ΚΟΙΝ: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΟΙΝ: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒ/ΚΟΥ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Βέλλιου & Θεοδωράτου Ταχ. Κώδικας : Λαμία Πληροφορίες : Β. Ζάχος Τηλέφωνο : Fax : ΚΟΙΝ: Λαμία, 17 Φεβρουαρίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 498/ Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων Στερεάς Ελλάδας Τσιριμώκου 1 και Υψηλάντη Λαμία «SEAFARM IONIAN Α.Ε.» 1 ο χ.λ.μ. Κορωπίου - Βάρης Κορωπί Αττικής (συν. Μ.Π.Ε.) ΘΕΜΑ: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την μετεγκατάσταση πλωτής μονάδας πάχυνσης εκτροφής Θαλασσίων Μεσογειακών Ιχθύων, δυναμικότητας 300 τον/έτος, σε θαλάσσια έκταση 20 στρεμμάτων από τη θέση «Κακιά Σκάλα» Αλιβερίου του Δήμου Κύμης Αλιβερίου Νομού Ευβοίας στη θέση «Μπογαζάκι» Αλιβερίου του Δήμου Κύμης Αλιβερίου Νομού Ευβοίας, με αύξηση δυναμικότητας από 300 τον/έτος σε 375 τον/έτος της εταιρείας «SEAFARM IONIAN Α.Ε.». ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Το Ν.1650/86 (ΦΕΚ160/Α) Για την προστασία του περιβάλλοντος όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3010/2002 (ΦΕΚ91/Α) και το Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α). 2. Την αρ. 1958/ απόφαση Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. (ΦΕΚ 21/Β) για την κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων σε κατηγορίες του Ν. 4014/2011(ΦΕΚ 209/Α/ ). 3. Το Ν.4014/2011(ΦΕΚ 209/Α/ ). 4. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/ ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 5. Το Π.Δ. 138/10 (ΦΕΚ 231 Α/ ) Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας. 6. Το Ν. 3010/2002 Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε. (ΦΕΚ 91/Α). 7. Την αρ /5387/ ΚΥΑ (ΦΕΚ678/Β ) όπως ισχύει 8. Την αρ. ΗΠ 15393/2332/2002 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1022/Β/ ), για την κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων σε κατηγορίες 9. Την αρ /3281/2002 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1463/Β/ ), για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας των έργων και δραστηριοτήτων της υποκατηγορίας 2 της Α κατηγορίας 10. Την αρ /703/Φ104/2003 ΚΥΑ (ΦΕΚ 332/ ) για τη διαδικασία Π.Π.Ε.Α. και Ε.Π.Ο. 11. Την αρ. Η.Π.37111/2021/2003 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1391/ ) «Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων»

2 2 12. Την εγκύκλιο με αρ / της Δ/νσης Περ/κού Σχεδιασμού «Περί κατηγοριών μελετών». 13. Την αρ /2003 απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 1469/Β/2003) περί έγκρισης του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 14. Την αρ / απόφαση (ΦΕΚ 2505/Β/ ) Έγκρισης Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού. 15. Την αρ /1866/ Κοινή Εγκύκλιο ΥΠΕΧΩΔΕ Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης. 16. Την αρ /2688/ απόφασή μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) για πλωτή μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας 300 τον/έτος σε θαλάσσιο χώρο 20 στρεμμάτων, στη θέση «Κακιά Σκάλα» Δ. Ταμυνέων Ν. Ευβοίας της εταιρείας «SEAFARM IONIAN Α.Ε.». 17. Την αρ /1216/ απόφαση αναμίσθωσης θαλάσσιας έκτασης και την αρ /2705/ απόφαση τροποποίηση αυτής. 18. Την αρ / σύμβαση μίσθωσης υδάτινης έκτασης και την αρ / σύμβαση τροποποίηση αυτής. 19. Την αρ. 2195/129/ άδεια ίδρυσης και λειτουργίας για τη μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας στη θέση «Κακιά Σκάλα» Δ. Ταμυνέων Ν. Ευβοίας, όπως τροποποιήθηκε με τις αρ /3142/ και 41721/1059/ αποφάσεις. 20. Τις αρ / και αρ / Κοινές Αποφάσεων Υπουργών ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. και Γεωργίας (Α.Ε.Π.Ο.), όπως ανανεώθηκαν και τροποποιήθηκαν με τις αρ /2359/ και αρ. 7657/1276/ αποφάσεις μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία υφιστάμενου ιχθυογεννητικού σταθμού (ΙΧΣ) συνολικής ετήσιας δυναμικότητας ιχθυδίων Θαλασσίων Μεσογειακών Ιχθυών με την υποχρέωση διατήρησης του 20% της παραγωγής των ιχθυδίων/έτος Νέων Ειδών, για τα οποία η εταιρεία έτυχε οικονομικής ενίσχυσης (ήτοι τον/έτος) σε ιδιόκτητη χερσαία έκταση μ 2 στη θέση «Αλεπότρυπα» Δ.Δ. Καστέλας Δ. Μεσσαπίων Ν. Ευβοίας της εταιρείας ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. 21. Την αρ /199/ άδεια ίδρυσης και λειτουργίας για την παραπάνω σχετική δραστηριότητα. 22. Την αρ. 287/Φ.14/1973/ απόφαση χορήγησης άδειας λειτουργίας από τη Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Ευβοίας για συσκευαστήριο νωπών αλιευμάτων και λοιπών εγκαταστάσεων υποστήριξης μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας στη θέση «Άγιος Αθανάσιος» Δ.Ε. Αλιβερίου του Δήμου Κύμης Αλιβερίου στην εταιρεία ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. 23. Την αρ. οικ.1135/ απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του Γεν. Γραμμ. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, όπως ανανεώθηκε με την αρ. 3253/50069/ απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του Γεν. Γραμμ. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τη μονάδα αποτέφρωσης ζωικών υποπροϊόντων της SEAFARM IONIAN A.E. εντός χώρου ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ. στο Πλατυγιάλι Αστακού. 24. Την αρ / χορήγηση Ειδικού Αριθμού Έγκρισης της Δ/νσης Κτηνιατρικής του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στην παραπάνω μονάδα αποτέφρωσης χαμηλού δυναμικού. 25. Την αρ. 1292/ απόφαση χορήγησης άδειας λειτουργίας από τη Δ/νση Κτηνιατρικής της Ν.Α. Αιτωλοακαρνανίας στην παραπάνω μονάδα αποτέφρωσης χαμηλού δυναμικού για υλικά κατηγορίας 2 και Την αρ. 3084/ απόφαση έγκρισης οχήματος / εμπορευματοκιβωτίου μεταφοράς ζωικών υποπροϊόντων της Δ/νσης Κτηνιατρικής & Αλιείας της Ν.Α. Ανατολικής Αττικής για το όχημα με Αριθμ. Κυκλ. ΖΧΝ Τις από και αιτήσεις της εταιρείας ««SEAFARM IONIAN Α.Ε.» με τις οποίες υπέβαλλε στην υπηρεσία μας Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.). 28. Το αρ. 1539/57688/ έγγραφό μας με το οποίο διαβιβάστηκαν τεύχη Μ.Π.Ε. στο Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας, στο ΥΕΘΑ, στο ΥΕΝ, στην Εφορεία Ενάλιων Αρχαιοτήτων του Υπ. Πολιτισμού-Τουρισμού, στη Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων Στερεάς Ελλάδας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας και στη Δ/νση Υδάτων

3 3 Στερεάς Ελλάδας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας για γνωμοδότηση. 29. Το αρ. 325/62300/ έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικών Υποθέσεων Στερεάς Ελλάδας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας με το οποίο εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη για τη Μ.Π.Ε. και προτείνει συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους που συμπεριλήφθησαν στην παρούσα απόφαση. 30. Το αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΕΑ/84672/51642/1906/ έγγραφο της Εφορείας Ενάλιων Αρχαιοτήτων του Υπ. Πολιτισμού & Αθλητισμού με το οποίο εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη για τη Μ.Π.Ε. και προτείνει συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους που συμπεριλήφθησαν στην παρούσα απόφαση. 31. Το αρ Λ07/18/14/ έγγραφό του ΥΕΝ με το οποίο εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη για τη Μ.Π.Ε. και προτείνει συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους που συμπεριλήφθησαν στην παρούσα απόφαση. 32. Το αρ. Φ.858.7/116/54/187829/Σ.1356/ έγγραφο του ΓΕΝ με το οποίο εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη για τη Μ.Π.Ε. και προτείνει συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους που συμπεριλήφθησαν στην παρούσα απόφαση. 33. Το αρ. Φ /1/14/Σ.774/ έγγραφο της Υπηρεσίας Φάρων του Πολεμικού Ναυτικού με το οποίο προτείνει συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους που συμπεριλήφθησαν στην παρούσα απόφαση. 34. Το αρ /328/ έγγραφο της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με συνημμένα την εκπρόθεσμη ένσταση του Δήμου Κύμης Αλιβερίου [αρ. 16/ έγγραφο του Δήμου με συνημμένο το αρ. Ν2 πρακτικό της συνεδρίασης του κοινοτικού συμβουλίου Πρασίνου της 27/6/2014, αρ. 12/ έγγραφο του Εξωραϊστικού Επιμορφωτικού & Εκπολιτιστικού Συλλόγου Πούντα Παναγίτσα Πρασίνου και αρ. 12/ έγγραφο του Πολιτιστικού Συλλόγου των Απανταχού Πρασινιωτών (Καλεντζαίων) Ευβοίας «Οι Παμμέγιστοι Ταξιάρχαι»]. 35. Την από 26/06/2014 εισηγητική έκθεση του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Ευβοίας (θετική γνωμοδότηση). 36. Το αρ /325/ έγγραφο της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με συνημμένο το αρ. 6/ απόσπασμα Πρακτικού (θετική γνωμοδότηση). 37. Το αρ /264895/ έγγραφο της Δ/νσης Υδάτων Στερεάς Ελλάδας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας με το οποίο εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη για τη Μ.Π.Ε. και προτείνει συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους που συμπεριλήφθησαν στην παρούσα απόφαση. 38. Την αρ. 1547/181290/ εγκριτική απόφαση μίσθωσης της Δ/νσης Αγροτικών Υποθέσεων Στερεάς Ελλάδας για την μετεγκατάσταση της πλωτής μονάδα στην νέα θέση. 39. Το αρ /14/ έγγραφο του Λιμεναρχείου Αλιβερίου, σύμφωνα με το οποίο για την προτεινόμενη θέση μετεγκατάστασης: α) η απόσταση από την ακτή του πλησιέστερου σημείου του πάρκου είναι περίπου 103μ. και β) το βάθος της θάλασσας στο πάρκο είναι 42μ. 40. Το έγγραφο του Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σύμφωνα με το οποίο ο μέσος όρος μετρήσεων της ταχύτητας ρεύματος στο κέντρο της προς προτεινόμενης θέσης μετεγκατάστασης είναι 5,36 cm/sec. 41. Την Πράξη 4 της του Υπουργικού Συμβουλίου «Αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας» (ΦΕΚ 24 Α ). 42. Τις διατάξεις του αρθρ. 56 του ν. 4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ 93 Α ).

4 4 Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε Την έγκριση των πιο κάτω περιβαλλοντικών όρων και περιορισμών, η εφαρμογή των οποίων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη δημιουργία και τη λειτουργία του έργου και βαρύνει το φορέα του έργου ως πάντα κατά νόμο υπόχρεο, για την για την μετεγκατάσταση πλωτής μονάδας πάχυνσης εκτροφής Θαλασσίων Μεσογειακών Ιχθύων, δυναμικότητας 300 τον/έτος, σε θαλάσσια έκταση 20 στρεμμάτων από τη θέση «Κακιά Σκάλα» Αλιβερίου του Δήμου Κύμης Αλιβερίου Νομού Ευβοίας στη θέση «Μπογαζάκι» Αλιβερίου του Δήμου Κύμης Αλιβερίου Νομού Ευβοίας, με αύξηση δυναμικότητας από 300 τον/έτος σε 375 τον/έτος της εταιρείας «SEAFARM IONIAN Α.Ε.». α) Είδος και μέγεθος δραστηριότητας Μονάδα εκτροφής Θαλασσίων Μεσογειακών Ιχθυών σε πλωτούς κλωβούς συνολικής δυναμικότητας 375 τον/έτος, σε θαλάσσια έκταση 20 στρεμμάτων, στη «Μπογαζάκι» Αλιβερίου του Δήμου Κύμης Αλιβερίου Νομού Ευβοίας της εταιρείας «SEAFARM IONIAN Α.Ε.». Οι συντεταγμένες των κορυφών σε Ε.Γ.Σ.Α. 87 του θαλασσίου πάρκου εκτροφής της μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας συνολικής επιφάνειας 20 στρεμμάτων, σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:5.000 του Πολιτικού Μηχανικού Δημητρίου Σταυρόπουλου, το οποίο συνοδεύει την Μ.Π.Ε., είναι: ΣΗΜΕΙΟ Χ Ψ , , , , , , , , , , , , , , , ,700 Τα αγκυροβόλια του θαλασσίου πάρκου της μονάδας βρίσκονται εκτός της ανωτέρω οριζόμενης θαλάσσιας έκτασης και οι συντεταγμένες των κορυφών (σύστημα Ε.Γ.Σ.Α. 87) είναι: ΣΗΜΕΙΟ Χ Ψ , , , , , , , , , , , , , ,800

5 5 β) Κατάταξη βάσει της αρ. 1958/ απόφαση Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. (ΦΕΚ 21/Β) Κατηγορία Α, υποκατηγορία 2 (Παράρτημα VIII, α/α 2) γ) Θεσμοθετημένα βασικά χαρακτηριστικά της περιοχής του έργου καθώς και των ευαίσθητων στοιχείων της. γ 1 ) Χωρικός σχεδιασμός και Χρήσεις γης. 1. Σύμφωνα με την αρ /2003 απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 1469/Β/2003) περί έγκρισης του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας η περιοχή εγκατάστασης της μονάδας (πρώην Δήμος Ταμυνέων) περιλαμβάνεται στις καταρχήν ευρύτερες Περιοχές για ΠΟΑΠΔ Α-γενή / Υδατοκαλλιεργειών. 2. Η μονάδα του θέματος είναι εγκατεστημένη στη θέση «Κακιά Σκάλα» Αλιβερίου του Δήμου Κύμης Αλιβερίου Νομού Ευβοίας, (Παράρτημα ΚΥΑ, Πίνακας 1, ΠΑΥ Α: Α.11 [Νότιος Ευβοϊκός (Κακιά Σκάλα Κακοδίκη Μπογαζάκι Φιδονήσι Πούντα Πόρτο Μπούφαλο Ελάφι Τουρκολίμανο Μαρμάρι)] και πρόκειται να μετεγκατασταθεί στη θέση «Μπογαζάκι», Δημοτικής Ενότητας Αλιβερίου του Δ. Κύμης Αλιβερίου Ν. Ευβοίας, (Παράρτημα ΚΥΑ, Πίνακας 1, ΠΑΥ Α: Α.11 [Νότιος Ευβοϊκός (Κακιά Σκάλα Κακοδίκη Μπογαζάκι Φιδονήσι Πούντα Πόρτο Μπούφαλο Ελάφι Τουρκολίμανο Μαρμάρι)]. 3. Σύμφωνα με την αρ / απόφαση (ΦΕΚ 2505/Β/ ) Έγκρισης Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού, άρθρο 5: «Στις περιοχές αυτές επιτρέπεται ο εκσυγχρονισμός και η μετεγκατάσταση εντός της ίδιας ΠΑΥ. Επίσης επιτρέπεται η ίδρυση νέων μονάδων που προέρχονται από συγκέντρωση ή διάσπαση υφιστάμενων μονάδων εγκατεστημένων εντός της ίδιας Π.Α.Υ., με την προϋπόθεση να μην μεταβάλλονται η έκταση μίσθωσης και η δυναμικότητα των αρχικών μονάδων. Η επέκταση είναι δυνατή για λόγους βιωσιμότητας των μονάδων με μισθωμένη έκταση μικρότερη των 20 στρ. μέχρι το όριο αυτό, ενώ για τις λοιπές μονάδες επιτρέπεται η αύξηση της δυναμικότητας κατά 25% στο διάστημα της πενταετίας μέχρι την έγκριση ΠΟΑΥ», και επίσης παράγραφος V: «Η μετεγκατάσταση επιτρέπεται εντός της ίδιας ΠΑΥ ή μεταξύ ΠΑΥ της ίδιας ή γειτονικών περιφερειακών ενοτήτων». 4. Σύμφωνα με την Στρατηγική ΜΠΕ για την εφαρμογή ΠΟΑΥ Β. & Ν. Ευβοϊκού κόλπου και Διαύλου Ωρεών, η θέση μετεγκατάστασης αποτυπώνεται στη Ζώνη Η προτεινόμενη θέση μετεγκατάστασης πληροί τα απαραίτητα κριτήρια για την εγκατάσταση πλωτών μονάδων υδατοκαλλιέργειας που προβλέπονται στην αρ / απόφαση (ΦΕΚ 2505/Β/ ). 6. Στην περιοχή εγκατάστασης της μονάδας δεν υφίστανται εγκεκριμένη Ζ.Ο.Ε., Γ.Π.Σ. ή άλλο σχέδιο χρήσεων γης. 7. Δεν έχει εγκριθεί Περιοχή για Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ). γ 2 ) Στοιχεία περιβαλλοντικής ευαισθησίας της περιοχής του έργου. 1. Στην περιοχή εγκατάστασης της μονάδας δεν υπάρχουν λιβάδια Ποσειδωνίας (Posidonia oceanica), όπως αυτά έχουν οριστεί με το ΦΕΚ/ Δ / 241/ Επίσης η περιοχή εγκατάστασης της μονάδας δεν εντάσσεται σε περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί προστατευόμενες σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του Ν. 1650/86 για το περιβάλλον (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), τις διεθνείς συμβάσεις και της νομοθεσίας περί Ζ.Ο.Ε. Δεν περιλαμβάνεται σε Εθνικούς Δρυμούς, Αισθητικά Δάση, Διατηρητέα Μνημεία της Φύσης καθώς και στις περιοχές του δικτύου NATURA Τέλος, ο χώρος εγκατάστασης δεν εντάσσεται σε περιοχή αρχαιολογικής, πολιτιστικής αξίας

6 6 βάσει της κείμενης Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας. Δεν υπάρχουν αρχαιολογικοί χώροι στην περιοχή. δ 1 ) Οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία Δεν υπάρχουν για μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας σε κλωβούς. δ 2 ) Μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις ρυπαντικών φορτίων στους αποδέκτες σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις 1. Για τη χρήση νερών του συγκεκριμένου αποδέκτη καθορίζονται με τις εκάστοτε πρώην Νομαρχιακές αποφάσεις. 2. Για την ατμόσφαιρα όσον αφορά τους ρύπους: SO2, NO2, NOx, PM10 και Pb ισχύουν τα όρια που αναφέρονται στην Η.Π /549/Ε.103 (ΦΕΚ 488/Β/ ) [αντικατέστησε την ΠΥΣ 34/02 (ΦΕΚ 125/Α/02)]. CO και Βενζόλιο ισχύουν τα όρια που αναφέρονται στην Οδηγία 2000/69/ΕΚ. 3. Για τους εδαφικούς αποδέκτες δεν έχουν καθοριστεί μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις ρυπαντικών φορτίων. δ 3 ) Ειδικές Οριακές Τιμές Στάθμης Θορύβου και Δονήσεων Ισχύουν τα όρια που αναφέρονται στο Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/81) για σταθερές μηχανολογικές εγκαταστάσεις. Ισχύουν τα όρια που αναφέρονται στην Κ.Υ.Α. με αρ /2028/ (ΦΕΚ 1418/Β/ ) «Περί μέτρων και όρων για τις εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους» για τα μηχανήματα που εντάσσονται στις διατάξεις αυτής. ε) Όροι, μέτρα και περιορισμοί που πρέπει να λαμβάνονται για την ελαχιστοποίηση των δυνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά τη φάση κατασκευής και λειτουργίας του έργου. 1. Δεν θα κατασκευαστεί καμία εγκατάσταση επί του αιγιαλού και της παραλίας. 2. Η μονάδα να εγκατασταθεί σε θαλάσσια περιοχή το βάθος της οποίας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 18 μέτρα και οπωσδήποτε διπλάσιο του ωφέλιμου βάθους των μεγαλύτερων διχτύων. 3. Από τη λειτουργία της μονάδας να μην επηρεάζεται αρνητικά το γειτονικό χερσαίο και παράκτιο οικοσύστημα. 4. Η σχέση ύψους κλωβών - βάθους θάλασσας να είναι τουλάχιστον 1:2 και με την προϋπόθεση ότι οι κλωβοί θα είναι τοποθετημένοι έτσι, ώστε στα 2/3 της υδάτινης ζώνης κάτω από αυτούς να υπάρχουν θαλάσσια ρεύματα. 5. Για τις ανάγκες της μονάδας θα κατασκευασθούν:

7 7 Τέσσερις (04) κυκλικοί ιχθυοκλωβοί εσωτερικής διαμέτρου 38,2μ. Δεκαοκτώ (18) κυκλικοί ιχθυοκλωβοί εσωτερικής διαμέτρου 14,52μ. Ένας (01) κυκλικός ιχθυοκλωβός διαχείρισης εσωτερικής διαμέτρου 14,52μ. Δίχτυα κλωβών. Δίχτυα σκίασης. Αντιαρπαχτικά δίχτυα αέρος και βυθού. κ.λ.π. βοηθητικός εξοπλισμός. Η επιφάνεια και ο όγκος των κλωβών διαχείρισης δεν συμπεριλαμβάνονται στη συνολική υπολογισθείσα ωφέλιμη επιφάνεια, παρά μόνο στη συνολική επιφάνεια της μονάδας, ούτε στο συνολικό ωφέλιμο όγκο των εγκαταστάσεων εκτροφής αυτής. Ο κάθε κλωβός διαχείρισης θα πρέπει να φέρει ειδική καρτέλα, στην οποία θα αναγράφεται η συγκεκριμένη εργασία που εκτελείται και να έχει κάποια ιδιαίτερη ένδειξη, έτσι ώστε σε ενδεχόμενους ελέγχους να μπορεί να διαπιστώνεται ότι δεν συμμετέχει στην κυρίως παραγωγική διαδικασία. 6. Οι συστοιχίες των ιχθυοκλωβών να προσανατολισθούν υπό γωνία μικρότερη των 90 0 ως προς την κατεύθυνση των θαλάσσιων ρευμάτων. 7. Η συνολική επιφάνεια που θα καταλαμβάνουν οι πλωτές εγκαταστάσεις της μονάδας δεν θα ξεπερνά τα 9.999,88 τ.μ., από τα οποία η συνολική ωφέλιμη για την εκτροφή επιφάνεια των ιχθυοκλωβών δεν θα ξεπερνά τα 8.154,28 τ.μ., ενώ ο συνολικός ωφέλιμος όγκος που θα χρησιμοποιείται για την εκτροφή των ψαριών δεν θα ξεπερνά τα ,80 κ.μ. 8. Η μονάδα να δέχεται την αναγκαία ποσότητα πιστοποιημένης ποιότητας γόνου τμηματικά τρεις φορές το χρόνο σε κάθε πάρκο, και πάντα υπό την επίβλεψη του ιχθυολόγου της μονάδας, όπως αναφέρεται και στην υποβληθείσα Μ.Π.Ε. Ο γόνος θα προέρχεται αποκλειστικά από αδειοδοτημένο Ιχθυογεννητικό Σταθμό. Απαγορεύεται η αλίευση γόνου από Ελληνική θαλάσσια περιοχή. 9. Η ιχθυοφόρτιση στους κλωβούς να κυμαίνεται από 5 8 kg/m 3 κατά το στάδιο της προπάχυνσης και 8 15 kg/m 3 κατά το στάδιο της πάχυνσης και σε κάθε περίπτωση να είναι τόση, ώστε να επιτρέπει την φυσιολογική ανάπτυξη των ψαριών ανάλογα με το είδος στο οποίο ανήκουν. 10. Η χρησιμοποιούμενη τροφή (τεχνητή, συμπυκνωμένη-pellets) θα πρέπει να είναι άριστης πιστοποιημένης ποιότητας και η διασπορά της να γίνεται σ' όλη την έκταση των ιχθυοκλωβών. Για την εξασφάλιση αρίστης ποιότητας τελικού προϊόντος και τη μέγιστη ασφάλεια του καταναλωτή, οι χρησιμοποιούμενες ιχθυοτροφές πρέπει να πληρούν τις εκάστοτε ισχύουσες Ευρωπαϊκές και Εθνικές ρυθμίσεις ως προς τη σύστασή τους. 11. Η χορήγηση της τροφής να γίνεται με βάση επιστημονικά και όχι μόνο εμπειρικά κριτήρια, λαμβάνοντας υπόψη τις εποχιακές διακυμάνσεις των φυσικοχημικών χαρακτηριστικών του θαλάσσιου περιβάλλοντος και ανάλογα με τις διατροφικές απαιτήσεις των ψαριών σε κάθε είδος και ηλικιακό στάδιο. Πριν από τη χορήγησή της η τροφή θα πρέπει να κοσκινίζεται, έτσι ώστε να απομακρύνεται η σκόνη από το θρυμματισμό των συμπήκτων και να εξασφαλίζεται ικανοποιητική πλευστότητα για άμεση κατανάλωση από τα ψάρια και αποφυγή απωλειών με συνέπεια επιβάρυνση του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Να τηρείται εδικό βιβλίο με καταγραμμένες τις χορηγούμενες ποσότητες τροφής ανά ημέρα. 12. Για την εξασφάλιση της αποικοδόμησης της τροφής, η οποία διαφεύγει κατά την διαδικασία χορήγησής της, απαγορεύεται η αλίευση και η παγίδευση των ελεύθερων ψαριών (άγριων) εντός και πλησίον της μισθωμένης θαλάσσιας έκτασης.

8 8 13. Οι πλωτές εγκαταστάσεις καθώς και τα αγκυροβόλια να εγκατασταθούν σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:1000 του Χημικού Μηχανικού Ι. Μπέλλα, όπως περιγράφεται στην ΜΠΕ. 14. Η πλωτή μονάδα θα υποστηρίζεται από νόμιμα αδειοδοτημένη χερσαία εγκατάσταση. 15. Για την προστασία των βενθικών οργανισμών κάτω από τους κλωβούς από τα παραπροϊόντα εκτροφής, να γίνεται περιοδική μετακίνηση των ιχθυοκλωβών, εφόσον υπάρχει ένδειξη φόρτισης του υδάτινου περιβάλλοντος. 16. Η αγκύρωση των πλωτών ιχθυοκλωβών να ακολουθεί τους κανόνες αγκυροβόλησης, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ευστάθεια και η ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των εργαζομένων. 17. Η οριοθέτηση και η σήμανση των πλωτών εγκαταστάσεων θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις υποδείξεις του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και της Υπηρεσίας Φάρων για την ασφάλεια των ναυτιλλόμενων στην περιοχή. 18. Η λειτουργία και διαχείριση της μονάδας θα πρέπει να στηρίζεται στις οδηγίες του ειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τα ιδιαίτερα φυσικοχημικά και βιολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής καθώς και οποιεσδήποτε οδηγίες δοθούν από αρμόδιους φορείς. 19. Πριν από κάθε τροφοδοσία της μονάδας με γόνο ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεώνεται να ενημερώνει σχετικά το Τμήμα Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σε εφαρμογή των υγειονομικών ελέγχων, όπως καθορίζεται στην αρ / εγκύκλιο Υπ. Γεωργίας. 20. Οι διαδικασίες μεταφοράς γόνου, η προληπτική υγιεινή και φαρμακευτική αγωγή κατά τη διαδικασία εκτροφής, καθώς και η διάθεση του τελικού προϊόντος, θα πρέπει να γίνεται με τις υποδείξεις ειδικού επιστήμονα και σύμφωνα με τους Υγειονομικούς Κανόνες και τους Όρους Υγειονομικού Ελέγχου όπως καθορίζονται και στις οδηγίες 91/493/ΕΟΚ, 91/67/ΕΟΚ και 93/54/ΕΟΚ. Επίσης η διάθεση του τελικού προϊόντος πρέπει να γίνεται σε τόσες ημέρες από την τελευταία αγωγή με αντιβιοτικά, όσο είναι το πηλίκο της σταθεράς 500 δια της θερμοκρασίας της συγκεκριμένης περιόδου (ήτοι: Ημέρες = 500/Τ ο C). 21. Τα στερεά απορρίμματα από τους χώρους εκτροφής των ψαριών, από τα σκάφη της μονάδας καθώς και από το προσωπικό της μονάδας, εξαιρουμένου του οργανικού υλικού από τα κλουβιά και των νεκρών ψαριών, να απομακρύνονται κατά τρόπο υγειονομικά αποδεκτό (συσκευασμένα σε κατάλληλους σάκους) και να διατίθενται σε χώρους όπου γίνεται οργανωμένη συγκέντρωση και διάθεση απορριμμάτων. 22. Τα ανακυκλώσιμα υλικά να διατίθενται στους ειδικούς κάδους ή σε αδειοδοτημένες μονάδες ανακύκλωσης». 23. Να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν.3028/2002 «Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς». 24. Οι εργασίες πόντισης των κλωβών θα ξεκινήσουν αφού πρώτα ζητηθεί άδεια από την αρμόδια Αρχαιολογική Υπηρεσία (Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων) (Ν. 3028/02, Ν. 2971/01) και θα εκτελεστούν με την επίβλεψη της παραπάνω αρμόδιας Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, η οποία πρέπει να ειδοποιηθεί εγκαίρως πριν την έναρξη των εργασιών, προκειμένου να πραγματοποιήσει υποβρύχια αυτοψία από κλιμάκιό της. Σε περίπτωση ανεύρεσης αρχαιοτήτων, θα διακοπούν οι εργασίες και από όλες τις ανασκαφικές έρευνες θα εξαρτηθεί η συνέχιση ή μη των εργασιών. Η δαπάνη των σχετικών εργασιών θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έργου (άρθρο 37, παρ.6 του Ν. 3028/02, ΦΕΚ 153/Α/ ).

9 9 25. Η εκτέλεση του έργου θα γίνει αυστηρά εντός της περιοχής χωροθέτησής του που προβλέπεται στην Μ.Π.Ε. 26. Η διαχείριση των μη αναλώσιμων υποπροϊόντων (νεκρών και άρρωστων ψαριών) της μονάδας, να γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Κανονισμού 1069/2009/ΕΕ (αντικατέστησε τον κανονισμό 1774/2002/ΕΚ), και του Κανονισμού 142/2011/ΕΕ για την εφαρμογή του ανωτέρω Κανονισμού και τα προβλεπόμενα στην αριθ / Εγκύκλιο ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ/Γεν. Δ/νση Κτηνιατρικής/Δ/νση Κτην. Δημ. Υγείας και στην υπ αριθ / Εγκύκλιο Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ./Δ/νση Ε.Α.Ρ.Θ. Η εταιρεία οφείλει να τηρεί αρχείο με τα ποσοτικά και παραστατικά στοιχεία μεταφοράς των μη αναλώσιμων υποπροϊόντων από αδειοδοτημένους φορείς σε μονάδες διαχείρισης αυτών οι οποίες θα πρέπει να έχουν Περιβαλλοντικούς Όρους σε ισχύ που να προβλέπουν την διαχείριση των υποπροϊόντων αυτών. Επίσης θα πρέπει να τηρεί αρχείο συμβάσεων σε ισχύ με τους παραπάνω φορείς (μεταφοράς και διαχείρισης των μη αναλώσιμων υποπροϊόντων). 27. Στη μονάδα να μην χρησιμοποιούνται ουσίες που μπορούν να δημιουργήσουν ελαιώδη κατάλοιπα. Τα σκάφη που θα προσεγγίζουν στη μονάδα θα πρέπει να διαθέτουν αποτελεσματικό ελαιοδιαχωριστήρα με τις προδιαγραφές των εμπορικών πλοίων. 28. Να λαμβάνονται από το φορέα λειτουργίας της δραστηριότητας όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή ρύπανσης του θαλασσίου περιβάλλοντος. Τυχόν περιστατικά ρύπανσης συνεπεία της δραστηριότητας να αντιμετωπίζονται από τον φορέα αυτής κατόπιν υπόδειξης των αρμοδίων Υπηρεσιών. Ειδικότερα, προς αποφυγή ρύπανσης της θάλασσας, τα απαραίτητα μέτρα να υποδεικνύονται από την αρμόδια Λιμενική Αρχή, σύμφωνα με το Ν.743/77 (ΦΕΚ 319/Α), όπως κωδικοποιήθηκε με το Π.Δ. 55/98 «Προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος». 29. Να γίνεται η συλλογή με ευθύνη του φορέα της δραστηριότητας όλων των λιπαντελαίων, λυμάτων, πετρελαιοειδών καταλοίπων, απορριμμάτων και πάσης φύσεως άλλων ρυπογόνων ουσιών που παράγονται από τη μονάδα και η νόμιμος διάθεσή τους σε αδειοδοτημένες υποδομές ή σε καθορισμένους χερσαίους χώρους, κατόπιν αδειών από τις καθ ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες. 30. Ο φορές της δραστηριότητας να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Ν.2252/94 «Κύρωση Διεθνούς Σύμβασης για την ετοιμότητα» (ΦΕΚ 192/Α) και του Π.Δ. 11/021 «Εθνικό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης από πετρέλαιο και άλλες επιβλαβείς ουσίες». Ειδικότερα να υπάρχει ο απαραίτητος εξοπλισμός πρόληψης και καταπολέμησης ρύπανσης της θάλασσας από πετρελαιοειδή (πλωτά φράγματα κ.λ.π.) που θα υποδειχτεί στο φορέα της δραστηριότητας από την αρμόδια Λιμενική Αρχή, καθώς και εγκεκριμένο σχέδιο, συμβατό με το τοπικό «Σχέδιο έκτακτης ανάγκης» της Λιμενικής Αρχής, το οποίο θα ακολουθείται κατά περίπτωση για την αντιμετώπιση ενδεχομένων περιστατικών ρύπανσης της θάλασσας. 31. Στα υλικά κατασκευής ή και εμποτισμού, επάλειψης, βαφής, συγκόλλησης των πλωτών εγκαταστάσεων (ιχθυοκλωβοί, αγκυροβόλια, πλωτές εξέδρες εργασίας, κιβώτια κ.λ.π), να μην περιέχονται οι ουσίες που αναφέρονται στις Αποφάσεις ΑΧΣ1100/91 (Β 108), 475/2002/03 (Β 208) και 121/2003/03 (Β 1045), δηλαδή ενώσεις υδραργύρου, αρσενικού και οργανοκασσιτερικές, καθώς και οι λοιπές χημικές ουσίες που θεωρούνται επικίνδυνες, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία περί επικινδύνων ουσιών, και για τις οποίες ισχύουν περιορισμοί στην κυκλοφορία και χρήση τους, για το θαλάσσιο περιβάλλον και γενικά το υδάτινο περιβάλλον. 32. Με ευθύνη του φορέα λειτουργίας της δραστηριότητας να παρακολουθούνται συστηματικά (και με συχνότητα τουλάχιστον μία φορά ετησίως), χαρακτηριστικές παράμετροι της ποιότητας του νερού της μονάδας και της άμεσης αυτής περιοχής, με σκοπό την αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης του περιβάλλοντος της μονάδας και των σχετικών αποτελεσμάτων της λειτουργίας

10 10 της δραστηριότητας. Για τις παρακολουθούμενες παραμέτρους, τη συχνότητα μετρήσεων, τις θέσεις δειγματοληψιών κ.λ.π., ισχύουν τα αναφερόμενα στις κείμενες διατάξεις, όπως στο Ν.3199/03 (ΦΕΚ 280/Α/03), στο Π.Δ. 51/Α/07 (ΦΕΚ 54/Α/07), στην Υ.Δ. Ε1β/221/65 κ.λ.π. Ειδικότερα: α. Όσον αφορά στις παρακολουθούμενες παραμέτρους εκτός των άλλων να μετρώνται και οι ακόλουθες: α1. αβιοτικές, όπως: Κλιματικές (π.χ. ημερήσιο ύψος βροχόπτωσης, θερμοκρασία αέρα, κ.λ.π.) Φυσικοχημικές (π.χ. στάθμη υδάτων, θερμοκρασία υδάτων, ειδική αγωγιμότητα, αλατότητα κ.λ.π.) Θολερότητα με το δίσκο SECCHI, Χημικές (π.χ. φωσφορικά, νιτρικά, νιτρώδη, αμμωνιακά άλατα, βαρέα μέταλλα ιζήματος, κ.λ.π.) α2. βιοτικές, όπως: υδρόβιες φυτοκοινωνίες και φυτοβένθος ζοωβένθος. Οι αναλύσεις των παραπάνω παραμέτρων, πλην της μέτρησης της θολερότητας με το δίσκο SECCHI, να γίνονται από διαπιστευμένα για τις παραμέτρους αυτές εργαστήρια η/και με αυτοματοποιημένο σύστημα ελέγχου μόνιμα εγκαταστημένου στις προβλεπόμενες θέσεις. β. Όσον αφορά στις δειγματοληψίες, αυτές να πραγματοποιούνται στα εξής σημεία: α) στις τέσσερις γωνίες και στο κέντρο του μισθωμένου θαλασσίου πάρκου και β) σε απόσταση περίπου διακοσίων (200) μέτρων εκτός της μισθωμένης θαλάσσιας έκτασης, και στη κατεύθυνση ανάντη των επικρατούντων ρευμάτων. Τα αποτελέσματα των παραπάνω μετρήσεων παρακολούθησης να τηρούνται σε έντυπο ή και ηλεκτρονικό αρχείο στην έδρα του φορέα λειτουργίας της μονάδας. Ανά τρίμηνο να αποστέλλονται τα αποτελέσματα των παραπάνω μετρήσεων, ενώ κάθε έτος να συντάσσεται συνοπτική έκθεση με την αξιολόγηση των επιπτώσεων του έργου, την κατάσταση διατήρησης του θαλασσίου περιβάλλοντος και προτάσεις για τυχόν απαραίτητες τροποποιήσεις στη μεθοδολογία παρακολούθησης ή και λειτουργίας της μονάδας και να αποστέλλονται α) στη Δ/νση Υδάτων Στερεάς Ελλάδας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας και β) στο Τμήμα Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 33. Ο φορέας της δραστηριότητας επενδυτής είναι υποχρεωμένος να καταθέτει ετησίως στο Τμήμα Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας αντίγραφα των δελτίων αγοράς γόνου και πώλησης ιχθύων. 34. Τα δίχτυα των ιχθυοκλωβών θα πρέπει να διατηρούνται καθαρά, ώστε να εξασφαλίζουν την μέγιστη δυνατή κυκλοφορία του νερού και η αλλαγή τους να γίνεται κάθε φορά που η κατάσταση καθαριότητάς τους καθώς και το μέγεθος των ψαριών το επιβάλλει. Ο καθαρισμός των διχτύων (πλύσιμο) θα γίνεται σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις πλυντηρίου, τηρουμένων των αναλόγων παραστατικών στοιχείων. 35. Η χορήγηση φαρμάκων και η επικάλυψη διχτύων με χημικούς anti fouling παράγοντες να γίνεται μόνο με συνταγή του ιχθυολόγου που οφείλει να παρακολουθεί τη μονάδα. 36. Η μονάδα οφείλει να τηρεί ειδικό βιβλίο ή ηλεκτρονικό αρχείο με τα απαραίτητα στοιχεία ανά κλωβό ώστε να μπορεί να ελεγχθεί η ιχθυοφόρτιση, το είδος των εκτρεφόμενων ψαριών και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που αφορά την παραγωγική διαδικασία. 37. Κατά τη φάση λειτουργίας των εγκαταστάσεων θα πρέπει να διατηρείται σχολαστικά η καθαριότητα του χώρου. Από τη λειτουργία της μονάδας να μην επέρχονται μη αναστρέψιμες δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις στο παράκτιο οικοσύστημα.

11 Μετά την μετεγκατάσταση της μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας στη νέα θέση, η εταιρεία να επαναφέρει στην αρχική κατάσταση (απομάκρυνση πλωτών εγκαταστάσεων, αγκυροβολίων, περισυλλογή παντός είδους απορριμμάτων κ.λ.π.) τους χώρους με συντεταγμένες: Α) ΣΗΜΕΙΟ Χ Ψ Α , ,332 Β , ,161 Γ , ,305 Δ , ,722 Β) ΣΗΜΕΙΟ Χ Ψ Ε , ,000 Ζ , ,000 Η , ,000 Θ , , Ισχύουν οι όροι τα μέτρα και οι περιορισμοί που προτείνονται στη Μ.Π.Ε. που συνοδεύει την παρούσα απόφαση, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τους παραπάνω Περιβαλλοντικούς Όρους. 40. Η μονάδα οφείλει να συμμορφωθεί άμεσα στις απαιτήσεις που θα προκύψουν, σε περίπτωση καθορισμού Π.Ο.Α.Υ. για τη περιοχή είτε εντασσόμενη εντός της Π.Ο.Α.Υ., είτε τηρώντας τις απαιτούμενες αποστάσεις απ αυτή που ορίζονται στο Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες. 41. Μετά την παύση λειτουργίας της μονάδας, η εταιρεία οφείλει να επαναφέρει στην αρχική κατάσταση (απομάκρυνση πλωτών εγκαταστάσεων, αγκυροβολίων, περισυλλογή παντός είδους απορριμμάτων κ.λ.π.) την θαλάσσια έκταση που εγκρίνεται με την παρούσα απόφαση στην παράγραφο (α) αυτής. 42. Να ορισθεί υπεύθυνος για την παρακολούθηση της καλής λειτουργίας της μονάδας και της εφαρμογής των περιβαλλοντικών όρων της παρούσας. στ) Χρονικό διάστημα ισχύος της Α.Ε.Π.Ο προϋποθέσεις για την ανανέωση / τροποποίησή της Οι παραπάνω αναφερόμενοι περιβαλλοντικοί όροι ισχύουν για δέκα (10) έτη από την υπογραφή της παρούσας και με την προϋπόθεση ότι: Θα τηρούνται τα στοιχεία που αναφέρονται στην εγκριθείσα Μ.Π.Ε. και οι πρόσθετοι περιβαλλοντικοί όροι που τίθενται με την παρούσα απόφαση. Δεν θα προκύψουν επιφυλάξεις από τους συναρμόδιους φορείς (Υπ. Πολιτισμού- Τουρισμού, κτλ) κατά την διάρκεια λειτουργίας της δραστηριότητας. Ο φορέας λειτουργίας του έργου δεν απαιτείται να εφοδιαστεί με την άδεια χρήσης νερού, σύμφωνα με την αρ. οικ / (ΦΕΚ 2878/Β/ ) ΚΥΑ,

12 12 άρθρο 1, παρ. 2. θ) «χρήση παράκτιων υδάτων για υδατοκαλλιέργειες, ιχθυοκαλλιέργειες ή για άλλες χρήσεις», καθ όσον α) διασφαλίζεται η συμβατότητα της δραστηριότητας με το οικείο Σχέδιο Διαχείρισης Περιοχής Λεκανών Απορροής Ποταμών (Υδατικό Διαμέρισμα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας) και β) αποστέλλονται με ευθύνη του φορέα λειτουργίας του έργου στην αρμόδια Δ/νση Υδάτων Στερεάς Ελλάδας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία αποτελέσματα παρακολούθησης των υδάτων. 1. Ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας, εγκαίρως πριν από τη λήξη ισχύος της ΑΕΠΟ, και εφόσον επιθυμεί τη συνέχιση λειτουργίας του, οφείλει να επανέλθει με νεότερη αίτησή του προς την εκάστοτε αρμόδια για την Περιβαλλοντική αδειοδότηση υπηρεσία, προκειμένου να τηρηθούν τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 του Ν. 4014/ Η ΑΕΠΟ εξακολουθεί να ισχύει προσωρινά και μετά τη λήξη της, μέχρι την έκδοση νέας ανανεωμένης ή τροποποιημένης απόφασης, εφόσον όμως ο υπόχρεος φορέας αιτηθεί εγκαίρως την ανανέωση ή τροποποίησή της τουλάχιστον δύο μήνες πριν από τη λήξη της, υποβάλλοντας προς τούτο τα εκάστοτε απαιτούμενα δικαιολογητικά. 3. Για τον εκσυγχρονισμό, βελτίωση, επέκταση ή τροποποίηση του έργου ή της δραστηριότητας, όπως αυτό/ή περιγράφεται στη Μ.Π.Ε. και υλοποιείται με τους όρους και περιορισμούς της ΑΕΠΟ απαιτείται η τήρηση του άρθρου 6 του Ν. 4014/ Σε περίπτωση που από τις τακτικές και έκτακτες περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις διαπιστωθούν σοβαρά προβλήματα υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή αν παρατηρηθούν επιπτώσεις στο περιβάλλον που δεν είχαν προβλεφθεί από τη Μ.Π.Ε. και την ΑΕΠΟ, επιβάλλονται πρόσθετοι περιβαλλοντικοί όροι ή τροποποιούνται οι όροι της ΑΕΠΟ, όπως προβλέπεται στην παρ 9 του άρθρου 2 σε συνδυασμό με το άρθρο 6 του Ν. 4014/2011, μη εξαιρουμένων και τυχών αντισταθμιστικών μέτρων ή τελών κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του Ν. 4014/2011. ζ) Λοιπές Διατάξεις 1. Η ΑΕΠΟ δεν καλύπτει θέματα ασφάλειας έναντι ατυχημάτων μεγάλης έκτασης ή ασφάλειας και υγιεινής του προσωπικού, ούτε απαλλάσσει τον υπόχρεο φορέα από την υποχρέωση εφοδιασμού του με άλλες άδειες, που τυχόν προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, εκδίδεται χωρίς να εξεταστούν οι τίτλοι ιδιοκτησίας του χώρου υλοποίησης του έργου ή της δραστηριότητας, καθώς και οι όροι και περιορισμοί δόμησης του γηπέδου και δεν συνεπάγεται νομιμοποίηση οποιωνδήποτε αυθαίρετων υφιστάμενων κατασκευών για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί αυθαιρέτων κατασκευών. Τα ανωτέρω στοιχεία εξετάστηκαν και παρατίθενται στην ΜΠΕ, με ευθύνη του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας. 2. Η ΑΕΠΟ ισχύει με την επιφύλαξη ότι δεν αντίκειται σε πολεοδομικές και άλλες ειδικές διατάξεις που τυχόν κατισχύουν αυτής. η) Έλεγχος Τήρησης των Περιβαλλοντικών Όρων της ΑΕΠΟ. 1. Η ΑΕΠΟ η σχετική θεωρημένη Μ.Π.Ε. και ο φάκελος που τη συνοδεύει, πρέπει να είναι διαθέσιμες στο χώρο του εξεταζόμενου έργου ή της δραστηριότητας και να επιδεικνύονται από τον υπόχρεο φορέα σε κάθε αρμόδιο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ελεγκτικό όργανο. 2. Ο υπόχρεος φορέας έχει την υποχρέωση: Να τηρεί στοιχεία (τιμολόγια, συμβάσεις, διάφορα παραστατικά έγγραφα, μητρώα καταγραφής στοιχείων κ.λπ.), βάσει των οποίων θα αποδεικνύεται η συμμόρφωσή του με τους περιβαλλοντικούς όρους της ΑΕΠΟ. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο του έργου ή της δραστηριότητας.

13 13 Να επιτρέπει την είσοδο σε κάθε αρμόδιο ελεγκτικό όργανο. Να παρέχει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες. Να διευκολύνει τον έλεγχο και να συμμορφώνεται στις συστάσεις υποδείξεις των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων τήρησης των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας. 3. Τυχόν θέματα, που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της ΑΕΠΟ και δεν καλύπτονται από τους όρους αυτής, επιλύονται βάσει της κείμενης νομοθεσίας (εθνικής και κοινοτικής) και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν βάσει της σχετικής θεωρημένης ΜΠΕ ή και του φακέλου που την συνοδεύει. 4. Σε περίπτωση πρόκλησης οποιασδήποτε ρύπανσης ή άλλης υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή παράβασης των όρων της ΑΕΠΟ επιβάλλονται στους υπεύθυνους του έργου ή της δραστηριότητας οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 του Ν.1650/86, όπως τροποποιήθηκαν με τους Ν. 3010/02, Ν. 4014/2011 και Ν. 4042/2012 και ισχύει. θ) Δημοσιοποίηση της ΑΕΠΟ. Η επιβαλλόμενη από τη νομοθεσία δημοσίευση της ΑΕΠΟ πραγματοποιείται με την ανάρτησή της στον ειδικό δικτυακό τόπο, στη δικτυακή διεύθυνση (σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 19α του Ν. 4014/2011, καθώς και στην 21398/2012 κοινή υπουργική απόφαση). Κατά της παρούσας απόφασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή για παράβαση Νόμου στον Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3200/55, ΦΕΚ 97Α (Ν 2503/1997, ΦΕΚ 107Α, άρθρο 1, παρ.2, καθώς και άσκηση μέσων ένδικης προστασίας που προβλέπονται στο άρθρο 3 της ΚΥΑ 9269/470/2007 (ΦΕΚ 286 Β). Ε.Δ. 1. Χρον. Αρχείο 2. Φ Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΙΑΣ ΤΣΕΛΙΓΚΑΣ

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ.

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Θεοδωράτου & Βέλλιου Ταχ. Κώδικας : 351 00 Πληροφορίες : Μ. Τζήκα Τηλέφωνο : 22310-43191 Fax : 22310-42502 ΚΟΙΝ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Θεοδωράτου & Βέλλιου Ταχ. Κώδικας : 351 00 Πληροφορίες : Μ. Τζήκα Τηλέφωνο : 22310-43191 Fax : 22310-42502 ΚΟΙΝ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 10 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ. 5470/234263 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΠΡΟΣ.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 03-06-2013 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΥΤ. ΕΛΛΑ ΟΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 1921/50472 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ Σχετικά: 4270/111879, 121756/4471, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ: Πίνακας Αποδεκτών ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝ: Πίνακας Αποδεκτών ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΠΕ (ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) ΤΜΗΜΑ A Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11 Τ.Κ.: 114 73 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1. Σκοπός & περιεχόμενα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1. Σκοπός & περιεχόμενα ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός & περιεχόμενα Σκοπός του Νόμου είναι η καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων της ενθάρρυνσης της

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού Ταχ. Δ/νση: Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΚΟΙΝ: Oπως Πίνακας Αποδεκτών Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Α Α: ΚΟΙΝ: Oπως Πίνακας Αποδεκτών Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α Α: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ XΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φ5987/85/13,Φ5987/4993/12 Τηλέφωνο : 210 3725757 Φ5987/4192/12 Fax : 210 3725770 Προς: Ως Πίνακα Αποδεκτών

Φ5987/85/13,Φ5987/4993/12 Τηλέφωνο : 210 3725757 Φ5987/4192/12 Fax : 210 3725770 Προς: Ως Πίνακα Αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22-02-2013 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡ/ΚΗΣ & ΠΕΡ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.:Φ5987/85/2013 /ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Σχετ:Φ5987/235/12, Φ5987/2676/12, ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) ΤΜΗΜΑ Δ Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα

του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες (Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α.Υ.)

του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες (Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έκθεση αξιολόγησης της Δημόσιας Διαβούλευσης επί της Σ.Μ.Π.Ε. και του σχεδίου Κ.Υ.Α. του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες (Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α.Υ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Στο σχέδιο νόμου ΥΠΕΚΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Στο σχέδιο νόμου ΥΠΕΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο σχέδιο νόμου ΥΠΕΚΑ «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. Το Ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160/Α/18.10.1986), όπως έχει

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. Το Ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160/Α/18.10.1986), όπως έχει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΔΙΠΑ) Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 11 Τ.Κ. : 11473 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Πρoς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών

Πρoς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών Βαθμός ασφαλείας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ XΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8Υ0-ΧΨΛ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Α.Π. οικ. 203636 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ B. E-mail : ΚΟΙΝ.

ΑΔΑ: 4Α8Υ0-ΧΨΛ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Α.Π. οικ. 203636 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ B. E-mail : ΚΟΙΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Σεπτεµβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Α.Π. οικ. 203636 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΠΕ (ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) ΤΜΗΜΑ B Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΝΟΡ1Κ-Π5Σ ΑΠΟΦΑΣΗ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΔΑ: ΒΕΝΝΟΡ1Κ-Π5Σ ΑΠΟΦΑΣΗ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13/05/2013 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : Φ 5734 / 1813 / ΠΕΡΙΒ-ΣΑ / 2013 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68)

Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚ Ε Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓ (ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ) / ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΡ Γ Α ΕΙΑ Α ΕΙΑ (ΑΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ) ΕΙ ΙΚΗ Α ΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΤΙΚΑ / ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΙΚ ΟΡ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Θεοδωράτου & Βέλλιου Ταχ. Κώδικας : 351 00 Πληροφορίες : Β. Γεράγγελος Τηλέφωνο : 22310-43191 Fax : 22310-42502 ΚΟΙΝ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Θεοδωράτου & Βέλλιου Ταχ. Κώδικας : 351 00 Πληροφορίες : Β. Γεράγγελος Τηλέφωνο : 22310-43191 Fax : 22310-42502 ΚΟΙΝ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 26 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθ. Πρωτ. 57770/6204 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒ. & ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

: arditzoglou.l@evia.pste.gov.gr

: arditzoglou.l@evia.pste.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Χαλκίδα : 20-10 - 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 8542 / Φ14 / 3238 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

α) Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος και η λήψη όλων των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν, προληπτικών µέτρων.

α) Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος και η λήψη όλων των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν, προληπτικών µέτρων. Ν. 1650/86 (ΦΕΚ - 160 Α') : Για την προστασία του περιβάλλοντος [Αρχή Τροποποίησης] (Με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 3010/02, ΦΕΚ-91 Α ορίζεται ότι : «Όπου στο Ν. 1650/1986 για την προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 1000 kw Θέση «ΑΚΡΕΒΑΤΟΙ» ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΑΪΝΙΑΣ ΔHMOY ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /18.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 94

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /18.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 94 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ) / ΒΕΒΑΙΩΣΗ (ΑΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ) ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ Σ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6215 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 209 21 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4014 Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστη ριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 19 Αριθμ. Συνεδρίασης 19 η /11.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 140

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 19 Αριθμ. Συνεδρίασης 19 η /11.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 140 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων. Διπλωματική εργασία. Καταγραφή και ταξινόμηση λατομικής και περιβαλλοντικής ελληνικής νομοθεσίας

Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων. Διπλωματική εργασία. Καταγραφή και ταξινόμηση λατομικής και περιβαλλοντικής ελληνικής νομοθεσίας Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Διπλωματική εργασία Καταγραφή και ταξινόμηση λατομικής και περιβαλλοντικής ελληνικής νομοθεσίας Πασιπουλαρίδης Παύλος Εξεταστική επιτροπή Αγιουτάντης Ζαχαρίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26-9 - 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Π. 52891 ΑΠΟΦΑΣΗ Πρότυπες Περιβαλλοντικές εσµεύσεις για τις δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα