.Γ. 308/2000. (ΦΔΚ Α 252)/ Σν Καλνληζκφ 998/2003 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ πεξί «πγεηνλνκηθψλ φξσλ πνπ εθαξκφδνληαη ζηηο κε εκπνξηθνχ ραξαθηήξα κεηαθηλήζεηο δψσλ ζπληξνθηάο», φπσο ηζρχεη. 11. Σελ Απφθαζε 2011/807/Δ.Δ ηεο 30 εο Ννεκβξίνπ 2011 ηεο Δ Δπηηξνπήο, πνπ αθνξά ηελ «έγθξηζε ησλ εηήζησλ θαη ησλ πνιπεηψλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ εθξίδσζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ επηηήξεζε νξηζκέλσλ δσηθψλ αζζελεηψλ θαη δσνλφζσλ ηα νπνία ππέβαιαλ ηα θξάηε κέιε γηα ην έηνο 2012 θαη ηα επφκελα έηε, θαζψο θαη ηεο ρξεκαηνδνηηθήο ζπκκεηνρήο ηεο Έλσζεο ζηα πξνγξάκκαηα απηά (Δ.L αξ. 322 ηεο ζει. 11,. 12. Σελ απφθαζε 2012/141/Δ.Δ ηεο 6 εο Μαξηίνπ 2012 ηεο Δ Δπηηξνπήο«Δθηειεζηηθή απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο 6 εο Μαξηίνπ 2012 γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ επεηγνπζψλ κέηξσλ επηηήξεζεο φζνλ αθνξά ηε ιχζζα ζηε Βφξηα Διιάδα». 13. Σελ αξηζκ 131/20388 (ΦΔΚ Β 393) απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ «Ανάθεζη απμοδιοηήηων ζηον Υθςποςπγό Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ και Τποθίμων Iωάννη Δπιβελέγκα». 14. Σελ αξηζ / (ΦΔΚ Β 1731) απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο ε νπνία ηξνπνπνηεί ηελ αξηζ / (ΦΔΚ Β 1921) απφθαζε κε ζέκα «Δμνπζηνδφηεζε ππνγξαθήο κε εληνιή Τπνπξγνχ ΠΔΚΑ ζηνπο Γεληθνχο θαη Δηδηθνχο Γξακκαηείο θαζψο θαη ζηνπο Πξντζηακέλνπο ησλ Γελ. Γ/λζεσλ θαη Σκεκάησλ ηνπ ΤΠΔΚΑ».

2 15. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 63/2011 Γηνξηζκφο Αληηπξνέδξνπ ηεο Κπβέξλεζεο, Τπνπξγψλ, Αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ (ΦΔΚ 145/ Α /2011), θαη ηεο απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ 2876/ Αιιαγή ηίηινπ Τπνπξγείσλ (ΦΔΚ Β 2234). 16. Σελ κε αξηζ. 7039/27635/ απφθαζε δέζκεπζεο πίζησζεο 17. Σν γεγνλφο φηη νη δαπάλεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο αλέξρνληαη ζε εθαηφ ρηιηάδεο ( ) επξψ θαη κπνξνχλ λα θαιχπηνληαη απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ (Κ.Α 5329 Φ29/110) 18. Σε ζρεηηθή εηζήγεζε ηεο Γηεχζπλζεο Τγείαο ησλ Εψσλ γηα ηελ αλάγθε εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνχ. Α Π Ο Φ Α Η Ε Ο Τ Μ Δ Άξζξν 1 θνπόο - ηόρνο α) Δγθξίλνπκε ηελ εθαξκνγή πξνγξάκκαηνο επηδσνηηνινγηθήο επηηήξεζεο θαη παξαθνινχζεζεο ηεο ιχζζαο (Πξφγξακκα) ζηα άγξηα θαη θαηνηθίδηα ζειαζηηθά ησλ πηλάθσλ 2,3 θαη 4 ηνπ παξαξηήκαηνο Η ηεο παξνχζαο απφθαζεο. Σν πξφγξακκα ζα πινπνηεζεί θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο 2012 ζηνπο λνκνχο ηνπ πίλαθα 1 ηνπ παξαξηήκαηνο Iηεο παξνχζαο. β) ηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε επηδσνηηνινγηθή επηηήξεζε θαη ε δηεξεχλεζε πηζαλήο εηζφδνπ ηνπ ηνχ ηεο ιχζζαο ζηε ρψξα καο, εμαηηίαο ηεο επηθξαηνχζαο επηδεκηνινγηθήο θαηάζηαζεο ηνπ λνζήκαηνο ζηα γεηηνληθά Βαιθαληθά Κξάηε, φπνπ ε λφζνο εκθαλίδεη ραξαθηήξα ελδεκηθφ κε επίζεκεο θαηαγεγξακκέλεο αλαθνξέο πεξηζηαηηθψλ ιχζζαο θπξίσο ζηα δψα ηεο άγξηαο παλίδαο. γ) Βαζηθφο άμνλαο αλάπηπμεο ηνπ πξνγξάκκαηνο απνηειεί ε δηελέξγεηα δχν (2) θχθισλ- ηνκέσλ δξάζεο παζεηηθήο επηηήξεζεο, ε νπνία ζα ζπλίζηαηαη ζηε ζπζηεκαηηθή ζπιινγή δεηγκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, απφ θεθαιέο λεθξψλ αγξίσλ θαη θαηνηθίδησλ δψσλ (ζειαζηηθψλ), ηα νπνία γηα ηνλ ζθνπφ ηνπ πξνγξάκκαηνο ραξαθηεξίδνληαη αθελφο σο είδε δψσλ ζηφρνη, αθεηέξνπ σο αμηφπηζηνη επηδεκηνινγηθνί δείθηεο, γηα ηελ αλίρλεπζε ηεο παξνπζίαο ηνπ ηνχ ηεο ιχζζαο ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα δεδνκέλα ηεο Δπξσπατθήο θαη Γηεζλνχο Δπηζηεκνληθήο Βηβιηνγξαθίαο. δ) Σν βαζηθφ είδνο δψνπ ζηφρνο θαη ζεκαληηθφο επηδεκηνινγηθφο δείθηεο πνπ επηιέγεηαη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε άγξηα θφθθηλε αιεπνχ, ιφγσ ηεο απμεκέλεο ζπρλφηεηαο εκθάληζεο ηνπ λνζήκαηνο ζην δσηθφ απηφ είδνο, ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα είδε άγξησλ ζειαζηηθψλ, δεδνκέλνπ φηη απνηειεί θαη ηελ θπξίαξρε δεμακελή ηνπ ηνχ ζηελ άγξηα παλίδα. ε) Οη ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαζνξίδνληαη ζηα Παξαξηήκαηα Η,ΗΗ,ΗΗΗ, ΗV θαη V, ηα νπνία απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο. Άξζξν 2 Οξηζκνί Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο ηζρχνπλ νη νξηζκνί: α) ηνπ Π.Γ/ηνο 41/2006 (Α 44), β) ηνπ Π.Γ/ηνο 308/2000 (A 252)θαη γ) ηνπ Καλ. (ΔΚ) 998/2003, φπσο ηζρχεη ηελ πεξίπησζε ηεο ιχζζαο γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο απφθαζεο, ηζρχνπλ θαη νη παξαθάησ νξηζκνί: δ) Εψν απηφρζνλ ή εηζαγφκελν ( άγξην ή θαηνηθίδην ) χπνπην γηα ιχζζα νξίδεηαη θάζε δψν πνπ παξνπζηάδεη θιηληθά ζπκπηψκαηα ιχζζαο ή αζπλήζηζηε ζπκπεξηθνξά ζπκβαηή κε ηε ιχζζα. Δπίζεο ζα ζεσξείηαη χπνπην γηα ιχζζα θαη έλα δψν πνπ αλεπξίζθεηαη λεθξφ απφ άγλσζηε αηηία θαη γηα ην νπνίν ππάξρεη ηζηνξηθφ άκεζεο επαθήο κε άλζξσπν (κέζσ δήγκαηνο, εθδνξψλ, ηξαπκαηηζκέλσλ βιελλνγφλσλ θαη ιήμε πιεγψλ ηξαχκαηνο). εκεηψλεηαη φηη εηδηθά γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο έρεη απμεζεί ε επαηζζεζία ηνπ νξηζκνχ θξνχζκαηνο, φζνλ αθνξά ηνλ ραξαθηεξηζκφ ελφο δψνπ σο χπνπηνπ, κε ζηφρν λα ζπκπεξηιεθζεί θάζε πεξηζηαηηθφ πνπ ελέρεη θαη ηελ παξακηθξή πηζαλφηεηα ινίκσμεο κε ηνλ ηφ ηεο ιχζζαο. ε) Εψν απηφρζνλ ή εηζαγφκελν (άγξην ή θαηνηθίδην) ζεηηθφ ζηε ιχζζα νξίδεηαη θάζε δψν κε θιηληθά ζπκπηψκαηα ιχζζαο, ζην νπνίν έρεη εξγαζηεξηαθά δηαγλσζηεί θαη επηβεβαησζεί ε λφζνο. 2

3 ζη) Παζεηηθή επηηήξεζε λνείηαη, γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ε δήισζε φισλ ησλ λεθξψλ δψσλ (νηθφζηησλ θαη δψσλ ηεο άγξηαο παλίδαο) γηα ηα νπνία ππάξρεη ππνςία φηη έρνπλ πξνζβιεζεί απφ ιχζζα θαη απφ ηα νπνία ιακβάλνληαη ηα θαηάιιεια δείγκαηα γηα ηελ απνκφλσζε ηνπ ηνχ ηεο ιχζζαο. Άξζξν 3 Φνξείο Αξκνδηόηεηεο Τπεχζπλνη θνξείο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο είλαη: 1. Οη επίζεκεο θηεληαηξηθέο αξρέο. Οη αξρέο απηέο θαη νη αξκνδηφηεηεο ηνπο είλαη νη αθφινπζεο: α) Σν Σκήκα Εσναλζξσπνλόζσλ ηεο Γηεχζπλζεο Τγείαο ησλ Εψσλ, ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Κηεληαηξηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ (ΤΠΑΑΣ), ην νπνίν είλαη αξκφδην γηα: i) Σν ζρεδηαζκφ, ηε ζχληαμε θαη ηελ εθπφλεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ii) Σνλ έιεγρν ζε θεληξηθφ επίπεδν θαη ηνλ ζπληνληζκφ φισλ ησλ ινηπψλ αξκνδίσλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο επηηήξεζεο ηεο Λχζζαο, ζε φιε ηε ρψξα iii) Σνλ νξηζκφ ησλ αξρψλ θαη θνξέσλ εθαξκνγήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ηνλ θαζνξηζκφ ησλ αξκνδηνηήησλ απηψλ, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Ππξνγξάκκαηνο iv) Σελ παξνρή θαηάιιεισλ νδεγηψλ θαη δηεπθξηλίζεσλ πξνο ηνπο θνξείο εθαξκνγήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο, κε ζθνπφ ηε δηεπθφιπλζε θαη ελίζρπζε ηνπ έξγνπ ηνπο v) Σε ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ηελ αμηνιφγεζε απηψλ, θαζψο θαη ηελ ελεκέξσζε ησλ αξκνδίσλ αξρψλ ηεο Δπηηξνπήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. β) Σν Δζληθό Δξγαζηήξην Αλαθνξάο γηα ηε Λχζζα ησλ Εψσλ ηνπ Κέληξνπ Κηεληαηξηθψλ Ηδξπκάησλ Αζελψλ (Νεαπνιέσο 25, Αγία Παξαζθεπή Αηηηθήο, 15310), ην νπνίν είλαη αξκφδην γηα: i) Σε ζπγθέληξσζε ησλ απνζηειινκέλσλ δεηγκάησλ αγξίσλ θαη θαηνηθίδησλ ζειαζηηθψλ απφ ηηο πεξηνρέο ησλ 16 Ννκψλ πνπ εθαξκφδεηαη ην Πξφγξακκα. ii) Σε δηελέξγεηα ησλ απαηηνχκελσλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ θαη δηαγλσζηηθψλ ηερληθψλ γηα ηελ αλίρλεπζε ηνπ ηνχ ηεο Λχζζαο. iii) Σελ ππνβνιή ησλ ζηνηρείσλ θαη εξγαζηεξηαθψλ απνηειεζκάησλ ζηε Γ/λζε Τγείαο ησλ Εψσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ. iv) ηελ απνζηνιή, εθφζνλ θξηζεί αλαγθαίν, ησλ ζεηηθψλ γηα ηελ Λχζζα δεηγκάησλ ζην αξκφδην Κνηλνηηθφ Δξγαζηήξην Αλαθνξάο κε ηαπηφρξνλε ελεκέξσζε ηνπ θνξέα ηεο παξαγξάθνπ 1α ( Σκήκα Εσναλζξσπνλφζσλ) ηνπ παξφληνο άξζξνπ v) Σε ζχληαμε κεληαίαο θαηάζηαζεο κε ηηο δηελεξγεζείζεο εμεηάζεηο ηνπ Δξγαζηεξίνπ θαζψο θαη ηεο εμακεληαίαο θαη ηειηθήο εηήζηαο θαηάζηαζεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο επηηήξεζεο ζε φιε ηε Υψξα, ζχκθσλα κε ηηο θνηλνηηθέο δηαηάμεηο απφδνζεο δαπαλψλ, ηηο νπνίεο απνζηέιιεη πξνο ηνλ θνξέα ηεο παξαγξάθνπ 1α. vi) Σε ζπλεξγαζία κε ην Κνηλνηηθφ Δξγαζηήξην Αλαθνξάο γηα ηε ιχζζα. vii) ηε δηαζθάιηζε ηεο θνηλνπνίεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρεη ην Κνηλνηηθφ Δξγαζηήξην Αλαθνξάο γηα ηε Λχζζα ζην Σκήκα Εσναλζξσπνλφζσλ, ζην Σκήκα Ηνινγίαο ηνπ ΗΛΟΗΠΑΝ ηνπ ΚΚΗΘ θαη ζηα εξγαζηήξηα δηάγλσζεο ηεο Λχζζαο ζηε ρψξα. viii) Σελ παξνρή επηζηεκνληθήο θαη ηερληθήο ζπλδξνκήο ζην Σκήκα Εσναλζξσπνλφζσλ ηεο Γ/λζεο Τγείαο Εψσλ γηα ηελ εθαξκνγή ζπληνληζκέλσλ ζρεδίσλ επηηήξεζεο ηεο Λχζζαο. ix) ηελ παξαθνινχζεζε ησλ εμειίμεσλ ζρεηηθά κε ηελ επηδεκηνινγία ηεο Λχζζαο. x) Σνλ ζπληνληζκφ ησλ πξνηχπσλ θαη ησλ κεζφδσλ δηάγλσζεο πνπ εθαξκφδνληαη ζην Σκήκα Ηνινγίαο ηνπ ΚΚΗΘ θαη ζηα άιια εξγαζηήξηα δηάγλσζεο Λχζζαο πνπ ελδερφκελα ζα ζπκκεηέρνπλ ζην Πξφγξακκα. Γηα ην ζθνπφ απηφ: - Διέγρεη ηελ πνηφηεηα φισλ ησλ ππνζηξσκάησλ θαη αληηδξαζηεξίσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηα εξγαζηήξηα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηάγλσζε ηεο Λχζζαο, θαζψο θαη απφ ην ίδην. - Οξγαλψλεη κία ηνπιάρηζηνλ ζπγθξηηηθή δνθηκή αλά έηνο (ring test). - Σα απνκνλσζέληα ζηειέρε ηεο ιχζζαο δηαηεξνχληαη ζην Δζληθφ Δξγαζηήξην Αλαθνξάο γηα 2 έηε. 3

4 - πλεξγάδεηαη κε ηνπο άιινπο θνξείο πνπ αζρνινχληαη κε ηε Λχζζα ζηνλ άλζξσπν. - Γηνξγαλψλεη, ελδερνκέλσο, καζήκαηα θαηάξηηζεο γηα ην πξνζσπηθφ ησλ εξγαζηεξίσλ δηάγλσζεο ηεο Λχζζαο ζηε ρψξα. γ) Οη Γ/λζεηο Κηεληαηξηθήο ηεο Πεξηθέξεηαο ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Δλνηήησλ (πξώελ λνκώλ) εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο, νη νπνίεο είλαη αξκόδηεο: i) Γηα ην ζπληνληζκφ ηεο εθαξκνγήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζηελ πεξηνρή αξκνδηφηεηάο ηνπο ii) Γηα ηελ επνπηεία ηεο εθαξκνγήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζηελ πεξηνρή αξκνδηφηεηάο ηνπο iii) γηα ηελ αμηνιφγεζε εθαξκνγήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζηελ πεξηνρή αξκνδηφηεηάο ηνπο iv) Γηα ηε ζπλεξγαζία κε ηα αληίζηνηρα Σκήκαηα Κηεληαηξηθήο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ ηεο πεξηνρήο αξκνδηφηεηαο ηνπο, φπσο επίζεο θαη κε ην Σκήκα Εσναλζξσπνλφζσλ ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Κηεληαηξηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ v) γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ ηδησηψλ θηεληάηξσλ ηεο πεξηνρήο αξκνδηφηεηάο ηνπο ζρεηηθά κε ην πξφγξακκα θαη ηελ επηβνιή ζε απηνχο ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ην άξζξν 11 ηεο παξνχζαο θπξψζεηο, ζηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο πνπ δηαπηζηψλεηαη κε άκεζε θνηλνπνίεζε χπνπησλ γηα ιχζζα πεξηζηαηηθψλ ζε θαηνηθίδηα ή δψα ηεο άγξηαο παλίδαο vi) Γηα ηε ζπλεξγαζία κε ηηο Γαζηθέο Αξρέο ησλ λνκψλ εθαξκνγήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο vii) Γηα ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ ελεκέξσζε ησλ θπλεγεηηθψλ νκνζπνλδηψλ θαη ησλ δσνθηιηθψλ ζσκαηείσλ ηεο πεξηνρήο αξκνδηφηεηαο ηνπο. δ) Σα Σκήκαηα Κηεληαηξηθήο ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Δλνηήησλ (πξώελ λνκώλ) εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο, είλαη αξκόδηα : i) Γηα ηνλ νξηζκφ ηνπ ππεχζπλνπ εθαξκνγήο θαη παξαθνινχζεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ii) Γηα ηε ιήςε ησλ δεηγκάησλ απφ ηα λεθξά ζειαζηηθά ζχκθσλα κε ηνπο Πίλαθεο 2,3, θαη 4 ηνπ παξαξηήκαηνο I ηεο παξνχζαο απφθαζεο, ηελ απνζηνιή ηνπο ζην Δζληθφ Δξγαζηήξην Αλαθνξάο γηα ηε Λχζζα, ηελ ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ δηαβηβαζηηθψλ εγγξάθσλ θαη ηελ έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ απνθάζεσλ ιήςεο θαη άξζεο ησλ ιακβαλνκέλσλ κέηξσλ ζηηο πεξηπηψζεηο ππνςίαο ε επηβεβαίσζεο ηεο λφζνπ iii) Γηα ηελ αμηνιφγεζε εθαξκνγήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζε επίπεδν Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο iv) Γηα ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ ελεκέξσζε άιισλ αξκφδησλ αξρψλ θαη θνξέσλ ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο v) Γηα ηελ επηβεβαίσζε ηνπ αληηιπζζηθνχ εκβνιηαζκνχ ησλ πνηκεληθψλ ζθχισλ ηεο πεξηνρήο δηθαηνδνζίαο ηνπο, θαηά ηε δηελέξγεηα επηζήκσλ ειέγρσλ, κέζα ζην πιαίζην εθαξκνγήο άιισλ εζληθψλ πξνγξακκάησλ vi) Γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ ηδησηψλ θηεληάηξσλ, ησλ ππεπζχλσλ ησλ δσνθηιηθψλ ζσκαηείσλ, ησλ εθπξνζψπσλ ησλ ηνπηθψλ θπλεγεηηθψλ νξγαλψζεσλ θαη νπνηνλδήπνηε άιισλ θνξέσλ πνπ ελδέρεηαη λα έρνπλ ζρέζε κε ην Πξφγξακκα. vi) Γηα ηελ απνζηνιή ησλ δεηνχκελσλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζην Σκήκα Εσναλζξσπνλφζσλ ηεο Γ/λζεο Τγείαο ησλ Εψσλ. 2. α) Ζ Γ/λζε Αηζζεηηθώλ Γαζώλ Γξπκώλ θαη Θήξαο ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο είλαη αξκφδηα : i) Γηα ηελ παξνρή νδεγηψλ πξνο ηηο δαζηθέο ππεξεζίεο ησλ απνθεληξσκέλσλ δηνηθήζεσλ, ζηηο πεξηθεξεηαθέο ελφηεηεο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο, αλαθνξηθά κε ηε ζπιινγή δεηγκάησλ λεθξψλ άγξησλ ζειαζηηθψλ ζε απαγνξεπκέλεο θαη κε γηα ηελ ζήξα πεξηνρέο ii) Γηα ηελ παξνρή νδεγηψλ πξνο ηηο δαζηθέο ππεξεζίεο ησλ απνθεληξσκέλσλ δηνηθήζεσλ, ζηηο πεξηθεξεηαθέο ελφηεηεο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο, πξνθεηκέλνπ θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο ζηε δξαζηεξηφηεηα ηεο ζεξνθχιαμεο, λα δηελεξγνχλ ειέγρνπο ζηα βηβιηάξηα πγείαο ησλ θπλεγεηηθψλ ζθχισλ θαζψο θαη ζηελ ηήξεζε ησλ ζρεηηθψλ κε ηε ζήκαλζε ηνπο, απφ ηελ εζληθή λνκνζεζία, δηαηάμεσλ. iii) Γηα ηε ιήςε κέηξσλ ελεκέξσζεο ηνπ πιεζπζκνχ πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζην δαζηθφ ρψξν ζρεηηθά κε ηελ ιχζζα θαη ηηο επηπηψζεηο ηεο ζηε δεκφζηα πγεία θαη ηελ παξνρή ησλ απαξαίηεησλ νδεγηψλ, πξνθεηκέλνπ κε ηε ζπλεξγαζία ησλ ηνπηθψλ θηεληαηξηθψλ θαη δαζηθψλ αξρψλ λα ζπκβάιινπλ ζην 4

5 έξγν ηεο ζπιινγήο ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ην Πξφγξακκα δεηγκάησλ άγξησλ δψσλ θαη ηεο έγθαηξεο απνζηνιήο ηνπο ζην Δζληθφ Δξγαζηήξην Αλαθνξάο γηα ηε Λχζζα. β) Ζ Κπλεγεηηθή πλνκνζπνλδία Διιάδνο είλαη αξκφδηα γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ κειψλ ησλ Κπλεγεηηθψλ Οξγαλψζεψλ ηεο (Κπλεγεηηθέο Οκνζπνλδίεο θαη Κπλεγεηηθνχο πιιφγνπο) -ζρεηηθά κε ηελ ιχζζα θαη ηηο επηπηψζεηο ηεο ζηε Γεκφζηα Τγεία θαη ηελ παξνρή ησλ απαξαίηεησλ νδεγηψλ, πξνθεηκέλνπ κε ηε ζπλεξγαζία ησλ ηνπηθψλ Κηεληαηξηθψλ θαη Γαζηθψλ Αξρψλ λα ζπκβάιινπλ ζην έξγν ηεο ζπιινγήο ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ην Πξφγξακκα δεηγκάησλ άγξησλ δψσλ θαη ηεο έγθαηξεο απνζηνιήο ηνπο ζην αξκφδην θηεληαηξηθφ Δζληθφ Δξγαζηήξην Αλαθνξάο. Οη ηδησηηθνί θχιαθεο ζήξαο ησλ Κπλεγεηηθψλ Οξγαλψζεσλ, πέξα απφ ηε ζπκβνιή ηνπο ζηε ζπιινγή ησλ δεηγκάησλ, θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, ζχκθσλα κε ηα δηαιακβαλφκελα ζην άξζξν 1 παξ. ηδ θαη άξζξν 4 παξ. 9 ηνπ Ν. 4031/2012, λα δηελεξγνχλ ειέγρνπο ζηα βηβιηάξηα πγείαο ή δηαβαηήξηα ησλ θπλεγεηηθψλ ζθχισλ γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 5 παξ. α ηνπ αλσηέξσ λφκνπ θαη ηδηαηηέξσο ησλ ζρεηηθψλ πξνιεπηηθψλ εκβνιηαζκψλ ηεο πεξηνρήο εθαξκνγήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Οη εξγαζηεξηαθνί έιεγρνη δηεμάγνληαη ζχκθσλα κε ηηο κεζφδνπο πνπ θαζνξίδνληαη ζην παξάξηεκα IV. Γηα ην ζπληνληζκφ, ηνλ έιεγρν θαη ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπγθξνηείηαη επηηξνπή ε νπνία ελεξγεί σο ζπκβνπιεπηηθφ φξγαλν ζην Σκήκα Εσναλζξσπνλφζσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ. Ζ Δπηηξνπή απνηειείηαη απφ: 1. Σνλ Πξντζηάκελν ηεο Γ/λζεο Τγείαο ησλ Εψσλ ηεο Γελ.Γ/λζεο Κηεληαηξηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, ν νπνίνο είλαη Πξφεδξνο. 2. Σνλ Πξντζηάκελν ηνπ Σκήκαηνο Εσναλζξσπνλφζσλ ηεο Γ/λζεο Τγείαο ησλ Εψσλ ηεο Γελ.Γ/λζεο Κηεληαηξηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, ν νπνίνο είλαη Αληηπξφεδξνο. 3. Σνλ Πξντζηάκελν ηνπ Σκήκαηνο Τγείαο ησλ Εψσλ ηεο Γ/λζεο Κηεληαηξηθήο Δπηζεψξεζεο θαη Διέγρνπ ηεο Γελ.Γ/λζεο Κηεληαηξηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, 4. Σνλ θηελίαηξν ηνπ Σκήκαηνο Εσναλζξσπνλφζσλ ηεο Γ/λζεο Τγείαο ησλ Εψσλ ηεο Γελ.Γ/λζεο Κηεληαηξηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, πνπ είλαη ππεχζπλνο γηα ην πξφγξακκα. 5. Δθπξφζσπν ηεο Γ/λζεο Αηζζεηηθψλ Γαζψλ, Γξπκψλ θαη Θήξαο ηεο Δηδηθήο Γξακκαηείαο Γαζψλ 6. Δθπξφζσπν ηνπ Σνκέα Κηεληαηξηθήο Γεκφζηαο Τγείαο ηεο Δζληθήο ρνιήο Γεκφζηαο Τγείαο. 7. Δθπξφζσπν ηνπ ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ 8. Σνλ Πξντζηάκελν ηνπ Δζληθνχ Δξγαζηεξίνπ Αλαθνξάο γηα ηε Λχζζα ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ 9. Δπηδεκηνιφγν ν νπνίνο νξίδεηαη κε απφθαζε ηεο Γ/λζεο Τγείαο ησλ Εψσλ ηεο Γελ.Γ/λζεο Κηεληαηξηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, σο ηερληθφ ζχκβνπιν. 10. Δθπξφζσπν ηεο Κπλεγεηηθήο πλνκνζπνλδίαο Διιάδνο 5 Άξζξν 4 ήκαλζε ησλ δώσλ θαη θαηαγξαθή ησλ εθκεηαιιεύζεσλ 1. Γηα ην ζθνπφ ηνπ πξνγξάκκαηνο επηβάιιεηαη ε θαηαγξαθή θαη ζήκαλζε ησλ ζθχισλ θαη γαηψλ ηεο πεξηνρήο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 2. Δηδηθφηεξα γηα ηνπο πνηκεληθνχο ζθχινπο ηεο πεξηνρήο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο επηβάιιεηαη κφλν ε θαηαγξαθή ηνπο, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ ζα θαζνξίδεηαη κε εγθχθιην ηεο Γ/λζεο Τγείαο ησλ Εψσλ ηνπ ΤΠΑΑΣ. Ζ θαηαγξαθή ζα γίλεηαη απφ ηνπο ηδηψηεο θηεληάηξνπο πνπ ζα πξαγκαηνπνηνχλ ηνλ αληηιπζζηθφ εκβνιηαζκφ ησλ πνηκεληθψλ ζθχισλ θαη νη νπνίνη ππνρξενχληαη λα δηαβηβάδνπλ ηα ζηνηρεία ηεο θαηαγξαθήο ζηελ αξκφδηα ηνπηθή θηεληαηξηθή αξρή. Σα αξκφδηα Σκήκαηα Κηεληαηξηθήο ησλ πεξηθεξεηαθψλ ελνηήησλ εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο δηαηεξνχλ αξρείν ή κεραλνγξαθεκέλν ζχζηεκα κε ηα ζηνηρεία θαηαγξαθήο ησλ πνηκεληθψλ ζθχισλ ηεο

6 πεξηνρήο δηθαηνδνζίαο ηνπο :νλνκαηεπψλπκν ηδηνθηήηε, κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ζθχινπ (ειηθία, θχιν, ρξψκα, χςνο, ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά., θιπ). 3. Γηα ην ζθνπφ ηνπ πξνγξάκκαηνο επηβάιιεηαη ν έιεγρνο ηήξεζεο ηνπ ππνρξεσηηθνχ ζπζηήκαηνο θαηαγξαθήο θαη ζήκαλζεο ησλ παξαγσγηθψλ δψσλ ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο Κνηλνηηθέο θαη Δζληθέο δηαηάμεηο. Άξζξν 5 Δκβνιηαζκόο 1.Γηα ηε δεκηνπξγία βηνινγηθνχ θξαγκνχ θαηά ηεο ιχζζαο θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο επηβάιιεηαη ε δηαζθάιηζε ηνπ πξνιεπηηθνχ αληηιπζζηθνχ εκβνιηαζκνχ φισλ ησλ ζθχισλ θαη γαηψλ ειηθίαο άλσ ησλ ηξηψλ κελψλ, ηα νπνία δελ έρνπλ ηζηνξηθφ εκβνιηαζκνχ θαηά ηεο ιχζζαο κέρξη ηε ζηηγκή ηεο εμέηαζεο ή πνπ έρεη παξέιζεη ε εκεξνκελία ηνπ επαλαιεπηηθνχ ηνπο εκβνιηαζκνχ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ ήξζαλ ζε επαθή ή δελ είραλ ηε δπλαηφηεηα λα έξζνπλ ζε επαθή κε δψν ζεηηθφ ζηε ιχζζα. 2. Γηα ην ζθνπφ ηνπ πξνγξάκκαηνο επηβάιιεηαη ε δηαζθάιηζε ηνπ πξνιεπηηθνχ εκβνιηαζκνχ ησλ ζθχισλ, γαηψλ θαη ινηπψλ ζαξθνθάγσλ ηεο πεξηνρήο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ειηθίαο άλσ ησλ 3 κελψλ, ηα νπνία δελ έρνπλ ηζηνξηθφ εκβνιηαζκνχ θαηά ηεο ιχζζαο κέρξη ηε ζηηγκή ηεο εμέηαζεο ή πνπ έρεη παξέιζεη ε εκεξνκελία ηνπ επαλαιεπηηθνχ ηνπο εκβνιηαζκνχ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ ήξζαλ ζε επαθή ή δελ είραλ ηε δπλαηφηεηα λα έξζνπλ ζε επαθή κε δψν ζεηηθφ ζηε ιχζζα. Ο αληηιπζζηθφο εκβνιηαζκφο θαηαγξάθεηαη ζην βηβιηάξην εκβνιηαζκψλ ή ζην δηαβαηήξην ησλ δψσλ θαη πξαγκαηνπνηείηαη απφ θηεληάηξνπο κε αληηιπζζηθά εκβφιηα εγθεθξηκέλα απφ ηνλ Δζληθφ Οξγαληζκφ Φαξκάθσλ (ΔΟΦ), ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ρξήζεο ηνπ παξαζθεπαζηή θαη δαπάλε ησλ ηδηνθηεηψλ ησλ δψσλ. ην βηβιηάξην εκβνιηαζκψλ ή ζην δηαβαηήξην εθηφο απφ ηελ εηηθέηα ηνπ αληηιπζζηθνχ εκβνιίνπ, ππνρξεσηηθά αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία εκβνιηαζκνχ θαη κπαίλεη ε ζθξαγίδα θαη ππνγξαθή ηνπ θηεληάηξνπ πνπ δηελεξγεί ηνλ εκβνιηαζκφ. 3. ηελ πεξίπησζε ησλ αδέζπνησλ ζθχισλ θαη γαηψλ ειηθίαο άλσ ησλ 3 κελψλ, επηβάιιεηαη ε δηαζθάιηζε ηνπ πξνιεπηηθνχ αληηιπζζηθνχ εκβνιηαζκνχ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απηά δελ έρνπλ ηζηνξηθφ εκβνιηαζκνχ θαηά ηεο ιχζζαο κέρξη ηε ζηηγκή ηεο εμέηαζεο, ή πνπ έρεη παξέιζεη ε εκεξνκελία ηνπ επαλαιεπηηθνχ ηνπο εκβνιηαζκνχ. Ο εκβνιηαζκφο γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ηνπ λφκνπ 4039/2012 (Α 15/ ) «Γηα ηα δεζπνδφκελα θαη ηα αδέζπνηα δψα ζπληξνθηάο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δψσλ απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ή ηε ρξεζηκνπνίεζε κε θεξδνζθνπηθφ ζθνπφ». 4.. Όια ηα θαηνηθίδηα ζαξθνθάγα ειηθίαο άλσ ησλ ηξηψλ κελψλ πνπ πξφθεηηαη λα κεηαθηλεζνχλ ζηελ πεξηνρή εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο πξέπεη λα είλαη εκβνιηαζκέλα θαηά ηεο ιχζζαο ηνπιάρηζηνλ 21 εκέξεο πξηλ ηε κεηαθίλεζή ηνπο. 5. Όια ηα ζαξθνθάγα ηα νπνία εηζέξρνληαη ζηε ρψξα απφ άιια Κξάηε - Μέιε ή εηζάγνληαη απφ ηξίηεο ρψξεο πξέπεη λα πιεξνχλ ηνπο φξνπο, φζνλ αθνξά ηνλ αληηιπζζηθφ εκβνιηαζκφ, ηνλ νξνινγηθφ έιεγρν ησλ αληηζσκάησλ θαη ηα ζπλνδεπηηθά έγγξαθα, πνπ πεξηγξάθνληαη ζηα θεθάιαηα II θαη III ηνπ Καλ. (ΔΚ) 998//2003, φπσο απηφο ηζρχεη. Άξζξν 6 Κνηλνπνίεζε ηεο αζζέλεηαο α. Ζ ιχζζα είλαη λφζεκα ππνρξεσηηθήο δήισζεο β. Κάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ εκπιέθεηαη κε ηε δηαρείξηζε δψλησλ δψσλ είλαη ππνρξεσκέλν λα θνηλνπνηεί άκεζα ζηηο επίζεκεο αξκφδηεο ηνπηθέο θηεληαηξηθέο αξρέο θάζε πεξίπησζε ππνςίαο πεξηζηαηηθνχ ιχζζαο ζε δψν ηεο άγξηαο παλίδαο ή ζε θαηνηθίδην δψν, πξνθεηκέλνπ λα εθαξκνζζνχλ άκεζα φιεο νη απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο γηα ηελ πεξαηηέξσ εμέηαζε θαη δηεξεχλεζε ησλ άξξσζησλ ή χπνπησλ δψσλ. γ. Δηδηθφηεξα, νη ηδηψηεο θηελίαηξνη πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ πεξηνρή εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο, είλαη ππνρξεσκέλνη λα θνηλνπνηνχλ άκεζα ζηηο νηθείεο θηεληαηξηθέο αξρέο θάζε θιηληθφ πεξηζηαηηθφ χπνπην γηα ιχζζα θαηά ηελ άζθεζε ηνπ έξγνπ ηνπο. 6

7 ηελ πεξίπησζε κε άκεζεο θνηλνπνίεζεο ζα επηβάιινληαη νη θπξψζεηο ηνπ άξζξνπ 11 ηεο παξνχζαο απφθαζεο. 7 Άξζξν 7 Κνηλνπνίεζε εξγαζηεξηαθώλ απνηειεζκάησλ Σν Δζληθφ Δξγαζηήξην Αλαθνξάο γηα ηε Λχζζα θνηλνπνηεί άκεζα ην χπνπην ή ζεηηθφ γηα ιχζζα απνηέιεζκα ζηελ αξκφδηα θηεληαηξηθή αξρή Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο πνπ απέζηεηιε ην δείγκα, θαζψο θαη ζην θνξέα ηεο παξαγξάθνπ 1 α ηνπ άξζξνπ 3 ηεο παξνχζεο. Άξζξν 8 Απνηειέζκαηα Μέηξα 1. Όηαλ θνηλνπνηνχληαη : α) απφ Γεκφζηα Αξρή θαζψο θαη απφ λνκηθφ ή θπζηθφ πξφζσπν πνπ εκπιέθεηαη κε ηε δηαρείξηζε δψλησλ δψσλ ή β) απφ ηδηψηεο θηελίαηξνπο πεξηζηαηηθά χπνπηα ιχζζαο ζε δψν ηεο άγξηαο παλίδαο ή ζε θαηνηθίδην δψν, ε αξκφδηα θηεληαηξηθή αξρή Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο κεηά ηνλ πξνβιεπφκελν έιεγρν, κε απφθαζή ηεο ραξαθηεξίδεη ηα δψα απηά «ύπνπηα γηα ιύζζα» θαη κε απφθαζή ηεο επηβάιιεη: α. ζε θάζε πεξίπησζε ππνςίαο πεξηζηαηηθψλ ιχζζαο ζε θαηνηθίδηα δώα : i. ζηελ πεξίπησζε πνπ ην δψν είλαη δεζπνδφκελν, ηελ θιηληθή εμέηαζε θαη απνκφλσζε απηνχ, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 15 εκεξψλ. ii. ζηελ πεξίπησζε αδέζπνησλ δψσλ, ηε ζχιιεςε απηψλ απφ εμνπζηνδνηεκέλν θαη εθπαηδεπκέλν γηα ην ζθνπφ απηφ πξνζσπηθφ, ηελ θιηληθή εμέηαζε θαη ηελ απνκφλσζε απηψλ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 15 εκεξψλ.ηελ πεξίπησζε πνπ ε απνκφλσζε δελ είλαη δπλαηή, απηά ζαλαηψλνληαη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ νηθία Γεκνηηθή Αξρή, χζηεξα απφ Απφθαζε ηνπ Γ/ληή Κηεληαηξηθήο ηεο Πεξηθέξεηαο θαη αθνχ αηηηνινγεζνχλ νη ιφγνη ηεο ζαλάησζεο. Δάλ κεηά ην πέξαο ηνπ παξαπάλσ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηα δψα, αθνχ ππνβιεζνχλ μαλά ζε θιηληθή εμέηαζε, δελ εκθαλίδνπλ ζπκπηψκαηα ιχζζαο, απηά επαλεληάζζνληαη ζηνλ ρψξν δηαβίσζήο ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ πθηζηάκελε εζληθή λνκνζεζία. iii. ηελ απνιχκαλζε ηνπ ρψξνπ ζαλάησζεο ή ζαλάηνπ ηνπ ιπζζχπνπηνπ δψνπ, θαζψο θαη ηε δηεμνδηθή απνιχκαλζε θαη απνηέθξσζε φισλ ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ έξζεη ζε επαθή κε απηά ηα δψα. iv. ηελ αζθαιή δηάζεζε ησλ λεθξψλ ή ζαλαησκέλσλ δψσλ ζε εγθεθξηκέλε κνλάδα επεμεξγαζίαο ππνπξντφλησλ, αθνχ έρεη πξνεγεζεί δεηγκαηνιεςία. v. ηελ απνκφλσζε θαη παξαθνινχζεζε φισλ ησλ εππαζψλ δψσλ πνπ ήξζαλ ή ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ έξζεη ζε επαθή κε δψν χπνπην γηα ηε ιχζζα. vi. Σελ αζθαιή δηάζεζε ηνπ γάιαθηνο πνπ ιακβάλεηαη απφ δψα χπνπηα ιχζζαο θαη ηελ απαγφξεπζε ηεο ρξήζεο ησλ πξντφλησλ ζεξκφαηκσλ δψσλ πνπ πξννξίδνληαη γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε θαη γηα δσνηξνθέο, αλ απηά ηα δψα ήξζαλ ή ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ έξζεη ζε επαθή κε έλα δψν χπνπην γηα ιχζζα. vii. ηελ αλαθνξά θάζε πεξίπησζεο έθζεζεο αλζξψπσλ ή/ θαη δψσλ, ηηο αιιαγέο ζπκπεξηθνξάο ζε θαηνηθίδηα, παξαγσγηθά θαη άγξηα δψα, ηνλ αλαίηην ζάλαην θαηνηθίδησλ, παξαγσγηθψλ δψσλ ή / θαη άγξησλ δψσλ. ηελ πεξίπησζε κε επηβεβαίσζεο ηεο ιχζζαο ε αξκφδηα θηεληαηξηθή αξρή ζα άξεη ηα παξαπάλσ κέηξα κε απφθαζή ηεο. β. ε θάζε πεξίπησζε ππνςίαο πεξηζηαηηθνχ ιχζζαο ζε δώα ηεο άγξηαο παλίδαο : i. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θπλεγεηηθήο πεξηφδνπ, ελεξγνπνηείηαη ζε θάζε Γαζηθή Αξρή ζπλεξγείν δίσμεο πνπ έρεη νξηζζεί θαηά ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ Γαζηθνχ Κψδηθα,ην νπνίν ζε ζπλεξγαζία

8 κε ηηο νηθίεο Κηεληαηξηθέο Αξρέο θαη ηνπο ηδησηηθνχο θχιαθεο ζήξαο πξνβαίλνπλ εθφζνλ είλαη εθηθηφ ζηε ζχιιεςε ησλ δψσλ, πξνθεηκέλνπ λα αθνινπζήζεη θιηληθή εμέηαζε θαη απνκφλσζε ηνπο.. ηελ πεξίπησζε πνπ ηα αλσηέξσ δελ είλαη εθηθηά, απηά ζαλαηψλνληαη κε κέξηκλα ηεο αξκφδηαο Κηεληαηξηθήο Αξρήο,ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο πξναλαθεξκέλνπο θνξείο.. Δάλ δηαπηζησζεί φηη ηα θαηά ηα αλσηέξσ απνκνλσκέλα δψα δελ είλαη ζεηηθά ζηε ιχζζα, επαλεληάζζνληαη ζηνλ ρψξν δηαβίσζήο ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ πθηζηάκελε εζληθή λνκνζεζία. ii. Δθηφο θπλεγεηηθήο πεξηφδνπ ζα ελεκεξψλνληαη άκεζα ε αξκφδηα Γαζηθή θαη Κηεληαηξηθή Αξρή ηεο πεξηνρήο,,ζα δειψλεηαη ε ηνπνζεζία πνπ έρεη εληνπηζζεί ην ιπζζχπνπην δψν θαη ζα πξνγξακκαηίδεηαη άκεζα επέκβαζε ηνπ ζπλεξγείνπ δίσμεο θαηά ηα πξναλαθεξζέληα. iii. ηελ απνιχκαλζε ηνπ ρψξνπ ζαλάησζεο ή ζαλάηνπ ηνπ ιπζζχπνπηνπ δψνπ, θαζψο θαη ηε δηεμνδηθή απνιχκαλζε θαη απνηέθξσζε φισλ ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ έξζεη ζε επαθή κε απηά ηα δψα. iv. ηελ αζθαιή δηάζεζε ησλ λεθξψλ ή ζαλαησκέλσλ δψσλ ζε εγθεθξηκέλε κνλάδα επεμεξγαζίαο ππνπξντφλησλ, αθνχ έρεη πξνεγεζεί δεηγκαηνιεςία. v. ηελ απνκφλσζε θαη παξαθνινχζεζε θαηά ην εθηθηφ φισλ ησλ εππαζψλ δψσλ πνπ ήξζαλ ή ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ έξζεη ζε επαθή κε δψν χπνπην γηα ηε ιχζζα. vi. ηελ αλαθνξά θάζε πεξίπησζεο έθζεζεο αλζξψπσλ ή/ θαη δψσλ, ηηο αιιαγέο ζπκπεξηθνξάο ζε θαηνηθίδηα, παξαγσγηθά θαη άγξηα δψα, ηνλ αλαίηην ζάλαην θαηνηθίδησλ, παξαγσγηθψλ ή / θαη άγξησλ δψσλ. vii. ηε ζαλάησζε ηνπ άγξηνπ δψνπ πνπ είλαη χπνπην ιχζζαο. ηελ πεξίπησζε κε επηβεβαίσζεο ηεο ιχζζαο ε αξκφδηα θηεληαηξηθή αξρή ζα άξεη, κε απφθαζή ηεο, ηα παξαπάλσ κέηξα. ε θάζε πεξίπησζε ησλ παξαγξάθσλ α θαη β, ε αξκφδηα θηεληαηξηθή αξρή θαζνξίδεη θαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα πξαγκαηνπνίεζεο ησλ επηβαιιφκελσλ κέηξσλ. 2. Όηαλ ζηα πιαίζηα ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ θνηλνπνηνχληαη ζεηηθά γηα ιχζζα απνηειέζκαηα, ε αξκφδηα θηεληαηξηθή αξρή Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο κε απφθαζή ηεο ραξαθηεξίδεη ηα δψα απηά «ζεηηθά ζηε ιύζζα» θαη κε απφθαζή θαζνξίδεη ηελ εζηία ηεο ιχζζαο θαη επηβάιιεη: α) ηελ πεξίπησζε ησλ θαηνηθίδησλ δψσλ: i) Σελ ηνπνζέηεζε πξνεηδνπνηεηηθψλ πηλαθίδσλ, πνπ θέξνπλ θαηάιιειε ζήκαλζε. ii) Σε ιήςε κέηξσλ απαγφξεπζεο ηεο κεηαθίλεζεο θαη ειεχζεξεο δηαθίλεζεο εππαζψλ εηδψλ δψσλ, θαζψο θαη ηελ δηελέξγεηα αγνξνπσιεζηψλ εππαζψλ εηδψλ δψσλ, ζηελ πεξηνρή πνπ εληνπίζηεθε ε εζηία ηεο ιχζζαο. iii) Σελ ζαλάησζε ησλ εππαζψλ δψσλ, ηα νπνία δαγθψζεθαλ ή ήξζαλ ζε άκεζε επαθή κε εθθξίζεηο δψνπ ζεηηθνχ ζηε ιχζζα. iv) Σελ απνιχκαλζε ηνπ ρψξνπ ζαλάησζεο ή ζαλάηνπ ησλ ζεηηθψλ δψσλ, θαζψο θαη ηε δηεμνδηθή απνιχκαλζε θαη απνηέθξσζε φισλ ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ έξζεη ζε επαθή κε απηά ηα δψα. v) Γηαζθαιίδεη ηελ απφξξηςε ησλ λεθξψλ ή ζαλαησκέλσλ δψσλ ζε εγθεθξηκέλε κνλάδα επεμεξγαζίαο ππνπξντφλησλ. vi) Πξντφληα - ηξσκλή Ζ απνκάθξπλζε ηεο κνιπζκέλεο θφπξνπ θαη ζηξσκλήο γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα Δζληθή θαη Κνηλνηηθή Ννκνζεζία β) ηελ πεξίπησζε ησλ δψσλ ηεο άγξηαο παλίδαο: i)σελ ελεκέξσζε ησλ Γαζηθψλ Τπεξεζηψλ ησλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ ii) Σελ ηνπνζέηεζε πξνεηδνπνηεηηθψλ πηλαθίδσλ, πνπ θέξνπλ θαηάιιειε ζήκαλζε iii) Σελ απαγφξεπζε ηεο κεηαθίλεζεο θαη ειεχζεξεο δηαθίλεζεο εππαζψλ εηδψλ δψσλ, θαζψο θαη ηελ δηελέξγεηα αγνξνπσιεζηψλ εππαζψλ εηδψλ δψσλ, ζηελ πεξηνρή πνπ εληνπίζηεθε ε εζηία ηεο ιχζζαο. iv) Σε ζαλάησζε ησλ εππαζψλ δψσλ, ηα νπνία δαγθψζεθαλ ή ήξζαλ ζε άκεζε επαθή κε εθθξίζεηο δψνπ ζεηηθνχ ζηε ιχζζα. 8

