Σο 20% των Ελλθνίδων πάςχει από αλωπεκία. Θ πτϊςθ περιςςότερων από 100 τριχϊν τθν θμζρα είναι ςφμπτωμα προβλιματοσ των μαλλιϊν

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σο 20% των Ελλθνίδων πάςχει από αλωπεκία. Θ πτϊςθ περιςςότερων από 100 τριχϊν τθν θμζρα είναι ςφμπτωμα προβλιματοσ των μαλλιϊν"

Transcript

1 Σο 20% των Ελλθνίδων πάςχει από αλωπεκία Θ πτϊςθ περιςςότερων από 100 τριχϊν τθν θμζρα είναι ςφμπτωμα προβλιματοσ των μαλλιϊν Σο 30% των αντρϊν θλικίασ 30 ετϊν πάςχει από αλωπεκία χεδόν ζνα 60% του πλθκυςμοφ ζχει μια γενετικι προδιάκεςθ για τθ φαλάκρα τθν Ελλάδα υπάρχουν 3 εκατομμφρια ατόμων που πάςχουν από αλωπεκία Σα μαλλιά είναι ζνα ςθμαντικό μζροσ τθσ προςωπικότθτασ Με τθν ςτακερότθτα μιασ εταιρείασ holding με μεγάλθ εμπειρία ςτον online τομζα και τισ διανομζσ, το Grupo Mercantis με τθν κυγατρικι Natural Logistics, παρουςιάηει το Folilaser, ζνα προϊόν ειδικά ςχεδιαςμζνο για τθν καταπολζμθςθ τθσ τριχόπτωςθσ και τθν ενίςχυςθ των μαλλιϊν. Σε μία κοινωνία επθρεαςμζνθ από τθ μόδα, θ εμφάνιςθ νζων τάςεων και ςτυλ ςυνοδεφεται από νζα καλλυντικά προϊόντα και νζεσ ςυςκευζσ προθγμζνθσ τεχνολογίασ που ενςωματϊνονται ςτθν αγορά για να παρζχουν τισ κακθμερινζσ κεραπείεσ των καταναλωτϊν που ανθςυχοφν για τθν εικόνα τουσ. ΣΙ ΕΙΝΑΙ Θ FOLILASER ; Μια χτζνα με τθν αποκλειςτικι τελευταία τεχνολογία λζιηερ, θ δράςθ των διόδων λζιηερ ζχει βελτιωκεί ςε ςχζςθ με τα ανταγωνιςτικά προϊόντα, δίνοντασ μεγαλφτερο μικοσ ςε αυτζσ για τθν αποφυγι μθ αποτελεςματικότθτασ ςτθ κεραπεία. Πρζπει εδϊ να προςκζςουμε τθν επανάςταςθ ςτον τομζα προϊόντων κατά τθσ τριχόπτωςθσ, τθν ενςωμάτωςθ τθσ τεχνολογίασ Vibratonic, θ οποία προκαλεί διζγερςθ τθσ κυκλοφορίασ

2 ςτο τριχωτό τθσ κεφαλισ και διευκολφνει τθν ανάπτυξθ των μαλλιϊν κακϊσ παρζχονται κρεπτικά ςυςτατικά που κανονικά δεν κα ζφταναν ςτο κφλακα τθσ τρίχασ. Η κεραπεία λζιηερ χρθςιμοποιείται ευρζωσ ςτθ ςφγχρονθ ιατρικι δίνοντασ ενκαρρυντικά και ςαφϊσ ανϊτερα αποτελζςματα από εκείνα που αποκτοφνται με τθ χριςθ ςυμβατικϊν κεραπειϊν. Η κεραπεία με Folilaser είναι μια απλι μζκοδοσ και κεραπεία, εφκολθ ςτθν εφαρμογι που χρθςιμοποιείται τζλεια από τουσ χριςτεσ. ΣΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΕΙ ΣΘ FOLILASER ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΣΘ ΑΓΟΡΑ; Εκτεταμζνεσ επιςτθμονικζσ μελζτεσ ζχουν οδθγιςει ςτθ βελτίωςθ του προϊόντοσ ενςωματϊνοντασ βελτιϊςεισ που άλλα προϊόντα ςτθν αγορά δεν ζχουν, μεγαλφτερο μικοσ των διόδων ι τθ διζγερςθ μζςω τθσ δόνθςθσ. Η ευκολία ςτθ χριςθ του Folilaser, περιλαμβάνει ςτοιχεία όπωσ θ ψθφιακι οκόνθ με τθν οποία ελζγχεται ο χρόνοσ και θ ζνταςθ τθσ κεραπείασ κακϊσ επίςθσ και διαφορετικζσ εντάςεισ δόνθςθσ. Είναι προςαρμόςιμο ςτισ ανάγκεσ του χριςτθ κακϊσ ενςωματϊνει εναλλάξιμεσ κεφαλζσ που επιτρζπουν τθ χριςθ αυτοφ του νζου προϊόντοσ ςφμφωνα με τισ προτιμιςεισ του κάκε χριςτθ. Ζλεγχοσ του χρόνου κεραπείασ Το μεγαλφτερο μικοσ των διόδων βελτιςτοποιεί τθ κεραπεία κακϊσ επίςθσ διευρφνει τθν περιςοχι τθσ ακτινοβόλθςθσ. Η διζγερςθ μζςω τθσ δόνθςθσ βελτιςτοποιεί ακόμθ περιςςότερο τα αποτελζςματα τθσ κεραπείασ. Ενςωματϊνει εναλλάξιμεσ κεφαλζσ που επιτρζπουν τθν προςαρμογι τουσ ςε κάκε χριςτθ. Ο μζςοσ όροσ χριςθσ είναι 15 λεπτά που μποροφν να ελεγχκοφν από το χρόνο κεραπείασ. ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΕΝΔΕΙΚΝΤΣΑΙ Θ FOLILASER ; Για εκείνα τα άτομα που μπορεί να εμφανίςουν υπερβολικι τριχόπτωςθ, τθ γνωςτι αλωπεκία Άτομα που κζλουν να απολαφςουν πιο δυνατά και υγιι μαλλιά ι που πάςχουν από κάποια από τισ ακόλουκεσ πακιςεισ:

3 Υπάρχουν διαφορετικά είδθ αλωπεκίασ: Αλωπεκία αντρικισ φφςεωσ ςυνικωσ αρχίηει να εμφανίηεται ςτθν θλικία των 30. Οφείλεται ςτθν υπερβολικι ποςότθτα ορμονϊν ανδρογενετικοφ τφπου. Αλωπεκία γυναικείασ φφςεωσ οφείλεται κυρίωσ ςε ορμονικζσ μεταβολζσ. Γυροειδισ αλωπεκία οφείλεται κυρίωσ ςε προβλιματα που ςχετίηονται με το ςτρεσ. Θ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΘ ΧΡΘΘ ΣΘ FOLILASER Η ακτίνα λζιηερ κα πρζπει να πζφτει κάκετα ςτθν επιφάνεια υπό κεραπεία, με αυτόν τον τρόπο κα αποφευχκεί θ απϊλεια τθσ αποτελεςματικότθτασ λόγω τθσ αντανάκλαςθσ των ακτίνων. Η υπό κεραπεία περιοχι κα πρζπει να ζιναι κακαρι, χωρίσ λίποσ ι οποιοδιποτε άλλο προϊόν. Η εφαρμογι των προϊόντων κα πρζπει να γίνεται αμζςωσ μετά τθ κεραπεία κακϊσ ο κφλακασ τθσ τρίχασ βρίςκεται ςτο μζγιςτο πλάτοσ του μετά τθ κεραπεία με τθν τεχνικι δόνθςθσ τθσ Folilaser. Δεν υπάρχει καμία παρενζργεια με τθ χριςθ φαρμάκων και τθ κεραπεία λζιηερ. ΟΙ ΕΚΠΛΘΡΩΜΕΝΕ ΤΠΟΧΕΕΙ ΣΘ FOLILASER Υπάρχουν πολλζσ μόδεσ μζςα ςτο χρόνο ςε ότι αφορά τθ κεραπεία των μαλλιϊν, από λοςιόν για τθ κρζψθ μαλλιϊν μζχρι ςαμπουάν για ηϊα. Αυτό που είναι ςίγουρο είναι θ επικυμία να μθ χακοφν τα μαλλιά. Τθν τελευταία λζξθ ςτισ κεραπείεσ μαλλιϊν φαίνεται να ζχουν οι κλινικζσ αιςκθτικισ ι κζντρα αιςκθτικισ μαλλιϊν όπου προτείνονται ςυνεδρίεσ

4 οηονοκεραπείασ, λοςιόν και ειδικζσ πλφςεισ. Αυτά τα προγράμματα αποτελοφνται από ςυνεδρίεσ που μποροφν να φτάςουν αρκετά υψθλζσ τιμζσ χωρίσ ωςτόςο να αντιςτακμίηει αυτι τθ μεγάλθ επζνδυςθ κάποιο αποτζλεςμα. Στθ Natural Logistics ζχουμε βάλει ςτοίχθμα για τθ ςαφινεια απζναντι ςτουσ πελάτεσ μασ και βεβαιϊνουμε ότι με τθ Folilaser διεγείρονται τα κυλάκια των τριχϊν προωκϊντασ ζτςι τθν ανάπτυξθ των μαλλιϊν και παρζχοντασ περιςςότερο πάχοσ, υγεία και όγκο. Χάρθ ςτο λζιηερ χαμθλισ ζνταςθσ που διακζτει θ Folilaser, αυξάνεται θ κερμοκραςία με απαλό και εςτιαςμζνο τρόπο και παράγεται μια λεπτι αγγειοδιαςτολι που παράγει αφξθςθ τθσ ροισ του αίματοσ και τθσ επακόλουκθσ διατροφισ του κυλακίου. FOLILASER ΕΚΠΛΘΡΩΜΕΝΕ ΤΠΟΧΕΕΙ ΠΟΙΟΣΘΣΑ, ΕΤΚΟΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ Από ζνα τυχαίο δείγμα 200 χρθςτϊν τθσ Folilaser, επιςθμαίνονται τα ακόλουκα ςτοιχεία: Ζνα 80% των χρθςτϊν τθσ Folilaser απζκτθςαν πιο πυκνά μαλλιά. Το 78% απζκτθςαν μαλλιά με περιςςότερο όγκο. Ενα 75% απζκτθςε πιο λαμπερά μαλλιά. Ζνα 90% είναι ικανοποιθμζνο με τα αποτελζςματα από τθ κεραπεία λζιηερ. NATURAL-LOGISTICS Θ ΑΞΙΑ ΕΝΟ ΙΓΟΤΡΟΤ ΣΟΙΧΘΜΑΣΟ

5 Ο υψθλόσ δείκτθσ ανταγωνιςτικότθτασ ςτον τομζα τθσ ομορφιάσ είχε ωσ αποτζλεςμα οι εταιρείεσ να εμπλζκονται με τον πελάτθ, ςε αυτι τθν περίπτωςθ θ κακθμερινι διαχείριςθ τθσ Natural Logistics επικεντρϊνεται ςτα εξισ: Παροχι εξατομικευμζνθσ, αποτελεςματικισ και αποδοτικισ μεταχείριςθσ Ομαδικι εργαςία με τουσ διανομείσ και τουσ προμθκευτζσ μασ. Οι πελάτεσ μασ δζχονται μια ςυνεχι εξυπθρζτθςθ κατά τθ διάρκεια όλθσ τθσ διαδικαςίασ αγοράσ με μια άριςτθ υπθρεςία εξυπθρζτθςθσ μετά τθν πϊλθςθ που επιλφει οποιαδιποτε απορία που μπορεί να προκφψει. ΣΑ ΜΑΛΛΙΑ ΚΑΙ Θ ΗΩΘ ΣΟΤ Ο κανονικόσ κφκλοσ ανάπτυξθσ των μαλλιϊν διαρκεί από δφο ζωσ τρεισ μινεσ, κάκε μινα τα μαλλιά μεγαλϊνουν περίπου ζνα εκατοςτό. Γφρω ςτο 10% των μαλλιϊν βρίςκεται ςε κατάςταςθ αδράνειασ. Αφοφ περάςουν τρεισ με τζςςερισ μινεσ τα αδρανι μαλλιά πζφτουν, με αποτζλεςμα τθ φάςθ γζννθςθσ και ανάπτυξισ τουσ. Η εμφάνιςθ τθσ αλωπεκίασ αρχίηει από τισ πλαϊνζσ περιοχζσ και το μπροςτινό μζροσ του κεφαλιοφ φτάνοντασ μζχρι το πίςω μζροσ του κεφαλιοφ ςτα τελικά ςτάδια. Το αποτζλεςμα τθσ αλωπεκίασ είναι θ ολικι απϊλεια των μαλλιϊν. ΠΕΡΙΕΡΓΑ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΑΙΘΘΣΙΚΘ ΜΑΛΛΙΩΝ Σφμφωνα με τθν ζρευνα που πραγματοποιικθκε ςτον τομζα κομμωτθρίων και Θεραπειϊν Ομορφιάσ ςτθν Comunidad de Madrid, τα επαγγζλματα κλειδιά που εμφανίςτθκαν τα τελευταία χρόνια ςτον τομζα είναι: Εργαηόμενοι υψθλισ ειδίκευςθσ, ειδικοί ςτο χρϊμα, τεχνικζσ λζιηερ, μαςζρ που κατζχουν διαφορετικζσ τεχνικζσ... Εξειδικευμζνοι τεχνικοί ςυντιρθςθσ Κομμωτζσ 360º που κατζχουν διάφορεσ ειδικότθτεσ και ςυμβουλεφουν τουσ πελάτεσ.

6 ΠΕΡΙΕΡΓΑ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΘ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΣΩΝ ΜΑΛΛΙΩΝ Σφμφωνα με τθ Μελζτθ του Σομζα Κομμωτικισ, Θεραπειϊν Ομορφιάσ και Δραςτθριότθτεσ υντιρθςθσ Μαλλιϊν ςτθν Comunidad de Madrid, αυξάνεται θ ανθςυχία του πλθκυςμοφ για τθν ατομικι του εικόνα και τθ διατιρθςθ τθσ φυςικισ του κατάςταςθσ. Σφμφωνα με τθ δρ. Aurora Guerra υπεφκυνθ δερματολογίασ του Νοςοκομείου Hospital Doce de Octubre τθσ Μαδρίτθσ τα ςαμπουάν για άλογα με βιοτίνθ ωσ βαςικό ςυςτατικό είναι απλά ζνα ςαμπουάν που δεν διεγείρει τθν ανάπτυξθ αφοφ το ςυςτατικό αυτό πρζπει να καταποκεί και δεν απορροφάται από το κυλάκιο. Σφμφωνα με το Πρότηεκτ για τθ Διαρκι Αξιολόγθςθ των Επιπτϊςεων τθσ Αλωπεκίασ το 48% των προβλθμάτων των μαλλιϊν εμφανίηεται από τθν θλικία των 30 ετϊν. Σχεδόν το 65% του πλθκυςμοφ φαίνεται να ανθςυχεί με τισ αλλοιϊςεισ των μαλλιϊν. Σφμφωνα με τθν Τπθρεςία Δερματολογίασ τθσ Ιατρικισ χολισ του Πανεπιςτθμίου τθσ Βαρκελϊνθσ, τα άτομα με φαλάκρα εμφανίηουν μεταβολζσ ςτθν ποιότθτα ηωισ τουσ και ςτθν αυτοεκτίμθςι τουσ, με αποτζλςμα αυτό να επθρεάηει τόςο τισ προςωπικζσ όςο και τισ επαγγελματικζσ ςχζςεισ τουσ. Σφμφωνα με μελζτεσ που ζχουν γίνει από τθν Consejería Απαςχόλθςθσ και Γυναίκασ τθσ Comunidad de Madrid ςτα κλαςικά κουρζματα των κομμωτθρίων, προςτίκενται υπθρεςίεσ πιο ςφγχρονεσ όπου ανάμεςα ςε αυτζσ ξεχωρίηει θ φροντίδα και θ δθμιουργικότθτα των μαλλιϊν, προςφζροντασ επιπλζον υπθρεςίεσ όπωσ μαςάη ςτο τριχωτό τθσ κεφαλισ, ειδικζσ κεραπείεσ μαλλιϊν και άλλεσ περιςςότερο ςχετικζσ με τθ διατροφι και τθ χαλάρωςθ. Μια επιπρόςκετθ τάςθ είναι θ πϊλθςθ καλλυντικϊν προϊόντων. Προκειμζνου να ενιςχυκεί θ ανάπτυξθ υγιϊν μαλλιϊν κα πρζπει να ενςωματωκοφν ςτθ διατροφι τροφζσ με βιοτίνθ όπωσ κρόκοσ αυγοφ, ψάρι, καρφδια, αλεφρι ςόγιασ ι δθμθτριακά ολικισ αλζςεωσ. Σφμφωνα με μελζτεσ των κυριότερων ιςπανικϊν πανεπιςτθμίων ιατρικισ ςτθν ειδικότθτα τθσ δερματολογίασ, ο καλφτεροσ τρόποσ για να διατθριςει κάποιοσ υγιι μαλλιά είναι να φροντίηει να είναι τα μαλλιά του κακαρά, να χρθςιμοποιεί απαλά ςαμπουάν, να χρθςιμοποιεί κρζμεσ και λοςιόν καλισ ποιότθτασ, να διατθρεί μια ιςορροπθμζνθ διατροφι ςε φροφτα και λαχανικά. Υπάρχουν διαφορετικά φυςικά προϊόντα που χρθςιμοποιοφνται για τθν αλωπεκία, θ αλφάλφα παρζχει μζταλλα που ενιςχφουν τθν ανάπτυξθ των μαλλιϊν προλαμβάνοντασ τθν αλωπεκία.

7 Η μαγιά μπφρασ χάρθ ςτθν υψθλι περιεκτικότθτά τθσ ςε βιταμίνεσ ενδείκνυται για τθ διζγερςθ τθσ ανάπτυξθσ των μαλλιϊν. Υπάρχουν ςπιτικοί ψευδείσ μφκοι ςχετικά με τθ κεραπεία των μαλλιϊν όπωσ: Τρίψιμο λαδιοφ από ςυκϊτι ψαριοφ ςτο τριχωτό τθσ κεφαλισ. Τρίψιμο κρεμμυδιοφ και χυμοφ Τρίψιμο ςκόρδων μαηί με ελαιόλαδο ΘΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΔΟΣΘ Η Natural Logistics ανικει ςτο Grupo Mercantis - -, ιςπανικι holding που ειδικεφεται ςτθ δθμιουργία και ανάπτυξθ επιχειριςεων ςχετικϊν με το Διαδίκτυο. Περιλαμβάνει τομείσ εμπορίου όπωσ θ online διανομι και πϊλθςθ προϊόντων ςχετικϊν με τθν αιςκθτικι, τθν ομορφιά και το e-commerce. Ιδρφκθκε το 2004 και ζχει παρουςία ςε περιςςότερεσ από 30 χϊρεσ ςε Ευρϊπθ, Βόρεια και Νότια Αμερικι, περιςςότερεσ από ιςτοςελίδεσ υποςτιριξθσ και προϊκθςθσ για ζνα ςθμερινό αρικμό 500 καταςτθμάτων και περιςςότερουσ από πελάτεσ το χρόνο. Ο José Manuel Pastor, CEO τθσ Natural Logistics, επιβεβαιϊνει τθν ανάπτυξθ τθσ εταιρείασ χάρθ ςτισ προοπτικζσ εξζλιξθσ τθσ ίδιασ. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ, επικοινωνιςτε με το Τμιμα Επικοινωνίασ του Grupo Mercantis. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών ΤΕΠΑΚ Νοζμβριοσ 2014 H παρούςα μελϋτη εκπονόθηκε ςτο πλαύςιο του ϋργου ΕΡΜΗ: Βελτύωςη Προςβαςιμότητασ Ατόμων με Προβλόματα Κινητικότητασ», το οπούο εντϊςςεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΜΑ ΣΑΤΡΩΝ - ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2015

ΠΕΡΜΑ ΣΑΤΡΩΝ - ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2015 ΠΕΡΜΑ ΣΑΤΡΩΝ - ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2015 1 Η ΑΝΣΖΑΒΕΛΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΟ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΟ ΣΗ CRI ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Θ από το τζλοσ του 2013 είναι αποκλειςτικόσ αντιπρόςωποσ ςτθν Ελλάδα τθσ CRI (Cooperative Resources International ενόσ

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτζο Π3.3.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΠΟΤ ΠΑΡΕΧΕΙ Η ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΗ ΠΙΛΟΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ INNO-SME NETWORKS Θεςςαλονίκθ, επτζμβριοσ

Διαβάστε περισσότερα

Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ

Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ Μάιοσ 2011 «Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ» Ραρατθρθτιριο για τθν Κοινωνία τθσ Ρλθροφορίασ Σταδίου 33, 105 59, Ακινα Τθλ.: +302103313080, Fax: +302103313086

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Πτυχιακή Εργασία

Πτυχιακή Εργασία. Πτυχιακή Εργασία ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ V. 1.0. Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013

ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ V. 1.0. Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013 ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013 V. 1.0 URENIO - Ερευνθτικι Μονάδα Αςτικισ και Περιφερειακισ Καινοτομίασ Αριςτοτζλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ

ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ Μάιοσ 2013 Επιςτθμονικόσ υπεφκυνοσ: Αλεξάκθσ Χριςτοσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ Σμιματοσ Οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΒΕΛΣΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΣΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΒΕΛΣΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΣΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΗ ΔΙΑΣΡΙΒΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΒΕΛΣΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΣΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΒΑΙΛΕΙΟ Ι. ΚΑΝΕΛΛΙΔΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ

ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ Page 1 of 32 ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ Το επιχειρθματικό ςχζδιο αποτελείται από το κείμενο και διάφορουσ οικονομικοφσ πίνακεσ. Το κείμενο αποτελεί το κφριο ςϊμα του επιχειρθματικοφ

Διαβάστε περισσότερα

WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ

WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ Τα περιεχόμενα αυτοφ του βιβλίου διζπονται από νόμουσ προςταςίασ πνευματικϊν δικαιωμάτων. Απαγορεφεται θ αναδιανομι, χωρίσ τθν άδεια του ςυγγραφζα. Ο ςυγγραφζασ δεν

Διαβάστε περισσότερα

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται:

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: Σεφχοσ 1/Δεκζμβριοσ 2013 Editorial Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: οι μακθτζσ το βρίςκουν ενδιαφζρον κακϊσ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργίου Πολίνα Καρμίρη Δέςποινα Μπιλάλη ταματία. Ντζίφα Ιωάννα ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑRKETING ΘΕΜΑ: ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ

Γεωργίου Πολίνα Καρμίρη Δέςποινα Μπιλάλη ταματία. Ντζίφα Ιωάννα ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑRKETING ΘΕΜΑ: ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ Γεωργίου Πολίνα Καρμίρη Δέςποινα Μπιλάλη ταματία ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑRKETING ΘΕΜΑ: ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ Ντζίφα Ιωάννα 1 ΣΥΝΟΨΗ Σο κυρίωσ κζμα τθσ εργαςίασ μασ αποτελεί θ επιχείρθςθ art

Διαβάστε περισσότερα

Social Media Marketing

Social Media Marketing ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΧΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΓΙΑΣΑΞΔΧΝ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΑΠΟΦΑΔΧΝ Social Media Marketing Ανάλυςθ τθσ μεκόδου και μελζτθ τθσ εφαρμογισ

Διαβάστε περισσότερα

Μριτικι αποτίμθςθ των προτάςεων τθσ Σράςινθσ Βίβλου για μια μελλοντικι Θαλάςςια Σολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ

Μριτικι αποτίμθςθ των προτάςεων τθσ Σράςινθσ Βίβλου για μια μελλοντικι Θαλάςςια Σολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 1 Copyright 2010 Ελλθνικό Μδρυμα Ευρωπαϊκισ και Εξωτερικισ Υολιτικισ (ΕΟΛΑΠΕΥ) Οεωφ. Βας. Χοφίασ 49, 106 76 Ακινα Ψθλ..: 210 7257 110 Fax: 210 7257 114 www.eliamep.gr eliamep@eliamep.gr Πε τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια Τοςπιζηική Ανάπηςξη για ηην Αζηςπάλαια

Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια Τοςπιζηική Ανάπηςξη για ηην Αζηςπάλαια ΑΤΙΥΦΡΦΕΝΕΙΡ ΣΑΟΕΣΙΥΦΘΞΙΡ ΘΕΥΥΑΝΡΟΙΜΘΥ ΣΡΝΧΦΕΧΟΙΜΘ ΥΧΡΝΘ ΦΞΘΞΑ ΣΡΝΙΦΙΜΩΟ ΞΘΧΑΟΙΜΩΟ ΞΕΦΑΣΦΧΧΙΑΜΡ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΥΣΡΧΔΩΟ: ΔΙΡΙΜΘΥΘ & ΔΙΑΧΕΙΤΙΥΘ ΦΕΧΟΙΜΩΟ ΕΤΓΩΟ ΔΙΣΝΩΞΑΦΙΜΘ ΕΤΓΑΥΙΑ Θζμα: Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΟΦΗ ΚΑΙ ΚΑΚΙΝΟΣ. Συμβουλευτικόσ οδθγόσ ΡΕΛΕΧΟΜΕΝΑ ΔΑΤΟΦΘ ΚΑΛ ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΚΑΚΛΝΟΥ... 4. Μακροκρεπτικά και μικροκρεπτικά ςυςτατικά...

ΔΙΑΤΟΦΗ ΚΑΙ ΚΑΚΙΝΟΣ. Συμβουλευτικόσ οδθγόσ ΡΕΛΕΧΟΜΕΝΑ ΔΑΤΟΦΘ ΚΑΛ ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΚΑΚΛΝΟΥ... 4. Μακροκρεπτικά και μικροκρεπτικά ςυςτατικά... ΔΙΑΤΟΦΗ ΚΑΙ ΚΑΚΙΝΟΣ Συμβουλευτικόσ οδθγόσ ΡΕΛΕΧΟΜΕΝΑ ΔΑΤΟΦΘ ΚΑΛ ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΚΑΚΛΝΟΥ... 4 Μακροκρεπτικά και μικροκρεπτικά ςυςτατικά... 6 Ραχυςαρκία και καρκίνοσ... 21 Διατροφι και καρκίνοσ... 24 ΓΕΝΛΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ReBRANDing GREECE. τροφμπα Νικολζτα ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ. Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. 25/10/2012

ReBRANDing GREECE. τροφμπα Νικολζτα ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ. Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. 25/10/2012 2012 ReBRANDing GREECE ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. τροφμπα Νικολζτα 25/10/2012 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο: Μζροσ Α: Αντικείμενο και Ρροδιαγραφζσ του Ζργου (Υ3) Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο: ςτο πλαίςιο τησ Πράξησ «Ρολυμεςικι και Ρολυτροπικι Ρροβολι του Ρολιτιςμοφ και Τουριςμοφ τθσ Χϊρασ» Ανακζτουςα

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτική Έρευνα Σουριςμού για την Κρήτη

Ποιοτική Έρευνα Σουριςμού για την Κρήτη Ποιοτική Έρευνα Σουριςμού για την Κρήτη Πολυτεχνείο Κρήτης Σμήμα Μηχανικών Παραγωγήσ & Διοίκηςησ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΕΔΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΑΠΟΥΑΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΛΟΓΟ...- 1-2 ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ...-

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Τεχνικϊν Εξόρυξησ Δεδομζνων για την πρόβλεψη τησ κατανάλωςησ ςε ηλεκτρικά δίκτυα χαμηλήσ τάςησ

Εφαρμογή Τεχνικϊν Εξόρυξησ Δεδομζνων για την πρόβλεψη τησ κατανάλωςησ ςε ηλεκτρικά δίκτυα χαμηλήσ τάςησ Εφαρμογή Τεχνικϊν Εξόρυξησ Δεδομζνων για την πρόβλεψη τησ κατανάλωςησ ςε ηλεκτρικά δίκτυα χαμηλήσ τάςησ Διπλωματική Εργαςία τησ Κομνηνοφ Μυρςίνησ ΔΔ114 υπό την επίβλεψη του: Ανδρζα Λ. Συμεωνίδη Λζκτορα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Υπουργείο Υγείασ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Strategic Plan Rare.2Aug ΔΛΟΚΩΣΕΛΣ ΟΛΩΝ_ΒΑΣΟΣ_0.doc Λευκωςία, Μάρτιοσ 2012 Strategic Plan Rare Diseases 30 8 2012 τελικό ςελίδα 1 από 76 Η ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014

Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Πρώτοι Εμείσ, τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Φα νζα μασ 7 Φο πρόγραμμα «Δείξ τουσ» ταξιδεφει ςτθν περιφζρεια 8 Φομζασ Ενιαίου Εγκριτικοφ Μζντρου

Διαβάστε περισσότερα

2 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ. Όροι Χρήςησ

2 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ. Όροι Χρήςησ Χορήγηςη οξυγόνου με ςυςκευέσ χαμηλήσ και υψηλήσ ροήσ 4θ Τγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ,

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google

Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google 1 Διπλωματικι εργαςία Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google Βαβουράκθσ Ευτφχιοσ Εξεταςτικι επιτροπι Επ. Κακ. Αντϊνιοσ Δελθγιαννάκθσ (επιβλζπων) Κακ.

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Τπουργείο Ναυτιλίασ και Αιγαίου Περιεχόμενα ΕΛΑΓΩΓΘ... 2 1.ΚΕΘ ΣΟΤ ΣΟΜΕΑ ΣΟ ΕΚΝΛΚΟ ΚΑΛ ΕΤΡΩΠΑΛΚΟ ΠΕΡΛΒΑΛΛΟΝ... 3 2. ΑΠΟΣΛΜΘΘ ΣΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΣΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΜΕΧΡΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΕΚ ΕΠΑ ΑΝΑΒΤΟΤ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για το μάκθμα: Νζεσ Σεχνολογίεσ ςτον Επιςιτιςμό

ΟΣΕΚ ΕΠΑ ΑΝΑΒΤΟΤ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για το μάκθμα: Νζεσ Σεχνολογίεσ ςτον Επιςιτιςμό ΟΣΕΚ ΕΠΑ ΑΝΑΒΤΟΤ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για το μάκθμα: Νζεσ Σεχνολογίεσ ςτον Επιςιτιςμό B ΕΣΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΘ ΣΕΧΝΘ & ΗΑΧΑΡΟΠΛΑΣΙΚΘ ΣΕΧΝΘ Κακθγθτισ: Γκοφβθσ Δθμιτρθσ Ανάβυςςοσ, Ιανουάριοσ 2013 1. ΕΙΑΓΩΓΘ Σιμερα δεν υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ Σελίδα1 υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ EΡΩΣΗΗ Ρϊσ να οργανϊςω τθ μελζτθ μου από τϊρα και μζχρι τισ εξετάςεισ του Μαΐου; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ασ ταξινομιςουμε τουσ μακθτζσ ςε τρεισ κατθγορίεσ: Πρώτη κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΓΑΡΙΝΕ & ΦΤΣΙΚΕ ΣΕΡΟΛΕ : ΠΟΟ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΜΑ;

ΜΑΡΓΑΡΙΝΕ & ΦΤΣΙΚΕ ΣΕΡΟΛΕ : ΠΟΟ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΜΑ; ΜΑΡΓΑΡΙΝΕ & ΦΤΣΙΚΕ ΣΕΡΟΛΕ : ΠΟΟ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΜΑ; Τρϊτε μαργαρίνθ; Τθν προτιμάτε από το βοφτυρο πιςτεφοντασ ότι είναι πιο υγιεινό διατροφικό λίποσ; Αποφεφγετε το βοφτυρο πιςτεφοντασ ότι

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Επγασία. Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ

Διπλωματική Επγασία. Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Διπλωματική Επγασία Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012

Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Περιεχόμενα ελ Θζμα 3 Editorial 4 170 χρόνια Εκνικι Σράπεηα (ζκκεςθ) 7 Πιςτοποίθςθ ISO για υπθρεςίεσ Πλθροφορικισ 8 Κακιζρωςθ αρχϊν

Διαβάστε περισσότερα