ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ"

Transcript

1 1. Πεδίο Εφαρμογής ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Η Διαδικασία αυτή καθορίζει την μέθοδο που ακολουθείται από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ για την απονομή του Ελληνικού Σήματος στο γάλα και στα γαλακτοκομικά προϊόντα. 2. Νομοθετικό πλαίσιο Το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την παρούσα οδηγία είναι το εξής: Η ΚΥΑ Κ4-7838/ΦΕΚ Β /1432/ «Κανονισμός Απονομής Ελληνικού Σήματος στο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα». Ο Νόμος 4072/2012 (ΦΕΚ86/Α /2012) «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος Νέα Εταιρική Μορφή-Σήματα- Μεσίτες Ακινήτων- Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4155/2013 «εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ120/Α/ ) και ιδίως του άρθρου Γενικά Όλες οι επιχειρήσεις που διαθέτουν στην αγορά γάλα ή γαλακτοκομικά προϊόντα με την επωνυμία τους, χωρίς καμία διάκριση, έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες ελέγχου και απονομής σήματος που παρέχει ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και αντιμετωπίζονται ισότιμα. Οι όροι απονομής και χρήσης του σήματος είναι οι ίδιοι, τόσο για τις υπό αξιολόγηση επιχειρήσεις όσο και για τους κατόχους του σήματος Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ δεν εμπλέκεται καθοιονδήποτε τρόπο στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις. 4. Υποβολή και Αξιολόγηση Αίτησης 4.1 Κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση υποβάλει στην Γενική Δ/νση Διασφάλισης Ποιότητας του ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ Αίτηση (κωδικός εντύπου GM-A-01/1) για την απονομή Ελληνικού σήματος. 4.2 Η Γενική Διεύθυνση αποστέλλει τις αιτήσεις στη Διεύθυνση Ελέγχου Παραγωγής Γάλακτος & Κρέατος είτε στη Δ/νση πιστοποίησης και Προδιαγραφών αν αυτή αφορά μόνο προϊόντα ΠΟΠ/ΠΓΕ 4.3 Ο αρμόδιος υπάλληλος των αντίστοιχων υπηρεσιών ελέγχει αρχικά την πληρότητα της Αίτησης και συγκεκριμένα εξετάζει: α. εάν έχουν κατατεθεί όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 192 του Ν. 4072/2012 και στο άρθρο 7 της ΚΥΑ Κ4-7838/ΦΕΚ Β /1432/ β. εάν έχουν συμπληρωθεί σωστά όλα τα πεδία του εντύπου της Αίτησης και εάν το έντυπο φέρει υπογραφή από το νόμιμο εκπρόσωπο ή τον εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό εκπρόσωπο της επιχείρησης. γ. αν τα προϊόντα που δηλώνονται εμπίπτουν στις διατάξεις της ΚΥΑ Κ4-7838/ΦΕΚ Β /1432/ Μετά τη διαπίστωση της πληρότητας της Αίτησης για απονομή του σήματος στο γάλα και στα γαλακτοκομικά προϊόντα, ο αρμόδιος υπάλληλος διενεργεί την τεχνική αξιολόγηση αυτής και των συνοδευτικών εγγράφων προκειμένου να ελεγχθεί εάν ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της εθνικής νομοθεσίας σχετικά με τη διαδικασία παραγωγής γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων από την κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση. Συγκεκριμένα ελέγχει: αν η επιχείρηση έχει ενεργό σήμα αναγνώρισης ( κωδικό ΕΦΕΤ ) αν η επιχείρηση έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις της προς τον φορέα (πχ αν έχει αποστείλει όλα τα ισοζύγια γάλακτος ή τις εισκομίσεις ) CERT-Ο-01/1 η : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Σελίδα 1 από 10

2 αν οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις έχουν καταχωρηθεί στο μητρώο της Γενικής Γραμματείας εμπορίου τις ετικέτες των προϊόντων που θα καταχωρηθούν αν οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις έχουν καταχωρηθεί στην βάση δεδομένων ORACLE και φροντίζει για την καταχώρησή τους 4.5 H αξιολόγηση της αίτησης πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 5 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της. 4.6 Σε περίπτωση που κατά την αξιολόγηση της Αίτησης διαπιστωθούν ελλείψεις ως προς τις απαιτήσεις του νομοθετικού πλαισίου της παραγράφου 2 της παρούσας, ενημερώνεται γραπτά η επιχείρηση για την αποστολή συμπληρωματικών στοιχείων εντός 10 εργάσιμων ημερών. Η διαδικασία αξιολόγησης δεν προχωράει εάν δεν εξαλειφθούν οι ελλείψεις. 4.7 Εφόσον η επιχείρηση δεν αποστείλει στον Οργανισμό συμπληρωματικά στοιχεία εντός του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος, η αντίστοιχη Δ/νση μέσω της Γενικής Δ/νση Διασφάλισης Ποιότητας εισηγείται στο Διευθύνοντα Σύμβουλο το κλείσιμο της υπόθεσης και την θέση της Αίτησης στο αρχείο. Ο Φάκελος της επιχείρησης τίθεται στο αρχείο με παράλληλη ενημέρωση της επιχείρησης. 4.8 Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της Αίτησης για την απονομή του σήματος, ενημερώνεται η αντίστοιχη εποπτεία προκειμένου να προγραμματιστεί επιτόπιος έλεγχος. 4.9 Σε περίπτωση που μια επιχείρηση υποβάλει νέα Αίτηση για επέκταση του δικαιώματος χρήσης του Ελληνικού Σήματος και σε άλλα προϊόντα, ο αρμόδιος υπάλληλος προβαίνει σε αξιολόγηση της πληρότητας της Αίτησης, ενημερώνει την επιχείρηση (με παράλληλη ενημέρωση τις Δ/νσης οικονομικού του ΕΛΓΟ) προκειμένου να καταβάλει τα απαραίτητα τέλη για τη χρήση του Ελληνικού Σήματος και στη συνέχεια ακολουθείται η διαδικασία των παραγράφων έως του κεφ. 9 της παρούσας Σε περίπτωση που η Αίτηση για την απονομή του Ελληνικού Σήματος αφορά τόσο σε προϊόντα ΠΟΠΠ/ΠΓΕ όσο και σε άλλα προϊόντα η Διεύθυνση Ελέγχου Παραγωγής Γάλακτος & Κρέατος αποστέλλει αντίγραφο της Αίτησης στη Δ/νση Πιστοποίησης και προδιαγραφών προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία για την χορήγηση του Ελληνικού Σήματος στα προϊόντα ΠΟΠ και την πρωτότυπη αίτηση στην αρμόδια εποπτεία για τον χειρισμό της σύμφωνα με τις διαδικασίες της παρούσης Η Δ/νση πιστοποίησης και προδιαγραφών εφόσον, από τον έλεγχο των στοιχείων που διαθέτει, διαπιστώσει ότι η επιχείρηση πληροί τις προδιαγραφές για την απονομή του ελληνικού σήματος ενημερώνει την επιχείρηση για τις οικονομικές της υποχρεώσεις και αφού παραλάβει το αποδεικτικό κατάθεσης του ποσού που ορίζεται στο κεφάλαιο 16 της παρούσας διαδικασίας εισηγείται για την απονομή του σήματος στα συγκεκριμένα προϊόντα. Η απόφαση αυτή δεν συνοδεύεται από υπογραφή της Σύμβασης. Η Σύμβαση υπογράφεται μετά την ολική διαχείριση της Αίτησης. 5. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 5.1 Ο έλεγχος αξιολόγησης αφορά την εξακρίβωση της δυνατότητας απονομής Ελληνικού Σήματος στο γάλα και στα γαλακτοκομικά προϊόντα επιχειρήσεων που παράγουν ή/και συσκευάζουν, με σκοπό την εμπορία τα προϊόντα αυτά. Πραγματοποιείται με επιτόπιο έλεγχο στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης, σύμφωνα με το άρθρο 7 & 11 της ΚΥΑ 7838/ ΦΕΚ 86/Α/2012 όπως αυτή ισχύει. 5.2 Η ομάδα ελέγχου συγκροτείται και μετακινείται με Απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ. Ο έλεγχος αξιολόγησης διενεργείται από διμελή ομάδα ελεγκτών. Αποτελεί μέριμνα του ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ στην Ομάδα Ελέγχου να μη συμμετέχουν άτομα που η σχέση τους με τον ελεγχόμενο μπορεί να επηρεάσει την αμεροληψία και την αντικειμενικότητα του ελέγχου. Oι ελεγκτές εφοδιάζονται από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ με ειδικά έγγραφα ταυτοπροσωπίας, τα οποία υποχρεούνται να επιδεικνύουν στους ελεγχόμενους κατά τη διάρκεια των ελέγχων. Σελίδα 2 από 10

3 5.3 Η ακριβής ημερομηνία διεξαγωγής του ελέγχου καθορίζεται κατόπιν συνεννόησης του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ με την επιχείρηση. 5.4 Οι ελεγκτές, πριν τον επιτόπιο, προβαίνουν σε διοικητικό έλεγχο που αφορά το προφίλ της επιχείρησης : ελέγχουν τα τελευταία μηνιαία ισοζύγια γάλακτος της επιχείρησης ελέγχουν τις αγορές γάλακτος από παραγωγούς εισκομίσεις και διασταυρώνουν τα στοιχεία με τα αναφερόμενα στα ισοζύγια ελέγχουν τις αγορές από άλλες βιομηχανίες ελληνικού η εισαγόμενου γάλακτος ελέγχουν αν παράγονται άλλα πιστοποιημένα προϊόντα (ΠΟΠ ΠΓΕ, Βιολογικα) καταγράφουν την ιστορικότητα των ελέγχων της επιχείρησης 5.5 Ο Έλεγχος Αξιολόγησης σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας και συσκευασίας γάλακτος καθώς και σε εγκαταστάσεις παραγωγής και συσκευασίας γαλακτοκομικών προϊόντων διενεργείται σε πραγματικές συνθήκες παραγωγικής διαδικασίας για κάθε αιτούμενο προϊόν. 5.6 Ο Έλεγχος Αξιολόγησης σε επιχείρηση που αναθέτει την παραγωγή ή και συσκευασία των προϊόντων της σε άλλη επιχείρηση καταχωρισμένη ή μη στο «Μητρώο Ελληνικών Προϊόντων Υπηρεσιών» διενεργείται στην έδρα της επιχείρησης σε χρόνο που θα κρίνει ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. 5.7 Κατά τον Έλεγχο Αξιολόγησης ελέγχεται η τήρησης αρχείων που αφορούν, στους προμηθευτές της πρώτης ύλης, και στις εισερχόμενες ποσότητες των πρώτων υλών, στην κίνηση της παραγωγής ή/και συσκευασίας ή/και υπεργολαβίας των τελικών προϊόντων, στους αποδέκτες και τον προορισμό των εξερχομένων ποσοτήτων καθώς και στη σχέση μεταξύ κάθε παρτίδας εισροών πρώτων υλών και κάθε παρτίδας εκροών τελικού προϊόντος. 5.8 Η ελεγχόμενη επιχείρηση υποχρεούται να διευκολύνει τα ελεγκτικά όργανα, θέτοντας στη διάθεσή τους κάθε ζητούμενο αποδεικτικό στοιχείο ή πληροφορία, που αφορά το συγκεκριμένο έλεγχο, όπως πιστοποιητικά, παραστατικά εμπορίας ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ζητηθεί, ώστε ο έλεγχος να οδηγηθεί σε ακριβή συμπεράσματα. 5.9 Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, η Ομάδα Ελέγχου προβαίνει σε σύνταξη του εντύπου Έκθεσης Ελέγχου (κωδικός εντύπου GM-E-01.1/1 η ) εις διπλούν, είτε διαπιστωθούν Μη συμμορφώσεις είτε όχι. Η Ομάδα Ελέγχου παρουσιάζει τα ευρήματα του Ελέγχου στην επιχείρηση. Η Έκθεση Ελέγχου συνυπογράφεται υποχρεωτικά από το νόμιμο ή τον εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό εκπρόσωπο της επιχείρησης, ο οποίος υποχρεούται να παρευρίσκεται στην επιχείρηση την ημέρα του Ελέγχου και έχει δικαίωμα να καταγράψει τυχόν επιφυλάξεις του. Ένα έντυπο της Έκθεσης Ελέγχου παραδίδεται στην επιχείρηση ενώ το άλλο υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ Αν η Ομάδα Ελέγχου αντιμετωπίζει προβλήματα συνεργασίας με την ελεγχόμενη επιχείρηση, ενημερώνει το νόμιμο ή τον εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό εκπρόσωπο της επιχείρησης. Αν το θέμα δεν λυθεί και συνεχιστούν τα εμπόδια, η Ομάδα Ελέγχου αποφασίζει για τη διακοπή του Ελέγχου αναφέροντας τους λόγους της διακοπής στο έντυπο της Έκθεσης Ελέγχου και εισηγείται τη διακοπή της διαδικασίας απονομής σήματος Σε περίπτωση που προγραμματισμένος έλεγχος δε μπορεί να διενεργηθεί ή διακόπτεται με υπαιτιότητα της επιχείρησης για λόγους ανωτέρας βίας συμπληρώνεται η Έκθεση Ελέγχου με τυχόν ευρήματα που έχουν καταγραφεί μέχρι τη στιγμή της διακοπής και τους λόγους ματαίωσης ή διακοπής του ελέγχου. Ο έλεγχος επαναλαμβάνεται και εάν προκύψουν ξανά λόγοι διακοπής με υπαιτιότητα της επιχείρησης ή αυτή αρνηθεί την επανάληψή της, η αρμόδια υπηρεσία του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ διακόπτει τη διαδικασία χορήγησης της απονομής σήματος, οπότε η Αίτηση τίθεται στο αρχείο. Σελίδα 3 από 10

4 6 ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ 6.1 Η επιτήρηση είναι διαρκής και σκοπός της είναι η εξασφάλιση της συνεχούς τήρησης των απαιτήσεων του νομοθετικού πλαισίου της παρ. 2 του παρόντος Κανονισμού, και των όρων της υπογραφείσας, μεταξύ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και της επιχείρησης, Σύμβασης για την ένταξη στο «Μητρώο Ελληνικών Προϊόντων - Υπηρεσιών». 6.2 Η Επιτήρηση των επιχειρήσεων γίνεται είτε με τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου είτε με Διοικητικό έλεγχο. 6.3 Για τους σκοπούς της Επιτήρησης, η αρμόδια υπηρεσία συντάσσει ετήσιο σχέδιο ελέγχου βάσει ανάλυσης επικινδυνότητας στην οποία λαμβάνονται υπόψη: το μέγεθος της επιχείρησης ο αριθμός των σημάτων το αίτημα επέκτασης σήματος σε άλλα προϊόντα η ανάθεση παραγωγής ή συσκευασίας σε άλλες επιχειρήσεις η υποχρέωση πραγματοποίησης επιτόπιου ελέγχου (τουλάχιστον 1 φορά στα 3 χρόνια) η διαπίστωση ύπαρξης παραβάσεων από άλλους ελέγχους τα αποτελέσματα προηγούμενου επιτόπιου ελέγχου 6.4 Ο Έλεγχος Επιτήρησης διενεργείται σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στην παράγραφο 5 του παρόντος Κανονισμού και πραγματοποιείται τουλάχιστον μια φορά κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της Σύμβασης της επιχείρησης. 6.5 Πριν τον επιτόπιο έλεγχο επιτήρησης διενεργείται Διοικητικός Έλεγχος σύμφωνα με την παράγραφο Εάν η επιχείρηση δεν επιθυμεί πλέον τη χρήση του Ελληνικού Σήματος σε ένα ή περισσότερα από τα προϊόντα για τα οποία έχει εγκριθεί οφείλει να ενημερώσει εγγράφως τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. Σε αντίθετη περίπτωση πραγματοποιείται έλεγχος επιτήρησης με σκοπό την ανανέωση της Πιστοποίησης. 7. ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 7.1 Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ δύναται να πραγματοποιεί Ειδικούς Έλεγχους σε επιχειρήσεις στις εξής περιπτώσεις: Για τη διερεύνηση καταγγελιών. Μετά από έγγραφη ενημέρωση από άλλες αρχές ελέγχου. Εφόσον διαπιστωθούν παραβάσεις μετά από έλεγχο της αγοράς. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση κριθεί αναγκαίο. 8. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ 8.1 Αν κατά τη διάρκεια του ελέγχου καταγραφούν Μη Συμμορφώσεις η επιχείρηση οφείλει να αποστείλει στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την καταγραφή τους, τις προτεινόμενες διορθωτικές ενέργειες, προσδιορίζοντας την ημερομηνία έναρξης και υλοποίησης της εφαρμογής τους. Η παρέλευση απράκτου του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος αποστολής των διορθωτικών ενεργειών ισοδυναμεί με αρνητική εισήγηση για τη απονομή του Ελληνικού Σήματος ή σε περίπτωση ήδη εγκεκριμένων επιχειρήσεων σε εισήγηση για την αφαίρεση του δικαιώματος χρήσης του. 8.2 Σε περίπτωση μη αποδοχής των διορθωτικών ενεργειών, η αρμόδια υπηρεσία του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ενημερώνει εγγράφως, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή των διορθωτικών ενεργειών, την επιχείρηση προκειμένου αυτή να αποστείλει νέες διορθωτικές ενέργειες. Η παραπάνω Σελίδα 4 από 10

5 διαδικασία επαναλαμβάνεται με χρονικούς περιορισμούς. Το συνολικό χρονικό διάστημα από την ημερομηνία ελέγχου μέχρι την αποδοχή των διορθωτικών ενεργειών δεν μπορεί να υπερβαίνει τον «ένα» μήνα συνολικά από την ημερομηνία που διενεργήθηκε ο έλεγχος. Σε αντίθετη περίπτωση, η αρμόδια υπηρεσία του ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ προβαίνει σε αρνητική εισήγηση για τη απονομή του Ελληνικού Σήματος ή σε περίπτωση ήδη εγκεκριμένων επιχειρήσεων σε εισήγηση για την αφαίρεση του δικαιώματος χρήσης του. 8.3 Η επαλήθευση των Διορθωτικών Ενεργειών πραγματοποιείται με: i. Αποστολή αντικειμενικών αποδείξεων στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ Ή σε ειδικές περιπτώσεις με ii. Έλεγχο Επιτήρησης ή Ειδικό έλεγχο, κατά περίπτωση. 9. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ 9.1 ΓΕΝΙΚΑ Η απονομή του Ελληνικού Σήματος στην επιχείρηση επιβεβαιώνει ότι τα προϊόντα όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 3 της ΚΥΑ Κ4-7838/ΦΕΚ Β /1432/ συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του νομοθετικού πλαισίου της παρ. 2 του παρόντος Κανονισμού και τον παρόντα Κανονισμό. 9.2 ΑΠΟΝΟΜΗ & ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ Μετά τον επιτόπιο έλεγχο το κλιμάκιο ελέγχου α) εισηγείται τη δυνατότητα απονομής η μη του σήματος αποστέλλοντας στην Διεύθυνση Ελέγχου Παραγωγής Γάλακτος & Κρέατος, το έντυπο της έκθεσης ελέγχου συνοδευόμενο από το «πρακτικό αξιολόγησης εισήγησης» (Κωδικός εντύπου GM-EA-02/1 η ) β)καταχωρεί τον έλεγχο στην ηλεκτρονική εφαρμογή στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων Σε περίπτωση θετικής εισήγησης από τους ελεγκτές η αρμόδια Δ/νση ενημερώνει την επιχείρηση (με παράλληλη ενημέρωση τις Δ/νσης οικονομικού του ΕΛΓΟ) προκειμένου να καταβάλει τα απαραίτητα τέλη για τη χρήση του Ελληνικού Σήματος Μετά την παραλαβή του αποδεικτικού καταβολής των τελών από την επιχείρηση η αρμόδια Δ/νση του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ εισηγείται προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο για την απονομή ή την ανανέωση του δικαιώματος της χρήσης του Ελληνικού Σήματος Ο Διευθύνων Σύμβουλος αποφασίζει κατά περίπτωση, μετά την αιτιολογημένη εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ για: Την απονομή ή μη του Ελληνικού Σήματος στην επιχείρηση για όλα ή για μέρος των προϊόντων για τα οποία έχει αιτηθεί. Την ανανέωση του δικαιώματος χρήσης του Ελληνικού Σήματος που έχει χορηγηθεί στην επιχείρηση Σε περίπτωση απόφασης για την απονομή ή την ανανέωση του δικαιώματος χρήσης του Ελληνικού Σήματος υπογράφεται μεταξύ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και της επιχείρησης, Σύμβαση διάρκειας τριών ετών στην οποία περιγράφονται οι όροι χρήσης του σήματος και οι οικονομικοί όροι και χορηγείται σχετική βεβαίωση Σε περίπτωση που η επιχείρηση επιθυμεί την ανανέωση του δικαιώματος χρήσης του Ελληνικού Σήματος οφείλει να ενημερώνει εγγράφως τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ τους τελευταίους δύο μήνες πριν την λήξη της Σύμβασης. Σελίδα 5 από 10

6 9.2.7 Εάν η επιχείρηση δεν επιθυμεί την ανανέωση του δικαιώματος χρήσης του Ελληνικού Σήματος οφείλει να ενημερώσει εγγράφως τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ τουλάχιστον τρείς (3) μήνες πριν τη λήξη ισχύος της Σύμβασης Σε κάθε περίπτωση απονομής ή ανανέωσης χρήσης του Ελληνικού σήματος η αρμόδια Δ/νση φροντίζει για την ηλεκτρονική καταχώρηση του δικαιώματος χρήσης του Ελληνικού σήματος στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Ελληνικών Προϊόντων και Υπηρεσιών Ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ χορηγεί μετά από αίτηση του δικαιούχου βεβαίωση καταχώρησης στο Ηλεκτρονικό μητρώο ελληνικών προϊόντων υπηρεσιών, η οποία πιστοποιεί το δικαίωμα χρήσης του σήματος για συγκεκριμένο προϊόν και αναφέρει τους όρους χρήσης σύμφωνα με τον κανονισμό Σε περίπτωση που η Αίτηση αφορά μόνο προϊόντα ΠΟΠ/ΠΓΕ η απόφαση για την απονομή του σήματος γίνεται μετά από εισήγηση της Δ/νση Πιστοποίησης και Προδιαγραφών και αφού εκπληρωθούν οι οικονομικοί όροι με τη διαδικασία που περιγράφεται στο κεφάλαιο 16 της παρούσης. 10. ΕΠΕΚΤΑΣΗ Ή ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ 10.1 Για την επέκταση του δικαιώματος χρήσης του Ελληνικού Σήματος σε άλλο προϊόν μιας ήδη εγκεκριμένης επιχείρησης, η τελευταία υποχρεούται να υποβάλει στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ νέα Αίτηση σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 4 της παρούσας Σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης της Αίτησης η αρμόδια υπηρεσία του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ εισηγείται προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο την επέκταση του δικαιώματος χρήσης του Ελληνικού Σήματος Ο περιορισμός του δικαιώματος χρήσης του Ελληνικού Σήματος σε επιχείρηση πραγματοποιείται είτε μετά από Αίτημα της επιχείρησης είτε όταν από τον έλεγχο που διενεργεί ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ στην επιχείρηση διαπιστωθεί ότι η τελευταία δεν τηρεί τις απαιτήσεις του νομοθετικού πλαισίου της παραγράφου 2 του παρόντος Και στις δύο περιπτώσεις της παραγράφου 10.3 η αρμόδια υπηρεσία του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ εισηγείται προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο τον περιορισμό του δικαιώματος χρήσης του Ελληνικού Σήματος Η επιχείρηση οφείλει να ενημερώνει εγκαίρως και εγγράφως τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, υποβάλλοντας νέα Αίτηση κατά περίπτωση, για σημαντικές αλλαγές που δύναται να επηρεάσουν την χορηγηθείσα έγκριση. Στην περίπτωση αυτή και αναλόγως της βαρύτητας των αλλαγών, ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ δύναται να διενεργήσει Έλεγχο Αξιολόγησης ή Επιτήρησης σύμφωνα με τις διαδικασίες των παραγράφων 5 και 6 του παρόντος Κανονισμού Ενδεχόμενη Επέκταση ή Περιορισμός του δικαιώματος χρήσης του Ελληνικού Σήματος συνεπάγεται υπογραφή νέας Σύμβασης ή τροποποίηση της υπάρχουσας. 11. ΚΥΡΩΣΕΙΣ & ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ Ή ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ 11.1 Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ δύναται να επιβάλει κυρώσεις σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρου 194 του Ν. 4072/2012 όπως κάθε φορά ισχύει Στην περίπτωση που ο δικαιούχος χρήσης του σήματος παραβιάζει τις απαιτήσεις του Ν. 4072/2012, και της ΚΥΑ Κ4-7838/ΦΕΚ Β /1432/ ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ αποφασίζει μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της αρμόδιας δ/νσης και ανάλογα με τη βαρύτητα και τη διάρκεια της παράβασης τις παρακάτω κυρώσεις : την αποστολή έγγραφης επίπληξης προς την επιχείρηση με τον ορισμό της προθεσμίας συμμόρφωσης, την προσωρινή ανάκληση του δικαιώματος χρήσης του Ελληνικού Σήματος για ένα ή περισσότερα προιόντα, την οριστική ανάκληση του δικαιώματος χρήσης του Ελληνικού Σήματος για ένα ή περισσότερα πεοιόντα. Σελίδα 6 από 10

7 11.3 Οι κυρώσεις επιβάλλονται όταν από τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι το προϊόν δεν τηρεί τις προδιαγραφές και τις προϋποθέσεις του κανονισμού, όταν γίνεται αντικανονική ή παραπλανητική χρήση σε έντυπα ή διαφημιστικό υλικό και όταν παρέχονται στο φορέα παραπλανητικές ή ψευδείς πληροφορίες 11.4 Οριστική ανάκληση του δικαιώματος χρήσης του Ελληνικού σήματος γίνεται με απόφαση Διευθύνοντος Σύμβουλου μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της αρμόδιας Δ/νσης του ΕΛΓΟ και στις εξής περιπτώσεις:: εφόσον η επιχείρηση δεν δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από δύο (2) συνεχόμενα έτη στην παραγωγή, συσκευασία, υποσυσκευασία, ή/και εμπορία προϊόντος ή προϊόντων για τα οποία έχει λάβει έγκριση για τη χρήση του Ελληνικού Σήματος. εφόσον η επιχείρηση -ή/και ο προμηθευτής- κηρύξει πτώχευση ή συνάψει συμβιβασμό για μερική εξόφληση πιστωτών της ή τελεί υπό εκκαθάριση, υποχρεωτική ή εθελουσία, μη συμπεριλαμβανομένης της εκκαθάρισης για σκοπούς ανασυγκρότησης, ή παραλείψει με οποιοδήποτε τρόπο να συμμορφωθεί με την ισχύουσα νομοθεσία. εφόσον ζητηθεί από τη επιχείρηση Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ενημερώνει εγγράφως την επιχείρηση για τη σχετική Απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου Στην περίπτωση προσωρινής ανάκλησης του Δικαιώματος χρήσης του Ελληνικού Σήματος επιβάλλονται στο δικαιούχο συγκεκριμένα μέτρα προκειμένου να αρθεί η ανάκληση 11.7 Στην περίπτωση οριστικής ανάκλησης του Δικαιώματος χρήσης του Ελληνικού Σήματος ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ καλεί την επιχείρηση να αποσύρει από κάθε σημείο χονδρικής ή λιανικής πώλησης κάθε προϊόν που αφορά η απόφαση αυτή και φέρει το ελληνικό Σήμα, γνωστοποιεί στο ευρύ κοινό την ανάκληση και διαγράφει τον δικαιούχο από το Ηλεκτρονικό Μητρώο 11.8 Μετά την ανάκληση του Δικαιώματος χρήσης η επιχείρηση δεν μπορεί να κάνει οποιαδήποτε χρήση ή αναφορά Ελληνικού σήματος στο ή στα προϊόντα που αφορούν αυτήν. 12 ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΓΟΡΑΣ 12.1 Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, που προβλέπονται από στο άρθρο 11 της ΚΥΑ Κ4-7838/ΦΕΚ Β /1432/ διενεργεί ελέγχους στα σημεία χονδρικής και λιανικής πώλησης γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων Ο έλεγχος αγοράς διενεργείται: για να διαπιστωθεί ότι η χρήση του ελληνικού Σήματος είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας. για να διαπιστωθεί τυχόν παραπλάνηση ή κατάχρηση του Ελληνικού Σήματος από μη καταχωρισμένες επιχειρήσεις. κατόπιν σχετικών καταγγελιών ή σε οποιοδήποτε άλλη περίπτωση γνωστοποίησης μη τήρησης της ισχύουσας νομοθεσίας Ο έλεγχος αγοράς διενεργείται από ομάδα ελεγκτών η οποία αποτελείται από δύο υπαλλήλους του ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ. Η ομάδα ελέγχου συγκροτείται και μετακινείται με Απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου. Oι ελεγκτές εφοδιάζονται με ειδικά έγγραφα ταυτοπροσωπίας τα οποία υποχρεούνται να επιδεικνύουν στους ελεγχόμενους κατά τη διάρκεια των ελέγχων Οι ελεγκτές δύναται να προβαίνουν σε δειγματοληψίες των προϊόντων προκειμένου να ελεγχθεί η ορθότητα των ενδείξεων 12.5 Μετά το πέρας κάθε ελέγχου συντάσσεται από τους αρμόδιους ελεγκτές, Πρακτικό Ελέγχου Αγοράς είτε καταγραφεί Μη Συμμόρφωση είτε όχι. Το εν λόγω πρακτικό συμπληρώνεται εις διπλούν και συνυπογράφονται από τον παριστάμενο εκπρόσωπο της ελεγχόμενης επιχείρησης, ο οποίος διατηρεί το δικαίωμα να καταγράψει, επί των πρακτικών, τις τυχόν επιφυλάξεις του. Τυχόν άρνηση υπογραφής του Σελίδα 7 από 10

8 τελευταίου δεν καθιστά άκυρη την διαδικασία ελέγχου και θεωρείται ότι έλαβε γνώση η ελεγχόμενη επιχείρηση, γενόμενης ειδικής μνείας στο Πρακτικό Ελέγχου περί αρνήσεως υπογραφής Αν διαπιστωθεί ότι το σήμα χρησιμοποιείται από μη δικαιούχο, ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ με απόφαση του Δ/ντος Συμβούλου και έπειτα από εισήγηση της Γενικής Δ/νσης Διασφάλισης ποιότητας αφού καλέσει τον ελεγχόμενο να εκφράσει τις παρατηρήσεις του, εισηγείται στο Γενικό Γραμματέα Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για: την επιβολή διοικητικού προστίμου από έως ευρώ την αφαίρεση και την καταστροφή των σημάτων από τα προϊόντα που έχουν παραχθεί ή την καταστροφή τους αν δεν είναι δυνατή η αφαίρεση. Την παύση χρήσης του σήματος Καθιστά γνωστό στο ευρύ κοινό την παράνομη χρήση του σήματος ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ Κατά των αποφάσεων του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ μπορεί να κατατεθεί ένσταση στη γραμματεία της Επιτροπής Ελληνικού Σήματος της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου από τον δικαιούχο / ελεγχόμενο μέσα σε προθεσμία 30 ημερών αφότου του γνωστοποιηθεί η απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 195 του νόμου 4072/2012 ΦΕΚ 86 Α ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ Ο δικαιούχος χρήσης του σήματος οφείλει: 13.1 Να τηρεί τις απαιτήσεις του άρθρου 12 του κανονισμού Κ Να χρησιμοποιεί το ελληνικό σήμα στη μορφή που έχει εγκριθεί από το Υπουργείο 13.3 να τοποθετεί το ελληνικό σήμα στα μέσα συσκευασίας,τις μονάδες παραγωγής, τους αυτόματους πωλητές 13.4 να καταβάλει σε λογαριασμό του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ το τέλος χρήσης κατ έτος για κάθε καταχωρημένο στο μητρώο προϊόν της επιχείρησης 14. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ πέραν των όσων προβλέπονται στο θεσμικό πλαίσιο της παραγράφου 2 της παρούσας οφείλει: 14.1 Να εγγράψει τον δικαιούχο χρήσης του Ελληνικού Σήματος στο «Ηλεκτρονικό Μητρώο Ελληνικών Προϊόντων - Υπηρεσιών» και να το ενημερώνει σε κάθε περίπτωση χορήγησης, ανανέωσης, επέκτασης ή/και ανάκληση του δικαιώματος χρήσης Να πληροφορεί εγκαίρως την επιχείρηση, με κάθε πρόσφορο μέσο για τις οποιεσδήποτε αλλαγές πρόκειται να πραγματοποιήσει στην παρούσα διαδικασία και να δίδει την κατάλληλη χρονική προθεσμία για την πραγματοποίηση της αναγκαίας προσαρμογής. Σελίδα 8 από 10

9 15. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ 15.1 Η επιχείρηση που έχει εγκριθεί ως δικαιούχος χρήσης του Ελληνικού Σήματος μπορεί να χρησιμοποιεί ως επισήμανση επί της συσκευασίας των εγκεκριμένων προϊόντων, του έντυπου και διαφημιστικού υλικού ή/και των συνοδευτικών εγγράφων της, τα παρακάτω: i. To είδος του προσυσκευασμένου προϊόντος όπως ορίζεται στο νομοθετικό πλαίσιο της παρ. 2 της παρούσας Οδηγίας. ii. Το αντίστοιχο σήμα. Το εν λόγω σήμα μπορεί να χρησιμοποιηθούν στην Ελληνική ή/και Αγγλική γλώσσα σε έγχρωμη ή ασπρόμαυρη απεικόνιση. iii. Την ένδειξη «Ελληνικό Σήμαν» ή «Greek Mark» 15.2 Τα παραπάνω στοιχεία ii, iii πρέπει να αποτελούν ενιαίο σύνολο Το Ελληνικό Σήμα και η σχετική ένδειξη αφορούν αποκλειστικά τα προϊόντα για τα οποία έχει εγκριθεί η επιχείρηση Οι ως άνω ενδείξεις και σήματα αφορούν αποκλειστικά την επιχείρηση στην οποία έχουν χορηγηθεί και δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση του δικαιώματος χρήσης τους σε τρίτο μέρος καθ οποιοδήποτε τρόπο Η ορθή χρήση του σήματος και της ένδειξης εξετάζεται από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ τόσο κατά τη διάρκεια των ελέγχων όσο και σε οποιαδήποτε άλλη χρονική στιγμή υποπέσει στην αντίληψή του παράτυπη χρήση αυτών κατά την εμπορία και διαφήμιση των εγκεκριμένων προϊόντων Η επιχείρηση οφείλει να διακόψει εντός μιας (1) ημέρας από τη λήψη της σχετικής ειδοποίησης από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, τη χρήση του σήματος και της σχετικής ένδειξης εφόσον αιτιολογημένα το απαιτήσει ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ή όταν λήξει ο χρόνος ισχύος του δικαιώματος χρήσης τους από την επιχείρηση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 16.1 Η καταβολή του Τέλους χρήσης του Ελληνικού Σήματος γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που νομοθετικού πλαισίου της παρ. 2 του παρόντος Κανονισμού Εφόσον από τον έλεγχο αξιολόγησης προκύψει η συμμόρφωση της επιχείρησης με τις απαιτήσεις του θεσμικού πλαισίου της παρ. 2 της παρούσης η αντίστοιχη Διεύθυνση Ελέγχου Παραγωγής Γάλακτος & Σελίδα 9 από 10

10 Κρέατος είτε στη Δ/νση πιστοποίησης και Προδιαγραφών ενημερώνει την οικονομική υπηρεσία του ΕΛΓΟ και την υπό έγκριση επιχείρηση για την καταβολή του τέλους χρήσης Ελληνικού Σήματος Η εισήγηση για την απονομή του σήματος γίνεται μετά την παραλαβή του αποδεικτικού καταβολής του τέλους χρήσης Ελληνικού σήματος για κάθε προϊόν και σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 16 της ΚΥΑ Κ4-7838/ΦΕΚ Β /1432/ Μετά την ένταξη της επιχείρησης στο Μητρώο Ελληνικών Προϊόντων και Υπηρεσιών για κάθε επιπλέον έτος χρήσης, το τέλος χρήσης καταβάλλεται εντός του πρώτου διμήνου του ημερολογιακού έτους Σε περίπτωση ανάκλησης του δικαιώματος χρήσης του Ελληνικού Σημάτος πραγματοποιείται εκκαθάριση των οικονομικών υποχρεώσεων με βάση τα δωδεκατημόρια των τελών χρήσης. Τυχόν πιστωτικό ή χρεωστικό υπόλοιπο βαρύνει τον ΕΛΓΟ ή την επιχείρηση αντίστοιχα. Σελίδα 10 από 10

Ελληνικό Σήμα στο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα

Ελληνικό Σήμα στο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα Ελληνικό Σήμα στο Ιωάννα Ζτάλιου M.Sc. Γεωπόνος Τροφίμων ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ Διεύθυνση Διαχείρισης Ελέγχων Γάλακτος & Κρέατος Κηφισίας 33, Θεσσαλονίκη email: ztaliou@elog.gr 1 Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ & ΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ & ΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Αθήνα, Αριθμ. Πρωτ. Α Π Ο Φ Α Σ Η ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ & ΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ο Ι Υ Π Ο Υ Ρ Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ «Κανονισμός Απονομής Ελληνικού Σήματος στο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα». ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

ΘΕΜΑ «Κανονισμός Απονομής Ελληνικού Σήματος στο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα». ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, / /2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ & Κ4 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Πληροφορίες: Ρ.Πετροπουλέα Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Κάνιγγος Τ.Κ.: 101 81 Τηλ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 30.11.2010/4 η Έκδοση Kωδικός Eγγράφου: ΠΟΓ-R-01/4 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (Π.Ο.Π) ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ (Π.Γ.Ε) Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 6253927, 6252495 INTERNET SITE: www.eurocert.gr

Διαβάστε περισσότερα

7.1.007/1 η Έκδοση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΠΙ- ΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ REGULATION ON THE USE OF NATIONAL CONFOR- MITY MARKS ON AGRICULTURAL PRODUCTS ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΦΦ-ΟΑ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/1/2013. Αρ. Πρωτ. Α2-85

ΑΔΑ: ΒΕΥΦΦ-ΟΑ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/1/2013. Αρ. Πρωτ. Α2-85 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 24/1/2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ -Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ &ΠΟΤΩΝ -Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ -Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων»

ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 8-12-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. Πρωτ: 11905/136682 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

09.05.2002/1 η Έκδοση Kωδικός Eγγράφου: ΒΕΤ-R-01/1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1760/17.07.2000 Για τη θέσπιση συστήµατος αναγνώρισης και καταγραφής των βοοειδών και την επισήµανση του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 17-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3625/42655 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΠ. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΠ. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΠ. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ανδρέας Θρασυβούλου Εργαστήριο Μελισσοκομίας-Σηροτροφίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης www.beelab.gr Τι είναι ΠΟΠ και τι ΠΓΕ ΠΟΠ Η ποιότητα ή τα χαρ/κά

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΙΜΟΙ ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΡΑΒ ΟΙ, ΡΟΛΛΟΙ, ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Έκδοση/ Τροποποίηση : 02/00

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ «Έγκριση Κανονισμού Απονομής Ελληνικού Σήματος στα Αλκοολούχα Ποτά». ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ «Έγκριση Κανονισμού Απονομής Ελληνικού Σήματος στα Αλκοολούχα Ποτά». ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, / /2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ & Κ4 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Πληροφορίες: Ρ.Πετροπουλέα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

1.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 9/ 10 /2014

1.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 9/ 10 /2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 9/ 10 /2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ & Κ4-14620 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

2. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. Έδρες τους ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

2. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. Έδρες τους ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17 4 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. πρωτ: 5103/51643 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ : «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στα όσπρια που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση σε εκτέλεση του άρθρου 52 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους Το παρόν προορίζεται ως έγγραφο καθοδήγησης για τους Οικονομικούς Φορείς (κατασκευαστές, εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, εισαγωγείς και διανομείς) μετρικών οργάνων με σήμανση CE Νομική ισχύ έχουν μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ 1. Γραφείο Τύπου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ενταύθα. 2. Καταστήματα γεωργικών φαρμάκων Ν. Χαλκιδικής. 3. Δήμους Ν.

ΠΡΟΣ 1. Γραφείο Τύπου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ενταύθα. 2. Καταστήματα γεωργικών φαρμάκων Ν. Χαλκιδικής. 3. Δήμους Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος: 20 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ. : 05/ 4811 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.09.04 15:21:14 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ψ4ΕΛ465ΦΘΗ-ΝΤΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ 45011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ 45011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1).. 2).. 3).. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Άρθρο 1 Διαδικασία Προέγκρισης των συναλλαγών που υπάγονται στο άρθρο 21 του ν.4321/2015 H συναλλαγή που εμπίπτει στο άρθρο 21 του

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί Αριθ. Π1-1893 Μητρώο Προµηθευτών Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 1.1. Του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α /85). 1.2. Του Ν. 1599/1986

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. 1/9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 Αυγούστου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.:ΠΟΛ. 1194 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

D%CE%B8%CF%85%CE%BD%CE%B7%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7.aspx υπογεγραμμένη, σφραγισμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής

D%CE%B8%CF%85%CE%BD%CE%B7%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7.aspx υπογεγραμμένη, σφραγισμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΕΠΙΧΟΡΉΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΆΤΩΝ ΕΙΣΡΟΏΝ ΕΚΡΟΏΝ (Φ2-1510/21-6-2013 & ΤΡΟΠΟΠ. ΥΠΟΥΡΓ.ΑΠΌΦ Φ2-1860/27-8-2013). ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. Χανδρή 3 και Κύπρου, Μοσχάτο 18346, Τηλ. 2131300700 ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014)

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον τρόπο, τον τύπο και την διαδικασία επιβολής των προστίμων που επιβάλλονται από τα ελεγκτικά όργανα κατά την διαπίστωση παράβασης, σε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ.

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. Διαδικασία διεξαγωγής εποπτικού ελέγχου Διαδικασία επιβολής κυρώσεων/προστίμων ΦΛΩΡΙΝΗΣ 11, Γραφείο 101, 1 ος Όροφος, 1065 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ- ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ- ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ- ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 Υποβολή αίτησης Καταχώρισης Επωνυμίας, Εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο και καταχώρισης στο ΓΕΜΗ Ο Υπόχρεος συμπληρώνει και καταθέτει στο Συμβολαιογράφο αίτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1411/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1411/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1411/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ: 30/08/2011. Aριθμ. Πρωτ.: Γ55/856

ΑΘΗΝΑ: 30/08/2011. Aριθμ. Πρωτ.: Γ55/856 ΑΝΑΡΤΗΤΈΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ: 30/08/2011 Aριθμ. Πρωτ.: Γ55/856 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8, 10241 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ / ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΑΜΑΘ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ / ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΑΜΑΘ 2014 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ-ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ-ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ / ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΑΜΑΘ Ο παρόν οδηγός απευθύνεται στις επιχειρήσεις που επιθυμούν

Διαβάστε περισσότερα

2o ΔΙΕΘΝΈΣ ΣΥΝΈΔΡΙΟ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΊΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008

2o ΔΙΕΘΝΈΣ ΣΥΝΈΔΡΙΟ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΊΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008 2o ΔΙΕΘΝΈΣ ΣΥΝΈΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΊΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008 Ολοκληρωμένη Διαχείρηση & Ελαιόλαδο ΠΟΠ/ΠΓΕ Κρήτης Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1317/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1317/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1317/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. (Εταιρείες Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών) ΦΛΩΡΙΝΗΣ 11, Γραφείο 101, 1 ος Όροφος, 1065 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, Τ.Θ. 21446, 1508 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός για την Εθελοντική ιαπίστευση των Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης

Κανονισµός για την Εθελοντική ιαπίστευση των Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης Αριθ. 295/65 Κανονισµός για την Εθελοντική ιαπίστευση των Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης (ΦΕΚ B' 1730/24.11.2003) Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ) Έχοντας υπόψη: α. το Ν. 2867/2000

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 3.7.2013 ΙΙ ΓΕΝ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Μεσογείων 117-119 Ταχ/κός Κώδικας: 115 26 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ. Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ. Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του 1. Θεσπίσθηκε, από 1/3/2015 «Η Ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών»,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1457/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1457/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1457/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθμό

Διαβάστε περισσότερα

«Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας κατά τη διενέργεια του ελέγχου»

«Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας κατά τη διενέργεια του ελέγχου» Άρθρο 83 ΥΠΕΔΥΦΚΑ 1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του νόμου 2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α ), που προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του νόμου 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α ), αντικαθίσταται ως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 692/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 692/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 692/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην εταιρεία με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Προς: 1. Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

Προς: 1. Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας: 69100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 29-12-05 4245/Α ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων Εδώ και μερικά χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται πάνω στην εναρμόνιση της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 111/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 111/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 111/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Μικρό Υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

Μεριμνά, μέσω πρόσκλησης, για την παροχή στους δυνητικούς δικαιούχους λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με:

Μεριμνά, μέσω πρόσκλησης, για την παροχή στους δυνητικούς δικαιούχους λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ (i) Διασφαλίζει την επιλογή των προς χρηματοδότηση πράξεων σύμφωνα με τα κριτήρια που εφαρμόζονται στο πρόγραμμα καθώς και τη συμμόρφωση των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων με τους ισχύοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» Σελ.: 1 Από: 6

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» Σελ.: 1 Από: 6 ΕΡΓΟΥ» Σελ.: 1 Από: 6 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ( Π.3.5.2) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται: Για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο Ο παρών Κανονισμός αναφέρεται στη χρήση σημάτων τα οποία χορηγεί η a Cert A.E. σε επιχειρήσεις για την επισήμανση και τη διαφήμιση των πιστοποιημένων προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013. Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013. Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013 Θέμα: Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: α) τα άρθρα 28 και 55A του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1582/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1582/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1582/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Μικρό Υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

Προς: ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1563/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1563/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1563/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Mεσογείων 14-18,

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Αμπελόκηποι: Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων 2015/S 025-041824. Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες

Ελλάδα-Αμπελόκηποι: Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων 2015/S 025-041824. Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:41824-2015:text:el:html Ελλάδα-Αμπελόκηποι: Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων 2015/S 025-041824 Προκήρυξη σύμβασης Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΓΕ.ΜΗ)

ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΓΕ.ΜΗ) ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΓΕ.ΜΗ) Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 18 του Ν. 3419/2005 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005), όπως ισχύει, οι εταιρείες που έχουν συσταθεί πριν από την 4 η Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015 Ανανέωση και τροποποίηση της υπ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ- 01149 άδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 2 Απριλίου 2012 ΠΟΛ. 1090 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ - ΤΜΗΜΑ Α ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ή ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ (Ν.3556/2007)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ή ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ (Ν.3556/2007) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ή ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ (Ν.3556/2007) H «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.», µε σκοπό την ενηµέρωση και διευκόλυνση των µετόχων της και του επενδυτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 214/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 214/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 214/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

Γεν. Γραμματεία Φορολογικών ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ

Γεν. Γραμματεία Φορολογικών ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ Αθήνα, 31/10/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ A.Π.: οικ.12044/2ηδκβπ662/φ.24 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Προς: Υπουργείο Οικονομικών 1 η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Γεν. Γραμματεία Φορολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1 ης ΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013

ΑΔΑ: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1 ης ΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : 02-10-2014 Πληροφορίες : K. Τσολακίδου Αρ. Πρωτ : 139532

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαδικασία Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά

Η Διαδικασία Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά 1. Διαδικασία Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά. Η Διαδικασία Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά («Διαδικασία Εκχώρησης») πραγματοποιείται ως

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. οικ.7791/245/φ80321/09 (ΦΕΚ 596 Β/1-4-2009): Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

Αριθμ. οικ.7791/245/φ80321/09 (ΦΕΚ 596 Β/1-4-2009): Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. ΑΡΙΘ.: 7791/245/Φ80321/09 Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 596Β Αριθμ. οικ.7791/245/φ80321/09 (ΦΕΚ 596 Β/1-4-2009): Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2 ης ή/και 3 ης ΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2 ης ή/και 3 ης ΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΕΥΗ46ΨΧΞΧ-ΜΔΧ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : 31-1-2013 Πληροφορίες : Τσούμας Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 8 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας είναι η διασφάλιση της επικοινωνίας με τη και της ενημέρωσης της κατά τη διάρκεια όλων των σταδίων υλοποίησης των έργων, μέσω της διαβίβασης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ANΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 22/08/2013 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: Φ2-1871 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/ση: Πλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ημερομηνία: 13-4-2009 Α.Π.: 4181/ A2 / 172 Κωδικός Πρόσκλησης:11

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ημερομηνία: 13-4-2009 Α.Π.: 4181/ A2 / 172 Κωδικός Πρόσκλησης:11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΣΥΠ ΔΕΗ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΙΡΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - Ενημέρωση για το σχετικό Νομοθετικό Πλαίσιο - Ενημέρωση για τη δομή και το περιεχόμενο του Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ.

ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ. ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ. (393047) Αρθρο :0 Αριθμ. 390/1 ΦΕΚ Β 750/21.06.2006 Κανονισμός Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΔΑΠ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΔΑΠ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΔΑΠ Π/Υ: 1.249.920 (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) Λευκωσία, Απρίλιος 2015 Αρ. Διαγωνισμού 1/2015 Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΛΤΕΠΕ σας προσκαλεί προκειμένου να υπογραφούν νέες συμβάσεις συνεργασίας με ισχύ από 15/1/13.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΛΤΕΠΕ σας προσκαλεί προκειμένου να υπογραφούν νέες συμβάσεις συνεργασίας με ισχύ από 15/1/13. Θέμα: Ενημέρωση Αξιοποιητών απόβλητων λιπαντικών ελαίων («ΑΛΕ») σχετικά με την αλλαγή του τρόπου λειτουργίας του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης ΑΛΕ της Ελληνικής Τεχνολογίας Περιβάλλοντος Α.Ε. («ΕΛΤΕΠΕ»)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

- 533 - * ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 44 ΠΟΛ.: 1087. Αθήνα, 21 Ιουνίου 2006 Αριθ.Πρωτ.: 1057814/4581/ Ε-Β

- 533 - * ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 44 ΠΟΛ.: 1087. Αθήνα, 21 Ιουνίου 2006 Αριθ.Πρωτ.: 1057814/4581/ Ε-Β - 533 - * ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 44 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β, 2. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση. digi-mobile

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση. digi-mobile Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε έξυπνες συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc)» ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 1 & 2 ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 68 ΤΟΥ ΚΑΝ. (ΕΚ) 73/2009»

ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 1 & 2 ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 68 ΤΟΥ ΚΑΝ. (ΕΚ) 73/2009» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. ΑΡΜΟΔΙΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ: 1) ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ 2) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αθήνα: 03/02/2014 Αρ. Πρωτ.:13022 ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας Διανομής ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 13/7 /2015. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Σχετ: 39163

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 13/7 /2015. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Σχετ: 39163 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 13/7 /2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & Αριθμ. Πρωτ. Γ1β/Γ.Π/38006 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Σχετ: 39163 Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣΔΜ/50034

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣΔΜ/50034 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ / ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 49, 117 43 ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣΔΜ/50034

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12/01/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 414/2354 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τ. Δ/νση : Συγγρού 150 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Δεκέμβριος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Ι. Πρόλογος Η παρούσα δημόσια διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολή κατοικίας ή διαμονής. Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2238/1994 και του ν.4174/2013.

Μεταβολή κατοικίας ή διαμονής. Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2238/1994 και του ν.4174/2013. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α 2. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ο ΟΛΠ Α.Ε., στα πλαίσια των υποχρεώσεών του που απορρέουν από την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας του, κατάρτισε, έπειτα από εκπόνηση ειδικής μελέτης, Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΑ ΠΡΟΣ: - ΚΟΙΝ/ΣΗ:

ΑΝΑΡΤΑ ΠΡΟΣ: - ΚΟΙΝ/ΣΗ: ΑΝΑΡΤΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αθήνα, 24 6 2015 Αριθμ. Πρωτ. : 68293 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΓΕΜΗ Τμήμα Θεσμικών Ρυθμίσεων & ΓΕΜΗ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Mercedes-Benz Bank Ενημερωτικό φυλλάδιο βάσει Ν.4224/2013 Σελίδα 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Mercedes-Benz Bank Ενημερωτικό φυλλάδιο βάσει Ν.4224/2013 Σελίδα 1 Ενημερωτικό Φυλλάδιο προς τους δανειολήπτες με οικονομικές δυσχέρειες, πιστωτικού ιδρύματος Mercedes-Benz Bank Polska Υποκατάστημα Ελλάδας ΑΕ Έκδοση Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Έννοια Συνεργάσιμου Δανειολήπτη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο και σκοπός Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού είναι ο καθορισμός των προϋποθέσεων και των κανόνων για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 16/1991

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 16/1991 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 16/1991 "Διατάξεις εφαρμογής της σύμβασης για την συνθήκη συνεργασίας για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας που κυρώθηκε με το νόμο 1883/1990" Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ 41330 «ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ 41330 «ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ 41330 «ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 2. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ 26931/ΕΥΘΥ 580 (ΦΕΚ 1968/Β/18-6-2012) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΚΥΑ 26931/ΕΥΘΥ 580 (ΦΕΚ 1968/Β/18-6-2012) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΥΑ 26931/ΕΥΘΥ 580 (ΦΕΚ 1968/Β/18-6-2012) Θέμα: «Ρυθμίσεις για τη χρηματοδότηση του μη επιλέξιμου ΦΠΑ σε συγχρηματοδοτούμενα έργα ΕΣΠΑ περιόδου 2007 2013.» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα