Η διαδικασία Tuning στην Εργοθεραπεία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η διαδικασία Tuning στην Εργοθεραπεία"

Transcript

1 2009,20(1):20-X 37(1):20-26 Η διαδικασία Tuning στην Εργοθεραπεία Eιδικές επάρκειες στην Ευρώπη Σ. Κανταρτζή 1 Μ. Σκουρολιάκου 2 1,2 ΜSc Εργοθεραπεύτρια ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το Tuning Project σχετίζεται άμεσα με τη Διακήρυξη της Μπολόνιας και την ακόλουθη διαδικασία, να δημιουργηθεί δηλαδή ένας Ενιαίος Ευρωπαϊκός Χώρος Ανώτατης Εκπαίδευσης. Ο σκοπός του Tuning Project είναι η περιγραφή των επιστημονικών πεδίων, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η σύγκριση των πτυχίων και η αμοιβαία κατανόηση μεταξύ των διαφόρων Ευρωπαϊκών πανεπιστημιακών τμημάτων. Απώτερος στόχος είναι η διευκόλυνση της μετακίνησης των φοιτητών αλλά και των επαγγελματιών. Λέξεις κλειδιά: διαδικασία Tuning, γενικές επάρκειες, ειδικές επάρκειες. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Tuning Project σχετίζεται άμεσα με τη Διακήρυξη της Μπολόνιας και την ακόλουθη διαδικασία, να δημιουργηθεί δηλαδή ένας Ενιαίος Ευρωπαϊκός Χώρος Ανώτατης Εκπαίδευσης. Η Διακήρυξη της Μπολόνιας και οι επακόλουθες εξελίξεις δημιούργησαν την ανάγκη στα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ευρώπης να συζητήσουν σχετικά με τη διαδικασία σύγκρισης των διαφόρων προγραμμάτων σπουδών, όσον αφορά στις δομές τους, το περιερχόμενό τους και τη διδασκαλία. Έτσι, το 2000, με πρωτοβουλία του Συλλόγου των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων και με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε θέματα παιδείας, 100 πανεπιστήμια συμμετέχουν στην πρώτη φάση του project Tuning Educational Structures in Europe (Gonzalez & Wagenaar 2007). Ο σκοπός του Tuning Project είναι η περιγραφή των επιστημονικών πεδίων, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η σύγκριση των πτυχίων και η αμοιβαία κατανόηση μεταξύ των διαφόρων Ευρωπαϊκών πανεπιστημιακών τμημάτων. Απώτερος στόχος είναι η διευκόλυνση της μετακίνησης των φοιτητών αλλά και των επαγγελματιών. Στο project συμμετέχουν όλες οι 20

2 Πίνακας 1. Γενικές επάρκειες. 1 Ικανότητα για ανάλυση και σύνθεση 2 Ικανότητα για εφαρμογή γνώσεων στην πράξη 3 Προγραμματισμός και διαχείριση χρόνου 4 Βασικές γενικές γνώσεις στην εργοθεραπεία 5 Εκπαίδευση σε βασικές γνώσεις του επαγγέλματος στην πράξη 6 Προφορική και γραπτή επικοινωνία στην εθνική σας γλώσσα 7 Γνώση δεύτερης γλώσσας 8 Στοιχειώδεις ικανότητες για χρήση Η/Υ 9 Ερευνητικές ικανότητες 10 Ικανότητα για μάθηση 11 Δεξιότητα για διαχείριση πληροφοριών 12 Ικανότητα για αυτοκριτική και κριτική 13 Ικανότητα προσαρμογής σε νέες καταστάσεις 14 Ικανότητα δημιουργίας νέων ιδεών (δημιουργικότητα) 15 Επίλυση προβλημάτων 16 Λήψη αποφάσεων 17 Ομαδική εργασία 18 Διαπροσωπικές ικανότητες 19 Ηγετικές ικανότητες 20 Ικανότητα για εργασία σε διεπιστημονική ομάδα 21 Δυνατότητα επικοινωνίας με μη εμπειρογνώμονες 22 Εκτίμηση διαφορετικότητας και πολυπολιτισμικότητας 23 Δυνατότητα για εργασία σε ένα διεθνές πλαίσιο 24 Κατανόηση πολιτισμών και εθίμων άλλων χωρών 25 Δυνατότητα για αυτόνομη εργασία 26 Σχεδιασμός και διαχείριση έργων (projects) 27 Πρωτοβουλία και επιχειρηματικό πνεύμα 28 Ηθική δέσμευση 29 Ενδιαφέρον για ποιότητα 30 Θέληση για επιτυχία Table 1. Generic Competences. 1 Capacity for analysis and synthesis 2 Capacity for applying knowledge in practice 3 Planning and time management 4 Basic general knowledge in the field of study 5 Grounding in basic knowledge of the profession in practice 6 Oral and written communication in your native language 7 Knowledge of a second language 8 Elementary computing skills 9 Research skills 10 Capacity to learn 11 Information management skills 12 Critical and self-critical abilities 13 Capacity to adapt to new situations 14 Capacity for generating new ideas (creativity) 15 Problem solving 16 Decision-making 17 Teamwork 18 Interpersonal skills 19 Leadership 20 Ability to work in an interdisciplinary team 21 Ability to communicate with non-experts 22 Appreciation of diversity and multiculturality 23 Ability to work in an international context 24 Understanding of cultures and customs of other countries 25 Ability to work autonomously 26 Project design and management 27 Initiative and entrepreneurial spirit 28 Ethical commitment 29 Concern for quality 30 Will to succeed 21

3 Ευρωπαϊκές χώρες και από το 2005 και οι χώρες της Λατινικής Αμερικής. Για την εκπλήρωση του στόχου του, η ομάδα του Tuning Project ανέπτυξε μια μεθοδολογία που είναι κοινή για το κάθε επιστημονικό πεδίο που συμμετέχει στο project. Απαιτείται η συνεργασία των επαγγελματιών και των πανεπιστημιακών τμημάτων, ώστε να περιγράψουν τη σύγχρονη επαγγελματική και εκπαιδευτική φύση του κλάδου/πεδίο, μια περιγραφή που θα συζητηθεί και θα επικυρωθεί από το Ευρωπαϊκό δίκτυο του κλάδου και άλλους εμπλεκόμενους φορείς. Η ομάδα εργασίας για το Tuning στην εργοθεραπεία απαρτίζεται από μέλη του European Network for Occupational Therapy in Higher Education (ΕΝΟΤΗΕ) και του Council of Occupational Therapists for European Countries (COTEC). Αποτέλεσμα της διαδικασίας είναι η δημοσίευση, για τον κάθε επιστημονικό κλάδο, ενός εγγράφου που περιγράφει το κάθε επάγγελμα ή/και επιστημονικό πεδίο. Τα έγγραφα αυτά, μαζί με άλλες πληροφορίες για το project, βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Tuning Educational Structures in Europe Project, συμπεριλαμβανομένου και αυτού της Εργοθεραπείας (The Tuning Occupational Therapy Project Group 2008). Η διεύθυνση της ιστοσελίδας είναι tuningeu/ Γενικές και ειδικές επάρκειες Σημαντικό μέρος της διαδικασίας του Tuning ήταν η ανάπτυξη των γενικών και ειδικών (για τον κάθε κλάδο) επαρκειών. Ο ορισμός της επάρκειας σύμφωνα με το Τuning Project είναι: «οι επάρκειες αντιπροσωπεύουν ένα δυναμικό συνδυασμό γνωστικών και μεταγνωστικών δεξιοτήτων, γνώσεων και κατανόησης, διαπροσωπικών, διανοητικών και πρακτικών δεξιοτήτων και ηθικών αξιών» (Gonzalez & Wagenaar 2007, p.139). Οι γενικές επάρκειες είναι κοινές για όλα τα επιστημονικά πεδία. Είναι οι «μεταφερόμενες δεξιότητες» (transferable skills) που παρουσιάζει ένας απόφοιτος πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, ως άτομο/πολίτης και ως εργαζόμενος. Οι γενικές επάρκειες καταγράφηκαν από την κεντρική ομάδα του TUNING (πίνακας 1). Οι ειδικές επάρκειες περιγράφουν την πρακτική του εργοθεραπευτή (ή άλλου επαγγελματία) και σκοπό έχουν να κατευθύνουν όλο το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ως σύνολο. Οι επάρκειες δεν περιγράφουν ένα συγκεκριμένο επίπεδο επαγγελματικής πρακτικής (π.χ. του καινούργιου απόφοιτου), η κάθε επάρκεια αναπτύσσεται καθ όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής ζωής και ο κάθε επαγγελματίας κατέχει σε κάποιο βαθμό την κάθε επάρκεια. Η διαδικασία ανάπτυξης και επικύρωσης των ειδικών επαρκειών για τους Εργοθεραπευτές της Ευρώπης περιγράφεται στο έγγραφο Tuning Educational Structures in Europe. Reference Points for the Design and Delivery of Degree Programs in Occupational Therapy (The Tuning Occupational Therapy Project Group 2008). Οι ειδικές επάρκειες για την εργοθεραπεία έχουν μεταφραστεί στα Ελληνικά από μέλη της Ομάδας Διεθνών Σχέσεων του Συλλόγου Ελλήνων Εργοθεραπευτών (τελευταία αναθεώρηση Ιανουάριος 2009). Οι γενικές επάρκειες μεταφράστηκαν στα ελληνικά από μέλη της κεντρικής ομάδας του Tuning Project. πινακασ 2. Οι ειδικές επάρκειες των Εργοθεραπευτών. Γνώση της εργοθεραπείας Εξηγεί τις θεωρητικές έννοιες που υποστηρίζουν την εργοθεραπεία, ειδικότερα τη φύση των έργων του ανθρώπου, καθώς και την εκτέλεσή τους. Εξηγεί τη σχέση μεταξύ εκτέλεσης έργου, υγείας και ευεξίας. Συνθέτει και εφαρμόζει σχετικές γνώσεις από τις βιολογικές, ιατρικές, ανθρωπιστικές, ψυχολογικές, κοινωνικές, τεχνολογικές επιστήμες, καθώς και από την επιστήμη του έργου με τις θεωρίες του έργου και της συμμετοχής (η λέξη «συμμετοχή» είναι ακριβής μετάφραση της αγγλικής λέξης participation. Κάθε φορά που αναφέρεται ο όρος αυτός στο παρόν κείμενο υπονοεί τη συμμετοχή σε δραστηριότητες καθημερινής ζωής στη κοινότητα). Αναλύει την περιπλοκότητα της εφαρμογής θεωριών και ερευνητικών τεκμηρίων που σχετίζονται με το έργο, στο πλαίσιο μιας κοινωνίας που εξελίσσεται. Εμπλέκεται σε επιστημονικά τεκμηριωμένο διάλογο με τρίτους, σε θέματα σχετικά με το έργο και την εργοθεραπεία. 22

4 Εργοθεραπευτική Διαδικασία και Επαγγελματική Συλλογιστική Δουλεύει σε συνεργασία με άτομα και ομάδες, χρησιμοποιώντας τα έργα, μέσα από διαδικασίες πρόληψης, αποκατάστασης και θεραπείας, με στόχο την προώθηση της συμμετοχής, της υγείας και της ευεξίας. Επιλέγει, προσαρμόζει και εφαρμόζει κατάλληλες θεωρίες, μοντέλα πρακτικής και μεθόδους για την αντιμετώπιση αναγκών που συνδέονται με τα έργα και την υγεία ατόμων και πληθυσμών. Χρησιμοποιεί αποτελεσματικά την επαγγελματική και ηθική συλλογιστική μέσα από την εργοθεραπευτική διαδικασία. Χρησιμοποιεί το θεραπευτικό δυναμικό του έργου, μέσω της χρήσης της ανάλυσης και σύνθεσης δραστηριότητας και έργου. Προσαρμόζει και εφαρμόζει την εργοθεραπευτική διαδικασία σε στενή συνεργασία με άτομα/πληθυσμούς. Εργάζεται για να εξασφαλίσει προσβάσιμο και προσαρμοσμένο περιβάλλον, καθώς και για προωθήσει το δικαίωμα της ισότιμης συμμετοχής σε έργα. Συνεργάζεται με τις κοινότητες για την προώθηση της υγείας και ευεξίας των μελών της μέσω της συμμετοχής τους σε έργα. Αναζητεί ενεργητικά, αξιολογεί και αξιοποιεί μια ποικιλία πληροφοριών και τεκμηρίων, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι η εργοθεραπευτική πρακτική είναι πάντα επικαιροποιημένη και σχετική με τον πελάτη. Αποτιμά με τρόπο κριτικό την εργοθεραπευτική πρακτική για να διασφαλίσει ότι το επίκεντρό της είναι το έργο και η εκτέλεση έργου. Επαγγελματικές σχέσεις και συνεργασίες Εργάζεται σύμφωνα με τις αρχές της πελατοκεντρικής προσέγγισης. Οικοδομεί μία θεραπευτική σχέση/συνεργασία ως βάση της εργοθεραπευτικής διαδικασίας. Δημιουργεί και συντηρεί συνεργασίες, συμβουλεύεται και συμβουλεύει πελάτες, φροντιστές, μέλη ομάδων και άλλους εμπλεκόμενους φορείς για τους τρόπους προώθησης του έργου και της συμμετοχής σε ποικίλα περιβάλλοντα. Συνεργάζεται με πελάτες και υποστηρίζει τα δικαιώματά τους για τη συμμετοχή τους σε έργα που ικανοποιούν τις προσωπικές τους ανάγκες. Εκτιμά και σέβεται τη διαφορετικότητα, τις ατομικές διαφορές, τα πολιτισμικά ήθη και έθιμα, καθώς και τις επιρροές τους στο έργο και στη συμμετοχή. Eπαγγελματική Αυτονομία και Υπευθυνότητα Προετοιμάζει, διατηρεί και αναθεωρεί τα αρχεία της εργοθεραπευτικής παρέμβασης. Συμμορφώνεται με τις τοπικές/περιφερειακές/εθνικές/ευρωπαϊκές πολιτικές και διαδικασίες, τα επαγγελματικά πρότυπα και τους εργοδοτικούς κανονισμούς. Συμμετέχει σε διαδικασίες συνεχιζόμενης δια βίου μάθησης για την προαγωγή της εργοθεραπείας. Ασκεί το επάγγελμα με αρχές ηθικής, σεβόμενος τους πελάτες και λαμβάνοντας υπόψη τους επαγγελματικούς κώδικες δεοντολογίας για τους Εργοθεραπευτές. Επιδεικνύει αυτοπεποίθηση, αυτοδιαχείριση, αυτογνωσία και επίγνωση των περιορισμών του ως Εργοθεραπευτής. Έρευνα και Ανάπτυξη στην Εργοθεραπεία/Επιστήμη του Έργου Αξιολογεί την ανάγκη για έρευνα σε θέματα που σχετίζονται με το έργο, την εργοθεραπεία ή/και την επιστήμη του έργου και να διατυπώνει σχετικές ερευνητικές υποθέσεις. Επιδεικνύει δεξιότητες στην ανεξάρτητη έρευνα, στην κριτική εξέταση και στη σύνθεση της επιστημονικής βιβλιογραφίας, καθώς και άλλων σχετικών με την εργοθεραπεία πληροφοριών. Κατανοεί, επιλέγει και επιχειρηματολογεί για τον κατάλληλο ερευνητικό σχεδιασμό και μεθοδολογία, σε σχέση με το έργο και την εργοθεραπεία, λαμβάνοντας υπόψη ηθικές προεκτάσεις. 23

5 Ερμηνεύει, αναλύει, συνθέτει και κρίνει τα αποτελέσματα των ερευνών σχετικές με την εργοθεραπεία. Αναπτύσσει νέες γνώσεις σχετικά με το έργο και την εργοθεραπευτική πρακτική, ιδιαίτερα σε σχέση με τοπικές ή/και καινούργιες προσκλήσεις σε κοινωνικά θέματα και θέματα υγείας. Κοινοποιεί τα ευρήματα των ερευνών του στους ενδιαφερόμενους φορείς. Διοίκηση Υπηρεσιών και Προώθηση της εργοθεραπείας Προσδιορίζει και ιεραρχεί τις εργοθεραπευτικές υπηρεσίες. Κατανοεί και εφαρμόζει τις αρχές διοίκησης στις υπηρεσίες εργοθεραπείας, συμπεριλαμβανομένων της οικονομικής απόδοσης, της διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού και υλικών πόρων, καθώς και της δημιουργίας πρωτοκόλλων εργοθεραπείας. Εμπλέκεται σε μια συνεχή διαδικασία αξιολόγησης και βελτίωσης της ποιότητας των υπηρεσιών εργοθεραπείας, καθώς και να εμπλέκει κατάλληλα τους πελάτες σε διαδικασίες αξιολόγησης των παρεχόμενων υπηρεσιών και κοινοποιεί τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων των υπηρεσιών στους εμπλεκόμενους φορείς. Εντοπίζει νέες ανάγκες και συμμετέχει ενεργά στην ανάπτυξη, βελτίωση και προώθηση των υπηρεσιών εργοθεραπείας. Μελετά τις εξελίξεις στην υγεία και την κοινωνική φροντίδα, την κοινωνία και τη νομοθεσία σε διεθνές, εθνικό και τοπικό επίπεδο που επηρεάζουν την παροχή των υπηρεσιών εργοθεραπείας. Table 2. Competences Specific to Occupational Therapy. Knowledge of Occupational Therapy Explain the theoretical concepts underpinning occupational therapy, specifically the occupational nature of human beings and their performance of occupations Explain the relationship between occupational performance, health and well-being Synthesise and apply relevant knowledge from biological, medical, human, psychological, social, technological and occupational sciences, together with theories of occupation and participation Analyse the complexities of applying theories and research evidence related to occupation in the context of a changing society Engage in rational and reasoned debate in relation to occupation and occupational therapy Occupational Therapy Process and Professional Reasoning Work in partnership with individuals and groups, using occupation in prevention, re/habilitation, and treatment in order to promote participation, health and well-being Select, modify and apply appropriate theories, models of practice and methods to meet the occupational and health needs of individuals/populations Use professional and ethical reasoning effectively throughout the occupational therapy process. Utilise the therapeutic potential of occupation through the use of activity and occupational analysis and synthesis Adapt and apply the occupational therapy process in close collaboration with individuals/ populations Work to facilitate accessible and adaptable environments and to promote occupational justice Collaborate with communities to promote and develop the health and well-being of their members through their participation in occupation Actively seek, critically evaluate and apply a range of information and evidence to ensure that occupational therapy practice is up-todate and relevant to the client Critically appraise occupational therapy practice to ensure that the focus is on occupation and occupational performance 24

