ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 19207 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ /Δ4 Προσθήκες ομάδων προσανατολισμού, τομέων και ειδικοτήτων στα ΕΠΑΛ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α / ) 2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 4186/2013 «Αναδι άρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 193/τ.Α / ) 3. Τις διατάξεις της παρ 5 του άρθρου 25 του Ν. 4203/2013 «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 235/τ. Α / ) 4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/5 (98 Α ). 5. Το Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153/τ.Α / ) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω τών Υπουργών και Υφυπουργών» 6. Την αριθμ /Γ2/ (ΦΕΚ 1644/τ.Β / ) Υπουργική Απόφαση «Ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη λειτουργία τομέων και ειδικοτήτων στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) και ειδικοτήτων στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.)» 7. Την αριθμ /ΣΤ5/ (ΦΕΚ 1667/τΒ / ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Κα θορισμός αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων Κωνσταντίνο Γκιουλέκα και Συμεών Κεδίκογλου» 8. Τις προτάσεις των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τις εισηγήσεις των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκ παίδευσης. 9. Τις γνωμοδοτήσεις των Δημοτικών Συμβουλίων ως ακολούθως: 10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: A) Την προσθήκη ομάδων προσανατολισμού, τομέων και ειδικοτήτων, από το σχολικό έτος , στα πα ρακάτω Επαγγελματικά Λύκεια Δευτεροβάθμιας Εκπαί δευσης κατά Περιφερειακή Διεύθυνση, ως ακολούθως: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΕ ΚΑΙ ΔΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΒΡΟΥ 1ο Ημερήσιο ΕΠΑΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ( ) 1) Η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Ναυτιλιακών Επαγ γελμάτων με τομέα Μηχανικών και ειδικότητα Μηχανι κός εμπορικού ναυτικού 2) Ο ΤΟΜΕΑΣ Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (στην υπάρχουσα ομάδα προσανατολισμού Τεχνολογι κών και εγκαταστάσεων αντιρρύπανσης 3) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Τεχνικός Μηχανικός θερμικών εγκαταστάσεων και μηχανικός τεχνολογίας πετρελαίου και φυσικού αερίου και β) Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης αεροσκαφών (στον υπάρχοντα τομέα Μηχανολογίας) 4) Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Τεχνικός αυτοματισμού (στον υπάρ 3ο Εσπερινό ΕΠΑΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ( ) 1) Ο ΤΟΜΕΑΣ Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυ τοματισμού (στην υπάρχουσα ομάδα προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών) με ειδικότητες: α) Τεχνικός ηλεκτρολογικών συστημάτων, εγκαταστάσεων και δι κτύων και β) Τεχνικός αυτοματισμού 2ο Εσπερινό ΕΠΑΛ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ( )

2 19208 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1ο Ημερήσιο ΕΠΑΛ ΚΑΒΑΛΑΣ ( ) 1) Η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γεωπονίας, τεχνο τεχνολογίας τροφίμων και διατροφής και ειδικότητες: α) Τεχνικός αλιείας και υδατοκαλλιεργειών και β) Τεχνικός τεχνολογίας τροφίμων και ποτών 2) Ο ΤΟΜΕΑΣ Περιβάλλοντος και φυσικών πόρων γικών Εφαρμογών) με ειδικότητα Τεχνικός διαχείρισης 3) Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Τεχνικός Μηχανικός θερμικών εγκα 4) Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Τεχνικός αυτοματισμού (στον υπάρ 2ο Εσπερινό ΕΠΑΛ ΚΑΒΑΛΑΣ ( ) 1) Η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γεωπονίας, τεχνο τεχνολογίας τροφίμων και διατροφής και ειδικότητες: α) Τεχνικός αλιείας και υδατοκαλλιεργειών και β) Τεχνικός τεχνολογίας τροφίμων και ποτών 2) Ο ΤΟΜΕΑΣ Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων γικών Εφαρμογών) με ειδικότητα Τεχνικός διαχείρισης 3) Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Υπάλληλος αποθήκης και συστη μάτων εφοδιασμού (στον υπάρχοντα τομέα Διοίκησης και 4) Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Τεχνικός Μηχανικός θερμικών εγκα 5) Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Τεχνικός αυτοματισμού (στον υπάρ 4ο Ημερήσιο ΕΠΑΛ ΚΑΒΑΛΑΣ ( ) Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Υπάλληλος αποθήκης και συστημάτων εφοδιασμού (στον υπάρχοντα τομέα Διοίκησης και Οι 1ο Ημερήσιο ΕΠΑΛ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ ( ) 3) Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Υπάλληλος εμπορίας και διαφήμισης (στον υπάρχοντα τομέα Διοίκησης και 4) Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Τεχνικός τεχνολογίας τροφίμων και ποτών (στον υπάρχοντα τομέα Γεωπονίας, τεχνολογίας τροφίμων και διατροφής) 1ο Ημερήσιο ΕΠΑΛ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ( ) 1) Η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γεωπονίας, τεχνο τεχνολογίας τροφίμων και διατροφής και ειδικότητες: α) Τεχνικός φυτικής παραγωγής και β) Τεχνικός αλιείας και υδατοκαλλιεργειών 2) Ο ΤΟΜΕΑΣ Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων γικών Εφαρμογών) με ειδικότητα Τεχνικός διαχείρισης 4) Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Τεχνικός Μηχανικός θερμικών εγκα 5) Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Υπάλληλος εμπορίας και διαφήμισης (στον υπάρχοντα τομέα Διοίκησης και ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 1ο Ημερήσιο ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗΣ ( ) 1) Ο ΤΟΜΕΑΣ Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων γικών Εφαρμογών) με ειδικότητα Τεχνικός διαχείρισης 2) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Υπάλληλος αποθήκης και συ 2ο Ημερήσιο ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗΣ ( ) 1ο Εσπερινό ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗΣ ( ) Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Τεχνικός Μηχανικός θερμικών εγκα 1ο Ημερήσιο ΕΠΑΛ ΓΛΑΥΚΗΣ ( ) Η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Διοίκησης και Οικονο μίας με τομέα Διοίκησης και Οικονομίας και ειδικότητα Υπάλληλος διοίκησης και οικονομικών υπηρεσιών ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟ ΔΟΠΗΣ Εσπερινό ΕΠΑΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ( ) 1) Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Τεχνικός Οχημάτων (στον υπάρχοντα τομέα Μηχανολογίας) 2) Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Σχεδιαστής δομικών έργων και γεω πληροφορικής (στον υπάρχοντα τομέα Δομικών Έργων) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΡΑ ΜΑΣ 1ο Ημερήσιο ΕΠΑΛ ΔΡΑΜΑΣ ( ) 1) Ο ΤΟΜΕΑΣ Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (στην

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ο Ημερήσιο ΕΠΑΛ ΔΡΑΜΑΣ ( ) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Υπάλληλος αποθήκης και συ 1ο Ημερήσιο ΕΠΑΛ ΔΟΞΑΤΟΥ ( ) Ο ΤΟΜΕΑΣ Γεωπονίας, τεχνολογίας τροφίμων και δι ατροφής (της υπάρχουσας ομάδας προσανατολισμού Γεωπονίας, τεχνολογίας τροφίμων και διατροφής) με ειδικότητες: α) Τεχνικός φυτικής παραγωγής και β) Τε χνικός τεχνολογίας τροφίμων και ποτών ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΕ ΚΑΙ ΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 1ο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. ΑΘΗΝΩΝ ( ) 1) Ο ΤΟΜΕΑΣ Μηχανολογίας (της υπάρχουσας ομάδας προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών) με ειδικό τητα Τεχνικός Μηχανικός θερμικών εγκαταστάσεων και μηχανικός τεχνολογίας πετρελαίου και φυσικού αερίου 2) Ο ΤΟΜΕΑΣ Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυ τοματισμού (στην υπάρχουσα ομάδα προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών) με ειδικότητες: α) Τεχνικός αυτοματισμού και β) Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοι νωνιών 3) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφο ρικής και β) Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ (στον υπάρ χοντα τομέα 2ο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. ΑΘΗΝΩΝ ( ) 1) Η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Τεχνολογικών Εφαρμογών με τομείς: Α) Πληροφορικής με ειδικότητες: α) Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής και β) Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού και Β) Περιβάλλοντος και φυ σικών πόρων με ειδικότητα Τεχνικός διαχείρισης και ανακύκλωσης 2) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Υπάλληλος διοίκησης και οι κονομικών υπηρεσιών και β) Υπάλληλος εμπορίας και 3) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Τεχνικός φυτικής παραγωγής και β) Τεχνικός δασοπονίας και διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος (στον υπάρχοντα τομέα Γεωπονίας, τε χνολογίας, τροφίμων και διατροφής) 3ο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. ΑΘΗΝΩΝ ( ) 1) Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (στον υπάρχοντα τομέα 3) Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Τεχνικός φυτικής παραγωγής (στον υπάρχοντα τομέα Γεωπονίας, τεχνολογίας, τροφίμων και διατροφής) 4ο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. ΑΘΗΝΩΝ ( ) 1) Ο ΤΟΜΕΑΣ Δομικών έργων (στην υπάρχουσα ομάδα προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών) με ειδικό τητα Σχεδιαστής δομικών έργων και γεωπληροφορικής 2) Ο ΤΟΜΕΑΣ Περιβάλλοντος και φυσικών πόρων (στην και εγκαταστάσεων αντιρρύπανσης 3) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Υπάλληλος αποθήκης και συ 4) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Τεχνικός Εφαρμογών Πληρο 6ο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. ΑΘΗΝΩΝ ( ) 1) Η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Ναυτιλιακών Επαγ γελμάτων με τομέα Μηχανικών και ειδικότητα Μηχανι κός Εμπορικού Ναυτικού 2) Ο ΤΟΜΕΑΣ Περιβάλλοντος και φυσικών πόρων γικών Εφαρμογών) με ειδικότητα Τεχνικός διαχείρισης 3) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ α) Τεχνικός αυτοματισμού και β) Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών (στον υπάρχοντα τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτο 4) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Υπάλληλος εμπορίας και δι αφήμισης και β) Υπάλληλος οικονομίας και διοίκησης 5) Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού (στον υπάρχοντα τομέα πληροφορικής) 9ο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. ΑΘΗΝΩΝ ( ) 1) Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Υπάλληλος εμπορίας και διαφήμισης (στον υπάρχοντα τομέα Διοίκησης και 2) Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Τεχνικός δασοπονίας και διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος (στον υπάρχοντα τομέα Γεω πονίας, τεχνολογίας τροφίμων και διατροφής) 3) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ και β) Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού (στον υπάρχο ντα τομέα 10ο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. ΑΘΗΝΩΝ ( ) 1) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Υπάλληλος αποθήκης και συ στημάτων εφοδιασμού και β) Υπάλληλος οικονομίας και διοίκησης στον τουρισμό (στον υπάρχοντα τομέα Διοίκησης και 2) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ και β) Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού (στον υπάρχο ντα τομέα 1ο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ( ) 1) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφο ρικής και β) Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ (στον υπάρ χοντα τομέα 2) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Τεχνικός μηχανολογικών εγκα ταστάσεων και κατασκευών και β) Τεχνικός Μηχανικός θερμικών εγκαταστάσεων και μηχανικός τεχνολογίας πετρελαίου και φυσικού αερίου (στον υπάρχοντα τομέα Μηχανολογίας)

4 19210 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4) Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Τεχνικός ανθοκομίας και αρχιτε κτονικής τοπίου (στον υπάρχοντα τομέα Γεωπονίας, τεχνολογίας τροφίμων και διατροφής) 2ο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ( ) 1) Η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Τεχνολογικών Εφαρμογών με τομείς: Α) Πληροφορικής με ειδικότητες: α) Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής και β) Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ και Β) Περιβάλλοντος και Φυσι κών Πόρων με ειδικότητες: α) Τεχνικός διαχείρισης και ανακύκλωσης και β) Τεχνικός ελέγχου ρύπανσης και εγκαταστάσεων αντιρρύπανσης 2) Η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γεωπονίας, τεχνο τεχνολογίας τροφίμων και διατροφής και ειδικότητες: α) Τεχνικός φυτικής παραγωγής και β) Τεχνικός δασο πονίας και διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος 3) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Υπάλληλος αποθήκης και συ στημάτων εφοδιασμού, β) Υπάλληλος εμπορίας και δι αφήμισης και γ) Υπάλληλος οικονομίας και διοίκησης 1ο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. ΔΑΦΝΗΣ ( ) 1) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφο ρικής και β) Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ (στον υπάρ χοντα τομέα 2) Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Υπάλληλος εμπορίας και διαφήμισης (στον υπάρχοντα τομέα Διοίκησης και 1ο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ ( ) 4) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Υπάλληλος εμπορίας και δι αφήμισης και β) Υπάλληλος οικονομίας και διοίκησης 1ο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ( ) 1) Η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γεωπονίας, τεχνο τεχνολογίας τροφίμων και διατροφής και ειδικότητες: α) Τεχνικός ανθοκομίας και αρχιτεκτονικής τοπίου και β) Τεχνικός τεχνολογίας τροφίμων και ποτών 2) Ο ΤΟΜΕΑΣ Περιβάλλοντος και φυσικών πόρων (στην εφαρμογών) με ειδικότητα Τεχνικός ελέγχου ρύπανσης 3) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Τεχνικός Εφαρμογών Πληρο φορικής και β) Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού (στον υπάρχοντα τομέα 4) Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Τεχνικός Μηχανικός θερμικών εγκα 5) Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Τεχνικός αυτοματισμού (στον υπάρ 1ο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ( ) 1) Ο ΤΟΜΕΑΣ Περιβάλλοντος και φυσικών πόρων γικών εφαρμογών) με ειδικότητα Τεχνικός διαχείρισης 2) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφο ρικής και β) Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ (στον υπάρ χοντα τομέα 3) Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Τεχνικός Μηχανικός θερμικών εγκα 1ο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. ΥΜΗΤΤΟΥ ( ) 1) Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (στον υπάρχοντα τομέα 2) Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Τεχνικός Εγκαταστάσεων ψύξης αερισμού και κλιματισμού (στον υπάρχοντα τομέα Μη χανολογίας) 3) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Τεχνικός αυτοματισμού και β) Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών (στον υπάρχοντα τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτο 4) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Υπάλληλος αποθήκης και συστη μάτων εφοδιασμού και β) Υπάλληλος οικονομίας και διοίκησης στον τουρισμό (στον υπάρχοντα τομέα Δι οίκησης και 1ο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ( ) 1) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφο ρικής και β) Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ (στον υπάρ χοντα τομέα 2) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Τεχνικός Μηχανικός θερμικών εγκαταστάσεων και μηχανικός τεχνολογίας πετρελαίου και φυσικού αερίου και β) Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης αεροσκαφών (στον υπάρχοντα τομέα Μηχανολογίας) 2ο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ( ) 1) Η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Τεχνολογικών εφαρ μογών με τομείς: Α) Πληροφορικής με ειδικότητες: α) Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ και β) Τεχνικός Εφαρ μογών Λογισμικού, Β) Δομικών Έργων με ειδικότητα Σχεδιαστής δομικών έργων και γεωπληροφορικής και Γ) Περιβάλλοντος και φυσικών πόρων με ειδικότητα Τεχνικός διαχείρισης 2) Η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γεωπονίας, τεχνο τεχνολογίας τροφίμων και διατροφής και ειδικότητα Τεχνικός τεχνολογίας τροφίμων και ποτών 3) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Υπάλληλος αποθήκης και συ στημάτων εφοδιασμού, β) Υπάλληλος εμπορίας και δι αφήμισης και γ) Υπάλληλος οικονομίας και διοίκησης 5ο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. ΑΘΗΝΩΝ ( ) 1) Η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Τεχνολογικών εφαρ μογών με τομείς: Α) Πληροφορικής με ειδικότητες: α)

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ και β) Τεχνικός Εφαρ μογών Πληροφορικής και Β) Περιβάλλοντος και φυσι κών πόρων με ειδικότητες: α) Τεχνικός διαχείρισης και ανακύκλωσης και β) Τεχνικός ελέγχου ρύπανσης και εγκαταστάσεων αντιρρύπανσης 2) Η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γεωπονίας, τεχνο τεχνολογίας τροφίμων και διατροφής και ειδικότητα Τεχνικός τεχνολογίας τροφίμων και ποτών 3) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Υπάλληλος αποθήκης και συ 7ο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. ΑΘΗΝΩΝ ( ) 1) Η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Διοίκησης και Οι κονομίας με τομέα Διοίκησης και Οικονομίας και ει δικότητες: α) Υπάλληλος διοίκησης και οικονομικών υπηρεσιών και β) Υπάλληλος οικονομίας και διοίκησης στον τουρισμό 2) Η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Ναυτιλιακών επαγ γελμάτων με τομέα Μηχανικών και ειδικότητα Μηχανι κός εμπορικού ναυτικού 3) Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ (στον υπάρχοντα τομέα 4) Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Τεχνικός Μηχανικός θερμικών εγκα 5) Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινω νιών (στον υπάρχοντα τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρο νικής και Αυτο 3ο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ( ) φορικής και β) Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού (στον υπάρχοντα τομέα 2) Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης αεροσκα φών (στον υπάρχοντα τομέα Μηχανολογίας) 4) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Υπάλληλος αποθήκης και συ στημάτων εφοδιασμού και β) Υπάλληλος οικονομίας και διοίκησης στον τουρισμό (στον υπάρχοντα τομέα Διοίκησης και ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ 1ο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ( ) εφαρμογών) με ειδικότητες: α) Τεχνικός διαχείρισης 2ο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ( ) 1) Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινω νιών (στον υπάρχοντα τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρο νικής και Αυτο 2) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Υπάλληλος αποθήκης και συ 3) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Τεχνικός ανθοκομίας και αρ χιτεκτονικής τοπίου και β) Τεχνικός τεχνολογίας τρο φίμων και ποτών (στον υπάρχοντα τομέα Γεωπονίας, τεχνολογίας τροφίμων και διατροφής) 3ο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ( ) 1) Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Τεχνικός αυτοματισμού (στον υπάρ 2) Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Υπάλληλος οικονομίας και διοίκησης 1ο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ( ) εφαρμογών) με ειδικότητα Τεχνικός ελέγχου ρύπανσης 2ο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ( ) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Υπάλληλος αποθήκης και συ Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ ( ) Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Τεχνικός δασοπονίας και διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος (στον υπάρχοντα τομέα Γεω πονίας, τεχνολογίας τροφίμων και διατροφής) 1ο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. Ν.ΙΩΝΙΑΣ ( ) εφαρμογών) με ειδικότητα Τεχνικός ελέγχου ρύπανσης 2) Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Τεχνικός Οχημάτων (στον υπάρχο ντα τομέα Μηχανολογίας) 4) H ΕΙΔΙΚΟΤΗΤA Υπάλληλος εμπορίας και διαφήμισης (στον υπάρχοντα τομέα Διοίκησης και 1ο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ( ) 1) Η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Ναυτιλιακών επαγ γελμάτων με τομείς: Α) Πλοιάρχων με ειδικότητα Πλοί αρχος εμπορικού ναυτικού και Β) Μηχανικών με ειδικό τητα Μηχανικός εμπορικού ναυτικού 7ο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ( )

6 19212 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3) H ΕΙΔΙΚΟΤΗΤA Υπάλληλος εμπορίας και διαφήμισης (στον υπάρχοντα τομέα Διοίκησης και 2ο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Ν.ΙΩΝΙΑΣ ( ) 1) Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Τεχνικός αυτοματισμού (στον υπάρ 2) Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Τεχνικός μηχανολογικών εγκατα στάσεων και κατασκευών (στον υπάρχοντα τομέα Μη χανολογίας) 3) Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Υπάλληλος οικονομίας και διοίκησης ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ 1ο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ( ) Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Τεχνικός αυτοματισμού (στον υπάρ 3ο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ( ) 1) Ο ΤΟΜΕΑΣ Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυ τοματισμού (στην υπάρχουσα ομάδα προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών) με ειδικότητα Τεχνικός αυ τοματισμού 2) H ΕΙΔΙΚΟΤΗΤA Υπάλληλος εμπορίας και διαφήμισης (στον υπάρχοντα τομέα Διοίκησης και 1ο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ( ) H ΕΙΔΙΚΟΤΗΤA Υπάλληλος εμπορίας και διαφήμισης (στον υπάρχοντα τομέα Διοίκησης και 1ο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ( ) H ΕΙΔΙΚΟΤΗΤA Υπάλληλος αποθήκης και συστημάτων εφοδιασμού (στον υπάρχοντα τομέα Διοίκησης και 1ο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. ΑΙΓΑΛΕΩ ( ) 1) Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Τεχνικός αυτοματισμού (στον υπάρ 2) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Τεχνικός φυτικής παραγωγής και β) Τεχνικός ανθοκομίας και αρχιτεκτονικής τοπίου (στον υπάρχοντα τομέα Γεωπονίας, τεχνολογίας τρο φίμων και διατροφής) 2ο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. ΑΙΓΑΛΕΩ ( ) 1) Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης αεροσκα φών (στον υπάρχοντα τομέα Μηχανολογίας) 2) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Υπάλληλος αποθήκης και συ 1ο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. ΙΛΙΟΥ ( ) Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Τεχνικός Μηχανικός θερμικών εγκα 2ο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. ΙΛΙΟΥ ( ) 1) Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Υπάλληλος αποθήκης και συστη μάτων εφοδιασμού (στον υπάρχοντα τομέα Διοίκησης και 2) Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Τεχνικός φυτικής παραγωγής (στον υπάρχοντα τομέα Γεωπονίας, τεχνολογίας, τροφίμων και διατροφής) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑ ΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. ΑΧΑΡΝΩΝ ( ) 2) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Υπάλληλος αποθήκης και συ 3) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Τεχνικός δασοπονίας και διαχεί ρισης φυσικού περιβάλλοντος (στον υπάρχοντα τομέα Γεωπονίας, τεχνολογίας τροφίμων και διατροφής) 2ο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. ΑΧΑΡΝΩΝ ( ) 1) Ο ΤΟΜΕΑΣ Περιβάλλοντος και φυσικών πόρων γικών εφαρμογών) με ειδικότητα Τεχνικός διαχείρισης 1ο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. ΑΧΑΡΝΩΝ ( ) εφαρμογών) με ειδικότητες: α) Τεχνικός διαχείρισης 2ο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. ΑΧΑΡΝΩΝ ( ) 2) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Υπάλληλος αποθήκης και συ 3) Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Τεχνικός δασοπονίας και διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος (στον υπάρχοντα τομέα Γεω πονίας, τεχνολογίας τροφίμων και διατροφής)

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ( ) εφαρμογών) με ειδικότητες: α) Τεχνικός διαχείρισης 2) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Τεχνικός Εφαρμογών Πληρο 3) Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Τεχνικός Μηχανικός θερμικών εγκα 4) Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Τεχνικός αυτοματισμού (στον υπάρ χοντα τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτο 5) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Υπάλληλος αποθήκης και συ 1ο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΩΡΩΠΟΥ ( ) εφαρμογών) με ειδικότητες: α) Τεχνικός διαχείρισης 2) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφο ρικής και β) Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ (στον υπάρ χοντα τομέα 3) Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Τεχνικός Μηχανικός θερμικών εγκα 4) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Υπάλληλος αποθήκης και συ 1ο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ ( ) 1) Ο ΤΟΜΕΑΣ Περιβάλλοντος και φυσικών πόρων γικών εφαρμογών) με ειδικότητα Τεχνικός διαχείρισης 2) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Τεχνικός Εφαρμογών Πληρο φορικής και β) Τεχνικός εφαρμογών λογισμικού (στον υπάρχοντα τομέα 3) Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Τεχνικός Μηχανικός θερμικών εγκα 4) Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Τεχνικός αυτοματισμού (στον υπάρ 5) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Υπάλληλος αποθήκης και συ 6) Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Τεχνικός δασοπονίας και διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος (στον υπάρχοντα τομέα Γεω πονίας, τεχνολογίας τροφίμων και διατροφής) 1ο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ ( ) 1) Ο ΤΟΜΕΑΣ Περιβάλλοντος και φυσικών πόρων γικών εφαρμογών) με ειδικότητα Τεχνικός διαχείρισης 2) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφο ρικής και β) Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ (στον υπάρ χοντα τομέα 3) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Τεχνικός αυτοματισμού και β) Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών (στον υπάρχοντα τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτο 4) Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Υπάλληλος αποθήκης και συστη μάτων εφοδιασμού (στον υπάρχοντα τομέα Διοίκησης και 1ο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. ΡΑΦΗΝΑΣ ( ) εφαρμογών) με ειδικότητες: α) Τεχνικός διαχείρισης 2) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Τεχνικός Εφαρμογών Πληρο φορικής και β) Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού (στον υπάρχοντα τομέα 4) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Υπάλληλος αποθήκης και συ 1ο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. ΒΑΡΗΣ ( ) εφαρμογών) με ειδικότητες: α) Τεχνικός διαχείρισης 2) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Τεχνικός Εφαρμογών Πληρο φορικής και β) Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού (στον υπάρχοντα τομέα 3) Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Τεχνικός Μηχανικός θερμικών εγκα 4) Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Τεχνικός αυτοματισμού (στον υπάρ 5) Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Υπάλληλος εμπορίας και διαφήμισης (στον υπάρχοντα τομέα Διοίκησης και 1ο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. ΛΑΥΡΙΟΥ ( ) εφαρμογών) με ειδικότητες: α) Τεχνικός διαχείρισης 2) Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (στον υπάρχοντα τομέα 4) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Υπάλληλος αποθήκης και συ

8 19214 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ( ) 1) Ο ΤΟΜΕΑΣ Περιβάλλοντος και φυσικών πόρων γικών εφαρμογών) με ειδικότητα Τεχνικός διαχείρισης 2) Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Τεχνικός Οχημάτων (στον υπάρχο ντα τομέα μηχανολογίας) 2ο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ( ) 1) Η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Τεχνολογικών εφαρ μογών με τομείς: Α) Πληροφορικής με ειδικότητες: α) Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής και β) Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ, Β) Μηχανολογίας με ειδικότητα Τεχνι κός Μηχανικός θερμικών εγκαταστάσεων και μηχανικός τεχνολογίας πετρελαίου και φυσικού αερίου 2) Η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Διοίκησης και Οικο νομίας με τομέα Διοίκησης και Οικονομίας και ειδικότη τες: α) Υπάλληλος διοίκησης και οικονομικών υπηρεσιών, β) Υπάλληλος αποθήκης και συστημάτων εφοδιασμού, γ) Υπάλληλος εμπορίας και διαφήμισης και δ) Υπάλληλος οικονομίας και διοίκησης στον τουρισμό 3) Η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Ναυτιλιακών Επαγ γελμάτων με τομέα Μηχανικών και ειδικότητα Μηχανι κός εμπορικού ναυτικού 1ο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ( ) Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Υπάλληλος αποθήκης και συστημάτων εφοδιασμού (στον υπάρχοντα τομέα Διοίκησης και Οι 1ο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. ΜΕΓΑΡΩΝ ( ) 1) Ο ΤΟΜΕΑΣ Περιβάλλοντος και φυσικών πόρων γικών εφαρμογών) με ειδικότητα Τεχνικός διαχείρισης 2) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Τεχνικός φυτικής παραγωγής και β) Τεχνικός ανθοκομίας και αρχιτεκτονικής τοπίου (στον υπάρχοντα τομέα Γεωπονίας, τεχνολογίας τρο φίμων και διατροφής) 1ο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ( ) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Υπάλληλος αποθήκης και συ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 1ο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. ΠΕΙΡΑΙΑ ( ) 1) Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Τεχνικός αυτοματισμού (στον υπάρ 2) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Υπάλληλος αποθήκης και συ 3) Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Τεχνικός ανθοκομίας και αρχιτε κτονικής τοπίου (στον υπάρχοντα τομέα Γεωπονίας, τεχνολογίας τροφίμων και διατροφής) 2ο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. ΠΕΙΡΑΙΑ ( ) εφαρμογών) με ειδικότητες: α) Τεχνικός διαχείρισης 2) Ο ΤΟΜΕΑΣ Μηχανικών (στην υπάρχουσα ομάδα προσανατολισμού Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων) με ει δικότητα Μηχανικός εμπορικού ναυτικού 7ο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. ΠΕΙΡΑΙΑ ( ) 1) Η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Ναυτιλιακών Επαγ γελμάτων με τομέα Μηχανικών και ειδικότητα Μηχανι κός εμπορικού ναυτικού 4) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Υπάλληλος αποθήκης και συ στημάτων εφοδιασμού, β) Υπάλληλος οικονομίας και διοίκησης στον τουρισμό και γ) Υπάλληλος εμπορίας και διαφήμισης (στον υπάρχοντα τομέα Διοίκησης και Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ( ) 1) Ο ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ (στην υπάρχουσα ομάδα προσανατολισμού Τεχνολογικών εφαρμογών) με ειδικότητα Τεχνικός Μηχανικός θερμικών εγκατα στάσεων και μηχανικός τεχνολογίας πετρελαίου και φυσικού αερίου 2) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Υπάλληλος αποθήκης και συ διαφήμισης (στον υπάρχοντα τομέα Διοίκησης και 1ο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ( ) Προστίθενται 1) Ο ΤΟΜΕΑΣ Περιβάλλοντος και φυσικών πόρων γικών εφαρμογών) με ειδικότητα Τεχνικός διαχείρισης 2) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Τεχνικός Μηχανικός θερμικών εγκαταστάσεων και μηχανικός τεχνολογίας πετρελαίου και φυσικού αερίου και β) Τεχνικός Οχημάτων (στον υπάρχοντα τομέα Μηχανολογίας) 1ο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ( ) Προστίθενται 1) Ο ΤΟΜΕΑΣ Περιβάλλοντος και φυσικών πόρων γικών εφαρμογών) με ειδικότητα Τεχνικός διαχείρισης 2) Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Υπάλληλος εμπορίας και διαφήμισης (στον υπάρχοντα τομέα Διοίκησης και 1ο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ( ) Προστίθενται

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ) Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Υπάλληλος εμπορίας και διαφήμισης (στον υπάρχοντα τομέα Διοίκησης και 1ο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ( ) Προστίθενται 1) Η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Ναυτιλιακών Επαγ γελμάτων με τομέα Μηχανικών και ειδικότητα Μηχανι κός εμπορικού ναυτικού 4) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Υπάλληλος αποθήκης και συ στημάτων εφοδιασμού, β) Υπάλληλος εμπορίας και δι αφήμισης και γ) Υπάλληλος οικονομίας και διοίκησης 1ο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. ΑΙΓΙΝΑΣ ( ) 1) Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Τεχνικός αυτοματισμού (στον υπάρ χοντα τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτο 2) Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Υπάλληλος εμπορίας και διαφήμισης (στον υπάρχοντα τομέα Διοίκησης και ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΕ ΚΑΙ ΔΕ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ 1ο Ημερήσιο ΕΠΑΛ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ( ) H ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Τεχνικός τεχνολογίας τροφίμων και ποτών (στον υπάρχοντα τομέα Γεωπονίας, τεχνολογίας τροφίμων και διατροφής) 1ο Εσπερινό ΕΠΑΛ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ( ) Ο ΤΟΜΕΑΣ Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτο ματισμού (στην υπάρχουσα ομάδα προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών) με ειδικότητες: α) Τεχνικός Ηλεκτρονικών και υπολογιστικών συστημάτων, εγκατα στάσεων και β) Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών 1ο Ημερήσιο ΕΠΑΛ ΜΥΡΙΝΑΣ ΛΗΜΝΟΥ ( ) 1) Ο ΤΟΜΕΑΣ Πληροφορικής (στην υπάρχουσα ομάδα προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών) με ειδι κότητες: α) Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής β) Τε χνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ και γ) Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού 2) Ο ΤΟΜΕΑΣ Διοίκησης και Οικονομίας (στην υπάρ χουσα ομάδα προσανατολισμού Διοίκησης και Οικο νομίας) με ειδικότητες: α) Υπάλληλος αποθήκης και συστημάτων εφοδιασμού και β) Υπάλληλος εμπορίας και διαφήμισης ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΑΜΟΥ 1ο Ημερήσιο ΕΠΑΛ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ ΣΑΜΟΥ ( ) 1) Ο ΤΟΜΕΑΣ Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυ τοματισμού (στην υπάρχουσα ομάδα προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών) με ειδικότητα Τεχνικός Ηλε κτρονικών και υπολογιστικών συστημάτων, εγκαταστά σεων 2) Ο ΤΟΜΕΑΣ Γεωπονίας, τεχνολογίας τροφίμων και διατροφής (της υπάρχουσας ομάδας προσανατολισμού Γεωπονίας, τεχνολογίας τροφίμων και διατροφής) με ειδικότητες: α) Τεχνικός φυτικής παραγωγής και β) Τε χνικός τεχνολογίας τροφίμων και ποτών Ημερήσιο ΕΠΑΛ ΣΑΜΟΥ ΜΑΥΡΟΓΕΝΕΙΟ ( ) 1) Ο ΤΟΜΕΑΣ Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυ τοματισμού (στην υπάρχουσα ομάδα προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών) με ειδικότητα Τεχνικός αυ τοματισμού 2) Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (στον υπάρχοντα τομέα πληροφορικής) 3) Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Τεχνικός Μηχανικός θερμικών εγκα 4) Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Υπάλληλος εμπορίας και διαφήμισης (στον υπάρχοντα τομέα Διοίκησης και 1ο Ημερήσιο ΕΠΑΛ ΕΥΔΗΛΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ ( ) 1) Ο ΤΟΜΕΑΣ Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυ τοματισμού (στην υπάρχουσα ομάδα προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών) με ειδικότητες: α) Τεχνικός ηλεκτρολογικών συστημάτων, εγκαταστάσεων και δι κτύων και β) Τεχνικός αυτοματισμού 3) Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Υπάλληλος εμπορίας και διαφήμισης (στον υπάρχοντα τομέα Διοίκησης και Εσπερινό ΕΠΑΛ ΒΑΘΥ ΣΑΜΟΥ ( ) 1) Ο ΤΟΜΕΑΣ Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυ τοματισμού (στην υπάρχουσα ομάδα προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών) με ειδικότητα Τεχνικός ηλε κτρολογικών συστημάτων, εγκαταστάσεων και δικτύων 2) Ο ΤΟΜΕΑΣ Πληροφορικής (στην υπάρχουσα ομάδα προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών) με ειδι κότητα Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ 3) Ο ΤΟΜΕΑΣ Διοίκησης και Οικονομίας (στην υπάρ χουσα ομάδα προσανατολισμού Διοίκησης και Οικο νομίας) με ειδικότητες: α) Υπάλληλος αποθήκης και συστημάτων εφοδιασμού, β) Υπάλληλος διοίκησης και οικονομικών υπηρεσιών και γ) Υπάλληλος οικονομίας και διοίκησης στον τουρισμό ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΙΟΥ 1ο Ημερήσιο ΕΠΑΛ ΧΙΟΥ ( ) 1) Ο ΤΟΜΕΑΣ Μηχανολογίας (στην υπάρχουσα ομάδα προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών) με ειδικό τητα Τεχνικός Μηχανικός θερμικών εγκαταστάσεων και μηχανικός τεχνολογίας πετρελαίου και φυσικού αερίου 2) Ο ΤΟΜΕΑΣ Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυ τοματισμού (στην υπάρχουσα ομάδα προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών) με ειδικότητα Τεχνικός Αυ τοματισμού 3) Ο ΤΟΜΕΑΣ Διοίκησης και Οικονομίας (στην υπάρ χουσα ομάδα προσανατολισμού Διοίκησης και Οικονο μίας) με ειδικότητα Υπάλληλος εμπορίας και διαφήμισης 4) Ο ΤΟΜΕΑΣ Γεωπονίας, τεχνολογίας τροφίμων και διατροφής (της υπάρχουσας ομάδας προσανατολισμού

10 19216 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Γεωπονίας, τεχνολογίας τροφίμων και διατροφής) με ειδικότητες: α) Τεχνικός φυτικής παραγωγής, β) Τεχνικός τεχνολογίας τροφίμων και ποτών και γ) Δασοπονίας και φυσικού περιβάλλοντος ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΕ ΚΑΙ ΔΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΛΕΙΑΣ 1ο Ημερήσιο ΕΠΑΛ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ ( ) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ (στον υπάρ χοντα τομέα 1ο Ημερήσιο ΕΠΑΛ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ( ) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφο ρικής, β) Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ και γ) Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού (στον υπάρχοντα τομέα Πλη ροφορικής) 1ο Ημερήσιο ΕΠΑΛ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ( ) 1) Η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Ναυτιλιακών Επαγ γελμάτων με τομείς: Α) Πλοιάρχων με ειδικότητα Πλοί αρχος εμπορικού ναυτικού και Β) Μηχανικών με ειδικό τητα Μηχανικός εμπορικού ναυτικού 2) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Τεχνικός Εφαρμογών Πληρο 2ο Ημερήσιο ΕΠΑΛ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ( ) 1) Η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γεωπονίας, τεχνο τεχνολογίας τροφίμων και διατροφής και ειδικότητες: α) Τεχνικός φυτικής παραγωγής, β) Τεχνικός ανθοκομίας και αρχιτεκτονικής τοπίου και γ) Τεχνικός τεχνολογίας τροφίμων και ποτών 2) Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Υπάλληλος εμπορίας και διαφήμισης (στον υπάρχοντα τομέα Διοίκησης και 1ο Ημερήσιο ΕΠΑΛ ΠΥΡΓΟΥ ( ) 2ο Ημερήσιο ΕΠΑΛ ΠΥΡΓΟΥ ( ) 1) Η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Τεχνολογικών Εφαρμογών με τομέα Πληροφορικής και ειδικότητες: α) Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής και β) Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού 2) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Υπάλληλος αποθήκης και συ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1ο Ημερήσιο ΕΠΑΛ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ( ) 1) Η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γεωπονίας, τεχνο λογίας τροφίμων και διατροφής 2) Ο ΤΟΜΕΑΣ Περιβάλλοντος και φυσικών πόρων (στην εφαρμογών) με ειδικότητες: α) Τεχνικός διαχείρισης 3) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ α) Τεχνικός αυτοματισμού και β) Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών (στον υπάρχοντα τομέα Ηλεκτρολογίας, ηλεκτρονικής και αυτο 4) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Τεχνικός μηχανολογικών εγκα ταστάσεων και κατασκευών και β) Τεχνικός Μηχανικός θερμικών εγκαταστάσεων και μηχανικός τεχνολογίας πετρελαίου και φυσικού αερίου (στον υπάρχοντα τομέα Μηχανολογίας) 5) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Υπάλληλος αποθήκης και συ 1ο Ημερήσιο ΕΠΑΛ ΚΑΤΟΧΗΣ ( ) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Τεχνικός αλιείας και υδατοκαλ λιεργειών και β) Τεχνικός δασοπονίας και διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος (στον υπάρχοντα τομέα Γεω πονίας, τεχνολογίας τροφίμων και διατροφής) 1ο Ημερήσιο ΕΠΑΛ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ( ) 1) Η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γεωπονίας, τεχνο τεχνολογίας τροφίμων και διατροφής και ειδικότητες: α) Τεχνικός τεχνολογίας τροφίμων και ποτών και β) Τεχνι κός δασοπονίας και διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος 2) Ο ΤΟΜΕΑΣ Περιβάλλοντος και φυσικών πόρων γικών εφαρμογών) με ειδικότητα Τεχνικός διαχείρισης 3) Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Τεχνικός Μηχανικός θερμικών εγκα 4) Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Υπάλληλος αποθήκης και συστη μάτων εφοδιασμού (στον υπάρχοντα τομέα Διοίκησης και 1ο Ημερήσιο ΕΠΑΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ( ) 3) Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Υπάλληλος εμπορίας και διαφήμισης (στον υπάρχοντα τομέα Διοίκησης και 2ο Ημερήσιο ΕΠΑΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ( ) 1) Η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Διοίκησης και Οι κονομίας με τομέα Διοίκησης και Οικονομίας με ει δικότητες: α) Υπάλληλος διοίκησης και οικονομικών υπηρεσιών, β) Υπάλληλος αποθήκης και συστημάτων εφοδιασμού και γ) Υπάλληλος οικονομίας και διοίκησης στον τουρισμό

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ) Η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γεωπονίας, τεχνο λογίας τροφίμων και διατροφής 3) Ο ΤΟΜΕΑΣ Περιβάλλοντος και φυσικών πόρων (στην υπάρχουσα ομάδα προσανατολισμού Τεχνολογι κών εφαρμογών) με ειδικότητες: α) Τεχνικός διαχείρισης και εγκαταστάσεων αντιρρύπανσης 4) Ο ΤΟΜΕΑΣ Δομικών Έργων (στην υπάρχουσα ομάδα προσανατολισμού Τεχνολογικών εφαρμογών) με ειδικό τητα Σχεδιαστής δομικών έργων και γεωπληροφορικής 1ο Ημερήσιο ΕΠΑΛ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ( ) 1) Η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γεωπονίας, τεχνο λογίας τροφίμων και διατροφής 2) Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Υπάλληλος εμπορίας και διαφήμισης (στον υπάρχοντα τομέα Διοίκησης και 1ο Ημερήσιο ΕΠΑΛ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ ( ) Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Υπάλληλος αποθήκης και συστημάτων εφοδιασμού (στον υπάρχοντα τομέα Διοίκησης και Οι 1ο Ημερήσιο ΕΠΑΛ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ( ) 1) Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Τεχνικός αυτοματισμού (στον υπάρ 2) Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Υπάλληλος εμπορίας και διαφήμισης (στον υπάρχοντα τομέα Διοίκησης και 1ο Ημερήσιο ΕΠΑΛ ΒΟΝΙΤΣΑΣ ( ) εφαρμογών) με ειδικότητες: α) Τεχνικός διαχείρισης 2) Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Υπάλληλος αποθήκης και συστη μάτων εφοδιασμού (στον υπάρχοντα τομέα Διοίκησης και 3) Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Τεχνικός αλιείας και υδατοκαλλιερ γειών (στον υπάρχοντα τομέα Γεωπονίας, τεχνολογίας τροφίμων και διατροφής) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 1ο Ημερήσιο ΕΠΑΛ ΠΑΤΡΑΣ ( ) εφαρμογών) με ειδικότητα Τεχνικός ελέγχου ρύπανσης 7ο Ημερήσιο ΕΠΑΛ ΠΑΤΡΑΣ ( ) 1) Η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Τεχνολογικών Εφαρμογών με ειδικότητες: α) Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής και β) Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού (στον υπάρχοντα τομέα 2) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Υπάλληλος αποθήκης και συ 3) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Τεχνικός φυτικής παραγωγής και β) Τεχνικός τεχνολογίας τροφίμων και ποτών (στον υπάρχοντα τομέα Γεωπονίας, τεχνολογίας τροφίμων και διατροφής) 9ο Εσπερινό ΕΠΑΛ ΠΑΤΡΑΣ ( ) εφαρμογών) με ειδικότητα Τεχνικός ελέγχου ρύπανσης 2ο Ημερήσιο ΕΠΑΛ ΠΑΤΡΑΣ ( ) 1) Ο ΤΟΜΕΑΣ Περιβάλλοντος και φυσικών πόρων γικών εφαρμογών) με ειδικότητα Τεχνικός διαχείρισης 2) Ο ΤΟΜΕΑΣ Δομικών Έργων (στην υπάρχουσα ομάδα προσανατολισμού Τεχνολογικών εφαρμογών) με ειδικό τητα Σχεδιαστής δομικών έργων και γεωπληροφορικής 4) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Τεχνικός Μηχανικός θερμικών εγκαταστάσεων και μηχανικός τεχνολογίας πετρελαίου και φυσικού αερίου και β) Τεχνικός Οχημάτων (στον υπάρχοντα τομέα Μηχανολογίας) 6ο Ημερήσιο ΕΠΑΛ ΠΑΤΡΑΣ ( ) 1) Η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Τεχνολογικών Εφαρμογών με ειδικότητες: α) Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής β) Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ και γ) Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού (στον υπάρχοντα το μέα 2) Η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γεωπονίας, τεχνο τεχνολογίας τροφίμων και διατροφής και ειδικότητες: α) Τεχνικός ανθοκομίας και αρχιτεκτονικής τοπίου και β) Τεχνικός δασοπονίας και διαχείρισης φυσικού περι βάλλοντος 3) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Υπάλληλος αποθήκης και συ 5ο Εσπερινό ΕΠΑΛ ΠΑΤΡΑΣ ( ) 1) Ο ΤΟΜΕΑΣ Περιβάλλοντος και φυσικών πόρων γικών εφαρμογών) με ειδικότητα Τεχνικός διαχείρισης 2) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Τεχνικός Μηχανικός θερμικών εγκαταστάσεων και μηχανικός τεχνολογίας πετρελαίου και φυσικού αερίου και β) Τεχνικός Οχημάτων (στον υπάρχοντα τομέα Μηχανολογίας) 3) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφο ρικής και β) Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ (στον υπάρ χοντα τομέα 4) Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Υπάλληλος οικονομίας και διοίκησης

12 19218 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1ο Ημερήσιο ΕΠΑΛ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ( ) 1) Η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Τεχνολογικών Εφαρμογών με ειδικότητα Τεχνικός Εφαρμογών Πλη ροφορικής (στον υπάρχοντα τομέα 2) Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Υπάλληλος εμπορίας και διαφήμισης (στον υπάρχοντα τομέα Διοίκησης και 4ο Ημερήσιο ΕΠΑΛ ΠΑΤΡΑΣ ( ) 1) Ο ΤΟΜΕΑΣ Μηχανικών (στην υπάρχουσα ομάδα προσανατολισμού Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων) με ει δικότητα Μηχανικός εμπορικού ναυτικού 2) Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Υπάλληλος διοίκησης και οικονομι κών υπηρεσιών (στον υπάρχοντα τομέα Διοίκησης και 3) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Τεχνικός φυτικής παραγωγής και β) Τεχνικός ζωικής παραγωγής (στον υπάρχοντα το μέα Γεωπονίας, τεχνολογίας τροφίμων και διατροφής) 3ο Εσπερινό ΕΠΑΛ ΠΑΤΡΑΣ ( ) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Υπάλληλος αποθήκης και συ Ημερήσιο ΕΠΑΛ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ( ) 1) Η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Τεχνολογικών Εφαρμογών με ειδικότητα Τεχνικός Εφαρμογών Πλη ροφορικής (στον υπάρχοντα τομέα 2) Ο ΤΟΜΕΑΣ Διοίκησης και Οικονομίας (στην υπάρ χουσα ομάδα προσανατολισμού Διοίκησης και Οικονομί ας) με ειδικότητα Υπάλληλος διοίκησης και οικονομικών υπηρεσιών 1ο Ημερήσιο ΕΠΑΛ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ ( ) 1) Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (στον υπάρχοντα τομέα 2) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Τεχνικός φυτικής παραγωγής και β) Τεχνικός ζωικής παραγωγής (στον υπάρχοντα το μέα Γεωπονίας, τεχνολογίας τροφίμων και διατροφής) 1ο Ημερήσιο ΕΠΑΛ ΑΙΓΙΟΥ ( ) 1) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφο ρικής και β) Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ (στον υπάρ χοντα τομέα 2) Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Υπάλληλος εμπορίας και διαφήμισης (στον υπάρχοντα τομέα Διοίκησης και 2ο Εσπερινό ΕΠΑΛ ΑΙΓΙΟΥ ( ) Ο ΤΟΜΕΑΣ Πληροφορικής με ειδικότητα Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (στην υπάρχουσα ομάδα προσανατολισμού Τεχνολογικών εφαρμογών) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΕ ΚΑΙ ΔΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 1ο Ημερήσιο ΕΠΑΛ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ( ) 1) Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Τεχνικός αυτοματισμού (στον υπάρ 2) Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Υπάλληλος εμπορίας και διαφήμισης (στον υπάρχοντα τομέα Διοίκησης και 3) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Τεχνικός ανθοκομίας και αρ χιτεκτονικής τοπίου και β) Τεχνικός τεχνολογίας τρο φίμων και ποτών (στον υπάρχοντα τομέα Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής) 1ο Ημερήσιο ΕΠΑΛ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ( ) 1) Ο ΤΟΜΕΑΣ Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυ τοματισμού (στην υπάρχουσα ομάδα προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών) με ειδικότητες: α) Τεχνικός ηλεκτρολογικών συστημάτων, εγκαταστάσεων και δι κτύων και β) Τεχνικός αυτοματισμού 2) Ο ΤΟΜΕΑΣ Διοίκησης και Οικονομίας (στην υπάρ χουσα ομάδα προσανατολισμού Διοίκησης και Οικο νομίας) με ειδικότητες: α) Υπάλληλος διοίκησης και οικονομικών υπηρεσιών, β) Υπάλληλος αποθήκης και συστημάτων εφοδιασμού, γ) Υπάλληλος εμπορίας και διαφήμισης και δ) Υπάλληλος οικονομίας και διοίκησης στον τουρισμό ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Ημερήσιο ΕΠΑΛ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ( ) 2) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Τεχνικός αυτοματισμού και β) Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών (στον υπάρχοντα τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτο 3) Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Υπάλληλος αποθήκης και συστη μάτων εφοδιασμού (στον υπάρχοντα τομέα Διοίκησης και 4) Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Τεχνικός τεχνολογίας τροφίμων και ποτών (στον υπάρχοντα τομέα Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής) 1ο Ημερήσιο ΕΠΑΛ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ( ) 1) Η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Διοίκησης και Οι κονομίας με τομέα Διοίκησης και Οικονομίας και ειδι κότητα Υπάλληλος εμπορίας και διαφήμισης 2) Η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γεωπονίας, Τεχνο λογίας Τροφίμων και Διατροφής με τομέα Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής και ειδικότητες: α) Τεχνικός φυτικής παραγωγής και β) Τεχνικός ανθο κομίας και αρχιτεκτονικής τοπίου 3) Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Τεχνικός Μηχανικός θερμικών εγκα ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟ ΖΑΝΗΣ 1ο Ημερήσιο ΕΠΑΛ ΚΟΖΑΝΗΣ ( ) 1) Ο ΤΟΜΕΑΣ Πληροφορικής (στην υπάρχουσα ομάδα προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών) με ειδι κότητες: α) Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής, β) Τε χνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ και γ) Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού 2) Ο ΤΟΜΕΑΣ Περιβάλλοντος και φυσικών πόρων (στην

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ) Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Τεχνικός Μηχανικός θερμικών εγκα 4) Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Τεχνικός αυτοματισμού (στον υπάρ 2ο Ημερήσιο ΕΠΑΛ ΚΟΖΑΝΗΣ ( ) 2) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Τεχνικός Εφαρμογών Πληρο 3) Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Υπάλληλος οικονομίας και διοίκησης 4) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Τεχνικός φυτικής παραγωγής και β) Τεχνικός ζωικής παραγωγής (στον υπάρχοντα το μέα Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής) 4ο Εσπερινό ΕΠΑΛ ΚΟΖΑΝΗΣ ( ) 1) Η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γεωπονίας, Τεχνο λογίας Τροφίμων και Διατροφής με τομέα Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής και ειδικότητες: α) Τεχνικός φυτικής παραγωγής, β) Τεχνικός ζωικής παραγωγής και γ) Τεχνικός τεχνολογίας τροφίμων και ποτών 2) Η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Ναυτιλιακών Επαγ γελμάτων με τομέα Μηχανικών και ειδικότητα Μηχανι κός εμπορικού ναυτικού 3) Ο ΤΟΜΕΑΣ Δομικών Έργων (στην υπάρχουσα ομάδα προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών) με ειδικό τητα Σχεδιαστής δομικών έργων και γεωπληροφορικής 4) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Τεχνικός Εφαρμογών Πληρο 5) Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Τεχνικός Μηχανικός θερμικών εγκα 6) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Τεχνικός Ηλεκτρονικών και υπο λογιστικών συστημάτων, εγκαταστάσεων, β) Τεχνικός αυτοματισμού και γ) Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινω νιών (στον υπάρχοντα τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρο νικής και Αυτο 7) Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Υπάλληλος αποθήκης και συστη μάτων εφοδιασμού (στον υπάρχοντα τομέα Διοίκησης και 1o Ημερήσιο ΕΠΑΛ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ( ) 2ο Ημερήσιο ΕΠΑΛ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ( ) 2) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Υπάλληλος αποθήκης και συ στημάτων εφοδιασμού, β) Υπάλληλος εμπορίας και δι αφήμισης και γ) Υπάλληλος οικονομίας και διοίκησης 3) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Τεχνικός φυτικής παραγωγής και β) Τεχνικός δασοπονίας και διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος (στον υπάρχοντα τομέα Γεωπονίας, Τε χνολογίας Τροφίμων και Διατροφής) 3ο Εσπερινό ΕΠΑΛ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ( ) 2) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Τεχνικός Εφαρμογών Πληρο 3) Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Τεχνικός Μηχανικός θερμικών εγκα 4) Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Τεχνικός αυτοματισμού (στον υπάρ 5) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Υπάλληλος αποθήκης και συ στημάτων εφοδιασμού, β) Υπάλληλος εμπορίας και δι αφήμισης και γ) Υπάλληλος οικονομίας και διοίκησης 6) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Τεχνικός φυτικής παραγωγής, β) Τεχνικός ζωικής παραγωγής και γ) Τεχνικός δασο πονίας και διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος (στον υπάρχοντα τομέα Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής) 1ο Ημερήσιο ΕΠΑΛ ΣΕΡΒΙΩΝ ( ) 2) Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Τεχνικός φυτικής παραγωγής (στον υπάρχοντα τομέα Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής) 1ο Ημερήσιο ΕΠΑΛ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ( ) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφο ρικής, β) Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ και γ) Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού (στον υπάρχοντα τομέα Πλη ροφορικής) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 1ο Ημερήσιο ΕΠΑΛ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ( )

14 19220 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1) Ο ΤΟΜΕΑΣ Δομικών Έργων (στην υπάρχουσα ομάδα προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών) με ειδικό τητα Σχεδιαστής δομικών έργων και γεωπληροφορικής 2) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Τεχνικός Μηχανικός θερμικών εγκαταστάσεων και μηχανικός τεχνολογίας πετρελαίου και φυσικού αερίου και β) Τεχνικός Εγκαταστάσεων ψύ ξης αερισμού και κλιματισμού (στον υπάρχοντα τομέα Μηχανολογίας) 4) Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Υπάλληλος εμπορίας και διαφήμισης (στον υπάρχοντα τομέα Διοίκησης και 5) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Τεχνικός φυτικής παραγωγής και β) Τεχνικός δασοπονίας και διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος (στον υπάρχοντα τομέα Γεωπονίας, Τε χνολογίας Τροφίμων και Διατροφής) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΕ ΚΑΙ ΔΕ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΤΑΣ 1ο Ημερήσιο ΕΠΑΛ ΑΡΤΑΣ ( ) 2) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ και γ) Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού (στον υπάρχο ντα τομέα 3) Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Τεχνικός Μηχανικός θερμικών εγκα 4) Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Τεχνικός αυτοματισμού (στον υπάρ 5) Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Υπάλληλος εμπορίας και διαφήμισης (στον υπάρχοντα τομέα Διοίκησης και 6) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Τεχνικός φυτικής παραγωγής β) Τεχνικός ζωικής παραγωγής και γ) Τεχνικός αλιείας και υδατοκαλλιεργειών (στον υπάρχοντα τομέα Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής) 1ο Εσπερινό ΕΠΑΛ ΑΡΤΑΣ ( ) 2) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ και γ) Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού (στον υπάρχο ντα τομέα 3) Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Τεχνικός Μηχανικός θερμικών εγκα 4) Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Τεχνικός αυτοματισμού (στον υπάρ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 1ο Ημερήσιο ΕΠΑΛ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ( ) 1) Η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γεωπονίας, Τεχνο λογίας Τροφίμων και Διατροφής με τομέα Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής και ειδικότητες: α) Τεχνικός αλιείας και υδατοκαλλιεργειών, β) Τεχνικός ανθοκομίας και αρχιτεκτονικής τοπίου, γ) Τεχνικός τε χνολογίας τροφίμων και ποτών και δ) Τεχνικός δασο πονίας και διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος 2) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Τεχνικός Εφαρμογών Πληρο 4) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Υπάλληλος αποθήκης και συ 1ο Ημερήσιο ΕΠΑΛ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ( ) 1) Η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γεωπονίας, Τεχνο λογίας Τροφίμων και Διατροφής με τομέα Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής και ειδικότητες: α) Τεχνικός αλιείας και υδατοκαλλιεργειών, β) Τεχνικός φυτικής παραγωγής και γ) Τεχνικός ζωικής παραγωγής 2) Ο ΤΟΜΕΑΣ Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυ τοματισμού με ειδικότητες: α) Τεχνικός Ηλεκτρονικών και υπολογιστικών συστημάτων, εγκαταστάσεων και β) Τεχνικός ηλεκτρολογικών συστημάτων, εγκαταστάσεων και δικτύων 3) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Τεχνικός Εφαρμογών Πληρο 1ο Ημερήσιο ΕΠΑΛ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ( ) 1) Ο ΤΟΜΕΑΣ Μηχανολογίας (στην υπάρχουσα ομάδα προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών) 2) Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Τεχνικός ηλεκτρολογικών συστη μάτων, εγκαταστάσεων και δικτύων (στον υπάρχοντα τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτο 3) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Τεχνικός Εφαρμογών Πληρο 4) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Υπάλληλος διοίκησης και οι κονομικών υπηρεσιών και β) Υπάλληλος οικονομίας και διοίκησης στον τουρισμό (στον υπάρχοντα τομέα Δι οίκησης και ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1ο Ημερήσιο ΕΠΑΛ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ( )

15 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ο Εσπερινό ΕΠΑΛ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ( ) 1) Η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γεωπονίας, Τεχνο λογίας Τροφίμων και Διατροφής με τομέα Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής και ειδικότητες: α) Τεχνικός ζωικής παραγωγής και β) Τεχνικός τεχνο λογίας τροφίμων και ποτών 2) Ο ΤΟΜΕΑΣ Περιβάλλοντος και φυσικών πόρων (στην 3) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ και β) Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού (στον υπάρχο ντα τομέα 4) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Τεχνικός Μηχανικός θερμικών εγκαταστάσεων και μηχανικός τεχνολογίας πετρελαίου και φυσικού αερίου και β) Τεχνικός Οχημάτων (στον υπάρχοντα τομέα Μηχανολογίας) 5) Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Τεχνικός αυτοματισμού (στον υπάρ 6) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Υπάλληλος αποθήκης και συ στημάτων εφοδιασμού και β) Υπάλληλος οικονομίας και διοίκησης στον τουρισμό (στον υπάρχοντα τομέα Διοίκησης και 3ο Ημερήσιο ΕΠΑΛ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ( ) 1) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Υπάλληλος αποθήκης και συ 2) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Τεχνικός φυτικής παραγωγής β) Τεχνικός ζωικής παραγωγής, γ) Τεχνικός ανθοκομίας και αρχιτεκτονικής τοπίου και δ) Τεχνικός δασοπονίας και διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος (στον υπάρ χοντα τομέα Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής) 6ο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ( ) Η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Τεχνολογικών Εφαρ μογών με τομέα Περιβάλλοντος και φυσικών πόρων και ειδικότητες: α) Τεχνικός διαχείρισης και β) Τεχνικός ελέγχου ρύπανσης και εγκαταστάσεων αντιρρύπανσης Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. ΒΡΟΣΙΝΑΣ ( ) Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ (στον υπάρχοντα τομέα 1ο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. ΚΟΝΙΤΣΑΣ ( ) 1) Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ (στον υπάρχοντα τομέα 2) Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Υπάλληλος οικονομίας και διοίκησης οι 3) Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Τεχνικός φυτικής παραγωγής (στον υπάρχοντα τομέα Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής) 1ο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. ΜΕΤΣΟΒΟΥ ( ) Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ (στον υπάρχοντα τομέα ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1ο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ ( ) 1) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφο ρικής, β) Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ και γ) Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού (στον υπάρχοντα τομέα Πλη ροφορικής) 4) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Τεχνικός φυτικής παραγωγής και β) Τεχνικός τεχνολογίας τροφίμων και ποτών (στον υπάρχοντα τομέα Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής) 1ο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ ( ) Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Τεχνικός φυτικής παραγωγής (στον υπάρχοντα τομέα Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής) 1ο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ ( ) 1) Ο ΤΟΜΕΑΣ Μηχανολογίας (στην υπάρχουσα ομάδα προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών) 2) Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Τεχνικός φυτικής παραγωγής (στον υπάρχοντα τομέα Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΕ ΚΑΙ ΔΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1o Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ( ) 1) Η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γεωπονίας, Τεχνο λογίας Τροφίμων και Διατροφής με τομέα Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής και ειδικότητες: α) Τεχνικός φυτικής παραγωγής, β) Τεχνικός ζωικής πα ραγωγής, γ) Τεχνικός ανθοκομίας και αρχιτεκτονικής τοπίου, δ) Τεχνικός τεχνολογίας τροφίμων και ποτών και ε) Τεχνικός δασοπονίας και διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος 2) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Υπάλληλος αποθήκης και συ διαφήμισης (στον υπάρχοντα τομέα Διοίκησης και οι 1o Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. ΠΑΛΑΜΑ ( ) 1) Η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γεωπονίας, Τεχνο λογίας Τροφίμων και Διατροφής με τομέα Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής και ειδικότητες: α) Τεχνικός φυτικής παραγωγής και β) Τεχνικός ζωικής παραγωγής 2) Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Τεχνικός μηχανολογικών εγκατα στάσεων και κατασκευών (στον υπάρχοντα τομέα Μη χανολογίας)

16 19222 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4) Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Υπάλληλος εμπορίας και διαφήμισης (στον υπάρχοντα τομέα Διοίκησης και οι 1o Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ( ) 1) Η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γεωπονίας, Τεχνο λογίας Τροφίμων και Διατροφής με τομέα Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής και ειδικότητες: α) Τεχνικός φυτικής παραγωγής, β) Τεχνικός ανθοκομίας και αρχιτεκτονικής τοπίου και γ) Τεχνικός τεχνολογίας τροφίμων και ποτών 2) Ο ΤΟΜΕΑΣ Δομικών έργων (στην υπάρχουσα ομάδα προσανατολισμού Τεχνολογικών εφαρμογών) με ειδικό τητα Σχεδιαστής δομικών έργων και γεωπληροφορικής 3) Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Τεχνικός Μηχανικός θερμικών εγκα 4) Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Τεχνικός αυτοματισμού (στον υπάρ 1ο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ( ) 1) Η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Διοίκησης και Οικο νομίας με τομέα Διοίκησης και Οικονομίας και ειδικότη τα Υπάλληλος οικονομίας και διοίκησης στον τουρισμό 2) Ο ΤΟΜΕΑΣ Περιβάλλοντος και φυσικών πόρων (στην 3) Ο ΤΟΜΕΑΣ Πληροφορικής (στην υπάρχουσα ομάδα προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών) με ειδι κότητα Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ 4) Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Τεχνικός Μηχανικός θερμικών εγκα 5) Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Τεχνικός αυτοματισμού (στον υπάρ 2ο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ( ) 1) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Υπάλληλος αποθήκης και συ 2) Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Τεχνικός δασοπονίας και διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος (στον υπάρχοντα τομέα Γεω πονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΑ ΡΙΣΑΣ 2ο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. ΛΑΡΙΣΑΣ ( ) 1) Η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Ναυτιλιακών επαγ γελμάτων με τομέα Μηχανικών και ειδικότητα Μηχανι κός εμπορικού ναυτικού 3ο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. ΛΑΡΙΣΑΣ ( ) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Υπάλληλος οικονομίας και διοί κησης στον τουρισμό και β) Υπάλληλος εμπορίας και 4ο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. ΛΑΡΙΣΑΣ ( ) Ο ΤΟΜΕΑΣ Περιβάλλοντος και φυσικών πόρων (στην 6ο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. ΛΑΡΙΣΑΣ ( ) 1) Η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γεωπονίας, Τεχνο λογίας Τροφίμων και Διατροφής με τομέα Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής και ειδικότητες: α) Τεχνικός φυτικής παραγωγής, β) Τεχνικός ανθοκομίας και αρχιτεκτονικής τοπίου και γ) Τεχνικός τεχνολογίας τροφίμων και ποτών 2) Η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Ναυτιλιακών επαγ γελμάτων με τομέα Μηχανικών και ειδικότητα Μηχανι κός εμπορικού ναυτικού 3) Ο ΤΟΜΕΑΣ Περιβάλλοντος και φυσικών πόρων (στην υπάρχουσα ομάδα προσανατολισμού Τεχνολογι κών και εγκαταστάσεων αντιρρύπανσης 4) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Τεχνικός Μηχανικός θερμικών εγκαταστάσεων και μηχανικός τεχνολογίας πετρελαί ου και φυσικού αερίου και β) Τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων και κατασκευών (στον υπάρχοντα το μέα Μηχανολογίας) 5) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Τεχνικός αυτοματισμού και β) Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών (στον υπάρχοντα τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτο 7ο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. ΛΑΡΙΣΑΣ ( ) 1) Η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Διοίκησης και Οι κονομίας με τομέα Διοίκησης και Οικονομίας και ει δικότητες: α) Υπάλληλος αποθήκης και συστημάτων εφοδιασμού και β) Υπάλληλος εμπορίας και διαφήμισης 2) Η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Ναυτιλιακών επαγ γελμάτων με τομέα Πλοιάρχων και ειδικότητα Πλοίαρ χος εμπορικού ναυτικού 3) Ο ΤΟΜΕΑΣ Μηχανολογίας (στην υπάρχουσα ομάδα προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών) με ειδικό τητα Τεχνικός Μηχανικός θερμικών εγκαταστάσεων και μηχανικός τεχνολογίας πετρελαίου και φυσικού αερίου 1ο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ( ) 1) Η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Διοίκησης και Οικο νομίας με τομέα Διοίκησης και Οικονομίας και ειδικό τητα Υπάλληλος διοίκησης και οικονομικών υπηρεσιών 2) Η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γεωπονίας, Τεχνο λογίας Τροφίμων και Διατροφής με τομέα Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής και ειδικότητες: α) Τεχνικός φυτικής παραγωγής, β) Τεχνικός ζωικής πα ραγωγής και γ) Τεχνικός ανθοκομίας και αρχιτεκτονικής τοπίου 3) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Τεχνικός Μηχανικός θερμικών εγκαταστάσεων και μηχανικός τεχνολογίας πετρελαίου και φυσικού αερίου και β) Τεχνικός Εγκαταστάσεων ψύ ξης αερισμού και κλιματισμού (στον υπάρχοντα τομέα Μηχανολογίας) 4) Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Τεχνικός αυτοματισμού (στον υπάρ

17 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ ( ) 1) Η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γεωπονίας, Τεχνο λογίας Τροφίμων και Διατροφής με τομέα Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής και ειδικότητες: α) Τεχνικός φυτικής παραγωγής, β) Τεχνικός ζωικής πα ραγωγής, γ) Τεχνικός ανθοκομίας και αρχιτεκτονικής τοπίου, δ) Τεχνικός τεχνολογίας τροφίμων και ποτών και ε) Τεχνικός δασοπονίας και διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος 2) Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Τεχνικός μηχανολογικών εγκατα στάσεων και κατασκευών (στον υπάρχοντα τομέα Μη χανολογίας) 3) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Τεχνικός Ηλεκτρονικών και υπολογιστικών συστημάτων, εγκαταστάσεων και β) Τε χνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών (στον υπάρχοντα τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτο 4) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Υπάλληλος οικονομίας και δι οίκησης στον τουρισμό β) Υπάλληλος αποθήκης και συστημάτων εφοδιασμού και γ) Υπάλληλος εμπορίας και διαφήμισης (στον υπάρχοντα τομέα Διοίκησης και 1ο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. ΤΥΡΝΑΒΟΥ ( ) 1) Η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γεωπονίας, Τεχνο λογίας Τροφίμων και Διατροφής με τομέα Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής και ειδικότητες: α) Τεχνικός φυτικής παραγωγής, β) Τεχνικός ζωικής πα ραγωγής, γ) Τεχνικός ανθοκομίας και αρχιτεκτονικής τοπίου, δ) Τεχνικός τεχνολογίας τροφίμων και ποτών και ε) Τεχνικός δασοπονίας και διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος 2) Η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Διοίκησης και Οικο νομίας με τομέα Διοίκησης και Οικονομίας και ειδικότη τες: α) Υπάλληλος διοίκησης και οικονομικών υπηρεσιών, β) Υπάλληλος αποθήκης και συστημάτων εφοδιασμού και γ) Υπάλληλος εμπορίας και διαφήμισης 3) Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Τεχνικός Μηχανικός θερμικών εγκα 1ο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. ΑΓΙΑΣ ( ) 1) Ο ΤΟΜΕΑΣ Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυ τοματισμού (στην υπάρχουσα ομάδα προσανατολισμού Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτο με ει δικότητες: α) Τεχνικός ηλεκτρολογικών συστημάτων, εγκαταστάσεων και δικτύων και β) Τεχνικός αυτομα τισμού 2) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Τεχνικός τεχνολογίας τροφίμων και ποτών και β) Τεχνικός δασοπονίας και διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος (στον υπάρχοντα τομέα Γεω πονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 1ο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. ΒΟΛΟΥ ( ) 2) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Υπάλληλος αποθήκης και συ 2ο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. ΒΟΛΟΥ ( ) 1) Η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Ναυτιλιακών επαγ γελμάτων με τομέα Πλοιάρχων και ειδικότητα Πλοίαρ χος εμπορικού ναυτικού 3ο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. ΒΟΛΟΥ ( ) 1) Η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Τεχνολογικών εφαρ μογών με τομέα Περιβάλλοντος και φυσικών πόρων και ειδικότητες: α) Τεχνικός διαχείρισης και ανακύ κλωσης και β) Τεχνικός ελέγχου ρύπανσης και εγκατα στάσεων αντιρρύπανσης 2) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Τεχνικός φυτικής παραγωγής, β) Τεχνικός ζωικής παραγωγής, γ) Τεχνικός ανθοκομίας και αρχιτεκτονικής τοπίου, δ) Τεχνικός τεχνολογίας τροφί μων και ποτών και ε) Τεχνικός δασοπονίας και διαχεί ρισης φυσικού περιβάλλοντος (στον υπάρχοντα τομέα Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής) 1ο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. Ν.ΙΩΝΙΑΣ ( ) Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Τεχνικός Μηχανικός θερμικών εγκα 4ο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Ν.ΙΩΝΙΑΣ ( ) 1) Η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Ναυτιλιακών επαγ γελμάτων με τομέα Μηχανικών και ειδικότητα Μηχανι κός εμπορικού ναυτικού Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. ΑΓΡΙΑΣ ( ) 1) Η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γεωπονίας, Τεχνο λογίας Τροφίμων και Διατροφής με τομέα Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής και ειδικότητες: α) Τεχνικός φυτικής παραγωγής και β) Τεχνικός ανθο κομίας και αρχιτεκτονικής τοπίου 2) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφο ρικής και β) Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ (στον υπάρ χοντα τομέα Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ ( ) 1) Ο ΤΟΜΕΑΣ Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής (στην υπάρχουσα ομάδα προσανατολισμού Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής) με ειδικότητα Τεχνικός φυτικής παραγωγής 2) Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού (στον υπάρχοντα τομέα 1o Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. ΑΛΜΥΡΟΥ ( ) 1) Η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Διοίκησης και Οικο νομίας με τομέα Διοίκησης και Οικονομίας 2) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφο ρικής και β) Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ (στον υπάρ χοντα τομέα

18 19224 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3) Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Τεχνικός Μηχανικός θερμικών εγκα ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1ο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ( ) 1) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α)τεχνικός Μηχανικός θερμικών εγκαταστάσεων και μηχανικός τεχνολογίας πετρελαίου και φυσικού αερίου και β) Τεχνικός Οχημάτων (στον υπάρχοντα τομέα Μηχανολογίας) 2ο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ( ) 2) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Υπάλληλος αποθήκης και συ στημάτων εφοδιασμού, β) Υπάλληλος εμπορίας και δι αφήμισης και γ) Υπάλληλος οικονομίας και διοίκησης 3) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Τεχνικός τεχνολογίας τροφίμων και ποτών και β) Τεχνικός δασοπονίας και διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος (στον υπάρχοντα τομέα Γεω πονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής) 1o Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ( ) 1) Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Υπάλληλος εμπορίας και διαφήμισης (στον υπάρχοντα τομέα Διοίκησης και 2) Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Τεχνικός φυτικής παραγωγής (στον υπάρχοντα τομέα Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής) 1ο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ( ) 1) Η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γεωπονίας, Τεχνο λογίας Τροφίμων και Διατροφής με τομέα Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής και ειδικότητες: α) Τεχνικός φυτικής παραγωγής και β) Τεχνικός τεχνο λογίας τροφίμων και ποτών 4) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Υπάλληλος εμπορίας και δι αφήμισης και β) Υπάλληλος οικονομίας και διοίκησης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΕ ΚΑΙ ΔΕ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1ο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ ( ) 1) Ο ΤΟΜΕΑΣ Δομικών Έργων (στην υπάρχουσα ομάδα προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών) με ειδικό τητα: Σχεδιαστής δομικών έργων και γεωπληροφορικής ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΡ ΚΥΡΑΣ 1ο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ( ) 1) Ο ΤΟΜΕΑΣ Πληροφορικής (στην υπάρχουσα ομάδα προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών) με ειδι κότητα Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ 3) Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Υπάλληλος εμπορίας και διαφήμισης (στον υπάρχοντα τομέα Διοίκησης και Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. ΚΑΤΩ ΚΟΡΑΚΙΑΝΑΣ ( ) 1) Ο ΤΟΜΕΑΣ Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων γικών Εφαρμογών) με ειδικότητα Τεχνικός διαχείρισης 2) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Τεχνικός Εφαρμογών Πληρο 3) Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Τεχνικός τεχνολογίας τροφίμων και ποτών (στον υπάρχοντα τομέα Γεωπονίας, τεχνολογίας τροφίμων και διατροφής) 2ο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ( ) 1) Η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Διοίκησης και Οικο νομίας με τομέα Διοίκησης και Οικονομίας και ειδικότη τα Υπάλληλος οικονομίας και διοίκησης στον τουρισμό 2) Ο ΤΟΜΕΑΣ Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (στην και εγκαταστάσεων αντιρρύπανσης 3) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Τεχνικός Εφαρμογών Πληρο 4) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Τεχνικός φυτικής παραγωγής, β) Τεχνικός ζωικής παραγωγής, γ) Τεχνικός αλιείας και υδατοκαλλιεργειών και δ) Τεχνικός δασοπονίας και δι αχείρισης φυσικού περιβάλλοντος (στον υπάρχοντα το μέα Γεωπονίας, τεχνολογίας τροφίμων και διατροφής) Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ( ) 1) Ο ΤΟΜΕΑΣ Πληροφορικής (στην υπάρχουσα ομάδα προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών) με ειδι κότητες: α) Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής, β) Τε χνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ και γ) Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού 2) ΤΟΜΕΑΣ Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτο ματισμού (στην υπάρχουσα ομάδα προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών) με ειδικότητες: α) Τεχνικός Ηλεκτρονικών και υπολογιστικών συστημάτων, εγκα ταστάσεων, β) Τεχνικός ηλεκτρολογικών συστημάτων, εγκαταστάσεων και δικτύων, γ) Τεχνικός αυτοματισμού και δ) Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών 3) Ο ΤΟΜΕΑΣ Δομικών Έργων (στην υπάρχουσα ομάδα προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών) με ειδικό τητα Σχεδιαστής δομικών έργων και γεωπληροφορικής

19 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ) Ο ΤΟΜΕΑΣ Διοίκησης και Οικονομίας (στην υπάρ χουσα ομάδα Διοίκησης και με ειδικότητες: α) Υπάλληλος διοίκησης και οικονομικών υπηρεσιών και β) Υπάλληλος οικονομίας και διοίκησης στον τουρισμό 5) Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Τεχνικός Μηχανικός θερμικών εγκα ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΕΥ ΚΑΔΑΣ 1ο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ( ) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφο ρικής, β) Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ και γ) Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού (στον υπάρχοντα τομέα Πλη ροφορικής) Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Τεχνικός αυτοματισμού (στον υπάρ Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Υπάλληλος διοίκησης και οικονομι κών υπηρεσιών (στον υπάρχοντα τομέα Διοίκησης και ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ ( ) Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Τεχνικός Μηχανικός θερμικών εγκα ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Τεχνικός αυτοματισμού και β) Τε χνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών (στον υπάρχοντα τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΕ ΚΑΙ ΔΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1ο Ημερήσιο ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ( ) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Τεχνικός μηχανολογικών εγκατα στάσεων και κατασκευών και β) Τεχνικός εγκαταστάσε ων ψύξης αερισμού και κλιματισμού (στον υπάρχοντα τομέα Μηχανολογίας) 5ο Εσπερινό ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ( ) 1) Ο ΤΟΜΕΑΣ Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων γικών Εφαρμογών) με ειδικότητα Τεχνικός διαχείρισης 2) Ο ΤΟΜΕΑΣ Γεωπονίας, τεχνολογίας τροφίμων και διατροφής, με ειδικότητες: α) Τεχνικός ανθοκομίας και αρχιτεκτονικής τοπίου και β) Τεχνικός τεχνολογίας τρο φίμων και ποτών 3) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ και β) Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού (στον υπάρχο ντα τομέα 4) Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινω νιών (στον υπάρχοντα τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρο νικής και Αυτο 5) Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Υπάλληλος αποθήκης και συστη μάτων εφοδιασμού (στον υπάρχοντα τομέα Διοίκησης και 6ο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ( ) 1) Ο ΤΟΜΕΑΣ Γεωπονίας, τεχνολογίας τροφίμων και διατροφής (στην υπάρχουσα ομάδα προσανατολισμού Γεωπονίας, τεχνολογίας τροφίμων και διατροφής), με ειδικότητες: α) Τεχνικός ανθοκομίας και αρχιτεκτονικής τοπίου και β) Τεχνικός τεχνολογίας τροφίμων και ποτών 2) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Τεχνικός Εφαρμογών Πληρο φορικής και β) Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού (στον υπάρχοντα τομέα 7ο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ( ) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Τεχνικός Μηχανικός θερμικών εγκαταστάσεων και μηχανικός τεχνολογίας πετρελαί ου και φυσικού αερίου και β) Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης αεροσκαφών (στον υπάρχοντα τομέα Μηχανολογίας) 12ο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ( ) Ο ΤΟΜΕΑΣ Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτο ματισμού (στην υπάρχουσα ομάδα προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών) με ειδικότητες: α) Τεχνικός Ηλεκτρονικών και υπολογιστικών συστημάτων, εγκα ταστάσεων, β) Τεχνικός αυτοματισμού και γ) Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών 14ο Εσπερινό ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ( ) Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Τεχνικός Μηχανικός θερμικών εγκα 15ο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ( ) 1ο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑΝΟΜΗΣ ( ) 1) ΤΟΜΕΑΣ Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτο ματισμού (στην υπάρχουσα ομάδα προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών) με ειδικότητα Τεχνικός αυ τοματισμού 3) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Υπάλληλος αποθήκης και συ στημάτων εφοδιασμού και β) Υπάλληλος οικονομίας και διοίκησης στον τουρισμό (στον υπάρχοντα τομέα Διοίκησης και 4) Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Τεχνικός τεχνολογίας τροφίμων και ποτών (στον υπάρχοντα τομέα Γεωπονίας, τεχνολογίας τροφίμων και διατροφής) ΕΠΑ.Λ. 1ο Ημερήσιο ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ( ) 1) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Τεχνικός μηχανολογικών εγκα ταστάσεων και κατασκευών και β) Τεχνικός Μηχανικός θερμικών εγκαταστάσεων και μηχανικός τεχνολογίας πετρελαίου και φυσικού αερίου (στον υπάρχοντα τομέα Μηχανολογίας) 3) Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Υπάλληλος οικονομίας και διοίκησης

20 19226 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Τεχνικός φυτικής παραγωγής και β) Τεχνικός ανθοκομίας και αρχιτεκτονικής τοπίου (στον υπάρχοντα τομέα Γεωπονίας, τεχνολογίας τρο φίμων και διατροφής) ΕΠΑ.Λ. Ημερήσιο ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ( ) 1) Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (στον υπάρχοντα τομέα 2) Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Υπάλληλος διοίκησης και οικονομι κών υπηρεσιών (στον υπάρχοντα τομέα Διοίκησης και 3) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Τεχνικός φυτικής παραγωγής και β) Τεχνικός ανθοκομίας και αρχιτεκτονικής τοπίου (στον υπάρχοντα τομέα Γεωπονίας, τεχνολογίας τρο φίμων και διατροφής) ΕΠΑ.Λ. ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ( ) Ο ΤΟΜΕΑΣ Γεωπονίας, τεχνολογίας τροφίμων και διατροφής (στην υπάρχουσα ομάδα προσανατολισμού Γεωπονίας, τεχνολογίας τροφίμων και διατροφής) με ειδικότητες: α) Τεχνικός φυτικής παραγωγής, β) Τεχνικός ζωικής παραγωγής, γ) Τεχνικός ανθοκομίας και αρχιτε κτονικής τοπίου, και δ) Τεχνικός τεχνολογίας τροφίμων και ποτών ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1ο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. ΛΑΓΚΑΔΑ ( ) 2) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Τεχνικός Μηχανικός θερμικών εγκαταστάσεων και μηχανικός τεχνολογίας πετρελαίου και φυσικού αερίου, β) Τεχνικός Εγκαταστάσεων ψύξης αερισμού και κλιματισμού και γ) Τεχνικός Οχημάτων (στον υπάρχοντα τομέα Μηχανολογίας) 3) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Τεχνικός Ηλεκτρονικών και υπολογιστικών συστημάτων, εγκαταστάσεων, β) Τε χνικός ηλεκτρολογικών συστημάτων, εγκαταστάσεων και δικτύων, γ) Τεχνικός αυτοματισμού και δ) Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών (στον υπάρχοντα τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτο 4) Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Σχεδιαστής δομικών έργων και γεω πληροφορικής (στον υπάρχοντα τομέα Δομικών Έργων) 5) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Υπάλληλος διοίκησης και οι κονομικών υπηρεσιών, β) Υπάλληλος αποθήκης και συστημάτων εφοδιασμού, γ) Υπάλληλος εμπορίας και διαφήμισης και δ) Υπάλληλος οικονομίας και διοίκησης 6) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Τεχνικός φυτικής παραγωγής, β) Τεχνικός ζωικής παραγωγής, γ) Τεχνικός ανθοκομίας και αρχιτεκτονικής τοπίου, και δ) Τεχνικός τεχνολογίας τροφίμων και ποτών (στον υπάρχοντα τομέα (Γεωπονί ας, τεχνολογίας τροφίμων και διατροφής) 1ο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ ( ) 1) Η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γεωπονίας, τεχνο τεχνολογίας τροφίμων και διατροφής και ειδικότητες: α) Τεχνικός φυτικής παραγωγής, β) Τεχνικός ανθοκομί ας και αρχιτεκτονικής τοπίου, γ) Τεχνικός τεχνολογίας τροφίμων και ποτών και δ) Τεχνικός δασοπονίας και διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος 2) Ο ΤΟΜΕΑΣ Δομικών Έργων (στην υπάρχουσα ομάδα προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών) και ειδικό τητα Σχεδιαστής δομικών έργων και γεωπληροφορικής 3) Ο ΤΟΜΕΑΣ Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (στην υπάρχουσα ομάδα προσανατολισμού Τεχνολογι κών και εγκαταστάσεων αντιρρύπανσης 4) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Τεχνικός Εφαρμογών Πληρο 5) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Τεχνικός μηχανολογικών εγκα ταστάσεων και κατασκευών, β) Τεχνικός Μηχανικός θερμικών εγκαταστάσεων και μηχανικός τεχνολογίας πετρελαίου και φυσικού αερίου, γ) Τεχνικός Εγκατα στάσεων ψύξης αερισμού και κλιματισμού, δ) Τεχνικός Οχημάτων (στον υπάρχοντα τομέα Μηχανολογίας) 6) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Τεχνικός Ηλεκτρονικών και υπολογιστικών συστημάτων, εγκαταστάσεων, β) Τε χνικός ηλεκτρολογικών συστημάτων, εγκαταστάσεων και δικτύων, γ) Τεχνικός αυτοματισμού και δ) Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών (στον υπάρχοντα τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτο 7) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Υπάλληλος διοίκησης και οι κονομικών υπηρεσιών, β) Υπάλληλος αποθήκης και συστημάτων εφοδιασμού, γ) Υπάλληλος εμπορίας και διαφήμισης και δ) Υπάλληλος οικονομίας και διοίκησης 1ο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. ΣΥΚΕΩΝ ( ) 1) Ο ΤΟΜΕΑΣ Δομικών Έργων (στην υπάρχουσα ομάδα προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών) με ειδικό τητα Σχεδιαστής δομικών έργων και γεωπληροφορικής 2) Ο ΤΟΜΕΑΣ Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων γικών Εφαρμογών) με ειδικότητα Τεχνικός διαχείρισης 3) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Τεχνικός Εφαρμογών Πληρο 4) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Τεχνικός Ηλεκτρονικών και υπολογιστικών συστημάτων, εγκαταστάσεων, β) Τε χνικός ηλεκτρολογικών συστημάτων, εγκαταστάσεων και δικτύων, γ) Τεχνικός αυτοματισμού και δ) Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών (στον υπάρχοντα τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτο 5) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Υπάλληλος διοίκησης και οι κονομικών υπηρεσιών, β) Υπάλληλος εμπορίας και δι αφήμισης και δ) Υπάλληλος οικονομίας και διοίκησης 1ο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. ΠΟΛΙΧΝΗΣ ( ) 1) Ο ΤΟΜΕΑΣ Μηχανολογίας (στην υπάρχουσα ομάδα προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών ) και ει

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28717 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2298 27 Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση άδειας ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Συστεγαζόμενου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18977 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1336 26 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 77204/Γ2 Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23345 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1580 21 Ιουνίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.253.1/84496/Β6 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.253/28934/Β6/21.3.2006 (ΦΕΚ 391 Β )

Διαβάστε περισσότερα

.. ,1-6-2007 . 57020/ 4 . & : 37 . : 151 80 : m. : 210 3443310

.. ,1-6-2007 . 57020/ 4 . & : 37 . : 151 80 : m. : 210 3443310 1 Να διατηρηθεί µέχρι.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚ. Π.Ε. &.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. : 151

Διαβάστε περισσότερα

(ΝΕΟ) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

(ΝΕΟ) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 4 ΙΕΚ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 4 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ + ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3 ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ' ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23345 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1580 21 Ιουνίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.253.1/84496/Β6 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.253/28934/Β6/21.3.2006 (ΦΕΚ 391 Β )

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αναθέσεις μαθημάτων ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού των Β και Γ τάξεων Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. και των Β, Γ και Δ τάξεων Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.

ΘΕΜΑ: Αναθέσεις μαθημάτων ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού των Β και Γ τάξεων Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. και των Β, Γ και Δ τάξεων Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Δ ----- Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη : 15180

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 29-8-2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 10024

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 29-8-2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 10024 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 29-8-2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 10024 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ----- ΤΜΗΜΑ Γ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ ----- Μαρούσι, 7--203 Αρ. Πρωτ.68488/Ε5 Ταχ. Δ/νση: Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11331 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1053 5 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ2/88070/Δ4 Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας της Α τάξης Εσπερινών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10847 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.253/ 85476 /Α5 Ένταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγω γικών Κατευθύνσεων στα Επιστημονικά Πεδία του άρθρου 3 του Ν. 4327/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 849 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 76 17 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Οίκ. 747 Συγκρότηση ειδικών εκλογικών συνεργείων που θα απα σχοληθούν για την αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 20-2-2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 1804

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 20-2-2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 1804 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 20-2-2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 1804 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2526 23 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακοίνωση για τους υπαλλήλους των Δήμων που ανήκαν στους κλάδους ΠΕ, TE

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΜΙΑ 2 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)

Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Μαρούσι, 03-03-205 Αρ. Πρωτ. :Κ/35228 Ταχ. Διεύθυνση :

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ιδρύσεις, Προαγωγές, Υποβιβασμοί, Συγχωνεύσεις και Καταργήσεις Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων».

ΘΕΜΑ : «Ιδρύσεις, Προαγωγές, Υποβιβασμοί, Συγχωνεύσεις και Καταργήσεις Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Α.Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7347 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 252 15 Ιουνίου 2009 Προκήρυξη (Αριθμός 5Κ/2009) Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας διακοσίων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι, 01-06- 2011 Αριθ. Πρωτ. 62346/Γ2 Βαθμός Προτερ. ΕΞ.. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 17.496 15.916 1.580 9.9% 203 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 17.329 16.504 825 5.

90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 17.496 15.916 1.580 9.9% 203 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 17.329 16.504 825 5. 4ο Επιστημονικό πεδίο ΑΕΙ ΚΩΔ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ 2014 2013 ΔΙΑΦ ΔΙΑΦ(%) 231 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 20.364 20.193 171 0.8% 233 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3111 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 193 17 Σεπτεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4186 Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο αριθμός των εισακτέων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 ανέρχεται στις 74.440.

Ο αριθμός των εισακτέων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 ανέρχεται στις 74.440. Οι θέσεις εισακτέων για το ακαδ. έτος 2011-2012 ήταν οι εξής: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2011-12 ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ, ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ, ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΙΕΚ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας Βοηθός Ραδιολογίας & Ακτινολογίας Γραφιστική Εντύπου και Ηλεκτρονικών Μέσων Στέλεχος Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας στον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 59 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4 6 Φεβρουαρίου 04 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. πρωτ. 90 Αριθ. ανακοίνωσης 9/04 Ανακοίνωση για τους υπαλλήλους των Δήμων ειδικό τητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20373 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1501 6 Ιουνίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.253.1/85022/Β6 Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθμ. πρωτ. Φ.253.1/46539/Β6/27

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2031 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 132 5 Ιουνίου 2013 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 94 Συγχώνευση Τ.Ε.Ι. Πάτρας και Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Με τονομασία Σχολής και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Ιουλίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 28910 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.04 12:19:53 EET Reason: Location: Athens Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16.1.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αθήνα, 16/07/2014 Αρ. Πρωτ: 660/6/41612 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Στο πλαίσιο του Υποέργου 1 των Πράξεων με τίτλο: «Κέντρα Διά Βίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αθήνα, 16/07/2014 Αρ. Πρωτ: 660/6/41612 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Στο πλαίσιο του Υποέργου 1 των Πράξεων με τίτλο: «Κέντρα Διά Βίου

Διαβάστε περισσότερα