ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2010

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2010"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 00 ΘΕΜΑ : Θεωρύμε τυς μιγαδικύς αριθμύς α) z(t) + z(t) = z(t) z(t) z( t) =, t R Να απδείξετε ότι: + it β) Ο γεωμετρικός τόπς των εικόνων των μιγαδικών αριθμών z( t) είναι κύκλς με κέντρ τ σημεί Κ,0 και ακτίνα ρ = γ) Οι εικόνες των μιγαδικών αριθμών z(t) και τυ πρηγύμενυ κύκλυ z, t R t δ ) Οι εικόνες των μιγαδικών αριθμών z( ), z( ) και z(00) είναι κρυφές ρθγωνίυ τριγώνυ * είναι αντιδιαμετρικά σημεία α) Είναι z(t) + z(t) = z(t) z(t) + = +it +it +it +it + = it+ + it = = αληθές + it it + it it β) Είναι it + it ( +it) ( +it) +it z(t) = = = = = +it +it Άρα γεωμετρικός τόπς των εικόνων των μιγαδικών αριθμών κέντρ τ σημεί Κ,0 και ακτίνα ρ = z(t) είναι o κύκλς (C ) με γ) Στ (β) ερώτημα απδείξαμε ότι για κάθε t R μιγαδικός αριθμός κύκλ (C ) με κέντρ τ σημεί αριθμός z ανήκει στν ίδι κύκλ t Κ,0 και ακτίνα z(t) = ρ =, άρα και για + it ανήκει στoν R μιγαδικός t - ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 00 Αρκεί τώρα να δείξυμε ότι z(t) z = ρ = = t Είναι t t z(t) z = = = = t +it +it t i +it ( t i +i ) t it it it + it = = = = = +it +it +it ( +it) ( +it) Άρα ι εικόνες των μιγαδικών αριθμών τυ κύκλυ (C ) για κάθε t R z(t) και z t είναι αντιδιαμετρικά σημεία δ) Για t = ι εικόνες των μιγαδικών αριθμών z() και z = z( ) σημεία τυ κύκλυ (C ), σύμφωνα με τ πρηγύμεν ερώτημα είναι αντιδιαμετρικά Είναι z() z(00) z( ) Πράγματι + i + 00i i i 00i i + i + 00i i αληθές, πότε ι εικόνες των μιγαδικών αριθμών z(), z( ) και z(00) είναι κρυφές ρθγωνίυ τριγώνυ με υπτείνυσα τ ευθύγραμμ τμήμα πυ ρίζυν ι εικόνες των μιγαδικών z() και z( ) ΘΕΜΑ : Έστω μιγαδικός αριθμός z =λ ( + i) + i, λ R α) Να βρείτε την εξίσωση της γραμμής στην πία ανήκει η εικόνα τυ z β) Για πια τιμή τυ λ, τ z γίνεται ελάχιστ; γ) Υπθέτυμε ότι λ>0 Αν z = και i) Να απδείξετε ότι λ= z = τότε: i ii) Να βρείτε τις τιμές τυ θετικύ ακέραιυ αριθμύ ν, ώστε ν R α) Θέτυμε z = + yi,,y R και έχυμε: =λ+ λ= z=λ+λ i+ i + yi= ( λ+ ) + ( λ ) i y+ = y=λ λ= y+ y = 0 Άρα η εικόνα τυ z κινείται στην ευθεία ε : y = 0 - ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 00 β) Η εικόνα M(z) ανήκει στην ευθεία ε, επμένως τ z ( OM) = γίνεται ελάχιστ, όταν τ Μ συμπίπτει με τ ίχνς Κ της κάθετης από τ Ο στην ευθεία ε Πρσδιρίζυμε τ Κ ως σημεί τμής της ΟΚ με την ευθεία ε Είναι: OK ε λ λ = λ = ΟΚ ε Άρα η εξίσωση της ευθείας ΟΚ είναι: ΟΚ : y= y = = Λύνυμε τ σύστημα : y = 0 y = Άρα (, ), Κ πότε τ z γίνεται ελάχιστ, όταν z = i Επμένως λ= = = 0 ς τρόπς Εχυμε: ΟΚ z=λ+λ i+ i= λ+ + λ i Άρα z = λ+ + λ = λ + Οπότε ελάχιστ z =, για λ = 0 γ) i) Έχυμε: z = λ+ + λ = λ + = λ = λ = ii) Για λ= έχυμε: ( + ) + ( i) ( + i) i ( + i) ( i)( + i) i = = = = + i i i i Επμένως = + i = + i = i και ν ν ν ν i = = ν ν ν = κ, κ N Επειδή R i R Άρα ν ν= κ+, κ N λ> 0 {,,6,8,0, } ΘΕΜΑ : Δίννται ι μιγαδικί αριθμί z, u και, ι πίι ικανπιύν τις σχέσεις: u+ i z =, Re = 0, u i u i α) Να βρείτε τα μέτρα των u και β) Να απδείξετε ότι z + u + 0 γ) Να απδείξετε ότι z + u+ = zu+ u + 9z και ( + ) = 6( + ) α) Είναι: u+ i Re = 0, άρα αριθμός u + i u i u i είναι φανταστικός, πότε έχυμε: - ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 00 Είναι: u + i u + i u + i u + i u + i u i = = = u i u i u i u i u i u + i ( ) u+ i u+ i = u i u i uu + iu + iu 9 = uu + iu + iu + 9 uu = 8 u = 8 u = 9 u = = = = = + + = = = = = = β) Υπθέτυμε ότι: z+ u+ = 0 z+ = u u = z+ z + +, πυ είναι άτπ Άρα z+ u+ 0 γ) Έχυμε: z = z = zz = z = Όμίως είναι z 9 u = και = u Είναι: 9 u+ 9z+ zu z+ u+ = z+ u+ = z+ u+ = + + = = z u z u u + 9z + zu u + 9z + zu = = = u + 9z + zu z u 6 ΘΕΜΑ : Δίννται ι μιγαδικί αριθμί z,,u Αν ισχύυν ι σχέσεις: να απδείξετε ότι: z = = u = (), z + + u 0 () και z + + u = 0 () α) z + = + u = u + z + + = 0 z u β) γ) Οι εικόνες των αριθμών z,,u, zu και z+ u+ uz z + + u είναι μκυκλικά σημεία - ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 00 δ) z + + u = α) Από τη σχέση () έχυμε: z + = u () z + = u z + = u z + = () + u = z + u = z + u = z + u = () u + z = u + z = u + z = u + z = Επμένως z + = + u = u + z β) Είναι: Ομίως έχυμ ε Έχυμε: z 0 z = z = z z= z = z _ = και u = u z + + u =0 z + + u =0 z + + u =0 _ ( z) + ( ) + ( u) = = 0 z u _ γ) Είναι: z = = u = zu = z u = = z+ u+ uz z + u + uz z + u + uz z + u + uz = = = = z+ + u z+ + u z+ + u z + + u z + u + uz z + u + uz z + u + uz = = = zu = u uz z z+ u+ uz z u zu Άρα ι εικόνες των αριθμών z,, u, zu και κύκλ, πότε είναι μκυκλικά σημεία z + u+ uz z+ + u ανήκυν στν μναδιαί δ) Είναι: () ( z + + u) = z + + u + z+ u + uz ( z + + u) = z+ u + uz ( z + + u) = ( z+ u+ uz) z + + u = z+ u+ uz - ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 5

6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 00 ΘΕΜΑ 5 : z + u+ uz z + u+ uz z + + u = z + + u = z + + u z + + u z + + u = z + + u = Έστω ι μιγαδικί αριθμί z = +συν( π t) + ( 5 +ημ( πt) ) i, t [ 0, + ) α) Να απδείξετε ότι z 5i = β) Να βρείτε τη μέγιστ η και την ελάχιστη τιμή τυ z γ) Να εξετάσετε αν υπάρχει t [ 0, ) ευθεία με εξίσωση δ : y = + τέτις, ώστε η εικόνα τυ z να βρίσκεται πάνω στην δ) Έστω C τέτις, ώστε = i Να απδείξετε ότι z α) Είναι z 5i = συν (π t) + i ημ (π t) = συν (π t) +ημ (π t) = z ( + 5i) = στν κύκ λ C με κέντρ β) Επειδή, η εικόνα M(z) κινείται K,5 και ακτίνα ρ= Καθώς η εικόνα M(z) κινείται στν κύκλ C, διαπιστώνυμε ότι ισχύει ( OM ) ( OM) ( OM ) ( OM ) z ( OM ), όπυ M, M είναι τα σημεία τμής της ευθείας ΟΚ και τυ κύκλυ C Επμένως : Η ελάχιστη τιμή τυ z είναι: min z = Η μέγιστη τιμή τυ ma z = OK ρ= 9 z είναι OK +ρ = 9 + γ) Βρίσκυμε την απόσταση έχυν κινό σημεί, επμένως δεν υπάρχει εικόνα 5 d K, δ = = > =ρ, άρα κύκλς C και η ευθεία δ δεν M( z) η πία να ανήκει στην ευθεία δ ς τρόπς Εχυμε = +συν( π t) και y= 5+ημ( πt) Επειδή = y +συν( π t) = 5+ημ( πt) συν( πt) ημ( π t) = αφύ ( t) ( t) Άτπ συν π ημ π δ) Επειδή = i, η εικόνα N() κινείται στην ευθεία δ : y = Καθώς η εικόνα M(z) - ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 6

7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 00 κινείται στν κύκλ C και η εικόνα N() κινείται στην ευθεία δ :y=, διαπιστώνυμε ότι η ελάχισ τη τιμή τυ = ( MN) αι Επμένως ισχύει: ΘΕΜΑ 6 : min z = M0N = 0 d K, ρ= = z είν ( δ) z α) Αν η εικόνα τυ μιγαδικύ αριθμύ z ανήκει σε κύκλ με κέντρ απδείξετε ότι τ ίδι ισχύει και για την εικόνα τυ μιγαδικύ αριθμύ Ο 0,0 και ακτίνα ρ=, να z =, z z β) Αν z = + yi,,y R, να απδείξετε ότι z =, 5 γ) Να βρείτε τυς μιγαδικύς z και ώστε, τ z να είναι μέγιστ και να υπλγίσετε την μέγιστη τιμή τυ z z = z z = z z + z+ z = + ( + ) z = + z = + z = έχυμε: α) Είναι: = Επειδή + + = + = + + = + (+ )(+ ) = (+ )(+ ) = = = = β) Είναι: z = + y = y = () Επειδή y 0 έχυμε: 0 Είναι: ( + ) () z z z + z z yi y + yi z = z = = = = = z z z + yi + yi y () + + yi + yi y = = = = = ( ) + yi + yi + y + + y = = = γ) Η μέγιστη τιμή τυ z Έχυμε: είναι η μέγιστη τιμή της συνάρτησης f( ) ( ) = 5 - ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 7

8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 00 + f ( ) = = = ± 6 Αν 5 0 f = 0 0+ = 0 = Άρα = δεκτή ή = απρρίπτεται 8 Για = η f παρυσιάζει μέγιστ τ f = = = 5 Άρα ma z = Επίσης για = έχυμε y = = = y=± Άρα είναι i i z= ± i και = = = i ή i i + i i = = = + i + i + i ΘΕΜΑ 7 : R R Έστω συνεχής συνάρτηση f :, με f(f()) + f() = 6 () α) Nα βρείτε τις τιμές f( ) και ( ) f β) Nα απδείξετε ότι f( ) γ) Αν + f 5 lim = = f = 0 f 0 = η πία για κάθε R ικανπιεί τη σχέση limf f(), να βρείτε τ δ) Να απδείξετε ότι η εξίσωση f( f ()) + = 0 έχει δύ τυλάχιστν ρίζες στ ( ) α) Για = 0 από την () έχυμε: f f 0 +f 0 = 6 f + = 6 f = Για = από την () έχυμε: ( ) (, f f +f = 6 f + ( ) = 6 6 f = ( ) = < < = [ ] β) Είναι f 0 f 0 και η f είναι συνεχής στ,0, επμένως από θεώρημα ) - ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 8

9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 00 ενδιαμέσων τιμών θα υπάρχει τυλάχιστν ένα, 0 τέτι, ώστε f( ) 0 Για = από την () έχυμε: f( f( )) + f( )=6 f 0 + 0=6 =6 = o ή o o o o o o = = =, αφύ Άρα, 0 f =0 Είναι f( ) = <0<=f( 0) και η f είναι συνεχής στ [ 0, ], επμένως από Θεώρημα Ενδιαμέσων Τιμών θα υπάρχει τυλάχιστν ένα ( 0, ) Για = από την () έχυμε: = τέτι, ώστε f( ) = 0 f( f( )) + f( )=6 f 0 + 0=6 =6 = = ή = =, αφύ ( 0, ) Άρα f( )=0, πότε = +f 5 g + 5 γ) Για, θεωρύμε τη συνάρτηση g( ) = f () ( ) g( ) + 5 Από υπόθεση είναι limg()=, πότε limf( ) = lim =, και u=f() = u limf f () limf u = g() = f f (), R δ) Θεωρύμε τη συνάρτηση + Η συνάρτηση g είναι συνεχής σε καθένα από τα διαστήματα,0 και 0,, ως f f() πυ είναι συνεχής ως σύνθεση συνεχών και άθρισμα συνεχών συναρτήσεων, της της σταθερής συνάρτησης Είναι: ( ) ( ) g =f f +=f 0 +=+= g 0 =f f 0 +=f += += g( ) g 0 = < 0 και ( 0) g =f f +=f 0 +=+= Επμένως g g = < 0 g()=0 f f() Ισχύει λιπόν τ Θεώρημα Bolzano σε δύ διαστήματα, άρα η εξίσωση +=0 θα έχει μια τυλάχιστν ρίζα στ διάστημα (, 0) και μια τυλάχιστν ρίζα στ διάστημα ( 0, ), δηλαδή δύ τυλάχιστν ρίζες στ διάστημα ( ), ΘΕΜΑ 8 : Δίνεται η συνεχής και γνησίως φθίνυσα συνάρτηση f:r R Αν + lim =, τότε : f(+) α) Να απδείξετε ότι η γραφική παράσταση της συνάρτησης f διέρχεται από την αρχή των - ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 9

10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 00 αξόνων f(ημ) β) Να βρείτε τ lim 0 γ) Να απδείξετε ότι η γραφική παράσταση της συνάρτησης f τέμνει την ευθεία y = σε ένα ακριβώς σημεί (, y ) με ( 0,) α) Είναι u=+ + u lim = lim = () f(+) f(u) u 0 u Θεωρύμε τη συνάρτηση g(u) =, για u κντά στ 0, πότε g(u) f(u) = u f(u) και από () έχυμε lim g(u) = () Είναι u 0 [ ] lim g(u) f(u) = lim u limg(u) limf(u) = 0 limf(u) = 0 u 0 u 0 u 0 u 0 u 0 και αφύ η f είναι συνεχής ισχύει f( 0)=0, δηλαδή η γραφική παράσταση της f διέρχεται από την αρχή των αξόνων β) Για κντά στ 0 είναι: f(ημ) f (ημ) ημ = ημ Έχυμε u= ημ () f(ημ) f (u) li m = lim = lim = = 0 ημ u 0 u u 0 u f(u) Επμένως f(ημ) f (ημ) ημ f(ημ) ημ lim = lim = lim lim 0 0 ημ = = 0 ημ 0 γ) Αρκεί να δείξυμε ότι η εξίσωση f () = έχει μία ακριβώς ρίζα 0, Θεωρύμε τη συνάρτηση h( ) = f () +, R Η συνάρτηση h είναι συνεχής στ διάστημα [ 0, ], Είναι ως άθρισμα συνεχών συναρτήσεων (α) h(0) = f(0) 0 + = > 0 και h() = f () + = f () < 0, γιατί η f είναι γνησίως φθίνυσα συνάρτηση, πότε > 0 f() < f(0) = 0 Άρα h( 0) h( ) <0 Ισχύει λιπόν τ Θεώρημα Bolzano, άρα η εξίσωση h() = 0 f () = έχει τυλάχιστν μία ρίζα 0, Για, 0, με ισχύυν: < f ( ) f ( ) και + > +, > - ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 0

11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 00 πότε πρσθέτντας κατά μέλη έχυμε: f ) + > f ( ) + h( ) h( ) ( > Άρα η συνάρτηση h είναι γνησίως φθίνυσα στ ( 0, ), πότε η ρίζα είναι μναδική Δηλαδή η εξίσωση f() ΘΕΜΑ 9 : = έχει μία ακριβώς ρίζα ( 0,) Έστω η συνεχής συνάρτηση f : R πυ ικανπιεί τη σχέση α) Να λύσετε την εξίσωση f() = 0 6 R = για κάθε R f () β) Να απδείξετε ότι η f διατηρεί σταθερό πρόσημ σε καθένα από τα διαστήματα (,0) και ( 0, + ) γ) Αν f( ) > 0 και f < 0, να απδείξετε ότι f( ) = δ) Να απδείξετε ότι η f αντιστρέφεται και να ρίσετε τη συνάρτηση f ε) Να βρείτε τα κινά σημεία των γραφικών παραστάσεων των συναρτήσεων f και f α) Έχυμε: f( 6 ) = 0 f () = 0 = 0 = 0 Άρα η εξίσωση f( ) = 0 έχει στ R μναδική ρίζα την = 0 β) Η συνάρτηση f στ (,0) είναι συνεχής και δε μηδενίζεται, πότε σε αυτό τ διάστημα διατηρεί σταθερό πρόσημ Η συνάρτηση f στ (0, + ) είναι συνεχής και δε μηδενίζεται, πότε σε αυτό τ διάστημα διατηρεί σταθερό πρόσημ Άρα η f διατηρεί σταθερό πρόσημ σε καθένα από τα διαστήματα (,0) και ( ) 0,+ γ) Η συνάρτηση f διατηρεί σταθερό πρόσημ στ (,0) και από υπόθεση είναι f( )>0, πότε f()>0 για κάθε (,0) Επμένως στ διάστημα αυτό έχυμε: 6 f ( ) = f () =, αφύ <0 Επειδή f( 0) = 0 έχυμε τελικά: f( ) =, 0 () για κάθε ( ] Η συνάρτηση f διατηρεί σταθερό πρόσημ στ (0, + ) και από υπόθεση είναι f<0, πότε f()<0 για κάθε ( 0, + ) Επμένως στ διάστημα αυτό έχυμε: 6 f ( ) = f () =, αφύ >0 Επειδή f( 0) = 0 έχυμε τελικά: f( ) = 0, + () για κάθε [ ) Συνδυάζντας τις περιπτώσεις () και () έχυμε: - ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 00 f() = για κάθε R δ) Έστω, με f( ) = f( ), τότε έχυμε διαδχικά: Άρα η f είναι στ = = = R, Για να ρίσυμε τη συνάρτηση Έχυμε: πότε αντιστρέφεται f, λύνυμε την εξίσωση y= f() ως πρς y, y 0 y, y 0 y, y 0 y, y 0 y, y 0 < έχυμε f (y) = y, y 0 < < y= f() y= ( ) = y = = Επειδή ισχύει η ισδυναμία Επμένως: f () ε) Λύνυμε τ σύστημα: y = f() = f (y) < =, 0, 0 y = f() f:- y = f() y = f () y = f () y = y = f () f(y) = f( f ()) f(y) = = f(y) = y y= y= y= + y = y + y + + y =0 ( + y) y + y + =0 0 y= y= = = 0 ( +)( ) = 0 + y =0 y = y = y = y = = ή = 0 ή = (,y) = (,) ή (0,0) ή (, ) y = Άρα τα κινά σημεία των γραφικών παραστάσεων των συναρτήσεων f και f είναι τα : Α (,), Ο(0, 0) και Β(, ) ΘΕΜΑ 0 : Δίνεται συνεχής συνάρτηση f:r R και z C έτσι, ώστε να ισχύυν: () f () + ημ = f() για κάθε R και () f() z lim = l, με l = 0 z α) Να απδείξετε ότι: i) z = z - ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 00 ii) Οι εικόνες των μιγαδικών αριθμών z ανήκυν στν κύκλ C: f ημ β) Nα βρείτε τ lim 0 γ) Να απδείξετε ότι η συνάρτηση g() = f () τα διαστήματα (,0) και ( 0, + ) δ) Να βρείτε όλυς τυς δυνατύς τύπυς της συνάρτησης f + y = διατηρεί σταθερό πρόσημ σε καθένα από ε) Nα απδείξετε ότι η εξίσωση ( z+ i + 5) = + 0, έχει μια τυλάχιστν ρίζα στ διάστημα, α) i) Αν διαιρέσυμε και τα δύ μέλη της σχέσης () με 0 έχυμε f() ημ f() + = για κάθε R () f( ) Από τη σχέση () έχυμε li m =, R 0 l l Αν πάρυμε τα όρια και των δύ μελών στη σχέση () έχυμε: f( ) l + = l l l+ =0 ( l ) =0 l=, δηλαδή lim = () 0 Επμένως έχυμε z z = z = z ii) Είναι z = z z z = z z zz z z + = zz z z + zz = zz = z = z = Αν θέσυμε z = + yi, τότε + y = Επμένως ι εικόνες των μιγαδικών αριθμών z ανήκυν στν κύκλ C: + y = β) Για κντά στ = 0 έχυμε: Είναι o f ημ f ημ ημ f ημ ημ = = ημ ημ f ( ημ) u= ημ () f(u) lim = lim = (5), πότε έχυμε: 0 ημ u 0 u (5) ημ ημ f ημ f ημ f ημ lim lim lim lim lim = 0 ημ 0 ημ 0 0 = = = 0 γ) Για κάθε R, από τη σχέση () έχυμε: f () f () + = ημ f () = ημ g () = ημ (6) Είναι g() =0 g () =0 ημ =0 ημ = ημ = =0 Θυμίζυμε ότι, για κάθε Άρα για 0 έχυμε R ισχύει ημ και ότι η ισότητα ισχύει μόν για = 0 < < >0 > ημ ημ ημ g () 0 g() 0 Η συνάρτηση λιπόν g() = f () είναι συνεχής ως διαφρά συνεχών συναρτήσεων και δε μηδενίζεται στ R, άρα διατηρεί σταθερό πρόσημ σε καθένα από τα διαστήματα (,0) - ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 00 και ( 0,+ ) δ) Διακρίνυμε περιπτώσεις: Στ διάστημα (,0) έχυμε: Αν g( )<0, τότε από τη σχέση (6) έχυμε g( = = = ) ημ f() ημ f() ημ (Ι) Αν g( )>0, τότε από τη σχέση (6) έχυμε g( ) = ημ f () = ημ f () = + ημ (IΙ) Στ διάστημα ( 0,+ ) έχυμε: Αν g( )<0, τότε από τη σχέση (6) έχυμε g( = = = ) ημ f() ημ f() ημ (IIΙ) Αν g( )>0, τότε από τη σχέση (6) έχυμε g( ) = ημ f () = ημ f () = + ημ (IV) Συνδυάζντας τις περιπτώσεις: (Ι) και (IIΙ) και επειδή f(0)=0 έχυμε (Ι) και (IV) και επειδή f(0)=0 έχυμε f() = ημ, R f( ) = ημ, < 0 + ημ, 0 (IΙ) και (IIΙ) και επειδή f(0)=0 έχυμε (IΙ) και (IV) και επειδή f(0)=0 έχυμε f() = ε) Θεωρύμε τη συνάρτηση στ διάστημα, και ισχύει: h = z+ i = 6 z+ i ημ +, < 0 ημ, 0 f( ) = + ημ, R h( ) = z+ i ,,, η πία είναι συνεχής h () = 8 z+ i = 8 z+ i = z+ i Όμως z i z+ i z + i 5 z+ i + 5 z+ i 6 Άρα h() 0 και h() 0, πότε h()h() 0 Διακρίνυμε περιπτώσεις: Αν h()h() = 0, τότε h = 0 ή h() = 0, άρα ρίζες της εξίσωσης είναι ι αριθμί και Αν hh() < 0, τότε ισχύει τ Θεώρημα Bolzano, πότε η εξίσωση h() = 0 θα έχει μια τυλάχιστν ρίζα, o Σε κάθε λιπόν περίπτωση η εξίσωση h() 0 = έχει μια τυλάχιστν ρίζα [, ] o - ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 00 ΘΕΜΑ : z Έστω ι μη μηδενικί μιγαδικί αριθμί z, Αν =+ i και η εικόνα Α τυ μιγαδικύ αριθμύ z, στ μιγαδικό επίπεδ ανήκει στ κύκλ με κέντρ Α) Να απδείξετε ότι: α) Η εικόνα Β τυ μιγαδικύ ανήκει στ μναδιαί κύκλ β) z = και z+ = 7 Β) Να απδείξετε ότι υπάρχει ξ ( 0,) ( i ) z 00 Ο ( 0,0) και ακτίνα ρ=, τότε: ξ τέτι, ώστε να ισχύει ( ξ z+ ξ + ξ z+ = e Γ) Αν lim = κ, να απδείξετε ότι κ 7 + ημ+ Α) α) Η εικόνα Α τυ μιγαδικύ αριθμύ z στ μιγαδικό επίπεδ ανήκει στν κύκλ με κέντρ z z Ο( 0,0) και ακτίνα ρ =, άρα ισχύει z = Είναι = + i = + i z z Άρα = = = = = + i + i + Επμένως η εικόνα Β τυ μιγαδικύ ανήκει στ μναδιαί κύκλ ) β) Είναι: Άρα Είναι: Άρα z + i z + i z = = =i = z z = i = 0 + ( ) z = z + i z+ + i + z+ = = =+ i = z+ z+ = + i = + ( ) z+ = 7 = ( ) στ διάστημα [ ] Β) Θεωρύμε τη συνάρτηση h() z z e H h συνεχής στ [ 0, ] ως πράξη συνεχών h( h 0) = z + e = z + = > 0 () = z+ + z+ e= z + z+ e= + 7 e< 0 Άρα h(0) h() < 0 Ισχύει λιπόν τ Θεώρημα Βolzano, πότε θα υπάρ χει ξ ( 0,) Είναι 0, τέτι, ώστε h ( ξ) = 0 ξ e h ξ = 0 ξ z+ ξ + ξ z+ = 0 ξ z+ ξ + ξ z+ =e ξ - ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 5

16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 00 Γ) Για κάθε (0, + ) έχυμε: i z 00 i z 00 = = ημ+ ημ+ ημ ημ = =, πότε ημ 00 i z ημ + ημ Είναι lim lim 0 = =, πότε από Κριτήρι Παρεμβλής έχυμε lim = ( i ) z 00 ( i ) z Άρα + 00 lim = lim = i z ημ+ + ημ +, πότε κ = ( i ) z Ισχύει i z ( i ) z i + z 5 κ 5+ κ 7 ΘΕΜΑ : Δίνεται η παραγωγίσιμη συνάρτηση f : R R με f( ) 0 για κάθε R Θεωρύμε τυς μιγαδικύς αριθμύς u = + βi και = αi f(α) f(β) β α α) Να απδείξετε ότι Re( u)= + αβ και Im( u)= f(α)f (β) f(β) f(α) f(ξ) β) Αν I m( u)= 0 και 0 α, β, να απδείξετε ότι υπάρχει ξ ( α, β) τέτι, ώστε f(ξ) = ξ γ) Αν Re( u)= 0, να απδείξετε ότι ι αριθμί α, β είναι ετερόσημι δ) Να υπλγίσετε τ όρι lim f (00)f(00) ημ α) Είναι β α u = + βi αi = + αβ + i, f(α) f(β) f(α)f (β) f(β) f(α) άρα Re( u)= + αβ και f(α)f (β) Im u β f(β) α = f(α) β α f(α) f(β) β) Είναι Im(u) = 0 = = f(β) f(α) α β f() = Θεωρύμε τη συνάρτηση h(), [ α,β ] - ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 6

17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 00 Η συνάρτηση h είναι παραγωγίσιμη στ [ ] f(α) = f(β) α β f () f() α,β με h() = Ισχύει λιπόν τ Θεώρημα Rolle στ διάστημα [ α, β ], πότε θα υπάρχει ξ ( α, β) ξf (ξ) f(ξ) f ξ) h(ξ) =0 =0 f ( ξ) = ( γ) Είναι ξ Re(u) = 0 αβ 0 αβ f(α)f (β) + = f(α)f (β) = () ξ τέτι, ώστε Η συνάρτηση f είναι συνεχής και f() 0 για κάθε R, άρα η f διατηρεί σταθερό πρόσημ στ R, επμένως f(α)f(β) > 0 () Από () και () έχυμε αβ< 0, άρα ι αριθμί α, β είναι ετερόσημι δ) Για κάθε (,0) έχυμε: ημ f (00)f (00) ημ = f (00)f (00) Έχυμε: Επειδή η f διατηρεί σταθερό πρόσημ στ R, ι αριθμί f (00) και f (00) Άρα είναι μόσημι, άρα f (00) f (00) > 0 ημ = t ημt lim = lim = και t 0 t lim = ημ lim f (00)f (00) ημ lim f (00)f (00) = = - ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 7

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β. Να εξετάσετε αν ισχύουν οι υποθέσεις του Θ.Μ.Τ. για την συνάρτηση στο διάστημα [ 1,1] τέτοιο, ώστε: C στο σημείο (,f( ))

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β. Να εξετάσετε αν ισχύουν οι υποθέσεις του Θ.Μ.Τ. για την συνάρτηση στο διάστημα [ 1,1] τέτοιο, ώστε: C στο σημείο (,f( )) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο: ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΘΕΩΡΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΟΥ (Θ.Μ.Τ.) [Θεώρημα Μέσης Τιμής Διαφορικού Λογισμού του κεφ..5 Μέρος Β του σχολικού βιβλίου]. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Παράδειγμα. ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ

1.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ 1 1.1 Η ΕΝΝΟΙ ΤΟΥ ΙΝΥΣΜΤΟΣ ΘΕΩΡΙ 1. ιάνυσµα Λέγεται κάθε πρσανατλισµέν ευθύγραµµ τµήµα. (έχει αρχή και πέρας) A B 2. Μηδενικό διάνυσµα 0 Λέγεται τ διάνυσµα τυ πίυ η αρχή και τ πέρας συµπίπτυν. AA= 0 3.

Διαβάστε περισσότερα

1 ( x ) =-3χ έχει τουλάχιστον μία ρίζα θετική και

1 ( x ) =-3χ έχει τουλάχιστον μία ρίζα θετική και Διαγώνισμα στο θεώρημα Bolzano με λύσεις Θέμα 1 ο Να δώσετε μια πρόχειρη γραφική παράσταση συνάρτησης f με πεδίο ορισμού το R, που να είναι συνεχής στο R-{α,β} και να είναι συνεχής στο [α,β]. Να δώσετε

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές γνώσεις Μαθηµατικών Α και Β Λυκείου που πρέπει να ξέρουµε για να ξεκινήσουµε τις σπουδές µας στο ΕΑΠ. Επιµέλεια Όµηρος Κορακιανίτης

Βασικές γνώσεις Μαθηµατικών Α και Β Λυκείου που πρέπει να ξέρουµε για να ξεκινήσουµε τις σπουδές µας στο ΕΑΠ. Επιµέλεια Όµηρος Κορακιανίτης Βασικές γνώσεις Μαθηµατικών Α και Β Λυκείου που πρέπει να ξέρουµε για να ξεκινήσουµε τις σπουδές µας στο ΕΑΠ Επιµέλεια Όµηρος Κορακιανίτης Άλγερα και πράξεις: (ή το µυστικό της επιτυχίας) - Όταν ένα γινόµενο

Διαβάστε περισσότερα

Στην παράγραφο αυτή θα δούµε τις διάφορες µορφές εξισώσεων των κα- µπύλων του χώρου και των επιφανειών. ( )

Στην παράγραφο αυτή θα δούµε τις διάφορες µορφές εξισώσεων των κα- µπύλων του χώρου και των επιφανειών. ( ) ΚΕΦΑΛΑΙ 6 ΕΥΘΕΙΑ-ΕΠΙΠΕ 6 Γεωµετρικοί τόποι και εξισώσεις στο χώρο Στην παράγραφο αυτή θα δούµε τις διάφορες µορφές εξισώσεων των κα- µπύλων του χώρου και των επιφανειών ρισµός 6 Θεωρούµε τη συνάρτηση F:Α,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ. H Εννοια του διανυσματος. Σ υ ν ο λ α - Ο ρ ι σ μ ο ι

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ. H Εννοια του διανυσματος. Σ υ ν ο λ α - Ο ρ ι σ μ ο ι ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Σ υ ν ο λ α - Ο ρ ι σ μ ο ι Συνολο λεγεται καθε συλλογη 3. Να δειχτει αντικειμενων, οτι α + 0 που προερχονται 0α. Ποτε ισχυει απ την το εμπειρια ισον; μας η τη διανοηση 3 3. μας, Aν α, ειναι

Διαβάστε περισσότερα

( ) x. 1.1 Τριγωνομετρικές Συναρτήσεις. =. Να. 1. Δίνονται οι συναρτήσεις f ( x ) ( x 2

( ) x. 1.1 Τριγωνομετρικές Συναρτήσεις. =. Να. 1. Δίνονται οι συναρτήσεις f ( x ) ( x 2 11 Τριγωνομετρικές Συναρτήσεις 1 Δίνονται οι συναρτήσεις f ( ) ( ημ ) + σφ =, g( ) ημ ημ = και h( ) ημ( ) αποδειχθεί ότι η f είναι άρτια, η g περιττή και η h ούτε άρτια ούτε περιττή Να εξετασθεί αν είναι

Διαβάστε περισσότερα

Α Λυκείου Άλγεβρα Τράπεζα Θεμάτων Το Δεύτερο Θέμα

Α Λυκείου Άλγεβρα Τράπεζα Θεμάτων Το Δεύτερο Θέμα Α Λυκείου Άλγεβρα Τράπεζα Θεμάτων Το Δεύτερο Θέμα Θεωρούμε την ακολουθία (α ν ) των θετικών περιττών αριθμών: 1, 3, 5, 7, α) Να αιτιολογήσετε γιατί η (α ν ) είναι αριθμητική πρόοδος και να βρείτε τον εκατοστό

Διαβάστε περισσότερα

3 ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ

3 ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ 1 2 3 ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ 31 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΟΡΙΣΜΟΣ: Έστω δύο σύνολα Α και Β ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ του συνόλου Α στο Β είναι η διμελής σχέση f A B για την οποία A αντιστοιχεί ένα και μόνο ένα y B δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήσ τος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014

Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήσ τος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014 Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήστος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014 Εισαγωγή Θα συμπληρωθεί 1 Κεφάλαιο 1 Γεωμετρικά διανύσματα στο επίπεδο Ενα γεωμετρικό διάνυσμα

Διαβάστε περισσότερα

Καρτεσιανές συντεταγμένες Γραφική παράσταση συνάρτησης

Καρτεσιανές συντεταγμένες Γραφική παράσταση συνάρτησης Καρτεσιανές συντεταγμένες Γραφική παράσταση συνάρτησης Ορθοκανονικό σύστημα αξόνων ονομάζεται ένα σύστημα από δύο κάθετους άξονες με κοινή αρχή στους οποίους οι μονάδες έχουν το ίδιο μήκος. Υπάρχουν περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μιγαδική ανάλυση Μέρος Α Πρόχειρες σημειώσεις 1. Μιγαδικοί αριθμοί. ΤΕΤΥ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Μιγαδική Ανάλυση Α 1

Μιγαδική ανάλυση Μέρος Α Πρόχειρες σημειώσεις 1. Μιγαδικοί αριθμοί. ΤΕΤΥ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Μιγαδική Ανάλυση Α 1 ΤΕΤΥ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Μιγαδική Ανάλυση Α 1 Μιγαδική ανάλυση Μέρος Α Πρόχειρες σημειώσεις 1 Μιγαδικοί αριθμοί Τι είναι και πώς τους αναπαριστούμε Οι μιγαδικοί αριθμοί είναι μια επέκταση του συνόλου

Διαβάστε περισσότερα

, y 1. y y y y = x ( )

, y 1. y y y y = x ( ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ. ΕΞΙΣΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Μία εξίσωση µε αγνώστους x, y λέγεται εξίσωση µίας γραµµής C, όταν οι συντεταγµένες των σηµείων της C και µόνο αυτές την επαληθεύουν. Αν έχουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ I. ΣΥΝΟΛΑ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ I. ΣΥΝΟΛΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ I. ΣΥΝΟΛΑ 1.Τι ονοµάζεται σύνολο; Σύνολο ονοµάζεται κάθε συλλογή αντικειµένων, που προέρχονται από την εµπειρία µας ή την διανόηση µας, είναι καλά ορισµένα και διακρίνονται το ένα από το άλλο.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Η νέα έκδοση των παρόντων σημειώσεων θα ολοκληρωθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009. Αύγουστος 2008.

Πρόλογος. Η νέα έκδοση των παρόντων σημειώσεων θα ολοκληρωθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009. Αύγουστος 2008. Πρόλογος Οι παρούσες σημειώσεις αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του υλικού που διδάχτηκε στις παραδόσεις του προπτυχιακού μαθήματος της Αριθμητικής Ανάλυσης, το εαρινό εξάμηνο 7-8, στο Μαθηματικό τμήμα του

Διαβάστε περισσότερα

= A. 2 z1 ( 1. γνωστός ως κύκλος του Απολλωνίου.

= A. 2 z1 ( 1. γνωστός ως κύκλος του Απολλωνίου. ΤΟ ΜΙΓΑ ΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο Επί του επιπέδου θεωρούµε ένα ορθογώνιο σύστηµα συντεταγµένων Oxy, και σε κάθε σηµείο P(x, y) του επιπέδου αντιστοιχίζουµε τον µιγαδικό αριθµό = x+ y Η αντιστοιχία αυτή είναι µία ένα

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ. Μαθηματικά Γενικής Παιδείας. Γ.Λυκείου

Γ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ. Μαθηματικά Γενικής Παιδείας. Γ.Λυκείου Γ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΘΗΜΤΙΚ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΙΔΕΙΣ ΠΙΘΝΟΤΗΤΕΣ Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Γ.Λυκείου Π Ι Θ Ν Ο Τ Η Τ Ε Σ ΟΡΙΣΜΟΙ Πείραμα τύχης λέγεται το πείραμα το οποίο όσες φορές και αν επαναληφθεί (φαινομενικά τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Φυσική Α Λυκείου

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Φυσική Α Λυκείου Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων Μάθημα: Φυσική Α Λυκείου Στο παρών παρουσιάζουμε συνοπτικές λύσεις σε επιλεγμένα Θέματα («Θέμα 2 ο, 4 ο») από την Τράπεζα θεμάτων. Το αρχείο αυτό τις

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις

Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις 2 ΕΡΩΤΗΣΕΙΙΣ ΘΕΩΡΙΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΗ ΤΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΜΕΡΟΣ Α -- ΑΛΓΕΒΡΑ Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις Α. 1 1 1. Τι ονομάζεται Αριθμητική και τι Αλγεβρική παράσταση; Ονομάζεται Αριθμητική παράσταση μια παράσταση

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία εισαγωγής για τη Φυσική Α Λυκείου

Στοιχεία εισαγωγής για τη Φυσική Α Λυκείου Στοιχεία εισαγωγής για τη Φυσική Α Λυκείου 1 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 1.1 Προτεραιότητα Πράξεων Η προτεραιότητα των πράξεων είναι: (Από τις πράξεις που πρέπει να γίνονται πρώτες,

Διαβάστε περισσότερα

Λυση. και επομένως. Αντικαθιστούμε στη σχέση. Λυση. y = f 3 και y = f 3

Λυση. και επομένως. Αντικαθιστούμε στη σχέση. Λυση. y = f 3 και y = f 3 Ø ÔØÓÑ Ò ½ Á ÒÓÙ ÖÓÙ ¾¼¼ Ασκηση Δίνεται η συνάρτηση f (x) =x +lnx. Να βρεθεί η εφαπτομένη της C f στοσημείομετετμημένηe. Η εξίσωση της τυχούσας εφαπτομένης της C f είναι y = f (x 0 ) x + f (x 0 ) f (x

Διαβάστε περισσότερα

Εξαιτίας της συμβολής δύο κυμάτων του ίδιου πλάτους και της ίδιας συχνότητας. που διαδίδονται ταυτόχρονα στο ίδιο γραμμικό ελαστικό μέσο

Εξαιτίας της συμβολής δύο κυμάτων του ίδιου πλάτους και της ίδιας συχνότητας. που διαδίδονται ταυτόχρονα στο ίδιο γραμμικό ελαστικό μέσο ΣΤΑΣΙΜΑ ΚΥΜΑΤΑ Τι ονομάζουμε στάσιμο κύμα f()=0.5sin() Εξαιτίας της συμβοής δύο κυμάτων του ίδιου πάτους και της ίδιας συχνότητας που διαδίδονται ταυτόχρονα στο ίδιο γραμμικό εαστικό μέσο με αντίθετη φορά,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο κύριος στόχος αυτού του κεφαλαίου είναι να δείξουµε ότι η ολοκλήρωση είναι η αντίστροφη πράξη της παραγώγισης και να δώσουµε τις βασικές µεθόδους υπολογισµού των ολοκληρωµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Α Λ Γ Ε Β Ρ Α ΤΗΣ Α Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ - ΛΑΘΟΥΣ

Α Λ Γ Ε Β Ρ Α ΤΗΣ Α Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ - ΛΑΘΟΥΣ Α Λ Γ Ε Β Ρ Α ΤΗΣ Α Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ - ΛΑΘΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ 1. Για οποιαδήποτε ενδεχόμενα Α, Β ενός δειγματικού χώρου Ω ισχύει η σχέση ( ) ( ) ( ).. Ισχύει ότι P( A B) P( A

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΟΥΡΛΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 3 ( ) ( ) ( ) = 4( ) d d ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 00 Email: dsourlas@phsics.upatras.gr www.phsics.upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις) 6 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις) Η εξίσωση αx βy γ Στο Γυμνάσιο διαπιστώσαμε με την βοήθεια παραδειγμάτων ότι η εξίσωση αx βy γ, με α 0 ή β 0, που λέγεται γραμμική εξίσωση,

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις των θεμάτων ΔΕΥΤΕΡΑ 27 MAΪΟΥ 2013 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Λύσεις των θεμάτων ΔΕΥΤΕΡΑ 27 MAΪΟΥ 2013 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 7 MAΪΟΥ 3 Λύσεις των θεμάτων Έκδοση 3

Διαβάστε περισσότερα

Αθ.Κεχαγιας. Σηµειωσεις Αναλυτικης Γεωµετριας. Θ. Κεχαγιας. Σεπτεµβρης 2009, υ.0.95

Αθ.Κεχαγιας. Σηµειωσεις Αναλυτικης Γεωµετριας. Θ. Κεχαγιας. Σεπτεµβρης 2009, υ.0.95 Σηµειωσεις Αναλυτικης Γεωµετριας Θ. Κεχαγιας Σεπτεµβρης 2009, υ.0.95 Περιεχόµενα Εισαγωγη 1 Επιπεδα στον Τρισδιαστατο Χωρο 1 1.1 Θεωρια.................................... 1 1.2 Λυµενες Ασκησεις..............................

Διαβάστε περισσότερα

Πεπερασμένες Διαφορές.

Πεπερασμένες Διαφορές. Κεφάλαιο 1 Πεπερασμένες Διαφορές. 1.1 Προσέγγιση παραγώγων. 1.1.1 Πρώτη παράγωγος. Από τον ορισμό της παραγώγου για συναρτήσεις μιας μεταβλητής γνωρίζουμε ότι η παράγωγος μιας συνάρτησης f στο σημείο x

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 00 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ ο Στις ερωτήσεις -4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που

Διαβάστε περισσότερα