ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ"

Transcript

1 1. Πεδίο Εφαρμογής ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Η Διαδικασία αυτή καθορίζει την μέθοδο που ακολουθείται από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ για την απονομή του Ελληνικού Σήματος στο γάλα και στα γαλακτοκομικά προϊόντα. 2. Νομοθετικό πλαίσιο Το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την παρούσα οδηγία είναι το εξής: Η ΚΥΑ Κ4-7838/ΦΕΚ Β /1432/ «Κανονισμός Απονομής Ελληνικού Σήματος στο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα». Ο Νόμος 4072/2012 (ΦΕΚ86/Α /2012) «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος Νέα Εταιρική Μορφή-Σήματα- Μεσίτες Ακινήτων- Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4155/2013 «εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ120/Α/ ) και ιδίως του άρθρου Γενικά Όλες οι επιχειρήσεις που διαθέτουν στην αγορά γάλα ή γαλακτοκομικά προϊόντα με την επωνυμία τους, χωρίς καμία διάκριση, έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες ελέγχου και απονομής σήματος που παρέχει ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και αντιμετωπίζονται ισότιμα. Οι όροι απονομής και χρήσης του σήματος είναι οι ίδιοι, τόσο για τις υπό αξιολόγηση επιχειρήσεις όσο και για τους κατόχους του σήματος Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ δεν εμπλέκεται καθοιονδήποτε τρόπο στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις. 4. Υποβολή και Αξιολόγηση Αίτησης 4.1 Κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση υποβάλει στην Γενική Δ/νση Διασφάλισης Ποιότητας του ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ Αίτηση (κωδικός εντύπου GM-A-01/1) για την απονομή Ελληνικού σήματος. 4.2 Η Γενική Διεύθυνση αποστέλλει τις αιτήσεις στη Διεύθυνση Ελέγχου Παραγωγής Γάλακτος & Κρέατος είτε στη Δ/νση πιστοποίησης και Προδιαγραφών αν αυτή αφορά μόνο προϊόντα ΠΟΠ/ΠΓΕ 4.3 Ο αρμόδιος υπάλληλος των αντίστοιχων υπηρεσιών ελέγχει αρχικά την πληρότητα της Αίτησης και συγκεκριμένα εξετάζει: α. εάν έχουν κατατεθεί όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 192 του Ν. 4072/2012 και στο άρθρο 7 της ΚΥΑ Κ4-7838/ΦΕΚ Β /1432/ β. εάν έχουν συμπληρωθεί σωστά όλα τα πεδία του εντύπου της Αίτησης και εάν το έντυπο φέρει υπογραφή από το νόμιμο εκπρόσωπο ή τον εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό εκπρόσωπο της επιχείρησης. γ. αν τα προϊόντα που δηλώνονται εμπίπτουν στις διατάξεις της ΚΥΑ Κ4-7838/ΦΕΚ Β /1432/ Μετά τη διαπίστωση της πληρότητας της Αίτησης για απονομή του σήματος στο γάλα και στα γαλακτοκομικά προϊόντα, ο αρμόδιος υπάλληλος διενεργεί την τεχνική αξιολόγηση αυτής και των συνοδευτικών εγγράφων προκειμένου να ελεγχθεί εάν ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της εθνικής νομοθεσίας σχετικά με τη διαδικασία παραγωγής γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων από την κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση. Συγκεκριμένα ελέγχει: αν η επιχείρηση έχει ενεργό σήμα αναγνώρισης ( κωδικό ΕΦΕΤ ) αν η επιχείρηση έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις της προς τον φορέα (πχ αν έχει αποστείλει όλα τα ισοζύγια γάλακτος ή τις εισκομίσεις ) CERT-Ο-01/1 η : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Σελίδα 1 από 10

2 αν οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις έχουν καταχωρηθεί στο μητρώο της Γενικής Γραμματείας εμπορίου τις ετικέτες των προϊόντων που θα καταχωρηθούν αν οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις έχουν καταχωρηθεί στην βάση δεδομένων ORACLE και φροντίζει για την καταχώρησή τους 4.5 H αξιολόγηση της αίτησης πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 5 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της. 4.6 Σε περίπτωση που κατά την αξιολόγηση της Αίτησης διαπιστωθούν ελλείψεις ως προς τις απαιτήσεις του νομοθετικού πλαισίου της παραγράφου 2 της παρούσας, ενημερώνεται γραπτά η επιχείρηση για την αποστολή συμπληρωματικών στοιχείων εντός 10 εργάσιμων ημερών. Η διαδικασία αξιολόγησης δεν προχωράει εάν δεν εξαλειφθούν οι ελλείψεις. 4.7 Εφόσον η επιχείρηση δεν αποστείλει στον Οργανισμό συμπληρωματικά στοιχεία εντός του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος, η αντίστοιχη Δ/νση μέσω της Γενικής Δ/νση Διασφάλισης Ποιότητας εισηγείται στο Διευθύνοντα Σύμβουλο το κλείσιμο της υπόθεσης και την θέση της Αίτησης στο αρχείο. Ο Φάκελος της επιχείρησης τίθεται στο αρχείο με παράλληλη ενημέρωση της επιχείρησης. 4.8 Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της Αίτησης για την απονομή του σήματος, ενημερώνεται η αντίστοιχη εποπτεία προκειμένου να προγραμματιστεί επιτόπιος έλεγχος. 4.9 Σε περίπτωση που μια επιχείρηση υποβάλει νέα Αίτηση για επέκταση του δικαιώματος χρήσης του Ελληνικού Σήματος και σε άλλα προϊόντα, ο αρμόδιος υπάλληλος προβαίνει σε αξιολόγηση της πληρότητας της Αίτησης, ενημερώνει την επιχείρηση (με παράλληλη ενημέρωση τις Δ/νσης οικονομικού του ΕΛΓΟ) προκειμένου να καταβάλει τα απαραίτητα τέλη για τη χρήση του Ελληνικού Σήματος και στη συνέχεια ακολουθείται η διαδικασία των παραγράφων έως του κεφ. 9 της παρούσας Σε περίπτωση που η Αίτηση για την απονομή του Ελληνικού Σήματος αφορά τόσο σε προϊόντα ΠΟΠΠ/ΠΓΕ όσο και σε άλλα προϊόντα η Διεύθυνση Ελέγχου Παραγωγής Γάλακτος & Κρέατος αποστέλλει αντίγραφο της Αίτησης στη Δ/νση Πιστοποίησης και προδιαγραφών προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία για την χορήγηση του Ελληνικού Σήματος στα προϊόντα ΠΟΠ και την πρωτότυπη αίτηση στην αρμόδια εποπτεία για τον χειρισμό της σύμφωνα με τις διαδικασίες της παρούσης Η Δ/νση πιστοποίησης και προδιαγραφών εφόσον, από τον έλεγχο των στοιχείων που διαθέτει, διαπιστώσει ότι η επιχείρηση πληροί τις προδιαγραφές για την απονομή του ελληνικού σήματος ενημερώνει την επιχείρηση για τις οικονομικές της υποχρεώσεις και αφού παραλάβει το αποδεικτικό κατάθεσης του ποσού που ορίζεται στο κεφάλαιο 16 της παρούσας διαδικασίας εισηγείται για την απονομή του σήματος στα συγκεκριμένα προϊόντα. Η απόφαση αυτή δεν συνοδεύεται από υπογραφή της Σύμβασης. Η Σύμβαση υπογράφεται μετά την ολική διαχείριση της Αίτησης. 5. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 5.1 Ο έλεγχος αξιολόγησης αφορά την εξακρίβωση της δυνατότητας απονομής Ελληνικού Σήματος στο γάλα και στα γαλακτοκομικά προϊόντα επιχειρήσεων που παράγουν ή/και συσκευάζουν, με σκοπό την εμπορία τα προϊόντα αυτά. Πραγματοποιείται με επιτόπιο έλεγχο στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης, σύμφωνα με το άρθρο 7 & 11 της ΚΥΑ 7838/ ΦΕΚ 86/Α/2012 όπως αυτή ισχύει. 5.2 Η ομάδα ελέγχου συγκροτείται και μετακινείται με Απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ. Ο έλεγχος αξιολόγησης διενεργείται από διμελή ομάδα ελεγκτών. Αποτελεί μέριμνα του ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ στην Ομάδα Ελέγχου να μη συμμετέχουν άτομα που η σχέση τους με τον ελεγχόμενο μπορεί να επηρεάσει την αμεροληψία και την αντικειμενικότητα του ελέγχου. Oι ελεγκτές εφοδιάζονται από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ με ειδικά έγγραφα ταυτοπροσωπίας, τα οποία υποχρεούνται να επιδεικνύουν στους ελεγχόμενους κατά τη διάρκεια των ελέγχων. Σελίδα 2 από 10

3 5.3 Η ακριβής ημερομηνία διεξαγωγής του ελέγχου καθορίζεται κατόπιν συνεννόησης του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ με την επιχείρηση. 5.4 Οι ελεγκτές, πριν τον επιτόπιο, προβαίνουν σε διοικητικό έλεγχο που αφορά το προφίλ της επιχείρησης : ελέγχουν τα τελευταία μηνιαία ισοζύγια γάλακτος της επιχείρησης ελέγχουν τις αγορές γάλακτος από παραγωγούς εισκομίσεις και διασταυρώνουν τα στοιχεία με τα αναφερόμενα στα ισοζύγια ελέγχουν τις αγορές από άλλες βιομηχανίες ελληνικού η εισαγόμενου γάλακτος ελέγχουν αν παράγονται άλλα πιστοποιημένα προϊόντα (ΠΟΠ ΠΓΕ, Βιολογικα) καταγράφουν την ιστορικότητα των ελέγχων της επιχείρησης 5.5 Ο Έλεγχος Αξιολόγησης σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας και συσκευασίας γάλακτος καθώς και σε εγκαταστάσεις παραγωγής και συσκευασίας γαλακτοκομικών προϊόντων διενεργείται σε πραγματικές συνθήκες παραγωγικής διαδικασίας για κάθε αιτούμενο προϊόν. 5.6 Ο Έλεγχος Αξιολόγησης σε επιχείρηση που αναθέτει την παραγωγή ή και συσκευασία των προϊόντων της σε άλλη επιχείρηση καταχωρισμένη ή μη στο «Μητρώο Ελληνικών Προϊόντων Υπηρεσιών» διενεργείται στην έδρα της επιχείρησης σε χρόνο που θα κρίνει ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. 5.7 Κατά τον Έλεγχο Αξιολόγησης ελέγχεται η τήρησης αρχείων που αφορούν, στους προμηθευτές της πρώτης ύλης, και στις εισερχόμενες ποσότητες των πρώτων υλών, στην κίνηση της παραγωγής ή/και συσκευασίας ή/και υπεργολαβίας των τελικών προϊόντων, στους αποδέκτες και τον προορισμό των εξερχομένων ποσοτήτων καθώς και στη σχέση μεταξύ κάθε παρτίδας εισροών πρώτων υλών και κάθε παρτίδας εκροών τελικού προϊόντος. 5.8 Η ελεγχόμενη επιχείρηση υποχρεούται να διευκολύνει τα ελεγκτικά όργανα, θέτοντας στη διάθεσή τους κάθε ζητούμενο αποδεικτικό στοιχείο ή πληροφορία, που αφορά το συγκεκριμένο έλεγχο, όπως πιστοποιητικά, παραστατικά εμπορίας ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ζητηθεί, ώστε ο έλεγχος να οδηγηθεί σε ακριβή συμπεράσματα. 5.9 Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, η Ομάδα Ελέγχου προβαίνει σε σύνταξη του εντύπου Έκθεσης Ελέγχου (κωδικός εντύπου GM-E-01.1/1 η ) εις διπλούν, είτε διαπιστωθούν Μη συμμορφώσεις είτε όχι. Η Ομάδα Ελέγχου παρουσιάζει τα ευρήματα του Ελέγχου στην επιχείρηση. Η Έκθεση Ελέγχου συνυπογράφεται υποχρεωτικά από το νόμιμο ή τον εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό εκπρόσωπο της επιχείρησης, ο οποίος υποχρεούται να παρευρίσκεται στην επιχείρηση την ημέρα του Ελέγχου και έχει δικαίωμα να καταγράψει τυχόν επιφυλάξεις του. Ένα έντυπο της Έκθεσης Ελέγχου παραδίδεται στην επιχείρηση ενώ το άλλο υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ Αν η Ομάδα Ελέγχου αντιμετωπίζει προβλήματα συνεργασίας με την ελεγχόμενη επιχείρηση, ενημερώνει το νόμιμο ή τον εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό εκπρόσωπο της επιχείρησης. Αν το θέμα δεν λυθεί και συνεχιστούν τα εμπόδια, η Ομάδα Ελέγχου αποφασίζει για τη διακοπή του Ελέγχου αναφέροντας τους λόγους της διακοπής στο έντυπο της Έκθεσης Ελέγχου και εισηγείται τη διακοπή της διαδικασίας απονομής σήματος Σε περίπτωση που προγραμματισμένος έλεγχος δε μπορεί να διενεργηθεί ή διακόπτεται με υπαιτιότητα της επιχείρησης για λόγους ανωτέρας βίας συμπληρώνεται η Έκθεση Ελέγχου με τυχόν ευρήματα που έχουν καταγραφεί μέχρι τη στιγμή της διακοπής και τους λόγους ματαίωσης ή διακοπής του ελέγχου. Ο έλεγχος επαναλαμβάνεται και εάν προκύψουν ξανά λόγοι διακοπής με υπαιτιότητα της επιχείρησης ή αυτή αρνηθεί την επανάληψή της, η αρμόδια υπηρεσία του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ διακόπτει τη διαδικασία χορήγησης της απονομής σήματος, οπότε η Αίτηση τίθεται στο αρχείο. Σελίδα 3 από 10

4 6 ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ 6.1 Η επιτήρηση είναι διαρκής και σκοπός της είναι η εξασφάλιση της συνεχούς τήρησης των απαιτήσεων του νομοθετικού πλαισίου της παρ. 2 του παρόντος Κανονισμού, και των όρων της υπογραφείσας, μεταξύ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και της επιχείρησης, Σύμβασης για την ένταξη στο «Μητρώο Ελληνικών Προϊόντων - Υπηρεσιών». 6.2 Η Επιτήρηση των επιχειρήσεων γίνεται είτε με τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου είτε με Διοικητικό έλεγχο. 6.3 Για τους σκοπούς της Επιτήρησης, η αρμόδια υπηρεσία συντάσσει ετήσιο σχέδιο ελέγχου βάσει ανάλυσης επικινδυνότητας στην οποία λαμβάνονται υπόψη: το μέγεθος της επιχείρησης ο αριθμός των σημάτων το αίτημα επέκτασης σήματος σε άλλα προϊόντα η ανάθεση παραγωγής ή συσκευασίας σε άλλες επιχειρήσεις η υποχρέωση πραγματοποίησης επιτόπιου ελέγχου (τουλάχιστον 1 φορά στα 3 χρόνια) η διαπίστωση ύπαρξης παραβάσεων από άλλους ελέγχους τα αποτελέσματα προηγούμενου επιτόπιου ελέγχου 6.4 Ο Έλεγχος Επιτήρησης διενεργείται σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στην παράγραφο 5 του παρόντος Κανονισμού και πραγματοποιείται τουλάχιστον μια φορά κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της Σύμβασης της επιχείρησης. 6.5 Πριν τον επιτόπιο έλεγχο επιτήρησης διενεργείται Διοικητικός Έλεγχος σύμφωνα με την παράγραφο Εάν η επιχείρηση δεν επιθυμεί πλέον τη χρήση του Ελληνικού Σήματος σε ένα ή περισσότερα από τα προϊόντα για τα οποία έχει εγκριθεί οφείλει να ενημερώσει εγγράφως τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. Σε αντίθετη περίπτωση πραγματοποιείται έλεγχος επιτήρησης με σκοπό την ανανέωση της Πιστοποίησης. 7. ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 7.1 Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ δύναται να πραγματοποιεί Ειδικούς Έλεγχους σε επιχειρήσεις στις εξής περιπτώσεις: Για τη διερεύνηση καταγγελιών. Μετά από έγγραφη ενημέρωση από άλλες αρχές ελέγχου. Εφόσον διαπιστωθούν παραβάσεις μετά από έλεγχο της αγοράς. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση κριθεί αναγκαίο. 8. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ 8.1 Αν κατά τη διάρκεια του ελέγχου καταγραφούν Μη Συμμορφώσεις η επιχείρηση οφείλει να αποστείλει στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την καταγραφή τους, τις προτεινόμενες διορθωτικές ενέργειες, προσδιορίζοντας την ημερομηνία έναρξης και υλοποίησης της εφαρμογής τους. Η παρέλευση απράκτου του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος αποστολής των διορθωτικών ενεργειών ισοδυναμεί με αρνητική εισήγηση για τη απονομή του Ελληνικού Σήματος ή σε περίπτωση ήδη εγκεκριμένων επιχειρήσεων σε εισήγηση για την αφαίρεση του δικαιώματος χρήσης του. 8.2 Σε περίπτωση μη αποδοχής των διορθωτικών ενεργειών, η αρμόδια υπηρεσία του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ενημερώνει εγγράφως, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή των διορθωτικών ενεργειών, την επιχείρηση προκειμένου αυτή να αποστείλει νέες διορθωτικές ενέργειες. Η παραπάνω Σελίδα 4 από 10

5 διαδικασία επαναλαμβάνεται με χρονικούς περιορισμούς. Το συνολικό χρονικό διάστημα από την ημερομηνία ελέγχου μέχρι την αποδοχή των διορθωτικών ενεργειών δεν μπορεί να υπερβαίνει τον «ένα» μήνα συνολικά από την ημερομηνία που διενεργήθηκε ο έλεγχος. Σε αντίθετη περίπτωση, η αρμόδια υπηρεσία του ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ προβαίνει σε αρνητική εισήγηση για τη απονομή του Ελληνικού Σήματος ή σε περίπτωση ήδη εγκεκριμένων επιχειρήσεων σε εισήγηση για την αφαίρεση του δικαιώματος χρήσης του. 8.3 Η επαλήθευση των Διορθωτικών Ενεργειών πραγματοποιείται με: i. Αποστολή αντικειμενικών αποδείξεων στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ Ή σε ειδικές περιπτώσεις με ii. Έλεγχο Επιτήρησης ή Ειδικό έλεγχο, κατά περίπτωση. 9. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ 9.1 ΓΕΝΙΚΑ Η απονομή του Ελληνικού Σήματος στην επιχείρηση επιβεβαιώνει ότι τα προϊόντα όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 3 της ΚΥΑ Κ4-7838/ΦΕΚ Β /1432/ συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του νομοθετικού πλαισίου της παρ. 2 του παρόντος Κανονισμού και τον παρόντα Κανονισμό. 9.2 ΑΠΟΝΟΜΗ & ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ Μετά τον επιτόπιο έλεγχο το κλιμάκιο ελέγχου α) εισηγείται τη δυνατότητα απονομής η μη του σήματος αποστέλλοντας στην Διεύθυνση Ελέγχου Παραγωγής Γάλακτος & Κρέατος, το έντυπο της έκθεσης ελέγχου συνοδευόμενο από το «πρακτικό αξιολόγησης εισήγησης» (Κωδικός εντύπου GM-EA-02/1 η ) β)καταχωρεί τον έλεγχο στην ηλεκτρονική εφαρμογή στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων Σε περίπτωση θετικής εισήγησης από τους ελεγκτές η αρμόδια Δ/νση ενημερώνει την επιχείρηση (με παράλληλη ενημέρωση τις Δ/νσης οικονομικού του ΕΛΓΟ) προκειμένου να καταβάλει τα απαραίτητα τέλη για τη χρήση του Ελληνικού Σήματος Μετά την παραλαβή του αποδεικτικού καταβολής των τελών από την επιχείρηση η αρμόδια Δ/νση του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ εισηγείται προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο για την απονομή ή την ανανέωση του δικαιώματος της χρήσης του Ελληνικού Σήματος Ο Διευθύνων Σύμβουλος αποφασίζει κατά περίπτωση, μετά την αιτιολογημένη εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ για: Την απονομή ή μη του Ελληνικού Σήματος στην επιχείρηση για όλα ή για μέρος των προϊόντων για τα οποία έχει αιτηθεί. Την ανανέωση του δικαιώματος χρήσης του Ελληνικού Σήματος που έχει χορηγηθεί στην επιχείρηση Σε περίπτωση απόφασης για την απονομή ή την ανανέωση του δικαιώματος χρήσης του Ελληνικού Σήματος υπογράφεται μεταξύ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και της επιχείρησης, Σύμβαση διάρκειας τριών ετών στην οποία περιγράφονται οι όροι χρήσης του σήματος και οι οικονομικοί όροι και χορηγείται σχετική βεβαίωση Σε περίπτωση που η επιχείρηση επιθυμεί την ανανέωση του δικαιώματος χρήσης του Ελληνικού Σήματος οφείλει να ενημερώνει εγγράφως τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ τους τελευταίους δύο μήνες πριν την λήξη της Σύμβασης. Σελίδα 5 από 10

6 9.2.7 Εάν η επιχείρηση δεν επιθυμεί την ανανέωση του δικαιώματος χρήσης του Ελληνικού Σήματος οφείλει να ενημερώσει εγγράφως τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ τουλάχιστον τρείς (3) μήνες πριν τη λήξη ισχύος της Σύμβασης Σε κάθε περίπτωση απονομής ή ανανέωσης χρήσης του Ελληνικού σήματος η αρμόδια Δ/νση φροντίζει για την ηλεκτρονική καταχώρηση του δικαιώματος χρήσης του Ελληνικού σήματος στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Ελληνικών Προϊόντων και Υπηρεσιών Ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ χορηγεί μετά από αίτηση του δικαιούχου βεβαίωση καταχώρησης στο Ηλεκτρονικό μητρώο ελληνικών προϊόντων υπηρεσιών, η οποία πιστοποιεί το δικαίωμα χρήσης του σήματος για συγκεκριμένο προϊόν και αναφέρει τους όρους χρήσης σύμφωνα με τον κανονισμό Σε περίπτωση που η Αίτηση αφορά μόνο προϊόντα ΠΟΠ/ΠΓΕ η απόφαση για την απονομή του σήματος γίνεται μετά από εισήγηση της Δ/νση Πιστοποίησης και Προδιαγραφών και αφού εκπληρωθούν οι οικονομικοί όροι με τη διαδικασία που περιγράφεται στο κεφάλαιο 16 της παρούσης. 10. ΕΠΕΚΤΑΣΗ Ή ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ 10.1 Για την επέκταση του δικαιώματος χρήσης του Ελληνικού Σήματος σε άλλο προϊόν μιας ήδη εγκεκριμένης επιχείρησης, η τελευταία υποχρεούται να υποβάλει στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ νέα Αίτηση σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 4 της παρούσας Σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης της Αίτησης η αρμόδια υπηρεσία του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ εισηγείται προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο την επέκταση του δικαιώματος χρήσης του Ελληνικού Σήματος Ο περιορισμός του δικαιώματος χρήσης του Ελληνικού Σήματος σε επιχείρηση πραγματοποιείται είτε μετά από Αίτημα της επιχείρησης είτε όταν από τον έλεγχο που διενεργεί ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ στην επιχείρηση διαπιστωθεί ότι η τελευταία δεν τηρεί τις απαιτήσεις του νομοθετικού πλαισίου της παραγράφου 2 του παρόντος Και στις δύο περιπτώσεις της παραγράφου 10.3 η αρμόδια υπηρεσία του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ εισηγείται προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο τον περιορισμό του δικαιώματος χρήσης του Ελληνικού Σήματος Η επιχείρηση οφείλει να ενημερώνει εγκαίρως και εγγράφως τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, υποβάλλοντας νέα Αίτηση κατά περίπτωση, για σημαντικές αλλαγές που δύναται να επηρεάσουν την χορηγηθείσα έγκριση. Στην περίπτωση αυτή και αναλόγως της βαρύτητας των αλλαγών, ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ δύναται να διενεργήσει Έλεγχο Αξιολόγησης ή Επιτήρησης σύμφωνα με τις διαδικασίες των παραγράφων 5 και 6 του παρόντος Κανονισμού Ενδεχόμενη Επέκταση ή Περιορισμός του δικαιώματος χρήσης του Ελληνικού Σήματος συνεπάγεται υπογραφή νέας Σύμβασης ή τροποποίηση της υπάρχουσας. 11. ΚΥΡΩΣΕΙΣ & ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ Ή ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ 11.1 Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ δύναται να επιβάλει κυρώσεις σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρου 194 του Ν. 4072/2012 όπως κάθε φορά ισχύει Στην περίπτωση που ο δικαιούχος χρήσης του σήματος παραβιάζει τις απαιτήσεις του Ν. 4072/2012, και της ΚΥΑ Κ4-7838/ΦΕΚ Β /1432/ ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ αποφασίζει μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της αρμόδιας δ/νσης και ανάλογα με τη βαρύτητα και τη διάρκεια της παράβασης τις παρακάτω κυρώσεις : την αποστολή έγγραφης επίπληξης προς την επιχείρηση με τον ορισμό της προθεσμίας συμμόρφωσης, την προσωρινή ανάκληση του δικαιώματος χρήσης του Ελληνικού Σήματος για ένα ή περισσότερα προιόντα, την οριστική ανάκληση του δικαιώματος χρήσης του Ελληνικού Σήματος για ένα ή περισσότερα πεοιόντα. Σελίδα 6 από 10

7 11.3 Οι κυρώσεις επιβάλλονται όταν από τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι το προϊόν δεν τηρεί τις προδιαγραφές και τις προϋποθέσεις του κανονισμού, όταν γίνεται αντικανονική ή παραπλανητική χρήση σε έντυπα ή διαφημιστικό υλικό και όταν παρέχονται στο φορέα παραπλανητικές ή ψευδείς πληροφορίες 11.4 Οριστική ανάκληση του δικαιώματος χρήσης του Ελληνικού σήματος γίνεται με απόφαση Διευθύνοντος Σύμβουλου μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της αρμόδιας Δ/νσης του ΕΛΓΟ και στις εξής περιπτώσεις:: εφόσον η επιχείρηση δεν δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από δύο (2) συνεχόμενα έτη στην παραγωγή, συσκευασία, υποσυσκευασία, ή/και εμπορία προϊόντος ή προϊόντων για τα οποία έχει λάβει έγκριση για τη χρήση του Ελληνικού Σήματος. εφόσον η επιχείρηση -ή/και ο προμηθευτής- κηρύξει πτώχευση ή συνάψει συμβιβασμό για μερική εξόφληση πιστωτών της ή τελεί υπό εκκαθάριση, υποχρεωτική ή εθελουσία, μη συμπεριλαμβανομένης της εκκαθάρισης για σκοπούς ανασυγκρότησης, ή παραλείψει με οποιοδήποτε τρόπο να συμμορφωθεί με την ισχύουσα νομοθεσία. εφόσον ζητηθεί από τη επιχείρηση Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ενημερώνει εγγράφως την επιχείρηση για τη σχετική Απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου Στην περίπτωση προσωρινής ανάκλησης του Δικαιώματος χρήσης του Ελληνικού Σήματος επιβάλλονται στο δικαιούχο συγκεκριμένα μέτρα προκειμένου να αρθεί η ανάκληση 11.7 Στην περίπτωση οριστικής ανάκλησης του Δικαιώματος χρήσης του Ελληνικού Σήματος ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ καλεί την επιχείρηση να αποσύρει από κάθε σημείο χονδρικής ή λιανικής πώλησης κάθε προϊόν που αφορά η απόφαση αυτή και φέρει το ελληνικό Σήμα, γνωστοποιεί στο ευρύ κοινό την ανάκληση και διαγράφει τον δικαιούχο από το Ηλεκτρονικό Μητρώο 11.8 Μετά την ανάκληση του Δικαιώματος χρήσης η επιχείρηση δεν μπορεί να κάνει οποιαδήποτε χρήση ή αναφορά Ελληνικού σήματος στο ή στα προϊόντα που αφορούν αυτήν. 12 ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΓΟΡΑΣ 12.1 Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, που προβλέπονται από στο άρθρο 11 της ΚΥΑ Κ4-7838/ΦΕΚ Β /1432/ διενεργεί ελέγχους στα σημεία χονδρικής και λιανικής πώλησης γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων Ο έλεγχος αγοράς διενεργείται: για να διαπιστωθεί ότι η χρήση του ελληνικού Σήματος είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας. για να διαπιστωθεί τυχόν παραπλάνηση ή κατάχρηση του Ελληνικού Σήματος από μη καταχωρισμένες επιχειρήσεις. κατόπιν σχετικών καταγγελιών ή σε οποιοδήποτε άλλη περίπτωση γνωστοποίησης μη τήρησης της ισχύουσας νομοθεσίας Ο έλεγχος αγοράς διενεργείται από ομάδα ελεγκτών η οποία αποτελείται από δύο υπαλλήλους του ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ. Η ομάδα ελέγχου συγκροτείται και μετακινείται με Απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου. Oι ελεγκτές εφοδιάζονται με ειδικά έγγραφα ταυτοπροσωπίας τα οποία υποχρεούνται να επιδεικνύουν στους ελεγχόμενους κατά τη διάρκεια των ελέγχων Οι ελεγκτές δύναται να προβαίνουν σε δειγματοληψίες των προϊόντων προκειμένου να ελεγχθεί η ορθότητα των ενδείξεων 12.5 Μετά το πέρας κάθε ελέγχου συντάσσεται από τους αρμόδιους ελεγκτές, Πρακτικό Ελέγχου Αγοράς είτε καταγραφεί Μη Συμμόρφωση είτε όχι. Το εν λόγω πρακτικό συμπληρώνεται εις διπλούν και συνυπογράφονται από τον παριστάμενο εκπρόσωπο της ελεγχόμενης επιχείρησης, ο οποίος διατηρεί το δικαίωμα να καταγράψει, επί των πρακτικών, τις τυχόν επιφυλάξεις του. Τυχόν άρνηση υπογραφής του Σελίδα 7 από 10

8 τελευταίου δεν καθιστά άκυρη την διαδικασία ελέγχου και θεωρείται ότι έλαβε γνώση η ελεγχόμενη επιχείρηση, γενόμενης ειδικής μνείας στο Πρακτικό Ελέγχου περί αρνήσεως υπογραφής Αν διαπιστωθεί ότι το σήμα χρησιμοποιείται από μη δικαιούχο, ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ με απόφαση του Δ/ντος Συμβούλου και έπειτα από εισήγηση της Γενικής Δ/νσης Διασφάλισης ποιότητας αφού καλέσει τον ελεγχόμενο να εκφράσει τις παρατηρήσεις του, εισηγείται στο Γενικό Γραμματέα Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για: την επιβολή διοικητικού προστίμου από έως ευρώ την αφαίρεση και την καταστροφή των σημάτων από τα προϊόντα που έχουν παραχθεί ή την καταστροφή τους αν δεν είναι δυνατή η αφαίρεση. Την παύση χρήσης του σήματος Καθιστά γνωστό στο ευρύ κοινό την παράνομη χρήση του σήματος ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ Κατά των αποφάσεων του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ μπορεί να κατατεθεί ένσταση στη γραμματεία της Επιτροπής Ελληνικού Σήματος της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου από τον δικαιούχο / ελεγχόμενο μέσα σε προθεσμία 30 ημερών αφότου του γνωστοποιηθεί η απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 195 του νόμου 4072/2012 ΦΕΚ 86 Α ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ Ο δικαιούχος χρήσης του σήματος οφείλει: 13.1 Να τηρεί τις απαιτήσεις του άρθρου 12 του κανονισμού Κ Να χρησιμοποιεί το ελληνικό σήμα στη μορφή που έχει εγκριθεί από το Υπουργείο 13.3 να τοποθετεί το ελληνικό σήμα στα μέσα συσκευασίας,τις μονάδες παραγωγής, τους αυτόματους πωλητές 13.4 να καταβάλει σε λογαριασμό του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ το τέλος χρήσης κατ έτος για κάθε καταχωρημένο στο μητρώο προϊόν της επιχείρησης 14. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ πέραν των όσων προβλέπονται στο θεσμικό πλαίσιο της παραγράφου 2 της παρούσας οφείλει: 14.1 Να εγγράψει τον δικαιούχο χρήσης του Ελληνικού Σήματος στο «Ηλεκτρονικό Μητρώο Ελληνικών Προϊόντων - Υπηρεσιών» και να το ενημερώνει σε κάθε περίπτωση χορήγησης, ανανέωσης, επέκτασης ή/και ανάκληση του δικαιώματος χρήσης Να πληροφορεί εγκαίρως την επιχείρηση, με κάθε πρόσφορο μέσο για τις οποιεσδήποτε αλλαγές πρόκειται να πραγματοποιήσει στην παρούσα διαδικασία και να δίδει την κατάλληλη χρονική προθεσμία για την πραγματοποίηση της αναγκαίας προσαρμογής. Σελίδα 8 από 10

9 15. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ 15.1 Η επιχείρηση που έχει εγκριθεί ως δικαιούχος χρήσης του Ελληνικού Σήματος μπορεί να χρησιμοποιεί ως επισήμανση επί της συσκευασίας των εγκεκριμένων προϊόντων, του έντυπου και διαφημιστικού υλικού ή/και των συνοδευτικών εγγράφων της, τα παρακάτω: i. To είδος του προσυσκευασμένου προϊόντος όπως ορίζεται στο νομοθετικό πλαίσιο της παρ. 2 της παρούσας Οδηγίας. ii. Το αντίστοιχο σήμα. Το εν λόγω σήμα μπορεί να χρησιμοποιηθούν στην Ελληνική ή/και Αγγλική γλώσσα σε έγχρωμη ή ασπρόμαυρη απεικόνιση. iii. Την ένδειξη «Ελληνικό Σήμαν» ή «Greek Mark» 15.2 Τα παραπάνω στοιχεία ii, iii πρέπει να αποτελούν ενιαίο σύνολο Το Ελληνικό Σήμα και η σχετική ένδειξη αφορούν αποκλειστικά τα προϊόντα για τα οποία έχει εγκριθεί η επιχείρηση Οι ως άνω ενδείξεις και σήματα αφορούν αποκλειστικά την επιχείρηση στην οποία έχουν χορηγηθεί και δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση του δικαιώματος χρήσης τους σε τρίτο μέρος καθ οποιοδήποτε τρόπο Η ορθή χρήση του σήματος και της ένδειξης εξετάζεται από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ τόσο κατά τη διάρκεια των ελέγχων όσο και σε οποιαδήποτε άλλη χρονική στιγμή υποπέσει στην αντίληψή του παράτυπη χρήση αυτών κατά την εμπορία και διαφήμιση των εγκεκριμένων προϊόντων Η επιχείρηση οφείλει να διακόψει εντός μιας (1) ημέρας από τη λήψη της σχετικής ειδοποίησης από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, τη χρήση του σήματος και της σχετικής ένδειξης εφόσον αιτιολογημένα το απαιτήσει ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ή όταν λήξει ο χρόνος ισχύος του δικαιώματος χρήσης τους από την επιχείρηση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 16.1 Η καταβολή του Τέλους χρήσης του Ελληνικού Σήματος γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που νομοθετικού πλαισίου της παρ. 2 του παρόντος Κανονισμού Εφόσον από τον έλεγχο αξιολόγησης προκύψει η συμμόρφωση της επιχείρησης με τις απαιτήσεις του θεσμικού πλαισίου της παρ. 2 της παρούσης η αντίστοιχη Διεύθυνση Ελέγχου Παραγωγής Γάλακτος & Σελίδα 9 από 10

10 Κρέατος είτε στη Δ/νση πιστοποίησης και Προδιαγραφών ενημερώνει την οικονομική υπηρεσία του ΕΛΓΟ και την υπό έγκριση επιχείρηση για την καταβολή του τέλους χρήσης Ελληνικού Σήματος Η εισήγηση για την απονομή του σήματος γίνεται μετά την παραλαβή του αποδεικτικού καταβολής του τέλους χρήσης Ελληνικού σήματος για κάθε προϊόν και σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 16 της ΚΥΑ Κ4-7838/ΦΕΚ Β /1432/ Μετά την ένταξη της επιχείρησης στο Μητρώο Ελληνικών Προϊόντων και Υπηρεσιών για κάθε επιπλέον έτος χρήσης, το τέλος χρήσης καταβάλλεται εντός του πρώτου διμήνου του ημερολογιακού έτους Σε περίπτωση ανάκλησης του δικαιώματος χρήσης του Ελληνικού Σημάτος πραγματοποιείται εκκαθάριση των οικονομικών υποχρεώσεων με βάση τα δωδεκατημόρια των τελών χρήσης. Τυχόν πιστωτικό ή χρεωστικό υπόλοιπο βαρύνει τον ΕΛΓΟ ή την επιχείρηση αντίστοιχα. Σελίδα 10 από 10

Ελληνικό Σήμα στο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα

Ελληνικό Σήμα στο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα Ελληνικό Σήμα στο Ιωάννα Ζτάλιου M.Sc. Γεωπόνος Τροφίμων ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ Διεύθυνση Διαχείρισης Ελέγχων Γάλακτος & Κρέατος Κηφισίας 33, Θεσσαλονίκη email: ztaliou@elog.gr 1 Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΚΑΙ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ. Ο Ι Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Ι ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπ όψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ & ΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ & ΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Αθήνα, Αριθμ. Πρωτ. Α Π Ο Φ Α Σ Η ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ & ΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ο Ι Υ Π Ο Υ Ρ Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ «Κανονισμός Απονομής Ελληνικού Σήματος στο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα». ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

ΘΕΜΑ «Κανονισμός Απονομής Ελληνικού Σήματος στο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα». ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, / /2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ & Κ4 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Πληροφορίες: Ρ.Πετροπουλέα Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Κάνιγγος Τ.Κ.: 101 81 Τηλ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 30.11.2010/4 η Έκδοση Kωδικός Eγγράφου: ΠΟΓ-R-01/4 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (Π.Ο.Π) ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ (Π.Γ.Ε) Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΟΜΑ ΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Περιεχόµενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΟΜΑ ΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 21.06.2006/3 η Έκδοση Kωδικός Eγγράφου: ΒΓΟΕ-R-01/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Κανονισµός(ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συµβουλίου Για τη βιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 6253927, 6252495 INTERNET SITE: www.eurocert.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-3 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αρ. Πρωτ.: 1174/27330 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΕΙΣ 1)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των συμπύρηνων ροδάκινων που οδηγούνται προς χυμοποίηση σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΟΡΙΣΜΟΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ... 5

Περιεχόµενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΟΡΙΣΜΟΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ... 5 24.05.2006/1 η Έκδοση Kωδικός Eγγράφου: ΠΟΓ-R-01/1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (Π.Ο.Π) ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝ ΕΙΞΗΣ (Π.Γ.Ε) Κανονισµός

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της βιομηχανικής τομάτας σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Συμβουλίου». Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

KANONIΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

KANONIΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΟΛΩΝΟΣ 102 & ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ, ΑΘΗΝΑ KANONIΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΕΚΔΟΣΗ 1 η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: 04/02/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/ 06 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/ 06 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/ 06 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αρ. Πρωτ.: 1567/65031 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/νση : ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Τμήμα :

Διαβάστε περισσότερα

7.1.007/1 η Έκδοση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΠΙ- ΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ REGULATION ON THE USE OF NATIONAL CONFOR- MITY MARKS ON AGRICULTURAL PRODUCTS ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 17-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3625/42655 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΣΠΑ )

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΣΠΑ ) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΣΠΑ 2014-2020) Υποχρεώσεις (μακροχρόνιες και μη) Δικαιούχων Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων ΑΡΓΥΡΩ ΦΑΛΑΓΓΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΔΑΛΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ AGRONEWS

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ AGRONEWS ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων»

ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 8-12-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. Πρωτ: 11905/136682 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

09.05.2002/1 η Έκδοση Kωδικός Eγγράφου: ΒΕΤ-R-01/1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1760/17.07.2000 Για τη θέσπιση συστήµατος αναγνώρισης και καταγραφής των βοοειδών και την επισήµανση του

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ.3 4. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟ

Περιεχόµενα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ.3 4. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟ 10.11.2008/2 η Έκδοση Kωδικός Eγγράφου: SPE-R-01/2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΤΡΟΦΩΝ Κανονισµός (ΕOΚ) αριθ. 1538/5.06.1991, όπως ισχύει Για τον καθορισµό λεπτοµερών κανόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΠ. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΠ. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΠ. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ανδρέας Θρασυβούλου Εργαστήριο Μελισσοκομίας-Σηροτροφίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης www.beelab.gr Τι είναι ΠΟΠ και τι ΠΓΕ ΠΟΠ Η ποιότητα ή τα χαρ/κά

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜ ΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜ ΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜ ΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Εισανωνή Σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων και την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΦΦ-ΟΑ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/1/2013. Αρ. Πρωτ. Α2-85

ΑΔΑ: ΒΕΥΦΦ-ΟΑ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/1/2013. Αρ. Πρωτ. Α2-85 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 24/1/2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ -Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ &ΠΟΤΩΝ -Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ -Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΙΜΟΙ ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΡΑΒ ΟΙ, ΡΟΛΛΟΙ, ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Έκδοση/ Τροποποίηση : 02/00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ 1. Γραφείο Τύπου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ενταύθα. 2. Καταστήματα γεωργικών φαρμάκων Ν. Χαλκιδικής. 3. Δήμους Ν.

ΠΡΟΣ 1. Γραφείο Τύπου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ενταύθα. 2. Καταστήματα γεωργικών φαρμάκων Ν. Χαλκιδικής. 3. Δήμους Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος: 20 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ. : 05/ 4811 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : Πληρ.: Κ. Τσολακίδου Αρ. Πρωτ : 91615

ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : Πληρ.: Κ. Τσολακίδου Αρ. Πρωτ : 91615 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : 28.06.2016 Πληρ.: Κ. Τσολακίδου Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. 1/9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

2. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. Έδρες τους ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

2. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. Έδρες τους ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17 4 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. πρωτ: 5103/51643 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9046ΨΧΞΧ-ΤΣΣ. Ιστορικότητα Εκδόσεων. Έκδοση Ημερομηνία Εκδότης Υπεύθυνος Σύνταξης Σχόλια. Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας

ΑΔΑ: ΒΛ9046ΨΧΞΧ-ΤΣΣ. Ιστορικότητα Εκδόσεων. Έκδοση Ημερομηνία Εκδότης Υπεύθυνος Σύνταξης Σχόλια. Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας Αθήνα : 16/09/2013 ΤΜΗΜΑ: Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας Αρ. Πρωτ : 101137 Πληροφορίες: Σ. Δουκοπούλου ΔΗΜΟΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.09.04 15:21:14 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ψ4ΕΛ465ΦΘΗ-ΝΤΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 Αυγούστου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.:ΠΟΛ. 1194 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμός: 261611 Έτος: 2007 ΦΕΚ: Β 406 20070322 Τέθηκε σε ισχύ: 22.03.2007 Αρμόδιος Φορέας: ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΙΡΚΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα Βιολογικής Γεωργίας

Ηµερίδα Βιολογικής Γεωργίας Ηµερίδα Βιολογικής Γεωργίας ΙΚΤΥΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ BIOLOGICA 2008 «Σύστηµα Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας» ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΜΥΤΙΝΟΣ ιευθύνων Σύµβουλος AGROCERT Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. 29/05-01/06

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής Η παρούσα αποτελεί τον Κανονισμό Αδειών Προμήθειας και Εμπορίας ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014)

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον τρόπο, τον τύπο και την διαδικασία επιβολής των προστίμων που επιβάλλονται από τα ελεγκτικά όργανα κατά την διαπίστωση παράβασης, σε

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους Το παρόν προορίζεται ως έγγραφο καθοδήγησης για τους Οικονομικούς Φορείς (κατασκευαστές, εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, εισαγωγείς και διανομείς) μετρικών οργάνων με σήμανση CE Νομική ισχύ έχουν μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ «Έγκριση Κανονισμού Απονομής Ελληνικού Σήματος στα Αλκοολούχα Ποτά». ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ «Έγκριση Κανονισμού Απονομής Ελληνικού Σήματος στα Αλκοολούχα Ποτά». ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, / /2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ & Κ4 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Πληροφορίες: Ρ.Πετροπουλέα

Διαβάστε περισσότερα

1.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 9/ 10 /2014

1.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 9/ 10 /2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 9/ 10 /2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ & Κ4-14620 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ 45011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ 45011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Αποδεικτικό ενημερότητας ή πληροφόρηση για τη φορολογική ενημερότητα φυσικών ή μη φυσικών προσώπων ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου».

ΘΕΜΑ : «Αποδεικτικό ενημερότητας ή πληροφόρηση για τη φορολογική ενημερότητα φυσικών ή μη φυσικών προσώπων ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. Γ.Γ.Π.Σ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΕ.Π.Υ.Ο 30η Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης Ταχ. Κωδ. : 18346 Μοσχάτο Τηλέφωνο : 210 4802251, 4802253

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ : «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στα όσπρια που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση σε εκτέλεση του άρθρου 52 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. (Εταιρείες Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών) ΦΛΩΡΙΝΗΣ 11, Γραφείο 101, 1 ος Όροφος, 1065 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, Τ.Θ. 21446, 1508 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1).. 2).. 3).. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Άρθρο 1 Διαδικασία Προέγκρισης των συναλλαγών που υπάγονται στο άρθρο 21 του ν.4321/2015 H συναλλαγή που εμπίπτει στο άρθρο 21 του

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»- (ΠΑΑ)

Διαβάστε περισσότερα

2o ΔΙΕΘΝΈΣ ΣΥΝΈΔΡΙΟ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΊΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008

2o ΔΙΕΘΝΈΣ ΣΥΝΈΔΡΙΟ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΊΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008 2o ΔΙΕΘΝΈΣ ΣΥΝΈΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΊΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008 Ολοκληρωμένη Διαχείρηση & Ελαιόλαδο ΠΟΠ/ΠΓΕ Κρήτης Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ: 30/08/2011. Aριθμ. Πρωτ.: Γ55/856

ΑΘΗΝΑ: 30/08/2011. Aριθμ. Πρωτ.: Γ55/856 ΑΝΑΡΤΗΤΈΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ: 30/08/2011 Aριθμ. Πρωτ.: Γ55/856 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8, 10241 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Δ 5004686 ΕΞ 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 1. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΝΙΟ ΛΑΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ

ΠΑΙΓΝΙΟ ΛΑΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΠΑΙΓΝΙΟ ΛΑΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ Σύμβαση Προσχώρησης Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ, δυνάμει του Ν.4183/2013 (Κύρωση της από 30.07.2013 Σύμβασης Παραχώρησης), έχει το αποκλειστικό δικαίωμα παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας,

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ- ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ- ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ- ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 Υποβολή αίτησης Καταχώρισης Επωνυμίας, Εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο και καταχώρισης στο ΓΕΜΗ Ο Υπόχρεος συμπληρώνει και καταθέτει στο Συμβολαιογράφο αίτηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ:

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Η ΔΑ ΘΑ ΑΝΑΘΕΣΕΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ για πράξεις του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΓΑΚΙΔΗΣ Δικηγόρος Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310277178, fax 2310235700, e-mail: gakidis1@otenet.gr Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 29-12-05 4245/Α ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων Εδώ και μερικά χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται πάνω στην εναρμόνιση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ / ΑΡΧΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (άρθρο 63 του Καν. Ε.Κ.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ / ΑΡΧΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (άρθρο 63 του Καν. Ε.Κ. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ / ΑΡΧΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (άρθρο 63 του Καν. Ε.Κ. 889/2008) ΕΠΩΝΥΜΙΑ MΟΝΑΔΟΣ 1 : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 2 : ΤΗΛΕΦΩΝΟ 3

Διαβάστε περισσότερα

«Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας κατά τη διενέργεια του ελέγχου»

«Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας κατά τη διενέργεια του ελέγχου» Άρθρο 83 ΥΠΕΔΥΦΚΑ 1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του νόμου 2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α ), που προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του νόμου 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α ), αντικαθίσταται ως

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ / ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΑΜΑΘ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ / ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΑΜΑΘ 2014 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ-ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ-ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ / ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΑΜΑΘ Ο παρόν οδηγός απευθύνεται στις επιχειρήσεις που επιθυμούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΝΙΟ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ

ΠΑΙΓΝΙΟ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΠΑΙΓΝΙΟ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ Σύμβαση Προσχώρησης Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ, δυνάμει του Ν.4183/2013 (Κύρωση της από 30.07.2013 Σύμβασης Παραχώρησης), έχει το αποκλειστικό δικαίωμα παραγωγής,

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός

Διαδικασία Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός Διαδικασία Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός Τροποποιήσεις Τροποποίηση Ημερομηνία Σχόλια 1.0 01-12-10 1.1 24-03-11 1.2 01-09-16 Σελίδα 1 από 8 1. Σκοπός Σκοπός της διαδικασίας είναι: Να περιγράψει τη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορικότητα Εκδόσεων

Ιστορικότητα Εκδόσεων ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα: 27.09.2016 Πληρ.: Βενετσάνου Μαρία Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Α (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Δ (ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ)

ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Α (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Δ (ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Λαμία 09 Απριλίου 2009 Αριθ πρωτ. 3195 Μονάδα Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Πληρ. : I. Κούτσικος

Διαβάστε περισσότερα

Γεν. Γραμματεία Φορολογικών ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ

Γεν. Γραμματεία Φορολογικών ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ Αθήνα, 31/10/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ A.Π.: οικ.12044/2ηδκβπ662/φ.24 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Προς: Υπουργείο Οικονομικών 1 η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Γεν. Γραμματεία Φορολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο Ο παρών Κανονισμός αναφέρεται στη χρήση σημάτων τα οποία χορηγεί η a Cert A.E. σε επιχειρήσεις για την επισήμανση και τη διαφήμιση των πιστοποιημένων προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, Αθήνα, τηλ , φαξ:

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, Αθήνα, τηλ , φαξ: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, 112 51 Αθήνα, τηλ. 210-8647420, φαξ: 210-8665988 ΑΝΑΡΤΗΣΗ- ΔΙΑΥΓΕΙΑ Αθήνα, 27-01-2017 Αριθμ. Πρωτ.: οικ.175 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ. 77/

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ. 77/ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ. 77/17.12.2010 ΘΕΜΑ: Έλεγχοι γνησιότητας και καταλληλότητας των τραπεζογραμματίων ευρώ και εκ νέου θέση αυτών σε κυκλοφορία.

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός για την Εθελοντική ιαπίστευση των Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης

Κανονισµός για την Εθελοντική ιαπίστευση των Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης Αριθ. 295/65 Κανονισµός για την Εθελοντική ιαπίστευση των Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης (ΦΕΚ B' 1730/24.11.2003) Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ) Έχοντας υπόψη: α. το Ν. 2867/2000

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Κατά την τακτική συνεδρίασή της στην έδρα της, στις 3 Νοεμβρίου 2016, και. Λαμβάνοντας υπόψη:

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Κατά την τακτική συνεδρίασή της στην έδρα της, στις 3 Νοεμβρίου 2016, και. Λαμβάνοντας υπόψη: Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 413/2016 για τη χορήγηση Άδειας Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην εταιρεία με την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΥΝ-Ρ3Φ. Αθήνα, 19 Ιουνίου 2012 Α.Π.: οικ /12

ΑΔΑ: Β4ΛΥΝ-Ρ3Φ. Αθήνα, 19 Ιουνίου 2012 Α.Π.: οικ /12 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 4.4.2012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της υπαριθμ.12450/ευσ 1905/απόφασης ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, Αθήνα, τηλ , φαξ:

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, Αθήνα, τηλ , φαξ: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, 112 51 Αθήνα, τηλ. 210-8647420, φαξ: 210-8665988 ΑΝΑΡΤΗΣΗ- ΔΙΑΥΓΕΙΑ Αθήνα, 27-01-2017 Αριθμ. Πρωτ.: οικ.174 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ της 25ης Μαρτίου 2004 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-11 «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ»

Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-11 «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΔ-11 «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ» Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2 από 12 Έγκριση:

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμίσεις θεμάτων νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ Α 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α 8) και άλλες διατάξεις

Ρυθμίσεις θεμάτων νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ Α 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α 8) και άλλες διατάξεις Ρυθμίσεις θεμάτων νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ Α 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α 8) και άλλες διατάξεις Άρθρο 1 1α. Η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου 3299/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Νοέμβριος 2007

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Νοέμβριος 2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Νοέμβριος 2007 ΣΜΥΡΝΗΣ 13-15, 165 62 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΗΛ.: 213-2026200 FAX: 210-9615464 e-mail:info@ekevyl.gr σελ.2 από 22 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ.

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. Διαδικασία διεξαγωγής εποπτικού ελέγχου Διαδικασία επιβολής κυρώσεων/προστίμων ΦΛΩΡΙΝΗΣ 11, Γραφείο 101, 1 ος Όροφος, 1065 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Μεριμνά, μέσω πρόσκλησης, για την παροχή στους δυνητικούς δικαιούχους λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με:

Μεριμνά, μέσω πρόσκλησης, για την παροχή στους δυνητικούς δικαιούχους λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ (i) Διασφαλίζει την επιλογή των προς χρηματοδότηση πράξεων σύμφωνα με τα κριτήρια που εφαρμόζονται στο πρόγραμμα καθώς και τη συμμόρφωση των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων με τους ισχύοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΝΟΜΟ

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΝΟΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΝΟΜΟ Συνοπτικός τίτλος. 9 του 1965 51 του 1970 3 του 1978 6 του 1981 181(Ι) του 2002 59(Ι) του 2006

Διαβάστε περισσότερα

(δ) η ΑΕΠΕΥ ή το πιστωτικό ίδρυµα που αιτείται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΠΜ διαθέτουν ανεξάρτητη και αυτοτελή υπηρεσία λειτουργίας ΠΜ, το πρόσωπο

(δ) η ΑΕΠΕΥ ή το πιστωτικό ίδρυµα που αιτείται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΠΜ διαθέτουν ανεξάρτητη και αυτοτελή υπηρεσία λειτουργίας ΠΜ, το πρόσωπο Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/477/1.7.2008 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα : Χορήγηση άδειας λειτουργίας πολυµερούς µηχανισµού διαπραγµάτευσης (ΠΜ ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 7 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ή ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ (Ν.3556/2007)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ή ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ (Ν.3556/2007) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ή ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ (Ν.3556/2007) H «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.», µε σκοπό την ενηµέρωση και διευκόλυνση των µετόχων της και του επενδυτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ.

ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ. ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ. (393047) Αρθρο :0 Αριθμ. 390/1 ΦΕΚ Β 750/21.06.2006 Κανονισμός Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1 ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2010D0022 EL 16.05.2012 001.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ:ΚΑΝ 01 ΑΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ: 9 Σελίδα 1 από 19 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ INTERNATIONAL QUALITY SERVICES ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 31, Τ.Κ. 54627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟΣ:ΚΑΝ 01 ΑΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διακοπή εργασιών φορολογουμένων (φυσικών, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων) βάσει του πραγματικού χρόνου παύσης των εργασιών τους.

ΘΕΜΑ: Διακοπή εργασιών φορολογουμένων (φυσικών, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων) βάσει του πραγματικού χρόνου παύσης των εργασιών τους. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Β - Ε - ΣΤ 2.Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 7 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η πιστοποίηση και παραλαβή/απολογισμός του φυσικού αντικειμένου και η παραλαβή των αντίστοιχων παραδοτέων του έργου, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Προς: 1. Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

Προς: 1. Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας: 69100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95

Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95 Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95 ΦΕΚ 134/Β/01-03-1995 Τροποποίηση της υπ αριθ. 15233/3.7.1991 (ΦΕΚ 487/Β/4.7.1991) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Βιοµηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2 ης ή/και 3 ης ΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2 ης ή/και 3 ης ΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΕΥΗ46ΨΧΞΧ-ΜΔΧ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : 31-1-2013 Πληροφορίες : Τσούμας Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΜ 3-2 Γ` ΕΣΥΔ Σελ. 1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΜ 3-2 Γ` ΕΣΥΔ Σελ. 1 ΔΜ 3-2 Γ` ΕΣΥΔ Σελ. 1 1. Αντικείμενο Κανονισμού Πιστοποίησης Ο Κανονισμός Πιστοποίησης αποτελεί τη συνοπτική περιγραφή των εφαρμοστέων από τη ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ διαδικασιών στα πλαίσια του συστήματος ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. οικ.7791/245/φ80321/09 (ΦΕΚ 596 Β/1-4-2009): Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

Αριθμ. οικ.7791/245/φ80321/09 (ΦΕΚ 596 Β/1-4-2009): Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. ΑΡΙΘ.: 7791/245/Φ80321/09 Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 596Β Αριθμ. οικ.7791/245/φ80321/09 (ΦΕΚ 596 Β/1-4-2009): Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ. Εφαρμόζεται για όλα τα συγχρηματοδοτούμενα έργα του ΕΛΚΕ ΤΕΙ-Χ, ανεξαρτήτως του φορέα χρηματοδότησης.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ. Εφαρμόζεται για όλα τα συγχρηματοδοτούμενα έργα του ΕΛΚΕ ΤΕΙ-Χ, ανεξαρτήτως του φορέα χρηματοδότησης. Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 7 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η επιβεβαίωση της ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΦΕΚ: Β 3366/31.12.2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1.ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί Αριθ. Π1-1893 Μητρώο Προµηθευτών Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 1.1. Του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α /85). 1.2. Του Ν. 1599/1986

Διαβάστε περισσότερα