«ΣΑ ΤΝΔΡΟΜΑ ΠΟΤ ΑΦΟΡΟΤΝ ΣΟΝ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΤΣΗ (Ε-J)»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΣΑ ΤΝΔΡΟΜΑ ΠΟΤ ΑΦΟΡΟΤΝ ΣΟΝ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΤΣΗ (Ε-J)»"

Transcript

1 ΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ «ΣΑ ΤΝΔΡΟΜΑ ΠΟΤ ΑΦΟΡΟΤΝ ΣΟΝ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΤΣΗ (Ε-J)» πουδάςτριεσ: Δομοφηθ Σταυροφλα, AM.: Τηιόλθ Στεφανία, AM.:11841 Ειςθγθτισ: Κ. Ταφιάδθσ Διονφςθσ Ιωάννινα 2012

2 ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ «Κάκε φορά που γεννιζται ζνα παιδί, ακόμα και αν ζχει ιδιαιτερότθτεσ, παραμζνει ζνα καφμα τθσ φφςθσ!!» ~ 2 ~

3 ΕΤΧΑΡΙΣΙΕ Εκφρϊζουμε τισ θερμϋσ μασ ευχαριςτύεσ, προσ τον κύριο Ταφιϊδη Διονύςη, επιβλϋποντα και καθοδηγητό τησ πτυχιακόσ μασ εργαςύασ. Επύςησ, θα θϋλαμε να ευχαριςτόςουμε τουσ καθηγητϋσ-τριεσ τησ ςχολόσ μασ για τισ γνώςεισ και την πολύτιμη βοόθεια που μασ προςϋφεραν καθ όλη την διϊρκεια των ςπουδών μασ. Τϋλοσ, ϋνα μεγϊλο ευχαριςτώ ςτισ οικογϋνειεσ μασ που εύναι πϊντα δύπλα μασ και μασ ςτηρύζουν. ~ 3 ~

4 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούςα εργαςύα εξετϊζουμε τα ςύνδρομα που υπϊρχουν ςτο βιβλύο του Robert Sphrintzen με τύτλο Syndrome Identification for Speech Language Pathology από το γρϊμμα Ε-J. Σκοπόσ μασ όταν η ςυλλογό νϋων ςτοιχεύων που προϋκυψαν την τελευταύα δεκαετύα και προγενϋςτερα για τα ςύνδρομα αυτϊ, μϋςα από δημοςιευμϋνα ϋγκυρα επιςτημονικϊ ϊρθρα. Τα ςύνδρομα που παρατύθενται ςχετύζονται με διαταραχϋσ φωνόσ, λόγου, αντόχηςησ, ακοόσ, ςύτιςησ και γλωςςικόσ ανϊπτυξησ. Επιπρόςθετα, παραθϋτουμε ςτοιχεύα για την αναγνώριςη των ςυνδρόμων, για το αιτιολογικό τουσ υπόβαθρο, καθώσ επύςησ και για την εξϋλιξη και πρόγνωςη αυτών. Επιπλϋον, ςημαντικϊ εύναι τα ςτοιχεύα που διαφοροποιούν τα ςύνδρομα από ϊλλεσ διαταραχϋσ με ςκοπό την αποφυγό μιασ λανθαςμϋνησ διϊγνωςησ και ωσ εκ τούτου μιασ λανθαςμϋνησ λογοθεραπευτικόσ αντιμετώπιςησ. Τϋλοσ, τα κλινικϊ ςτοιχεύα που επηρεϊζουν τα μϋρη του ςώματοσ, ςυμβϊλλουν ςτην αναγνώριςη του εκϊςτοτε ςυνδρόμου, ςτη διαφοροπούηςη του καθώσ και ςτην κατϊλληλη αντιμετώπιςη του. ~ 4 ~

5 Πίνακας Περιεχομένων ΑΝΣΙ ΠΡΟΛΟΓΟΤ... 2 ΕΤΥΑΡΙΣΙΕ... 3 ΠΕΡΙΛΗΦΗ... 4 ΟΝΟΜΑ: EEC Syndrome... 6 ΟΝΟΜΑ: Ellis van Greveld Syndrome... 9 ΟΝΟΜΑ: Escobar Syndrome ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΝΟΜΑ: Fabry syndrome ΟΝΟΜΑ: Facio cardio renal syndrome ΟΝΟΜΑ: Facioscapulohumeral Muscular Dystrophy ΟΝΟΜΑ: Femoral Hypoplasia Unusual Facies Syndrome ΟΝΟΜΑ: Fetal Alcohol Syndrome ΟΝΟΜΑ: FG Syndrome ΟΝΟΜΑ: Filiform Adhesions and Cleft Lip - Palate ΟΝΟΜΑ: Freeman - Sheldon Syndrome ΟΝΟΜΑ: Frontometaphyseal Dysplasia ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΝΟΜΑ: GAPO Syndrome ΟΝΟΜΑ: Golabi Rosen Syndrome ΟΝΟΜΑ: Goldberg Shprintzen Syndrome ΟΝΟΜΑ: Goltz Syndrome ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΝΟΜΑ: Hajdu - Cheney Syndrome ΟΝΟΜΑ: Hallerman - Streiff Syndrome ΟΝΟΜΑ: Hecht Syndrome ΟΝΟΜΑ: Hemihypertrophy ΟΝΟΜΑ: Herrmann Syndrome ΟΝΟΜΑ: HMC Syndrome ΟΝΟΜΑ: Holoprosencephaly ΟΝΟΜΑ: Homocystinuria ΟΝΟΜΑ: Hunter Syndrome ΟΝΟΜΑ: Hurler Syndrome ΟΝΟΜΑ: Hypochondroplasia ΟΝΟΜΑ: Hypohidrotic (Anhidrotic) Ectodermal Dysplasia ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΝΟΜΑ: Jackson Weiss Syndrome ΟΝΟΜΑ: Johanson Blizzard Syndrome ΟΝΟΜΑ: Johnson McMillin Syndrome ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ~ 5 ~

6 ΟΝΟΜΑ: EEC Syndrome Επίςθσ γνωςτό ωσ : Εκτροδακτυλία(Ectrodactyly), εξωρμικι δυςπλαςία και ςχιςτία (ectodermal dysplasia, and clefting). Η EEC είναι μια εφκολα αναγνωριςμζνθ διαταραχι πολλαπλϊν ανωμαλιϊν λόγω του ςυνδυαςμοφ τθσ ςχιςτίασ, των ανωμαλιϊν των χεριϊν και των ποδιϊν, των οδοντικϊν ανωμαλιϊν και των ανϊμαλων μαλλιϊν. Επειδι όλεσ αυτζσ οι δυςμορφίεσ είναι εφκολο να αναγνωριςτοφν ακόμθ και από τθν περιςταςιακι εξζταςθ. Η EEC είναι ζνα ςφνδρομο όπου οι περιςςότεροι νοςοκομειακοί γιατροί κα είχαν μικρό πρόβλθμα αναγνϊριςθσ. Ωςτόςο τα κλινικά χαρακτθριςτικά του ςυνδρόμου παρουςιάηουν αξιόλογεσ παραλλαγζσ και θ άποψθ πωσ κανζνα ςφμπτωμα δεν αποτελεί υποχρεωτικό εφρθμα κακιςτά αναγκαία τθν προςεκτικι αξιολόγθςθ.( G.Annereν, T. Anderssopn, G,. Lindgren, S. Kjartansson, 1991) Η EEC είναι επίςθσ ζνα από τα διάφορα ςφνδρομα με μικτό τφπο ςχιςτίασ μζςα ςε ζνα γενεαλογικό δζντρο (single pedigree). Με άλλα λόγια, μερικά άτομα ςτθν ίδια οικογζνεια μπορεί να είχαν υπερωιοςχιςτία, ενϊ άλλα να είχαν χειλεοςχιςτία και υπερωιςχςςτία. Oι μικτοφ τφπου ςχιςτίεσ μζςα ςτθν ίδια οικογζνεια εμφανίηονται μόνο ςε ςυνδρομικζσ (syndromic) ςχιςτίεσ. Τπάρχει χαρακτθριςτικι μεταβλθτότθτα τθσ ζκφραςθσ. Αιτιολογία :Αυτοςωματικι κυρίαρχθ κλθρονομικότθτα. Σο γονίδιο ζχει χαρτογραφθκεί ςτο 7q11.2-q21.3. Ο μεταγραφικόσ παράγοντασ p63 ο οποίοσ ρυκμίηει τθν εξωδερμικι, ςτοματοπροςωπικι και γενικότερθ ανάπτυξθ τθσ κεφαλισ, ζχει ςυνδεκεί με μια ομάδα από αυτοςωματικζσ εξωδερμικζσ δυςπλαςίεσ που ςυνδζονται με ςτοματοπροςωπικά ελλείμματα και ανωμαλίεσ άκρων. Μετάλλαξθ ςτο γονίδιο p63 ζχει εμφανιςτεί και ςτο EEC ςφνδρομο. (Yvonne E. Chiu, M.D., Beth A. Drolet, M.D., Kelly J. Duffy, Ph.D., Kristen E. Holland, M.D, 2011 ). Διαταραχζσ Λόγου :Οι αρκρωτικζσ διαςτρεβλϊςεισ είναι κοινζσ ςτο ςφνδρομο λόγω των μεγάλων κενϊν που προκαλοφνται από τα εκ γενετισ ελλείποντα δόντια και τα ανϊμαλα, μικρά και δυςμορφικά δόντια. Η άνω γνακιαία υποπλαςία και θ κακι ςφγκλθςθ των δοντιϊν τφπου ΙΙΙ προκαλοφν επίςθσ τισ πρόςκιεσ υποχρεωτικζσ διαςτρεβλϊςεισ και τθ γλωςςικι εξϊκθςθ. Η υπερωιοςχιςτία ι θ χειλεοςχιςτία και θ υπερωιοςχιςτία μπορεί επίςθσ να οδθγιςουν ςε αρκρωτικά ~ 6 ~

7 αντιςτακμιςτικά μοτίβα. Η εμφάνιςθ βαρθκοΐασ αγωγισ ι νευροαιςκθτιριασ ι ακόμθ και κϊφωςθσ ςτο 13% των περιπτϊςεων, επιφζρει δυςλειτουργίεσ τθσ φωνολογικισ ενθμερότθτασ. (S.E. Clements, T. Techanukul, D. Coman, J.E. Mellerio, J.A. McGrath, 2009 ). Διαταραχζσ ςίτιςθσ :Η πρϊιμθ ςίτιςθ μπορεί να περιπλεχτεί ελάχιςτα από τθν υπερωιοςχιςτία.η απουςία οδοντικισ κορυφογραμμισ τθσ άνω γνάκου δυςχεραίνει τθ διαδικαςία τθσ ςίτιςθσ. ( W.Kuster, F. Majewskι P. Meinecke, 1985 ). Διαταραχζσ Ακοισ :Η αγϊγιμθ απϊλεια ακοισ εμφανίηεται λόγω τθσ υπερωιοςχιςτίασ. Οι περιςταςιακζσ οςταριακζσ (ossicular) ανωμαλίεσ και θ νευροαιςκθτιρια απϊλεια ακοισ ζχουν αναφερκεί, αλλά δεν είναι κοινζσ ςτο ςφνδρομο. Διαταραχζσ φώνθςθσ :Βραχνάδα είναι κοινι. Διαταραχζσ Αντιχθςθσ :Η υπερρινικότθτα μπορεί να εμφανιςτεί λόγω τθσ υπερωιοιςχιςτίασ και τθσ υπερωιοφαρυγγικισ ανεπάρκειασ. Η ατριςία τθσ ρινικισ χοάνθσ ζχει αναφερκεί ωσ ςπάνια εφρεςθ και με αποτζλεςμα τθν υπορινικότθτα. Γλωςςικζσ διαταραχζσ :Η γλωςςικι ανάπτυξθ είναι ςυνικωσ κανονικι, αλλά θ γνωςτικι κακυςτζρθςθ και θ γλωςςικι εξαςκζνιςθ εμφανίηεται ωσ ανωμαλία χαμθλισ ςυχνότθτασ (περίπου ςτο 5 με 10% των περιπτϊςεων). υςτιματα που επθρεάηονται περιςςότερο :Κρανιοπροςωπικό, άκρα, γεννθτικό ουροποιθτικό, κεντρικό νευρικό ςφςτθμα, οφκαλμικό, δερματικό, οδοντικό Κρανιοπροςωπικό :Τπερωιοςχιςτία με / χωρίσ χειλεοςχιςτία (58%), άνω γνακιαία υποπλαςία, ατριςία τθσ ρινικισ χοάνθσ, μικροκεφαλία, υποβλεννογόνια ςχιςτία,( W.Kuster, F. Majewskι, P.Meinecke, 1985). Άκρα: Εκτροδακτυλία(ectrodactyly),ςχιςτία χεριϊν και ποδιϊν, ςυνδακτυλία, ελλείποντα δάκτυλα, βραχυδακτυλία (W.Kuster,F.Majewskι, P. Meinecke, 1985). Γεννθτικό- ουροποιθτικό:νεφρικζσ ανωμαλίεσ, ανωμαλίεσ ουρθτιρων, υδρονζφρωςθ(hydronephrosis),κρυψορχιδία,υποςπαδίαςθ(hypospadia.χαμθλό ςωματικό βάροσ γζννθςθσ και προωρότθτα, μεγάλου βακμοφ επιλθψίεσ, ορκοπρωκτικι δυςπλαςία, υποπλαςία κυμικοφ, μεταςτατικόσ κακοικθσ όγκοσ, (Tuenjai Chuangsuwanich, Prasert ~ 7 ~

8 Sunsaneevithayakul, Kobkun Muangsomboon, Chanin Limwongse, 2005). Κεντρικό νευρικό ςφςτθμα :Γνωςτικι εξαςκζνιςθ. Οφκαλμικό:Ευαιςκθςία ςτο φωσ (φωτοφοβία), κφςτθ του δακρυϊδικοφ αςκοφ δεκρυικιςτίτιδα (dacryocystitis)(87%), απόντα διάςτικτα, φλεγμονι και μόλυνςθ των βλζφαρων, διαβρϊςεισ κερατοειδοφσ και ςτα δφο μάτιa ( W.Kuster, F. Majewskι, P. Meinecke, 1985 ). Δερματικό :Μειωμζνθ εφίδρωςθ, λεπτό δζρμα, πολφ ανοιχτό δζρμα, πολφ ελαφριά εφκραυςτα μαλλιά, αραιά μαλλιά, υποπλαςτικά ι απόντα νφχια(79%), αραιζσ βλεφαρίδεσ και φρφδια (επθρεαςμζνο δζρμα ςτο 87%των περιπτϊςεων), ξθρό-εκηεματϊδεσ δζρμα ςτισ παλάμεσ, ςτουσ αγκϊνεσ και ςτα γόνατα. (S.E. Clements, T. Techanukul, D. Coman, J.E. Mellerio, J.A. McGrath, 2009 ). Οδοντικό :Ελλείποντα δόντια, δυςμορφικά δόντια, λεπτό ςμάλτο. Εξζλιξθ και πρόγνωςθ :Οι ανωμαλίεσ που ςυνδζονται με το ςφνδρομο EEC είναι παροφςεσ ςτθ γζννθςθ και είναι μθ προοδευτικζσ. Η βραχνάδα ςυςχετίηεται με τθ μειωμζνθ εφίδρωςθ(hypohydrosis) και τθν ζλλειψθ λίπανςθσ των φωνθτικϊν χορδϊν. Η άνω γνακιαία υποπλαςία είναι πάντα παροφςα, αλλά γίνεται ςχετικά ςοβαρότερθ κακϊσ θ κάτω γνάκοσ αυξάνεται κατά τθν εφθβεία. Μζχρι τα τελευταία ζτθ τθσ εφθβείασ θ ανεπάρκεια του μζςου του προςϊπου (midface) είναι ςοβαρι. Εν μζρει, υπάρχει ζλλειψθ τθσ κατακόρυφθσ ανάπτυξθσ τθσ γνάκου λόγω του ανεπαρκοφσ φατνιακοφ οςτοφ λόγω τθσ ζλλειψθσ των μικρϊν δοντιϊν με τισ μικρζσ ρίηεσ. ε περιπτϊςεισ χωρίσ γνωςτικι εξαςκζνιςθ, θ πρόγνωςθ είναι καλι. Οι λεκτικζσ διαταραχζσ μπορεί να αντιμετωπιςτοφν όπωσ ςε άλλουσ αςκενείσ με ςχιςτίεσ. Η οδοντοςτοιχία μπορεί να αποκαταςτακεί με τθν προςκετικι ι με μοςχεφματα. Δεν υπάρχει καμία αντζνδειξθ ςτθν χειρουργικι επζμβαςθ τθσ άνω γνάκου τα τελευταία χρόνια τθσ εφθβείασ. Μια εξζταςθ υπζρθχου ςυμβάλλει ςτθν ανίχνευςθ φπαρξθσ ςχιςτίασ χείλουσ και υπερϊασ, ωςτόςο δε μεταβάλλει τθν ζκβαςθ τθσ κφθςθσ. Τισ περιςςότερεσ φορζσ ενδείκνυται για τθ γενετικι ςυμβουλευτικι των οικογενειϊν. ( G.Annereν, T. Anderssopn, G. Lindgren, S. Kjartansson, 1991). Διαφορικι διάγνωςθ ι διαφοροδιάγνωςθ : Η εξωδερμικι δυςπλαςία (ectodermal dysplasia) και θ ςχιςτία εμφανίηονται και ςτο ςφνδρομο AEC και το ςφνδρομο Rapp Hodgkin. Εντοφτοισ, κανζνα από αυτά τα ςφνδρομα δεν παρουςιάηει μείωςθ των δακτφλων ι τθ ςχιςτία των χεριϊν και των ποδιϊν. ~ 8 ~

9 ΟΝΟΜΑ: Ellis van Greveld Syndrome Επίςθσ γνωςτό ωσ : Χονδροεξωδερμικι δυςπλαςία (Chondroectodermal dysplasia), μεςοεξωδερμικι δυςλπαςία(mesoectodermal desplasia). Σο ςφνδρομο Ellis van Creveld είναι μια αυτοχρωμοςωματικι υπολειπόμενθ ςκελετικι δυςπλαςία που χαρακτθρίηεται από τα κοντά άκρα, τα κοντά πλευρά, τθν μεταξονικι πολυδακτυλία, τα δυςπλαςτικά νφχια και τα δόντια που εμφανίηονται ςυχνότερα ςτουσ κατοίκουσ τθσ Ανατολικισ Ρενςυλβανίασ (the Amish). Η πλειοψθφία των περιπτϊςεων ζχει αναφερκεί από το νομό τθσ κομθτείασ Λάνκαςτερ, τθσ Ρενςυλβανία, αλλά το ςφνδρομο εμφανίηεται και ςε άλλεσ εκνικζσ και φυλετικζσ υποομάδεσ. Η κατ' εκτίμθςθ πλθκυςμιακι επικράτθςθ είναι 1: Επίςθσ, ςτα Ηνωμζνα Αραβικά Εμιράτα(UAE), υπολογίηεται ότι το ποςοςτό γεννθτικότθτασ αυτοφ του ςυνδρόμου είναι 5.2/100,000 γεννιςεισ. (Bassam R Ali, Nadia A Akawi, Faris Chedid, Mahmood Bakir, Moghis Ur Rehman, Aiman Rahmani, Lihadh Al-Gazali,2010). Αιτιολογία :Αυτόςωμθ υπολειπόμενθ κλθρονομικότθτα. Σο γονίδιο ζχει χαρτογραφθκεί ςτο 4q16. Πμωσ, ςε περίπου δυο τρίτα των αςκενϊν με EVC ςφνδρομο, μεταλλάξεισ ζχουν βρεκεί και ςτο EVC και ςτο EVC2 γονίδιο να είναι θ υποκείμενθ αιτία του ςυνδρόμου, κακιςτϊντασ τθν μοριακι ετερογζνεια αυτισ τθσ κατάςταςθσ και τθν δυνατότθτα ςυμμετοχισ και άλλων γονιδίου-ων.( Bassam R Ali, Nadia A Akawi, Faris Chedid, Mahmood Bakir, Moghis Ur Rehman, Aiman Rahmani, Lihadh Al- Gazali,2010).Μόνο 25 μεταλλάξεισ ζχουν περιγραφεί ςτο EVC γονίδιο, εκ των οποίων οι 21 μποροφν να κεωρθκοφν άκυρεσ μεταλλάξεισ. Από τισ υπόλοιπεσ τζςςερισ θ μια ιταν p.k302del, και οι άλλεσ τρεισ παρερμθνευμζνεσ μεταλλάξεισ περιελάμβαναν p.s307p, p. R443Q και p.q896h.( Ηakan Ulucan, Davut Gül, Julie C Sapp, John Cockerham, Jennifer J Johnston and Leslie G Biesecker,2008). Διαταραχζσ Λόγου: Η άρκρωςθ μπορεί να διαςτρεβλωκεί από τα μικρά ι ελλείποντα δόντια, τθν πρόωρθ απϊλεια δοντιϊν, και ζνα κοντό χαλινό ςτθ μεςαία γραμμι του άνω χείλουσ. Διαταραχζσ ςίτιςθσ: Η ςίτιςθ δεν είναι διαταραγμζνθ. Διαταραχζσ Ακοισ: Η ακοι είναι φυςιολογικι. Διαταραχζσ φώνθςθσ: Η φωνι είναι φυςιολογικι. ~ 9 ~

10 Διαταραχζσ Αντιχθςθσ: Η αντιχθςθ είναι κανονικι. Γλωςςικζσ διαταραχζσ: Η νοθτικι κακυςτζρθςθ είναι ζνα περιςταςιακό εφρθμα ςτο ςφνδρομο Ellis van Creveld, αλλά ςτουσ νοθτικά φυςιολογικοφσ αςκενείσ, θ γλωςςικι ανάπτυξθ είναι κανονικι. υςτιματα που επθρεάηονται περιςςότερο: μυοςκελετικ, καρδιαγγειακό ουρογεννθτικό,δερματικό, κρανιοπροςωπικό και δόντια Μυοςκελετικό: Γενικά κοντό ανάςτθμα με δυςανάλογα κοντά άκρα, υπολογίηεται ότι κατά μζςο όρο το ενιλικο φψοσ είναι κάτω από 1,52μζτρα και μπορεί να είναι και κάτω από περίπου 1,3 μζτρα. Περιοριςμόσ των αντιβράχιων και του κάτω μζρουσ του ποδιοφ, μεταξονικι πολυδακτυλία(100%), βραχυδακτυλία (brachydactyly), υποπλαςία του κνιμθσ(κνθμιαίο οςτό), υπεξάρκρθμα επιγονατίδοσ(patellar subluxation), βλαιςό γόνατο(genu valgum) (Ahman Morsy, Hiroyuki Tsuchiya, Hidenory Matsubara, Tamon Kabata, KatsuroTomita, 2007).Οςτεοχονδροδυςπλαςία(osteochondrodysplasia), οςφυϊκι λόρδωςθ, τραχφτθτα των οςτϊν (coarseness of bones). (Ahman Morsy, Hiroyuki Tsuchiya, Hidenory Matsubara, Tamon Kabata, Katsuro Tomita, 2007). Καρδιακό: Κολπικι διαφραγματικι ατζλεια, ενιαίοσ κόλποσ (καρδιάσ). Ουρογεννθτικό: Τποςπαδίαςθ(hypospadias). Δερματικό: Τποπλαςτικά νφχια,εξωδερμικι δυςπλαςία (Ahman Morsy, Hiroyuki Tsuchiya, Hidenory Matsubara, Tamon Kabata, Katsuro Tomita, 2007). Κρανιοπροςωπικό και δόντια: Βραχφσ χαλινόσ ςτθ μεςαία γραμμι τθσ άνω γνάκου που προκαλεί μια εγκοπι ςτο άνω χείλοσ (όχι ςχιςτία) και τθν εξάλειψθ τθσ αφλακασ του ςτόματοσ ςτθ μεςαία γραμμι του άνω χείλουσ, εκ γενετισ ελλείποντα δόντια, μικρά δόντια ι/και δυςπλαςτικά δόντια.( Ηakan Ulucan, Davut Gül, Julie C Sapp, John Cockerham, Jennifer J Johnston,Leslie G Biesecker,2008). Εξζλιξθ και Πρόγνωςθ: Οι διαταραχζσ είναι εμφανείσ ςτθ γζννθςθ και αν και μθ προοδευτικζσ, θ ζλλειψθ ανάπτυξθσ των άκρων οδθγεί ςτο κοντό ανάςτθμα που γίνεται χειρότερο με τθν θλικία. Ο βραχφσ χαλινόσ άνω γνάκου μπορεί αντιμετωπιςτεί χειρουργικά και θ οδοντοςτοιχία μπορεί να αποκαταςτακεί προςκετικά ι με μοςχεφματα. Η πρόγνωςθ για τυπικι ομιλία είναι άριςτθ. Επίςθσ, θ πολυδακτυλία ι θ ςυνδακτυλία των άνω άκρων, το βλαιςό γόνατο, οι παραμορφϊςεισ τθσ κοιλοποδίασ(cavus) ι τθσ ςτρεβλοποδίασ(clubfeet) των κάτω άκρων μποροφν να διορκωκοφν με τθν ορκοπεδικι κεραπεία μζςω τθσ χριςθσ ιλιηαροφ ( ilizarov) εξωτερικϊν ~ 10 ~

11 οςτεοςυνκζςεων.( Ahman Morsy, Hiroyuki Tsuchiya, Hidenory Matsubara, Tamon Kabata, Katsuro Tomita, 2007). Διαφορικι διάγνωςθ ι διαφοροδιάγνωςθ: Από άλλα χονδροδυςτροφικά (chondrodystrophies) ςφνδρομα με παρόμοια ςκελετικά ευριματα, όπωσ θ αχονδροπλαςία (achondroplasia) και θ υποπλαςία χόνδρου μαλλιϊν (cartilage hair hypoplasia)είναι ευκρινϊσ διαφορετικά από το ςφνδρομο Ellis van Creveld. Ειδικότερα, θ εμφάνιςθ του προςϊπου ςτο ςφνδρομο Ellis van Creveld είναι κανονικι όπωσ είναι και το μζγεκοσ του κεφαλιοφ. ~ 11 ~

12 ΟΝΟΜΑ: Escobar Syndrome Επίςθσ γνωςτό ωσ : φνδρομο πτερυγίου (pterygium syndrome), ςφνδρομο πολλαπλοφ πτερυγίου(multiple pterygium syndrome), ςφνδρομο πτερυγίου colli (pterygium colli syndrome). Σο ςφνδρομο Escobar περιλαμβάνει μια ομάδα πολλαπλϊν ςφμφυτων(εκ γενετισ) διαταραχϊν ανωμαλίασ που χαρακτθρίηονται από πτερφγια (webbing) του λαιμοφ, των αγκϊνων, ι/ και των γονάτων και των αρκρωτικϊν ςυςπάςεων (αρκρωκφρτωςθ arthrogryposis) Τπάρχει κάποια ςφγχυςθ ςτθν ονομαςία αυτοφ του ςυνδρόμου, και πικανϊσ ζνασ αρικμόσ διαφορετικϊν πολλαπλϊν διαταραχϊν ανωμαλίασ ζχουν βρεκεί κάτω από τθν ετικζτα του " ςυνδρόμου του πολλαπλοφ πτερυγίου (multiple pterygium syndrome)". Εδϊ κα προτιμιςουμε τον όρο ςφνδρομο Escobar από τον Victor Escobar που παρουςίαςε τθ λεπτομερι ςκιαγράφθςθ του ςυνδρόμου πριν το Η χριςθ του όρου ςφνδρομο πτερυγίου (pterygium syndrome), ςφνδρομο πολλαπλοφ πτερυγίου (multiple pterygium syndrome), ι ςφνδρομο πτερυγίου colli (pterygium colli syndrome) μπορεί να είναι κάπωσ ςυγχεόμενα ςε ςχζςθ με άλλα ςφνδρομα, ςυμπεριλαμβανομζνου του ςυνδρόμου popliteal pterygium. Εντοφτοισ το ςφνδρομο Escobar είναι ευδιάκριτο από το ςφνδρομο popliteal pterygium(πτερφγιο ςτο πίςω μζρουσ του γόνατου). Αιτιολογία :Αυτόςωμθ υπολειπόμενθ κλθρονομικι αςκζνεια. Σο γονίδιο δεν ζχει χαρτογραφθκεί ι προςδιοριςτεί. Σφμφωνα με ζρευνεσ ζνασ πακογενετικόσ μθχανιςμόσ ι κάποια νευρομυικι διαταραχι μπορεί να είναι υπζυκυνθ για τθν μειωμζνθ κινθτικότθτα του εμβρφου. Πντασ οι αςκενείσ, μζςω των οποίων ζγινε θ ζρευνα, υποτονικοί μετά τον τοκετό υποδείκνυαν ζτςι περιοριςμζνθ ενδομιτρια κινθτικότθτα. (Stephanie Spranger, Matthias Spranger, Hans-Michael Meinck, and Gholamali Tariverdian,1995). Διαταραχζσ Λόγου :Η άρκρωςθ είναι εξαςκενιςμζνθ από ζνα ςυνδυαςμό διαφόρων παραγόντων. Τπάρχει ςυνικωσ ςοβαρι μικρογνακία με περιοριςμζνο ςτοματικό άνοιγμα και περιοριςμό τθσ κάτω γνακιαίασ ζκταςθσ τθσ κίνθςθσ. Η υπερωιοςχιςτία με ι χωρίσ τθ χειλεοςχιςτία μπορεί να προςκζςει τα αρκρωτικά αντιςτακμιςτικά μοτίβα. Πιο κοινι είναι θ ςοβαρι οπίςκια τοποκζτθςθ τθσ γλϊςςασ που ςχετίηεται με τθν περιοριςμζνθ κίνθςθ τθσ κάτω γνάκου. ~ 12 ~

13 Διαταραχζσ ςίτιςθσ :Η πρϊιμθ ςίτιςθ εξαςκενεί ςυχνά από τθν παρεμπόδιςθ των αεραγωγϊν οδϊν και τθ γλωςςόπτωςθ(glossoptosis). Διαταραχζσ Ακοισ :Η αγϊγιμθ απϊλεια ακοισ είναι κοινι. Διαταραχζσ φώνθςθσ :Διαταραχζσ φϊνθςθσ δεν ζχουν αναφερκεί ι παρατθρθκεί. Διαταραχζσ Αντιχθςθσ :Και οι ςτοματικζσ και οι ρινικζσ διαταραχζσ αντιχθςθσ μπορεί να εμφανιςτοφν. Η υπερινικότθτα εμφανίηεται λόγω τθσ υπερωιοςχιςτίασ. Σθν ςτοματικι αντιχθςθ εξαςκενεί από τθ οπίςκια κζςθ τθσ κάτω γνάκου και τθσ γλϊςςασ προκαλϊντασ μια ςοβαρά καλυμμζνθ ςτοματικι αντιχθςθ και μπορεί να προκαλζςει τθν κατεφκυνςθ τθσ αντιχθςθσ μζςω τθσ ρινικισ κοιλότθτασ λόγω του περιοριςμζνου ςτοματικοφ ανοίγματοσ. Γλωςςικζσ διαταραχζσ :Η γλωςςικι ανάπτυξθ είναι φυςιολογικι. υςτιματα που επθρεάηονται περιςςότερο: κρανιοπροςωπικό μυοςκελετικό, γεννθτικό,καρδιoπνευμονικό, και γαςτρεντερικό: Κρανιοπροςωπικό: Μικρογνακία, υπερωιοςχιςτία με/χωρίσ χειλεοςχιςτία, περιοριςμζνο ςτοματικό άνοιγμα, χαμθλι οπίςκια γραμμι μαλλιϊν, προσ τα κάτω κλιςθ των βλεφαρικϊν ςχιςμϊν, προσ τα κάτω γυριςμζνοι ςτοματικοί ςφνδεςμοι. Μυοςκελετικό :Πολλαπλά πτερφγια (pterygia), ςυμπεριλαμβανομζνου του λαιμοφ, του διαςτιματοσ ςτο πίςω μζροσ του γόνατου, των αγκϊνων, των ςπονδυλικϊν ενϊςεων, κυφοςκολίωςθ (kyphoscoliosis), τροπιοειδισ κϊρακασ (carinatum), υποπλαςία μυϊν. Κοντό ανάςτθμα. οβαρζσ ςυςπάςεισ των δάχτυλων των χεριϊν και των ποδιϊν. Πολλαπλζσ αρκρωτικζσ ςυςπάςεισ (joint contractures), ςυνδακτυλία. Επίςθσ, ςε μια ζρευνα που ζγινε διαπιςτϊκθκε ςε δυο αδερφζσ με ςφνδρομο Escobar ότι είχαν ςοβαρι μυικι ατροφία με ςυμπτϊματα μυοπάκειασ. (Stephanie Spranger, Matthias Spranger, Hans-Michael Meinck, and Gholamali Tariverdian,1995). Επιπλζον, ζχει παρατθρθκεί ζνασ κάκετοσ αςτράγαλοσ(vertical talus) και ςυγγενισ λορδοςκολίωςθ (lordoscoliosis).τζλοσ, διμερισ παραμορφϊςεισ του ποδιοφ παρατθρικθκαν με ςτρεβλοποδία και rockerbottom δυςμορφία του ποδιοφ.(christopher C. Dodson, MD& Oheneba Boachie- Adjei, MD,2005). Γεννθτικό:Κρυψορχιδία, μικρά αρςενικά γεννθτικά όργανα, απουςία των χειλιϊν του αιδοίου, μικρι κλειτορίδα, υποπλαςτικζσ κθλζσ ςτα ~ 13 ~

14 κορίτςια.(stephanie Spranger, Matthias Spranger, Hans-Michael Meinck, and Gholamali Tariverdian,1995). Καρδιοπνευμονικό :Πνευμονικόσ περιοριςμόσ, διεςταλμζνθ αορτικι ρίηα(ι διαςτολι τθσ αρτθριακισ ρίηασ), μικρι καρδιά. Γαςτροεντερικό :Κοντό προσ τα πάνω μεγάλο ζντερο, αποφςα ςκωλθκοειδισ απόφυςθ. (appendix). Εξελιξθ και Πρόγνωςθ :Οι ςυςπάςεισ είναι παροφςεσ από τθν γζννθςθ, αλλά γίνονται ςταδιακά χειρότερεσ με τθν ανάπτυξθ. Ακολουκεί θ αποδυνάμωςθ των μυϊν. Σα πτερφγια (pterygia) δεν μποροφν να αφαιρεκοφν χειρουργικά επειδι τα ηωτικισ ςθμαςίασ νεφρα και θ αγγείωςθ των οργάνων(vasculature) είναι ενςωματωμζνα μζςα τουσ. Η ςτοματικι διαχείριςθ είναι επίςθσ δφςκολθ λόγω του επίμονου οπίςκιου τραβιγματοσ από τα πτερφγια (pterygia) colli. Ωςτόςο, ςε μία περίπτωςθ ενόσ κοριτςιοφ που περιγράφτθκε ζχοντασ ςφνδρομο Escobar με κωρακικι κφφωςθ και κωρακικι λόρδωςθ με ςυνδυαςμό εκτεταμζνθσ ςυμπίεςθσ των πνευμόνων και μειωμζνθ απόςταςθ μεταξφ του ςτζρνου και τθσ ςπονδυλικισ ςτιλθσ ζγινε χειρουργικι επζμβαςθ ςε θλικία 18 χρονϊν και ςτζφκθκε με επιτυχία.(christopher C. Dodson, MD& Oheneba Boachie- Adjei, MD,2005). Διαφορικι διάγνωςθ ι διαφοροδιάγνωςθ :Σα πολλαπλά πτερφγια (pterygia) είναι επίςθσ κοινά ςτο ςφνδρομο popliteal pterygium, αλλά δεν εμφανίηονται ςτο πάνω μζροσ του ςϊματοσ. Σο ςφνδρομο Noonan και το ςφνδρομο Turner ζχουν τα πτερφγια (pterygia) colli, αλλά οι καρδιακζσ και οι ενδοκρινείσ διαταραχζσ διακρίνουν αυτά τα ςφνδρομα από το ςφνδρομο Escobar. ~ 14 ~

15 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ E Buss, PW., Hughes, HE. and Clarke, A. (1995). «Twenty-four cases of the EEC syndrome: clinical presentation and management». Journal of Medical Genetics., Vol 32, Cahuana, A., Palma, C., Gonzales, W., Gean, E. (2004). «Oral manifestations in Ellis-van Creveld syndrome: report of five cases». Pediatric dentistry., 26(3): Chen, H., Chang, C.-H., Misra, R. P., Peters, H. A., Grijalva, N. S., Opitz, J. M. (1980). «Multiple pterygium syndrome». Am. J. Med. Genet., 7: Goldblatt, J., Minutillo, C., Pemberton, P. J., Hurst, J. (1992). «Ellis-van Creveld syndrome in a Western Australian Aboriginal community: postaxial polydactyly as a heterozygous manifestation?». Med. J. Aust., 157: Maas, SM., de Jong, TP., Buss, P., Hennekam, RC. (1996). «EEC syndrome and genitourinary anomalies: an update». American journal of medical genetics., 14;63(3): McKusick, V. A., Egeland, J. A., Eldridge, R., Krusen, D. E. (1964). «Dwarfism in the Amish. I. The Ellis-van Creveld syndrome». Bull. Johns Hopkins Hosp., 115: Morgan, N. V., Brueton, L. A., Cox, P., Greally, M. T., Tolmie, J., Pasha, S., Aligianis, I. A., van Bokhoven, H., Marton, T., Al-Gazali, L., Morton, J. E. V., Oley, C., Johnson, C. A., Trembath, R. C., Brunner, H. G., Maher, E. R. (2006). «Mutations in the embryonal subunit of the acetylcholine receptor (CHRNG) cause lethal and Escobar variants of multiple pterygium syndrome». Am. J. Hum. Genet., 79: Roelfsema, NM., Cobben, JM. (1996). «The EEC syndrome: a literature study». Clinical dysmorphology., 5(2): Ruiz-Perez, V. L., Ide, S. E., Strom, T. M., Lorenz, B., Wilson, D., Woods, K., King, L., Francomano, C., Freisinger, P., Spranger, S., Marino, B., Dallapiccola, B., Wright, M., Meitinger, T., Polymeropoulos, M. H., Goodship, J. (2000). «Mutations in a new gene in Ellis-van Creveld ~ 15 ~

16 syndrome and Weyers acrodental dysostosis». Nature Genet. 24: , Shalev, S. A., Spiegel, R., Hall, J. G. (2005). «A syndrome characterized by contractures and pterygia of upper body associated with umbilical hernia, short stature, and distinctive face in an Arabic family». Am. J. Med. Genet., 138A: G. Anneren, T. Andersson, G. Lindgren, S. Kjartansson. (1991). «Ectrodactyly-ectodermal dysplasia clefting syndrome (EEC): the clinical variation and prenatal diagnosis.» Clinical Genetics., 40: Yvonne E. Chiu, M.D., Beth A. Drolet, M.D., Kelly J. Duffy, Ph.D., Kristen E. Holland, M.D. (2011). «A Case of Ankyloblepharon, Ectodermal Dysplasia, and Cleft Lip Palate Syndrome with Ectrodactyly: Are the p63 Syndromes Distinct After All?». Pediatric Dermatology, Vol. 28 No S.E. Clements, T. Techanukul, D. Coman, J.E. Mellerio and J.A. McGrath. (2009). «Molecular basis of EEC (ectrodactyly, ectodermal dysplasia, clefting) syndrome: five new mutations in the DNA-binding domain of the TP63 gene and genotype-phenotype correlation». British Journal of Dermatology. W. Kuster, F. Majewski, P. Meinecke. (1985). «EEC syndrome without ectrodactyly?». Clinical Genetics, 28: 13&135. Tuenjai Chuangsuwanich, Prasert Sunsaneevithayakul, Kobkun Muangsomboon, Chanin Limwongse. (2005). «Ectrodactyly-ectodermal dysplasia-clefting (EEC) syndrome presenting with a large nephrogenic cyst, severe oligohydramnios and hydrops fetalis: a case report and review of the literature». Prenat Diagn., 25: Ahmad Morsy, Hiroyuki Tsuchiya, Hidenori Matsubara, Tamon Kabata, Katsuro Tomita. ( 2007). «Ilizarov deformity correction of the lower limbs in Ellis-van Creveld syndrome». Journal of Orthopaedic Science, 12: Bassam R Ali, Nadia A Akawi, Faris Chedid, Mahmood Bakir, Moghis Ur Rehman, Aiman Rahmani, Lihadh Al-Gazali. (2010). «Molecular and clinical ~ 16 ~

17 analysis of Ellis-van Creveld syndrome in the united arab emirates». BMC Medical Genetics, 11:33. Ηakan Ulucan, Davut Gül, Julie C Sapp, John Cockerham, Jennifer J Johnston, Leslie G Biesecker. (2008).«Extending the spectrum of Ellis van Creveld syndrome: a large family with a mild mutation in the EVC gene». BMC Medical Genetics, 9:92. Stephanie Spranger, Matthias Spranger, Hans-Michael Meinck, Gholamali Tariverdian.(1995). «Two Sisters With Escobar Syndrome». American Journal of Medical Genetics, 57: Christopher C. Dodson, MD& Oheneba Boachie- Adjei, MD. (2005). «Εscobar syndrome (multiple pterygium syndrome) associated with thoracic kyphoscoliosis, lordoscoliosis, and severe restrictive lung disease: a case report». HSSJ, 1: ~ 17 ~

18 ΟΝΟΜΑ: Fabry syndrome Επίςθσ γνωςτό ωσ : Αςκζνεια Fabry, αςκζνεια Aderson-Fabry, κλθρονομικι δυςτροφθ λιπίδωςθ (hereditary dystopic lipidosis). Σο ςφνδρομο Fabry ζχει αναγνωριςτεί κλινικά για πάνω από 100 χρόνια και είναι πλζον κατανοθτό ότι πρόκειται για μία γενετικι ανικανότθτα να διαςπάςουν τα γλυκολιπίδια (glycolipids) ζτςι ϊςτε να αποκθκευτοφν ςε διάφορουσ ιςτοφσ του ςϊματοσ, ειδικότερα ςτα λυςοςϊματα (lysosomes) του δζρματοσ, του κερατοειδι χιτϊνα και των μαλακϊν μυϊν. Εμφανίηεται θ ανάπτυξθ κακοθκϊν οηιδίων (dark nodular) γνωςτό και ςαν αγγειεκταςία του δζρματοσ, και ειδικότερα ςτα γενετικά όργανα, ςτα γόνατα, ςτθ περιοχι του ομφαλοφ, ςτουσ γλουτοφσ και ςτου βλεννογόνουσ μφσ. Επίςθσ, είναι πλζον γνωςτό, ςε ςχζςθ με το παρελκόν, ότι και οι γυναίκεσ ετεροηυγότεσ μποροφν να επθρεαςτοφν ςοβαρά με τθν νόςο fabry, αν και θ εξζλιξθ τθσ νόςου ςε οργανικι ανεπάρκεια εμφανίηεται αργότερα ςτθν ηωι τουσ και θ ςοβαρότθτα των ςυμπτωμάτων τείνει να είναι πιο μεταβλθτι από ότι ςτα αρςενικά. Τζλοσ, ςθμαντικά κλινικά ςυμπτϊματα δείχνουν ότι τα ετερόηυγα κυλθκά πρζπει να κεωρθκοφν ωσ αςκενείσ και όχι ωσ φορείσ τθσ νόςου fabry. ( A. Mehta, R. Ricci, U. Widmer, F. Dehout, A. Garcia de Lorenzo, C. Kampmann,A. Linhart, G. Sunder-Plassmann, M. Ries, M. Beck, 2004). Αιτιολογία : Φυλοςφνδετθ. Σο γονίδιο ζχει εντοπιςτεί ςτο Χ-q22. Σο γονίδιο ζχει κλονοποιθκεί και χαρακτθρίηεται GLA και ξζρουμε ότι είναι κατά προςζγγιςθ 12 κιλοβάςεισ (kilobases) ςε μικοσ. Η νόςοσ fabry προκαλείται από από φυλοςφνδετθ ενδογενι διαταραχι των γλυκοςφιγγολιπιδίων που απορρζουν από τθν ελλειμματικι δραςτθριότθτα τθσ a- γαλαχτοςιδάςθσ Α, οδθγϊντασ ςτθν ςυςςϊρευςθ ςφαιροτριαοηυλοκεραμιδίου (Gb3) και άλλων ςφιγγολιπιδίων ςε διάφορα όργανα. ( O.Lidove, M.-P. Chauveheid, C. Caillaud, R. Froissart, L. Benoist,S. Alamowitch, S. Doan,R. Szalat, N. Baumann,J.-F. Alexandra, P. Lavalle e, I. Klein, F. Vuillemet, F. Sedel,K. Sacre, Y.Samson, E. Roullet, T. Papo, 2009). Διαταραχζσ Λόγου :Η αποκικευςθ γλυκολιπιδίων (glycolipids) ςτα χείλθ και ςτον βλεννογόνο του ςτόματοσ μπορεί να επθρεάςει τθ κζςθ των αρκρωτϊν. Διαταραχζσ ςίτιςθσ : Η πρϊιμθ διατροφι είναι φυςιολογικι. Η ςίτιςθ αργότερα μπορεί να παρουςιάςει προβλιματα ακολουκοφμενα από ~ 18 ~

19 εγκεφαλικά επειςόδια ι βλάβεσ που ζχουν ςαν ςυνζπεια τθ δυςφαγία. Η ςίτιςθ μπορεί ακόμα να επθρεαςτεί από φραγι τθσ αναπνευςτικισ οδοφ προκαλοφμενθ κατά τθ κατάποςθ από τθ άνω και κάτω βλεννογόνο επζνδυςθ του αεραγωγοφ οδοφ. Η χρόνια διάρροια, θ ναυτία και οι εμετοί είναι ςυχνοί και ενδεχομζνωσ να διακόπτουν τισ φυςιολογικζσ διατροφικζσ ςυνικειεσ. Διαταραχζσ Ακοισ :Η υψθλισ ςυχνότθτασ νευροαιςκθτιρια απϊλεια είναι κοινι, ςυνοδευμζνθ από τθν ελάττωςθ τθσ αικουςιαίασ λειτουργίασ, εμβοζσ.(a. Mehta, R. Ricci, U. Widmer, F. Dehout, A. Garcia de Lorenzo, C. Kampmann,A. Linhart, G. Sunder-Plassmann, M. Ries, M. Beck, 2004). Διαταραχζσ φώνθςθσ :Η φωνι ςτα πρϊτα χρόνια παρουςιάηεται φυςιολογικι, αλλά ςταδιακά γίνεται βραχνι λόγω τθσ αποκικευςθσ γλυκολιπιδίων (glycolipids) ςτο βλεννογόνο του φάρυγγα. Διαταραχζσ Αντιχθςθσ :Η αντιχθςθ μπορεί να γίνει υπορινικι που οφείλεται ςε νεοπλαςίεσ και ςε πριξιμο τθσ μφτθσ ι του βλεννογόνου του ρινοφάρυγγικα. Γλωςςικζσ διαταραχζσ :Η γλωςςικι ανάπτυξθ παρουςιάηεται ςυνικωσ φυςιολογικι αλλά αργότερα τα εγκεφαλικά επειςόδια μπορεί να ζχουν ςαν αποτζλεςμα τθν αφαςία. υςτιματα που επθρεάηονται περιςςότερο : καρδιακό,νευρικό, νεφρικό, οφκαλμικό, δερματικό, γαςτρεντερικό ςφςτθμα. Καρδιακό φςτθμα : τθκάγχθ (angina), ECG ανωμαλίεσ, διαφραγματικζσ υπερτροφίεσ, αρρυκμίεσ και δφςπνοια(a. Mehta, R. Ricci, U. Widmer, F. Dehout, A. Garcia de Lorenzo, C. Kampmann,A. Linhart, G. Sunder-Plassmann, M. Ries, M. Beck, 2004). Νευρικό φςτθμα : Χρόνια ακροπαραιςκθςία, παροξυςμοί, εγκεφαλικά επειςόδια, χρόνιοι πονοκζφαλοι, ηάλθ, θμιπλθγία, πάρεςθ των εγκεφαλικϊν νεφρων,δυςλειτουργία του αυτόνομου ςυςτιματοσ, φλεγμονι του κεντρικοφ νευρικοφ ςυςτιματοσ- μθνιγγίτιδα (O.Lidove, M.-P. Chauveheid, C. Caillaud, R. Froissart, L. Benoist,S. Alamowitch, S. Doan,R. Szalat, N. Baumann,J.-F. Alexandra, P. Lavalle e, I. Klein, F. Vuillemet, F. Sedel,K. Sacre, Y.Samson, E. Roullet, T. Papo, 2009). Νεφρικό : Νεφρικι ανεπάρκεια. Οφκαλμικό : Επιφανειακι κερατοειδισ κολότθτα, αγγειακι κάκωςθ του πυκμζνα του οφκαλμοφ. ~ 19 ~

20 Δζρματικό : Ανάπτυξθ αγγειεκταςίασ ( κακοικεισ οηϊδθσ μϊλωπεσ ), μϊλωπεσ και πρθξίματα των βλεννωδϊν μεμβρανϊν. Γαςτρεντερικό: κοιλιακό άλγοσ και διάρρεια(a. Mehta, R. Ricci, U. Widmer, F. Dehout, A. Garcia de Lorenzo, C. Kampmann,A. Linhart, G. Sunder-Plassmann, M. Ries, M. Beck, 2004). Εξζλιξθ και πρόγνωςθ :Οι μϊλωπεσ ςτο δζρμα είναι το πρϊτο ςφμπτωμα που εμφανίηεται ςε μετζπειτα ςτάδια τθσ παιδικισ θλικίασ, ςυνικωσ μετά τθν θλικία των 10 χρόνων και ςτθ ςυνζχεια γίνονται προοδευτικά πολυάρικμα. Σο πιο ςοβαρό ςφμπτωμα του ςυνδρόμου είναι ο χρόνιοσ και απείκαρχοσ καυςϊδθσ (burning) πόνοσ που αρχίηει ςτθ παιδικι θλικία και μπορεί να αυξθκεί με τθν εξωτερικι αλλαγι τθσ κερμοκραςίασ, τθν άςκθςθ, ι κάποια εμπφρετθ αςκζνεια. Αυτοί οι πόνοι μποροφν ακόμα να να αρχίςουν ςτθν παιδικι θλικία. Η νεφρικι ανεπάρκεια εμφανίηεται κατά κάποιο τρόπο αργότερα και είναι εξελικτικι. Η διάρκεια ηωισ είναι τυπικά μικρι, με μζςο όρο περίπου τα 45 χρόνια. Η διαταραχι είναι εξελικτικοφ τφπου και ςυνδζεται με πρωτοπακζσ μεταβολικό λάκοσ. Η μακροπρόκεςμθ πρόγνωςθ είναι πτωχι. Η νόςοσ fabry μπορεί να αντεμετωπιςτεί με τθν κεραπεία ενηυμικισ υποκατάςταςθσ (ERT).( M Elleder,2003). Διαφορικι διάγνωςθ ι διαφοροδιάγνωςθ :φνδρομα με πολλαπλοφσ μϊλωπεσ ςτο δζρμα ςυμπεριλαμβανομζνου του ςυνδρόμου των πολλαπλϊν πανάδων ( multiple lentigines syndrome ςφνδρομο Leopard), του ςυνδρόμου των βαςικϊν κυτταρικϊν κθλίδων (ελιά) (basal cell nevus syndrome), και του ςυνδρόμου Peutz-Jeghers. Οι μϊλωπεσ ςε αυτά τα ςφνδρομα διαφζρουν ποιοτικά από ότι ςτο ςφνδρομο Fabry, και διαχωρίηεται εφκολα με ςτενι εξζταςθ. ~ 20 ~

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΟΔΙΟ (ΑΕΕ)

ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΟΔΙΟ (ΑΕΕ) ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΟΔΙΟ (ΑΕΕ) Σα ΑΕΕ είναι θ ςυχνότερθ αιτία πρόκλθςθσ αναπθρίασ και θ τζταρτθ αιτία κανάτου 82-92% των ΑΕΕ είναι ιςχαιμικά και το 18-8% είναι αιμορραγικά. φμφωνα με τθν Παγκόςμια

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΙΜΕ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΗ ΠΑΧΤΑΡΚΙΑ ΣΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

ΠΡΩΙΜΕ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΗ ΠΑΧΤΑΡΚΙΑ ΣΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΩΙΜΕ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΗ ΠΑΧΤΑΡΚΙΑ ΣΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ Κυριακή Παπαδοποφλου-Λεγμπζλου Λζκτορας Παιδιατρικής-Παιδοκαρδιολογίας ΑΠΘ ΔϋΠαιδιατρικι Κλινικι Νοςοκομείο «Παπαγεωργίου» Θεςςαλονίκθ Η

Διαβάστε περισσότερα

Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ

Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ Γρθγόρθσ Μπογδάνθσ, PhD, Επίκουροσ Κακθγθτισ ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ Παιδικι Παχυςαρκία

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιϊτθσ Ακ. Θωμόπουλοσ Μαιευτιρασ Γυναικολόγοσ Γ Μαιευτικι και Γυναικολογικι Κλινικι Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν Αττικό Νοςοκομείο

Παναγιϊτθσ Ακ. Θωμόπουλοσ Μαιευτιρασ Γυναικολόγοσ Γ Μαιευτικι και Γυναικολογικι Κλινικι Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν Αττικό Νοςοκομείο Παναγιϊτθσ Ακ. Θωμόπουλοσ Μαιευτιρασ Γυναικολόγοσ Γ Μαιευτικι και Γυναικολογικι Κλινικι Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν Αττικό Νοςοκομείο Η κφθςθ είναι μία φυςιολογικι διεργαςία αλλά... Επίδραςθ τθσ κφθςθσ ςτθ λοίμωξθ

Διαβάστε περισσότερα

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ HIV / AIDS Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ 2011 Σελίδα 0 από 12 HIV / AIDS Το AIDS είναι ζνα ςεξουαλικό μεταδοτικό νόςθμα και δεν αποτελεί πλζον μια κανατθφόρα αςκζνεια, αλλά μία χρόνια νόςο, για τθν

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές χαλάρωσης στο άγχος. Κοσρνέτας Παύλος,Φσσικοθεραπεστής Κωνσταντάκη Φρόσω,Βιολόγος

Τεχνικές χαλάρωσης στο άγχος. Κοσρνέτας Παύλος,Φσσικοθεραπεστής Κωνσταντάκη Φρόσω,Βιολόγος Τεχνικές χαλάρωσης στο άγχος Κοσρνέτας Παύλος,Φσσικοθεραπεστής Κωνσταντάκη Φρόσω,Βιολόγος ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΘ Άγχοσ - τρεσ τθσ κακθμερινότθτασ ζχει επιπτϊςεισ ςτθν υγεία και ποιότθτα τθσ ηωισ μασ Διακρίνεται :Οξφ-χρόνιο

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραςθ επιγενετικών μθχανιςμών κατά τθ διάρκεια τθσ ηωισ. Εμμ. Μ. Καραβιτάκθσ Παιδίατροσ Επιμ. Α ΜΕΝΝ Γ.Ν.Χανίων

Επίδραςθ επιγενετικών μθχανιςμών κατά τθ διάρκεια τθσ ηωισ. Εμμ. Μ. Καραβιτάκθσ Παιδίατροσ Επιμ. Α ΜΕΝΝ Γ.Ν.Χανίων Επίδραςθ επιγενετικών μθχανιςμών κατά τθ διάρκεια τθσ ηωισ Εμμ. Μ. Καραβιτάκθσ Παιδίατροσ Επιμ. Α ΜΕΝΝ Γ.Ν.Χανίων ΣΟΧΟΙ ΣΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ οριςμόσ τθσ επιγενετικισ και των μθχανιςμϊν τθσ επίδραςθ επιγενετικϊν

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΩΝ: ΕΡΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΘΕΤΕ ΣΕ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΣΕ 8-10 ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΙΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΩΝ: ΕΡΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΘΕΤΕ ΣΕ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΣΕ 8-10 ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΙΣ (ΔΕΙΤΕ ΡΩΤΑ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΡΟΥ ΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΑΚΙΒΩΣ ΑΡΟ ΚΑΤΩ, ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ -ΚΑΤΩ ΑΡΟ ΤΟΥΣ ΡΙΝΑΚΕΣ, ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΤΟΡΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ. ΑΡΟ ΚΑΤΩ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ, ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΧΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ. Επιμέλεια : Δρ. Ι. Δετοράκης

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ. Επιμέλεια : Δρ. Ι. Δετοράκης ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ Επιμέλεια : Δρ. Ι. Δετοράκης ΣΙ ΕIΝΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ Επιδθμιολογία είναι θ μελζτθ τθσ κατανομισ μιασ νόςου ςτον πλθκυςμό και οι παράγοντεσ που επθρεάηουν ι προςδιορίηουν αυτι τθν κατανομι.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΙΣΗ ΝΟΗΛΕΙΑ Ε ΚΕΝΣΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ

ΚΛΕΙΣΗ ΝΟΗΛΕΙΑ Ε ΚΕΝΣΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΛΕΙΣΗ Ε ΚΕΝΣΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ φμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία του Τπουργείου Τγείασ για τα Κζντρα Αποκεραπείασ και Αποκατάςταςθσ (Κ.Α.Α) και βάςει του Ενιαίου Κανονιςμοφ Παροχϊν Τγείασ (Ε.Κ.Π.Τ.)

Διαβάστε περισσότερα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα Δια-γενεακι κινθτικότθτα Κατά κανόνα οι τρζχουςεσ επιλογζσ των ατόμων ζχουν ςυνζπειεσ ςτο μζλλον (δυναμικι ςχζςθ). Σε ότι αφορά τισ επιλογζσ των ατόμων ςε ςχζςθ με τθν εκπαίδευςθ γνωρίηουμε ότι τα άτομα

Διαβάστε περισσότερα

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Κοινόσ κεραπευτικόσ ςτόχοσ Ο πρωταρχικόσ ςτόχοσ τθσ κεραπείασ είναι θ μακροχρόνια βελτίωςη τησ ποιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΙΩΕΙ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΕΙΗΓΗΣΗ: ΚΑΡΑΒΕΛΗ ΓΡΗΓΟΡΗ

ΗΜΕΙΩΕΙ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΕΙΗΓΗΣΗ: ΚΑΡΑΒΕΛΗ ΓΡΗΓΟΡΗ ΗΜΕΙΩΕΙ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΕΙΗΓΗΣΗ: ΚΑΡΑΒΕΛΗ ΓΡΗΓΟΡΗ 1 ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ 2 ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΧΩΡΙ ΜΠΑΛΑ ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητικές Παθήσεις Κακώσεις Ώμου Source: Review of Orthopaedics, Mark D. Miller, Saunders-Elsevier

Αθλητικές Παθήσεις Κακώσεις Ώμου Source: Review of Orthopaedics, Mark D. Miller, Saunders-Elsevier Αθλητικές Παθήσεις Κακώσεις Ώμου Source: Review of Orthopaedics, Mark D. Miller, Saunders-Elsevier ΤΝΔΡΟΜΟ ΤΠΟΚΡΩΜΙΑΚΗ ΠΡΟΣΡΙΒΗ/ΠΑΘΗΕΙ ΣΡΟΦΙΚΟΤ ΠΕΣΑΛΟΤ (RTC) Επιςκόπηςη Σο ςυνδρομο υποκρωμιακισ προςτριβισ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΙΟ ΣΥΧΝΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ( ΣΜΝ)

ΤΑ ΠΙΟ ΣΥΧΝΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ( ΣΜΝ) ΤΑ ΠΙΟ ΣΥΧΝΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ( ΣΜΝ) Σεξουαλικώσ μεταδιδόμενα νοςήματα ι ςεξουαλικώσ μεταδιδόμενεσ αςθζνειεσ ι αφροδίσια νοσήματα ονομάηονται αςκζνειεσ ι μολφνςεισ οι οποίεσ μεταδίδονται

Διαβάστε περισσότερα

Δεν υπάρχει εκνικι ι γεωγραφικι προτίμθςθ τθσ νόςου.

Δεν υπάρχει εκνικι ι γεωγραφικι προτίμθςθ τθσ νόςου. ΠΟΡΦΥΡΑ HENOCH-SCHOENLEIN Η Πορφφρα Henoch-Schoenlein (HSP) είναι μία κατάςταςθ κατά τθν οποία υπάρχει φλεγμονι ςτα μικρά αγγεία του αίματοσ (τριχοειδι αγγεία). Η φλεγμονι αυτι ονομάηεται αγγειίτιδα και

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά Τα νύλιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά τα ξφλινα! 1. Γιατί τα λζμε ξφλινα πνευςτά; Πνευςτά ονομάηονται τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται μζςα ςε ζνα ςωλινα απ όπου περνάει ο

Διαβάστε περισσότερα

Μθχανολογικό Σχζδιο, από τθ κεωρία ςτο πρακτζο Χριςτοσ Καμποφρθσ, Κων/νοσ Βαταβάλθσ

Μθχανολογικό Σχζδιο, από τθ κεωρία ςτο πρακτζο Χριςτοσ Καμποφρθσ, Κων/νοσ Βαταβάλθσ Λεπτζσ Αξονικζσ γραμμζσ χρθςιμοποιοφνται για να δθλϊςουν τθν φπαρξθ ςυμμετρίασ του αντικειμζνου. Υπενκυμίηουμε ότι οι άξονεσ ςυμμετρίασ χρθςιμοποιοφνται μόνον όταν το ίδιο το εξάρτθμα είναι πραγματικά

Διαβάστε περισσότερα

Μάκθμα 1 Ειςαγωγι ςτθν αναπθρία

Μάκθμα 1 Ειςαγωγι ςτθν αναπθρία Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ Παιδαγωγικό Τμιμα Προςχολικισ Εκπαίδευςθσ Ένταξθ και Αναπθρία: Εκπαιδευτικζσ Προςεγγίςεισ Μάκθμα 1 Ειςαγωγι ςτθν αναπθρία Διδάςκων: Βαςίλθσ Στρογγυλόσ Περιεχόμενο μακιματοσ Ειςαγωγι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ 2013

ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ 2013 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ 2013 ΘΕΜΑ Α Α1. γ Α2. β Α3. α Α4. δ Α5. α ΘΕΜΑ Β Β1. ελ. 123-124 «Η γονιδιακι κεραπεία εφαρμόςτθκε και ειςάγονται πάλι ς αυτόν.» Β2. ελ. 133 «Διαγονιδιακά ονομάηονται

Διαβάστε περισσότερα

S c i e n t i f i c a s s i s t a n c e i n l i f e!

S c i e n t i f i c a s s i s t a n c e i n l i f e! S c i e n t i f i c a s s i s t a n c e i n l i f e! 29 ΪΨΙ O R T H O S P O R T S F I E L D 30 ΚΕ ΣΘΘ Ϊ ΚΤ Π Καταςκευι από βαμβακερό φφαςμα υψθλισ ποιότθτασ. εριηόμενο, αντιαλλεργικό, αντιεφιδρωτικό υλικό.

Διαβάστε περισσότερα

ANIMONDA Η ΠΡΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΑΣΑ Α

ANIMONDA Η ΠΡΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΑΣΑ Α ANIMONDA Η ΠΡΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΑΣΑ Α Η ANIMONDA όλα αυτά τα χρόνια μζςα από τθν πείρα τθσ, τθν επιςτθμονικι τθσ εξειδίκευςθ και με γνϊμονα τισ ιδιαιτερότθτεσ τθσ γάτασ ςτθ διατροφι τθσ,ζχει δθμιουργιςει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙ μέρος Α ΚΟΝΤΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΕ12.04 1 ΚΜ: Κλιματιςτικι μονάδα Ορολογία ΚΚΜ: Κεντρικι κλιματιςτικι μονάδα ΗΚΜ: Ημικεντρικι κλιματιςτικι μονάδα ΤΚΜ: Σοπικι κλιματιςτικι μονάδα Δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Τποτονία ςτθ νεογνικι και βρεφικι θλικία

Τποτονία ςτθ νεογνικι και βρεφικι θλικία Τποτονία ςτθ νεογνικι και βρεφικι θλικία ωτιρθσ Γιουροφκοσ Παιδονευρολόγοσ Πόρτο Χζλι 27.9.2104 Μυϊκόσ τόνοσ Μυϊκόσ τόνοσ είναι θ ιδιότθτα των φυςιολογικϊν μυϊν να εμφανίηουν μια ελαφριά αντίςταςθ ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ςυμπλήρωμα ωσ προσ 1

Παράςταςη ςυμπλήρωμα ωσ προσ 1 Δρ. Χρήστος Ηλιούδης Θζματα διάλεξησ ΣΤ1 Προςθεςη αφαίρεςη ςτο ΣΤ1 2 ή ΣΤ1 Ονομάηουμε ςυμπλιρωμα ωσ προσ μειωμζνθ βάςθ R ενόσ μθ προςθμαςμζνου αρικμοφ Χ = ( Χ θ-1 Χ θ-2... Χ 0 ) R ζναν άλλον αρικμό Χ'

Διαβάστε περισσότερα

Κατανομι των HPV-υπότυπων ςε Χανιά και Ρζκυμνο Κριτθσ

Κατανομι των HPV-υπότυπων ςε Χανιά και Ρζκυμνο Κριτθσ Κατανομι των HPV-υπότυπων ςε Χανιά και Ρζκυμνο Κριτθσ Μπατάκθσ Εμμανουιλ Χθμικόσ, MSc Κλινικισ Χθμείασ του Καποδιςτριακοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνών. Tμιματοσ Χθμείασ του Εκνικοφ και Μπαλαντίνου Ειρινθ Βιολόγοσ,

Διαβάστε περισσότερα

Α. Η ςτυτικι δυςλειτουργία

Α. Η ςτυτικι δυςλειτουργία ΔΙΑΣΑΡΑΧΕ ΕΞΟΤΑΛΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΑΝΔΡΑ Δφο είναι οι κυριότερεσ πακιςεισ που αφοροφν τθ ςεξουαλικι λειτουργία του άνδρα, ανεξάρτθτα από τθν θλικία του: Α) θ ςτυτική δυςλειτουργία Β) Διαταραχζσ εκςπερμάτιςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Φφλλο Εργαςίασ Ονοματεπώνυμο. Παραγωγή και διάδοςη του ήχου Ήχοσ παράγεται όταν τα ςωματίδια κάποιου υλικοφ μζςου αναγκαςκοφν να εκτελζςουν ταλάντωςθ. Για να διαδοκεί ο ιχοσ

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Περίοδοσ εξετάςεων Προςδοκία για αποτζλεςμα ανάλογο των προςπακειϊν μασ και του χρόνου που αφιερϊκθκε Τι είναι ο φόβοσ των εξετάςεων; Ο φόβοσ

Διαβάστε περισσότερα

WARM-UP. Galazoulas Christos Lecturer of Basketball Coaching

WARM-UP. Galazoulas Christos Lecturer of Basketball Coaching WARM-UP Galazoulas Christos Lecturer of Basketball Coaching Η επίδραςθ τθσ προκζρμανςθσ ςτθν απόδοςθ εξετάηεται από τθ δεκαετία του 30 για το αν και πόςο ςυνειςφζρει ςτθ βελτίωςθ τθσ ακλθτικισ απόδοςθσ.

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία, ομιλία και γλώςςα: Πωσ μπορώ να βοηθήςω;

Επικοινωνία, ομιλία και γλώςςα: Πωσ μπορώ να βοηθήςω; Επικοινωνία, ομιλία και γλώςςα: Πωσ μπορώ να βοηθήςω; Μετάφραςθ: Φανι Καραμανϊλθ Εάν ζχετε ζνα μωρό με ςφνδρομο Down ίςωσ θ μζρα που κα μπορεί να μιλιςει να ςασ φαίνεται πολφ μακρινι. Στα πρϊτα ςτάδια

Διαβάστε περισσότερα

ΔC= C - C. Μια γρήγορη επανάληψη. Αρτές λειηοσργίας

ΔC= C - C. Μια γρήγορη επανάληψη. Αρτές λειηοσργίας Αρτές λειηοσργίας Μια γρήγορη επανάληψη Αρχή λειτουργίασ H φυςικι αρχι ςτθν οποία βαςίηεται θ λειτουργία του αιςκθτιρα. (Ειδικότερα, το φυςικό μζγεκοσ ςτο οποίο βαςίηεται ο μετατροπζασ του αιςκθτιρα.)

Διαβάστε περισσότερα

Συν-νοσηρότητες στον Καρδιολογικό Ασθενή: Τι νεώτερο ςτη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Αικατερίνθ Αυγεροποφλου Διευκφντρια ΕΤ

Συν-νοσηρότητες στον Καρδιολογικό Ασθενή: Τι νεώτερο ςτη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Αικατερίνθ Αυγεροποφλου Διευκφντρια ΕΤ Συν-νοσηρότητες στον Καρδιολογικό Ασθενή: Τι νεώτερο ςτη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια Αικατερίνθ Αυγεροποφλου Διευκφντρια ΕΤ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Οι αςκενείσ με καρδιακι ανεπάρκεια λόγω τθσ ςφγχρονθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΕΜΑ Α ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 Α1. - γ. ςφφιλθ Α2. - α. ερυκρόσ μυελόσ των οςτών Α3. - β. εντομοκτόνο Α4. - β. καταναλωτζσ 1θσ τάξθσ Α5. - δ. μία οικογζνεια ΘΕΜΑ Β Β1. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012 ελίδα 1 από 24 ΤΝΟΨΗ ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΩΝ 26% κακζσ εντυπϊςεισ από τθν τθλεφωνικι εξυπθρζτθςθ

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητικζσ Παθήςεισ Κακϊςεισ Γόνατοσ

Αθλητικζσ Παθήςεισ Κακϊςεισ Γόνατοσ Ο Μηνίςκοσ Αθλητικζσ Παθήςεισ Κακϊςεισ Γόνατοσ Επιςκόπηςη: διακρίνεται ςε ζςω και ζξω μθνίςκο, ζχουν ςχιμα θμιςελινου, είναι ινοχόνδρινεσ δομζσ που αποτελοφνται κυρίωσ από κολλαγόνου τφπου Ι. Μόνο το 20-30%

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Βλαχογιαννάκοσ, Γ. Β. Παπακεοδωρίδθσ, Γ.Ν. Νταλζκοσ, Α. Αλεξοποφλου, Χ. Τριάντοσ, Ε. Χολόγκιτασ, Ι. Κοςκίνασ

Ι. Βλαχογιαννάκοσ, Γ. Β. Παπακεοδωρίδθσ, Γ.Ν. Νταλζκοσ, Α. Αλεξοποφλου, Χ. Τριάντοσ, Ε. Χολόγκιτασ, Ι. Κοςκίνασ ΚΑΣΕΤΘΤΝΣΗΡΙΕ ΟΔΗΓΙΕ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΗΠΑΣΟ (ΕΕΜΗ) ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΙΟΤ ΣΗ ΗΠΑΣΙΣΙΔΑ Β ΚΑΣΑ ΣΗ ΧΟΡΗΓΗΗ ΑΝΟΟΚΑΣΑΣΑΛΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Ι. Βλαχογιαννάκοσ, Γ. Β. Παπακεοδωρίδθσ,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΤΠΟΙ. Λζμφωμα (non-hodgkin) Στρωματικοί όγκοι (GIST)

ΙΣΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΤΠΟΙ. Λζμφωμα (non-hodgkin) Στρωματικοί όγκοι (GIST) ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΜΑΧΟΤ Ο καρκίνοσ του ςτομάχου, είναι μια κακοικθσ νόςοσ των κυττάρων του βλεννογόνου του ςτομάχου. Είναι ο 4 οσ ςε ςυχνότθτα καρκίνοσ παγκοςμίωσ και θ 2 θ αιτία κανάτου από καρκίνο (10,4%). Επιδθμιολογικζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Λαπαροσκόπηση. Η υγεία ςασ το αξίζει

Λαπαροσκόπηση. Η υγεία ςασ το αξίζει Λαπαροσκόπηση Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενημερωιείτε ςωςτά και υπεφιυνα Η υγεία ςασ το αξίζει Πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες 1 Πρωτεΐνες Πρωτεΐνεσ : Οι πρωτεΐνεσ είναι ουςίεσ «πρώτθσ» γραμμισ για τουσ οργανιςμοφσ (άρα και για τον άνκρωπο). Σα κφτταρα και οι ιςτοί αποτελοφνται κατά κφριο λόγο από πρωτεΐνεσ. Ο ςθμαντικότεροσ όμωσ

Διαβάστε περισσότερα

Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 ΙΑΝ-ΑΠΡ 2015 ΜΑΛΑΞΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ Σο μυαλό δεν χρηςιμοποιείται πραγματικά εάν δεν πράττει το καλό. A.T.Still Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1

Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 ΙΑΝ-ΑΠΡ 2015 ΜΑΛΑΞΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ Σο μυαλό δεν χρηςιμοποιείται πραγματικά εάν δεν πράττει το καλό. A.T.Still Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 ΙΑΝ-ΑΠΡ 2015 ΜΑΛΑΞΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ Επίςθμο Περιοδικό Όργανο του Ελ.Ι.Μ. Σο μυαλό δεν χρηςιμοποιείται πραγματικά εάν δεν πράττει το καλό. A.T.Still Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΗΜΕΙΩΜΑ ΤΝΣΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΟ ΛΟΝΔΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Τποθέςεων 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΟ ΛΟΝΔΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Τποθέςεων 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΟ ΛΟΝΔΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Τποθέςεων 1 Λονδίνο, Μάρτιος 2014 Μη αλκοολοφχα ποτά: τοιχεία κατανάλωςησ Χυμοί φροφτων: ςτοιχεία κατανάλωςησ (2012) και ειςαγωγών ςτο Ηνωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Ζνα μεγάλο μζροσ του πλθκυςμοφ κυρίωσ μετά τθν θλικία των 40 ετϊν, αναπτφςςει μεταβολικό ςφνδρομο.

Ζνα μεγάλο μζροσ του πλθκυςμοφ κυρίωσ μετά τθν θλικία των 40 ετϊν, αναπτφςςει μεταβολικό ςφνδρομο. Ο Βαςικόσ Τπαίτιοσ πίςω από τθν Χολθςτερίνθ τθν Παχυςαρκία και τθ Χρόνια Κόπωςθ Dr. Δθμιτρθσ Τςουκαλάσ Διδάκτωρ Πανεπιςτθμίου UNI.NA. Federico II Ειδικόσ ςτα Χρόνια Νοςιματα και ςτισ Μεταβολικζσ Διαταραχζσ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματιςμόσ Διδακτζασ Ύλησ Βιολογίασ Γυμναςίου Γ (Πιλοτικά) 2015-2016 Α ΣΕΣΡΑΜΗΝΟ Ενότητα Δραςτηριότητεσ Βαςικζσ Ζννοιεσ Δ/κζσ

Προγραμματιςμόσ Διδακτζασ Ύλησ Βιολογίασ Γυμναςίου Γ (Πιλοτικά) 2015-2016 Α ΣΕΣΡΑΜΗΝΟ Ενότητα Δραςτηριότητεσ Βαςικζσ Ζννοιεσ Δ/κζσ Προγραμματιςμόσ Διδακτζασ Ύλησ Βιολογίασ Γυμναςίου Γ (Πιλοτικά) 2015-2016 Α ΣΕΣΡΑΜΗΝΟ Ενότητα Δραςτηριότητεσ Βαςικζσ Ζννοιεσ Δ/κζσ Γνωριμία Ενότητα 1: Αναζηηώνηαρ ηοςρ Αγνοούμενούρ μαρ... Π/δοι Ειςαγωγικζσ

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Καζάνης Θεόδωρος ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ Δ/νηης Πιζηοποίηζης & Εκπαίδεσζης Δικηύοσ

Καζάνης Θεόδωρος ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ Δ/νηης Πιζηοποίηζης & Εκπαίδεσζης Δικηύοσ Καζάνης Θεόδωρος ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ Δ/νηης Πιζηοποίηζης & Εκπαίδεσζης Δικηύοσ ΚΑΣΑΝΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΕΙΓΜΑΣΟΛΗΠΣΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ ISO 2859 W Z Z W Προδιαγραφι ΕΣΕΜ 0,6 x 0.7 = 0,42 0.6 L Προδιαγραφι

Διαβάστε περισσότερα

4η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Γ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015, ώρα: 10:00-11:00

4η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Γ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015, ώρα: 10:00-11:00 ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ 4η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Γ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015, ώρα: 10:00-11:00 Οδηγίερ: 1) Το εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από 6 ζελίδερ και πεπιλαμβάνει 25 θέμαηα. 2)

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

Φυςιολογία τθσ καρδιάσ και θλεκτροκαρδιογράφθμα

Φυςιολογία τθσ καρδιάσ και θλεκτροκαρδιογράφθμα ΑΣΚΗΣΗ 2 Φυςιολογία τθσ καρδιάσ και θλεκτροκαρδιογράφθμα 1. Ειςαγωγι τθν άςκθςθ αυτι περιγράφεται θ λειτουργία τθσ καρδιάσ ωσ αντλία, το ειδικό ςφςτθμα παραγωγισ και αγωγισ του ερεκίςματοσ που ελζγχει

Διαβάστε περισσότερα

Δζντρα. Δομζσ Δεδομζνων

Δζντρα. Δομζσ Δεδομζνων Δζντρα Δομζσ Δεδομζνων Περιεχόμενα Δζντρα Γενικζσ ζννοιεσ Κόμβοσ ενόσ δζντρου Δυαδικά δζντρα αναηιτθςθσ Αναηιτθςθ Κόμβου Ειςαγωγι ι δθμιουργία κόμβου Δζντρα Γενικζσ ζννοιεσ Οι προθγοφμενεσ δομζσ που εξετάςτθκαν

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Δυνατότθτα κάλυψθσ κερμαντικϊν αναγκϊν ζωσ και 100% (εξαρτάται από τθν τοποκεςία, τθν ςυλλεκτικι επιφάνεια και τθν μάηα νεροφ αποκθκεφςεωσ) βελτιςτοποιθμζνο ςφςτθμα με εγγυθμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66)

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Διδάςκουςα: Αλεξάνδρα Οικονόμου Παρουςίαςη διαλζξεων: Πζτροσ Ροφςςοσ Διάλεξη 1 Ειςαγωγι Αντικείμενο και τρόποσ λειτουργίασ του μακιματοσ Τι είναι επιςτιμθ; Καλωςορίςατε ςτο

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Τα ψθφιακά λογικά κυκλϊματα που μελετιςαμε μζχρι τϊρα ιταν ςυνδυαςτικά κυκλϊματα. Στα ςυνδυαςτικά κυκλϊματα οι ζξοδοι ςε κάκε χρονικι ςτιγμι εξαρτϊνται αποκλειςτικά και μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΛΗΡΟΔΕΡΜΑ. Συχνότθτα

ΣΚΛΗΡΟΔΕΡΜΑ. Συχνότθτα ΣΚΛΗΡΟΔΕΡΜΑ Ο όροσ «ςκλθρόδερμα» είναι ςφνκετθ λζξθ που ςχθματίηεται από το «ςκλθρόσ» και «δζρμα». Το δζρμα γίνεται ςκλθρό, τεντωμζνο και γυαλιςτερό. Υπάρχει μια ποικιλία πακολογικϊν καταςτάςεων, ςτισ

Διαβάστε περισσότερα

Εκνικι Τράπεηα. Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ. Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ

Εκνικι Τράπεηα. Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ. Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ Νοζμβριοσ 2012 Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ 0 1 Σφνοψθ ζρευνασ ςυγκυρίασ για ΜΜΕ από ΕΤΕ 2 Τα 5 Ε και 1 Α για

Διαβάστε περισσότερα

Βαςικοί παράγοντεσ ςτθ δθμιουργία των φόβων μπορεί να είναι: Οι προθγοφμενεσ αρνθτικζσ εμπειρίεσ του παιδιοφ: π.χ. με ζνα ηϊο ι ζνα αντικείμενο.

Βαςικοί παράγοντεσ ςτθ δθμιουργία των φόβων μπορεί να είναι: Οι προθγοφμενεσ αρνθτικζσ εμπειρίεσ του παιδιοφ: π.χ. με ζνα ηϊο ι ζνα αντικείμενο. ΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΦΟΒΟΙ Ο φόβοσ είναι ζνα από τα πιο κοινά ςυναιςκιματα του ανκρϊπου και αποτελεί μια φυςιολογικι αντίδραςθ απζναντι ςε ζναν πραγματικό ι αναμενόμενο κίνδυνο. Στθν ουςία, είναι μια αντίδραςθ

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v )

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v ) Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών (v.1. 0.7) 1 Περίλθψθ Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ Εκτφπωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Ειςαγωγή Τπάρχουν τρία επίπεδα ςτα οποία καλείςτε να αξιολογιςετε το εργαςτιριο D-ID: Νζα κζματα Σεχνολογία Διδακτικι Νέα θέματα Σο εργαςτιριο κα ειςαγάγουν τουσ ςυμμετζχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθοφν, γράφοντασ ςτο τετράδιό ςασ, δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Κυριακίδου, Ψυχολόγος σύμβουλος οικογένειας

Μαρία Κυριακίδου, Ψυχολόγος σύμβουλος οικογένειας Μαρία Κυριακίδου, Ψυχολόγος σύμβουλος οικογένειας Μορφές βίας Παραμζλθςθ(ζλλειψθ φροντίδασ, ςυναιςκθματικισ εγγφτθτασ) ωματικι (φυςικζσ πράξεισ βίασ) Ψυχολογικι (λεκτικι ι ςυναιςκθματικι) εξουαλικι κακοποίθςθ(επιβολι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ. 4η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Δ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015, ώρα: 10:00-11:00

ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ. 4η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Δ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015, ώρα: 10:00-11:00 ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ 4η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Δ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015, ώρα: 10:00-11:00 Οδηγίερ: 1) Το εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από 5 ζελίδερ και πεπιλαμβάνει 25 θέμαηα. 2)

Διαβάστε περισσότερα

τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα

τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα Τα χάλκιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα 1. Γιατί τα λζμε χάλκινα πνευςτά όργανα; Πνευςτά χαρακτθρίηονται όλα τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται από τθν (ανα)πνοι

Διαβάστε περισσότερα

Μακροχρόνια παρακολοφκθςθ αςκενϊν με κάκωςθ νωτιαίου μυελοφ - γιρανςθ

Μακροχρόνια παρακολοφκθςθ αςκενϊν με κάκωςθ νωτιαίου μυελοφ - γιρανςθ Μακροχρόνια παρακολοφκθςθ αςκενϊν με κάκωςθ νωτιαίου μυελοφ - γιρανςθ Φιλομένη Αρμακόλα, θσζίαηρος Μαρκέλλα Σεγρέδοσ, ειδ. θσζίαηρος Κλινική Φσζικής Ιαηρικής και Αποκαηάζηαζης Νοζοκομείο ΚΑΤ Dali, Soft

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Προγράμματα Management Trainees Ένα πεδίο ανηαγφνιζμού για ηα νέα ηαλένηα Οξφσ ανταγωνιςμόσ Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑΜΙΑ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ

ΠΟΣΑΜΙΑ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΑΜΙΑ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ 2 η ΕΝΟΣΗΣΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ Εκτίμηςη ποτάμιασ διάβρωςησ κοπόσ τησ εργαςίασ: Να εκτιμηθεί ποςοτικά η ποτάμια διάβρωςη κατά μήκοσ οκτϊ χειμάρρων ςτη βόρεια Πελοπόννηςο. Να βρεθεί

Διαβάστε περισσότερα

Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου

Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου Ένασ φοιτητήσ έγραψε ςτην αναφορά του το παρακάτω: Κατά τθ γνώμθ μου θ πλθροφορία για τισ επιχειριςεισ λαμβάνει πολφ ςθμαντικό ρόλο. Κατά τθ γνώμθ μου, ο ρόλοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΘΟΝΕ ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΗ (ΟΟΑ) ΕΙΑΓΩΓΗ

ΟΘΟΝΕ ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΗ (ΟΟΑ) ΕΙΑΓΩΓΗ ΟΘΟΝΕ ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΗ (ΟΟΑ) ΕΙΑΓΩΓΗ Η οκόνθ οπτικισ απεικόνιςθσ είναι μια ςοβαρι πθγι προβλθμάτων για τουσ χειριςτζσ Η/Τ. Είναι πθγι αντανακλάςεων του φωτιςμοφ και πολλζσ φορζσ επιβάλλει επίπονεσ κζςεισ

Διαβάστε περισσότερα

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ 1) Δθμιουργία τμθμάτων (ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ, Διαχείριςθ, Διαχείριςθ τμθμάτων) Το πρώτο που πρζπει να κάνουμε ςτο MySchool είναι να δθμιουργιςουμε τα τμιματα που υπάρχουν ςτο

Διαβάστε περισσότερα

Αςφυξία και πνιγμονθ

Αςφυξία και πνιγμονθ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Ηλικιακθ ωριμότητα 0-3 ετϊν: τα περιςςότερα παιδιά κάτω των τριϊν ετϊν δεν μποροφν να αντιλθφκοφν τθν επικινδυνότθτα μιασ πράξθσ ι να κυμθκοφν μια ςυμβουλι για πρόλθψθ ατυχιματοσ. Γι

Διαβάστε περισσότερα

Μετατροπι Αναλογικοφ Σιματοσ ςε Ψθφιακό. Διάλεξθ 10

Μετατροπι Αναλογικοφ Σιματοσ ςε Ψθφιακό. Διάλεξθ 10 Μετατροπι Αναλογικοφ Σιματοσ ςε Ψθφιακό Διάλεξθ 10 Γενικό Σχιμα Μετατροπζασ Αναλογικοφ ςε Ψθφιακό Ψθφιακό Τθλεπικοινωνιακό Κανάλι Μετατροπζασ Ψθφιακοφ ςε Αναλογικό Τα αναλογικά ςιματα μετατρζπονται ςε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ 11 12 (Β - Γ Λυκείου)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ 11 12 (Β - Γ Λυκείου) ΕΠΙΠΕΔΟ 11 12 (Β - Γ Λυκείου) 19 Μαρτίου 2011 10:00-11:15 3 point/μονάδες 1) Στθν πιο κάτω εικόνα πρζπει να υπάρχει αρικμόσ ςε κάκε κουκκίδα ϊςτε το άκροιςμα των αρικμϊν ςτα άκρα κάκε ευκφγραμμου τμιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Μάκθμα 2 Ιατρικό και Κοινωνικό Μοντζλο Διαχείριςθσ των ειδικϊν αναγκϊν

Μάκθμα 2 Ιατρικό και Κοινωνικό Μοντζλο Διαχείριςθσ των ειδικϊν αναγκϊν Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ Παιδαγωγικό Σμιμα Προςχολικισ Εκπαίδευςθσ Ένταξη και Αναπηρία: Εκπαιδευτικζσ Προςεγγίςεισ Μάκθμα 2 Ιατρικό και Κοινωνικό Μοντζλο Διαχείριςθσ των ειδικϊν αναγκϊν Διδάςκων: Βαςίλθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΙΜΟΣΗΣΑ ΜΕΣΑΛΛΩΝ. Τα μζταλλα ζχουν τριπλό ρόλο : Δομικό, λειτουργικό και ρυκμιςτικό.

ΕΙΑΓΩΓΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΙΜΟΣΗΣΑ ΜΕΣΑΛΛΩΝ. Τα μζταλλα ζχουν τριπλό ρόλο : Δομικό, λειτουργικό και ρυκμιςτικό. ΕΙΑΓΩΓΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ Η λιψθ επαρκοφσ ποςότθτασ μετάλλων από τισ τροφζσ, βοθκά ςτθν ρφκμιςθ του οργανικοφ ιςοηυγίου ςε νερό, ςτθν ομαλότερθ διακίνθςθ των κρεπτικϊν ςυςτατικϊν, ςτθν διατιρθςθ τθσ φυςιολογικισ

Διαβάστε περισσότερα

Μάκθμα 6: Άγχοσ ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΤ ΛΟΓΟΤ

Μάκθμα 6: Άγχοσ ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΤ ΛΟΓΟΤ Μάκθμα 6: Άγχοσ ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΤ ΛΟΓΟΤ Σα φοιτθτικά χρόνια είναι ίςωσ τα καλφτερα χρόνια ςτθ ηωι ενόσ ανκρϊπου. Όμωσ, κατά τθ διάρκεια τθσ φοιτθτικισ ηωισ, οι φοιτθτζσ αντιμετωπίηουν ζνα ςοβαρό πολλζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ Βϋ ΓΤΜΝΑΙΟΤ

ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ Βϋ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ Βϋ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΘΕΜΑ: ΝΑΙ ΣΘΝ ΑΚΘΘ, ΟΧΙ ΣΟ ΚΑΠΝΙΜΑ ΤΠΕΤΘΤΝΘ ΚΑΘΘΓΘΣΡΙΑ: ΣΙΑΚΑΡΑ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ 01 Ομάδα PROJECT X Όλγα Κωςτοποφλου Νάςοσ Κοτρώτςιοσ Κωνςταντίνοσ Παναγιωτόπουλοσ Γιοχάννα Χάιηε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα:

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 ο Σετ Ασκήσεων Δομές Δεδομένων - Πίνακες Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα

Δυςκολίεσ ςτθν προςζγγιςθ αςκενϊν με θπατικζσ νόςουσ. Γαρυφαλιά Ν. Βλάχου Πνευμονολόγος Επιμελήτρια Β Γ.Π. Ν. Τρίπολης

Δυςκολίεσ ςτθν προςζγγιςθ αςκενϊν με θπατικζσ νόςουσ. Γαρυφαλιά Ν. Βλάχου Πνευμονολόγος Επιμελήτρια Β Γ.Π. Ν. Τρίπολης Δυςκολίεσ ςτθν προςζγγιςθ αςκενϊν με θπατικζσ νόςουσ Γαρυφαλιά Ν. Βλάχου Πνευμονολόγος Επιμελήτρια Β Γ.Π. Ν. Τρίπολης Θ πνευμονικι φυματίωςθ μπορεί να ςυνυπάρχει με άλλα νοςιματα Πνευμονικά Εξωπνευμονικά

Διαβάστε περισσότερα