Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, έχοντας υπόψη:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, έχοντας υπόψη:"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. Οικ.: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Λ. Συγγρού ΤΚ Αθήνα Πληροφορίες : Ε. Μαρκάτου Τηλέφωνο Fax : : ΠΡΟXΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, έχοντας υπόψη: 1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Το Ν. 2286/95 «περί Προµηθειών του ηµοσίου και συναφών θεµάτων» 3. Το Ν.2362/95 «Περί ηµοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους» 4. Το Π.. 118/07 περί κανονισµού Προµηθειών του ηµοσίου ( ΚΠ ), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 3 του Ν.4250/ Την υπ αριθ.35130/739/ (ΦΕΚ 1291/Β/ ) απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών «Περί αύξησης των χρηµατικών ποσών του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 6. Την υπ αριθ. 5686/ απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής περί «Ορισµού Αντιπεριφερειάρχη και Προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 22/ ). 7. Την 61/ απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής περί «µεταβίβασης αρµοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες όπως τροποποιήθηκε µε τις υπ αριθ / (ΦΕΚ 18/Β/ ), Γ.Π. 46/ (ΦΕΚ 950/Β/ ) και και αποφάσεις του Περιφερειάρχη Αττικής (ΦΕΚ 223/Β/ ) και ισχύει. 8. Τις υπ αριθ. πρωτ. οικ / και 68253/ Αποφάσεις της Αντιπεριφερειάρχη Αττικής σε θέµατα οικονοµικά για τη «Συγκρότηση Τριµελούς Γνωµοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης αποτελεσµάτων πρόχειρων διαγωνισµών και των διαδικασιών διαπραγµάτευσης των ιευθύνσεων Οικονοµικών των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεντρικού, Βόρειου, Νότιου, υτικού Τοµέα και της ιεύθυνσης Οικονοµικών της Περιφέρειας Αττικής» και τη «Συγκρότηση Πενταµελούς Γνωµοδοτικής Επιτροπής αξιολόγησης Ενστάσεων του άρθρου 15 του Π.. 118/2007 και Προσφυγών του Ν.3886/2010 των ιευθύνσεων Οικονοµικών των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεντρικού, Βόρειου, Νότιου, υτικού Τοµέα και της ιεύθυνσης Οικονοµικών της Περιφέρειας Αττικής» αντίστοιχα.

2 9. Την υπ αριθ. 1314/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης για τις εργασίες αναβάθµισης, φιλοξενίας, συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του ιαδικτυακού Τόπου της Περιφέρειας Αττικής για το χρονικό διάστηµα ενός (1) έτους προυπολογισµού ,00 πλέον Φ.Π.Α. (ήτοι ,00 συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.). 10. Την µε αριθµ πρωτ / (Α Α: 7ΤΨΛ7Λ7-ΒΡΟ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης. 11. Την υπ αριθ. 1576/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για την έγκριση των όρων του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για τις εργασίες αναβάθµισης του διαδικτυακού τόπου της Περιφέρειας Αττικής, καθώς και για την παροχή πλήρους πακέτου υπηρεσιών φιλοξενίας, συντήρησης και τεχνικής υποστήριξής του για το χρονικό διάστηµα ενός (1) έτους, προϋπολογισµού ,00 πλέον Φ.Π.Α. (ήτοι ,00 συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.). ΚΑΛΕΙ Τα Φυσικά ή Νοµικά Πρόσωπα που επιθυµούν να υποβάλουν ενώπιον της Γνωµοδοτικής Επιτροπής αξιολόγησης αποτελεσµάτων διαγωνισµών & των διαδικασιών διαπραγµάτευσης, που διενεργεί η ιεύθυνση Οικονοµικών της Περιφέρειας Αττικής, την και ώρα 10:00 π.µ. στο γραφείο 307 (3 ος όροφος) ή στο Πρωτόκολλο της ιεύθυνσης Οικονοµικών µέχρι και την επί της Λεωφ. Συγγρού και ώρες έως 14.00, έγγραφες σφραγισµένες προσφορές, για τις εργασίες αναβάθµισης του διαδικτυακού τόπου της Περιφέρειας Αττικής, καθώς και για την παροχή πλήρους πακέτου υπηρεσιών φιλοξενίας, συντήρησης και τεχνικής υποστήριξής του για το χρονικό διάστηµα ενός (1) έτους, προϋπολογισµού ,00 πλέον Φ.Π.Α. (ήτοι ,00 συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.). Η παρούσα διακήρυξη είναι διαθέσιµη και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής ΤΟΠΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΟΥ 80-88, 3 Ος ΟΡΟΦΟΣ, ΓΡΑΦΕΙΟ 307 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ Παρασκευή ΩΡΑ 10:30π.µ. Αρθρο 1 ο ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.- Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες σφραγισµένες προσφορές µέσα στην προθεσµία που ορίζεται από την παρούσα διακήρυξη. 2.- Οι προσφορές µπορούν να αποστέλλονται µε οποιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία µας ( ιεύθυνση Οικονοµικών Π.Ε. Κεντρικού Τοµέα, Τµήµα Προµηθειών, Λ. Συγγρού 80-88, 3 ος όροφος, γρ. 310) όπου θα παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην παραπάνω /νση µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού µέχρι την µ.µ. 3.- Κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού οι προσφορές κατατίθενται από την π.µ. µέχρι την π.µ. ενώπιον της αρµόδιας Γνωµοδοτικής Επιτροπής αξιολόγησης αποτελεσµάτων των διαγωνισµών (Λ. Συγγρού 80-88, 3 ος όροφος, γρ. 307).

3 4.- Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την διενέργεια του διαγωνισµού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην αρµόδια Γνωµοδοτική Επιτροπή αξιολόγησης αποτελεσµάτων των διαγωνισµών, προ της εκπνοής της προθεσµίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη, προκειµένου να αποσφραγιστούν µαζί µε τις άλλες που κατατέθηκαν µε την προαναφερόµενη διαδικασία. Επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία µας, µε οποιοδήποτε τρόπο ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΑ. Αρθρο 2 ο ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1. Η προσφορά υποβάλλεται, εις διπλούν (1 πρωτότυπο και 1 αντίγραφο), στην ελληνική γλώσσα, µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, καθαρογραµµένη και χωρίς ξέσµατα. 2. Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» µε κεφαλαία γράµµατα. β. Ο πλήρης τίτλος της αρµόδια Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισµό (Περιφέρεια Αττικής, Γενική /νση Οικονοµικών, ιεύθυνση Οικονοµικών Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τοµέα Αθηνών, Τµήµα Προµηθειών). γ. Ο αριθµός πρωτοκόλλου του ιαγωνισµού δ. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού ε. Τα στοιχεία του αποστολέα Μέσα στον φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς στοιχεία, ως εξής: Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο αυτό δικαιολογητικά και στοιχεία, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 3 της παρούσας. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, όπως αυτά αναφέρονται στο Παράρτηµα Α της παρούσας, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά». Η οικονοµική προσφορά τοποθετείται, σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά». 3. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 4. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 5. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα, το δε αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, ήτοι η αρµόδια Γνωµοδοτική Επιτροπή αξιολόγησης αποτελεσµάτων διαγωνισµών, κατά τον έλεγχο, µονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.

4 Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι διαγωνιζόµενοι παρέχουν διευκρινίσεις µόνο όταν αυτές ζητούνται από αρµόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιόν του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, µετά την σχετική γνωµοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτηµα από το αρµόδιο όργανο. Άρθρο 3 ο ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υποχρεούνται να υποβάλουν, επί ποινή αποκλεισµού, µαζί µε την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο, τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1. Βεβαίωση έναρξης εργασιών αν πρόκειται για ατοµική επιχείρηση ή θεωρηµένο καταστατικό αν πρόκειται για εταιρεία. 2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία: α) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού στον οποίο συµµετέχουν και ότι κατά την κατάρτιση της προσφοράς τους έχουν λάβει υπόψη τους όρους της παρούσας διακήρυξης, τους οποίους και αποδέχονται. β) Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς: - δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ.1 του άρθρου 43 του Π.. 60/2007 ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. - δεν τελούν σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. - είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. - είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο. Επισηµαίνεται ότι η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φέρει ηµεροµηνία εντός των τελευταία τριάντα ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρµόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, ακόµα και αν αλλιώς ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη. 3.- Εφόσον οι ανάδοχοι συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. Άρθρο 4 ο ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, η αρµόδια γνωµοδοτική επιτροπή αξιολόγησης αποτελεσµάτων διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης παραλαµβάνει, αποσφραγίζει και αξιολογεί όσες προσφορές κατατέθηκαν εµπρόθεσµα και για όσες από αυτές κριθούν αποδεκτές, προχωρά στην αποσφράγιση των φακέλων οικονοµικής προσφοράς στην ίδια συνεδρίαση. Η αρµόδια γνωµοδοτική επιτροπή δεν θα προβεί στην αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών των διαγωνιζοµένων των οποίων τα λοιπά δικαιολογητικά συµµετοχής δεν

5 συµφωνούν µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Σε αυτή την περίπτωση οι φάκελοι των µη αποσφραγισθεισών οικονοµικών προσφορών, θα διαβιβαστούν από την Υπηρεσία µαζί µε τους υπόλοιπους φακέλους, στο αρµόδιο για την τελική απόφαση όργανο. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια. Όσοι δικαιούνται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαµβάνουν γνώση των συµµετεχόντων στον διαγωνισµό. ΑΡΘΡΟ 5 ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ (άρθρο 15 του Κ.Π.. 118/2007) 1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, της συµµετοχής εταιρείας σε αυτόν και της διενέργειάς του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για λόγους νοµιµότητας και ουσίας (ενδικοφανής προσφυγή). Με την ένσταση που ασκείται κατά της κατακυρωτικής απόφασης επιτρέπεται και η προβολή λόγων που αφορούν την πληρότητα και νοµιµότητα των δικαιολογητικών, τα οποία προσκοµίζει ο προσφέρων προς τον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, δυνάµει των άρθρων 6, 8 και 8α του Κ.Π.. 118/ Οι ανωτέρω ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στο Πρωτόκολλο της /νσης Οικονοµικών Π.Ε. Κεντρικού Τοµέα της Περιφέρειας Αττικής, Λ.Συγγρού 80-88, 3 ος όροφος, για την αρµόδια Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών, ως εξής: α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού: Μέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία λήξεως της προθεσµίας υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. Η ένσταση εξετάζεται από το αρµόδιο γνωµοδοτικό συλλογικό όργανο του φορέα που διενεργεί τον διαγωνισµό, ήτοι την αρµόδια Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών και το αποφασίζον όργανο, ήτοι η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, εκδίδει την σχετική απόφασή της το αργότερο πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισµού. β) Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής που αφορούν την συµµετοχή οποιουδήποτε συµµετέχοντα στον διαγωνισµό ή την διενέργεια του διαγωνισµού ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισµού και εντός της επόµενης εργάσιµης ηµέρας από αυτήν κατά την οποία ο ενιστάµενος έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από το αρµόδιο συλλογικό όργανο και εκδίδεται η σχετική απόφαση µετά από γνωµοδότηση αυτού. Η ένσταση κατά της συµµετοχής συµµετέχοντα σε διαγωνισµό κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ηµερών από της υποβολής της.

6 γ) Κατά της διενέργειας του διαγωνισµού έως και την κατακυρωτική απόφαση, µέσα σε χρονικό διάστηµα τριών (3) εργασίµων ηµερών, αφότου ο ενδιαφερόµενος έλαβε γνώση της σχετικής πράξεως ή παραλείψεως της αναθέτουσας αρχής. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ηµερών από την υποβολή της, σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρµόδιο γνωµοδοτικό συλλογικό όργανο, ήτοι την αρµόδια Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών και το αποφασίζον όργανο, ήτοι η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, εκδίδει την σχετική απόφασή της το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την λήξη της προθεσµίας υποβολής ενστάσεων. δ) Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά τη νοµιµότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών των άρθρων 6, 8 και 8α του παρόντος Π. /τος 118/2007, µέσα σε χρονικό διάστηµα τριών (3) εργασίµων ηµερών, αφότου ο ενδιαφερόµενος έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ηµερών από την υποβολή της στον µειοδότη κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρµόδιο γνωµοδοτικό συλλογικό όργανο, ήτοι την αρµόδια Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών και το αποφασίζον όργανο, ήτοι η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, εκδίδει την σχετική απόφασή της το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την λήξη της ανωτέρω τριηµέρου προθεσµίας. 3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, εκτός από τους προαναφερόµενους, δεν γίνονται δεκτές. 4. Η σχετική απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάµενους χωρίς υπαίτια καθυστέρηση της Υπηρεσίας. Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής απόφασης, µετά την κοινοποίηση του σώµατός της σε αυτούς, από την αναθέτουσα αρχή, µε φροντίδα τους. 5. Ο συµµετέχων µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάµει των άρθρων 18, 20, 26, 32, 33, 34 και 39 του π.δ/τος 118/2007 να υποβάλει προσφυγή για λόγους νοµιµότητας και ουσίας µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών, από την ηµεροµηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης από την αναθέτουσα αρχή. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρµόδιο για την διοίκηση του φορέα όργανο, ήτοι η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου, ήτοι η αρµόδια Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη οιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 6. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2, προσκοµίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του ηµοσίου ποσού ίσου µε το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογισµένης αξίας του υπό προµήθεια είδους, το ύψος του οποίου δεν µπορεί να είναι µικρότερο των χιλίων (1.000) και µεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Το παράβολο αποτελεί δηµόσιο έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό αριθµό εισόδου (Κ.Α.Ε.) 3741 ( παράβολα από κάθε αιτία ). Άρθρο 6 ο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Παρούσα Κατάσταση: Για την παρουσίασή της στο διαδίκτυο, η Περιφέρεια Αττικής διατηρεί το διαδικτυακό τόπο (site) που έχει αναπτυχθεί σε Joomla (έκδοση ),

7 φιλοξενείται σε Dedicated Server και χρησιµοποιεί τεχνολογίες: Linux, Apache, php, MySQL. Το site της Περιφέρειας περιλαµβάνει πλούσια πληροφορία, σε χιλιάδες άρθρα και αρχεία, ενώ ο χρησιµοποιούµενος χώρος στο δίσκο του server που το φιλοξενεί, ξεπερνά αυτή τη στιγµή τα 250 GB. Σύντοµη Περιγραφή Έργου: Το παρόν έργο αποσκοπεί αφενός στην αναβάθµιση του διαδικτυακού τόπου της Περιφέρειας Αττικής και αφετέρου στην παροχή ενός πλήρους πακέτου υπηρεσιών φιλοξενίας, συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης. Η αναβάθµιση του site της Περιφέρειας, περιλαµβάνει την αναβάθµιση του λογισµικού CMS (Joomla) στη τελευταία stable έκδοση, καθώς και την αναβάθµιση της εικαστικής παρουσίασής του (template, extensions, κλπ). Για τη φιλοξενία του site απαιτείται Dedicated Server καταλλήλων προδιαγραφών, τελευταίας τεχνολογίας. Η συντήρηση/τεχνική υποστήριξη περιλαµβάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αδιάλειπτη και απρόσκοπτη λειτουργία του site σε υψηλές ταχύτητες και την άµεση αποκατάσταση του συστήµατος σε περίπτωση βλάβης ή επίθεσης (hacking). Περιλαµβάνει επίσης όλες τις απαραίτητες προσαρµογές και αναβαθµίσεις, καθώς και την υποστήριξη των διαχειριστών του site. Άρθρο 7 ο ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Οι εργασίες αναβάθµισης του διαδικτυακού τόπου της Περιφέρειας Αττικής θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί το αργότερο σε 30 ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης. Άρθρο 8 ο ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η σύµβαση που θα υπογραφεί θα ισχύει για το χρονικό διάστηµα ενός (1) έτους από την ηµεροµηνία υπογραφής της. Ο ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωσή του έναντι της Περιφέρειας Αττικής, σε περίπτωση που για οποιοδήποτε άλλο λόγο εκλείψει ολικώς ή µερικώς η ανάγκη παροχής υπηρεσιών που αφορά η παρούσα διακήρυξη, οπότε στην περίπτωση αυτή η εκτέλεση των συγκεκριµένων εργασιών διακόπτεται µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µετά από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου. Τέλος, ο ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωσή του σε περίπτωση προσωρινής διακοπής λειτουργίας υπηρεσιών για οποιοδήποτε λόγο. Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης που θα υπογραφεί µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Αναδόχου, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης αορίστου διάρκειας, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% επί της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ. Άρθρο 9 ο ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΜΕΙΟ ΟΤΗ 1. Η προσφερόµενη τιµή θα αναφέρεται στις εργασίες αναβάθµισης του διαδικτυακού τόπου της Περιφέρειας Αττικής, καθώς και στην παροχή πλήρους πακέτου υπηρεσιών φιλοξενίας, συντήρησης και τεχνικής υποστήριξής του και θα περιλαµβάνει τις τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α.

8 2. Η προσφερόµενη τιµή πρέπει να είναι η τελική, µετά από οποιαδήποτε έκπτωση ή µείωση. 3. Η προσφερόµενη τιµή δίδεται σε ΕΥΡΩ και αναγράφεται αριθµητικώς. 3. Προσφορά που περιέχει τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα συναλλάγµατος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 4. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 5. Προσφορά που δεν θα αντιστοιχεί ακριβώς µε τα ζητούµενα από την παρούσα διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 6. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, ύστερα από γνωµοδότηση της αρµόδιας Γνωµοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης αποτελεσµάτων διαγωνισµών και των διαδικασιών διαπραγµάτευσης. 7. Μειοδότης θα αναδειχτεί εκείνος που θα προσφέρει την χαµηλότερη οικονοµική προσφορά για τις εργασίες αναβάθµισης του διαδικτυακού τόπου της Περιφέρειας Αττικής, καθώς και για την παροχή πλήρους πακέτου υπηρεσιών φιλοξενίας, συντήρησης και τεχνικής υποστήριξής του, εφόσον καλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές (Παράρτηµα Α της παρούσας), οι όροι του παρόντος διαγωνισµού και δεν γίνεται υπέρβαση του προϋπολογισµού. Άρθρο 10 ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνει αφενός για τις εργασίες αναβάθµισης µετά την ολοκλήρωσή τους και αφετέρου για την παροχή πλήρους πακέτου υπηρεσιών φιλοξενίας, συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης ανά εξάµηνο. Και στις δύο πιο πάνω περιπτώσεις, η πληρωµή του αναδόχου θα γίνει µετά την οριστική παραλαβή τους από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής Υλικών, Εργασιών και Παροχής Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής, εντός εννιά (9) ηµερών από την επιστροφή του χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής από την αρµόδια Υπηρεσία ηµοσιονοµικού Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, υπό την προϋπόθεση της προηγούµενης προσκόµισης από τον ανάδοχο των απαιτούµενων από το Νόµο δικαιολογητικών. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα παρακάτω: 1. Τιµολόγιο Παροχής Υπηρεσιών. 2. Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας. Οι νόµιµες κρατήσεις που υπολογίζονται επί της συµβατικής αξίας προ ΦΠΑ βαρύνουν τον ανάδοχο. Οι ανωτέρω κρατήσεις είναι οι ακόλουθες: - Υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. 3% - Χαρτόσηµο 2% επί του Μ.Τ.Π.Υ., - ΟΓΑ Χαρτοσήµου 20% επί του Χαρτοσήµου. - 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων (ν.4013/2011 ΦΕΚ 204/Α / ). - ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% υπέρ της ανωτέρω αρχής - ΟΓΑ χαρτοσήµου 20% επί του χαρτοσήµου.

9 Ο Φ.Π.Α. 23% βαρύνει τη Περιφέρεια Αττικής. Η δαπάνη βαρύνει τον Ε.Φ και τον ΚΑΕ 0899 του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Αττικής οικονοµικού έτους 2014 ως εξής: α/α 1 2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Εργασίες αναβάθµισης του διαδικτυακού τόπου της Περιφέρειας Αττικής Πλήρες πακέτο υπηρεσιών φιλοξενίας, συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του διαδικτυακού τόπου της Περιφέρειας Αττικής Προϋπολογισµός πλέον ΦΠΑ ( ) Προϋπολογισµός συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ ( ) 4.000, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,00 Άρθρο 11 ο ΙΚΑΙΟ ΩΣΙ ΙΚΙΑ Η παρούσα διακήρυξη διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 2286/95 και του Π..118/2007 και κάθε διαφορά που θα προκύψει µεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ και του ΑΝΑ ΟΧΟΥ, η οποία θα αφορά την εκτέλεση, την εφαρµογή ή γενικά τις σχέσεις που δηµιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στην Αθήνα αρµόδια δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα συµβαλλόµενα µέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόµενα να αναφύονται µεταξύ τους. Η ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΛΙΛΙΚΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ

10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1.- Αναβάθµιση του site της Περιφέρειας Η Αναβάθµιση του site της Περιφέρειας περιλαµβάνει τις παρακάτω εργασίες: Εγκατάσταση της τελευταίας σταθερής έκδοσης του Joomla, που είναι το λογισµικό CMS που χρησιµοποιείται. ηµιουργία και εγκατάσταση νέου Template. Εγκατάσταση των απαιτούµενων extensions (modules, components, plugins) για την επιθυµητή λειτουργικότητα και εµφάνιση του site. Πιθανές προσαρµογές κώδικα του joomla ή/και των extensions, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες της Περιφέρειας. Μεταφορά του συνόλου του περιεχοµένου του site της Περιφέρειας. Η πρώτη εργασία αφορά στην εγκατάσταση της τελευταίας σταθερής (stable) έκδοσης του Joomla, που είναι το CMS που χρησιµοποιείται. Τα Templates που θα χρησιµοποιηθούν θα πρέπει να έχουν την απαιτούµενη λειτουργικότητα για την παρουσίαση των θεµάτων της Περιφέρειας. Ο ανάδοχος θα έχει τη δυνατότητα να χρησιµοποιήσει έτοιµα Templateς, αρκεί να τα προσαρµόσει στις ανάγκες και τις απαιτήσεις της Περιφέρειας. Γενικότερα το interface του νέου site που θα προκύψει (templates, extensions) πρέπει να είναι φιλικό στο χρήστη, λειτουργικό και υψηλής αισθητικής. Η προτεινόµενη αισθητική προσέγγιση θα πρέπει να στηριχτεί στις τάσεις του σύγχρονου σχεδιασµού ιστοσελίδων (web design) και να δοθεί ιδιαίτερη έµφαση στη λειτουργικότητα, στην οµοιοµορφία και στη φιλικότητα (ευκολία χρήσης και πλοήγησης). Στο σχεδιασµό του interface ο ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψιν (κατά το δυνατό) τις Οδηγίες για την Προσβασιµότητα του Περιεχοµένου του Ιστού (Web Content Accessibility Guidelines), ώστε το περιεχόµενο του site της Περιφέρειας να είναι πιο προσβάσιµο από ένα ευρύτερο φάσµα ατόµων µε αναπηρίες. Επιπρόσθετα, η τήρηση αυτών των οδηγιών θα καταστήσει το περιεχόµενο του site πιο εύχρηστο γενικά για όλους τους χρήστες. Στο υπάρχον site της Περιφέρειας έχει ενσωµατωθεί η εφαρµογή SpellCast Navi για τη φωνητική επαύξησή του (εκφώνηση περιεχοµένου), την οποία ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψιν, ώστε η εφαρµογή αυτή να εγκατασταθεί και να λειτουργεί στο νέο site.

11 Προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες της Περιφέρειας, είναι πιθανό να απαιτηθεί από τον ανάδοχο να επέµβει στον κώδικα του Joomla ή/και των extensions που θα εγκατασταθούν. Τέτοια παραδείγµατα στο υπάρχον site είναι: η εµφάνιση του έτους στις σελίδες διαφόρων κατηγοριών, η δυνατότητα καταχώρησης της ηµεροµηνίας δηµιουργίας του άρθρου στις σελίδες των ιαγωνισµών, κ.α. Επίσης, είναι σηµαντικό να είναι εύχρηστο και λειτουργικό το inteface που θα δηµιουργηθεί/εγκατασταθεί για την ενηµέρωση το site στο front end. Σηµειώνουµε εδώ ότι στο site της Περιφέρειας η καταχώρηση άρθρων στο front end γίνεται όχι µόνο από τη /νση ιαφάνειας, αλλά και από άλλες Υπηρεσίες από υπαλλήλους µε βασικές γνώσεις χειρισµού υπολογιστών, για τους οποίους έχουν ανοιχτεί λογαριασµοί µε δικαιώµατα πρόσβασης σε συγκεκριµένες ενότητες το site (Γραφείο Τύπου, Γραµµατείες ΠΣ και Επιτροπών, /νση Ανάπτυξης, κλπ). Με βάση τα παραπάνω ο ανάδοχος καλείται να σχεδιάσει την προτεινόµενη λύση και να την παρουσιάσει στην Περιφέρεια για έγκριση, πριν προχωρήσει στην εγκατάσταση των στοιχείων του interface (template, extensions, κλπ). Μετά την ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων ο ανάδοχος θα πρέπει να µεταφέρει όλο το περιεχόµενο στο νέο site, το οποίο αποτελείται από χιλιάδες άρθρα και αρχεία. Επίσης, θα πρέπει να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να λειτουργεί και να ενηµερώνεται καθηµερινά η εφαρµογή των Ιατρικών Ειδικοτήτων (EDMS), συνεργασία µε τον κατασκευαστή της εφαρµογής. Τέλος, εκτός από το κεντρικό site της Περιφέρειας (www.patt.gov.gr) έχει δηµιουργηθεί και λειτουργεί ένα site για τις Υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής (pp.attica.gov.gr), το οποίο είναι εγκατεστηµένο στον ίδιο server. To site αυτό θα πρέπει επίσης να µεταφερθεί (είτε αυτούσιο, είτε µε νέα εγκατάσταση) ή να ενσωµατωθεί το περιεχόµενό του στο κεντρικό site της Περιφέρειας. 2.- Φιλοξενία, Συντήρηση και Τεχνική Υποστήριξη Για τη Φιλοξενία του site απαιτείται Dedicated Server τελευταίας τεχνολογίας, κατ ελάχιστον µε τα παρακάτω χαρακτηριστικά: Επεξεργαστής: 2x Quad-Core Xeon E GHz ή ανώτερος Μνήµη: τουλάχιστον 8 GB Μέσα Αποθήκευσης: 2HD x 500GB σε διάταξη RAID Σύνδεση: 100 Mbits τουλάχιστον. ιευθύνσεις: 4 IPs ελεύθερες για χρήση (ή περισσότερες) Λειτουργικό: CentOS (τελευταία έκδοση) Σύστηµα ιαχείρισης: Cpanel & WHM (cpanel.net, τελευταία έκδοση) Συµβατό firewall για την προστασία του site από κακόβουλες επιθέσεις (hacking)

12 Οι ιαχειριστές του αρµόδιου Τµήµατος της Περιφέρειας Αττικής, θα έχουν πλήρη πρόσβαση στο server (root access), χωρίς κανένα περιορισµό. Ο ανάδοχος θα έχει την πλήρη ευθύνη για την απρόσκοπτη λειτουργία του server και όλων των sites που θα λειτουργούν σε αυτόν, καθώς επίσης και την υποχρέωση αποκατάστασης των οποιονδήποτε προβληµάτων προκύψουν, είτε σε επίπεδο server είτε σε επίπεδο Sites. Ο ανάδοχος θα παρέχει υπηρεσίες συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης, που συνοπτικά περιλαµβάνουν τα εξής: «24 ώρες 7 ηµέρες» εγγύηση συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας του site, που περιλαµβάνει και το λογισµικό (joomla) στο οποίο στηρίζεται και όλων των δοµικών στοιχείων του. Τις διαδικασίες και τα κόστη ανανεώσεων καταχωρήσεων (όποτε απαιτείται η εξόφλησή τους) των domain names, που θα χρησιµοποιεί η Περιφέρεια. Συντήρηση - τεχνική υποστήριξη του Server σε επίπεδο υλικού και λογισµικού. Απαραίτητες εργασίες που αφορούν την ασφάλεια του site, όπως: παραµετροποίηση firewall, αυτόµατο back up σε ηµερήσια εβδοµαδιαία και µηνιαία βάση, κλπ. Απαραίτητες προσαρµογές και αναβαθµίσεις του λογισµικού του site (Joomla, MySQL, κ.λπ.), όπως: patches, security updates, νέες εκδόσεις extensions, κ.λπ. Απαραίτητες προσαρµογές του site που δεν µπορούν να πραγµατοποιηθούν από τους ιαχειριστές, που αφορούν σε µερικές αλλαγές ή προσαρµογές στο σχεδιασµό του site, προκειµένου να καλυφθούν νέες ανάγκες για καταχώρηση και εµφάνιση περιεχοµένου, όπως: εγκατάσταση νέων επεκτάσεων (Modules, components, plugins), δηµιουργία νέων θέσεων στο template, κ.λ.π. ηµιουργία γραφικών, όπως: διάφορες εικόνες (για template, photo-slide, κλπ), banners, logo, κλπ. Υπηρεσία τηλεφωνικής υποστήριξης για τους διαχειριστές της Πύλης. Οι παραπάνω υπηρεσίες θα καλύπτουν την αδιάλειπτη και απρόσκοπτη λειτουργία του κεντρικού site της Περιφέρειας (www.patt.gov.gr), αλλά και όλων των άλλων sites που έχει δηµιουργήσει (π.χ. Πολιτικής Προστασίας) ή θα δηµιουργήσει στο µέλλον η Περιφέρεια και θα εγκατασταθούν στον ίδιο server. Τονίζουµε ότι σε περίπτωση βλάβης και κυρίως σε περίπτωση κακόβουλης επίθεσης (hacking), η ανταπόκριση του αναδόχου πρέπει να είναι άµεση και αποτελεσµατική και η αποκατάσταση του συστήµατος να έχει πραγµατοποιηθεί εντός των επόµενων ωρών. Τέλος, θα πρέπει να επισηµάνουµε ότι η αλλαγή παρόχου φιλοξενίας απαιτεί µια σειρά από χρονοβόρες εργασίες και ελέγχους όπως: επανεγκατάσταση και ρυθµίσεις του νέου server, επανεγκατάσταση εφαρµογών, µεταφορά δεδοµένων, δοκιµές ορθής λειτουργίας τόσο του server όσο και των εφαρµογών που λειτουργούν σε αυτόν, αλλαγή dns, αλλαγή ip s, ρυθµίσεις backup, ρυθµίσεις ασφάλειας κ.τ.λ.

13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ α/α 1 2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Εργασίες αναβάθµισης του διαδικτυακού τόπου της Περιφέρειας Αττικής Πλήρες πακέτο υπηρεσιών φιλοξενίας, συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του διαδικτυακού τόπου της Περιφέρειας Αττικής ΤΙΜΗ πλέον ΦΠΑ ( ) ΤΙΜΗ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ ( ) ΣΥΝΟΛΟ Ηµεροµηνία:.././2014 ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙ Α ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001839966 2014-01-24

14PROC001839966 2014-01-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ Χανιά 24/1/2014 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤOYΡΓΙΑΣ Αρ. πρωτ. :10387 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μύρινα 29/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 7927 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

Μύρινα 29/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 7927 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Σουσαλής Αθανάσιος Τηλ.: 22543-50129 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Φ469ΗΖΞ-ΜΙ2. Μύρινα 22/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 7237 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛ1Φ469ΗΖΞ-ΜΙ2. Μύρινα 22/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 7237 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΨ469ΗΖΞ-Φ91 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Μύρινα 30-7-2013 Αρ. Πρωτ.: 4907 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΩΨ469ΗΖΞ-Φ91 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Μύρινα 30-7-2013 Αρ. Πρωτ.: 4907 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 60ΙΣ469Η5Ω-9ΩΙ ΧΑΪΔΑΡΙ, 1/8/2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 37.14

ΑΔΑ: 60ΙΣ469Η5Ω-9ΩΙ ΧΑΪΔΑΡΙ, 1/8/2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 37.14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. ιακήρυξης: 94/Π /13 Αρ. Πρωτ.: ΓΠ οικ./1116/22-3-13

Αρ. ιακήρυξης: 94/Π /13 Αρ. Πρωτ.: ΓΠ οικ./1116/22-3-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΑ.Π.Ι.Τ. (Ν.Π...) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε ΡΑ : ΑΚΑ ΗΜΙΑΣ 58 - Τ.Κ. 106 79 ΑΘΗΝΑ /νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΙΠ46Ψ8ΧΙ-ΚΑΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙΙΠ46Ψ8ΧΙ-ΚΑΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ( ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ ) Μαρούσι, 22-05-2014 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ρόδος, 27 /07/2015 Αριθµ. Πρωτ.: 2986 --------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FIREMED Innovative financial instruments to support energy sector SMEs in Med area (κωδικός έργου: 1C-MED12-29)

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FIREMED Innovative financial instruments to support energy sector SMEs in Med area (κωδικός έργου: 1C-MED12-29) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑ ΩΝ MED PROGRAMME ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FIREMED Innovative financial instruments to support energy sector SMEs in Med area (κωδικός έργου:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002709777 2015-04-16

15PROC002709777 2015-04-16 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Διοικητήριο Τ.Κ : 28100 Αργοστόλι

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική ιακήρυξη Ανοιχτού ιαγωνισµού. Προµήθεια Εξοπλισµού λειτουργίας Πάρκου

Αναλυτική ιακήρυξη Ανοιχτού ιαγωνισµού. Προµήθεια Εξοπλισµού λειτουργίας Πάρκου Αναλυτική ιακήρυξη Ανοιχτού ιαγωνισµού Προµήθεια Εξοπλισµού λειτουργίας Πάρκου Το έργο συγχρηµατοδοτείται κατά 79% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 21% από Εθνικούς Πόρους µέσω

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΟ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΟ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,15-10-2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Αριθµ. Πρωτ. :657 ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΙΑΤΡΟ ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Ταχ. /νση : Αναπαύσεως 10 Ταχ. Κώδικας: 116 36 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚ57Λ1-ΦΣΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΑΔΑ: ΒΙΚ57Λ1-ΦΣΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Σπάρτη 12 / 03 / 2014. Αριθ. Πρωτ.: 3128. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012 /ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. ιακήρυξης: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 14/2012 «ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» Ταχ. /νση : Μάρνη 22 Αριθµ. Πρωτ: 102547

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πληροφορίες : Α. ΣΥΜΝΙΑΝΑΚΗ Τηλέφωνο : 28210 22308 FAX : 28210-22329 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

Τ. 13, 49100 26613-62110/62250 FAX:

Τ. 13, 49100 26613-62110/62250 FAX: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Κέρκυρα, 30/07/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθμ. : οικ. 72306/29415/04-08-2015 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τ.Δ/νση: Σαμάρα 13, Κέρκυρα,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ : Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002798913 2015-05-25

15PROC002798913 2015-05-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Κέρκυρα, 25/05/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθμ. : οικ. 48981/20028 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τ.Δ/νση: Σαμάρα 13, Κέρκυρα, ΤΚ:

Διαβάστε περισσότερα

για την παροχή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ για επτά (7) μήνες

για την παροχή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ για επτά (7) μήνες ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης υπ αριθμ. 1940/2014 ΑΔΑ απόφασης ανάληψης υποχρέωσης: 7ΠΓΦ46906Ψ-8ΤΓ «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 A.2 ΟΡΙΣΜΟΙ... 1 Α.3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 3 A.3.1 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ... 5 A.3.2 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ιοίκηση 6 ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Πελοποννήσου Ιονίων Νήσων- Ηπείρου & υτικής Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑ ΑΣ Λευκάδα 27-4-2015 Αριθ. Πρωτ.:2537

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ 04/04/2014 ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β )

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ 04/04/2014 ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΑΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 240/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέο στο ιαδίκτυο: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΝΑΙ x ΟΧΙ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 6

Αναρτητέο στο ιαδίκτυο: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΝΑΙ x ΟΧΙ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αναρτητέο στο ιαδίκτυο: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΝΑΙ x ΟΧΙ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Α/Α ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002707450 2015-04-15

15PROC002707450 2015-04-15 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 15/4/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 66001 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002789678 2015-05-20

15PROC002789678 2015-05-20 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20/05/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. Οικ.: 103283 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Ιωάννινα, 04 Φεβρουαρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα