ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ"

Transcript

1 1. Πεδίο Εφαρμογής ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Η Διαδικασία αυτή καθορίζει την μέθοδο που ακολουθείται από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ για την απονομή του Ελληνικού Σήματος στο γάλα και στα γαλακτοκομικά προϊόντα. 2. Νομοθετικό πλαίσιο Το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την παρούσα οδηγία είναι το εξής: Η ΚΥΑ Κ4-7838/ΦΕΚ Β /1432/ «Κανονισμός Απονομής Ελληνικού Σήματος στο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα». Ο Νόμος 4072/2012 (ΦΕΚ86/Α /2012) «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος Νέα Εταιρική Μορφή-Σήματα- Μεσίτες Ακινήτων- Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4155/2013 «εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ120/Α/ ) και ιδίως του άρθρου Γενικά Όλες οι επιχειρήσεις που διαθέτουν στην αγορά γάλα ή γαλακτοκομικά προϊόντα με την επωνυμία τους, χωρίς καμία διάκριση, έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες ελέγχου και απονομής σήματος που παρέχει ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και αντιμετωπίζονται ισότιμα. Οι όροι απονομής και χρήσης του σήματος είναι οι ίδιοι, τόσο για τις υπό αξιολόγηση επιχειρήσεις όσο και για τους κατόχους του σήματος Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ δεν εμπλέκεται καθοιονδήποτε τρόπο στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις. 4. Υποβολή και Αξιολόγηση Αίτησης 4.1 Κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση υποβάλει στην Γενική Δ/νση Διασφάλισης Ποιότητας του ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ Αίτηση (κωδικός εντύπου GM-A-01/1) για την απονομή Ελληνικού σήματος. 4.2 Η Γενική Διεύθυνση αποστέλλει τις αιτήσεις στη Διεύθυνση Ελέγχου Παραγωγής Γάλακτος & Κρέατος είτε στη Δ/νση πιστοποίησης και Προδιαγραφών αν αυτή αφορά μόνο προϊόντα ΠΟΠ/ΠΓΕ 4.3 Ο αρμόδιος υπάλληλος των αντίστοιχων υπηρεσιών ελέγχει αρχικά την πληρότητα της Αίτησης και συγκεκριμένα εξετάζει: α. εάν έχουν κατατεθεί όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 192 του Ν. 4072/2012 και στο άρθρο 7 της ΚΥΑ Κ4-7838/ΦΕΚ Β /1432/ β. εάν έχουν συμπληρωθεί σωστά όλα τα πεδία του εντύπου της Αίτησης και εάν το έντυπο φέρει υπογραφή από το νόμιμο εκπρόσωπο ή τον εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό εκπρόσωπο της επιχείρησης. γ. αν τα προϊόντα που δηλώνονται εμπίπτουν στις διατάξεις της ΚΥΑ Κ4-7838/ΦΕΚ Β /1432/ Μετά τη διαπίστωση της πληρότητας της Αίτησης για απονομή του σήματος στο γάλα και στα γαλακτοκομικά προϊόντα, ο αρμόδιος υπάλληλος διενεργεί την τεχνική αξιολόγηση αυτής και των συνοδευτικών εγγράφων προκειμένου να ελεγχθεί εάν ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της εθνικής νομοθεσίας σχετικά με τη διαδικασία παραγωγής γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων από την κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση. Συγκεκριμένα ελέγχει: αν η επιχείρηση έχει ενεργό σήμα αναγνώρισης ( κωδικό ΕΦΕΤ ) αν η επιχείρηση έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις της προς τον φορέα (πχ αν έχει αποστείλει όλα τα ισοζύγια γάλακτος ή τις εισκομίσεις ) CERT-Ο-01/1 η : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Σελίδα 1 από 10

2 αν οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις έχουν καταχωρηθεί στο μητρώο της Γενικής Γραμματείας εμπορίου τις ετικέτες των προϊόντων που θα καταχωρηθούν αν οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις έχουν καταχωρηθεί στην βάση δεδομένων ORACLE και φροντίζει για την καταχώρησή τους 4.5 H αξιολόγηση της αίτησης πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 5 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της. 4.6 Σε περίπτωση που κατά την αξιολόγηση της Αίτησης διαπιστωθούν ελλείψεις ως προς τις απαιτήσεις του νομοθετικού πλαισίου της παραγράφου 2 της παρούσας, ενημερώνεται γραπτά η επιχείρηση για την αποστολή συμπληρωματικών στοιχείων εντός 10 εργάσιμων ημερών. Η διαδικασία αξιολόγησης δεν προχωράει εάν δεν εξαλειφθούν οι ελλείψεις. 4.7 Εφόσον η επιχείρηση δεν αποστείλει στον Οργανισμό συμπληρωματικά στοιχεία εντός του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος, η αντίστοιχη Δ/νση μέσω της Γενικής Δ/νση Διασφάλισης Ποιότητας εισηγείται στο Διευθύνοντα Σύμβουλο το κλείσιμο της υπόθεσης και την θέση της Αίτησης στο αρχείο. Ο Φάκελος της επιχείρησης τίθεται στο αρχείο με παράλληλη ενημέρωση της επιχείρησης. 4.8 Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της Αίτησης για την απονομή του σήματος, ενημερώνεται η αντίστοιχη εποπτεία προκειμένου να προγραμματιστεί επιτόπιος έλεγχος. 4.9 Σε περίπτωση που μια επιχείρηση υποβάλει νέα Αίτηση για επέκταση του δικαιώματος χρήσης του Ελληνικού Σήματος και σε άλλα προϊόντα, ο αρμόδιος υπάλληλος προβαίνει σε αξιολόγηση της πληρότητας της Αίτησης, ενημερώνει την επιχείρηση (με παράλληλη ενημέρωση τις Δ/νσης οικονομικού του ΕΛΓΟ) προκειμένου να καταβάλει τα απαραίτητα τέλη για τη χρήση του Ελληνικού Σήματος και στη συνέχεια ακολουθείται η διαδικασία των παραγράφων έως του κεφ. 9 της παρούσας Σε περίπτωση που η Αίτηση για την απονομή του Ελληνικού Σήματος αφορά τόσο σε προϊόντα ΠΟΠΠ/ΠΓΕ όσο και σε άλλα προϊόντα η Διεύθυνση Ελέγχου Παραγωγής Γάλακτος & Κρέατος αποστέλλει αντίγραφο της Αίτησης στη Δ/νση Πιστοποίησης και προδιαγραφών προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία για την χορήγηση του Ελληνικού Σήματος στα προϊόντα ΠΟΠ και την πρωτότυπη αίτηση στην αρμόδια εποπτεία για τον χειρισμό της σύμφωνα με τις διαδικασίες της παρούσης Η Δ/νση πιστοποίησης και προδιαγραφών εφόσον, από τον έλεγχο των στοιχείων που διαθέτει, διαπιστώσει ότι η επιχείρηση πληροί τις προδιαγραφές για την απονομή του ελληνικού σήματος ενημερώνει την επιχείρηση για τις οικονομικές της υποχρεώσεις και αφού παραλάβει το αποδεικτικό κατάθεσης του ποσού που ορίζεται στο κεφάλαιο 16 της παρούσας διαδικασίας εισηγείται για την απονομή του σήματος στα συγκεκριμένα προϊόντα. Η απόφαση αυτή δεν συνοδεύεται από υπογραφή της Σύμβασης. Η Σύμβαση υπογράφεται μετά την ολική διαχείριση της Αίτησης. 5. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 5.1 Ο έλεγχος αξιολόγησης αφορά την εξακρίβωση της δυνατότητας απονομής Ελληνικού Σήματος στο γάλα και στα γαλακτοκομικά προϊόντα επιχειρήσεων που παράγουν ή/και συσκευάζουν, με σκοπό την εμπορία τα προϊόντα αυτά. Πραγματοποιείται με επιτόπιο έλεγχο στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης, σύμφωνα με το άρθρο 7 & 11 της ΚΥΑ 7838/ ΦΕΚ 86/Α/2012 όπως αυτή ισχύει. 5.2 Η ομάδα ελέγχου συγκροτείται και μετακινείται με Απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ. Ο έλεγχος αξιολόγησης διενεργείται από διμελή ομάδα ελεγκτών. Αποτελεί μέριμνα του ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ στην Ομάδα Ελέγχου να μη συμμετέχουν άτομα που η σχέση τους με τον ελεγχόμενο μπορεί να επηρεάσει την αμεροληψία και την αντικειμενικότητα του ελέγχου. Oι ελεγκτές εφοδιάζονται από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ με ειδικά έγγραφα ταυτοπροσωπίας, τα οποία υποχρεούνται να επιδεικνύουν στους ελεγχόμενους κατά τη διάρκεια των ελέγχων. Σελίδα 2 από 10

3 5.3 Η ακριβής ημερομηνία διεξαγωγής του ελέγχου καθορίζεται κατόπιν συνεννόησης του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ με την επιχείρηση. 5.4 Οι ελεγκτές, πριν τον επιτόπιο, προβαίνουν σε διοικητικό έλεγχο που αφορά το προφίλ της επιχείρησης : ελέγχουν τα τελευταία μηνιαία ισοζύγια γάλακτος της επιχείρησης ελέγχουν τις αγορές γάλακτος από παραγωγούς εισκομίσεις και διασταυρώνουν τα στοιχεία με τα αναφερόμενα στα ισοζύγια ελέγχουν τις αγορές από άλλες βιομηχανίες ελληνικού η εισαγόμενου γάλακτος ελέγχουν αν παράγονται άλλα πιστοποιημένα προϊόντα (ΠΟΠ ΠΓΕ, Βιολογικα) καταγράφουν την ιστορικότητα των ελέγχων της επιχείρησης 5.5 Ο Έλεγχος Αξιολόγησης σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας και συσκευασίας γάλακτος καθώς και σε εγκαταστάσεις παραγωγής και συσκευασίας γαλακτοκομικών προϊόντων διενεργείται σε πραγματικές συνθήκες παραγωγικής διαδικασίας για κάθε αιτούμενο προϊόν. 5.6 Ο Έλεγχος Αξιολόγησης σε επιχείρηση που αναθέτει την παραγωγή ή και συσκευασία των προϊόντων της σε άλλη επιχείρηση καταχωρισμένη ή μη στο «Μητρώο Ελληνικών Προϊόντων Υπηρεσιών» διενεργείται στην έδρα της επιχείρησης σε χρόνο που θα κρίνει ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. 5.7 Κατά τον Έλεγχο Αξιολόγησης ελέγχεται η τήρησης αρχείων που αφορούν, στους προμηθευτές της πρώτης ύλης, και στις εισερχόμενες ποσότητες των πρώτων υλών, στην κίνηση της παραγωγής ή/και συσκευασίας ή/και υπεργολαβίας των τελικών προϊόντων, στους αποδέκτες και τον προορισμό των εξερχομένων ποσοτήτων καθώς και στη σχέση μεταξύ κάθε παρτίδας εισροών πρώτων υλών και κάθε παρτίδας εκροών τελικού προϊόντος. 5.8 Η ελεγχόμενη επιχείρηση υποχρεούται να διευκολύνει τα ελεγκτικά όργανα, θέτοντας στη διάθεσή τους κάθε ζητούμενο αποδεικτικό στοιχείο ή πληροφορία, που αφορά το συγκεκριμένο έλεγχο, όπως πιστοποιητικά, παραστατικά εμπορίας ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ζητηθεί, ώστε ο έλεγχος να οδηγηθεί σε ακριβή συμπεράσματα. 5.9 Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, η Ομάδα Ελέγχου προβαίνει σε σύνταξη του εντύπου Έκθεσης Ελέγχου (κωδικός εντύπου GM-E-01.1/1 η ) εις διπλούν, είτε διαπιστωθούν Μη συμμορφώσεις είτε όχι. Η Ομάδα Ελέγχου παρουσιάζει τα ευρήματα του Ελέγχου στην επιχείρηση. Η Έκθεση Ελέγχου συνυπογράφεται υποχρεωτικά από το νόμιμο ή τον εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό εκπρόσωπο της επιχείρησης, ο οποίος υποχρεούται να παρευρίσκεται στην επιχείρηση την ημέρα του Ελέγχου και έχει δικαίωμα να καταγράψει τυχόν επιφυλάξεις του. Ένα έντυπο της Έκθεσης Ελέγχου παραδίδεται στην επιχείρηση ενώ το άλλο υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ Αν η Ομάδα Ελέγχου αντιμετωπίζει προβλήματα συνεργασίας με την ελεγχόμενη επιχείρηση, ενημερώνει το νόμιμο ή τον εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό εκπρόσωπο της επιχείρησης. Αν το θέμα δεν λυθεί και συνεχιστούν τα εμπόδια, η Ομάδα Ελέγχου αποφασίζει για τη διακοπή του Ελέγχου αναφέροντας τους λόγους της διακοπής στο έντυπο της Έκθεσης Ελέγχου και εισηγείται τη διακοπή της διαδικασίας απονομής σήματος Σε περίπτωση που προγραμματισμένος έλεγχος δε μπορεί να διενεργηθεί ή διακόπτεται με υπαιτιότητα της επιχείρησης για λόγους ανωτέρας βίας συμπληρώνεται η Έκθεση Ελέγχου με τυχόν ευρήματα που έχουν καταγραφεί μέχρι τη στιγμή της διακοπής και τους λόγους ματαίωσης ή διακοπής του ελέγχου. Ο έλεγχος επαναλαμβάνεται και εάν προκύψουν ξανά λόγοι διακοπής με υπαιτιότητα της επιχείρησης ή αυτή αρνηθεί την επανάληψή της, η αρμόδια υπηρεσία του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ διακόπτει τη διαδικασία χορήγησης της απονομής σήματος, οπότε η Αίτηση τίθεται στο αρχείο. Σελίδα 3 από 10

4 6 ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ 6.1 Η επιτήρηση είναι διαρκής και σκοπός της είναι η εξασφάλιση της συνεχούς τήρησης των απαιτήσεων του νομοθετικού πλαισίου της παρ. 2 του παρόντος Κανονισμού, και των όρων της υπογραφείσας, μεταξύ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και της επιχείρησης, Σύμβασης για την ένταξη στο «Μητρώο Ελληνικών Προϊόντων - Υπηρεσιών». 6.2 Η Επιτήρηση των επιχειρήσεων γίνεται είτε με τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου είτε με Διοικητικό έλεγχο. 6.3 Για τους σκοπούς της Επιτήρησης, η αρμόδια υπηρεσία συντάσσει ετήσιο σχέδιο ελέγχου βάσει ανάλυσης επικινδυνότητας στην οποία λαμβάνονται υπόψη: το μέγεθος της επιχείρησης ο αριθμός των σημάτων το αίτημα επέκτασης σήματος σε άλλα προϊόντα η ανάθεση παραγωγής ή συσκευασίας σε άλλες επιχειρήσεις η υποχρέωση πραγματοποίησης επιτόπιου ελέγχου (τουλάχιστον 1 φορά στα 3 χρόνια) η διαπίστωση ύπαρξης παραβάσεων από άλλους ελέγχους τα αποτελέσματα προηγούμενου επιτόπιου ελέγχου 6.4 Ο Έλεγχος Επιτήρησης διενεργείται σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στην παράγραφο 5 του παρόντος Κανονισμού και πραγματοποιείται τουλάχιστον μια φορά κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της Σύμβασης της επιχείρησης. 6.5 Πριν τον επιτόπιο έλεγχο επιτήρησης διενεργείται Διοικητικός Έλεγχος σύμφωνα με την παράγραφο Εάν η επιχείρηση δεν επιθυμεί πλέον τη χρήση του Ελληνικού Σήματος σε ένα ή περισσότερα από τα προϊόντα για τα οποία έχει εγκριθεί οφείλει να ενημερώσει εγγράφως τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. Σε αντίθετη περίπτωση πραγματοποιείται έλεγχος επιτήρησης με σκοπό την ανανέωση της Πιστοποίησης. 7. ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 7.1 Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ δύναται να πραγματοποιεί Ειδικούς Έλεγχους σε επιχειρήσεις στις εξής περιπτώσεις: Για τη διερεύνηση καταγγελιών. Μετά από έγγραφη ενημέρωση από άλλες αρχές ελέγχου. Εφόσον διαπιστωθούν παραβάσεις μετά από έλεγχο της αγοράς. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση κριθεί αναγκαίο. 8. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ 8.1 Αν κατά τη διάρκεια του ελέγχου καταγραφούν Μη Συμμορφώσεις η επιχείρηση οφείλει να αποστείλει στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την καταγραφή τους, τις προτεινόμενες διορθωτικές ενέργειες, προσδιορίζοντας την ημερομηνία έναρξης και υλοποίησης της εφαρμογής τους. Η παρέλευση απράκτου του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος αποστολής των διορθωτικών ενεργειών ισοδυναμεί με αρνητική εισήγηση για τη απονομή του Ελληνικού Σήματος ή σε περίπτωση ήδη εγκεκριμένων επιχειρήσεων σε εισήγηση για την αφαίρεση του δικαιώματος χρήσης του. 8.2 Σε περίπτωση μη αποδοχής των διορθωτικών ενεργειών, η αρμόδια υπηρεσία του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ενημερώνει εγγράφως, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή των διορθωτικών ενεργειών, την επιχείρηση προκειμένου αυτή να αποστείλει νέες διορθωτικές ενέργειες. Η παραπάνω Σελίδα 4 από 10

5 διαδικασία επαναλαμβάνεται με χρονικούς περιορισμούς. Το συνολικό χρονικό διάστημα από την ημερομηνία ελέγχου μέχρι την αποδοχή των διορθωτικών ενεργειών δεν μπορεί να υπερβαίνει τον «ένα» μήνα συνολικά από την ημερομηνία που διενεργήθηκε ο έλεγχος. Σε αντίθετη περίπτωση, η αρμόδια υπηρεσία του ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ προβαίνει σε αρνητική εισήγηση για τη απονομή του Ελληνικού Σήματος ή σε περίπτωση ήδη εγκεκριμένων επιχειρήσεων σε εισήγηση για την αφαίρεση του δικαιώματος χρήσης του. 8.3 Η επαλήθευση των Διορθωτικών Ενεργειών πραγματοποιείται με: i. Αποστολή αντικειμενικών αποδείξεων στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ Ή σε ειδικές περιπτώσεις με ii. Έλεγχο Επιτήρησης ή Ειδικό έλεγχο, κατά περίπτωση. 9. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ 9.1 ΓΕΝΙΚΑ Η απονομή του Ελληνικού Σήματος στην επιχείρηση επιβεβαιώνει ότι τα προϊόντα όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 3 της ΚΥΑ Κ4-7838/ΦΕΚ Β /1432/ συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του νομοθετικού πλαισίου της παρ. 2 του παρόντος Κανονισμού και τον παρόντα Κανονισμό. 9.2 ΑΠΟΝΟΜΗ & ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ Μετά τον επιτόπιο έλεγχο το κλιμάκιο ελέγχου α) εισηγείται τη δυνατότητα απονομής η μη του σήματος αποστέλλοντας στην Διεύθυνση Ελέγχου Παραγωγής Γάλακτος & Κρέατος, το έντυπο της έκθεσης ελέγχου συνοδευόμενο από το «πρακτικό αξιολόγησης εισήγησης» (Κωδικός εντύπου GM-EA-02/1 η ) β)καταχωρεί τον έλεγχο στην ηλεκτρονική εφαρμογή στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων Σε περίπτωση θετικής εισήγησης από τους ελεγκτές η αρμόδια Δ/νση ενημερώνει την επιχείρηση (με παράλληλη ενημέρωση τις Δ/νσης οικονομικού του ΕΛΓΟ) προκειμένου να καταβάλει τα απαραίτητα τέλη για τη χρήση του Ελληνικού Σήματος Μετά την παραλαβή του αποδεικτικού καταβολής των τελών από την επιχείρηση η αρμόδια Δ/νση του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ εισηγείται προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο για την απονομή ή την ανανέωση του δικαιώματος της χρήσης του Ελληνικού Σήματος Ο Διευθύνων Σύμβουλος αποφασίζει κατά περίπτωση, μετά την αιτιολογημένη εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ για: Την απονομή ή μη του Ελληνικού Σήματος στην επιχείρηση για όλα ή για μέρος των προϊόντων για τα οποία έχει αιτηθεί. Την ανανέωση του δικαιώματος χρήσης του Ελληνικού Σήματος που έχει χορηγηθεί στην επιχείρηση Σε περίπτωση απόφασης για την απονομή ή την ανανέωση του δικαιώματος χρήσης του Ελληνικού Σήματος υπογράφεται μεταξύ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και της επιχείρησης, Σύμβαση διάρκειας τριών ετών στην οποία περιγράφονται οι όροι χρήσης του σήματος και οι οικονομικοί όροι και χορηγείται σχετική βεβαίωση Σε περίπτωση που η επιχείρηση επιθυμεί την ανανέωση του δικαιώματος χρήσης του Ελληνικού Σήματος οφείλει να ενημερώνει εγγράφως τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ τους τελευταίους δύο μήνες πριν την λήξη της Σύμβασης. Σελίδα 5 από 10

6 9.2.7 Εάν η επιχείρηση δεν επιθυμεί την ανανέωση του δικαιώματος χρήσης του Ελληνικού Σήματος οφείλει να ενημερώσει εγγράφως τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ τουλάχιστον τρείς (3) μήνες πριν τη λήξη ισχύος της Σύμβασης Σε κάθε περίπτωση απονομής ή ανανέωσης χρήσης του Ελληνικού σήματος η αρμόδια Δ/νση φροντίζει για την ηλεκτρονική καταχώρηση του δικαιώματος χρήσης του Ελληνικού σήματος στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Ελληνικών Προϊόντων και Υπηρεσιών Ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ χορηγεί μετά από αίτηση του δικαιούχου βεβαίωση καταχώρησης στο Ηλεκτρονικό μητρώο ελληνικών προϊόντων υπηρεσιών, η οποία πιστοποιεί το δικαίωμα χρήσης του σήματος για συγκεκριμένο προϊόν και αναφέρει τους όρους χρήσης σύμφωνα με τον κανονισμό Σε περίπτωση που η Αίτηση αφορά μόνο προϊόντα ΠΟΠ/ΠΓΕ η απόφαση για την απονομή του σήματος γίνεται μετά από εισήγηση της Δ/νση Πιστοποίησης και Προδιαγραφών και αφού εκπληρωθούν οι οικονομικοί όροι με τη διαδικασία που περιγράφεται στο κεφάλαιο 16 της παρούσης. 10. ΕΠΕΚΤΑΣΗ Ή ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ 10.1 Για την επέκταση του δικαιώματος χρήσης του Ελληνικού Σήματος σε άλλο προϊόν μιας ήδη εγκεκριμένης επιχείρησης, η τελευταία υποχρεούται να υποβάλει στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ νέα Αίτηση σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 4 της παρούσας Σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης της Αίτησης η αρμόδια υπηρεσία του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ εισηγείται προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο την επέκταση του δικαιώματος χρήσης του Ελληνικού Σήματος Ο περιορισμός του δικαιώματος χρήσης του Ελληνικού Σήματος σε επιχείρηση πραγματοποιείται είτε μετά από Αίτημα της επιχείρησης είτε όταν από τον έλεγχο που διενεργεί ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ στην επιχείρηση διαπιστωθεί ότι η τελευταία δεν τηρεί τις απαιτήσεις του νομοθετικού πλαισίου της παραγράφου 2 του παρόντος Και στις δύο περιπτώσεις της παραγράφου 10.3 η αρμόδια υπηρεσία του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ εισηγείται προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο τον περιορισμό του δικαιώματος χρήσης του Ελληνικού Σήματος Η επιχείρηση οφείλει να ενημερώνει εγκαίρως και εγγράφως τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, υποβάλλοντας νέα Αίτηση κατά περίπτωση, για σημαντικές αλλαγές που δύναται να επηρεάσουν την χορηγηθείσα έγκριση. Στην περίπτωση αυτή και αναλόγως της βαρύτητας των αλλαγών, ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ δύναται να διενεργήσει Έλεγχο Αξιολόγησης ή Επιτήρησης σύμφωνα με τις διαδικασίες των παραγράφων 5 και 6 του παρόντος Κανονισμού Ενδεχόμενη Επέκταση ή Περιορισμός του δικαιώματος χρήσης του Ελληνικού Σήματος συνεπάγεται υπογραφή νέας Σύμβασης ή τροποποίηση της υπάρχουσας. 11. ΚΥΡΩΣΕΙΣ & ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ Ή ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ 11.1 Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ δύναται να επιβάλει κυρώσεις σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρου 194 του Ν. 4072/2012 όπως κάθε φορά ισχύει Στην περίπτωση που ο δικαιούχος χρήσης του σήματος παραβιάζει τις απαιτήσεις του Ν. 4072/2012, και της ΚΥΑ Κ4-7838/ΦΕΚ Β /1432/ ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ αποφασίζει μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της αρμόδιας δ/νσης και ανάλογα με τη βαρύτητα και τη διάρκεια της παράβασης τις παρακάτω κυρώσεις : την αποστολή έγγραφης επίπληξης προς την επιχείρηση με τον ορισμό της προθεσμίας συμμόρφωσης, την προσωρινή ανάκληση του δικαιώματος χρήσης του Ελληνικού Σήματος για ένα ή περισσότερα προιόντα, την οριστική ανάκληση του δικαιώματος χρήσης του Ελληνικού Σήματος για ένα ή περισσότερα πεοιόντα. Σελίδα 6 από 10

7 11.3 Οι κυρώσεις επιβάλλονται όταν από τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι το προϊόν δεν τηρεί τις προδιαγραφές και τις προϋποθέσεις του κανονισμού, όταν γίνεται αντικανονική ή παραπλανητική χρήση σε έντυπα ή διαφημιστικό υλικό και όταν παρέχονται στο φορέα παραπλανητικές ή ψευδείς πληροφορίες 11.4 Οριστική ανάκληση του δικαιώματος χρήσης του Ελληνικού σήματος γίνεται με απόφαση Διευθύνοντος Σύμβουλου μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της αρμόδιας Δ/νσης του ΕΛΓΟ και στις εξής περιπτώσεις:: εφόσον η επιχείρηση δεν δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από δύο (2) συνεχόμενα έτη στην παραγωγή, συσκευασία, υποσυσκευασία, ή/και εμπορία προϊόντος ή προϊόντων για τα οποία έχει λάβει έγκριση για τη χρήση του Ελληνικού Σήματος. εφόσον η επιχείρηση -ή/και ο προμηθευτής- κηρύξει πτώχευση ή συνάψει συμβιβασμό για μερική εξόφληση πιστωτών της ή τελεί υπό εκκαθάριση, υποχρεωτική ή εθελουσία, μη συμπεριλαμβανομένης της εκκαθάρισης για σκοπούς ανασυγκρότησης, ή παραλείψει με οποιοδήποτε τρόπο να συμμορφωθεί με την ισχύουσα νομοθεσία. εφόσον ζητηθεί από τη επιχείρηση Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ενημερώνει εγγράφως την επιχείρηση για τη σχετική Απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου Στην περίπτωση προσωρινής ανάκλησης του Δικαιώματος χρήσης του Ελληνικού Σήματος επιβάλλονται στο δικαιούχο συγκεκριμένα μέτρα προκειμένου να αρθεί η ανάκληση 11.7 Στην περίπτωση οριστικής ανάκλησης του Δικαιώματος χρήσης του Ελληνικού Σήματος ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ καλεί την επιχείρηση να αποσύρει από κάθε σημείο χονδρικής ή λιανικής πώλησης κάθε προϊόν που αφορά η απόφαση αυτή και φέρει το ελληνικό Σήμα, γνωστοποιεί στο ευρύ κοινό την ανάκληση και διαγράφει τον δικαιούχο από το Ηλεκτρονικό Μητρώο 11.8 Μετά την ανάκληση του Δικαιώματος χρήσης η επιχείρηση δεν μπορεί να κάνει οποιαδήποτε χρήση ή αναφορά Ελληνικού σήματος στο ή στα προϊόντα που αφορούν αυτήν. 12 ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΓΟΡΑΣ 12.1 Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, που προβλέπονται από στο άρθρο 11 της ΚΥΑ Κ4-7838/ΦΕΚ Β /1432/ διενεργεί ελέγχους στα σημεία χονδρικής και λιανικής πώλησης γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων Ο έλεγχος αγοράς διενεργείται: για να διαπιστωθεί ότι η χρήση του ελληνικού Σήματος είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας. για να διαπιστωθεί τυχόν παραπλάνηση ή κατάχρηση του Ελληνικού Σήματος από μη καταχωρισμένες επιχειρήσεις. κατόπιν σχετικών καταγγελιών ή σε οποιοδήποτε άλλη περίπτωση γνωστοποίησης μη τήρησης της ισχύουσας νομοθεσίας Ο έλεγχος αγοράς διενεργείται από ομάδα ελεγκτών η οποία αποτελείται από δύο υπαλλήλους του ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ. Η ομάδα ελέγχου συγκροτείται και μετακινείται με Απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου. Oι ελεγκτές εφοδιάζονται με ειδικά έγγραφα ταυτοπροσωπίας τα οποία υποχρεούνται να επιδεικνύουν στους ελεγχόμενους κατά τη διάρκεια των ελέγχων Οι ελεγκτές δύναται να προβαίνουν σε δειγματοληψίες των προϊόντων προκειμένου να ελεγχθεί η ορθότητα των ενδείξεων 12.5 Μετά το πέρας κάθε ελέγχου συντάσσεται από τους αρμόδιους ελεγκτές, Πρακτικό Ελέγχου Αγοράς είτε καταγραφεί Μη Συμμόρφωση είτε όχι. Το εν λόγω πρακτικό συμπληρώνεται εις διπλούν και συνυπογράφονται από τον παριστάμενο εκπρόσωπο της ελεγχόμενης επιχείρησης, ο οποίος διατηρεί το δικαίωμα να καταγράψει, επί των πρακτικών, τις τυχόν επιφυλάξεις του. Τυχόν άρνηση υπογραφής του Σελίδα 7 από 10

8 τελευταίου δεν καθιστά άκυρη την διαδικασία ελέγχου και θεωρείται ότι έλαβε γνώση η ελεγχόμενη επιχείρηση, γενόμενης ειδικής μνείας στο Πρακτικό Ελέγχου περί αρνήσεως υπογραφής Αν διαπιστωθεί ότι το σήμα χρησιμοποιείται από μη δικαιούχο, ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ με απόφαση του Δ/ντος Συμβούλου και έπειτα από εισήγηση της Γενικής Δ/νσης Διασφάλισης ποιότητας αφού καλέσει τον ελεγχόμενο να εκφράσει τις παρατηρήσεις του, εισηγείται στο Γενικό Γραμματέα Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για: την επιβολή διοικητικού προστίμου από έως ευρώ την αφαίρεση και την καταστροφή των σημάτων από τα προϊόντα που έχουν παραχθεί ή την καταστροφή τους αν δεν είναι δυνατή η αφαίρεση. Την παύση χρήσης του σήματος Καθιστά γνωστό στο ευρύ κοινό την παράνομη χρήση του σήματος ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ Κατά των αποφάσεων του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ μπορεί να κατατεθεί ένσταση στη γραμματεία της Επιτροπής Ελληνικού Σήματος της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου από τον δικαιούχο / ελεγχόμενο μέσα σε προθεσμία 30 ημερών αφότου του γνωστοποιηθεί η απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 195 του νόμου 4072/2012 ΦΕΚ 86 Α ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ Ο δικαιούχος χρήσης του σήματος οφείλει: 13.1 Να τηρεί τις απαιτήσεις του άρθρου 12 του κανονισμού Κ Να χρησιμοποιεί το ελληνικό σήμα στη μορφή που έχει εγκριθεί από το Υπουργείο 13.3 να τοποθετεί το ελληνικό σήμα στα μέσα συσκευασίας,τις μονάδες παραγωγής, τους αυτόματους πωλητές 13.4 να καταβάλει σε λογαριασμό του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ το τέλος χρήσης κατ έτος για κάθε καταχωρημένο στο μητρώο προϊόν της επιχείρησης 14. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ πέραν των όσων προβλέπονται στο θεσμικό πλαίσιο της παραγράφου 2 της παρούσας οφείλει: 14.1 Να εγγράψει τον δικαιούχο χρήσης του Ελληνικού Σήματος στο «Ηλεκτρονικό Μητρώο Ελληνικών Προϊόντων - Υπηρεσιών» και να το ενημερώνει σε κάθε περίπτωση χορήγησης, ανανέωσης, επέκτασης ή/και ανάκληση του δικαιώματος χρήσης Να πληροφορεί εγκαίρως την επιχείρηση, με κάθε πρόσφορο μέσο για τις οποιεσδήποτε αλλαγές πρόκειται να πραγματοποιήσει στην παρούσα διαδικασία και να δίδει την κατάλληλη χρονική προθεσμία για την πραγματοποίηση της αναγκαίας προσαρμογής. Σελίδα 8 από 10

9 15. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ 15.1 Η επιχείρηση που έχει εγκριθεί ως δικαιούχος χρήσης του Ελληνικού Σήματος μπορεί να χρησιμοποιεί ως επισήμανση επί της συσκευασίας των εγκεκριμένων προϊόντων, του έντυπου και διαφημιστικού υλικού ή/και των συνοδευτικών εγγράφων της, τα παρακάτω: i. To είδος του προσυσκευασμένου προϊόντος όπως ορίζεται στο νομοθετικό πλαίσιο της παρ. 2 της παρούσας Οδηγίας. ii. Το αντίστοιχο σήμα. Το εν λόγω σήμα μπορεί να χρησιμοποιηθούν στην Ελληνική ή/και Αγγλική γλώσσα σε έγχρωμη ή ασπρόμαυρη απεικόνιση. iii. Την ένδειξη «Ελληνικό Σήμαν» ή «Greek Mark» 15.2 Τα παραπάνω στοιχεία ii, iii πρέπει να αποτελούν ενιαίο σύνολο Το Ελληνικό Σήμα και η σχετική ένδειξη αφορούν αποκλειστικά τα προϊόντα για τα οποία έχει εγκριθεί η επιχείρηση Οι ως άνω ενδείξεις και σήματα αφορούν αποκλειστικά την επιχείρηση στην οποία έχουν χορηγηθεί και δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση του δικαιώματος χρήσης τους σε τρίτο μέρος καθ οποιοδήποτε τρόπο Η ορθή χρήση του σήματος και της ένδειξης εξετάζεται από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ τόσο κατά τη διάρκεια των ελέγχων όσο και σε οποιαδήποτε άλλη χρονική στιγμή υποπέσει στην αντίληψή του παράτυπη χρήση αυτών κατά την εμπορία και διαφήμιση των εγκεκριμένων προϊόντων Η επιχείρηση οφείλει να διακόψει εντός μιας (1) ημέρας από τη λήψη της σχετικής ειδοποίησης από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, τη χρήση του σήματος και της σχετικής ένδειξης εφόσον αιτιολογημένα το απαιτήσει ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ή όταν λήξει ο χρόνος ισχύος του δικαιώματος χρήσης τους από την επιχείρηση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 16.1 Η καταβολή του Τέλους χρήσης του Ελληνικού Σήματος γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που νομοθετικού πλαισίου της παρ. 2 του παρόντος Κανονισμού Εφόσον από τον έλεγχο αξιολόγησης προκύψει η συμμόρφωση της επιχείρησης με τις απαιτήσεις του θεσμικού πλαισίου της παρ. 2 της παρούσης η αντίστοιχη Διεύθυνση Ελέγχου Παραγωγής Γάλακτος & Σελίδα 9 από 10

10 Κρέατος είτε στη Δ/νση πιστοποίησης και Προδιαγραφών ενημερώνει την οικονομική υπηρεσία του ΕΛΓΟ και την υπό έγκριση επιχείρηση για την καταβολή του τέλους χρήσης Ελληνικού Σήματος Η εισήγηση για την απονομή του σήματος γίνεται μετά την παραλαβή του αποδεικτικού καταβολής του τέλους χρήσης Ελληνικού σήματος για κάθε προϊόν και σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 16 της ΚΥΑ Κ4-7838/ΦΕΚ Β /1432/ Μετά την ένταξη της επιχείρησης στο Μητρώο Ελληνικών Προϊόντων και Υπηρεσιών για κάθε επιπλέον έτος χρήσης, το τέλος χρήσης καταβάλλεται εντός του πρώτου διμήνου του ημερολογιακού έτους Σε περίπτωση ανάκλησης του δικαιώματος χρήσης του Ελληνικού Σημάτος πραγματοποιείται εκκαθάριση των οικονομικών υποχρεώσεων με βάση τα δωδεκατημόρια των τελών χρήσης. Τυχόν πιστωτικό ή χρεωστικό υπόλοιπο βαρύνει τον ΕΛΓΟ ή την επιχείρηση αντίστοιχα. Σελίδα 10 από 10

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Μάρτιος 2015 ΣΜΥΡΝΗΣ 13-15, 165 62 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΗΛ.: 213-2026200 FAX: 210-9615464 e-mail:info@ekapty.gr www.ekapty.gr σελ.2 από

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΟΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» ΚΑΝ-02/4 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: ΚΑΝ-02 Σελίδα 1 από 19 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Νοέμβριος 2007

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Νοέμβριος 2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Νοέμβριος 2007 ΣΜΥΡΝΗΣ 13-15, 165 62 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΗΛ.: 213-2026200 FAX: 210-9615464 e-mail:info@ekevyl.gr σελ.2 από 22 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 1. Εισαγωγή 1.1 Γενικά Η TÜV HELLAS A.E. στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της για Πιστοποίηση Προϊόντων προσφέρει - μέσω της Διεύθυνσης Agrisystems - σε ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις (πελάτες) τις υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ, ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΤΗΝ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 23 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 - Γενικές Πληροφορίες 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΣ Π Ε.01

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΣ Π Ε.01 ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΣ Π Ε.01 Έκδοση/ Τροποποίηση : 05/02 Τροποποιήθηκε από/ Υπογραφή : Α. Ρεµούνδου Ηµεροµηνία τροποποίησης:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ»

Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ» ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» Υποέργο 2: «Παραγωγή Ενημερωτικού Υλικού» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ Ι.ΓΕ.Μ.Κ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ Ι.ΓΕ.Μ.Κ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ Ι.ΓΕ.Μ.Κ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.0 Νοµικό Πλαίσιο 2.0 Αντικείµενο 3.0 Αµεροληψία, Ανεξαρτησία και Ακεραιότητα 4.0 Εφαρµοζόµενα Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 1.0 ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών Κανονισμός ορίζει τον τρόπο λειτουργίας της QMSCERT για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Συστήματος Ελέγχου Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής «Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων με την υπ. αριθμ. 504/145/16-12-2008 απόφαση της Ολομέλειας ενέκρινε νέο Κανονισμό Γενικών Αδειών για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις»

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 12/12 /2013 Α.Π.: 5833/155045 ΠΡΟΣ: Π.

Αθήνα 12/12 /2013 Α.Π.: 5833/155045 ΠΡΟΣ: Π. Αθήνα 12/12 /2013 Α.Π.: 5833/155045 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ Πληρ: Χαρ. Μουλκιώτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Γενικός Διευθυντής Διοικητικός Διευθυντής Επιστημονικός Διευθυντής Εντεταλμένος Σύμβουλος Προγραμμάτων ΕΣΠΑ Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Υπεύθυνος Πράξης και Έργου/Υποέργων Υπεύθυνος Μονάδας Προμηθειών και Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Α. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Α. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Α. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1. Για τις ανάγκες της διαδικασίας αξιολόγησης του Μέτρου συγκροτείται Πρωτοβάθμια Γνωμοδοτική Επιτροπή έγκρισης αιτήσεων ενίσχυσης του Μέτρου.

Διαβάστε περισσότερα

17025:2005. 17021:2006.

17025:2005. 17021:2006. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1895 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 157 10 Φεβρουαρίου 2006 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 245090 Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρ μογή του Καν.(ΕΟΚ)2092/91

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΜΕΡΟΣ Α.1 - ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΏΝ...7 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ I ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ...7 Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25057 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1723 29 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 392169/1.10.1999 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΦΑ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΟΕΣΗΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α' ΜΕΡΟΣ Β' ΜΕΡΟΣ

ΔΕΣΦΑ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΟΕΣΗΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α' ΜΕΡΟΣ Β' ΜΕΡΟΣ ΔΕΣΦΑ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΟΕΣΗΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α' ΜΕΡΟΣ ΑΡ0ΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΘΡΟ 2: ΟΡΙΣΜΟΙ Β' ΜΕΡΟΣ ΑΡΘΡΟ ΑΡΘΡΟ ΑΡΘΡΟ ΑΡΘΡΟ ΑΡΘΡΟ ΑΡΘΡΟ ΑΡΘΡΟ 3: 4: 6: 7: 8:

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ 04/04/2014 ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β )

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ 04/04/2014 ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΑΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 240/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 1 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα Δ/νση : Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα : Προμηθειών Πληροφορίες : Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4177-13 κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών

Ν. 4177-13 κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών Ν. 4177-13 κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών Ν. 4177/13 (ΦΕΚ 173 Α/8-8-2013) : Kανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

εγκριτικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί έως 30-06-2014 και στον Καν. 1407/2013 για εγκριτικές αποφάσεις που εκδίδονται από 01-07-2014 και µετά.

εγκριτικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί έως 30-06-2014 και στον Καν. 1407/2013 για εγκριτικές αποφάσεις που εκδίδονται από 01-07-2014 και µετά. Αρ. Πρωτ. 83065/06-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 A.2 ΟΡΙΣΜΟΙ... 1 Α.3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 3 A.3.1 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ... 5 A.3.2 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα