ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ USB BANK PLC ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ USB BANK PLC ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ"

Transcript

1 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ USB BANK PLC ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τους πιο κάτω όρους και προϋποθέσεις σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί Υπηρεσιών Πληρωμών Νόμου του 2009 (ο «Νόμος») σχετικά με τη χρήση των Υπηρεσιών Πληρωμών. Στόχος του Περί Υπηρεσιών Πληρωμών Νόμου του 2009 (ο «Νόμος»), ο οποίος βασίζεται στην Οδηγία 2007/64/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (η «Οδηγία») Payments Service Directive (PSD), είναι η παροχή στους πελάτες αίσθησης ασφάλειας και δικαίου που γίνεται με τη σωστή και έγκαιρη ενημέρωση τους σε σχέση με την εκτέλεση πληρωμών. Με βάση το Νόμο οι πελάτες που εμπίπτουν είναι οι ιδιώτες και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις όπως αυτές καθαρίζονται από τη Σύσταση 2003/361/ΕΚ (Επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν λιγότερους από δέκα εργαζομένους και των οποίων ο κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ισολογισμού τους δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ). Παρ όλα αυτά η Τράπεζα USB BANK PLC (η «Τράπεζα») έχει αποφασίσει να επεκτείνει την εφαρμογή του Νόμου προς όλους τους πελάτες της. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρήσει την απόφαση αυτή όποτε η ίδια κρίνει σκόπιμο. Η σύμβαση αυτή είναι στη διάθεση των πελατών της Τράπεζας, χωρίς χρέωση (όσες φορές οι ίδιοι το ζητήσουν), μέσω των ακόλουθων τρόπων: Από οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας, Από την ιστοσελίδα της Τράπεζας Μέσω ταχυδρομείου/φαξ/ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εάν το ζητήσετε με τους ακόλουθους τρόπους: o με επιστολή σας στη διεύθυνση, Ταχυδρομικό Κιβώτιο 28510, 2080, Λευκωσία. o μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης o τηλεφωνικά μέσω του τηλεφώνου Η Τράπεζα έχει εναρμονιστεί με τις πρόνοιες τις σχετικής νομοθεσίας. Οι πρόνοιες της σύμβασης αυτής υπερέχουν έναντι οποιουδήποτε άλλου κειμένου που περιλαμβάνει Όρους και Προϋποθέσεις για Προϊόντα και Υπηρεσίες που προσφέρει η Τράπεζα, σε σχέση με υπηρεσίες πληρωμών, εκτός αν η συγκεκριμένη πρόνοια είναι ευνοϊκότερη για το χρήστη υπηρεσιών πληρωμών. Από την ημερομηνία εφαρμογής της νέας σύμβασης, όλοι οι νέοι πελάτες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, στο πλαίσιο της διαδικασίας έναρξης συνεργασίας και ανοίγματος λογαριασμού, θα παραλαμβάνουν τη σύμβαση αυτή και θα υπογράφουν το έντυπο παραλαβής της. Το έντυπο αυτό αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των εγγράφων που απαιτούνται για την έναρξη συνεργασίας. Για τους υφιστάμενους πελάτες της Τράπεζας, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που διατηρούν λογαριασμούς πληρωμών, όπως αυτοί αναφέρονται στο κείμενο αυτό, θα δοθεί το δικαίωμα μη αποδοχής της σύμβασης αυτής και τερματισμού της διατήρησης λογαριασμών πληρωμών χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση. Ο Νόμος εφαρμόζεται στις πιο κάτω περιπτώσεις: Όταν οι πάροχοι Υπηρεσιών Πληρωμών, του πληρωτή ή του δικαιούχου, ή ο κοινός πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών του πληρωτή και του δικαιούχου, είναι εγκαταστημένοι στο ίδιο ή διαφορετικό κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλο κράτος που είναι συμβαλλόμενο μέρος στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν). Η Υπηρεσία Πληρωμών παρέχεται σε νόμισμα κράτους μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. 1. Ορισμοί Άμεσες Χρεώσεις (Direct Debits) Είναι το μέσο πληρωμής με το οποίο ο οφειλέτης εξουσιοδοτεί το δικαιούχο να εισπράττει το οφειλόμενο ποσό με τη χρέωση του λογαριασμού του οφειλέτη. Πάγια Εντολή (Standing Order) Είναι το μέσο πληρωμής μέσω του οποίου η Τράπεζα εκτελεί τακτικές πληρωμές, συγκεκριμένου ποσού από λογαριασμό πελάτη προς συγκεκριμένο παραλήπτη μετά από γραπτές εφάπαξ οδηγίες του πελάτη οι οποίες μπορούν να ισχύουν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα με δυνατότητα ανάκλησης από τον εντολέα πελάτη. Εισερχόμενα Εμβάσματα Μεταφορά κεφαλαίων από λογαριασμό άλλης τράπεζας προς λογαριασμό πελάτη της Τράπεζας μας μέσω ηλεκτρονικών μέσων. Εξερχόμενα Εμβάσματα Μεταφορά κεφαλαίων προς λογαριασμό άλλης τράπεζας με χρέωση λογαριασμού πελάτη της Τράπεζας μας μέσω ηλεκτρονικών μέσων. 1

2 Επιτόκιο Αναφοράς Είναι το επιτόκιο που θα χρησιμεύει ως βάση για τον υπολογισμό του επιτοκίου που θα χρησιμοποιηθεί. Το επιτόκιο αυτό πρέπει να προέρχεται από πηγή διαθέσιμη στο κοινό δυνάμενη να ελεγχθεί από αμφότερα τα μέρη της σύμβασης αυτής. Συναλλαγματική Ισοτιμία Αναφοράς Είναι οι τιμές αγοραπωλησίας συναλλάγματος και ξένων τραπεζογραμματίων της Τράπεζας. Οι τιμές αυτές είναι στη διάθεση του κοινού από όλα τα καταστήματα της και μέσω της ιστοσελίδας της Τράπεζας Εργάσιμη Μέρα Κάθε ημέρα κατά την οποία λειτουργεί ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών για σκοπούς εκτέλεσης πράξεων πληρωμής. Ημερομηνία Αξίας (Value Date) Το χρονικό σημείο αναφοράς το οποίο χρησιμοποιεί ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών για τον υπολογισμό των τόκων επί των χρηματικών ποσών με τα οποία χρεώνεται ή πιστώνεται ένας λογαριασμός. Ίδρυμα Πληρωμών Το νομικό πρόσωπο το οποίο παρέχει υπηρεσίες πληρωμών μετά από άδεια από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Κράτος Μέλος Κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλο κράτος που είναι συμβαλλόμενο μέρος στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Λογαριασμός Πληρωμής Λογαριασμός ο οποίος τηρείται στο όνομα ενός ή περισσοτέρων χρηστών υπηρεσιών πληρωμών και χρησιμοποιείται για την εκτέλεση πράξεων πληρωμών. Νομίσματα που καλύπτονται Tα νομίσματα των χωρών που ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Μέσο Επικοινωνίας Εξ Αποστάσεως Κάθε μέσο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών πληρωμών, χωρίς την ταυτόχρονη φυσική παρουσία του πάροχου και του χρήστη των υπηρεσιών πληρωμών. Πράξη Πληρωμής Ενέργεια στην οποία προβαίνει ο πληρωτής ή ο δικαιούχος και η οποία συνίσταται στην καταβολή, μεταφορά ή ανάληψη χρηματικών ποσών. Μεμονωμένη Πράξη Πληρωμής Είναι η πράξη πληρωμής η οποία πραγματοποιείται με μετρητά χωρίς σε αυτή να εμπλέκεται οποιοσδήποτε λογαριασμός πληρωμών πελάτη (π.χ. εκτέλεση εξερχόμενου εμβάσματος με μετρητά). Αποκλειστικό Μέσο Ταυτοποίησης Είναι ο συνδυασμός γραμμάτων, αριθμών ή συμβόλων που ορίζει για τον εντολέα/πληρωτή η τράπεζα του και που πρέπει αυτός να της παράσχει προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για τη βέβαιη ταυτοποίηση του δικαιούχου μιας πράξης πληρωμής. Οι πληροφορίες αυτές διαφέρουν ανάλογα με το είδος της πράξης πληρωμής. Μέσο Πληρωμών Είναι κάθε εξατομικευμένος μηχανισμός ή/και σειρά διαδικασιών που συμφωνείται μεταξύ της Τράπεζας και χρήστη υπηρεσιών πληρωμών προκειμένου να κινήσει εντολή πληρωμής. Σαν τέτοια μπορούν να χαρακτηριστούν οι κάρτες, πιστωτικές και χρεωστικές, και η Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Τραπεζικής ibank. 2. Πληρωμές που εμπίπτουν στο Νόμο Στην τράπεζα μπορεί να εκτελεστούν τα πιο κάτω είδη πληρωμών που εμπίπτουν στο Νόμο: Καταθέσεις και αναλήψεις μετρητών. Συναλλαγές με πιστωτικές/χρεωστικές κάρτες. Πληρωμές που γίνονται με τη χρήση Πιστωτικής Κάρτας της Τράπεζας, για την αγορά αγαθών ή Υπηρεσιών. Οι πληρωμές αυτές μπορούν να γίνουν είτε από εσάς τους ίδιους, είτε μέσω internet ή μέσω τηλεφώνου ή μέσω ταχυδρομείου. Πάγιες Εντολές (Standing Orders). Άμεσες Χρεώσεις (Direct Debits). Εισερχόμενα/Εξερχόμενα εγχώρια και διασυνοριακά (μεταξύ και στα νομίσματα των κρατών μελών) εμβάσματα. Ηλεκτρονικές μεταφορές χρημάτων μέσω ibank. Μεταφορές μεταξύ λογαριασμών εντός της Τράπεζας. Η οδηγία δεν εφαρμόζεται για πληρωμές/καταθέσεις/αναλήψεις μέσω προσωπικών και/ή τραπεζικών επιταγών. 2

3 3. Λογαριασμοί Πληρωμών Η Τράπεζα έχει καθορίσει σαν Λογαριασμούς Πληρωμών τις ακόλουθες κατηγορίες λογαριασμών πελατών που τηρούνται σε νόμισμα που καλύπτει ο σχετικός Νόμος: Τρεχούμενοι Λογαριασμοί με ή χωρίς όριο, Λογαριασμοί προειδοποίησης με την προϋπόθεση ότι έχει δοθεί η ανάλογη γραπτή προειδοποίηση, Λογαριασμοί Ταμιευτηρίου. Όλες οι υπόλοιπες κατηγορίες λογαριασμών δεν θεωρούνται Λογαριασμοί Πληρωμών. Ενδεικτικά αναφέρονται: Δάνεια, Εμπρόθεσμες Καταθέσεις. 4. Εποπτική Αρχή Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου έχει οριστεί στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων και εξουσιών που της παρέχει ο Νόμος, σαν η Εποπτική Αρχή για την εποπτεία και εφαρμογή των προνοιών του Νόμου από την Τράπεζα. Έχει επίσης τη δυνατότητα να ρυθμίζει τη διαδικασία υποβολής και διερεύνησης καταγγελιών σχετικά με εικαζόμενες παραβιάσεις του Νόμου και να επιλύει εξωδικαστικώς τυχόν διαφορές. 5. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Γλώσσα Επικοινωνίας Η γλώσσα οποιασδήποτε συμφωνίας και επικοινωνίας για την εκτέλεση πληρωμών είναι η Ελληνική εκτός και αν συμφωνηθεί με τον πελάτη διαφορετικά. Δίκαιο κάτω από το οποίο Διέπεται η Συμφωνία Η παρούσα συμφωνία διέπεται από την Κυπριακή Νομοθεσία και τα Κυπριακά Δικαστήρια. Τούτο δεν επηρεάζει το δικαίωμα της Τράπεζας να καταχωρεί αγωγές εναντίον του χρεώστη στα Δικαστήρια οποιασδήποτε άλλης χώρας. Τροποποίηση Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Πληρωμών Κάθε τροποποίηση της Σύμβασης αυτής πρέπει να κοινοποιείται από την Τράπεζα προς τους πελάτες της δύο μήνες πριν την προτεινόμενη ημερομηνία έναρξης ισχύς της. Η κοινοποίηση θα πρέπει να υπενθυμίζει σε αυτούς ότι η τροποποίηση γίνεται αποδεχτή από αυτούς εκτός και αν αυτοί γνωστοποιήσουν στην Τράπεζα τη μη αποδοχή της πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξης ισχύς της. Σαν τροποποίηση θεωρείται η όποια μεταβολή των όρων της σύμβασης αυτής εκτός και αν υπάρχει πρόνοια στη σύμβαση αυτή για μη ενημέρωση. Σε περίπτωση που οι αλλαγές που θα γίνουν στους Όρους και Προϋποθέσεις είναι υπέρ του πελάτη και χωρίς επιπρόσθετα κόστη, τότε δε χρειάζεται να γίνει οποιαδήποτε ενημέρωση εκ μέρους της Τράπεζας. Αλλαγές στα Επιτόκια Αναφοράς μπορεί να γίνουν μετά από ανακοινώσεις στον ημερήσιο τύπο, δίνοντας ένα μήνα προειδοποίηση για την ισχύ των αλλαγών. Αλλαγές στον εν ισχύ τιμοκατάλογο Προμηθειών και Χρεώσεων της Τράπεζας, θα γίνονται μετά από ενός μηνός προειδοποίηση η οποία θα σας δοθεί είτε μέσω επιστολής, είτε με ανακοίνωση στον τύπο, είτε με αναφορά στις καταστάσεις λογαριασμών που σας αποστέλλονται. Ο εκάστοτε εν ισχύ τιμοκατάλογος προμηθειών και χρεώσεων της Τράπεζας, βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Τράπεζας ή σε έντυπη μορφή από οποιοδήποτε Κατάστημα της Τράπεζας. Ο τιμοκατάλογος προμηθειών και χρεώσεων της Τράπεζας που επισυνάπτεται σαν Παράρτημα 3 μπαίνει σε εφαρμογή από την 15 η Μαρτίου Για την εκτέλεση εξερχόμενης ή εισερχόμενης πληρωμής που απαιτείται τιμή συναλλάγματος, τότε θα χρησιμοποιείται η ανάλογη ημερήσια τιμή συναλλάγματος της Τράπεζας για την εκτέλεση των συγκεκριμένων πράξεων πληρωμών, εκτός και αν υπάρχει οποιαδήποτε άλλη ειδική συμφωνία για ειδικές τιμές συναλλάγματος. Για πράξεις μέσω καρτών που διενεργούνται από τον κάτοχο της σε νόμισμα άλλο από το Ευρώ θα χρησιμοποιείται για την μετατροπή του ποσού σε Ευρώ συναλλαγματική ισοτιμία της Visa International κατά την ημερομηνία επεξεργασίας της συναλλαγής. Η ισοτιμία αυτή θα είναι στη διάθεση των κατόχων της κάρτας όταν και εφόσον ζητηθεί. Τερματισμός Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Πληρωμών Ο πελάτης μπορεί να τερματίσει τη συμφωνία αυτή με σχετική γραπτή ειδοποίηση προς την Τράπεζα. Στην περίπτωση αυτή όλοι οι λογαριασμοί πληρωμών πρέπει άμεσα να εξοφληθούν. 3

4 6. Χρονικά Πλαίσια Εκτέλεσης Πληρωμών Επεξεργασία Οδηγίας για Εκτέλεση Πληρωμής/Cut Off Times Η επεξεργασία οδηγίας για εκτέλεση πληρωμής έχει άμεση σχέση με το χρόνο παραλαβής της οδηγίας αυτής. Για το σκοπό αυτό η Τράπεζα έχει θέσει συγκεκριμένα χρονικά όρια παραλαβής οδηγιών (Cut-Off Times) τα οποία είναι ανάλογα με το είδος της πληρωμής. Τα χρονικά αυτά όρια περιγράφονται στο επισυναπτόμενο Παράρτημα 1. Οδηγίες ή πληρωμές οι οποίες παραλαμβάνονται εντός των χρονικών ορίων εκτελούνται την ίδια εργάσιμη ημέρα. Οδηγίες ή πληρωμές οι οποίες παραλαμβάνονται εκτός χρονικών ορίων εκτελούνται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Χρόνος Εκτέλεσης της Πληρωμής Σε σχέση με πράξεις πληρωμής που η Τράπεζα ενεργεί ως πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του Πληρωτή ισχύουν τα ακόλουθα σε σχέση με το χρόνο εκτέλεσης της πληρωμής: Μέχρι 1/1/2012, πράξεις πληρωμής, σε ευρώ ή οποιοδήποτε άλλο νόμισμα χώρας μέλους του ΕΟΧ, για τις οποίες ο λογαριασμός του δικαιούχου τηρείται σε πάροχο υπηρεσιών πληρωμών εντός κράτους μέλους, θα εκτελούνται εντός τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία λήψης της εντολής πληρωμής, αν αυτή δόθηκε γραπτώς, ή εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών αν η εντολή δόθηκε με άλλο τρόπο. Μετά την 1/1/2012, πράξεις πληρωμής, σε ευρώ ή οποιοδήποτε άλλο νόμισμα χώρας μέλους του ΕΟΧ, θα εκτελούνται μέχρι την επόμενη εργάσιμη μέρα από την ημερομηνία λήψης της εντολής ή εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών αν η εντολή δόθηκε γραπτώς. Τα χρονοδιαγράμματα αυτά δεν ισχύουν στις περιπτώσεις πράξεων πληρωμών σε νομίσματα εκτός των Χωρών του ΕΟΧ ή αν ο λογαριασμός του δικαιούχου δεν τηρείται σε πάροχο υπηρεσιών πληρωμών εντός κράτους μέλους. Σε σχέση με πράξεις πληρωμής όπου η Τράπεζα ενεργεί ως πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του δικαιούχου ισχύουν τα ακόλουθα σε σχέση με το χρόνο εκτέλεσης της πληρωμής: Σε περίπτωση εισερχόμενου εμβάσματος σε νόμισμα χώρας του ΕΟΧ, η πίστωση του λογαριασμού του δικαιούχου θα γίνει κατά την ημερομηνία πίστωσης της Τράπεζας, νοουμένου ότι η ειδοποίηση για την πράξη πληρωμής θα γίνει εντός των καθορισμένων για τον σκοπό αυτό χρονικών ορίων, όπως αυτά παρουσιάζονται στο επισυναπτόμενο παράρτημα 1. Το χρονοδιάγραμμα αυτό δεν ισχύει στις ακόλουθες περιπτώσεις: o To έμβασμα είναι σε νόμισμα εκτός από τα νομίσματα των χωρών μελών του ΕΟΧ, o Το αποκλειστικό μέσο ταυτοποίησης που δόθηκε στην Τράπεζα είναι λανθασμένο, o Ο λογαριασμός που θα πιστωθεί είναι σε νόμισμα εκτός των χωρών μελών του ΕΟΧ. 7. Οδηγίες για Εκτέλεση Πληρωμών και Λανθασμένες Πληρωμές 7.1 Αποκλειστικά Μέσα Ταυτοποίησης Για να είναι δυνατή η εκτέλεση μιας πληρωμής ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει συγκεκριμένα μέσα ταυτοποίησης ανάλογα με το είδος της πληρωμής ως ακολούθως: Καταθέσεις Μετρητών Αριθμός Λογαριασμού Δικαιούχου. Αναλήψεις Μετρητών Αριθμός Λογαριασμού Ανάληψης. Πληρωμές Λογαριασμών σε Ταμεία της Τράπεζας Αριθμός λογαριασμού του δικαιούχου. Την ημερομηνία που θα πρέπει να εκτελεστεί η πληρωμή. Ο αριθμός αναφοράς μεταξύ του δικαιούχου και του εντολέα. Εισερχόμενα/Εξερχόμενα εγχώρια και διασυνοριακά (μεταξύ και στα νομίσματα των κρατών μελών) Το όνομα της Τράπεζας του δικαιούχου της πληρωμής, το κατάστημα που ανήκει ο λογαριασμός που θα πιστωθεί, ο BIC (Bank Identifier Code) Κωδικός SWIFT της Τράπεζας του δικαιούχου. Το όνομα και η διεύθυνση αλληλογραφίας του δικαιούχου. Το ΙΒΑΝ (International Bank Account Number) σε περίπτωση που η πληρωμή θα γίνει μέσω SEPA ή σε Τράπεζα Κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε διαφορετική περίπτωση τον αριθμό λογαριασμού. Το δικό σας όνομα και διεύθυνση, όπως επίσης τον αριθμό του λογαριασμού σας και το IBAN. 4

5 Αυτόματες Τραπεζικές Εντολές Το όνομα και τη διεύθυνση του δικαιούχου. Τον αριθμό λογαριασμό του δικαιούχου. Την ημερομηνία από την οποία θα τεθεί σε ισχύ η εντολή. Τη συχνότητα εκτέλεσης της εντολής. Τη χρονική περίοδο που θα ισχύει η εντολή. Τον αριθμό λογαριασμού ο οποίος θα χρεώνεται κατά την εκτέλεση της εντολής. Πάγιες Τραπεζικές Εντολές Το όνομα και τη διεύθυνση του δικαιούχου. Τον αριθμό λογαριασμό του δικαιούχου. Την ημερομηνία από την οποία θα τεθεί σε ισχύ η εντολή. Τη συχνότητα εκτέλεσης της εντολής. Τη χρονική περίοδο που θα ισχύει η εντολή. Τον δικό σας αριθμό λογαριασμού ο οποίος θα χρεώνεται κατά την εκτέλεση της εντολής. Το ποσό που θα χρεώνεται. Internet Banking ibank Πληρωμές μπορούν να γίνουν μέσω της ηλεκτρονικής Τραπεζικής ibank, αφού προηγουμένως ο χρήστης εισέλθει στο σύστημα χρησιμοποιώντας τον Κωδικό Χρήστη και Μυστικό Κωδικό Πρόσβασης. Η Τράπεζα δύναται να εφαρμόζει επιπρόσθετα μέτρα ασφαλείας των Πληρωμών μέσω της ibank όπου κατά την κρίση της αυτά διασφαλίζουν το προσωπικό απόρρητο των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Ο χρήστης θα πρέπει να λαμβάνει εύλογα μέτρα προστασίας των κωδικών χρήσης της υπηρεσίας ibank τα οποία θα συμπεριλαμβάνουν μεταξύ άλλων, την ξεχωριστή τους φύλαξη σε ασφαλές μέρος. Σε καμιά περίπτωση δεν θα πρέπει να κοινοποιούνται οι κωδικοί αυτοί σε οποιονδήποτε συμπεριλαμβανομένου και του προσωπικού της Τράπεζας. Η Τράπεζα σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να ζητήσει την επιβεβαίωση ή την εισαγωγή των προσωπικών στοιχείων όπως τους Κωδικούς Πρόσβασης, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ( ) ή άλλο τρόπο. Σε περίπτωση που ζητηθεί κάτι τέτοιο ο χρήστης δεν πρέπει να ανταποκριθεί αλλά να ενημερώσει άμεσα την Τράπεζα στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή τηλεφωνικώς στο Για την ασφαλή πρόσβαση στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας ibank, ο χρήστης θα πρέπει πάντοτε να ανοίγει καινούργιο πλοηγό (web browser) και στο πεδίο διεύθυνσης (URL) να γράφει Ο χρήστης δεν πρέπει ποτέ να ακολουθεί μέσω συνδέσμων (links) την πλοήγηση του στην ibank. Για σκοπούς επιβεβαίωσης της αυθεντικότητας της ιστοσελίδας ibank, ο χρήστης θα πρέπει να ελέγχει ότι στο κάτω μέρος δεξιά του πλοηγού του υπάρχει το σύμβολο της κλειδαριάς. Κάνοντας διπλό κλικ πάνω στη κλειδαριά, ο χρήστης δύναται να ελέγξει το πιστοποιητικό ασφαλείας στο οποίο αναφέρεται η ταυτότητα έκδοσης της ιστοσελίδας, δηλαδή το online.usb.com.cy και USB BANK PLC. Ο χρήστης θα πρέπει να αλλάζει ταχτικά τον Μυστικό Κωδικό Πρόσβασης. Ο χρήστης θα πρέπει να ελέγχει συχνά τους λογαριασμούς τους για συναλλαγές που δεν αναγνωρίζει. Κάρτες Πληρωμές για την αγορά αγαθών ή υπηρεσιών μπορούν να γίνουν και με τις κάρτες της Τράπεζας. Οι πληρωμές αυτές μπορούν να γίνουν είτε με την παρουσίαση της κάρτας από τον κάτοχο είτε μέσω internet, ή μέσω τηλεφώνου ή μέσω ταχυδρομείου. Οι κάρτες είναι πολύτιμες και πρέπει να φυλάγονται σε ασφαλισμένο μέρος. Ποτέ μην κρατάτε στοιχεία του Προσωπικού Μυστικού Αριθμού (ΡΙΝ) μαζί με την κάρτα σας. Σε περίπτωση ΑΠΩΛΕΙΑΣ ή ΚΛΟΠΗΣ της κάρτας τηλεφωνείστε αμέσως με την τράπεζα, τηλ.(+357) , φαξ (+357) , Εκτός τραπεζικού ωραρίου επικοινωνήστε με την JCC Payment Systems Ltd, τηλ. (+357) , φαξ. (+357) Εάν βρίσκεστε στο εξωτερικό επικοινωνήστε με τη VISA Global Card Assistance Service: o ΗΠΑ Τηλ (χωρίς χρέωση), o Ηνωμένο Βασίλειο Τηλ (χωρίς χρέωση), o Ελλάδα Τηλ (χωρίς χρέωση). Και στις δύο περιπτώσεις καταγγείλετε την υπόθεση στην Αστυνομία και ζητείστε απόδειξη της δήλωσης σας. 5

6 7.2 Συναλλαγές Πράξης Πληρωμής Για τις συναλλαγές πράξεων πληρωμής ισχύουν τα ακόλουθα: Πληρωμές με Μετατροπή Ξένου Συναλλάγματος Οδηγίες πληρωμής ξένου νομίσματος θα εκτελούνται με βάση την ημερήσια τιμή συναλλάγματος της Τράπεζας, όπως αυτή γνωστοποιείται πριν την εκτέλεση της συναλλαγής. Οι ισχύουσες τιμές συναλλάγματος είναι διαθέσιμες στα Καταστήματα της Τράπεζας ή στην ιστοσελίδα της Τράπεζας. Εκτέλεση Πράξης Πληρωμής Για την εκτέλεση Πράξης Πληρωμής η Τράπεζα υποχρεούται να εξασφαλίζει την εξουσιοδότηση του πληρωτή. Για Πράξεις Πληρωμής, Μεμονωμένες ή μη, οι οποίες καλύπτονται από Σύμβαση Πλαίσιο μεταξύ του χρήστη των υπηρεσιών πληρωμών και της Τράπεζας μας δεν χρειάζεται η Τράπεζα να παράσχει ή να καταστήσει διαθέσιμες πληροφορίες οι οποίες περιλαμβάνονται στη Σύμβαση Πλαίσιο. Στις περιπτώσεις Μεμονωμένων Πράξεων Πληρωμών, οι οποίες δεν καλύπτονται από Σύμβαση Πλαίσιο μεταξύ του χρήστη των υπηρεσιών πληρωμών και της Τράπεζας, η Τράπεζα έχει την ευθύνη πριν την πραγματοποίηση της πράξης πληρωμής, αν αυτό ζητηθεί από τον εντολέα, να του παράσχει τις ακόλουθες πληροφορίες: Το μέσο ταυτοποίησης που είναι απαραίτητο να παράσχει ο πελάτης για την ορθή εκτέλεση της πράξης πληρωμής. Την προθεσμία εντός της οποίας θα εκτελεστεί η πράξη πληρωμής. Όλες τις επιβαρύνσεις, αναλυτικά ανά είδος, που θα κληθεί να καταβάλει ο εντολέας (προμήθεια, τέλη, δικαιώματα, χρεώσεις και έξοδα). Τη συναλλαγματική ισοτιμία που ενδεχομένως να χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση της πράξης πληρωμής. Τους όρους και προϋποθέσεις που αφορούν τη συγκεκριμένη υπηρεσία πληρωμών (SWIFT, JCC, Άμεση Χρέωση, Πάγια Εντολή κ.λ.π.). Οι πληροφορίες αυτές θα δίδονται προφορικά εκτός και αν ζητηθεί από τον πελάτη να του δοθούν γραπτώς. Η γραπτή αυτή ενημέρωση δίδεται χωρίς χρέωση. Μετά την εκτέλεση της Πράξης Πληρωμής η Τράπεζα είναι υποχρεωμένη να παράσχει στον εντολέα/πληρωτή τις ακόλουθες πληροφορίες: Στοιχεία αναφοράς για εύκολο εντοπισμό της πράξης πληρωμής. Το ποσό της πράξης πληρωμής. Τις τυχόν επιβαρύνσεις, αναλυτικά, ανά είδος και ποσό χρέωσης. Τυχόν συναλλαγματική ισοτιμία που χρησιμοποιήθηκε και το ποσό της πράξης πληρωμής μετά την μετατροπή. Την ημερομηνία λήψης της εντολής πληρωμής. Η Τράπεζα είναι υποχρεωμένη να παράσχει, σε δικαιούχους πελάτες Μεμονωμένων Πράξεων Πληρωμής, τις ακόλουθες πληροφορίες: Στοιχεία που επιτρέπουν στο δικαιούχο να εντοπίσει την πράξη πληρωμής, τον πληρωτή ή τον εντολέα και οποιαδήποτε πληροφορία διαβιβάστηκε με την πράξη πληρωμής, Το ποσό της πράξης στο νόμισμα στο οποίο το ποσό τέθηκε στη διάθεση του δικαιούχου, Τις τυχόν επιβαρύνσεις αναλυτικά, ανά είδος και ποσό χρέωσης, Τυχόν συναλλαγματική ισοτιμία χρησιμοποιήθηκε καθώς και το ποσό της πράξης πληρωμής μετά την μετατροπή, Ημερομηνία Αξίας για την πίστωση, όπου αυτό εφαρμόζεται. Στις περιπτώσεις όπου η εντολή για εκτέλεση πράξης πληρωμής δίνεται εξ αποστάσεως, η τράπεζα υποχρεώνεται να ενημερώσει τον εντολέα πελάτη της μετά την εκτέλεση της πράξης πληρωμής και απαλλάσσεται από την υποχρέωση να τον ενημερώσει πριν και κατά τη λήψη της εντολής. Μη Εκτέλεση Πληρωμής Η Τράπεζα έχει το δικαίωμα να αρνηθεί ή να καθυστερήσει την εκτέλεση πληρωμής στις ακόλουθες περιπτώσεις: Εισερχόμενες πράξεις πληρωμών Υπάρχει υπόνοια για εκτέλεση παράνομης συναλλαγής. Ο λογαριασμός πίστωσης δεν χρησιμοποιείται σωστά κατά την κρίση της Τράπεζας. Δεν υπάρχει βεβαίωση παραλαβής του ποσού του εμβάσματος. Τα αποκλειστικά μέσα ταυτοποίησης που δόθηκαν στην Τράπεζα είναι λανθασμένα ή ελλιπή. 6

7 Εξερχόμενες πράξεις πληρωμών Δεν υπάρχει διαθέσιμο υπόλοιπο στο λογαριασμό που θα χρεωθεί. Υπάρχει υπόνοια για εκτέλεση παράνομης συναλλαγής. Ο λογαριασμός χρέωσης δεν χρησιμοποιείται σωστά κατά την κρίση της Τράπεζας. Τα αποκλειστικά μέσα ταυτοποίησης που δόθηκαν στην Τράπεζα είναι λανθασμένα ή ελλιπή. Σε περίπτωση που η Τράπεζα, καθυστερήσει να εκτελέσει ή αρνηθεί να προβεί στην εκτέλεση πληρωμής για ένα από τους πιο πάνω λόγους, είναι υποχρεωμένη να ενημερώσει τον εντολέα. Ανάκληση Οδηγίας Εκτέλεσης Πληρωμής Οι εντολές πληρωμής με την παραλαβή τους από την Τράπεζα καθίστανται ανέκκλητες. Ανάκληση οδηγίας για εκτέλεση πληρωμής μπορεί να γίνει μόνο αν η οδηγία για εκτέλεση της πληρωμής, έχει ημερομηνία εκτέλεσης μεταγενέστερη από την ημερομηνία ανάκλησης. Η ανάκληση της οδηγίας μπορεί να γίνει μόνο με τη μορφή πρωτότυπης υπογραμμένης επιστολής. Για πάγιες τραπεζικές εντολές (Standing Orders), ανάκληση μπορεί να γίνει μέχρι το τέλος της εργάσιμης μέρας πριν την ημερομηνία εκτέλεσης της επόμενης πληρωμής. Για άμεσες χρεώσεις (Direct Debits), ανάκληση μπορεί να γίνει μέχρι το τέλος της τρίτης εργάσιμης μέρας πριν την ημερομηνία εκτέλεσης της επόμενης πληρωμής. Πληρωμές μέσω πιστωτικής κάρτας για αγορά προϊόντων τα οποία θα σας αποσταλούν, δεν μπορούν να ανακληθούν από την Τράπεζα. Σε τέτοια περίπτωση θα πρέπει να απευθυνθείτε στον πωλητή. Μη Εκτέλεση ή Εσφαλμένη Εκτέλεση Πράξης Πληρωμής Η Τράπεζα φέρει την ευθύνη της ανίχνευσης για τη μη εκτέλεση ή/και την εσφαλμένη εκτέλεση εκεί όπου ενεργεί ως πάροχος Πράξεων Πληρωμής του πληρωτή. Εάν η Πράξη Πληρωμής εκτελέστηκε σύμφωνα με το αποκλειστικό μέσο ταυτοποίησης που δόθηκε από τον πληρωτή θεωρείται ότι εκτελέστηκε ορθά. Εάν το αποκλειστικό μέσο ταυτοποίησης που δόθηκε από τον πληρωτή είναι λανθασμένο, η Τράπεζα δεν φέρει καμιά ευθύνη για τη μη εκτέλεση ή την εσφαλμένη εκτέλεση της Πράξης Πληρωμής. Παρά ταύτα δεσμεύεται να καταβάλει εύλογες προσπάθειες για την ανάκτηση των χρηματικών ποσών τα οποία αφορά η πράξη Πληρωμής, εφόσον αυτό ζητηθεί από τον πληρωτή. Εάν ο πληρωτής/δικαιούχος αμφισβητούν την ορθή εκτέλεση πράξης πληρωμής ή/και την ύπαρξη σχετικής εξουσιοδότησης η Τράπεζα βαρύνεται να αποδείξει ότι: Έχει εξακριβωθεί η γνησιότητα της πράξης πληρωμής. Η πράξη πληρωμής καταγράφηκε επακριβώς και καταχωρήθηκε στους λογαριασμούς. Η πράξη πληρωμής δεν επηρεάστηκε από τεχνική βλάβη ή άλλη δυσλειτουργία. Εκτέλεση Πληρωμής χωρίς Εξουσιοδότηση του Εντολέα H Τράπεζα υποχρεούται, εφ όσων ειδοποιηθεί εντός εύλογου χρονικού διαστήματος που δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 13 μήνες, να επιστρέψει άμεσα στον πληρωτή οποιοδήποτε ποσό πράξης πληρωμής η οποία πραγματοποιήθηκε χωρίς την εξουσιοδότηση του πληρωτή με την επαναφορά του χρεωθέντα λογαριασμού πληρωμών στην κατάσταση που θα βρισκόταν εάν δεν είχε πραγματοποιηθεί η πράξη πληρωμής εκτός από τις περιπτώσεις που περιγράφονται πιο κάτω: Ο πληρωτής βαρύνεται μέχρι του ποσού των 150 για ζημιά η οποία θα προκύψει από εκτέλεση πράξεων πληρωμών εφόσον: Η ζημιά προέρχεται από τη χρήση απολεσθέντος ή κλαπέντος μέσου πληρωμών ή εάν ο πληρωτής δεν κράτησε ασφαλή τα προσωπικά του στοιχεία ασφαλείας, μέσου πληρωμών υποκλαπέντος ή εκτεθειμένου σε κατάχρηση από τρίτους και, Ο πάροχος πληρωμών του παρείχε τα κατάλληλα μέσα έτσι ώστε να προβαίνει σε ειδοποίηση της Τράπεζας στις περιπτώσεις που αντιληφθεί απώλεια, κλοπή ή έκθεση σε κατάχρηση του μέσου πληρωμών ή χρήση αυτού χωρίς εξουσιοδότηση και, Η ζημιά επέρχεται από χρήση του μέσου πληρωμών μέχρι τη χρονική στιγμή κατά την οποία ο πληρωτής ειδοποίησε σχετικά την Τράπεζα. Ο πληρωτής βαρύνεται με ολόκληρη τη ζημιά η οποία θα προκύψει από εκτέλεση πράξεων πληρωμών εφόσον: Η ζημιά οφείλεται στο γεγονός ότι ο πληρωτής ενήργησε με δόλο ή η ζημιά επέρχεται κατόπιν παραβίασης από τον πληρωτή μιας ή περισσοτέρων από τις υποχρεώσεις του πληρωτή που 7

8 αναφέρονται στην παράγραφο Υποχρεώσεις Χρήστη Υπηρεσιών Πληρωμών σε σχέση με τα μέσα πληρωμών από πρόθεση ή βαριά απώλεια και, Ο πάροχος πληρωμών του παρείχε κατάλληλα μέσα έτσι ώστε να προβαίνει σε ειδοποίηση της Τράπεζας στις περιπτώσεις που αντιληφθεί απώλεια, κλοπή ή έκθεση σε κατάχρηση του μέσου πληρωμών ή χρήση αυτού χωρίς εξουσιοδότηση και, Η ζημιά επέρχεται από χρήση του μέσου πληρωμών μέχρι τη χρονική στιγμή κατά την οποία ο πληρωτής ειδοποίησε σχετικά την Τράπεζα. Επιστροφή ποσού στον πληρωτή παρά την ύπαρξη πράξης πληρωμής Η Τράπεζα δεσμεύεται να επιστρέψει ολόκληρο το ποσό πράξης πληρωμής η οποία πραγματοποιήθηκε με εξουσιοδότηση του πληρωτή εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: Η πράξη πληρωμής κινήθηκε από το δικαιούχο ή μέσω του δικαιούχου και έχει ήδη εκτελεστεί. Το αίτημα του πληρωτή υποβληθεί εντός 8 εβδομάδων από την ημερομηνία χρέωσης. Κατά την εξουσιοδότηση δεν προσδιορίστηκε το ακριβές ποσό της πράξης πληρωμής. Το ποσό της πράξης πληρωμής υπερβαίνει το αναμενόμενο λαμβάνοντας υπόψη τα συνήθη έξοδα του πληρωτή και τις περιστάσεις της συγκεκριμένης πράξης πληρωμής. Ο πληρωτής είναι υποχρεωμένος να παράσχει προς την Τράπεζα σχετικά στοιχεία. Η Τράπεζα θα πρέπει εντός 10 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης για επιστροφή του ποσού της πράξης πληρωμής είτε να επιστρέψει το ποσό της πράξης πληρωμής είτε να αρνηθεί αιτιολογώντας την άρνηση αυτή και υποδεικνύοντας στον πληρωτή να υποβάλει καταγγελία στην αρμόδια αρχή, όπως αυτή αναφέρεται στο σχετικό άρθρο της παρούσας σύμβασης, για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς. Ο πληρωτής δεν δικαιούται επιστροφής ποσού για πράξη πληρωμής αν: Έχει εξουσιοδοτήσει απευθείας την Τράπεζα για τη διενέργεια της πληρωμής. Οι πληροφορίες για τη μελλοντική πράξη πληρωμής παρασχέθηκαν από το δικαιούχο, με το συμφωνηθέντα τρόπο, τουλάχιστο 4 εβδομάδες πριν από την ημερομηνία χρέωσης. Κατανομή Χρεώσεων Σύμφωνα με τις πρόνοιες του νόμου πληρωτής και δικαιούχος, για όσες πράξεις πληρωμών δεν συνεπάγεται μετατροπή νομίσματος, επωμίζονται έκαστος τις επιβαρύνσεις που του επιβάλλει ο οικείος πάροχος υπηρεσιών πληρωμών εκτός και αν ζητηθεί εγγράφως από τον πληρωτή ότι επιθυμεί να επωμισθεί όλες τις επιβαρύνσεις. Την πρόνοια αυτή υιοθετεί και η USB BANK PLC. Στις περιπτώσεις επιβαρύνσεων για εισερχόμενες πράξεις πληρωμών αυτές θα αποκόπτονται πριν την πίστωση του λογαριασμού σας. Για τις επιβαρύνσεις αυτές θα ενημερώνεστε στην απόδειξη πληρωμής. Διαθεσιμότητα Ποσών και Ημερομηνία Αξίας (Value Date) Πράξεων Πληρωμών Επισυνάπτεται σαν Παράρτημα 2 της Σύμβασης αυτής κατάλογος σχετικά με τη Διαθεσιμότητα Ποσών και Ημερομηνία Αξίας (Value Date) Πράξεων Πληρωμών ανάλογα με το είδος των Πράξεων Πληρωμών. Ο κατάλογος περιλαμβάνει επίσης τις προθεσμίες εκτέλεσης των πράξεων πληρωμών. Περιορισμός της Χρήσης Μέσου Πληρωμών Η USB BANK PLC μπορεί να αναστείλει τη χρήση μέσου πληρωμών, αφού ενημερώσει το χρήστη του μέσου πληρωμών, για αντικειμενικούς αιτιολογημένους λόγους που έχουν σχέση με: Την ασφάλεια του μέσου πληρωμών., Την υπόνοια χρήσης χωρίς εξουσιοδότηση ή δόλιας χρήσης του μέσου πληρωμών. Επί μέσου πληρωμών με πιστωτικό άνοιγμα, σε σημαντικά αυξημένο κίνδυνο αδυναμίας του πληρωτή να αποπληρώσει το χρέος του. 8. Υποχρεώσεις Χρήστη και Πάροχου Υπηρεσιών Πληρωμών Υποχρεώσεις Χρήστη Υπηρεσιών Πληρωμών σε σχέση με τα Μέσα Πληρωμών Ο χρήστης Υπηρεσιών Πληρωμών που χρησιμοποιεί μέσα πληρωμών υποχρεούται: Να χρησιμοποιεί το μέσο πληρωμών σύμφωνα με τους όρους που διέπουν την έκδοση και χρήση του. Μόλις παραλάβει το μέσο πληρωμών, να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για την ασφαλή φύλαξη των προσωπικών στοιχείων ασφαλείας του. Μόλις αντιληφθεί απώλεια, κλοπή ή έκθεση σε κατάχρηση του μέσου πληρωμών ή χρήση αυτού χωρίς εξουσιοδότηση, να ειδοποιεί άμεσα την USB BANK PLC. 8

9 Υποχρεώσεις USB BANK PLC για τα Μέσα Πληρωμών που Εκδίδει H USB BANK PLC δεσμεύεται: Να μην αποκαλύπτει τα προσωπικά στοιχεία ασφαλείας για τη χρήση του μέσου πληρωμών παρά μόνο στο χρήστη υπηρεσιών πληρωμών που έχει το δικαίωμα να το χρησιμοποιεί. Να μην αποστέλλει μέσο πληρωμών που δεν έχει ζητηθεί παρά μόνο προς αντικατάσταση μέσου που έχει ήδη δοθεί στο χρήστη υπηρεσιών πληρωμών. Να εξασφαλίζει στο χρήστη υπηρεσιών πληρωμών κατάλληλα μέσα για να προβαίνει σε ειδοποίηση της USB BANK PLC στις περιπτώσεις που αντιληφθεί απώλεια, κλοπή ή έκθεση σε κατάχρηση του μέσου πληρωμών ή χρήση αυτού χωρίς εξουσιοδότηση. Να εμποδίζει κάθε χρήση του μέσου πληρωμών μόλις ειδοποιηθεί από το χρήστη στις περιπτώσεις που έχει αντιληφθεί απώλεια, κλοπή ή έκθεση σε κατάχρηση του μέσου πληρωμών ή χρήση αυτού χωρίς εξουσιοδότηση. 9. Λύση της Συμφωνίας από την Τράπεζα Η USB BANK PLC οφείλει να δώσει δύο (2) μήνες προειδοποίηση σε περίπτωση που θα προβεί στη λύση συμφωνίας για την παροχή Τραπεζικών Υπηρεσιών. Έχει επίσης το δικαίωμα να διακόψει αμέσως οποιαδήποτε συμφωνία, σε περίπτωση που παρατηρείται εκ μέρους σας παραβίαση των όρων της συμφωνίας. 10. Επικοινωνία με την Τράπεζα Η επικοινωνία με την τράπεζα θα γίνεται εγγράφως με τους ακόλουθους τρόπους: Μέσω του Καταστήματος με το οποίο υφίσταται η συνεργασία, Μέσω της διεύθυνσης, Ταχυδρομικό Κιβώτιο 28510, 2080, Λευκωσία. Μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης Η Σύμβαση αυτή εκδόθηκε από τη: USB BANK PLC Δημόσια Εταιρεία, Αρ. Εγγραφής 10, Εγγεγραμμένο Γραφείο Λεωφ. Διγενή Ακρίτα 83, 1070 Λευκωσία Κύπρος Τηλ: Φαξ:

10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Συναλλαγή Χρονικό όριο παραλαβής οδηγίας για εκτέλεση πράξης πληρωμής Κατάθεση Μετρητών Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού από τα Καταστήματα της Τράπεζας. Ανάληψη Μετρητών Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού από τα Καταστήματα της Τράπεζας. Μεταφορές ποσών εντός Τράπεζας - χρέωση πληρωτή Μεταφορές ποσών εντός Τράπεζαςπίστωση δικαούχου Εξερχόμενα εμβάσματα μέσω JCC Transfers - χρέωση πληρωτή Εισερχόμενα εμβάσματα μέσω JCC Transfers πίστωση δικαιούχου Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού από τα Καταστήματα της Τράπεζας. Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού από τα Καταστήματα της Τράπεζας. Όλες τις εργάσιμες ημέρες μέχρι τις Όλες τις εργάσιμες ημέρες μέχρι τις Εξερχόμενα εμβάσματα Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού από τα Καταστήματα της Τράπεζας. Εισερχόμενα εμβάσματα Όλες τις εργάσιμες ημέρες μέχρι τις Άμεσες χρεώσεις (Direct Debits) - Χρέωση πληρωτή Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού από τα Καταστήματα της Τράπεζας, τρείς (3) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία εκτέλεσης της πληρωμής. Πάγιες Εντολές (Standing Orders) - Χρέωση Πληρωτή Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού από τα Καταστήματα της Τράπεζας.

11 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Συναλλαγή Αξία Διαθεσιμότητα Προθεσμία Εκτέλεσης Κατάθεση Μετρητών Ημέρα Συναλλαγής Ημέρα Συναλλαγής Την ίδια ημέρα αν η εντολή παραληφθεί μέχρι τις ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 Ανάληψη Μετρητών Ημέρα Συναλλαγής Δεν Ισχύει Την ίδια ημέρα αν η εντολή παραληφθεί μέχρι τις Μεταφορές ποσών εντός Τράπεζας - χρέωση πληρωτή Μεταφορές ποσών εντός Τράπεζαςπίστωση δικαούχου Εξερχόμενα εμβάσματα μέσω JCC Transfers - χρέωση πληρωτή Εξερχόμενα εμβάσματα μέσω JCC Transfers πίστωση τράπεζας δικαιούχου Εισερχόμενα εμβάσματα μέσω JCC Transfers πίστωση δικαιούχου Εξερχόμενα εμβάσματα Ημέρα Συναλλαγής Δεν Ισχύει Την ίδια ημέρα αν η εντολή παραληφθεί μέχρι τις Ημέρα Συναλλαγής Ημέρα Συναλλαγής Την ίδια ημέρα αν η εντολή παραληφθεί μέχρι τις Ημέρα Συναλλαγής Δεν Ισχύει Την ίδια ημέρα αν η εντολή παραληφθεί μέχρι τις Την επόμενη εργάσιμη ημέρα αν παραληφθεί μετά τις Ημέρα Συναλλαγής Ημέρα Συναλλαγής Την ίδια ημέρα αν η εντολή παραληφθεί μέχρι τις Την επόμενη εργάσιμη ημέρα αν παραληφθεί μετά τις Ημέρα παραλαβής από την τράπεζα του πληρωτή Ημέρα Συναλλαγής Ημερομηνία Συναλλαγής Την ίδια ημέρα αν η εντολή παραληφθεί μέχρι τις Την επόμενη εργάσιμη ημέρα αν παραληφθεί μετά τις Μέχρι 1/1/2012, πράξεις πληρωμής, σε ευρώ ή οποιοδήποτε άλλο νόμισμα χώρας μέλους του ΕΟΧ, για τις οποίες ο λογαριασμός του δικαιούχου τηρείται σε πάροχο υπηρεσιών πληρωμών εντός κράτους μέλους, θα εκτελούνται εντός τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία λήψης της εντολής πληρωμής, αν αυτή δόθηκε γραπτώς, ή εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών αν η εντολή δόθηκε με άλλο τρόπο. Εισερχόμενα εμβάσματα Ημερομηνία αξίας πίστωσης Τράπεζας Ημερομηνία Συναλλαγής Μετά την 1/1/2012, πράξεις πληρωμής, σε ευρώ ή οποιοδήποτε άλλο νόμισμα χώρας μέλους του ΕΟΧ, θα εκτελούνται μέχρι την επόμενη εργάσιμη μέρα από την ημερομηνία λήψης της εντολής ή εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών αν η εντολή δόθηκε γραπτώς. Την ίδια ημέρα αν η εντολή παραληφθεί μέχρι τις ή την επόμενη εργάσιμη ημέρα αν παραληφθεί μετά τις 12.30, με την προυπόθεση ότι δεν συντρέχουν οποιοιδήποτε από τους λόγους, που περιλαμβάνονται στις πρόνοιες της σύμβασης και αφορούν τη μη εκτέλεση ή καθυστέρηση στην εκτέλεση πληρωμών. Άμεσες χρεώσεις (Direct Debits) - Χρέωση πληρωτή Αξία Πίστωσης δικαιούχου Πάγιες Εντολές (Standing Orders) - Χρέωση Πληρωτή Αξία Πίστωσης δικαιούχου Πάγιες Εντολές (Standing Orders) - Πίστωση Δικαιούχου Αξία Χρέωσης πληρωτή Ημερομηνία Αξίας Πίστωσης

Η Τράπεζα εποπτεύεται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου η οποία εδρεύει στη Λεωφόρο Κένεντυ 80, 1076 Λευκωσία.

Η Τράπεζα εποπτεύεται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου η οποία εδρεύει στη Λεωφόρο Κένεντυ 80, 1076 Λευκωσία. «ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ» ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΥΠΡΟΥ) LIMITED --------------------------------------------------------------------------------------------------- Η παρούσα «Συμφωνία

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθειες και Χρεώσεις για ιδιώτες

Προμήθειες και Χρεώσεις για ιδιώτες Προμήθειες και Χρεώσεις για ιδιώτες Σε ισχύ από 04.10.2016 Προμήθειες και Χρεώσεις για ιδιώτες Περιεχόμενα Τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες συναλλαγής για τα πακέτα και Λογαριασμοί Συναλλαγές Μετρητών

Διαβάστε περισσότερα

1. Πότε θα μεταφερθούν στα συστήματα της Τράπεζας Κύπρου, οι λογαριασμοί μου, οι κάρτες μου και οι συνδρομές μου στα εναλλακτικά κανάλια; ;

1. Πότε θα μεταφερθούν στα συστήματα της Τράπεζας Κύπρου, οι λογαριασμοί μου, οι κάρτες μου και οι συνδρομές μου στα εναλλακτικά κανάλια; ; 1. Πότε θα μεταφερθούν στα συστήματα της Τράπεζας Κύπρου, οι λογαριασμοί μου, οι κάρτες μου και οι συνδρομές μου στα εναλλακτικά κανάλια; ; Όλοι οι λογαριασμοί, οι κάρτες και οι συνδρομές σας που διατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθειες και Χρεώσεις για εταιρικούς πελάτες

Προμήθειες και Χρεώσεις για εταιρικούς πελάτες Προμήθειες και Χρεώσεις για εταιρικούς πελάτες Σε ισχύ από 04.10.2016 Προμήθειες και Χρεώσεις για εταιρικούς πελάτες Περιεχόμενα Λογαριασμοί Πληρωμές/Εμβάσματα Συναλλαγές Μετρητών Έξοδα Επικοινωνίας Άλλες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ EMBAΣΜΑΤΩΝ SEPA

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ EMBAΣΜΑΤΩΝ SEPA ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ EMBAΣΜΑΤΩΝ SEPA Τα εμβάσματα που εμπίπτουν στο Σχέδιο SEPA (το «Σχέδιο» ή το «Σχέδιο Εμβασμάτων») αφορούν μεταφορές σε Ευρώ, μεταξύ λογαριασμών πελατών που διατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Οι παρόντες όροι διέπουν τις υπηρεσίες πληρωμών που παρέχει η «Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ» προς τους πελάτες της και εφαρμόζονται: (α) στις υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ Οι παρόντες όροι διέπουν τις υπηρεσίες πληρωμών που παρέχει η Τράπεζα Πειραιώς προς τους πελάτες της και εφαρμόζονται: (α) στις υπηρεσίες πληρωμών που παρέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ Οι παρόντες όροι διέπουν τις υπηρεσίες πληρωμών που παρέχει η Τράπεζα Πειραιώς προς τους πελάτες της και εφαρμόζονται: (α) στις υπηρεσίες πληρωμών που παρέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΛΤΔ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΛΤΔ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΕΥΡΩ Έκδοση εντολών για το εσωτερικό και τις λοιπές χώρες του SEPA* SWIFT (Υπηρεσία που παρέχεται Φοιτητικά: μέσω Σ.Κ.Τράπεζα) α. Έξοδα Διεκπεραίωσης: 4,00 β. Έξοδα Διαβίβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΠΑΦΟΥ ΛΤ ΜΕ ΙΣΧΥ ΑΠΌ 15/12/2015

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΠΑΦΟΥ ΛΤ ΜΕ ΙΣΧΥ ΑΠΌ 15/12/2015 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΠΑΦΟΥ ΛΤ ΜΕ ΙΣΧΥ ΑΠΌ 15/12/2015 ΕΞΟ Α ΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ: άνεια Τακτής Προθεσμίας: Με Υποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Σύµβαση-Πλαίσιο για Υπηρεσίες Πληρωµών

Σύµβαση-Πλαίσιο για Υπηρεσίες Πληρωµών Σύµβαση-Πλαίσιο για Υπηρεσίες Πληρωµών Η παρούσα Σύµβαση-Πλαίσιο διέπει την παροχή Υπηρεσιών Πληρωµών µεταξύ της Κυπριακής Τράπεζας Αναπτύξεως ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ (η Τράπεζα ) και οποιουδήποτε Χρήστη

Διαβάστε περισσότερα

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Όροι & Προϋποθέσεις Άμεσων Χρεώσεων SEPA για Χρεώστες

Όροι & Προϋποθέσεις Άμεσων Χρεώσεων SEPA για Χρεώστες Όροι & Προϋποθέσεις Άμεσων Χρεώσεων SEPA για Χρεώστες Η διαδικασία άμεσων χρεώσεων στο SEPA (στο εξής Διαδικασία Βασικών Άμεσων Χρεώσεων SEPA ) επιτρέπει σε ένα Πελάτη να εξοφλεί χρηματικές οφειλές του

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Χρεώσεων και Δικαιωμάτων Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Εκπαιδευτικών Κύπρου ΛΤΔ Α. ΝΕΑ ΜΕΛΗ Δικαίωμα εγγραφής νέου μέλους 5,00

Πίνακας Χρεώσεων και Δικαιωμάτων Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Εκπαιδευτικών Κύπρου ΛΤΔ Α. ΝΕΑ ΜΕΛΗ Δικαίωμα εγγραφής νέου μέλους 5,00 Πίνακας Χρεώσεων και Δικαιωμάτων Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Εκπαιδευτικών Κύπρου ΛΤΔ Α. ΝΕΑ ΜΕΛΗ Δικαίωμα εγγραφής νέου μέλους 5,00 Αγορά Μετοχών 100,00 (Ελάχιστος αριθμός:100 μετοχές ονομαστικής αξίας

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. 1bank Internet Banking για Εταιρικούς Συνδρομητές

Εγχειρίδιο Χρήσης. 1bank Internet Banking για Εταιρικούς Συνδρομητές Εγχειρίδιο Χρήσης 1bank Internet Banking για Εταιρικούς Συνδρομητές 1bank Πίνακας Περιεχομένων Τα κανάλια της 1bank... 3 Αίτηση... 3 Πληροφορίες Λογαριασμών... 4 Λογαριασμοί > Υπόλοιπα... 4 Λογαριασμοί

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη 1. Εισαγωγή Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Ο SEPA είναι ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ, ο οποίος περιλαμβάνει 34 χώρες το σύνολο των 28 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρεις χώρες του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ Η παρούσα Σύμβαση για την Παροχή Υπηρεσιών Πληρωμών, εφεξής η «Σύμβαση», συμφωνείται μεταξύ της Εθνικής Τράπεζας

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα.

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας», (ΦΕΚ: Α 65/28.6.2015, Α 66/30.6.2015, Β 1302/30.6.15, Β 1380/3.7.2015, Β 1391/6.7.2015, Β 1420/8.7.2015, Β 1458/10.7.2015, Β 1460/13.7.2015,

Διαβάστε περισσότερα

Σύµβαση-Πλαίσιο για Υπηρεσίες Πληρωµών

Σύµβαση-Πλαίσιο για Υπηρεσίες Πληρωµών Σύµβαση-Πλαίσιο για Υπηρεσίες Πληρωµών Η παρούσα Σύµβαση-Πλαίσιο διέπει την παροχή Υπηρεσιών Πληρωµών µεταξύ της Κυπριακής Τράπεζας Αναπτύξεως ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ (η Τράπεζα ) και οποιουδήποτε Χρήστη

Διαβάστε περισσότερα

N/A. Εμβάσματα SEPA 0,15% min 4 max 10

N/A. Εμβάσματα SEPA 0,15% min 4 max 10 ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΕΥΡΩ Ε Ξ Ε Ρ Χ Ο Μ Ε Ν Α Ε Μ Β Α Σ Μ Α Τ Α Έκδοση εντολών για το εσωτερικό και τις λοιπές χώρες του SEPA* Φοιτητικά: Έξοδα Διεκπεραίωσης : 4 Έξοδα διαβίβασης για ταχύτερη εκτέλεση 6,50 'Αλλα:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΛΤΔ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΛΤΔ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΕΥΡΩ Έκδοση εντολών για το εσωτερικό και τις λοιπές χώρες του SEPA* SWIFT (Υπηρεσία που παρέχεται Φοιτητικά: μέσω Σ.Κ.Τράπεζα) α. Έξοδα Διεκπεραίωσης: 4,00 β. Έξοδα Διαβίβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ Οι προµήθειες και οι χρεώσεις για τις υπηρεσίες που προσφέρει η Περιφερειακή ΣΠΕ Λεµεσού Λτδ εγκρίνονται από την Επιτροπεία. Τα ποσά αναθεωρούνται σε τακτά χρονικά διαστήµατα µε βάση την εκάστοτε πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ 1. Εξερχόµενα εµβάσµατα Συναλλαγµατική Προµήθεια : Σε ξένο νόµισµα (α) Μέχρι 34.000 : (SWIFT) 0,5%, Ελάχιστο 5 Φοιτητικά (β) Πάνω από 34,000 : 0,4%, Ελάχιστο 170 Έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες 1bank. Επιλογή μενού: Λογαριασμοί. Απαιτούμενο Επίπεδο πρόσβασης. Περιγραφή. Μενού ΣΕΛΙΔΑ 1 13

Υπηρεσίες 1bank. Επιλογή μενού: Λογαριασμοί. Απαιτούμενο Επίπεδο πρόσβασης. Περιγραφή. Μενού ΣΕΛΙΔΑ 1 13 Επιλογή μενού: Λογαριασμοί Υπόλοιπα Εμφανίζονται συνοπτικές πληροφορίες για όλους τους λογαριασμούς που έχουν συνδεθεί στη συνδρομή της 1bank καθώς και τα υπόλοιπα τους. X X Πληροφορίες Εμφανίζονται αναλυτικές

Διαβάστε περισσότερα

10,00 (10 μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00 η κάθε μία)

10,00 (10 μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00 η κάθε μία) Πίνακας Χρεώσεων και Δικαιωμάτων Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Εκπαιδευτικών Κύπρου ΛΤΔ Α. ΝΕΑ ΜΕΛΗ Δικαίωμα εγγραφής νέου μέλους 5,00 Αγορά Μετοχών Β. ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 1. Δάνεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ

ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΕΥΡΩ Έκδοση εντολών για το εσωτερικό και τις λοιπές χώρες του SEPA* Φοιτητικά: Έξοδα διεκπεραίωσης: 4,00 Σημειώση: Έξοδα διαβίβασης για ταχύτερη εκτέλεση 6,50 'Άλλα: Μέχρι 50.000 α. Έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ Οι προµήθειες και οι χρεώσεις για τις υπηρεσίες που προσφέρει η Περιφερειακή ΣΠΕ Λεµεσού Λτδ εγκρίνονται από την Επιτροπεία. Τα ποσά αναθεωρούνται σε τακτά χρονικά διαστήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015), όπως ισχύει (ΦΕΚ Α 66, 30.6.2015 και ΦΕΚ Α 79, 14.7.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 15 Ιουλίου 2015 1.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. 1bank Internet Banking για Ιδιώτες Συνδρομητές

Εγχειρίδιο Χρήσης. 1bank Internet Banking για Ιδιώτες Συνδρομητές Εγχειρίδιο Χρήσης 1bank Internet Banking για Ιδιώτες Συνδρομητές 1bank Πίνακας Περιεχομένων Τα κανάλια της 1bank... 3 Αίτηση... 3 Πληροφορίες Λογαριασμών... 4 Λογαριασμοί > Υπόλοιπα... 4 Λογαριασμοί >

Διαβάστε περισσότερα

Ταχύτερη και εγγυημένη χρονικά ολοκλήρωση της μεταφοράς χρηματικών ποσών.

Ταχύτερη και εγγυημένη χρονικά ολοκλήρωση της μεταφοράς χρηματικών ποσών. Αγαπητοί πελάτες, Αυτό το ενημερωτικό έντυπο απευθύνεται σε όλους τους πελάτες των τραπεζών που είναι καταναλωτές και πραγματοποιούν πληρωμές. Σκοπός του είναι να σας ενημερώσει για τα βασικά σας οφέλη,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενημερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. 1bank Internet Banking για Ιδιώτες Συνδρομητές

Εγχειρίδιο Χρήσης. 1bank Internet Banking για Ιδιώτες Συνδρομητές Εγχειρίδιο Χρήσης 1bank Internet Banking για Ιδιώτες Συνδρομητές 1bank Πίνακας Περιεχομένων Τα κανάλια της 1bank... 3 Αίτηση... 3 Πληροφορίες Λογαριασμών... 4 Λογαριασμοί > Υπόλοιπα... 4 Λογαριασμοί >

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Αθήνα, 1/7/2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Για την ενημέρωση των πελατών μας, ακολουθούν απαντήσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Για την ενημέρωση των πελατών μας, ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα.

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα Κύπρου Bank of Cyprus

Τράπεζα Κύπρου Bank of Cyprus ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ Τράπεζα Κύπρου Bank of Cyprus ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ (ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΙ / ΑΝΕΙΑ) Έξοδα Ετοιμασίας Συμβολαίων 40 75 80 Έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ

ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΕΥΡΩ Έκδοση εντολών για το εσωτερικό και τις λοιπές χώρες του SEPA* Φοιτητικά: Έξοδα διεκπεραίωσης: 4,00 Σημειώση: Έξοδα διαβίβασης για ταχύτερη εκτέλεση 6,50 'Άλλα: Μέχρι 50.000 α. Έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΠΕ ΛΗΔΡΑ ΛΤΔ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΠΕ ΛΗΔΡΑ ΛΤΔ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΠΕ ΛΗΔΡΑ ΛΤΔ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΥΡΩ 1. ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ Με εξασφάλιση προσωπικές εγγυήσεις 3 με ελάχιστη χρέωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ. 1/9 ηµόσιας Χρήσης ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ. 1. Εξερχόμενα εμβάσματα Σε ξένο νόμισμα (SWIFT) Φοιτητικά

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ. 1/9 ηµόσιας Χρήσης ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ. 1. Εξερχόμενα εμβάσματα Σε ξένο νόμισμα (SWIFT) Φοιτητικά ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ 1. Εξερχόμενα εμβάσματα Σε ξένο νόμισμα Φοιτητικά Συναλλαγματική Προµήθεια : (α) Μέχρι 34.000 : 0,5%, Ελάχιστο 5 (β) Πάνω από 34,000 : 0,4%, Ελάχιστο 170 Έξοδα ιεκπεραίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ. Οι όροι συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικά Λαχεία ΑΕ και των Πρακτορείων της ΟΠΑΠ ΑΕ, περιγράφονται αναλυτικά στη σχετική σύμβαση συνεργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις της Υπηρεσίας 1bank Bank of Cyprus

Όροι και Προϋποθέσεις της Υπηρεσίας 1bank Bank of Cyprus Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις θα πρέπει να διαβάζονται μαζί και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των συμφωνιών και/ή όρων για το άνοιγμα και τη λειτουργία λογαριασμού που καλύπτεται από τους παρόντες Όρους

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σημαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ. ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΝΟΜΟΣ 2009 [ Οδηγία 2007/64/ΕΚ] Όροι και προϋποθέσεις ανοίγµατος και λειτουργίας Λογαριασµών Πληρωµών

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ. ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΝΟΜΟΣ 2009 [ Οδηγία 2007/64/ΕΚ] Όροι και προϋποθέσεις ανοίγµατος και λειτουργίας Λογαριασµών Πληρωµών ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ Όροι και προϋποθέσεις ανοίγµατος και λειτουργίας Λογαριασµών Πληρωµών 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΝΟΜΟΣ 2009 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Παράγραφοι Τίτλος παραγράφου Σελίδες 1 Ορισµοί και ερµηνεία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΡΤΩΝ PREPAID VISA

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΡΤΩΝ PREPAID VISA ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΡΤΩΝ PREPAID VISA 1. ΟΡΟΛΟΓΙΑ Στους όρους αυτούς εκτός όπου στο κείμενο ρητά προνοείται άλλως «ΑΤΜ» σημαίνει την αυτόματη ταμειακή μηχανή που αποδέχεται την Κάρτα και που τυγχάνει χειρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις της Υπηρεσίας 1bank Bank of Cyprus

Όροι και Προϋποθέσεις της Υπηρεσίας 1bank Bank of Cyprus Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις θα πρέπει να διαβάζονται μαζί και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των συμφωνιών και/ή όρων για το άνοιγμα και τη λειτουργία λογαριασμού που καλύπτεται από τους παρόντες Όρους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενηµερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ALPHA BANK ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 3 η Έκδοση (Σε ισχύ από την 1 η Μαρτίου 2016 εκτός του Παραρτήματος Α και του Παραρτήματος Β που τίθενται σε ισχύ από την 1 η Ιανουαρίου 2016) 1 Η συμφωνία σας

Διαβάστε περισσότερα

Σηµείωση: max 10. 2. Same day value: 'Αλλα: 0,05% min 20 max 200 3. Charges 'OUR': 0,15% min 4 max 10. α. Handling Commission: 0,1% min 5 max 170

Σηµείωση: max 10. 2. Same day value: 'Αλλα: 0,05% min 20 max 200 3. Charges 'OUR': 0,15% min 4 max 10. α. Handling Commission: 0,1% min 5 max 170 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΕΥΡΩ Ε Ξ Ε Ρ Χ Ο Μ Ε Ν Α Ε Μ Β Α Σ Μ Α Τ Α Έκδοση εντολών για το εσωτερικό και τις λοιπές χώρες του SEPA* Φοιτητικά: Έξοδα ιεκπεραίωσης : 4 Έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα Πιστωτικός Φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΑΦΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και κίνδυνος εκροής

Διαβάστε περισσότερα

«Εθνικός Όψεως» (κλιμακούμενο)

«Εθνικός Όψεως» (κλιμακούμενο) (Ημερομηνία). Στο πλαίσιο εφαρμογής της από 18.07.2015 (ΦΕΚ Α 84) Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων», όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ. Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων

ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ. Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων (ΦΕΚ Α 84/18 Ιουλίου 2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα Για την ενημέρωση των πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιπτώσεις της PSD στις επιχειρήσεις και τις τράπεζες. Κώστας Ταβλαρίδης Διευθυντής Διεύθυνση Συστημάτων Πληρωμών Ελληνική Ένωση Τραπεζών

Οι επιπτώσεις της PSD στις επιχειρήσεις και τις τράπεζες. Κώστας Ταβλαρίδης Διευθυντής Διεύθυνση Συστημάτων Πληρωμών Ελληνική Ένωση Τραπεζών Οι επιπτώσεις της PSD στις επιχειρήσεις και τις τράπεζες Κώστας Ταβλαρίδης Διευθυντής Διεύθυνση Συστημάτων Πληρωμών Ελληνική Ένωση Τραπεζών Εισαγωγή Λίγοι μόνο μήνες έχουν απομείνει μέχρι το Νοέμβριο του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ Πελάτες Κέντρων Διεθνών Εργασιών (IBUs)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ Πελάτες Κέντρων Διεθνών Εργασιών (IBUs) ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ Πελάτες Κέντρων Διεθνών Εργασιών (IBUs) Με ισχύ από 16/1/2017 1. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 2. ΕΠΙΤΑΓΕΣ 3. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ 4. ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ 5. E-BANKING

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη (περιλαμβανομένων Όρων Χρήσης για Ιταλία) (Δεν αφορά σε λογαριασμούς στην HSBC Γερμανίας)

Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη (περιλαμβανομένων Όρων Χρήσης για Ιταλία) (Δεν αφορά σε λογαριασμούς στην HSBC Γερμανίας) 1. Εισαγωγή Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη Ο SEPA είναι ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ, ο οποίος περιλαμβάνει 34 χώρες - το σύνολο των 34 χωρών - όλων των 28 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ Φυσικά πρόσωπα Πίνακας Περιεχομένων 1. Δάνεια 3 2. Λογαριασμοί 4 3. Επιταγές 5 4. Μεταφορές Χρημάτων και Ξένο Συνάλλαγμα 6 5. Κάρτες 10 6. Άλλες Υπηρεσίες 15 1. Δάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Διαχειριστικός Όψεως. Αλλαγές των επιτοκίων (πιστωτικών και χρεωστικών υπολοίπων) μπορούν να εφαρμόζονται αμέσως και χωρίς προειδοποίηση.

Διαχειριστικός Όψεως. Αλλαγές των επιτοκίων (πιστωτικών και χρεωστικών υπολοίπων) μπορούν να εφαρμόζονται αμέσως και χωρίς προειδοποίηση. (Ημερομηνία). Στο πλαίσιο εφαρμογής της από 18.07.2015 (ΦΕΚ Α 84) Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων», όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ATTICA PREPAID CARD VISA

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ATTICA PREPAID CARD VISA ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ATTICA PREPAID CARD VISA Με τους παρόντες όρους η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία (εφεξής «Τράπεζα») που εδρεύει στην Αθήνα (Ομήρου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 16/12/2009

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 16/12/2009 Α ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Έξοδα για την εξέταση των Επιχειρηματικών Δανείων και Δανείων προς Ιδιώτες.(Εφάπαξ κατά την πρώτη εκταμίευση) ΣΕΛΙΔΑ Δε θα εισπράττεται προμήθεια μέχρι νεωτέρας 2 Διαχειριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Στο παρόν Κεφάλαιο προσδιορίζονται τα βασικά χαρακτηριστικά των υπηρεσιών πληρωµών.

Στο παρόν Κεφάλαιο προσδιορίζονται τα βασικά χαρακτηριστικά των υπηρεσιών πληρωµών. ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΕΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 1. Οι παρόντες όροι ρυθµίζουν την παροχή από το πιστωτικό ίδρυµα µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Ηυλοποίηση του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA)

Ηυλοποίηση του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA) Ηυλοποίηση του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA) Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών 29 Ιανουαρίου 2008 1 Α. ΓΙΑΤΙ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΤΙ ΑΦΟΡΑ Ο SEPA 1. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΣΛ/ΠΠΝ/01-2010 1 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελίδα 1. Ορισμοί και Ερμηνεία 04 2. Γενικοί

Διαβάστε περισσότερα

Χρεώσεις και Λογαριασμοί Ηλεκτρικής Ενέργειας. Ελέγχετε τους Λογαριασμούς σας!

Χρεώσεις και Λογαριασμοί Ηλεκτρικής Ενέργειας. Ελέγχετε τους Λογαριασμούς σας! Χρεώσεις και Λογαριασμοί Ηλεκτρικής Ενέργειας Ελέγχετε τους Λογαριασμούς σας! Με την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, μας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουμε, απλά και ανέξοδα, την εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus 1 Πεδίο εφαρμογής 2 Σύναψη συμβάσεως 3 Δικαίωμα υπαναχώρησης 4 Τιμές Προϊόντων 5 Παράδοση 6 Προθεσμία πληρωμής, υπερημερία 7 Διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Περαιτέρω χαλαρώσεις στο 8ο Διάταγμα της ΚΤΚ. Μικραίνουν οι περιορισμοί!

Περαιτέρω χαλαρώσεις στο 8ο Διάταγμα της ΚΤΚ. Μικραίνουν οι περιορισμοί! 15 Απριλίου 2013 Περαιτέρω χαλαρώσεις στο 8ο Διάταγμα της ΚΤΚ Μεταξύ άλλων, οι μεταφορές χρημάτων (transfers) σε άλλα πιστωτικά ιδρύματα εντός της Δημοκρατίας: (i) αυξάνονται από 2.000 σε 3.000, για φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου 1. Κάτω από ποιές προϋποθέσεις ενεργοποιείται το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων; Το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙ Η υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σηµαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

Economics Alert. 10 ο Διάταγμα για περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές. 25 Απριλίου 2013

Economics Alert. 10 ο Διάταγμα για περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές. 25 Απριλίου 2013 Economics Alert 25 Απριλίου 2013 10 ο Διάταγμα για περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές 1.To παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί της Επιβολής Προσωρινών Περιοριστικών Μέτρων στις Συναλλαγές σε Περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ - ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ - ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Ι. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1. Οι παρόντες όροι ρυθμίζουν; α) την παροχή από τον Οργανισμό με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (στη συνέχεια ο «ΕΛΤΑ») σε κάθε πελάτη του, φυσικό ή νομικό πρόσωπο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ Η χρήση της πιο κάτω πιστωτικής κάρτας / των πιο κάτω πιστωτικών καρτών (και τυχόν επιπρόσθετων καρτών οι οποίες θα εκδοθούν σε Εξουσιοδοτημένο Κάτοχο Κάρτας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ. Οι όροι συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικά Λαχεία ΑΕ και των πρακτορείων της ΟΠΑΠ ΑΕ, περιγράφονται αναλυτικά στη σχετική σύμβαση συνεργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Ιδιώτες - Έκδοση 1/10 Πλαίσιο Συνεργασίας - Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών Οι όροι και διατάξεις που περιλαμβάνονται στο παρόν Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

/ (stop paym) stop paym) (OCR)

/  (stop paym) stop paym) (OCR) ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΠΕ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ- ΕΥΤΕΡΑΣ ΛΤ ΕΞΟ Α ΚΑΤΑΘΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Κατάθεση σε λογ/σµο τρίτου Μεταφορά από λογαριασµό σε λογαριασµό Αδράνεια λογ/σµού ιαχείριση/κίνηση λογ/σµού Όταν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ)

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ) Νοµικό Πρόσωπο Επωνυµία Εταιρείας: Άτοµο Επικοινωνίας: Αριθµός Τηλεφώνου: Τηλέφωνο Επικοινωνίας: Αριθµός Κινητού: Αριθµός Εγγραφής: Αριθµός ΦΠΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ L 123/94 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.5.2009 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 7ης Μαΐου 2009 για τροποποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

Όροι για την υπηρεσία Online-Banking

Όροι για την υπηρεσία Online-Banking Όροι για την υπηρεσία Online-Banking Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τράπεζα θα βρείτε στον τιμοκατάλογο και στις παροχές της Τράπεζας Πειραιώς Κατάστημα Φραγκφούρτης. 1. Εύρος παροχών Η υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΠΕ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ-ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΛΤΔ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΠΕ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ-ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΛΤΔ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΠΕ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ-ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΛΤΔ ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΘΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Κατάθεση σε λογ/σμο τρίτου Μεταφορά από λογαριασμό σε λογαριασμό Όταν ο δικαούχος των δυο λ/σμων είναι το ίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Ιούνιος 2010. Μέρη IV-VIII. Σελίδα 1 από 9. 1 Εφεξής, αναφορές σε άρθρα χωρίς άλλο προσδιορισμό να διαβάζονται ως αναφορές σε άρθρα του νόμου.

Ιούνιος 2010. Μέρη IV-VIII. Σελίδα 1 από 9. 1 Εφεξής, αναφορές σε άρθρα χωρίς άλλο προσδιορισμό να διαβάζονται ως αναφορές σε άρθρα του νόμου. Ιούνιος 2010 Το κείμενο αυτό περιέχει τις θέσεις της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου επί ορισμένων προνοιών του περί Υπηρεσιών Πληρωμών Νόμου του 2009 (εφεξής «ο νόμος»). Τα πιο κάτω χρησιμοποιούνται από

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές Ημερ.: 22 / 07 / 2015 Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές Τι αλλάζει με την νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, τι ισχύει με τις αναλήψεις μετρητών, μπορώ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015)

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 1.7.2015 Πόσο θα διαρκέσει η τραπεζική αργία; Σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Κώδικα Συμπεριφοράς για το Χειρισμό Δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου

Οδηγός Κώδικα Συμπεριφοράς για το Χειρισμό Δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ Οδηγός Κώδικα Συμπεριφοράς για το Χειρισμό Δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Ιούνιος 2015 Το έγγραφο αυτό είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΤΕΛΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 3 3. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ... 4 4. ΠΛΗΡΩΜΕΣ... 5 5. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ... 7 6. ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΜΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4907 Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2015 7587

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4907 Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2015 7587 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4907 Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2015 7587 Aριθμός 6891 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σε περίπτωση που Εκκαθαριστικό Μέλος επιλέξει να αποστείλει ως πρόσθετη ασφάλεια μετρητά, τότε θα πρέπει να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες:

Σε περίπτωση που Εκκαθαριστικό Μέλος επιλέξει να αποστείλει ως πρόσθετη ασφάλεια μετρητά, τότε θα πρέπει να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες: ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Μεταφορά χρημάτων του Κεφαλαίου Εκκαθάρισης ΗΜΕΡ. : 28 Μαΐου 2015 Αρ. ΕΓΚ. : 07-2015,

Διαβάστε περισσότερα

Δωρεάν πελάτη και επικύρωση της γνησιότητας της υπογραφής του πελάτη. 1.3 Έκδοση πληρεξουσίου για την χρήση του λογαριασμού 20 EUR

Δωρεάν πελάτη και επικύρωση της γνησιότητας της υπογραφής του πελάτη. 1.3 Έκδοση πληρεξουσίου για την χρήση του λογαριασμού 20 EUR ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Μέρος 1α. ΑΝΟΙΓΜΑ, ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 1. Άνοιγμα λογαριασμών ταμιευτηρίου και όψεως και άνοιγμα προθεσμιακών καταθέσεων σε EURO, USD και ρούβλια*

Διαβάστε περισσότερα

Συγχώνευση της Emporiki Bank Cyprus Ltd με την Alpha Bank Cyprus Ltd

Συγχώνευση της Emporiki Bank Cyprus Ltd με την Alpha Bank Cyprus Ltd 11/03/2015 Συγχώνευση της Emporiki Bank Cyprus Ltd με την Alpha Bank Cyprus Ltd Στο πλαίσιο της συγχωνεύσεως της Emporiki Bank - Cyprus Limited με την Alpha Bank Cyprus Ltd έχει ετοιμαστεί μια σειρά από

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη δικαιούχο ή συνδικαιούχο καταθετικού λογαριασμού (εφεξής «Δικαιούχος») την «Υπηρεσία Alpha Alerts» (εφεξής «Υπηρεσία»), η οποία αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Όταν πρέπει να ακυρώσετε μια συναλλαγή δηλώνοντας ότι δεν δύναστε να παραδώσετε, πρέπει να μας ενημερώσετε.

Όταν πρέπει να ακυρώσετε μια συναλλαγή δηλώνοντας ότι δεν δύναστε να παραδώσετε, πρέπει να μας ενημερώσετε. Πολιτική ακύρωσης Για τον Πωλητή Υπάρχει περίπτωση να πρέπει να ακυρώσετε μια συναλλαγή, για παράδειγμα, εάν το προϊόν είναι τοποθετημένο σε λάθος μέρος ή κάνατε ένα λάθος κατά την καταχώρησή της αγγελίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΝΤΥΠΟΥ: ΣΠΕ/ΟΠΑΛ/ΝΠ/01-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ)

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) Για Νομικά Πρόσωπα Σεπτέμβριος 2014 1 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 1. Ορισμοί και Ερμηνεία 4 2. Γενικοί Όροι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΡΤΩΝ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ (014) Κάρτα Αλληλεγγύης Πληροφορίες για το ΔΙκαιούχο ΕΚΔΟΣΗ 0.1

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΡΤΩΝ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ (014) Κάρτα Αλληλεγγύης Πληροφορίες για το ΔΙκαιούχο ΕΚΔΟΣΗ 0.1 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΡΤΩΝ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ (014) Κάρτα Αλληλεγγύης Πληροφορίες για το ΔΙκαιούχο ΕΚΔΟΣΗ 0.1 Απρίλιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ενημέρωση Δικαιούχου... 3 1.1. Εισαγωγή... 3

Διαβάστε περισσότερα

Πληρωµές στις B2C on line συναλλαγές

Πληρωµές στις B2C on line συναλλαγές Πληρωµές στις B2C on line συναλλαγές ΜΙΝΑ ΖΟΥΛΟΒΙΤΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Συνεταίρος, ΦΙΛΟΘΕΪΔΗΣ & ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ Πληρωμές στις on line B2C συναλλαγές (Γενικά) Βάσει ΚΥΑ Ζ1-891 Ø Προβολή συνολικής τιµής (συµπ. ΦΠΑ) και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1.1 Για σύναψη Συμφωνίας Διασύνδεσης, ο Παροχέας θα πρέπει να αποστείλει στη Cyta επιστολή συνοδευόμενη από την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Οι όροι της παρούσας Σύµβασης-Πλαίσιο διέπουν την παροχή από την Τράπεζα υπηρεσιών πληρωµών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εναρµόνιση µε τις διατάξεις του Ν. 3862/2010 περί «προσαρµογής της ελληνικής νοµοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ Η χρήση της πιο κάτω πιστωτικής κάρτας / των πιο κάτω πιστωτικών καρτών (και τυχόν επιπρόσθετων καρτών οι οποίες θα εκδοθούν σε Εξουσιοδοτημένο Κάτοχο Κάρτας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΠΕ ΛΗ ΡΑ ΛΤ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΠΕ ΛΗ ΡΑ ΛΤ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΠΕ ΛΗ ΡΑ ΛΤ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΥΡΩ 1. ΕΞΟ Α ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ Με εξασφάλιση προσωπικές εγγυήσεις 3 με ελάχιστη χρέωση 20,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΤΕΛΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 3 3. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ... 4 4. ΠΛΗΡΩΜΕΣ... 5 5. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ... 7 6. ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΜΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) Για Φυσικά Πρόσωπα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) Για Φυσικά Πρόσωπα ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) Για Φυσικά Πρόσωπα 1 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Παράγραφος ΘΕΜΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Σελίδα 1. Ορισμοί και Ερμηνεία 04

Διαβάστε περισσότερα