9 v) Σελ απνιχκαλζε ηνπ ρψξνπ ζαλάησζεο ή ζαλάηνπ ησλ ζεηηθψλ δψσλ, θαζψο θαη ηε δηεμνδηθή απνιχκαλζε θαη απνηέθξσζε φισλ ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ έξζεη ζε επαθή κε απηά ηα δψα. vi) Σελ αζθαιή δηάζεζε ησλ λεθξψλ ή ζαλαησκέλσλ δψσλ ζε εγθεθξηκέλε κνλάδα επεμεξγαζίαο ππνπξντφλησλ. vii) Σελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 9 ηεο πλζήθεο ηεο Βέξλεο (Ν.1335/1983) γηα ηε ξχζκηζε ηνπ ππεξπιεζπζκνχ ησλ εηδψλ ζηφρσλ ηεο άγξηαο παλίδαο ηεο παξνχζαο απφθαζεο, θαη θπξίσο ηεο αιεπνχο, γηα ηε δηαθχιαμε ηεο δεκφζηαο πγείαο. viii) Σελ απνκάθξπλζε ηεο κνιπζκέλεο θφπξνπ θαη ζηξσκλήο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα Δζληθή θαη Κνηλνηηθή Ννκνζεζία. 3. Όηαλ νινθιεξσζνχλ νη δηαδηθαζίεο ηεο παξαγξάθνπ 2, ηφηε ε αξκφδηα θηεληαηξηθή αξρή ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο κε απφθαζή ηεο πξνβαίλεη ζηελ άξζε ησλ επηβιεζέλησλ κέηξσλ. Άξζξν 9 πλνδεπηηθά έγγξαθα ησλ θαηνηθίδησλ ζαξθνθάγσλ Τπνρξεσηηθά ηα θαηνηθίδηα ζαξθνθάγα ηα νπνία κεηαθηλνχληαη ζηνπο λνκνχο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπλνδεχνληαη απφ βηβιηάξην πγείαο ηνπ δψνπ ή δηαβαηήξην ηνπ δψνπ ζηα νπνία αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ δψνπ θαη ηα ζηνηρεία ηεο ζήκαλζήο ηνπ, θαζψο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ ηδηνθηήηε, φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο θαη ηα παξαξηήκαηα ηνπ Ν. 4039/2012. Άξζξν 10 Οηθνλνκηθέο απνδεκηώζεηο 1. Οη δαπάλεο ζπιινγήο, κεηαθνξάο ησλ δεηγκάησλ, αγνξάο δηαγλσζηηθψλ αληηδξαζηεξίσλ, εκβνιίσλ θαη ινηπψλ αλαισζίκσλ πιηθψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηηο δεηγκαηνιεςίεο θαη ηηο δηαγλσζηηθέο εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο θαη ηεο πξφζιεςεο ηνπ αλαγθαίνπ πξνζσπηθνχ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο απνδεκηψλνληαη θαη θαιχπηνληαη απφ ηνλ Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ (Κ.Α 5329 Φ29/110) 2. Οη ηδηνθηήηεο παξαγσγηθψλ δψσλ, νη νπνίνη ππνρξεψλνληαη λα ζαλαηψζνπλ θαη λα θαηαζηξέςνπλ ηα δψα ηνπο ιφγσ κφιπλζεο απηψλ κε ιχζζα, ζα απνδεκηψλνληαη ζχκθσλα κε ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα απφθαζε ησλ νηθνλνκηθψλ εληζρχζεσλ γηα ηελ εμπγίαλζε ηνπ δσηθνχ πιεζπζκνχ. Άξζξν 11 Κπξώζεηο ηνπο κε ζπκκνξθνχκελνπο κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο απφθαζεο θαη ησλ κέηξσλ πνπ ιακβάλνληαη θαη εθαξκνγή ηεο επηβάιινληαη νη δηνηθεηηθέο θαη πνηληθέο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 23 ηνπ λ. 248/1914 (Α 110), φπσο απηφ αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 13 ηνπ λ. 2538/1997 (Α 242). ), θαζψο θαη ησλ άξζξσλ 20 θαη 21 ηνπ Ν. 4039/2012 Άξζξν Ζ παξνχζα απφθαζε ηζρχεη απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο Ζ παξνχζα απφθαζε λα δεκνζηεπηεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 9 Ο ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΦΤΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΣ. ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΧΝ

10 10 ΓΔΧΡΓΗΟ ΠΑΠΑΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ ΗΧΑΝΝΖ ΓΡΗΒΔΛΔΓΚΑ Παξαηίζεληαη αθνινχζσο ηα Παξαξηήκαηα I,II,III, IV θαη Vηα νπνία απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1 Ζ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο πεξηιακβάλεη δχν (2) ηνκείο δξάζεο παζεηηθήο επηηήξεζεο ζε δψα- δείθηεο νη νπνίνη ζα δηελεξγνχληαη παξάιιεια κε ζθνπφ ηελ ζπιινγή ησλ αληίζηνηρσλ δεηγκάησλ αλά λνκφ ηεο Υψξαο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο ηνπο Πίλαθεο 2 θαη 3 απεηθνλίδεηαη ην είδνο θαη ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο πνπ ζα ζπιιερζεί απφ ηα δψαζηφρνπο. ηνλ Πίλαθα 2 απεηθνλίδεηαη ην είδνο θαη ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο πνπ ζα ζπιιερζεί απφ ηα δψα-ζηφρνπο κε ηε κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα αλίρλεπζεο ηνπ ηνχ ηεο ιχζζαο (1νο Σνκέαο), ελψ ζην Πίλαθα 3 ( 2νο Σνκέαο) πεξηιακβάλνληαη ηα δείγκαηα πνπ ζα ζπιιερζνχλ απφ δψα δείθηεο κε κηθξή πηζαλφηεηα εκθάληζεο ηνπ λνζήκαηνο ζηνπο βηφηνπνπο ηεο άγξηαο παλίδαο. Ζ ζπγθεληξσηηθή θαηάζηαζε κε ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ δεηγκάησλ αλά δψν δείθηε κεηά ηελ νινθιήξσζε θαη ησλ 2 θχθισλ παζεηηθήο επηηήξεζεο παξνπζηάδεηαη ζην Πίλαθα 4. Όια ηα ιακβαλφκελα επίζεκα δείγκαηα, ζπλνδεπφκελα απφ ηα πξνβιεπφκελα ζπλνδεπηηθά έγγξαθα, θαηάιιεια ζεκαζκέλα, απνζηέιινληαη ην ηαρχηεξν ζην Δζληθφ Δξγαζηήξην Αλαθνξάο γηα ηε Λχζζα γηα ηε δηελέξγεηα ησλ πξνβιεπνκέλσλ εμεηάζεσλ. Γηα ηελ απνζηνιή ησλ δεηγκάησλ πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη θαη ηειεθσληθά ην αξκφδην Δξγαζηήξην. Οη δεηγκαηνιήπηεο ιακβάλνπλ ηα απαξαίηεηα πξνιεπηηθά κέηξα ψζηε λα απνθεπρζεί ε κεηαθνξά θαη δηαζπνξά ηεο ιχζζαο, θαζψο θαη ε κφιπλζε ησλ ίδησλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε φηη αθνξά δείγκαηα βννεηδψλ, θαη θαηφπηλ αξλεηηθνχ απνηειέζκαηνο ζηνλ ηφ ηεο ιχζζαο, ηα δείγκαηα απνζηέιινληαη αθνινχζσο γηα πεξαηηέξσ εξγαζηεξηαθή δηεξεχλεζε ζην Δζληθφ Δξγαζηήξην Αλαθνξάο ΜΔ (ζηε Λάξηζα) πξνθεηκέλνπ λα ππνβιεζνχλ ζε εμέηαζε γηα ΔΒ, ζχκθσλα κε ηελ ππ αξίζκ / ΤΑ, ΦΔΚ 3173/ Σεχρνο Β. Πίλαθαο 1. Ννκνί εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο. A/A ΝΟΜΟΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΚΣΑΖ Δ ΚΜ 2 1 ΘΔΠΡΩΣΗΑ ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ ΓΡΔΒΔΝΩΝ ΚΑΣΟΡΗΑ ΚΟΕΑΝΖ ΦΛΩΡΗΝΖ ΖΜΑΘΗΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΚΗΛΚΗ ΠΔΛΛΑ ΔΡΡΩΝ ΓΡΑΜΑ ΔΒΡΟΤ 4.242

11 14 ΚΑΒΑΛΑ ΞΑΝΘΖ ΡΟΓΟΠΖ ΣΥΝΟΛΟ

12 ΠΙΝΑΚΑ 2 Α' ΣΟΜΕΑ ΠΑΘΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΗΡΗΗ ΣΑ ΖΩΑ ΔΕΙΚΣΕ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΣΗΡΗΗ: 12 ΜΗΝΕ ΕΣΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ : 2012 ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΤΛΛΟΓΗ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΕΠΙΣΗΡΗΗ ΓΙΑ ΣΗ ΛΤΑ ΣΑ ΑΓΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΣΙΚΟΙΔΙΑ ΘΗΛΑΣΙΚΑ A/A ΝΟΜΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΕΙΔΟ ΔΕΙΓΜΑΣΟ ΖΩΟΤ ΔΕΙΚΣΗ ΑΛΕΠΟΤΔΕ / ΑΡΙΘΜΟ ΑΓΕΛΑΙΑ/ΗΜΙ ΑΓΡΙΑ ΒΟΟΕΙΔΗ ΑΡΙΘΜΟ ΚΤΛΟΙ /ΑΡΙΘΜΟ ΓΑΣΕ / ΑΡΙΘΜΟ ΝΤΧΣΕΡΙΔΕ/ΑΡΙΘ ΜΟ ΤΝΟΛΟ 1 ΘΕΠΡΩΣΙΑ 2 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 3 ΓΡΕΒΕΝΩΝ 4 ΚΑΣΟΡΙΑ 5 ΚΟΖΑΝΗ 6 ΦΛΩΡΙΝΗ 7 ΗΜΑΘΙΑ 8 ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 9 ΚΙΛΚΙ 10 ΠΕΛΛΑ 11 ΕΡΡΩΝ 12 ΔΡΑΜΑ 13 ΕΒΡΟΤ 14 ΚΑΒΑΛΑ 15 ΞΑΝΘΗ 16 ΡΟΔΟΠΗ ΣΥΝΟΛΟ

13 13 ΠΙΝΑΚΑ 3 Β' ΣΟΜΕΑ ΠΑΘΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΗΡΗΗ ΣΑ ΖΩΑ ΔΕΙΚΣΕ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΣΗΡΗΗ: 12 ΜΗΝΕ ΕΣΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ : 2012 ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΕΠΙΣΗΡΗΗ ΓΙΑ ΣΗ ΛΤΑ ΣΑ ΑΓΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΣΙΚΟΙΔΙΑ ΘΗΛΑΣΙΚΑ A/A ΝΟΜΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 1 ΘΕΠΡΩΣΙΑ 2 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 3 ΓΡΕΒΕΝΩΝ 4 ΚΑΣΟΡΙΑ 5 ΚΟΖΑΝΗ 6 ΦΛΩΡΙΝΗ 7 ΗΜΑΘΙΑ 8 ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 9 ΚΙΛΚΙ 10 ΠΕΛΛΑ 11 ΕΡΡΩΝ 12 ΔΡΑΜΑ 13 ΕΒΡΟΤ 14 ΚΑΒΑΛΑ 15 ΞΑΝΘΗ 16 ΡΟΔΟΠΗ ΕΙΔΟ ΔΕΙΓΜΑΣΟ ΖΩΟΤ ΔΕΙΚΣΗ ΣΑΚΑΛΙΑ /ΑΡΙΘΜΟ ΛΤΚΟΙ /ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΒΑΣΑ & ΑΙΓΕ / ΑΡΙΘΜΟ ΑΓΡΙΟΧΟΙΡΟΙ / ΑΡΙΘΜΟ ΛΟΙΠΑ ΑΓΡΙΑ ΑΚΟΦΑΓΑ (Πετροκοφναβο, νυφίτσα,ασβός κ.α) /ΑΡΙΘΜΟ ΤΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ

14 14 ΠΙΝΑΚΑ 4 A KAI Β' ΣΟΜΕΙ ΠΑΘΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΗΡΗΗ ΣΑ ΖΩΑ ΔΕΙΚΣΕ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΣΗΡΗΗ: 12 ΜΗΝΕ ΕΣΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ : 2012 ΤΝΟΛΙΚΗ ΚΑΣΑΝΟΜΗ 16 ΝΟΜΩΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΕΠΙΣΗΡΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΧΝΕΤΗ ΣΗ ΛΤΑ ΣΑ ΑΓΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΣΙΚΟΙΔΙΑ ΘΗΛΑΣΙΚΑ A/A ΝΟΜΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ /ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΔΟ ΔΕΙΓΜΑΣΟ ΖΩΟΤ ΔΕΙΚΣΗ ΑΛΕΠΟΤΔΕ / ΑΡΙΘΜΟ ΑΓΕΛΑΙΑ/ΗΜΙΑ ΓΡΙΑ ΒΟΟΕΙΔΗ ΑΡΙΘΜΟ ΚΤΛΟΙ /ΑΡΙΘΜΟ ΓΑΣΕ / ΑΡΙΘΜΟ ΝΤΧΣΕΡΙΔΕ/Α ΡΙΘΜΟ ΣΑΚΑΛΙΑ /ΑΡΙΘΜΟ ΛΤΚΟΙ /ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΒΑΣΑ & ΑΙΓΕ / ΑΡΙΘΜΟ ΑΓΡΙΟΧΟΙΡΟΙ / ΑΡΙΘΜΟ ΛΟΙΠΑ ΑΓΡΙΑ ΑΚΟΦΑΓΑ (Πετροκοφναβο, νυφίτσα,ασβός κ.α) /ΑΡΙΘΜΟ ΤΝΟΛΟ 16 Κεφάλι για εξέταση εγκεφαλικοφ ιστοφ

15 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ II ΜΔΣΡΑ ΒΗΟΑΦΑΛΔΗΑ Σα άηνκα πνπ ζπιιέγνπλ ηα χπνπηα πηψκαηα, θαζψο θαη νη δεηγκαηνιήπηεο, ιακβάλνπλ ηα απαξαίηεηα πξνιεπηηθά κέηξα ψζηε λα απνθεπρζεί ε κεηαθνξά θαη δηαζπνξά ηεο ιχζζαο, θαζψο θαη ε κφιπλζε ησλ ίδησλ. Α. πιινγή ηνπ πηώκαηνο 1. Ζ ζπιινγή ηνπ πηψκαηνο γίλεηαη απφ ηνπο ηδησηηθνχο θχιαθεο ζήξαο ησλ Κπλεγεηηθψλ Οξγαλψζεσλ πνπ έρνπλ νξηζζεί σο ππεχζπλνη γηα ηε ζπιινγή ησλ λεθξψλ δψσλ ηεο άγξηαο παλίδαο κέζα ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο επηηήξεζεο ηεο ιχζζαο, ζχκθσλα κε εγθχθιην ηνπ Σκήκαηνο Εσναλζξσπνλφζσλ ηεο Γ/λζεο Τγείαο ησλ Εψσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ 2. πληζηάηαη ν εκβνιηαζκφο ησλ παξαπάλσ ππεπζχλσλ θπιάθσλ ζήξαο. 3. Απαξαίηεηνο εμνπιηζκφο : α. δηπιά γάληηα κίαο ρξήζεο (ρεηξνπξγηθά) β. κάζθα κίαο ρξήζεο γ. πνδηά κίαο ρξήζεο δ. πξνζηαηεπηηθά γπαιηά ε. κεγάιεο θαζαξέο πιαζηηθέο ζαθνχιεο αληνρήο ζη. απνιπκαληηθφ (ρισξίλε, θιπ) δ. απνξξνθεηηθφ πιηθφ (ραξηί, εθεκεξίδεο) ε. εληνκνθηφλν 4. Σν πηψκα ςεθάδεηαη κε εληνκνθηφλν θαη ηνπνζεηείηαη κε πξνζνρή ζε κεγάιε πιαζηηθή ζαθνχια θαη ηπρφλ αηρκεξά ζεκεία (νζηά, θέξαηα θηι.) ζα πξέπεη λα θαιχπηνληαη κε απνξξνθεηηθφ ραξηί. Ζ ζαθνχια θιείλεηαη κε ζθηρηφ θφκπν θαη ηνπνζεηείηαη ζε δεχηεξε πιαζηηθή ζαθνχια πνπ θιείλεηαη κε ηνλ ίδην ηξφπν. Ζ κεηαθνξά ζηνλ εμνπζηνδνηεκέλν θηελίαηξν ή εμνπζηνδνηεκέλν ππάιιειν ηνπ ηκήκαηνο θηεληαηξηθήο ε ηνπ θαηά ηφπνπο αγξνηηθνχ θηεληαηξείνπ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο, πνπ ζα δηελεξγήζεη ηελ απνθνπή ηεο θεθαιήο πξέπεη λα γίλεηαη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ. 5. Εψα ηα νπνία πξέπεη λα ζαλαησζνχλ λα κελ ππξνβνιεζνχλ ζην θεθάιη θαζψο ν εγθέθαινο είλαη απαξαίηεηνο γηα ηε δηάγλσζε. Β. Απνθνπή θεθαιήο Ζ απνθνπή ηεο θεθαιήο γίλεηαη απφ θηελίαηξν ε εμνπζηνδνηεκέλν ππάιιειν ηνπ ηκήκαηνο θηεληαηξηθήο ή ηνπ θαηά ηφπνπο αγξνηηθνχ θηεληαηξείνπ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο ή άιιν εμεηδηθεπκέλν άηνκν ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ εκβνιηαζκέλν. Ο θηελίαηξνο ή ην νπνηνδήπνηε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν άηνκν αζρνιείηαη κε ηελ απνθνπή ηεο θεθαιήο νξίδεηαη σο ππεχζπλνο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζχκθσλα κε εγθχθιην ηνπ Σκήκαηνο Εσναλζξσπνλφζσλ ηεο Γ/λζεο Τγείαο ησλ Εψσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ θαη ιακβάλεη θαηάιιειε εθπαίδεπζε. Απαξαίηεηνο εμνπιηζκφο:

16 α. δηπιά γάληηα κίαο ρξήζεο (ρεηξνπξγηθά) β. κάζθα κίαο ρξήζεο γ. πξνζηαηεπηηθή πξνζσπίδα δ. πξνζηαηεπηηθά γπαιηά ε. πνδηά κίαο ρξήζεο δ. κπφηεο ζη. κεγάιεο θαζαξέο πιαζηηθέο ζαθνχιεο αληνρήο ε. απνξξππαληηθφ ζ. απνιπκαληηθφ (ρισξίλε θιπ)) η. απνξξνθεηηθφ πιηθφ (ραξηί, εθεκεξίδεο) Ζ απνθνπή ηεο θεθαιήο γίλεηαη κφλν κε ηε ρξήζε καραηξηνχ. Να απνθεχγεηαη ε ρξήζε ειεθηξηθνχ πξηνληνχ ή ηζεθνπξηνχ γηα ηελ απνθπγή εθηίλαμεο κηθξψλ θνκκαηηψλ. Να δίλεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηνλ εγθέθαιν, ζηελ ζπνλδπιηθή ζηήιε, ζηνπο ζηεινγφλνπο αδέλεο θαη ζην ζάιην θαζψο ζηα ζεκεία απηά ππάξρεη ζε κεγαιχηεξεο ζπγθεληξψζεηο ν ηφο ηεο ιχζζαο ζηα ζεηηθά δψα. Σν θεθάιη ζηε ζπλέρεηα ηνπνζεηείηαη κε πξνζνρή ζε κηα κεγάιε, θαζαξή ζαθνχια αληνρήο, ε νπνία θιείλεηαη θαιά. Αθνινπζεί ν ηξφπνο ζπζθεπαζίαο, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην πξσηφθνιιν δεηγκαηνιεςίαο θαη ε απνζηνιή ηνπ δείγκαηνο ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ ζην Δζληθφ Δξγαζηήξην Αλαθνξάο. Σν ππφινηπν ζψκα θαη ηα είδε πξνζηαζίαο κηαο ρξήζεο ζα πξέπεη λα απνηεθξψλνληαη. Σα εξγαιεία θαη νη κνιπζκέλεο επηθάλεηεο ζα πξέπεη λα απνιπκαίλνληαη κε απνιπκαληηθά (ρισξίλε ή αιθνφιε 70%). 16

17 17 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ III ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟ ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΦΗΑ ΣΡΟΠΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΔΗΓΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΔΞΔΣΑΖ ΛΤΑ ην εξγαζηήξην ζα απνζηέιιεηαη ΜΟΝΟ ΣΟ ΚΔΦΑΛΗ ΣΟΤ ΤΠΟ ΔΞΔΣΑΖ ΕΧΟΤ. Σα θεθάιηα ζα πξέπεη λα έρνπλ απνθνπεί απφ εμεηδηθεπκέλν άηνκν εκβνιηαζκέλν θαηά ηεο ιχζζαο (θαηά πξνηίκεζε θηελίαηξν), ην νπνίν ζα έρεη πάξεη ηα θαηάιιεια κέηξα πξνζηαζίαο (γάληηα, πνδηά, γπαιηά). Σν ππφινηπν ζψκα ζα πξέπεη λα θαηαζηξέθεηαη. ε πεξίπησζε δψσλ θάησ ηνπ ελφο (1) θηινχ (π.ρ. λπρηεξίδεο) λα απνζηέιιεηαη νιφθιεξν ην δψν. Καηά παξέθθιηζε θαη κφλν φηαλ δελ ππάξρεη δηαζέζηκνο θηελίαηξνο γηα ηελ απφζπαζε ηεο θεθαιήο απφ ην ππφινηπν ζψκα, είλαη δπλαηή ε απνζηνιή λεθξνχ δψνπ ην βάξνο ηνπ νπνίνπ δελ ππεξβαίλεη ηα 8 Kg. ηελ πεξίπησζε απηή, νιφθιεξν ην πηψκα ηνπ ππφ εμέηαζε δψνπ λα είλαη θαηάιιεια ζπζθεπαζκέλν θαη ζπληεξεκέλν ππφ ςχμε. Σα δείγκα ζα πξέπεη λα ςεθάδεηαη κε εληνκνθηφλν (π.ρ ζθεχαζκα πνπ λα πεξηέρεη πεξκεζξίλε) πξηλ ζπζθεπαζηεί. Σα δείγκαηα απηά εκπίπηνπλ ζηελ «Καηεγνξία Β» ζχκθσλα κε ηελ ηειεπηαία έθδνζε ηνπ ΗΑΣΑ. Ζ θαηάιιειε νλνκαζία είλαη «Βηνινγηθφ πιηθφ, Καηεγνξία Β» θαη θέξεη ηελ έλδεημε «UN 3373». πγθεθξηκέλα, ε ζπζθεπαζία πξέπεη λα είλαη ηξηπιή, ζχκθσλα κε ηνπο δηεζλείο θαλνληζκνχο γηα λα απνθεπρζεί ν θίλδπλνο έθζεζεο ζηνλ παζνγφλν παξάγνληα. Ζ ηξηπιή ζπζθεπαζία έρεη σο εμήο: Αξρηθή ζπζθεπαζία: Τδαηνζηεγήο πιαζηηθή ζαθνχια βαξέσο ηχπνπ πνπ λα πεξηέρεη απνξξνθεηηθφ πιηθφ (ραξηί, εθεκεξίδα θηι) γηα λα απνθεπρζεί ε δηαξξνή ζσκαηηθψλ πγξψλ. Σπρφλ αηρκεξά ζεκεία ηνπ δείγκαηνο πξέπεη λα θαιχπηνληαη κε πνιιαπιέο ζηξψζεηο εθεκεξίδαο. Ζ αξρηθή ζπζθεπαζία πξέπεη λα είλαη πάληα θαιά θιεηζκέλε. Γεύηεξε ζπζθεπαζία: κεηαιιηθφ ή πιαζηηθφ δνρείν βαξέσο ηχπνπ κε θαπάθη ή πδαηνζηεγήο πιαζηηθή ζαθνχια βαξέσο ηχπνπ πνπ λα πεξηέρεη απνξξνθεηηθφ πιηθφ (ραξηί, εθεκεξίδα θηι) γηα λα απνθεπρζεί ε δηαξξνή ζσκαηηθψλ πγξψλ. Σν έληππν απνζηνιήο δείγκαηνο ζα πξέπεη λα εζσθιείεηαη ζε πιαζηηθή ζαθνχια (ziplock), λα επηθνιιάηαη ζηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα ηεο δεχηεξεο ζπζθεπαζίαο θαη λα αλαγξάθνληαη ηα εμήο: Δίδνο δψνπ: Καηάζηαζε πνπ βξέζεθε ην δψν: Δάλ έρεη δαγθψζεη άλζξσπν ή άιιν δψν: πκπεξηθνξά ηνπ δψνπ- θιηληθά ζπκπηψκαηα: Σφπνο πνπ βξέζεθε: Ηδηνθηήηεο: Γηεχζπλζε θαη ηειέθσλα επηθνηλσλίαο: Ζκεξνκελία πνπ βξέζεθε :

18 18 Σξίηε ζπζθεπαζία: πεξηέθηεο απφ πνιπζηεξέλην πνπ λα πεξηέρεη θαηάιιειν αξηζκφ παγνθχζηεσλ. Πξηλ ηελ απνζηνιή ε εμσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ πεξηέθηε πξέπεη λα απνιπκαίλεηαη (π.ρ. κε ρισξίλε 10%). Μεηά ηελ απνθνπή ηεο θεθαιήο ην ππφινηπν πηψκα ζπζθεπάδεηαη θαηάιιεια θαη απνζηέιιεηαη πξνο απνηέθξσζε.

19 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IV ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ I.Μεηαθνξά Σν δείγκα ζα πξέπεη λα απνζηέιιεηαη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ ζην εξγαζηήξην κε ηαρπκεηαθνξά κέζα ζε ψξεο. ε άιιε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζηελ θαηάςπμε θαη λα απνζηέιιεηαη ην ζπληνκφηεξν. II.Πξνεηνηκαζία ησλ δεηγκάησλ III.Μέζνδνο αλίρλεπζεο Γηα ηελ εξγαζηεξηαθή δηάγλσζε ηνπ λνζήκαηνο, εθαξκφδνληαη νη παξαθάησ δηαγλσζηηθέο κέζνδνη: Ηνινγηθέο εμεηάζεηο: 1. FAT : εμέηαζε αλίρλεπζεο ηνπ αληηγφλνπ ηνπ ηνχ κε άκεζν αλνζνθζνξηζκό. Δθαξκφδεηαη ζε επηρξίζκαηα ηνπ ακκσλίνπ θέξαηνο θαη ηνπ πξνκήθνπο κπεινχ. 2. ΜΗΣ : ηερληθή ελνθζαικηζκνχ ζε πνληίθηα 3. Δλνθζαικηζκόο θπηηάξσλ θαη απνκφλσζε ηνπ ηνχ 4. ELISA : Αλνζνελδπκαηηθή κέζνδνο γηα ηελ αλίρλεπζε αληηγφλνπ 5. PCR: εμέηαζε αλίρλεπζεο ηνπ γελψκαηνο ηνπ ηνχ. ηε δηάγλσζε ηεο Λχζζαο είλαη απαξαίηεην λα εθαξκφδεηαη πάληνηε ν αλνζνθζνξηζκφο θαη κία δεχηεξε δνθηκή σο επηβεβαησηηθή. IV. Απνζήθεπζε ησλ ζηειερώλ Σα απνκνλσζέληα ζηειέρε ζα θπιάζζνληαη ζε βαζεηά θαηάςπμε (- 80 ν C) ζην Δζληθφ Δξγαζηήξην Αλαθνξάο γηα ηε ιχζζα. 19

20 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ V ΠΑΡΑΠΔΜΠΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΖ ΔΞΔΣΑΖ ΓΗΑ ΛΤΑ ΓΘΘΕΚΖΗΕ ΔΕΙΜΗΞΑΠΖΑ Πιεν.:.. Σει.: Fax : Νόλη Εμ/μία Ανηζ.Πνωη ΠΡΟ: (Ανμόδημ Γνγαζηήνημ) ΚΟΙΝ: ΘΓΙΑ: Απξζηξλή δειγμάηωμ για ηξ Νοόγοαμμα Γπιηήοηζηπ ηηπ Θύζζαπ A.ΠΑΡΠΜΠΕΠΑ ΔΩΜΡ Δίδνο δψνπ Οηθφζηην Άγξηαο παλίδαο Δίδνο δψνπ θφθθηλε αιεπνχ ιχθνο ηζαθάιη πεηξνθνχλαβν λπθίηζα αζβφο λπρηεξίδα ζθχινο γάηα αγειαία εκηάγξηα βννεηδή πξφβαηα αίγεο αγξηφρνηξνο άιιν (1) Δκβνιηαθή θαηάζηαζε ηνπ δψνπ σο πξνο ηε Δκβνιηαζκέλν Με εκβνιηαζκέλν ιχζζα (2) Δκβνιηαθφ ζθεχαζκα Ζκεξνκελία ηειεπηαίνπ αληηιπζζηθνχ εκβνιηαζκνχ Σφπνο πνπ βξέζεθε Αζηηθή Πεξηαζηηθή Γαζηθή Άιιν (3) Γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο (εάλ είλαη εθηθηφ) Ζκεξνκελία πνπ βξέζεθε Καηάζηαζε πνπ βξέζεθε ην δψν Πηζαλή αηηία ζαλάηνπ Σξαπκαηηζκφο Ππξνβνιηζκφο Σξνραίν άιιν (4) Δάλ έρεη δαγθψζεη άλζξσπν ή άιιν δψν Ζκεξνκελία δαγθψκαηνο πκπεξηθνξά ηνπ δψνπ- θιηληθά ζπκπηψκαηα 20

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Ση είλαη ιύζζα. Γενικζσ πληροφορίεσ

Ση είλαη ιύζζα. Γενικζσ πληροφορίεσ Ση είλαη ιύζζα Πνόηεζηαζ βζα ιζα ζμβεκή θμίιςλδ ημο ηεκηνζημύ κεονζημύ ζοζηήιαημξ, πμο ιεηαδίδεηαζ ζοκήεςξ ιέζς ημο ζάθζμο από ημ δάβηςια ιμθοζιέκμο γώμο. Η θύζζα πνμζαάθθεζ όθα ηα εενιόαζια γώα ηαζ ζημκ

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖ2Η-87Ε ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΕΖ2Η-87Ε ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 17 Ηοςνίος 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜ.ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ (Γ12) ΣΜΖΜΑ Γ Σαρ. Γ/λζε :

Διαβάστε περισσότερα

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΑΔΑ: 794Λ469Η2Γ-ΝΥ5 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ Ιάπιζα 17/9/2015 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Περιοχή Μεζούρλο, ΤΚ 41110, Ταχ. Δ/νση: Λάρισα ΤΘ 2101 Διεύθυνση: Τμήμα Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηα δεζπνδφκελα θαη ηα αδέζπνηα δψα ζπληξνθηάο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δψσλ απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ή ηε ρξεζηκνπνίεζε κε θεξδνζθνπηθφ ζθνπφ

Γηα ηα δεζπνδφκελα θαη ηα αδέζπνηα δψα ζπληξνθηάο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δψσλ απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ή ηε ρξεζηκνπνίεζε κε θεξδνζθνπηθφ ζθνπφ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΘΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΘΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ Γηα ηα δεζπνδφκελα θαη ηα αδέζπνηα δψα ζπληξνθηάο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δψσλ απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ή ηε ρξεζηκνπνίεζε κε θεξδνζθνπηθφ ζθνπφ Άξζξν 1 Οξηζκνί

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Επιβολή Ανώηαηης Σιμής Υονδρικής (Α.Σ.Υ.) και Καηαναλωηή (Α.Σ.Κ.) ζηην αμόλσβδη βενζίνη 95 RON ζε οριζμένοσς Νομούς ηης τώρας».

Θέμα: «Επιβολή Ανώηαηης Σιμής Υονδρικής (Α.Σ.Υ.) και Καηαναλωηή (Α.Σ.Κ.) ζηην αμόλσβδη βενζίνη 95 RON ζε οριζμένοσς Νομούς ηης τώρας». ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘ. ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ ΣΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΥ. ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Tαρ. Γ/λζε: Κάληγγνο 20 Σ.Κ.: 101 81 Πιεξνθνξίεο : Α. Λακπξνπνχινπ Σειέθσλν : 210-3843343

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 10/4 /2012. Α.Π.: Οηθ. 4097/487 ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

Αζήλα, 10/4 /2012. Α.Π.: Οηθ. 4097/487 ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΗΗ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Γ/ΝΖ ΜΜΔ ΣΜΖΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ 119 Σαρ. Θπξίδα : 101 92, Αζήλα Πιεξνθνξίεο :. Αγγειίδνπ Σειέθσλν : 210-6969236

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Έγκπιζη ππογπαμμάηων ππωηοβοςλιών ηων Μελιζζοκομικών ςνεηαιπιζμών για ηο έηορ 2015» ΑΠΟΦΑΖ

ΘΔΜΑ: «Έγκπιζη ππογπαμμάηων ππωηοβοςλιών ηων Μελιζζοκομικών ςνεηαιπιζμών για ηο έηορ 2015» ΑΠΟΦΑΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΚΖ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΖΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΒΗΩΗΜΖ ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ Γ/ΝΖ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΩΝ ΤΠΟΓΟΜΩΝ & ΜΔΣΑΠΟΗΖΖ ΕΩΗΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΣΜΖΜΑ Γ3: Μειηζζνθνκίαο,

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ. Αθήνα, 31/01/2011 Αρ. πρωη.: 136377

ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ. Αθήνα, 31/01/2011 Αρ. πρωη.: 136377 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓEN. Γ/ΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ Γ/ΝΖ ΠΑΠ ΓΔΝΓΡ/ΚΖ ΣΜΖΜΑ ΑΜΠΔΛΟΤ & ΞΖΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ Σατ Γ/νζη: Αταρνών 2 Σατ. Κώδικας: 101.76, ΑΘΖΝΑ Πληροθορίες: Γ. Γραμμαηικός,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΘΝΗ ΤΠΟΤΡΓΘΚΗ ΑΠΟΦΑΗ

ΚΟΘΝΗ ΤΠΟΤΡΓΘΚΗ ΑΠΟΦΑΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ ΚΑΘ ΣΟΤΡΘΜΟΤ ΕΘΔΘΚΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ ΚΑΘ ΣΟΤΡΘΜΟΤ Σαρ. Γ/λζε: Θεκηζηνθιένπο 87, 106 81 Αζήλα Μνλάδα Α2 Πιεξνθνξίεο: Γ. Παπαδφπνπινο, Λ.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

ΑΠΟΦΑΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ & ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ Μονάδα Β Σαρ. Γ/λζε : Κνξαή 4 ΣΚ 10564 Πιεξνθνξίεο : Κψζηαο Ρνπκπφπνπινο Σει : 210-3256775

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΖ ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

ΔΚΘΔΖ ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ Γ/ΝΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ & ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΚΘΔΖ ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 2011 ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΗΔ ΤΠΑΑΣ ΓΓΚ ΓΤΕ ΓΚΑΦΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΤΒ-ΚΣΘ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΗΤΒ-ΚΣΘ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ Γ/ΝΖ ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΑΠΑ ΣΜΖΜΑ Δ Μειηζζνθνκίαο & εξνηξνθίαο Σαρ. Γ/λζε: Βεξαλδέξνπ 46 Σ. Κ.: 104 38, Αζήλα Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ. Αζήλα, 19-07-2011. Α.Π.: Οηθ. 8803/741

ΑΠΟΦΑΗ. Αζήλα, 19-07-2011. Α.Π.: Οηθ. 8803/741 Αζήλα, 19-07-2011 Α.Π.: Οηθ. 8803/741 ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΗΗ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Γ/ΝΖ ΜΜΔ, ΣΜΖΜΑ Β Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ 119 Σαρ. Θπξίδα : 10192, Αζήλα Σειέθσλν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ97Θ-9Μ2. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 4-9-2013 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ Α

ΑΔΑ: ΒΛ97Θ-9Μ2. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 4-9-2013 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ Α ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 4-9-2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Αξηζ. Πξση. ΓΤ5α/νηθ.82451 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ Α Σαρ.Γ/λζε : Αξηζηνηέινπο 17 Σαρ. Κψδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΒΡΟΤΚΔΛΛΩΖ ΣΩΝ ΒΟΟΔΗΓΩΝ. Ση είλαη ε βροσθέιιωζε ηωλ βοοεηδώλ

Ζ ΒΡΟΤΚΔΛΛΩΖ ΣΩΝ ΒΟΟΔΗΓΩΝ. Ση είλαη ε βροσθέιιωζε ηωλ βοοεηδώλ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΔΩΡΓΗΑ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΑ ΣΩΝ ΕΩΩΝ ΣΜΖΜΑ ΕΩΟΑΝΘΡΩΠΟΝΟΩΝ Ζ ΒΡΟΤΚΔΛΛΩΖ ΣΩΝ ΒΟΟΔΗΓΩΝ ΚΑΗ ΣΟ ΔΘΝΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΡΗΕΩΖ ΑΘΖΝΑ, ΗΟΤΝΗΟ 2002 Ζ ΒΡΟΤΚΔΛΛΩΖ ΣΩΝ ΒΟΟΔΗΓΩΝ Ση είλαη ε

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Πξφγξακκα Δπηηήξεζεο ηνπ Ππξεηνχ ηνπ Γπηηθνχ Νείινπ ζηα ηππνεηδή θαη ηα άγξηα πηελά Α Π Ο Φ Α Σ Ζ. Ο Υθςποςπγόρ Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ και Τποθίμων

Πξφγξακκα Δπηηήξεζεο ηνπ Ππξεηνχ ηνπ Γπηηθνχ Νείινπ ζηα ηππνεηδή θαη ηα άγξηα πηελά Α Π Ο Φ Α Σ Ζ. Ο Υθςποςπγόρ Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ και Τποθίμων ΑΓΑ: Β498Β-ΣΟΣ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 11/5/2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ Αξηζ.Πξση: 1939/54866 Γ/ΝΖ ΤΓΔΗΑ ΣΩΝ ΕΩΩΝ 1. Σκήκα Λνηκσδψλ θαη Παξαζηηηθψλ Ννζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

12. Σελ ππ αξηζ. 2877/7-10-2009 Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ «Καζνξηζκφο ζεηξάο ηάμεο ησλ Τπνπξγείσλ» (ΦΔΚ Β 2234/07.10.2009).

12. Σελ ππ αξηζ. 2877/7-10-2009 Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ «Καζνξηζκφο ζεηξάο ηάμεο ησλ Τπνπξγείσλ» (ΦΔΚ Β 2234/07.10.2009). Αξηζ. 54/2012 «Ειδικοί όροι λειηοσργίας εμθιαλωηηρίων οίνων και αρωμαηιζμένων οίνων» Έρνληαο ππφςε: ΑΠΟΦΑΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Σo ππ αξηζ. νηθ.30/077/439/14.02.2012 έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, / /2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Αριθ. πρωη:. ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ Πιεξ.: Δ. Σζνπξάθε, Κ. ηνπξλάξαο Σει.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ Δ/ΝΗ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΗ ΑΝΣΙΛΗΨΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΚΑΦΕ)

ΕΚΘΕΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ Δ/ΝΗ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΗ ΑΝΣΙΛΗΨΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΚΑΦΕ) ΕΚΘΕΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ Δ/ΝΗ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΗ ΑΝΣΙΛΗΨΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΚΑΦΕ) Κωδικός Αριθμός Επιθεώρηζης : ΚΑΦΔ-Γ14-2010 Ι. ΕΙΑΓΩΓΗ Ζ Γηεχζπλζε Κηεληαηξηθήο Δπηζεψξεζεο θαη Διέγρνπ (ΓΚΔΔ) ζηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ: Θαθοριζμός προϋποθέζεων για ηη τρήζη περιβαλλονηικών ιζτσριζμών ζε πλαζηικά ανηικείμενα και ζσζκεσαζίες

ΘΔΚΑ: Θαθοριζμός προϋποθέζεων για ηη τρήζη περιβαλλονηικών ιζτσριζμών ζε πλαζηικά ανηικείμενα και ζσζκεσαζίες ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ & ΘΟΗΛΩΛΗΘΖ ΑΦΑΙΗΖ ΓΔΛΗΘΖ ΓΡΑΚΚΑΣΔΗΑ ΘΑΣΑΛΑΙΩΣΖ Σαρ. Γ/λζε : Πι. Θάληγγνο Σαρ. Θψδηθαο : 101 81 Αζήλα Πιεξνθνξίεο : Θ. Εήζεο Σειέθσλν : 210-3893327 FAX : 210-3847676

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 13 Ιουλίου 2011

Θεσσαλονίκη, 13 Ιουλίου 2011 Θεσσαλονίκη, 13 Ιουλίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ Α Π Ο Π Α Μ Α ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014 ΓΥΤΗΚΖΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οξηζκφο ηνπ Γήκνπ Ιεξάπεηξαο σο κνιπζκέλεο δψλεο απφ ην Rhynchophorus ferrugineus (ξπγρνθφξνο ησλ θνηληθνεηδψλ) ΑΠΟΦΑΖ

ΘΔΜΑ: Οξηζκφο ηνπ Γήκνπ Ιεξάπεηξαο σο κνιπζκέλεο δψλεο απφ ην Rhynchophorus ferrugineus (ξπγρνθφξνο ησλ θνηληθνεηδψλ) ΑΠΟΦΑΖ Άγηνο Νηθφιανο 29-9-2010 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΛΑΗΘΗΟΤ Γ/ΝΖ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Σκήκα: Φπηνπξνζηαζίαο &Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο Γξαθείν: Φπηνπξνζηαζίαο Σαρ.Γ/λζε: Άγηνο Νηθόιανο Σαρ.Κωδ.:72100

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα, 26/11/2012 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ANAΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΗΗ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Γ/ΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα