ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜHΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜHΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ"

Transcript

1 ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜHΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Άρθρο 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ Το Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα γνωστικά αντικείμενα των Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών Σπουδών, με σκοπό να συνδυάσει τη θεωρητική διδασκαλία με την εμπειρική μελέτη των διεθνών και ευρωπαϊκών ζητημάτων, έτσι ώστε οι αποκτώντες τον μεταπτυχιακό τίτλο να είναι σε θέση να σταδιοδρομήσουν είτε ακαδημαϊκά, είτε ως στελέχη του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ : ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Άρθρο 2 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 1. Το ΠΜΣ απονέμει «Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών Σπουδών». Στο δίπλωμα αυτό αναγράφεται η ειδίκευση που αποφοίτου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών Σπουδών απονέμεται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση δύο (2) διδακτικών εξαμήνων σπουδών και την επιτυχή υποστήριξη της προβλεπόμενης διπλωματικής εργασίας. Οι κάτοχοι του ως άνω διπλώματος και ισότιμων διπλωμάτων της αλλοδαπής μπορούν με αίτησή τους να γίνουν δεκτοί για την απόκτηση «Διδακτορικού Διπλώματος Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών Σπουδών». 3. Μέρος των σπουδών για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών Σπουδών, και εφόσον ο μεταπτυχιακός φοιτητής έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον το πρώτο εξάμηνο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, μπορεί μετά από προηγούμενη απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, να πραγματοποιείται στο εξωτερικό, στα πλαίσια των ανταλλαγών προγραμμάτων Erasmus με ξένα πανεπιστήμια, ή διεθνούς συνεργασίας με 1

2 άλλα πανεπιστήμια και με τις προϋποθέσεις που ισχύουν για την απόκτηση των αντίστοιχων διπλωμάτων. Για την αντιστοιχία των μαθημάτων αποφασίζει η Συντονιστική Επιτροπή. 4. Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος, μετά από πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής, αποφασίζει για την κατάταξη φοιτητών από άλλα μεταπτυχιακά προγράμματα, στις αντίστοιχες ειδικεύσεις. 5. Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών Σπουδών ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες στην οποία περιλαμβάνονται τα δύο (2) διδακτικά εξάμηνα και έξι μήνες για την ολοκλήρωση και υποστήριξη της διπλωματικής εργασίας. Άρθρο 3 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 1. Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται γενικά δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων όλων των ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αντίστοιχων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. 2. Ειδικά στις ειδικεύσεις Διεθνές Δίκαιο & Διπλωματικές Σπουδές, Διεθνείς Σχέσεις και Στρατηγικές Σπουδές & Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση & Βιώσιμη Ανάπτυξη, γίνονται δεκτοί και εν ενεργεία αξιωματικοί των ελληνικών ή ξένων ενόπλων δυνάμεων απόφοιτοι Σχολών Πολέμου, οι οποίοι έχουν εξασφαλίσει έγγραφη άδεια από τις υπηρεσίες τους για όλη τη διάρκεια των προβλεπόμενων σπουδών. 3. Προκειμένου να εισαχθούν στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών υποψήφιοι που ανήκουν στις πιο πάνω κατηγορίες, θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προυποθέσεις: (α) Η βαθμολογία του πτυχίου τους να είναι τουλάχιστον επτά (7). (β) να είναι κάτοχοι πτυχίου με βαθμό τουλάχιστον εξίμιση (6,5/10) και να διαθέτουν ερευνητική εμπειρία διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) ακαδημαϊκού έτους, ή επαγγελματική εμπειρία διάρκειας τουλάχιστον δύο (2) ετών, εφόσον η ερευνητική ή επαγγελματική εμπειρία είναι συναφής προς το αντικείμενο της ειδίκευσης που επιθυμούν να ακολουθήσουν. (γ) Επαρκές επίπεδο γνώσης της αγγλικής που να πιστοποιείται με την κατοχή επίσημου πτυχίου επάρκειας γνώσεων, Cambridge ή Μichigan Proficiency ή TOEFL με 550/213, ELTS τουλάχιστον 6,5, για τη γαλλική γλώσσα αρκεί το επίπεδο Sorbonne I, ή C1, C2. τουλάχιστον μονάδες. Η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας θα 2

3 συνεκτιμηθεί. Για τις ειδικεύσεις «Διεθνείς Σχέσεις & Στρατηγικές Σπουδές», «Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις» απαιτείται η γνώση αποκλειστικά και μόνο της αγγλικής γλώσσας. Το επαρκές επίπεδο γνώσης των γλωσσών αυτών πιστοποιείται επίσης και με την κατοχή πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών άλλης χώρας. Άρθρο 4 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 1. Οι υποψήφιοι που πληρούν τις παραπάνω προυποθέσεις καταθέτουν σχετική έντυπη αίτηση στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, επισυνάπτοντας όλα τα σχετικά δικαιολογητικά (πτυχίο, αναλυτική βαθμολογία του συνόλου των σπουδών του, βεβαίωση ισοτιμίας του ΔΙΚΑΤΣΑ προκειμένου περί αλλοδαπών πτυχίων, πιστοποιητικά επάρκειας αγγλικών ή και άλλων γλωσσών, πιστοποιητικά σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας καθώς και δύο συστατικές επιστολές), αφού έχει προηγηθεί η σχετική πρόσκληση-προκήρυξη από το ΠΜΣ. Οι υποψηφιότητες ελέγχονται από την κατά περίπτωση αρμόδια Τριμελή Επιτροπή Επιλογής Υποψηφίων, της ειδίκευσης η οποία απαρτίζεται από μέλη ΔΕΠ των τριών ανώτερων βαθμίδων που διδάσκουν στη σχετική ειδίκευση και ορίζεται από τη Συντονιστική Επιτροπή. Οι Επιτροπές αυτές ολοκληρώνουν το έργο τους εντός του πρώτου δεκαημέρου μετά τη λήξη υποβολής των αιτήσεων (Μάιο ή Σεπτέμβριο κατά την προκήρυξη). Οι επιτροπές καταρτίζουν πίνακα υποψηφίων οι οποίοι προσέρχονται σε συνέντευξη ή και σε γραπτές εξετάσεις το δεύτερο δεκαήμερο, σύμφωνα με το πρόγραμμα μαθημάτων και την εξεταστέα ύλη που ανακοινώνει η γραμματεία του τμήματος, τουλάχιστον ένα μήνα πριν. 2. Οι επιτυχόντες στις παραπάνω εξετάσεις προσέρχονται σε ειδική συνέντευξη το τρίτο δεκαήμερο, κατά την ημέρα και ώρα που ορίζεται με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών. Η εν λόγω διαδικασία διεξάγεται ενώπιον ειδικής τριμελούς επιτροπής, η οποία απαρτίζεται από καθηγητές των δύο ανώτερων βαθμίδων που διδάσκουν στη σχετική ειδίκευση και ορίζεται από την Συντονιστική Επιτροπή. Κατά την συνέντευξη αξιολογείται η εν γένει γνώση του υποψηφίου στον τομέα της ειδίκευσης που επιθυμεί να ακολουθήσει καθώς επίσης και προσωπικότητά του, ενώ συνεκτιμάται και η τυχόν επαγγελματική εμπειρία. 3. Οι πίνακες επιτυχόντων σε κάθε στάδιο της διαδικασίας επιλογής φέρουν αριθμό πρωτοκόλλου. 3

4 4. Σε κάθε μια από τις προσφερόμενες ειδικεύσεις εισάγονται μέχρι δεκαπέντε (15) μεταπτυχιακοί φοιτητές. Ειδικά στις ειδικεύσεις «Διεθνές Δίκαιο & Διπλωματικές Σπουδές», «Διεθνείς Σχέσεις & Στρατηγικές Σπουδές» και «Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση & Βιώσιμη Ανάπτυξη» προβλέπονται επιπλέον πέντε (5) θέσεις για αποφοίτους Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, καθώς και αξιωματικούς των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 2. Οι υπότροφοι του ΙΚΥ και οι αλλοδαποί υπότροφοι εισάγονται καθ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων. Οι Τριμελείς Επιτροπές Επιλογής μπορούν να περιλάβουν επιλαχόντες στους προσωρινούς πίνακες εισακτέων. 5. Υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλουν και οι επί πτυχίω φοιτητές, επισυνάπτοντας την αναλυτική βαθμολογία οκτώ (8) εξαμήνων σπουδών, τυχόν δε εγγραφή τους στον πίνακα επιτυχόντων ισχύει υπό την αίρεση ότι θα προσκομίσουν μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Οκτωβρίου το πτυχίο τους ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών από την οποία θα προκύπτει ότι εκπληρώνουν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 3εδ. α ή β. 6. Οι τελικοί πίνακες εισακτέων ανά ειδίκευση συντάσσονται μετά την εκπνοή της κατά το άρθρο 4 5 προθεσμίας υποβολής πτυχίων/βεβαιώσεων από τους επί πτυχίω φοιτητές που έχουν επιλεγεί. Στους ίδιους πίνακες περιλαμβάνονται και οι κατά το άρθρο 3 2 αξιωματικοί που έχουν επιλεγεί, εφόσον πριν από την εκπνοή της ανωτέρω προθεσμίας, προσκομίσουν επίσημη γραπτή βεβαίωση απαλλαγής από τα υπηρεσιακά τους καθήκοντα για όλη τη διάρκεια των σπουδών τους. Οι πίνακες εισακτέων εγκρίνονται από τη Συντονιστική Επιτροπή και επικυρώνονται από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος. 7. Οι ημερομηνίες και ώρες διεξαγωγής των εξετάσεων και συνεντεύξεων γνωστοποιούνται προς τους υποψηφίους με ανακοινώσεις που τοιχοκολλούνται στον πίνακα ανακοινώσεων της Γραμματείας του ΠΜΣ και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ, τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν τη διεξαγωγή των ανωτέρω εξετάσεων και συνεντεύξεων. Άρθρο 5 ΦΟΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 1. Σε κάθε εξάμηνο οι μεταπτυχιακοί φοιτητές παρακολουθούν τέσσερα μαθήματα της ειδίκευσης που ακολουθούν. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική και συνεκτιμάται για το βαθμό προόδου. 2. Σε κάθε μάθημα αντιστοιχούν τρεις (3) διδακτικές μονάδες, 7,5 ECTS ενώ για τη διπλωματική εργασία αντιστοιχούν 30 ECTS. Οι εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας είναι τρεις (3) για κάθε μάθημα. 4

5 3. Η φοίτηση είναι επαρκής εφόσον δεν σημειώνονται συνολικά περισσότερες από δύο απουσίες σε κάθε μάθημα. Η απουσία μπορεί να δικαιολογηθεί με βεβαίωση νοσηλευτικού ιδρύματος ή ιδιώτη γιατρού που να πιστοποιεί το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται το αργότερο μέχρι και τη δέκατη ημέρα από την επιστροφή του μεταπτυχιακού φοιτητή στα μαθήματα και επ αυτών αποφαίνεται η Συντονιστική Επιτροπή. Κάθε δικαιολογητικό υποβάλλεται με αίτηση και καταχωρίζεται στο πρωτόκολλο απαραιτήτως. 4. Η διδασκαλία και εξέταση των μαθημάτων γίνεται στην ελληνική γλώσσα, χωρίς να αποκλείεται η διδασκαλία και εξέταση ορισμένων μαθημάτων στην αγγλική γλώσσα. 5. Η αξιολόγηση των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με βαθμολογική κλίμακα από το 0 μέχρι το 10 με βάση το 5. Ο βαθμός κάθε μαθήματος προκύπτει από το βαθμό προόδου και του βαθμό εξετάσεων του συγκεκριμένου μαθήματος. 6. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που απορρίπτονται σ ένα μόνο μάθημα δικαιούνται να επανεξετασθούν κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου, εάν δε απορριφθούν εκ νέου στο μάθημα αυτό διαγράφονται από το πρόγραμμα, (άρθρο 8). 7. Μεταπτυχιακοί φοιτητές που αποτυγχάνουν σε περισσότερα του ενός μαθήματα, στη διάρκεια του εξαμήνου τους διαγράφονται από το ΠΜΣ, (άρθρο 8). 8. Ο φοιτητής που επιθυμεί να πραγματοποιήσει μέρος των μεταπτυχιακών του σπουδών στο εξωτερικό, σύμφωνα με τους όρους του Άρθρου 2 παρ. 3, θα υποβάλει αίτηση προς τη Συντονιστική Επιτροπή προκειμένου να εγκριθεί το αίτημά του. Η αίτηση θα κατατίθεται στη Γραμματεία όχι αργότερα από την πρώτη ημέρα του διδακτικού εξαμήνου που προηγείται του διδακτικού εξαμήνου που ο φοιτητής θα απουσιάσει στο εξωτερικό. Για την αντιστοιχία των μαθημάτων και την επάρκεια των πιστωτικών μονάδων ισχύουν τα προβλεπόμενα στις Συμβάσεις Εκμάθησης (Learning Agreements) με τα αλλοδαπά ΑΕΙ. Επίσης, μετά από ομόφωνη απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής, θα μπορούν να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση (Stage) μέχρι 6 μήνες σε όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Διεθνών Οργανισμών, νοούμενου ότι κάθε μήνας πρακτικής άσκησης αντιστοιχεί προς 5 πιστωτικές μονάδες ECTS. 9. Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης, μετά από πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής, δύναται να ορίσει ως προαπαιτούμενα για τη λήψη του διπλώματος την πρακτική άσκηση των φοιτητών, καθώς και την επιτυχή παρακολούθηση μαθημάτων στήριξης, περιλαμβανομένων και ξένων γλωσσών. 5

6 10. Στο πρόγραμμα μετέχουν και διακινούμενοι φοιτητές με το πρόγραμμα Erasmus ή άλλων προγραμμάτων διαπανεπιστημιακής συνεργασίας (π.χ. EIUC). 11. Στα μαθήματα επιλογής ορίζεται κατώτατος αριθμός συμμετοχής φοιτητών 7 και ανώτερος 35. Άρθρο 6 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Για την λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώματος απαιτείται η επιτυχής εκπόνηση και υποστήριξη διπλωματικής εργασίας (dissertation), η έκταση της οποίας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον έως λέξεις, εκτός της βιβλιογραφίας και των παραρτημάτων. Το ειδικό βάρος της διπλωματικής εργασίας ανέρχεται σε 30 ECTS επί συνόλου 90 ECTS, όλου του προγράμματος. Προϋπόθεση για την υποβολή της διπλωματικής εργασίας είναι η επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών. 2. Η ερευνητική πρόταση για την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας υποβάλλεται από το φοιτητή με αίτηση στη Συντονιστική Επιτροπή μέχρι τις 15 Μαΐου. Η Συντονιστική Επιτροπή αποφασίζει την αποδοχή ή μη της πρότασης, καθώς και για τον ορισμό του επιβλέποντος. Η Συντονιστική Επιτροπή δύναται να εγκρίνει και πρόταση για εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας σε ξένη γλώσσα. 3. Ο φοιτητής συνεργάζεται με τον επιβλέποντα και καταθέτει την εργασία σε τρία αντίγραφα και 2 σε ηλεκτρονική μορφή (cd ή στικάκι) μέχρι τις 15 Νοεμβρίου. Παράταση δίνεται μόνο για σοβαρούς λόγους υγείας εφόσον κατατεθεί το αίτημα παράτασης έως τις 15 Οκτωβρίου, η διάρκεια της οποίας θα είναι για δύο μήνες μετά την ημερομηνία κατάθεσης δηλαδή 15 Ιανουαρίου. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης κατάθεσης της διπλωματικής εργασίας κινείται η διαδικασία της διαγραφής του φοιτητή, άρθρο 8. Κάθε πτυχιακή εργασία, θα πρέπει να συνοδεύεται με τη «Δήλωση μη Λογοκλοπής και ανάληψης προσωπικής ευθύνης», με την οποία ο φοιτητής δηλώνει ότι η εργασία που παραδίδει είναι αποτέλεσμα πρωτότυπης έρευνας και δεν χρησιμοποιεί πνευματική ιδιοκτησία τρίτων χωρίς αναφορές. Επίσης ο φοιτητής με αυτή τη δήλωση αναλαμβάνει όλες τις νομικές και διοικητικές συνέπειες που δύναται να αντιμετωπίσει σε περίπτωση που η εργασία του αποδεχθεί ότι αποτελεί προϊόν λογοκλοπής. Η ΔΗΛΩΣΗ αναγράφεται στην αρχή της πτυχιακής και συνοδεύεται από την υπογραφή του φοιτητή. 4. Μετά την κατάθεση της εργασίας η Συντονιστική Επιτροπή ορίζει τα άλλα δύο μέλη της τριμελούς επιτροπής, ενώπιον της οποίας θα γίνει η προφορική υποστήριξη. Τα μέλη αυτά μπορεί να τα συμβουλευθεί ο φοιτητής, έτσι ώστε να λάβει υπόψη του τις παρατηρήσεις τους κατά την προφορική υποστήριξη. 6

7 5. Η προφορική υποστήριξη για όλους τους μεταπτυχιακούς φοιτητές θα γίνεται έως τις 20 Δεκεμβρίου, εξαιρουμένων των περιπτώσεων που έχουν λάβει έπειτα από αίτημά τους παράταση δύο μηνών για λόγους υγείας. Οι ημερομηνίες και οι ώρες υποστήριξης γνωστοποιούνται προς τους υποψηφίους με πίνακες ανά ειδίκευση, τηρουμένων των διατυπώσεων δημοσιότητας άρθρο Η απόφαση της τριμελούς επιτροπής σχετικά με την βαθμολόγηση της εργασίας λαμβάνεται ομοφώνως. Η Επιτροπή μπορεί να εξαρτήσει το βαθμό από την υποβολή νέου κειμένου με βελτιώσεις τεχνικού χαρακτήρα, εντός ενός μηνός από την ημερομηνία υποστηρίξεως. ΕΑΝ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙ ΛΟΓΟΚΛΟΠΗ ΣΤΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΤΗΣ ΛΟΓΟΚΛΟΠΗΣ, ΠΡΟΧΩΡΕΙ ΣΕ ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ. ΕΑΝ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙ ΟΤΙ Η ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΪΟΝ ΤΡΙΤΟΥ, ΤΟΤΕ Η ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΔΕΝΙΖΕΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΚΑΙ Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. 7. Σε περίπτωση απόρριψης της διπλωματικής εργασίας κινείται η διαδικασία διαγραφής του φοιτητή, σύμφωνα με το άρθρο 8 ενώ χορηγείται στον φοιτητή βεβαίωση μεταπτυχιακών σπουδών. Άρθρο 7 ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 1. Αναστολή σπουδών δεν προβλέπεται παρά μόνο παράταση της κατάθεσης διπλωματικών εργασιών για δύο μήνες εφόσον ο αιτών επικαλείται ιδιαιτέρως σοβαρούς λόγους υγείας επαρκώς αιτιολογημένους. 2. Επί των αιτημάτων αναστολής αποφασίζει ομόφωνα η Συντονιστική Επιτροπή. Άρθρο 8 ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΟ Π.Μ.Σ. Η απόφαση για τη διαγραφή φοιτητή από το Π.Μ.Σ. λαμβάνεται από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης μετά από πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής, η οποία διαπιστώνει ότι συντρέχει ένας από τους λόγους που αναφέρονται στο Άρθρο 5 3,6,7, στο Άρθρο 6 2,3,7. Η απόφαση κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο με φροντίδα της γραμματείας του ΠΜΣ. Στους φοιτητές που 7

8 έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το σύνολο των μαθημάτων χορηγείται Βεβαίωση Μεταπτυχιακών Σπουδών. Περισσότερες από δύο αδικαιολόγητες απουσίες ανά μάθημα οδηγούν στη διαγραφή του φοιτητή με πρόταση του Διευθυντή, ο οποίος διαπιστώνει το αδικαιολόγητο των απουσιών. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 9 ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Το Πρόγραμμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών είναι διαρθρωμένο στις παρακάτω ειδικεύσεις: A. Διεθνές Δίκαιο και Διπλωματικές Σπουδές, Β. Διεθνείς Σχέσεις και Στρατηγικές Σπουδές, Γ. Διεθνές Οικονομικό, Χρηματοοικονομικό & Τραπεζικό Δίκαιο Δ. Ευρωπαϊκό Δίκαιο & Πολιτική (Πρόγραμμα Jean Monnet) Ε. Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση & Βιώσιμη Ανάπτυξη. ΣΤ. Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις. Ζ. «Διεθνής Διακυβέρνηση & Βιώσιμη Ανάπτυξη στον Μεσογειακό χώρο»/ "International Governance and Sustainable Development in the Mediterranean Region", διεθνές αγγλόφωνο πρόγραμμα (MEPIELAN- MAP/UNEP PARTNERSHIP Programme). Άρθρο 10 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 1. Το Πρόγραμμα ειδίκευσης Διεθνές Δίκαιο και Διπλωματικές Σπουδές διαρθρώνεται ως εξής: Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Μαθήματα α εξαμήνου Ειδικά Θέματα Διεθνούς Δικαίου Διεθνής Δικαιοσύνη Διεθνές Ποινικό Δίκαιο 8

9 Ειδικά Θέματα Διεθνών Οργανισμών Μαθήματα β εξαμήνου υποχρεωτικά Δίκαιο & Πολιτικές των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου & των Μειονοτήτων Ελληνική Εξωτερική Πολιτική: Ειδικά Θέματα Μαθήματα β εξαμήνου επιλογής (επιλέγονται 2 μαθήματα) Θεωρία & Τεχνικές των Διεθνών Διαπραγματεύσεων Δημόσια Διπλωματία Διεθνές Δίκαιο Περιβάλλοντος: Ειδικά θέματα Σύγχρονα Ζητήματα Διεθνούς Πολιτικής Αναδυόμενες Οικονομίες και Παγκόσμιο Οικονομικό Περιβάλλον Ειδικά θέματα Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Δικαίου ΕΣΔΑ Μάθημα γ εξαμήνου Διπλωματική εργασία 2. Το Πρόγραμμα ειδίκευσης Διεθνείς Σχέσεις και Στρατηγικές Σπουδές διαρθρώνεται ως εξής: Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Μαθήματα α εξαμήνου Θεωρία και Μεθοδολογία των Διεθνών Σχέσεων Στρατηγική Ανάλυση Συγκριτική Πολιτική Ανάλυση Πολιτικές Όψεις των Διεθνών Θεσμών Μαθήματα β εξαμήνου υποχρεωτικά Διεθνείς Σχέσεις της Ελλάδος: Γεωπολιτική & Ασφάλεια Αμερικανικό Πολιτικό Σύστημα και Εξωτερική Πολιτική Μαθήματα β εξαμήνου επιλογής (επιλέγονται 2 μαθήματα) Σύγχρονα Ζητήματα Διεθνούς Πολιτικής Γεωπολιτική & Γεωοικονομία Αναδυόμενες Οικονομίες & Παγκόσμιο Οικονομικό Περιβάλλον Θεωρία & Τεχνικές των Διεθνών Διαπραγματεύσεων Δημόσια Διπλωματία Ενεργειακή Πολιτική & Βιώσιμη Ανάπτυξη Διεθνές Δίκαιο Περιβάλλοντος: Ειδικά Θέματα Ποσοτικές Μέθοδοι στις Κοινωνικές Επιστήμες Ελληνική Εξωτερική Πολιτική: Ειδικά Θέματα Μάθημα γ εξαμήνου Διπλωματική εργασία 9

10 3. Το Πρόγραμμα ειδίκευσης Διεθνές Οικονομικό, Χρηματοοικονομικό & Τραπεζικό Δίκαιο διαρθρώνεται ως εξής: Γ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΔΙΕΘΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Μαθήματα α εξαμήνου Χρήμα, Τράπεζες, Κεφαλαιαγορές Δίκαιο Διεθνούς Εμπορίου & Κρατικών Ενισχύσεων Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών Ειδικά Θέματα Οικονομικής & Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης Μαθήματα β εξαμήνου Διεθνές & Ευρωπαϊκό Τραπεζικό Δίκαιο Δίκαιο Διεθνών Επενδύσεων Διεθνές & Ευρωπαϊκό Δίκαιο Εταιρικής & Χρηματοοικονομικής Διακυβέρνησης Διεθνής Χρηματοοικονομική Μάθημα γ εξαμήνου Διπλωματική εργασία 4. Το Πρόγραμμα ειδίκευσης Ευρωπαϊκό Δίκαιο και Πολιτική (Πρόγραμμα Jean Monnet) διαρθρώνεται ως εξής: Δ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (Πρόγραμμα Jean Monnet) Μαθήματα α εξαμήνου Η Δυναμική της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης Ευρωπαϊκό Κοινό Δίκαιο (ius communis) Δημόσιο & Ποινικό Ευρωπαϊκός Χώρος Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης Ευρωπαϊκή Δημόσια Πολιτική Ι: Διαμόρφωση Πολιτικής Μαθήματα β εξαμήνου Ειδικά Θέματα Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης & Δικαίου ΕΣΔΑ Εξωτερικές Σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης: Ειδικά Θέματα Δίκαιο Ανταγωνισμού & Δημοσίων Συμβάσεων Ευρωπαϊκή Δημόσια Πολιτική ΙΙ: Υλοποίηση Πολιτικής Μάθημα γ εξαμήνου Διπλωματική εργασία 5. Το Πρόγραμμα ειδίκευσης Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση & Βιώσιμη Ανάπτυξη (Πρόγραμμα Jean Monnet) διαρθρώνεται ως εξής: 10

11 Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Πρόγραμμα Jean Monnet) Μαθήματα α εξαμήνου Διεθνές Δίκαιο της Ανάπτυξης Διεθνής & Περιφερειακή Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση Πολιτική Οικονομία της Ανάπτυξης Γεωγραφία της Φτώχειας & Υπανάπτυξη Μαθήματα β εξαμήνου Διεθνές Δίκαιο Περιβάλλοντος: Ειδικά Θέματα Θεωρία & Τεχνικές των Διεθνών Διαπραγματεύσεων Ενεργειακή Πολιτική και Βιώσιμη Ανάπτυξη. Εθνικές & Ευρωπαϊκές Πολιτικές Αναπτυξιακής Συνεργασίας Μάθημα γ εξαμήνου Διπλωματική εργασία 6. Το Πρόγραμμα ειδίκευσης Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις διαμορφώνεται ως εξής: ΣΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΧΕΙΣ Μαθήματα α εξαμήνου Πολιτική Οικονομία της Ανάπτυξης Διεθνής & Περιφερειακή Οικονομική Ολοκλήρωση Ειδικά θέματα στην Οικονομική & Χρηματοοικονομική Ανάλυση Παγκόσμια Οικονομική Διακυβέρνηση Μαθήματα β εξαμήνου υποχρεωτικά Αναδυόμενες Οικονομίες & Παγκόσμιο Οικονομικό Περιβάλλον Διεθνής Χρηματοοικονομική Μαθήματα β εξαμήνου επιλογής (επιλέγονται 2 μαθήματα) Ποσοτικές Μέθοδοι στις Κοινωνικές Επιστήμες Σύγχρονα Ζητήματα Διεθνούς Πολιτικής Θεωρία & Τεχνικές των Διεθνών Διαπραγματεύσεων Δημόσια Διπλωματία Ενεργειακή Πολιτική & Βιώσιμη Ανάπτυξη Διεθνές Δίκαιο Περιβάλλοντος: Ειδικά Θέματα Γεωπολιτική & Γεωοικονομία Μάθημα γ εξαμήνου Διπλωματική εργασία Προβλέπεται η δυνατότητα συμμετοχής, οργάνωσης ή συγκρότησης κοινών μεταπτυχιακών προγραμμάτων στην ελληνική ή άλλη γλώσσα. 11

12 Άρθρο 11 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΗΣ ΥΛΗΣ Οι υπεύθυνοι διδάσκοντες κάθε μαθήματος καταθέτουν στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, το αργότερο μία εβδομάδα πριν την έναρξη κάθε διδακτικού εξαμήνου, αναλυτικό διάγραμμα του μαθήματος, ενδεικτική βιβλιογραφία και συνιστώμενα βιβλία, προκειμένου, μέσω της Γραμματείας, να λάβουν εγκαίρως γνώση οι φοιτητές. Πριν την έναρξη της εξεταστικής περιόδου, καταθέτουν στην Γραμματεία την αναλυτική βαθμολογία προόδου και τα απουσιολόγια του οικείου μαθήματος. Στην όλη εκπαιδευτική διαδικασία συμβάλλουν τα Ερευνητικά Κέντρα του Τμήματος με τη διοργάνωση σεμιναρίων, θερινών σχολείων, ημερίδων, συνεδρίων κ.λ.π. ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ : ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΠΟΔΟΜΗ Άρθρο 12 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος αναθέτει, μετά από πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής, τη διδασκαλία μαθημάτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 1 του Ν. 3682/2008, ήτοι σε: Α) Μέλη ΔΕΠ ή Ε.Π. του οικείου Τμήματος και, εφόσον είναι αναγκαίο, σε μέλη άλλων τμημάτων του Παντείου Πανεπιστημίου ή άλλων ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, αποχωρήσαντες λόγω ορίου ηλικίας καθηγητές, επισκέπτες καθηγητές. Β) Ειδικούς επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ. Γ) Ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και έχουν επαρκή επιστημονική συγγραφική ή ερευνητική δραστηριότητα. Δ) Την εκπαιδευτική διαδικασία επικουρούν τα λειτουργούντα Ερευνητικά Κέντρα. Άρθρο 13 ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ «ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ» στα εξής γνωστικά πεδία: 12

13 Διεθνές Δίκαιο Διπλωματική Ιστορία Διεθνείς Σχέσεις Στρατηγικές Σπουδές Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο Ευρωπαϊκό Δίκαιο Ευρωπαϊκή Πολιτική Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση & Βιώσιμη Ανάπτυξη Διεθνής Πολιτική Οικονομία Οι αιτήσεις υποψηφίων διδακτόρων θα γίνονται δεκτές στη γραμματεία του Τμήματος το πρώτο 15ήμερο κάθε εξαμήνου (Οκτώβριο & Μάρτιο). 1. Η διάρκεια εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής δεν μπορεί να είναι λιγότερη από τα τρία έτη (Άρθρο 9 3 εδαφ.β Ν.3685/2008) και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε έτη. Ενδεχόμενο αίτημα για παράταση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής θα εξετάζεται κατά περίπτωση. 2. Οι διδακτορικοί φοιτητές έχουν την υποχρέωση: να παρακολουθούν κύκλους διαλέξεων και άλλες δραστηριότητες (θερινά σχολεία, σεμινάρια) όπως ορίζει η Συντονιστική Επιτροπή, κατά τη διάρκεια εκπόνησης της διδακτορικής τους διατριβής. 3. Οι διδακτορικοί φοιτητές έχουν τη δυνατότητα κατά την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής να λάβουν μέρος σε Ευρωπαϊκά προγράμματα και άλλες Διεθνείς Συνεργασίες. 4. Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή καταθέτει την εισηγητική έκθεση στη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης, με κοινοποίηση στη Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ και στον Κοσμήτορα της Σχολής. Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης αποφασίζει για τη συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής. ΣΥΜΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ 5. Οι υποψήφιοι διδάκτορες, που λαμβάνουν αμοιβή, υποτροφία ή επιδότηση οφείλουν, κατά τη διάρκεια της εκπόνησης διδακτορικής τους διατριβής, να συμβάλουν στην εκπαιδευτική διαδικασία, σύμφωνα με τις υποδείξεις του επιβλέποντος καθηγητή. Ο εβδομαδιαίος χρόνος απασχόλησης των υποψήφιων διδακτόρων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα (10) ώρες. 6. Σχετικά με την εφαρμογή της παραπάνω παραγράφου αποφασίζει η Συντονιστική Επιτροπή κατόπιν πρότασης του επιβλέποντος καθηγητή. Η Συντονιστική Επιτροπή ενημερώνει σχετικά τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ) του Τμήματος. 7. Μετά από πρόταση του επιβλέποντος καθηγητή και απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής είναι δυνατόν, υποψήφιος διδάκτορας να επικουρεί 13

14 τον καθηγητή αυτόν στο εκπαιδευτικό του έργο, εφόσον το αντικείμενο της διατριβής του πρώτου συνδέεται άμεσα με το μάθημα του δεύτερου. Άρθρο 14 ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ 1. Για τη διεξαγωγή των μαθημάτων του παρόντος Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών το Πάντειο Πανεπιστήμιο παρέχει τις απαραίτητες αίθουσες διδασκαλίας και εποπτικά μέσα. Το Πάντειο Πανεπιστήμιο παρέχει επίσης πρόσβαση στην κεντρική βιβλιοθήκη, στο Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης, στα φωτοαντιγραφικά μηχανήματα και σε προσωπικούς υπολογιστές (ΡC) με πλήρες software για αποκλειστική χρήση των μεταπτυχιακών φοιτητών. 2. Ειδικά για τη βιβλιοθήκη, η Συντονιστική Επιτροπή θα διασφαλίζει ότι υπάρχει και διατηρείται επαρκής συλλογή εκπαιδευτικού υλικού σχετικού με το Πρόγραμμα Σπουδών και την αποτελεσματική εφαρμογή του. Για το σκοπό αυτό θα ορίζει σύνδεσμο με την κεντρική βιβλιοθήκη έτσι ώστε αυτή να αποτελεί ακέραιο μέρος του Προγράμματος. Άρθρο 15 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 1. Χρηματοδοτικοί πόροι μπορεί να προέρχονται από κρατική επιχορήγηση, τον προϋπολογισμό του Τμήματος, κατόπιν αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων αυτού και επικουρικά από χορηγίες νομικών προσώπων. 2. Οι χρηματοδοτικοί πόροι του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών θα χρησιμοποιούνται, μεταξύ των άλλων, για τους ακόλουθους σκοπούς: (α) για την καταβολή αμοιβών (β) για τη χορήγηση υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές (γ) για ταξίδια και λοιπά έξοδα μετακινήσεων διδασκόντων 14

15 (δ) για τη στήριξη της αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδομής του Προγράμματος. (ε) προμήθεια συγγραμμάτων και συνδρομές σε επιστημονικά περιοδικά & βάσεις δεδομένων. ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ : ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Άρθρο 16 ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τα όργανα διοίκησης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι: α) η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαικών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου β) η Συντονιστική Επιτροπή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών γ) ο Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών. Άρθρο 17 Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ Στο πλαίσιο της λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: (α) εκλέγει τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής που δεν ορίζονται ex officio (β) εκλέγει τον Διευθυντή & τον Αναπληρωτή Δ/ντή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (γ) αναθέτει τη διδασκαλία μαθημάτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, σύμφωνα με το Άρθρο 12 15

16 (δ) αποφασίζει για την κατάταξη σπουδαστών από άλλα μεταπτυχιακά προγράμματα, σύμφωνα με το Άρθρο 2 παρ. 4. (ε) αποφασίζει την τροποποίηση στη σειρά των μαθημάτων του προγράμματος, ανάλογα με τις διδακτικές ανάγκες του Τμήματος. (στ) επικυρώνει τους τελικούς πίνακες εισακτέων, σύμφωνα με το άρθρο 5 7 (ζ) εγκρίνει την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας σε ξένη γλώσσα (η) εγκρίνει τις αναστολές κατάθεσης διπλωματικών εργασιών και τις διαγραφές μεταπτυχιακών φοιτητών, σύμφωνα με το άρθρο 7, 8 2, & 9 (θ) εγκρίνει τις τροποποιήσεις του Κανονισμού του ΠΜΣ και προτείνει στη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης τροποποιήσεις της Υπουργικής Απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 20 Άρθρο 18 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1. Η Συντονιστική Επιτροπή αποτελείται από τον Διευθυντή του ΠΜΣ, τον Αναπληρωτή Διευθυντή, τον Πρόεδρο του Τμήματος Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών Σπουδών, τους Διευθυντές των Τομέων και ισάριθμα μέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης, με διετή θητεία. Η Συντονιστική Επιτροπή προεδρεύεται από το Διευθυντή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών. 2. Η Συντονιστική Επιτροπή θα συγκαλείται από τον Διευθυντή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών σε τρείς τακτικές συνεδριάσεις ανά διδακτικό εξάμηνο και σε έκτακτες συνεδριάσεις καθ οιονδήποτε χρόνο κριθεί αυτό αναγκαίο από τον ίδιο Διευθυντή ή κατόπιν αιτήματος οποιουδήποτε μέλους της Επιτροπής. 3. Η Συντονιστική Επιτροπή έχει, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες αρμοδιότητες: (α) επιβλέπει τη λειτουργία του προγράμματος. (β) αποφασίζει για την πραγματοποίηση μέρους των μεταπτυχιακών σπουδών στο εξωτερικό και για την αντιστοιχία των μαθημάτων, σύμφωνα με το Άρθρο 2 παρ. 3. (γ) προτείνει στη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης την κατάταξη φοιτητών από άλλα μεταπτυχιακά προγράμματα, σύμφωνα με το Άρθρο 2 παρ

17 (δ) ορίζει τον χρόνο και τις ειδικές εξεταστικές επιτροπές για την εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, σύμφωνα με το Άρθρο 4 (ε) αποφαίνεται επί των δικαιολογητικών των απουσιών των φοιτητών, σύμφωνα με το Άρθρο 5 παρ. 3 (στ) αποφασίζει, σε περίπτωση επιγενόμενης αδυναμίας του φοιτητή, για την διαγραφή του, σύμφωνα με το Άρθρο 8 (ζ) αποφασίζει για την αποδοχή ή απόρριψη των προτάσεων εκπόνησης διπλωματικών εργασιών, τη γλώσσα εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας, τον ορισμό επιβλεπόντων σύμφωνα με το άρθρο 6 2, καθώς και για τη συγκρότηση των τριμελών επιτροπών για την αξιολόγηση των διπλωματικών εργασιών και, σύμφωνα με το άρθρο 6 4. (η) αποφασίζει για τα αιτήματα αναστολής κατάθεσης των διπλωματικών εργασιών, σύμφωνα με το Άρθρο 7 (θ) προτείνει στη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης το διδακτικό προσωπικό, σύμφωνα με το Άρθρο 12 (ι) αποφασίζει αναφορικά με προτάσεις καθηγητών για τη συμμετοχή υποψηφίων διδακτόρων στο διδακτικό έργο, σύμφωνα με το Άρθρο 13 (ια) προτείνει στη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης, την τροποποίηση του Κανονισμού, σύμφωνα με το Άρθρο 20 παρ. 2 (ιβ) εποπτεύει τη διασύνδεση του Προγράμματος με την κεντρική βιβλιοθήκη του Παντείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με το Άρθρο 14 παρ. 2 (ιγ) αποφασίζει τον ορισμό οποιασδήποτε επιτροπής που κρίνει αναγκαία για την εφαρμογή του Προγράμματος (ιδ) εγκρίνει τους πίνακες εισακτέων, σύμφωνα με το άρθρο 4 6. (ιε) αποφασίζει για την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης ή μέρος των μεταπτυχιακών σπουδών στο εξωτερικό και για την αντιστοιχία των μαθημάτων και επάρκεια των διδακτικών μονάδων, σύμφωνα με το άρθρο 5 8. (ιστ) εισηγείται στη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης τον ορισμό ως προαπαιτούμενων της πρακτικής άσκησης ή μαθημάτων στήριξης, σύμφωνα με το άρθρο

18 4. H θητεία του Διευθυντή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών και της Συντονιστικής Επιτροπής είναι διετής. Ο Διευθυντής και τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής δύνανται να επανεκλεγούν, εφόσον θέσουν υποψηφιότητα, για δεύτερη συνεχόμενη θητεία. Άρθρο 19 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1. Ο Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης και προεδρεύει στην Επιτροπή Συντονισμού. 2. Ο Διευθυντής έχει, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες αρμοδιότητες: (α) συγκαλεί την Συντονιστική Επιτροπή σε τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις, σύμφωνα με το Άρθρο 18 παρ.2 (β) Συντονίζει την Επιτροπή και τις επιτροπές που ορίζονται από αυτήν στην εκτέλεση των αρμοδιοτήτων τους (γ) διαμορφώνει την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων της Συντονιστικής Επιτροπής, εισηγείται σ αυτήν τα σχετικά θέματα και είναι υπεύθυνος για την τήρηση των πρακτικών, με τη βοήθεια της Γραμματείας (δ) εκπροσωπεί τη Συντονιστική Επιτροπή στη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος και σε άλλα όργανα του Πανεπιστημίου αλλά και σε αρμόδιους φορείς εκτός Πανεπιστημίου. (ε) ελέγχει τις απουσίες, σύμφωνα με το άρθρο 5 3. (στ) αποφαίνεται επί αιτημάτων παράτασης προθεσμιών υποβολής διπλωματικών εργασιών, σύμφωνα με το άρθρο 7 1. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 20 Οι εισαχθέντες μεταπτυχιακοί φοιτητές μέχρι το ακαδημαϊκό έτος θα ολοκληρώσουν τις σπουδές τους σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης υπουργικής απόφασης. 18

19 Όσα θέματα δεν προβλέπονται στο πλαίσιο του παρόντος Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών, θα ρυθμίζονται με απόφαση των προβλεπόμενων αρμόδιων οργάνων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ Άρθρο 21 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1. Οι προτάσεις για την τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης και του Κανονισμού του ΠΜΣ εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης. 2. Η Συντονιστική Επιτροπή προσαρμόζει τον Κανονισμό του ΠΜΣ στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 19

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ- ΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ- ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ- ΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ- ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ- ΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ- ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Άρθρο 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ Το Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 2 Αντικείμενο - Σκοπός

ΑΡΘΡΟ 2 Αντικείμενο - Σκοπός ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΣΤΙΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑÏΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑÏΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑÏΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Άρθρο 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ Το Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : «ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 1 Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ 89, 17671 ΑΘΗΝΑ -ΤΗΛ: 210-9549280, FAX: 210-9549281 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Άρθρο 1 1. Υποψηφιότητες για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΘΗΝΑ 2014 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΔΔΦΕ) Το Τμήμα Φυσικής του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ A. Δομή και Οργάνωση 1.1. Το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού οργανώνει και λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.3685/08 - Απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Φαρμακευτικής του Ε.Κ.Π.Α., Συνεδρίασης της 22-11-2016 1. Αρμόδια όργανα

Διαβάστε περισσότερα

KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ. Άρθρο 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ

KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ. Άρθρο 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ Άρθρο 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ 1. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) Η Σύγχρονη Εγκληματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΣΕΣ 5 η /

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΣΕΣ 5 η / ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Επιστήμες της Αγωγής: Παιδαγωγικό παιχνίδι και παιδαγωγικό υλικό στην πρώτη παιδική ηλικία» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνει και λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό Έτος 1998-1999, Πρόγραμμα Διδακτορικών

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Λογιστική και Πληροφοριακά Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ [απόφαση Γ.Σ.Ε.Σ., συν. 2 η /24-11- 2006] ΑΡΘΡΟ 1 ο

Κανονισμός Λειτουργίας. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ [απόφαση Γ.Σ.Ε.Σ., συν. 2 η /24-11- 2006] ΑΡΘΡΟ 1 ο Κανονισμός Λειτουργίας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "Σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης και παραγωγή διδακτικού υλικού" Κατεύθυνση 1 η : Θετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: «Διακυβέρνηση, Ανάπτυξη και Ασφάλεια στη Μεσόγειο» ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/6.9.2011 Άρθρο 39/6.9.2011 Διδακτορική διατριβή - Προγράμματα διδακτορικών σπουδών ΜΕΡΟΣ Γ ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2. Με απόφαση της κοσμητείας της σχολής μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ Άρθρο 1. Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΘΗΝΑ 2014 1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Προηγμένα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δίκτυα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ. Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ. Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος 1. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Νομικής Σχολής του Δ.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

«Προηγμένα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δίκτυα»

«Προηγμένα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δίκτυα» Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Κανονισμός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δίκτυα»

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Απόφαση της Κοσμητείας (συν. 14/9/2016) και της Γενικής Συνέλευσης (συν. 29/9/2010) μετά από εισήγηση του Κοσμήτορα Δ. Κουτσογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ 1. Ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών καθορίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις 1. Οι μεταπτυχιακές σπουδές στα Τμήματα TEI πραγματοποιούνται και ολοκληρώνονται με τη χορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Παγκόσµιο Θέατρο: Πράξη - Δραµατουργία - Θεωρία ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ω Κ Ε Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ω Κ Ε Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ Ω Κ Ε Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, Ε.Κ.Π.Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας. Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, Ε.Κ.Π.Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας. Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, Ε.Κ.Π.Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας (Ε.Κ.Λ.) του Προγράμματος Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014

Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014 1. Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ 1. Ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών καθορίζει το πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Α. ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Όργανα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Οι Διδακτορικές Σπουδές (Δ.Σ.) του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας

Κανονισμός Λειτουργίας Κανονισμός Λειτουργίας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "Σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης και παραγωγή διδακτικού υλικού" Κατεύθυνση 1 η : Θετικές

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 9. Β Κύκλος - Διδακτορικό Δίπλωμα

Άρθρο 9. Β Κύκλος - Διδακτορικό Δίπλωμα Σύμφωνα με τα άρθρα 9, 10 και 11 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος του ΠΤΔΕ (β κύκλου) η Διαδικασία Εκπόνησης και Αξιολόγησης της Διδακτορικής Διατριβής έχει ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Περιεχόμενα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Περιεχόμενα Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Περιεχόμενα Άρθρο 1. Γενικές Διατάξεις... 1 Άρθρο 2. Αντικείμενο-σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ.... 1 Άρθρο 3. Μεταπτυχιακός τίτλος... 2 Άρθρο 4. Όργανα Δ.Π.Μ.Σ.... 3 Άρθρο 5. Δομή

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : «ΣΠΟΥΔΕΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 1 Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος 1. Το Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Περιεχόμενα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Περιεχόμενα Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Περιεχόμενα Άρθρο 1. Γενικές Διατάξεις... 1 Άρθρο 2. Αντικείμενο-σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ.... 1 Άρθρο 3. Μεταπτυχιακός τίτλος... 2 Άρθρο 4. Όργανα Δ.Π.Μ.Σ.... 3 Άρθρο 5. Δομή

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 Όργανα Διοίκησης του Προγράμματος

Άρθρο 2 Όργανα Διοίκησης του Προγράμματος Κανονισμός Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1: Σκοπός Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών στην Οικονομική Επιστήμη Άρθρο 2: Όργανα Διοίκησης του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς» Ηράκλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος της ) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος της ) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος της 10-6-2016) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη 1.Τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12 του Ν. 2083/1992

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (Απόφαση ΓΣΕΣ, συνεδρίαση 6 η )

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (Απόφαση ΓΣΕΣ, συνεδρίαση 6 η ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ του T.E.I ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. στα πλαίσια του Ν. 3685/2008

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ του T.E.I ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. στα πλαίσια του Ν. 3685/2008 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ του T.E.I ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ στα πλαίσια του Ν. 3685/2008 Εγκρίθηκε από τη Συνέλευση του Ιδρύματος στη συνεδρίαση 1/2009 της 23/12/09, θέμα 4ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Τµήµα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισµικών Αγαθών (Τ.Ι.Α.Δ.Π.Α.) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Αρχική ψήφιση: Ιούλιος 2007 Αναθεώρηση: Ιανουάριος 2015 1. Δομή - Τίτλος Σπουδών 1.1 Στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Κανονισμός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δίκτυα»

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014

Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014 1. Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ. Άρθρο 1 Γενικές αρχές

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ. Άρθρο 1 Γενικές αρχές ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1. α) Τα Πανεπιστήμια έχουν την κύρια ευθύνη του σχεδιασμού και της οργάνωσης των μεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα και την αρμοδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2010 1 Άρθρο 1 Σκοπός της Διδακτορικής Διατριβής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ALEXANDER TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF THESSALONIKI ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Καινοτόμα Συστήματα Αειφόρου

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος. Άρθρο 2 Όργανα λειτουργίας του Π.Μ.Σ

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος. Άρθρο 2 Όργανα λειτουργίας του Π.Μ.Σ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: «ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ακαδημαϊκό έτος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ακαδημαϊκό έτος Τέρμα Μαγνησίας, 62124 Σέρρες Τηλέφωνο : 23210 49341 Fax : 23210 49128 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2016 2017 Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ : ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ : ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ : ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ Άρθρο Δ1 Διάρθρωση των Σπουδών 1. Οι σπουδές του Ιδρύματος αποτελούνται από τον πρώτο κύκλο σπουδών (προπτυχιακές σπουδές), τον δεύτερο κύκλο σπουδών (μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παράρτημα Θεσσαλονίκης Αλ. Παπαναστασίου 13, Σχ. "Ευκλείδη" 54639, Θεσσαλονίκη ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1. α) Τα Πανεπιστήμια έχουν την κύρια ευθύνη του σχεδιασμού και της οργάνωσης των μεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα και την αρμοδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας Στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας Tης Θεολογικής Σχολής Του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας Στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας Tης Θεολογικής Σχολής Του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας Στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας Tης Θεολογικής Σχολής Του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Άρθρο 1. Εκπόνηση Μεταδιδακτορικής Έρευνας στο Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Σπουδές στα Μαθηματικά

Κανονισµός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Σπουδές στα Μαθηματικά ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΉΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Κανονισµός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Σπουδές στα Μαθηματικά Άρθρο 1 Αντικείμενο Κανονισμού 1. H λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 2017 Το Τμήμα Νηπιαγωγών της Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1.1 Γενικά Οι διδακτορικές σπουδές διέπονται από τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3685/2008.

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Γεωλογίας του Α.Π.Θ. της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών του Ε.Μ.Π. του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Πρωτόκολλο συνεργασίας

Άρθρο 1 Πρωτόκολλο συνεργασίας ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1 Πρωτόκολλο συνεργασίας Τα Τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Η απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτεί την παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση σε ένα προκαθορισμένο αριθμό μεταπτυχιακών μαθημάτων από το σύνολο αυτών που προσφέρονται στα δύο πρώτα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Στο Τμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι δυνατή η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Στην Οικονομική Ανάλυση Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/Α /6-7-2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ Τ.Ε. ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Γενικά Στο ιατµηµατικό Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο

ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο μιας επιστήμης. Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΘΗΝΑ, 11 Απριλίου 2016 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Το

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών. Κανονισμός εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών. Κανονισμός εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας Κανονισμός εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας Μάϊος 2015 Συντομογραφίες Α.Δ.Ι.Π. Α.Ε.Ι. Γ.Σ.Ε.Σ. Δ.Δ. Δ.Ε.Π. Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ΜΔ.Σ. Μ.Δ.Ε. Σ.Ε.Σ. Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας Ανώτατης Εκπαίδευσης Ανώτατα Εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Θεσσαλονίκης

Παράρτημα Θεσσαλονίκης Με την αριθμ. 18/02-06-2015 πράξη της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. τροποποιείται η προκήρυξη του Π.Μ.Σ. του Παιδαγωγικού Τμήματος με τίτλο «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» αναφορικά με τις κατηγορίες υποψηφίων.

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα έχουν την κύρια ευθύνη της οργάνωσης και λειτουργίας προγραµµάτων µεταπτυχιακών σπουδών (Π.Μ.Σ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ» Άρθρο Γενικές διατάξεις Το Τμήμα Ιστορίας της Σχολής Ιστορίας και Μετάφρασης Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου θα λειτουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα σπουδών του Π.Μ.Σ.

Πρόγραμμα σπουδών του Π.Μ.Σ. Πρόγραμμα σπουδών του Π.Μ.Σ. Δομή και υλοποίηση του Προγράμματος Σπουδών Α. Σο πρόγραμμα σπουδών διαρθρώνεται με βάση τη χρονική διάρκεια και τις θεματικές περιοχές του Π.Μ.., ως εξής: Σο Α εξάμηνο σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Σπουδών ΜΒΑ FULL-TIME

Οδηγός Σπουδών ΜΒΑ FULL-TIME Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων & Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΜΒΑ FULL-TIME Ο Οδηγός Σπουδών διέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ» ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΤΟΜΕΑΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

3.2. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ.Σ.Ε.Σ. 19/6/2015. Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις. Άρθρο 2 Όργανα Π.Μ.Σ.

3.2. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ.Σ.Ε.Σ. 19/6/2015. Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις. Άρθρο 2 Όργανα Π.Μ.Σ. 3.2. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ.Σ.Ε.Σ. 19/6/2015 Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας (Ε.Κ.Λ.) του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Σκοπός Η Διπλωματική Εργασία ( Ε) εκπονείται από τους τελειόφοιτους του Τμήματος προκειμένου να αποκτήσουν τον τίτλο του διπλωματούχου Μηχανικού Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ(ΠΜΣ) ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ 4 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση:

Διαβάστε περισσότερα

Διάρκεια σπουδών: - Τρία (3) εξάμηνα. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

Διάρκεια σπουδών: - Τρία (3) εξάμηνα. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ- Educational Sciences: Science, Environment and Technology in Education» Διάρκεια σπουδών: - Τρία (3)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ, ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Π.Μ.Σ. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» Πανεπιστημιούπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ EΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ EΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ EΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ http://www.polhist.panteion.gr/ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ της 17.2.2016 Σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΗΘΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΗΘΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ» Ρόδος, 04.06.2015 Α.Π.: 623 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΗΘΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΗΘΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΗΘΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις 1.1. Τα Τμήματα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια σπουδών στο ΔΠΜΣ-ΣΕΣΕ είναι συνήθως πλήρους φοίτησης, με διάρκεια που είναι κατ ελάχιστο 1,5 έτος και δεν δύναται να υπερβεί τα 3 έτη.

Η διάρκεια σπουδών στο ΔΠΜΣ-ΣΕΣΕ είναι συνήθως πλήρους φοίτησης, με διάρκεια που είναι κατ ελάχιστο 1,5 έτος και δεν δύναται να υπερβεί τα 3 έτη. Διάρκεια Σπουδών Η διάρκεια σπουδών στο ΔΠΜΣ-ΣΕΣΕ είναι συνήθως πλήρους φοίτησης, με διάρκεια που είναι κατ ελάχιστο 1,5 έτος και δεν δύναται να υπερβεί τα 3 έτη. Μερική φοίτηση Μερική φοίτηση προβλέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ: ΘΕΩΡΙΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ I) «ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός αιτήσεων (ενδεικτικά τουλάχιστον 10-12 εγγραφές).

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός αιτήσεων (ενδεικτικά τουλάχιστον 10-12 εγγραφές). ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Tα Τμήματα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

KANONIΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

KANONIΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ UNIVERSITY OF PIRAEUS DEPARTMENT OF ECONOMICS KANONIΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 1. Γενικές Διατάξεις - Όργανα Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Άρθρο 1. Εισαγωγή 1.Αποστολή 2.Στόχοι 4 4 4 4 3. Γενικές Διατάξεις 4-5 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.) ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ \ ΑΘΗΝΑ 2015 2 ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Άρθρο 1. Σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Διαδικασία Αξιολόγησης των Υποψηφίων Α. Τυπικά Προσόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Bιολογία Συστημάτων»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Bιολογία Συστημάτων» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Bιολογία Συστημάτων» 1. Η δομή, η οργάνωση και η λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) διέπονται από τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα