ΚΛΑΔΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ. Κρουαζιέρα: Ένας κλάδος με δυνητικά έσοδα ύψους 2δις ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ. Αύγουστος 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΛΑΔΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ. Κρουαζιέρα: Ένας κλάδος με δυνητικά έσοδα ύψους 2δις ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ. Αύγουστος 2012"

Transcript

1 ΚΛΑΔΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ * Αύγουστος 2012 Κρουαζιέρα: Ένας κλάδος με δυνητικά έσοδα ύψους 2δις Παύλος Μυλωνάς Οικονομικός Σύμβουλος του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας (+30210) , Ζ θξνπαδηέξα απνηειεί έλαλ ηαρέσο αλαπηπζζόκελν ηνκέα, κε ηνπο ηνπξίζηεο θξνπαδηέξαο ζε παγθόζκην επίπεδν λα δηπιαζηάδνληαη ηελ ηειεπηαία δεθαεηία θαη λα μεπεξλνύλ ηα 20 εθαη. ην Βάζεη ησλ εθηηκήζεώλ καο, θηλεηήξηεο δπλάκεηο απηήο ηεο αλόδνπ είλαη ε αύμεζε ηνπ θαηά θεθαιήλ εηζνδήκαηνο παγθνζκίσο θαζώο θαη ε ζπγθξάηεζε ησλ ηηκώλ ζηα παθέηα θξνπαδηέξαο (θπξίσο ιόγσ νηθνλνκηώλ θιίκαθαο). Πε απηή ηε δηεζλή άλζηζε ηνπ θιάδνπ, ε Κεζόγεηνο αλαδεηθλύεηαη βαζηθόο πξννξηζκόο, θαηαθέξλνληαο ηα ηειεπηαία ρξόληα λα απμήζεη ην κεξίδηό ηεο ζηελ παγθόζκηα αγνξά θξνπαδηέξαο (ζην 21% ην 2009 από 15% ην 2004). Νη ρώξεο κε ηελ πςειόηεξε επηζθεςηκόηεηα ζηελ Δπξώπε είλαη ε Ηηαιία, ε Ηζπαλία θαη ε Διιάδα νη νπνίεο ειθύνπλ ε θαζεκηά 2-2,5 εθαη. ηνπξίζηεο θξνπαδηέξαο εηεζίσο. Αλ θαη ε Διιάδα απνηειεί έλαλ εμαηξεηηθά ειθπζηηθό πξννξηζκό θξνπαδηέξαο, δελ θαηαθέξλεη λα απνξξνθήζεη ηα ηνπξηζηηθά έζνδα πνπ ηεο αλαινγνύλ, θαζώο ηα ειιεληθά ιηκάληα δελ πξνηηκώληαη σο ζεκεία εθθίλεζεο θξνπαδηέξαο (home ports) ιόγσ ρακειήο αληαγσληζηηθόηεηαο. Ζ αδπλακία απηή είλαη θαίξηαο ζεκαζίαο, θαζώο ε κέζε δαπάλε αλά επηβάηε (από ηνλ ίδην θαη από ηελ εηαηξεία θξνπαδηέξαο) είλαη ηεο ηάμεο ησλ 600 ζηα ιηκάληα εθθίλεζεο θαη ηεο ηάμεο ησλ 80 ζηα ιηκάληα δηέιεπζεο (ports-of-call). Βάζεη ηνπ ππνδείγκαηόο καο, ε δηεζλήο δήηεζε ζα μεπεξάζεη ηα 30 εθαη. ηνπξίζηεο ην Πηελ πεξίπησζε πνπ ε Διιάδα δηαηεξήζεη ζηαζεξό ην κεξίδηό ηεο ζηελ παγθόζκηα αγνξά θξνπαδηέξαο, ηα εηήζηα έζνδα ηνπ θιάδνπ ζα αγγίμνπλ ην 0,9 δηο. ην 2016 (από 0,6 δηο. ην 2011). Ζ Διιάδα κπνξεί ηελ επόκελε πεληαεηία λα απνξξνθήζεη αθόκα πςειόηεξν όθεινο απηό πνπ πξαγκαηηθά ηεο αλαινγεί βάζεη ησλ θπζηθώλ ζπγθξηηηθώλ ηεο πιενλεθηεκάησλ - αλ αξζνύλ ζεκαληηθέο δνκηθέο ζηξεβιώζεηο. Ζ πιήξεο άξζε ηνπ θακπνηάδ θαη ε πινπνίεζε ησλ επελδπηηθώλ πξνγξακκάησλ ησλ ιηκαληώλ είλαη θηλήζεηο πξνο ηε ζσζηή θαηεύζπλζε. Ωζηόζν, είλαη απαξαίηεην: λα πξνσζεζνύλ νη ζπκβάζεηο παξαρώξεζεο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ηεξκαηηθώλ ζηαζκώλ θαη γηα ηελ θαηαζθεπή βειηησηηθώλ έξγσλ λα βειηησζεί ε αληαγσληζηηθόηεηα ζε ηνκείο όπσο νη επηζθεπέο πινίσλ θαη ε ηξνθνδνζία θαπζίκσλ θαη λα δηακνξθσζεί ζηξαηεγηθή γηα ηελ νκαιή άθημε ησλ ηνπξηζηώλ ώζηε λα απνθεπρζνύλ θαζπζηεξήζεηο πνπ απνηξέπνπλ ηελ αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ. Πην ζελάξην αύμεζεο ηνπ home porting, ώζηε ηα 2/3 ησλ επηβαηώλ πνπ επηζθέπηνληαη ηελ Διιάδα λα μεθηλνύλ από ειιεληθά ιηκάληα, ε πξναλαθεξζείζα αύμεζε ηεο δηεζλνύο δήηεζεο ζα κπνξνύζε λα εθηηλάμεη ηα εηήζηα έζνδα από ηελ θξνπαδηέξα ζε επίπεδν θνληά ζηα 2 δηο. ην 2016 από 0,6 δηο. ην Διεύθσνση Στρατηγικής και Οικονομικής Ανάλσσης Αιόλου 86, Αθήνα, Ελλάδα Μελέηες

2 Φξαγθίζθα Βνπκβάθε, (+30210) , Καξία Πάββα, (+30210) , Αζαλαζία Θνπηνύδνπ, (+30210) , Ζ θξνπαδηέξα είλαη έλαο ηαρέσο αλαπηπζζόκελνο ηνπξηζηηθόο θιάδνο δηεζλώο. Πε παγθόζκην επίπεδν, ν αξηζκόο ηνπξηζηώλ θξνπαδηέξαο μεπέξαζε ηα 20 εθαη. ην 2011 (πεξίπνπ 2% ηνπ ζπλνιηθώλ ηνπξηζηηθώλ αθίμεσλ), ζεκεηώλνληαο κέζν εηήζην ξπζκό αλάπηπμεο 8% ηελ ηειεπηαία εηθνζαεηία (ζε ζρέζε κε 4% γηα ην ζπλνιηθό ηνπξηζκό). Από ηε δηεζλή απηή δπλακηθή, ε Διιάδα κπνξεί λα απνξξνθήζεη ζεκαληηθά νθέιε ιόγσ ησλ θπζηθώλ ζπγθξηηηθώλ πιενλεθηεκάησλ ηεο (γεσγξαθηθά, ηζηνξηθά θαη θιηκαηνινγηθά). Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε όηη ε αλνδηθή ηάζε ηεο δήηεζεο ηνπ θιάδνπ νδήγεζε ζε κέζε εηήζηα αύμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 15% ζηελ επηβαηηθή θίλεζε θξνπαδηέξαο ζην ιηκάλη ηνπ Ξεηξαηά θαηά ηελ ηξηεηία Ζ δηεζλήο αγνξά θξνπαδηέξαο Ζ δηεζλήο δήηεζε πξνθύπηεη ζε κεγάιν βαζκό από ηελ αγνξά ηεο Παγθφζκηα Εήηεζε Κξνπαδηέξαο (εθαη. επηβάηεο) Β. Ακεξηθή Δπξώπε Ινηπνί Ξεγή: European Cruise Council, PSA, Cruise Market Watch Βασικά Μεγέθη Παγκόσμιας Κρουαζιέρας 2010 Ρνπξίζηεο (εθαη.) Γπλακηθόηεηα (εθαη. θιίλεο) Εήηεζε (εθαη. λύρηεο) Κέζε δηάξθεηα δηακνλήο (λύρηεο) Ππλνιηθά Έζνδα ($ δηζ.) Έζνδα/ λύρηα/ επηβάηε ($) Κξνπαδ ηέξα Τνπξηζκφο , ,0% 1,4% 0,4 46 0,9% 0,6% ,0% 1,9% ,6% 2,7% % ζηνλ ηνπξηζκφ Ξεγή: UNWTO, G.P. Wild, Cruise Market Watch, ISL Cruise Ship register, Γειηία εηαηξεηώλ θξνπαδηέξαο, Δθηηκήζεηο ΔΡΔ Βόξεηαο Ακεξηθήο (Ζ.Ξ.Α. θαη Θαλαδάο) ε νπνία απνηειεί ρώξα πξνέιεπζεο ηνπ 60% ησλ επηβαηώλ θξνπαδηέξαο. Ωζηόζν, νη Δπξσπαίνη ηνπξίζηεο (πξνεξρόκελνη θπξίσο από ην Ζλ. Βαζίιεην θαη ηε Γεξκαλία) θεξδίδνπλ ζπλερώο κεξίδην αγνξάο (30% ην 2011, από 21% ην 2000 θαη 14% ην 1990). Δπηπιένλ, ε Δπξώπε σο ήπεηξνο πξνέιεπζεο ηνπξηζηώλ θξνπαδηέξαο έρεη ζεκαληηθά πεξηζώξηα πεξαηηέξσ αλάπηπμεο, θαζώο νη επηβάηεο θξνπαδηέξαο απνηεινύλ πεξίπνπ ην 1,5% ηνπ πιεζπζκνύ ζηηο βαζηθέο επξσπατθέο αγνξέο, έλαληη 3,3% ζηελ αγνξά ηεο Βόξεηαο Ακεξηθήο (όπνπ ππάξρεη κεγαιύηεξε εμνηθείσζε κε ηε ζπγθεθξηκέλε κνξθή ηνπξηζκνύ θαη ζπλεπώο είλαη πην θνληά ζην ζεκείν θνξεζκνύ). Δπηπιένλ, ζην ζεκείν απηό είλαη ζεκαληηθό λα ηνλίζνπκε όηη νη αζηαηηθέο ρώξεο (πνπ θαιύπηνπλ ην 7% ηεο δηεζλνύο δήηεζεο) έρνπλ ζεκαληηθό πεξηζώξην αλάπηπμεο ηα επόκελα ρξόληα, θαζώο νη επηβάηεο θξνπαδηέξαο απνηεινύλ κόλν ην 0,04% ηνπ πιεζπζκνύ. Ωο απόξξνηα απηήο ηεο ζεκαληηθήο αλόδνπ ηεο δήηεζεο ησλ ηειεπηαίσλ εηώλ, ην κεξίδην ησλ θιηλώλ ζε θξνπαδηεξόπινηα ζηηο ζπλνιηθέο ηνπξηζηηθέο θιίλεο απμήζεθε ζην 0,9% ην 2010 από 0,6% ην Θαζώο ε πιεξόηεηα θαη νη εκέξεο δηαλπθηέξεπζεο είλαη πςειόηεξεο ζηα θξνπαδηεξόπινηα ζε ζρέζε κε ηα μελνδνρεία, ε ζπλεηζθνξά ζηε δήηεζε άγγημε ην 3% ην 2010 από 1,9% ην Δπηπιένλ, ιόγσ ησλ πςειόηεξσλ εζόδσλ αλά δηαλπθηέξεπζε ζηελ θξνπαδηέξα (κε ηελ απόθιηζε απηή σζηόζν λα ζπξξηθλώλεηαη δηαρξνληθά), ε ζπλεηζθνξά ηεο θξνπαδηέξαο ζηηο ζπλνιηθέο ηνπξηζηηθέο εηζπξάμεηο ήηαλ 3,6% ην 2010 από 2,7% ην ΕΘΝΘΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Κλαδικές Μελέηες Αύγουζηος 2012

3 $/ηόλν mt / εκέξα / επηβάηε $ / εκέξα / επηβάηε $ / εκέξα / επηβάηε Βαζηθέο θηλεηήξηεο δπλάκεηο απηήο ηεο αλόδνπ είλαη ε αύμεζε ηνπ Έζνδα θαη Κφζηνο Κξνπαδηέξαο αλά εκέξα αλά επηβάηε* Δηζηηήξην Ιεηη. Θόζηνο Ιεηη. Θόζηνο -ζηαζ. ηηκέο πεηξειαίνπ * Απνπιεζσξηζκέλεο ηηκέο Ξεγή: Δηήζηα Γειηία εηαηξεηώλ θξνπαδηέξαο, Δθηηκ. ΔΡΔ θαηά θεθαιήλ εηζνδήκαηνο παγθνζκίσο θαζώο θαη ε πησηηθή πνξεία ζε ζρεηηθνύο όξνπο ησλ ηηκώλ πνπ πξνζθέξνληαη ζηα παθέηα θξνπαδηέξαο. Πύκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο καο, ν δηπιαζηαζκόο ηεο δηεζλνύο δήηεζεο γηα θξνπαδηέξα ηελ ηειεπηαία 15εηία νθείιεηαη θαηά 60% ζηελ πηώζε ησλ ηηκώλ θξνπαδηέξαο ζε ζρέζε κε ηηο ηηκέο ησλ μελνδνρείσλ (πηώζε ζρεηηθήο ηηκήο θαηά 35% ην 2010 έλαληη ηνπ 1995) θαη θαηά 40% ζηελ άλνδν ηνπ θαηά θεθαιήλ εηζνδήκαηνο ζε ζηαζεξέο ηηκέο δηεζλώο (απμήζεθε θαηά 22% ζην αληίζηνηρν δηάζηεκα). Ζ ζπγθξάηεζε ησλ ηηκώλ θξνπαδηέξαο επηηεύρζεθε ζε κεγάιν βαζκό ιόγσ νηθνλνκηώλ θιίκαθαο. Ζ απμαλόκελε δήηεζε γηα ππεξεζίεο θξνπαδηέξαο θαιύθζεθε όρη κόλν κέζσ αύμεζεο ηνπ αξηζκνύ ησλ πινίσλ αιιά θπξίσο κέζσ ηνπ κεγέζνπο απηώλ Κφζηνο θαη θαηαλάισζε θαπζίκσλ Ρηκή πεηξειαίνπ αλά ηνλν (αξηζη. άμνλαο) Θαηαλάισζε θαπζίκσλ ζε mt/εκέξα/επηβάηε (δεμήο άμνλαο) Ξεγή: Δηήζηα Γειηία εηαηξεηώλ, Δθηηκήζεηο ΔΡΔ Ππγθεθξηκέλα, ε δηεζλήο αγνξά θξνπαδηέξαο ην 2010 εμππεξεηήζεθε από 290 πινία κε κέζε ρσξεηηθόηεηα επηβαηώλ (έλαληη 250 πινίσλ κέζεο ρσξεηηθόηεηαο 900 επηβαηώλ ην 2000) θαη κέζε ειηθία ηα 18 έηε. Ζ πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ είλαη ζπγθεληξσκέλε ζε κεγάιν βαζκό ζε δύν εηαηξείεο (Carnival θαη Royal Caribbean Cruises) ζηηο νπνίεο αληηζηνηρεί ην ½ ηνπ ζηόινπ ζε όξνπο αξηζκνύ πινίσλ. Ωζηόζν, θαζώο ηα πινία ηνπο είλαη λεόηεξα (11 εηώλ θαηά κέζν όξν) θαη κεγαιύηεξα (ηεο ηάμεο ησλ επηβαηώλ), νη δύν απηέο εηαηξείεο ζπγθεληξώλνπλ ην 70% ηεο ρσξεηηθόηεηαο ηεο δηεζλνύο αγνξάο, έρνληαο ηζρπξή παξνπζία ζε Ακεξηθή θαη Δπξώπε. Πηα ζηνηρεία θόζηνπο ησλ δύν απηώλ κεγαιύηεξσλ εηαηξεηώλ θξνπαδηέξαο απνηππώλεηαη ε επίδξαζε ησλ νηθνλνκηώλ θιίκαθαο Θαύζηκα 19% Ξξνκήζεηεο 25% Σχλζεζε Κφζηνπο Κξνπαδηέξαο 2011 Ξεγή: Δηήζηα Γειηία εηαηξεηώλ Κηζζνδνζία 17% Ινηπά 23% Ρξόθηκα 9% Γαπάλεο πινίνπ 7% πνπ επηηεύρζεθαλ από ηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ ζηόινπ. Αλαιπηηθόηεξα, ην εκεξήζην ιεηηνπξγηθό θόζηνο (εμαηξώληαο ην θόζηνο θαπζίκσλ) έρεη παξακείλεη ζηαζεξό θνληά ζηα $115/επηβάηε ηελ ηειεπηαία δεθαεηία. Πε απνπιεζσξηζκέλνπο όξνπο, απηό κεηαθξάδεηαη ζε κείσζε θαηά 30%. Από ηελ άιιε πιεπξά, παξά ηε βειηίσζε ζηελ απνηειεζκαηηθόηεηα (όπσο απνηππώλεηαη ζηελ ρακειόηεξε θαηαλάισζε θαπζίκνπ αλά επηβάηε), ε θάζεηε αύμεζε ησλ ηηκώλ πεηξειαίνπ έρεη νδεγήζεη ζε αύμεζε ηνπ εκεξήζηνπ θόζηνπο θαπζίκνπ ζηα $30/επηβάηε ην 2011 από $10/επηβάηε ην Ωο απνηέιεζκα, ην κεξίδην ησλ θαπζίκσλ ζην ζπλνιηθό ιεηηνπξγηθό θόζηνο αγγίδεη ην 20% ην 2011 από 9% ην Ξαξόια απηά, νη εηαηξείεο θξνπαδηέξαο απνξξόθεζαλ ηελ αύμεζε ΕΘΝΘΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Κλαδικές Μελέηες Αύγουζηος

4 % δηαζέζηκσλ θιηλώλ επηβάηεο/ πινίν πινία Παγθφζκηνο Σηφινο Κξνπαδηέξαο ηνπ θόζηνπο πεηξειαίνπ θαη πέξαζαλ ζρεδόλ πιήξσο ζηνπο επηβάηεο ηελ κείσζε ζε πξαγκαηηθνύο όξνπο ηνπ ινηπνύ ιεηηνπξγηθνύ θόζηνπο. Έηζη, ην εκεξήζην εηζηηήξην αλά επηβάηε παξέκεηλε θνληά ζηα $170 θαζ όιε ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο (ζε απνπιεζσξηζκέλνπο όξνπο, κεησκέλν θαηά 30%) * κέζε ρσξεηηθόηεηα ζε επηβάηεο (αξηζηεξόο άμνλαο) αξηζκόο πινίσλ (δεμήο άμνλαο) Ξεγή: ISL Cruise Register, Δθηηκήζεηο ECC Πεκεηώλεηαη όηη ε ηάζε θαηαζθεπήο πινίσλ κεγαιύηεξεο ρσξεηηθόηεηαο αλακέλεηαη λα ζπλερηζηεί, δεδνκέλνπ όηη ππάξρνπλ παξαγγειίεο γηα 24 λέα πινία ζην δηάζηεκα , κέζεο ρσξεηηθόηεηαο επηβαηώλ. Ππλεπώο, ε επίδξαζε ησλ νηθνλνκηώλ θιίκαθαο αλακέλεηαη λα ζπλερηζζεί θαη σο ζπλεπαθόινπζν ε δπλαηόηεηα γηα ζπγθξάηεζε ησλ ηηκώλ. 100% 80% 60% 40% 20% 0% Πξννξηζκνί Κξνπαδηέξαο (θαηαλνκή επηβαηψλ) Νη βαζηθόηεξνη πξννξηζκνί θξνπαδηέξαο είλαη ε Θαξατβηθή θαη ε Κεζόγεηνο, πνπ ζπγθεληξώλνπλ δηαρξνληθά πεξηζζόηεξν από ην 60% ησλ επηβαηώλ θξνπαδηέξαο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ηελ ηειεπηαία πεληαεηία ην κεξίδην ηεο Κεζνγείνπ απμάλεηαη, θζάλνληαο ην 21% ην 2009 (έλαληη 15% ην 2004). Ρν αληίζεην ζπκβαίλεη κε ηελ Θαξατβηθή (40% ην 2009, από 50% ην 2004), ε νπνία σζηόζν παξακέλεη ν δεκνθηιέζηεξνο πξννξηζκόο θξνπαδηέξαο, πξνζειθύνληαο θπξίσο επηβάηεο από ηελ Ακεξηθή. Νη δύν απηνί πξννξηζκνί εκθαλίδνπλ νξηζκέλεο δηαθνξέο: Θαξατβηθή/Κπαράκεο Βόξεηα-Γπηηθή Δπξώπε Ινηπά Κεζόγεηνο Κεμηθό Θαη αξράο, ε αλάπηπμε ηνπ ζηόινπ θξνπαδηέξαο ζηηο δύν πεξηνρέο ραξαθηεξίδεηαη από επνρηθέο δηαθπκάλζεηο. Ξεγή: Republic of South Africa / Cruise Industry News Ππγθεθξηκέλα, ε Κεζόγεηνο ζπγθεληξώλεη κεγαιύηεξν πνζνζηό ηεο δηαζέζηκεο ρσξεηηθόηεηαο θαηά ηνπο ζεξηλνύο κήλεο (ηεο ηάμεο ηνπ 40%, έλαληη θάησ ηνπ 20% ζηελ Θαξατβηθή). Ζ Θαξατβηθή πξνηηκάηαη σο πξννξηζκόο ηνπο ππόινηπνπο κήλεο ηνπ έηνπο, κε πςειόηεξν κεξίδην ην ρεηκώλα (άλσ ηνπ 60%), όηαλ ε Κεζόγεηνο ζεκεηώλεη ηε 100% 80% 60% 40% 20% 0% Δπνρηθφηεηα Κξνπαδηέξαο: Καηαλνκή δπλακηθφηεηαο Σεηκώλαο Άλνημε Θαινθαίξη Φζηλόπ. Ινηπά Ινηπή Δπξώπε Κεζόγεηνο Θαξατβηθή Ξεγή: World Tourism Organisation, Δθηηκήζεηο ΔΡΔ ρακειόηεξε επίδνζή ηεο (κεξίδην θάησ ηνπ 10%). Δπηπιένλ, ε κέζε θξνπαδηέξα δηαξθεί ιηγόηεξν από κία εβδνκάδα ζηελ Θαξατβηθή, ελώ κπνξεί λα θηάζεη θαη ηηο δύν εβδνκάδεο ζηε Κεζόγεην. 2. Ζ επξσπατθή αγνξά θξνπαδηέξαο Δζηηάδνληαο ζηελ επξσπατθή αγνξά, ην 2011 δξαζηεξηνπνηήζεθαλ έσο θαη 200 θξνπαδηεξόπινηα (60% ηεο παγθόζκηαο δπλακηθόηεηαο) κε κέζε ρσξεηηθόηεηα επηβαηώλ. Ζ Κεζόγεηνο ζπγθέληξσζε πεξίπνπ ην 75% ησλ επηβαηώλ πνπ επέιεμαλ επξσπατθό πξννξηζκό, 3 ΕΘΝΘΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Κλαδικές Μελέηες Αύγουζηος 2012

5 Κεξίδην ζηνπο πξννξηζκνύο Δπξώπεο Δπηζθέςεηο ηνπξηζηψλ ζε Δπξσπατθνχο πξννξηζκνχο θξνπαδηέξαο 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Διιάδα Ηηαιία Ηζπαλία Ξεγή: European Cruise Council Βαζηθέο Δπξσπατθέο Φψξεο Πξννξηζκνχ Κξνπαδηέξαο 2011 Ηηαιία Ηζπαλία Διιάδα Γαιιία 2,2 4,8 5,3 6,5 ελώ νη ππόινηπνη κνηξάζηεθαλ κεηαμύ Βόξεηαο Δπξώπεο θαη Αηιαληηθνύ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ζρεδόλ ην ½ ησλ επηβαηώλ θξνπαδηέξαο ζηε Κεζόγεην πξνέξρεηαη από ηελ αγνξά ηεο Βόξεηαο Ακεξηθήο (Ζ.Ξ.Α. θαη Θαλαδάο), ελώ νη Δπξσπαίνη πνπ ηαμηδεύνπλ ζηε Κεζόγεην πξνέξρνληαη θπξίσο από ην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ηελ Ηηαιία (10% ησλ επηβαηώλ ε θάζε κία ζηε ζπλνιηθή κεζνγεηαθή δήηεζε). Νη ρώξεο κε ηε πςειόηεξε επηζθεςηκόηεηα είλαη ε Ηηαιία, ε Ηζπαλία θαη ε Διιάδα, νη νπνίεο ζπγθεληξώλνπλ δηαρξνληθά ην 60% ησλ επηζθέςεσλ επξσπατθήο θξνπαδηέξαο. Ππγθεθξηκέλα, ζε θαζεκία από απηέο ηηο 3 κεζνγεηαθέο ρώξεο αληηζηνηρνύλ 5-6,5 εθαη. επηζθέςεηο ηνπξηζηώλ θξνπαδηέξαο εηεζίσο. Θαζώο θάζε ηνπξίζηαο επηζθέπηεηαη 2-3 ιηκάληα αλά ρώξα, ε θάζε ρώξα ειθύεη πεξίπνπ 2-2,5 εθαη. ηνπξίζηεο θξνπαδηέξαο. Ρν κέγεζνο απηό αληηζηνηρεί ζην 11% ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ηνπξηζηώλ εμσηεξηθνύ πνπ επηζθέπηνληαη ηελ Διιάδα (2 εθαη. επηβάηεο θξνπαδηέξαο θαη 16 εθαη. ινηπέο αθίμεηο). Ρν αληίζηνηρν πνζνζηό είλαη θνληά ζην 6% γηα ηελ Ηηαιία θαη ζην 4% γηα ηελ Ηζπαλία. Λνξβεγία Δθθίλεζε εθαη. επηζθέςεηο Γηέιεπζε Ξεγή: European Cruise Council, πνινγηζκνί ΔΡΔ Κνξπθαία Μεζνγεηαθά Ληκάληα Δθθίλεζεο Κξνπαδηέξαο (2011) Βαξθειώλε 750 Δλώ ε Διιάδα ππεξηεξεί ζε όξνπο δηειεύζεσλ 1, θαηαιακβάλεη ηελ ηξίηε ζέζε (κεηά ηελ Ηηαιία θαη ηελ Ηζπαλία) σο πξνο ηηο ζπλνιηθέο επηζθέςεηο επηβαηώλ θξνπαδηέξαο (δείηε γξάθεκα). Θαηά ηελ ηξηεηία , ν αξηζκόο ησλ επηζθέςεσλ ζε ειιεληθά ιηκάληα πξνζέγγηζε ηνλ αληίζηνηρν γηα ηα ηηαιηθά ιηκάληα (πξνζειθύνληαο πάλσ από ην 1/5 ησλ ζπλνιηθώλ επηζθέςεσλ ζε επξσπατθά ιηκάληα). Ωζηόζν, ην απμεκέλν κεξίδην αγνξάο δελ δηαηεξήζεθε ηα επόκελα έηε, ελ κέξεη ιόγσ ζπλζεθώλ κε νκαιήο ιεηηνπξγίαο ζηα ειιεληθά ιηκάληα. Βελεηία 722 Πηβηηαβέθηα (Οώκε) 460 Παβόλα 300 Ξάικα - Καγηόξθα 294 Ξεηξαηάο ρηι. επηβάηεο Ξεγή: European Cruise Council Ζ ρακειή αληαγσληζηηθόηεηα ησλ ειιεληθώλ ιηκαληώλ αληαλαθιάηαη θαη ζηε ρακειή ρξήζε ηνπο σο ζεκείσλ εθθίλεζεο θξνπαδηέξαο (home porting). Ππγθεθξηκέλα, κόιηο ην 16% ησλ επηβαηώλ θξνπαδηέξαο πνπ επηζθέθζεθαλ ηελ Διιάδα μεθίλεζαλ από ειιεληθό ιηκάλη ην 2011 (ελώ ην αληίζηνηρν πνζνζηό εθηηκάηαη θνληά ζηα ¾ ζηελ Ηηαιία θαη ζηελ Ηζπαλία). Πε απηό ην πιαίζην, ν Ξεηξαηάο θαηαιακβάλεη ηελ 6 ε ζέζε, κε 280 ρηιηάδεο επηβηβαζζέληεο επηβάηεο. 1 Ζ ειθπζηηθόηεηα ηεο Διιάδαο σο πξννξηζκόο θξνπαδηέξαο αλαγλσξίζηεθε κε ηελ βξάβεπζε ησλ ειιεληθώλ λεζηώλ (ζπγθεθξηκέλα ην δξνκνιόγην Οώκε-Ζξάθιεην, Παληνξίλε, Κύθνλνο, Θσο) σο ν Θαιύηεξνο Κεζνγεηαθόο Ξξννξηζκόο Θξνπαδηέξαο γηα ην 2010, κέζσ ηνπ δηεζλνύο ζεζκνύ Cruises News Media Group. Ζ ςεθνθνξία έγηλε από 150 tour operators θαη επηβάηεο, ζπλππνινγίδνληαο θξηηήξηα όπσο: πνηόηεηα πξννξηζκνύ, ππνδνκέο ιηκαληώλ, πόιεηο, αμηνζέαηα, δπλαηόηεηεο θνληηλώλ δηαδξνκώλ, δηαηξνθή θαη άιια. ΕΘΝΘΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Κλαδικές Μελέηες Αύγουζηος

6 Θπξίαξρα ιηκάληα εθθίλεζεο κεζνγεηαθήο θξνπαδηέξαο είλαη ε Άκεζε ζπλεηζθνξά επξσπατθνχ θιάδνπ θξνπαδηέξαο (2011) Πύλνιν= 15 δηζ. Βαξθειώλε θαη ε Βελεηία (ειθύνληαο πεξίπνπ 750 ρηιηάδεο επηβάηεο ην θαζέλα ην 2011). Θαηαζθ./ Δπηζθ. Ξινίσλ 26% Γαπάλεο Δηαηξεηώλ Θξνπαδ. 42% Ξεγή: European Cruise Council Γαπάλεο Δπηβαηώλ 23% Ακνηβέο Δξγαδνκ. 9% 3. Ζ νηθνλνκηθή ζπλεηζθνξά ηνπ θιάδνπ θξνπαδηέξαο ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία Ρα άκεζα έζνδα πνπ πξνθύπηνπλ από ηνλ επξσπατθό θιάδν ηεο θξνπαδηέξαο έθηαζαλ ηα 15 δηζ. ην 2011 (από 8,5 δηζ. ην 2005). Ζ Ηηαιία ζπγθεληξώλεη ην 30% ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εζόδσλ, ελώ 9% αληηζηνηρεί ζηελ Ηζπαλία θαη κόιηο 4% ζηελ Διιάδα (έζνδα ηεο ηάμεο ησλ 600 εθαη. πνπ αληηζηνηρεί ζην 0,3% ηνπ ΑΔΞ θαη ζην 5,2% ηεο ζπλνιηθήο ηνπξηζηηθήο δαπάλεο). Ρν γεγνλόο όηη ην όθεινο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο από ην ζπγθεθξηκέλν θιάδν είλαη ζρεηηθά ρακειό, παξά ηελ ειθπζηηθόηεηά Ηηαιία Ζλ. Βαζίιεην Γεξκαλία Ηζπαλία Γαιιία Διιάδα Λνξβεγία Νιιαλδία Φηλιαλδία Ινηπή Δπξώπε Έζνδα απφ ηνλ επξσπατθφ θιάδν θξνπαδηέξαο (2011) 0,6 1,3 4, δηζ. επξώ Ξεγή: European Cruise Council ηεο σο πξννξηζκόο θξνπαδηέξαο (απνξξνθώληαο ην 17% ησλ επηζθέςεσλ ζε επξσπατθά ιηκάληα), αληαλαθιά ζε κεγάιν βαζκό δύν δηαξζξσηηθά δεηήκαηα: Ζ θαηαζθεπή θξνπαδηεξόπινησλ (ε νπνία ζπλεηζθέξεη ην 26% ησλ ζπλνιηθώλ εζόδσλ ηνπ επξσπατθνύ θιάδνπ θξνπαδηέξαο) νπζηαζηηθά δελ πθίζηαηαη ζηελ Διιάδα. Ζ ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηόηεηα πξαγκαηνπνηείηαη θπξίσο ζηελ Ηηαιία θαη ηε Γεξκαλία, νη νπνίεο ζπγθεληξώλνπλ ην ½ ησλ ελ ιόγσ εζόδσλ, ελώ ε Διιάδα πεξηνξίδεηαη ζε κηθξνεπηζθεπέο. Ρν ρακειό κεξίδην ησλ Διιήλσλ επηβαηώλ ζηελ επξσπατθή δήηεζε γηα θξνπαδηέξα εληόο θαη εθηόο επξσπατθώλ πξννξηζκώλ (ηεο ηάμεο ηνπ 1%) πεξηνξίδεη ηα έζνδα πνπ απνξξνθά ε ρώξα καο από ηηο εηαηξείεο θξνπαδηέξαο. Δηδηθόηεξα, ην κεγαιύηεξν θνκκάηη ησλ εζόδσλ πνπ Γεξκαλία 23% Ζλ. Βαζίιεην 28% Εήηεζε Δπξσπαίσλ γηα Κξνπαδηέξα* 2011: Ξεγή: European Cruise Council Ηηαιία 15% Ηζπαλία 11% Ινηπέο 12% * γηα πξννξνζκνύο εληόο θαη εθηόο Δπξώπεο Γαιιία 7% Πθαλδηλαβία 4% απνθνκίδνπλ νη επξσπατθέο νηθνλνκίεο από ηηο εηαηξείεο θξνπαδηέξαο (ηεο ηάμεο ηνπ 35% επί ησλ εηαηξηθώλ εζόδσλ) αθνξά δξαζηεξηόηεηεο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη ζηηο ρώξεο πξνέιεπζεο ησλ επηβαηώλ (π.ρ. δηαθεκίζεηο, ακνηβέο πξαθηνξείσλ, έξεπλεο αγνξάο). Πεκεηώλεηαη όηη πεξηζζόηεξν από ην ½ ηεο επξσπατθήο δήηεζεο πξνθύπηεη από ην Ζλ. Βαζίιεην θαη ηε Γεξκαλία. Ζ ζπλνιηθή επίδξαζε ησλ άλσ παξαγόλησλ θξαηά ηελ Διιάδα εθηόο δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζπλεηζθέξνπλ πεξίπνπ ην ½ ησλ επξσπατθώλ εζόδσλ από ηνλ θιάδν ηεο θξνπαδηέξαο. 5 ΕΘΝΘΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Κλαδικές Μελέηες Αύγουζηος 2012

7 /επηβάηε Γαπάλεο αλά επηβάηε θξνπαδηέξαο 600 Ιηκάλη εθθίλεζεο Δπηβάηεο 80 Ιηκάλη δηέιεπζεο Δηαηξείεο Θξνπαδηέξαο Ξεγή: European Cruise Council, Δθηηκήζεηο ΔΡΔ Κεζόγεηνο 75% Πξννξηζκνί Δπξσπατθήο Κξνπαδηέξαο (επηβάηεο) Ξεγή: Policy Research Corporation Βόξεηα Δπξώπε 15% Αηιαληηθόο 10% Ωζηόζν, πέξα από απηνύο ηνπο δηαξζξσηηθνύο παξάγνληεο, ε Διιάδα δε θαηαθέξλεη λα απνξξνθήζεη νύηε ηα ηνπξηζηηθά έζνδα πνπ ηεο αλαινγνύλ σο κηαο από ηηο πην δεκνθηιείο ρώξεοπξννξηζκνύο θξνπαδηέξαο. Ππγθεθξηκέλα, ηα ειιεληθά ιηκάληα απνηεινύλ θπξίσο ιηκάληα δηέιεπζεο (ports-of-call) θαη όρη ιηκάληα εθθίλεζεο (home ports) θαη ζπλεπώο νη δαπάλεο ησλ επηβαηώλ αιιά θαη ησλ εηαηξεηώλ θξνπαδηέξαο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη ζηε ρώξα καο είλαη ρακειέο θαζώο: Νη εηαηξείεο θξνπαδηέξαο ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνύλ ηα ιηκάληα εθθίλεζεο σο βάζεηο από όπνπ πξνκεζεύνληαη θαύζηκα, ηξόθηκα θαη ινηπό εμνπιηζκό, ελώ πξαγκαηνπνηνύλ θαη κεγάιν κέξνο ησλ επηζθεπώλ ησλ πινίσλ. Δθηηκάκε όηη ε κέζε δαπάλε είλαη ηεο ηάμεο ησλ 300 αλά επηβάηε ζηα ιηκάληα εθθίλεζεο (εθ ησλ νπνίσλ ηα 2/3 αθνξνύλ θόζηνο θαπζίκσλ) έλαληη πεξίπνπ 20 ζηα ιηκάληα δηέιεπζεο (πνπ αθνξνύλ θπξίσο ιηκεληθά ηέιε). Ξαξάιιεια, ζηα ιηκάληα εθθίλεζεο νη επηβάηεο πξαγκαηνπνηνύλ δαπάλεο δηακνλήο (θαζώο παξακέλνπλ ζπλήζσο ηνπιάρηζηνλ κία εκέξα πξηλ ή κεηά ηελ θξνπαδηέξα), ελώ παξάιιεια ε ρώξα όπνπ βξίζθεηαη ην ιηκάλη εθθίλεζεο θαξπώλεηαη επηπιένλ όθεινο κέζσ ησλ αεξνπνξηθώλ εηζηηεξίσλ (θόξνη αεξνδξνκίνπ θαη ελδερόκελα έζνδα ζε αεξνπνξηθέο εηαηξείεο ηεο ρώξαο). Θεσξώληαο όηη ζρεδόλ ην ζύλνιν ησλ επηβαηώλ θξνπαδηέξαο ζηελ Διιάδα θζάλεη αεξνπνξηθώο ζην ιηκάλη εθθίλεζεο, ελώ ην ½ πξαγκαηνπνηεί κία δηαλπθηέξεπζε, εθηηκάκε όηη ε κέζε δαπάλε αλά επηβάηε ζηα ιηκάληα εθθίλεζεο είλαη ηεο ηάμεο ησλ 300 (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ινηπώλ δαπαλώλ πνπ πξαγκαηνπνηνύλ νη ηνπξίζηεο ζηε ρώξα). Από ηελ άιιε πιεπξά, νη επηζθέςεηο ησλ επηβαηώλ ζηα ιηκάληα δηέιεπζεο έρνπλ κηθξή δηάξθεηα (ηεο ηάμεο ησλ 4-6 σξώλ). Βάζεη επξσπατθώλ ζηνηρείσλ θαη δηθώλ καο εθηηκήζεσλ, ε κέζε δαπάλε αλά επηβάηε είλαη ηεο ηάμεο ησλ 60 θαη αθνξά θπξίσο ηξόθηκα, ηνπξηζηηθά είδε, κεηαθνξέο θαη αμηνζέαηα. Ππλεπώο αλ νη ηνπξίζηεο θξνπαδηέξαο πνπ ηώξα απιά δηέξρνληαη από ηελ Διιάδα (1,5 εθαη. εηεζίσο) επέιεγαλ θάπνην ειιεληθό ιηκάλη γηα λα μεθηλήζνπλ ηελ θξνπαδηέξα ηνπο, ηα πξόζζεηα έζνδα γηα ηελ Διιάδα ζα ήηαλ ζεκαληηθά. Νξηζκέλα από ηα άλσ έζνδα πξνθύπηνπλ άκεζα από ηηο δαπάλεο ησλ επηβαηώλ, ελώ γηα λα ΕΘΝΘΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Κλαδικές Μελέηες Αύγουζηος

8 εθαη. επηζθέςεηο απμεζνύλ θαη νη δαπάλεο ησλ εηαηξεηώλ θξνπαδηέξαο απαηηνύληαη ζεκαληηθέο βειηηώζεηο ππνδνκώλ θαη ππεξεζηώλ πξνο ηηο ζπγθεθξηκέλεο εηαηξείεο. Ππγθεθξηκέλα, αζξνίδνληαο ηηο δύν παξαπάλσ επηδξάζεηο ( 280/επηβάηε + 240/επηβάηε = 520/επηβάηε), ηα επηπιένλ έζνδα πξνζεγγίδνπλ ηα 800 εθαη. εηεζίσο, ζηελ πεξίπησζε πνπ θαη ηα 1,5 εθαη. ηνπξίζηεο θξνπαδηέξαο μεθηλνύζαλ από ειιεληθά ιηκάληα Γπλεηηθή εηήζηα δηαθίλεζε επηβαηψλ ζηνλ εγρψξην θιάδν θξνπαδηέξαο 0,3 4,5 0,5 7,0 1,4 4,5 2,1 6, Πελάξην 1 Πελάξην2 Πελάξην 3 Γηέιεπζε Δθθίλεζε Πελάξην 1: Aύμεζε δηεζλνύο δήηεζεο θξνπαδηέξαο Πελάξην 2: Αύμεζε ειιεληθνύ home porting Πελάξην 3: Αύμεζε δήηεζεο + home porting Ξεγή: European Cruise Council, Δθηηκήζεηο ΔΡΔ 4. Ο εγρψξηνο θιάδνο παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο πξννπηηθέο αλάπηπμεο Ζ θξνπαδηέξα ζηελ Διιάδα κπνξεί λα επλνεζεί ηα επόκελα ρξόληα κέζσ δύν παξαγόλησλ (i) ηελ αύμεζε ηεο δήηεζεο δηεζλώο θαη (ii) ηελ πξνώζεζε ηνπ home porting ζηα ειιεληθά ιηκάληα. πό απηέο ηηο πξννπηηθέο, εθηηκήζακε ηξία ελαιιαθηηθά ζελάξηα γηα ηελ πνξεία ηεο ειιεληθήο θξνπαδηέξαο ηελ επόκελε πεληαεηία: Πελάξην 1: Αύμεζε ηεο δηεζλνύο δήηεζεο Βάζεη ηνπ ππνδείγκαηόο καο (όπσο αλαιύζεθε ζηελ πξώηε ελόηεηα) θαη ππνζέηνληαο όηη (i) ην θαηά θεθαιήλ εηζόδεκα ζε ζηαζεξέο ηηκέο δηεζλώο ζα απμάλεηαη κε κέζν ξπζκό 2% ηελ επόκελε 5εηία, (ii) νη ηηκέο ηεο θξνπαδηέξαο ζε νλνκαζηηθνύο όξνπο ζα παξακείλνπλ ζηα ηξέρνληα επίπεδα (θαζώο νη νηθνλνκίεο θιίκαθαο αλακέλεηαη λα εληαζνύλ, δείηε ζειίδα 3) θαη (iii) θαη νη ηηκέο ησλ μελνδνρείσλ ζε νλνκαζηηθνύο όξνπο ζα ζπλερίζνπλ λα απμάλνληαη κε ην κέζν καθξνρξόλην ξπζκό ηνπο (3% εηεζίσο), εθηηκάκε όηη ε δηεζλήο δήηεζε ζα μεπεξάζεη ηα 30 εθαη. επηβάηεο ην 2016 (από 20 εθαη. ην 2011). Πε πεξίπησζε πνπ ε Διιάδα δηαηεξήζεη ζηαζεξό ην κεξίδηό ηεο ζηελ παγθόζκηα αγνξά θξνπαδηέξαο, κπνξεί λα επσθειεζεί από ηελ αύμεζε ηεο παγθόζκηαο δήηεζεο ζπγθεληξώλνληαο 7,5 εθαη. επηζθέςεηο ην 2016, από 5 εθαη. επηζθέςεηο θ.κ.ν. ηελ ηξηεηία (πνπ αληηζηνηρεί ζε αύμεζε από 2 εθαη. ζε 3 εθαη. επηβάηεο). Κε βάζε ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε (16% ησλ επηβαηώλ ζηελ Διιάδα μεθηλνύλ ηελ θξνπαδηέξα ηνπο από ειιεληθά ιηκάληα), ε απμεκέλε θίλεζε επηβαηώλ θξνπαδηέξαο κπνξεί λα απμήζεη ηα εηήζηα έζνδα ηνπ θιάδνπ θαηά πεξίπνπ 300 εθαη. ζε νξίδνληα πεληαεηίαο (2,5 εθαη. επηπιένλ δηειεύζεηο κε ζπλεηζθνξά 80/δηέιεπζε θαη 200 ρηι. επηπιένλ επηβάηεο εθθίλεζεο κε 2 Ιόγσ έληνλεο κεηαβιεηόηεηαο ζηα ζηνηρεία ηεο ειιεληθήο θξνπαδηέξαο, ρξεζηκνπνηνύκε ηελ ηξηεηία σο ζεκείν αλαθνξάο. 7 ΕΘΝΘΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Κλαδικές Μελέηες Αύγουζηος 2012

9 δηζ. ζπλεηζθνξά 600/επηβάηε). 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Γπλεηηθά εηήζηα έζνδα απφ ηνλ εγρψξην θιάδν θξνπαδηέξαο 0,3 0,6 1,3 0,6 0,6 0,6 Πελάξην 1 Πελάξην2 Πελάξην 3 Ρξέρνπζα Θαηάζηαζε Καθξνρξόληα Ξξννπηηθή Πελάξην 1: Aύμεζε δηεζλνύο δήηεζεο θξνπαδηέξαο Πελάξην 2: Αύμεζε ειιεληθνύ home porting Πελάξην 3: Αύμεζε δήηεζεο + home porting Ξεγή: European Cruise Council, Δθηηκήζεηο ΔΡΔ Πελάξην 2: Αύμεζε ηνπ home porting ζηα ειιεληθά ιηκάληα Γεδνκέλνπ όηη νη δαπάλεο ησλ επηβαηώλ θαζώο θαη ησλ εηαηξεηώλ θξνπαδηέξαο είλαη πςειόηεξεο ζηα ιηκάληα εθθίλεζεο έλαληη ησλ ιηκαληώλ δηέιεπζεο, ε ελίζρπζε ηνπ ξόινπ ησλ ειιεληθώλ ιηκαληώλ σο βάζεηο θξνπαδηέξαο ζα έδηλε ζεκαληηθή ώζεζε ζηα έζνδα ηνπ θιάδνπ. Αθόκα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε δηεζλήο δήηεζε παξακείλεη ζηα ηξέρνληα επίπεδα, ε αύμεζε ηνπ home porting ζηα ειιεληθά ιηκάληα ζα κπνξνύζε από κόλε ηεο λα απνθέξεη ζεκαληηθά έζνδα. Ππγθεθξηκέλα, ε επίδξαζε είλαη δηπιή: (i) νη δαπάλεο αλά επηβάηε είλαη πςειόηεξεο ζηα ιηκάληα εθθίλεζεο ζε ζρέζε κε ηα ιηκάληα δηέιεπζεο (δείηε ζειίδα 6) θαη (ii) ε αλάπηπμε ησλ ιηκέλσλ εθθίλεζεο πηζαλόηαηα ζα νδεγήζεη θαη ζε αύμεζε ησλ επηζθέςεσλ δηέιεπζεο θαζώο ζηηο θξνπαδηέξεο πνπ ζα μεθηλνύλ από Διιάδα πηζαλόηαηα ζα πξνζηεζεί έλαο επηπιένλ ειιεληθόο πξννξηζκόο (κε απνηέιεζκα λα απμάλνληαη νη επηβάηεο εθθίλεζεο ρσξίο λα κεηώλνληαη νη δηειεύζεηο). Έηζη, κε ηε δηεζλή δήηεζε ζηαζεξή, αλ ηα 2/3 ησλ επηβαηώλ πνπ επηζθέπηνληαη ειιεληθά ιηκάληα μεθηλνύζαλ ηελ θξνπαδηέξα ηνπο από ηελ Διιάδα (από 16% ην 2011), ηα 2 εθαη. επηβάηεο ζα αληηζηνηρνύζαλ ζε 5,9 εθαη. επηζθέςεηο θαη ηα ζπλνιηθά εηήζηα έζνδα ζα μεπεξλνύζαλ ηα 1,2 δηζ., από 605 εθαη. ην 2011 (πεξίπνπ 1,1 εθαη. επηπιένλ επηβάηεο εθθίλεζεο κε ζπλεηζθνξά 600/επηβάηε). Πελάξην 3: Αύμεζε ηεο δήηεζεο θαη ηνπ home porting Πηελ πεξίπησζε πνπ ζα έρνπκε παξάιιεια αύμεζε ηεο δηεζλνύο δήηεζεο (30 εθαη. ηνπξίζηεο ην 2016) θαη ηνπ home porting ζε ειιεληθά ιηκάληα (ηα 2/3 ησλ επηβαηώλ πνπ επηζθέπηνληαη ειιεληθά ιηκάληα λα μεθηλνύλ από ειιεληθό ιηκάλη), νη επηβάηεο εθθίλεζεο εθηηκάηαη όηη ζα είλαη πεξίπνπ 2 εθαη. ην 2016 (από 0,3 εθαη. ην 2011), ελώ ην ζύλνιν επηβαηώλ (ζπκπεξηιακβάλνληαο θαη ηνπο επηβάηεο εθθίλεζεο) ζα μεπεξάζεη ηα 3 εθαη. ην 2016 (από 2 εθαη. ην 2011). Πε απηή ηελ πεξίπησζε, ην πξόζζεην όθεινο πξνζεγγίδεη ηα 1,3 δηζ. (2,4 εθαη. επηπιένλ δηειεύζεηο κε ζπλεηζθνξά 80/δηέιεπζε θαη 1,8 εθαη. επηπιένλ επηβάηεο εθθίλεζεο κε ζπλεηζθνξά 600/επηβάηε), θζάλνληαο ζε ζπλνιηθή ζπλεηζθνξά ηεο ηάμεο ησλ 1,9 δηζ. ην Ππλνςίδνληαο, ην πξόζζεην άκεζν εηήζην όθεινο γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία από ηνλ θιάδν θξνπαδηέξαο κπνξεί λα θζάζεη από 300 ΕΘΝΘΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Κλαδικές Μελέηες Αύγουζηος

10 εθαη. έσο 1,3 δηζ. ζε νξίδνληα πεληαεηίαο, αλάινγα κε ην βαζκό αύμεζεο ηεο δήηεζεο θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ home porting. Ξαξάιιεια, δεδνκέλνπ όηη ε ηξέρνπζα άκεζε ζπλεηζθνξά ησλ 600 εθαη. αληηζηνηρεί ζε 12,000 ζέζεηο εξγαζίαο, ε άλσ αύμεζε ησλ άκεζσλ εζόδσλ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη πνιιαπιαζηαζηηθά, δεκηνπξγώληαο ζπλνιηθά 10,000-30,000 λέεο ζέζεηο εξγαζίαο (20,000-40,000 ζέζεηο ην 2016, από 12,000 ζέζεηο ην 2011). Δπελδπηηθφ πξφγ ξακκα ΟΛΠ Πεξηγξαθή Έξγνπ Δπέθηαζε λνηίνπ κεηώπνπ θεληξηθνύ ιηκέλα Κέζν ζηαζεξήο ηξνρηάο (monorail) - ηνκέαο θξνπαδηέξαο - Πξνυπνινγηζκφο ( εθαη.) Ξνιηηηζηηθή αθηή 60 Κεηαηξνπή θηηξίνπ "Ξαγόδα" ζε ζηαζκό εμππεξέηεζεο επηβαηώλ θξνπαδηέξαο θαη Μελνδνρείν 5* 50 Ινηπά 10 Σχλνιν 470 Ξεγή: Δπελδπηηθό Ξξόγξακκα ΝΙΞ ( ) 5. Πξνθιήζεηο πνπ θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη ν ειιεληθφο θιάδνο Πε απηό ην ζεκείν είλαη ζεκαληηθό λα αλαθεξζεί όηη ηόζν ε αλάπηπμε ηνπ home porting όζν θαη ε δπλαηόηεηα ησλ ειιεληθώλ πξννξηζκώλ θξνπαδηέξαο λα επσθειεζνύλ από ηελ αύμεζε ηεο δήηεζεο απαηηνύλ ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο θαη δεκηνπξγία ησλ θαηάιιεισλ ππνδνκώλ. Ξξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε, ππνγξακκίδνπκε δύν ζεηηθέο ελέξγεηεο: Κε ξύζκηζε ηνλ Απξίιην ηνπ 2012 πξνσζήζεθε ε πιήξεο άξζε ηνπ θακπνηάδ, κε απνηέιεζκα λα επηηξέπεηαη ζηηο εηαηξείεο θξνπαδηέξαο (κε ζεκαία εληόο ή εθηόο Δ.Δ.) λα πξαγκαηνπνηνύλ θπθιηθά δξνκνιόγηα κε αθεηεξία θαη ηειηθό πξννξηζκό ειιεληθά ιηκάληα. Πεκεηώλεηαη όηη αληίζηνηρεο πξνζπάζεηεο είραλ γίλεη ζην παξειζόλ, σζηόζν δελ ήηαλ απνηειεζκαηηθέο ιόγσ ππνρξέσζεο ησλ εηαηξεηώλ λα ππνγξάθνπλ ζπκβάζεηο κε πεξηνξηζηηθνύο όξνπο (π.ρ. ζπρλόηεηα δηέιεπζεο, δηάξθεηα παξακνλήο ζην ιηκάλη, απαζρόιεζε Διιήλσλ λαπηηθώλ), ηαθηηθή πνπ δελ αθνινπζείηαη ζηα αληαγσληζηηθά ιηκάληα ηεο Κεζνγείνπ. Απηή ε ππνρξέσζε πιένλ απνζύξζεθε, θαζηζηώληαο ηα ειιεληθά ιηκάληα πεξηζζόηεξν ειθπζηηθά σο ιηκάληα εθθίλεζεο θξνπαδηέξαο. Ρν επελδπηηθό πξόγξακκα ηνπ Νξγαληζκνύ Ιηκέλνο Ξεηξαηώο γηα ηελ πεξίνδν πεξηιακβάλεη δαπάλεο ηεο ηάμεο ησλ 500 εθαη. πνπ αθνξνύλ ηνλ θιάδν ηεο θξνπαδηέξαο 3. Ξεξίπνπ ην ½ απηώλ ησλ θνλδπιίσλ αθνξά επέθηαζε ηνπ ιηκέλα θξνπαδηέξαο (κε 6 λέεο ζέζεηο πξόζδεζεο κεγάισλ 3 Γηα ηα άλσ έξγα πξνβιέπεηαη ρξεκαηνδόηεζε κέζσ επξσπατθώλ θνλδπιίσλ, ζε ζπλδπαζκό κε ηδησηηθά θεθάιαηα (κέζσ ζπκβάζεσλ παξαρώξεζεο). 9 ΕΘΝΘΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Κλαδικές Μελέηες Αύγουζηος 2012

11 Carnival 47% Μεξίδην Αγνξάο Κξνπαδηέξαο (βάζεη ρσξεηηθφηεηαο) Ξεγή: ISL Cruise Ship Register Royal Carib. Cruise 22% Star Cruises 9% Mediter. Shipping Cruises TUI 6% Ινηπέο Group 14% 2% Φαξαθηεξηζηηθά βαζηθψλ κεζνγεηαθψλ ιηκαληψλ θξνπαδηέξαο Βαξθειψλε Βελεηία Γηαθίλεζε 2011 (ρηι. επηβάηεο) Σηβηηαβέθηα Πάικα Πεηξαηάο Δθθίλεζε Πύλνιν δηαθίλεζεο Υπνδνκέο* Κήθνο Απνβάζξαο (ρικ) 2,4 3,3 2,6 2,3 2,8 Θέζεηο Ξξόζδεζεο εθ ησλ νπνίσλ : ζέζεηο κεγάισλ πινίσλ Δπηβαηηθνί Πηαζκνί Γηαρείξηζε Σηαζκψλ Κξνπαδ ηέξαο Ππλεξγαζία κε ηδησηεο Carniv al Ινηπνί Carnival MSC RCI - - * Αληηπξνζσπεπηηθόηεξν κέηξν ζύγθξηζεο είλαη ην κήθνο απνβάζξαο θαζώο ν αξηζκόο δηαζέζηκσλ ζέζεσλ πξόζδεζεο εμαξηάηαη από ηνλ αξηζκό θαη ην κέγεζνο ησλ πινίσλ πνπ θζάλνπλ ηαπηόρξνλα ζην ιηκάλη, ελώ ν νξηζκόο ησλ κεγάισλ πινίσλ κπνξεί λα δηαθέξεη κεηαμύ ησλ ιηκαληώλ. Ξεγή: European Cruise Council, Ηζηνζειίδεο Ιηκέλσλ θξνπαδηεξόπινησλ) θαη δεκηνπξγία ζηαζκώλ εμππεξέηεζεο επηβαηώλ θξνπαδηέξαο, ελώ ην ππόινηπν πνζό πξννξίδεηαη γηα ινηπέο ζρεηηθέο ππνδνκέο ζην ιηκάλη ηνπ Ξεηξαηά (μελνδνρείν 5 αζηέξσλ, πνιηηηζηηθή αθηή, κέζν ζηαζεξήο ηξνρηάο γηα ηελ γξήγνξε πξόζβαζε ησλ επηβαηώλ θξνπαδηέξαο ζηνλ Ζ.Π.Α.Ξ. θαη ηνλ πξναζηηαθό θ.α.). Νη επελδύζεηο απηέο αλακέλεηαη λα βειηηώζνπλ ζεκαληηθά ηελ αληαγσληζηηθόηεηα ηνπ ιηκαληνύ ηνπ Ξεηξαηά ζε ζρέζε κε ηα άιια κεγάια κεζνγεηαθά ιηκάληα (δείηε πίλαθα). Από ηελ άιιε πιεπξά, δεδνκέλνπ όηη ν δηεζλήο θιάδνο θξνπαδηέξαο ειέγρεηαη από 4-5 κεγάιεο εηαηξείεο νη νπνίεο πξνγξακκαηίδνπλ ηα δξνκνιόγηα 2-3 έηε πξηλ ηελ εθηέιεζή ηνπο, όπνηα εκπφδηα παξακέλνπλ είλαη απαξαίηεην λα αξζνύλ: Ζ αλαπνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ ειιεληθώλ ιηκαληώλ πιήηηεη ηελ αληαγσληζηηθόηεηά ηνπο. Πύκθσλα κε ηε δηεζλή πξαθηηθή, ν έιεγρνο ησλ ιηκαληώλ αλήθεη ζε θξαηηθνύο θνξείο, σζηόζν ηε δηαρείξηζε ησλ ηεξκαηηθώλ ζηαζκώλ θξνπαδηέξαο αλαιακβάλνπλ ηδησηηθέο εηαηξείεο θαη θπξίσο νη ίδηεο νη εηαηξείεο θξνπαδηέξαο (δείηε πίλαθα). Ζ ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηαρείξηζε εμαζθαιίδεηαη κέζσ πνιπεηώλ ζπκβάζεσλ παξαρώξεζεο. Ζ εθαξκνγή ελόο ηέηνηνπ ζρήκαηνο ζηα ειιεληθά ιηκάληα ζα επέηξεπε ηελ αμηνπνίεζε ηεο ηερλνγλσζίαο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εηαηξεηώλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ αλαγθαίσλ επελδύζεσλ ζε ππνδνκέο, θαζώο θαη ηε βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηώλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ ιεηηνπξγίαο. Ξαξάιιεια, ε δπλαηόηεηα πξνζαξκνγήο ησλ ιηκαληώλ ζηηο αλάγθεο ζπγθεθξηκέλσλ εηαηξεηώλ θξνπαδηέξαο εμαζθαιίδεη δηαθίλεζε πεξηζζόηεξσλ επηβαηώλ θαη θαη επέθηαζε πεξηζζόηεξα έζνδα γηα ηελ εγρώξηα αγνξά. Ππλεπώο, είλαη ζεκαληηθό λα μεπεξαζζνύλ νη ζεζκηθέο δπζρέξεηεο όζνλ αθνξά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζπκβάζεσλ παξαρώξεζεο, πξνθεηκέλνπ λα πξνσζεζνύλ νη απαηηνύκελεο βειηηώζεηο πνπ ζα επηηξέςνπλ ζηνλ εγρώξην θιάδν θξνπαδηέξαο λα αμηνπνηήζεη ηηο πξννπηηθέο ηνπ. Σαξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα όζνλ αθνξά ηα ηξέρνληα πξνβιήκαηα ιεηηνπξγίαο είλαη ε απνπζία ζπζηήκαηνο θξάηεζεο ζέζεσλ πξόζδεζεο (berth allocation) ησλ θξνπαδηεξόπινησλ (όπσο ηζρύεη ζηα πεξηζζόηεξα κεζνγεηαθά ιηκάληα θξνπαδηέξαο), κε απνηέιεζκα ηα πινία λα ΕΘΝΘΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Κλαδικές Μελέηες Αύγουζηος

12 εμππεξεηνύληαη βάζεη ηεο ζεηξάο άθημήο ηνπο ζηα ιηκάληα. Απηή ε πξαθηηθή απνζαξξύλεη ηηο εηαηξείεο θξνπαδηέξαο λα πξνζεγγίζνπλ ηα ειιεληθά ιηκάληα, θαζώο δελ κπνξεί λα γίλεη έγθαηξνο θαη απνηειεζκαηηθόο ζρεδηαζκόο ησλ δξνκνινγίσλ. Αληίζεηα, ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα κπνξνύλ λα πξνζθεξζνύλ ζε εηαηξείεο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ηα ειιεληθά ιηκάληα σο βάζεηο εθθίλεζεο. Τχπνο Δπηβαηψλ Κξνπαδηέξαο εηαηξείαο Carnival (2010) Νη ππνδνκέο ζε πνιιά ειιεληθά ιηκάληα δηέιεπζεο αδπλαηνύλ λα εμππεξεηήζνπλ ηα ζύγρξνλα θξνπαδηεξόπινηα κεγάινπ κεγέζνπο, ελώ παξαηεξνύληαη θαη άιιεο ζεκαληηθέο ειιείςεηο, όπσο ε απνπζία θαηάιιεισλ ζηαζκώλ εμππεξέηεζεο επηβαηώλ. Ππλεπώο ππάξρεη ηεξάζηην πεξηζώξην ελδπλάκσζεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ησλ ειιεληθώλ ιηκαληώλ κέζσ ηεο θαηαζθεπήο βειηησηηθώλ έξγσλ, πνπ ζα κπνξνύζαλ λα ρξεκαηνδνηεζνύλ κέζσ ζπκβάζεσλ παξαρώξεζεο ηύπνπ BOT (Build, Operate and Transfer). Έρνπλ ηαμηδέςεη μαλά κε ηελ ίδηα εηαηξεία 43% Ξεγή: Carnival Corporation & plc Έρνπλ ηαμηδέςεη μαλά κε άιιε εηαηξεία 22% Λένη επηβάηεο 35% Ξξνθεηκέλνπ λα αληιεζνύλ ηα κέγηζηα δπλαηά έζνδα από ηελ αλάπηπμε ηνπ home porting απαηηνύληαη πεξαηηέξσ ππνδνκέο γηα ηελ θαιύηεξε εμππεξέηεζε ησλ εηαηξεηώλ θξνπαδηέξαο. Ππγθεθξηκέλα ε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ζε ηνκείο όπσο νη επηζθεπέο πινίσλ, ε ηξνθνδνζία θαπζίκσλ θαη άιιεο ππεξεζίεο πξνο εηαηξείεο θξνπαδηέξαο ζεσξείηαη πξναπαηηνύκελν ώζηε ηα ειιεληθά ιηκάληα εθθίλεζεο λα αλαρζνύλ θαη ζε ιηκάληα βάζεο ησλ εηαηξεηώλ. Δπηπιένλ, πέξα από ηελ αληηκεηώπηζε ησλ άλσ πξνβιεκάησλ, είλαη ζεκαληηθό λα δηακνξθσζεί ζηξαηεγηθή γηα ηελ νκαιή άθημε ησλ ηνπξηζηώλ ώζηε λα απνθεπρζνύλ θαζπζηεξήζεηο πνπ απνηξέπνπλ ηελ αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ. Ζ έιιεηςε κηαο ηέηνηαο ζηξαηεγηθήο κέρξη ζηηγκήο έρεη νδεγήζεη ζε καηαηώζεηο πξνζεγγίζεσλ θξνπαδηεξόπινησλ θαη αλαδήηεζε ελαιιαθηηθώλ δξνκνινγίσλ εθηόο Διιάδαο, ζέηνληαο ζε θίλδπλν αθόκα θαη ηα ηξέρνληα έζνδα ηνπ θιάδνπ. Ξαξάιιεια, ε ελίζρπζε ηνπ brand name ηεο ρώξαο καο ζηηο δηεζλείο αγνξέο, ε πξνζέιθπζε αεξνπνξηθώλ εηαηξεηώλ λαπισκέλσλ πηήζεσλ (charter) ή ρακεινύ θόζηνπο θαζώο θαη ε πξνώζεζε ειθπζηηθώλ παθέησλ δηακνλήο ζηα ειιεληθά μελνδνρεία ζα κπνξνύζαλ λα ζηεξίμνπλ ζεκαληηθά ηε δπλακηθή ηεο θξνπαδηέξαο ζηελ Διιάδα. Πεκεηώλνπκε όηη θαζώο ν θιάδνο είλαη νιηγνπσιηαθόο θαη νη εηαηξείεο θξνπαδηέξαο επηζπκνύλ ζηαζεξνύο (άξα θαη ηθαλνπνηεκέλνπο) πειάηεο, νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ζηελ 11 ΕΘΝΘΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Κλαδικές Μελέηες Αύγουζηος 2012

13 εηθόλα ησλ ειιεληθώλ ιηκαληώλ (αιιά θαη ηεο ρώξαο καο γεληθόηεξα) εθηηκάηαη όηη ζα έρεη κεζνπξόζεζκε δηάξθεηα. Ππλεπώο, θαηαιήγνπκε όηη ηα νθέιε γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία από ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο θξνπαδηέξαο είλαη ζεκαληηθά. Ωζηόζν, εάλ δελ αληηκεησπηζζνύλ νη παξαπάλσ πξνθιήζεηο, είλαη ζεκαληηθό λα ηνλίζνπκε όηη ηα έζνδα απηά ζα παξακείλνπλ δηαθπγόληα θέξδε. ΕΘΝΘΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Κλαδικές Μελέηες Αύγουζηος

14 ΚΛΑΔΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ Αύγουστος 2012 ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ Το παρόν δελτίο προορίζεται αποκλειστικά για την ενημέρωση επαγγελματιών επενδυτών οι οποίοι καλούνται να προβούν στην υλοποίηση των επενδυτικών τους αποφάσεων χωρίς να στηρίζονται στα περιεχόμενά του. Σε καμία περίπτωση το παρόν δελτίο δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ή να θεωρηθεί ως πρόταση για πώληση είτε ως παρότρυνση για οποιαδήποτε πρόταση αγοράς. Τα στοιχεία που αναφέρονται στο παρόν δελτίο προέρχονται από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες. Μη όντας σε θέση να αποκλείσει το ενδεχόμενο λάθους από μέρους των εν λόγω πηγών η Εθνική Τράπεζα δεν εγγυάται για ακρίβεια, την επικαιρότητα ή τη χρησιμότητα οποιασδήποτε πληροφορίας. Η Εθνική Τράπεζα και οι θυγατρικές της εταιρίες δε φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση ή παρεπόμενη ζημία απορρέει από οποιαδήποτε χρήση της παρούσας αναφοράς. 13 ΕΘΝΘΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Κλαδικές Μελέηες Αύγουζηος 2012

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΝΚΑΓΑ Α ΔΡΩΣΖΔΗ ΩΣΟΤ- ΙΑΘΟΤ 1. Γηα έλα αγαζό όηαλ ε ζηαζεξά γ είλαη ίζε κε ην κεδέλ ηόηε ε θακπύιε πξνζθνξάο δηέξρεηαη από ηελ αξρή ηωλ αμόλωλ.

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε ηνρεπκέλωλ Κηλήηξωλ Θεξηλήο Πεξηόδνπ 2013

Παξνπζίαζε ηνρεπκέλωλ Κηλήηξωλ Θεξηλήο Πεξηόδνπ 2013 Γηεζλήο Αεξνιηκέλαο Αζελώλ Παξνπζίαζε ηνρεπκέλωλ Κηλήηξωλ Θεξηλήο Πεξηόδνπ 2013 14.3.2013 Αληίμνεο ζπλζήθεο ηεο αεξνπνξηθήο αγνξάο ηεο Αζήλαο ζηνρεπκέλεο ελέξγεηεο ηνπ ΓΑΑ Δληζρπκέλν Πξόγξακκα Κηλήηξωλ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Σύνηομα ζημειώμαηα για θέμαηα εξαγωγικού ενδιαθέπονηορ. Νο. 78 Σεπτέμβριος 2015

Σύνηομα ζημειώμαηα για θέμαηα εξαγωγικού ενδιαθέπονηορ. Νο. 78 Σεπτέμβριος 2015 Σύνηομα ζημειώμαηα για θέμαηα εξαγωγικού ενδιαθέπονηορ Νο. 78 Σεπτέμβριος 2015 Ζ πνξεία ηωλ εμαγωγώλ θαηά ηνπο πξώηνπο έμη κήλεο ηνπ 2015 (Ηαλνπάξηνο Ηνύληνο) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ Κένηπο Εξαγωγικών

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Δηεύζπλζε ρεδηαζκνύ θαη Οηθνλνκηθήο Αλάιπζεο

ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Δηεύζπλζε ρεδηαζκνύ θαη Οηθνλνκηθήο Αλάιπζεο 1997 199 1999 1 3 5 7 f ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Δηεύζπλζε ρεδηαζκνύ θαη Οηθνλνκηθήο Αλάιπζεο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΣΗ ΠΟΝΣΟΠΟΡΟΤ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΠΑΡΑΜΕΝΟΤΝ ΘΕΣΙΚΕ ΠΑΡΑ ΣΗ ΔΤΜΕΝΗ ΔΙΕΘΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΓΚΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Διεύθυνζη χεδιαζμού και Οικονομικής Ανάλυζης

ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Διεύθυνζη χεδιαζμού και Οικονομικής Ανάλυζης ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Διεύθυνζη χεδιαζμού και Οικονομικής Ανάλυζης ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ: ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΜΕΩ ΤΓΚΕΝΣΡΩΗ ΚΑΙ ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ Η Δζληθή Τξάπεδα ηεο Διιάδαο, ζηα πιαίζηα ησλ πεξηνδηθώλ εθδόζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Περισσότερα για τους φόρους. Σήκεξα: Δηαγξακκαηηθή αλάιπζε θόξσλ / ηη πξέπεη λα θνξνινγείηε? Γηαηί?

Περισσότερα για τους φόρους. Σήκεξα: Δηαγξακκαηηθή αλάιπζε θόξσλ / ηη πξέπεη λα θνξνινγείηε? Γηαηί? Περισσότερα για τους φόρους Σήκεξα: Δηαγξακκαηηθή αλάιπζε θόξσλ / ηη πξέπεη λα θνξνινγείηε? Γηαηί? Μεταβολές στην κατανάλωση λόγο φόρων Θπκεζείηε όηη νη άλζξσπνη ηππηθά θαηαλαιώλνπλ ιηγόηεξν από έλα αγαζό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΦΗ ΑΝΑΦΤΥΗ. Σα νθέιε ησλ ζθαθώλ αλαςπρήο γηα ηνλ ηνπξηζκό θαη ηελ νηθνλνκία

ΚΑΦΗ ΑΝΑΦΤΥΗ. Σα νθέιε ησλ ζθαθώλ αλαςπρήο γηα ηνλ ηνπξηζκό θαη ηελ νηθνλνκία ΚΑΦΗ ΑΝΑΦΤΥΗ Σα νθέιε ησλ ζθαθώλ αλαςπρήο γηα ηνλ ηνπξηζκό θαη ηελ νηθνλνκία Παξνπζίαζε ηεο κειέηεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηώο «ΔΡΔΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΣΗ ΗΜΑΙΑ ΣΧΝ ΚΑΦΧΝ ΑΝΑΦΤΥΗ ΣΟΝ ΘΑΛΑΙΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο

Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο 1 Ολιγοπώλιο Έλα κνλνπώιην είλαη κηα αγνξά πνπ απνηειείηαη από κηα θαη κόλν επηρείξεζε. Έλα δπνπώιην είλαη κηα αγνξά πνπ απνηειείηαη από δπν επηρεηξήζεηο. Έλα νιηγνπώιην είλαη κηα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Οξηζηηθνπνηήζεθαλ νη εληάμεηο ζην πξόγξακκα «Ελίζρπζε Μηθξνκεζαίσλ Επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνπο ηνκείο Μεηαπνίεζεο, Σνπξηζκνύ, Εκπνξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Πειραιάσ, 29 Οκτωβρίου 2010 ΣΜΗΜΑ: Εμπορίου Αρ.Πρωτ.: 8787 Πληροφορίεσ: Φ. Ανδριάνα Σηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n . ΜΑΚΡΑ ΣΟΑ 7 & ΕΘΝ. ΑΝΣΙΣΑΕΩ (ΠΕΙΡΑΙΑ),. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 06 Α (ΠΕΙΡΑΙΑ), 3. ΠΤΡΓΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΑΘΗΝΑ). ΣΗΛ 040970,,, www.vtal.gr Επιλεγμένες Ασκήσεις. α) Έζησ η.δ. Ep. Να δεηρζεί όηη ε T,..., ~, 0

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

CT_back office. Internet Business Hellas

CT_back office. Internet Business Hellas CT_back office Internet Business Hellas To CT_call center, είλαη έλα πξωηνπνξηαθό πξνϊόλ δηαρείξηζεο θαη νξγάλωζεο επαθώλ πειαηνινγίνπ. έρεη αλαπηπρζεί από ηελ εηαηξεία καο ζην ζύλνιό ηνπ, είλαη πιήξωο

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα