ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 21827 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου Διαδικασία Εφαρμογής της ενέργει ας «Ανάπτυξη Γυναικείας Απασχόλησης και Επιχει ρηματικότητας» συγχρηματοδοτούμενης από το Ευ ρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.), στο πλαίσιο των ΠΕΠ του Γ ΚΠΣ. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α): Κωδι κοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2. Τις διατάξεις του ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α): «Δια χείριση, Παρακολούθηση και Έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης & άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 2503/1997 «Διοί κηση, Οργάνωση, Στελέχωση για την Περιφέρεια, ρύθ μιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 4. Τις διατάξεις του π.δ. 368/1989 Οργανισμός Υπουρ γείου Εργασίας (ΦΕΚ 163/Α) όπως ισχύει. 5. Την υπ αριθμ / (ΦΕΚ Β 599, ) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας, Οι κονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τη Σύσταση και Λειτουργία Ειδικών Υπηρεσιών «Συ ντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου» και «Εφαρμογής Συγχρηματοδο τούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Τα μείο», όπως ισχύει. 6. Το π.δ. 178/2000 (ΦΕΚ 165Α) «Οργανισμός του Υπουρ γείου Εθνικής Οικονομίας» όπως ισχύει. 7. Το π.δ. 81/ «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθν. Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικο νομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 57 τα, ). 10. Την υπ αριθμ /ΔΙΟΕ1264 (ΦΕΚ 1432/ Β/ ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικο νομικών», όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ / ΔΙΟΕ179/06 (ΦΕΚ Β 204/ ) όμοια απόφαση. ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Οκτωβρίου Το π.δ. 159/1997 για τη σύσταση και λειτουργία του ΕΟΜΜΕΧ. 12. Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) υπ αριθμ. 1260/1999 του Συμβουλίου της «περί γενικών διατάξεων για τα διαρθρωτικά ταμεία». 13. Τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ αριθμ. 1105/2003 ΤΟΥ ΣΥΜ ΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Μαΐου 2003 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) υπ αριθμ. 1260/1999 περί γενικών διατάξεων για τα διαρθρωτικά ταμεία». 14. Τις διατάξεις του Κανονισμού 1685/2000, της Επι τροπής της 28ης Ιουλίου 2000 για τη θέσπιση λεπτο μερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1260/1999 του Συμβουλίου, όσον αφορά την επιλεξιμό τητα των δαπανών των ενεργειών που συγχρηματοδο τούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία. 15. Τις διατάξεις του Κανον. 1159/2000 της Επιτροπής της 30ης Μαΐου για τις δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας που πρέπει να αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη σχετικά με τις παρεμβάσεις των Διαρθρωτικών ταμείων. 16. Τις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚΤ υπ αριθμ. 1784/1999 της 12ης Ιουλίου 1999 του Ευρωπαϊκού Κοι νοβουλίου & του Συμβουλίου, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. 17. Τις διατάξεις του Κανον. 438/2001 της 2ας Μαρτίου 2001 για θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Κανον. (ΕΚ) υπ αριθμ. 1260/1999 του Συμβουλίου όσον αφορά τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου των πα ρεμβάσεων των Διαρθρωτικών Ταμείων, όπως ισχύει. 18. Τις διατάξεις του Κανον. 448/2001 της επιτροπής της 2ας Μαρτίου 2001 της επιτροπής του Κανον. (ΕΚ) 1260/1999 του Συμβουλίου όσον αφορά την διαδικασία διενέργειας δημοσιονομικών διορθώσεων στην παρέμ βαση που χορηγείται στο πλαίσιο των Διαρθρωτικών Ταμείων, όπως ισχύει. 19. Τον υπ αριθμ. 448/2004 Κανον. (ΕΚ) ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟ ΠΗΣ της 10ης Μαρτίου 2004 για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) υπ αριθμ. 1685/2000 ο οποίος θεσπίζει λεπτοµερείς κανόνες εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) υπ αριθμ. 1260/1999 του Συµβουλίου, όσον αφορά την επιλεξιµότητα των δαπανών σχετικά µε τις ενέργειες που συγχρηµατοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταµεία, και για την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) υπ αριθμ. 1145/2003».

2 21828 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 20. Τον Κανονισμό (EK) 69/2001 της Επιτροπής για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, όπως εκάστοτε ισχύει. 21. Την απόφαση της Επιτροπής σχετικά με την έγκρι ση του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης για τις Κοινοτι κές Διαρθρωτικές Παρεμβάσεις στις Περιφέρειες που υπάγονται στο στόχο αριθ. 1 στην Ελλάδα Ε (2000) 3405/ Τις διατάξεις του ν. 2646/1998 «Ανάπτυξη Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας» και άλλες διατά ξεις. 23. Τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα που εντάσσονται στο Γ ΚΠΣ. 24. Τους επιδιωκόμενους στόχους, τις προτεραιότητες, τις κατευθύνσεις και τα αποτελέσματα, όπως περιγρά φονται στα ανωτέρω Επιχειρησιακά Προγράμματα. 25. Τα Συμπληρώματα Προγραμματισμού των ανωτέρω Επιχειρησιακών Προγραμμάτων όπως αυτά εγκρίνονται και τροποποιούνται. 26. Την υπ αριθμ. 907/052 (ΦΕΚ Β 878/ ) κοινή υπουργική απόφαση Εθνικό Σύστημα Δημοσιονομικών Διορθώσεων για την Ανάκτηση αχρεωστήτως ή παρα νόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατι κού προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΚΠΑ του Τα μείου Συνοχής και των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών για την προγραμματική περίοδο Την αναγκαιότητα εφαρμογής ενιαίου συστήματος Διαχείρισης, Παρακολούθησης & Ελέγχου για ομοειδείς ενέργειες που θα υλοποιηθούν από Επιχειρησιακά Προ γράμματα. του Γ ΚΠΣ. 28. Την υπ αριθμ. 1238/ εγκύκλιο του Υπουρ γείου Εθνικής Οικονομίας. 29. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη εις βάρος του Κρατι κού Προϋπολογισμού από την ήδη προβλεπόμενη στα αντίστοιχα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, αποφασίζουμε: ΑΡΘΡΟ 1 ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 1. Τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) που έχουν εγκριθεί στο πλαίσιο του Γ Κοινοτικού Πλαι σίου Στήριξης περιλαμβάνουν ενέργειες που αναφέρονται στην υλοποίηση δράσεων για την Ανά πτυξη της Γυναικείας Απασχόλησης και Επιχειρηματι κότητας. Οι δράσεις απευθύνονται σε γυναίκες επιχει ρηματίες που επιχειρούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες, στα πλαίσια υφισταμένων ατομικών επιχειρήσεων, Μι κρομεσαίων Επιχειρήσεων, πολύ Μικρών Επιχειρήσεων, συνεταιρισμών και λοιπών νομικών προσώπων. 2. Υπεύθυνοι φορείς για τη διαχείριση και εφαρμογή των προαναφερομένων ενεργειών στα πλαίσια των ΠΕΠ θα είναι οι Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των Περιφε ρειών της χώρας σύμφωνα με το ν. 2860/2000 (Α 251), όπως ισχύει. ΑΡΘΡΟ 2 ΣΤΟΧΟΣ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 1. Στόχος της ενέργειας είναι η παροχή υποστήριξης για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων των γυναικών επι χειρηματιών και μέσω αυτών η ενίσχυση και η διατήρη ση της απασχόλησης στις γυναικείες επιχειρήσεις. Η ενέργεια αποτελεί μέτρο προώθησης της πολιτικής ίσων ευκαιριών απασχόλησης. 2. Ωφελούμενοι από την ενέργεια είναι: Γυναίκες επιχειρηματίες που επιχειρούν είτε ως ελεύ θεροι επαγγελματίες, είτε στο πλαίσιο υφιστάμενων επιχειρήσεων (ατομικές ή εταιρείες με νομική μορφή ομόρρυθμης, ετερόρρυθμης, ΕΠΕ, Ανώνυμης ή Συνεται ρισμού) που λειτουργούν στις κατά τόπους Περιφέρειες στους τομείς μεταποίησης, εμπορίου, υπηρεσιών και τουρισμού, οι οποίες επιδιώκουν ένα καλύτερο τρόπο οργάνωσης της δραστηριότητας και του τρόπου εργα σίας τους. Αποδέκτες της ενέργειας μπορεί επίσης να είναι τα προαναφερόμενα φυσικά/νομικά πρόσωπα που έχουν χρηματοδοτηθεί στα πλαίσια ενεργειών κάποιου Ε.Π. ή του οικείου ΠΕΠ, Κοινοτικής Πρωτοβουλίας, του Αναπτυξιακού Νόμου, επιχορηγήσεων του ΟΑΕΔ κλπ) με εξαίρεση τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς που αναφέρονται στο άρθρο 3 της πα ρούσας. Για να θεωρηθεί μία επιχείρηση/νομικό πρόσωπο/φυ σικό πρόσωπο ως επιλέξιμη για τις δράσεις της παρού σας, θα πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθοι όροι (στις περιπτώσεις που έχουν εφαρμογή): Να βρίσκεται σε λειτουργία Να μη βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή ανα γκαστική διαχείριση Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη Να τηρεί βιβλία Β' ή Γ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. Να είναι εγγεγραμμένη στο αρμόδιο επιμελητήριο Η διοίκηση/διαχείριση να ασκείται αποδεδειγμένα ή/και σύμφωνα με το καταστατικό από γυναίκα Η γυναίκα να κατέχει τουλάχιστον το 50% του εται ρικού κεφαλαίου να πληροί όλες τις προϋποθέσεις που θέτει ο Κα νονισμός 69/2001. όπως εκάστοτε ισχύει. ΑΡΘΡΟ 3 ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ/ΚΛΑΔΟΙ Οι προς υποστήριξη επιχειρήσεις/άτομα πρέπει να ανήκουν στους παρακάτω τομείς: Υφιστάμενες MME και ΠΜΕ επιχειρήσεις (ατομικές ή εταιρείες με νομική μορφή ομόρρυθμης, ετερόρρυθμης, ΕΠΕ, Ανώνυμης ή Συνεταιρισμού) και γυναίκες ελεύθεροι επαγγελματίες που λειτουργούν (ως κύριο επάγγελμα) στις κατά τόπους Περιφέρειες στους τομείς μεταποί ησης, εμπορίου, υπηρεσιών και τουρισμού, οι οποίες επιδιώκουν ένα καλύτερο τρόπο οργάνωσης της δρα στηριότητας και του τρόπου εργασίας τους. Εξαιρούνται οι τομείς των μεταφορών, καθώς και οι δραστηριότητες που σχετίζονται με την παραγωγή, την επεξεργασία ή την εμπορία των προϊόντων που παρατίθενται στο Παράρτημα Ι της συνθήκης ΕΕ, όπως προβλέπεται στο Άρθρο 1, εδ.(α) του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 69/2001 της Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, όπως εκάστοτε ισχύει. Επιπρόσθετα, εξαι ρούνται και οι επιχειρηματικές δραστηριότητες που αναφέρονται στο Παράρτημα της παρούσας. ΑΡΘΡΟ 4 ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 1. Τελικός Δικαιούχος (φορέας υλοποίησης) του προ

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) γράμματος είναι ο Ελληνικός Οργανισμός Μικρών Με σαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας (ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε.). 2. Οι υποχρεώσεις του Τελικού Δικαιούχου κάθε Έργου ορίζονται στην απόφαση 18527/ΓΔΑΠΠΠΔΕ 156/ του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας Τύπος και Περι εχόμενο Απόφασης Ένταξης Πράξης σε Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΚΠΣ , σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ. 3 του ν. 2860/2000, όπως κάθε φορά ισχύει, καθώς και από το γενικότερο θεσμικό πλαίσιο που διέπει το Γ ΚΠΣ. ΑΡΘΡΟ 5 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Ως επιλέξιμες δράσεις για την υλοποίηση της ενέρ γειας καθορίζονται οι ακόλουθες: α) Παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υποστήριξη των επιχειρήσεων Η δράση αυτή αφορά στην παροχή υποστήριξης στις ΠΙΝΑΚΑΣ 1 γυναικείες επιχειρήσεις από ένα δίκτυο Θεματικών Ει δικών Συμβούλων και από Εμπειρογνώμονες για τη λει τουργία και την ανάπτυξη των επιχειρήσεών τους. Ειδικότερα, η παροχή των παραπάνω υπηρεσιών θα γίνεται από: 1. Το δίκτυο των Θεματικών Ειδικών Συμβούλων, που αποτελεί ανεξάρτητη ομάδα ειδικών συμβούλων ανά θεματικό πεδίο λειτουργίας και οργάνωσης της επι χείρησης. 2. Τους Μέντορες (Εμπειρογνώμονες) που θα προσφέ ρουν υψηλού επιπέδου εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες προς τις γυναικείες επιχειρήσεις σε θέματα που άπτονται της γενικότερης πολιτικής και στρατηγι κής των επιχειρήσεων. Τα θεματικά πεδία και οι εξειδικευμένες συμβουλευ τικές υπηρεσίες περιλαμβάνονται στον πίνακα που ακολουθεί. [ 1 ] ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 1.1 Στρατηγική Καθορισμός επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων Διαφοροποίηση επιχειρηματικής δράσης / προϊόντων Συγχωνεύσεις και εξαγορές 1.2 Επιχειρηματικός σχεδιασμός 1.3 Προγραμματισμός Δράσης 1.4 Ελεγχος αποτελεσματικότητας διοίκησης [ 2 ] ΟΡΓΑΝΩΣΗ 2.1 Οργανωτική δομή 2.2 Οργανωτική ανάπτυξη [ 3 ] ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 3.1 Διαχείριση έργου 3.2 Διαχείριση προγράμματος 3.3 Αξιολόγηση έργου 3.4 Αξιολόγηση προγράμματος 3.5 Μελέτες σκοπιμότητας εφικτότητας προοπτικών 3.6 Μελέτες επενδυτικών ευκαιριών 3.7 Σχεδιασμός υποστήριξη εφαρμογής γεωγραφ. πληροφ. συστημάτων

4 21830 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) [ 4 ] MARKETING ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 4.1 Στρατηγική και πολιτικές marketing 4.2 Ερευνες αγοράς 4.3 Πρόγραμμα marketing 4.4 Πρόγραμμα πωλήσεων 4.5 Προβολή προώθηση προϊόντος και υπηρεσίας [ 5 ] ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 5.1 Επιλογή προσωπικού 5.2 Προγραμματισμός και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού 5.3 Εκπαιδευτικά Προγράμματα (Διάγνωση Εκπαιδευτικών Αναγκών) 5.4 Συστήματα αξιολόγησης προσωπικού 5.5 Συστήματα αμοιβών προσωπικού [ 6 ] ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 6.1 Εκτιμήσεις αξίας εταιρειών 6.2 Χρηματοδοτικά Προγράμματα (Ενημέρωση για Ευκαιρίες Χρηματοδότησης) 6.3 Προγράμματα μείωσης κόστους 6.4 Συμβουλές επενδύσεων 6.5 Διαχείριση στοιχείων ενεργητικού παθητικού 6.6 Αξιολόγηση δαπανών κεφαλαιουχικού εξοπλισμού [ 7 ] ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 7.1 Μελέτη, αξιολόγηση και γενικός σχεδιασμός συστημάτων και διαδικασιών 7.2 Συστήματα προγραμματισμού και ελέγχου παραγωγής 7.3 Διοικητικά διαχειριστικά συστήματα Κοστολογικό σύστημα Σύστημα προϋπολογισμού και απολογιστικού ελέγχου Σύστημα ταμιακού προγραμματισμού Σύστημα διαχείρισης αποθεμάτων

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Σύστημα προμηθειών Λογιστικά συστήματα (πελάτες, πάγια, κ.λπ.) Πληροφοριακό σύστημα marketing Πληροφοριακό σύστημα προσωπικού Συστήματα ελέγχου εξασφάλισης ποιότητας 7.4 Ολοκληρωμένο σύστημα πληροφόρησης διοίκησης [ 8 ] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 8.1 Συμβουλευτικές υπηρεσίες πληροφορικής Μελέτες στρατηγικής και πληροφορικής Αξιολόγηση συστημάτων Υποστήριξη υλοποίησης έργων πληροφορικής 8.2 Σχεδιασμός συστημάτων 8.3 Ανάπτυξη λογισμικού 8.4 Εφαρμογές Τηλεματικής, EDI [ 9 ] ΑΛΛΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 9.1 Ποιοτικός Ελεγχος α' υλών & τελικών προϊόντων 9.2 Σχεδιασμός εντύπων, βιβλίων και περιοδικών 9.3 Εξοικονόμηση ενέργειας 9.4 Graphic Design 9.5 Τεχνολογία 9.6 Συμβουλευτική Υγιεινής & Ασφάλειας στον χώρο εργασίας 9.7 Πιστοποίηση προϊόντων 9.8 Εφαρμοσμένη & βιομηχανική έρευνα 9.9 Βελτίωση προϊόντων Ανάπτυξη νέων προϊόντων 9.10 Ψυχοκοινωνική στήριξη

