Παζνγέλεηα νζηενπόξσζεο λέεο ζεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παζνγέλεηα νζηενπόξσζεο λέεο ζεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο"

Transcript

1 Παζνγέλεηα νζηενπόξσζεο λέεο ζεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο ΑΝΑΣΑΗΛΑΚΖ Α. Δλδνθξηλνιόγνο

2 Ρόινο νζηώλ Όξζηα ζηάζε - βάδηζε Πξνζηαζία δσηηθώλ νξγάλσλ, πρ θαξδηά, εγθέθαινο, πλεύκνλεο, θηι Σεξάζηηα δεμακελή αζβεζηίνπ θαη άιισλ ζεκαληηθώλ ηρλνζηνηρείσλ

3 ύζηαζε ηνπ ζθειεηνύ Φινηώδεο νζηνύλ: ζπκπαγέο πεξίβιεκα πνγγώδεο νζηνύλ: δνθηδσηό ζηξώκα

4 ύζηαζε ηνπ νζηνύ είδνο % ηεο ζθειεηηθήο κάδαο εληόπηζε Φινηώδεο πνγγώδεο 80% 20% Κξαλίν, ζηειέρε καθξώλ νζηώλ (αληνρή) πόλδπινη Πύεινο, πιεπξέο Άθξα καθξώλ νζηώλ (ππνζηήξημε, κεηαβνιηθέο ξπζκίζεηο)

5 Πώο αλαπηύζζνληαη ηα νζηά θαη δηαηεξνύλ ηελ αθεξαηόηεηά ηνπο; Γύν «νκάδεο εξγαζίαο» θαηαζθεπή απνξξόθεζε νζηενβιάζηεο oζηενθιάζηεο

6 Οζηενβιάζηεο ππεύζπλνη γηα ζρεκαηηζκό νζηνύ & επηκεηάιισζε ηεο ζεκέιηαο νπζίαο Παξάγνπλ: θνιιαγόλν ηύπνπ Η νζηενθαιζίλε νζηενλεθηίλε πξνζηαγιαλδίλεο αιθαιηθή θσζθαηάζε απμεηηθνύο παξάγνληεο TGFB, IGF-1, IGF-2

7 Οζηενθιάζηεο ππεύζπλνη γηα νζηηθή απνξξόθεζε ε δηαθνξνπνίεζε ηνπο από πξόδξνκεο κνξθέο ζε πνιππύξελα θύηηαξα ειέγρεηαη από : Σσζηεκαηηθές ορκόλες PTH θαιζηηξηόιε θαιζηηνλίλε PGE 2 Τοπηθοί ρσζκηζηές RANKL OPG TGF-α, TGF-β TNF-α, TNF-β θπηνθίλεο (IL-1, IL-6) ηληεξθεξόλε

8 θειεηόο: δσληαλόο ηζηόο δηα βίνπ αλαλέσζε Αλαθαηαζθεπή: ε ζπλερήο δπλακηθή ηζνξξνπία νζηεόιπζεο (δξάζε νζηενθιαζηώλ) & νζηενπαξαγσγήο (δξάζε νζηενβιαζηώλ)

9 Οζηηθή αλαθαηαζθεπή Σν νζηό απνηειείηαη από ιεηηνπξγηθέο κνλάδεο ηηο βαζηθέο δνκηθέο κνλάδεο (BSU) Α: θάζε εξεκίαο Β: νζηενθιάζηεο πξνζθνιιώληαη ζηελ νζηηθή επηθάλεηα Γ: ζθάβνπλ ηελ BMU αδεηάδνληάο ηελ από ζεκέιηα νπζία (απνξξόθεζε) Γ: ελεξγνπνίεζε νζηενβιαζηώλ ( IGF-I, TGF-β) γηα θηίζηκν λένπ νζηνύ Δ: πιήξσζε ησλ θελώλ κε νζηενεηδέο θαη κεηάιισζε γηα επαλαθνξά ηνπ νζηνύ ζηελ αξρηθή θαηάζηαζε

10 Δλήιηθε δσή έσο 50 εηώλ, έσο εκκελόπαπζε > 50 εηώλ, κεηά εκκελόπαπζε

11 Οζηηθή αλαθαηαζθεπή ζε νζηενπνξσηηθό νζηό Ζ νζηηθή απνξξόθεζε ππεξέρεη ηνπ νζηηθνύ ζρεκαηηζκνύ Α: πξνζθόιιεζε νζηενθιαζηώλ ζηελ νζηηθή επηθάλεηα Β: κεγαιύηεξε απνξξόθεζε νζηίηε ηζηνύ βαζύηεξεο θνηιόηεηεο Γ: θηίδεηαη ιηγόηεξν νζηό από απηό πνπ απνξξνθάηαη Γ: πξννδεπηηθή κείσζε ηεο νζηηθήο κάδαο

12 Πώο είλαη ηα νζηενπνξσηηθά νζηά; θπζηνινγηθό νζηενπνξσηηθό

13 Οζηηθή αληνρή Οζηηθή Αληνρή Πνζόηεηα Οζηνύ + Πνηόηεηα Οζηνύ Αξρηηεθηνληθή (κηθξν- & καθξν-) Ρπζκόο Οζηηθήο Δλαιιαγήο (Bone Turnover) πζζώξεπζε Μηθξνβιαβώλ Βαζκόο Δπηκεηάιισζεο Ηδηόηεηεο ηεο ζεκέιηαο νπζίαο θνιιαγόλνπ/κεηάιισλ Απόπησζε Οζηηθώλ Κπηηάξσλ Προσαρμοσμένο από το NIH Consensus Development Panel on Osteoporosis JAMA 285:785-95; 2001

14 Ση είλαη ε νζηενπόξσζε; Κνηλά νζηενπνξσηηθά θαηάγκαηα Ζ ζπρλόηεξε πάζεζε ησλ νζηώλ κε: Υακειή νζηηθή κάδα Γηαηαξαγκέλε νζηηθή δνκή ζπνλδπιηθή ζηήιε ηζρίν θαξπόο Καηάγκαηα ρακειήο βίαο

15 ΜΖΥΑΝΗΜΟΗ ΟΣΗΚΖ ΜΑΕΑ

16 ΟΣΗΚΖ ΜΑΕΑ Δίλαη ην πνζό ηνπ νζηνύ αλά κνλάδα όγθνπ ΚΟΡΤΦΑΗΑ ΟΣΗΚΖ ΜΑΕΑ Ζ αλώηεξε νζηηθή κάδα πνπ κπνξεί λα θεξδίζεη έλα άηνκν κέρξη ηελ ειηθία ησλ εηώλ

17 Οζηηθή Μάδα Οζηηθή Μάδα (αλά θύιν θαη ειηθία) ΑΝΓΡΔ ΓΤΝΑΗΚΔ ΚΟΡΤΦΑΗΑ ΟΣΗΚΖ ΜΑΕΑ Ζιηθία (έηε) Δκκελόπαπζε Οζηηθή απώιεηα Προσαρμοσμένο από Finkelstein JS. Cecil Textbook of Medicine, 21st ed. 1996; Riggs BL, Melton LJ III. N Engl J Med. 1986;314:

18 ΜΖΥΑΝΗΜΟΗ ΟΣΗΚΖ ΜΑΕΑ 1. ρακειή θνξπθαία νζηηθή κάδα 2. ζπγθξηηηθά νζηηθή απνξξόθεζε 3. ζπγθξηηηθά νζηηθόο ζρεκαηηζκόο & οη 3 κεταληζκοί κπορεί λα ζσκβάιιοσλ ζε δηαθορεηηθό βαζκό ο θαζέλας ζηελ οζηεοπόρφζε ηοσ θάζε αζζελούς

19 Παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ θνξπθαία νζηηθή κάδα γελεηηθνί 40-80% ησλ δηαθνξώλ κεηαμύ αηόκσλ Κνξπθαία νζηηθή κάδα Γηαηξνθηθνί -έμεηο νξκνληθνί Φπζηθή δξαζηεξηόηεηα

20 Γνλίδηα πνπ επεξεάδνπλ ηελ νζηηθή κάδα Καλέλα από κόλο ηοσ ηζτσρή ζσζτέηηζε κε BMD

21 Γνλίδηα πνπ επεξεάδνπλ ηελ νζηηθή κάδα ππνδνρέα βηη.d (VDR) θνιιαγόλνπ ηύπνπ 1 (COLIA 1) νηζηξνγνληθνύ ππνδνρέα α & β (ERα ERβ) απμεη. παξάγνληα κεηακόξθσζεο β (TGF-β) απνιηπνπξσηεΐλεο Δ (apo-e) νζηηθήο κνξθνγελεηηθήο πξσηεΐλεο 2 (ΒΜΡ-2) νζηενπξνηεγεξίλεο (OPG) ηκήκαηνο ηνπ ππνδνρέα ησλ LDL (LRP-5) Καλέλα από κόλο ηοσ ηζτσρή ζσζτέηηζε κε BMD

22 Οξκνληθνί παξάγνληεο

23 Οξκνληθνί παξάγνληεο ηεξνεηδή θύινπ ύζηεκα GH / IGF-1 Θπξενεηδηθέο νξκόλεο Βηηακίλε D

24 Γηαηξνθηθνί παξάγνληεο έμεηο Αζβέζηην ( mg / εκέξα) Βηηακίλε D ( IU / εκέξα) Βηηακίλεο K, C Φσζθόξνο Αιάηη Καθεΐλε Οηλνπλεπκαηώδε πνηά Κάπληζκα

25 ΚΔΛΔΣΟ=ΣΡΑΠΔΕΑ ΑΒΔΣΗΟΤ Δπαξθήο πξόζιεςε αζβεζηίνπ επέλδπζε γηα ην κέιινλ

26 Φπζηθή δξαζηεξηόηεηα Άζθεζε: Μεραληθή θόξηηζε ζθειεηνύ απαξαίηεηε γηα επίηεπμε δηαηήξεζε κέγηζηεο νζηηθήο κάδαο Τπεξβνιηθή άζθεζε: ελδερνκέλσο επηβιαβήο

27 ΜΖΥΑΝΗΜΟΗ ΟΣΗΚΖ ΜΑΕΑ

28 Μεραληζκνί νζηηθήο απώιεηαο νζηενπόξσζε πςεινύ ξπζκνύ νζηηθήο αλαθαηαζθεπήο (high turnover) θπξηαξρεί ε πεξίζζεηα νζηηθήο απνξξόθεζεο ρακεινύ ξπζκνύ νζηηθήο αλαθαηαζθεπήο (low turnover) θπξηαξρεί ν ζρεκαηηζκόο ε ζτέζε ασηή κπορεί λα αιιάδεη ζηελ πορεία ηες λόζοσ

29 Οζηηθή αλαθαηαζθεπή ζε νζηενπνξσηηθό νζηό Ζ νζηηθή απνξξόθεζε ππεξέρεη ηνπ νζηηθνύ ζρεκαηηζκνύ Α: πξνζθόιιεζε νζηενθιαζηώλ ζηελ νζηηθή επηθάλεηα Β: κεγαιύηεξε απνξξόθεζε νζηίηε ηζηνύ βαζύηεξεο θνηιόηεηεο Γ: θηίδεηαη ιηγόηεξν νζηό από απηό πνπ απνξξνθάηαη Γ: πξννδεπηηθή κείσζε ηεο νζηηθήο κάδαο

30 Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ νζηηθή κάδα & αλαθαηαζθεπή πζηεκαηηθέο νξκόλεο Σνπηθνί ξπζκηζηηθνί παξάγνληεο

31 Οξκόλεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ νζηηθή κάδα & αλαθαηαζθεπή αζβεζηηνηξόπεο (ΡΣΖ βηη. D θαιζηηνλίλε) νξκόλεο θύινπ (αλδξνγόλα νηζηξνγόλα) νξκόλεο ζπξενεηδνύο (Σ 3, Σ 4 ) ζύζηεκα GH IGF1 γιπθνθνξηηθνεηδή ηλζνπιίλε Δροσλ άκεζα ή έκκεζα κέζφ ηοπηθώλ παραγόληφλ

32 Σνπηθνί ξπζκηζηηθνί παξάγνληεο Κπηνθίλεο: ΗL-1, IL-4, IL-6, IL-7, IL-11, IL-13, IL-18, IFN-γ, TNF-α, GM-CSF, RANKL - OPG Πξνζηαγιαλδίλεο: PGE 2 Απμεηηθνί παξάγνληεο: IGF-1, IGF-2, TGF-β, FGF, BMP-2,PTHrP

33 RANKL / RANK / OPG RANKL νπζία πνπ ζπλδέεηαη (ligand) κε ηνλ ππνδνρέα πνπ ελεξγνπνηεί ηνλ ππξεληθό παξάγνληα θβ (RANK) σξίκαλζε ελεξγνπνίεζε νζηενθιαζηώλ RANK ππνδνρέαο πνπ ελεξγνπνηεί ηνλ ππξεληθό παξάγνληα θβ ησλ νζηενθιαζηώλ OPG (νζηενπξνηεγεξίλε) δηαιπηόο ππνδνρέαο ηνπ RANKL αλαζηνιή νζηενθιαζηώλ

34 έθθξαζε RANK-Ligand απνξξόθεζε νζηενπόξσζε CFU-GM Πξόδξνκνο νζηενθιάζηεο Πνιππύξελνο νζηενθιάζηεο RANKL RANK OPG Οζηενβιάζηεο Δλεξγνπνηεκέλνο νζηενθιάζηεο Οζηηθόο ζρεκαζηηζκόο πξνζαξκνζκέλν από: Boyle WJ, et al. Nature. 2003;423: Οζηηθή απνξξόθεζε

35

36 Ρύζκηζε ηνπ RANKL θαη OPG από ζπζηεκαηηθέο νξκόλεο Γηέγεξζε RANKL Γεμακεζαδόλε 1α,25-(OH 2 )D 3 PTH πξνζηαγιαλδίλε Δ 2 OPG νηζηξαδηόιε Αλαζηνιή νηζηξαδηόιε πδξνθνξηηδόλε 1α,25-(OH 2 )D 3 PTH πξνζηαγιαλδίλε Aubin JE & Bonnelye E, Osteoporos Int, 2000;11:

37 OPG / RANKL & νζηηθά λνζήκαηα κεηεκκελνπαπζηαθή νζηενπόξσζε νζηενπόξσζε από γιπθνθνξηηθνεηδή Τπεξπαξαζπξενεηδηζκόο λόζνο Paget ξεπκαηνεηδήο αξζξίηηδα νζηενπέηξσζε πνιιαπιό κπέισκα νζηηθέο κεηαζηάζεηο

38 Παξάγνληεο Κηλδύλνπ γηα Οζηενπνξσηηθά Καηάγκαηα Με ρεηηθό Κίλδπλν 2 (Ιζτσροί) Ζιηθία > 70 Δκκελόπαπζε < 45 Τπνγνλαδηζκόο Κάηαγκα Δπζξαπζηόηεηαο Κάηαγκα ηζρίνπ ζε γνλείο Γιπθνθνξηηθνεηδή Γπζαπνξξόθεζε Ρπζκόο Οζηηθήο Δλαιιαγήο Νεπξνγελήο Αλνξεμία BMI < 18 Αθηλεηνπνίεζε ΥΝΑ Μεηακόζρεπζε Με ρεηηθό Κίλδπλν 1-2 (Μέηρηοη) Αλεπάξθεηα Οηζηξνγόλσλ Πξόζιεςε Αζβεζηίνπ< 500 mg/d Τπεξπαξαζπξενεηδηζκόο Ρεπκαηνεηδήο Αξζξίηηδα Αληηεπηιεπηηθά Τπεξζπξενεηδηζκόο αθραξώδεο Γηαβήηεο Κάπληζκα Καηάρξεζε Αιθνόι Brown JP & Josse RG, CMAJ, 2002;167(10 suppl):s1-s34

39 Παξάγνληεο Κηλδύλνπ θάξκαθα ελδνθξηλνπάζεηεο λενπιαζίεο λνζήκαηα ΓΔ άιια λνζήκαηα έμεηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο

40 Παξάγνληεο Κηλδύλνπ Φάξκαθα

41 Παξάγνληεο Κηλδύλνπ Φάξκαθα γιπθνθνξηηθνεηδή ζπξνμίλε αηζαλόιε επαξίλε αληηεπηιεπηηθά θπθινζπνξίλε, κεζνηξεμάηε

42 Παξάγνληεο Κηλδύλνπ Δλδνθξηλνπάζεηεο

43 Παξάγνληεο Κηλδύλνπ Δλδνθξηλνπάζεηεο ππνγνλαδηζκόο ππεξζπξενεηδηζκόο ππεξπαξαζπξενεηδηζκόο ζ. Cushing ππεξπξνιαθηηλαηκία

44 Παξάγνληεο Κηλδύλνπ Νενπιαζίεο

45 Παξάγνληεο Κηλδύλνπ Νενπιαζίεο πνιιαπινύλ κπέισκα καζηνθύηησζε κπειν-ιεκθν- ππεξπιαζηηθά λνζήκαηα νζηηθέο κεηαζηάζεηο (πλεύκνλεο - καζηόο)

46 Παξάγνληεο θηλδύλνπ Ννζήκαηα γαζηξεληεξηθνύ

47 Παξάγνληεο θηλδύλνπ Ννζήκαηα γαζηξεληεξηθνύ ύλδξνκα δπζαπνξξόθεζεο θνηιηνθάθε θιεγκνλώδεο λόζνο εληέξνπ Xξόληεο επαηνπάζεηεο πξσηνπαζήο ρνιηθή θίξξσζε επαηηθή αλεπάξθεηα

48 Άιια λνζήκαηα Ρεπκαηνινγηθά λνζήκαηα ΔΛ, ΡΑ, ςσξηαζηθή αξζξίηηδα λεθξηθή αλεπάξθεηα αηκαηνινγηθά λνζήκαηα κεηακόζρεπζε νξγάλσλ νκνθπζηηλνπξία

49 Οηλόπλεπκα κηθξή - κέηξηα θαηαλάισζε: ρσξίο επηπηώζεηο αιθννιηζκόο: δπζκελείο ζπλέπεηεο ζηα νζηά

50 Οηλόπλεπκα κηθξή - κέηξηα θαηαλάισζε: ρσξίο επηπηώζεηο αιθννιηζκόο: δπζκελείο ζπλέπεηεο ζηα νζηά δνζνεμαξηώκελε ηνμηθή δξάζε ζηα νζηά θαθή δηαηξνθή δηαηαξαρή κεηαβνιηζκνύ Ca & βηη.d δπζιεηηνπξγία ήπαηνο ππνγνλαδηζκόο θίλδπλνο πηώζεσλ

51 Κάπληζκα αξλεηηθή επίδξαζε ζηα νζηά ηνμηθή δξάζε ζηα νζηά (δνζνεμαξηώκελε?) ρακειό ζσκαηηθό βάξνο πξόσξε εκκελόπαπζε αλζπγηεηλόο ηξόπνο δσήο (αιθνόι, άζθεζε)

52 Καθεΐλε (Καθέο ηζάη πνηά ηύπνπ Cola) αποβοιή Ca ζηα ούρα (αξλεηηθό ηζνδύγην) αζαθή δεδνκέλα γηα ηελ νζηηθή κάδα πξόζιεςε Ca αληηζηαζκίδεη

53 Αιάηη αποβοιή Ca ζηα ούρα (αξλεηηθό ηζνδύγην) αζαθή δεδνκέλα γηα ηελ νζηηθή κάδα πξόζιεςε Ca αληηζηαζκίδεη πξόζιεςε σο gr/εκ. αβιαβήο

54 Λεπθώκαηα (πξσηεΐλεο) Υπερ-θαηαλάιφζε απνβνιή Ca ζηα νύξα (αξλεηηθό ηζνδύγην) παξνρή άθζνλνπ Ρ ( έθθξηζε PTH) Αλεπαρθής πρόζιευε εληεξηθή απνξξόθεζε Ca αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ νζηηθή κάδα θαζπζηεξεκέλε ήβε (παηδηά) θηλεηηθόηεηα (ειηθησκέλνη)

55 Νέεο ζεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο

56 ΔΟΦ 2012

57 ΔΟΦ 2012

58 ΔΟΦ 2012

59 αληηνζηενθιαζηηθά ΔΟΦ 2012

60 αληηνζηενθιαζηηθά ΔΟΦ 2012

61 έθθξαζε RANK-Ligand απνξξόθεζε νζηενπόξσζε CFU-GM Πξόδξνκνο νζηενθιάζηεο Πνιππύξελνο νζηενθιάζηεο RANKL RANK OPG Οζηενβιάζηεο Δλεξγνπνηεκέλνο νζηενθιάζηεο Οζηηθόο ζρεκαζηηζκόο Adapted from: Boyle WJ, et al. Nature. 2003;423: Οζηηθή απνξξόθεζε

62 Denosumab CFU-GM Πξόδξνκνο νζηενθιάζηεο RANKL RANK OPG Denosumab Οξκόλεο Κπηνθίλεο Απμεηηθνί παξάγνληεο Αλαζηνιή ζρεκαηηζκνύ, ιεηηνπξγίαο & επηβίσζεο νζηενθιαζηώλ Οζηενβιάζηεο Οζηηθόο ζρεκαηηζκόο Αλαζηνιή νζηηθήο απνξξόθεζεο

63 7868 γπλαίθεο Τ-score: -2,5 σο -4 Denosumab 60 mg / 6 κήλεο ή placebo

64 Denosumab δείθηεο

65 Denosumab BMD 9,2% 6%

66 Denosumab θαηάγκαηα

67 Denosumab θαηάγκαηα 78%

68 Denosumab αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο

69 Δροσλ ζηοσς οζηεοθιάζηες: δηθσζθνληθά ξαινμηθέλε, βαδεδνμηθέλε ζηξόληην Γηαηί λα ρνξεγήζνπκε denosumab?

70 Σα αληη-απνξξνθεηηθά θάξκαθα έρνπλ δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά Απνηειεζκαηηθόηεηα πκκόξθσζε Αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο

71 Σα αληη-απνξξνθεηηθά θάξκαθα έρνπλ δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά Απνηειεζκαηηθόηεηα πκκόξθσζε Αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο

72 Σν Denosumab θαη ηα Γηθσζθνληθά (BP) Γξνπλ κε Γηαθνξεηηθό Σξόπν 1 RANKL RANK OPG Denosumab X Σν denosumab εκπνδίδεη ηνλ ζρεκαηηζκό, ηε ιεηηνπξγία θαη ηελ επηβίσζε ησλ νζηενθιαζηώλ 1. Baron R et al. Bone 2011;48: Οζηό Σν denosumab εκπνδίδεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ RANKL Σα ΒΡ πξνζδέλνληαη ζηα αλόξγαλα άιαηα ησλ νζηώλ ζε ζέζεηο νζηηθήο απνξξόθεζεο BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP Οζηό BP BP BP Οζηό Σα ΒΡ πξνθαινύλ απώιεηα ηεο απνξξνθεηηθήο ιεηηνπξγίαο αιιά νη «απελεξγνπνηεκέλνη» νζηενθιάζηεο κπνξεί λα εκκέλνπλ

73 Γηαθνξεηηθή θαηαλνκή γηα ην Denosumab & ηα Γηθσζθνληθά Ζ αιελδξνλάηε (ALN) ζηελ επηθάλεηα ηνπ νζηνύ ζε βνζξία απνξξόθεζεο 1 Σπογγώδες οζηό Σν denosumab ζε αηκνθόξα αγγεία εληόο ηνπ θινηώδνπο νζηνύ 2 πγθξηηηθόο παξάγνληαο Denosumab Αηκνθόξν Αγγείν Φινηώδεο νζηό 1. Masarachia P et al. Bone 1996;19: Kostenuik PJ et al. J Bone Miner Res 2009;24:

74 πνλδπιηθή ζηήιε Ηζρίν Αιελδξνλάηε Ρηζελδξνλάηε Ενιελδξνληθό

75 Papapoulos et al, JBMR 2011: 530-7

76 Δθαηνζηηαία Μεηαβνιή Από ηελ Έλαξμε ηεο Μειέηεο Μεηαβνιή BMD Οζθπτθήο Μνίξαο πνλδπιηθήο ηήιεο & Οιηθνύ Ηζρίνπ θαηά ηε Γηάξθεηα 6 Δηώλ Θεξαπείαο κε ην Denosumab Δηθ. θάξκαθν Αιιαγή ζε ζεξαπεία κε Denosumab BMD Οζθπτθήο Μνίξαο πνλδπιηθήο ηήιεο * Κξίζηκε Μειέηε Καηαγκάησλ Φάζεο 3 * * * * Μειέηε Δπέθηαζεο 15,2% 10,1% * 9,4% Έηνο Μειέηεο πλερηδόκελε ζεξαπεία κε Denosumab Αιιαγή ζεξαπείαο n πλερηδ. ζεξαπεία n * Κξίζηκε Μειέηε Καηαγκάησλ Φάζεο 3 * * * * BMD Οιηθνύ Ηζρίνπ * * 5,7% * * Μειέηε Δπέθηαζεο 7,5% Έηνο Μειέηεο 4,8% DXA ηεο Κξίζηκεο Μειέηεο Φάζεο 3. Οη αξηζκνί πνξηνθαιί ρξώκαηνο ζηα γξαθήκαηα παξνπζηάδνπλ ηελ εθαηνζηηαία κεηαβνιή ηεο BMD θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο κε ην denosumab. BMD = νζηηθή ππθλόηεηα, CI = δηάζηεκα εκπηζηνζύλεο, LS = ειάρηζηα ηεηξάγσλα, DXA = απνξξνθεζηνκεηξία αθηίλσλ Υ δηπιήο ελέξγεηαο Adapted from: Brown JP, et al. Presented at: American College of Rheumatology Annual Scientific Meeting; November 8, 2011; Chicago, IL. Cummings SR, et al. N Engl J Med. 2009;361:

77 1189 γπλαίθεο Τ-score: -2,0 Denosumab 60 mg / 6 κήλεο ή αιελδξνλάηε 70 mg / εβδ. 1 έηνο

78 Denosumab vs αιελδξνλάηε δείθηεο CTx P1NP

79 Denosumab vs αιελδξνλάηε BMD ηζρίν ΟΜ 3,5 vs 2,6% (p < 0.001) 5,3 vs 4,2% (p < 0.001)

80 504 γπλαίθεο > 55 εηώλ ππό αιελδξνλάηε Τ-score: -2,5 σο -4 Denosumab 60 mg / 6 κήλεο ή αιελδξνλάηε 70 mg / εβδ. 1 έηνο

81 Denosumab vs αιελδξνλάηε (ALN) κεηά πξνεγνύκελε ιήςε ALN δείθηεο

82 Denosumab vs αιελδξνλάηε (ALN) κεηά πξνεγνύκελε ιήςε ALN BMD

83 Σα αληη-απνξξνθεηηθά θάξκαθα έρνπλ δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά Απνηειεζκαηηθόηεηα πκκόξθσζε Αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο

84 Απμεκέλνο θίλδπλνο δηαθνπήο/αιιαγήο ηεο ζεξαπείαο* (%) Ζ κε ζπκκόξθσζε είλαη ζύλεζεο θαηλόκελν ζε αζζελείο πνπ ιακβάλνπλ αληηνζηενπνξσηηθή αγσγή & πξνθαιεί ζεκαληηθή κείσζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο Ζ ηθαλνπνίεζε από ηε ζεξαπεία, ε επθνιία ρνξήγεζεο, ε απνηειεζκαηηθόηεηα θαη ε εκθάληζε αλεπηζύκεησλ ελεξγεηώλ έρνπλ ηε κεγαιύηεξε αξλεηηθή επίδξαζε ζηε ζπκκόξθσζε ησλ αζζελώλ 67% % 37% % 16% 10 3% 0 Δπθνιία ρνξήγεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηα πλνιηθή ηθαλνπνίεζε Λόγνο δηαθνπήο Αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο Ήπηεο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο Μέηξηεο ή ζνβαξέο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο *Γπλαίθεο ιηγόηεξν ηθαλνπνηεκέλεο έλαληη γπλαηθώλ πεξηζζόηεξν ηθαλνπνηεκέλσλ, PMO: κεηεκκελνπαπζηαθή νζηενπόξσζε 1. Barrett-Connor E et al. Osteoporos Int 2012;23: Imaz I et al. Osteoporos Int 2010;21:

85 πκκόξθσζε ζηε Θεξαπεία < 50% αζζελώλ παξακέλνπλ ζηε ζεξαπεία θαηά ηεο νζηενπόξσζεο γηα > 1 έηνο Αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο Θέκαηα αζθάιεηαο Πξνβιήκαηα πγείαο Έιιεηςε απνηειεζκάησλ Αζζελείο πνπ μεθηλνύλ ζεξαπεία Πξνζθόιιεζε Αζζελείο πνπ ζπλερίδνπλ ηε ζεξαπεία Έιιεηςε παξαθίλεζεο Κόζηνο Γύζρξεζηε δνζνινγία Απόζπξζε από άιινπο 1. Rossini M et al. Osteoporos Int 2006;17:

86 Απμεκέλνο Κίλδπλνο Δκθάληζεο Καηαγκάησλ Πησρή πξνζθόιιεζε ζρεηίδεηαη κε θίλδπλν θαηάγκαηνο Κίλδπλνο θαηαγκάησλ αλάινγα κε επίπεδν πξνζθόιιεζεο χαμηλός υψηλός p<0,0001 1,4 1,2 1,0 1 p=0,12 1,09 p=0,0002 1,18 1,21 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 >90% έσο to 90% 50 έσο to <80% <50% Υψηλό Δπίπεδν πξνζθόιιεζεο Χαμηλό 1. Huybrechts KF et al. Bone 2006;38:

87 Πνζνζηό αζζελώλ πνπ παξακέλνπλ Ζ ζπκκόξθσζε ησλ αζζελώλ ζηα από ζηόκαηνο δηθσζθνληθά (ηόζν εβδνκαδηαία όζν & κεληαία) είλαη ρακειή 100 ζηε ζεξαπεία ζηνπο 6 κήλεο (%) ,6% 56,6% Πνζνζηό παξακνλήο (%) Μεληαία ρνξήγεζε ηβαλδξνλάηεο Δβδνκαδηαία ρνξήγεζε δηθσζθνληθνύ Άπαμ εβδνκαδηαίσο αιελδξνλάηε (n=542) Άπαμ κεληαίσο ηβαλδξνλάηε + PSP (n=561) Υξόλνο έσο ηελ παξαθνινύζεζε (εκέξεο) DMB-GRC-AMG October-NP 1. Cooper A et al. Int J Clin Pract 2006;60: Cotte FE et al. Osteoporos Int 2008;21:

88 Αζζελείο (%) Μεηαβνιή ζηελ BMD από ηελ έλαξμε ηεο κειέηεο (%) Αζζελείο (%) Ζ πησρή ζπκκόξθσζε κε ην ξαλειηθό ζηξόληην ζρεηίζηεθε κε κεγαιύηεξε πηζαλόηεηα κε ζπνλδπιηθνύ θαηάγκαηνο Ζ ζπκκόξθσζε ήηαλ ζεκαληηθά ρακειόηεξε ζε αζζελείο πνπ ππέζηεζαλ θάηαγκα (πιεζπζκόο ππό ζεξαπεία κε ξαλειηθό ζηξόληην) Ζ BMD ήηαλ ζεκαληηθά κεησκέλε ζε αζζελείο πνπ δελ ζπκκνξθώζεθαλ κε ην ξαλειηθό ζηξόληην Οη αζζελείο πνπ δελ ζπκκνξθώλνληαη κε ην ξαλειηθό ζηξόληην αληηκεησπίδνπλ κεγαιύηεξε απώιεηα αλεμαξηεζίαο % p<0, % p<0, % πκκόξθσζε Με ζπκκόξθσζε % 93% πκκόξθσζε Με ζπκκόξθσζε Γελ ππέζηεζαλ θάηαγκα Τπέζηεζαλ θάηαγκα *Ζ ζπκκόξθσζε νξίδεηαη σο αλαινγία θαηνρήο θαξκαθεπηηθήο αγσγήο 80%. BMD: νζηηθή ππθλόηεηα 6.2% p<0, % 3.0% 0 Οζθπτθή κνίξα Οιηθό ηζρίν ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο p<0, % 2.7% Απρέλαο κεξηαίνπ Βάδηζε 10% 12% Βάδηζε ρσξίο βνήζεηα p<0,01 23% 32% Αλάγθε γηα βνήζεηα γηα ηηο θαζεκεξηλέο εξγαζίεο 4% 5% Αλάγθε γηα βνήζεηα γηα ηελ πξνζσπηθή θξνληίδα 1. Rabenda V & Reginster JY. Osteoporos Int 2010;21:

89 Αζζελείο κε έιιεηςε πξνζθόιιεζεο, έιιεηςε ζπκκόξθσζεο ή έιιεηςε παξακνλήο ζηε θαξκαθεπηηθή αγσγή (%) Πξνηίκεζε ησλ Αζζελώλ >92% ησλ αζζελώλ εμέθξαζαλ πξνηίκεζε γηα ηελ έλεζε denosumab SC θάζε 6 κήλεο ζε ζύγθξηζε κε ηελ εβδνκαδηαία από ηνπ ζηόκαηνο αιελδξνλάηε πεξηζζόηεξνη αζζελείο επέδεημαλ έιιεηςε πξνζθόιιεζεο ζηε ζεξαπεία κε αιελδξνλάηε ζπγθξηηηθά κε ην denosumab ζηε δηάξθεηα & ησλ δύν εηώλ ηεο κειέηεο 40 p<0, p<0,001 p<0,001 Denosumab Αιελδξνλάηε 25 p=0,026 p=0,014 p=0, Freemantle N et al. Osteoporos Int 2012;23: Με πξνζθόιιεζε Με ζπκκόξθσζε Με παξακνλή Με πξνζθόιιεζε Με ζπκκόξθσζε Έηνο 1 Έηνο 2 Με παξακνλή

90 Σα αληη-απνξξνθεηηθά θάξκαθα έρνπλ δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά Απνηειεζκαηηθόηεηα πκκόξθσζε Αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο

91 Food and Drug Administration. Back- ground document for meeting of Advisory Committee for Reproductive Health Drugs and Drug Safety and Risk Management Advisory Committee. September 9, 2011 (http:// Committees/CommitteesMeetingMaterials/ Drugs/DrugSafetyandRiskManagement AdvisoryCommittee/UCM pdf).

92 Οζηενλέθξσζε γλάζνπ (Glu) κε δηθσζθνληθά

93 Οζηενλέθξσζε γλάζνπ (Glu) κε δηθσζθνληθά από ζηόκαηος αιελδξνλάηε ξηζελδξνλάηε

94 Οζηενλέθξσζε γλάζνπ (Glu) κε δηθσζθνληθά από ζηόκαηος αιελδξνλάηε ξηζελδξνλάηε ελδοθιέβηα δνιελδξνληθό πακηδξνλάηε ηκπαλδξνλάηε

95 Οζηενλέθξσζε γλάζνπ (Glu) κε δηθσζθνληθά από ζηόκαηος αιελδξνλάηε ξηζελδξνλάηε ελδοθιέβηα δνιελδξνληθό πακηδξνλάηε ηκπαλδξνλάηε ΟΥΗ ζπγθεθξηκέλν θάξκαθν

96 Οζηενλέθξσζε γλάζνπ (Glu) κε δηθσζθνληθά από ζηόκαηος αιελδξνλάηε ξηζελδξνλάηε ελδοθιέβηα δνιελδξνληθό πακηδξνλάηε ηκπαλδξνλάηε ΟΥΗ ζπγθεθξηκέλν θάξκαθν ζε θαξθηλνπαζείο

97 Οζηενλέθξσζε γλάζνπ (Glu) κε δηθσζθνληθά από ζηόκαηος αιελδξνλάηε ξηζελδξνλάηε ελδοθιέβηα δνιελδξνληθό πακηδξνλάηε ηκπαλδξνλάηε ΟΥΗ ζπγθεθξηκέλν θάξκαθν ζε θαξθηλνπαζείο ζε κεθαξθηλνπαζείο

98 Οζηενλέθξσζε γλάζνπ (Glu) κε δηθσζθνληθά από ζηόκαηος αιελδξνλάηε ξηζελδξνλάηε ελδοθιέβηα δνιελδξνληθό πακηδξνλάηε ηκπαλδξνλάηε ΟΥΗ ζπγθεθξηκέλν θάξκαθν ζε θαξθηλνπαζείο ΟΥΗ ζπγθεθξηκέλνο ηύπνο αζζελή ζε κεθαξθηλνπαζείο

99 Οζηενλέθξσζε γλάζνπ (Glu) κε δηθσζθνληθά από ζηόκαηος αιελδξνλάηε ξηζελδξνλάηε ελδοθιέβηα δνιελδξνληθό πακηδξνλάηε ηκπαλδξνλάηε Τπεξθαηαζηνιή νζηηθνύ κεηαβνιηζκνύ ΟΥΗ ζπγθεθξηκέλν θάξκαθν ζε θαξθηλνπαζείο ΟΥΗ ζπγθεθξηκέλνο ηύπνο αζζελή ζε κεθαξθηλνπαζείο

100 ζπάληα ππνηξνραληήξηα δηάθπζεο κεξηαίνπ κ.ν. ρξόλνπ θαηάγκαηνο: 7εηία δηθσζθνληθώλ κνλαδηθά ραξαθηεξηζηηθά: αθηηλνινγηθά θιηληθά (άκθσ, πξόδξνκνο πόλνο) θαζπζηεξεκέλε επνύισζε

101 Σαρέσο αλαζηξέςηκε κεηαβνιή δεηθηώλ Papapoulos et al, JBMR 2011: 530-7

102 Διφωσφονικά: αληελδείθλπληαη ζε ζνβαξνύ βαζκνύ λεθξηθή λόζν (GFR < 30)

103 Denosumab ζύγθξηζε κε δηθσζθνληθά απνηειεζκαηηθόηεηα: κεγαιύηεξε δεηθηώλ κεγαιύηεξε BMD ζε όιεο ηηο ζέζεηο δνζνινγηθή επθνιία ζπκκόξθσζε βειηίσζε βιαβώλ αξζξώζεσλ ζε ΡΑ? αζθάιεηα: ηαρύηεξε & ηαρέσο αλαζηξέςηκε δεηθηώλ Όρη αλεπηζύκεηεο από αλώηεξν πεπηηθό ην πην «αζών» ζε ΥΝΑ

104 ΔΟΦ 2012

105 ΔΟΦ 2012

106 ΔΟΦ 2012

107 ΔΟΦ 2012

Η οστεοπόρωση είλαη ρξόληα πάζεζε ηνπ κεηαβνιηζκνύ ησλ νζηώλ, θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη ζηαδηαθή κείσζε ηεο ππθλόηεηαο θαη πνηόηεηάο ηνπο ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ

Η οστεοπόρωση είλαη ρξόληα πάζεζε ηνπ κεηαβνιηζκνύ ησλ νζηώλ, θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη ζηαδηαθή κείσζε ηεο ππθλόηεηαο θαη πνηόηεηάο ηνπο ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ Ο Σ Ε Ο Π Ο Ρ Ω Η Η οστεοπόρωση είλαη ρξόληα πάζεζε ηνπ κεηαβνιηζκνύ ησλ νζηώλ, θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη ζηαδηαθή κείσζε ηεο ππθλόηεηαο θαη πνηόηεηάο ηνπο ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ Δίλαη απνηέιεζκα: α) απμεκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΒΟΛΙΚΔ ΠΑΘΗΔΙ ΣΩΝ ΟΣΩΝ

ΜΔΣΑΒΟΛΙΚΔ ΠΑΘΗΔΙ ΣΩΝ ΟΣΩΝ ΜΔΣΑΒΟΛΙΚΔ ΠΑΘΗΔΙ ΣΩΝ ΟΣΩΝ Prince MJA 2004 Current Definition of Osteoporosis Osteoporosis is defined as a skeletal disorder characterized by compromised bone strength predisposing a person to an increased

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ αλ νζηενπόξσζε νξίδεηαη ε ειάηησζε ηεο πνζόηεηαο ηνπ νζηνύ θαη ε δηαηαξαρή ηεο κηθξν-αξρηηεθηνληθήο ηνπ ζε ηέηνην βαζκό, ώζηε λα είλαη επηξξεπέο ζηελ πξόθιεζε θαηάγκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΕΟΠΟΡΩ Η Ση είλαη Οζηεοπόρφζε Μέγεζος Οζηεοπόρφζες

Ο ΣΕΟΠΟΡΩ Η Ση είλαη Οζηεοπόρφζε Μέγεζος Οζηεοπόρφζες ΟΣΕΟΠΟΡΩΗ 1) Ση είλαη Οζηεοπόρφζε α) Οξηζκόο - Η Οζηενπόξσζε είλαη ε πην ζπρλή πάζεζε ησλ νζηώλ θαη ραξαθηεξίδεηαη από κείσζε ηεο νζηηθήο κάδαο θαη δηαηαξαρή ηεο κηθξναξρηηεθηνληθήο ηνπ νζηίηνπ ηζηνύ πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαγλσζηηθή Πξνζέγγηζε νζηενπόξσζεο

Γηαγλσζηηθή Πξνζέγγηζε νζηενπόξσζεο Γηαγλσζηηθή Πξνζέγγηζε νζηενπόξσζεο Μαρία Σώμαλη Ενδοκρινολόγος Οζηενπόξσζε Μία από ηηο πην ππνδηαγλσζκέλεο αζζέλεηεο. Δπηδεκηνινγία > 28 εκαη. Αμεπικανοί, ςτηλού κινδύνος για οζηεοπόπυζη (3:1, γςναίκερ:

Διαβάστε περισσότερα

Κνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο

Κνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο Κνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο επηπηώζεηο νζηενπόξσζεο ΑΝΑΣΑΙΛΑΚΗ Α. Δλδνθξηλνιόγνο Οζηενπόξσζε Οξηζκόο Δπηδεκηνινγηθά ζηνηρεία Κνηλσληθέο επηπηώζεηο Οηθνλνκηθέο επηπηώζεηο Δπίινγνο - ζπκπεξάζκαηα Οζηενπόξσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ. Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο

ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ. Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο.. Ση είλαη ε νζηενπόξωζε; Η νζηενπόξσζε ( νζηά + πώξνη ) απνηειεί κία λόζν ζηελ νπνία ηα θόθαια γίλνληαη αδύλακα θαη εκθαλίδνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ Ζ ΚΑΚΖ ΘΡΔΦΖ Δπεξεάδεη: ηε κπτθή ηζρύ ησλ ζθειεηηθώλ κπώλ κε απνηέιεζκα ηε κεησκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

<< Σα δηθσζθνληθά ζηελ θαζεκεξηλή πξάμε>>

<< Σα δηθσζθνληθά ζηελ θαζεκεξηλή πξάμε>> > > Αηθαηεξίλε θπξόεξα Ρεπκαηνιόγνο Θεξαπεπηηθέο Δλδείμεηο Ζ Ρηδεδξνλάηε είλαη έλα Ππξηδηληι - δηθσζθνληθό 1 O O H O H O P C P O N a 3 εο γεληάο

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Βαζίιεο Μνύγηνο Καζεγεηήο βηνρεκείαο ηεο άζθεζεο ΤΔΦΑΑ ΑΠΘ http://users.auth.gr/mougios Η άζθεζε κεηώλεη ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΒΟΛΗΚΔ ΠΑΘΖΔΗ ΣΧΝ ΟΣΧΝ 27-11-2015

ΜΔΣΑΒΟΛΗΚΔ ΠΑΘΖΔΗ ΣΧΝ ΟΣΧΝ 27-11-2015 ΜΔΣΑΒΟΛΗΚΔ ΠΑΘΖΔΗ ΣΧΝ ΟΣΧΝ 27-11-2015 Prince MJA 2004 ΠΔΡΗΣΑΣΗΚΟ ΓΔΤΣΔΡ. ΟΠΟ Αλδξαο 72 εηώλ Καηάγκαηα ζπνλδύισλ Υξόληα απνθξαθηηθή πλεπκνλνπάζεηα αθραξώδεο δηαβήηεο Αγγεηνπάζεηα Πνξθύξα Henoch Schönlein

Διαβάστε περισσότερα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Δςζπεθλέξια Ομύ ζύλδξνκν καδηθήο ζπκπαζεηηθήο εθθόξηηζεο, απνηέιεζκα βιαβεξνύ εξεζίζκαηνο ζε αζζελείο κε ΚΝΜ άλσζελ ηνπ Θ6 Δςζπεθλέξια ςμπηώμαηα:

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΛΙΣΟΝΙΝΗ ΚΤΡΟΤΔΗ Α.

Η ΚΑΛΙΣΟΝΙΝΗ ΚΤΡΟΤΔΗ Α. Η ΚΑΛΙΣΟΝΙΝΗ Δθθξίλεηαη από ηα παξαζπιαθηώδε θύηηαξα ηνπ ζπξενεηδνύο Γξα θαηαζηαιηηθά ζηνπο νζηενθιάζηεο & ηελ νζηηθή απνξξόθεζε. ηε ζπγθέληξσζε Ca ζην πιάζκα(αληίζεηα από ηελ ΡΣΗ) Παίδεη ξόιν ζηε δηαηήξεζε

Διαβάστε περισσότερα

Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ»

Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ» Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ» Κσλζηαληίλνο Μηκίδεο Γαζηξεληεξνιόγνο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Παζνινγίαο Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο Οξηζκόο Ο όξνο κεγάθνιν αλαθέξεηαη ζηε δηάκεηξν

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ ύςα Βάλα, Μαιιηώξε Μ 2, Παξαζθεπήο Γ, Φπρνγηνύ Μ 3, Υαηδάθεο Άγγεινο Εργαζηήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιαηρικής Σηαηιζηικής, Ιαηρική Στολή Πανεπιζηημίοσ Αθηνών, 2 Α Ψστιαηρική Κλινική, Αιγινήηειο

Διαβάστε περισσότερα

«Denosumab: Η νέα θεραπευτική πρόταση στην οστεοπόρωση»

«Denosumab: Η νέα θεραπευτική πρόταση στην οστεοπόρωση» «Denosumab: Η νέα θεραπευτική πρόταση στην οστεοπόρωση» Δήµος K.Πατρίκος Ρευµατολόγος 401 ΓΣΝΑ Costa Navarino 2011 «Γιατί είναι αναγκαία µια νέα θεραπευτική πρόταση στην οστεοπόρωση?» Η µέχρι σήµερα θεραπευτική

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαβνιηθέο θαη ελδνθξηλείο παζήζεηο ηωλ νζηώλ

Μεηαβνιηθέο θαη ελδνθξηλείο παζήζεηο ηωλ νζηώλ Μεηαβνιηζκόο ηωλ νζηώλ Μεηαβνιηθέο θαη ελδνθξηλείο παζήζεηο ηωλ νζηώλ Σα νζηά ππνζηεξίδνπλ θαη πξνζηαηεύνπλ ηα καιαθά κόξηα, κεηαθέξνπλ θνξηία θαη ζπκκεηέρνπλ ζηελ θίλεζε. Ο νζηίηεο ηζηόο είλαη απνζήθε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ 2 ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ (Sleeve Gastrectomy) Εςάγγελορ Νάνορ Η Λαπαξνζθνπηθή Δπηκήθεο Γαζηξεθηνκή είλαη κηα λέα ρεηξνπξγηθή κέζνδνο αδπλαηίζκαηνο πνπ κπνξεί λα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΔΟ ΤΝΘΔΣΟ ΜΗ-ΔΠΔΜΒΑΣΙΚΟ ΓΔΙΚΣΗ ΠΡΟΒΛΔΨΗ ΣΗ ΜΗ- ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΣΔΑΣΟΗΠΑΣΙΣΙΓΑ

ΝΔΟ ΤΝΘΔΣΟ ΜΗ-ΔΠΔΜΒΑΣΙΚΟ ΓΔΙΚΣΗ ΠΡΟΒΛΔΨΗ ΣΗ ΜΗ- ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΣΔΑΣΟΗΠΑΣΙΣΙΓΑ ΝΔΟ ΤΝΘΔΣΟ ΜΗ-ΔΠΔΜΒΑΣΙΚΟ ΓΔΙΚΣΗ ΠΡΟΒΛΔΨΗ ΣΗ ΜΗ- ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΣΔΑΣΟΗΠΑΣΙΣΙΓΑ Σ.Α. Πολύζος, I. Κοσνηοσράς, Α. Σλβάκης, Ε. Ζθειριάδοσ, Κ. Πηζιούρ, Ε. Κηζίκη, Α. Ππθεοδώροσ, Ε. Τέρπος SA Polyzos et al., J Clin

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΤΜΑΣΟΠΑΘΕΙΕς ΚΑΙ ΚΤΗςΗ. Γξ Αθξνδίηε Διηζζαίνπ Ξελνθώληνο Γπλαηθνιόγνο - Μαηεπηήξαο

ΡΕΤΜΑΣΟΠΑΘΕΙΕς ΚΑΙ ΚΤΗςΗ. Γξ Αθξνδίηε Διηζζαίνπ Ξελνθώληνο Γπλαηθνιόγνο - Μαηεπηήξαο ΡΕΤΜΑΣΟΠΑΘΕΙΕς ΚΑΙ ΚΤΗςΗ Γξ Αθξνδίηε Διηζζαίνπ Ξελνθώληνο Γπλαηθνιόγνο - Μαηεπηήξαο Θέκαηα Ρεπκαηνεηδήο αξζξίηηδα πνλδπιαξζξνπάζεηεο Αγθπινπνηεηηθή πνλδπιίηηδα Ψσξηαζηθή Αξζξίηηδα Αληηδξαζηηθή αξζξίηηδα

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

H επίδραζε ηες άζθεζες ζηελ οζηεοπόρωζε θαη ζηελ ποηόηεηα δωής ηωλ αζζελώλ. ΚΑΣΟΤΠΑΚΗ ΓΗΜΗΣΡΗ Φσζηοζεραπεσηής Δργ.

H επίδραζε ηες άζθεζες ζηελ οζηεοπόρωζε θαη ζηελ ποηόηεηα δωής ηωλ αζζελώλ. ΚΑΣΟΤΠΑΚΗ ΓΗΜΗΣΡΗ Φσζηοζεραπεσηής Δργ. H επίδραζε ηες άζθεζες ζηελ οζηεοπόρωζε θαη ζηελ ποηόηεηα δωής ηωλ αζζελώλ ΚΑΣΟΤΠΑΚΗ ΓΗΜΗΣΡΗ Φσζηοζεραπεσηής Δργ.ζσλεργάηες ΑΣΔΙ-Θ Οζηεοπόρωζε θαη άζθεζε (εηζαγωγή) Απνηειεί θαηά θύξην ιόγν γπλαηθεία λόζν

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό. Α.Καλέιινπ

Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό. Α.Καλέιινπ Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό Α.Καλέιινπ Γηαηξνθή κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ έθβαζε ηεο εγθπκνζύλεο Πξηλ ηε ζύιιεςε: ζπκπιεξσκαηηθή πξόζιεςε θηιηθνύ νμένο ζειάδνπζαο Γ3 2 σκαηηθό βάξνο Γνληκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Magnisal. Τν θνξπθαίν ιίπαζκα ληηξηθνύ καγλεζίνπ

Magnisal. Τν θνξπθαίν ιίπαζκα ληηξηθνύ καγλεζίνπ Magnisal Τν θνξπθαίν ιίπαζκα ληηξηθνύ καγλεζίνπ Πεπιεσόμενα Τη είλαη ην Magnisal Αλάιπζε πξντόληνο Τα νθέιε ηνπ Magnisal Magnisal ή ζεηηθό καγλήζην; Εθαξκνγέο ηνπ Magnisal Σπκπηώκαηα έιιεηςεο καγλεζίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Β Π Μ Hρεμία. Αναστροφή. Οστεόλυση. Οστεοπαραγωγή

Β Π Μ Hρεμία. Αναστροφή. Οστεόλυση. Οστεοπαραγωγή Β Π Μ Hρεμία Αναστροφή Οστεόλυση Οστεοπαραγωγή Β Π Μ Hρεμία Αναστροφή Αύξηση αριθμού οστεοκλαστών Αύξηση Μείωση διάρκειας του δράσης χρόνου για τους ασβεστοποίηση του οστού Αύξηση ενεργοποιημένων μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Οζηηθή Νόζνο ζηε Μεζνγεηαθή αλαηκία

Οζηηθή Νόζνο ζηε Μεζνγεηαθή αλαηκία Οζηηθή Νόζνο ζηε Μεζνγεηαθή αλαηκία Καηεξίλα αξηδάθε Δλδνθξηλνιόγνο Απηή ήηαλ ε εηθόλα ηνπ θξαλίνπ θξαλίνπ άθξσλ πιελνκεγαιία Κιαζηθή εηθόλα αζζελνύο ζηνλ Θάιακν Οηθνγέλεηα κε Μεζνγεηαθή Αλαηκία Υσξίο

Διαβάστε περισσότερα

RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ

RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ Αλαζηαζία Γακέινπ Καξδηνιόγνο Παλεπηζηεκηαθό Ννζνθνκείν Πάηξαο Conflicts of interest: no conflict Patras University Hospital Ιζηνξηθό αζζελνύο, 71 εηώλ, 95 kg Σαθραξώδεο δηαβήηεο/

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

«Κιηληθή εκπεηξία 13 εηώλ από ηε δξάζε θαη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο Σεξηπαξαηίδεο»

«Κιηληθή εκπεηξία 13 εηώλ από ηε δξάζε θαη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο Σεξηπαξαηίδεο» «Κιηληθή εκπεηξία 13 εηώλ από ηε δξάζε θαη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο Σεξηπαξαηίδεο» Γήκνο Κ. Παηξίθνο Γηεπζπληήο Ρεπκαηνιόγνο Ννζνθνκείν Metropolitan ΔΠΔΜΤ XANIA 23-4 - 2016 ύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ Conflict

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή ηαπξνύια Βνγηαηδή, Αθηηλνθπζηθόο Ιαηξηθήο, Σκήκα Αδεηώλ & Διέγρσλ, Δ.Δ.Α.Δ. Δπηζηεκνληθή Ηκεξίδα ΔΦΙΔ Γνζηκεηξία & Αθηηλνπξνζηαζία Ραδηντζνηνπηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Πξόιεςε ηεο Οζηενπόξσζεο & ησλ Καηαγκάησλ

Πξόιεςε ηεο Οζηενπόξσζεο & ησλ Καηαγκάησλ Πξόιεςε ηεο Οζηενπόξσζεο & ησλ Καηαγκάησλ Γξ. ΗΧΑΝΝΖ ΔΛ. ΓΗΟΝΤΗΧΣΖ ΦΤΗΑΣΡΟ - ΗΑΣΡΟ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ Γηδάθησξ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ Γηεπζπληήο Κέληξνπ Απνζεξαπείαο Φπζηθήο & Κνηλσληθήο Απνθαηάζηαζεο (ΚΑΦΚΑ) Ακπληαίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γενεηική Καρδιαγγειακών Παθήζεων

Γενεηική Καρδιαγγειακών Παθήζεων Γενεηική Καρδιαγγειακών Παθήζεων Νίκορ Ππωτονοτάπιορ, MD, FESC, Νάξορ Η γελεηηθή ησλ θαξδηαγγεηαθώλ παζήζεσλ έρεη εμειηρζεί νπζηαζηηθά θαηά ηα ηειεπηαία είθνζη ρξόληα. Σε απηό ην ρξνληθό δηάζηεκα εμειίρζεθε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

αναζήτηση σποκλινικής υσματίωσης και θεραπεία Καηεξίλα Μαξθνπνύινπ Δπηκειήηξηα Α 1ε Πλεπκνινγηθή Κιηληθή Ν. Γ.Παπαληθνιάνπ

αναζήτηση σποκλινικής υσματίωσης και θεραπεία Καηεξίλα Μαξθνπνύινπ Δπηκειήηξηα Α 1ε Πλεπκνινγηθή Κιηληθή Ν. Γ.Παπαληθνιάνπ αναζήτηση σποκλινικής υσματίωσης και θεραπεία Καηεξίλα Μαξθνπνύινπ Δπηκειήηξηα Α 1ε Πλεπκνινγηθή Κιηληθή Ν. Γ.Παπαληθνιάνπ Υπνθιηληθή/ιαλζάλνπζα ΤΒ Latent TB infection (LTBI) Μόιπλζε από ην Μπθνβαθηεξίδην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΝΗΜΟ- ΕΞΑΝΘΗΜΑ. Αλεξάνδπα Αλεξοπούλος. Επίκοσρη Καθηγήτρια Παθολογίας

ΚΝΗΜΟ- ΕΞΑΝΘΗΜΑ. Αλεξάνδπα Αλεξοπούλος. Επίκοσρη Καθηγήτρια Παθολογίας ΚΝΗΜΟ- ΕΞΑΝΘΗΜΑ Αλεξάνδπα Αλεξοπούλος Επίκοσρη Καθηγήτρια Παθολογίας ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΚΝΗΜΟΤ Γεληθεπκέλνο Σνπηθόο Γηαιείπσλ πλερήο ΠΑΘΟΥΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΝΗΜΟΤ Πξνθαιείηαη κέζσ ρεκνκεηαβηβαζηώλ κεηά από εξεζηζκό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Η εγθπκνζύλε είλαη κία πεξίνδνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ζεκαληηθέο θπζηνινγηθέο ελδνθξηληθέο κεηαβνιέο

Η εγθπκνζύλε είλαη κία πεξίνδνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ζεκαληηθέο θπζηνινγηθέο ελδνθξηληθέο κεηαβνιέο Η εγθπκνζύλε είλαη κία πεξίνδνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ζεκαληηθέο θπζηνινγηθέο ελδνθξηληθέο κεηαβνιέο Οη πξνζαξκνγέο ηεο κέιινπζαο κεηέξαο Η αλάπηπμε ηεο εκβξπνπιαθνπληηαθήο κνλάδαο Παξαγωγή νξκνλώλ από ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Τεύρνο 9 ν - Άξζξν 2 β

Τεύρνο 9 ν - Άξζξν 2 β Τεύρνο 9 ν - Άξζξν 2 β ΔΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΜΔΛΑΝΩΜΑΤΟΣ ΦΑΙΝΔΤΑΙ ΠΟΛΛΑ ΥΠΟΣΦΟΜΔΝΟ ΣΔ ΓΟΚΙΜΑΣΙΑ Φρηζιμοποιούμενο με ανοζο-ενιζτσηικό θάρμακο, ηο εμβόλιο παραηείνει ηην επιβίωζη καηά ζτεδόν 7 μήνες, ανακαλύπηει

Διαβάστε περισσότερα

Φαρμακευτική παρέμβαςη ςτην Οςτεοπόρωςη: Denosumab μία αιτιολογημένη θεραπευτική επιλογή

Φαρμακευτική παρέμβαςη ςτην Οςτεοπόρωςη: Denosumab μία αιτιολογημένη θεραπευτική επιλογή Φαρμακευτική παρέμβαςη ςτην Οςτεοπόρωςη: Denosumab μία αιτιολογημένη θεραπευτική επιλογή ΠΥΡΟ Ν ΝΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ MSUS specialist Επιςτ υνεργάτησ Ρ/κ κλινικήσ ΠΠΓΝΙ ΙΩΑΝΝΙΝΑ snnikas@yahoo.com www. RheumatologyUS.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ

Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ Παξνπζίαζε Απνηειεζκάησλ Μάηνο 2011 0311048prs(ek) Δηζαγσγή/ Σηόρνο Η έξεπλα ζρεδηάζηεθε θαη πινπνηήζεθε

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Ληπίδηα, ιηπαξά νμέα θαη ιηπνεηδή. Nut1_l5

Ληπίδηα, ιηπαξά νμέα θαη ιηπνεηδή. Nut1_l5 Ληπίδηα, ιηπαξά νμέα θαη ιηπνεηδή Nut1_l5 Ληπίδηα Μείγκα ηξηγιπθεξηδίσλ δει Έλα κόξην γιπθεξίλεο Σξία κόξηα ιηπαξώλ νμέσλ Ληπίδηα ηεο ηξνθήο Απνηεινύληαη θπξίσο από ηα ιηπαξά νμέα: Μπξηζηηθό Παικηηηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

H Επίδξαζε ηεο Άζθεζεο ζε Αζζελείο κε Πάξθηλζνλ

H Επίδξαζε ηεο Άζθεζεο ζε Αζζελείο κε Πάξθηλζνλ H Επίδξαζε ηεο Άζθεζεο ζε Αζζελείο κε Πάξθηλζνλ Γεκήηξηνο Καηζνππάθεο Φπζηθνζεξαπεπηήο-Δξγ. Σπλεξγ. ΑΤΔΙ Μεηαπηπρ. Φνηη. ΤΔΔΦΑ Θεζ/ληθεο ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πξνζδηνξηζκόο ηεο λόζνπ θαη αίηηα Δθθπιηζηηθή πάζεζε πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της Δ ε ί κ η η ρ Τ ά ζ ε ω ν Α γ ο π ά ρ Ε π γ α ζ ί α ρ 2010 Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της ειδικό θέμα σοπηγόρ Δρ. Όλγα Επιηροπάκη Αναπλ. Καθ., Ακαδημαϊκή Έδπα «Σηαύπορ Κωζηόποςλορ» ζηη Διοίκηζη

Διαβάστε περισσότερα

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n . ΜΑΚΡΑ ΣΟΑ 7 & ΕΘΝ. ΑΝΣΙΣΑΕΩ (ΠΕΙΡΑΙΑ),. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 06 Α (ΠΕΙΡΑΙΑ), 3. ΠΤΡΓΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΑΘΗΝΑ). ΣΗΛ 040970,,, www.vtal.gr Επιλεγμένες Ασκήσεις. α) Έζησ η.δ. Ep. Να δεηρζεί όηη ε T,..., ~, 0

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ πιένλ ζπρλή νθζαικηθή λόζνο Ζ λόζνο ηεο νθζαικηθήο επηθάλεηαο. Γηώξγνο Γαιηάλεο Γηώξγνο Λακπίξεο Κώζηαο Μπνκπνξίδεο

Ζ πιένλ ζπρλή νθζαικηθή λόζνο Ζ λόζνο ηεο νθζαικηθήο επηθάλεηαο. Γηώξγνο Γαιηάλεο Γηώξγνο Λακπίξεο Κώζηαο Μπνκπνξίδεο Ζ πιένλ ζπρλή νθζαικηθή λόζνο Ζ λόζνο ηεο νθζαικηθήο επηθάλεηαο Γηώξγνο Γαιηάλεο Γηώξγνο Λακπίξεο Κώζηαο Μπνκπνξίδεο 1995-2014: 7.602 αζζελείο 87,6 Δλδνθζάικηεο θιεγκνλέο Δμωηεξηθέο θιεγκνλέο 12,4 1995-2000

Διαβάστε περισσότερα

Σδαλαβάξε Αηθαηεξίλε Εηδηθεπόκελε Ρεπκαηνινγίαο Γ.Ν.Θ.«Άγηνο Παύινο»

Σδαλαβάξε Αηθαηεξίλε Εηδηθεπόκελε Ρεπκαηνινγίαο Γ.Ν.Θ.«Άγηνο Παύινο» In a Two-Year Double-Blind Randomized Controlled Multicenter Study, Chondroitin Sulfate Was Significantly Superior to Celecoxib at Reducing Cartilage Loss with Similar Efficacy at Reducing Disease Symptoms

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα