ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία Την έγκριση των κάτωθι τεχνικών προδιαγραφών και των όρων διακήρυξης του έργου :

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία Την έγκριση των κάτωθι τεχνικών προδιαγραφών και των όρων διακήρυξης του έργου :"

Transcript

1 Αριθµός Απόφασης: 38 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και των όρων ιακήρυξης διεθνή ανοιχτού διαγωνισµού για το έργο «ικτυακές υποδοµές του ηµαρχείου και διαµόρφωσης computer room του ήµου Παπάγου - Χολαργού» Χολαργός σήµερα την 17 η του µηνός Μαίου του έτους 2012 ηµέρα Πέµπτη, ώρα 9:30 και στο κατάστηµα του ήµου Παπάγου - Χολαργού, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού που επιδόθηκε την 11/05/2012 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή µε παρόντες: Παρόντες Απόντες 1. Τσοχαλής Κων/νος - ΠΡΟΕ ΡΟΣ 1. Παπαγεωργίου Άκης 2. Ρετσινιά Γιαννακοπούλου Βασιλική 2. Πλειώνης ηµήτριος 3. Ίσκος Παναγιώτης 3. Τσικρικώνη Άννα- Μαρία 4. Φασουλή Αικατερίνη 4. Κουκής Νικόλαος 5. Τίγκας Κων/νος - Πολυχρόνης Ως Ειδικός Γραµµατέας παρέστη η δηµοτική υπάλληλος κ.μαρία Μαντοπούλου Αφού διαπιστώθηκε απαρτία εφόσον επί αριθµού εννιά (9) ηµοτικών Συµβούλων παρίστανται 5. Ο Η Επιτροπή εισήλθε στη συζήτηση του υπ αριθ. 6 θέµατος της Ηµερήσιας ιάταξης η οποία κοινοποιήθηκε νόµιµα. Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος το ανωτέρω θέµα στην Οικονοµική Επιτροπή έθεσε υπόψη του σώµατος την ανάγκη του έργου «ικτυακές υποδοµές του ηµαρχείου και διαµόρφωσης computer room του ήµου Παπάγου - Χολαργού». Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της Τις διατάξεις του Ν3852/2010, ΕΚΠΟΤΑ, Π..370/1995 και του Π. 97/2000 την τήρηση της νόµιµης διαδικασίας ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία Την έγκριση των κάτωθι τεχνικών προδιαγραφών και των όρων διακήρυξης του έργου : Μέρος Α' ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α.1 Γενικές Πληροφορίες Α. 1.1 Αντικείµενο ιαγωνισµού Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι οι «ικτυακές υποδοµές του ηµαρχείου και διαµόρφωσης computer room του ήµου Παπάγου Χολαργού». Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των ζητουµένων. εν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που υποβάλλονται για µέρος του Έργου. Α. 1.2 Προϋπολογισµός Έργου Ο προϋπολογισµός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των ,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, (προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ: ,00 +23% ΦΠΑ ,50 ). ΣΥΝΟΛΟ ,50 µε Φ.Π.Α. Α. 1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής Αναθέτουσα αρχή είναι ο ήµος Παπάγου Χολαργού. ιεύθυνση έδρας του ήµου Παπάγου Χολαργού: Περικλέους 55, Χολαργός Τηλέφωνο: ,

2 Τα όργανα της Αναθέτουσας Αρχής που ασκούν αρµοδιότητες στο πλαίσιο του διαγωνισµού είναι: (α) Η Επιτροπή ιενέργειας ιαγωνισµού και Αξιολόγησης Προσφορών, η οποία έχει συγκροτηθεί µε την../ απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου. Η Επιτροπή αυτή είναι αρµόδια να παραλάβει, να αποσφραγίσει και να αξιολογήσει τις προσφορές που θα υποβληθούν και να εισηγηθεί προς τη. Επιτροπή επί του τυπικά και ουσιαστικά παραδεκτού των προσφορών, επί του αποτελέσµατος του διαγωνισµού καθώς και επί των ενστάσεων που τυχόν θα υποβληθούν. (β) Η Επιτροπή, η οποία είναι αρµόδια να αποφασίσει για το τυπικά και ουσιαστικά παραδεκτό των προσφορών που θα υποβληθούν και για τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού καθώς και επί των ενστάσεων που τυχόν θα υποβληθούν Α. 1.4 Νοµικό και θεσµικό πλαίσιο ιαγωνισµού Ο διαγωνισµός υλοποιείται από τον ήµου Παπάγου Χολαργού. Ο διαγωνισµός διέπεται από τις διατάξεις που αναφέρονται στο προοίµιο της απόφασης διενέργειάς του. Α. 1.5 ηµοσίευση της Προκήρυξης Η ανακοίνωση του διαγωνισµού, έχει δηµοσιευθεί στις εφηµερίδες, και «.», καθώς και στο ΦΕΚ.. Τεύχος ιακηρύξεων ηµοσίων Συµβάσεων την Καταχωρήθηκε επίσης και στο διαδίκτυο στη διεύθυνση στις. 2012, Περικλέους 55, Χολαργός και στην «ΙΑΥΓΕΙΑ». Α. 1.6 Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα διακήρυξη το αργότερο µέχρι την../../2012 και ώρα.00 πµ στην έδρα του ήµου Παπάγου Χολαργού, Περικλέους 55, Χολαργός και αφού έχουν κάνει αυτοψία, έχουν ενηµερωθεί, καταγράψει και χαρτογραφήσει τους χώρους. Προσφορές που θα κατατεθούν µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσµες. Α. 1.7 Παροχή διευκρινίσεων επί της διακήρυξης Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι µπορούν να ζητήσουν γραπτώς (µε επιστολή ή τηλεοµοιοτυπία) συµπληρωµατικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόµενο της παρούσας διακήρυξης. Ο ήµος Παπάγου Χολαργού θα απαντήσει ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλες τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν σε όλους όσους έχουν παραλάβει τη διακήρυξη και αφού έχουν κάνει αυτοψία και καταγραφή των χώρων, το αργότερο έξι (6) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των προσφορών. Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στον ήµο Παπάγου Χολαργού, Τµήµα Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Κανένας υποψήφιος Ανάδοχος δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ µέρους του ήµος Παπάγου Χολαργού. Προς διευκόλυνση της διαδικασίας, η υποβολή των ερωτήσεων µπορεί να γίνει και µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ( ) προς την ακόλουθη διεύθυνση: (τηλ. επικοινωνίας ), χωρίς όµως η δυνατότητα αυτή να απαλλάσσει τους υποψηφίους από την υποχρέωση να υποβάλλουν τα ερωτήµατα και γραπτώς (µε επιστολή ή τηλεοµοιοτυπία), µέσα στην προθεσµία που ορίζεται παραπάνω. Ο ήµος Παπάγου Χολαργού δεν θα απαντήσει σε ερωτήµατα που θα έχουν υποβληθεί µόνο µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. Ορισµοί διακηρύξεων Ανάδοχος Αναθέτουσα Αρχή 0 προσφέρων που θα επιλεγεί και θα κληθεί να υπογράψει τη Σύµβαση και θα υλοποιήσει το σύνολο του Έργου. 0 ήµος Παπάγου Χολαργού ο οποίος θα υπογράψει µε τον Ανάδοχο τη Σύµβαση για την εκτέλεση του Έργου.

3 Αντίκλητος Το πρόσωπο που ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΑ ΟΧΟΣ µε έγγραφη δήλωση του, στην οποία περιλαµβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοµατεπώνυµο, ταχυδροµική διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου, fax, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόµενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής µε αυτόν. Αρµόδια Επιτροπή ιακήρυξη Η Επιτροπή που συστήνεται κάθε φορά µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου του ήµος Παπάγου Χολαργού Το παρόν έγγραφο που εκδίδεται για τους ενδιαφερόµενους/ υποψηφίους διαγωνιζόµενους από την Αναθέτουσα Αρχή και περιέχει την περιγραφή του αντικειµένου και τις προϋποθέσεις µε βάση τις οποίες διενεργείται ο ιαγωνισµός. ΕΠΠΕ Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου Η ΕΠΠΕ συστήνεται κάθε φορά µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου του ήµος Παπάγου Χολαργού. Επίσηµη γλώσσα του Επίσηµη γλώσσα της Σύµβασης είναι η ελληνική. Η παρούσα ιαγωνισµού και της Σύµβασης ιακήρυξη, τα έντυπα της Τεχνικής και Οικονοµικής Προσφοράς και η/οι Σύµβαση / εις είναι συνταγµένα στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι προσφορές των διαγωνιζοµένων που θα υποβληθούν θα είναι συνταγµένα στην ελληνική γλώσσα, εκτός από τα τεχνικά φυλλάδια/ εγχειρίδια που µπορεί να είναι στην αγγλική γλώσσα. Έργο Κύριος του Έργου Προϋπολογισµός Έργου Σύµβαση Συµβατικά τεύχη Το σύνολο του υπό ανάθεση Έργου. ήµος Παπάγου Χολαργού Η εκτιµώµενη από την Αναθέτουσα Αρχή δαπάνη για την υλοποίηση του Έργου (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ). Το συµφωνητικό που θα υπογράφει µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών για το σύνολο του Έργου, δηλαδή µεταξύ του ήµου Παπάγου Χολαργού ως Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου του Έργου που θα επιλεγεί. Τα τεύχη της Σύµβασης µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συµπληρώνουν και περιλαµβάνουν κατά σειρά ισχύος α. τη Σύµβαση, β. τον Κανονισµό Προµηθειών ηµοσίου Π 118/2007 ν. τη ιακήρυξη. δ. την Προσφορά του Αναδόχου. Συµβατικό Τίµηµα Το συνολικό τίµηµα της Σύµβασης (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ). Φορέας Λειτουργίας Φορέας Υλοποίησης ήµος Παπάγου Χολαργού ήµος Παπάγου Χολαργού

4 Α.2 ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Α. 2.1 ικαίωµα Συµµετοχής ικαίωµα συµµετοχής στο ιαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή Ενώσεις φυσικών ή/και νοµικών προσώπων, που: είναι εγκατεστηµένα στα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή είναι εγκατεστηµένα στα κράτη - µέλη της Συµφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο (ΕΟΧ) ή είναι εγκατεστηµένα στα κράτη - µέλη που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία περί ηµοσίων Συµβάσεων (Σ..Σ.) του Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα µε το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α'139) υπό τον όρο ότι η σύµβαση καλύπτεται από την Σ..Σ. - ή είναι εγκατεστηµένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συµφωνίες µε την Ε.Ε. ή έχουν συσταθεί µε τη νοµοθεσία κράτους - µέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του κράτους - µέλους που έχει υπογράψει τη Σ..Σ. ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συµφωνία µε την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του ή την έδρα τους στο εσωτερικό µιας εκ των ανωτέρω χωρών Έχουν παραλάβει επισήµως από την έδρα του ήµος Παπάγου Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός) την παρούσα ιακήρυξη αριθµηµένη αφού πρώτα έχουν δηλώσει τα στοιχεία επικοινωνίας τους, έχουν κάνει αυτοψία και έχουν καταγράψει τους χώρους Και τα οποία: πληρούν τους όρους που καθορίζονται στις παραγράφους Α. 2.4 ικαιολογητικά Συµµετοχής και Α. 2.2 Ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής ικαίωµα υποβολής προσφοράς έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να πληροί και να τεκµηριώνει επαρκώς, µε ποινή αποκλεισµού, τις παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής, στο ιαγωνισµό. Α. 2.2 Ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής 1. Οι ανωτέρω δικαιούµενοι συµµετοχής πρέπει να διαθέτουν την κατάλληλη οργάνωση, δοµή και µέσα, µε τα οποία να είναι ικανοί, ώστε να αντεπεξέλθουν πλήρως, άρτια και ολοκληρωµένα, στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση Έργου. 2. Κάθε υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να παρέχει πληροφορίες για την τεχνική ικανότητα του, συµπεριλαµβάνοντας στην προσφορά του διεξοδικά πληροφορίες σχετικά µε την οργανωτική του δοµή, τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισµό που διαθέτει για την παροχή των ζητουµένων υπηρεσιών, καθώς και κατάλογο έργων που έχει εκτελέσει επιτυχώς σχετικών µε το αντικείµενο της παρούσας προκήρυξης. 3. Ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να διαθέτει την κατάλληλα τεκµηριωµένη και αποδεδειγµένη εµπειρία και τεχνογνωσία σε υλοποίηση παρόµοιων Έργων ( ικτυακές υποδοµές και διαµόρφωσης computer room). Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόµενος αποτελεί ένωση / κοινοπραξία, τα απαιτούµενα στην παρούσα παράγραφο πρέπει να υποβάλλονται χωριστά για κάθε µέλος της ένωσης / κοινοπραξίας. Επισηµαίνεται ότι κάθε υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να πληροί απαραιτήτως όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου, προκειµένου να συµµετάσχει στη διαδικασία υποβολής προσφορών. Σε περίπτωση ένωσης / κοινοπραξίας εταιριών, οι ανωτέρω προϋποθέσεις αφορούν αθροιστικά τα µέλη της ένωσης/κοινοπραξίας. Α ικαιολογητικά Τεχνικής - Χρηµατοοικονοµικής Επάρκειας Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει τις ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής της Α.2.2. καταθέτοντας µε την προσφορά του (εντός του Φακέλου ικαιολογητικών Συµµετοχής) τα ακόλουθα στοιχεία τεκµηρίωσης: Α ηλώσεις αναφορικά µε την Υποδοµή, την Χρηµατοοικονοµική και Τεχνική Ικανότητα.

5 Στην ενότητα αυτή περιλαµβάνονται υποχρεωτικά τα εξής : i. Περιγραφή της επιχειρηµατικής δοµής (νοµική µορφή, οργανόγραµµα, εύρος δραστηριοτήτων). ii. Περιγραφή του συνόλου των δραστηριοτήτων του Υποψηφίου: αντικείµενο, υπηρεσίες, πελατολόγιο. iii. ηλώσεις αναφορικά µε την τεχνική ικανότητα, αρτιότητα και υποδοµή του Υποψηφίου, τυχόν πιστοποιήσεις. Αναφορικά µε την τεκµηρίωση της τεχνικής, της οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας, τονίζεται ότι είναι επιτρεπτή βάσει του κοινοτικού δικαίου η προσφυγή ενός προσφέροντος στη δάνεια εµπειρία και δεν είναι απαραίτητο να κρίνεται αποκλειστικά στο πρόσωπο του, η τεκµηρίωση της απαιτούµενης επάρκειας. Σε περίπτωση χρήσης του δικαιώµατος της δάνειας εµπειρίας στον παρόντα διαγωνισµό, ο ενδιαφερόµενος θα πρέπει επί ποινές αποκλεισµού να προσκοµίσει Υπεύθυνη ήλωση θεωρηµένη για το γνήσιο της Υπογραφής του Νοµίµου Εκπροσώπου του Φορέα που επικαλείται την εµπειρία, σχετική µε την δέσµευση για την διάθεση των αναγκαίων πόρων για την υλοποίηση του έργου. Η Υπεύθυνη ήλωση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα πλήρη ( όπως και στους λοιπούς συµµετέχοντες ) αποδεικτικά της εµπειρίας του Φορέα που «δανείζει» την εµπειρία του καθώς και από τα στοιχεία νοµιµοποίησης του εκπροσώπου που θα την υπογράφει. Α Τεκµηρίωση Ικανότητας Τα παρακάτω στοιχεία για την τεκµηρίωση της ικανότητας του Υποψηφίου να αναλάβει το έργο: ϊ. Κατάλογος έργων και συνοπτική περιγραφή των κυριότερων, (παρόµοιων µε το προκηρυσσόµενο έργο κατά τον όρο Α.2.2. (6) της διακήρυξης), τα οποία ανέλαβε και υλοποίησε ο Υποψήφιος κατά την τελευταία 2ετία, µε ένδειξη της οικονοµικής τους αξίας, του χρόνου υλοποίησης, του παραλήπτη και του ποσοστού συµµετοχής του διαγωνιζοµένου σε αυτό. Επιπλέον, αν οι παραλήπτες των έργων είναι φορείς του δηµοσίου τοµέα, οι παραδόσεις να αποδεικνύονται µε σχετική βεβαίωση ή πρωτόκολλο παραλαβής που έχει εκδοθεί από την κατά περίπτωση αναθέτουσα αρχή. ϋ. Αναλυτική περιγραφή τουλάχιστον ενός (1) έργου ολοκληρωµένης εγκατάστασης, όπως αναλυτικά περιγράφεται στον όρο Α.2.2.(6) της διακήρυξης, τα οποία ο Υποψήφιος ανέλαβε και ολοκλήρωσε κατά την τελευταία 2ετία. Α Κάθε άλλο στοιχείο που τεκµηριώνει την επάρκεια του Υποψηφίου για το συγκεκριµένο Έργο. Υπενθυµίζεται η υποχρέωση υποβολής των ως άνω δικαιολογητικών για κάθε µέλος ξεχωριστά σε περίπτωση ένωσης / σύµπραξης / κοινοπραξίας. Κάθε έλλειψη ή ανακρίβεια δικαιολογητικών, που θα διαπιστωθεί µετά από έλεγχο, θα συνεπάγεται τον αποκλεισµό του ιαγωνιζόµενου εκείνου, του οποίου τα δικαιολογητικά βρέθηκαν ελλιπή ή ανακριβή. Πάντως, και µόνο για τα δικαιολογητικά της Α η Επιτροπή ιαγωνισµού µπορεί να ζητήσει την υποβολή συµπληρωµατικών στοιχείων, εντός συγκεκριµένης προθεσµίας. Επισηµαίνεται ότι οι υποψήφιοι που, όπως προκύπτει από τα δικαιολογητικά της παρούσας παραγράφου δεν διαθέτουν κατά την αιτιολογηµένη κρίση της Αναθέτουσας Αρχής την κατάλληλη υποδοµή σύµφωνα µε την διαδικασία ελέγχου πλήρωσης των ελάχιστων προϋποθέσεων συµµετοχής της ιακήρυξης, αιτιολογηµένα αποκλείονται από τη συνέχεια της διαδικασίας. Η Επιτροπή Αξιολόγησης δύναται να ζητήσει από τους υποψηφίους αναδόχους διευκρινήσεις ή και συµπληρώσεις των ανωτέρω στοιχείων προκειµένου να τεκµηριωθεί η κάλυψη των ελάχιστων προϋποθέσεων συµµετοχής στην διαδικασία υποβολής προσφορών. Σε κάθε περίπτωση οι ενδεχόµενα παρεχόµενες διευκρινήσεις ή και συµπληρώσεις δεν θα τροποποιούν ουσιωδώς το περιεχόµενο της προσφοράς. Α. 2.3 Αποκλεισµός Συµµετοχής εν έχουν ικαίωµα συµµετοχής στο ιαγωνισµό: Όσοι δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις Συµµετοχής Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου Α. 2.4 ικαιολογητικά

6 Συµµετοχής Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου Α. 2.2 Ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής Όσοι έχουν κηρυχθεί µε τελεσίδικη απόφαση έκπτωτοι από σύµβαση προµηθειών ή υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα Όσοι έχουν τιµωρηθεί µε αποκλεισµό από τους διαγωνισµούς προµηθειών ή υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα Όσοι υποψήφιοι Ανάδοχοι εµπίπτουν στις κατηγορίες που αναφέρονται στο Άρθρο 43.1 του Π 60/2007, ήτοι υπάρχει εις βάρος τους αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση, γνωστή στην Αναθέτουσα Αρχή, για έναν ή περισσότερους από τους κατωτέρω λόγους: α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ ΕΥ του Συµβουλίου β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων δ) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΌΚ του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ε) για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας. Για όσους ισχύει ένας από τους παρακάτω λόγους: α) βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συµβιβασµό ή οι εργασίες της επιχείρησης τους έχουν ανασταλεί ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη από τις εθνικές, νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, β) κινήθηκε εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση αναγκαστικής ιαχείρισης πτωχευτικού συµβιβασµού, ή οποιαδήποτε άλλη παρόµοια διαδικασία προβλεποµένη από τις εθνικές, νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις γ) έχουν καταδικασθεί µε τελεσίδικη απόφαση για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας δ) έχουν διαπράξει βαρύ επαγγελµατικό παράπτωµα, που µπορεί να διαπιστωθεί µε οποιοδήποτε µέσο από την Αναθέτουσα Αρχή ε) δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι ή σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία, στ) δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους τις σχετικές µε την πληρωµή των φόρων και τελών σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία ζ) είναι ένοχοι υποβολής ψευδούς δηλώσεως, ή παραλείψεως υποβολής των πληροφοριών που απαιτούνται η) έχουν αποκλειστεί τελεσίδικα από ηµόσια Υπηρεσία ή νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συµβατικές τους υποχρεώσεις, θ) έχουν υποστεί αντίστοιχες µε τις παραπάνω κυρώσεις ως φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της αλλοδαπής. Αποκλείονται, επίσης, από το διαγωνισµό: ο οι Προσφέροντες που δεν θα υποβάλουν εγγυητική επιστολή συµµετοχής σύµφωνα µε το Άρθρο Α 2.4. της ιακήρυξης, ο Όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες µε τις παραπάνω κυρώσεις ο Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισµού της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον µέλος της ο Όσα πρόσωπα, µετέχουν αυτόνοµα ή σε Ένωση ή ως υπεργολάβοι σε περισσότερα του ενός

7 σχήµατα διαγωνιζόµενων. Η Αναθέτουσα Αρχή µε αιτιολογηµένη απόφασή της απορρίπτει τις προσφορές που εµπίπτουν στα παραπάνω. I. ικαιολογητικά συµµετοχής: Α. 2.4 ικαιολογητικά Συµµετοχής 1. Επί ποινή απορρίψεως, εγγυητική επιστολή συµµετοχής που αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) του προϋπολογισµού του έργου (7.500,00 Ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ), και η οποία θα έχει ισχύ τουλάχιστον για επτά µήνες από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των προσφορών. Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής που θα προσκοµίσει ο διαγωνιζόµενος θα πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να ακολουθεί το υπόδειγµα του Παραρτήµατος I της ιακήρυξης. Η εγγυητική επιστολή του υποψηφίου, στον οποίο θα κατακυρωθεί το Έργο, καταπίπτει υπέρ του ήµου Παπάγου Χολαργού σε περίπτωση που αυτός δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύµβαση, ύστερα από σχετική πρόσκληση. Πάντως εάν ο αρχικά επιλεγείς Ανάδοχος δεν προσέλθει για την υπογραφή σύµβασης, ο ήµου Παπάγου Χολαργού έχει δικαίωµα να επιλέξει και ανακηρύξει έως νέο Ανάδοχο το δεύτερο επιτυχόντα του διαγωνισµού και εάν αυτός δεν προσέλθει τον τρίτο επιτυχόντα κ.ο.κ. Ο επιλεγείς Ανάδοχος θα αντικαταστήσει την ανωτέρω εγγυητική επιστολή συµµετοχής µε εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Οι εγγυητικές επιστολές συµµετοχής των λοιπών υποψηφίων τους επιστρέφονται µετά την κοινοποίηση στους διαγωνιζόµενους της απόφασης κατακύρωσης του ιαγωνισµού. Όλες οι ανωτέρω εγγυητικές επιστολές επιτρέπεται να προέρχονται από αναγνωρισµένο τραπεζικό ή πιστωτικό Ίδρυµα ή άλλο οργανισµό που έχει κατά τον νόµο δικαίωµα έκδοσης εγγυητικών επιστολών, τα οποία λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου (Π.Ο.Ε.), η οποία κυρώθηκε µε το Ν. 2513/1997, όπως ισχύει. Οι ανωτέρω εγγυητικές επιστολές πρέπει να απευθύνονται προς τον ήµο Παπάγου Χολαργού, να διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και έχουν συνταχθεί στα ελληνικά, σύµφωνα µε τους ακριβείς όρους και προϋποθέσεις του υποδείγµατος που παρατίθεται στο Παράρτηµα III της ιακήρυξης, ή σε περίπτωση που έχουν συνταχθεί σε άλλη γλώσσα πλην της ελληνικής, να συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση τους στα ελληνικά. Τέλος, πρέπει να περιλαµβάνουν τον όρο ότι ο εγγυητής παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα από το δικαίωµα διζήσεως και αναγνωρίζει την υποχρέωση να καταβάλει το ποσό της εγγύησης χωρίς ουδεµία ένσταση ή αντίρρηση µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή του. Στην περίπτωση κοινοπρακτικού σχήµατος / οµίλου / ένωσης / σύµπραξης κλπ, οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται στην επωνυµία αυτού και καλύπτουν αλληλέγγυα και εις ολόκληρον την ευθύνη όλων των κοινοπρακτούντων, οι οποίοι και αναφέρονται στο σώµα της επιστολής. 2. Υπεύθυνη δήλωση (για τους Έλληνες Πολίτες νοείται αυτή του Ν. 1599/1986), µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει: ί. Να αναγράφει τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισµού. ii. Να δηλώνει ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς - δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, που περιέρχεται σε γνώση της Αναθέτουσας Αρχής µε οποιοδήποτε τρόπο και αφορά ένα ή περισσότερα από τα αδικήµατα της παρ.1 του άρθρου 43 του Π.. 60/2007 (Α'64): α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ ΕΥ του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE L 351 της , σελ. 1). β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο ε3, παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE L 358 της , σελ. 2) γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,, (EE C 316 της , σελ. 48). δ) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση από παράνοµες δραστηριότητες, EE L 166 της , σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, EE L 344 της , σελ. 76) η οποία ενσωµατώθηκε µε το ν. 2331/1995 (Α' 173) και τροποποιήθηκε µε το ν.3424/2005 (Α' 305).

8 ε) κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας, στ) το αδίκηµα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας, - δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.. 118/2007 καταστάσεις α) Πτώχευση β) Εκκαθάριση γ) Αναγκαστική διαχείριση δ) Πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία: Κήρυξης σε πτώχευση Έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης Αναγκαστικής διαχείρισης Πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία - είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις τους της περίπτωσης (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.. 118/2007: - είναι εγγεγραµµένος στο οικείο Επιµελητήριο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περ. (4) του εδ. α της παρ. 2 και στην περ. (3) του εδ. β της παρ. 2 του Π.. 118/2007, - δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.. 118/2007 κατάσταση, ήτοι ότι δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα). Επίσης, ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα). iii. Να δηλώνει ότι αναλαµβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των δικαιολογητικών που αφορούν την προσωπική κατάσταση του συµµετέχοντος, όπως αυτά εξειδικεύονται κατωτέρω, µετά την αξιολόγηση των προσφορών και την αποστολή σε αυτόν της σχετικής ανακοίνωσης κατακύρωσης. 3. Υπεύθυνη δήλωση (Ν. 1599/1986), µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει ότι: (ί) η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας Προκήρυξης, της οποίας έλαβε γνώση και κατόπιν αυτοψίας του κτιρίου του ηµαρχείου (ii) γίνονται ανεπιφύλακτα αποδεκτοί όλοι οι όροι της παρούσας προκήρυξης (iii) τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι ακριβή (iv) παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσης για απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής αναβολής ή ακύρωσης ή µαταίωσης του διαγωνισµού για λόγους δηµοσίου συµφέροντος (ν) αναλαµβάνει την αποκλειστική ευθύνη για καταβολή τυχόν αποζηµιώσεων σε τρίτους στις περιπτώσεις διεκδίκησης πνευµατικών δικαιωµάτων εκ µέρους τρίτων επί των προσφεροµένων. 4. Παραστατικό εκπροσώπησης εάν η συµµετοχή στο διαγωνισµό γίνεται µέσω αντιπροσώπου. Ειδικά για τα Νοµικά Πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά: - Σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόµιµος εκπρόσωπος του φορέα την προσφορά και τα λοιπά απαιτούµενα έγγραφα του διαγωνισµού, επικυρωµένο αντίγραφο πρακτικού ή απόφασης του αρµόδιου διοικητικού οργάνου του Νοµικού Προσώπου ή εξουσιοδότηση (θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής από δηµόσια αρχή), του νοµίµου εκπροσώπου, µε τα οποία παρέχεται σε τρίτο άτοµο εξουσιοδότηση για να υπογράψει όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και την προσφορά. - Εφόσον δεν πρόκειται να παρευρίσκεται ο νόµιµος εκπρόσωπος του φορέα αυτοπροσώπως, κατά

9 την αποσφράγιση του φακέλου, και δεν περιλαµβάνεται στο ανωτέρω αναφερόµενο έγγραφο η εξουσιοδότηση σε τρίτο άτοµο για να παραβρεθεί στη διαδικασία αποσφράγισης, υποβάλλεται επικυρωµένο αντίγραφο πρακτικού ή απόφασης του αρµόδιου διοικητικού οργάνου του νοµικού προσώπου ή πληρεξούσιο του νόµιµου εκπροσώπου, µε τα οποία παρέχεται το δικαίωµα σε τρίτο να παραβρεθεί κατά την αποσφράγιση του φακέλου και να υπογράψει οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο απαιτηθεί. Το έγγραφο αυτό µπορεί να προσκοµίζεται κατά την αποσφράγιση του φακέλου της προσφοράς του υποψηφίου αναδόχου. Επιπλέον, πέραν όλων των ανωτέρω απαιτούµενων δικαιολογητικών συµµετοχής, τα νοµικά πρόσωπα υποχρεούνται να υποβάλλουν τα απαραίτητα νοµιµοποιητικά έγγραφα Για τις ενώσεις ή κοινοπραξίες προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά: i. Σε περίπτωση που στην ένωση συµµετέχει φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή συνεταιρισµός, όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε µέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας. ii. Από κάθε οικονοµικό φορέα-µέλος που συµµετέχει στην ένωση/κοινοπραξία, απαιτείται πρακτικό απόφασης (.Σ. ή άλλου αντίστοιχου οργάνου), που εγκρίνει τη σύµπραξη µε τα άλλα µέλη της ένωσης/κοινοπραξίας, το ποσοστό της κάθε µίας στον προϋπολογισµό του έργου, την αποδοχή της αλληλέγγυας ευθύνης, και παρέχει σε συγκεκριµένο άτοµο ή άτοµα (νόµιµος εκπρόσωπος) εξουσιοδότηση για την υπογραφή όλων των απαιτούµενων δικαιολογητικών και της προσφοράς εκ µέρους της ένωσης/κοινοπραξίας και την εκπροσώπηση της ένωση/κοινοπραξίας στο διαγωνισµό, την κατάθεση της προσφοράς και την παράσταση στην αποσφράγιση της προσφοράς σε όλα τα στάδιά της. iii. Συµφωνητικό µεταξύ των µελών της ένωσης/κοινοπραξίας όπου ρητά να αναγράφεται και να οριοθετείται µε σαφήνεια το µέρος του έργου που αναλαµβάνει κάθε µέλος της ένωσης/κοινοπραξίας καθώς και τα ποσοστά συµµετοχής ενός εκάστου των µελών της ένωσης/κοινοπραξίας στο προϋπολογισµό του έργου. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόµενα υπο του Π.. 60/2007 και του Π.. 118/2007. Α Μη υποβολή δικαιολογητικών Σε περίπτωση που δεν θα υποβληθούν µε την Προσφορά όλα τα παραπάνω υπό του άρθρου Α.2.4. προβλεπόµενα δικαιολογητικά, ως και κάθε έλλειψη ή ανακρίβεια δικαιολογητικών, που θα διαπιστωθεί µετά από έλεγχο, θα συνεπάγεται τον αποκλεισµό εκείνου του ιαγωνιζόµενου. Η Επιτροπή ιαγωνισµού επί των νοµίµως προσηκόντως και εµπροθέσµως υποβληθέντων δικαιολογητικών µπορεί να ζητήσει την υποβολή συµπληρωµατικών στοιχείων, εντός συγκεκριµένης προθεσµίας. Α ικαιολογητικά κατακύρωσης: Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο Ανάδοχος προς τον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, µε βεβαίωση παραλαβής, οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισµένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται : α. Φυσικά πρόσωπα (Έλληνες πολίτες, πολίτες των κρατών-µελών της Ε.Ε., αλλοδαποί): (1) Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής Αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποια από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.. 60/2007 (Α'64), για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας. (2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. (3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι

10 κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. (4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου ή αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους στα µητρώα του οικείου επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµη επαγγελµατική οργάνωση και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από αρµόδια ηµόσια Αρχή ή Αρχή Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. β. Νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά: (1) Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων του εδαφίου α' της παραγράφου Α του παρόντος. (2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 Α' 101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (προκειµένου περί αλλοδαπών νοµικών προσώπων) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (προκειµένου περί αλλοδαπών νοµικών προσώπων). (3) Ειδικότερα τα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα πρέπει να προσκοµίζουν για τους διαχειριστές στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και τον διευθύνοντα σύµβουλο για τις ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης (1) του εδαφίου α' της παραγράφου Α του παρόντος άρθρου της Προκήρυξης. γ. Για τους Συνεταιρισµούς: (1) Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο Πρόεδρος του ιοικητικού του Συµβουλίου δεν έχει καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποια από τα αδικήµατα της παρ.1 του άρθρου 43 του Π.. 60/2007 (Α'64), για κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης (1) του εδαφίου α' της παραγράφου Α του παρόντος άρθρου της Προκήρυξης. (2) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδαφίου α' της παραγράφου Α του παρόντος. (3) Βεβαίωση εποπτεύουσας Αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. δ. Για τις ενώσεις ή κοινοπραξίες προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά: Σε περίπτωση που στην ένωση συµµετέχει φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή συνεταιρισµός, όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε µέλος της ένωσης/κοινοπραξίας. ιευκρινίζεται ότι: 1. Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, αυτά πρέπει επί ποινή αποκλεισµού από το διαγωνισµό να

11 αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόµενου ή, στα κράτη µέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου αναδόχου που γίνεται ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής ή συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης. Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις. 2. Οι ενώσεις δικαιούνται να συµµετάσχουν στο διαγωνισµό εφόσον κάθε µέλος της ένωσης συµβάλλει µε οποιοδήποτε τρόπο στην εκτέλεση του έργου. 3. Οι υπεύθυνες δηλώσεις θα είναι θεωρηµένες για το γνήσιο της υπογραφής των ενδιαφεροµένων από οποιαδήποτε ηµόσια Αρχή. Εφόσον οι προσφέροντες προτίθενται να αναθέσουν τµήµα της σύµβασης σε υπεργολάβο, θα υποβάλουν επίσης Υπεύθυνη ήλωση όπου θα δηλώνονται τα στοιχεία του υπεργολάβου και το τµήµα της παρεχόµενης υπηρεσίας που θα ανατεθεί σε αυτόν, το οποίο δε δύναται να αλλάξει σε κανένα στάδιο υλοποίησης του παρόντος έργου. Στην περίπτωση αυτή, θα υποβάλουν επίσης Υπεύθυνη ήλωση υπογεγραµµένη από κάθε Υπεργολάβο, στην οποία ο Υπεργολάβος θα δηλώνει ότι δεσµεύεται να συνεργαστεί µε τον προσφέροντα, ότι αποδέχεται την εκτέλεση του τµήµατος της σύµβασης που αναφέρεται στην ανωτέρω δήλωση του προσφέροντα και ότι µπορεί να ανταποκριθεί και να παράσχει όλες τις υπηρεσίες τις οποίες αναλαµβάνει. Επίσης, ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της ιακήρυξης. Α.3 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Α. 3.1 Τρόπος Υποβολής Προσφορών Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας ιακήρυξης. Επίσης, σε περίπτωση νοµικών προσώπων, θεωρείται ότι η υποβολή της Προσφοράς και η συµµετοχή στο διαγωνισµό έχουν εγκριθεί από το αρµόδιο όργανο του συµµετέχοντος νοµικού προσώπου. Οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν την Προσφορά τους είτε καταθέτοντας την αυτοπροσώπως ή µε ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο τους, είτε αποστέλλοντας την ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδροµείο (courier) στην έδρα του ήµου Παπάγου Χολαργού, Περικλέους 55, Χολαργός. Στην περίπτωση της ταχυδροµικής αποστολής, οι προσφορές παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στον ήµο Παπάγου Χολαργού µέχρι την προηγουµένη της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής τους. ε θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν µετά από την καθορισµένη ηµεροµηνία και ώρα είτε ταχυδροµήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στον ήµο Παπάγου Χολαργού έγκαιρα. Ο ήµος Παπάγου Χολαργού ουδεµία ευθύνη φέρει για τη µη εµπρόθεσµη παραλαβή της Προσφοράς ή για το περιεχόµενο των φακέλων. Α. 3.2 Περιεχόµενο Προσφορών Οι Προσφορές συντάσσονται σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας ιακήρυξης. Οι Προσφορές κατατίθενται µέσα σε ενιαίο σφραγισµένο φάκελο που πρέπει να περιλαµβάνει όλα όσα καθορίζονται στην παρούσα ιακήρυξη. Ο ενιαίος σφραγισµένος φάκελος περιέχει τρεις επί µέρους, ανεξάρτητους, σφραγισµένους φακέλους, δηλαδή: Α. «Φάκελος ικαιολογητικών Συµµετοχής», ο οποίος περιέχει τα νοµιµοποιητικά στοιχεία και άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία προσδιορίζονται στην παράγραφο Α.2.3. σε δύο αντίτυπα (ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο). Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι ταξινοµηµένα µέσα στον Φάκελο, µε τη σειρά που ζητούνται στις αντίστοιχες παραγράφους. Β. «Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς του υποψήφιου Αναδόχου, όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα διακήρυξη. Η Τεχνική προσφορά θα

12 κατατεθεί υποχρεωτικά σε δύο αντίτυπα (ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο) καθώς και σε Ηλεκτρονικό Αρχείο. Γ. «Φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Οικονοµικής Προσφοράς του υποψήφιου Αναδόχου, όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα διακήρυξη ως Παράρτηµα II σε δύο αντίτυπα (ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο) καθώς και σε Ηλεκτρονικό Αρχείο. Ο ενιαίος σφραγισµένος φάκελος πρέπει να φέρει την ένδειξη: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ικτυακές υποδοµές του ηµαρχείου και διαµόρφωσης computer room του ήµου Παπάγου Χολαργού» ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ήµος Παπάγου Χολαργού ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : µέχρι..././2012 και ώρα 12:00π.µ. Όλοι οι επιµέρους φάκελοι αναγράφουν την επωνυµία και διεύθυνση, αριθµό τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του υποψήφιου Αναδόχου, τον τίτλο του ιαγωνισµού και τον τίτλο του φακέλου. Σε περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυµία και διεύθυνση, καθώς και αριθµός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου όλων των µελών της. Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν και να επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα, µε εξαίρεση τα συνηµµένα στην Τεχνική Προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που µπορούν να είναι στην Αγγλική γλώσσα. Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξη τους, η τάξη και η σειρά των όρων της ιακήρυξης. Οι απαντήσεις σε όλες τις απαιτήσεις της ιακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. εν επιτρέπονται ασαφείς απαντήσεις της µορφής "ελήφθη υπόψη", συµφωνούµε και αποδεχόµεθα, κλπ. Οι προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφηµένες και δεν πρέπει να φέρουν ξυσίµατα, σβησίµατα, διαγραφές, προσθήκες κλπ. Εάν υπάρχει στην Προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον υποψήφιο Ανάδοχο. Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της Προσφοράς. Η αρµόδια Επιτροπή προσυπογράφει το ανακεφαλαιωτικό φύλλο µε τις τυχόν, διορθώσεις και τις αναφέρει στο συντασσόµενο πρακτικό, ώστε να αποδεικνύεται αδιαφιλονίκητα ότι προϋπήρχαν της ηµεροµηνίας αποσφράγισης. Σε περίπτωση που στο περιεχόµενο της Προσφοράς χρησιµοποιούνται συντοµογραφίες, για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τον υποψήφιο Ανάδοχο να αναφέρει σε συνοδευτικό πίνακα την επεξήγηση τους. Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται βέβαιο, ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι απολύτως ενήµερος από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του Έργου, των πηγών προέλευσης των πάσης φύσης υλικών, ειδών εξοπλισµού κλπ. και ότι έχει µελετήσει όλα τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στο φάκελο ιαγωνισµού και έχει κάνει αυτοψία των χώρων. Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της Προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρµόδιας Επιτροπής εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαµβάνεται υπόψη. Μετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της ιακήρυξης ή της Προσφοράς. ιευκρινίσεις δίνονται µόνο όταν ζητούνται από την αρµόδια Επιτροπή και λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι

13 υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. Οι διευκρινίσεις των υποψηφίων Αναδοχών πρέπει να δίνονται γραπτά, εφόσον ζητηθούν, σε χρόνο που θα ορίζει η αρµόδια Επιτροπή. Α. 3.3 Ισχύς Προσφορών Οι Προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους υποψήφιους Αναδόχους για τρεις (3) µήνες από την επόµενη µέρα της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει µικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της Προσφοράς µπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από τον ήµο Παπάγου Χολαργού πριν από τη λήξη της, για διάστηµα ακόµη τριων (3) µηνών. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του ιαγωνισµού στον Ανάδοχο µπορεί να γίνει και µετά τη λήξη της ισχύος της Προσφοράς, τον δεσµεύει όµως µόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί. Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωµα να αποσύρουν την Προσφορά τους ή µέρος της µετά την κατάθεση της. Σε περίπτωση που η Προσφορά ή µέρος της αποσυρθεί, ο υποψήφιος Ανάδοχος υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώµατος για κατακύρωση. Α. 3.4 Τιµές Προσφορών - Νόµισµα Η τιµή θα πρέπει να δίδεται σε ΕΥΡΩ και η σύνταξη της οικονοµικής προσφοράς να γίνει σύµφωνα µε το Παράρτηµα II ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Προσφορές που δε δίνουν τις τιµές σε ΕΥΡΩ, ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ µε ξένο νόµισµα, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Οι τιµές θα δίδονται ως έξης: Τιµή µε κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις % στο οποίο υπάγεται το είδος (σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλµένος ΦΠΑ, αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία). Η τιµή µε κρατήσεις και χωρίς Φ.Π.Α. θα λαµβάνεται υπόψη για την σύγκριση των προσφορών. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία, απαραίτητα για την τεκµηρίωση των προσφερόµενης τιµής, οι δε συµµετέχοντες υποχρεούνται να τα παρέχουν. Α.4 ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Α. 4.1 ιαδικασία ιενέργειας ιαγωνισµού και Αξιολόγησης Προσφορών Α Αποσφράγιση προσφορών Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια από την αρµόδια Επιτροπή κατά την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα υποβολής των προσφορών, στα γραφεία του ήµου Παπάγου Χολαργού (Περικλέους 55 - ΤΚ Χολαργός), παρουσία των προσφερόντων ή των νοµίµως εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους. Οι προσφορές κατά την παραλαβή τους από την αρµόδια Επιτροπή πρωτοκολλούνται και σε κάθε φάκελο σηµειώνεται ο αριθµός πρωτοκόλλου και η ηµεροµηνία και ώρα καταχώρισης. Η αρµόδια Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της αποσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη, µε την εξής διαδικασία: Ανοίγονται οι ενιαίοι φάκελοι και αποσφραγίζονται οι Φάκελοι δικαιολογητικών και Τεχνικών Προσφορών, µονογράφονται και σφραγίζονται από την αρµόδια Επιτροπή όλα τα πρωτότυπα στοιχεία αυτών κατά φύλλο. Οι Φάκελοι Οικονοµικών Προσφορών δεν αποσφραγίζονται αλλά µονογράφονται, και αφού σφραγισθούν από την αρµόδια Επιτροπή τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο, ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από την αρµόδια Επιτροπή και φυλάσσεται.

14 Η αρµόδια Επιτροπή ελέγχει και αξιολογεί τα δικαιολογητικά και τις Τεχνικές Προσφορές και εισηγείται στο αρµόδιο όργανο του ήµου Παπάγου Χολαργού, το οποίο αποφαίνεται σχετικά, και µε µέριµνά του γνωστοποιείται στους υποψήφιους Αναδόχους η απόφασή του. Με απόφαση του ήµου Παπάγου Χολαργού καθορίζεται και ο τόπος, η ώρα και η ηµεροµηνία της αποσφράγισης των Οικονοµικών Προσφορών και κοινοποιείται στους υποψήφιους Αναδόχους των οποίων τα δικαιολογητικά και η Τεχνική Προσφορά έχουν γίνει αποδεκτά. Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ανωτέρω απόφαση του ήµου Παπάγου Χολαργού οι σφραγισµένοι φάκελοι των Οικονοµικών Προσφορών επαναφέρονται - για όσες Προσφορές έγιναν αποδεκτές - στην αρµόδια Επιτροπή για την αποσφράγισή τους. Όσες δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. Κατά την αποσφράγιση του Φακέλου Οικονοµικών Προσφορών, µονογράφονται και σφραγίζονται από την αρµόδια Επιτροπή όλα τα πρωτότυπα στοιχεία τους κατά φύλλο. Η καθαρή τιµή (χωρίς ΦΠΑ) θα λαµβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. Μετά το πέρας και της οικονοµικής αξιολόγησης, η αρµόδια Επιτροπή συντάσσει Πίνακα Κατάταξης των υποψηφίων Αναδοχών κατά φθίνουσα σειρά αξιολόγησης, από τον οποίο και προκύπτει ο προτεινόµενος, από την αρµόδια Επιτροπή, Ανάδοχος του Έργου. Η αρµόδια Επιτροπή διαβιβάζει το Πρακτικό της στο αρµόδιο όργανο του ήµου Παπάγου Χολαργού το οποίο αποφαίνεται σχετικά και µε µέριµνά του γνωστοποιείται στους υποψήφιους Αναδόχους το αποτέλεσµα του ιαγωνισµού. Ο ουσιαστικός έλεγχος και η αξιολόγηση των προσφορών ( ικαιολογητικά, Τεχνική και Οικονοµική Προσφορά) γίνεται από την αρµόδια Επιτροπή εντός των χρονικών ορίων που έχουν καθορισθεί µε την απόφαση ορισµού της. Κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού οι παρευρισκόµενοι λαµβάνουν γνώση µόνο των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό. Όσοι από τους υποψήφιους Αναδόχους επιθυµούν, µπορούν να πληροφορηθούν το περιεχόµενο των άλλων προσφορών (σε κάθε στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης) ύστερα από σχετική ειδοποίηση τους από την αρµόδια Επιτροπή. Σε περίπτωση που µε την Προσφορά υποβάλλονται στοιχεία και πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους Συνδιαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά τους, τότε ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να σηµειώνει επ' αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα» και να ενηµερώνει την αρµόδια Επιτροπή κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Όλες οι πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της Προσφοράς. Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι Συνδιαγωνιζόµενοι. Η έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του ενδιαφεροµένου. Σηµείωση: Η αρµόδια Επιτροπή ελέγχει τα µέσα (CDs) που περιέχουν τα ηλεκτρονικά αρχεία των Τεχνικών Προσφορών αναφορικά µε: το κατά πόσον είναι αναγνώσιµα και µη επανεγγράψιµα οποιαδήποτε άλλη παράλειψη που υποπέσει στην αντίληψή της. Σε περίπτωση που παρουσιαστεί πρόβληµα σε κάποιο µέσο (CD) αυτό επιστρέφεται στον υποψήφιο Ανάδοχο, ο οποίος αναλαµβάνει την υποχρέωση να προσκοµίσει νέο, σύµφωνα µε τις προαναφερθείσες απαιτήσεις της ιακήρυξης, εντός δύο (2) ηµερών. Α Βαθµολόγηση τεχνικών προσφορών Για την επιλογή της καταλληλότερης προσφοράς η επιτροπή θα προβεί στα παρακάτω: Έλεγχο και απόρριψη των προσφορών οι οποίες δεν ικανοποιούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφορές που για οποιοδήποτε λόγο θα κριθούν από την επιτροπή απορριπτέες, θα καταχωρηθούν σε

15 σχετικό πρακτικό της επιτροπής. Η κατάταξη των προσφορών γίνεται κατά φθίνουσα τάξη µε βάση τον ακόλουθο τύπο: όπου: Bmax: Η µέγιστη συνολική Βαθµολογία που έλαβε η καλύτερη προσφορά ως προς Β. Β: Η συνολική Βαθµολογία της προσφοράς. Kmin: Το ελάχιστο Συγκριτικό Κόστος που έλαβε η προσφορά µε το µικρότερο Κ Κ: Το Συγκριτικό Κόστος για την αξιολόγησης της προσφοράς. Επικρατέστερη είναι η προσφορά µε το µεγαλύτερο µ. Α Υπολογισµός του Βαθµού Β ιαµόρφωση της βαθµολογίας (Β) (τεχνική αξιολόγηση) Το Β ορίζεται από τον τύπο: Β = Σ Βj όπου: j=l, 2...,4 (αριθµός Οµάδων, αντιστοιχεί στις Οµάδες Α έως και κατωτέρω, παρ ) Επειδή κάθε οµάδα αποτελείται από επί µέρους κριτήρια/τεχνικά χαρακτηριστικά, τα οποία βαθµολογούνται χωριστά, µε εύρος βαθµολογίας 100 έως 120 µονάδες και έχουν επί µέρους συντελεστές βαρύτητας, ο τελικός βαθµός της οµάδας, Bj, προσδιορίζεται από τον τύπο: Bj = Σ (Aj * β,) όπου: ί=1 j = 1,2,...,4 (πλήθος οµάδων κριτηρίων) Aj= ο συντελεστής βαρύτητας της κάθε οµάδας i = 1,2,...,ν (πλήθος επιµέρους κριτηρίων κάθε οµάδας) σ, = ο επί µέρους συντελεστής βαρύτητας της κάθε οµάδας για το κριτήριο ΐ β, = ο βαθµός για το κριτήριο ΐ της κάθε οµάδας µε εύρος βαθµολογίας 100 έως 120 µονάδες. Κάθε κριτήριο βαθµολογείται µε βάση τους πίνακες του παρόντος άρθρου. Όλα τα επί µέρους στοιχεία των οµάδων βαθµολόγησης, βαθµολογούνται αυτόνοµα µε βάση τους 100 βαθµούς. Η βαθµολογία των επί µέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι τεχνικές προδιαγραφές. Η βαθµολογία αυτή αυξάνεται µέχρι 120 βαθµούς για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. Η σταθµισµένη βαθµολογία του κάθε στοιχείου των οµάδων είναι το γινόµενο του επί µέρους συντελεστή βαρύτητας του στοιχείου επί την βαθµολογία του και η συνολική βαθµολογία της κάθε προσφοράς είναι το

16 άθροισµα των σταθµισµένων βαθµολογιών όλων των στοιχείων και των οµάδων". ΟΜΑ ΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α Αξιολόγηση Προσφορών Κάθε κριτήριο βαθµολογείται µε βάση τους πίνακες του παρόντος άρθρου. Ειδικότερα: ΟΜΑ Α Α: ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ και ΥΠΟ ΟΜΗΣ (Συνολικός βαθµός ΒΑ) ΟΜΑ Α Β: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Συνολικός βαθµός ΒΒ) ΟΜΑ Α Γ: ΟΜΑ Α ΕΡΓΟΥ - ΠΟΙΟΤΗΤΑ -ΑΣΦΑΛΕΙΑ (Συνολικός βαθµός ΒΓ) Η διαµόρφωση της βαθµολογίας Β ορίζεται από τον τύπο Β = ΒΑ + ΒΒ + ΒΓ όπου: Α ΟΜΑ Α Α: ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ και ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ Α: 60 % Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΜΕΡΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΝΤΕ- ΛΕΣΤΗΣ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1. Μεθοδολογία Υλοποίησης του Έργου Συµφωνία προσφοράς κατασκευής µε τεχνικές προδιαγραφές της ιακήρυξης και ποιότητα ολοκλήρωσης της προσφερόµενης λύσης Συµφωνία προσφοράς εξοπλισµού µε τεχνικές προδιαγραφές της ιακήρυξης και ποιότητα ολοκλήρωσης της προσφερόµενης λύσης Προτεινόµενη Αρχιτεκτονική λύση - Χαρακτηριστικά Ασφάλειας Τεχνολογία - Λειτουργικότητα Συστήµατος 6. Επεκτασιµότητα συστήµατος υνατότητα ιαλειτουργικότητας συστήµατος µε άλλα συστήµατα ήµου Παπάγου Χολαργού 5 Α ΟΜΑ Α Β: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ Β: 20 % Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΜΕΡΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΝΤΕ ΛΕΣΤΗΣ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

17 1. Μελέτη Εφαρµογής / Ανάλυση Απαιτήσεων 2. Μεθοδολογία σχεδιασµού και υλοποίησης έργου 3. Υπηρεσίες Εκπαίδευσης Προσωπικού 4. Υπηρεσίες Υποστήριξης ιαχειριστών και Συστηµάτων 5. Μεθοδολογία και προγραµµατισµός παροχής υπηρεσιών πιλοτικής λειτουργίας Α ΟΜΑ Α Γ: ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΟΜΑ ΑΣ ΕΡΓΟΥ - ΠΟΙΟΤΗΤΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ Γ: 20 % Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΜΕΡΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΝΤΕ ΛΕΣΤΗΣ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1 Οργανωτικό Σχήµα Υλοποίησης του Έργου και η υποδοµή των υποψηφίων αναδοχών σε ανθρώπινο δυναµικό για την παροχή και υποστήριξη των ζητούµενων υπηρεσιών και εργασιών 40 2 Ικανότητα Οµάδας ιοίκησης Έργου 25 3 Ικανότητα Οµάδας σχεδίασης, υλοποίησης και υποστήριξης της περιόδου παραγωγικής λειτουργίας του Έργου 35 Α Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ) Για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου της παρούσας ιακήρυξης, και σύµφωνα µε τον Κανονισµό Προµηθειών, θα οριστεί «Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ)». Αρµοδιότητα της ΕΠΠΕ αποτελεί η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης και η τµηµατική και οριστική παραλαβή του παρόντος Έργου (βλ. παρ. «ιαδικασία Παραλαβής Έργου»). ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Το συγκριτικό κόστος Κ κάθε Προσφοράς περιλαµβάνει:

18 - την τιµή προσφοράς (Τ.Π) για το Έργο, χωρίς ΦΠΑ - το κόστος συντήρησης για ενα (1) ετος {βλ. διευκρίνιση II} µετά την απαιτούµενη εγγύηση, χωρίς ΦΠΑ όπως προκύπτει από τους Πίνακες Οικονοµικής Προσφοράς του υποψηφίου Αναδόχου. Η τιµή προσφοράς (Τ.Π) για το έργο δίδεται σε και ορίζεται από τον τύπο: Τ.Π. = [(ΚΙ = Κόστος Εξοπλισµού) + (Κ2 = Κόστος ιαµόρφωσης - Κατασκευής) + (Κ3 = Κόστος Εκπαίδευσης) (Κ4 = Κόστος Υποστήριξης Πιλοτικής και Παραγωγικής Λειτουργίας) + (Κ5 = Οποιοδήποτε άλλο κόστος βαρύνει το Έργο)] ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ-Ο ΗΓΙΕΣ: I. το κόστος συντήρησης µετά την Περίοδο Εγγύησης δεν περιλαµβάνεται στον επιλέξιµο προϋπολογισµό του Έργου II. Για την αξιολόγηση των προσφορών των υποψηφίων Αναδοχών δεν λαµβάνονται υπόψη τα έτη πέραν της ΠΕΣ. Σχετικά µε τις απαιτήσεις για τον υπολογισµό των Κ1,...,Κ6 βλέπε τα αντίστοιχα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ:ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Α Απόρριψη Προσφορών Η προσφορά του υποψηφίου αναδόχου απορρίπτεται σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: είναι αόριστη ή ανεπίδεκτη εκτιµήσεως, περιέχει ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία ή/και αιρέσεις, αποτελεί αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά, δεν καλύπτει απαράβατους όρους. εναλλακτική προσφορά, είτε στο σύνολο της, είτε στα επιµέρους τµήµατα του έργου, αφορά σε µέρος µόνον του έργου, και δεν καλύπτει το σύνολο των ζητούµενων υπηρεσιών, δεν έχει συνταχθεί και υποβληθεί, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στα σχετικά κεφάλαια της ιακήρυξης, δεν περιλαµβάνει τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά και δεν συνοδεύεται από τη νόµιµη εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό, δεν περιλαµβάνει µε σαφήνεια την προσφερόµενη τιµή, ή/και εµφανίζει τιµές σε οποιοδήποτε σηµείο της τεχνικής προσφοράς, η οικονοµική προσφορά υπερβαίνει τον προϋπολογισµό του έργου, ορίζει µικρότερο από το ζητούµενο χρόνο ισχύος. παρουσιάζει κατά την αιτιολογηµένη κρίση της Επιτροπής ιαγωνισµού ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της ιακήρυξης, δεν είναι σύµφωνη µε τους επί µέρους υποχρεωτικούς όρους της ιακήρυξης, όπου αυτοί αναφέρονται. διαπιστωθεί κατά την κρίση της Επιτροπής ιαγωνισµού και Αξιολόγησης ουσιώδης απόκλιση µεταξύ των στοιχείων της τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς. Σε περίπτωση που η προσφερόµενη τιµή είναι υπερβολικά χαµηλή και ειδικότερα µικρότερη του 95% του προϋπολογισµού του έργου, θα ζητείται εγγράφως η αιτιολόγηση της σύνθεσης της προσφοράς πριν την απόρριψή της. Η εξακρίβωση της σύνθεσης της προσφοράς θα γίνεται µε την παροχή διευκρινίσεων εκ µέρους του υποψήφιου αναδόχου (επαλήθευση προσφοράς). Οι διευκρινίσεις αυτές θα αφορούν στην οικονοµία της µεθόδου παροχής υπηρεσίας ή στις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή στις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες υπό τις οποίες ο υποψήφιος ανάδοχος θα παράσχει την υπηρεσία ή στην πρωτοτυπία του σχεδίου που προτείνει. Εάν και µετά την παροχή των στοιχείων αυτών οι προσφερόµενες τιµές κριθούν ως υπερβολικά χαµηλές, οι προσφορές απορρίπτονται.

19 Η απόρριψη προσφοράς γίνεται µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής ιαγωνισµού. Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώµατος να απορρίψει, ανεξάρτητα από το στάδιο που βρίσκεται ο διαγωνισµός, προσφορά διαγωνιζοµένου ο οποίος αποδεικνύεται αναξιόπιστος. Α Προσφυγές Στον παρόντα διαγωνισµό έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του Ν. 3886/2010 για την «ικαστική Προστασία κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων». Α Ματαίωση Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα κατά την αποκλειστική κρίση της και αζηµίως για αυτήν να µαταιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει το ιαγωνισµό σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, ή να αποφασίσει τη µαταίωση του διαγωνισµού και να προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγµάτευσης σύµφωνα µε το άρθρο 24 του π.δ.60/2007 και ιδίως: α) για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσµα της διαδικασίας, β) εάν το αποτέλεσµα κρίνεται αιτιολογηµένα µη ικανοποιητικό, γ) εάν υπήρξε µεταβολή των αναγκών σε σχέση µε το υπό ανάθεση έργο. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση µαταίωσης είναι προσηκόντως αιτιολογηµένη από την Αναθέτουσα Αρχή. Α. 4.2 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Α Κατάρτιση, υπογραφή, διάρκεια Σύµβασης - Εγγυήσεις Μεταξύ του ήµου Παπάγου Χολαργού και του Αναδόχου θα υπογράφει Σύµβαση σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στο άρθρο 26 του Κανονισµού Προµηθειών. Τυχόν υποβολή σχεδίων Σύµβασης από τους υποψηφίους µαζί µε τις προσφορές τους, δε δηµιουργεί καµία δέσµευση για τον ήµου Παπάγου Χολαργού. Η Σύµβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα µε βάση τους όρους που περιλαµβάνονται στη διακήρυξη και την Προσφορά του Αναδόχου, θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόµενο της παρούσας. Το κείµενο της Σύµβασης θα κατισχύει των παραρτηµάτων της εκτός προφανών ή πασίδηλων παραδροµών. Για θέµατα, που δε θα ρυθµίζονται ρητώς από τη Σύµβαση και τα παραρτήµατα αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόµενοι - αντιφατικοί όροι και διατάξεις αυτής, θα λαµβάνονται υπόψη κατά σειρά η Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου, η οικονοµική του προσφορά και η παρούσα διακήρυξη, εφαρµοζοµένων επίσης συµπληρωµατικώς των οικείων διατάξεων του Κανονισµού Προµηθειών και του Αστικού Κώδικα. Ο Ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισµός υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης, για υπογραφή της σχετικής Σύµβασης προσκοµίζοντας Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% του συµβατικού τιµήµατος (µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ). Αν περάσει η προθεσµία των ανωτέρω πέντε (5) ηµερών χωρίς ο Ανάδοχος να έχει παρουσιαστεί για να υπογράψει τη Σύµβαση, ή προσέλθει αλλά δεν καταθέσει Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης Σύµβασης, εντός του ανωτέρω χρονικού ορίου, µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος σύµφωνα µε το άρθρο 30 του Κανονισµού Προµηθειών. Σε αυτή την περίπτωση, ο ήµος Παπάγου Χολαργού αποφασίζει την ανάθεση της Σύµβασης στον επόµενο στη σειρά κατάταξης διαγωνιζόµενο. Η απόφαση αυτή λαµβάνεται εις βάρος του εκπτώτου και θα αφορά κάθε µέτρο για την αποκατάσταση κάθε ζηµιάς του ήµου Παπάγου Χολαργού. Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης Σύµβασης επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του Έργου, ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους. Α Τρόπος Πληρωµής Κρατήσεις

20 Στην Προσφορά θα πρέπει να επιλέγεται µε σαφήνεια ένας από τους κάτωθι τρόπους πληρωµής: 1. Το 100% της αξίας µετά την οριστική παραλαβή του Έργου. 2. α) Ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) του συµβατικού τιµήµατος, µετά την παραλαβή της Μελέτης Εφαρµογής. β) Ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) του συµβατικού τιµήµατος, µετά την επιτυχή ολοκλήρωση της διαµόρφωσης και κατασκευής των χώρων γ) Το υπόλοιπο σαράντα τοις εκατό (40%) του συµβατικού τιµήµατος, µετά την οριστική παραλαβή του Έργου. Σε περίπτωση που στην Προσφορά δεν δηλώνεται ο ένας από τους παραπάνω τρόπους πληρωµής, θεωρείται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος αποδέχεται τον τρόπο πληρωµής που θα επιλέξει από τους ανωτέρω η Αναθέτουσα Αρχή. Η πληρωµή της αξίας του υπό ανάθεση Έργου θα γίνεται µε την προσκόµιση των νοµίµων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή. Οι ανωτέρω τρόποι πληρωµής δύναται να τροποποιηθούν για τις ανάγκες του Έργου κατά τη διάρκεια υλοποίησης της Σύµβασης, µε βάση τα ορόσηµα του Έργου, υπό την προϋπόθεση ότι η εκάστοτε πληρωµή δεν θα υπερβαίνει το Αντικείµενο του Έργου που θα έχει παραληφθεί. Α Ποινικές Ρήτρες Εκπτώσεις Η παράδοση και η παραλαβή του Έργου θα γίνει σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα υλοποίησής του. Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης ενδιάµεσης Φάσης του Έργου ή του συνόλου αυτού από υπέρβαση τµηµατικής ή συνολικής προθεσµίας µε υπαιτιότητα του Αναδόχου επιβάλλονται κυρώσεις σύµφωνα µε τα παρακάτω: 1. Αν παρέλθουν οι συµφωνηµένες ηµεροµηνίες παράδοσης και τα παραδοτέα δεν παραδοθούν σύµφωνα µε τους συµβατικούς όρους, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ηµέρα καθυστέρησης: ποσοστό 0,2% επί της συµβατικής τιµής των παραδοτέων που καθυστερούν, εφόσον αυτά είναι διακριτά κοστολογηµένα στην οικονοµική προσφορά του Αναδόχου Η ίδια ρήτρα θα επιβάλλεται και στην περίπτωση κατά την οποία έχει παραδοθεί µέρος του εξοπλισµού/ λογισµικού αλλά είναι αδύνατον να χρησιµοποιηθεί από τον ήµο Παπάγου Χολαργού λόγω καθυστερηµένης µεταγενέστερης παράδοσης απαραίτητου για τη λειτουργία εξοπλισµού/ λογισµικού. 2. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής. 3. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωµα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πληµµελώς τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της Σύµβασης που θα υπογραφεί, χωρίς να καταβάλλει οποιαδήποτε αποζηµίωση. 4. Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα περιέχονται στη Σύµβαση, θα επιβάλλονται µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και θα παρακρατούνται από την εποµένη πληρωµή του Αναδόχου ή θα καταβάλλονται από τον ίδιο ή θα καταπίπτουν από την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης. Το εισπραχθέν προϊόν των ρητρών ενέχει νοµική αυτοτέλεια και δεν

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία: «Αξιολόγηση της Πράξης» - Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» Κτίριο «. Μαρίτσας», Νίκου Καζαντζάκη Πανεπιστηµιούπολη Πατρών Τ.Κ. 26 504, Ρίo Πληροφορίες: Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΗΛ. 2132046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11327/732197 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001898170 2014-02-28

14PROC001898170 2014-02-28 ΑΔΑ: ΒΙΕΚ469ΗΚΥ-ΒΝΟ Αρ. Πρωτ.: 277 Ημερομηνία: 26/02/2014 14PROC001898170 2014-02-28 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ Υποέργου 16 της Πράξης «ENISA Επιχορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012 /ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. ιακήρυξης: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 14/2012 «ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» Ταχ. /νση : Μάρνη 22 Αριθµ. Πρωτ: 102547

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001839966 2014-01-24

14PROC001839966 2014-01-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ Χανιά 24/1/2014 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤOYΡΓΙΑΣ Αρ. πρωτ. :10387 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ»

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ» ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με τίτλο: «Π ρ ο μ ή θ ε ι α Α ν α λ ω σ ί μ ω ν Α ν τ ι δ ρ α σ τ η ρ ί ω ν & Χ η μ ι κ ώ

Διαβάστε περισσότερα

2012, 17/26-07-2012 και 20/06-09-2012 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Κορίνθου, εφεξής Δ.Σ.),

2012, 17/26-07-2012 και 20/06-09-2012 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Κορίνθου, εφεξής Δ.Σ.), ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.Αθηνών 53 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Τ.Κ.20100 Πληροφορίες : Σ.Κουτσουδάκη-Ε.Καρυώτη ΤΗΛ.27413 61 818-835 FAX:2741020529

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα ΜΕΡΟΣ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 4

Περιεχόµενα ΜΕΡΟΣ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 4 Θεσσαλονίκη 22.05.2013 Αρ. πρωτ. 17779 Πληροφορίες : Αθηνά Ιωάννου, Προϊσταµένη Τµήµατος ιαχείρισης Έργων και ιοικητικής Υποστήριξης Ταχ. ιεύθυνση : Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών, Σταυρούπολη Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 Πρώτος τακτικός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FIREMED Innovative financial instruments to support energy sector SMEs in Med area (κωδικός έργου: 1C-MED12-29)

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FIREMED Innovative financial instruments to support energy sector SMEs in Med area (κωδικός έργου: 1C-MED12-29) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑ ΩΝ MED PROGRAMME ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FIREMED Innovative financial instruments to support energy sector SMEs in Med area (κωδικός έργου:

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.)

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 5913 / 2013 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προµήθεια «Αντιδραστήρια & Αναλώσιµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ρέθυμνο, χχ/χχ/2012 Αριθ.Πρωτ. χχχχ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.: 15825/07-12-2012 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.: 15825/07-12-2012 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΗΛΙΚΑ 28 Τ.Κ. 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΓΚΡΕΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ» ΚΩΔΙΚΟΣ MIS: 376323

ΠΡΑΞΗ: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΓΚΡΕΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ» ΚΩΔΙΚΟΣ MIS: 376323 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ Κουμπάρη 1, Αθηνα 10674 τηλ: +30 210 3671000 fax: +30 210 3622547 www.benaki.gr ΠΡΑΞΗ: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΓΚΡΕΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ» ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) Τομέας Οικονομικού - Διοικητικού Τμήμα Προμηθειών

Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) Τομέας Οικονομικού - Διοικητικού Τμήμα Προμηθειών Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) Τομέας Οικονομικού - Διοικητικού Τμήμα Προμηθειών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους τέρμα Τ.Κ. 66100 - ΔΡΑΜΑ URL: www.dramahospital.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ A OIKTOY ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ 6-6-2012 Α.Π. 6590

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ A OIKTOY ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ 6-6-2012 Α.Π. 6590 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ A OIKTOY ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ 6-6-2012 Α.Π. 6590 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΜΟΣΙΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002396129 2014-11-12

14PROC002396129 2014-11-12 14PROC002396129 2014-11-12 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Περιφερειακό Επιχειρησιακό Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41Ξ4690ΒΑ-8Η1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ΕΙ ΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΔΑ: Β41Ξ4690ΒΑ-8Η1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ΕΙ ΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ιεύθυνση Τ.Κ. Πόλη Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail Σισµάνογλου 45 69100 Κοµοτηνή Μαντάκη ήµητρα 25313 51551-51351

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φορέας ιαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου Πληροφορίες: Γεώργιος Χαρµπής Τηλ.: 26950-29870 Φαξ: 26950-23499 Email: info@nmp-zak.org ΑΝΑΡΤΗΣΗ - ΙΑΥΓΕΙΑ Ζάκυνθος, 17-09-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ - ΣΑΡΙΑΣ ΟΛΥΜΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙ ΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΤΗN ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΕΡΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΩΝ Τ.Ε.Ε/ ΕΠΑΛ/

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013

Περιφερειακό Επιχειρησιακό. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 Περιφερειακό Επιχειρησιακό Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Ταχ. Δ/νση: ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ρόδος, 27 /07/2015 Αριθµ. Πρωτ.: 2986 --------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Ημέρα Ώρα ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 27,

Ημερομηνία Ημέρα Ώρα ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 27, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 27 / ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ 7, 71202 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τηλέφωνο: 2810-288708, 2810-283219 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους

Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.) Έργο: Επιλογή Συµβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του έργου MEDITA στο πλαίσιο του διακρατικού προγράµµατος «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ Προϋπολογισµός: 28.000,00

Διαβάστε περισσότερα