ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 3 1&2 Ν.3297/2004)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 3 1&2 Ν.3297/2004)"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Εισηγήτρια: Θεοδώρα Παπαδηµητρίου Ειδική Επιστήµονας-Νοµικός Αθήνα, 09 εκεµβρίου 2010 Αρ. πρωτ.: 2853 ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 3 1&2 Ν.3297/2004) ΘΕΜΑ: «Καθυστερήσεις από ασφαλιστικές εταιρίες στην καταβολή σχηµατισθεισών αξιών εξαγοράς (ασφαλίσµατος) και τυχόν µερισµάτων ασφαλιστηρίων συµβολαίων ζωής στους δικαιούχους κατά τη συµβατικά καθορισµένη ηµεροµηνία λήξης των ασφαλιστικών συµβάσεων (κατ αντιδιαστολή µε τις περιπτώσεις αιτήσεων πρόωρης εξαγοράς)». Η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» ως εξωδικαστικό όργανο συναινετικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών, στα πλαίσια των θεσµοθετηµένων αρµοδιοτήτων της (άρθρο 3 1&2 Ν. 3297/2004 ΦΕΚ 259Α / ) µπορεί να προβαίνει σε συστάσεις και υποδείξεις προς τους προµηθευτές, ιδίως όταν από την επιχειρηµατική συµπεριφορά τους θίγεται µεγάλος αριθµός καταναλωτών. ΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗ ΟΤΙ: 1) Ο Συνήγορος του Καταναλωτή έχει δεχτεί και εξακολουθεί να είναι αποδέκτης σηµαντικού αριθµού προφορικών καταγγελιών στο τηλεφωνικό κέντρο της Αρχής περί παρατηρούµενων καθυστερήσεων εκ µέρους διαφόρων ασφαλιστικών εταιριών στην καταβολή σχηµατισθεισών αξιών εξαγοράς (ασφαλίσµατος) και τυχόν µερισµάτων ασφαλιστηρίων συµβολαίων ζωής στους δικαιούχους κατά τη συµβατικά καθορισµένη ηµεροµηνία λήξης των ασφαλιστικών συµβάσεων (κατ αντιδιαστολή µε τις περιπτώσεις αιτήσεων πρόωρης εξαγοράς). 2) Στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων της η Αρχή µε επιστολές της απευθυνόµενες σε ασφαλιστικές εταιρίες ζωής που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ζήτησε να ενηµερωθεί εγγράφως για: α) την ακολουθούµενη από την κάθε εταιρία πρακτική σε σχέση µε τον ακριβή χρόνο καταβολής του ασφαλίσµατος, που αντιστοιχεί στο προϊόν εξαγοράς, που έχει σχηµατισθεί κατά την συµβατικά καθορισµένη ηµεροµηνία λήξης ασφαλιστηρίων συµβολαίων ζωής (µη συµπεριλαµβανόµενης της περίπτωσης της πρόωρης εξαγοράς), β) τους λόγους των ενδεχόµενων καθυστερήσεων, εφόσον συντρέχουν, γ) εάν, σε περίπτωση υπαίτιας µη εκπλήρωσης

2 2 της παροχής εκ µέρους της εταιρίας κατά τη συµφωνηθείσα ηµεροµηνία λήξης της ασφαλιστικής σύµβασης (καθυστέρηση καταβολής οφειλοµένου ασφαλίσµατος), προτείνεται στον δικαιούχο η καταβολή αναλογούντων τόκων υπερηµερίας για το αντίστοιχο διανυθέν χρονικό διάστηµα, δ) την τυχόν ακολουθούµενη από την εταιρία πρακτική ενηµέρωσης των δικαιούχων σε σχέση µε τις προϋποθέσεις εκπλήρωσης της εν θέµατι παροχής. 3) Από τις έγγραφες τοποθετήσεις των εταιριών, που ανταποκρίθηκαν στο ως άνω αίτηµα παροχής διευκρινίσεων (δεδοµένου ότι ορισµένες δεν έχουν έως σήµερα απαντήσει) προκύπτουν αποκλίσεις µεταξύ των εταιριών ως προς την εφαρµοζόµενη από την καθεµία πρακτική ενηµέρωσης των δικαιούχων για την έγκαιρη (πριν την επέλευση της συµβατικής λήξης) συγκέντρωση και υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών και νοµιµοποιητικών στοιχείων, προκειµένου να αποδοθεί προσηκόντως το οφειλόµενο ασφάλισµα και να µην επιµηκύνεται παρελκυστικά ο χρόνος καταβολής του, διαφοροποιήσεις ως προς τα έγγραφα και δικαιολογητικά που απαιτεί κάθε εταιρία (πέραν βεβαίως των όσων ρητά προβλέπονται από την υπ αριθµ. 154/5 Α / απόφαση του.σ. της ΕΠ.Ε.Ι.Α. και τις διατάξεις του Ν. 3691/2008 περί «πρόληψης και παρεµπόδισης διενέργειας συναλλαγών που συνδέονται µε νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες» για την πιστοποίηση της ταυτότητας του δικαιούχου), παρερµηνείες ως προς την ορθή εφαρµογή των κείµενων διατάξεων και των συµβατικών συµφωνιών σχετικά µε τον ακριβή χρόνο εκπλήρωσης της παροχής και περιπτώσεις πιθανολογούµενης άσκησης αθέµιτων και συγκεκριµένα επιθετικών εµπορικών πρακτικών, που ενδεχοµένως εµπίπτουν στις διατάξεις των άρθρων 9ζ και 9 η του Ν.2251/1994, όπως ισχύει (όταν π.χ. ορισµένες εταιρίες, ενώ πρόκειται για την ασφαλιστική περίπτωση καταβολής ασφαλίσµατος λόγω συµβατικής λήξεως ισχύος της ασφαλιστικής σύµβασης, άρα πρόκειται για πλήρωση συµβατικής υποχρέωσης, απαιτούν, µεταξύ άλλων, ως δικαιολογητικό την προηγούµενη υποβολή ενυπόγραφης αίτησης του ασφαλισµένου για την καταβολή του οφειλόµενου ασφαλίσµατος ή την υποβολή πρωτότυπης ενυπόγραφης αίτησης εξαγοράς). 4) Λόγω της φύσεως του επίµαχου ζητήµατος, που άπτεται της ιδιαίτερης σχέσης εµπιστοσύνης και καλής πίστης, που θα πρέπει να χαρακτηρίζει την παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικής φύσεως (κατά µείζονα λόγο όταν τα ασφαλιστήρια συµβόλαια ζωής που λήγει η διάρκειά τους έχουν και επενδυτικό χαρακτήρα), δεν θίγεται µόνο µεγάλος αριθµός ασφαλισµένων-καταναλωτών λόγω της διατάραξης της βεβαιότητας και της ασφάλειας των συναλλαγών, αλλά επιπροσθέτως από τις προβληµατικές επιχειρηµατικές συµπεριφορές ορισµένων εκπροσώπων του κλάδου των ασφαλιστικών εταιριών, κλονίζεται η ίδια η αξιοπιστία και εύρυθµη λειτουργία ολόκληρης της ασφαλιστικής αγοράς και δηµιουργούνται συνθήκες επαχθείς για εκείνες από τις εταιρίες που λειτουργούν εντός των πλαισίων της νοµιµότητας, της διαφάνειας των συναλλαγών, της συνέπειας ως προς συµβατικές και εκ του νόµου ανειληµµένες υποχρεώσεις τους και των συναλλακτικών ηθών του συγκεκριµένου κλάδου υπηρεσιών. ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ: 1) Σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 7 7 του Ν. 2496/1997, όπως αυτός τροποποιήθηκε από το Ν. 3377/2005: «7. Αν επέλθει η ασφαλιστική περίπτωση, ο ασφαλιστής υποχρεούται να καταβάλει το ασφάλισµα χωρίς υπαίτια καθυστέρηση. Αν για τη διάγνωση της έκτασης του ασφαλίσµατος απαιτείται µεγάλο χρονικό διάστηµα, ο ασφαλιστής υποχρεούται, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, σε καταβολή του ποσού για το οποίο δεν υπάρχει αµφισβήτηση.

3 3 Ως ασφαλιστική περίπτωση θεωρείται και η εξαγορά των ασφαλιστηρίων συµβολαίων ζωής, που έχουν και επενδυτικό χαρακτήρα και τα οποία σχηµατίζουν αξίες εξαγοράς, κατά την έννοια των διατάξεων του παρόντος νόµου. Στην περίπτωση αυτή, ο ασφαλιστής οφείλει να καταβάλει το ποσό των αξιών εξαγοράς και το τυχόν προϊόν Υπεραπόδοσης του Μαθηµατικού Αποθέµατος, που προβλέπεται στις διατάξεις του ν.δ. 400/1970 (ΦΕΚ 10 Α), εντός τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης από τον δικαιούχο. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία του προηγούµενου εδαφίου, ο Υπουργός Ανάπτυξης επιβάλλει πρόστιµο στον ασφαλιστή από τρεις χιλιάδες (3.000) µέχρι εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ. Το πρόστιµο που προβλέπεται στο προηγούµενο εδάφιο αποτελεί δηµόσιο έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό αριθµό εσόδου (Κ.Α.Ε.) 3739.» Κάποιες ασφαλιστικές εταιρίες ενδεχοµένως από παραδροµή υπάγουν τις υπό εξέταση περιπτώσεις στα εδάφια (γ) και (δ) της 7 του άρθρου 7 του ως άνω Νόµου αξιώνοντας υποβολή γραπτής αίτησης από το δικαιούχο και επιφυλάσσοντας στον εαυτό τους τη δυνατότητα/υποχρέωση ανταπόκρισης µε καταβολή της παροχής εντός τριάντα (30) ηµερών. Ωστόσο, τόσο από το γράµµα όσο και από το πνεύµα των ως άνω διατάξεων, καθίσταται απολύτως σαφές ότι η περίπτωση υποχρέωσης καταβολής ασφαλίσµατος λόγω συµβατικής λήξεως του ασφαλιστηρίου εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής αποκλειστικά των εδαφίων (α) και (β), ενώ τα εδάφια (γ)και (δ) διέπουν µόνο τις ειδικότερα ρυθµιζόµενες περιπτώσεις, όπου επιπλέον και κατά παρέκκλιση ζητείται η πρόωρη (πριν τη συµφωνηθείσα συµβατική λήξη) εξαγορά. Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, στις αντίστοιχες µε τις υπό εξέταση περιπτώσεις, εφόσον έχει συµφωνηθεί µε την ασφαλιστική σύµβαση συγκεκριµένη ηµεροµηνία λήξεως αυτής (ή εφόσον έχει συµφωνηθεί κάτι ειδικότερο ως προς το χρόνο καταβολής του ασφαλίσµατος π.χ. καταβολή εντός x ηµερών από την ηµεροµηνία λήξης της ασφάλισης), υπάρχει απόλυτη βεβαιότητα στο πρόσωπο του οφειλέτη (εν προκειµένω της ασφαλιστικής εταιρίας) ως προς το χρόνο εκπληρώσεως της οφειλόµενης παροχής (έχει δηλαδή ταχθεί «δήλη ηµέρα»), καθιστώντας οποιαδήποτε άλλη όχληση (π.χ. προηγούµενη υποβολή ενυπόγραφης αίτησης του ασφαλισµένου για την καταβολή του οφειλόµενου ασφαλίσµατος ή υποβολή πρωτότυπης ενυπόγραφης αίτησης εξαγοράς) περιττή και προσχηµατική. Εφόσον δεν συντρέχει η περίπτωση της ανυπαίτιας στο πρόσωπο του οφειλέτη (ασφαλιστικής εταιρίας), καθυστέρησης (342 ΑΚ), λόγω π.χ. άρνησης του δανειστή (δικαιούχου ασφαλίσµατος) να συµπράξει προς εκτέλεση της παροχής ή ανυπαίτιας πλάνης για το πρόσωπο του δικαιούχου κ.λπ., µε µόνη την παρέλευση της δήλης ηµέρας, από το συνδυασµό των άρθρων και 345 εδ.(α) ΑΚ, η απαίτηση καθίσταται τοκοφόρος χωρίς υποχρέωση απόδειξης ζηµίας, οι δε ασφαλιστικές εταιρίες έχουν εκ του νόµου και εκ της συµβάσεως υποχρέωση για άµεση απόδοση των οφειλοµένων ποσών, συµπεριλαµβανοµένων των αναλογούντων τόκων υπερηµερίας για το χρονικό διάστηµα που υπερβαίνει το εύλογο διάστηµα των τριών ηµερολογιακών ηµερών από την ηµεροµηνία της συµβατικής λήξης του ασφαλιστηρίου (για την περίπτωση που η συµβατική ηµεροµηνία λήξης συµπίπτει µε ηµέρα Σάββατο, Κυριακή ή άλλη αργία ή σε περίπτωση ασφαλιστηρίου συµβολαίου ζωής που συνδέεται µε επενδύσεις, όπου ο υπολογισµός της αξίας του λογαριασµού µονάδων επένδυσης γίνεται µε βάση την τιµή του µεριδίου κατά την ηµεροµηνία λήξης, άρα την πρώτη εργάσιµη ηµέρα µετά την ηµεροµηνία λήξης του ασφαλιστηρίου). 2) Προκειµένου να θεωρηθεί ότι δεν συντρέχει υπερηµερία στο πρόσωπο της εκάστοτε εταιρίας θα πρέπει να µην υφίσταται υπαιτιότητα αυτής ως προς την οποιαδήποτε καθυστέρηση που συνδέεται µε την προσήκουσα και έγκαιρη ενηµέρωση σχετικά µε την υποβολή δικαιολογητικών και νοµιµοποιητικών στοιχείων

4 4 εκ µέρους του δικαιούχου του ασφαλίσµατος, στο βαθµό που εκ της συµβάσεως και του νόµου (υπ αριθµ. 154/5 Α / απόφαση του.σ. της ΕΠ.Ε.Ι.Α. και τις διατάξεις του Ν. 3691/2008 περί «πρόληψης και παρεµπόδισης διενέργειας συναλλαγών που συνδέονται µε νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες») και για τις ανάγκες ασφάλειας των συναλλαγών αποτελούν προϋπόθεση, ώστε να καταστεί δυνατή η εκπλήρωση της παροχής εκ µέρους της εταιρίας. Στα πλαίσια αυτά, οι αρχές της καλής συναλλακτικής πίστης (200 και 288 ΑΚ) επιτάσσουν η πλήρης ενηµέρωση του δικαιούχου ασφαλίσµατος από ασφαλιστήρια συµβόλαια, των οποίων επίκειται η συµβατική λήξη, εκ µέρους της εταιρίας ως προς τα ακριβή δικαιολογητικά και νοµιµοποιητικά στοιχεία που πρέπει να προσκοµίσει, προκειµένου να µπορούν να εισπραχθούν έγκαιρα (µε την επέλευση της συµβατικής λήξης) τα οφειλόµενα ποσά (είτε µε πίστωση τραπεζικού λογαριασµού είτε µε έκδοση δίγραµµης επιταγής) να γίνεται σε εύλογο χρονικό διάστηµα τουλάχιστον ενός (1) µηνός πριν από τη συµβατική λήξη της ασφάλισης. Ο χρόνος αυτός, υπό κανονικές συνθήκες και εφόσον δεν συντρέχει κάποια εξαιρετική περίσταση (ενδεικτικά: ζήτηµα προσκόµισης αναγκαίων εκ του νόµου λόγω συνδροµής ανάγκης αυξηµένης δέουσας επιµέλειας ή λόγω ειδικών περιστάσεων επιπρόσθετων δικαιολογητικών), επαρκεί ώστε ο δικαιούχος να έχει τη δυνατότητα, εάν δεν αδρανήσει, να έχει ανταποκριθεί πλήρως έως την ηµεροµηνία της συµβατικής λήξης. 3) Εταιρίες που δηµιουργούν προσκόµµατα εξαρτώντας την εκπλήρωση των συµβατικών τους υποχρεώσεων από την υποβολή εγγράφων µη ευλόγως συναφών για την απόδειξη της αξίωσης του δικαιούχου ή παραλείπουν συστηµατικά να χορηγήσουν κατά τα ανωτέρω εγκαίρως τις ουσιώδεις πληροφορίες που είναι απαραίτητες στον καταναλωτή για να ασκήσει συννόµως και τον κατά τον συµφωνηθέντα χρόνο το συµβατικό του δικαίωµα ή τις παρέχουν κατά τρόπο ασαφή, ακατάληπτο ή διφορούµενο, ώστε να προκαλείται τεχνηέντως ανυπαίτια εκ µέρους του καταναλωτή καθυστέρηση στην προσκόµιση απαραίτητων δικαιολογητικών ενεργούν παρελκυστικά και εκτός των πλαισίων της οφειλόµενης από τις περιστάσεις επαγγελµατικής ευσυνειδησίας κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 9 α επ. περί αθέµιτων εµπορικών πρακτικών του Ν.2251/1994, όπως ισχύει. 4) Εξάλλου, σύµφωνα µε τις 1 εδ.α και 4 του άρθρου 8 του Ν. 2251/1994, όπως ισχύει, προβλέπεται: «1. Ο παρέχων υπηρεσίες ευθύνεται για κάθε περιουσιακή ζηµία ή ηθική βλάβη, που προκάλεσε παράνοµα και υπαίτια, µε πράξη ή παράλειψή του, κατά την παροχή αυτών στον καταναλωτή.( ) 4. Ο παρέχων υπηρεσίες φέρει το βάρος της απόδειξης για την έλλειψη παρανοµίας και υπαιτιότητάς του. Για την έλλειψη υπαιτιότητας λαµβάνονται υπόψη η ευλόγως προσδοκώµενη ασφάλεια και το σύνολο των ειδικών συνθηκών και ιδιαίτερα: α) η φύση και το αντικείµενο της υπηρεσίας, ιδίως σε σχέση µε το βαθµό επικινδυνότητας της, β) η παρουσίαση και ο τρόπος παροχής της, γ) ο χρόνος παροχής της, δ) η αξία της παρεχόµενης υπηρεσίας, ε) η ελευθερία δράσης που καταλείπεται στον ζηµιωθέντα στο πλαίσιο της υπηρεσίας, στ) αν ο ζηµιωθείς ανήκει σε κατηγορία µειονεκτούντων ή ευπρόσβλητων προσώπων και ζ) αν η παρεχόµενη υπηρεσία αποτελεί εθελοντική προσφορά του παρέχοντος αυτήν». Η τυχόν παράνοµη συµπεριφορά του παρέχοντος δεν συναρτάται µε το πραγµατικό περιεχόµενο της υποχρέωσής του προς αποφυγή των κινδύνων, αλλά µε την έλλειψη ασφάλειας των υπηρεσιών που θεµιτά δικαιούται να αναµένει ο καταναλωτής, καθώς και µε την οικοδόµηση της εµπιστοσύνης του στη συγκεκριµένη αγορά υπηρεσιών, ήτοι µε την παραβίαση της υποχρέωσης πρόνοιας και ασφάλειας που όφειλε, κατά το νόµο ή τη σύµβαση ή την καλή πίστη, κατά τις κρατούσες κοινωνικές αντιλήψεις και µπορούσε να λάβει µέσα στην σφαίρα επιρροής του κάτω

5 5 από οµαλές προβλέψιµες συνθήκες, σε τρόπο ώστε οι παρεχόµενες από αυτόν υπηρεσίες, χρησιµοποιούµενες από τον καταναλωτή, να µην θέτουν σε κίνδυνο τα συµφέροντα του τελευταίου και ιδίως την ακεραιότητα της πίστης και της ασφαλούς παροχής υπηρεσιών, που τελικά είναι το προστατεύσιµο δικαίωµα 1. Ως ευλόγως προσδοκώµενη ασφάλεια θα πρέπει να εννοηθεί εκείνη, την οποία αναµένει θεµιτώς ο µέσος καταναλωτής από εκπρόσωπο του συγκεκριµένου κλάδου υπηρεσιών, ο οποίος τηρεί τις συναλλακτικές υποχρεώσεις που ισχύουν για την επιστήµη και την τέχνη του 2. Υποχρεώσεις, η µη τήρηση των οποίων θα µπορούσε να συνιστά αποτυχία παροχής της εύλογα προσδοκώµενης ασφάλειας και εποµένως, παράνοµη και υπαίτια παροχή υπηρεσιών (εδώ εντάσσεται και η παράλειψη κατά την παροχή υπηρεσιών, που καθιστά την παροχή της υπηρεσίας ελαττωµατική), είναι όχι µόνο εκείνες που επιβάλλονται από την ασφαλιστική νοµοθεσία, αλλά και εκείνες που υπαγορεύονται κυρίως από τη γενική διάταξη του άρθρου 288 ΑΚ (που επιτάσσει την τήρηση των επιταγών της καλής πίστης µε την έννοια της ευθύτητας και της εντιµότητας, που απαιτούνται στις συναλλαγές κατά τη λειτουργία της ενοχικής σχέσης) και απορρέουν από τις γενικότερες συναλλακτικές υποχρεώσεις πρόνοιας και ασφάλειας των συµφερόντων τρίτων, κυρίως εκείνων που τελούν σε «γνωσιολογικό και οργανωτικό έλλειµµα σε σχέση µε το εξειδικευµένο επάγγελµα του παρέχοντος» 3. Η συµπεριφορά εταιρίας, που καθυστερεί να καταβάλει στους δικαιούχους την προβλεπόµενη, κατά το ασφαλιστήριο συµβόλαιο παροχή, αν και είναι σε θέση να γνωρίζει ότι ο χρόνος που διατέθηκε στους ενδιαφερόµενους, πριν τη συµβατική λήξη του ασφαλιστηρίου, προκειµένου να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και νοµιµοποιητικά στοιχεία δεν ήταν αρκετός κατά τη συνηθισµένη και κανονική πορεία των πραγµάτων, έχει σαν αποτέλεσµα τη διάψευση της δικαιολογηµένης εµπιστοσύνης των ασφαλισµένων για καλή εκτέλεση της διαχείρισης και τη διασάλευση της δικαιολογηµένα προσδοκώµενης ασφάλειας των συναλλαγών. Το αυτό ισχύει και για αιτιάσεις εκ µέρους των εταιριών που συσχετίζουν τις όποιες καθυστερήσεις καταβολής ασφαλίσµατος τη δήλη ηµέρα της συµβατικής λήξης µε αστοχίες των µηχανογραφικών τους συστηµάτων και υποδοµών, γεγονός που εφόσον εµπίπτει αµιγώς στο πεδίο ελέγχου, επιρροής και ευθύνης της ίδιας της εταιρίας δεν µπορεί να καταστήσει συγγνωστή την οποιαδήποτε καθυστέρηση. Τυχόν δε βλάβη των συµφερόντων του ασφαλισµένου από τις παραλείψεις αυτές θα ήταν αποτέλεσµα, εποµένως, υπαίτιας και παράνοµης πληµµελούς παροχής ασφαλιστικών υπηρεσιών, η οποία, εφόσον ο ασφαλισµένος αποδείξει την ύπαρξη ζηµίας και τον αιτιώδη σύνδεσµο της ζηµίας µε την εν γένει παροχή των ασφαλιστικών υπηρεσιών, θα γεννά υποχρέωση αποζηµίωσης, σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Ν. 2251/1994, όπως ισχύει. 5) Εννοείται ότι δεν συντρέχει ζήτηµα υπερηµερίας της εταιρίας σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής ασφαλίσµατος κατά το χρόνο συµβατικής λήξης της σύµβασης, όταν παρά την έγκαιρη και προσήκουσα ενηµέρωση του δικαιούχου εκ 1 Βλ. ΠολΠρΘεσ 4481/2009, Αρµ 2009, Τόµος 63, σελ. 891, ΑΠ 1227/2007, ΝοΒ 2007/ Βλ. σχετ. ηµήτρη Κ. Αυγητίδη «Παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικής επιχείρησης και προστασία του καταναλωτή» ΧρΙ 2006, Βλ. σχετ. έλλιο «Το τεκµήριο υπαιτιότητας του παρέχοντος υπηρεσίες» ΑΡΜ 2004,189. ηµήτρη Κ. Αυγητίδη «Παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικής επιχείρησης και προστασία του καταναλωτή» ΧρΙ 2006, 97. ΠΠρΑθ (Εκ. ικ.) 3356/1997 ΝοΒ 1998, 838, µε σηµείωση Φίλιππου ωρή. Γ.. Τριανταφυλλάκη «Η ευθύνη των ΕΠΕΥ έναντι των επενδυτών για παράλειψη πληροφόρησης ή παροχή εσφαλµένων συµβουλών» ΧρΙ 2001, 17.

6 6 µέρους της εταιρίας, ο τελευταίος αµελεί ή καθυστερεί στην προσκόµισή των απαραίτητων εκ του νόµου και της συµβάσεως δικαιολογητικών. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΣΥΣΤΑΣΗ Κατόπιν των ανωτέρω, ο Συνήγορος του Καταναλωτή στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων του µε γνώµονα την εξασφάλιση της σταθερότητας, της βεβαιότητας και της ασφάλειας στις διενεργούµενες συναλλαγές µεταξύ των ασφαλιστικών εταιριών ζωής µε τους καταναλωτές-ασφαλισµένους τους, της εύρυθµης και αξιόπιστης λειτουργίας της ασφαλιστικής αγοράς, της τήρησης των αρχών της καλής συναλλακτικής πίστης στο συγκεκριµένο επιχειρηµατικό κλάδο, ιδιαίτερα υπό το κράτος ιδιαζόντως δυσµενών οικονοµικών συγκυριών, της ενηµέρωσης και προστασίας των ασφαλισµένων-καταναλωτών από πιθανολογούµενες παραβατικές ή/και αθέµιτες επιχειρηµατικές συµπεριφορές: 1) Απευθύνει σύσταση προς όλες τις εν Ελλάδι δραστηριοποιούµενες ασφαλιστικές εταιρίες ζωής αναφορικά µε τα εκάστοτε ασφαλιστήρια συµβόλαια ζωής, των οποίων επίκειται η συµβατικά καθορισµένη λήξη τους, και που σχηµατίζουν αποδοτέες στους δικαιούχους αξίες εξαγοράς στη λήξη τους (ασφάλισµα) και τυχόν µερίσµατα, όπως: α) διασφαλίζουν τη σαφή, ευκρινή, κατανοητή και έγκαιρη [σε χρόνο ευλόγως προγενέστερο της δήλης ηµέρας συµβατικής λήξης και πάντως όχι µικρότερο από ένα (1) µήνα] ενηµέρωση των δικαιούχων ασφαλίσµατος ως προς τα απαραίτητα κατά το νόµο και τη σύµβαση δικαιολογητικά και νοµιµοποιητικά στοιχεία, που πρέπει να προσκοµίζουν, προκειµένου να καταστεί επαρκώς δυνατή η έγκαιρη καταβολή του ασφαλίσµατος, σύµφωνα και µε τα ανωτέρω αναλυτικά διαλαµβανόµενα, β) προβαίνουν αµελλητί στην άµεση καταβολή του οφειλόµενου ασφαλίσµατος την συµβατικά καθορισµένη ηµεροµηνία εκπλήρωσης της παροχής (δήλη ηµέρα), κατά την ενδεδειγµένη εφαρµογή των άρθρων ΑΚ και 7 7 εδ.(α) και (β) του Ν. 2496/1997, όπως ισχύει, σύµφωνα και µε τα ανωτέρω αναλυτικά διαλαµβανόµενα, γ) σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής του οφειλόµενου ασφαλίσµατος κατά τη συµφωνηθείσα ηµεροµηνία λήξης της ασφαλιστικής σύµβασης από υπαιτιότητά τους, όπως καταβάλουν τα οφειλόµενα ποσά ασφαλίσµατος συµπεριλαµβανοµένων των αναλογούντων τόκων υπερηµερίας, σύµφωνα και µε τα ανωτέρω αναλυτικά διαλαµβανόµενα 2) Καλεί: α) τους ασφαλισµένους-καταναλωτές, σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής του οφειλόµενου ασφαλίσµατος κατά τη συµφωνηθείσα ηµεροµηνία λήξης της ασφαλιστικής σύµβασης από υπαιτιότητα των εταιριών, όπως αναζητούν και τους αναλογούντες τόκους υπερηµερίας (345ΑΚ), καθώς και την αποκατάσταση οποιασδήποτε άλλης περιουσιακής ζηµίας ή ηθικής βλάβης (άρθρο 8 του Ν.2251/1994, όπως ισχύει), β) την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, όπως παρέµβει στα µέλη της σχετικά µε την τήρηση των ανωτέρω, γ) την Τράπεζα της Ελλάδος ( ιεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (.Ε.Ι.Α.) για τις τυχόν κατά την κρίση της ενδεδειγµένες ενέργειες µέσα στα πλαίσια των κατά νόµο αρµοδιοτήτων της, προς την κατεύθυνση της τήρησης της νοµιµότητας, της διασφάλισης των συµφερόντων των ασφαλισµένων και δικαιούχων ασφαλίσµατος, της εµπέδωσης κλίµατος εµπιστοσύνης των καταναλωτών, της αποτροπής δηµιουργίας συνθηκών επαχθών για εκείνες από τις εποπτευόµενες εταιρίες που

7 7 λειτουργούν εντός των πλαισίων της νοµιµότητας και της συναλλακτικά καλής πίστης και της άρσης της σύγχυσης και των διαφορετικών πρακτικών που εφαρµόζονται από τις εποπτευόµενες ασφαλιστικές εταιρίες (πλην των περιπτώσεων ανάγκης εφαρµογής µέτρων αυξηµένης δέουσας επιµέλειας) ως προς τις εφαρµοζόµενες διαδικασίες συνήθους δέουσας επιµέλειας κατά την παροχή συγκεκριµένων υπηρεσιών ασφαλιστικής φύσεως [καταβολή σχηµατισθείσας αξίας εξαγοράς (ασφαλίσµατος) ασφαλιστηρίων συµβολαίων ζωής κατά την ηµεροµηνία της συµβατικής λήξης αυτών], δ) τη Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης για τις τυχόν κατά την κρίση της ενδεδειγµένες ενέργειες µέσα στα πλαίσια των κατά νόµο αρµοδιοτήτων της και για την ενηµέρωση των καταναλωτώνασφαλισµένων. Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Ευάγγελος Ζερβέας ΚΟΙΝ: 1.Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας Γραφείο κ. Υπουργού Μεσογείων Αθήνα 2. Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή Πλατεία Κάνιγγος Αθήνα 3. Τράπεζα της Ελλάδος ιεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (.Ε.Ι.Α.) Ελευθερίου Βενιζέλου Αθήνα 4. Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος Υπόψη κ. Προέδρου Ξενοφώντος Αθήνα

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004)

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή: ρ. Βασιλική Μπώλου Εισηγήτριες: Ελένη Αθανασίου, Ειδική Επιστήµονας-Νοµικός Θεοδώρα Παπαδηµητρίου, Ειδική Επιστήµονας-Νοµικός Θεοδώρα Ρούµπου, Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΟΡΙΣΜΑ (Άρθρο 4 5 Ν. 3297/2004) Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΟΡΙΣΜΑ (Άρθρο 4 5 Ν. 3297/2004) Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή: Αθήνα 26 Ιουλίου 2013 Δρ. Βασιλική Μπώλου Αριθ. Πρωτ. :17961 Εισηγήτρια: Θεοδώρα Παπαδημητρίου Ειδική Επιστήμονας-Νομικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδική Επιστήµονας Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 Ηλεκτρον. /νση: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Εδραίωση της διαφάνειας στη λειτουργία της ασφαλιστικής αγοράς

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Εδραίωση της διαφάνειας στη λειτουργία της ασφαλιστικής αγοράς ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ για την εδραίωση της διαφάνειας στη λειτουργία της ασφαλιστικής αγοράς, την ενδυνάµωση της προστασίας των καταναλωτών και την προστασία των οφειλετών από αθέµιτες εισπρακτικές µεθοδεύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2496. Ασφαλιστική σύµβαση, τροποποιήσεις της νοµοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 87/τ.Α /16.5.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2496. Ασφαλιστική σύµβαση, τροποποιήσεις της νοµοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 87/τ.Α /16.5. ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2496 Ασφαλιστική σύµβαση, τροποποιήσεις της νοµοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 87/τ.Α /16.5.1997) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του Ν. 2496/1997 (ΦΕΚ 87 Α /16-5-1997), του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α /28-9-1999), της Κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Οι όροι της παρούσας Σύµβασης-Πλαίσιο διέπουν την παροχή από την Τράπεζα υπηρεσιών πληρωµών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εναρµόνιση µε τις διατάξεις του Ν. 3862/2010 περί «προσαρµογής της ελληνικής νοµοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 13ης Νοεμβρίου 2007

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 13ης Νοεμβρίου 2007 5.12.2007 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 319/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρμόδια: Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγητές: Διονύσιος Ραυτόπουλος, Ειδικός Επιστήμονας -Οικονομολόγος Θεοδώρα Ρούμπου, Ειδική Επιστήμονας -Νομικός Αθήνα, 10

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: Η Ασφάλιση ζωής - ειδικότερα ζητήματα και μορφές της

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: Η Ασφάλιση ζωής - ειδικότερα ζητήματα και μορφές της ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σταθερά +300 κινητά. Tέλος αποσύνδεσης για τους πρώτους µήνες σύνδεσης, βάσει τιµοκαταλόγου www.hol.gr **διατίθενται µόνο στην υπηρεσία double play

Σταθερά +300 κινητά. Tέλος αποσύνδεσης για τους πρώτους µήνες σύνδεσης, βάσει τιµοκαταλόγου www.hol.gr **διατίθενται µόνο στην υπηρεσία double play ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ Κωδικός Συνεργάτη ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Όνοµα Πατρώνυµο Επάγγελµα / Δραστηριότητα Αρ. Τηλ. επικοινωνίας 2 Κινητό* 6 9 Επώνυµο ΑΔΤ ΑΦΜ* Διαβατήριο E-mail επικοινωνίας ΔΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

hellas online / / X ΠΡΟΣ: hellas online, A.E. Αδριανείου 2 & Παπαδά, 115 25 Αθήνα Fax: 2130005769 Υπόψη: Τµήµατος Εξυπηρέτησης Πελατών VISA 1 από 5

hellas online / / X ΠΡΟΣ: hellas online, A.E. Αδριανείου 2 & Παπαδά, 115 25 Αθήνα Fax: 2130005769 Υπόψη: Τµήµατος Εξυπηρέτησης Πελατών VISA 1 από 5 ΠΡΟΣ: hellas online, A.E. Αδριανείου 2 & Παπαδά, 115 25 Αθήνα Fax: 2130005769 Υπόψη: Τµήµατος Εξυπηρέτησης Πελατών hellas online 6 9 2 X 2 6 9 VISA X 1 από 5 / / X ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ HELLAS ONLINE Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΤΥΠΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΤΥΠΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΧΕ ΙΟ/22.03.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΤΥΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΤΥΠΗ 2 από 24 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΟΡΙΣΜΟΙ (µε αλφαβητική κατάταξη) 4 ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑ I...1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ...1 Άρθρο 1...1 Πεδίο Εφαρµογής...1 Άρθρο 2...1 Ορισµοί...1 Άρθρο 3...2 Κατηγορίες πελατών...2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ ΕΥΡΩΠΑΊΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ ΕΥΡΩΠΑΊΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ ΕΥΡΩΠΑΊΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ 1. ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ Ερωτήσεις 1. Ποιοι οργανισμοί ή φορείς στην περιοχή μου μπορούν να με βοηθήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ Οι παρόντες όροι διέπουν τις υπηρεσίες πληρωμών που παρέχει η Τράπεζα Πειραιώς προς τους πελάτες της και εφαρμόζονται: (α) στις υπηρεσίες πληρωμών που παρέχονται

Διαβάστε περισσότερα

www.spedeth.gr 10/2013 ΑΠ (ΟΛΟΜ) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

www.spedeth.gr 10/2013 ΑΠ (ΟΛΟΜ) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Σημαντική απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου (αριθ. απόφασης 10/2013): Στην έννοια της "εμπορικής συναλλαγής", των άρθρων 2 της Οδηγίας 2000/35/ΕΚ και 3 του Π.Δ. 166/2003 (που ενσωμάτωσε την Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση (άρθρο 3 παρ.5 του ν.3094/2003) Σεπτέµβριος 2011 Σχέσεις ΕΥ ΑΠ Α.Ε.- Καταναλωτών Η Εµπειρία του Συνηγόρου του Πολίτη

Ειδική Έκθεση (άρθρο 3 παρ.5 του ν.3094/2003) Σεπτέµβριος 2011 Σχέσεις ΕΥ ΑΠ Α.Ε.- Καταναλωτών Η Εµπειρία του Συνηγόρου του Πολίτη Ειδική Έκθεση (άρθρο 3 παρ.5 του ν.3094/2003) Σεπτέµβριος 2011 Σχέσεις ΕΥ ΑΠ Α.Ε.- Καταναλωτών Η Εµπειρία του Συνηγόρου του Πολίτη Συνήγορος του Πολίτη Ανεξάρτητη Αρχή Περιεχόµενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ...σελ. 3 Α.

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3758/09 (ΦΕΚ 68 Α/5-5-2009) : Εταιρείες Ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις και άλλες διατάξεις.

Ν. 3758/09 (ΦΕΚ 68 Α/5-5-2009) : Εταιρείες Ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις και άλλες διατάξεις. ΑΡΙΘ.: 3758/09 ΦΕΚ: 68Α Ν. 3758/09 (ΦΕΚ 68 Α/5-5-2009) : Εταιρείες Ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ..

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΘΕΜΑ: Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων και σχετικές αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

2. Ως προς το περιεχόμενο των διατάξεων του παρόντος σχεδίου νόμου, η νέα κοινοτική νομοθεσία επιδιώκει κυρίως τους ακόλουθους σκοπούς:

2. Ως προς το περιεχόμενο των διατάξεων του παρόντος σχεδίου νόμου, η νέα κοινοτική νομοθεσία επιδιώκει κυρίως τους ακόλουθους σκοπούς: Αιτιολογική έκθεση επί του σχεδίου νόμου για τη μεταφορά στη νομοθεσία της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2011 (ΕΕ L 174/1.7.2011) σχετικά με τους διαχειριστές

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση μεταξύ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) και

Σύμβαση μεταξύ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) και Σύμβαση μεταξύ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) και για το Υποέργο 6 «Εικονικό Εργαστήριο Χωρικής Ανάλυσης» Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδική Επιστήµονας Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 Ηλεκτρον. /νση: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3606/2007 (Νοµοθεσία MiFID)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3606/2007 (Νοµοθεσία MiFID) ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3606/2007 (Νοµοθεσία MiFID) 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Τον Απρίλιο του 2004 η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε την οδηγία 2004/39/ΕΚ (MiFID) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Η «ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ» Α.Ε.Π.Ε.Υ (στο εξής, χάριν συντοµίας, «η Εταιρεία»), µε τα εξής στοιχεία : Ε ΡΑ : ΑΘΗΝΑ ιεύθυνση : Πανεπιστηµίου 39, Τ.Κ. 105 64 Α.Φ.Μ Αρ.Μ.Α.Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΔ-206 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΔΔ-187 (τρέχουσες εργολαβίες) Τεύχος Πρόσκληση

ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΔ-206 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΔΔ-187 (τρέχουσες εργολαβίες) Τεύχος Πρόσκληση ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΔ-206 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΔΔ-187 (τρέχουσες εργολαβίες) Τεύχος Πρόσκληση Στην εισαγωγή προστέθηκε σαν 2η παραγρ. το εξής: Η παρούσα προκήρυξη αφορά σε σύμβαση, που συνιστά κατά τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδική Επιστήµονας Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 Ηλεκτρον. /νση: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ»

Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ» ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» Υποέργο 2: «Παραγωγή Ενημερωτικού Υλικού» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΜΙΣΘΟΥ 1. Τι είναι µισθός: Στο δίκαιο της εργασίας και στα πλαίσια µιας αµφοτεροβαρούς σύµβασης όπως είναι η σύµβαση εργασίας, µισθό

Διαβάστε περισσότερα