«ΣΑ ΤΝΔΡΟΜΑ ΠΟΤ ΑΦΟΡΟΤΝ ΣΟΝ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΤΣΗ (Ε-J)»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΣΑ ΤΝΔΡΟΜΑ ΠΟΤ ΑΦΟΡΟΤΝ ΣΟΝ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΤΣΗ (Ε-J)»"

Transcript

1 ΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ «ΣΑ ΤΝΔΡΟΜΑ ΠΟΤ ΑΦΟΡΟΤΝ ΣΟΝ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΤΣΗ (Ε-J)» πουδάςτριεσ: Δομοφηθ Σταυροφλα, AM.: Τηιόλθ Στεφανία, AM.:11841 Ειςθγθτισ: Κ. Ταφιάδθσ Διονφςθσ Ιωάννινα 2012

2 ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ «Κάκε φορά που γεννιζται ζνα παιδί, ακόμα και αν ζχει ιδιαιτερότθτεσ, παραμζνει ζνα καφμα τθσ φφςθσ!!» ~ 2 ~

3 ΕΤΧΑΡΙΣΙΕ Εκφρϊζουμε τισ θερμϋσ μασ ευχαριςτύεσ, προσ τον κύριο Ταφιϊδη Διονύςη, επιβλϋποντα και καθοδηγητό τησ πτυχιακόσ μασ εργαςύασ. Επύςησ, θα θϋλαμε να ευχαριςτόςουμε τουσ καθηγητϋσ-τριεσ τησ ςχολόσ μασ για τισ γνώςεισ και την πολύτιμη βοόθεια που μασ προςϋφεραν καθ όλη την διϊρκεια των ςπουδών μασ. Τϋλοσ, ϋνα μεγϊλο ευχαριςτώ ςτισ οικογϋνειεσ μασ που εύναι πϊντα δύπλα μασ και μασ ςτηρύζουν. ~ 3 ~

4 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούςα εργαςύα εξετϊζουμε τα ςύνδρομα που υπϊρχουν ςτο βιβλύο του Robert Sphrintzen με τύτλο Syndrome Identification for Speech Language Pathology από το γρϊμμα Ε-J. Σκοπόσ μασ όταν η ςυλλογό νϋων ςτοιχεύων που προϋκυψαν την τελευταύα δεκαετύα και προγενϋςτερα για τα ςύνδρομα αυτϊ, μϋςα από δημοςιευμϋνα ϋγκυρα επιςτημονικϊ ϊρθρα. Τα ςύνδρομα που παρατύθενται ςχετύζονται με διαταραχϋσ φωνόσ, λόγου, αντόχηςησ, ακοόσ, ςύτιςησ και γλωςςικόσ ανϊπτυξησ. Επιπρόςθετα, παραθϋτουμε ςτοιχεύα για την αναγνώριςη των ςυνδρόμων, για το αιτιολογικό τουσ υπόβαθρο, καθώσ επύςησ και για την εξϋλιξη και πρόγνωςη αυτών. Επιπλϋον, ςημαντικϊ εύναι τα ςτοιχεύα που διαφοροποιούν τα ςύνδρομα από ϊλλεσ διαταραχϋσ με ςκοπό την αποφυγό μιασ λανθαςμϋνησ διϊγνωςησ και ωσ εκ τούτου μιασ λανθαςμϋνησ λογοθεραπευτικόσ αντιμετώπιςησ. Τϋλοσ, τα κλινικϊ ςτοιχεύα που επηρεϊζουν τα μϋρη του ςώματοσ, ςυμβϊλλουν ςτην αναγνώριςη του εκϊςτοτε ςυνδρόμου, ςτη διαφοροπούηςη του καθώσ και ςτην κατϊλληλη αντιμετώπιςη του. ~ 4 ~

5 Πίνακας Περιεχομένων ΑΝΣΙ ΠΡΟΛΟΓΟΤ... 2 ΕΤΥΑΡΙΣΙΕ... 3 ΠΕΡΙΛΗΦΗ... 4 ΟΝΟΜΑ: EEC Syndrome... 6 ΟΝΟΜΑ: Ellis van Greveld Syndrome... 9 ΟΝΟΜΑ: Escobar Syndrome ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΝΟΜΑ: Fabry syndrome ΟΝΟΜΑ: Facio cardio renal syndrome ΟΝΟΜΑ: Facioscapulohumeral Muscular Dystrophy ΟΝΟΜΑ: Femoral Hypoplasia Unusual Facies Syndrome ΟΝΟΜΑ: Fetal Alcohol Syndrome ΟΝΟΜΑ: FG Syndrome ΟΝΟΜΑ: Filiform Adhesions and Cleft Lip - Palate ΟΝΟΜΑ: Freeman - Sheldon Syndrome ΟΝΟΜΑ: Frontometaphyseal Dysplasia ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΝΟΜΑ: GAPO Syndrome ΟΝΟΜΑ: Golabi Rosen Syndrome ΟΝΟΜΑ: Goldberg Shprintzen Syndrome ΟΝΟΜΑ: Goltz Syndrome ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΝΟΜΑ: Hajdu - Cheney Syndrome ΟΝΟΜΑ: Hallerman - Streiff Syndrome ΟΝΟΜΑ: Hecht Syndrome ΟΝΟΜΑ: Hemihypertrophy ΟΝΟΜΑ: Herrmann Syndrome ΟΝΟΜΑ: HMC Syndrome ΟΝΟΜΑ: Holoprosencephaly ΟΝΟΜΑ: Homocystinuria ΟΝΟΜΑ: Hunter Syndrome ΟΝΟΜΑ: Hurler Syndrome ΟΝΟΜΑ: Hypochondroplasia ΟΝΟΜΑ: Hypohidrotic (Anhidrotic) Ectodermal Dysplasia ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΝΟΜΑ: Jackson Weiss Syndrome ΟΝΟΜΑ: Johanson Blizzard Syndrome ΟΝΟΜΑ: Johnson McMillin Syndrome ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ~ 5 ~

6 ΟΝΟΜΑ: EEC Syndrome Επίςθσ γνωςτό ωσ : Εκτροδακτυλία(Ectrodactyly), εξωρμικι δυςπλαςία και ςχιςτία (ectodermal dysplasia, and clefting). Η EEC είναι μια εφκολα αναγνωριςμζνθ διαταραχι πολλαπλϊν ανωμαλιϊν λόγω του ςυνδυαςμοφ τθσ ςχιςτίασ, των ανωμαλιϊν των χεριϊν και των ποδιϊν, των οδοντικϊν ανωμαλιϊν και των ανϊμαλων μαλλιϊν. Επειδι όλεσ αυτζσ οι δυςμορφίεσ είναι εφκολο να αναγνωριςτοφν ακόμθ και από τθν περιςταςιακι εξζταςθ. Η EEC είναι ζνα ςφνδρομο όπου οι περιςςότεροι νοςοκομειακοί γιατροί κα είχαν μικρό πρόβλθμα αναγνϊριςθσ. Ωςτόςο τα κλινικά χαρακτθριςτικά του ςυνδρόμου παρουςιάηουν αξιόλογεσ παραλλαγζσ και θ άποψθ πωσ κανζνα ςφμπτωμα δεν αποτελεί υποχρεωτικό εφρθμα κακιςτά αναγκαία τθν προςεκτικι αξιολόγθςθ.( G.Annereν, T. Anderssopn, G,. Lindgren, S. Kjartansson, 1991) Η EEC είναι επίςθσ ζνα από τα διάφορα ςφνδρομα με μικτό τφπο ςχιςτίασ μζςα ςε ζνα γενεαλογικό δζντρο (single pedigree). Με άλλα λόγια, μερικά άτομα ςτθν ίδια οικογζνεια μπορεί να είχαν υπερωιοςχιςτία, ενϊ άλλα να είχαν χειλεοςχιςτία και υπερωιςχςςτία. Oι μικτοφ τφπου ςχιςτίεσ μζςα ςτθν ίδια οικογζνεια εμφανίηονται μόνο ςε ςυνδρομικζσ (syndromic) ςχιςτίεσ. Τπάρχει χαρακτθριςτικι μεταβλθτότθτα τθσ ζκφραςθσ. Αιτιολογία :Αυτοςωματικι κυρίαρχθ κλθρονομικότθτα. Σο γονίδιο ζχει χαρτογραφθκεί ςτο 7q11.2-q21.3. Ο μεταγραφικόσ παράγοντασ p63 ο οποίοσ ρυκμίηει τθν εξωδερμικι, ςτοματοπροςωπικι και γενικότερθ ανάπτυξθ τθσ κεφαλισ, ζχει ςυνδεκεί με μια ομάδα από αυτοςωματικζσ εξωδερμικζσ δυςπλαςίεσ που ςυνδζονται με ςτοματοπροςωπικά ελλείμματα και ανωμαλίεσ άκρων. Μετάλλαξθ ςτο γονίδιο p63 ζχει εμφανιςτεί και ςτο EEC ςφνδρομο. (Yvonne E. Chiu, M.D., Beth A. Drolet, M.D., Kelly J. Duffy, Ph.D., Kristen E. Holland, M.D, 2011 ). Διαταραχζσ Λόγου :Οι αρκρωτικζσ διαςτρεβλϊςεισ είναι κοινζσ ςτο ςφνδρομο λόγω των μεγάλων κενϊν που προκαλοφνται από τα εκ γενετισ ελλείποντα δόντια και τα ανϊμαλα, μικρά και δυςμορφικά δόντια. Η άνω γνακιαία υποπλαςία και θ κακι ςφγκλθςθ των δοντιϊν τφπου ΙΙΙ προκαλοφν επίςθσ τισ πρόςκιεσ υποχρεωτικζσ διαςτρεβλϊςεισ και τθ γλωςςικι εξϊκθςθ. Η υπερωιοςχιςτία ι θ χειλεοςχιςτία και θ υπερωιοςχιςτία μπορεί επίςθσ να οδθγιςουν ςε αρκρωτικά ~ 6 ~

7 αντιςτακμιςτικά μοτίβα. Η εμφάνιςθ βαρθκοΐασ αγωγισ ι νευροαιςκθτιριασ ι ακόμθ και κϊφωςθσ ςτο 13% των περιπτϊςεων, επιφζρει δυςλειτουργίεσ τθσ φωνολογικισ ενθμερότθτασ. (S.E. Clements, T. Techanukul, D. Coman, J.E. Mellerio, J.A. McGrath, 2009 ). Διαταραχζσ ςίτιςθσ :Η πρϊιμθ ςίτιςθ μπορεί να περιπλεχτεί ελάχιςτα από τθν υπερωιοςχιςτία.η απουςία οδοντικισ κορυφογραμμισ τθσ άνω γνάκου δυςχεραίνει τθ διαδικαςία τθσ ςίτιςθσ. ( W.Kuster, F. Majewskι P. Meinecke, 1985 ). Διαταραχζσ Ακοισ :Η αγϊγιμθ απϊλεια ακοισ εμφανίηεται λόγω τθσ υπερωιοςχιςτίασ. Οι περιςταςιακζσ οςταριακζσ (ossicular) ανωμαλίεσ και θ νευροαιςκθτιρια απϊλεια ακοισ ζχουν αναφερκεί, αλλά δεν είναι κοινζσ ςτο ςφνδρομο. Διαταραχζσ φώνθςθσ :Βραχνάδα είναι κοινι. Διαταραχζσ Αντιχθςθσ :Η υπερρινικότθτα μπορεί να εμφανιςτεί λόγω τθσ υπερωιοιςχιςτίασ και τθσ υπερωιοφαρυγγικισ ανεπάρκειασ. Η ατριςία τθσ ρινικισ χοάνθσ ζχει αναφερκεί ωσ ςπάνια εφρεςθ και με αποτζλεςμα τθν υπορινικότθτα. Γλωςςικζσ διαταραχζσ :Η γλωςςικι ανάπτυξθ είναι ςυνικωσ κανονικι, αλλά θ γνωςτικι κακυςτζρθςθ και θ γλωςςικι εξαςκζνιςθ εμφανίηεται ωσ ανωμαλία χαμθλισ ςυχνότθτασ (περίπου ςτο 5 με 10% των περιπτϊςεων). υςτιματα που επθρεάηονται περιςςότερο :Κρανιοπροςωπικό, άκρα, γεννθτικό ουροποιθτικό, κεντρικό νευρικό ςφςτθμα, οφκαλμικό, δερματικό, οδοντικό Κρανιοπροςωπικό :Τπερωιοςχιςτία με / χωρίσ χειλεοςχιςτία (58%), άνω γνακιαία υποπλαςία, ατριςία τθσ ρινικισ χοάνθσ, μικροκεφαλία, υποβλεννογόνια ςχιςτία,( W.Kuster, F. Majewskι, P.Meinecke, 1985). Άκρα: Εκτροδακτυλία(ectrodactyly),ςχιςτία χεριϊν και ποδιϊν, ςυνδακτυλία, ελλείποντα δάκτυλα, βραχυδακτυλία (W.Kuster,F.Majewskι, P. Meinecke, 1985). Γεννθτικό- ουροποιθτικό:νεφρικζσ ανωμαλίεσ, ανωμαλίεσ ουρθτιρων, υδρονζφρωςθ(hydronephrosis),κρυψορχιδία,υποςπαδίαςθ(hypospadia.χαμθλό ςωματικό βάροσ γζννθςθσ και προωρότθτα, μεγάλου βακμοφ επιλθψίεσ, ορκοπρωκτικι δυςπλαςία, υποπλαςία κυμικοφ, μεταςτατικόσ κακοικθσ όγκοσ, (Tuenjai Chuangsuwanich, Prasert ~ 7 ~

8 Sunsaneevithayakul, Kobkun Muangsomboon, Chanin Limwongse, 2005). Κεντρικό νευρικό ςφςτθμα :Γνωςτικι εξαςκζνιςθ. Οφκαλμικό:Ευαιςκθςία ςτο φωσ (φωτοφοβία), κφςτθ του δακρυϊδικοφ αςκοφ δεκρυικιςτίτιδα (dacryocystitis)(87%), απόντα διάςτικτα, φλεγμονι και μόλυνςθ των βλζφαρων, διαβρϊςεισ κερατοειδοφσ και ςτα δφο μάτιa ( W.Kuster, F. Majewskι, P. Meinecke, 1985 ). Δερματικό :Μειωμζνθ εφίδρωςθ, λεπτό δζρμα, πολφ ανοιχτό δζρμα, πολφ ελαφριά εφκραυςτα μαλλιά, αραιά μαλλιά, υποπλαςτικά ι απόντα νφχια(79%), αραιζσ βλεφαρίδεσ και φρφδια (επθρεαςμζνο δζρμα ςτο 87%των περιπτϊςεων), ξθρό-εκηεματϊδεσ δζρμα ςτισ παλάμεσ, ςτουσ αγκϊνεσ και ςτα γόνατα. (S.E. Clements, T. Techanukul, D. Coman, J.E. Mellerio, J.A. McGrath, 2009 ). Οδοντικό :Ελλείποντα δόντια, δυςμορφικά δόντια, λεπτό ςμάλτο. Εξζλιξθ και πρόγνωςθ :Οι ανωμαλίεσ που ςυνδζονται με το ςφνδρομο EEC είναι παροφςεσ ςτθ γζννθςθ και είναι μθ προοδευτικζσ. Η βραχνάδα ςυςχετίηεται με τθ μειωμζνθ εφίδρωςθ(hypohydrosis) και τθν ζλλειψθ λίπανςθσ των φωνθτικϊν χορδϊν. Η άνω γνακιαία υποπλαςία είναι πάντα παροφςα, αλλά γίνεται ςχετικά ςοβαρότερθ κακϊσ θ κάτω γνάκοσ αυξάνεται κατά τθν εφθβεία. Μζχρι τα τελευταία ζτθ τθσ εφθβείασ θ ανεπάρκεια του μζςου του προςϊπου (midface) είναι ςοβαρι. Εν μζρει, υπάρχει ζλλειψθ τθσ κατακόρυφθσ ανάπτυξθσ τθσ γνάκου λόγω του ανεπαρκοφσ φατνιακοφ οςτοφ λόγω τθσ ζλλειψθσ των μικρϊν δοντιϊν με τισ μικρζσ ρίηεσ. ε περιπτϊςεισ χωρίσ γνωςτικι εξαςκζνιςθ, θ πρόγνωςθ είναι καλι. Οι λεκτικζσ διαταραχζσ μπορεί να αντιμετωπιςτοφν όπωσ ςε άλλουσ αςκενείσ με ςχιςτίεσ. Η οδοντοςτοιχία μπορεί να αποκαταςτακεί με τθν προςκετικι ι με μοςχεφματα. Δεν υπάρχει καμία αντζνδειξθ ςτθν χειρουργικι επζμβαςθ τθσ άνω γνάκου τα τελευταία χρόνια τθσ εφθβείασ. Μια εξζταςθ υπζρθχου ςυμβάλλει ςτθν ανίχνευςθ φπαρξθσ ςχιςτίασ χείλουσ και υπερϊασ, ωςτόςο δε μεταβάλλει τθν ζκβαςθ τθσ κφθςθσ. Τισ περιςςότερεσ φορζσ ενδείκνυται για τθ γενετικι ςυμβουλευτικι των οικογενειϊν. ( G.Annereν, T. Anderssopn, G. Lindgren, S. Kjartansson, 1991). Διαφορικι διάγνωςθ ι διαφοροδιάγνωςθ : Η εξωδερμικι δυςπλαςία (ectodermal dysplasia) και θ ςχιςτία εμφανίηονται και ςτο ςφνδρομο AEC και το ςφνδρομο Rapp Hodgkin. Εντοφτοισ, κανζνα από αυτά τα ςφνδρομα δεν παρουςιάηει μείωςθ των δακτφλων ι τθ ςχιςτία των χεριϊν και των ποδιϊν. ~ 8 ~

9 ΟΝΟΜΑ: Ellis van Greveld Syndrome Επίςθσ γνωςτό ωσ : Χονδροεξωδερμικι δυςπλαςία (Chondroectodermal dysplasia), μεςοεξωδερμικι δυςλπαςία(mesoectodermal desplasia). Σο ςφνδρομο Ellis van Creveld είναι μια αυτοχρωμοςωματικι υπολειπόμενθ ςκελετικι δυςπλαςία που χαρακτθρίηεται από τα κοντά άκρα, τα κοντά πλευρά, τθν μεταξονικι πολυδακτυλία, τα δυςπλαςτικά νφχια και τα δόντια που εμφανίηονται ςυχνότερα ςτουσ κατοίκουσ τθσ Ανατολικισ Ρενςυλβανίασ (the Amish). Η πλειοψθφία των περιπτϊςεων ζχει αναφερκεί από το νομό τθσ κομθτείασ Λάνκαςτερ, τθσ Ρενςυλβανία, αλλά το ςφνδρομο εμφανίηεται και ςε άλλεσ εκνικζσ και φυλετικζσ υποομάδεσ. Η κατ' εκτίμθςθ πλθκυςμιακι επικράτθςθ είναι 1: Επίςθσ, ςτα Ηνωμζνα Αραβικά Εμιράτα(UAE), υπολογίηεται ότι το ποςοςτό γεννθτικότθτασ αυτοφ του ςυνδρόμου είναι 5.2/100,000 γεννιςεισ. (Bassam R Ali, Nadia A Akawi, Faris Chedid, Mahmood Bakir, Moghis Ur Rehman, Aiman Rahmani, Lihadh Al-Gazali,2010). Αιτιολογία :Αυτόςωμθ υπολειπόμενθ κλθρονομικότθτα. Σο γονίδιο ζχει χαρτογραφθκεί ςτο 4q16. Πμωσ, ςε περίπου δυο τρίτα των αςκενϊν με EVC ςφνδρομο, μεταλλάξεισ ζχουν βρεκεί και ςτο EVC και ςτο EVC2 γονίδιο να είναι θ υποκείμενθ αιτία του ςυνδρόμου, κακιςτϊντασ τθν μοριακι ετερογζνεια αυτισ τθσ κατάςταςθσ και τθν δυνατότθτα ςυμμετοχισ και άλλων γονιδίου-ων.( Bassam R Ali, Nadia A Akawi, Faris Chedid, Mahmood Bakir, Moghis Ur Rehman, Aiman Rahmani, Lihadh Al- Gazali,2010).Μόνο 25 μεταλλάξεισ ζχουν περιγραφεί ςτο EVC γονίδιο, εκ των οποίων οι 21 μποροφν να κεωρθκοφν άκυρεσ μεταλλάξεισ. Από τισ υπόλοιπεσ τζςςερισ θ μια ιταν p.k302del, και οι άλλεσ τρεισ παρερμθνευμζνεσ μεταλλάξεισ περιελάμβαναν p.s307p, p. R443Q και p.q896h.( Ηakan Ulucan, Davut Gül, Julie C Sapp, John Cockerham, Jennifer J Johnston and Leslie G Biesecker,2008). Διαταραχζσ Λόγου: Η άρκρωςθ μπορεί να διαςτρεβλωκεί από τα μικρά ι ελλείποντα δόντια, τθν πρόωρθ απϊλεια δοντιϊν, και ζνα κοντό χαλινό ςτθ μεςαία γραμμι του άνω χείλουσ. Διαταραχζσ ςίτιςθσ: Η ςίτιςθ δεν είναι διαταραγμζνθ. Διαταραχζσ Ακοισ: Η ακοι είναι φυςιολογικι. Διαταραχζσ φώνθςθσ: Η φωνι είναι φυςιολογικι. ~ 9 ~

10 Διαταραχζσ Αντιχθςθσ: Η αντιχθςθ είναι κανονικι. Γλωςςικζσ διαταραχζσ: Η νοθτικι κακυςτζρθςθ είναι ζνα περιςταςιακό εφρθμα ςτο ςφνδρομο Ellis van Creveld, αλλά ςτουσ νοθτικά φυςιολογικοφσ αςκενείσ, θ γλωςςικι ανάπτυξθ είναι κανονικι. υςτιματα που επθρεάηονται περιςςότερο: μυοςκελετικ, καρδιαγγειακό ουρογεννθτικό,δερματικό, κρανιοπροςωπικό και δόντια Μυοςκελετικό: Γενικά κοντό ανάςτθμα με δυςανάλογα κοντά άκρα, υπολογίηεται ότι κατά μζςο όρο το ενιλικο φψοσ είναι κάτω από 1,52μζτρα και μπορεί να είναι και κάτω από περίπου 1,3 μζτρα. Περιοριςμόσ των αντιβράχιων και του κάτω μζρουσ του ποδιοφ, μεταξονικι πολυδακτυλία(100%), βραχυδακτυλία (brachydactyly), υποπλαςία του κνιμθσ(κνθμιαίο οςτό), υπεξάρκρθμα επιγονατίδοσ(patellar subluxation), βλαιςό γόνατο(genu valgum) (Ahman Morsy, Hiroyuki Tsuchiya, Hidenory Matsubara, Tamon Kabata, KatsuroTomita, 2007).Οςτεοχονδροδυςπλαςία(osteochondrodysplasia), οςφυϊκι λόρδωςθ, τραχφτθτα των οςτϊν (coarseness of bones). (Ahman Morsy, Hiroyuki Tsuchiya, Hidenory Matsubara, Tamon Kabata, Katsuro Tomita, 2007). Καρδιακό: Κολπικι διαφραγματικι ατζλεια, ενιαίοσ κόλποσ (καρδιάσ). Ουρογεννθτικό: Τποςπαδίαςθ(hypospadias). Δερματικό: Τποπλαςτικά νφχια,εξωδερμικι δυςπλαςία (Ahman Morsy, Hiroyuki Tsuchiya, Hidenory Matsubara, Tamon Kabata, Katsuro Tomita, 2007). Κρανιοπροςωπικό και δόντια: Βραχφσ χαλινόσ ςτθ μεςαία γραμμι τθσ άνω γνάκου που προκαλεί μια εγκοπι ςτο άνω χείλοσ (όχι ςχιςτία) και τθν εξάλειψθ τθσ αφλακασ του ςτόματοσ ςτθ μεςαία γραμμι του άνω χείλουσ, εκ γενετισ ελλείποντα δόντια, μικρά δόντια ι/και δυςπλαςτικά δόντια.( Ηakan Ulucan, Davut Gül, Julie C Sapp, John Cockerham, Jennifer J Johnston,Leslie G Biesecker,2008). Εξζλιξθ και Πρόγνωςθ: Οι διαταραχζσ είναι εμφανείσ ςτθ γζννθςθ και αν και μθ προοδευτικζσ, θ ζλλειψθ ανάπτυξθσ των άκρων οδθγεί ςτο κοντό ανάςτθμα που γίνεται χειρότερο με τθν θλικία. Ο βραχφσ χαλινόσ άνω γνάκου μπορεί αντιμετωπιςτεί χειρουργικά και θ οδοντοςτοιχία μπορεί να αποκαταςτακεί προςκετικά ι με μοςχεφματα. Η πρόγνωςθ για τυπικι ομιλία είναι άριςτθ. Επίςθσ, θ πολυδακτυλία ι θ ςυνδακτυλία των άνω άκρων, το βλαιςό γόνατο, οι παραμορφϊςεισ τθσ κοιλοποδίασ(cavus) ι τθσ ςτρεβλοποδίασ(clubfeet) των κάτω άκρων μποροφν να διορκωκοφν με τθν ορκοπεδικι κεραπεία μζςω τθσ χριςθσ ιλιηαροφ ( ilizarov) εξωτερικϊν ~ 10 ~

11 οςτεοςυνκζςεων.( Ahman Morsy, Hiroyuki Tsuchiya, Hidenory Matsubara, Tamon Kabata, Katsuro Tomita, 2007). Διαφορικι διάγνωςθ ι διαφοροδιάγνωςθ: Από άλλα χονδροδυςτροφικά (chondrodystrophies) ςφνδρομα με παρόμοια ςκελετικά ευριματα, όπωσ θ αχονδροπλαςία (achondroplasia) και θ υποπλαςία χόνδρου μαλλιϊν (cartilage hair hypoplasia)είναι ευκρινϊσ διαφορετικά από το ςφνδρομο Ellis van Creveld. Ειδικότερα, θ εμφάνιςθ του προςϊπου ςτο ςφνδρομο Ellis van Creveld είναι κανονικι όπωσ είναι και το μζγεκοσ του κεφαλιοφ. ~ 11 ~

12 ΟΝΟΜΑ: Escobar Syndrome Επίςθσ γνωςτό ωσ : φνδρομο πτερυγίου (pterygium syndrome), ςφνδρομο πολλαπλοφ πτερυγίου(multiple pterygium syndrome), ςφνδρομο πτερυγίου colli (pterygium colli syndrome). Σο ςφνδρομο Escobar περιλαμβάνει μια ομάδα πολλαπλϊν ςφμφυτων(εκ γενετισ) διαταραχϊν ανωμαλίασ που χαρακτθρίηονται από πτερφγια (webbing) του λαιμοφ, των αγκϊνων, ι/ και των γονάτων και των αρκρωτικϊν ςυςπάςεων (αρκρωκφρτωςθ arthrogryposis) Τπάρχει κάποια ςφγχυςθ ςτθν ονομαςία αυτοφ του ςυνδρόμου, και πικανϊσ ζνασ αρικμόσ διαφορετικϊν πολλαπλϊν διαταραχϊν ανωμαλίασ ζχουν βρεκεί κάτω από τθν ετικζτα του " ςυνδρόμου του πολλαπλοφ πτερυγίου (multiple pterygium syndrome)". Εδϊ κα προτιμιςουμε τον όρο ςφνδρομο Escobar από τον Victor Escobar που παρουςίαςε τθ λεπτομερι ςκιαγράφθςθ του ςυνδρόμου πριν το Η χριςθ του όρου ςφνδρομο πτερυγίου (pterygium syndrome), ςφνδρομο πολλαπλοφ πτερυγίου (multiple pterygium syndrome), ι ςφνδρομο πτερυγίου colli (pterygium colli syndrome) μπορεί να είναι κάπωσ ςυγχεόμενα ςε ςχζςθ με άλλα ςφνδρομα, ςυμπεριλαμβανομζνου του ςυνδρόμου popliteal pterygium. Εντοφτοισ το ςφνδρομο Escobar είναι ευδιάκριτο από το ςφνδρομο popliteal pterygium(πτερφγιο ςτο πίςω μζρουσ του γόνατου). Αιτιολογία :Αυτόςωμθ υπολειπόμενθ κλθρονομικι αςκζνεια. Σο γονίδιο δεν ζχει χαρτογραφθκεί ι προςδιοριςτεί. Σφμφωνα με ζρευνεσ ζνασ πακογενετικόσ μθχανιςμόσ ι κάποια νευρομυικι διαταραχι μπορεί να είναι υπζυκυνθ για τθν μειωμζνθ κινθτικότθτα του εμβρφου. Πντασ οι αςκενείσ, μζςω των οποίων ζγινε θ ζρευνα, υποτονικοί μετά τον τοκετό υποδείκνυαν ζτςι περιοριςμζνθ ενδομιτρια κινθτικότθτα. (Stephanie Spranger, Matthias Spranger, Hans-Michael Meinck, and Gholamali Tariverdian,1995). Διαταραχζσ Λόγου :Η άρκρωςθ είναι εξαςκενιςμζνθ από ζνα ςυνδυαςμό διαφόρων παραγόντων. Τπάρχει ςυνικωσ ςοβαρι μικρογνακία με περιοριςμζνο ςτοματικό άνοιγμα και περιοριςμό τθσ κάτω γνακιαίασ ζκταςθσ τθσ κίνθςθσ. Η υπερωιοςχιςτία με ι χωρίσ τθ χειλεοςχιςτία μπορεί να προςκζςει τα αρκρωτικά αντιςτακμιςτικά μοτίβα. Πιο κοινι είναι θ ςοβαρι οπίςκια τοποκζτθςθ τθσ γλϊςςασ που ςχετίηεται με τθν περιοριςμζνθ κίνθςθ τθσ κάτω γνάκου. ~ 12 ~

13 Διαταραχζσ ςίτιςθσ :Η πρϊιμθ ςίτιςθ εξαςκενεί ςυχνά από τθν παρεμπόδιςθ των αεραγωγϊν οδϊν και τθ γλωςςόπτωςθ(glossoptosis). Διαταραχζσ Ακοισ :Η αγϊγιμθ απϊλεια ακοισ είναι κοινι. Διαταραχζσ φώνθςθσ :Διαταραχζσ φϊνθςθσ δεν ζχουν αναφερκεί ι παρατθρθκεί. Διαταραχζσ Αντιχθςθσ :Και οι ςτοματικζσ και οι ρινικζσ διαταραχζσ αντιχθςθσ μπορεί να εμφανιςτοφν. Η υπερινικότθτα εμφανίηεται λόγω τθσ υπερωιοςχιςτίασ. Σθν ςτοματικι αντιχθςθ εξαςκενεί από τθ οπίςκια κζςθ τθσ κάτω γνάκου και τθσ γλϊςςασ προκαλϊντασ μια ςοβαρά καλυμμζνθ ςτοματικι αντιχθςθ και μπορεί να προκαλζςει τθν κατεφκυνςθ τθσ αντιχθςθσ μζςω τθσ ρινικισ κοιλότθτασ λόγω του περιοριςμζνου ςτοματικοφ ανοίγματοσ. Γλωςςικζσ διαταραχζσ :Η γλωςςικι ανάπτυξθ είναι φυςιολογικι. υςτιματα που επθρεάηονται περιςςότερο: κρανιοπροςωπικό μυοςκελετικό, γεννθτικό,καρδιoπνευμονικό, και γαςτρεντερικό: Κρανιοπροςωπικό: Μικρογνακία, υπερωιοςχιςτία με/χωρίσ χειλεοςχιςτία, περιοριςμζνο ςτοματικό άνοιγμα, χαμθλι οπίςκια γραμμι μαλλιϊν, προσ τα κάτω κλιςθ των βλεφαρικϊν ςχιςμϊν, προσ τα κάτω γυριςμζνοι ςτοματικοί ςφνδεςμοι. Μυοςκελετικό :Πολλαπλά πτερφγια (pterygia), ςυμπεριλαμβανομζνου του λαιμοφ, του διαςτιματοσ ςτο πίςω μζροσ του γόνατου, των αγκϊνων, των ςπονδυλικϊν ενϊςεων, κυφοςκολίωςθ (kyphoscoliosis), τροπιοειδισ κϊρακασ (carinatum), υποπλαςία μυϊν. Κοντό ανάςτθμα. οβαρζσ ςυςπάςεισ των δάχτυλων των χεριϊν και των ποδιϊν. Πολλαπλζσ αρκρωτικζσ ςυςπάςεισ (joint contractures), ςυνδακτυλία. Επίςθσ, ςε μια ζρευνα που ζγινε διαπιςτϊκθκε ςε δυο αδερφζσ με ςφνδρομο Escobar ότι είχαν ςοβαρι μυικι ατροφία με ςυμπτϊματα μυοπάκειασ. (Stephanie Spranger, Matthias Spranger, Hans-Michael Meinck, and Gholamali Tariverdian,1995). Επιπλζον, ζχει παρατθρθκεί ζνασ κάκετοσ αςτράγαλοσ(vertical talus) και ςυγγενισ λορδοςκολίωςθ (lordoscoliosis).τζλοσ, διμερισ παραμορφϊςεισ του ποδιοφ παρατθρικθκαν με ςτρεβλοποδία και rockerbottom δυςμορφία του ποδιοφ.(christopher C. Dodson, MD& Oheneba Boachie- Adjei, MD,2005). Γεννθτικό:Κρυψορχιδία, μικρά αρςενικά γεννθτικά όργανα, απουςία των χειλιϊν του αιδοίου, μικρι κλειτορίδα, υποπλαςτικζσ κθλζσ ςτα ~ 13 ~

14 κορίτςια.(stephanie Spranger, Matthias Spranger, Hans-Michael Meinck, and Gholamali Tariverdian,1995). Καρδιοπνευμονικό :Πνευμονικόσ περιοριςμόσ, διεςταλμζνθ αορτικι ρίηα(ι διαςτολι τθσ αρτθριακισ ρίηασ), μικρι καρδιά. Γαςτροεντερικό :Κοντό προσ τα πάνω μεγάλο ζντερο, αποφςα ςκωλθκοειδισ απόφυςθ. (appendix). Εξελιξθ και Πρόγνωςθ :Οι ςυςπάςεισ είναι παροφςεσ από τθν γζννθςθ, αλλά γίνονται ςταδιακά χειρότερεσ με τθν ανάπτυξθ. Ακολουκεί θ αποδυνάμωςθ των μυϊν. Σα πτερφγια (pterygia) δεν μποροφν να αφαιρεκοφν χειρουργικά επειδι τα ηωτικισ ςθμαςίασ νεφρα και θ αγγείωςθ των οργάνων(vasculature) είναι ενςωματωμζνα μζςα τουσ. Η ςτοματικι διαχείριςθ είναι επίςθσ δφςκολθ λόγω του επίμονου οπίςκιου τραβιγματοσ από τα πτερφγια (pterygia) colli. Ωςτόςο, ςε μία περίπτωςθ ενόσ κοριτςιοφ που περιγράφτθκε ζχοντασ ςφνδρομο Escobar με κωρακικι κφφωςθ και κωρακικι λόρδωςθ με ςυνδυαςμό εκτεταμζνθσ ςυμπίεςθσ των πνευμόνων και μειωμζνθ απόςταςθ μεταξφ του ςτζρνου και τθσ ςπονδυλικισ ςτιλθσ ζγινε χειρουργικι επζμβαςθ ςε θλικία 18 χρονϊν και ςτζφκθκε με επιτυχία.(christopher C. Dodson, MD& Oheneba Boachie- Adjei, MD,2005). Διαφορικι διάγνωςθ ι διαφοροδιάγνωςθ :Σα πολλαπλά πτερφγια (pterygia) είναι επίςθσ κοινά ςτο ςφνδρομο popliteal pterygium, αλλά δεν εμφανίηονται ςτο πάνω μζροσ του ςϊματοσ. Σο ςφνδρομο Noonan και το ςφνδρομο Turner ζχουν τα πτερφγια (pterygia) colli, αλλά οι καρδιακζσ και οι ενδοκρινείσ διαταραχζσ διακρίνουν αυτά τα ςφνδρομα από το ςφνδρομο Escobar. ~ 14 ~

15 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ E Buss, PW., Hughes, HE. and Clarke, A. (1995). «Twenty-four cases of the EEC syndrome: clinical presentation and management». Journal of Medical Genetics., Vol 32, Cahuana, A., Palma, C., Gonzales, W., Gean, E. (2004). «Oral manifestations in Ellis-van Creveld syndrome: report of five cases». Pediatric dentistry., 26(3): Chen, H., Chang, C.-H., Misra, R. P., Peters, H. A., Grijalva, N. S., Opitz, J. M. (1980). «Multiple pterygium syndrome». Am. J. Med. Genet., 7: Goldblatt, J., Minutillo, C., Pemberton, P. J., Hurst, J. (1992). «Ellis-van Creveld syndrome in a Western Australian Aboriginal community: postaxial polydactyly as a heterozygous manifestation?». Med. J. Aust., 157: Maas, SM., de Jong, TP., Buss, P., Hennekam, RC. (1996). «EEC syndrome and genitourinary anomalies: an update». American journal of medical genetics., 14;63(3): McKusick, V. A., Egeland, J. A., Eldridge, R., Krusen, D. E. (1964). «Dwarfism in the Amish. I. The Ellis-van Creveld syndrome». Bull. Johns Hopkins Hosp., 115: Morgan, N. V., Brueton, L. A., Cox, P., Greally, M. T., Tolmie, J., Pasha, S., Aligianis, I. A., van Bokhoven, H., Marton, T., Al-Gazali, L., Morton, J. E. V., Oley, C., Johnson, C. A., Trembath, R. C., Brunner, H. G., Maher, E. R. (2006). «Mutations in the embryonal subunit of the acetylcholine receptor (CHRNG) cause lethal and Escobar variants of multiple pterygium syndrome». Am. J. Hum. Genet., 79: Roelfsema, NM., Cobben, JM. (1996). «The EEC syndrome: a literature study». Clinical dysmorphology., 5(2): Ruiz-Perez, V. L., Ide, S. E., Strom, T. M., Lorenz, B., Wilson, D., Woods, K., King, L., Francomano, C., Freisinger, P., Spranger, S., Marino, B., Dallapiccola, B., Wright, M., Meitinger, T., Polymeropoulos, M. H., Goodship, J. (2000). «Mutations in a new gene in Ellis-van Creveld ~ 15 ~

16 syndrome and Weyers acrodental dysostosis». Nature Genet. 24: , Shalev, S. A., Spiegel, R., Hall, J. G. (2005). «A syndrome characterized by contractures and pterygia of upper body associated with umbilical hernia, short stature, and distinctive face in an Arabic family». Am. J. Med. Genet., 138A: G. Anneren, T. Andersson, G. Lindgren, S. Kjartansson. (1991). «Ectrodactyly-ectodermal dysplasia clefting syndrome (EEC): the clinical variation and prenatal diagnosis.» Clinical Genetics., 40: Yvonne E. Chiu, M.D., Beth A. Drolet, M.D., Kelly J. Duffy, Ph.D., Kristen E. Holland, M.D. (2011). «A Case of Ankyloblepharon, Ectodermal Dysplasia, and Cleft Lip Palate Syndrome with Ectrodactyly: Are the p63 Syndromes Distinct After All?». Pediatric Dermatology, Vol. 28 No S.E. Clements, T. Techanukul, D. Coman, J.E. Mellerio and J.A. McGrath. (2009). «Molecular basis of EEC (ectrodactyly, ectodermal dysplasia, clefting) syndrome: five new mutations in the DNA-binding domain of the TP63 gene and genotype-phenotype correlation». British Journal of Dermatology. W. Kuster, F. Majewski, P. Meinecke. (1985). «EEC syndrome without ectrodactyly?». Clinical Genetics, 28: 13&135. Tuenjai Chuangsuwanich, Prasert Sunsaneevithayakul, Kobkun Muangsomboon, Chanin Limwongse. (2005). «Ectrodactyly-ectodermal dysplasia-clefting (EEC) syndrome presenting with a large nephrogenic cyst, severe oligohydramnios and hydrops fetalis: a case report and review of the literature». Prenat Diagn., 25: Ahmad Morsy, Hiroyuki Tsuchiya, Hidenori Matsubara, Tamon Kabata, Katsuro Tomita. ( 2007). «Ilizarov deformity correction of the lower limbs in Ellis-van Creveld syndrome». Journal of Orthopaedic Science, 12: Bassam R Ali, Nadia A Akawi, Faris Chedid, Mahmood Bakir, Moghis Ur Rehman, Aiman Rahmani, Lihadh Al-Gazali. (2010). «Molecular and clinical ~ 16 ~

17 analysis of Ellis-van Creveld syndrome in the united arab emirates». BMC Medical Genetics, 11:33. Ηakan Ulucan, Davut Gül, Julie C Sapp, John Cockerham, Jennifer J Johnston, Leslie G Biesecker. (2008).«Extending the spectrum of Ellis van Creveld syndrome: a large family with a mild mutation in the EVC gene». BMC Medical Genetics, 9:92. Stephanie Spranger, Matthias Spranger, Hans-Michael Meinck, Gholamali Tariverdian.(1995). «Two Sisters With Escobar Syndrome». American Journal of Medical Genetics, 57: Christopher C. Dodson, MD& Oheneba Boachie- Adjei, MD. (2005). «Εscobar syndrome (multiple pterygium syndrome) associated with thoracic kyphoscoliosis, lordoscoliosis, and severe restrictive lung disease: a case report». HSSJ, 1: ~ 17 ~

18 ΟΝΟΜΑ: Fabry syndrome Επίςθσ γνωςτό ωσ : Αςκζνεια Fabry, αςκζνεια Aderson-Fabry, κλθρονομικι δυςτροφθ λιπίδωςθ (hereditary dystopic lipidosis). Σο ςφνδρομο Fabry ζχει αναγνωριςτεί κλινικά για πάνω από 100 χρόνια και είναι πλζον κατανοθτό ότι πρόκειται για μία γενετικι ανικανότθτα να διαςπάςουν τα γλυκολιπίδια (glycolipids) ζτςι ϊςτε να αποκθκευτοφν ςε διάφορουσ ιςτοφσ του ςϊματοσ, ειδικότερα ςτα λυςοςϊματα (lysosomes) του δζρματοσ, του κερατοειδι χιτϊνα και των μαλακϊν μυϊν. Εμφανίηεται θ ανάπτυξθ κακοθκϊν οηιδίων (dark nodular) γνωςτό και ςαν αγγειεκταςία του δζρματοσ, και ειδικότερα ςτα γενετικά όργανα, ςτα γόνατα, ςτθ περιοχι του ομφαλοφ, ςτουσ γλουτοφσ και ςτου βλεννογόνουσ μφσ. Επίςθσ, είναι πλζον γνωςτό, ςε ςχζςθ με το παρελκόν, ότι και οι γυναίκεσ ετεροηυγότεσ μποροφν να επθρεαςτοφν ςοβαρά με τθν νόςο fabry, αν και θ εξζλιξθ τθσ νόςου ςε οργανικι ανεπάρκεια εμφανίηεται αργότερα ςτθν ηωι τουσ και θ ςοβαρότθτα των ςυμπτωμάτων τείνει να είναι πιο μεταβλθτι από ότι ςτα αρςενικά. Τζλοσ, ςθμαντικά κλινικά ςυμπτϊματα δείχνουν ότι τα ετερόηυγα κυλθκά πρζπει να κεωρθκοφν ωσ αςκενείσ και όχι ωσ φορείσ τθσ νόςου fabry. ( A. Mehta, R. Ricci, U. Widmer, F. Dehout, A. Garcia de Lorenzo, C. Kampmann,A. Linhart, G. Sunder-Plassmann, M. Ries, M. Beck, 2004). Αιτιολογία : Φυλοςφνδετθ. Σο γονίδιο ζχει εντοπιςτεί ςτο Χ-q22. Σο γονίδιο ζχει κλονοποιθκεί και χαρακτθρίηεται GLA και ξζρουμε ότι είναι κατά προςζγγιςθ 12 κιλοβάςεισ (kilobases) ςε μικοσ. Η νόςοσ fabry προκαλείται από από φυλοςφνδετθ ενδογενι διαταραχι των γλυκοςφιγγολιπιδίων που απορρζουν από τθν ελλειμματικι δραςτθριότθτα τθσ a- γαλαχτοςιδάςθσ Α, οδθγϊντασ ςτθν ςυςςϊρευςθ ςφαιροτριαοηυλοκεραμιδίου (Gb3) και άλλων ςφιγγολιπιδίων ςε διάφορα όργανα. ( O.Lidove, M.-P. Chauveheid, C. Caillaud, R. Froissart, L. Benoist,S. Alamowitch, S. Doan,R. Szalat, N. Baumann,J.-F. Alexandra, P. Lavalle e, I. Klein, F. Vuillemet, F. Sedel,K. Sacre, Y.Samson, E. Roullet, T. Papo, 2009). Διαταραχζσ Λόγου :Η αποκικευςθ γλυκολιπιδίων (glycolipids) ςτα χείλθ και ςτον βλεννογόνο του ςτόματοσ μπορεί να επθρεάςει τθ κζςθ των αρκρωτϊν. Διαταραχζσ ςίτιςθσ : Η πρϊιμθ διατροφι είναι φυςιολογικι. Η ςίτιςθ αργότερα μπορεί να παρουςιάςει προβλιματα ακολουκοφμενα από ~ 18 ~

19 εγκεφαλικά επειςόδια ι βλάβεσ που ζχουν ςαν ςυνζπεια τθ δυςφαγία. Η ςίτιςθ μπορεί ακόμα να επθρεαςτεί από φραγι τθσ αναπνευςτικισ οδοφ προκαλοφμενθ κατά τθ κατάποςθ από τθ άνω και κάτω βλεννογόνο επζνδυςθ του αεραγωγοφ οδοφ. Η χρόνια διάρροια, θ ναυτία και οι εμετοί είναι ςυχνοί και ενδεχομζνωσ να διακόπτουν τισ φυςιολογικζσ διατροφικζσ ςυνικειεσ. Διαταραχζσ Ακοισ :Η υψθλισ ςυχνότθτασ νευροαιςκθτιρια απϊλεια είναι κοινι, ςυνοδευμζνθ από τθν ελάττωςθ τθσ αικουςιαίασ λειτουργίασ, εμβοζσ.(a. Mehta, R. Ricci, U. Widmer, F. Dehout, A. Garcia de Lorenzo, C. Kampmann,A. Linhart, G. Sunder-Plassmann, M. Ries, M. Beck, 2004). Διαταραχζσ φώνθςθσ :Η φωνι ςτα πρϊτα χρόνια παρουςιάηεται φυςιολογικι, αλλά ςταδιακά γίνεται βραχνι λόγω τθσ αποκικευςθσ γλυκολιπιδίων (glycolipids) ςτο βλεννογόνο του φάρυγγα. Διαταραχζσ Αντιχθςθσ :Η αντιχθςθ μπορεί να γίνει υπορινικι που οφείλεται ςε νεοπλαςίεσ και ςε πριξιμο τθσ μφτθσ ι του βλεννογόνου του ρινοφάρυγγικα. Γλωςςικζσ διαταραχζσ :Η γλωςςικι ανάπτυξθ παρουςιάηεται ςυνικωσ φυςιολογικι αλλά αργότερα τα εγκεφαλικά επειςόδια μπορεί να ζχουν ςαν αποτζλεςμα τθν αφαςία. υςτιματα που επθρεάηονται περιςςότερο : καρδιακό,νευρικό, νεφρικό, οφκαλμικό, δερματικό, γαςτρεντερικό ςφςτθμα. Καρδιακό φςτθμα : τθκάγχθ (angina), ECG ανωμαλίεσ, διαφραγματικζσ υπερτροφίεσ, αρρυκμίεσ και δφςπνοια(a. Mehta, R. Ricci, U. Widmer, F. Dehout, A. Garcia de Lorenzo, C. Kampmann,A. Linhart, G. Sunder-Plassmann, M. Ries, M. Beck, 2004). Νευρικό φςτθμα : Χρόνια ακροπαραιςκθςία, παροξυςμοί, εγκεφαλικά επειςόδια, χρόνιοι πονοκζφαλοι, ηάλθ, θμιπλθγία, πάρεςθ των εγκεφαλικϊν νεφρων,δυςλειτουργία του αυτόνομου ςυςτιματοσ, φλεγμονι του κεντρικοφ νευρικοφ ςυςτιματοσ- μθνιγγίτιδα (O.Lidove, M.-P. Chauveheid, C. Caillaud, R. Froissart, L. Benoist,S. Alamowitch, S. Doan,R. Szalat, N. Baumann,J.-F. Alexandra, P. Lavalle e, I. Klein, F. Vuillemet, F. Sedel,K. Sacre, Y.Samson, E. Roullet, T. Papo, 2009). Νεφρικό : Νεφρικι ανεπάρκεια. Οφκαλμικό : Επιφανειακι κερατοειδισ κολότθτα, αγγειακι κάκωςθ του πυκμζνα του οφκαλμοφ. ~ 19 ~

20 Δζρματικό : Ανάπτυξθ αγγειεκταςίασ ( κακοικεισ οηϊδθσ μϊλωπεσ ), μϊλωπεσ και πρθξίματα των βλεννωδϊν μεμβρανϊν. Γαςτρεντερικό: κοιλιακό άλγοσ και διάρρεια(a. Mehta, R. Ricci, U. Widmer, F. Dehout, A. Garcia de Lorenzo, C. Kampmann,A. Linhart, G. Sunder-Plassmann, M. Ries, M. Beck, 2004). Εξζλιξθ και πρόγνωςθ :Οι μϊλωπεσ ςτο δζρμα είναι το πρϊτο ςφμπτωμα που εμφανίηεται ςε μετζπειτα ςτάδια τθσ παιδικισ θλικίασ, ςυνικωσ μετά τθν θλικία των 10 χρόνων και ςτθ ςυνζχεια γίνονται προοδευτικά πολυάρικμα. Σο πιο ςοβαρό ςφμπτωμα του ςυνδρόμου είναι ο χρόνιοσ και απείκαρχοσ καυςϊδθσ (burning) πόνοσ που αρχίηει ςτθ παιδικι θλικία και μπορεί να αυξθκεί με τθν εξωτερικι αλλαγι τθσ κερμοκραςίασ, τθν άςκθςθ, ι κάποια εμπφρετθ αςκζνεια. Αυτοί οι πόνοι μποροφν ακόμα να να αρχίςουν ςτθν παιδικι θλικία. Η νεφρικι ανεπάρκεια εμφανίηεται κατά κάποιο τρόπο αργότερα και είναι εξελικτικι. Η διάρκεια ηωισ είναι τυπικά μικρι, με μζςο όρο περίπου τα 45 χρόνια. Η διαταραχι είναι εξελικτικοφ τφπου και ςυνδζεται με πρωτοπακζσ μεταβολικό λάκοσ. Η μακροπρόκεςμθ πρόγνωςθ είναι πτωχι. Η νόςοσ fabry μπορεί να αντεμετωπιςτεί με τθν κεραπεία ενηυμικισ υποκατάςταςθσ (ERT).( M Elleder,2003). Διαφορικι διάγνωςθ ι διαφοροδιάγνωςθ :φνδρομα με πολλαπλοφσ μϊλωπεσ ςτο δζρμα ςυμπεριλαμβανομζνου του ςυνδρόμου των πολλαπλϊν πανάδων ( multiple lentigines syndrome ςφνδρομο Leopard), του ςυνδρόμου των βαςικϊν κυτταρικϊν κθλίδων (ελιά) (basal cell nevus syndrome), και του ςυνδρόμου Peutz-Jeghers. Οι μϊλωπεσ ςε αυτά τα ςφνδρομα διαφζρουν ποιοτικά από ότι ςτο ςφνδρομο Fabry, και διαχωρίηεται εφκολα με ςτενι εξζταςθ. ~ 20 ~

13 ο ΕΣΗΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΜΠΟΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΗ ΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΙΑ, ΗΠΑΣΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΣΡΟΦΗ

13 ο ΕΣΗΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΜΠΟΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΗ ΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΙΑ, ΗΠΑΣΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΣΡΟΦΗ 13 ο ΕΣΗΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΜΠΟΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΗ ΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΙΑ, ΗΠΑΣΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΗ ΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΙΑ: «Νεότερα Δεδομζνα για την Βελτίωςη τησ Πρόγνωςησ των Παθήςεων» ΑΘΗΝΑ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Υπουργείο Υγείασ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Strategic Plan Rare.2Aug ΔΛΟΚΩΣΕΛΣ ΟΛΩΝ_ΒΑΣΟΣ_0.doc Λευκωςία, Μάρτιοσ 2012 Strategic Plan Rare Diseases 30 8 2012 τελικό ςελίδα 1 από 76 Η ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητικζσ Παθήςεισ Κακϊςεισ Γόνατοσ

Αθλητικζσ Παθήςεισ Κακϊςεισ Γόνατοσ Ο Μηνίςκοσ Αθλητικζσ Παθήςεισ Κακϊςεισ Γόνατοσ Επιςκόπηςη: διακρίνεται ςε ζςω και ζξω μθνίςκο, ζχουν ςχιμα θμιςελινου, είναι ινοχόνδρινεσ δομζσ που αποτελοφνται κυρίωσ από κολλαγόνου τφπου Ι. Μόνο το 20-30%

Διαβάστε περισσότερα

2 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ. Όροι Χρήςησ

2 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ. Όροι Χρήςησ Χορήγηςη οξυγόνου με ςυςκευέσ χαμηλήσ και υψηλήσ ροήσ 4θ Τγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ. ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition]

ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ. ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition] Τ.Ε.Λ. ΘΡΕΛΟΥ ΣΧΟΛΘ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΛΑΣ & ΡΟΝΟΛΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΟΚΕΑΡΕΛΑΣ ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition] ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ TON ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ (C-D)

ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ TON ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ (C-D) ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ TON ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ (C-D) Σπουδάστριες: Γιαιλατζόγλου Βιργινία Α.Μ. 12866 Κόβε Ουρανία Α.Μ. 11865 Εισηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΧΟΛΘ ΕΠΙΣΘΜΩΝ ΤΓΕΙΑ-ΣΜΘΜΑ ΙΑΣΡΙΚΘ. ΠΜ ςτισ ΒΑΙΚΕ ΙΑΣΡΙΚΕ ΕΠΙΣΘΜΕ ΕΡΓΑΣΘΡΙΟ ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΑ-ΑΙΜΟΔΟΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΧΟΛΘ ΕΠΙΣΘΜΩΝ ΤΓΕΙΑ-ΣΜΘΜΑ ΙΑΣΡΙΚΘ. ΠΜ ςτισ ΒΑΙΚΕ ΙΑΣΡΙΚΕ ΕΠΙΣΘΜΕ ΕΡΓΑΣΘΡΙΟ ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΑ-ΑΙΜΟΔΟΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΧΟΛΘ ΕΠΙΣΘΜΩΝ ΤΓΕΙΑ-ΣΜΘΜΑ ΙΑΣΡΙΚΘ ΠΜ ςτισ ΒΑΙΚΕ ΙΑΣΡΙΚΕ ΕΠΙΣΘΜΕ ΕΡΓΑΣΘΡΙΟ ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΑ-ΑΙΜΟΔΟΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ «Μελζτθ τθσ ςυςτθματικισ ανοςοτροποποίθςθσ που προκαλεί θ εφαρμογι του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΟΦΗ ΚΑΙ ΚΑΚΙΝΟΣ. Συμβουλευτικόσ οδθγόσ ΡΕΛΕΧΟΜΕΝΑ ΔΑΤΟΦΘ ΚΑΛ ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΚΑΚΛΝΟΥ... 4. Μακροκρεπτικά και μικροκρεπτικά ςυςτατικά...

ΔΙΑΤΟΦΗ ΚΑΙ ΚΑΚΙΝΟΣ. Συμβουλευτικόσ οδθγόσ ΡΕΛΕΧΟΜΕΝΑ ΔΑΤΟΦΘ ΚΑΛ ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΚΑΚΛΝΟΥ... 4. Μακροκρεπτικά και μικροκρεπτικά ςυςτατικά... ΔΙΑΤΟΦΗ ΚΑΙ ΚΑΚΙΝΟΣ Συμβουλευτικόσ οδθγόσ ΡΕΛΕΧΟΜΕΝΑ ΔΑΤΟΦΘ ΚΑΛ ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΚΑΚΛΝΟΥ... 4 Μακροκρεπτικά και μικροκρεπτικά ςυςτατικά... 6 Ραχυςαρκία και καρκίνοσ... 21 Διατροφι και καρκίνοσ... 24 ΓΕΝΛΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΓΑΡΙΝΕ & ΦΤΣΙΚΕ ΣΕΡΟΛΕ : ΠΟΟ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΜΑ;

ΜΑΡΓΑΡΙΝΕ & ΦΤΣΙΚΕ ΣΕΡΟΛΕ : ΠΟΟ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΜΑ; ΜΑΡΓΑΡΙΝΕ & ΦΤΣΙΚΕ ΣΕΡΟΛΕ : ΠΟΟ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΜΑ; Τρϊτε μαργαρίνθ; Τθν προτιμάτε από το βοφτυρο πιςτεφοντασ ότι είναι πιο υγιεινό διατροφικό λίποσ; Αποφεφγετε το βοφτυρο πιςτεφοντασ ότι

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών ΤΕΠΑΚ Νοζμβριοσ 2014 H παρούςα μελϋτη εκπονόθηκε ςτο πλαύςιο του ϋργου ΕΡΜΗ: Βελτύωςη Προςβαςιμότητασ Ατόμων με Προβλόματα Κινητικότητασ», το οπούο εντϊςςεται

Διαβάστε περισσότερα

Η μυϊκή ανιςορροπία ωσ αιτία εμφάνιςησ χρόνιου πόνου: από τη διάγνωςη ςτη θεραπεία.

Η μυϊκή ανιςορροπία ωσ αιτία εμφάνιςησ χρόνιου πόνου: από τη διάγνωςη ςτη θεραπεία. Βιβλιογραφική Αναςκόπηςη Η μυϊκή ανιςορροπία ωσ αιτία εμφάνιςησ χρόνιου πόνου: από τη διάγνωςη ςτη θεραπεία. Μάρκοσ-Βαλςάμησ Λυρίτςησ, MSc, Cand.PhD Φυςικοθεραπευτήσ Cert.MT Χριςτίνα Κοφτρα, MSc Φυςικοθεραπεφτρια

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χριςθσ. 2 Προετοιμαςία & χοριγθςθ παρεντερικισ διατροφισ

Όροι Χριςθσ. 2 Προετοιμαςία & χοριγθςθ παρεντερικισ διατροφισ Προετοιμαςία & χορήγηςη παρεντερικήσ διατροφήσ 4θ Υγειιονομιικι Ρεριιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Προετοιμαςία & χοριγθςθ παρεντερικισ διατροφισ Όροι Χριςθσ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί,

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ Γενικϊν Εξαιρζςεων Παρεχομζνων Καλφψεων

Πίνακασ Γενικϊν Εξαιρζςεων Παρεχομζνων Καλφψεων Πίνακασ Γενικϊν Εξαιρζςεων Παρεχομζνων Καλφψεων Σθσ αςφαλιςτικισ καλφψεωσ εξαιροφνται γενικά οι κίνδυνοι, οι οποίοι προζρχονται ι οφείλονται άμεςα ι ζμμεςα, ολικά ι εν' μζρει ςτισ παρακάτω περιπτϊςεισ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΙΟ ΣΥΧΝΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ( ΣΜΝ)

ΤΑ ΠΙΟ ΣΥΧΝΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ( ΣΜΝ) ΤΑ ΠΙΟ ΣΥΧΝΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ( ΣΜΝ) Σεξουαλικώσ μεταδιδόμενα νοςήματα ι ςεξουαλικώσ μεταδιδόμενεσ αςθζνειεσ ι αφροδίσια νοσήματα ονομάηονται αςκζνειεσ ι μολφνςεισ οι οποίεσ μεταδίδονται

Διαβάστε περισσότερα

WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ

WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ Τα περιεχόμενα αυτοφ του βιβλίου διζπονται από νόμουσ προςταςίασ πνευματικϊν δικαιωμάτων. Απαγορεφεται θ αναδιανομι, χωρίσ τθν άδεια του ςυγγραφζα. Ο ςυγγραφζασ δεν

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματικι Εργαςία ςτο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ςπουδϊν Γλωςςικισ και πολιτιςμικισ παιδείασ με κζμα: Θ κινθτικι τζχνθ. Μια εκπαιδευτικι Προςζγγιςθ

Διπλωματικι Εργαςία ςτο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ςπουδϊν Γλωςςικισ και πολιτιςμικισ παιδείασ με κζμα: Θ κινθτικι τζχνθ. Μια εκπαιδευτικι Προςζγγιςθ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ ΣΜΘΜΑ ΕΠΙΣΘΜΩΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΚΤΚΛΟ ΠΟΤΔΩΝ ΓΛΩΙΚΘ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΘ ΠΑΙΔΕΙΑ Διπλωματικι Εργαςία ςτο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ςπουδϊν Γλωςςικισ και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΤΥΟ 6Α: ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ19/20

ΣΕΤΥΟ 6Α: ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ19/20 Δ.Π. Δκπαίδεσζη και Για Βίοσ Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Επιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB. Περονικολισ Μιχαιλ

Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB. Περονικολισ Μιχαιλ ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB Περονικολισ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΗΧΗΣΙΚΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΗ ΣΑ ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΗΧΗΣΙΚΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΗ ΣΑ ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΕΝΤΡΜΑΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΗΧΗΣΙΚΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΗ ΣΑ ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΡΑΜΗΣΑ ΚΩΝ/ΝΟ του ΑΘΑΝΑΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Τεχνικϊν Εξόρυξησ Δεδομζνων για την πρόβλεψη τησ κατανάλωςησ ςε ηλεκτρικά δίκτυα χαμηλήσ τάςησ

Εφαρμογή Τεχνικϊν Εξόρυξησ Δεδομζνων για την πρόβλεψη τησ κατανάλωςησ ςε ηλεκτρικά δίκτυα χαμηλήσ τάςησ Εφαρμογή Τεχνικϊν Εξόρυξησ Δεδομζνων για την πρόβλεψη τησ κατανάλωςησ ςε ηλεκτρικά δίκτυα χαμηλήσ τάςησ Διπλωματική Εργαςία τησ Κομνηνοφ Μυρςίνησ ΔΔ114 υπό την επίβλεψη του: Ανδρζα Λ. Συμεωνίδη Λζκτορα

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Επγασία. Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ

Διπλωματική Επγασία. Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Διπλωματική Επγασία Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Διεργαςίεσ επεξεργαςίασ υγρών αποβλήτων

Διεργαςίεσ επεξεργαςίασ υγρών αποβλήτων ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΔΡΑΤΛΙΚΗ & ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Διεργαςίεσ επεξεργαςίασ υγρών αποβλήτων (Σεχνική Περιβάλλοντοσ) Ευθύμιοσ Νταρακάσ Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΒΕΛΣΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΣΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΒΕΛΣΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΣΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΗ ΔΙΑΣΡΙΒΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΒΕΛΣΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΣΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΒΑΙΛΕΙΟ Ι. ΚΑΝΕΛΛΙΔΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ 2014 Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ Για τθν Cineμάκεια Χίου Ζλενα Καλογρίδου, ςκθνοκζτθσ Ηκοποιόσ Αϋ: Ζτοιμθ. Ηκοποιόσ Βϋ: Ζτοιμοσ. Οπερατζρ: Ζτοιμοσ. κθνοκζτθσ: Να φφγει

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Τπουργείο Ναυτιλίασ και Αιγαίου Περιεχόμενα ΕΛΑΓΩΓΘ... 2 1.ΚΕΘ ΣΟΤ ΣΟΜΕΑ ΣΟ ΕΚΝΛΚΟ ΚΑΛ ΕΤΡΩΠΑΛΚΟ ΠΕΡΛΒΑΛΛΟΝ... 3 2. ΑΠΟΣΛΜΘΘ ΣΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΣΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΜΕΧΡΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ :

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕ ΑΝΩΜΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ ΑΣΡΘ ΕΛΕΝΘ ΑΜ:6735 ΡΙΤΣΟΥΛΘ ΣΟΦΙΑ ΑΜ:6889 ΕΙΣΘΓΘΤΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται:

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: Σεφχοσ 1/Δεκζμβριοσ 2013 Editorial Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: οι μακθτζσ το βρίςκουν ενδιαφζρον κακϊσ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηςη, χρήςη, αποζημίωςη και διάχυςη των νέων τεχνικών προςυμπτωματικού ελέγχου του καρκίνου του τραχήλου τησ μήτρασ*

Αξιολόγηςη, χρήςη, αποζημίωςη και διάχυςη των νέων τεχνικών προςυμπτωματικού ελέγχου του καρκίνου του τραχήλου τησ μήτρασ* Αξιολόγηςη, χρήςη, αποζημίωςη και διάχυςη των νέων τεχνικών προςυμπτωματικού ελέγχου του καρκίνου του τραχήλου τησ μήτρασ* Αθήνα, Μάιος 2015 * Το παρόν κείμενο αποτελεί μία κζςθ ομοφωνίασ με τα βαςικά

Διαβάστε περισσότερα

ReBRANDing GREECE. τροφμπα Νικολζτα ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ. Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. 25/10/2012

ReBRANDing GREECE. τροφμπα Νικολζτα ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ. Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. 25/10/2012 2012 ReBRANDing GREECE ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. τροφμπα Νικολζτα 25/10/2012 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Λογοθεραπευτική και εκπαιδευτική υποστήριξη σε

ΘΕΜΑ: Λογοθεραπευτική και εκπαιδευτική υποστήριξη σε ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Λογοθεραπευτική και εκπαιδευτική υποστήριξη σε παιδιά με σχιστία Αναστασία Παπαδοπούλου A.M 12679 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Ναυσικά Ζιάβρα -Ιωάννινα 2013- I ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Η ολοκλήρωση

Διαβάστε περισσότερα