6 21832 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) β) Συμμετοχή σε θεματικά εργαστήρια (workshops) Η δράση αυτή συνίσταται στην παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών στις γυναίκες επιχειρημα τίες στο πλαίσιο ομαδικών συναντήσεων με στόχο την πληρέστερη αντιμετώπιση των πιθανών δυσκολιών που ανακύπτουν στην επιχειρηματική τους δραστηριότη τα. Στα workshops θα αναλύονται διάφορα θέματα οργά νωσης και λειτουργίας μίας επιχείρησης (π.χ. marketing, management, παραγωγή, χρηματοοικονομικά, πωλήσεις κλπ.), από εξειδικευμένα στελέχη, εξωτερικούς εμπειρο γνώμονες, προσωπικότητες του επιχειρησιακού κόσμου, εκπροσώπους συνδέσμων, τραπεζών, πιστοποιημένους συμβούλους κλπ. Επιπρόσθετα, θα μελετώνται ανά ομά δες συγκεκριμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρηματίες που συμμετέχουν (team working). Τα work shops θα πραγματοποιούνται σε κύκλους. Κάθε κύκλος θα περιλαμβάνει τρία (3) workshops. Σε κάθε workshop θα συμμετέχουν από πέντε (5) έως είκοσι (20) επιχειρηματίες/φυσικά πρόσωπα (ελεύθε ροι επαγγελματίες ή/και μέλη της ίδιας επιχείρησης συνεταιρισμού). Η διάρκεια του κάθε workshop είναι ένα διήμερο. Κάθε γυναίκα επιχειρηματίας καλείται να παρακολουθήσει ένα θεματικό κύκλο workshops. Η συ χνότητα και ο τόπος πραγματοποίησης των workshops θα καθορίζονται ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε πε ρίπτωσης ομάδας επιχειρηματιών. Επίσης στο πλαίσιο της εν λόγω δράσης δίνεται η δυνατότητα στις γυναίκες επιχειρηματίες να συμμε τάσχουν μεμονωμένα σε workshops που άπτονται των θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας επιχειρήσεων και τα οποία διοργανώνονται από άλλους φορείς, εκτός του ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. γ) Συμμετοχή σε εκθέσεις, ανοικτά συνέδρια και ημε ρίδες Η διοργάνωση εκθέσεων προϊόντων ή υπηρεσιών γυ ναικών επιχειρηματιών ή η μεμονωμένη συμμετοχή στις υπάρχουσες εκθέσεις έχουν σκοπό, αφ ενός μεν, τη διεύρυνση της πελατείας και των πωλήσεων των προϊ όντων των γυναικών επιχειρηματιών και, αφ ετέρου, την ανάδειξη της ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας των παραγομένων προϊόντων τους. Τα Συνέδρια στοχεύουν, αφενός, οι γυναίκες επιχει ρηματίες να γνωρίσουν και να επικοινωνήσουν με τους συντελεστές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, να δημιουργήσουν δίκτυα συνεργασιών και ανταλλαγής επαγγελματικών εμπειρι ών στους τομείς δραστηριοποίησής τους και αφετέρου να αναδειχθούν οι καλές πρακτικές επιτυχούς επιχει ρηματικής δράσης. δ) Συμμετοχή των γυναικών σε επιχειρηματικές απο στολές Οι ομαδικές ή μεμονωμένες αποστολές γυναικών επιχειρηματιών πραγματοποιούνται στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, σε Εθνικά ή Διεθνή Συνέδρια, Εκθέσεις, Forum κλπ. Σκοπός των αποστολών είναι η ενθάρρυνση των γυναι κών επιχειρηματιών να πραγματοποιήσουν επισκέψεις σε εκθέσεις συναφείς με το αντικείμενο δραστηριότη τάς τους, να συμμετάσχουν σε Συνέδρια ή Forum (π.χ. Europartenariat, Med partenariat, κλπ.), να επισκεφθούν δομές στήριξης επιχειρήσεων με σκοπό την άμεση επα φή τους με συναδέλφους επιχειρηματίες του εσωτερι κού και του εξωτερικού για ανταλλαγή απόψεων, ενημέ ρωση για τις συνθήκες αγοράς που επικρατούν, τις νέες τεχνολογίες, τις δυνατότητες για προώθηση των προϊ όντων τους στο εξωτερικό, την προώθηση συνεργασιών κλπ. Για την καλύτερη προετοιμασία των αποστολών αυτών, οι ειδικοί θεματικοί σύμβουλοι αναλαμβάνουν την οργάνωση των αποστολών των επιχειρήσεων, καθώς και την παρακολούθηση των φάσεων που ακολουθούν (follow up, ενίσχυση επαφών, μετάφραση κλπ.). ε) Διαφήμιση και προβολή μικρής κλίμακας των γυ ναικείων επιχειρήσεων Η διαφήμιση και η προβολή των γυναικείων επιχει ρήσεων είναι μικρής κλίμακας και περιλαμβάνει σχε διασμό, εκτύπωση, προώθηση εντύπων, διαφημιστικές καταχωρήσεις, σύνδεση με δικτυακούς τόπους κλπ. που δεν αφορούν διαρκή ή περιοδική δραστηριότητα, ούτε συνδέονται με τις συνήθεις λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης. στ) Προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού Ο Εξοπλισμός αφορά την μηχανοργάνωση, την αυτο ματοποίηση των διαδικασιών, την προστασία και γενι κότερα τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό των γυναικείων επιχειρήσεων με: Την προμήθεια εξοπλισμού για την ανάπτυξη δρα στηριοτήτων ηλεκτρονικού εμπορίου ανάλογα με τη δραστηριότητα της επιχείρησης. Την προμήθεια και εγκατάσταση του αναγκαίου εξο πλισμού για την εσωτερική ηλεκτρονική διασύνδεση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης σε ενιαίο δίκτυο INTRANET, Την προμήθεια και εγκατάσταση αντικλεπτικών συ στημάτων ελέγχου εμπορευμάτων και πελατών, Την εγκατάσταση εξοπλισμού γραμμικού κωδικο ποιητή (bar code). Ανάπτυξη και εγκατάσταση εξοπλισμού και συστη μάτων παρακολούθησης των λειτουργιών της επιχείρη σης (παραγωγή, διοίκηση, λογιστήριο, πωλήσεις, κλπ.). Το λογισμικό θα στοχεύει στην αυτοματοποίηση των επιχειρηματικών και οικονομικών διαδικασιών, τον ποιοτικό έλεγχο των παρεχόμενων υπηρεσιών, τη διασύνδεση των επιχειρήσεων με εθνικά ή διεθνή δί κτυα, την ανάπτυξη δραστηριοτήτων e business και e marketing, τη συμμετοχή σε marketplaces, την ανάπτυξη συστημάτων υποστήριξης INTRANET και EXTRANET, την ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (Enterprise Resource Planning ERP), διαχείρισης σχέσεων με την πελατεία (Customer Relationship Management CRM), σχεδιασμού και κα τασκευής διαδικτυακών χώρων (websites), δημιουργίας κόμβου ηλεκτρονικού εμπορίου και πραγματοποίησης ενεργειών προβολής, προώθησης και πωλήσεων μέσω του διαδικτύου κλπ. Στις περιπτώσεις εκείνες όπου οι γυναίκες επιχειρη ματίες επιλέξουν να ωφεληθούν από τις δράσεις Δι αφήμιση και προβολή μικρής κλίμακας των γυναικείων επιχειρήσεων και Προμήθεια εξοπλισμού και λογισμι

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) κού, θα πρέπει υποχρεωτικά να επιλέξoυν και δράσεις παροχής Eξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών. Τονίζεται ότι το είδος της υποστήριξης που θα λάβουν οι ωφελούμενες γυναίκες επιχειρηματίες και γυναικείες επιχειρήσεις δεν θα πρέπει να αφορά δραστηριότητες που είτε σχετίζονται με εξαγωγές, δηλαδή, συνδέονται άμεσα με τις εξαγόμενες ποσότητες, με τη δημιουργία και τη λειτουργία δικτύου διανομής ή με άλλες τρέχου σες δαπάνες που συνδέονται με την εξαγωγική δραστη ριότητα, είτε ευνοούν τη χρησιμοποίηση εγχωρίων προ ϊόντων σε βάρος των εισαγομένων, όπως προβλέπεται στο Άρθρο 1, εδ. (β) & (γ) του Κανονισμού 69/2001. Στην έννοια της εξαγωγικής ενίσχυσης κατά κανόνα δεν εμπίπτουν οι ενισχύσεις για την κάλυψη του κό στους συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις ή μελετών ή συμβουλευτικών υπηρεσιών απαραίτητων για το λαν σάρισμα ενός νέου ή ήδη υπάρχοντος προϊόντος σε μια νέα αγορά. ΑΡΘΡΟ 6 ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Τα παρεχόμενα με το πρόγραμμα αυτό κίνητρα έχουν τη μορφή χρηματικών ενισχύσεων για την υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων. Οι ενισχύσεις στο πλαίσιο του προγράμματος είναι είτε χρηματικές, είτε άλλου είδους. Ειδικότερα το παρόν πρόγραμμα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας των Γυναικών Επιχειρηματιών υλοποιείται σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΚ 69/2001 της Επιτροπής, όπως εκάστοτε ισχύει, για την εφαρμογή των Άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης ΕΚ στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (κα νόνας de minimis). Οι πάσης φύσεως επιχορηγήσεις και κάθε άλλου είδους ενισχύσεις που δίδονται σύμφωνα με τον κανόνα de minimis δεν θα πρέπει αθροιστικά να υπερβαίνουν το ανώτατο όριο ανά τριετία και ανά δικαιούχο. Τα στάδια υλοποίησης του προγράμματος είναι: Εκπόνηση του Οδηγού υλοποίησης των δράσεων με βάση τις διατάξεις της παρούσης, Πρόσκληση από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της οικείας Περιφέρειας προς τον Τελικό Δικαιούχο για την υποβολή Συνοπτικών Τεχνικών Δελτίων Έργου Υποέργου, Κατάρτιση του πλαισίου δράσης κάθε Περιφέρειας κατόπιν συνεργασίας του ΕΟΜΜΕΧ με τη Διαχειριστική Αρχή κάθε ΠΕΠ, καθώς και σύνταξη της προκήρυξης του προγράμματος από τον ΕΟΜΜΕΧ, Δημόσια πρόσκληση του Τελικού Δικαιούχου προς τις επιχειρήσεις/γυναίκες επαγγελματίες για την υπο βολή αίτησης για υπαγωγή στην Ενέργεια, Εκδήλωση ενδιαφέροντος των επιχειρήσεων/γυναι κών επιχειρηματιών με την κατάθεση αιτήσεων προς τις υπηρεσίες του Τελικού Δικαιούχου για συμμετοχή στο πρόγραμμα, Αξιολόγηση των προτάσεων από Τριμελή Επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν δύο (2) στελέχη που ορίζονται από τον Τελικό Δικαιούχο, επί τη βάσει κριτηρίων κα ταλληλότητας και πρωθύστερης επαγγελματικής εμπει ρίας και τα οποία δύναται να ανήκουν στον ΕΟΜΜΕΧ και σε τοπικούς φορείς όπως επιμελητήρια, επαγγελματικές ενώσεις κ.ο.κ., όπως επίσης ένα (1) στέλεχος της Περι φέρειας, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Γ.Γ. της Περιφέρειας. Η Επιτροπή καταλήγει στην επιλογή των επιχειρήσεων / ατόμων που θα υπαχθούν στο Μέτρο και καθορίζει τις δράσεις στις οποίες εντάσσονται, Ένταξη με απόφαση του ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. των προτά σεων που θα επιλεγούν στο πρόγραμμα σύμφωνα και με τους διατιθέμενους πόρους. Ο Τελικός Δικαιούχος, ανάλογα με την επάρκειά του σε ανθρώπινο δυναμικό και υποδομές, το περιεχόμε νο των δράσεων, τις ιδιαιτερότητες των επιλεγμένων επιχειρήσεων/γυναικών επαγγελματιών και τους επιδι ωκόμενους στόχους ανά Περιφέρεια και ομάδα στόχο, μπορεί να υλοποιήσει ανά Περιφέρεια το σύνολο ή μέρος των δράσεων με ίδια μέσα ή και κατόπιν ανά θεσης σε εξωτερικούς φορείς ή/και φυσικά πρόσωπα τα οποία επιλέγονται μέσα από τις προβλεπόμενες δι αδικασίες. ΑΡΘΡΟ 7 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ Το πρόγραμμα αφορά την οικονομική ενίσχυση γυ ναικών ελευθέρων επαγγελματιών και υφιστάμενων επιχειρήσεων για την συμμετοχή σε θεματικά εργα στήρια (Workshops), λήψη συμβουλευτικών υπηρεσιών, συμμετοχή σε επιχειρηματικές αποστολές, συμμετοχή σε εκθέσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, πραγματοποίηση διαφήμισης και προβολής μικρής κλίμακας, προμήθεια λογισμικού. Κάθε ενδιαφερόμενη μπορεί να επιλέξει ορισμένες από τις ενέργειες του προγράμματος που αναφέρονται κατωτέρω ή να συμμετάσχει στις ομαδικές δράσεις που θα διοργανώνει ο ΕΟΜΜΕΧ. Οι επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος, παρουσιά ζονται αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί.

8 21834 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 1. Μεμονω μένη συμ μετοχή σε Workshop ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Κόστος συμμετοχής (μετακίνηση, διαμονή, διατροφή, συμμετοχή) Αμοιβές πιστοποιημένων Συμβούλων (θεματικών και με ντόρων) για την παροχή συμβουλών και τεχνικής βοή θειας καθώς και το κόστος πιστοποίησης (όπου απαι τείται) για: ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ Λήψη Συμ βουλευτι κών Υπηρε σιών 3. Μεμονωμέ νες επιχει ρηματικές αποστολές Γενικές επιχειρηματικές και επιχειρησιακές συμ βουλές Οργάνωση Ανάπτυξη και υποστήριξη ανάπτυξης αναπτυξια κών παρεμβάσεων Marketing και επιχειρησιακή επικοινωνία Ανθρώπινο δυναμικό Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες Σχεδιασμός λειτουργικών και πληροφοριακών συ στημάτων Πληροφορική Άλλους Τομείς Εξειδίκευσης όπως περιλαμβάνο νται αναλυτικά στον πίνακα 1. Οι ανωτέρω υπηρεσίες δεν πρέπει να αφορούν συνή θεις λειτουργίες της επιχείρησης (π.χ. φοροτεχνικές υπηρεσίες ή συνήθεις νομικές υπηρεσίες). Κόστος μεμονωμένης συμμετοχής (μετακίνηση, διατρο φή, διαμονή, διερμηνεία, συμβουλευτική υποστήριξη) Μεμονωμέ νη συμμε τοχή σε εκ θέσεις κόστος ενοικίασης και διαμόρφωσης των περι πτέρων κόστος μεταφοράς και ασφάλισης εκθεμάτων κόστος ενοικίασης εξοπλισμού επίδειξης (Pro jector, Video Wall κλπ) κόστος συμμετοχής στον κατάλογο των εκθε τών διαμονή, διατροφή Μεμονωμέ νη συμμετοχή σε συνέδρια Δαπάνες συμμετοχής (μετακίνηση, διαμονή, διατροφή, συμμετοχή) ανά συνέδριο

9 ΦΕΚ 1582 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Εκστρατείες διαφήμισης και προβολής μι κρής κλίμακας. 7. Προμήθεια εξοπλισμού και λογισμι κού σχεδιασμός, εκτύπωση και προώθηση εμπορικών και διαφημιστικών εντύπων, εκτύπωση και ανάρτηση αφισών και πανό, διαφημιστική καταχώρηση σε ημερήσιες ή οικονο μικές εφημερίδες εθνικής ή τοπικής εμβέλειας ή κλαδικά και ειδικά/εξειδικευμένα για το αντικείμε νο περιοδικά, δημιουργία ραδιο τηλεοπτικών σποτς, (Δεν πε ριλαμβάνεται το κόστος ράδιο τηλεοπτικών διαφημίσεων. Ενισχύεται δηλαδή μόνον το κό στος του δημιουργικού του σποτ και όχι της ράδιο τηλεοπτικής προβολής του) δημιουργία ή αναμόρφωση ιστοσελίδας δαπάνες σύνδεσης με διαδικτυακούς χώρους ή κόμβους ηλεκτρονικού εμπορίου καθώς και τέλη σύνδεσης για πρώτη φορά για web hosting και market places. Οι δαπάνες προμήθειας εξοπλισμού, περιλαμβάνουν: ηλεκτρονικό εξοπλισμό και περιφερειακές συσκευές (fax, φωτοτυπικά μηχανήματα, τηλεφωνικά κέντρα, κλπ.) εξοπλισμό υγιεινής & ασφάλειας, εξαερισμού & κλιματισμού, προστασίας από κλοπή, φωτιά, πλημμύρα, κ.ά. ειδικό κατά περίπτωση και είδος δραστηριότητας εξοπλισμό. Το κόστος αγοράς καινούργιων σύγχρονων συστημάτων μηχανοργάνωσης και αυτοματοποίησης διαδικασιών όπως: ηλεκτρονικούς υπολογιστές με το λογισμικό όπως πωλείται και συνοδεύεται από λογισμικό που σχετίζεται με την δραστηριότητα της επιχείρησης. εκτυπωτές, σαρωτές scanners και λοιπά περιφερειακά συστήματα. το απαιτούμενο λογισμικό λειτουργίας του ανωτέρω εξοπλισμού, καθώς και των απαραίτητων εφαρμογών που σχετίζονται με την εμπορική δραστηριότητα της επιχείρησης. Οι δαπάνες προμήθειας λογισμικού περιλαμβάνουν: κόστος αγοράς και εφαρμογής του λογισμικού για την αυτοματοποίηση των επιχειρηματικών και οικονομικών διαδικασιών, τον ποιοτικό έλεγχο των παρεχόμενων υπηρεσιών, τη διασύνδεση των επιχειρήσεων με εθνικά ή διεθνή δίκτυα, την ανάπτυξη δραστηριοτήτων e business και e market ing, τη συμμετοχή σε marketplaces, την ανάπτυξη συστημάτων υποστήριξης INTRANET και EX TRANET, την ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (Enterprise Re source Planning ERP), διαχείρισης σχέσεων με την πελατεία (Customer Relationship Management CRM), σχεδιασμού και κατασκευής διαδικτυακών χώρων (websites), δημιουργίας κόμβου ηλεκτρονικού εμπορίου και πραγματοποίησης ενεργειών προβολής, προώθησης και πωλήσεων μέσω του διαδικτύου, κλπ. Επίσης επιλέξιμη θεωρείται η δαπάνη εκπαίδευσης του προσωπικού στη χρήση και αξιοποίηση των εφαρμογών αυτών

10 21836 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ο Φ.Π.Α. δεν περιλαμβάνεται σε οποιαδήποτε κα τηγορία δαπανών καθώς δεν θεωρείται επιλέξιμη δα πάνη. Δεν θεωρείται ως επιλέξιμη οποιαδήποτε άλλη δαπάνη πέραν των αναφερομένων κατηγοριών, όπως αναλύονται στην παραπάνω περιγραφή επιλέξιμων δα πανών. Δεν θεωρείται επιλέξιμη οποιαδήποτε δαπάνη που πραγματοποιήθηκε πριν από την ημερομηνία προκήρυ ξης του προγράμματος. Η έναρξη υλοποίησης των δράσεων του προγράμμα τος μπορεί να γίνεται μετά την ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος. Για όλες τις δαπάνες απαραίτητα παραστατικά θε ωρούνται τα εξοφλημένα τιμολόγια πώλησης ή παροχής υπηρεσιών. ΑΡΘΡΟ 8 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΕΛΙΚΟΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ Ως φορέας υλοποίησης του προγράμματος, ο ΕΟΜ ΜΕΧ αναλαμβάνει να προβεί στις ακόλουθες ενέργει ες: 1. Ενημέρωση, πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση των γυναικών επιχειρηματιών σε όλα τα θέματα που σχετίζονται με το Πρόγραμμα, 2. Εκτύπωση και διανομή του αναγκαίου υλικού, 3. Προβολή του έργου, διάχυση των αποτελεσμάτων σε συμβατική ή ψηφιακή μορφή (εκδόσεις, φυλλάδια, έντυπα) και απονομή βραβείων στις Γυναίκες Επιχειρη ματίες για την επιβράβευση της επιχειρηματικής στρα τηγικής που ακολούθησαν στη δημιουργία και ανάπτυξη της επιχείρησής τους, όπως επίσης για την υιοθέτηση και προβολή καλών πρακτικών σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. 4. Οργάνωση της απαραίτητης υποδομής για την πα ραλαβή, ταξινόμηση και καταχώριση των υποβληθεισών προτάσεων, τον ταχύτερο έλεγχο των τυπικών προϋπο θέσεων συμμετοχής και των απαιτούμενων δικαιολογη τικών, καθώς και για την αξιολόγηση των προς ένταξη προτάσεων των γυναικών επιχειρηματιών. 5. Παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης και ολο κλήρωσης των έργων, και διεκπεραίωση των διαδικα σιών πληρωμής των ωφελούμενων γυναικών. 6. Κατάρτιση μητρώων συμβούλων (θεματικών και μεντόρων). Η επιλογή των Συμβούλων θα διενεργηθεί με κριτήρια κατόπιν ενεργειών δημοσιοποίησης, και θα λειτουργεί σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας του ΕΟΜΜΕΧ. Τα κριτήρια αυτά θα αναφέρονται (ενδεικτικά) στον παραπάνω αναφερόμενο Οδηγό/πλαίσιο και θα περι γράφονται σε ξεχωριστό Παράρτημα στις προκηρύξεις του ΕΟΜΜΕΧ ανά Περιφέρεια. στους συμβούλους αυτούς ο ΕΟΜΜΕΧ θα διοργανώσει ειδικά σεμινάρια που θα στοχεύουν να τους ενημερώ σουν αναλυτικά για το πρόγραμμα να τους επεξηγήσουν τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντά τους, καθώς και το είδος των παρεχομένων υπηρεσιών. 7. Προγραμματισμό, υλοποίηση και συντονισμό των ομαδικών θεματικών εργαστηρίων (workshops), εκθέσε ων, συνεδρίων και επιχειρηματικών αποστολών. 8. Ενδιάμεση και τελική αξιολόγηση της αποτελεσμα τικότητας των δράσεων. Οι δαπάνες του Τελικού Δικαιούχου οι οποίες αφο ρούν στην υλοποίηση των προαναφερόμενων ενεργειών και εξειδικεύονται στον πίνακα του ΕΓΛΣ που ακολουθεί, είναι επιλέξιμες για συγχρηματοδότηση, εάν σχετίζονται με την εκτέλεση μιας πράξης και δεν απορρέουν από τις εκ του νόμου αρμοδιότητες του Τελικού Δικαιούχου ή από τα καθήκοντα καθημερινής διαχείρισης, παρα κολούθησης και ελέγχου. Επιπρόσθετα, το προσωπικό του ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. για όσο διάστημα απασχολείται στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος δεν αμοίβεται από τον τακτικό προϋπολογισμό του ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. Για να εξασφαλίσει την επιλεξιμότητα των δαπανών που πραγματοποιεί ο Τελικός Δικαιούχος, θα πρέπει να έχει εξασφαλίσει σύστημα για την πιστοποίηση των αγαθών, εργασιών και υπηρεσιών που παρέχονται κατά την εκτέλεση της πράξης και την αντιστοίχισή τους με τις δαπάνες που πραγματοποιεί. Οι δαπάνες πρέπει να καταχωρούνται στο λογιστικό σύστημα στην μερίδα της πράξης. Οι εν λόγω δαπάνες του Τελικού Δικαιούχου είναι επιλέξιμες μόνο όταν συνδέονται με το παραγό μενο έργο και δεν χρηματοδοτούνται από τον τακτικό του προϋπολογισμό. Οι ανωτέρω δύο βασικοί κανόνες επιλεξιμότητας δα πανών δύνανται να εξειδικεύονται σε κατηγορίες επιλέ ξιμων δαπανών που αντιπροσωπεύονται από όλους σχε δόν τους κωδικούς αριθμών λογαριασμών του Ε.Γ.Λ.Σ., ιδιαίτερα, όμως, κωδικούς που προσδιορίζονται από κό στη των κατηγοριών ενεργειών «μελέτες», «κατασκευές», «προμήθειες» και «έξοδα λειτουργίας». Οι κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών όπως αυτές εξει δικεύτηκαν στο πλαίσιο της επεξεργασίας των κανόνων επιλεξιμότητας του Κανονισμού 1685/00 της Ε.Ε. και προσδιορίστηκαν αναλυτικά με αντιστοίχισή τους στους κωδικούς του Ε.Γ.Λ.Σ., είναι οι ακόλουθες: Αριθ. Λογ 60: «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» Αριθ. Λογ 61: «Αμοιβές και έξοδα τρίτων» Αριθ. Λογ 62: «Παροχές τρίτων» Αριθ. Λογ 64: «Διάφορα έξοδα» Αριθ. Λογ 65: «Τόκοι και συναφή έξοδα» Αριθ. Λογ 66: «Αποσβέσεις Παγίων στοιχείων ενσω ματωμένων στο κόστος» όταν τα πάγια στοιχεία δεν έχουν αγοραστεί με επιχορήγηση

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) I. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΕΛΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Οι δαπάνες του Τελικού Δικαιού χου είναι επιλέξιμες μόνο όταν συνδέονται με το παραγόμενο έργο και δεν χρηματοδοτούνται από τον τακτικό του προϋπολο γισμό ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΔΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΔΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΕΜ ΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΕΠΙ ΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΑΜΕΙΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ TELEX FAX ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΦΠΑ 64 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

12 21838 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΤΡΙΤΩΝ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΤΡΙΤΩΝ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ) ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΔΕΙΞΕΩΝ ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΕΝΤΥΠΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΓΟΡΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ Απαραίτητη η ύπαρξη σχετι κής σύμβασης θεωρημένης από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.» Απαραίτητη η ύπαρξη σχετικής σύμβασης με αναλυτική περιγρα φή των προσφερομένων υπηρε σιών EΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 65 ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Οι συγκεκριμένες δαπάνες είναι επιλέξιμες μόνο εάν απαιτείται άνοιγμα χωριστού λογαριασμού ή χωριστών λογαριασμών για την εκτέλεση μιας πράξης (τραπεζικά έξοδα για το άνοιγμα και τη δια χείριση των λογαριασμών) 66 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Όταν τα πάγια στοιχεία δεν έχουν αγοραστεί με επιχορήγηση ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΑΡΘΡΟ 9 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Στο πλαίσιο των Κανονισμών 1260/1999 και 1105/2003 του Συμβουλίου και 1685/2000, 448/2004 και 438/2001 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προσδιορίζονται οι γενικοί κανόνες επιλεξιμότητας και ελέγχου των δαπανών. Οι γενικοί κανόνες αναφέρονται στις ακόλουθες πε ριπτώσεις επιλεξιμότητας: 1. Πληρωμές που πραγματοποιούνται από τον Τελικό Δικαιούχο. Επιλέξιμες πληρωμές είναι αυτές που πραγματοποιού νται από τον Τελικό Δικαιούχο των πράξεων προς τους Αναδόχους/Τελικούς Αποδέκτες και δικαιολογούνται από την εκτέλεση των πράξεων. 2. Αποδεικτικά Δαπανών Οι πληρωμές που πραγματοποιούνται από τον Τελικό Δικαιούχο, συνοδεύονται υποχρεωτικά από εξοφλημένα τιμολόγια ή από λογιστικά έγγραφα ισοδύναμης αποδει κτικής ισχύος, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. 3. Έσοδα Τα πάσης φύσεως έσοδα που προκύπτουν κατά την περίοδο υλοποίησης του προγράμματος μέχρι την ολο κλήρωσή του αντιπροσωπεύουν πόρους οι οποίοι μειώ νουν το ποσό της χρηματοδότησης από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Κράτος και αφαιρούνται πλήρως από τις επιλέξιμες δαπάνες της πράξης. Τα έσοδα αυτά αφορούν τα πάσης φύσεως «ανόργα να και έκτακτα έσοδα» όπως καταπτώσεις εγγυητικών επιστολών αναδόχων της πράξης, πρόστιμα αναδόχων της πράξης κλπ. Ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμη δαπάνη διότι βαρύνει πραγμα τικά και οριστικά τον Τελικό Δικαιούχο. 4. Καταχώρηση και έλεγχος δαπανών Στην όλη διαδικασία της αναγνώρισης της επιλεξι μότητας των δαπανών εξαιρετικής σημασίας είναι η υποχρέωση τήρησης καταχώρησης και ο έλεγχος των δαπανών αυτών. Η πραγματοποίηση μιας δαπάνης, η οποία τηρεί όλους τους κανόνες επιλεξιμότητας, πρέ πει να ακολουθεί συγκεκριμένη διαδικασία σε όλα τα επίπεδα διαχείρισης και ελέγχου. Έτσι, σε όλα τα επίπεδα από τον Τελικό Αποδέκτη (ωφελούμενες γυναίκες επιχειρηματίες), τον Τελικό Δικαιούχο, την Διαχειριστική Αρχή μέχρι και την Αρχή Πληρωμής πρέπει να ελέγχονται, να τηρούνται παρα στατικά στοιχεία και να καταχωρούνται λογιστικές εγ γραφές των πράξεων που χρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία, στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Κ.Π.Σ. 4α. Σε επίπεδο Ωφελουμένων Επιχειρηματιών Ωφελούμενος είναι η γυναίκα επιχειρηματίας ή η γυ ναικεία επιχείρηση που θα υπαχθεί στο παρόν πρόγραμ μα και θα λάβει την προβλεπόμενη υποστήριξη. Οι ωφελούμενοι εφόσον εισπράτουν ενίσχυση με την μορφή επιχορήγησης σε μετρητά πρέπει: να τηρούν τα πρωτότυπα παραστατικά που αφορούν το έργο, και να εφαρμόζουν την Εθνική Νομοθεσία για τις λογι στικές καταχωρήσεις (εφαρμογή του Κ.Β.Σ). 4β. Σε επίπεδο Τελικού Δικαιούχου Στο επίπεδο του Τελικού Δικαιούχου πρέπει να τη ρούνται: τα πρωτότυπα παραστατικά των δαπανών και πλη ρωμών που πραγματοποιούνται, τα πιστοποιητικά παραλαβής των υλικών και υπη ρεσιών, οι μελέτες, οι τεχνικές προδιαγραφές και το χρη ματοδοτικό σχέδιο της πράξης, οι εκθέσεις προόδου, τα έγγραφα που αφορούν την έγκριση επιχορήγη σης, τις διαδικασίες δημοπράτησης και σύναψης συμ βάσεων, οι εκθέσεις σχετικά με τις επιθεωρήσεις, πιστοποι ήσεις των υπηρεσιών στα πλαίσια της πράξης, σύστημα παρακολούθησης των de minimis ενισχύ σεων και στοιχεία που τεκμηριώνουν την υλοποίηση των δράσεων. Οι λογιστικές καταχωρήσεις στα βιβλία του Τελικού Δικαιούχου πρέπει να παρέχουν πλήρη, ακριβή και δια κριτή εικόνα των λογιστικών στοιχείων της πράξης. Ο Τελικός Δικαιούχος υποβάλλει στην Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος τα στοιχεία των Μηνιαίων Δελτίων Δήλωσης Δαπανών για την πράξη που θα πρέπει να ταυτίζεται απόλυτα με τα στοιχεία που η λογιστική μερίδα της πράξης απεικονίζει. Στις περιπτώσεις που αρμόδιο ελεγκτικό όργανο δεν κάνει αποδεκτή ως επιλέξιμη κάποια δαπάνη, η οποία έχει καταχωρηθεί στην λογιστική μερίδα της πράξης, ο Τελικός Δικαιούχος θα πρέπει με πράξη αντιλογισμού να διορθώσει την λογιστική εικόνα. Εκτός των δαπανών, απαιτείται η τήρηση των παρα στατικών στοιχείων για τα έσοδα σε δύο επίπεδα: Τα έσοδα που προκύπτουν από την εκτέλεση της πράξης και αναφέρονται σε επίπεδο υποέργου (συμ βάσεις), Οι τόκοι που προκύπτουν από τη χορήγηση προ χρηματοδοτήσεων για την πράξη. Η καταχώρηση των εσόδων, όπως επιστροφές αχρεω στήτως καταβληθέντων σε αναδόχους, ποινικές ρήτρες ή εγγυητικές επιστολές που καταπίπτουν, τηρούνται στο φάκελο του έργου και καταχωρούνται στη λογι στική μερίδα του έργου. Στα Μηνιαία Δελτία Δήλωσης Δαπανών καταχωρούνται ως αρνητικές πληρωμές με τους αντίστοιχους αριθμούς παραστατικών και ημε ρομηνίες. Οι τόκοι που προκύπτουν από τις προχρηματοδο τήσεις (προκαταβολές της κοινοτικής συμμετοχής και της αντίστοιχης εθνικής συμμετοχής) που διατίθενται στον Τελικό Δικαιούχο, παρακολουθούνται αυτοτελώς με τραπεζικά στοιχεία. Οι τόκοι δηλώνονται με ειδικό δελτίο παρακολούθησης στη Διαχειριστική Αρχή και την Αρχή Πληρωμής. Ο τελικός δικαιούχος υποχρεούται να τηρεί αντίγρα φα των παραστατικών των επιχειρήσεων, οι οποίες λαμβάνουν ενίσχυση με τη μορφή επιχορήγησης σε μετρητά. 4γ. Σε επίπεδο Διαχειριστικών Αρχών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Στο επίπεδο της Διαχειριστικής Αρχής του Επιχειρη σιακού Προγράμματος πρέπει να τηρούνται: τα Μηνιαία Δελτία Δήλωσης Δαπανών που υποβάλ λει ο Τελικός Δικαιούχος, καθώς και αντίγραφα των παραστατικών που υποβάλλονται εφόσον αυτό είναι εφικτό,

14 21840 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) τα Δελτία Παρακολούθησης Φυσικού Αντικειμένου. Στις περιπτώσεις μεγάλου πλήθους παραστατικών το Μηνιαίο Δελτίο συνοδεύεται από λογιστική κατάστα ση των καταχωρήσεων που ο Τελικός Δικαιούχος έχει πραγματοποιήσει. Η Διαχειριστική Αρχή ελέγχει και καταχωρεί τα στοιχεία των δηλωθεισών δαπανών και εσόδων στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ) κατά υποέργο. Τα Μηνιαία Δελτία Δήλωσης Δαπανών αποτελούν για τις Διαχειριστικές Αρχές τα δικαιολογητικά εγγραφής στο Ο.Π.Σ των πληρωμών. Για την πιστοποίηση τήρησης των υπόλοιπων υπο χρεώσεων υποβάλλεται από τη Διαχειριστική Αρχή βε βαίωση προς την Αρχή Πληρωμής. Η επιλεξιμότητα των δαπανών του Τελικού Δικαιούχου ξεκινά από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης της πράξης. ΑΡΘΡΟ 10 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Η χρηματοδότηση της ενέργειας προέρχεται από Κοινοτικούς και Εθνικούς Πόρους και αποτελεί εξ ολο κλήρου Δημόσια Δαπάνη. Ειδικότερα, η ενέργεια συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) κατά 75%. Η ανα λογούσα Εθνική Συμμετοχή καθώς και η αντίστοιχη συνδρομή του Ε.Κ.Τ. θα καλυφθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Σ.Α.Ε.Π. του ΠΔΕ). Οι σχετικές εισροές των πόρων του Ε.Κ.Τ. θα αποτελέσουν έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και θα εκτα μιεύονται σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία. Οι τυχόν υπερβάσεις των εγκεκριμένων κονδυλίων, όπως αναφέρεται στις εγκριτικές αποφάσεις δεν χρη ματοδοτούνται. Τέλος, ο Τελικός Δικαιούχος υποχρεούται να τηρεί ξεχωριστό τραπεζικό λογαριασμό, αποκλειστικά για την επιχορήγηση, από τον οποίο θα αποδεικνύονται οι εισροές και εκροές του προγράμματος. Η επιχορήγηση θα αποδίδεται στον τελικό δικαιούχο σταδιακά και με βάση την εκτέλεση και τις προοπτικές του έργου με την σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρε σίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, η οποία και το παρακολουθεί. ΑΡΘΡΟ 11 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΙΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (DE MINIMIS) Προς εξακρίβωση της τήρησης του ανώτατου ορίου ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis), όπως εκά στοτε ισχύει, ο ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. ζητά από την επιχείρη ση να του υποβάλει έγγραφη δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 3 του Κανονισμού 69/2001, όπου θα καταγράφει όλες τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis) που έχει λάβει κατά την προηγούμενη τριετία για οποιοδή ποτε σκοπό βάσει των σχετικών αποφάσεων και ενη μερώνει τη δικαιούχο επιχείρηση, όταν της χορηγεί την παρούσα ενίσχυση, ότι η τελευταία της χορηγείται ως ενίσχυση ήσσονος σημασίας (de minimis). ΑΡΘΡΟ 12 ΕΛΕΓΧΟΣ 1. Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικό τητα και η ορθή εφαρμογή των ενεργειών της παρού σης τα αρμόδια όργανα, λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει το Γ ΚΠΣ, με σκοπό: Α. Την τήρηση των εθνικών και κοινοτικών διατάξε ων Β. Την ορθή υλοποίηση Γ. Την επιλεξιμότητα των δαπανών και την αιτιολό γησή τους Δ. Την πρόληψη ή την διαπίστωση τυχόν παραβάσεων και την επιβολή κυρώσεων Ε. Την ανάκτηση τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων κεφαλαίων μετά τη διαπίστωση σχετικής παράβασης. Στ. Την εξασφάλιση επαρκούς διαδρομής ελέγχου. 2. Επίπεδο είδος ελέγχου και αρμόδια όργανα Έλεγχος που προβλέπεται από το άρθρο 4 του Καν. 438/2001, όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 2355/2002, ο οποίος διενεργείται από τη Διαχειριστική Αρχή κάθε Ε.Π. Περιλαμβάνει τον έλεγχο των έργων στη φυσική, διοικητική, χρηματοοικονομική και λογιστική τους δι άσταση. Έλεγχοι που ασκούνται από την Αρχή Πληρωμής, οι οποίοι συνίσταται σε εξωτερικό διαχειριστικό έλεγχο στις διαχειριστικές αρχές των επιχειρησιακών προγραμ μάτων και σε ελέγχους στα έργα. Έλεγχος προβλεπόμενος από τα άρθρα 10 και του Καν. 438/2001, όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 2355/2002, ο οποίος διενεργείται από την Επιτροπή Δη μοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ) και αφορά το συνολικό συντονισμό των συστημάτων ελέγχου καθώς και εξει δικευμένες επιθεωρήσεις στόχους. Στάδια Ελέγχου Προληπτικός έλεγχος: διενεργείται πριν την έναρξη της υλοποίησης του έργου και κατά την προώθηση συγκεκριμένων σταδίων εξέλιξης του έργου και δια σφαλίζει ότι ο τελικός δικαιούχος έχει λάβει όλα τα μέτρα για την επιλογή αναδόχων ικανών να ανταπο κριθούν στις απαιτήσεις του έργου και για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας. Έλεγχος κατά την εκτέλεση του έργου: διενεργείται κατά τη διάρκεια υλοποίησης των έργων μέσω διοικητι κού ελέγχου όλων των στοιχείων παρακολούθησης (κα ταχωρημένα δεδομένα στο ΟΠΣ, μηνιαία και εξαμηνιαία δελτία παρακολούθησης, συνοπτικές εκθέσεις προόδου) και επιτόπιων επιθεωρήσεων και ελέγχων. Συγκεκριμένα ελέγχεται η νομιμότητα και η κανονικότητα των δαπα νών, η τήρηση των διαδικασιών, η αξιοπιστία των πλη ροφοριών και οικονομικών στοιχείων που δηλώνονται από τον τελικό δικαιούχο, στα πλαίσια των μηνιαίων και τριμηνιαίων δελτίων παρακολούθησης, η τήρηση των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει ο τελικός δικαιούχος κατά την ένταξη του έργου στο επιχειρησιακό πρόγραμ μα και η τήρηση των κανόνων δημοσιότητας. Έλεγχος με την ολοκλήρωση του έργου: διενεργείται μετά τη γνωστοποίηση της ολοκλήρωσης του έργου από τον τελικό δικαιούχο, είναι είτε διοικητικός, είτε επιτόπιος, αφορά το φυσικό αντικείμενο του έργου καθώς και το λειτουργικό αποτέλεσμα και οδηγεί στη σύνταξη βεβαίωση τήρησης των υποχρεώσεων του τελι κού δικαιούχου. Η βεβαίωση αυτή συνοδεύει το φάκελο ολοκλήρωσης (κλεισίματος) του έργου και καταχωρείται στο ΟΠΣ. Για κάθε διενεργούμενο έλεγχο συντάσσεται έκθεση, τα πορίσματα της καταχωρούνται στο ΟΠΣ και κοινο

15 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ποιούνται στην Αρχή πληρωμής, την Επιτροπή Δημοσι ονομικού ελέγχου και τον τελικό δικαιούχο. Στις περιπτώσεις που υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις για την ύπαρξη παρατυπιών προβαίνει στην διενέργεια έκτακτου ελέγχου, την έκδοση σχετικού πορίσματος και ολοκληρώνει την διαδικασία μέχρι το οριστικό κλείσι μο του θέματος όπως προβλέπεται στο άρθρο 6 του ν.2860/ Διαδρομή του Ελέγχου Επισημαίνεται επίσης ότι ο έλεγχος που διενεργείται από την Διαχειριστική Αρχή πρέπει να ανταποκρίνε ται στην απαιτούμενη από το άρθρο 7 του Κανονισμού 438/2001, επαρκή διαδρομή ελέγχου, όπως ενδεικτικά περιγράφεται στο παράρτημα 1 αυτού. Ειδικότερα, για να είναι επαρκής η διαδρομή ελέγχου πρέπει να επιτυγχάνεται η επαλήθευση της λογιστικής καταχώρησης των δαπανών σε όλα τα επίπεδα των αρμόδιων υπηρεσιών, δηλαδή μεταξύ της διαχειριστικής αρχής, του τελικού δικαιούχου και του αναδόχου του έργου. Επίσης πρέπει να επαληθεύεται η χορήγηση και η μεταφορά των διαθέσιμων κοινοτικών και εθνικών κονδυλίων. Συγκεκριμένα: Οι λογιστικές καταχωρήσεις πρέπει να παρέχουν αναλυτικές πληροφορίες για τις δαπάνες που πραγ ματοποίησε ο Τελικός Δικαιούχος και γι αυτό πρέπει να περιλαμβάνουν την ημερομηνία καταχώρησης το ποσό κάθε κονδυλίου της δαπάνης, τον προσδιορισμό των δικαιολογητικών εγγράφων και την ημερομηνία και μέθοδο της πληρωμής, ακόμη πρέπει να επισυνάπτονται τα αναγκαία αποδεικτικά στοιχεία (τιμολόγια). Σε περιπτώσεις δαπανών που αφορούν μόνο εν μέρει τη συγχρηματοδοτούμενη από την Κοινότητα πράξη, καταδεικνύεται η ακρίβεια κατανομής του ποσού μεταξύ της συγχρηματοδοτούμενης και των άλλων πράξεων. Παρόμοια αιτιολόγηση πρέπει να υπάρχει και για τα είδη δαπανών τα οποία θεωρούνται ως επιλέξιμα εντός ορίων ή αναλογικώς προς άλλες δαπάνες. Οι τεχνικές προδιαγραφές και το χρηματοδοτικό σχέδιο της παρέμβασης, οι εκθέσεις προόδου, τα έγ γραφα που αφορούν την έγκριση επιχορήγησης, τις διαδικασίες δημοπράτησης και σύναψης της σύμβασης και οι εκθέσεις σχετικά με επιθεωρήσεις των συγχρημα τοδοτούμενων από τις πράξεις προϊόντων και υπηρεσι ών τηρούνται επίσης διαθέσιμα στο κατάλληλο επίπεδο διαχείρισης. Σε περιπτώσεις ηλεκτρονικής διαβίβασης λογιστικών δεδομένων, όλες οι οικείες αρχές και φορείς λαμβάνουν επαρκείς πληροφορίες από το χαμηλότερο επίπεδο για να δικαιολογήσουν τις λογιστικές εγγραφές και τα ποσά που αναφέρουν σε υψηλότερο επίπεδο, διασφαλίζοντας έτσι μια ικανοποιητική διαδρομή ελέγχου από τα συνο λικά ποσά που πιστοποιούνται στην επιτροπή μέχρι τα μεμονωμένα κονδύλια των δαπανών και τα δικαιολογη τικά έγγραφα στο επίπεδο του τελικού δικαιούχου. Η τήρηση από τον φορέα των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει, καθώς και των στοιχείων και διαδικασιών που απορρέουν από το ισχύον νομικό πλαίσιο, είναι υποχρεωτική. Η μη τήρηση ή η ελλιπής τήρηση αυτών μπορεί να επιφέρει την περικοπή δαπανών, την διόρθωση του εγκριθέντος συνολικού κόστους που απαιτείται σε σχέση με την παρατυπία ή ακόμα και την ακύρωση των δράσεων και την επιστροφή τυχόν εισπραχθέντων χρηματικών ποσών ως παρανόμως ή αχρεωστήτως κα ταβληθέντων. Στις περιπτώσεις αυτές με το πόρισμα του ελέγ χου κοινοποιείται στον ελεγχόμενο φορέα και από σπασμα της έκθεσης και εφαρμόζονται οι διατάξεις της υπ αριθμ. 907/052/03 (ΦΕΚ 878/Β/ ) κοινής υπουργικής απόφασης «Εθνικό Σύστημα Δημοσιονομι κών Διορθώσεων για την ανάκτηση αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του Κρατικού Προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμ μάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΚΠΣ, του Ταμείου Συνοχής και των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών για την προγραμματική περίοδο », όπως ισχύει. - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Επιχειρήσεις πρωτογενούς τομέα (γεωργία, κτηνο τροφία, θήρα, δασοκομία, αλιεία, ορυχεία, λατομεία) Δραστηριότητες που δεν ενισχύονται από τον κα νόνα de minimis* Επιχειρήσεις που λειτουργούν μόνο νυχτερινές ώρες Επιχειρήσεις με τυχερά παιχνίδια, ψυχαγωγικά ή ηλεκτρονικά παιχνίδια Επιχειρήσεις με αντικείμενο την παροχή πνευμα τιστικών αστρολογικών υπηρεσιών καθώς και των γραφείων συνοικεσίων Επιχειρήσεις προσφοράς αλκοολούχων ποτών (μπαρ) Οι αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες, τα σωματεία και οι ενώσεις Οι επιχειρήσεις που έχουν σύνθετο αντικείμενο δρα στηριότητας και το ένα εξ αυτών περιλαμβάνεται στις εξαιρέσεις της παρούσας παραγράφου. *Κανόνας de minimis Στο κλάδο ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ (παραγωγή, επεξεργασία ή εμπορία), επιλέξιμες είναι μόνο οι δραστηριότητες του πίνακα Α.

16 21842 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΚΩΔΙΚΟΣ Α Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ Η Θ Ι Επιλέξιμες Δραστηριότητες κλάδου ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ Παγωτά Αρτοποιία, νωπά είδη ζαχαροπλαστικής Παξιμάδια και μπισκότα, διατηρούμενα είδη ζαχαροπλαστικής Κακάο, σοκολάτα και ζαχαρωτά Μακαρόνια, λαζάνια, κουσκούς και παρόμοια ζυμαρικά Υποκατάστατα καφέ. Συμπυκνώματα και εκχυλίσματα καφέ και τσαγιού. Αφεψήματα βο τάνων. Αρτύματα και καρυκεύματα (κέτσαπ, σάλτσες, μουστάρδα, μαγιονέζα) Ομογενοποιημένα παρασκευάσματα διατροφής και διαιτητικών τροφών (διαιτητικές τρο φές, παιδικές τροφές) Σούπες, ζωμοί Μεταλλικά νερά και αναψυκτικά (Εξαιρείται η παραγωγή και εμπορία χυμών από φρούτα και λαχανικά) (2) Στον κλάδο ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΛΩΝ επιλέξιμες είναι όλες οι δραστηριότητες, πλην της νηματοποίησης λιναριού και κάνναβης. (3) Οι δραστηριότητες του κλάδου ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΠΝΟΥ δεν είναι επιλέξιμες. (4) Επιχειρήσεις του ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ δεν ενισχύονται. ΑΡΘΡΟ 13 ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Η παρούσα κοινή υπουργική απόφαση ισχύει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2006 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ Σ. ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ATLANTIS Consulting S.A. ATLANTIS Consulting S.A.

ATLANTIS Consulting S.A. ATLANTIS Consulting S.A. Σελίδα 1 από 5 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΦΛ-ΜΒΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΗΦΛ-ΜΒΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΦΛ-ΗΥ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΗΦΛ-ΗΥ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ημερομηνία: 13-4-2009 Α.Π.: 4181/ A2 / 172 Κωδικός Πρόσκλησης:11

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ημερομηνία: 13-4-2009 Α.Π.: 4181/ A2 / 172 Κωδικός Πρόσκλησης:11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Το πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΦΟΡΙΝ-ΝΤ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΓΦΟΡΙΝ-ΝΤ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΙΑΜΟΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών», στις 8 Π.Σ., 3 Π.Στ.Εξ., 2 Π.Στ.Εισ. του Στρ. Στόχου 1 Κωδικός ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΟΡΙΝ-ΠΜΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΟΡΙΝ-ΠΜΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΖΑΦΕΡΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 1. Οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται: (α) για τη διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» Μονάδα Α2 Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Ταχ. Κώδικας : 10562, Αθήνα Πληροφορίες: Ε. Μυριανθοπούλου Τηλέφωνο : 210 3722425 Fax : 210

Διαβάστε περισσότερα

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6.

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6. 1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6. Κριτήρια αξιολόγησης 7. Χρονοδιάγραμμα Προϋπολογισμός - Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» ΕΣΠΑ 2014-2020 Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» ΕΠΑνΕΚ Κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, η μετάβαση στην ποιοτική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Διοργάνωση Ετήσιου Travel Trade Workshop & Συνεδρίου 2014" με κωδικό MIS 464639 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης Διοργάνωση Ετήσιου Travel Trade Workshop & Συνεδρίου 2014 με κωδικό MIS 464639 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΣΛΑΝ Τηλέφωνο : +30 210 3253123 2103253123

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Mεσογείων 14-18,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΒΒΝ-2ΥΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 28/3/2012

ΑΔΑ: Β4ΒΒΝ-2ΥΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 28/3/2012 ΑΔΑ: Β4ΒΒΝ-2ΥΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠ ΚΠΣ 2000-06 ΕΣΠΑ&ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ Ταχ. Δ/νση : ΚΟΡΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: 1. Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

Προς: 1. Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας: 69100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΧ4Ν-ΓΒΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΧ4Ν-ΓΒΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ταχ. Δ/νση : ΚΟΡΑΗ 4 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μεριμνά, μέσω πρόσκλησης, για την παροχή στους δυνητικούς δικαιούχους λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με:

Μεριμνά, μέσω πρόσκλησης, για την παροχή στους δυνητικούς δικαιούχους λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ (i) Διασφαλίζει την επιλογή των προς χρηματοδότηση πράξεων σύμφωνα με τα κριτήρια που εφαρμόζονται στο πρόγραμμα καθώς και τη συμμόρφωση των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων με τους ισχύοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

Προς: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ» Προϋποθέσεις συμμετοχής 1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν Γυναίκες, οι οποίες: Γεννήθηκαν από το 1954 μέχρι και το 1991. Είναι άνεργες, μισθωτοί,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8ΤΧ-45Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΔΑ: 4Α8ΤΧ-45Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44ΘΝ-ΧΓ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β44ΘΝ-ΧΓ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠ ΚΠΣ 2000-06 ΕΣΠΑ&ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ Ταχ. Δ/νση : ΚΟΡΑΗ 4 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΓΝ-Θ8Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ1ΓΝ-Θ8Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ταχ. Δ/νση : ΚΟΡΑΗ 4 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προχώρησε την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

Προς: ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας: 69100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ : 625INFORMATIC S DEVELOPME NT AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.06.18 10:35:20 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28311 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2006 14 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3672/95529 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 311496/13 07 09 (ΦΕΚ 1477/ Β/22 07 09) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ» ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 16/06/2009 ΕΩΣ 30/06/2009 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΚΟΝΤΟΚΟΛΙΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Β. ΚΟΝΤΟΚΟΛΙΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Πρόγραμμα «Εγγύηση από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ Χαμηλότοκων Δανείων για την Κάλυψη Φορολογικών και Ασφαλιστικών Υποχρεώσεων Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΜΕ/ΠΜΕ)» Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι δημοσιεύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικά θέματα συνεργασιών μπορούν να αναφέρονται σε θέματα:

Ενδεικτικά θέματα συνεργασιών μπορούν να αναφέρονται σε θέματα: Π6 ΑΞΟΝΑΣ 2-ΜΕΤΡΟ 2 Ενδεικτικά θέματα συνεργασιών μπορούν να αναφέρονται σε θέματα: αγροτικού τουρισμού (προώθηση κοινών τουριστικών πακέτων, διοργάνωση κοινών δραστηριοτήτων εναλλακτικού τουρισμού κ.λπ),

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κοιν: O Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έχοντας υπόψη:

Προς: Κοιν: O Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΜΟΝΑΔΑ Β Ν.Ε.Ο. Πατρών- Αθηνών 28 Τ.Κ. 264 41 Τ.Θ. 2502 Τηλ.: 2610463238 Fax : 2610422978 Πληροφορίες : Κ. Βασιλακόπουλος Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 7 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση της επιλεξιμότητας, της νομιμότητας και κανονικότητας των απαιτήσεων πληρωμών του έργου, καθώς και η διεκπεραίωσή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 1. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δημιουργία Banners Προβολή ΠΕΠ-ΑΜΘ σε ηλεκτρονικά μέσα υψηλής επισκεψιμότητας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 1. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δημιουργία Banners Προβολή ΠΕΠ-ΑΜΘ σε ηλεκτρονικά μέσα υψηλής επισκεψιμότητας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Κομοτηνή, 22 / 10 / 2008 Αριθ. Πρωτ.: 15691 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Σπέτσες 20/7/2012. Ο Διαχειριστής του Μουσείου Μπουμπουλίνας αφού έλαβε υπόψη :

Σπέτσες 20/7/2012. Ο Διαχειριστής του Μουσείου Μπουμπουλίνας αφού έλαβε υπόψη : Σπέτσες 20/7/2012 MOΥΣΕΙΟ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ ΣΠΕΤΣΕΣ Τ.Κ 18050 τηλ.22980-72416 Fax 22980-72077 e-mail Bouboulina@aig.forthnet.gr www.bouboulinamuseum-spetses.gr Θέμα: Πρόσκληση ενδιαφέροντος σύναψη συμφωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ, ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΟΠΣ Η βασική φιλοσοφία των διαδικασιών αλλά και οι σηµαντικότερες διαφοροποιήσεις σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο αποτυπώνονται στα συνηµµένα έντυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΞΝ-ΚΘΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΖΞΝ-ΚΘΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ταχ. Δ/νση : ΚΟΡΑΗ 4 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ANAΡTHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ5ΟΡΙΝ-ΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΗ5ΟΡΙΝ-ΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Τηλέφωνο : +30 210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία: 23/12/2014 Α.Π.: 6372

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία: 23/12/2014 Α.Π.: 6372 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΠ. ΑΛΙΕΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Ε.Φ.Δ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι έχει προκηρυχθεί το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων το οποίο εντάσσεται στα πλαίσια των Περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΚΑ - NACE 2008 ΕΘΝΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗ- Υποστηρικτικές προς τη γεωργία δραστηριότητες και 01.6

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΚΑ - NACE 2008 ΕΘΝΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗ- Υποστηρικτικές προς τη γεωργία δραστηριότητες και 01.6 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΚΑ - 2008 Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΤΟΜΕΙΣ ΡΙΕΣ Υποστηρικτικές προς τη γεωργία και 01.6 μετά τη συγκομιδή. 02.4 Υποστηρικτικές προς τη δασοκομία υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚΥΦ-Ν3Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΚΥΦ-Ν3Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

digi-retail «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων»

digi-retail «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων» ΠΕΠ ΕΣΠΑ 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση digi-retail «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων» Εισηγητής: Γρηγόρης Καλαμακίδης Αντιπρόεδρος και Διευθύνων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 8 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση των ενεργειών που απαιτούνται μετά την κατακύρωση έως και την υπογραφή σύμβασης με τον επιλεγέντα ανάδοχο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ταχ. Δ/νση : 8ης Μεραρχίας 5-7 Ιωάννινα Ταχ.Κώδικας : 45445 Πληροφορίες : ΜΑΝΩΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 77ΞΙΛ-1ΙΩ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.09.30 14:17:20 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» 1

«Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» 1 «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΔΟΤΗΘΟΥΝ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Το Πρόγραμμα «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β499Χ-ΩΑΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β499Χ-ΩΑΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: Β499Χ-ΩΑΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. Αλιείας Μονάδα Β Ταχ. Δ/νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας :115 27 Πληροφορίες : Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Άρθρο 1: Αντικείμενο Συμφώνου Αποδοχής Ο Δικαιούχος ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση εκτέλεσης της πράξης "ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΜ4Χ-11Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4ΑΜ4Χ-11Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ πρώην ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΡ7ΛΚ-ΕΨΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛΩΡ7ΛΚ-ΕΨΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 Ηράκλειο Ταχ.Κώδικας : 71202 Πληροφορίες : ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΝΤΙΝΑΚΗΣ Τηλέφωνο : 2813404501 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στην Προγραμματική Περίοδο 2007 2013, στοχεύει στον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας μας και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2007-2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 THE FRANCHISE

Διαβάστε περισσότερα

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί Αριθ. Π1-1893 Μητρώο Προµηθευτών Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 1.1. Του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α /85). 1.2. Του Ν. 1599/1986

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3614/2007 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3614/2007 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3614/2007 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013 Οι συγκεντρωτικές διαδικασίες εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ οδήγησαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΚΦ-ΓΦΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛΓΚΦ-ΓΦΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΟΡΙΝ-ΝΕ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΟΡΙΝ-ΝΕ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Τηλέφωνο : +30 210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ08ΟΡΙΝ-ΦΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ08ΟΡΙΝ-ΦΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΝΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Ε.Σ.Π.Α.) ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π Στερεάς Ελλάδας 2000-2006 Πρόσκληση στο Μέτρο 4.7 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3.000 επιπλέον θέσεις στο πρόγραμμα «Νέοι και Επιχειρηματικότητα» του ΟΑΕΔ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3.000 επιπλέον θέσεις στο πρόγραμμα «Νέοι και Επιχειρηματικότητα» του ΟΑΕΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Ο.Α.Ε.Δ.) Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 3.000 επιπλέον θέσεις στο πρόγραμμα «Νέοι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΔ - NACE 2008 Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΔ - NACE 2008 Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΑΞΕΙΣ - I ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΔ - 2008 Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ 01.6 Υποστηρικτικές προς τη γεωργία δραστηριότητες και δραστηριότητες μετά τη συγκομιδή. 02.4 Υποστηρικτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:

A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αθήνα, 02 / 03 / 2015 ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συγχρηµατοδοτούµενα άνεια Μεσαίων, Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων έως 500.000 (ICT)

Συγχρηµατοδοτούµενα άνεια Μεσαίων, Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων έως 500.000 (ICT) Συγχρηµατοδοτούµενα άνεια Μεσαίων, Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων έως 500.000 (ICT) Δικαιούχοι του Προγράμματος JEREMIE II Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε οποιαδήποτε στάδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΡΟΡΙΝ-ΘΥ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΨΡΟΡΙΝ-ΘΥ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΣΛΑΝ Τηλέφωνο : +30 210 3253123 2103253123

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ

ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ Καραολή & Δημητρίου 20, ΤΚ 55131 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη Τηλ-Φαξ: 2310 410121 E-mail: info@gnossi-ngo.org Θεσσαλονίκη, 10/03/2014 Ανακοίνωση για τη σύναψη συμβάσεων έργου ορισμένου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα GR02: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εσωτερικών & Θαλασσίων Υδάτων Παρακολούθηση της υλοποίησης των πράξεων

Πρόγραμμα GR02: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εσωτερικών & Θαλασσίων Υδάτων Παρακολούθηση της υλοποίησης των πράξεων Πρόγραμμα GR02: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εσωτερικών & Θαλασσίων Υδάτων Παρακολούθηση της υλοποίησης των πράξεων Δημήτρης Σταματιάδης, προϊστάμενος Μονάδας Β - Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑ (πρώην Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΘΗΝΑ, 14/05/2015 Α.Π. : 953/ΕΦΔ644 Προς: ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΜΠΕΝΑΚΗ 5 T.K : 15238

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΘΗΝΑ, 14/05/2015 Α.Π. : 953/ΕΦΔ644 Προς: ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΜΠΕΝΑΚΗ 5 T.K : 15238 ΑΔΑ: Β5ΝΟΟΡΙΝ-14Ξ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.05.14 12:21:14 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚΣ9-4ΚΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΚΣ9-4ΚΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΡ9-1Ο0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΔΑ: 4ΑΣΡ9-1Ο0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

με βάση το άρθρο 6 του Ν.3614/2007, μετονομάζεται σε Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

με βάση το άρθρο 6 του Ν.3614/2007, μετονομάζεται σε Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού». INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.12.29 10:35:49 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 759ΜΟΡΙΝ-ΡΥΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ( ΕΤΠΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΚΤ)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ( ΕΤΠΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΚΤ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) ΕΤΠΑ - ΤΑΜΕΙΟY ΣΥΝΟΧΗΣ - ΕΚΤ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ A: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ... 3 ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 5 ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΕΙΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ6ΖΒ-155 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 / 12 /2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ.

ΑΔΑ: ΒΙ6ΖΒ-155 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 / 12 /2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 / 12 /2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: 2370 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ε.Υ.. Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑ Α Β' Ταχ. /νση: Μιχαλοκοπούλου 103 Ταχ. Κωδ.: 115 27 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 2131501162 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Απόφαση για δημιουργία και τήρηση καταλόγου προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών προς την ΕΥΔ ΕΠΑΕ

Θέμα: Απόφαση για δημιουργία και τήρηση καταλόγου προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών προς την ΕΥΔ ΕΠΑΕ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Μονάδα Δ Πληροφορίες: Ελ. Πουλακάκη Μεσογείων 56, 115 27 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ.Πρωτ. : 15638 ΠΡΟΣ:

Αριθμ.Πρωτ. : 15638 ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ταχ. Δ/νση : Ν.Ε.Ο. Πατρών- Αθηνών 28 Τ.Κ. : 264 41 Τ.Θ. : 2502 Πληροφορίες : Αντώνης Δημητρακόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ : Δ. ΓΡΟΥΖΗΣ ΤΗΛ. 210-3332990 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Φ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΗΛ.210-3332896 f.nikolaou@mnec.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 06/08/2010 Α.Π. : 153.415/ΨΣ6906-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 06/08/2010 Α.Π. : 153.415/ΨΣ6906-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

( ΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ: 1827/Β /23/12/2005) ΑΠΟΦΑΣΗ

( ΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ: 1827/Β /23/12/2005) ΑΠΟΦΑΣΗ (Σε εφαρµογή της απόφασης αυτής η Υπηρεσία έχει εκδώσει Έντυπο Αίτησης και υποδείγµατα πινάκων, στην /νση: http://www.mnec.gr/anaptyksiakos_nomos_3299_2004_main.aspx ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΧ4Ν-ΔΗΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΧ4Ν-ΔΗΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ταχ. Δ/νση : ΚΟΡΑΗ 4 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΒΟΦ-ΣΥΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΒΟΦ-ΣΥΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 11 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο έλεγχος της προόδου και η παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος του έργου, καθώς και ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 6 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση της τήρησης των υποχρεώσεων του ΕΛΚΕ ΤΕΙ-Χ που συνδέονται με την οικονομική διαχείριση των συγχρηματοδοτούμενων

Διαβάστε περισσότερα

- ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΙ

- ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΙ Λ. Συγγρού 310 & Σπάρτης 1, 17673 Καλλιθέα τηλ.: 210 4838714 & 706 // fax: 210 4822091 e-mail: info@excellence-lean.gr // www.excellence-lean.gr - ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥ5Ν-ΖΦΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΥ5Ν-ΖΦΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠ ΚΠΣ 2000-06, TOY ΕΣΠΑ & ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠ Ταχ. Δ/νση : ΚΟΡΑΗ 4 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 105 64 Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων:

A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ε: Ποιoυς αφορά αυτό το πρόγραµµα; A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων: Α) Υφιστάµενες Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές

Διαβάστε περισσότερα