ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία"

Transcript

1 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ιπλωµατική Εργασία Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ Η ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Tης ΘΕΟ ΩΡΑΣ ΤΣΙΛΙΚΟΠΟΥΛΟΥ Επιβλέπων Καθηγητής: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΟΥΛΑΣ Υποβλήθηκε ως απαιτούµενο για την απόκτηση του µεταπτυχιακού διπλώµατος στη Λογιστική και Χρηµατοοικονοµική (µε την κατεύθυνση στη Χρηµατοοικονοµική) Οκτώβριος 2011

2 Στους γονείς µου I

3 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Θα ήθελα να εκφράσω τις θερµές µου ευχαριστίες στον κ. Αθανάσιο Νούλα (Επιβλέπων Καθηγητή) και στην Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης για την πολύτιµη βοήθεια που µου προσέφεραν κατά τη συγγραφή της διπλωµατικής µου εργασίας καθώς και στην οικογένεια µου για την αµέριστη συµπαράσταση και υποστήριξη κάθε προσπάθειας µου. II

4 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αντικείµενο της παρούσας διπλωµατικής αποτελεί η παρουσίαση του θεσµού της Ιδιωτικής Ασφάλισης, των Οδηγιών Φερεγγυότητας ( Solvency I, Solvency II ) και της Αποδοτικότητας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων. ιερευνάται η αποδοτικότητα του ασφαλιστικού κλάδου της Ελλάδας για τα έτη πραγµατοποιώντας την ανάλυση Data Envelopment Analysis (DEA). Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι υπάρχουν σηµαντικά περιθώρια βελτίωσης της αποτελεσµατικότητας. Λέξεις/Κλειδιά: Ιδιωτική Ασφάλιση, Φερεγγυότητα, Αποδοτικότητα, DEA Analysis III

5 ABSTRACT The purpose of this dissertation is to present the functions of the private insurance industry, the directives of solvency ( Solvency I, Solvency II ) and the efficiency of insurance companies. Using the Data Envelopment Analysis, we estimate the levels of efficiency for the various categories of the insurance companies in Greece during the period The results show that there is space for the efficiency to be improved. Keywords: Private Insurance, Solvency, Efficiency, DEA Analysis IV

6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ... VII ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ... X ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ... XI ΠΡΟΛΟΓΟΣ... XIII ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο... 1 Η ΟΜΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΛΑ ΟΥ Εισαγωγή στην Ασφάλιση και στον Κίνδυνο Κύρια Χαρακτηριστικά Ασφάλισης Προϋποθέσεις Ασφάλισης Κινδύνων Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο ιακρίσεις Ασφάλισης Ιδιωτική Ασφάλιση Ιστορικά Ιδιωτικής Ασφάλισης Οργάνωση της Ασφαλιστικής Αγοράς Εποπτεία και Συντονισµός Ασφαλιστικής Αγοράς Αντασφάλιση Κρατική ή Κοινωνική Ασφάλιση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η Ασφαλιστική Επιχείρηση Η Λειτουργία της Ασφαλιστικής Επιχείρησης Χορήγηση Άδειας Λειτουργίας της Ασφαλιστικής Επιχείρησης Βασικές Νοµικές Αρχές Κρατική Εποπτεία Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων Τρόποι Εποπτείας της Ασφαλιστικής Επιχείρησης Ο Κύριος Ρόλος της Εποπτικής Αρχής Η Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης και οι βασικές Αρµοδιότητες της Βασικοί Συνεργάτες της ΕΠ.Ε.Ι.Α Περιθώριο Φερεγγυότητας Εγγυητικό Κεφάλαιο Τεχνικά Αποθέµατα και Ασφαλιστική Τοποθέτηση Ο θεσµός της Αντασφαλίσεως ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ορισµός Φερεγγυότητας «Φερεγγυότητα Ι» ( Solvency I ) Τρόπος Υπολογισµού του Περιθωρίου Φερεγγυότητας Αδυναµίες Οδηγίας Solvency I Η ανάγκη για Αναθεώρηση Η Μετάβαση στο Solvency II «Φερεγγυότητα ΙΙ» (Solvency II) Οι Τρείς Πυλώνες της «Φερεγγυότητας ΙΙ» Αξιολόγηση Ενδεχόµενων Αλλαγών στις Κεφαλαιακές Απαιτήσεις κατά τη Μετάβαση από το Solvency I στο Solvency II Κριτική εξέταση του Solvency II V

7 3.7 Συστήµατα Ελέγχου Φερεγγυότητας των ιαφόρων Χωρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο ΙΕΘΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ιεθνής Ασφαλιστική Αγορά Η Επίδραση της Χρηµατοπιστωτικής Κρίσης στον Ασφαλιστικό κλάδο Σύγκριση µε τον Τραπεζικό Κλάδο έκα Συνέπειες της Κρίσης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Εισαγωγή στην Αποδοτικότητα Οικονοµική (economic) Έναντι Τεχνικής (technical) Αποδοτικότητας Μέθοδοι Υπολογισµού της Απόδοσης των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων Μεθοδολογίες Αποτελεσµατικού Συνόρου (Frontier Efficiency Methodologies) Οικονοµετρική Παραµετρική Προσέγγιση Προσέγγιση Μαθηµατικού Προγραµµατισµού Μη Παραµετρική Πλεονεκτήµατα και Μειονεκτήµατα της DEA ιάφορα Μοντέλα DEA Επιλογή Παραγόντων Εισροών και Εκροών Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας για την Επιλογή Εκροών Εισροών Ένα παράδειγµα Εκτίµησης της Αποδοτικότητας της ιεθνούς Ασφαλιστικής Αγοράς Σύγκριση Παραµετρικών και Μη Παραµετρικών Μεθοδολογιών Αποτελεσµατικού Συνόρου Σύγκριση Ανάλυσης της Επίδοσης µέσω Χρηµατοοικονοµικών εικτών (Ratio), Αριθµοδεικτών (Index Numbers) και Μεθόδων Αποτελεσµατικού Συνόρου (Frontier Methods) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο ΈΡΕΥΝΑ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ Ε ΡΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΓΙΑ ΤΗΝ 4ΕΤΙΑ ( ) Εισαγωγή είγµα ιαδικασία Ανάλυσης Επιλογή Παραγόντων Εκροών Εισροών Πρόγραµµα IDEAs Αποτελέσµατα Συµπεράσµατα ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Συµπεράσµατα Προτάσεις ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... XV ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ... XXI VI

8 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ Πίνακας 1: Χρονολόγιο Πίνακας 2: Βασικές πληροφορίες για τα στοιχεία του Πυλώνα Ι Πίνακας 3:Το αντικείμενο εργασιών και τα σχετικά άρθρα της Οδηγίας Solvency II Πίνακας 4: Επισκόπηση των συστημάτων φερεγγυότητας Πίνακας 5: Συγκεντρωτικός Πίνακας Εμφάνισης Εκροών Εισροών που Επιλέχθηκαν και Αποτελεσμάτων Αποδοτικότητας Πίνακας 6: Περιγραφικά Μέτρα Εκροών/Εισροών (ποσά εκφρασμένα σε χιλ. ) Πίνακας 7:Αποτελέσματα Αποδοτικότητας (THETA) Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων Ζωής - CRS Πίνακας 8: Αποτελέσματα Αποδοτικότητας (THETA) Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων Ζωής - VRS Πίνακας 9: Περιγραφικά Μέτρα Εκροών/Εισροών (ποσά εκφρασμένα σε χιλ. ) Πίνακας 10: Αποτελέσματα Αποδοτικότητας Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων Ζημιών Αστικής Ευθύνης Οχημάτων - CRS Πίνακας 11: Αποτελέσματα Αποδοτικότητας Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων Ζημιών Αστικής Ευθύνης Οχημάτων - VRS Πίνακας 12: Περιγραφικά Μέτρα Εκροών/Εισροών (ποσά εκφρασμένα σε χιλ. ) Πίνακας 13: Αποτελέσματα Αποδοτικότητας (ΤΗΕΤΑ) Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων Ζημιών CRS Πίνακας 14: Αποτελέσματα Αποδοτικότητας (ΤΗΕΤΑ) Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων Ζημιών VRS Πίνακας 15: Περιγραφικά Μέτρα Εκροών/Εισροών (ποσά εκφρασμένα σε χιλ. ) Πίνακας 16: Αποτελέσματα Αποδοτικότητας (ΤΗΕΤΑ) Μικτών Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (Ζωής Ζημιών Αστικής Ευθύνης Οχημάτων) CRS Πίνακας 17: Αποτελέσματα Αποδοτικότητας (ΤΗΕΤΑ) Μικτών Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (Ζωής Ζημιών Αστικής Ευθύνης Οχημάτων) VRS Πίνακας 18: Περιγραφικά Μέτρα Εκροών/Εισροών (ποσά εκφρασμένα σε χιλ. ) Πίνακας 19: Αποτελέσματα Αποδοτικότητας (ΤΗΕΤΑ) Μικτών Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (Ζωής Ζημιών) CRS Πίνακας 20: Αποτελέσματα Αποδοτικότητας (ΤΗΕΤΑ) Μικτών Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (Ζωής Ζημιών) VRS Πίνακας 21: Περιγραφικά Μέτρα Εκροών/Εισροών (ποσά εκφρασμένα σε χιλ. ) Πίνακας 22: Αποτελέσματα Αποδοτικότητας (ΤΗΕΤΑ) Μικτών Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (Αστικής Ευθύνης Οχημάτων) CRS Πίνακας 23: Αποτελέσματα Αποδοτικότητας (ΤΗΕΤΑ) Μικτών Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (Αστικής Ευθύνης Οχημάτων) VRS Πίνακας 24: Περιγραφικά Μέτρα Εκροών/Εισροών (ποσά εκφρασμένα σε χιλ. ) Πίνακας 25: Αποτελέσματα Αποδοτικότητας (THETA) Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων Ζωής - CRS VII

9 Πίνακας 26: Αποτελέσματα Αποδοτικότητας (THETA) Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων Ζωής - VRS Πίνακας 27: Περιγραφικά Μέτρα Εκροών/Εισροών (ποσά εκφρασμένα σε χιλ. ) Πίνακας 28: Αποτελέσματα Αποδοτικότητας (THETA) Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων Ζημιών Αστικής Ευθύνης Οχημάτων - CRS Πίνακας 29: Αποτελέσματα Αποδοτικότητας (THETA) Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων Ζημιών Αστικής Ευθύνης Οχημάτων - VRS Πίνακας 30: Περιγραφικά Μέτρα Εκροών/Εισροών (ποσά εκφρασμένα σε χιλ. ) Πίνακας 31: Αποτελέσματα Αποδοτικότητας (THETA) Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων Ζημιών - CRS Πίνακας 32: Αποτελέσματα Αποδοτικότητας (THETA) Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων Ζημιών - VRS Πίνακας 33: Περιγραφικά Μέτρα Εκροών/Εισροών (ποσά εκφρασμένα σε χιλ. ) Πίνακας 34: Αποτελέσματα Αποδοτικότητας (THETA) Μικτών Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (Ζωής Ζημιών Αστικής Ευθύνης Οχημάτων) - CRS Πίνακας 35: Αποτελέσματα Αποδοτικότητας (THETA) Μικτών Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (Ζωής Ζημιών Αστικής Ευθύνης Οχημάτων) - VRS Πίνακας 36: Περιγραφικά Μέτρα Εκροών/Εισροών (ποσά εκφρασμένα σε χιλ. ) Πίνακας 37: Αποτελέσματα Αποδοτικότητας (THETA) Μικτών Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (Ζωής Ζημιών) - CRS Πίνακας 38: Αποτελέσματα Αποδοτικότητας (THETA) Μικτών Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (Ζωής Ζημιών) - VRS Πίνακας 39: Περιγραφικά Μέτρα Εκροών/Εισροών (ποσά εκφρασμένα σε χιλ. ) Πίνακας 40: Αποτελέσματα Αποδοτικότητας (THETA) Μικτών Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (Αστικής Ευθύνης Οχημάτων) - CRS Πίνακας 41: Αποτελέσματα Αποδοτικότητας (THETA) Μικτών Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (Αστικής Ευθύνης Οχημάτων) - VRS Πίνακας 42: Αποδοτικές Ασφαλιστικές Εταιρίες Ζωής Πίνακας 43: Αποδοτικές Ασφαλιστικές Εταιρίες Κατά Ζημιών Αστικής Ευθύνης Οχημάτων Πίνακας 44: Αποδοτικές Ασφαλιστικές Εταιρίες Κατά Ζημιών Πίνακας 45: Αποδοτικές Μικτές Ασφαλιστικές Εταιρίες (Ζωής-Ζημιών-Αστικής Ευθύνης Οχημάτων) Πίνακας 46: Αποδοτικές Μικτές Ασφαλιστικές Εταιρίες (Ζωής-Ζημιών) Πίνακας 47: Αποδοτικές Μικτές Ασφαλιστικές Εταιρίες (Αστικής Ευθύνης Οχημάτων) Πίνακας 48: Μέση Αποδοτικότητα Ασφαλιστικών Εταιριών για Κάθε Έτος Πίνακας 49: Μέση Αποδοτικότητα και Τυπική Απόκλιση Ασφαλιστικών Εταιριών για το Σύνολο των Ετών Πίνακας 50: Αποδοτικές Ασφαλιστικές Εταιρίες Ζωής Πίνακας 51: Αποδοτικές Ασφαλιστικές Εταιρίες Κατά Ζημιών Αστικής Ευθύνης Οχημάτων Πίνακας 52: Αποδοτικές Ασφαλιστικές Εταιρίες Κατά Ζημιών Αστικής Ευθύνης Οχημάτων VIII

10 Πίνακας 53: Αποδοτικές Μικτές Ασφαλιστικές Εταιρίες (Ζωής Ζημιών Αστικής Ευθύνης Οχημάτων) Πίνακας 54: Αποδοτικές Μικτές Ασφαλιστικές Εταιρίες (Ζωής Ζημιών ) Πίνακας 55: Αποδοτικές Μικτές Ασφαλιστικές Εταιρίες (Αστικής Ευθύνης Οχημάτων) 191 Πίνακας 56: Μέση Αποδοτικότητα Ασφαλιστικών Εταιριών Για Κάθε Έτος Πίνακας 57: Μέση Αποδοτικότητα και Τυπική Απόκλιση Ασφαλιστικών Εταιριών για το Σύνολο των Ετών Πίνακας 58: Μέση Αποδοτικότητα Ασφαλιστικού Κλάδου (εκτός υποκαταστημάτων) Κατ Έτος Πίνακας 59: Αποδοτικότητα Ασφαλιστικού Κλάδου (εκτός υποκαταστημάτων) για τη 4Ετία Πίνακας 60: Εταιρίες-Μέλη της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος... XXI Πίνακας 61: Βασικοί Φορείς Ασφαλιστικής Αγοράς Ελλάδος... XXII Πίνακας 62:Λειτουργούσες Ασφαλιστικές Εταιρίες το έτος XXIII Πίνακας 63: :Λειτουργούσες Ασφαλιστικές Εταιρίες το έτος XXV Πίνακας 64:Λειτουργούσες Ασφαλιστικές Εταιρίες το έτος XXVI Πίνακας 65: Λειτουργούσες Ασφαλιστικές Εταιρίες το έτος XXVII Πίνακας 66: Total Inefficiency... XXIX ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΝΩΝ Εικόνα 1: Βασικές Διακρίσεις Ασφάλισης... 8 Εικόνα 2: Οι διάφορες καταστάσεις φερεγγυότητας Εικόνα 3: Η μετάβαση από το Solvency I στο Solvency II Εικόνα 4: Οι ενδιαφερόμενοι του Solvency II Εικόνα 5: Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της Οδηγίας Solvency II Εικόνα 6: Το σύστημα των «Τριών Πυλώνων» Εικόνα 7: Γενική Μορφή Μοντέλου DEA Εικόνα 8: Διαγράμματα Μέσης Αποδοτικότητας Κάθε Κατηγορίας Ασφαλιστικής Επιχείρησης CRS (με βάση την πρώτη εκτίμηση) Εικόνα 9: Διαγράμματα Μέσης Αποδοτικότητας Κάθε Κατηγορίας Ασφαλιστικής Επιχείρησης VRS (με βάση την πρώτη εκτίμηση) Εικόνα 10: Διαγράμματα Μέσης Αποδοτικότητας Κάθε Κατηγορίας Ασφαλιστικής Επιχείρησης CRS (με βάση την δεύτερη εκτίμηση) Εικόνα 11: Διαγράμματα Μέσης Αποδοτικότητας Κάθε Κατηγορίας Ασφαλιστικής Επιχείρησης VRS (με βάση την δεύτερη εκτίμηση) Εικόνα 12: Διαγράμματα Μέσης Αποδοτικότητας του Συνόλου του Ασφαλιστικού Κλάδου για κάθε έτος CRS (με βάση την πρώτη εκτίμηση) Εικόνα 13: Διαγράμματα Μέσης Αποδοτικότητας του Συνόλου του Ασφαλιστικού Κλάδου για κάθε έτος VRS (με βάση την πρώτη εκτίμηση) Εικόνα 14: Διαγράμματα Μέσης Αποδοτικότητας του Συνόλου του Ασφαλιστικού Κλάδου για κάθε έτος CRS (με βάση τη δεύτερη εκτίμηση) IX

11 Εικόνα 15: Διαγράμματα Μέσης Αποδοτικότητας του Συνόλου του Ασφαλιστικού Κλάδου για κάθε έτος VRS (με βάση τη δεύτερη εκτίμηση) ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Διάγραμμα 1: Παραγωγικότητα, Τεχνική Αποδοτικότητα και Οικονομίες Κλίμακας X

12 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ ΕΕ Ε.Α.Ε.Ε. FOC AOA ΕΘ CEA ΝΑΤ ΥΣΑ ΕΙΑΣ ΟΑΕΜ ΕΟΚ ΥΣΑΕ ΠΣΑΣ ΠΟΑΠ ΣΕΜΑ ΠΣΣΑΣ ΑΕ ΑΚ MDRT ΝΠΙ ΝΠ Π Ν ΕΠ.Ε.Ι.Α ΕΚ ΕΟΧ ΕΛΥ ΑΕ ΦΕΚ Γ Α ΕΛΤΕ ΑΜ Α ΑΚΕΙ ΑΕΖ ASM NAIC Ευρωπαϊκή Ένωση Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδας Fire Office s Committee Accident Offices Association ιεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης Comité Européen des Assurances Ναυτικό Αποµαχικό Ταµείο Υπηρεσία Στατιστικής Αυτοκινήτων Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών Οργανισµός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα Υπηρεσία Στατιστικής Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων Πανελλήνιος Σύνδεσµος Ασφαλιστικών Συµβούλων Πανελλήνια Οµοσπονδία Ασφαλιστικών Πρακτόρων Σύνδεσµος Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων Πανελλήνιος Σύνδεσµος Συντονιστών Ασφαλιστικών Συµβούλων Ανώνυµες Εταιρίες ιαχείρισης Αµοιβαίων Κεφαλαίων Million Dollar Round Table Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ικαίου Νοµικό Πρόσωπο ηµοσίου ικαίου Προεδρικό ιάταγµα Νοµοθετικό ιάταγµα Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης ικαστήριο Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκός Οικονοµικός Χώρος Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ανώνυµη Εταιρία Φύλλα Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως Γραφείο ιεθνούς Ασφάλισης Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχου Απόθεµα Μη εδουλευµένων Ασφαλίστρων Απόθεµα Κινδύνων σε Ισχύ Απόθεµα Εκκρεµών Ζηµιών Available Solvency Margin National Association of Insurance Commissioners XI

13 SCR MCR EC EEC IAS IASB QIS CEIOPS IAA CFA ORSA ΛΠ ΠΧΠ RBC FAST ICA ECA BRIP SST SFA DFA DEA CRS VRS OECD ΟΟΣΑ DMU CCR (model) BCC (model) SBM (model) DRS IRS MPSS NDV (model) NCV (model) BND (model) Solvency Capital Requirement Minimum Capital Requirement European Commission European Economic Community International Accounting Standards International Accounting Standards Board Quantitative Impact Study Committee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisors International Actuarial Association Calls For Advice Own Risk and Solvency Assessment ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Risk Based Capital Standards Financial Analysis Solvency Tools Individual Capital Assessment Enhanced Capital Requirement Benchmark Ratio Insurance Penetration Swiss Solvency Test Stochastic Frontier Approach Distribution Free Approach Data Envelopment Analysis Constant Return to Scale Variable Return to Scale Organisation for Economic Co operation and Development Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης Decision Making Unit Charnes, Cooper, Rhodes (model) Banker, Charnes, Cooper (model) A Slacks Based Measure of Efficiency Decreasing Returns to Scale Increasing Returns to Scale Most Productive Scale Size Non Discretionary Variable (model) Non Controllable Variable (model) Bounded Variable (model) XII

14 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ο θεσµός της ασφάλισης συµβάλει άµεσα στην εύρυθµη λειτουργία του συνόλου του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος καθώς πολλοί κίνδυνοι που προέρχονται από αυτόν καλύπτονται/ασφαλίζονται από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Επιπλέον, η ασφάλιση συνδέεται στενά µε τη διαµόρφωση της κρατικής πολιτικής σε ότι αφορά στην κοινωνική ασφάλιση και πιο συγκεκριµένα σε θέµατα που σχετίζονται µε αυτή, όπως η υγεία και οι συντάξεις. Λόγοι που την καθιστούν επίσης απαραίτητη για την κοινωνία στο σύνολο της είναι, µεταξύ άλλων, ότι µέσω αυτής µπορούν να καλυφθούν τόσο σηµαντικοί και µεγάλοι κίνδυνοι χρηµατοοικονοµικών επιχειρήσεων όσο και ατοµικοί κίνδυνοι ζωής ή περιουσίας ή άλλων ζηµιών. Σηµαντική θεωρείται επίσης και η συµβολή της σχετικά µε την κάλυψη άλλων τυχαίων γεγονότων όπως φυσικών καταστροφών αλλά και τεχνολογικών, βιοµηχανικών και περιβαλλοντολογικών κινδύνων. Εξαιτίας, µεταξύ άλλων, των παραπάνω λόγων η παγκόσµια ασφαλιστική αγορά, σύµφωνα µε τον Νεκτάριο (2003), αναπτύχθηκε ραγδαία ιδιαίτερα µετά το Β Παγκόσµιο Πόλεµο, µε πραγµατικό ετήσιο ρυθµό ανόδου της παγκόσµιας παραγωγής ασφαλίστρων τουλάχιστον κατά µία ποσοστιαία µονάδα υψηλότερο από το ρυθµό ανόδου του παγκόσµιου εθνικού εισοδήµατος. Επιπλέον, λόγω της διεθνοποίησης και της απελευθέρωσης των αγορών αλλά και της ραγδαίας τεχνολογικής προόδου, κρίνεται σηµαντική η γνώση και η διερεύνηση τόσο των κινδύνων που δύναται να ασφαλιστούν όσο και της περαιτέρω ανάπτυξης και εκσυγχρονισµού της Ιδιωτικής Ασφάλισης προκειµένου ο ασφαλιστικός κλάδος της Ελλάδας να µπορεί να ανταπεξέλθει στην οικονοµική πραγµατικότητα αλλά και να καταστεί ανταγωνιστικός στην παγκόσµια ασφαλιστική αγορά. Σηµαντικά νοµοθετήµατα έχουν ψηφισθεί και τίθενται ή θα τεθούν υπό εφαρµογή που αφορούν την εύρυθµη λειτουργία της ασφαλιστικής αγοράς και κατ επέκταση την αποµάκρυνση από αυτήν, των επιχειρήσεων που δεν είναι αποδοτικές ή είναι αφερέγγυες. Αυτό αποτελεί και µια από τις πλέον σηµαντικότερες εργασίες των ειδικών για αυτά τα ζητήµατα, προκειµένου να µην κινδυνεύει το ασφαλισµένο κοινό αλλά και να υπάρχει διαφάνεια, όπως ορίζεται στις βασικές αρχές της Ιδιωτικής Ασφάλισης. Η οργάνωση της παρούσας εργασίας είναι η ακόλουθη: στο πρώτο κεφάλαιο αναλύεται η δοµή του ασφαλιστικού κλάδο, όπου συµπεριλαµβάνονται διάφοροι XIII

15 ορισµοί (κινδύνου, ασφαλιστηρίου συµβολαίου κλπ) και διακρίνεται η Ιδιωτική από την Κοινωνική Ασφάλιση, οι οποίες αναλύονται διεξοδικά. Το δεύτερο κεφάλαιο ασχολείται µε το θεσµικό πλαίσιο της Ιδιωτικής Ασφάλισης γενικά, ενώ το τρίτο µε το νέο σύστηµα φερεγγυότητας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων Solvency II. Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται µια σύντοµη αναφορά στη διεθνή ασφαλιστική αγορά και στις συνέπειες της χρηµατοπιστωτικής κρίσης σε αυτή. Στο πέµπτο κεφάλαιο ορίζεται η αποδοτικότητα (efficiency) και οι τρόποι εκτίµησης της. Επιπλέον, πραγµατοποιείται βιβλιογραφική ανασκόπηση για την επιλογή των εκροών εσόδων και εισροών εξόδων που έχουν χρησιµοποιηθεί σε διάφορες έρευνες προκειµένου να διερευνηθεί η αποδοτικότητα των ασφαλιστικών επιχειρήσεων διαφόρων χωρών και παρατίθενται και τα αποτελέσµατα αυτών των ερευνών. Τέλος, το έκτο κεφαλαίο αποτελεί την εµπειρική µελέτη της παρούσας εργασίας. Πιο συγκεκριµένα, διερευνάται η αποδοτικότητα του ασφαλιστικού κλάδου της Ελλάδος για την 4ετία Η ανάλυση πραγµατοποιείται σύµφωνα µε δύο προσεγγίσεις, όπου στην πρώτη ο ασφαλιστικός κλάδος συµπεριλαµβάνει τις ασφαλιστικές εταιρίες ζωής, ασφαλιστικές εταιρίες ζηµιών αστικής ευθύνης οχηµάτων, ασφαλιστικές εταιρίες κατά ζηµιών, µικτές ασφαλιστικές εταιρίες κατά ζηµιών ζωής αστικής ευθύνης οχηµάτων, ενώ στη δεύτερη ο ασφαλιστικός κλάδος συµπεριλαµβάνει τις ίδιες διακρίσεις ασφαλιστικών εταιριών µε τη µόνη διαφορά ότι οι µικτές διακρίνονται περαιτέρω και αναλύονται ξεχωριστά σε µικτές (κλάδοι ζωής ζηµιών) και µικτές (κλάδος αστικής ευθύνης οχηµάτων). Επιπλέον, η ανάλυση αυτή συµπεριλαµβάνει δύο εκτιµήσεις, όπου στην πρώτη γίνεται χρήση (µεταξύ άλλων) του στοιχείου προµήθειες παραγωγής ως έξοδο ενώ στη δεύτερη του στοιχείου λειτουργικά έξοδα (άθροισµα προµηθειών παραγωγής και άλλων συναφών εξόδων). Τέλος, η ανάλυση πραγµατοποιείται ξεχωριστά µε βάση τις Σταθερές Οικονοµίες Κλίµακας (CRS) και ξεχωριστά µε βάση τις Μεταβλητές Οικονοµίες Κλίµακας (VRS). Τα αποτελέσµατα της έρευνας εµφανίζουν υψηλή αποδοτικότητα του ασφαλιστικού κλάδου σε κάθε περίπτωση. XIV

16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Η ΟΜΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΛΑ ΟΥ 1.1 Εισαγωγή στην Ασφάλιση και στον Κίνδυνο Ο όρος ασφάλιση συνδέεται στενά µε την έννοια των κινδύνων και στη βιβλιογραφία αναφέρεται ως «η συγκέντρωση τυχαίων και απρόβλεπτων κινδύνων µε τη µεταφορά τους σε ασφαλιστές που συµφωνούν, έναντι ασφαλίστρου, να αποζηµιώσουν τους ασφαλισµένους για τις τυχαίες ζηµίες ή να παρέχουν άλλες χρηµατικές παροχές ή υπηρεσίες που συνδέονται µε τον κίνδυνο» (Νεκτάριος, 2003, κεφ.1, σ.48). Σε γενικούς όρους, ο κίνδυνος αντιπροσωπεύει την αβεβαιότητα της επέλευσης ενός ζηµιογόνου ενδεχόµενου και την πιθανότητα που υπάρχει το ενδεχόµενο αυτό να µην είναι ευνοϊκό. Ο κίνδυνος υφίσταται σε διάφορες καταστάσεις που αφορούν άτοµα, επιχειρήσεις αλλά και την κοινωνία στο σύνολο της. Ωστόσο, ο ορισµός του κινδύνου µπορεί να είναι διαφορετικός όταν χρησιµοποιείται ως αναλυτικό εργαλείο για τους οικονοµικούς αναλυτές, στατιστικούς αναλυτές, αναλυτές λήψης αποφάσεων ή αναλυτές ασφαλίσεων. Στα πλαίσια του κλάδου της ασφάλισης, ο κίνδυνος αντιπροσωπεύει είτε ένα ρίσκο του ασφαλισµένου έναντι κάποιου ενδεχοµένου (πχ φωτιά) είτε µια περιουσία που καλύπτεται από την ασφάλιση (Vaughan & Vaughan, 2003). Στο σηµείο αυτό κρίνεται σηµαντικό να διαχωριστεί η έννοια του κινδύνου από την έννοια της αβεβαιότητας. Αναλυτικά, «αβεβαιότητα είναι η κατάσταση στην οποία κάποιος αντιµετωπίζει δυσκολία στον καθορισµό της πιθανότητας των αποτελεσµάτων µιας απόφασης είτε λόγω έλλειψης πληροφόρησης, είτε έλλειψη γνώσης σχετικά µε τα αναµενόµενα αποτελέσµατα» ενώ «κίνδυνος είναι η κατάσταση στην οποία κάποιος δεν γνωρίζει τα ακριβή αποτελέσµατα µιας απόφασης αλλά πιθανολογείται ότι θα κυµαίνονται σε ένα συγκεκριµένο εύρος αποτελεσµάτων» (Λαζαρίδης & Παπαδόπουλος, 2002, κεφ. 8, σ.386). Οι κίνδυνοι διακρίνονται σε κάποιες κατηγορίες, οι βασικές εκ των οποίων είναι οι καθαροί & κερδοσκοπικοί κίνδυνοι (pure &speculative risks), οι στατικοί & δυναµικοί (static & dynamic risks) κίνδυνοι και οι χρηµατοοικονοµικοί και µη 1

17 χρηµατοοικονοµικοί κίνδυνοι (financial and nonfinancial risks) (Vaughan & Vaughan, 2003). Κερδοσκοπικός Κίνδυνος είναι µια κατάσταση από την οποία µπορεί να προκύψει ένα από τα δύο αποτελέσµατα: κέρδος ή ζηµία, υπάρχει δηλαδή µια πιθανότητα κέρδους και µια πιθανότητα ζηµίας. Αντίθετα, Καθαρός Κίνδυνος είναι η κατάσταση στην οποία υπάρχουν οι πιθανότητες µόνο ζηµίας ή µη ζηµίας αλλά όχι κέρδους. Αναφορικά, οι Καθαροί Κίνδυνοι διακρίνονται σε Προσωπικούς Κινδύνους (κίνδυνος πρόωρου θανάτου, γηρατειών, κακής υγείας και ανεργίας), Κίνδυνους Περιουσίας (άµεση απώλεια, έµµεση ή παρεπόµενη απώλεια και φυσικές καταστροφές), Κινδύνους Αστικής Ευθύνης (Νεκτάριος, 2003). Όσον αφορά στη δεύτερη κατηγορία κινδύνων, ο Στατικός Κίνδυνος περιλαµβάνει εκείνες τις ζηµίες που µπορεί να συµβούν ακόµα και αν δεν µεταβάλλεται η οικονοµία. Αυτό σηµαίνει ότι ο Στατικός Κίνδυνος συνδέεται µε απώλειες από τη µη οµαλή λειτουργία της φύσης αλλά και από παραλείψεις και λάθη των ανθρώπων. Αντίθετα, ο υναµικός Κίνδυνος περιλαµβάνει εκείνες τις ζηµίες που προέρχονται από αλλαγές στην οικονοµία, όπως µεταβολή του επιπέδου τιµών, της τεχνολογίας, των προτιµήσεων των καταναλωτών καθώς και νέες µέθοδοι παραγωγής κλπ. Αναφορικά, σύµφωνα µε τον Νεκτάριο (2003), οι περισσότεροι Στατικοί Κίνδυνοι είναι Καθαροί, συνεπάγονται πάντα ζηµία και έχουν µικρότερη επίδραση τόσο στα άτοµα όσο και στην κοινωνία σε σύγκριση µε τους υναµικούς οι οποίοι επιπλέον είναι πάντα κερδοσκοπικοί και µπορεί να συνεπάγονται κέρδος. Σχετικά µε την τρίτη και γενικότερη κατηγορία, η έννοια του κινδύνου σε ένα πιο ευρύτατο πλαίσιο περιλαµβάνει όλες αυτές τις καταστάσεις στις οποίες υπάρχει µια έκθεση σε αντίξοες συνθήκες (Vaughan & Vaughan, 2003). Κατά περιπτώσεις αυτές οι συνθήκες περιλαµβάνουν τη χρηµατοοικονοµική απώλεια. Ως εκ τούτου, κάποιοι κίνδυνοι µπορεί να µην έχουν από τη φύση τους (ή τυχαία) χρηµατοοικονοµικές συνέπειες και για αυτό ονοµάζονται µη Χρηµατοοικονοµικοί Κίνδυνοι. Τέλος, σύµφωνα µε το Νεκτάριο (2003) υπάρχει και µια άλλη βασική κατηγορία κινδύνων, η οποία είναι οι Γενικευµένοι και Ειδικοί Κίνδυνοι. Οι πρώτοι αφορούν και επηρεάζουν όλη την οικονοµία ή µια µεγάλη οµάδα ατόµων σε αυτή ενώ οι δεύτεροι επηρεάζει µόνο ένα άτοµο και όχι το σύνολο µιας κοινωνίας ή χώρας. Ένα άλλο σηµαντικό θέµα που αφορά τους κινδύνους, πριν επιλεχθεί ο τρόπος αντιµετώπισης τους, είναι η µέτρηση τους. Κάποιες από τις έννοιες που σχετίζονται µε τον υπολογισµό (µέτρηση) του κινδύνου είναι ο «υποκειµενικός κίνδυνος» (subjective 2

18 risk), ο «αντικειµενικός κίνδυνος» (objective ridk), το ενδεχόµενο ζηµίας (chance of loss) και οι αιτίες και παράγοντες κινδύνων (perils and hazards). «Ο υποκειµενικός κίνδυνος αντιπροσωπεύει την αβεβαιότητα που σχετίζεται µε την πνευµατική διανοητική κατάσταση ενός ανθρώπου» (Νεκτάριος, 2003, κεφ. 1, σ. 36). Αυτό σηµαίνει ότι δύο ή περισσότερα άτοµα που βρίσκονται στην ίδια κατάσταση, λαµβάνουν διαφορετικές αποφάσεις διότι πιθανόν να αντιλαµβάνονται διαφορετικά τον κίνδυνο. Αντίθετα, «αντικειµενικός κίνδυνος είναι η σχετική απόκλιση της πραγµατικής ζηµίας από την αναµενόµενη» (Νεκτάριος, 2003, κεφ. 1, σ. 37). Για παράδειγµα, µια ασφαλιστική εταιρία έχει ασφαλίσει 5000 αυτοκίνητα για µια µακρά περίοδο, για κίνδυνο κλοπής και κατά µέσο όρο κλέβονται 25 αυτοκίνητα το χρόνο (ή 0.5%). Ωστόσο, δεν είναι βέβαιο ότι κάθε χρόνο θα κλέβονται ακριβώς 25 αυτοκίνητα. Ως εκ τούτου, αυτή η απόκλιση µεταξύ της πραγµατικής απώλειας και της αναµενόµενης ονοµάζεται «αντικειµενικός κίνδυνος» και αντιπροσωπεύει έναν κίνδυνο ο οποίος µπορεί να µετρηθεί στατιστικά µε το συντελεστή µεταβλητότητας. Το ενδεχόµενο ζηµίας αντιπροσωπεύει την πιθανότητα που υπάρχει να πραγµατοποιηθεί ένα ζηµιογόνο γεγονός και είναι κάτι διαφορετικό από τον «αντικειµενικό κίνδυνο» καθώς δύο διαφορετικές οµάδες µπορεί να έχουν το ίδιο ενδεχόµενο ζηµίας αλλά διαφορετικό «αντικειµενικό κίνδυνο». Έστω δηλαδή ότι η ασφαλιστική επιχείρηση του προηγούµενου παραδείγµατος ασφαλίζει 5000 αυτοκίνητα στην Αθήνα και 5000 στη Θεσσαλονίκη. Το ενδεχόµενο ζηµίας είναι το ίδιο και για τις δύο πόλεις (0.5%) όµως η ετήσια απόκλιση µπορεί να είναι διαφορετική σε κάθε µια ξεχωριστά και εποµένως και ο «αντικειµενικός κίνδυνος». Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις χρησιµοποιούν την θεωρία των πιθανοτήτων προκειµένου να υπολογίσουν το ενδεχόµενο ζηµίας για κάθε αιτία (peril) που την προκαλεί (πχ φωτιά, κλοπή κλπ). Οι παράγοντες απώλειας αντιπροσωπεύουν τις συνθήκες που δηµιουργούν ή αυξάνουν αυτή τη ζηµία (πχ παράγοντας της εξάπλωσης της φωτιάς µπορεί να είναι ο δυνατός αέρας). Σύµφωνα µε τον Νεκτάριο (2003), οι παράγοντες ζηµίας διακρίνονται σε φυσικούς (physical hazards), ηθικούς (moral hazards) και αµέλειας (morale hazards). Οι τρόποι αντιµετώπισης ενός κινδύνου είναι πέντε: αποφυγή, κράτηση, µεταφορά, έλεγχος ζηµιών και ασφάλιση (Νεκτάριος, 2003). Ο τρόπος που θα επιλέξει το κάθε άτοµο ή η επιχείρηση ή γενικότερα η κοινωνία σχετίζονται µε τον τρόπο που διαχειρίζεται τους κινδύνους (risk management). Εφόσον η ασφάλιση επιλεγεί να χρησιµοποιηθεί ως τρόπος διαχείρισης των κινδύνων, πρέπει να επισηµανθούν, µεταξύ 3

19 άλλων, η επιλογή των ασφαλιστικών καλύψεων, η επιλογή του ασφαλιστή, η διαπραγµάτευση των όρων ασφάλισης, η πληροφορίες σχετικά µε τις ασφαλιστικές καλύψεις και η περιοδική αναθεώρηση του ασφαλιστικού προγράµµατος που θα επιλεγεί. 1.2 Κύρια Χαρακτηριστικά Ασφάλισης Τα βασικά χαρακτηριστικά της ασφάλισης σχετίζονται µε τη συγκέντρωση κινδύνων (pooling of risks), τη µεταφορά κινδύνου και τη µείωση της αβεβαιότητας (risk transfer and risk reduction), και την αποζηµίωση (indemnification) (Νεκτάριος, 2003). Πιο συγκεκριµένα, η συγκέντρωση κινδύνων είναι το πιο σηµαντικό χαρακτηριστικό των ασφαλιστικών επιχειρήσεων καθώς αυτό είναι το πρώτο βήµα για να επεκτείνουν τις δραστηριότητες και τελικά να παρέχουν κάλυψη στους ενδιαφερόµενους. Σύµφωνα µε αυτή τη διαδικασία, πραγµατοποιείται από τους αναλυτές η κατανοµή των ζηµιών που συνέβησαν σε ορισµένους από το σύνολο των ασφαλισµένων. Βασική προϋπόθεση για αυτή τη διεργασία είναι η συγκέντρωση ενός µεγάλου αριθµού οµοιογενών κινδύνων, που θα βασίζεται στο Νόµο των Μεγάλων Αριθµών 1 έτσι ώστε να δίνει ακριβή πρόβλεψη των µελλοντικών ζηµιών. Η συγκέντρωση αυτή συνεπάγεται την πραγµατοποίηση της κατανοµής των απωλειών σε όλους τους ασφαλισµένους και την πρόβλεψη των µελλοντικών ζηµιών µε σχετική ακρίβεια. Ωστόσο, στις περισσότερες των περιπτώσεων ο αναλογιστής σπάνια γνωρίζει την πραγµατική πιθανότητα ζηµίας. Γι αυτό και οι εκτιµήσεις τόσο για τη µέση συχνότητα όσο και τη σοβαρότητα των ζηµιών πρέπει να βασίζεται σε προηγούµενη εµπειρία. Αν ο αριθµός των οµοιογενών περιπτώσεων είναι επαρκώς µεγάλος, τότε η εµπειρία αυτή είναι µια καλή προσέγγιση για το µέλλον. Αυτό αποτελεί ιδιαίτερης σηµασίας εργασία για τον υπολογισµού του ασφαλίστρου, το οποίο θα πρέπει να καλύπτει τις ζηµίες και τα έξοδα του ασφαλιστή αλλά και να αφήνει κάποιο περιθώριο κέρδους για την ασφαλιστική επιχείρηση. Σχετικά µε τη µεταφορά κινδύνου και τη µείωση της αβεβαιότητας, το ασφαλιστικά συµβόλαια µεταφέρουν τον Καθαρό Κίνδυνο από τον ασφαλισµένο στον ασφαλιστή. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, ο ασφαλιστής έχει τη δυνατότητα να αναλάβει το σύνολο των κινδύνων και να εκτιµήσει µε µια σχετική ακρίβεια τις 1 Όσο µεγαλύτερος είναι ο αριθµός των περιπτώσεων, τόσο τα πραγµατικά αποτελέσµατα προσεγγίζουν τα θεωρητικά αναµενόµενα. 4

20 αναµενόµενες ζηµίες. Ως εκ τούτου, µειώνεται τόσο ο αντικειµενικός κίνδυνος για τον ασφαλιστή όσο και η αβεβαιότητα για το σύνολο των ασφαλισµένων αφού µεταβιβάζουν τον ατοµικό τους κίνδυνο έναντι ενός ασφαλίστρου. ηλαδή, ο ασφαλισµένος έχει τη δυνατότητα, µέσω του ασφαλιστικού µηχανισµού, να ανταλλάξει µια δυνητικά µεγάλη και αβέβαιη ζηµία µε µία σχετικά µικρή και άµεση επιβάρυνση, το ασφάλιστρο. Τέλος, ένα άλλο βασικό χαρακτηριστικό της ασφάλισης είναι η αποζηµίωση των ζηµιών. Αυτό σηµαίνει ότι ο ασφαλισµένος αποζηµιώνεται ολικώς ή µερικώς για τις ενδεχόµενες απώλειες. Η αποζηµίωση µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε µετρητά, µε επισκευή ή µε αντικατάσταση. Για παράδειγµα, αν καεί το σπίτι ενός ασφαλισµένου, το πυρασφαλιστήριο θα αποζηµιώσει για τη ζηµία. 1.3 Προϋποθέσεις Ασφάλισης Κινδύνων Συνήθως οι ασφαλιστές ασφαλίζουν µόνο Καθαρούς Κινδύνους και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για να είναι ασφαλίσιµος ένας τέτοιος κίνδυνος είναι οι ακόλουθες (Νεκτάριος, 2003): Εµφάνιση µεγάλου αριθµού οµοιογενών περιπτώσεων, τυχαία και µη εσκεµµένη ζηµία, καθορισµένη και µετρήσιµη (συγκεκριµένη ως προς το χρόνο, τόπο, αιτία και ποσό) ζηµία, µη καταστροφική ζηµία, υπολογίσιµη ζηµία, εφικτό ασφάλιστρο. 1.4 Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο Τα ασφαλιστήρια συµβόλαια είναι σύνθετα νοµικά κείµενα, τα οποία καταρχήν αποτελούν συµβάσεις καθώς σύµφωνα µε την νοµοθεσία, για κάθε σύµβαση απαιτείται η συµµετοχή δύο τουλάχιστον συµβαλλοµένων. Επιπλέον, αποτελούν ενοχικές συµβάσεις καθώς ο µεν ασφαλιστής έχει ενοχική αξίωση να εισπράξει τα καθορισµένα ασφάλιστρα ενώ ο δε ασφαλισµένος έχει ενοχική αξίωση να λάβει την παροχή (αποζηµίωση) από τον ασφαλιστή. Η ασφαλιστική σύµβαση είναι αµφοτεροβαρής καθώς ο µεν ασφαλιστής υποχρεούται να παρέχει ασφάλιση (κάλυψη κινδύνου) σε όλη τη διάρκεια της ασφάλισης αλλά και να παρέχει το ασφάλισµα αν επέλθει ο κίνδυνος 5

Ο Κίνδυνος και η ιοικητική του Κινδύνου

Ο Κίνδυνος και η ιοικητική του Κινδύνου μέρος Α Εισαγωγή στη ιοικητική Κινδύνων κεφάλαιο 1 Ο Κίνδυνος και η ιοικητική του Κινδύνου 1.1 Κίνδυνος... 23 1.1.1 ιάφορες Έννοιες του Κινδύνου... 23 1.1.2 Ο Κίνδυνος Κοστίζει... 25 1.2 1.1.3 Άμεσες και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ Εισαγωγή Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ I. ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 1. Αριθµός Εταιριών 2. Μερίδια Αγοράς II. III. IV. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ 1. Ασφαλίσεις 2. Ασφαλίσεις 3. Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ Εισαγωγή Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ I. ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 1. Αριθµός Εταιριών 2. Μερίδια Αγοράς II. III. IV. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ 1. Ασφαλίσεις Ζηµιών 2. Ασφαλίσεις Ζωής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Περιεχόµενα ΤΜΗΜΑ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 1. Ασφάλιση και ιδιωτικό ασφαλιστικό δίκαιο 1.1. Έννοιες 1.1.Α. Το ασφαλιστικό δίκαιο Σελ. 3 1.1.Β. Ειδικότερα: Το δίκαιο της ασφαλιστικής σύµβασης Σελ. 4 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2008

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2008 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ( ποσά σε ευρώ ) 1ου ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΖΩΗΣ ΚΑΤΆ ΖΗΜΙΩΝ 1ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2008 595.281.120,66 758.380.223,93 1.353.661.344,59 ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 43,98% 56,02% 100,00% ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Solvency II. Πυλώνας ΙΙ Εταιρική ιακυβέρνηση και Εσωτερικός Έλεγχος. Μυρτώ Χαμπάκη. Υπεύθυνη Οικονομικών Θεμάτων & Κλάδου Ζωής Ε.Α.Ε.

Solvency II. Πυλώνας ΙΙ Εταιρική ιακυβέρνηση και Εσωτερικός Έλεγχος. Μυρτώ Χαμπάκη. Υπεύθυνη Οικονομικών Θεμάτων & Κλάδου Ζωής Ε.Α.Ε. Solvency II Πυλώνας ΙΙ Εταιρική ιακυβέρνηση και Εσωτερικός Έλεγχος Μυρτώ Χαμπάκη ΒΑ,ΜΑ Υπεύθυνη Οικονομικών Θεμάτων & Κλάδου Ζωής Ε.Α.Ε.Ε 21/01/2009 1 Γιατί το «Solvency II» ; Η παρούσα κατάσταση Solvency

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες για τα εγκεκριμένα από την Τράπεζα της Ελλάδος σεμινάρια του ΕΙΑΣ

Γενικές πληροφορίες για τα εγκεκριμένα από την Τράπεζα της Ελλάδος σεμινάρια του ΕΙΑΣ Α.Π.: 3361 Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ (ΑΝΤ)ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ (Εγκεκριμένα από την Τράπεζα της Ελλάδος) Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Μεσίτης Ασφαλίσεων Α.Ε. ΕΤΑΙΡΙΚΟ PROFILE VESTER ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΕ AΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ : 270415

Μεσίτης Ασφαλίσεων Α.Ε. ΕΤΑΙΡΙΚΟ PROFILE VESTER ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΕ AΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ : 270415 ΕΤΑΙΡΙΚΟ PROFILE VESTER ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΕ AΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ : 270415 Νόμιμος Εκπρόσωπος : Ευάγγελος Α. Κατσίκας AΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ : 266324 Έδρα : Βαλαωρίτου

Διαβάστε περισσότερα

AΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

AΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Company Profile 2015 Μεσίτης Ασφαλίσεων Α.Ε AΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ : 270415 Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ευάγγελος Α. Κατσίκας AΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ : 266324 Η Vester ΑΕ ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

31987L0343. EUR-Lex - 31987L0343 - EL. Avis juridique important

31987L0343. EUR-Lex - 31987L0343 - EL. Avis juridique important Avis juridique important 31987L0343 Οδηγία 87/343/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1987 για την τροποποίηση, όσον αφορά την ασφάλιση πιστώσεων και εγγυήσεων, της οδηγίας 73/239/ΕΟΚ περί συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεκριµένα τα τρία βασικά modules περιέχουν τα παρακάτω στοιχεία :

Συγκεκριµένα τα τρία βασικά modules περιέχουν τα παρακάτω στοιχεία : Insurance NET Η εφαρµογή Insurance Net βασίζεται σε ένα κεντρικό άξονα που αποτελείται από τα αρχεία Πελατών, Συνεργατών & Αποδείξεων. Όλες οι λειτουργίες είναι δοµηµένες επάνω στον κεντρικό άξονα των

Διαβάστε περισσότερα

Αναλογιστικά Μαθηµατικά Ασφαλίσεων Ζωής

Αναλογιστικά Μαθηµατικά Ασφαλίσεων Ζωής Αναλογιστικά Μαθηµατικά Ασφαλίσεων Ζωής Αλέξανδρος Α. Ζυµπίδης Λέκτορας Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Αναλογιστής τ. Πρόεδρος της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής Αθήνα, Φεβρουάριος 2009 ii Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΤΥΠΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 1. Τι πρέπει να αναγράφεται σε ένα Πιστοποιητικό ασφάλισης Μηχανοκινήτων Οχηµάτων. Αναφέρετε ποιοι περιορισµοί δεν µπορούν να υπάρχουν σε ένα τέτοιο Πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Σεπτέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες 34 Σύνοψη βασικών

Διαβάστε περισσότερα

Volume. Ιανουάριος 08 ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ. Solvency II Newsletter

Volume. Ιανουάριος 08 ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ. Solvency II Newsletter Volume 1 Ιανουάριος 08 ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ Solvency II Newsletter Οι αναµενόµενες προθεσµίες για την υιοθέτηση της Οδηγίας Solvency II Απρίλιος Ιούνιος 2008 ιεξαγωγή του QIS4 Νοέµβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ 1. Β.Δ. της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ 1. Β.Δ. της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος έκτης έκδοσης... ΧVΙΙ Aπό τον πρόλογο της πρώτης έκδοσης... XVIΙ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ 1. Β.Δ. της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων (άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ INTERNATIONAL LIFE Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ

ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ INTERNATIONAL LIFE Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ INTERNATIONAL LIFE Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ του Μιλτιάδη Νεκτάριου, Προέδρου του Δ.Σ. Αθήνα, 11 Ιουνίου 2014. Το Πλαίσιο των Εξελίξεων για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κεφάλαιο πρώτο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κεφάλαιο πρώτο ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κεφάλαιο πρώτο Σελ. 1. Ασφάλιση και ιδιωτικό ασφαλιστικό δίκαιο... 1 1.1. Έννοιες... 1 1.1.Α. Το ασφαλιστικό δίκαιο... 1 1.1.Β. Ειδικότερα: Το δίκαιο της ασφαλιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Volume. Ιανουάριος 2009 ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ. Solvency II Newsletter

Volume. Ιανουάριος 2009 ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ. Solvency II Newsletter Volume 3 Ιανουάριος 2009 ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ Solvency II Newsletter Οι αναµενόµενες προθεσµίες για την υιοθέτηση της Οδηγίας Solvency II Οκτώβριος 2008 Αποτελέσµατα του QIS 4 εκέµβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2014

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2014 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2014 Εταιρική ταυτότητα Η INFOTRUST ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ιδρύθηκε το Μάιο του 1998 στη Θεσσαλονίκη. Σε μικρό χρονικό διάστημα οι στρατηγικές και μεθοδικές κινήσεις των δύο εταίρων, του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3595, 19/4/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3595, 19/4/2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3595 της 19ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστικός τομέας. Η οικονομική κρίση και οι επιπτώσεις της ΒΙΛΑΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (6701) ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (6097)

Ασφαλιστικός τομέας. Η οικονομική κρίση και οι επιπτώσεις της ΒΙΛΑΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (6701) ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (6097) Ασφαλιστικός τομέας Η οικονομική κρίση και οι επιπτώσεις της ΒΙΛΑΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (6701) ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (6097) Ανάγκη επιβίωσης (Σκουλίδης Ζαχαρίας, 2000) Οικογενειακή γαλήνη - Κοινωνική ευημερία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΝ ΟΙΚΩ

ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΝ ΟΙΚΩ ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΝ ΟΙΚΩ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΝ ΟΙΚΩ Οι κίνδυνοι που απειλούν το σπίτι σας και µαζί την ηρεµία της καθηµερινής σας ζωής είναι πολλοί. Ζηµιές

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης

Ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 14, 54623 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΤΗΛ : 2310-261662, 2310-277231, FAX : 2310-230914 e-mail : info@spedeth.gr website : www.spedeth.gr Εισηγητής : Γιώργος Χατζηνάσιος Α Αντιπρόεδρος Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. & Κ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2009

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2009 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2009 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Ιούλιος 2010 Οικονομικές Μελέτες 7 Περιεχόμενα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά εν έτει 2015 24.6.2015

Η Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά εν έτει 2015 24.6.2015 Θέση φωτογραφίας Η Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά εν έτει 2015 24.6.2015 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Ζούμε στον πλανήτη Γη και από την πρώτες έως τις τελευταίες ημέρες μας αντιμετωπίζουμε κινδύνους που απειλούν το άτομο, την

Διαβάστε περισσότερα

D.A.S. HELLAS Ασφάλειες Νοµικής Προστασίας Εισαγωγή - Ιστορικά Η ασφάλιση Νοµικής Προστασίας είναι ένας από τους νεώτερους ασφαλιστικούς κλάδους. Στην Ευρώπη εµφανίστηκε στις αρχές του 20ού αιώνα στη Γαλλία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» Έχοντας υπόψη: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» 1. Το άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των ΑΕΙ», όπως ισχύει σήμερα, 2. Το άρθρο 28, παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστικά προϊόντα σύνταξης. Tα προβλήματα και οι δυνατότητες ανταπόκρισης της ασφαλιστικής αγοράς.

Ασφαλιστικά προϊόντα σύνταξης. Tα προβλήματα και οι δυνατότητες ανταπόκρισης της ασφαλιστικής αγοράς. Ασφαλιστικά προϊόντα σύνταξης. Tα προβλήματα και οι δυνατότητες ανταπόκρισης της ασφαλιστικής αγοράς. Θέλω να συγχαρώ το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο για την οργάνωση του Συνεδρίου αυτού που

Διαβάστε περισσότερα

Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς

Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς Του Μιλτιάδη Νεκτάριου, Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Πρόεδρος INTERNATIONAL LIFE AEAZ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, Ημερίδα, 5 Μαρτίου 2014. Η Επίδραση της Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΙΒ18 ΙΒ20: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΙΒ18 ΙΒ20: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΙΒ18 ΙΒ20: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1. Γενικά Τα υποδείγματα ΙΒ18-ΙΒ20 συμπληρώνονται από τα όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που εποπτεύονται από τη ΤτΕ. Τα υποδείγματα περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες. Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11

Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες. Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11 Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οικονοµοτεχνικές Μελέτες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Επιχειρηµατικότητα και Νέες Επιχειρηµατικές ραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών ισχύει για το σύνολο του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς,

Διαβάστε περισσότερα

0 0 ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ Β. ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

0 0 ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ Β. ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ .MINOAN ITALIA S.p.A. Εταιρικό Κεφάλαιο 12., εξ ολοκλήρου κατατεθειµένο Μητρώο των Επιχειρήσεων της πόλης ΠΑΛΕΡΜΟ 5846825 Μοναδικός εταίρος Minoan Lines S.A. Ηράκλειο (Κρήτη) Εταιρία του Οµίλου Grimaldi

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, αφού έλαβε υπόψη: 1. Το Ν. 3867/10 «Εποπτεία Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

Μικρές / µεσαίες επιχειρήσεις και το Solvency II

Μικρές / µεσαίες επιχειρήσεις και το Solvency II Μικρές / µεσαίες επιχειρήσεις και το Solvency II 1. Εισαγωγή 1.1 Το έγγραφο αυτό επικεντρώνεται σε θέµατα σχετικά µε τις µικρές και µεσαίες ασφαλιστικές επιχειρήσεις και στoυς τρόπους αντιµετώπισης των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΡΟΣ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Σε περίπτωση υλικής ζηµιάς και µόνον εφόσον τα ανταλλακτικά του αυτοκινήτου αντικατασταθούν µε καινούρια, αφαιρείται παλαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP

NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP insurance ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Μάρτιος 09 Σελίδα 1 από 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΥΘΥΝΗ; 3 ΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ Η ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ; 3 ΟΡΙΣΜΟΙ 3 ΟΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ 4 ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 1. Εισαγωγή Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών εφαρµόζεται στις εταιρείες του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς, οι οποίες παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες κατά την

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Volume. Σεπτέµβριος 2009 ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ. Solvency II Newsletter

Volume. Σεπτέµβριος 2009 ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ. Solvency II Newsletter Volume 4 Σεπτέµβριος 2009 ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ Solvency II Newsletter Το «Solvency II Newsletter» είναι µια πρωτοβουλία της Υποεπιτροπής Solvency II & Eλέγχου της Ε.Α.Ε.Ε. Θα χαρούµε να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII: ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (TRADING)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII: ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (TRADING) ΙΙ. ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 2. Συστήµατα και έλεγχος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII: ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (TRADING) ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 1. Οι τράπεζες συγκροτούν και διατηρούν σε ισχύ συστήµατα και ελέγχους που να είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Συμμετοχή στη διαδικασία μεταβίβασης του συνόλου ή μέρους του χαρτοφυλακίου ζωής των υπό εκκαθάριση ασφαλιστικών εταιρειών ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. 1 η ΣΕΙΡΑ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΕΕ Ε- ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑ ΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. 1 η ΣΕΙΡΑ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΕΕ Ε- ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 η ΣΕΙΡΑ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΕΕ Ε- ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ελληνική Εταιρία ιοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕ Ε) Η Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση με Αριθμοδείκτες

Επισκόπηση με Αριθμοδείκτες Επισκόπηση με Αριθμοδείκτες Υπολογισμός Δεικτών για το Σύνολο των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Φεβρουάριος 2010 Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (σύμφωνα με το Άρθρο 11 Π.. 190/2006)

ΦΥΛΛΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (σύμφωνα με το Άρθρο 11 Π.. 190/2006) ΦΥΛΛΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (σύμφωνα με το Άρθρο 11 Π.. 190/2006) Προκειμένου η επιχείρησή σας να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά πιθανά γεγονότα που θα μπορούσαν να την πλήξουν, είναι σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ Προς τον/την κ. του ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΗ FAX e mail ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21-10-2010 #Οι νέες διατάξεις για τις Επικουρικές. Συντάξεις, µετά την ισχύ των Νόµων 3863/2010. και 3865/2010#

Αθήνα, 21-10-2010 #Οι νέες διατάξεις για τις Επικουρικές. Συντάξεις, µετά την ισχύ των Νόµων 3863/2010. και 3865/2010# ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Πανεπιστηµίου 20-Αθήνα 10672-Τηλ. 210.3616178 210.3626025-FAX 210.3625983 Αθήνα, 21-10-2010 #Οι νέες διατάξεις για τις Επικουρικές Συντάξεις, µετά

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική παρουσίαση Ιούνιος 2007

Εταιρική παρουσίαση Ιούνιος 2007 Εταιρική παρουσίαση Ιούνιος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ανασκόπηση της Εταιρίας Πρόσφατες Εταιρικές Εξελίξεις Οικονομικά Στοιχεία Η Μετοχή Επενδυτική Πρόταση Ανασκόπηση Εταιρίας Η Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ με μια ματιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25 ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διαχείριση επιχειρηματικών κινδύνων

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διαχείριση επιχειρηματικών κινδύνων ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διαχείριση επιχειρηματικών κινδύνων Συμβάντα κινδύνου 1. Βεβαιότητα: Η έλλειψη αμφιβολίας και η έκφραση σιγουριάς αναφορικά με μια συγκεκριμένη ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο X. Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης

Κεφάλαιο X. Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο X Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2005 ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Περιβαλλοντική ρβ Ευθύνη και

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Περιβαλλοντική ρβ Ευθύνη και Περιβαλλοντική ρβ Ευθύνη και Ασφαλιστική Αγορά Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 30 Ιουνίου 2010 / Αθήνα Μαρία Φαράντου Νομικός Σύμβουλος Ε.Α.Ε.Ε. Ε Ε Οδηγία 2004/35/ΕΚ & Π.Δ. 148/2009 ΕΝΩΣΗ «Σκοπός»: η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2014

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2014 Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2014 Η ΕΑΕΕ συνεχίζει την έρευνα σχετικά με την παραγωγή ασφαλίστρων (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίων) και την επιστροφή ασφαλίστρων λόγω ακυρώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Παρασκευή, 6 Φεβρουαρίου 2009

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Παρασκευή, 6 Φεβρουαρίου 2009 ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Πρόληψη και Ασφάλιση : Διπλή ασπίδα προστασίας από τους κινδύνους που απειλούν Ζωή Υγεία Α Μέρος : Κίνδυνοι Ζωής και Υγείας Κίνδυνοι κατά Ζωής & Υγείας και η διαχρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 Αθήνα 2009

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 Αθήνα 2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 Αθήνα 2009 Η παρούσα έκδοση αποτελεί παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης 2008 της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης Υπεύθυνοι για την επιλογή και την επεξεργασία των κειμένων : Παναγιωτοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 Ι. Σκοπός Η Πολιτική Αποδοχών θεσπίζει το πλαίσιο και καθορίζει τις αρχές, σύμφωνα με τις οποίες η Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις & Απαντήσεις

Ερωτήσεις & Απαντήσεις Ημερ.: 10 / 09 / 2015 Ερωτήσεις & Απαντήσεις Α. Ακυρώσεις Ισχύς συμβολαίων Τι ισχύει για τις ακυρώσεις συμβολαίων μετά τη λήξη της τραπεζικής αργίας; Οι τράπεζες είναι πλέον ανοιχτές και οι ασφαλισμένοι

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 114/4.8.2014

Συνεδρίαση 114/4.8.2014 Συνεδρίαση 114/4.8.2014 ΘΕΜΑ: 1 Μεταβατικές διατάξεις για τον υπολογισμό των Ιδίων Κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα βάσει του Κανονισμού 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Συνέλευση Τμήματος 4/31-10-2013 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Οκτώβριος 2013 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγμένες Μετοχές σε Χρηματιστήριο της Ε.Ε και του Ε.Ο.Χ 589.897,89

Εισηγμένες Μετοχές σε Χρηματιστήριο της Ε.Ε και του Ε.Ο.Χ 589.897,89 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΟΡΙΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12877/05/Β/86/57

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΟΡΙΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12877/05/Β/86/57 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΟΡΙΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12877/05/Β/86/57 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2015-30/06/2015

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικοί Κανονισµοί ΕΤΕΚ που καθορίζουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις, όρους και απαιτήσεις Υποχρεωτικής Ασφάλισης

Εσωτερικοί Κανονισµοί ΕΤΕΚ που καθορίζουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις, όρους και απαιτήσεις Υποχρεωτικής Ασφάλισης Εσωτερικοί Κανονισµοί ΕΤΕΚ που καθορίζουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις, όρους και απαιτήσεις Υποχρεωτικής Ασφάλισης Επαγγελµατικής Ευθύνης για σκοπούς εγγραφής εταιριών περιορισµένης ευθύνης στο µητρώο Εταιριών

Διαβάστε περισσότερα

Η Diadilos Solutions παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της.

Η Diadilos Solutions παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της. Η Diadilos Solutions παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της. Η εταιρεία μας στελεχώνεται από πραγματογνώμονες, μηχανολόγους, πολιτικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗ P0125387

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗ P0125387 Q_35_3058_PCG AUTO_CL35007927 Αθήνα 13/05/2014 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗ P0125387 Κύριοι, Θα θέλαµε να σας ευχαριστήσουµε για την προτίµηση σας να επιλέξετε την εταιρία µας

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαγράμματα παρουσίασης αναγκών & μελέτης οικονομικών στόχων

Σχεδιαγράμματα παρουσίασης αναγκών & μελέτης οικονομικών στόχων ΜΙΧΑΗΛ Γ. ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ 93 Σχεδιαγράμματα παρουσίασης αναγκών & μελέτης οικονομικών στόχων ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ π.χ. 2.000 ΜΗΝΙΑΙΩΣ ΕΝΟΙΚΙΟ - ΦΑΓΗΤΟ - ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ - ΦΩΣ - ΝΕΡΟ - ΥΓΕΙΑ - ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002-11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 689.843,26. Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 1.164.983,52

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 689.843,26. Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 1.164.983,52 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Anadiarthrositsmedeteliko Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Στο Ταµείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών ηµοσίων Εργων (Τ.Σ.Μ.Ε..Ε.), που διέπεται από τις διατάξεις του α.ν. 2326/1940 «περί ΤΣΜΕ Ε» (Α, 145), όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α. Η χρηµατοοικονοµική επιστήµη εξετάζει: 1. Τον κόσµο των χρηµαταγορών,των κεφαλαιαγορών και των επιχειρήσεων 2. Θέµατα που περιλαµβάνουν τη χρονική αξία

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Εντολής Επιτροπών και Εξειδικευμένων Ομάδων Εργασίας 2012-2014

Όροι Εντολής Επιτροπών και Εξειδικευμένων Ομάδων Εργασίας 2012-2014 Όροι Εντολής Επιτροπών και Εξειδικευμένων Ομάδων Εργασίας 2012-2014 Α. Επιτροπές 1. Δημόσιου Τομέα Αποτελεί ένα σχήμα για όλους τους επαγγελματίες λογιστές μέλη του ΣΕΛΚ που εργάζονται στο δημόσιο και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: 30/6/2015. Κωδικός Ασφαλιστικής Επιχείρησης: 9 Αριθμός Μητρώου (ΑΡΜΑΕ):

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: 30/6/2015. Κωδικός Ασφαλιστικής Επιχείρησης: 9 Αριθμός Μητρώου (ΑΡΜΑΕ): ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: Επωνυμία Ασφαλιστικής Επιχείρησης : GENERALI HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κωδικός Ασφαλιστικής Επιχείρησης: 9 Αριθμός Μητρώου (ΑΡΜΑΕ): 25081/B/05/1991/22

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. 126263/Ε3/6263/01 (ΦΕΚ Β 1359) Ρύθµιση διαδικασιών εξαγωγής - επανεξαγωγής - πώλησης - µεταπώλησης εµπορευµάτων.

Αριθ. 126263/Ε3/6263/01 (ΦΕΚ Β 1359) Ρύθµιση διαδικασιών εξαγωγής - επανεξαγωγής - πώλησης - µεταπώλησης εµπορευµάτων. Αριθ. 126263/Ε3/6263/01 (ΦΕΚ Β 1359) Ρύθµιση διαδικασιών εξαγωγής - επανεξαγωγής - πώλησης - µεταπώλησης εµπορευµάτων. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Έχοντας υπόψη 1. Τις διατάξεις: 1.1. Του Ν.1558/85 «περί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ» 1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ» 1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Ταχ. Δ/ νση : Υπατίας 5, 105 57 ΑΘΗΝΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Σε συνέχεια ερωτημάτων που προέκυψαν σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή του Ν 3651/2008 (ΦΕΚ Α 44) «Οδική Βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: 31/12/2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: 31/12/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: Επωνυμία Ασφαλιστικής Επιχείρησης : ERGO ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΗΜΙΩΝ Κωδικός Ασφαλιστικής Επιχείρησης: 30 Αριθμός Μητρώου (ΑΡΜΑΕ): 20264/B/05/1989/8 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ»

Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ» Προς Όλους τους Συνεργάτες Από Κλάδο Αστικής Ευθύνης Αθήνα 16/6/2015 Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ» Αγαπητοί Συνεργάτες, Στην προσπάθειά μας να διευκολύνουμε το έργο

Διαβάστε περισσότερα

Solvency II Σχέδιο Οδηγίας της 10 ης Ιουλίου, 2007

Solvency II Σχέδιο Οδηγίας της 10 ης Ιουλίου, 2007 Solvency II Σχέδιο Οδηγίας της 10 ης Ιουλίου, 2007 Σύµφωνα µε το σχέδιο Οδηγίας Solvency II, το οποίο παρουσιάστηκε στο Ευρωκοινοβούλιο την 10 η Ιουνίου 2007, η οικονοµική και κοινωνική σηµασία της Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ, ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΟΠΣ Η βασική φιλοσοφία των διαδικασιών αλλά και οι σηµαντικότερες διαφοροποιήσεις σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο αποτυπώνονται στα συνηµµένα έντυπα

Διαβάστε περισσότερα

0,03 328,58 497.809,80 510.430,70 4.898.222,20 4.898.222,20 9.413.196,40 9.230.272,92 207.295,69 283.670,21 51.239,09 8.895,85 19.

0,03 328,58 497.809,80 510.430,70 4.898.222,20 4.898.222,20 9.413.196,40 9.230.272,92 207.295,69 283.670,21 51.239,09 8.895,85 19. VICTORIA Ανώνυµη Ασφαλιστική Εταιρία Zωής Ισολογισµός της 31ης εκεµβρίου 2005 33η Εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου - 31η εκεµβρίου 2005) Εδρα: Θεσσαλονίκη Α.Μ.Α.Ε 12876 / 05 / Β / 86 / 056 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ: 404/18-03-2015 Ημερομηνία: 18-03-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός με διαδικασία διαπραγμάτευσης για την επιλογή Αναδόχου για το Έργο «Αντασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 534.335,97. Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 4.603.929,34

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 534.335,97. Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 4.603.929,34 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤ04 ΣΤ05: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤ04 ΣΤ05: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤ04 ΣΤ05: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ 1. Γενικά I. Τα Πιστωτικά Ιδρύματα υποβάλλουν στην Τράπεζα της Ελλάδος (με το υπόδειγμα ΣΤ04), ανά εξάμηνο, στοιχεία οφειλετών

Διαβάστε περισσότερα

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00. Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00. Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια EIOPA-BoS-14/167 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο ΣΤ' Προσχώρηση Αποχώρηση Διαγραφή μελών Εγγύηση Άρθρο 34 Προσχώρηση μέλους

Κεφάλαιο ΣΤ' Προσχώρηση Αποχώρηση Διαγραφή μελών Εγγύηση Άρθρο 34 Προσχώρηση μέλους Κεφάλαιο ΣΤ' Προσχώρηση Αποχώρηση Διαγραφή μελών Εγγύηση Άρθρο 34 Προσχώρηση μέλους 1. Κάθε ασφαλιστική επιχείρηση με άδεια ασκήσεως του κλάδου ασφάλισης αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία αυτοκινήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Κεφάλαιο 7: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 171 Κεφάλαιο 7ο Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 07_MHXANOGRAFIKH ORG EPIXEIR.indd 171 11/8/2015 1:17:34 μμ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ» Σελ.: 1 Από: 7 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ OIKONOMIKH ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ( Π.3.6) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για την Οικονοµική ιαχείριση των έργων /

Διαβάστε περισσότερα

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ α) Ι ΡΥΣΗ ΑΕ [1] Στοιχεία ΑΕ Σελ. 3 [2] Ιδρυτική πράξη και καταστατικό ΑΕ Σελ. 5 [3] Ελάχιστο υποχρεωτικό περιεχόµενο καταστατικού ΑΕ - Τροποποίηση αυτού Σελ. 6 [4] Eπωνυµία AE και

Διαβάστε περισσότερα

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @Κωδικός ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1012 ALPHA EQUITY FUND @ΠΙΝΑΚΑΣ : ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ @ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ALPHA BANK 31.12.2005 @ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την

Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την χρησιμότητα και εμφανίζει την φύση και τις τάσεις των τρεχουσών

Διαβάστε περισσότερα