: ERA. : Innsbruck. : Workshop on cross-border divorce and maintenance: jurisdiction and application law

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ": ERA. : Innsbruck. : Workshop on cross-border divorce and maintenance: jurisdiction and application law"

Transcript

1 Φορέας Υλοποίησης : ERA Τόπος ιεξαγωγής : Innsbruck Ηµεροµηνία : 13-15/3/2013 Τίτλος Σεµιναρίου : Workshop on cross-border divorce and maintenance: jurisdiction and application law Συµµετοχή : Αντώνιος Αραποστάθης Πρωτοδίκης Σχόλια Τα θέµατα που παρουσιάστηκαν και αναπτύχθηκαν κατά τις 3 ηµέρες στο σεµινάριο που έγινε στο δικαστικό µέγαρο του Innsbruck στα γερµανικά µε θέµα το εφαρµοστέο δίκαιο και τη νοµολογία σχετικά µε υποθέσεις διεθνών διαζυγίων και διατροφής είναι τα ακόλουθα: ΠΡΩΤΗ ΜΕΡΑ Εισηγήτρια: Martina Erb-Klunemann,Amtsgericht Hamm (Γερµανία) ΘΕΜΑ: Κανονισµός (ΕΚ) 2201/2003 του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 27ης Νοεµβρίου 2003 για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαµικές διαφορές και διαφορές γονικής µέριµνας Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Κανονισµός (ΕΚ) 2201/2003 του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 27ης Νοεµβρίου 2003 (Βρυξέλλες ΙΙα) για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαµικές

2 διαφορές και διαφορές γονικής µέριµνας καταργεί τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1347/2000 (Βρυξέλλες ΙΙ) που ασχολείτο µόνο µε θέµατα γονικής µέριµνας που σχετίζονταν µε γαµικές διαφορές και είχε δεχθεί σφοδρή κριτική. Ο νέος κανονισµός περιέχει διατάξεις για τη γονική µέριµνα που έχουν εφαρµογή ανεξαρτήτως εάν ανακύπτουν εξ αφορµής διαδικασίας διαζυγίου. ΙΙ. ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ο κανονισµός αφορά υποθέσεις που σχετίζονται µε διαζύγια, δικαστικό χωρισµό και ακύρωση γάµου. Σύµφωνα µε τον 8 ο λόγο της εισηγητικής έκθεσης ο κανονισµός θα πρέπει να εφαρµόζεται µόνο στη λύση του συζυγικού δεσµού και δεν θα πρέπει να επηρεάζει θέµατα, όπως οι λόγοι του διαζυγίου, οι περιουσιακές συνέπειες του γάµου ή άλλα συναφή ζητήµατα. Επίσης δεν εφαρµόζεται σε θέµατα ονόµατος, περιουσίας και κληρονοµίας. Ο υπ όψη κανονισµός ισχύει για όλα τα είδη διαδικασίας και ο όρος «δικαστήριο» περιλαµβάνει κάθε αρχή που έχει διεθνή δικαιοδοσία για τα ζητήµατα που υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής του κανονισµού, ενώ το ίδιο ισχύει και για τον όρο «δικαστής», καθώς ο θεσµός του διαζυγίου και του δικαστικού χωρισµού δεν είναι γνωστός σε όλες τις έννοµες τάξεις και ούτε επιδιώκεται η εναρµόνιση του ουσιαστικού δικαίου των χωρών µελών 1. Το ερώτηµα, εάν σε ένα κράτος µέλος είναι δυνατό να ισχύσει δικαστικός χωρισµός χωρίς διαζύγιο ή να κηρυχτεί ένας γάµος άκυρος, εξαρτάται από το εφαρµοστέο δίκαιο, το οποίο µε τη σειρά του εξαρτάται από τη σχετική νοµοθεσία του κάθε κράτους. Εποµένως, είναι δυνατόν τα δικαστήρια ενός κράτους µέλους να έχουν αρµοδιότητα για 1 Βλ. τις αποφάσεις του ΔΕΚ C-435/06 καθώς και C-400/10, σύμφωνα με τις οποίες εμπίπτει στην έννοια των «αστικών υποθέσεων» κατά την έννοια της του άρθρου 1 1 του ανωτέρω κανονισμού απόφαση που ελήφθη στο πλαίσιο των κανόνων δημοσίου δικαίου.

3 την κήρυξη δικαστικού χωρισµού χωρίς διαζύγιο, παρ όλο που στο εν λόγω κράτος δεν αναγνωρίζεται αυτός ο θεσµός και εποµένως δεν µπορεί να εφαρµοστεί. Ο Κανονισµός τέθηκε σε ισχύ την και εφαρµόζεται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση από την µε µοναδική εξαίρεση την ανία. Κατ εξαίρεση, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 64, επιτρέπεται, όµως, παράλληλα και η αναγνώριση αποφάσεων που εκδόθηκαν κατόπιν αγωγών που ασκήθηκαν πριν από την ηµεροµηνία αυτή, εφόσον το ικαστήριο της χώρας προέλευσης θεµελίωσε την διεθνή δικαιοδοσία του σε κανόνες σύµφωνους µε τις διατάξεις του παρόντος κανονισµού ή του Κανονισµού 1347/2000 ή µε διατάξεις σύµβασης που ίσχυε µεταξύ του κράτους µέλους προέλευσης και του κράτους µέλους αναγνώρισης της απόφασης. ΙΙΙ. ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΑΜΟΥ Η αρµοδιότητα καθορίζεται από τα άρθρα 3, 4 και 5 του Κανονισµού που προβλέπουν 7 διαφορετικές περιπτώσεις, ενώ δεν εφαρµόζονται οι κανόνες ιδιωτικού διεθνούς δικαίου (αποκλειστική δικαιοδοσία βάσει του άρθρου 6). Έτσι, σύµφωνα µε αυτή την αρχή ο Κανονισµός εφαρµόζεται: 1) εάν ένας εκ των συζύγων έχει την ιθαγένεια κράτους µέλους εκτός του Ηνωµένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας ή έχει τη διαµονή του (domicile) στο Ηνωµένο Βασίλειο ή την Ιρλανδία 2, ή 2) εάν ένας εκ των συζύγων έχει ιθαγένεια τρίτους κράτους, αλλά έχει τη συνήθη διαµονή του σε ένα κράτος µέλος της ΕΕ. Ωστόσο, εάν κανένα δικαστήριο κράτους µέλους δεν έχει αρµοδιότητα σύµφωνα µε τις ανωτέρω αρχές, τότε αυτή 2 Η έννοια του όρου «domicile» προέρχεται από το Αγγλικό δίκαιο και ερμηνεύεται σύμφωνα με αυτό υπερβαίνοντας σε γενικές γραμμές τις προϋποθέσεις της «συνήθους διαμονής», όπως αυτή νοείται στο ελληνικό δίκαιο. Εξ αυτού του λόγου αναφέρεται αυτούσιος ο όρος χωρίς να μπορεί να μεταφραστεί με νομική ακρίβεια στις υπόλοιπες γλώσσες.

4 ρυθµίζεται από τους γενικούς κανόνες ιδιωτικού διεθνούς δικαίου (άρθρο 7) σύµφωνα µε την αρχή που υιοθετήθηκε από το ΕΚ στην υπόθεση Lopez (C68/07) 3. Το δικαστήριο εξετάζει αυτεπαγγέλτως την έλλειψη δικαιοδοσίας του εφόσον επιλαµβάνεται υπόθεσης για την οποία δεν έχει δικαιοδοσία βάσει του κανονισµού και για την οποία δικαστήριο άλλου κράτους µέλους έχει δικαιοδοσία δυνάµει του κανονισµού (άρθρο 17). Σχηµατικώς, εάν ένα δικαστήριο έχει δικαιοδοσία σύµφωνα µε τα άρθρα 3, 4 ή 5, τότε επιλαµβάνεται της υπόθεσης, διαφορετικά εξετάζει εάν εφαρµόζεται το άρθρο 6 (δηλαδή εάν κάποιο άλλο δικαστήριο κράτους µέλους θεµελιώνει δικαιοδοσία βάσει της ως άνω διάταξης) και σε θετική περίπτωση κηρύσσεται αναρµόδιο, ενώ τέλος, σε περίπτωση που δεν προκύπτει αρµοδιότητα άλλου δικαστηρίου σύµφωνα µε τον Κανονισµό, εφαρµόζονται οι κανόνες του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου, λαµβάνοντας ωστόσο υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 7. Παράδειγµα: -Ο Α υπήκοος τρίτης χώρας παντρεύεται την Β ελληνίδα υπήκοο το έτος 2002 και διαµένουν µόνιµα στη Γερµανία. Το έτος 2013 η Β αιτείται διαζύγιο στη Γερµανία: Το δικαστήριο θα πρέπει να εξετάσει εάν εφαρµόζεται ο κανονισµός σύµφωνα µε το άρθρο 1. Ακολούθως, σύµφωνα µε το άρθρο 3 1 εδ. α περ. 1 θεµελιώνεται η αρµοδιότητα λόγω της κοινής συνήθους διαµονής αµφοτέρων των συζύγων. Παραλλήλως συντρέχουν και οι περιπτώσεις 3 (χώρα συνήθους διαµονής του εναγοµένου) και 5 (χώρα συνήθους διαµονής του ενάγοντος επί τουλάχιστον 1 έτος) και εποµένως το γερµανικό δικαστήριο έχει διεθνή δικαιοδοσία. 3 Για την έννοια του όρου «αστικές υποθέσεις», βλέπε επίσης: ΔΕΚ C-523/07 και C-497/10

5 -Σε περίπτωση που οι Α και Β διαµένουν µόνιµα σε τρίτη χώρα και η Β κατά τη διάρκεια της διάστασης µετακοµίσει µόνιµα στην Γερµανία και αιτηθεί διαζύγιο στην Ελλάδα: Το άρθρο 3 του κανονισµού δεν θεµελιώνει αρµοδιότητα των ελληνικών δικαστηρίων. Επειδή ο Α είναι πολίτης τρίτης χώρας και εξακολουθεί να διαµένει µόνιµα σ αυτή δεν εφαρµόζεται ούτε το άρθρο 6. Ωστόσο, το δικαστήριο πρέπει να εξετάσει εάν η Β διαµένει µόνιµα στη Γερµανία περισσότερο από ένα χρόνο, καθώς σε θετική περίπτωση θεµελιώνεται αρµοδιότητα των γερµανικών δικαστηρίων κατ άρθρο 3 1 εδ. α περ. 5. Αυτό σηµαίνει ότι ο κανονισµός προβλέπει την αρµοδιότητα δικαστηρίου άλλου κράτους µέλους και το ελληνικό δικαστήριο είναι υποχρεωµένο να απέχει. Κατ ακολουθίαν η Β πρέπει να απευθυνθεί στο γερµανικό δικαστήριο. -Σε περίπτωση που αµφότεροι οι Α και Β διαµένουν µόνιµα σε τρίτη χώρα και η Β αιτηθεί διαζύγιο στην Ελλάδα: Σε αυτή την περίπτωση το άρθρο 3 δεν έχει εφαρµογή. Εποµένως, το δικαστήριο θα εξετάσει εάν έχει αρµοδιότητα κάποιο άλλο δικαστήριο κράτους µέλους σύµφωνα µε το άρθρο 6 και αφού διαπιστώσει ότι αυτό δεν συµβαίνει θα εφαρµόσει το εθνικό δίκαιο κατ επιταγήν του άρθρου 7. Κατ ακολουθίαν, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 612 ΚΠολ, εφόσον η Β είναι Ελληνίδα, τα ελληνικά δικαστήρια έχουν δικαιοδοσία. Λόγω των πολλών περιπτώσεων αρµοδιότητας είναι δυνατόν να συντρέχει αρµοδιότητα περισσοτέρων του ενός δικαστηρίων. Περιπτώσεις εκκρεµοδικίας ρυθµίζονται στο άρθρο 19 1 του Κανονισµού. Εκκρεµοδικία υφίσταται και στις περιπτώσεις που η δίκη έχει χωριστεί σε διαδικασίες, εκ των οποίων η µια αφορά τον δικαστικό χωρισµό και η άλλη την λύση ή την κήρυξη ακυρότητας του γάµου. Κριτήριο αποτελεί η αρχή της προτεραιότητας, όπου το δικαστήριο που επελήφθη δεύτερο, αναστέλλει αυτεπαγγέλτως τη διαδικασία του

6 µέχρι να διαπιστωθεί η διεθνής δικαιοδοσία του δικαστηρίου που επελήφθη πρώτο. Σε αυτή την περίπτωση, το πρώτο δικαστήριο επιλαµβάνεται της υπόθεσης και το δεύτερο δικαστήριο κηρύσσεται αναρµόδιο, ενώ ο ενάγων που εισήγαγε την αίτηση του στο δεύτερο δικαστήριο µπορεί να την εισάγει σ αυτό που επελήφθη πρώτο. Στο άρθρο 16 ρυθµίζεται ποιο δικαστήριο θεωρείται ως πρώτο επιληφθέν 4. Εν κατακλείδι οι λόγοι αρµοδιότητας που προβλέπονται στο άρθρο 3 του Κανονισµού µπορούν να διακριθούν κυρίως σε αυτούς της συνήθους διαµονής ή της ιθαγένειας. Συγκεκριµένα: 1) Συνήθης διαµονή (άρθρο 3 1α), 2) Ιθαγένεια (άρθρο 3 1β) και 3) Άλλοι λόγοι (άρθρα 4 και 5). 1. ΙΚΑΙΟ ΟΣΙΑ ΛΟΓΩ ΣΥΝΗΘΟΥΣ ΙΑΜΟΝΗΣ Όπως προαναφέρθηκε, το άρθρο 3 1 εδ. α προβλέπει τις περιπτώσεις δικαιοδοσίας λόγω συνήθους διαµονής του ενός ή και των δύο συζύγων 5. Ο όρος «συνήθης διαµονή» πρέπει να ερµηνευθεί σύµφωνα µε τις γενικές αρχές του ευρωπαϊκού δικαίου, µε τον οποίο ασχολήθηκε και το ΕΚ εξ αφορµής του άρθρου 8 του Κανονισµού που αφορά τη δικαιοδοσία σε θέµατα γονικής µέριµνας. Ειδικότερα, σύµφωνα µε τη νοµολογία 6 ο όρος συνήθης διαµονή καλύπτει τον τόπο έκφρασης µιας ορισµένης κοινωνικής και οικογενειακής ένταξης. Εποµένως, κατά τον ορισµό του τόπου συνήθους διαµονής το δικαστήριο οφείλει να λάβει υπόψη του όλες τις ιδιαίτερες παραµέτρους κάθε συγκεκριµένης υπόθεσης. Τέτοιοι λόγοι είναι η διάρκεια της παραµονής 4 Ωστόσο, πρέπει να ληφθεί υπόψη και η νομολογία του ΔΕΚ, έτσι π.χ. σε περίπτωση ασφαλιστικών μέτρων, όπως στην υπόθεση C-296/10 (Bianca Purrucker κατά Guillermo Vallés Pérez), όπου κρίθηκε ότι το άρθρο 19 2, του κανονισμού 2201/2003 δεν εφαρμόζεται οσάκις δικαστήριο κράτους μέλους, επιληφθέν πρώτο για τη λήψη μέτρων περί γονικής μέριμνας, δικάζει μόνο στο πλαίσιο παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας κατά το άρθρο 20 του κανονισμού αυτού, και δικαστήριο άλλου κράτους μέλους, έχον κατά τον ίδιο κανονισμό διεθνή δικαιοδοσία να κρίνει επί της ουσίας, επιλαμβάνεται δεύτερο αιτήσεως για τη λήψη των ίδιων μέτρων, είτε προσωρινώς είτε οριστικώς. 5 Βλ. σχετικά ΠολΠρΑθ 49/2010 (Α δημ. ΝΟΜΟΣ). 6 Βλ. ΔΕΚ C-523/07

7 σε ένα κράτος, η νόµιµη ή µη παραµονή σε ένα κράτος, οι όροι της διαµονής, οι λόγοι της διαµονής σε ένα κράτος, η ιθαγένεια, η θέση και συνθήκες εργασίας, η γνώση της γλώσσας, οικογενειακές και κοινωνικές συνθήκες κλπ. Αναλυτικά η δικαιοδοσία της συνήθους διαµονής: - η συνήθης διαµονή των συζύγων, ή - η τελευταία συνήθης διαµονή των συζύγων εφόσον ένας εκ των συζύγων έχει ακόµα αυτή τη διαµονή, ή - η συνήθης διαµονή του εναγοµένου, ή - σε περίπτωση κοινής αιτήσεως, η συνήθης διαµονή του ενός ή του άλλου των συζύγων, ή - η συνήθης διαµονή του ενάγοντος εάν είχε αυτή τη διαµονή επί τουλάχιστον ένα χρόνο αµέσως πριν από την έγερση της αγωγής, ή - συνήθης διαµονή του ενάγοντος εάν είχε αυτή τη διαµονή επί τουλάχιστον έξι µήνες αµέσως πριν από την έγερση της αγωγής και εάν είναι είτε υπήκοος του εν λόγω κράτους µέλους ή, στην περίπτωση του Ηνωµένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας, έχει εκεί «domicile» 2. ΙΚΑΙΟ ΟΣΙΑ ΛΟΓΩ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Η διάταξη του άρθρου 3 1 εδ. β προβλέπει τις περιπτώσεις δικαιοδοσίας λόγω ιθαγένειας αµφότερων των συζύγων, ή στην περίπτωση Ηνωµένου Βασιλείου και Ιρλανδίας, εάν έχουν «domicile». Σε περίπτωση περισσοτέρων της µιας ιθαγενειών, εάν αµφότεροι οι σύζυγοι έχουν την ιθαγένεια των ιδίων 2 κρατών, τότε αρµόδια είναι τα δικαστήρια αυτών των κρατών και υφίσταται το δικαίωµα επιλογής ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΙΚΑΙΟ ΟΣΙΑΣ 7 Βλ. ΔΕΚ C -168/08

8 Σύµφωνα µε το άρθρο 4 το δικαστήριο ενώπιον του οποίου εκκρεµεί η διαδικασία βάσει του άρθρου 3 είναι αρµόδιο και για την ανταγωγή, στο µέτρο που αυτή εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του κανονισµού. Το άρθρο 5 ασχολείται µε τη µετατροπή του δικαστικού χωρισµού σε διαζύγιο, λαµβάνοντας υπόψη την περίπτωση που σε κάποια κράτη µέλη η απόφαση δικαστικού χωρισµού αποτελεί προϋπόθεση για την λύση του γάµου. Σύµφωνα µ αυτό το δικαστήριο του κράτους µέλους το οποίο εξέδωσε απόφαση δικαστικού χωρισµού είναι επίσης αρµόδιο για να µετατρέψει την απόφαση αυτή σε διαζύγιο, εφόσον το προβλέπει το δίκαιο αυτού του κράτους µέλους. IV. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΙΑΖΥΓΙΩΝ Σύµφωνα µε το άρθρο 59 του Κανονισµού παύει η ισχύς όλων των συµφωνιών που τυχόν προϋπήρχαν µεταξύ των κρατών µελών και εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Κανονισµού. Όπως προαναφέρθηκε, το άρθρο 64 του κανονισµού προβλέπει το χρονικό πεδίο εφαρµογής των διατάξεων που µπορεί να προηγείται της έναρξης ισχύος του την και να αφορά και αποφάσεις που εκδόθηκαν πριν από αυτή την ηµεροµηνία. Σύµφωνα µε το άρθρο 21 1, αποφάσεις που εκδίδονται σε κράτος µέλος αναγνωρίζονται στα λοιπά κράτη µέλη χωρίς καµία διαδικασία. Αυτό σηµαίνει ότι: 1) οποιοδήποτε κράτος µέλος µπορεί, χωρίς καµία διαδικασία, να επιφέρει τροποποιήσεις στα ληξιαρχικά βιβλία του βάσει αποφάσεως διαζυγίου, δικαστικού χωρισµού ή ακύρωσης γάµου που εκδίδεται σε άλλο κράτος µέλος και δεν υπόκειται σε περαιτέρω ένδικα µέσα κατά το δίκαιο του εν λόγω κράτους µέλους και 2) εάν η επίκληση

9 της αναγνώρισης γίνεται παρεµπιπτόντως ενώπιον δικαστηρίου κράτους µέλους, το δικαστήριο αυτό έχει διεθνή δικαιοδοσία να κρίνει σχετικά 8. Ωστόσο, αυτό δεν αποκλείει το δικαίωµα οποιοσδήποτε ενδιαφερόµενου να ζητήσει την έκδοση απόφασης για την αναγνώριση ή µη αναγνώριση της απόφασης, σύµφωνα µε τις διαδικασίες που προβλέπει το τµήµα 2 του κεφαλαίου ΙΙΙ (άρθρο 21 3) αδιαφόρως εάν αυτή αµφισβητείται 9. Ειδικότερα, επειδή σύµφωνα µε το άρθρο 30 του Κανονισµού στην Ελλάδα δεν προβλέπεται η διαδικασία εκλογής κατοικίας, ο αιτών οφείλει να προβεί σε διορισµό αντικλήτου σύµφωνα µε το άρθρο 142 ΚΠολ 10. Οι αποφάσεις του δικαστηρίου ενός κράτους µέλους αναγνωρίζονται κατ αρχήν στα άλλα κράτη µέλη. Η επί της ουσίας αναθεώρηση απόφασης αποκλείεται (άρθρο 26). Ούτε µπορεί το δικαστήριο να αρνηθεί την αναγνώριση επειδή κατά το δίκαιο του συγκεκριµένου κράτους µέλους δεν θα εξεδίδετο η απόφαση υπό τα συγκεκριµένα πραγµατικά περιστατικά. Κατά το άρθρο 24 δεν ερευνάται η δικαιοδοσία του δικαστηρίου του κράτους µέλους προέλευσης. Οι λόγοι άρνησης αναγνώρισης αποφάσεων που αφορούν διαζύγιο, δικαστικό χωρισµό ή ακύρωση γάµου περιέχονται στο άρθρο 22 και συγκεκριµένα: α) αν η αναγνώριση αντίκειται προδήλως στη δηµόσια τάξη του κράτους µέλους αναγνώρισης, β) αν το εισαγωγικό έγγραφο της δίκης ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο δεν έχει επιδοθεί ή κοινοποιηθεί στον ερηµοδικήσαντα εναγόµενο κανονικά και έγκαιρα ώστε να µπορεί να αµυνθεί, εκτός εάν 8 Βλ. ΜονΠρΧαν 39/2006 (α δημ. ΝΟΜΟΣ) 9 Βλ. ΜονΠρΙωαν 84/2008 ΕΦΑΔ , ΜονΠρΚερ 168/2007 Αρμ καθώς και ΜονΠρΡοδ 488/2010 (α δημ. ΝΟΜΟΣ) 10 Βλ. ΜονΠρΙωαν 84/2008 (ο.α.)

10 διαπιστώνεται ότι ο εναγόµενος έχει δεχθεί την απόφαση κατά τρόπο µη επιδεχόµενο αµφισβήτηση, γ) αν η απόφαση είναι ασυµβίβαστη µε απόφαση που έχει εκδοθεί µεταξύ των ίδιων διαδίκων στο κράτος µέλος αναγνώρισης, ή δ) αν η απόφαση είναι ασυµβίβαστη µε απόφαση που έχει εκδοθεί προγενέστερα µεταξύ των ίδιων διαδίκων σε άλλο κράτος µέλος ήσε τρίτο κράτος, εφόσον η απόφαση αυτή συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την αναγνώρισή της στο κράτος µέλος αναγνώρισης. Κατά το άρθρο 37 ο διάδικος που επικαλείται ή αµφισβητεί την αναγνώριση απόφασης ή ζητεί την κήρυξη της εκτελεστότητας, οφείλει να προσκοµίσει: α) αντίγραφο της απόφασης, το οποίο να συγκεντρώνει τις αναγκαίες προϋποθέσεις γνησιότητας, β) το πιστοποιητικό που αναφέρεται στο άρθρο 39 και εκδίδεται από το αρµόδιο δικαστήριο ή η αρµόδια αρχή του κράτους µέλους προέλευσης. Από το πιστοποιητικό πρέπει να προκύπτει ότι η απόφαση είναι εκτελεστή, χωρίς να απαιτείται να είναι τελεσίδικη. 11 γ) επιπλέον σε περίπτωση απόφασης που εκδόθηκε ερήµην, το πρωτότυπο ή κυρωµένο αντίγραφο του εγγράφου που αποδεικνύει ότι το εισαγωγικό έγγραφο της δίκης ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο έχει επιδοθεί ή κοινοποιηθεί στον ερηµοδικήσαντα διάδικο, ή οποιοδήποτε έγγραφο στο οποίο να δηλώνεται ότι ο εναγόµενος έχει αποδεχθεί την απόφαση κατά τρόπο µη επιδεχόµενο αµφισβήτηση. Αν δεν προσάγονται τα έγγραφα που µνηµονεύονται ανωτέρω υπό στοιχεία β και γ, το δικαστήριο µπορεί είτε να ορίσει προθεσµία προσαγωγής τους είτε να δεχθεί ισοδύναµα έγγραφα είτε, εφόσον κρίνει ότι έχει επαρκώς ενηµερωθεί, να απαλλάξει τον αιτούντα από το βάρος 11 Βλ. και ΜονΠρΚερ 168/2007 (ο.α.)

11 αυτό (άρθρο 38 1). Η µετάφραση επικυρώνεται από πρόσωπο που έχει αυτή την εξουσία σε ένα από τα κράτη µέλη (άρθρο 38 2). Καµιά επικύρωση ή άλλη ανάλογη διατύπωση δεν απαιτείται για τα έγγραφα (άρθρο 52).

12 ΕΥΤΕΡΗ ΜΕΡΑ Εισηγητές: Wolfgang Hau καθηγητής στο πανεπιστήµιο Passau και Martin Weber πρωτοδίκης στο Πρωτοδικείο του Innsbruck ΘΕΜΑ: Ο Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 1259/2010 του Συµβουλίου της 20ής εκεµβρίου 2010 για τη θέσπιση ενισχυµένης συνεργασίας στον τοµέα του δικαίου που είναι εφαρµοστέο στο διαζύγιο και τον δικαστικό χωρισµό Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Κανονισµός 1259/2010 (Ρώµη ΙΙΙ) θέτει κανόνες αρµοδιότητας στο δίκαιο του διαζυγίου, πλην όµως λόγω ανυπέρβλητων δυσχερειών δεν αφορά όλα τα κράτη µέλη, παρά µόνον σε χώρες, όπως η Γερµανία, Βουλγαρία, Γαλλία, Ρουµανία, Ιταλία, κλπ, ενώ δεν µετέχει η Ελλάδα και εποµένως εξακολουθούν να ισχύουν οι γενικοί κανόνες του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου, ήτοι για τη χώρα µας το άρθρο 16 του ΑΚ καθώς και το άρθρο 4 του ν. 3719/2008. Εξ αυτού του λόγου θα γίνει συνοπτική µόνο αναφορά στο εν λόγω θέµα. Σκοπός του Κανονισµού είναι ο προσδιορισµός του εφαρµοστέου δικαίου σε περιπτώσεις διαζυγίου και δικαστικού χωρισµού, χωρίς να περιλαµβάνεται η αναγνώριση ή ακύρωση του γάµου. Οι διατάξεις του έχουν οικουµενική εφαρµογή, καθώς το καθοριζόµενο από τον παρόντα κανονισµό δίκαιο εφαρµόζεται ακόµα και αν δεν πρόκειται για δίκαιο συµµετέχοντος κράτους µέλους, χωρίς πάντως να επιδιώκεται η εναρµόνιση των δικαίων των κρατών µελών. ΙΙ. ΕΠΙΛΟΓΗ ΙΚΑΙΟΥ

13 Ο Κανονισµός δίνει µια περιορισµένη δυνατότητα επιλογής από τους συζύγους του εφαρµοστέου δικαίου, ενώ περιέχει κανόνες για τον προσδιορισµό του δικαίου σε περίπτωση που µια τέτοια συµφωνία δεν υφίσταται ή είναι άκυρη. ΓΕΝΙΚΑ Η σύµφωνα µε τον κανονισµό εφαρµογή του εσωτερικού δικαίου αποκλείει την εφαρµογή των κανόνων του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου. Εκτός αυτών υπάρχουν κανόνες δηµόσιας τάξης, σύµφωνα µε τους οποίους εάν το εφαρµοστέο δίκαιο δεν προβλέπει το θεσµό του διαζυγίου 12, ή εάν δεν αναγνωρίζει τον γάµο ως έγκυρο (πχ. γάµος µεταξύ ατόµων του ίδιου φύλλου), εφαρµόζεται το δίκαιο του κράτους του επιλαµβανοµένου δικαστηρίου.. ΤΡΙΤΗ ΜΕΡΑ Εισηγήτρια: Juliane Hirsch ΘΕΜΑ: ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΠΙ ΙΩΞΗ ΑΞΙΩΣΕΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Ι. ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΟΥΝ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ, Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ Ο κανονισµός 4/2009 του Συµβουλίου της 18ης εκεµβρίου 2008 για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρµοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και 12 Η τελευταία χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν αναγνώριζε τον θεσμό του διαζυγίου ήταν η Μάλτα, πλην όμως πλέον υιοθετήθηκε και σ αυτή τη χώρα ο θεσμός.

14 εκτέλεση αποφάσεων και τη συνεργασία σε θέµατα υποχρεώσεων διατροφής εφαρµόζεται στις υποχρεώσεις διατροφής που απορρέουν από οικογενειακές σχέσεις ή σχέσεις συγγένειας, γάµου ή αγχιστείας και ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση µε την εξαίρεση της ανίας από την και εκτός από τις διατάξεις για την δικαιοδοσία, περιέχει οδηγίες για την απλοποίηση και επιτάχυνση της αναγνώρισης και εκτέλεσης των αποφάσεων, εισάγει ένα σύστηµα συνεργασίας των κεντρικών αρχών των κρατών µελών, καθώς και διατάξεις για τα δικαστικά έξοδα. Σε διεθνές επίπεδο, η Σύµβαση της Χάγης για τη ιεθνή Ικανοποίηση των Απαιτήσεων ιατροφής Τέκνων και Άλλων Μελών της Οικογένειας της υπόσχεται την απλοποίηση και επιτάχυνση της διαδικασίας ειδικά για θέµατα απαιτήσεων διατροφών τέκνων. Μαζί µε τη Σύµβαση τα µέρη της Συνόδου της Χάγης υιοθέτησαν το Πρωτόκολλο της Χάγης της σχετικά µε το εφαρµοστέο δίκαιο στις υποχρεώσεις διατροφής. Η Σύµβαση δεν έχει τεθεί ακόµη σε ισχύ, ενώ το Πρωτόκολλο εφαρµόζεται προσωρινά από την Η σύµβαση, εκτός από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς το παρόν έχει υπογραφεί και από τρίτες χώρες, όπως η Αλβανία, οι ΗΠΑ, Ουκρανία κλπ, ενώ αναµένεται η Νορβηγία, ενώ το Πρωτόκολλο, εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (χωρίς τη ανία και το Ηνωµένο Βασίλειο) έχει υπογραφεί προς το παρόν µόνο από τη Σερβία. 2. ΠΡΟΙΣΧΥΣΑΝ ΙΚΑΙΟ Πριν το Κανονισµό, τα θέµατα διατροφής ρυθµίζονταν κυρίως από τον Κανονισµό 44/2001 του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 22ης εκεµβρίου 2000 για τη δικαιοδοσία, αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων για αστικές και εµπορικές υποθέσεις (Βρυξέλλες Ι) και από τον Κανονισµό 805/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 21ης

15 Απριλίου 2004 για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις. Β. ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 4/2009 Ο Κανονισµός εφαρµόζεται στις υποχρεώσεις διατροφής που απορρέουν από οικογενειακές σχέσεις ή σχέσεις συγγένειας, γάµου ή αγχιστείας, η έννοια της «υποχρέωσης διατροφής» θα πρέπει να ερµηνεύεται αυτόνοµα (βλ. σηµ. 12 της εισηγητικής έκθεσης). 2. ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ ΤΗΣ Αντιθέτως, το πεδίο εφαρµογής της Σύµβασης είναι πιο περίπλοκο, καθόσον το άρθρο 2 προβλέπει τον περιορισµό ή επέκταση της εφαρµογής της. Γενικότερα εφαρµόζεται: α) στις υποχρεώσεις διατροφής οι οποίες προκύπτουν από µια σχέση γονέα-παιδιού, έναντι ενός ατόµου κάτω των 21 ετών (άρθρο 2 1α), β) στην αναγνώριση και την εκτέλεση ή την εκτέλεση µιας απόφασης για συζυγική διατροφή, όταν υποβάλλεται αίτηση µε αξίωση κατά την έννοια του ανωτέρω στοιχείου (άρθρο 2 1β) και γ) µε την εξαίρεση των κεφαλαίων II και III, στη συζυγική διατροφή. Σηµειωτέον ότι οι διατάξεις της σύµβασης εφαρµόζονται σε παιδιά, ανεξάρτητα από την οικογενειακή κατάσταση των γονέων. Ωστόσο, οποιοδήποτε συµβαλλόµενο κράτος µπορεί να επιφυλαχθεί, σύµφωνα µε το άρθρο 62, του δικαιώµατος περιορισµού της εφαρµογής της σύµβασης, σύµφωνα µε την 1α, στα άτοµα που δεν έχουν φθάσει την ηλικία των 18 ετών (άρθρο 2 2). Από την άλλη, οποιοδήποτε συµβαλλόµενο κράτος µπορεί να δηλώσει, σύµφωνα µε το άρθρο 63, ότι θα επεκτείνει την εφαρµογή του συνόλου ή οποιουδήποτε µέρους της

16 σύµβασης σε οποιαδήποτε υποχρέωση διατροφής η οποία απορρέει από οικογενειακές σχέσεις, σχέσεις συγγένειας εξ αίµατος, γάµου ή αγχιστείας, συµπεριλαµβανοµένων, ειδικότερα, και των υποχρεώσεων όσον αφορά τα ευάλωτα άτοµα (άρθρο 2 3). Στις τελευταίες περιπτώσεις εφαρµόζεται η αρχή της αµοιβαιότητας. Συνοπτικώς στο πεδίο εφαρµογής του Κανονισµού περιλαµβάνονται οι αξιώσεις διατροφής που απορρέουν από οικογενειακές σχέσεις ή σχέσεις συγγένειας, γάµου ή αγχιστείας. Στο πεδίο εφαρµογής της σύµβασης περιλαµβάνονται υποχρεώσεις διατροφής οι οποίες προκύπτουν από µια σχέση γονέα-παιδιού, έναντι ενός ατόµου κάτω των 21 ετών, οι οποίες µπορούν να περιοριστούν στα άτοµα που δεν έχουν φτάσει το 18 ο έτος, ενώ µπορούν να επεκταθούν και σε άτοµα που υπερβαίνουν το 21 ο έτος. Περαιτέρω, στην αναγνώριση και την εκτέλεση ή την εκτέλεση µιας απόφασης για συζυγική διατροφή, όταν υποβάλλεται αίτηση µε αξίωση κατά την έννοια του ανωτέρω στοιχείου και επιπλέον στη συζυγική διατροφή µε τις προαναφερθείσες εξαιρέσεις. Τέλος, αν και δεν συµπεριλαµβάνεται στο αρχικό κείµενο, οποιοδήποτε συµβαλλόµενο κράτος µπορεί να δηλώσει, σύµφωνα µε το άρθρο 63, ότι θα επεκτείνει την εφαρµογή του συνόλου ή οποιουδήποτε µέρους της σύµβασης σε οποιαδήποτε υποχρέωση διατροφής η οποία απορρέει από οικογενειακές σχέσεις, σχέσεις συγγένειας εξ αίµατος, γάµου ή αγχιστείας, συµπεριλαµβανοµένων, ειδικότερα, και των υποχρεώσεων όσον αφορά τα ευάλωτα άτοµα. 3. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ Το πρωτόκολλο έχει, όπως και ο Κανονισµός ένα ευρύ πεδίο εφαρµογής σε αξιώσεις διατροφής οι οποίες προκύπτουν από οικογενειακές σχέσεις, συγγένεια εξ αίµατος, αγχιστεία, εγκυµοσύνη

17 συµπεριλαµβανοµένων των τέκνων ανεξαρτήτως της οικογενειακής κατάστασης των γονέων. Γ. ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΙ 1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ιατάξεις: 1) για την αρµοδιότητα, 2) το εφαρµοστέο δίκαιο (παραπέµπει στο Πρωτόκολλο της Χάγης), 3) πρόσβαση σε νοµική βοήθεια, 4) αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων καθώς και 5) συνεργασία των κεντρικών αρχών των κρατών µελών. 2. ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ ιατάξεις: 1) για την συνεργασία των κεντρικών αρχών των κρατών µελών, 2) αποτελεσµατική πρόσβαση στις νοµικές διαδικασίες συµπεριλαµβανοµένης και δωρεάν νοµικής συνδροµής, όπου απαιτείται, 3) αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων καθώς και 4) γενικές διατάξεις περί αρµοδιότητας ή αναρµοδιότητας 3. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ ιατάξεις για το εφαρµοστέο δίκαιο Κοινό σηµείο του Κανονισµού και της Σύµβασης είναι ότι οδηγούν σε ένα σύστηµα διεθνούς συνεργασίας των κεντρικών αρχών που αποσκοπεί στην αρωγή των µερών σε διεθνείς διαδικασίες. Περαιτέρω, προβλέπουν δωρεάν νοµική συνδροµή σε διατροφές τέκνων και τέλος, απλοποιούν και επιταχύνουν τη διαδικασία αναγνώρισης και εκτέλεσης των αποφάσεων. Ειδικότερα, αποφάσεις που εκδίδονται σε κράτος µέλος που δεσµεύεται από το Πρωτόκολλο της Χάγης του 2007 αναγνωρίζονται σε άλλο κράτος µέλος χωρίς να πρέπει να εφαρµοσθεί καµία διαδικασία και χωρίς δυνατότητα προσβολής της αναγνωρίσεώς τους, ενώ

18 αποφάσεις που εκδίδονται σε κράτος µέλος το οποίο δεσµεύεται από το Πρωτόκολλο της Χάγης του 2007, οι οποίες είναι εκτελεστές στο εν λόγω κράτος, είναι εκτελεστές σε άλλο κράτος µέλος χωρίς να απαιτείται να κηρυχθεί η εκτελεστότητά τους. Αντιθέτως, για κράτη µέλη που δεν δεσµεύονται από το Πρωτόκολλο της Χάγης απαιτείται µόνο η κήρυξη της εκτελεστότητας.. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ Οι σχέσεις µε άλλες κοινοτικές πράξεις ρυθµίζονται στο άρθρο 68 του Κανονισµού. Ειδικότερα, ο κανονισµός 4/2009 τροποποιεί τον κανονισµό 44/2001 αντικαθιστώντας τις διατάξεις του εν λόγω κανονισµού που είναι εφαρµοστέες στον τοµέα των υποχρεώσων διατροφής. Επίσης, αντικαθιστά, στον τοµέα των υποχρεώσεων διατροφής, τον κανονισµό 805/2004, εκτός από τις διατάξεις που αφορούν τους ευρωπαϊκούς εκτελεστούς τίτλους για υποχρεώσεις διατροφής που έχει εκδώσει κράτος µέλος το οποίο δεν δεσµεύεται από το Πρωτόκολλο της Χάγης του Ωστόσο, δεν θίγεται η οδηγία 2002/8 για την δωρεάν νοµική συνδροµή, η οποία θα έπρεπε να έχει ενσωµατωθεί στις εθνικές νοµοθεσίες µέχρι την Σε σχέση µε τις ισχύουσες διεθνείς συµβάσεις και συµφωνίες το άρθρο 69 προβλέπει ότι ο κανονισµός δεν θίγει την εφαρµογή διµερών και πολυµερών συµβάσεων ή συµφωνιών των οποίων ένα ή περισσότερα κράτη µέλη είναι µέρη κατά τον χρόνο έκδοσης του παρόντος κανονισµού και οι οποίες διέπουν θέµατα τα οποία ρυθµίζονται µε τον παρόντα κανονισµό. ΙΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 4/2009 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 18ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΗ ΙΚΑΙΟ ΟΣΙΑ, ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΙΚΑΙΟ, ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

19 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α. ΙΕΘΝΗΣ ΙΚΑΙΟ ΟΣΙΑ 1. ικαιοδοσία έχει, σύµφωνα µε τις γενικές διατάξεις (άρθρο 3): α) το δικαστήριο του τόπου της συνήθους διαµονής του εναγοµένου, ή β) το δικαστήριο του τόπου της συνήθους διαµονής του δικαιούχου διατροφής, ή γ) το δικαστήριο που έχει διεθνή δικαιοδοσία σύµφωνα µε το δίκαιό του για την εκδίκαση αγωγής σχετικά µε την προσωπική κατάσταση, όταν η αίτηση διατροφής είναι παρεπόµενη της αγωγής αυτής, εκτός εάν η δικαιοδοσία αυτή βασίζεται αποκλειστικά στην ιθαγένεια ενός των διαδίκων, ή δ) το δικαστήριο που έχει διεθνή δικαιοδοσία σύµφωνα µε το δίκαιό του για την εκδίκαση αγωγής σχετικά µε τη γονική µέριµνα, όταν η αίτηση διατροφής είναι παρεπόµενη της αγωγής αυτής, εκτός εάν η διεθνής δικαιοδοσία βασίζεται αποκλειστικά στην ιθαγένεια ενός των διαδίκων. 2. Ωστόσο, κατά το άρθρο 4 οι διάδικοι µπορούν να συµφωνήσουν ότι ένα άλλο δικαστήριο ή τα ακόλουθα δικαστήρια κράτους µέλους είναι αρµόδιο για την εκδίκαση των διαφορών σε θέµατα υποχρεώσεων διατροφής που έχουν προκύψει ή που θα προκύψουν µεταξύ τους, το δικαστήριο αυτό µπορεί να είναι: α) το δικαστήριο του τόπου της συνήθους διαµονής ενός εκ των διαδίκων, β) το δικαστήριο ή τα δικαστήρια του κράτους µέλους της ιθαγενείας ενός των διαδίκων

20 3. Όσον αφορά υποχρεώσεις διατροφής µεταξύ συζύγων ή πρώην συζύγων (όχι για άτοµα κάτω των 18 ετών): α) το αρµόδιο για τις γαµικές τους διαφορές δικαστήριο, ή β) το δικαστήριο ή τα δικαστήρια του κράτους µέλους στο οποίο είχαν την τελευταία κοινή συνήθη διαµονή τους για περίοδο τουλάχιστον ενός έτους. Οι ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να υφίστανται κατά το χρόνο υπογραφής της συµφωνίας ή της προσφυγής στο δικαστήριο και αποκλείουν άλλη αρµοδιότητα. Η σχετική συµφωνία πρέπει να είναι έγγραφη ή ακόµη και ηλεκτρονική. 4. Πέραν των περιπτώσεων όπου η διεθνής δικαιοδοσία απορρέει από άλλες διατάξεις του κανονισµού, το δικαστήριο κράτους µέλους ενώπιον του οποίου ο εναγόµενος παρίσταται αποκτά διεθνή δικαιοδοσία (άρθρο 5). Συντρέχουσα διεθνής δικαιοδοσία υπάρχει όταν κανένα δικαστήριο κράτους µέλους δεν έχει διεθνή δικαιοδοσία δυνάµει των άρθρων 3, 4 και 5, και κανένα δικαστήριο κράτους µέρους της σύµβασης του Λουγκάνο που δεν είναι κράτος µέλος δεν είναι αρµόδιο δυνάµει των διατάξεων της εν λόγω σύµβασης, είναι αρµόδια τα δικαστήρια του κράτους µέλους της κοινής ιθαγένειας των διαδίκων (άρθρο 6). Τέλος, στο άρθρο 7 προβλέπεται αναγκαστική δικαιοδοσία (Forum necessitatis) όταν κανένα δικαστήριο κράτους µέλους δεν έχει διεθνή δικαιοδοσία δυνάµει των άρθρων 3, 4, 5 και 6, τα δικαστήρια κράτους µέλους µπορούν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να επιλαµβάνονται της διαφοράς, εφόσον δεν είναι ευλόγως δυνατή ή είναι ανέφικτη η έναρξη ή η διεξαγωγή διαδικασίας σε τρίτο κράτος µε το οποίο η διαφορά παρουσιάζει στενό σύνδεσµο. Σε αυτές τις περιπτώσεις η αρµοδιότητα του δικαστηρίου παραµένει ακόµη και εάν αργότερα αλλάξουν τα πραγµατικά περιστατικά.

21 Β. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΚΑΙΟ ΟΣΙΑΣ 1. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ (άρθρο 8). Όταν εκδίδεται απόφαση σε κράτος µέλος ή κράτος µέρος της σύµβασης της Χάγης του 2007 στο οποίο ο δικαιούχος διατροφής έχει τη συνήθη διαµονή του, δεν είναι δυνατόν να επιδιωχθεί από τον υπόχρεο διατροφής η τροποποίηση της απόφασης ή η έκδοση νέας απόφασης σε άλλο κράτος µέλος, εφόσον ο δικαιούχος διατηρεί τη συνήθη διαµονή του στο κράτος µέλος στο οποίο εκδόθηκε η απόφαση, εκτός εάν οι διάδικοι έχουν συµφωνήσει παρέκταση αρµοδιότητας, ή όταν ο δικαιούχος διατροφής υποβάλλεται στη διεθνή δικαιοδοσία των δικαστηρίων του άλλου αυτού κράτους µέλους δυνάµει του άρθρου 5, ή όταν η αρµόδια αρχή του κράτους µέρους της σύµβασης της Χάγης του 2007 που αποτελεί το κράτος προέλευσης αδυνατεί ή αρνείται να ασκήσει διεθνή δικαιοδοσία για την τροποποίηση της απόφασης ή την έκδοση νέας απόφασης, ή όταν η εκδοθείσα απόφαση στο κράτος µέρος της σύµβασης της Χάγης του 2007 που αποτελεί το κράτος προέλευσης δεν µπορεί να αναγνωρισθεί ή να κηρυχθεί εκτελεστή στο κράτος µέλος στο οποίο επίκειται διαδικασία για την τροποποίηση της απόφασης ή την έκδοση νέας απόφασης. 2. Έρευνα της διεθνούς δικαιοδοσίας (άρθρο 10) Το δικαστήριο κράτους µέλους που επιλαµβάνεται υποθέσεως για την οποία δεν έχει διεθνή δικαιοδοσία δυνάµει του παρόντος κανονισµού διαπιστώνει αυτεπαγγέλτως την έλλειψη διεθνούς δικαιοδοσίας του. 3. Προσωρινά και συντηρητικά µέτρα (άρθρο 14) Τα προσωρινά ή συντηρητικά µέτρα που προβλέπονται από το δίκαιο κράτους µέλους µπορούν να ζητηθούν από τις δικαστικές αρχές του κράτους αυτού, έστω και εάν δικαστήριο άλλου κράτους µέλους έχει,

κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙα

κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙα Πρακτικός οδηγός για την εφαρμογή του κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙα Δικαιοσύνη 2 Πρακτικός οδηγός για την εφαρμογή του κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙα Πίνακας περιεχομένων 1. Γενική εισαγωγή...4 1.1. Γεωγραφικό πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 23.12.2003 L 338/1 Ι (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Νοεµβρίου 2003 για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ, ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ, ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ, ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ CONV/JUD/el 1 ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΑ για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΙΜΙΟ. ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να εξασφαλίσουν την κατά το δυνατόν ομοιόμορφη ερμηνεία της παρούσας πράξης,

ΠΡΟΟΙΜΙΟ. ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να εξασφαλίσουν την κατά το δυνατόν ομοιόμορφη ερμηνεία της παρούσας πράξης, 10.6.2009 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 147/5 ΣΥΜΒΑΣΗ για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

L 343/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2010

L 343/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2010 L 343/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1259/2010 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Δεκεμβρίου 2010 για τη θέσπιση ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα του δικαίου που είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 11.11.2011

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 11.11.2011 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 11.11.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο και την αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2522 ικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεως δηµόσιων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών σύµφωνα µε την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 Α. Ο Α και η Β τέλεσαν το γάμο

Διαβάστε περισσότερα

Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της απαγωγής παιδιού

Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της απαγωγής παιδιού Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της απαγωγής παιδιού Θεματική μονάδα 2 Διαδικασία εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως σε διαδικασίες οικογενειακού δικαίου περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.1.2013 COM(2013) 35 final 2013/0019 (NLE) C7-0045/13 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση των παραρτημάτων ΙΙ και ΙΙΙ της απόφασης του Συμβουλίου της 9ης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4229, 5/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4229, 5/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΛΟΓΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ --------------------- Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1843 Ν. 187/91. Ο ΠΕΡΙ ΤΕΚΝΩΝ (ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1991 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1843 Ν. 187/91. Ο ΠΕΡΙ ΤΕΚΝΩΝ (ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1991 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ E.E., Παρ. I, Αρ. 2643, 1.11.91 1843 Ν. 187/91 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΚΝΩΝ (ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1991 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία

Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία ΕΝ ΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Οι δικαστικές αποφάσεις υπόκεινται σε αιτήσεις διόρθωσης ουσιαστικών

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2001R0044 EL 08.04.2009 007.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 44/2001 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Δεκεμβρίου 2000 για τη διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου. (Συνήφθη την 19 η Οκτωβρίου 1996)

Σχέδιο νόμου. (Συνήφθη την 19 η Οκτωβρίου 1996) Σχέδιο νόμου «Κύρωση της Σύμβασης για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση, την εκτέλεση και τη συνεργασία ως προς τη γονική ευθύνη και τα μέτρα προστασίας των παιδιών» Άρθρο πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΏΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 1968 της 22ας ΙΟΥΝΙΟΥ 1984 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΏΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 1968 της 22ας ΙΟΥΝΙΟΥ 1984 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 55/84 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΏΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 1968 της 22ας ΙΟΥΝΙΟΥ 1984 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο Κυρωτικός της Σύμβασης Νομικής Συνεργασίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού

Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της απαγωγής παιδιού Θεματική μονάδα 1 Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα περιεχόμενο 1. Γονική μέριμνα: Δικαιοδοσία

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου xna Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΘΕΣΗΣ Δελτίο διαμονής πολίτη τρίτης χώρας που είναι σύζυγος πολίτη χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Χειριστές:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.3.2010 COM(2010) 105 τελικό 2010/0067 (CNS) C7-0102/10 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση ενισχυµένης συνεργασίας στον τοµέα του δικαίου που είναι εφαρµοστέο

Διαβάστε περισσότερα

Δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση Δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ένας οδηγός των ασκούντων νομικά επαγγέλματα Δικαιοσύνη 2 Ένας οδηγός των ασκούντων νομικά επαγγέλματα Δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.3.2011 COM(2011) 126 τελικό 2011/0059 (CNS) C7-0093/11 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο και την αναγνώριση και εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Υφιστάμενες ελλείψεις και μελλοντικές προοπτικές του ευρωπαϊκού ιδιωτικού διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7)

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) C 326/266 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.10.2012 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΠΕΙΔΗ τα άρθρα 343 της Συνθήκης για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις)

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) Ιούνιος 2011 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 Α. Αναφέρετε, κατά συνοπτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΉ ΔΙΑΔΟΧΉ ΣΤΗΝ ΕΕ. Στο εξής, οι διασυνοριακές υποθέσεις κληρονομικής διαδοχής γίνονται πιο απλές. Δικαιοσύνη και Καταναλωτές

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΉ ΔΙΑΔΟΧΉ ΣΤΗΝ ΕΕ. Στο εξής, οι διασυνοριακές υποθέσεις κληρονομικής διαδοχής γίνονται πιο απλές. Δικαιοσύνη και Καταναλωτές ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΉ ΔΙΑΔΟΧΉ ΣΤΗΝ ΕΕ Στο εξής, οι διασυνοριακές υποθέσεις κληρονομικής διαδοχής γίνονται πιο απλές. Δικαιοσύνη και Καταναλωτές Κάθε χρόνο μισό εκατομμύριο οικογένειες εμπλέκονται σε διασυνοριακές

Διαβάστε περισσότερα

και οι εργασίες που διεξάγονται ως προς το ίδιο αυτό ζήτηµα και σε κοινοτικό επίπεδο.

και οι εργασίες που διεξάγονται ως προς το ίδιο αυτό ζήτηµα και σε κοινοτικό επίπεδο. Ερώτηµα 1 α) Η απάντηση που αρµόζει ως προς το σηµείο αυτό είναι ότι κάθε θέµα σχετικό µε τις προσωπικές σχέσεις των συζύγων θα πρέπει να εξαιρεθεί του πεδίου εφαρµογής της µελλοντικής κοινοτικής πράξης

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 20.12.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 351/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1215/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Δεκεμβρίου 2012 για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Πρόλογος του Καθηγητού Ν. Κ. Κλαμαρή. Προλογικό σημείωμα της συγγραφέως...

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Πρόλογος του Καθηγητού Ν. Κ. Κλαμαρή. Προλογικό σημείωμα της συγγραφέως... ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος του Καθηγητού Ν. Κ. Κλαμαρή Προλογικό σημείωμα της συγγραφέως... Σελ. ΙΧ ΧΙΙΙ I. Έννοια, αναγκαιότητα και κοινωνική λειτουργία της αναγκαστικής εκτελέσεως αλλοδαπών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο-

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 149, 11.06.2005

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Βιβλιογραφία... 25 1. Γενικά... 31 2. Φύση - αρχές... 35 3. Θεμελιώδεις έννοιες... 37 4. Έννομες σχέσεις - οικογενειακό δικαίωμα... 41 5. Δικαιώματα... 43 6. Δικαιώματα-καθήκοντα

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 α ό 4 Αριθµός Απόφασης 272/2009 Αριθµός κατάθεσης αίτησης../2008 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΙΚΑΣΤΗΣ: Κλεόβουλος - ηµήτριος Κοκκορός, Πρόεδρος Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΗ 1 ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) Οκτώβριος 2010 Η 17χρονη σήμερα Α, δημοσιεύει,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εγκύκλιος για την εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων που αφορούν την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων από την Βουλγαρία και την Ρουμανία

ΘΕΜΑ: Εγκύκλιος για την εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων που αφορούν την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων από την Βουλγαρία και την Ρουμανία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Αθήνα 9 2-2007 Αριθ. Πρωτ. 30269 οικ. ΠΡΟΣ : Όπως Πίνακας Αποδεκτών Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ. διεθνής οπτική σε τοπική κλίµακα

ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ. διεθνής οπτική σε τοπική κλίµακα ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ Θέµατα ιεθνούς ικαιοδοσίας σε ιεθνή Τροχαία Ατυχήµατα ΑντώνιοςΤσαβδαρίδης, ικηγόρος,.ν., Partner Head of Arbitration Λέκτωρ Νοµικής Σχολής ΠΘ ιεθνής δικαιοδοσία Έννοια:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υποπαράγραφος ΣΤ.1. Στην περίπτωση α) της παραγράφου 2 του άρθρου 146Β του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών [όπως κυρώθηκε με το N. 2502/1997: Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών, (ΦΕΚ 103, τ. Α )] Άρθρο πρώτο.-

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. της 4ης Μαρτίου 2004.

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. της 4ης Μαρτίου 2004. 6.4.2004 L 100/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 631/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2004 για τροποποίηση του κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Γάμοι μεταξύ ορθοδόξων και καθολικών πριν τεθεί σε ισχύ ο Αστικός Κώδικας

Θέμα: Γάμοι μεταξύ ορθοδόξων και καθολικών πριν τεθεί σε ισχύ ο Αστικός Κώδικας Αθήνα, 12.05.2010 Α.Π.: 10100/08/2.3 Χειριστής: Λάμπρος Μπαλτσιώτης Τηλ.: 210-7289709 Φαξ: 210-7289643 Διεύθυνση Ιθαγένειας Τμήμα Α Υπουργείο Εσωτερικών Σταδίου 31 ΑΘΗΝΑ Θέμα: Γάμοι μεταξύ ορθοδόξων και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι : ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι : ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ 1 Υιοθετήθηκε στο Στρασβούργο στις 6.11.1997 Έναρξη ισχύος: 1.3.2000, σύμφωνα με το άρθρο 27 Κείμενο: European Treaty Series, No. 166 Προοίμιο Τα Κράτη μέλη του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Aθήνα, 10 Απριλίου 2008. Αρ.πρωτ.: 2015. 2. 3/08 ΠΟΡΙΣΜΑ

Aθήνα, 10 Απριλίου 2008. Αρ.πρωτ.: 2015. 2. 3/08 ΠΟΡΙΣΜΑ Aθήνα, 10 Απριλίου 2008 ΠΟΡΙΣΜΑ Αρ.πρωτ.: 2015. 2. 3/08 Κατόπιν διερεύνησης της µε αριθµό πρωτοκόλλου 2015/2008 αναφοράς της κυρίας *** και της ανεπαρκούς αιτιολόγησης που παρείχε το Προξενείο Καϊρου,

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R0805 EL 04.12.2008 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 805/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999 ΟλΑΠ 18/1999 Παροχή δικηγορικών υπηρεσιών. Ευθύνη δικηγόρου για ζημία πελάτη. - Η παροχή δικηγορικών υπηρεσιών δεν υπάγεται στο ν. 2251/1994. Η ευθύνη των δικηγόρων για ζημία που προκλήθηκε κατά την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1056/2015 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1056/2015 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1056/2015 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από το Δικαστή Απόστολο Τσουκαλά, Πρωτοδίκη, τον οποίον όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε.: L 204 της 26/07/2006, σελ. 23. Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

όσον αφορά τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των διαφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άρχισε ευρεία διαβούλευση με τα κράτη μέλη και τους

όσον αφορά τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των διαφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άρχισε ευρεία διαβούλευση με τα κράτη μέλη και τους ΟΔΗΓΙΑ 2008 52 ΕΚ Οδηγία 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 για ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολή κατοικίας ή διαμονής. Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2238/1994 και του ν.4174/2013.

Μεταβολή κατοικίας ή διαμονής. Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2238/1994 και του ν.4174/2013. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α 2. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ. Του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. ΚΑΤΑ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ. Του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. ΚΑΤΑ Φ. 4285/Κ ΑΤΕΛΩΣ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. ΚΑΤΑ 1.... 2.... 3.... 4.... 5.... 6.... 7.... Συζητήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4106, 29/12/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4106, 29/12/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟ ΤΙΤΛΟ

ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟ ΤΙΤΛΟ EL ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟ ΤΙΤΛΟ http://ec.europa.eu/civiljustice/ Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο Σε Αστικές Και Εμπορικές Υποθέσεις Πρόλογος Οι ιδιώτες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ» Άρθρο 1 Σύσταση. Άρθρο 2 Προϋποθέσεις

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ» Άρθρο 1 Σύσταση. Άρθρο 2 Προϋποθέσεις ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ» Άρθρο 1 Σύσταση Η συμφωνία δύο ενηλίκων προσώπων, διαφορετικού ή του ιδίου φύλου, με την οποία οργανώνουν τη συμβίωσή τους (σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης) καταρτίζεται

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΟ ΙΑΖΥΓΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΟ»

«ΤΟ ΙΑΖΥΓΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΟ» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Π.Μ.Σ. ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ «ΤΟ ΙΑΖΥΓΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΟ»

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος Συντοµογραφίες ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 1. Εννοιολογικός προσδιορισµός 1. Σύνολο ειδικών διατάξεων 2. Η εξυγίανση ως µορφή συλλογικής εκτέλεσης 3. Ανάγκη συνύπαρξης εξυγιαντικής

Διαβάστε περισσότερα

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ικανότητα δικαίου έχει κάθε πρόσωπο, φυσικό και νομικό. Η φράση αυτή σημαίνει ότι όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα

Διαβάστε περισσότερα

Nόµος 3994/2011. «Εξορθολογισµός και βελτίωση στην απονοµή της δικαιοσύνης»

Nόµος 3994/2011. «Εξορθολογισµός και βελτίωση στην απονοµή της δικαιοσύνης» Nόµος 3994/2011 «Εξορθολογισµός και βελτίωση στην απονοµή της δικαιοσύνης» 2 Αρµοδιότητα δικαστηρίων Ειρηνοδικείο: µέχρι 20.000 Ευρώ, Μισθώσεις µέχρι 600 Ευρώ Μικροδιαφορές: µέχρι 5.000 Ευρώ Μονοµελές

Διαβάστε περισσότερα

απορροφώσας και της απορροφώµενης τράπεζας και τη µε αριθµό 38385/25-6-2013 πράξη του συµβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου

απορροφώσας και της απορροφώµενης τράπεζας και τη µε αριθµό 38385/25-6-2013 πράξη του συµβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Σελίδα 1 από 5 Αριθµός απόφασης 4595/2014 Αριθµός κατάθεσης ανακοπής 20220/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη ικαστή Πολυξένη - Μαρία Παπασαραντοπούλου, Πρωτοδίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 77/1988. "Διατάξεις εφαρμογής της σύμβασης για τη χορήγηση ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που κυρώθηκε με το νόμο 1607/1986".

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 77/1988. Διατάξεις εφαρμογής της σύμβασης για τη χορήγηση ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που κυρώθηκε με το νόμο 1607/1986. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 77/1988 "Διατάξεις εφαρμογής της σύμβασης για τη χορήγηση ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που κυρώθηκε με το νόμο 1607/1986". Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232)

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Συνοπτικός τίτλος 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος. Διατυπώσεις αναγκαίες για την εκτέλεση σύµβασης 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ. Άρθρο 78 Σωµατείο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ. Άρθρο 78 Σωµατείο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ [ ] Άρθρο 78 Σωµατείο Ένωση προσώπων που επιδιώκει σκοπό µη κερδοσκοπικό αποκτά προσωπικότητα όταν εγγραφεί σε ειδικό δηµόσιο βιβλίο (σωµατείο) που τηρείται στο πρωτοδικείο

Διαβάστε περισσότερα

Η Οδηγία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στον τομέα των ηλεκτρονικών

Η Οδηγία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στον τομέα των ηλεκτρονικών ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» Το Συμβούλιο της Ευρώπης το 1995 εξέδωσε Σύσταση για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στον τομέα των τηλεπικοινωνιών,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4224, 4/12/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΝΟΜΟ. η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4224, 4/12/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΝΟΜΟ. η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΝΟΜΟ Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.:L 326, 13.12.2005, σ. 13. Για σκοπούς εναρμόνισης με το Άρθρο 15, παράγραφοι 2 μέχρι 6, και το Άρθρο 38, παράγραφος 3, της πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014»

Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014» Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014 Συνοπτική παρουσίαση 3 2. Εισαγωγή. 5

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 197/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς. 2. Κυρία *** *** Κοινοποίηση

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 197/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς. 2. Κυρία *** *** Κοινοποίηση Διαμεσολάβηση 197/2013 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 197/2013 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1. Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης astiki.katastasi@cityofathens.gr 2. Κυρία *** *** Κοινοποίηση 1) Γραφείο Δημάρχου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4 16.12.2004 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 310/261 7. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΣΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι, σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4433, 7.3 2014 30(Ι)/2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4433, 7.3 2014 30(Ι)/2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4433, 7.3 2014 Ν. 30(Ι)/2014 30(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΚΑΙ TΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΚΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Τμήμα Πρώτο. Σύσταση της εταιρίας

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Τμήμα Πρώτο. Σύσταση της εταιρίας ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Τμήμα Πρώτο Σύσταση της εταιρίας Άρθρο 1 Έννοια, εφαρμοζόμενες διατάξεις 1. Ομόρρυθμη είναι η εταιρία με νομική προσωπικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3818, 12/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3818, 12/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 9 42 του 1978 86 του 1986 54(Ι) του 1994 94(Ι) του 1994. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Συνοπτικός 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Διοικητικού τίτλος. Δικαστηρίου Νόμος του 2013. Ερμηνεία. 2.(1) Στον παρόντα

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδικός Επιστήμονας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 Σελ. Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Δικαιοδοσία πολιτικών δικαστηρίων επί αυτοκινητικού ατυχήματος, στο οποίο ενεπλάκη αυτοκίνητο του δημοσίου [Παρατηρήσεις υπό ΕφΘεσ 2013/1994]... 17 2.

Διαβάστε περισσότερα

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ' J γ Αριθμός απόφασης V* > 3 3 0 /2014 ^ 1 r ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛ 1260 1. Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2735. Διεθνής Εμπορική Διαιτησία Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2735. Διεθνής Εμπορική Διαιτησία Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2735 Διεθνής Εμπορική Διαιτησία Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 1. Οι διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

Ληξιαρχείο Δήμο Λαρισαίων

Ληξιαρχείο Δήμο Λαρισαίων Ληξιαρχείο Δήμο Λαρισαίων 1. Ληξιαρχική πράξη Γέννησης (Δήλωση εντός 10 ημερών, αλλιώς απαιτούνται παράβολα) Υπόχρεοι προς δήλωση: Ο πατέρας ή η μητέρα, ο γιατρός, η μαία ή οποιοσδήποτε παραστάς κατά τον

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Νοµικής Αρωγής Νόµος του 2002 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του Συντάγµατος.

Ο περί Νοµικής Αρωγής Νόµος του 2002 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του Συντάγµατος. Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3629, 9.8.2002 Ν. 165(Ι)/2002 Ο περί Νοµικής Αρωγής Νόµος του 2002 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του Συντάγµατος. Για

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2014/0258 (NLE) 6731/15 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: SOC 149 EMPL 76 MIGR 12 JAI 148 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 180(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟ. Για σκοπούς εναρμόνησης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητος με τίτλο

Αριθμός 180(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟ. Για σκοπούς εναρμόνησης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητος με τίτλο .Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3 638, 27. 9.2002 Ν. 1 80 (Ι)/2002 Ο περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

27.7.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/107

27.7.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/107 27.7.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/107 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 650/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 4ης Ιουλίου 2012 σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 166 της 11.6.1998 ΟΔΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19ΗΣ ΜΑΪΟΥ 1998 ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ (άρθρο 371 ΠΚ παρ. 1)

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ (άρθρο 371 ΠΚ παρ. 1) 1 ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ (άρθρο 371 ΠΚ παρ. 1) 1.Πολύ συχνά άγονται ενώπιον των δικαστηρίων υποθέσεις, κυρίως οικογενειακής υφής, στις οποίες ένα εκ των εµπλεκοµένων µερών, παρουσιάζει σοβαρά προβλήµατα υγείας,

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Θέµα: Η Α ΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΗΛΩΣΕΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΩΣ ΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

B. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

B. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ B. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Η ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Εισαγωγή... 23 Πορίσματα της θεωρίας και της νομολογίας... 24 I. Η αρμοδιότητα... 24 II. Περιορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο

Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο Α. ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ποιοι υπάγονται στο νόµο 3869/2010: Αίτηση για ρύθµιση οφειλών και απαλλαγή έχουν

Διαβάστε περισσότερα

άρθρων 61, 62 ή 63 του ν.3386/2005)

άρθρων 61, 62 ή 63 του ν.3386/2005) Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ& ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3089 (ΦΕΚ Α 327/23-12-2002) ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3089 (ΦΕΚ Α 327/23-12-2002) ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3089 (ΦΕΚ Α 327/23-12-2002) ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ. Άρθρο πρώτο Στη θέση των ήδη καταργηµένων µε το άρθρο 17 του Ν. 1329/1983 άρθρων 1455-1460 του Αστικού Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

Προϋποθέσεις τέλεσης διακρατικής υιοθεσίας τέκνου από την ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

Προϋποθέσεις τέλεσης διακρατικής υιοθεσίας τέκνου από την ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ Προϋποθέσεις τέλεσης διακρατικής υιοθεσίας τέκνου από την ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 1. Νομοθεσία για την διαδικασία υιοθεσίας Σύμβαση της Χάγης για την Προστασία των Παιδιών και τη Συνεργασία στην Διακρατική Υιοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

811 Ν. 23/90. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Δικαστήρια Δικαστές Γραμματεία

811 Ν. 23/90. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Δικαστήρια Δικαστές Γραμματεία E.E., Παρ. I, Αρ. 2485, 2.3.90 811 Ν. 23/90 Ο περί Δικαστηρίων Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 23

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Ολη η ρύθµιση για φόρους και εισφορές

Ολη η ρύθµιση για φόρους και εισφορές Ολη η ρύθµιση για φόρους και εισφορές Τι προβλέπει το νοµοσχέδιο των υπουργείων Οικονοµικών και Εργασίας Ρύθµιση νέας αρχής ικαίωµα υπαγωγής 1. Τα χρέη που µπορούν να υπαχθούν είναι αυτά που είχαν δηµιουργηθεί

Διαβάστε περισσότερα

του. λόγω κατάσχεσης εις χείρας τρίτου δυνάμει της ως άνω δικαστικής αποφάσεως. Επ αυτού εκθέτω τα ακόλουθα:

του. λόγω κατάσχεσης εις χείρας τρίτου δυνάμει της ως άνω δικαστικής αποφάσεως. Επ αυτού εκθέτω τα ακόλουθα: ικηγορικό Γραφείο Γιούλης Αποστολοπούλου Στέφανου Ζαφ. Βαzάκα ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ. Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών (Τμήμα Διοικητικό) ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (Περί Εκτελεστότητας απόφασης Ασφαλιστικών Μέτρων Κατάσχεση

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούµενα δικαιολογητικά για τη σύνταξη Ληξιαρχικής Πράξης γεννήσεως:

Απαιτούµενα δικαιολογητικά για τη σύνταξη Ληξιαρχικής Πράξης γεννήσεως: ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣ Εµπρόθεσµη προθεσµία δήλωσης: Εντός 10 (δέκα) ηµερών από τον τοκετό Εκπρόθεσµη προθεσµία δήλωσης: Από την 11η (ενδέκατη) µέχρι και την 100η (εκατοστή) ηµέρα δηλώνεται µε την καταβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Kοινοποίηση

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Kοινοποίηση Διαμεσολάβηση 104/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Τμήμα Εσόδων Δ/νσης Οικονομικών esoda@cityofathens.gr 2) Κυρία *** *** *** Kοινοποίηση 1) Γραφείο Δημάρχου mayor@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 31, 1.2.2002, σ. 1. ΕΕ: L 100, 8.4.2006,

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη

Εργασιακά Θέματα. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη Εργασιακά Θέματα Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη Ιούλιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη

Διαβάστε περισσότερα