Ετήσια Οικονομική Έκθεση της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου 2008 έως 31 Δεκεμβρίου 2008 (Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ετήσια Οικονομική Έκθεση της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου 2008 έως 31 Δεκεμβρίου 2008 (Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007)"

Transcript

1 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου 2008 έως 31 Δεκεμβρίου 2008 (Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007) Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση 1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Δηλώσεις εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου Έκθεση ελέγχου ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Στοιχεία και Πληροφορίες Πληροφορίες άρθρου 10 Ν.3401/2005 που δημοσιεύτηκαν από την Εταιρία κατά την χρήση Διαδικτυακός τόπος ανάρτησης της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης Πίνακας Αντληθέντων Κεφαλαίων Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση 2

3 1 Δηλώσεις εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου Στις κατωτέρω δηλώσεις οι οποίες λαμβάνουν χώρα σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 3556/2007, προβαίνουν οι ακόλουθοι εκπρόσωποι του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας : Νικόλαος Πιπιτσούλης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Βησσαρίων Σιάφης, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Παναγιώτης Χατζηκωνσταντίνου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό της ως άνω ιδιότητά μας, ειδικώς προς τούτο ορισθέντες από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία.» (εφεξής η Εταιρία) και σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρ. 2 του Ν. 3556/2007 δηλώνουμε και βεβαιώνουμε με την παρούσα ότι εξ όσων γνωρίζουμε: α) Οι Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2008 της Εταιρίας και του Ομίλου, που καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα χρήσεως της Εταιρίας, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο και β) Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις επιδόσεις και τη θέση της Εταιρίας καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν. Πέραμα Αττικής, 27 Μαρτίου 2009 Οι βεβαιούντες Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος Τα ορισθέντα από το Δ.Σ. μέλη Νικόλαος Πιπιτσούλης Βησσαρίων Σιάφης Παναγιώτης Χατζηκωνσταντίνου Α.Δ.Τ. Ν Α.Δ.Τ. ΑΕ Α.Δ.Τ. ΑΒ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση 3

4 2 Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜH ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο 01/01 31/12/2008 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 άρθρο 43 α παράγραφος 3, άρθρο 107 παράγραφος 3 και άρθρο 136 παράγραφος 2. Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 άρθρο 4 παράγραφοι 2(γ),6,7 & 8 καθώς και την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 7/448/ άρθρο 2 και το Καταστατικό της Εταιρείας, σας υποβάλλουμε για την κλειόμενη χρήση από 01/01/2008 έως 31/12/2008 την ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνει, τις ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, τις σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων και την έκθεση ελέγχου των ορκωτών λογιστών. Στη παρούσα έκθεση περιγράφονται συνοπτικά, χρηματοοικονομικές πληροφορίες του Ομίλου και της Εταιρείας ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ για τη χρήση 01/01 31/12/2008, σημαντικά γεγονότα που διαδραματίσθηκαν στη χρήση αυτή και η επίδραση τους στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Επίσης, παρατίθενται οι σημαντικές συναλλαγές μεταξύ του εκδότη και των συνδεδεμένων με αυτόν προσώπων. 1. Επιδόσεις και χρηματοοικονομική θέση Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών κατά τη χρήση 2008 ανήλθε σε ,17 έναντι ,42 στη χρήση 2007, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 13%. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε ,14 έναντι 2.417,919,35 παρουσιάζοντας μείωση 22,19%. Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου προ φόρων στη χρήση 2008 ανήλθαν σε ,79 έναντι ,26 στη χρήση 2007 και οι καθαρές ζημιές του Ομίλου μετά από φόρους ανέρχονται στις 31/12/2008 σε ,61 έναντι κερδών ,54 στις 31/12/2007. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας στις 31/12/2008 ανήλθε σε ,03 έναντι ,70 στις 31/12/2007, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 18,46%. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε ,78 έναντι ,40 παρουσιάζοντας μείωση 27,58%. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας προ φόρων στη χρήση 2008 ανήλθαν σε ,77 έναντι ,74 στη χρήση 2007 και τα καθαρά κέρδη της εταιρείας μετά από φόρους ανέρχονται στις 31/12/2008 σε ,37 έναντι κερδών ,02 στις 31/12/2007. Η αύξηση του κύκλου εργασιών οφείλεται αφενός στη προσέλκυση νέων πελατών και αφετέρου στην ανάληψη νέων έργων τόσο στο δημόσιο όσο και ιδιωτικό τομέα. Το γεγονός αυτό ασκεί επίδραση και στα κονδύλια του ισολογισμού «Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού», «Απαιτήσεις από πελάτες», «Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία» και «Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις» τα οποία παρουσιάζουν σημαντική αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Συγκεκριμένα, στα «Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού» περιλαμβάνονται απαιτήσεις από συμβατικά έργα καθώς και ένα μικρότερο ποσοστό από ευρωπαϊκά προγράμματα συνολικού ποσού ,78 για την χρήση 2008 δεδομένου ότι η εταιρεία ανέλαβε μέσα στη χρήση σημαντικές συμβάσεις έργων έναντι ,70 για τη χρήση Ο λογ/σμός «Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις» ανήλθαν σε ,54 έναντι ,73 παρουσιάζοντας αύξηση ,81 με ποσοστιαία μεταβολή κατά 43,68% για τον Όμιλο και 46,97% για την Εταιρεία σε σχέση με τη χρήση 2007, λόγω της ανάγκης κάλυψης των υποχρεώσεων τόσο του Ομίλου όσο και της Εταιρείας που ανέκυψαν από την ανάθεση νέων έργων, καθώς και την αναγνώριση δεδουλευμένων εξόδων από τα έργα αυτά. Ο λογ/σμός «Απαιτήσεις από πελάτες» ανήλθαν σε ,88 έναντι ,95 παρουσιάζοντας αύξηση ,93 με ποσοστιαία μεταβολή κατά 16,16% για τον Όμιλο και σε ,72 έναντι ,26 παρουσιάζοντας αύξηση ,46 με ποσοστιαία μεταβολή κατά 20,72% για την Εταιρεία σε σχέση με τη χρήση 2007, λόγω της αύξησης του τζίρου καθώς και του ότι η Εταιρεία και κατ επέκταση ο Όμιλος προχωρούν σε τιμολόγηση των μεγάλων έργων στο δεύτερο εξάμηνο του έτους και οι απαιτήσεις από τους πελάτες εισπράττονται συνήθως εντός του πρώτου εξαμήνου του επόμενου έτους. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση 4

5 Η μείωση στα «Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία» για τον Όμιλο κατά ,71 οφείλεται στην μείωση των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων κατά ,77 καθώς και την υποτίμηση από συγγενή επιχείρηση (Ουκρανία) κατά ,94. Το ενοποιημένο περιθώριο μικτού κέρδους το 2008 ανήλθε σε 34,72% έναντι 34,5% της προηγούμενης χρήσης. Η βελτίωση του ποσοστού μικτού κέρδους κατά 13,71% στον Όμιλο και κατά 13,20% στην εταιρεία οφείλεται στην αύξηση των πωλήσεων αλλά και στην συγκράτηση του κόστους πωληθέντων καθώς και στην ορθολογικότερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού. Χρηματοοικονομικοί και μη βασικοί δείκτες επιδόσεων του Ομίλου Ο Όμιλος επιμετρά την αποδοτικότητά του μέσω της χρήσης βασικών χρηματοοικονομικών δεικτών απόδοσης, και συγκεκριμένα τους: ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΟΜΙΛΟΥ Κυκλοφοριακή Ρευστότητα Άμεση Ρευστότητα Μέση Περίοδος Είσπραξης Απαιτήσεων Μέση Περίοδος Πληρωμής Υποχρεώσεων Μέση Περίοδος Πληρωμής Λοιπων Υποχρεώσεων Δείκτης Επιβίωσης Δείκτες Ρευστότητας Κυκλοφορούν Ενεργητικό / 0,99 0,94 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις (Κυκλοφ. Ενεργ. Αποθέματα) / Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις (Απαιτήσεις *365) / Συνολικές Πωλήσεις (Υποχρεώσεις σε Προμηθευτές * 365) / Κόστος Πωλήσεων (Λοιπές Υποχρεώσεις * 365) / Λειτουργικά Έξοδα, Φόρους, Αμοιβές Δ.Σ. (Κυκλοφορούν Ενεργ. Αποθέματα) / (Κόστος Πωλ.+ Λειτ. Έξοδα) 0,87 0,79 252,37 236,22 233,73 164, , , , ,30 Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Παγίων Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Ενεργητικού Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεμάτων Δείκτες Δραστηριότητας Πωλήσεις Εταιρείας / Πάγια 4,46 4,01 Πωλήσεις Εταιρείας/ Σύνολο Ενεργητικού (Αποθέματα / Κόστος Πωλήσεων) *365 0,77 0,78 67,25 76,64 Δείκτες Αποδοτικότητας Μικτό Περιθώριο Κέρδους Λειτουργικό Περιθώριο Περιθώριο Καθαρού Κέρδους Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων Αποδοτικότητα Ενεργητικού ( Πωλήσεις Κόστος Πωλήσεων) / Πωλήσεις Κέρδη πρό Φόρων /Πωλήσεις Εταιρείας Κέρδη μετά Φόρων / Πωλήσεις Εταιρείας 34,72% 34,50% 0,97% 0,72% 0,94% 4,62% Κέρδη μετά Φόρων / Ίδια Κεφάλαια 9,54% 33,46% Κέρδη μετά Φόρων /Σύνολο Ενεργητικού 0,73% 3,63% Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση 5

6 Δείκτης Χρέους Δείκτης Δανειακής επιβάρυνσης Δείκτης Χρέους προς Ίδια Κεφάλαια Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεμάτων Δείκτες Μόχλευσης Σύν. Υποχρεώσεων / Σύνολο Ενεργητικού 77,01% 71,83% Ξένα κεφάλαια / Σύνολο Υποχρεώσεων 55,17% 68,07% Σύν. Υποχρεώσεων / Ίδια Κεφάλαια 1013,02% 662,24% (Αποθέματα / Συνολικές Πωλήσεις) *365 43,90 50,20 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Κυκλοφοριακή Ρευστότητα Άμεση Ρευστότητα Μέση Περίοδος Είσπραξης Απαιτήσεων Μέση Περίοδος Πληρωμής Υποχρεώσεων Μέση Περίοδος Πληρωμής Λοιπων Υποχρεώσεων Δείκτης Επιβίωσης Δείκτες Ρευστότητας Κυκλοφορούν Ενεργητικό / 1,00 0,96 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις (Κυκλοφ. Ενεργ. Αποθέματα) / Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις (Απαιτήσεις *365) / Συνολικές Πωλήσεις (Υποχρεώσεις σε Προμηθευτές * 365) / Κόστος Πωλήσεων (Λοιπές Υποχρεώσεις * 365) / Λειτουργικά Έξοδα, Φόρους, Αμοιβές Δ.Σ. (Κυκλοφορούν Ενεργ. Αποθέματα) / (Κόστος Πωλ.+ Λειτ. Έξοδα) 0,88 0,81 273,23 278,64 234,57 173, , , , ,11 Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Παγίων Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Ενεργητικού Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεμάτων Δείκτες Δραστηριότητας Πωλήσεις Εταιρείας / Πάγια 5,31 4,54 Πωλήσεις Εταιρείας/ Σύνολο Ενεργητικού (Αποθέματα / Κόστος Πωλήσεων) *365 0,75 0,75 66,00 82,42 Μικτό Περιθώριο Κέρδους Δείκτες Αποδοτικότητας ( Πωλήσεις Κόστος Πωλήσεων) / Πωλήσεις 34,31% 35,90% Λειτουργικό Περιθώριο ΚΠΤΦ/Πωλήσεις Εταιρείας 0,38% 0,50% Περιθώριο Καθαρού Κέρδους Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων Αποδοτικότητα Ενεργητικού Κέρδη μετά Φόρων / Πωλήσεις Εταιρείας 2,39% 4,78% Κέρδη μετά Φόρων / Ίδια Κεφάλαια 16,22% 28,12% Κέρδη μετά Φόρων /Σύνολο Ενεργητικού 1,80% 3,61% Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση 6

7 Δείκτης Χρέους Δείκτης Δανειακής επιβάρυνσης Δείκτης Χρέους προς Ίδια Κεφάλαια Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεμάτων Δείκτες Μόχλευσης Σύν. Υποχρεώσεων / Σύνολο Ενεργητικού 76,49% 72,81% Ξένα κεφάλαια / Σύνολο Υποχρεώσεων 52,58% 65,14% Σύν. Υποχρεώσεων / Ίδια Κεφάλαια 689,59% 566,99% (Αποθέματα / Συνολικές Πωλήσεις) *365 43,36 52,83 Παρότι οι δείκτες απέχουν ακόμη από το να χαρακτηρισθούν ικανοποιητικοί, είναι εμφανής η βελτίωσή τους σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια και αναμένεται περαιτέρω βελτίωση για το 2009 τόσο για την εταιρεία όσο και για τον όμιλο. Πληροφόρηση κατά τοµέα δραστηριότητας Ως επιχειρηματικός τοµέας ορίζεται µία ομάδα περιουσιακών στοιχείων και λειτουργιών προκειμένου να παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από εκείνα άλλων επιχειρηματικών τομέων. Ως γεωγραφικός τοµέας, ορίζεται µία γεωγραφική περιοχή, στην οποία παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες και η οποία υπόκειται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από άλλες περιοχές. Πρωτεύων τύπος πληροφόρησης επιχειρηµατικοί τοµείς Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2008 ο Όμιλος διαχωρίζεται σε δύο επιχειρηματικούς τομείς : (1) Παραγωγή και Εμπόριο Ηλεκτρονικού εξοπλισμού (2) Εμπορία εξοπλισμού φυσικού αερίου. Τα αποτελέσματα κατά τοµέα για την περίοδο έως 31 Δεκεμβρίου 2008 ήταν ως εξής: Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση 7

8 Εμπόριο Ηλεκτρονικού εξοπλισμού ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ποσά περιόδου 01/01 31/12/08 Ποσά περιόδου 01/01 31/12/07 Εμπόριο Εξοπλισμού Φυσικού Αερίου Όμιλος Εμπόριο Ηλεκτρονικού εξοπλισμού Εμπόριο Εξοπλισμού Φυσικού Αερίου Όμιλος Πωλήσεις , , , , , ,42 Κόστος Πωληθέντων , , , , , ,54 Μικτό Κέρδος , , , , , ,88 Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης ,78 0, , , , ,29 Έξοδα διάθεσης , , , , , ,54 Έξοδα ερευνάς & ανάπτυξης ,91 0, , ,10 0, ,10 Έξοδα διοίκησης , , , , , ,56 Λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης ,01 0, , ,29 98, ,79 Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης , , , , , ,18 Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα , , , , , ,44 Αποτελέσματα από συγγενείς επιχειρήσεις ,75 0, , ,48 0, ,48 Κέρδη (Ζημιές) προ φόρων , , , , , ,26 Φόρος εισοδήµατος , , , , , ,72 Καθαρά κέρδη (ζημιές) χρήσης από συνεχιζόµενες δραστηριότητες , , , , , ,54 Κατανέμονται σε : Μετόχους εταιρείας , , , , , ,89 Δικαιώματα μειοψηφίας 433,62 433,62 95,65 95,65 ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ Περιουσιακά στοιχεία , , , , , ,43 Συγγενείς επιχειρήσεις ,11 0, , ,16 0, ,16 Μη κατανεμόμενα Σύνολο , , , , , ,59 Υποχρεώσεις , , , , , ,32 Κεφαλαιουχικές δαπάνες ,35 0, , ,65 290, ,42 Αποσβέσεις , , , , , ,02 Δευτερεύων τύπος πληροφόρησης Γεωγραφικοί τοµείς Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2008 ο Όμιλος διαχωρίζεται σε δύο γεωγραφικούς τοµείς και διευθύνονται από την έδρα. Η κύρια χώρα (έδρα) δραστηριότητας της εταιρείας είναι η Ελλάδα. Η άλλη περιοχή λειτουργίας είναι κυρίως οι τόποι πώλησης εμπορευμάτων σε χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Τα αποτελέσµατα κατά τοµέα για την περίοδο έως 31 Δεκεμβρίου 2008 ήταν ως εξής: Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση 8

9 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Κατά Γεωγραφικό Τομέα Ποσά κλειόμενης περιόδου 01/01 31/12/08 Ποσά περιόδου 01/01 31/12/07 Εμπόριο Εμπόριο Εμπόριο Ηλεκτρονικού Εμπόριο Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού Εξοπλισμού Όμιλος εξοπλισμού εξοπλισμού Φυσικού Φυσικού Αερίου Αερίου Όμιλος Εσωτερικό Εξωτερικό Εσωτερικό Εσωτερικό Εξωτερικό Εσωτερικό Πωλήσεις , , , , , , , ,42 Κόστος Πωληθέντων , , , , , , , ,54 Μικτό Κέρδος , , , , , , , ,88 Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης ,79 0,00 0, , , , , ,29 Έξοδα διάθεσης , , , , , , , ,54 Έξοδα ερευνάς & ανάπτυξης ,91 0,00 0, , ,10 0,00 0, ,10 Έξοδα διοίκησης , , , , , , , ,56 Λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης , ,10 0, , , , , ,79 Αποτελέςµατα εκµετάλλευσης , , , , , , , ,18 Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα , , , , , , , ,44 Αποτελέσματα από συγγενείς επιχειρήσεις ,75 0,00 0, , ,48 0,00 0, ,48 Κέρδη (Ζημιές) προ φόρων , , , , , , , ,26 Φόρος εισοδήµατος ,40 0, , , , , , ,72 Καθαρά κέρδη περιόδου από συνεχιζόµενες δραστηριότητες , , , , , , , ,54 Κατανέμονται σε : Μετόχους εταιρείας , , , , , , , ,89 Δικαιώματα μειοψηφίας 0,00 433,62 0,00 433,62 0,00 95,65 0,00 95,65 ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ Περιουσιακά στοιχεία , , , , , , , ,43 Συγγενείς επιχειρήσεις ,11 0,00 0, , ,16 0,00 0, ,16 Μη κατανεμόμενα Σύνολο , , , , , , , ,59 Υποχρεώσεις , , , , , , , ,32 Κεφαλαιουχικές δαπάνες ,35 506,00 0, , , ,06 290, ,42 Αποσβέσεις , , , , , , , ,02 2. Σημαντικά γεγονότα Ο Όμιλος ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ανέλαβε στη χρήση 2008: Την Προμήθεια και Εγκατάσταση Πολυδεσμικού Βυθομέτρου και Συστήματος Τομογράφου Υποδομής Πυθμένα στο ερευνητικό σκάφος του Υδροβιολογικού Σταθμού Ρόδου, μετά την προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού από το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Την Εγκατάσταση και Λειτουργία Ολοκληρωμένου Τηλεματικού Δικτύου στο Δέλτα του Έβρου στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ". Την προμήθεια, εγκατάσταση καθώς και να θέσει σε κανονική λειτουργία ένα πλήρες σύστημα προσομοιωτή μηχανοστασίου πλοίου (Engine Simulator) για την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Χίου του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση 9

10 Την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε καλή λειτουργία ενός πλήρους συστήματος προσομοιωτή επικοινωνιών πλοίου GMDSS. Το σύστημα αυτό θα εγκατασταθεί στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Οινουσσών του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Την "Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστήματος Φορητών Τερματικών και Λογισμικού" που θα ενταχθούν στο Σύστημα Καταμέτρησης της ΕΥΔΑΠ Α.Ε.. Την προμήθεια και εγκατάσταση Ευρυζωνικού Δικτύου Τοπικής Πρόσβασης του Νομού Φλωρίνης, στο Δήμο Χερσονήσου του Νομού Ηρακλείου, Νομού Λέσβου, Δήμους Ευπαλίου και Ομηρούπολης των Νομών Φωκίδας και Χίου αντίστοιχα. Την παροχή ετήσιας τεχνικής υποστήριξης στην ευρύτερη Ελληνική επικράτεια. Οι υπηρεσίες αυτές θα παρέχονται στο πλαίσιο του προγράμματος Zisto (internet & τηλεφωνία) για λογαριασμό της ΤELLAS A.E. Η επιτυχούς εφαρμογή ενεργειών αναδιάρθρωσης του Ομίλου συνεχίστηκε και το 2008 με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης των ανωνύμων εταιριών "ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" και "ΤΕΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ανώνυμη, Μελετητική, Βιομηχανική, Εμπορική και Κατασκευαστική Εταιρεία". Για την απορρόφηση της εταιρίας ΤΕΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ δεν πραγματοποιήθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφώσας (ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ), δεδομένου ότι η τελευταία κατείχε το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφούμενης εταιρίας (ΤΕΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ) και το σύνολο των μετοχών της, μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, ακυρώνεται λόγω συγχύσεως. Επίσης η Εταιρεία λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη διεύρυνσης των δραστηριοτήτων της στις χώρες της Βαλκανικής, αποφάσισε τη συμμετοχή της με ποσοστό 49% στη νεοσυσταθείσα MARAC ALBANIA Sh.p.k., η οποία έχει την έδρα της στα Τίρανα και εταιρικό κεφάλαιο 1.000,00. Η νεοϊδρυθείσα MARAC ALBANIA Sh.p.k. έχει παρόμοιο αντικείμενο εργασιών με την ΜΑΡΑΚ Ελλάδος. 3. Σημαντικά Γεγονότα μετά τη λήξη της χρήσης 2008 Πραγματοποιηθήκαν γεγονότα μετά την ημερομηνία της περιόδου αναφοράς και μέχρι την σύνταξη της έκθεσης Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας και του Ομίλου. Πιο συγκεκριμένα η Εταιρεία ανέλαβε την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος διαχείρισης βάσης δεδομένων πλοίων και ναυτικών, συνολικής αξίας ,00 σε εκτέλεση του έργου «e Ναυτιλία» του Υπουργείου Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, ενταγμένου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πέρα του ανωτέρου δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα που να έχουν συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι το χρόνο υποβολής της παρούσας έκθεσης μας. 4. Περιγραφή των κυριοτέρων κινδύνων και αβεβαιοτήτων Ο Όμιλος εκτίθεται σε κινδύνους όπως ο συναλλαγματικός κίνδυνος, ο κίνδυνος τεχνολογικών εξελίξεων, ο πιστωτικός κίνδυνος και ο επιτοκιακός κίνδυνος. (α) Συναλλαγματικός κίνδυνος Ο Όμιλος δραστηριοποιείται κυρίως στην Ελλάδα και εκτίθεται σε συναλλαγματικό κίνδυνο μέσω των αγορών που πραγματοποιεί από επιχειρήσεις και των πελατών κατά δεύτερο λόγο που βρίσκονται σε χώρες εκτός της ζώνης του Ευρώ. Το ύψος των συναλλαγών αυτών δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Πάρα ταύτα στις συμβάσεις μεταξύ των μερών υπάρχει όρος που απαγορεύει διακυμάνσεις μεγαλύτερες ή μικρότερες του 10% από την ημέρα υπογραφής τους. (β) Κίνδυνος τεχνολογικών εξελίξεων Η εταιρεία προκειμένου να μειώσει τους κινδύνους από τεχνολογικές εξελίξεις έχει αναπτύξει την τεχνολογία της σε διαφορετικούς τομείς πετυχαίνοντας διασπορά του κινδύνου. Επίσης στα έργα της χρησιμοποιεί κατά βάση την τεχνογνωσία Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση 10

11 της, παντρεύοντας τεχνολογίες διαφόρων κατασκευαστικών οίκων με αποτέλεσμα να μην εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις αλλαγές των τεχνολογιών ή από έναν συγκεκριμένο οίκο. (γ) Πιστωτικός κίνδυνος και κίνδυνος ρευστότητας Πιστωτικός Κίνδυνος Ο πιστωτικός κίνδυνος διαχειρίζεται σε επίπεδο Ομίλου. Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει κυρίως από την συγκέντρωση των πιστώσεων σε περιορισμένο αριθμό πελατών. Τα εμπορικά τμήματα αξιολογούν την φερεγγυότητα του πελάτη λαμβάνοντας υπόψη την χρηματοοικονομική του κατάσταση, προηγούμενη εμπειρία συναλλαγών και λοιπούς παράγοντες. Η Διοίκηση του Ομίλου δεν αναμένει σημαντικές απώλειες που μπορεί να προκύψουν από την μη ρευστοποίηση λογαριασμών εισπρακτέων. Κίνδυνος Ρευστότητας Η διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας συμπεριλαμβάνει την διασφάλιση ύπαρξης επαρκών διαθεσίμων και ισοδύναμων καθώς και την εξασφάλιση της πιστοληπτικής ικανότητας μέσω εγκεκριμένων ορίων χρηματοδότησης. Ο κίνδυνος ρευστότητας αντιμετωπίζεται με την λήψη χρηματοδοτήσεων από τις τράπεζες και με επιπλέον χρηματοδότηση με ενεχυρίαση συμβάσεων που συνάπτονται με το Ελληνικό Δημόσιο καθώς και με εταιρίες για την εκτέλεση παραγγελιών. Η Διοίκηση του Ομίλου παρακολουθεί και αναπροσαρμόζει καθημερινά το ταμειακό πρόγραμμα ρευστότητας με βάση τις αναμενόμενες ταμειακές εισροές και εκροές. Ο παρακάτω πίνακας αναλύει τις υποχρεώσεις του Ομίλου κατά λήξη με βάση την υπολειπόμενη συμβατική διάρκεια κατά την ημερομηνία ισολογισμού. Τα ποσά του πίνακα αναφέρονται στην ονομαστική αξία της υποχρέωσης πλέον τόκων και ως εκ τούτου δύναται να μη συμφωνούν με τα ποσά που αναφέρονται στον ισολογισμό. Τα ποσά είναι σε χιλ. Όμιλος από 1 έτος από 2 έτη < 1 έτος 31 Δεκεμβρίου 2008 μέχρι 2 έτη μέχρι 5 έτη > 5 έτη Δάνεια Υποχρεώσεις Σύνολο Όμιλος από 1 έτος από 2 έτη < 1 έτος 31 Δεκεμβρίου 2007 μέχρι 2 έτη μέχρι 5 έτη > 5 έτη Δάνεια Υποχρεώσεις Σύνολο Ο παρακάτω πίνακας αναλύει τις υποχρεώσεις της Εταιρείας κατά λήξη με βάση την υπολειπόμενη συμβατική διάρκεια κατά την ημερομηνία ισολογισμού. Τα ποσά του πίνακα αναφέρονται στην ονομαστική αξία της υποχρέωσης και ως εκ τούτου δύναται να μη συμφωνούν με τα ποσά που αναφέρονται στον ισολογισμό. Τα ποσά είναι σε χιλ. Εταιρεία από 1 έτος από 2 έτη < 1 έτος 31 Δεκεμβρίου 2008 μέχρι 2 έτη μέχρι 5 έτη > 5 έτη Δάνεια Υποχρεώσεις Σύνολο Εταιρεία από 1 έτος από 2 έτη < 1 έτος > 5 έτη 31 Δεκεμβρίου 2007 μέχρι 2 έτη μέχρι 5 έτη Δάνεια Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση 11

12 Υποχρεώσεις Σύνολο (δ) Επιτοκιακός κίνδυνος Κίνδυνοι Ταμειακών Ροών και Επιτοκίων Ο Όμιλος δεν έχει σημαντικά τοκοφόρα περιουσιακά στοιχεία και συνεπώς τα έσοδα και οι λειτουργικές ταμειακές ροές δεν επηρεάζονται ουσιαστικά από την μεταβολή των επιτοκίων. Ο κίνδυνος επιτοκίων προκύπτει κυρίως από μακροπρόθεσμο και βραχυπρόθεσμο τραπεζικό δανεισμό σε ευρώ με κυμαινόμενο επιτόκιο. Ο Όμιλος αναλύει την έκθεσή του στην μεταβολή των επιτοκίων σε συνεχή βάση λαμβάνοντας υπόψη την δυνατότητα της αναχρηματοδότησης με διαφορετικούς όρους και τρόπους καθώς και την ανανέωση υφιστάμενων χορηγήσεων. Με βάση αυτές τις δυνατότητες ο Όμιλος υπολογίζει την επίδραση στα αποτελέσματα μιας μεταβολής των επιτοκίων για τις σημαντικές χορηγήσεις μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης διάρκειας. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ευαισθησία του αποτελέσματος της χρήσης καθώς και των ιδίων κεφαλαίων σε μια μεταβολή του επιτοκίου της τάξεως των 50 μονάδων βάσης, ήτοι ± 0,50%. Για τον υπολογισμό έχουν ληφθεί υπόψη τα τραπεζικά δάνεια της εταιρίας. Όμιλος Ποσά σε χιλίαδες ,0% 5,0% 5,0% 5,0% Αποτελέσματα Χρήσης Καθαρή Θέση Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη Συναλλαγές με Συνδεδεμένα Μέρη Η εταιρεία πουλάει αγαθά και υπηρεσίες σε συνδεδεμένα μέρη τα οποία αφορούν Εταιρείες με κοινό ιδιοκτησιακό καθεστώς και/ή Διοίκηση με την εταιρεία και συγγενείς με αυτήν εταιρεία. Στους παρακάτω πίνακες αναλύονται οι διεταιρικές συναλλαγές καθώς οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις την 31/12/07 ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΖΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΙΑ (ποσά σε ) GLOSEC A.E. ΜΑΡΑΚ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΝΟΛΟ ΠΩΛΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΡΑΚ Α.Β.Ε.Ε ,00 0, ,00 GLOSEC A.E. 0, , , , ,88 ΑΓΟΡΑΖΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ (ποσά σε χιλ. ) UNIAXIS SRL GLOSEC A.E. ΜΑΡΑΚ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΝΟΛΟ ΠΩΛΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΡΑΚ Α.Β.Ε.Ε , ,25 0, ,05 UNIAXIS SRL 0,00 0, , ,00 GLOSEC A.E. 0,00 0, , , , , ,57 Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση 12

13 ΔΙΕΤΑΙΡΙΚA ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΧΟΥΣΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ (ποσά σε χιλ. ) ΤΕΜΑ Α.Ε. UNIAXIS SRL ΜΑΡΑΚ MARAC MARAC ΑLBANIA ROMANIA SRL BULGARIA SRL Sh.p.k GLOSEC A.E. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΧΟΥΣΑ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΜΑΡΑΚ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΡΑΚ Α.Β.Ε.Ε. 31/12/2008 0, , ,49 0, , ,07 0, ,41 ΜΑΡΑΚ Α.Β.Ε.Ε. 31/12/ , , , ,03 0, ,73 0, ,14 ΤΕΜΑ Α.Ε. 31/12/2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΤΕΜΑ Α.Ε. 31/12/2007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UNIAXIS SRL 31/12/2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 UNIAXIS SRL 31/12/2007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 MARAC ROMANIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/12/2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MARAC ROMANIA 31/12/2007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GLOSEC A.E. 31/12/2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,13 GLOSEC A.E. 31/12/2007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,30 6. Συναλλαγές & υπόλοιπα με βασικά διοικητικά και διευθυντικά στελέχη Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αναλύονται στον παρακάτω πινακα : Όµιλος Εταιρεία 1/1 31/12/2008 1/1 31/12/2007 1/1 31/12/2008 1/1 31/12/2007 Αμοιβές εξαρτημένης εργασίας , , , ,00 Αμοιβές από παροχή υπηρεσιών , , , ,00 Αμοιβές ως έξοδα παράστασης 0, ,00 0, ,00 Σύνολο αμοιβών , , , ,00 7. Προοπτικές για το 2009 Τα θετικά δεδομένα και οι προοπτικές ανάπτυξης, επέκτασης και διεύρυνσης των δράσεών μας τόσο στην Ελλάδα όσο και το Εξωτερικό θα χαρακτηρίσουν τη νέα χρονιά. Η πεποίθησή μας αυτή εδραιώνεται στο γεγονός ότι η ΜΑΡΑΚ έχει πάρει μέρος σε μία σειρά σημαντικών μειοδοτικών διαγωνισμών στην Ελλάδα και το εξωτερικό με καλά μελετημένες και τεκμηριωμένες ανταγωνιστικές προσφορές που δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την επιτυχή κατάληξή τους. Ήδη αυτό επιβεβαιώνεται με το γεγονός ότι η Εταιρεία ανέλαβε την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος διαχείρισης βάσης δεδομένων πλοίων και ναυτικών, συνολικής αξίας ,00 σε εκτέλεση του έργου «e Ναυτιλία» του Υπουργείου Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, ενταγμένου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η σύμβαση του ανωτέρου έργου αναφέρει ότι η υλοποίηση του και τιμολόγηση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσα στη χρήση του Για το τρέχον έτος αναμένεται ακόμη μεγαλύτερη βελτίωση των μεγεθών της εταιρείας, δεδομένου ότι διεκδικεί με σημαντικές πιθανότητες επιτυχίας, μεγάλο αριθμό έργων που αναμένεται να προκηρυχθούν. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των εμπορικών τμημάτων, τις οποίες θεωρούμε ρεαλιστικές και υιοθετούμε, ο κύκλος εργασιών για το 2009 θα είναι ,00 περίπου. Όσον αφορά τα έξοδα, το προσωπικό θα είναι σταθερό, αφού θα αποφευχθεί αντικατάσταση προσωπικού που αποχωρεί. Θα γίνουν νέες προσλήψεις μόνο στον τομέα των πωλήσεων. Συνολικά, το κόστος προσωπικού αναμένεται να είναι στα ίδια επίπεδα σε σχέση με το Σε συνέπεια των παραπάνω, για το 2009 αναμένονται κέρδη προ φόρων της τάξεως των 750 χιλ. περίπου. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση 13

14 Σημειώνεται ότι όλα τα ανωτέρω εκτιμούνται με την πεποίθηση ότι η οικονομική κρίση που ξέσπασε μέσα στο 2008 δεν θα επιδεινωθεί περαιτέρω. Παρ αυτά στα πλαίσια της αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης η Εταιρεία θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να αντιμετωπίσει και να περιορίσει τις αρνητικές επιδράσεις που θα προκύψουν από αυτήν. Πιστεύουμε ότι η οικονομική κρίση που ξέσπασε είναι μία καλή ευκαιρία να δομηθεί ξανά το οικονομικό σύστημα σε πιο υγιείς βάσεις. Το χρήμα να γίνει ξανά μέσο και όχι σκοπός για τις επιχειρήσεις και τον άνθρωπο. Το χρηματοπιστωτικό σύστημα να επανέλθει στο μερίδιο που του αναλογεί σε μία αναπτυσσόμενη κοινωνία. Έτσι ώστε κλάδοι δημιουργικοί, καινοτόμοι και με κοινωνική ευθύνη να έρθουν στο προσκήνιο. UNI AXIS SRL Η πορεία της εταιρείας ενδέχεται να επηρεαστεί από την παγκόσμια οικονομική κρίση και ειδικότερα η κρίση που μαστίζει την Ρουμανία. Η εταιρεία, στα πλαίσια της αντιμετώπισης του κινδύνου έχει καταρτίσει ολοκληρωμένο προϋπολογισμό, ο οποίος παρέχει τη δυνατότητα άμεσης παρακολούθησης και ελέγχου των μεταβολών στα μεγέθη της εταιρείας προς περιορισμό των αρνητικών επιδράσεων από την οικονομική κρίση. Ήδη η εταιρεία έχει προβεί σε μείωση προσωπικού προκειμένου να μειώσει τα λειτουργικά της έξοδα. Ο κύκλος εργασιών για το 2009 αναμένεται να παραμείνει στα ίδια επίπεδα με την προηγούμενη χρονιά. MARAC Romania SRL Για την θυγατρική MARAC Romania εξετάζεται για το 2009 το ενδεχόμενο συγχώνευσης με την Uniaxis. MARAC Bulgaria EOOD Για το 2009 τα αποτελέσματα της κυρίως θα εξαρτηθούν από την επέκταση ή όχι του έργου VTMIS για την Βουλγαρία και ως εκ τούτου δεν μπορούν να γίνουν ασφαλείς προβλέψεις. Μετά από τα ανωτέρω στοιχεία που παραθέσαμε, αναμένεται κατά το 2008 ο όμιλος να έχει κερδοφορία και να βελτιωθεί και η ρευστότητά της. 8. Φορολογικά Θέματα Προβλέψεις για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις & λοιπά φορολογικά Θέματα Το ποσό των φόρων έχει υπολογισθεί χρησιμοποιώντας τους φορολογικούς συντελεστές των αντίστοιχων χρήσεων. 1/1 31/12/2008 Όµιλος 1/1 31/12/2007 1/1 31/12/2008 Εταιρεία 1/1 31/12/2007 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , , , , , , ,72 Η μητρική εταιρεία, οι θυγατρικές της καθώς και συγγενείς εταιρείες που δεν έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις ακόλουθες χρήσεις : Επωνυμία Εταιρίας Χώρα Ανέλεγκτες Χρήσεις ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ Ελλάδα UNIAXIS S.R.L Ρουμανία MARAC ROMANIA S.R.L Ρουμανία MARAC BULGARIA E.O.O.D Βουλγαρία UKRAVTOMATIKA TOV Ουκρανία Από Ίδρυση ΓΚΛΟΣΕΚ ΑΕ. Ελλάδα MARAC ALBANIA Sh.p.k Αλβανία 2008 Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση 14

15 Για τις ανέλεγκτες παραπάνω χρήσεις δεν έχει σχηματιστεί οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις για τους λόγους που παρατίθενται παρακάτω. Ειδικότερα για την μητρική εταιρία η οποία έχει ανέλεγκτες χρήσεις απο το 2006 έως και το 2008, δεν προβλέπεται να προκύψουν πρόσθετοι φόροι για καταβολή σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο, λόγω του μεγάλου ύψους αναγνωρισμένων φορολογικών ζημιών προηγούμενων χρήσεων από την αρμόδια ελεγκτική φορολογική αρχή. Συγκεκριμένα η μητρική εταιρία έχει μεταφερόμενες αναγνωρισμένες φορολογικές ζημίες ύψους ,20 που προκύπτουν από το οριστικό φύλλο ελέγχου της αρμόδιας ελεγκτικής υπηρεσίας Δ.Ε.Κ. Αθηνών. Συγκεκριμένα για την χρήση 2005 (ΔΕΚ αρ.355/ ) ποσό ,14 συν της φορολογικές ζημίες ,78 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος χρήσης 2006 μείον τα φορολογικά κέρδη ,72 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος χρήσης Η Εταιρία εκτιμά ότι θα συμψηφίσει τουλάχιστον ,68 με μελλοντικά φορολογικά κέρδη επόμενων χρήσεων και γι αυτό έχει υπολογίσει στις οικονομικές καταστάσεις της αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση ,94 περίπου. Το υπόλοιπο ποσό φορολογικών ζημιών υψους ,46 είναι αρκετό έτσι ώστε να μην προκύψουν πρόσθετοι φόροι σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο λόγω της φύσεως των δαπανών της Εταιρίας και δεδομένου ότι ο προηγούμενος φορολογικός έλεγχος για τις χρήσεις δεν προσδιόρισε συνολικά δαπάνες μη εκπιπτόμενες από το φορολογητέο εισόδημα παραπάνω από το ανωτέρω υπολειπόμενο ποσό. Η απορροφηθείσα θυγατρική ΤΕΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ με βάση το Ν. 3697/2008 έκανε περαίωση των μη φορολογικά ελεγμένων οικονομικών ετών (χρήσεων ) και περαιώθηκε οριστικά τον Φεβρουάριο του 2009 συνολικού ύψους φορολογικής υποχρέωσης ,33. Το ως άνω ποσό δεν είναι σημαντικού ύψους ώστε να δημιουργήσει σοβαρή μεταβολή στα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσης και γι αυτό δεν έγινε σχετική πρόβλεψη. Παραμένουν ανέλεγκτες οι χρήσεις 2007 καθώς και το πρώτο τρίμηνο της χρήσης 2008 όπου και απορροφήθει από την μητρική εταιρεία ΜΑΡΑΚ Ηλεκτρονική ΑΒΕΕ. Η Uniaxis δεν έχει υποστεί φορολογικό έλεγχο από την ίδρυσή της (1992). Ωστόσο οι φορολογικές υποχρεώσεις προ του 2003 παρεγράφησαν, και δεν προβλέπεται να υπάρξει σημαντική πρόσθετη φορολογική επιβάρυνση όταν εξεταστούν από τις φορολογικές αρχές. Η Marac Romania ακολούθησε το σύστημα της αυτοπεραίωσης και επομένως δεν έχει φορολογικές υποχρεώσεις προ του 2006 και τα επόμενα χρόνια είναι ανενεργή χωρίς δραστηριότητα. Η Marac Bulgaria EOOD δεν έχει υποστεί φορολογικό έλεγχο από την ίδρυσή της (2004), όμως εκτός της χρήσης 2007 όπου είχε δραστηριότητα, τα προηγούμενα χρόνια ήταν ανενεργή, και δεν προβλέπεται να υπάρξουν πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις. 9. Πληροφορίες της παραγράφου 7 του άρθρου 4 του Ν 3556/2007 Με βάση το άρθρο 4 παράγραφος 7 του Ν. 3556/2007/ τον Ν.2190/20 και σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας και λοιπών αποφάσεων ΓΣ ΔΣ, η Εταιρεία υποχρεούται να δημοσιεύσει στην παρούσα έκθεση του Διοικητικού της Συμβουλίου αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά με τα παρακάτω θέματα: α. Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας Όλες οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες και διαπραγματεύονται στην κατηγορία Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοποίησης στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Σύμφωνα με το μετοχολόγιο της 23/03/2009, η μετοχική σύνθεση της Εταιρείας έχει ως ακολούθως: Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση 15

16 Μέτοχοι % Πιπιτσούλης Νικόλαος 14,12% Μπομπός Σπυρίδων 14,12% Σιάφης Βησσαρίων 14,12% Αντάραχας Πέτρος 14,11% Χατζηκωνσταντίνου Παναγιώτης 13,37% Παπουνίδης Κωνσταντίνος 9,17% Λοιποί μέτοχοι κάτω του 5% 20,99% Σύνολο 100,00% β. Περιορισμοί στην μεταβίβαση/κατοχή μετοχών Δεν υπάρχουν περιορισμοί στην μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας. γ. Σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 9 11 του Ν. 3556/2007 Από όσο γνωρίζει η εταιρεία την οι παραπάνω μέτοχοι με ποσοστό μεγαλύτερο του 5% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας δεν κατείχαν σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 9 11 του Ν. 3556/2007 σε άλλες εταιρείες των οποίων οι μετοχές να έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά. δ. Κάτοχοι κάθε είδους μετοχών που παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου Δεν υφίστανται μετοχές οι οποίες να παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου ε. Περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου Προθεσμίες άσκησης δικαιωμάτων ψήφου Δεν υφίστανται περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου. στ. Συμφωνίες μεταξύ μετόχων της Εταιρείας, οι οποίες συνεπάγονται περιορισμούς στη μεταβίβαση μετοχών ή περιορισμούς στην άσκηση δικαιωμάτων ψήφου Δεν υπάρχουν συμφωνίες μετόχων για περιορισμούς στη μεταβίβαση μετοχών ή στην άσκηση δικαιωμάτων ψήφου, που να είναι γνωστές στην Εταιρεία. ζ. Κανόνες διορισμού/αντικατάστασης μελών ΔΣ και τροποποίησης Καταστατικού Αναφορικά με τον διορισμό και την αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τα σχετικά με την τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας δεν υφίστανται κανόνες οι οποίοι να διαφοροποιούνται από τα προβλεπόμενα στον Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα. η. Αρμοδιότητα του Δ.Σ. για την έκδοση νέων ή για την αγορά ιδίων μετοχών Μέχρι την παρούσα η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας δεν έχει λάβει ουδεμία απόφαση για την θέσπιση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Κ.Ν.2190/1920. θ. Συμφωνίες αποζημίωσης μελών ΔΣ ή προσωπικού σε περίπτωση παραίτησης/ απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο ή τερματισμού θητείας/απασχόλησης λόγω δημόσιας πρότασης. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση 16

17 Δεν υφίστανται συμφωνίες με μέλη του ΔΣ ή το προσωπικό, οι οποίες να προβλέπουν αποζημίωση σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο ή τερματισμού θητείας ή της απασχόλησης τους εξαιτίας δημόσιας πρότασης. 10. Επεξηγηματική έκθεση επί των πρόσθετων πληροφοριών του άρθρου 4 παρ. 7 του Ν. 3556/2007 σύμφωνα με τα όσα ορίζει η παράγραφος 8 του άρθρου 4 του Ν.3556/2007 Διάρθρωση Μετοχικού Κεφαλαίου Όλες οι μετοχές της Εταιρείας είναι κοινές ονομαστικές και αδιαίρετες και δεν υπάρχουν ειδικές κατηγορίες μετοχών. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τη μετοχή, σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας και τον Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, έχουν ως ακολούθως: Κάθε μετοχή της Εταιρείας ενσωματώνει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται από το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας. Η κατοχή του τίτλου της μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή από τον κύριο αυτής των όρων του Καταστατικού της Εταιρείας και των νομικών αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων, έστω και αν δεν έλαβαν μέρος σε αυτές οι μέτοχοι. Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών που κατέχουν. Οι μέτοχοι συμμετέχουν στη διοίκηση και τα κέρδη της Εταιρείας σύμφωνα με το νόμο και τις διατάξεις του Καταστατικού. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε μετοχή ακολουθούν αυτή σε οποιοδήποτε καθολικό ή ειδικό διάδοχο του μετόχου. Το καταστατικό της Εταιρείας δεν περιέχει ειδικά δικαιώματα υπέρ συγκεκριμένων μετόχων. Οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα προτίμησης σε κάθε μελλοντική Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, εκτός της αύξησης που γίνεται με εισφορά εις είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο όπως ορίζεται στο άρθρο 13, παρ.5 του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 7 παρ.5 του Καταστατικού της Εταιρείας. Δικαίωμα Μερίσματος Το ελάχιστο μέρισμα που διατίθεται ετησίως στους μετόχους της Εταιρείας δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 35% των προ φόρων κερδών της, αφαιρουμένων των εταιρικών βαρών, του τακτικού αποθεματικού και του αναλογούντος φόρου και υπό την προϋπόθεση ότι το ούτως προκύπτον διανεμητέο τμήμα κερδών είναι μεγαλύτερο από το ποσό που προκύπτει από το αποτέλεσμα της χρήσης που έχει λήξει προσαυξημένο με τα κέρδη παλαιών χρήσεων και τα τυχόν αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και έχει αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η διανομή τους και μειωμένο από τις ζημιές προηγούμενων χρήσεων και τα ποσά που επιβάλλεται να διαθέτουν για αποθεματικό. Η Εταιρεία δύναται να μοιράσει προσωρινό μέρισμα με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου εφόσον 20 τουλάχιστον ημέρες προηγουμένως έχει δημοσιεύσει σχετική λογιστική κατάσταση. Το προσωρινό μέρισμα δεν μπορεί να υπερβεί το 50% των καθαρών κερδών της λογιστικής κατάστασης. Το μέρισμα κάθε μετοχής πληρώνεται στον κομιστή της εντός 2 μηνών από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Ο τόπος και ο τρόπος καταβολής ανακοινώνεται με δημοσιεύσεις στον τύπο. Τα μερίσματα που δεν έχουν ζητηθεί για μια πενταετία από τότε που κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται υπέρ του Δημοσίου. Δικαιώματα Ψήφου Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη Διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματα τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση, έξω δε από αυτή, μόνο στις περιπτώσεις που ορίζει ο Νόμος. Κάθε μέτοχος δικαιούται να μετέχει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω πληρεξουσίου. Συγκύριοι μετοχής για να έχουν το δικαίωμα ψήφου πρέπει να υποδείξουν στην Εταιρεία εγγράφως ένα κοινό εκπρόσωπο για τη μετοχή αυτή, ο οποίος θα τους εκπροσωπήσει στη Γενική Συνέλευση. Οι μέτοχοι για να ασκήσουν τα δικαιώματα παραστάσεως και ψήφου στην Γενική Συνέλευση οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές τους. Σε ότι αφορά τη διαδικασία κατάθεσης των μετοχών προκειμένου να συμμετέχει ο μέτοχος Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση 17

18 στις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της Εταιρείας εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας και Εκκαθάρισης του Συστήματος Άυλων Τίτλων του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, όπως εκάστοτε Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με τα παραπάνω θα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο με την άδεια της. Δικαιώματα Προτίμησης Οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα προτίμησης σε κάθε περίπτωση Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, εκτός της αύξησης που γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για ολόκληρο το νέο κεφάλαιο, υπέρ των κατά την εποχή της εκδόσεως μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο Μετοχικό Κεφάλαιο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν, η Γενική Συνέλευση μπορεί με απόφαση της να περιορίσει ή και να καταργήσει το δικαίωμα προτίμησης. Δικαιώματα στο Προϊόν της Εκκαθάρισης Σε περίπτωση εκκαθάρισης της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να εκλεγούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο μέχρι τρείς, μέτοχοι ή όχι. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρείας. Δικαιώματα Μειοψηφίας Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μεταξύ άλλων: Έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από το Πρωτοδικείο της Έδρας της Εταιρείας, τον έλεγχο της Εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 40, του Κ.Ν. 2190/1920. Μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Συνέλευση αυτή εντός τριάντα (30) ημερών από τη κατάθεση της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αναφέρουν τα θέματα για τα οποία καλείται να αποφασίσει η Γενική Συνέλευση. Μπορούν, με σχετική αίτηση τους που θα περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσουν την εγγραφή στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετων θεμάτων. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 26 του Κ.Ν. 2190/1920, πέντε πλήρη ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Μπορούν να ζητήσουν την αναβολή λήψης απόφασης από Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση για μία φορά και να οριστεί νέα Γενική Συνέλευση εντός (30) ημερών από την ημερομηνία της αναβολής. Μπορούν με αίτηση τους πέντε (5) ημέρες πριν την Τακτική Γενική Συνέλευση να ζητήσουν από Διοικητικό Συμβούλιο να α) ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που καταβλήθηκαν κατά την τελευταία διετία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε από οποιαδήποτε αιτία υπάρχουσα σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς, β) παρέχει τις αιτούμενες πληροφορίες περί των υποθέσεων της Εταιρείας στο μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Μπορούν να ζητήσουν όπως η λήψη απόφασης για οποιαδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης να γίνει με ονομαστική κλήση. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: Μπορούν με αίτηση τους πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να τους παρασχεθούν, κατά την Γενική Συνέλευση ή και πριν από αυτή, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, υποχρεούται, όμως, να αναγράψει τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. Έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το πρωτοδικείο της Έδρας της Εταιρείας, τον έλεγχο της Εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση 18

19 Αιτούντες μέτοχοι που ασκούν τα ανωτέρω δικαιώματα οφείλουν να προσκομίσουν στην Εταιρεία σχετική βεβαίωση από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών ότι τηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές τους και οφείλουν να τις τηρούν κατατεθειμένες για τα χρονικά διαστήματα που ορίζει ο Κ.Ν. 2190/1920. Κάθε μέτοχος μπορεί να ζητήσει, δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας. Περιορισμοί στην μεταβίβαση/κατοχή μετοχών Η μεταβίβαση των μετοχών είναι ελεύθερη και διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 8β του Κ.Ν. 2190/1920 και δεν υφίστανται εκ του καταστατικού της Εταιρείας τυχόν περιορισμοί στην μεταβίβαση τους. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3016/2002 όπως ισχύει, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας, δεν μπορούν να κατέχουν μετοχές της Εταιρείας σε ποσοστό άνω του 0,5% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου Προθεσμίες άσκησης δικαιωμάτων ψήφου Δεν υφίστανται περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματα τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας, οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν σχετική βεβαίωση από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, σύμφωνα με το άρθρο 51 Ν 2396/96 ή βεβαίωση που να αντιστοιχεί σε βεβαίωση του ΚΑΑ, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημέρα για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σε αυτή απο πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Οι αποδείξεις κατάθεσης των ως άνω βεβαιώσεων, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τα ανωτέρω, μπορούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση, μόνο μετά από άδεια της. Κανόνες διορισμού και αντικατάστασης μελών Δ.Σ. και τροποποίησης καταστατικού Οι κανόνες που προβλέπει το καταστατικό της Εταιρείας για το διορισμό και την αντικατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της και την τροποποίηση των διατάξεών του καταστατικού της του δεν διαφοροποιούνται από τα προβλεπόμενα στον Κ.Ν. 2190/1920. Αρμοδιότητα του Δ.Σ. για την έκδοση νέων ή για την αγορά ιδίων μετοχών α) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 1 στοιχ. β) και γ) του Κ.Ν. 2190/1920 και σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 5 του καταστατικού της, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει το δικαίωμα, κατόπιν σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης που υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας με την έκδοση νέων μετοχών, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία από τη Γενική Συνέλευση. Η ως άνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση. β) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 9 του Κ.Ν. 2190/1920, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να θεσπισθεί πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών κατά τους ειδικότερους όρους της απόφασης αυτής. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ορίζει, ιδίως, τον ανώτατο αριθμό μετοχών που μπορεί να εκδοθούν, ο οποίος βάσει του νόμου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/10 των υφιστάμενων μετοχών, αν οι δικαιούχοι ασκήσουν το δικαίωμα αγοράς μετοχών, την τιμή και τους όρους διάθεσης των μετοχών στους δικαιούχους. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφασή του, ρυθμίζει κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, που δε ρυθμίζεται διαφορετικά από τη Γενική Συνέλευση, εκδίδει τα πιστοποιητικά δικαιώματος αγοράς μετοχών και κατά το μήνα Δεκέμβριο κάθε έτους εκδίδει Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση 19

20 μετοχές στους δικαιούχους, που άσκησαν το δικαίωμά τους, αυξάνοντας αντίστοιχα το μετοχικό κεφάλαιο και πιστοποιώντας τη σχετική αύξηση αυτού. γ) Μέχρι την παρούσα η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας δεν έχει λάβει ουδεμία απόφαση για την θέσπιση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του κ.ν.2190/1920. Πέραμα 27 Μαρτίου 2009 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΙΠΙΤΣΟΥΛΗΣ Α.Δ.Τ. Χ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση 20

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ H παράγραφος 1 του άρθρου 1 του ν. 2639/98, αντικαθίσταται ως ακολούθως: 1. Η μεταξύ εργοδότη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

74 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 12-13 Δεκεμβρίου 2013

74 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 12-13 Δεκεμβρίου 2013 74 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 12-13 Δεκεμβρίου 2013 ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ 1. Θεσμικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΗ Ανανεώσιμες: Το μέλλον της ΔΕΗ Ομιλία του κ. Τάκη Αθανασόπουλου Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου ΔΕΗ Α.Ε. 6-11-2008

ΔΕΗ Ανανεώσιμες: Το μέλλον της ΔΕΗ Ομιλία του κ. Τάκη Αθανασόπουλου Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου ΔΕΗ Α.Ε. 6-11-2008 ΔΕΗ Ανανεώσιμες: Το μέλλον της ΔΕΗ Ομιλία του κ. Τάκη Αθανασόπουλου Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου ΔΕΗ Α.Ε. 6-11-2008 Αγαπητοί εκπρόσωποι των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Αγαπητοί συνάδελφοι, Θα ήθελα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Β.ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 17/12/2013

Ε.Β.ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 17/12/2013 Ε.Β.ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 17/12/2013 ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Αριθμ. Πρωτ.: 6163 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2013 Για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

2 Η απασχόληση στον τομέα του εμπορίου: Διάρθρωση και εξελίξεις

2 Η απασχόληση στον τομέα του εμπορίου: Διάρθρωση και εξελίξεις 2 Η απασχόληση στον τομέα του εμπορίου: Διάρθρωση και εξελίξεις 2.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Στο κεφάλαιο αυτό αποτυπώνονται οι εξελίξεις στα μεγέθη και στη διάρθρωση των βασικών χαρακτηριστικών της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΡ4691ΩΓ-ΔΔΥ. Αθήνα 2 / 8 / 2013. Αριθμ. Πρωτ. Ε20/2

ΑΔΑ: ΒΛΩΡ4691ΩΓ-ΔΔΥ. Αθήνα 2 / 8 / 2013. Αριθμ. Πρωτ. Ε20/2 Αθήνα 2 / 8 / 2013 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Καρρά Ξ. Αριθ. τηλεφώνου : 210

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου 3-11 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή....12-14 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 298/12-1-2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 298/12-1-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 298/12-1-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 22 ης /2014 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης 204/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ Αθήνα, 26/7/2011 Αρ. Πρωτ.: Εξ./399/2011 Προς: Κυρία Χρυσή Αράπογλου, Πρόεδρο της ιαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων Θέµα: Προτάσεις της Ένωσης Ελλήνων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 2014-2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 2014-2016 Αγαπητοί συνάδελφοι, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 2014-2016 Το ΤΕΕ είναι, ως γνωστόν, ο θεσμοθετημένος Τεχνικός Σύμβουλος της Πολιτείας. Σταδιακά όμως έχει εξελιχθεί, άτυπα και σε συνδικαλιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα. Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα. Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης της 31ης Δεκεμβρίου 2005 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2005) ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ

Διαβάστε περισσότερα

άρθρα ανακοινώσεις Ο σκοπός του περιοδικού... Αντώνης Δεσπότης Διευθύνων Σύμβουλος Νέες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας για το 2014 - σελ.

άρθρα ανακοινώσεις Ο σκοπός του περιοδικού... Αντώνης Δεσπότης Διευθύνων Σύμβουλος Νέες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας για το 2014 - σελ. Τεύχος 33 / Ηλεκτρονική Έκδοση ΕΡΓΑΤΙΚΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2014 ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ Ο.Α.Ε.Δ. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΤΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ www.pim.gr Ε.Π.Α. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΙΒ, 4 Μαΐου 2010, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΙΒ, 4 Μαΐου 2010, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΙΒ, 4 Μαΐου 2010, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ιεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Εγγυήσεις για την εργασιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ - ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας τον απολογισμό της χρήσης του 2014 θα εξετάσουμε ορισμένα θεμελιώδη μεγέθη των Οικονομικών Καταστάσεων στα οποία παρατηρούνται τα εξής:

Ξεκινώντας τον απολογισμό της χρήσης του 2014 θα εξετάσουμε ορισμένα θεμελιώδη μεγέθη των Οικονομικών Καταστάσεων στα οποία παρατηρούνται τα εξής: ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 (σύμφωνα με το Ν.3556/2007 και τις ισχύουσες διατάξεις της Ε.Κ.) Η Έκθεση που παρατίθεται αποσκοπεί

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. για τη διερεύνηση της νομιμότητας των οικονομικών ενισχύσεων/επιχορηγήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Η Πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ για τη ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Βιώσιμη και δίκαιη οικονομικά και οικολογικά λύση

Η Πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ για τη ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Βιώσιμη και δίκαιη οικονομικά και οικολογικά λύση Η Πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ για τη ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Βιώσιμη και δίκαιη οικονομικά και οικολογικά λύση Εκκινούμε από την αρχή ότι η οικολογική και η οικονομική κρίση συνδέονται και αλληλοτροφοδοτούνται:

Διαβάστε περισσότερα

Το ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ «ΚΡΑΤΑ ΜΕ»

Το ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ «ΚΡΑΤΑ ΜΕ» ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Αθνα, 12/3/2012 «ΚΡΑΤΑ ΜΕ» (65) Αριθμ. Πρωτ.: 68 Ταχ. Δ/νση: Δ.ΠΑΠΑΣΙΡΗ 13 Τ.Κ. 190 03 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ Πληροφορίες: ΝΟΜΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΗΒΗ Τηλέφωνο: 2102312038 FAX: 2102313278

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ΕΡΓΑΣΙΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟΝ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΑΜΚΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟ αγοράς Η οικολογική και κοινωνική οικονομία της Εισήγηση στο Γ συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας Χαλκιδική, 22-24.4.1994 [...] ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

591 Κ.Ι\ ΘΕΜΑ: ΚΑΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ & ΠΕΡΙΒΑλλΟΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΜΗΜΑ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τ.Ε.Ι Πειραιά για την απόκτηση του πτυχίου.

591 Κ.Ι\ ΘΕΜΑ: ΚΑΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ & ΠΕΡΙΒΑλλΟΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΜΗΜΑ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τ.Ε.Ι Πειραιά για την απόκτηση του πτυχίου. Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ 591 Κ.Ι\ ΤΜΗΜΑ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑ ΤΕΥΘΥΝΣΗ ΒΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΕΥΓΕΝΙΣΜΟΣ ΘΕΜΑ: ΚΑΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ & ΠΕΡΙΒΑλλΟΝ Διπλωματική εργασία που υποβλήθηκε στο Τ.Ε.Ι Πειραιά για την απόκτηση του πτυχίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια, 6/11/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 47006 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Έχοντας λάβει

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

LIFE ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 22ΗΣ ΜΑΙΟΥ 2015 Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία GLOBUS LIFE ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Στην Ν. Σμύρνη σήμερα την 22η Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 30142/26.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 30142/26.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 30142/26.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 23 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 25.06.2015 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔ.Ε.Η. Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. ΧΡΗΣΗΣ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΙΔ.Ε.Η. Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. ΧΡΗΣΗΣ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΙΔ.Ε.Η. Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Οικονομικές καταστάσεις για την χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το 13 ο Πρακτικό Συνεδρίαση της 14/11/2014 Αρ.Πρ.Πρόσκλησης: 471/14-11-14 Αρ. θέματος στην Η.Δ.: 1 ο. Αρ. Απόφασης: 57 ΑΔΑ: 6ΡΒΟΟΕΨΓ-Δ0Ο

Απόσπασμα από το 13 ο Πρακτικό Συνεδρίαση της 14/11/2014 Αρ.Πρ.Πρόσκλησης: 471/14-11-14 Αρ. θέματος στην Η.Δ.: 1 ο. Αρ. Απόφασης: 57 ΑΔΑ: 6ΡΒΟΟΕΨΓ-Δ0Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ «Αρωγή» Ν.Π.Δ.Δ. Μπόσκιζας& Πλαταιών 23 Α Αχαρνές 13679 Τηλ. - Fax: 210 2403443 Τηλ.:210 2404444 Απόσπασμα από το 13

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση ομών ήμου Αθηναίων Θεόδωρος Λιβάνιος, ΓενικόςΓραμματέας ήμου Αθηναίων Σεπτέμβριος 2013

Αξιολόγηση ομών ήμου Αθηναίων Θεόδωρος Λιβάνιος, ΓενικόςΓραμματέας ήμου Αθηναίων Σεπτέμβριος 2013 Αξιολόγηση ομών ήμου Αθηναίων Θεόδωρος Λιβάνιος, ΓενικόςΓραμματέας ήμου Αθηναίων Σεπτέμβριος 2013 Βασικά βήματα Από την αρχή μέχρι το τέλος της αξιολόγησης Βήμα 1 Βήμα 2 Βήμα 3 Βήμα 4 Πολιτική απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1301 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 233 8 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά. Πίνακας περιεχομένων

ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά. Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Δημοσίευση στο ΦΕΚ Κοινής Απόφασης για την σύντμηση της προθεσμίας που ορίζεται στη διεκπεραίωση διαδικασιών αρμοδιότητας του ΟΑΕΔ... 2 Αξιοποίηση 526 πρώην σχολικών φυλάκων σε νοσοκομεία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ Α.Ε. Τι πρέπει να γνωρίζετε όταν ταξιδεύετε μαζί μας. Πρόλογος

ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ Α.Ε. Τι πρέπει να γνωρίζετε όταν ταξιδεύετε μαζί μας. Πρόλογος ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ Α.Ε. Τι πρέπει να γνωρίζετε όταν ταξιδεύετε μαζί μας Πρόλογος 1. Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ. είναι σιδηροδρομική εταιρία μεταφοράς επιβατών και φορτίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΨΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗ Γ.Γ.Δ.Ε.

ΑΠΟΨΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗ Γ.Γ.Δ.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗ Γ.Γ.Δ.Ε. Πρόσφατα ιδρύθηκε μια ακόμη ανώνυμη εταιρεία του Δημοσίου για τη διαχείριση των δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καστέλλι, 19-12-2013 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 26783 ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /νση: Καστέλλι Ηρακλείου Τµήµα: Ανθρώπινου υναµικού & ιοικητικής Μέριµνας Τηλ.: 28913 40130, 40132 Fax: 28910

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΔΕΣΠΟΤΟΥΣ ΣΚΥΛΟΥΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ, Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΔΕΣΠΟΤΟΥΣ ΣΚΥΛΟΥΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ, Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΔΕΣΠΟΤΟΥΣ ΣΚΥΛΟΥΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ, Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΟΛΗΣ Η ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΦΙΛΟΖΩΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΦΙΛΟΖΩΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Α. Η Ανοιχτή Πόλη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Της <<ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ Α.Ε και Β.Ε.>> Α.Μ. 1451/01/Β/86/1450 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.Μ.Η.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Της <<ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ Α.Ε και Β.Ε.>> Α.Μ. 1451/01/Β/86/1450 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.Μ.Η. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Της Α.Μ. 1451/01/Β/86/1450 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.Μ.Η. 268901000 ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ, ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ 7 και ΑΓ.ΕΛΕΟΥΣΗΣ 9 ΓΡΑΦΕΙΑ: ΦΙΛΙΚΩΝ 58 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κάλυψη κενών θέσεων τακτικού προσωπικού σε νησιωτικούς δήμους. Δυόμισι χρόνια μετά την εφαρμογή του Προγράμματος Καλλικράτης και την

ΘΕΜΑ: Κάλυψη κενών θέσεων τακτικού προσωπικού σε νησιωτικούς δήμους. Δυόμισι χρόνια μετά την εφαρμογή του Προγράμματος Καλλικράτης και την Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Μαΐου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. : οικ. 22090 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΛΟΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ - 2 -

ΒΟΛΟΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ - 2 - - 1 - ΒΟΛΟΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ - 2 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ Σελίδα 1. Αντικείμενον - φορείς αρμοδιότης 5 2. Διεύρυνσις

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία: Εργασίες απολύµανσης, απεντόµωσης και µυοκτονίας των κτιρίων ευθύνης του ήµου

Εργασία: Εργασίες απολύµανσης, απεντόµωσης και µυοκτονίας των κτιρίων ευθύνης του ήµου Εργασία: Εργασίες απολύµανσης, απεντόµωσης και µυοκτονίας των κτιρίων ευθύνης του ήµου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το γενικό τίτλο «Απολύµανση ηµοτικών Κτιρίων 2014-2015 και εργασίες Μυοκτονίας και Απολύµανσης

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση τοπογραφικών µελετών κτηµατολογίου, οριστικής µελέτης οδοποιίας, οριστικής µελέτης αποχέτευσης - αποστράγγισης, προκαταρκτικής µελέτης τεχνικών, οριστικής γεωλογικής µελέτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 1 Γενικά: 1. Στην υποβολή, η 2η σελίδα του Φ.Υ. κατατίθεται και εκτός φακέλου. 2. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορούν να είναι πρωτότυπα, ακριβή αντίγραφα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ5: Παρουσίαση Βασικών Παραµέτρων Α Επιλογής

ΠΕ5: Παρουσίαση Βασικών Παραµέτρων Α Επιλογής ΠΕ5: Παρουσίαση Βασικών Παραµέτρων Α Επιλογής Εισαγωγή Επιλογή Σχεδίου Ανάπτυξης (1/2) Για την προκριθείσα πρώτη επιλογή της περιοχής της «Βιοµηχανικής Ζώνης ραπετσώνας- Κερατσινίου» έχουν διατυπωθεί αρκετές

Διαβάστε περισσότερα

7. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ, ΣΕ ΚΑΘΕ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ. Μακέτα εργασίας 1/50.

7. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ, ΣΕ ΚΑΘΕ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ. Μακέτα εργασίας 1/50. Β. ΕΞ. /ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ/ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕ Κα ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ Παρουσίαση σε πίνακες 50Χ70 την 22 και 24 Απριλίου 1.ΠΗΓΗ ΕΜΠΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΔΕΑΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ: Τι συναισθήματα-ψυχική

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης Δ.Ε. Αν. Αργιθέας Β 1 Στάδιο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σχέδιο Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης Δ.Ε. Αν. Αργιθέας Β 1 Στάδιο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Π.1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ... 5 Π.1.1. Ιστορικό του Α Σταδίου της μελέτης... 5 Π.1.2. Συνοπτική περιγραφή της περιοχής μελέτης... 6 Π.1.2.1. Γεωγραφικός

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Λαρισαίων 2012-2014

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Λαρισαίων 2012-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Λαρισαίων 01-014 ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 014 ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός της σύνταξης του ετήσιου προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (ΣΠΕ) στο Χωροταξικό Σχεδιασμό: εννοιολογικές αποσαφηνίσεις η εφαρμογή στα ΓΠΣ-ΣΧΟΟΑΠΣΧΟΟΑΠ Μουτσιάκης Ευθύμιος Περιβαλλοντολόγος, Δρ. Αρχ. Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 21ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2001

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 21ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2001 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 21ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2001 Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συνήλθε σε έκτακτη σύνοδο, στις 21 Σεπτεµβρίου 2001, για να προβεί σε ανάλυση της διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012-2015»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012-2015» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012-2015» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Άρθρο 1 Σύσταση - Σκοπός Επωνυμία -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΦΕΚ τ. Β 378/09-03-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ Σ.ΕΜΠΟ Ο.Λ.Π.» Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ Σ.ΕΜΠΟ Ο.Λ.Π.» Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Τετάρτη, 25 Απριλίου 2007 «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ Σ.ΕΜΠΟ Ο.Λ.Π.» Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Α. ΣΤΑΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 24/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 23 ης Οκτωβρίου 2013

Πρακτικό 24/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 23 ης Οκτωβρίου 2013 Πρακτικό 24/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 23 ης Οκτωβρίου 2013 Στη Μύρινα Λήμνου, σήμερα την 23 η Οκτωβρίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ. Παράρτημα Β Διατάξεις Εφαρμογής Κανονισμού για τους Ερασιτέχνες Ποδοσφαιριστές

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ. Παράρτημα Β Διατάξεις Εφαρμογής Κανονισμού για τους Ερασιτέχνες Ποδοσφαιριστές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Παράρτημα Β Διατάξεις Εφαρμογής Κανονισμού για τους Ερασιτέχνες Ποδοσφαιριστές ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 1 Άρθρο 1 Απόκτηση ιδιότητος - Αριθμός ποδοσφαιριστών 1. Η ιδιότητα του ερασιτέχνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 7 ο Εξάμηνο

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 7 ο Εξάμηνο ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 7 ο Εξάμηνο Υπαίθριοι χώροι & φύση στην πόλη Διδακτική ομάδα: Τ. Κοσμάκη, Δ. Πολυχρονόπουλος Σπουδαστής: Γιαννικόπουλος Χαράλαμπος Θέμα: Λόφος Αγ. Ιωάννη Κυνηγού (Κυνοσάργους)

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΤΙΣ ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ.

Η ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΤΙΣ ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ. Η ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΤΙΣ ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ. Αντιμετώπιση των μνημονιακών επιπτώσεων με έναν νέο, αριστερού χαρακτήρα, «προστατευτισμό» Αριστερή απάντηση στην κρίση

Διαβάστε περισσότερα

«Η κρίση «μολύνει» την ανεμελιά των παιδιών»

«Η κρίση «μολύνει» την ανεμελιά των παιδιών» «Η κρίση «μολύνει» την ανεμελιά των παιδιών» Η συγγραφέας παιδικών βιβλίων Ιωάννα Μπουλντουμή, μιλά στην «Πρωινή» Συνέντευξη στην Κική Κολοβέρου Μόλις πριν τρείς μέρες, η συγγραφέας παιδικών βιβλίων Ιωάννα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΓΟΝΕΙΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΓΟΝΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Από τον Ιανουάριο ξεκινάνε στο Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης προγράμματα για παιδιά και γονείς. Με αυστηρά επιλεγμένα κριτήρια φιλοδοξούμε

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ. : 253430122, 6974726352. e-mail: dikedi@iasmos.gr, xbouka@gmail.com

Τηλ. : 253430122, 6974726352. e-mail: dikedi@iasmos.gr, xbouka@gmail.com ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ Ίασµος 13.03.2014 Αρ. Πρωτ. 23 Πληρ.: Μπούκα Χριστίνα Τηλ. : 253430122, 6974726352 Φαξ : 2534350119 /νση: Εθν.Άµυνας 4 Τ.Κ. : 69200 ΙΑΣΜΟΣ e-mail: dikedi@iasmos.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ, ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. «Συμβουλευτική Ψυχολογία & Συμβουλευτική στην Ειδική Αγωγή, την Εκπαίδευση και την Υγεία»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. «Συμβουλευτική Ψυχολογία & Συμβουλευτική στην Ειδική Αγωγή, την Εκπαίδευση και την Υγεία» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Συμβουλευτική Ψυχολογία & Συμβουλευτική στην Ειδική Αγωγή, την Εκπαίδευση και την Υγεία» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. (Εγκρίθηκε στη 299/22-03-2012 Συνεδρίαση της Συγκλήτου)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. (Εγκρίθηκε στη 299/22-03-2012 Συνεδρίαση της Συγκλήτου) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Εγκρίθηκε στη 299/22-03-2012 Συνεδρίαση της Συγκλήτου) ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΡΘΡΟ 1: Πεδίο Εφαρμογής 3 ΑΡΘΡΟ 2: Η Αξία της Ερευνητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της χρήσης. 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η Δεκεμβρίου 2012

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της χρήσης. 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η Δεκεμβρίου 2012 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της χρήσης 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η Δεκεμβρίου 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ( Δ.Π.Χ.Α.) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

Αργοστόλι, 13.3.2015 Αριθμ. Πρωτ.: Οίκ. 26298/5881

Αργοστόλι, 13.3.2015 Αριθμ. Πρωτ.: Οίκ. 26298/5881 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Διοικητήριο Τ.Κ : 28100 Αργοστόλι

Διαβάστε περισσότερα

Η οικονομική κρίση και ύφεση ανασχεθούν δεν θα αποφύγει να μετεξελιχθεί οι προοπτικές της ευρω- ζώνης αναιμικές η Ευρώπη Κινητήρια δύναμη

Η οικονομική κρίση και ύφεση ανασχεθούν δεν θα αποφύγει να μετεξελιχθεί οι προοπτικές της ευρω- ζώνης αναιμικές η Ευρώπη Κινητήρια δύναμη Σύνοψη συμπερασμάτων Η οικονομική κρίση και ύφεση σε συνδυασμό με τα προβλήματα που έχουν προκληθεί από τις ασκούμενες πολιτικές της εσωτερικής υποτίμησης, ιδιαίτερα, στον Νότο, θέτει τις ευρωπαϊκές ελίτ,

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε.»

«ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε.» «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε.» ΚΗΦΙΣΟΥ 41 122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 450/01/ΔΤ/Β/86/75(99) ΕΔΡΑ ΑΙΓΑΛΕΩ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2014

Διαβάστε περισσότερα

2 Η Έκδοση Οδηγού για τη διενέργεια δράσεων Πληροφόρησης και ηµοσιότητας

2 Η Έκδοση Οδηγού για τη διενέργεια δράσεων Πληροφόρησης και ηµοσιότητας 2 Η Έκδοση Οδηγού για τη διενέργεια δράσεων Πληροφόρησης και ηµοσιότητας Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 1. Κανονιστικό Πλαίσιο... 5 Κεφάλαιο I: Στόχοι της Πληροφόρησης και Δημοσιότητας... 5 Κεφάλαιο II: Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Α] Εξέλιξη του Κύκλου Εργασιών, των Καθαρών Αποτελεσμάτων προ Φόρων και του Περιθωρίου Καθαρού Κέρδους για την πενταετία 2008 2012. Η καταγραφή, και ακολούθως η μελέτη, των

Διαβάστε περισσότερα

.. . 10 3 . . . 6.» . . 3852/2010 .

.. . 10           3        .            .     . 6.»                .       . 3852/2010 . ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΟΖ3ΩΡΣ-3Ψ2 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 5/8-2-2012 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ. Αποφ. 50/2012 ΘΕΜΑ: Εισήγηση στο δηµοτικό συµβούλιο για

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Κατανόηση γραπτού λόγου Επίπεδο Δ (προχωρημένο) Πρώτη διδακτική πρόταση Το θηλυκό μυαλό των επιχειρήσεων Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα στόχος: 1 διδακτική ώρα ενήλικες Διδακτικός στόχος: κατανόηση αυθεντικού

Διαβάστε περισσότερα

Εκατοστή τριακοστή τρίτη ηλεκτρονική έκδοση εβδομαδιαίας εφημερίδας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Εκατοστή τριακοστή τρίτη ηλεκτρονική έκδοση εβδομαδιαίας εφημερίδας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Εκατοστή τριακοστή τρίτη ηλεκτρονική έκδοση εβδομαδιαίας εφημερίδας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά τεύχος 133 ανακοινώσεις Πίνακας περιεχομένων Παράταση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ (KATOKOPIA CULTURAL HERITAGE ASSOCIATION)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ (KATOKOPIA CULTURAL HERITAGE ASSOCIATION) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ (KATOKOPIA CULTURAL HERITAGE ASSOCIATION) Άρθρο 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ Όνομα: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ Έδρα: ΛΕΥΚΩΣΙΑ Έτος Ίδρυσης: 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

----- ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: Βαθ.

----- ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: Βαθ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ «ΑΣΤΙΜΙΤΣΙ» ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΡΥΤΙΑΝΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟY ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ «ΑΣΤΙΜΙΤΣΙ» ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΡΥΤΙΑΝΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟY ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΘΕ.ΚΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ «ΑΣΤΙΜΙΤΣΙ» ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΡΥΤΙΑΝΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟY ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗ ΕΥΡYΔΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΤΙ

«ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΤΙ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΤΙ ΚΕΡΔΙΣΑΜΕ, ΠΟΙΑ ΤΑ ΛΑΘΗ ΜΑΣ, ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ. Η ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ, ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ. Εταιρεία Ν.3371/2005 Άδεια Συστάσεως Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της 111/02-06 1992

ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ. Εταιρεία Ν.3371/2005 Άδεια Συστάσεως Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της 111/02-06 1992 ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Εταιρεία Ν.3371/2005 Άδεια Συστάσεως Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της 111/02-06 1992 Έδρα Αθήνα Πλ. Φιλικής Εταιρείας 14 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26931/06/Β/92/15 Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

FITCO Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 η Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

FITCO Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 η Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (1 η Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΔΟΥΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 396

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 396 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ- ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 9/12/2014 με αριθμ. 31 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθμ.Μελών κατά Νόμο - 11 -

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθμ.Μελών κατά Νόμο - 11 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθμ.Μελών κατά Νόμο - 11 - ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο Στο Ρέθυμνο και στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνου σήμερα την 11 η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» ΜΕΡΟΣ Α

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» ΜΕΡΟΣ Α ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» ΜΕΡΟΣ Α ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Άρθρο 1 Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40479 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3499 29 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων με τη λήξη του οικονομικού έτους,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2006

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2006 VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2006 Το Ετήσιο ελτίο έχει συνταχθεί µε σκοπό την παροχή τακτικής και επαρκούς πληροφόρησης στο επενδυτικό κοινό,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΜΕΡΟΣ Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΕ 0439 4 η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ CPV 92512100-4 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» Διεύθυνση: Σισμάνογλου 45 Τ.Κ. Πόλη: 69100 Κομοτηνή Πληροφορίες: Κουρνιώτη Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01. 31.12.2007

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01. 31.12.2007 ΕΙΚΟΝΑ ΗΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01. 31.12.2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου Πρόεδρος: ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μαιευτήρας-Γυναικολόγος Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Λακωνίας

Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου Πρόεδρος: ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μαιευτήρας-Γυναικολόγος Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Λακωνίας Επιτροπές Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου Πρόεδρος: ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μαιευτήρας-Γυναικολόγος Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Λακωνίας Αντιπρόεδρος: ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Παθολόγος Γεν. Γραμματέας: ΤΑΜΒΑΚΟΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: 3ο 2/θέσιο & 21ο 2/θέσιο Ολοήμερο Ν/Γ Αγρινίου, με τη μέθοδο της προκατασκευής

ΕΡΓΟ: 3ο 2/θέσιο & 21ο 2/θέσιο Ολοήμερο Ν/Γ Αγρινίου, με τη μέθοδο της προκατασκευής ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: 3ο 2/θέσιο & 21ο 2/θέσιο Ολοήμερο Ν/Γ Αγρινίου, με τη μέθοδο της προκατασκευής ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 19/10/15 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: Ε. Κορμπάκη Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088716 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ Σ.Σ.Ε. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων στα Καταστήµατα Πώλησης Προϊόντων Κρέατος κάθε είδους όλης της χώρας

ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ Σ.Σ.Ε. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων στα Καταστήµατα Πώλησης Προϊόντων Κρέατος κάθε είδους όλης της χώρας ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ Σ.Σ.Ε Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων στα Καταστήµατα Πώλησης Προϊόντων Κρέατος κάθε είδους όλης της χώρας (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 03/04/2007 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 1835 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 03/04/2007 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 1835 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 03/04/2007 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 1835 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013. Βάσει του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013. Βάσει του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013 Βάσει του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Δηλώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου... 5 Β. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1 : Ισχύοντα Πρότυπα και Κανονισµοί 2 : Εκπροσώπηση Εταιρείας 3 : Τοπογραφικά στοιχεία 4 : Εργοτάξιο και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ A/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ 3 η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟ Υ ΔΗΜΟΤ ΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΚΥΚΛ ΑΔΩΝ Νάξος, 03 / 09 / 2013 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΣΠΑΣΜΑ. από το πρακτικό της υπ αριθμ. 2 ης Tακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ Ιλίου

AΠΟΣΠΑΣΜΑ. από το πρακτικό της υπ αριθμ. 2 ης Tακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ Ιλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ και ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 99-ΙΛΙΟΝ ΤΗΛ: 210-2637395 ΦΑΞ: 210-2626007 Εmail:politistiko@ilion.gr Αριθ. Πρωτ.:274/14-2-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Συµβολή

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Τμήμα Φιλολογίας Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 21085/30-12-2014 Γ.Ο.Ν.Κ.«ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΚΑΛΥΦΤΑΚΙ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ,ΤΚ 14564 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 34194/06/Β/95/14 ήµος Πυλαίας Θεσσαλονίκης

MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 34194/06/Β/95/14 ήµος Πυλαίας Θεσσαλονίκης MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ AE ΕΞΑΜΗΝΙΙΑΙΙΑ ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ττηςς πεεριιόδου από 1 ΙΙαννουαρίίου 2009 έέωςς 30 ΙΙουννίίου 2009 Σύµφωννα µεε ττο άρθρο 5 ττου νν.. 3556/ /2007 MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. Αρ. Μητρώου Ανωνύµων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Θέσεις Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος για τη φορολογική μεταρρύθμιση Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, ανταποκρινόμενη στην πρόσκληση του Υπουργείου Οικονομικών για διαβούλευση επί της φορολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20743 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1538 27 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερι κής Υπηρεσίας του Δήμου Κισάμου....

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ "ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ"

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ "ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ" ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟ 5 ΤΟΥ Ν. 3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ.Σ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «για τη δίκαιη δίκη και την αντιµετώπιση φαινοµένων αρνησιδικίας» Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «για τη δίκαιη δίκη και την αντιµετώπιση φαινοµένων αρνησιδικίας» Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «για τη δίκαιη δίκη και την αντιµετώπιση φαινοµένων αρνησιδικίας» Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Το Σύνταγµα προβλέπει το δικαίωµα κάθε πολίτη ακρόασής του ενώπιον του αρµόδιου ικαστηρίου.

Διαβάστε περισσότερα