6 Professional Relationships and Partnerships Work according to the principles of client centred practice Build a therapeutic relationship/partnership as the foundation of the occupational therapy process Establish and maintain collaborative partnerships, consult and advise with clients, carers, team members and other stakeholders on enabling occupation and participation in a wide range of contexts Collaborate with clients to advocate for the right to have their occupational needs met Appreciate and respect diversity, individual differences, cultural beliefs, customs and their influence on occupation and participation Professional Autonomy and Accountability Prepare, maintain and review documentation of the occupational therapy process Comply with local/regional/national/european policies and procedures, professional standards and employers regulations Demonstrate continuing lifelong learning to enhance occupational therapy Practice in an ethical manner, respecting clients and taking account of professional codes of conduct for occupational therapists Demonstrate confidence in self-management, self-awareness and knowledge of own limitations as an occupational therapist Research and Development in Occupational Therapy/Science Identify the need for research on issues related to occupation, occupational therapy and/or occupational science and formulate relevant research questions Search independently, critically examine and synthesise scientific literature and other information relevant to occupational therapy Understand, select and defend designs and methods appropriate to research in occupation and occupational therapy, considering ethical aspects Interpret, analyse, synthesise and critique research findings relevant to occupational therapy Develop new knowledge of occupation and occupational therapy practice, particularly in relation to local and/ or emerging health and social challenges Disseminate research findings to relevant stakeholders Management and Promotion of Occupational Therapy Determine and prioritise occupational therapy services Understand and apply principles of management to occupational therapy services, including costeffectiveness, administration of resources and equipment, and establishing occupational therapy protocols Engage in a continuous process of evaluation and improvement of the quality of occupational therapy services, involve clients where appropriate and communicate the results to relevant stakeholders Take a pro-active role in the development, improvement and promotion of occupational therapy Consider developments and influence policies in health and social care, society and legislation at international, national and local levels that affect occupational therapy services Η εφαρμογή των επαρκειών Οι επάρκειες αποτελούν τη βάση για τις καινούργιες κατευθυντήριες γραμμές για τον Κώδικα Δεοντολογίας και Πρακτικής/standards of practice της COTEC. Πιστεύεται ότι ο κώδικας πρακτικής που στηρίζεται στις επάρκειες διασφαλίζει την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της πρακτικής. Έχει, δηλαδή, σαν αποτέλεσμα, τα άτομα που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες μας να έχουν 25

7 τη βεβαιότητα ότι οι υπηρεσίες είναι ασφαλείς και αποτελεσματικές. Ο νέος επαγγελματίας θα μπορεί να αναγνωρίζει και να υποστηρίζει τις επάρκειές του στη διαδικασία ανεύρεσης δουλειάς, καθώς και στον προγραμματισμό της περαιτέρω εξέλιξής του. Αυτή η διαδικασία της αναγνώρισης των επαρκειών του κάθε επαγγελματία και των αναγκών του μπορεί, και θα πρέπει, να συνεχίζεται καθ όλη την επαγγελματική ζωή, αποτελώντας βάση για τη συνεχιζόμενη επαγγελματική ανάπτυξή του. Οι επάρκειες μπορούν επίσης να αποτελέσουν τη βάση για προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης και ανάπτυξης των εθνικών επαγγελματικών συλλόγων, έτσι ώστε οι σύλλογοι και τα μέλη τους να έχουν μια κοινή δομή για την επαγγελματική ανάπτυξη και εξέλιξη. Οι εργοδότες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις επάρκειες για να δομήσουν την ανάπτυξη του προσωπικού και των υπηρεσιών. Δηλαδή μπορούν να χρησιμοποιήσουν πλέον τις επάρκειες για την περιγραφή μίας κενής θέσης, για τη μέτρηση της ποιότητας των υπηρεσιών και για τη θέσπιση επαγγελματικών στόχων για τον κάθε επαγγελματία. Επίσης, οι επάρκειες μπορούν να χρησιμοποιηθούν από regulators (φορείς αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων), ώστε να υπάρξει ένα πιο ενιαίο σύστημα για την αξιολόγηση των Εργοθεραπευτών που επιθυμούν να εργαστούν σε άλλη Ευρωπαϊκή χώρα. Οι επάρκειες προσφέρουν διαφάνεια και σαφήνεια που θα διευκολύνει την όλη διαδικασία. Η περιγραφή των επαρκειών των Εργοθεραπευτών δεν είναι μία στατική διαδικασία, αλλά θα πρέπει να είναι συνεχιζόμενη και ευέλικτη, ανάλογα με τις καινούργιες και αναπτυσσόμενες ανάγκες της υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας του πληθυσμού της Ευρώπης, καθώς και της κάθε χώρας. Έτσι, οι επάρκειες μπορούν να αποκτήσουν σημαντικό ρόλο στη συνεχιζόμενη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρουν οι Εργοθεραπευτές και στη συνέχεια στην υγεία και στην ποιότητα ζωής των ατόμων που δέχονται τις υπηρεσίες τους. ABSTRACT Kantarzti S, Skouroliakou M Tuning Project is directly connected with the Declaration of Bologna and the following procedure, that is the creation of a Uniform European Space of Higher Education. The purpose of the Tuning Project is the description of scientific fields, in order to facilitate the comparison between the diplomas and the mutual understanding between different European University departments. The ultimate purpose is to accommodate the transfer of the students as well as the professionals. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Gonzalez J, Wagenaar R. Tuning Educational Structures in Europe, Universities Contribution to the Bologna Process. An Introduction.Publcaciones de la Universidad de Duesto, Bilbao, Spain The Tuning Occupational Therapy Project Group. Tuning Educational Structures in Europe. Reference Points for the Design and Delivery of Degree Programmes in Occupational Therapy. Publcaciones de la Universidad de Duesto, Bilbao, Spain,

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Οργάνωση: Εργαστήριο Παιδαγωγικής Έρευνας και Εκπαιδευτικών Πρακτικών (Ε.Π.Ε.Ε.Π.), Τ.Ε.Ε.Π.Η. Δ.Π.Θ. Χορηγοί: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Δ.Π.Θ., Σχολή Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Περιλήψεις και abstracts Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με έτος εισαγωγής το ακαδημαϊκό έτος 2004-05

Περιλήψεις και abstracts Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με έτος εισαγωγής το ακαδημαϊκό έτος 2004-05 ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Περιλήψεις και abstracts

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά Κριτήρια για την Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση και Πρακτική Άσκηση των Διαιτολόγων

Ευρωπαϊκά Κριτήρια για την Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση και Πρακτική Άσκηση των Διαιτολόγων Ευρωπαϊκά Κριτήρια για την Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση και Πρακτική Άσκηση των Διαιτολόγων Το έγγραφο αυτό δημιουργήθηκε από τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Συλλόγων Διαιτολόγων (European Federation of Associations of

Διαβάστε περισσότερα

ATLEC. Υποστηρικτική Τεχνολογία Μάθησης μέσω Ενιαίου Εκπαιδευτικού Προγράμματος

ATLEC. Υποστηρικτική Τεχνολογία Μάθησης μέσω Ενιαίου Εκπαιδευτικού Προγράμματος ATLEC Υποστηρικτική Τεχνολογία Μάθησης μέσω Ενιαίου Εκπαιδευτικού Προγράμματος Προφίλ εργασίας του ICT-AT εκπαιδευτή Ivan TRAINA, Department of Education Studies - University of Bologna Evert-Jan HOOGERWERF,

Διαβάστε περισσότερα

Παπαδάκης Σπύρος ρ. Φραγκούλης Ιωσήφ * Υπ. ιδάκτορας ΣΕΠ, Ελληνικό Ανοικτό. Πανεπιστήµιο papadakis@eap.gr fragoulis@acn.gr

Παπαδάκης Σπύρος ρ. Φραγκούλης Ιωσήφ * Υπ. ιδάκτορας ΣΕΠ, Ελληνικό Ανοικτό. Πανεπιστήµιο papadakis@eap.gr fragoulis@acn.gr Η ανάπτυξη Κοινωνικών Ικανοτήτων και η απόκτηση Κοινωνικών εξιοτήτων στο πλαίσιο της δια βίου µάθησης, στην Κοινωνία της Πληροφορίας: ιαµόρφωση εικτών Ποιότητας για την αξιολόγησή τους Παπαδάκης Σπύρος

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Leonardo da Vinci Μεταφορά Καινοτομίας Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Πακέτο εργασίας 3, δραστηριότητα 3.3.1 Σχεδιασμός - προσαρμογή του προγράμματος κατάρτισης (προδιαγραφές κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

Το MBS College είναι το μοναδικό Κέντρο Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης στη νότια Ελλάδα που χορηγεί Διεθνή και Αναγνωρισμένα Πανεπιστημιακά πτυχία.

Το MBS College είναι το μοναδικό Κέντρο Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης στη νότια Ελλάδα που χορηγεί Διεθνή και Αναγνωρισμένα Πανεπιστημιακά πτυχία. New Campus Το MBS College είναι το μοναδικό Κέντρο Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης στη νότια Ελλάδα που χορηγεί Διεθνή και Αναγνωρισμένα Πανεπιστημιακά πτυχία. 02 Χαιρετισμός Προέδρου του MBS College 03 MBS

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Γ.Σ.Ε.Ε. - Σ.Ε.Β - Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. - Ε.Σ.Ε.Ε. ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥΛΑΣ Κώστας (Επιμέλεια) ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ Ρένα ΣΠΗΛΙΩΤΗ Χριστίνα ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 1 Γ.Σ.Ε.Ε. - Σ.Ε.Β - Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Χάρτα του Ερευνητή. Κώδικας δεοντολογίας για την πρόσληψη ερευνητών. www.europa.eu.int/eracareers/europeancharter ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΙ ΠΌΡΟΙ EUR 21620

Ευρωπαϊκή Χάρτα του Ερευνητή. Κώδικας δεοντολογίας για την πρόσληψη ερευνητών. www.europa.eu.int/eracareers/europeancharter ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΙ ΠΌΡΟΙ EUR 21620 Ευρωπαϊκή Χάρτα του Ερευνητή Κώδικας δεοντολογίας για την πρόσληψη ερευνητών EUR 21620 www.europa.eu.int/eracareers/europeancharter ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΙ ΠΌΡΟΙ Interested in European research? RTD info is our quarterly

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης Προγράμματος Σπουδών (Πρότυπο Σχήμα)

Πρόταση Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης Προγράμματος Σπουδών (Πρότυπο Σχήμα) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Πρόταση Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Translation Ελληνικά (Greek) ΧΑΡΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 2007 2007 SOCIAL JUSTICE CHARTER

Translation Ελληνικά (Greek) ΧΑΡΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 2007 2007 SOCIAL JUSTICE CHARTER English Translation Ελληνικά (Greek) HUME CITY COUNCIL ΔΗΜΟΣ HUME SOCIAL JUSTICE CHARTER ΧΑΡΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 2007 2007 www.hume.vic.gov.au www.hume.vic.gov.au HUME SOCIAL JUSTICE CHARTER 2007

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτης Σταμάτης, θέμα διατριβής: «Παιδαγωγική Επικοινωνία: το παράδειγμα της απτικής συμπεριφοράς στο Νηπιαγωγείο». (2004) Περίληψη Αν η

Παναγιώτης Σταμάτης, θέμα διατριβής: «Παιδαγωγική Επικοινωνία: το παράδειγμα της απτικής συμπεριφοράς στο Νηπιαγωγείο». (2004) Περίληψη Αν η Παναγιώτης Σταμάτης, θέμα διατριβής: «Παιδαγωγική Επικοινωνία: το παράδειγμα της απτικής συμπεριφοράς στο Νηπιαγωγείο». (2004) Περίληψη Αν η επικοινωνία αποτελεί το υπόβαθρο δημιουργίας του πανανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 3, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 3, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 3, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Το πολυσύνθετο έργο του Διευθυντή Σχολικής Μονάδας και η έλλειψη σχετικής κατάρτισής

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.ΔΙ.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

High Heels. Χτίζοντας ευκαιρίες για τις γυναίκες στον κατασκευαστικό κλάδο. ΠΕ3 Μεταφορά, προσαρμογή και αναβάθμιση του περιεχομένου

High Heels. Χτίζοντας ευκαιρίες για τις γυναίκες στον κατασκευαστικό κλάδο. ΠΕ3 Μεταφορά, προσαρμογή και αναβάθμιση του περιεχομένου High Heels Χτίζοντας ευκαιρίες για τις γυναίκες στον κατασκευαστικό κλάδο ΠΕ3 Μεταφορά, προσαρμογή και αναβάθμιση του περιεχομένου RNo 15 Συνολική δομή του προγράμματος κατάρτισης και μικτής μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνές Συνέδριο Εκπαίδευση και Κοινωνική Ένταξη Ευάλωτων Ομάδων. International Conference on Education and Social Integration of Vulnerable Groups

Διεθνές Συνέδριο Εκπαίδευση και Κοινωνική Ένταξη Ευάλωτων Ομάδων. International Conference on Education and Social Integration of Vulnerable Groups Διεθνές Συνέδριο Εκπαίδευση και Κοινωνική Ένταξη Ευάλωτων Ομάδων International Conference on Education and Social Integration of Vulnerable Groups Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 2011 Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Διπλωματική εργασία: Κίνητρα συμμετοχής καταρτιζόμενων στη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση στην

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιεργώντας την διαπολιτισμική συνείδηση μέσα από το μάθημα της ιστορίας

Καλλιεργώντας την διαπολιτισμική συνείδηση μέσα από το μάθημα της ιστορίας Καλλιεργώντας την διαπολιτισμική συνείδηση μέσα από το μάθημα της ιστορίας Μαυρομμάτη Μαρία, Δρ., Εκπαιδευτικός ΠΕ 02 Μακρίδου- Μπούσιου Δέσποινα, Δρ., Καθηγήτρια Παιδαγωγικών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Ποιότητα στα Νοσοκομεία - Γιατί? Αύξηση απαιτήσεων για κατάλληλη και αποτελεσματική φροντίδα υγείας Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Βίβιαν Σαρλά, /330. Επιβλέπων: Νικόλαος Τριχάς

Εισηγητής: Βίβιαν Σαρλά, /330. Επιβλέπων: Νικόλαος Τριχάς ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

L E O N A R D O D A V I N C I

L E O N A R D O D A V I N C I L E O N A R D O D A V I N C I Εγχειρίδιο υποστήριξης της Ανάπτυξης ιασφάλισης Ποιότητας των Φορέων παροχής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) Partners in the project FiaTest University of

Διαβάστε περισσότερα

Περιλήψεις και abstracts Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με έτος εισαγωγής το ακαδημαϊκό έτος 2008-09

Περιλήψεις και abstracts Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με έτος εισαγωγής το ακαδημαϊκό έτος 2008-09 ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Περιλήψεις και abstracts

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α. ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ. Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στην Κλινική Ψυχολογία

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α. ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ. Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στην Κλινική Ψυχολογία ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α. ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στην Κλινική Ψυχολογία Κωδικός μαθήματος: ΥΑ0003 Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό Επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS i i ii iii iv TraIning teachers in competence based education the TRANSIt use case in Greece Katerina Riviou Ellinogermaniki Agogi, R&D Department kriviou@ea.gr Sofoklis Sotiriou Ellinogermaniki Agogi,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ LEONARDO da VINCI 2008

ΣΧΕΔΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ LEONARDO da VINCI 2008 ΣΧΕΔΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ LEONARDO da VINCI 2008 TOI ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή σελ. 3 2. Οι δράσεις του Προγράμματος Leonardo da Vinci....σελ.

Διαβάστε περισσότερα

SIRIUS. Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πολιτικής για την εκπαίδευση παιδιών και νέων από οικογένειες μεταναστών. Έγγραφο διατύπωσης θέσεων

SIRIUS. Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πολιτικής για την εκπαίδευση παιδιών και νέων από οικογένειες μεταναστών. Έγγραφο διατύπωσης θέσεων SIRIUS Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πολιτικής για την εκπαίδευση παιδιών και νέων από οικογένειες μεταναστών Έγγραφο διατύπωσης θέσεων 3 SIRIUS Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πολιτικής για την εκπαίδευση παιδιών και νέων από οικογένειες

Διαβάστε περισσότερα

CertEnt. EU Lifelong Learning Programme 2007-13. Υποπρόγραμμα Leonardo da Vinci Περίοδος 2012 EAC/27/11

CertEnt. EU Lifelong Learning Programme 2007-13. Υποπρόγραμμα Leonardo da Vinci Περίοδος 2012 EAC/27/11 CertEnt EU Lifelong Learning Programme 27-13 Υποπρόγραμμα Leonardo da Vinci Περίοδος 212 EAC/27/11 Άξονας Προτεραιότητας 1 «Εφαρμογή του ECVET για την διαφάνεια και την αναγνώριση των αποτελεσμάτων και

Διαβάστε περισσότερα

EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - CY EXEM ECVET Profile for European Expert in Energy Management Grant agreement n.2013-3844/001-001 EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

100 Διοικητικές Ικανότητες, Μάνατζμεντ, Στρατηγική & Μάρκετινγκ

100 Διοικητικές Ικανότητες, Μάνατζμεντ, Στρατηγική & Μάρκετινγκ 100 Διοικητικές Ικανότητες, Μάνατζμεντ, Στρατηγική & Μάρκετινγκ 100.01 Επίπεδο: Ενδιάμεσο Δύο ημέρες 16 ώρες Προκειμένου να μπορέσει να μεγιστοποιήσει την απόδοσή του και να πετύχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα,

Διαβάστε περισσότερα