ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Μεσογείων 56, ΑΘΗΝΑ A Π Ο Φ Α Σ Η

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Μεσογείων 56, 115 27 ΑΘΗΝΑ A Π Ο Φ Α Σ Η"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Μεσογείων 56, ΑΘΗΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία: 30/10/2013 Α.Π.: 7773/1989/Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Περιφέρεια Κρήτης - Ένταξη και έγκριση χρηματοδότησης των έργων στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών» Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα». 2. Το Ν.3614/2007 (Α 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο », όπως ισχύει. 3. Το Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152/ ) «Τροποποίηση του Π.Δ.. 85/2012 (Α 141) Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως». 4. Το Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153/Α/ ) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 5. Την με Α.Π. 1121/408Δ/Φ / (ΦΕΚ Β 655/2012) απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Αντικατάσταση της υπ αριθμ /2938Δ/Φ.03/ (Β 2555) ΚΥΑ σύστασης της Ειδικής Γραμματείας για την Ανταγωνιστικότητα και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ- ΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ).

2 6. Την με Α.Π. 7682/1854Δ/Φ03/ (Β 1826) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Μεταβίβαση στον Ειδικό Γραμματέα της Ειδικής Γραμματείας για την Ανταγωνιστικότητα, στον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, στους Προϊσταμένους των Μονάδων της ΕΥΔ, του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» και ειδικότερα το Άρθρο 2, παράγραφος 6 αυτής. 7. Την με Α.Π. 1087ΕΥΣ/1138/ (Β 248) Υπουργική Απόφαση Εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης πράξεων των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα», όπως ισχύει. 8. Την υπ αριθμ. 1821/436Α1/0020-Α10/ (Β 787) Υπουργική Απόφαση σχετικά με την «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων για την κατηγορία πράξεων «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών» των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ στον Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ). 9. Την Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα για την Ανταγωνιστικότητα για την ανάθεση του έργου: «Επιλογή Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΠΑΕ, σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Ν. 3614/2007 και του ΠΔ 98/96» στον ΕΦΕΠΑΕ (Α.Π. 4226/1019Δ/ ). 10. Τη με A.Π /ΕΥΣ1749/ /Β 540 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 11. Τον με Α.Π /ΓΔΑΠΠΠ 5537/ Οδηγό Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 12. Το με Α.Π /ΓΔΑΑΠ4632/ΕΥΘΥ1/ Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 13. Την Υπουργική Απόφαση με Α.Π. 205/28/Α2/ : Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων/ενισχύσεων στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τον Οδηγό του Προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 14. Την Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ με Α.Π. 3045/728/Α2/ (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 226/ ), με θέμα: «Περιφέρεια Κρήτης - Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης για το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών». 15. Το με Α.Π. COMP/HI/RI/lcD(2013)079073/ έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ΓΔ Ανταγωνισμού με θέμα: «ΗΤ.3126 Εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων που προβλέπονται στις κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα » για τη δυνατότητα παράτασης του υφιστάμενου χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων. 16. Την από απόφαση της 5 ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης και Νήσων Αιγαίου για την έγκριση των κριτηρίων του Προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών». 17. Την εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης της Περιφέρειας Κρήτης με Α.Π. οικ. 21/ (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΕ 7536/ ). Σελίδα 2 από 5

3 18. Το με Α.Π. 7641/1965/Α2/ Εσωτερικό Σημείωμα της Μονάδας Α2 προς τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ με θέμα: «Χειρισμός αιτήσεων χρηματοδότησης του τομέα χάλυβα στη Δράση Ενίσχυσης ΜΜΕ των ΠΕΠ» και την έγκριση αυτού. 19. Την από εισήγηση της Μονάδας Α2 της ΕΥΔ ΕΠΑΕ. Αποφασίζουμε 1. Την αποδοχή των Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης της Περιφέρειας Κρήτης που συγκροτήθηκε με την με Α.Π. 3045/728/Α2/ Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημόσιων Επενδύσεων ΕΣΠΑ (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 226/ ), για την εισήγηση προς την ΕΥΔ ΕΠΑΕ της ένταξης των έργων στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών». 2. Την ένταξη σαράντα επτά (47) έργων με συνολικό προϋπολογισμό ,19 και δημόσια δαπάνη ,26 στο Πρόγραμμα Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών» - ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης και Νήσων Αιγαίου Άξονας Προτεραιότητας 4 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Κρήτης», σύμφωνα με το Παράρτημα Ι, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 3. Την ένταξη εξήντα έξη (66) έργων με συνολικό προϋπολογισμό ,03 και δημόσια δαπάνη ,87 στο Πρόγραμμα Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών» - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης και Νήσων Αιγαίου Άξονας Προτεραιότητας 4 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Κρήτης», σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 4. Την ένταξη διακοσίων εννέα (209) έργων με συνολικό προϋπολογισμό ,35 και δημόσια δαπάνη ,38 στο Πρόγραμμα Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών» - ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης και Νήσων Αιγαίου Άξονας Προτεραιότητας 4 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Κρήτης», σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 5. Την ένταξη πενήντα ενός (51) έργων με συνολικό προϋπολογισμό ,01 και δημόσια δαπάνη ,87 στο Πρόγραμμα Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών» - ΝΕΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης και Νήσων Αιγαίου Άξονας Προτεραιότητας 4 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Κρήτης», σύμφωνα με το Παράρτημα ΙV, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. Σελίδα 3 από 5

4 6. Την απόρριψη ως μη επιλέξιμων διακοσίων πενήντα πέντε (255) έργων με συνολικό αιτούμενο προϋπολογισμό ,73 και δημόσια δαπάνη ,41 στο Πρόγραμμα Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης και Νήσων Αιγαίου Άξονας Προτεραιότητας 4 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Κρήτης», σύμφωνα με το Παράρτημα V, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 7. Προκειμένου να ενισχυθεί και να επιταχυνθεί η επενδυτική δραστηριότητα, αποφασίζουμε να παράσχουμε επιπλέον τη δυνατότητα ενίσχυσης και στα έργα τα οποία κατά την αξιολόγηση βαθμολογήθηκαν με βαθμό μεγαλύτερο του 50, αλλά δεν περιλαμβάνονται στα έργα των σημείων 2 έως 5 της παρούσας απόφασης λόγω εξάντλησης του αρχικά αναφερόμενου προϋπολογισμού στην πρόσκληση του Προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης και Νήσων Αιγαίου Άξονας Προτεραιότητας 4 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Κρήτης». Ο αριθμός των έργων αυτών είναι χίλια ενενήντα ένα (1.091) με συνολικό προϋπολογισμό ,06 και δημόσια δαπάνη ,46, και αναλύεται ακολούθως: 7.1 Εκατόν είκοσι οκτώ (128) έργα με συνολικό προϋπολογισμό ,17 και δημόσια δαπάνη ,48 από τα συνολικά έργα του σημείου 7, ανήκουν στον τομέα ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, σύμφωνα με το Παράρτημα VΙ που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 7.2 Τριακόσια πενήντα οκτώ (358) έργα με συνολικό προϋπολογισμό ,60 και δημόσια δαπάνη ,52 από τα συνολικά έργα του σημείου 7, ανήκουν στον τομέα ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ- ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, σύμφωνα με το Παράρτημα VΙI που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 7.3 Εκατόν εβδομήντα τέσσερα (174) έργα με συνολικό προϋπολογισμό ,93 και δημόσια δαπάνη ,86 από τα συνολικά έργα του σημείου 7, ανήκουν στον τομέα ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, σύμφωνα με το Παράρτημα VΙIΙ που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 7.4 Τετρακόσια τριάντα ένα (431) έργα με συνολικό προϋπολογισμό ,36 και δημόσια δαπάνη ,60 από τα συνολικά έργα του σημείου 7, ανήκουν στον τομέα ΝΕΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, σύμφωνα με το Παράρτημα IX που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 8. Προϋπόθεση για την ένταξη των έργων του σημείου 7 της παρούσας, αποτελούν: α. η υποβολή έως την από τον δικαιούχο στον ΕΦΕΠΑΕ αίτησης επαλήθευσης-πιστοποίησης έργου τουλάχιστο για το 30% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού της επένδυσης ή αποδεικτικών στοιχείων έγκρισης δανείου ισόποσου τουλάχιστο με το 20% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης και β. η επαλήθευση των ανωτέρω από τον ΕΦΕΠΑΕ. Σελίδα 4 από 5

5 Η διαδικασία ένταξης των έργων αυτών πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο την Με αυτόν τον τρόπο, επιδιώκεται η επιτάχυνση της υλοποίησης σημαντικού αριθμού πρόσθετων επενδύσεων για την αναθέρμανση της οικονομίας της χώρας. 9. Για τα έργα του σημείου 7 ισχύουν όλες οι διαδικασίες και οι όροι που περιγράφονται στον ισχύοντα Οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος και τα Παραρτήματα αυτού. Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι η ημερομηνία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν να υπερβεί την Επιπλέον αποφασίζουμε τα εξής: 1. Στην περίπτωση που ο Δικαιούχος συνάψει δάνειο που εμπεριέχει στοιχεία ενίσχυσης (ΕΤΕΑν, JEREMIE), τότε η ενίσχυση αυτή θα συνυπολογισθεί κατά την πληρωμή της τελικής δόσης της Δημόσιας Δαπάνης προς τον Δικαιούχο, ώστε η συνολικά καταβληθείσα ενίσχυση να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις περί σώρευσης του Κανονισμού 800/2008. Επιπλέον, επειδή οι παραπάνω επενδύσεις υπάγονται στον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό, η οικονομική συμμετοχή κάθε επιχείρησης δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 25% του επιλέξιμου προϋπολογισμού του έργου. 2. Οι δαπάνες των έργων θα πρέπει να συνδέονται με τον/τους ΚΑΔ της επένδυσης, σύμφωνα με την ενότητα 6.1 του Οδηγού Εφαρμογής και το Παράρτημα ΙΙ αυτού. Συνεπώς, εάν κατά την πιστοποίηση του έργου από τον ΕΦΕΠΑΕ διαπιστωθεί ότι δαπάνες εξυπηρετούν μη επιλέξιμες δραστηριότητες θα περικόπτονται. 3. Ο ΕΦΕΠΑΕ να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για την απόφαση αυτή ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά. 4. Η δημοσίευση της απόφασης αυτής να γίνει στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑΕ του ΕΣΠΑ του ΕΦΕΠΑΕ Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Κοινοποίηση: 1. Γραφείο Υπουργού 2. EΦΕΠΑΕ 3. ΜΟΔ Α.Ε. 4. ΕΥΣ 5. Περιφέρεια Κρήτης Κωνσταντίνος Χατζηδάκης Εσωτερική Διανομή: Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Μονάδες A1, Β1, Β2, Β3, Γ, Δ Σελίδα 5 από 5

6 1 ΒΕΣ ΒΕΣ ΒΕΣ ΒΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΚΡΗΤΗ - ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Επωνυμία Επιχείρησης Βαθμολογία Συνολικός CRETA MEL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ MEGA PLAST ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ SYCHEM A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ 90, , , ,00 90, , , ,58 88, , , ,94 86, , , ,29 5 ΒΕΣ ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗ Ο.Ε. 85, , , ,54 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΥΒΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 6 ΒΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 84, , , ,90 7 ΒΕΣ Ι. ΧΑΡΜΑΝΗ - Χ. ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΟΕ 84, , , ,66 ΝΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 8 ΒΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 83, , , ,00 9 ΒΕΣ ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ Μ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΒΕΕ 82, , , ,00 10 ΒΕΣ ΚΟΓΧΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 81, , , ,65 ΜΙΧΑΗΛ Ι. ΣΤΑΓΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 11 ΒΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 81, , , ,06 12 ΒΕΣ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 80, , , ,80 13 ΒΕΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 80, , , ,80 14 ΒΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΟΝΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Β.Ε.Ε. 79, , , ,00 15 ΒΕΣ ΑΦΟΙ ΦΙΟΡΕΝΤΖΗ Ο.Ε 79, , , ,77 16 ΒΕΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 79, , , ,19 17 ΒΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 79, , , ,00 18 ΒΕΣ ΚΑΜΑΡΙΑΝΑΚΗΣ ΟΕ 78, , , ,45 19 ΒΕΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 78, , , ,00 20 ΒΕΣ ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ 77, , , ,25 1 από 3

7 21 ΒΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΚΡΗΤΗ - ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Επωνυμία Επιχείρησης Βαθμολογία Συνολικός ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 77, , , ,50 22 ΒΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε 77, , , ,42 ΑΚΡΟΛΙΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 23 ΒΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 77, , , ,69 24 ΒΕΣ ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 77, , , ,27 25 ΒΕΣ ΒΑΡΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 77, , , ,00 26 ΒΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΡΓΕΡΗΣ Α.Ε. 76, , , ,25 27 ΒΕΣ ΚΟΠΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 76, , , ,00 MEDICAL WASTE ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 28 ΒΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 76, , , ,00 29 ΒΕΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 76, , , ,50 Σ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΜΜ. ΠΑΥΛΑΚΗΣ - Ε. 30 ΒΕΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε. 76, , , ,95 31 ΒΕΣ ΕΜΜ. ΝΥΚΤΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 76, , , ,31 ΥΑΛΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 32 ΒΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 75, , , ,44 33 ΒΕΣ Γ. ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ Ε.Π.Ε. 75, , , ,60 34 ΒΕΣ ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 75, , , ,61 35 ΒΕΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ 75, , , ,06 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΩΛΙΟΥΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 36 ΒΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ 74, , , ,50 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 37 ΒΕΣ ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 74, , , ,50 38 ΒΕΣ ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 74, , , ,05 2 από 3

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΚΡΗΤΗ - ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Επωνυμία Επιχείρησης Βαθμολογία Συνολικός 39 ΒΕΣ ΓΕΝΙΤΣΑΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 74, , , ,47 40 ΒΕΣ ΠΛΟΥΜΗ ΕΥΑΓ. - ΠΑΡΑΓΙΟΥΔΑΚΗΣ ΣΠΥΡ. Ο.Ε 74, , , ,00 41 ΒΕΣ ΓΚΟΓΚΟΛΟΣ Γ. ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ Ν. ΕΠΕ 73, , , ,21 42 ΒΕΣ ΦΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 73, , , ,46 43 ΒΕΣ M.KOYΝΔΟΥΡΑΚΗ & ΣΙΑ ΕΕ 73, , , ,27 44 ΒΕΣ ΒΕΡΙΓΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 73, , , ,08 ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 45 ΒΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 73, , , ,46 46 ΒΕΣ ΣΗΜΑΝΔΗΡΑΚΗΣ Π & ΣΙΑ Ο.Ε 73, , , ,00 47 ΒΕΣ ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 73, , , ,78 ΣΥΝΟΛΑ , , ,26 3 από 3

9 Επωνυμία Επιχείρησης Βαθμολογία Συνολικός 1 ΒΕΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 93, , , ,60 2 ΒΕΣ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΡΟΚΟΠΑΚΗ 91, , , ,50 3 ΒΕΣ ΜΟΛΔΟΒΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 91, , , ,57 Ε. ΤΣΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 4 ΒΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. 91, , , ,96 ΤΖΕΛΗΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 5 ΒΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. 89, , , ,00 ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 6 ΒΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 88, , , ,49 ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΙΑΚΕΣ - 7 ΒΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ 88, , , ,10 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 8 ΒΕΣ ΜΠΟΡΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 88, , , ,00 9 ΒΕΣ ΜΠΙΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 87, , , ,78 ΓΑΣΠΑΡΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ 10 ΒΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 87, , , ,00 ΛΗΔΡΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ 11 ΒΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 86, , , ,00 12 ΒΕΣ ΛΟΥΛΟΥΔΑΚΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 86, , , ,72 13 ΒΕΣ Γ. ΠΟΛΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 86, , , ,72 14 ΒΕΣ ΜΠΑΓΙΑΡΤΑΚΗ ΔΙΑΜΑΝΤΗ 85, , , ,00 15 ΒΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΡΗΡΟΣ ΑΕ 85, , , ,00 16 ΒΕΣ ΞΕΝΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 85, , , ,00 17 ΒΕΣ ΒΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΚΡΗΤΗ - ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ & ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε 85, , , ,10 85, , , ,66 1 από 4

10 19 ΒΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΚΡΗΤΗ - ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Επωνυμία Επιχείρησης Βαθμολογία Συνολικός Μ-Χ ΚΥΡΙΜΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ 85, , , ,05 20 ΒΕΣ ΚΑΜΕΛΙΑ Α.Ε. 84, , , ,30 21 ΒΕΣ ΜΥΛΩΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 84, , , ,62 22 ΒΕΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ Γ. - ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗ Α. Α.Ε. 84, , , ,80 23 ΒΕΣ ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 84, , , ,37 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ 24 ΒΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ι. ΚΑΙ Ρ. 84, , , ,34 ΜΕΤΖΙΔΑΚΗ ΑΕ 25 ΒΕΣ ΜΠΑΤΖΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 83, , , ,14 26 ΒΕΣ ΜΠΡΑΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 83, , , ,45 27 ΒΕΣ ΚΑΛΛΙΤΣΟΥΝΑΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 83, , , ,73 28 ΒΕΣ ΦΙΤΣΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 83, , , ,12 Α. ΚΑΙ Μ. ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 29 ΒΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ-ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ- 83, , , ,75 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΝΑΧΩΡΙΟΥ 30 ΒΕΣ Ε.Ε 83, , , ,75 31 ΒΕΣ ΜΠΟΥΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 83, , , ,70 32 ΒΕΣ ΚΙΝΔΕΛΗ ΔΑΝΑΗ 83, , , ,78 ΚΟΡΙΝΑ ΔΙΓΑΛΑΚΗ Α.Ε. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 33 ΒΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 83, , , ,11 34 ΒΕΣ ΜΠΡΟΚΑΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 82, , , ,16 35 ΒΕΣ ΚΟΥΡΑΤΟΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 82, , , ,25 36 ΒΕΣ ANGEL VILLAGE ΑΕΕΞΤΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 82, , , ,42 37 ΒΕΣ ΛΙΟΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 82, , , ,09 2 από 4

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΚΡΗΤΗ - ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Επωνυμία Επιχείρησης Βαθμολογία Συνολικός 38 ΒΕΣ ΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 82, , , ,42 39 ΒΕΣ ΑΡΕΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 81, , , ,50 40 ΒΕΣ ΖΕΡΒΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 81, , , ,25 41 ΒΕΣ ΠΕΤΡΑΚΗ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ 81, , , ,61 ΤΡΥΦΩΝ ΜΟΤΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ & 42 ΒΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε 81, , , ,00 ΣΚΕΥΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 43 ΒΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 81, , , ,84 ΕΥΘΥΝΗΣ 44 ΒΕΣ ΤΖΟΜΠΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ 81, , , ,75 ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 45 ΒΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 81, , , ,26 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 46 ΒΕΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΟΥΡΟΥΝΤΟΥΔΑΚΗΣ ΑΕ 81, , , ,10 47 ΒΕΣ ΑΦΟΙ A.ΔΕΛΗΜΠΑΣΗ Ο.Ε. 81, , , ,17 48 ΒΕΣ ΠΑΠΑΔΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΕΜΜ. & ΣΙΑ ΕΕ 81, , , ,66 49 ΒΕΣ ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ 81, , , ,00 ΚΑΝΤΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ 50 ΒΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. 80, , , ,77 51 ΒΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 80, , , ,06 ΑΛΜΥΡΙΔΑ ΜΠΗΤΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ 52 ΒΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 80, , , ,43 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΧΟΝΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 53 ΒΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 80, , , ,26 54 ΒΕΣ ΝΗΣΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 80, , , ,57 55 ΒΕΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 80, , , ,98 3 από 4

12 56 ΒΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΚΡΗΤΗ - ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Επωνυμία Επιχείρησης Βαθμολογία Συνολικός ΠΡΑΞΙΣ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΕΙΡΕΙΑ 80, , , ,46 57 ΒΕΣ Α & Π ΚΟΡΑΚΑΣ ΟΕ 80, , , ,46 58 ΒΕΣ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 80, , , ,67 59 ΒΕΣ ΔΕΛΦΙΝΑ ΜΠΗΤΣ Τ.Ξ.Ε.Ε.Α.Ε 80, , , ,24 60 ΒΕΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΗΒ 80, , , ,90 61 ΒΕΣ ΚΟΚΟΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 79, , , ,04 62 ΒΕΣ ΓΩΝΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 79, , , ,00 63 ΒΕΣ ΧΛΙΑΟΥΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 79, , , ,33 64 ΒΕΣ ΠΑΡΑΓΙΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 79, , , ,65 65 ΒΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 79, , , ,92 66 ΒΕΣ ΣΜΑΡΓΙΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 79, , , ,44 ΣΥΝΟΛΑ , , ,87 4 από 4

13 1 ΒΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΚΡΗΤΗ - ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΧΙΕΙΡΗΣΕΙΣ Επωνυμία Επιχείρησης Βαθμολογία Συνολικός ΚΑΡΑΒΑΡΑΚΗΣ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 86, , , ,00 2 ΒΕΣ ΜΙΧΕΛΙΟΥΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 86, , , ,30 3 ΒΕΣ ΛΑΓΚΟΥΒΑΡΔΟΥ- ΣΠΑΝΤΙΔΑΚΗ Ο.Ε. 84, , , ,00 4 ΒΕΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΙΚ. ΠΑΤΕΛΑΡΟΣ 83, , , ,00 ΓΕΛΑΣΑΚΗΣ ΝΑΥΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ 5 ΒΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 83, , , ,28 ΕΥΘΥΝΗΣ 6 ΒΕΣ ΣΤΑΦΥΛΑΡΑΚΗ ΑΝΝΑ 82, , , ,76 7 ΒΕΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 82, , , ,00 IMC ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ 8 ΒΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Α.Ε. 82, , , ,21 9 ΒΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΑΕ 82, , , ,41 10 ΒΕΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 82, , , ,95 11 ΒΕΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΥΙΟΙ ΑΕΞΤΕ 81, , , ,45 12 ΒΕΣ Θ.ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 81, , , ,81 13 ΒΕΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 81, , , ,23 14 ΒΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 80, , , ,00 15 ΒΕΣ ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 80, , , ,03 16 ΒΕΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 80, , , ,18 17 ΒΕΣ ΚΟΚΟΛΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 79, , , ,14 18 ΒΕΣ M THEODOROU Π ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 79, , , ,50 ΜΠΕΡΕΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΚΑΤΡΕΑ 19 ΒΕΣ ΡΕΘΥΜΝΟ ΔΙΑΚΟΠΕΣ 79, , , ,75 20 ΒΕΣ ΧΑΙΡΕΤΗ ΕΛΕΝΗ 79, , , ,04 1 από 11

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΚΡΗΤΗ - ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΧΙΕΙΡΗΣΕΙΣ Επωνυμία Επιχείρησης Βαθμολογία Συνολικός 21 ΒΕΣ ΜΑΝΩΛΕΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 79, , , ,52 Α.Ι.Σ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΩΡΩΝ 22 ΒΕΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 79, , , ,30 23 ΒΕΣ ΜΑΟΥΝΗΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 79, , , ,16 24 ΒΕΣ Χ. ΚΑΝΟΥΠΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ 78, , , ,00 25 ΒΕΣ ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 78, , , ,07 26 ΒΕΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΛΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 78, , , ,87 27 ΒΕΣ ΓΙΑΚΟΥΜΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 78, , , ,50 28 ΒΕΣ ΤΣΙΚΑΝΔΗΛΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 78, , , ,60 29 ΒΕΣ ΓΑΛΑΝΟΜΑΤΗΣ Ε. - ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ Θ. ΟΕ 78, , , ,57 RIGAKIS SEEDS ΑΝΩΝΥΝΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 30 ΒΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 78, , , ,00 31 ΒΕΣ ΚΟΥΤΣΟΥΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 77, , , ,75 32 ΒΕΣ ΑΦΟΙ Γ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΠΕ 77, , , ,00 ΛΕΜΟΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 33 ΒΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ 34 ΒΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΕΒΞΤΓΕ) 77, , , ,00 77, , , ,00 35 ΒΕΣ ΤΣΟΥΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 77, , , ,49 36 ΒΕΣ ΠΛΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ & ΣΙΑ Ε.Ε. 77, , , ,92 37 ΒΕΣ ΝΙΚΟΛΟΥΔΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 77, , , ,00 38 ΒΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΛΑΓΝΙΟΥ Α.Ε. 77, , , ,75 39 ΒΕΣ ΣΥΝΑΤΣΑΚΙΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 77, , , ,10 2 από 11

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΚΡΗΤΗ - ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΧΙΕΙΡΗΣΕΙΣ Επωνυμία Επιχείρησης Βαθμολογία Συνολικός 40 ΒΕΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΥΛΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 77, , , ,48 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 41 ΒΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ? ΦΩΝΗΣ - ΔΙΑΛΟΓΟΣ 77, , , ,88 ΜΑΚΡΥΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 42 ΒΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 77, , , ,75 43 ΒΕΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 77, , , ,41 44 ΒΕΣ ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 77, , , ,31 45 ΒΕΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 76, , , ,40 46 ΒΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ 76, , , ,86 47 ΒΕΣ ΑΦΟΙ ΛΕΜΟΝΑΚΗ ΑΕΤΕ 76, , , ,00 48 ΒΕΣ ΠΑΙΝΕΣΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 76, , , ,50 49 ΒΕΣ ΛΙΝΑΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 76, , , ,50 50 ΒΕΣ ΛΑΓΟΥΒΑΡΔΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 76, , , ,00 51 ΒΕΣ ΨΑΡΟΛΟΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 76, , , ,00 ΚΟΣΜΟΣ ΣΠΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 52 ΒΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 76, , , ,89 ΜΙΝΩΣ ΓΕΝΙΑΤΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 53 ΒΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 76, , , ,18 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 54 ΒΕΣ ΜΠΙΛΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 75, , , ,00 55 ΒΕΣ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 75, , , ,68 56 ΒΕΣ ΜΑΡΚΟΣ Γ. ΠΟΛΙΟΥΔΑΚΗΣ ΑΕΒΤΕ 75, , , ,45 57 ΒΕΣ Παπαδουλάκης Θεόδωρος 75, , , ,45 3 από 11

16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΚΡΗΤΗ - ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΧΙΕΙΡΗΣΕΙΣ Επωνυμία Επιχείρησης Βαθμολογία Συνολικός 58 ΒΕΣ ΚΟΥΤΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 75, , , ,76 59 ΒΕΣ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 75, , , ,99 60 ΒΕΣ Μ. ΠΑΠΑΔΟΠΕΤΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 75, , , ,00 61 ΒΕΣ ΑΓΡYΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 75, , , ,50 62 ΒΕΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ TOY ΜΙΧΑΗΛ 75, , , ,33 63 ΒΕΣ ECOCRETA O.E. 75, , , ,53 Βενέρης Εμμ. Ανώνυμη Εμπορική-Βιοτεχνική- 64 ΒΕΣ Βιομηχανική-Τουριστική-Ξενοδοχειακή-Υπηρεσίες 75, , , ,50 Ασφαλιστικού Συμβούλου Εταιρία 65 ΒΕΣ ΧΟΡΤΑΤΣΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 75, , , ,00 66 ΒΕΣ ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 74, , , ,83 67 ΒΕΣ ΠΑΤΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 74, , , ,50 68 ΒΕΣ ΠΕΤΕΙΝΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 74, , , ,25 69 ΒΕΣ ΤΡΟΥΛΙΤΑΚΗ ΑΡΙΑΔΝΗ 74, , , ,50 70 ΒΕΣ VERSUS GROUP ΑΞΤΕ 74, , , ,40 ΑΡΜΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 71 ΒΕΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 74, , , ,00 ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 72 ΒΕΣ ΑΓΡΥΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ 74, , , ,00 73 ΒΕΣ ΒΙΣΤΑΚΗΣ ΙΚΤΕΟ ΕΠΕ 74, , , ,20 74 ΒΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΕ 74, , , ,00 ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ - 75 ΒΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - 74, , , ,72 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 76 ΒΕΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 74, , , ,80 4 από 11

17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΚΡΗΤΗ - ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΧΙΕΙΡΗΣΕΙΣ Επωνυμία Επιχείρησης Βαθμολογία Συνολικός 77 ΒΕΣ ΜΕΤΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 74, , , ,34 78 ΒΕΣ ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 73, , , ,50 79 ΒΕΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 73, , , ,25 80 ΒΕΣ Γ.&Σ.ΓΕΡΩΝΥΜΑΚΗΣ Ο.Ε. 73, , , ,75 81 ΒΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΓΑΛΑΚΑΚΗΣ 73, , , ,70 82 ΒΕΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 73, , , ,53 83 ΒΕΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 73, , , ,70 84 ΒΕΣ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 73, , , ,04 85 ΒΕΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Κ & ΣΙΑ Ο.Ε. 73, , , ,65 86 ΒΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 73, , , ,00 87 ΒΕΣ ΠΡΙΝΙΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 73, , , ,00 88 ΒΕΣ ΣΚΑΡΤΣΙΛΑΚΗ ΜΑΝΩΛΙΑ 73, , , ,25 89 ΒΕΣ Β.ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε 73, , , ,39 90 ΒΕΣ ΤΖΙΝΕΥΡΑΚΗΣ ΣΤΥΛIAΝΟΣ ΣΙΑ & ΟΕ 73, , , ,70 ΚΑΒΟΥΣΑΝΟΥ Δ. - ΚΑΒΟΥΣΑΝΟΥ ΕΛ. - ΠΕΤΡΑΚΗ 91 ΒΕΣ ΣΤ. Ο.Ε. 73, , , ,70 92 ΒΕΣ ΡΟΥΣΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 73, , , ,46 93 ΒΕΣ ΧΡΟΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 72, , , ,98 94 ΒΕΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΒΡΑΑΜ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 72, , , ,36 5 από 11

18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΚΡΗΤΗ - ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΧΙΕΙΡΗΣΕΙΣ Επωνυμία Επιχείρησης Βαθμολογία Συνολικός 95 ΒΕΣ ΦΑΣΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 72, , , ,00 96 ΒΕΣ ΜΑΚΑΤΟΥΝΑΚΗΣ ΕΠΕ 72, , , ,60 97 ΒΕΣ ΧΑΙΡΕΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 72, , , ,02 ΥΔΡΟΜΙΝΩΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 98 ΒΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΥΔΑΤΟΣ 72, , , ,00 99 ΒΕΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 72, , , ,00 ΑΡΤΕΜΙΣ ΤΟΥΡ ΞΕΝΟΔ ΕΜΠΟΡ ΚΤΗΜ ΟΙΚΟΔ 100 ΒΕΣ ΕΞΑΓ ΒΙΟΤ ΒΙΟΜΙΧ ΕΠΙΧ ΑΕ 72, , , , ΒΕΣ ΤΡΙΓΩΝΗΣ Σ. - ΜΑΣΑΟΥΤΗ Ρ. Ο.Ε. 72, , , , ΒΕΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 72, , , , ΒΕΣ ΑΘΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 72, , , , ΒΕΣ EYEWIDE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 72, , , , ΒΕΣ Μ.ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕ 71, , , , ΒΕΣ ΚΑΤΕΡΓΙΑΝΝΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ 71, , , , ΒΕΣ ΒΙΟΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΕ 71, , , , ΒΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ INTERNET 71, , , , ΒΕΣ ΘΕΟΔΟΣΗ ΠΕΛΑΓΙΑ 71, , , , ΒΕΣ ΚΟΥΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 71, , , , ΒΕΣ ΤΣΙΡΙΝΔΑΝΗΣ ΔΑΜΟΥΛΗΣ 71, , , , ΒΕΣ TRADE UP O.E. 71, , , , ΒΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ CENTER PARKING ΑΕ 71, , , , ΒΕΣ ΣΚΟΥΛΟΥΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 71, , , ,00 6 από 11

19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΚΡΗΤΗ - ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΧΙΕΙΡΗΣΕΙΣ Επωνυμία Επιχείρησης Βαθμολογία Συνολικός 115 ΒΕΣ ΚΟΥΤΣΑΛΕΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 71, , , ,49 ΤΕΤΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 116 ΒΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ 71, , , ,75 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ 117 ΒΕΣ Λαντζουράκης Ιωάννης 70, , , , ΒΕΣ ΜΑΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 70, , , , ΒΕΣ ΠΕΤΡΟΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 70, , , ,48 ΒΕΚΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΉΣ, ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ, 120 ΒΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ 70, , , ,16 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 121 ΒΕΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 70, , , , ΒΕΣ ΜΠΟΛΑΚΗΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ 70, , , , ΒΕΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 70, , , ,50 ΒΕΡΓΑΝΕΛΑΚΗΣ ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 124 ΒΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 70, , , , ΒΕΣ ΦΑΡΣΑΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 70, , , , ΒΕΣ ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 70, , , , ΒΕΣ ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 70, , , ,28 Γ.Α. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 128 ΒΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 70, , , , ΒΕΣ ΜΑΡΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 70, , , ,00 ΑΣΤΟΡ Α.Ε. ΒΙΟΤ/ΚΕΣ-ΤΟΥΡ/ΚΕΣ-ΞΕΝ/ΚΕΣ 130 ΒΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ 70, , , , ΒΕΣ ΒΑΣΙΛΑ ΕΥΑ. ΕΛΕΝΗ 69, , , ,36 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΙ ΘΩΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 132 ΒΕΣ Ο.Ε. 69, , , , ΒΕΣ ΚΑΤΖΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Α ΜΗΛΟΛΙΔΑΚΗΣ Γ ΟΕ 69, , , ,00 7 από 11

20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΚΡΗΤΗ - ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΧΙΕΙΡΗΣΕΙΣ Επωνυμία Επιχείρησης Βαθμολογία Συνολικός 134 ΒΕΣ ΚΟΡΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 69, , , , ΒΕΣ Γ ΒΟΥΒΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 69, , , ,93 Προηγμένες Οφθαλμικές Τεχνολογίες Μονοπρόσωπη 136 ΒΕΣ Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης 69, , , , ΒΕΣ ΑΦΟΙ ΚΟΥΦΟΖΗΣΗ Ο.Ε. 69, , , , ΒΕΣ Ι. ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. 69, , , , ΒΕΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 69, , , ,89 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 140 ΒΕΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 69, , , , ΒΕΣ Β.ΗΛΙΑΚΗΣ- Γ.ΗΛΙΑΚΗΣ Ε.Ε. 69, , , , ΒΕΣ ΧΑΣΙΚΟΣ Κ ΚΑΙ ΣΙΑ 69, , , , ΒΕΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 69, , , , ΒΕΣ ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 69, , , , ΒΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 69, , , , ΒΕΣ ΚΑΜΠΙΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 69, , , , ΒΕΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 69, , , , ΒΕΣ ΠΑΤΤΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 69, , , ,75 ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΤΕΟ ΜΕΣΣΑΡΑΣ Θ. ΤΖΩΡΤΖΑΚΑΚΗΣ 149 ΒΕΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε. 69, , , , ΒΕΣ ΣΑΡΙΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 69, , , , ΒΕΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ - ΧΝΑΡΑΚΗΣ Ο.Ε. 69, , , , ΒΕΣ Μ. & Μ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 69, , , ,00 8 από 11

ΑΔΑ: ΒΙΞΡΦ-ΕΚΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΞΡΦ-ΕΚΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 30-06-2014 Α.Π.: 7544 / 4210 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 30-06-2014 Α.Π.: 7544 / 4210 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 06-06-2014 Α.Π.: 6980 / 4019 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 06-06-2014 Α.Π.: 6980 / 4019 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 30-06-2014 Α.Π.: 7541 / 4207 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 30-06-2014 Α.Π.: 7541 / 4207 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Μεσογείων 56, 115 27 ΑΘΗΝΑ A Π Ο Φ Α Σ Η

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Μεσογείων 56, 115 27 ΑΘΗΝΑ A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ1Φ-ΛΥΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΥ1Φ-ΛΥΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 30-06-2014 Α.Π.: 7545 / 4211 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 30-06-2014 Α.Π.: 7545 / 4211 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Μεσογείων 56, 115 27 ΑΘΗΝΑ A Π Ο Φ Α Σ Η

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Μεσογείων 56, 115 27 ΑΘΗΝΑ A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔA Α2 Μεσογείων 56, 115 27 ΑΘΗΝΑ A Π Ο Φ Α Σ Η

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔA Α2 Μεσογείων 56, 115 27 ΑΘΗΝΑ A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥΞΦ-Δ0Ψ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 02-06-2014 Α.Π.: 6761 / 3939 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙΥΞΦ-Δ0Ψ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 02-06-2014 Α.Π.: 6761 / 3939 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΨΦ-ΕΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΨΨΦ-ΕΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Κοραή 4, 10564, Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 25 Ιουνίου 2014 Α.Π.: 7384/1060/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 25 Ιουνίου 2014 Α.Π.: 7384/1060/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ04Φ-ΘΝ4 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙ04Φ-ΘΝ4 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Κοραή 4 ΤΚ 10564 Πληροφορίες : Ιωάννα Βαλλιάνου Τηλ : 210-3256775

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Κοραή 4 ΤΚ 10564 Πληροφορίες : Λ. Σιαμαντά Τηλ : 210-3256762

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Κοραή 4 ΤΚ 10564 Πληροφορίες : K. Ρουμπόπουλος Τηλ : 210-3256775

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΦ-333 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 24-04-2014 Α.Π.: 5731 / 3597 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΦ-333 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 24-04-2014 Α.Π.: 5731 / 3597 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/6/2014 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/02.02.01/535

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/6/2014 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/02.02.01/535 EΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 17.1301 / 1 / 2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 17.1301 / 1 / 2012 ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΣ (>12 ΜΗΝΩΝ) ΝΕΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ ΕΩΣ 30 ΕΤΩΝ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΗΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΓΓΑΜΟΣ/-Η ΜΕ ΣΥΖΥΓΟ ΑΝΕΡΓΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ 0,00-6.900,00 6.900,01-12.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 23/1/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ANAΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα, 19-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα, 19-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα, 19-2-2013 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Α.Π.: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.02.01/69 & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μονάδα Β Ταχ. /νση: Θεμιστοκλέους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ANAΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΜΜΕ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα