Χρυσαφώ Τσούκα Αναπληρώτρια Kαθηγήτρια Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χρυσαφώ Τσούκα Αναπληρώτρια Kαθηγήτρια Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών"

Transcript

1 Συμμετοχή της Ελλάδος στον Κανονισμό 1259/2010 για το εφαρμοστέο δίκαιο στο διαζύγιο και το δικαστικό χωρισμό («Ρώμη ΙΙΙ») Χρυσαφώ Τσούκα Αναπληρώτρια Kαθηγήτρια Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών Για να αποφανθεί κανείς ως προς την σκοπιμότητα συμμετοχής της Ελλάδος στον Κανονισμό για το εφαρμοστέο δίκαιο στην λύση του γάμου, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη η γενικότερη φυσιογνωμία του νομοθετικού αυτού κειμένου (και τα προβλήματα που απορρέουν εξ αυτής) (Α), τα ειδικότερα ζητήματα που θέτει ενδεχομένως ο συγκεκριμένος Κανονισμός εν σχέσει προς την Ελλάδα (Β) και, τέλος, τα πιθανά πλεονεκτήματα που εμφανίζει η εν λόγω ευρωπαϊκή ρύθμιση (Γ). Α. Η γενικότερη φυσιογνωμία του Κανονισμού Ρώμη 1259/2010 (Ρώμη ΙΙΙ) 1 Ο Κανονισμός Ρώμη ΙΙΙ για το εφαρμοστέο δίκαιο στην λύση του γάμου χαρακτηρίζεται από τον προσδιορισμό της lex causae της σχέσεως αυτής κατά τρόπο υποκειμενικό και αντικειμενικό δηλαδή, διά της καθιερώσεως της λεγόμενης αρχής της αυτονομίας της βουλήσεως και της ευχέρειας των συζύγων να επιλέξουν οι ίδιοι το εφαρμοστέο δίκαιο και της 1 Για τον Κανονισμό αυτό και τα επί μέρους ζητήματα που ανακύπτουν εν σχέσει προς τις ρυθμίσεις του βλ. E. Becker, Die Vereinheitlichung von Kollisionsnormen im europäischen Familienrecht Rom III, NJW 65 (2011) σ , A. Fiorini, Rome III Choice of Law in divorce: is the Europeanization of Family Law Going Too Far?, Int J Law Policy Family 22 (2008) σ , P. Franzina (Ed.), Commentary on Rome III Regulation, Le nuove Leggi Civili Commentate 2011, P. Hammje, Le nouveau Règlement (UE) n o 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, Rev. crit.. DIP 100 (2011) σ , T. Helms, Reform des internationalen Scheidungsrechts durch die Rom III-VO, FamRZ 2011 σ , Th. Kruger, Rome III and parties choice, διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση και P. W. von Mohrenfels, Die Rom III-VO Teilvereinheitlichung des europäischen internationalen Scheidungsrechts, ZEuP 21 (2013) σ , M. Torga, Party autonomy of the spouses under the Rome III Regulation in Estonia can private international law change substantive law?, διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση I. Viarengo, Il regolamento UE sulla legge applicabile alla separazione e al divorzio e il ruolo della volontà delle parti, Riv Dir Int priv e proc XLVII (2011) σ Βλ. επίσης Χρ. Τσούκα, Ο Κανονισμός 1259/2010 για την θέσπιση ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα του δικαίου που είναι εφαρμοστέο στο διαζύγιο και το δικαστικό χωρισμό, Νομική Επιθεώρηση 38 (2011) σ

2 προβλέψεως του δικαίου που θα εφαρμοσθεί ελλείψει ανάλογης επιλογής. Ως προς το πρώτο σημείο, παρατηρείται ότι καθιερώνονται ορισμένοι περιορισμοί, όσον αφορά την επιλογή του εφαρμοστέου δικαίου, ενώ προκειμένου για το αντικειμενικώς εφαρμοστέο δίκαιο ο Κανονισμός προβλέπει την εφαρμογή περισσοτέρων δικαίων, εφαρμοστέων κατά τρόπο διαδοχικό. - «Θρυμματισμός» των εφαρμοστέων λύσεων: Ένα βασικό χαρακτηριστικό του συστήματος που καθιερώνει ο Κανονισμός Ρώμη ΙΙΙ για τον προσδιορισμό του εφαρμοστέου δικαίου στην λύση του γάμου είναι η υιοθέτηση περισσότερων συνδετικών στοιχείων. Ενόψει αυτού, θα μπορούσε να ισχυρισθεί κανείς ότι το σύστημα που καθιερώνει ο Κανονισμός για το εφαρμοστέο δίκαιο στο διαζύγιο και το δικαστικό χωρισμό είναι αρκετά πολύπλοκο. Θα πρέπει ωστόσο να παρατηρηθεί ότι το σύστημα προσδιορισμού του εφαρμοστέου δικαίου στο διαζύγιο στο πλαίσιο του Κανονισμού Ρώμη ΙΙΙ (1259/2010) εμφανίζει αρκετές ομοιότητες με τον τρόπο προσεγγίσεως του προβλήματος αυτού στο πλαίσιο του κοινού ελληνικού ιδιωτικού διεθνούς δικαίου. Και τούτο υπό την έννοια ότι και στο πεδίο του Αστικού Κώδικα το εφαρμοστέο δίκαιο στο διαζύγιο και το δικαστικό χωρισμό προσδιορίζεται βάσει ενός διαδοχικού συστήματος στο πλαίσιο του οποίου μάλιστα χρησιμοποιούνται στοιχεία ανάλογα με αυτά που χρησιμοποιούνται και στον Κανονισμό 1259/2010 (άρθρο 16 σε συνδυασμό προς το άρθρο 14 ΑΚ). Οι λύσεις του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου και, ακριβέστερα, οι κανόνες περί του εφαρμοστέου δικαίου, εμφανίζουν ορισμένη πολυπλοκότητα, όμως αυτή είναι εγγενές χαρακτηριστικό του δικαιϊκού αυτού κλάδου απαντάται, δηλαδή, και σε εθνικό επίπεδο και δεν είναι αποτέλεσμα της παρεμβάσεως του ευρωπαίου νομοθέτη. Αντιθέτως, η υιοθέτηση ενιαίων κανόνων συγκρούσεως σε ευρωπαϊκό επίπεδο περιορίζει τον «θρυμματισμό» των εφαρμοστέων κανόνων. - Επιλογή του εφαρμοστέου δικαίου περιορισμοί: Εξάλλου, όσον αφορά την καθιέρωση της αρχής της αυτονομίας της βουλήσεως, θα πρέπει εκτός των άλλων να παρατηρηθεί (βλ. εκτενέστερα υπό Β) ότι ο περιορισμός αυτής, υπό την έννοια της δυνατότητας επιλογής μεταξύ ορισμένων δικαίων, είναι αποτέλεσμα της οικογενειακού δικαίου φύσεως της εννόμου σχέσεως που είναι αντικείμενο του Κανονισμού Ρώμη ΙΙΙ. Απεριόριστη δυνατότητα επιλογής του εφαρμοστέου δικαίου υιοθετείται, όσον αφορά σχέσεις αμιγώς αφορά περιουσιακής φύσεως (συμβάσεις ή εξωσυμβατικές ενοχές) στο πλαίσιο τόσο των εθνικών δικαίων όσο και του ενωσιακού ιδιωτικού διεθνούς δικαίου (βλ. τις ρυθμίσεις των Κανονισμών 864/2007 και 593/2008 για το εφαρμοστέο δίκαιο στις εξωσυμβατικές και τις συμβατικές ενοχές). 2

3 Προκειμένου για σχέσεις, όπως η λύση του γάμου, τυχόν αναγνώριση της δυνατότητας επιλογής οποιουδήποτε δικαίου, ακόμη και στερούμενου οποιουδήποτε συνδέσμου με την ρυθμιστέα σχέση, θα οδηγούσε σε πλήρη «ιδιωτικοποίησή» τους 2. Β. Ειδικότερα προβλήματα που τίθενται στο πλαίσιο της ελληνικής εννόμου τάξεως σε περίπτωση συμμετοχής της Ελλάδος στον Κανονισμό Ρώμη ΙΙΙ Τα ειδικότερα προβλήματα που τίθενται για την Ελλάδα σε περίπτωση συμμετοχής της στον Κανονισμό 1259/2010 αφορούν τη δυνατότητα επιλογής του εφαρμοστέου δικαίου, λύση νέα για το ελληνικό δικαιϊκό σύστημα, αλλά και την λύση οικογενειακών ενώσεων μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου. - Δυνατότητα επιλογής του δικαίου: Η βασική καινοτομία του Κανονισμού 1259/2010 για το εφαρμοστέο δίκαιο στο διαζύγιο και το δικαστικό χωρισμό («Ρώμη ΙΙΙ»), τόσο εν γένει όσο και ειδικότερα όσον αφορά την Ελλάδα, είναι η δυνατότητα επιλογής του εφαρμοστέου δικαίου από τους συζύγους (άρθρα 5 επ.). Είναι γεγονός ότι η ευχέρεια αυτή είναι άγνωστη στην ελληνική νομική πραγματικότητα και, υπό μία έννοια, μία τέτοια λύση κινδυνεύει να καταστήσει το ζήτημα του νομικού καθεστώτος των διεθνών διαζυγίων «ιδιωτική» υπόθεση. Θα πρέπει, ωστόσο, να ληφθεί υπόψη ότι τα κείμενα του ευρωπαίου νομοθέτη για το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο έχουν αποτελέσει πηγή ανάλογων καινοτομιών και σε άλλες περιπτώσεις (βλ. το άρθρο 14 του Κανονισμού 864/2007 για το εφαρμοστέο δίκαιο στις εξωσυμβατικές ενοχές, αλλά και το άρθρο 22 του Κανονισμού 650/2012 σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων, την αποδοχή και εκτέλεση δημοσίων εγγράφων στον τομέα της κληρονομικής διαδοχής και την καθιέρωση ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου, ρυθμίσεις που επίσης εισάγουν τη δυνατότητα επιλογής του εφαρμοστέου δικαίου στα θέματα που αφορούν οι δύο Κανονισμοί. Όμως και στις περιπτώσεις αυτές η δυνατότητα επιλογής εφαρμοστέου δικαίου ήταν επίσης άγνωστη στο κοινό ελληνικό ιδιωτικό διεθνές δίκαιο). - Κατά δεύτερο λόγο, η «ιδιωτικοποίηση» του διαζυγίου υφίσταται ήδη στο πεδίο του εσωτερικού δικαίου διά της δυνατότητας εκδόσεως συναινετικού διαζυγίου, είναι δε σε ανάλογες 2 Ανάλογος περιορισμός της αυτονομίας της βουλήσεως υπάρχει και στο πλαίσιο της προτάσεως Κανονσιμού σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων στον τομέα των περιουσιακών σχέσεων των συζύγων [COM(2011) 126 άρθρο 16]. 3

4 περιπτώσεις που είναι πιθανόν να υπάρξει συμφωνία περί του εφαρμοστέου δικαίου. - Θα πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι η δυνατότητα επιλογής του εφαρμοστέου δικαίου που καθιερώνει ο Κανονισμός Ρώμη ΙΙΙ είναι περιορισμένη, υπό την έννοια ότι μπορεί να γίνει μεταξύ συγκεκριμένων δικαίων που κατά τεκμήριο εμφανίζουν σύνδεσμο με την συζυγική σχέση, και δεν μπορεί να επιλεγεί οποιοδήποτε δίκαιο, ακόμη και μη συνδεόμενο με την υπόθεση. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι σε μεγάλο βαθμό το άρθρο 5 (που ρυθμίζει τα της επιλογής δικαίου και ορίζει ειδικότερα τα δίκαια που μπορούν να επιλεγούν) παρουσιάζει αρκετές ομοιότητες με το άρθρο 8 του Κανονισμού που ορίζει το δίκαιο που θα εφαρμοσθεί ελλείψει επιλογής των μερών. - Τέλος σε πρακτικό επίπεδο, κανένα στοιχείο του Κανονισμού δεν υποχρεώνει τους ενδιαφερόμενους να προβούν σε ανάλογη επιλογή, το πιθανότερο δε είναι ότι στην Ελλάδα τα υποκείμενα, αλλά και οι επαγγελματίες, του δικαίου θα αργήσουν να εξοικειωθούν με την ευχέρεια αυτή και το πιθανότερο είναι ότι θα εφαρμόζεται το άρθρο 8 (που ορίζει ποιο δίκαιο θα εφαρμοσθεί ελλείψει επιλογής). - Λύση του γάμου ομόφυλων ζευγαριών: Ένα ζήτημα που θα εμπόδιζε ίσως την «προσχώρηση» της Ελλάδος στον Κανονισμό Ρώμη ΙΙΙ θα ήταν η αντιμετώπιση της λύσεως του γάμου μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου. Η υποβολή αναλόγων αιτημάτων στα ελληνικά δικαστήρια θα δημιουργούσε προβλήματα, εάν τα δικαστήρια ήταν, πράγματι, υποχρεωμένα να προβούν στην λύση ενώσεων αυτού του είδους. Θα πρέπει, ωστόσο, να υπογραμμισθεί ότι η νομική πραγματικότητα που διαμορφώνεται βάσει του Κανονισμού 1259/2010 είναι τελείως διαφορετική: κατά πρώτο λόγο, θα πρέπει να τονισθεί ότι, σύμφωνα με το άρθρο 1 2 β, το θέμα του κύρους του γάμου εξαιρείται του καθ ύλην πεδίου εφαρμογής του Κανονισμού. Άρα, το κοινό ελληνικό ιδιωτικό διεθνές δίκαιο είναι το μόνο «αρμόδιο» να αποφανθεί, εάν ο γάμος αυτός υφίσταται και μπορεί, συνεπώς, να λυθεί. Κατά δεύτερο λόγο, και κυρίως, το άρθρο 13 του Κανονισμού Ρώμη ΙΙΙ, το οποίο φέρει τον τίτλο «διαφορές μεταξύ εθνικών νομοθεσιών», προβλέπει ότι «καμία διάταξη του παρόντος κανονισμού δεν υποχρεώνει τα δικαστήρια συμμετέχοντος κράτους μέλους, το δίκαιο του οποίου δεν προβλέπει τον θεσμό του διαζυγίου ή δεν αναγνωρίζει τον εν λόγω γάμο ως έγκυρο για τον σκοπό της έκδοσης διαζυγίου, να εκδώσουν διαζύγιο κατ εφαρμογή του παρόντος κανονισμού». Άρα, εάν τα ελληνικά δικαστήρια επιληφθούν αγωγής λύσεως του γάμου μεταξύ δύο προσώπων του ιδίου φύλου, δεν θα αποδεχθούν το σχετικό αίτημα, καθόσον ο γάμος αυτός θα είναι έναντι της Ελλάδος 4

5 ανυπόστατος (το πιθανότερο, λόγω της αντιθέσεως του δικαίου βάσει του οποίου συνήφθη αυτός, στην ελληνική δημόσια τάξη) 3. Γ. Πλεονεκτήματα του Κανονισμού του Κανονισμού 1259/2010 Εκτός από τη γενικότερη θετική σημασία που έχει σε κάθε περίπτωση η ενοποίηση των κανόνων δικαίου, θα πρέπει να αναφερθούν ειδικότερα η καταπολέμηση της άγρας δικαστηρίου (forum shopping), η (πρόσθετη) βεβαιότητα δικαίου που επιτυγχάνεται μέσω της επιλογής εφαρμοστέου δικαίου από τα μέρη καθώς η κατ αρχήν θετική σημασία της επιλογής της συνήθους διαμονής ως βασικού στοιχείου καθοριστικού του εφαρμοστέου δικαίου. - Καταπολέμηση του forum shopping: Σε περίπτωση μη ισχύος ενιαίων κανόνων για το εφαρμοστέο δίκαιο στο διαζύγιο και ενόψει των ρυθμίσεων του Κανονισμού 2201/2003 («Βρυξέλλες ΙΙα) για τη διεθνή δικαιοδοσία (ο οποίος προβλέπει ότι στην περίπτωση γαμικών διαφορών έχουν διεθνή δικαιοδοσία τα δικαστήρια περισσοτέρων κρατών μελών χωρίς να υπάρχει ιεραρχική σχέση μεταξύ των διαφόρων βάσεων διεθνούς δικαιοδοσίας) ενισχύεται η άγρα δικαστηρίου η δυνατότητα, δηλαδή, του ενός εκ των δύο μερών να επιδιώξει να προλάβει να απευθυνθεί πρώτο στα δικαστήρια του κράτους, το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο του οποίου εξασφαλίζει μία ευνοϊκή γι αυτόν λύση, εις βάρος του άλλου συζύγου. - Αρχή της αυτονομίας της βουλήσεως: Η δυνατότητα επιλογής του εφαρμοστέου δικαίου εξασφαλίζει, από την άλλη πλευρά, βεβαιότητα δικαίου, σύμφωνη με τις προσδοκίες των μερών. - Προτίμηση της συνήθους διαμονής ως συνδετικού στοιχείου: Προκειμένου για τα συνδετικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο του Κανονισμού 1259/2010 (ανεξαρτήτως του εάν πρόκειται για τον καθορισμό των δικαίων μεταξύ των οποίων μπορούν τα μέρη να επιλέξουν το εφαρμοστέο δίκαιο ή τον προσδιορισμό του εφαρμοστέου δικαίου ελλείψει επιλογής των μερών) και ακριβέστερα για την «πρωτοκαθεδρία» της έννοιας της 3 Το ίδιο πρόβλημα θα ανακύψει και στο πλαίσιο των Κανονισμών για τις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων και των καταχωρημένων συντρόφων, αν τυχόν αυτοί υιοθετηθούν. Βλ. τις σχετικές προτάσεις COM(2011) 126 και COM(2011) 127 σχετικά αντιστοίχως με τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων στον τομέα των περιουσιακών σχέσεων των συζύγων και με τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων στον τομέα των περιουσιακών σχέσεων των καταχωρημένων συντρόφων. Δεν αποκλείεται έτσι να τεθεί, και στην περίπτωση αυτή, θέμα ενισχυμένης συνεργασίας. Και ενόψει του γεγονότος ότι ο θεσμός του γάμου ή του θεσμού της καταχωρημένης συμβιώσεως μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου. 5

6 συνήθους διαμονής εις βάρος της ιθαγένειας, θα πρέπει να παρατηρηθεί ότι πρόκειται για μία γενικότερη τάση του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου μία τάση, δηλαδή, που δεν χαρακτηρίζει μόνον το ευρωπαϊκό ιδιωτικό διεθνές δίκαιο. Η τάση αυτή έχει γενικότερο χαρακτήρα και όσον αφορά το καθ ύλην πεδίο εφαρμογής της: ανάλογες ρυθμίσεις που προκρίνουν την συνήθη διαμονή (αντί της ιθαγένειας) απαντώνται και όσον αφορά την ρύθμιση, από άποψη ιδιωτικού διεθνούς δικαίου, και άλλων σχέσεων. Επί της ουσίας, πάντως, θα πρέπει να παρατηρηθεί ότι η συνήθης διαμονή ως συνδετικό στοιχείο εξασφαλίζει, σε μεγαλύτερο βαθμό απ ό,τι η ιθαγένεια, την εφαρμογή ενός δικαίου με το οποίο συνδέεται το πρόσωπο ή τα πρόσωπα στα οποία αναφερόμαστε κάθε φορά, ενώ, εν σχέσει προς την ιθαγένεια, τίθεται το πρόβλημα προσδιορισμού του εφαρμοστέου δικαίου σε περίπτωση πολυιθαγένειας. 6

Η ΠΡΌΤΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ ΓΙΑ ΤΗ ΡΎΘΜΙΣΗ

Η ΠΡΌΤΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ ΓΙΑ ΤΗ ΡΎΘΜΙΣΗ Η ΠΡΌΤΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ ΓΙΑ ΤΗ ΡΎΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΎΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΉΣ ΔΙΑΔΟΧΉΣ ΒΡΥΞΈΛΛΕΣ ΙV * ΚΛΑΊΡΗΣ Κ. ΣΠΎΡΟΥ ** Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Η σπουδαιότητα των διασυνοριακών περιπτώσεων κληρονομικής διαδοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ EΓΚΥΚΛΙΟΣ 35 η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22 Μαΐου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθµ. πρωτ. 275 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Ταχ.Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΔΑΚΗ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΔ.Δ.Δ. 1

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΔΑΚΗ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΔ.Δ.Δ. 1 Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΔΑΚΗ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΔ.Δ.Δ. 1 Ιωάννης Χ. Βούλγαρης Ομότιμος Καθηγητής Νομικής Σχολής στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Γεώργιος Μαριδάκης

Διαβάστε περισσότερα

H σύνταξη ανασφάλιστων υπερηλίκων από τη σκοπιά των Κανονισμών 883/2004 και 987/2009

H σύνταξη ανασφάλιστων υπερηλίκων από τη σκοπιά των Κανονισμών 883/2004 και 987/2009 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ Ιδρυτής: ΑΝΤΩΝΙΟΣ I. ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ Διευθυντής: ΑΘΗΝΑ ΑΝΤ. ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ, Δικηγόρος ΕΤΟΣ ΝΕ' - Αριθμ. τευχ. 4/641 ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ιούλιος-Αύγουστος 2013 τηλ.: 210-3635651 fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) 44/2001* Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΉ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) 44/2001* Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) 44/2001* ΙΩΆΝΝΗΣ ΣΤ. ΔΕΛΗΚΩΣΤΌΠΟΥΛΟΣ ** Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΉ Η διαδικασία δημιουργίας της νέας ευρωπαϊκής έννομης τάξης προϋποθέτει, αφενός την πλήρη και ελεύθερη κυκλοφορία

Διαβάστε περισσότερα

Διαμεσολάβηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Μια Εισαγωγή

Διαμεσολάβηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Μια Εισαγωγή Διαμεσολάβηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Μια Εισαγωγή του Δρ Felix Steffek LLM (Cambridge), Ιούνιος 2012 Ι. Διαμεσολάβηση 1. Ορισμός και Χαρακτηριστικά Η διαμεσολάβηση είναι μία μεταξύ πολλών διαδικασιών για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 3 (Απόφαση 246/2014 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων)

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 3 (Απόφαση 246/2014 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Αθήνα, 30/07/2014 Αριθμ. Πρωτ: 3220 ΠΡΟΣ : ΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ. Πανεπιστημιακές Παραδόσεις

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ. Πανεπιστημιακές Παραδόσεις ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ Πανεπιστημιακές Παραδόσεις Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Επισκέπτης Καθηγητής, Europa-Institut, Universität des

Διαβάστε περισσότερα

«Η διεθνής δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων επί κληρονομικών διαφορών και υποθέσεων»

«Η διεθνής δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων επί κληρονομικών διαφορών και υποθέσεων» 1 «Η διεθνής δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων επί κληρονομικών διαφορών και υποθέσεων» Επιμέλεια : Κώστας Αντωνίου, ικηγόρος, μέλος της συντακτικής ομάδας του indubio.gr Η πνευματική ιδιοκτησία αποκτάται

Διαβάστε περισσότερα

Η Αντισυνταγματικότητα της Σαρία στην ελληνική έννομη τάξη. Κατερίνα Χνιτίδου

Η Αντισυνταγματικότητα της Σαρία στην ελληνική έννομη τάξη. Κατερίνα Χνιτίδου Η Αντισυνταγματικότητα της Σαρία στην ελληνική έννομη τάξη Κατερίνα Χνιτίδου I. Εισαγωγή Ο θεσμός της Σαρία στην Ελλάδα έχει μακρά ιστορία. Αρχικά, ο θεσμός του μουφτή και κατ' επέκταση ο ιερός μουσουλμανικός

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΠΑΓΩΓΗ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΑΠΟ ΓΟΝΕΙΣ ΟΔΗΓΟΣ Ο ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΠΑΓΩΓΗ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΑΠΟ ΓΟΝΕΙΣ ΟΔΗΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

για την εφαρμογή του κανονισμού για τη θέσπιση διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής

για την εφαρμογή του κανονισμού για τη θέσπιση διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής Πρακτικός οδηγός για την εφαρμογή του κανονισμού για τη θέσπιση διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο Σε Αστικές Και Εμπορικές Υποθέσεις Πίνακας περιεχομένων I. Εισαγωγή:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 15.11.2005 COM(2005) 569 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ι ΙΩΤΙΚΟ ΙΕΘΝΕΣ ΙΚΑΙΟ «Η ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικά δικαιώματα, ιδιότητα του πολίτη και μετανάστες

Κοινωνικά δικαιώματα, ιδιότητα του πολίτη και μετανάστες Κοινωνικά δικαιώματα, ιδιότητα του πολίτη και μετανάστες του Ακρίτα Καϊδατζή 1 Ι. Εισαγωγή Μία απ τις βασικές πτυχές των πολιτικών κοινωνικής ένταξης των αλλοδαπών μεταναστών αποτελεί και η διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η ΑΡ. 3 / 2009

Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η ΑΡ. 3 / 2009 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 29-09-2009 Αριθ. Πρωτ. Γ/ΕΞ/5740/29-09-2009 Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η ΑΡ. 3 / 2009 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνήλθε µετά από πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ. Έγγραφο Διαβούλευσης 1

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ. Έγγραφο Διαβούλευσης 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αριθμ. Πρωτ : 1623 Αθήνα, 14/04/2015 ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Έγγραφο Διαβούλευσης 1 1. Κεντρικές Αρχές Αγορών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Υφιστάμενες ελλείψεις και μελλοντικές προοπτικές του ευρωπαϊκού ιδιωτικού διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΥΘΎΝΗ ΤΟΥ ΑΠΟΚΤΏΝΤΟΣ ΠΕΡΙΟΥΣΊΑ Ή ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗ

Η ΕΥΘΎΝΗ ΤΟΥ ΑΠΟΚΤΏΝΤΟΣ ΠΕΡΙΟΥΣΊΑ Ή ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗ Η ΕΥΘΎΝΗ ΤΟΥ ΑΠΟΚΤΏΝΤΟΣ ΠΕΡΙΟΥΣΊΑ Ή ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗ ΣΤΟ ΙΔΙΩΤΙΚΌ ΔΙΕΘΝΈΣ ΔΊΚΑΙΟ (ΜΕ ΑΦΟΡΜΉ ΤΗΝ ΕΦΠΕΙΡ 94/2009) * ΓΙΏΡΓΟΣ ΠΑΝΌΠΟΥΛΟΣ ** Εἰ γάρ τις προθείη πᾶσι ἀνθρώποισι ἐκλέξασθαι κελεύων νόμους τοὺς καλλίστους

Διαβάστε περισσότερα

«Η Ανταγωνιστική Δραστηριότητα και η Προστασία της»

«Η Ανταγωνιστική Δραστηριότητα και η Προστασία της» 21 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου Θεσσαλονίκη, 14, 15 & 16 Οκτωβρίου 2011 «Η Ανταγωνιστική Δραστηριότητα και η Προστασία της» Παρέμβαση: Πώς Ένα Φθηνό Εισιτήριο Εισόδου στο Καζίνο Μπορεί να Κοστίσει

Διαβάστε περισσότερα

Επιλεγμένα κείμενα αναφοράς

Επιλεγμένα κείμενα αναφοράς Οδηγία 2005/85/ΕΚ σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα Επιλεγμένα κείμενα αναφοράς Αθήνα, Μάρτιος 2010 Φωτογραφία

Διαβάστε περισσότερα

Θεσμοθέτηση κατώτατων ορίων εργασίας 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Θεσμοθέτηση κατώτατων ορίων εργασίας 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Θεσμοθέτηση κατώτατων ορίων εργασίας 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις....3 Β. Διαμορφωτικοί παράγοντες κατώτατων ορίων προστασίας. 6 Γ. Ρυθμιστικές αρχές των σχέσεων μεταξύ διαμορφωτικών παραγόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΙΤΣΟΣ

ΘΕΜΑ: ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΙΤΣΟΣ ΤΜΗΜΑ: ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΕΞΑΜΗΝΟ: Η ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΙΤΣΟΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ:ΑΝΔΡΕΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Α.Μ. 11319

Διαβάστε περισσότερα

Θεσµική προστασία της ελεύθερης συµβίωσης.

Θεσµική προστασία της ελεύθερης συµβίωσης. Συνταγµατική κατοχύρωση του γάµου και Θεσµική προστασία της ελεύθερης συµβίωσης. Constitutional consolidation of marriage and Institutional protection of free union. της φοιτήτριας Γουµαλάτσου Σάρας. Α.Μ.1340200200103

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 18.6.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 165/63 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Μαΐου 2013 για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΡΡΕΟΥΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΦΟΠΛΙΣΜΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ * Ιωάννης Χαμηλοθώρης Εφέτης Αθηνών. Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΡΡΕΟΥΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΦΟΠΛΙΣΜΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ * Ιωάννης Χαμηλοθώρης Εφέτης Αθηνών. Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΡΡΕΟΥΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΦΟΠΛΙΣΜΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ * Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Ιωάννης Χαμηλοθώρης Εφέτης Αθηνών Το ζήτημα της ευθύνης του κυρίου του πλοίου για τις απορρέουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Κωνσταντίνος Παπαδιαμάντης * Βιβλιογραφία: Ελληνόγλωσση: Ανδρουτσόπουλος Δ., Η σύμβασις εμπορικής αντιπροσωπείας, 1968. Αργυριάδης Α., Καταγγελία εμπορικής

Διαβάστε περισσότερα

Προοίμιο. Ι. Μια ευρωπαϊκή προσέγγιση στη μεταφορά τραπεζικών λογαριασμών

Προοίμιο. Ι. Μια ευρωπαϊκή προσέγγιση στη μεταφορά τραπεζικών λογαριασμών www.hba.gr Προοίμιο Σκοπός του παρόντος, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Κοινών Αρχών, είναι να εξηγήσει τους λόγους που οδήγησαν στην υιοθέτηση των Κοινών Αρχών για τη μεταφορά εγχώριων προσωπικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ανακοίνωσης για το Τρίτο Πανελλήνιο Συνέδριο ΠΟ: «Η διεθνής οικονοµία στον 21 ο αιώνα: Προς την παγκοσµιοποίηση ή προς την κυριαρχία των

Πρόταση ανακοίνωσης για το Τρίτο Πανελλήνιο Συνέδριο ΠΟ: «Η διεθνής οικονοµία στον 21 ο αιώνα: Προς την παγκοσµιοποίηση ή προς την κυριαρχία των Εύα Θεοχαρίδη ATER Πανεπιστήµιο Paris X-Nanterre Πρόταση ανακοίνωσης για το Τρίτο Πανελλήνιο Συνέδριο ΠΟ: «Η διεθνής οικονοµία στον 21 ο αιώνα: Προς την παγκοσµιοποίηση ή προς την κυριαρχία των περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Ιφ. Καµτσίδου Επ. καθηγήτρια ΑΠΘ

Η ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Ιφ. Καµτσίδου Επ. καθηγήτρια ΑΠΘ Η ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Ιφ. Καµτσίδου Επ. καθηγήτρια ΑΠΘ Ι. Η αναθεώρηση που δεν έγινε: µια επιλογή συµβολικής κυρίως σηµασίας; Μια από τις λίγες περιπτώσεις, όπου

Διαβάστε περισσότερα