Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ"

Transcript

1 Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 13/2013 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 150/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η «Έγκριση Κανονισµού Λειτουργίας ΚΑΠΗ ήµου Πεντέλης» Στα Μελίσσια και στο ηµοτικό κατάστηµα, σήµερα 27 του µηνός Μαΐου 2013 ηµέρα ευτέρα και ώρα 18.00, συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση το ηµοτικό Συµβούλιο Πεντέλης ύστερα από την µε αριθµό πρωτοκόλλου 12173/ έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου που επιδόθηκαν σε όλα τα µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου και στον ήµαρχο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α 87). ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι έξι (26) µέλη και ονοµαστικά: ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. ΜΠΟΥΣΙΟΥ-ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - ΠΡΟΕ ΡΟΣ.Σ. 2. ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ.Σ. 3. ΤΟΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ.Σ. 4. ΜΟΥΣΤΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ 5. ΜΠΟΥΣΟΥΛΑ-ΧΑΝΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ - ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ 6. ΜΠΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ 7. ΚΑΒΟΥΡΙ ΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ - ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ 8. ΚΟΝΤΟΥΛΑΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ - ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ 9. ΤΣΟΥΧΝΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ ΗΜΟΤ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 10. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ «11. ΓΚΑΤΖΟΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ «12. ΒΟΡΕΑΣ ΣΕΒΑΣΤΟΣ «13. ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ «14. ΧΕΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ «15. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ «16. ΓΙΑΜΟΥΓΙΑΝΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ «17. ΚΑΛΑΠΟΘΑΡΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ «18. ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ «19. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ «20. ΣΙΩΜΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ «21. ΣΑΦΛΙΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ «22. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ «23. ΦΕΙ ΟΠΙΑΣΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ «24. ΚΑΡΑΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ «25. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ «26. ΛΑΖΟΣ ΛΕΩΝΙ ΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ «ΑΠΟΝΤΕΣ: Αν και νόµιµα προσκλήθηκαν 1. ΚΑΡΒΟΥΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΗΜΟΤ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2. ΖΩΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ «3. ΓΡΑΦΑΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ «4. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ «5. ΠΟΛΙΤΗ ΕΛΕΝΗ «6. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ «7. ΛΑΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ «1

2 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ ΡΟΙ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ: ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ: ΟΥΚΑ ΛΑΣΙΘΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ: ΡΗΓΟΥ ΦΙΛΙΠΠΗ ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕΝΤΕΛΗΣ: ΚΟΛΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΔΑ: ΒΕΖΕΩΞ3-Ψ21 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ: Οι ηµοτικοί Σύµβουλοι κα Κοσµοπούλου Αναστασία, κος Λάζος Βασίλειος, κος Παπακωνσταντίνου ηµοσθένης και κος Γραφάκος Εµµανουήλ προσήλθαν κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1 ου θέµατος Εκτός Ηµερήσιας ιάταξης Η ηµοτική Σύµβουλος κα Πολίτη Ελένη προσήλθε πριν τη συζήτηση του 8 ου θέµατος της Ηµερήσιας ιάταξης. ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ: Ο ηµοτικός Σύµβουλος κος Σιώµος Βλάσιος αποχώρησε µετά τη συζήτηση του Εκτός της Ηµερήσιας ιάταξης θέµατος. Ο Γραµµατέας κος Τόλιος Νικόλαος αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 5 ου θέµατος της Ηµερήσιας ιάταξης. Ο ηµοτικός Σύµβουλος κος Σταυρόπουλος ηµήτριος αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 6 ου θέµατος της Ηµερήσιας ιάταξης. Ο ηµοτικός Σύµβουλος κος Γραφάκος Εµµανουήλ αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 7 ου θέµατος της Ηµερήσιας ιάταξης. Ο ηµοτικός Σύµβουλος κος Λάζος Βασίλειος αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 8 ου θέµατος της Ηµερήσιας ιάταξης Ο ηµοτικός Σύµβουλος κος Καλαποθαράκος Χρήστος αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 15 ου θέµατος της Ηµερήσιας ιάταξης. Ο Αντιπρόεδρος κος Καλλιανιώτης Κων/νος αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 17 ου θέµατος της Ηµερήσιας ιάταξης. Η ηµοτική Σύµβουλος κα Χριστοφιλοπούλου Αικατερίνη αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 17 ου θέµατος της Ηµερήσιας ιάταξης. Ο ηµοτικός Σύµβουλος κος Λάζος Λεωνίδας Ιωάννης αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 18 ου θέµατος της Ηµερήσιας ιάταξης. Οι ηµοτικοί Σύµβουλοι κος Παπακωνσταντίνου ηµοσθένης, κος Κωστόπουλος Βασίλειος και κος Σαφλιάνης Ιωάννης, αποχώρησαν πριν τη συζήτηση του 21 ου θέµατος της Ηµερήσιας ιάταξης. Οι ηµοτικοί Σύµβουλοι κα Κοσµοπούλου Αναστασία και κα Πολίτη Ελένη αποχώρησαν πριν τη συζήτηση του 22 ου θέµατος της Ηµερήσιας ιάταξης. ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ Οι ηµοτικοί Σύµβουλοι κος Λάζος Λεωνίδας-Ιωάννης και κος Λάζος Βασίλειος απουσίαζαν κατά την επικύρωση των πρακτικών 23 ης και 24 ης Συνεδριάσεων Οι ηµοτικοί Σύµβουλοι κος Φειδοπιάστης Αντώνιος και κα Κοσµοπούλου Αναστασία απουσίαζαν κατά την ψήφιση του 16 ου θέµατος της Ηµερήσιας ιάταξης. Ο ηµοτικός Σύµβουλος κος Καρατζής Αναστάσιος απουσίαζε κατά την ψήφιση του 18 ου θέµατος της Ηµερήσιας ιάταξης. Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο ήµαρχος κος Στεργίου Καψάλης ηµήτριος, ο Προϊστάµενος /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών κος Παναγόπουλος Αντώνιος, ο Προϊστάµενος της /νσης Περιβάλλοντος, Πολεοδοµίας & Λειτουργιών Πόλης κος Ξανθάκος Ιωάννης, η Προϊσταµένη /νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κα Καπετσώνη Βασιλική, η Προϊστάµενη /νσης Προγραµµατισµού, Οργάνωσης Πληροφορικής, ιαφάνειας και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης κα Μπούσια Ιωάννα και η δηµοτική υπάλληλος κα Φυλακτού Σοφία για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης. 2

3 H Πρόεδρος εισηγούµενη το 24 ο θέµα της Ηµερήσιας ιάταξης, έθεσε υπόψη του Συµβουλίου την εισήγηση του Αντιδηµάρχου κου Μούστρη Παναγιώτη που αναφέρει ότι: ΣΧΕΤ.: Το υπ αριθµ. 563/ έγγραφο του ΟΚΠΑ Με την υπ αριθµ. 136/2012 απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου του ΟΚΠΑ καταρτίσθηκε ο Κανονισµός Λειτουργίας ΚΑΠΗ, που λειτουργεί από το ΝΠ Οργανισµός Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης. Από το άρθρο 240 παρ. 2, εδάφιο β, του ν.3463/2006 (.Κ.Κ.) ορίζεται: «.τα θέµατα τα σχετικά µε τη λειτουργία του ΝΠ ρυθµίζονται µε κανονισµούς που εγκρίνουν τα ηµοτικά Συµβούλια». Ο ΟΚΠΑ είναι ΝΠ, η δε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου αποτελεί εισήγηση προς το ηµοτικό Συµβούλιο. Το σχέδιο του Κανονισµού έχει συνταχθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις των ν.3463/2006 (.Κ.Κ.) και 3852/2010 (Πρόγραµµα Καλλικράτης) και πληροί τις απαιτήσεις για την οµαλή και αποτελεσµατική λειτουργία των ΚΑΠΗ. Εισηγούµαστε την έγκριση του Κανονισµού. Το ηµοτικό Συµβούλιο Αφού άκουσε την εισήγηση του κου Αντιδηµάρχου. Έλαβε υπόψη του: Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006.Κ.Κ. και του Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης). Την υπ αριθµ. 136/2012 απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου του ΝΠ «Οργανισµός Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης ήµου Πεντέλης» Μετά από διαλογική συζήτηση και τις τοποθετήσεις των µελών που περιέχονται αναλυτικά στα επίσηµα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. ιαφώνησαν και ψήφισαν ΚΑΤΑ ο Επικεφαλής του Συνδυασµού «Πεντέλη εν δράσει» κος Φειδοπιάστης Αντώνιος, ο Επικεφαλής του Συνδυασµού «Λαϊκή Συσπείρωση Πεντέλης» κος Καρατζής Αναστάσιος και ο Ανεξάρτητος ηµοτικός Σύµβουλος κος Τζουµάκας Κων/νος. Με ψήφους δέκα τέσσερις (14) ΥΠΕΡ τρεις (3) ΚΑΤΑ Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία ΑΔΑ: ΒΕΖΕΩΞ3-Ψ21 Μειοψηφούντων των ηµοτικών Συµβούλων κου Φειδοπιάστη Αντωνίου, κου Καρατζή Αναστασίου και κου Τζουµάκα Κων/νου Εγκρίνει τον Κανονισµό Λειτουργίας ΚΑΠΗ, που λειτουργεί από το ΝΠ Οργανισµός Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης ήµου Πεντέλης, όπως υποβλήθηκε µε την υπ αριθµ. 136/2012 απόφαση του Ν.Π. και έχει ως εξής: 3

4 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΑ: ΒΕΖΕΩΞ3-Ψ21 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΠΗ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ: Άρθρο 1: Πεδίο εφαρµογής του Κανονισµού... 5 Άρθρο 2: Σκοπός λειτουργίας του Κέντρου Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων ( ΚΑΠΗ)... 5 Άρθρο 3: Όργανα ιοίκησης... 5 Άρθρο 4: Αρµοδιότητες ιοικητικού Συµβουλίου Συνεδριάσεις... 5 Άρθρο 5: Αρµοδιότητες Προέδρου του ιοικητικού Συµβουλίου... 5 Άρθρο 6: Αρµοδιότητες Προέδρου ΚΑΠΗ ηµοτικής Ενότητας... 5 Άρθρο 7: Υπηρεσίες που προσφέρονται στο Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων... 6 Άρθρο 8: Ωράριο Λειτουργίας των Κέντρων... 6 Άρθρο 9: Προϋποθέσεις ιαδικασία εγγραφής µέλών των Κ.Α.Π.Η Άρθρο 10: Οικονοµική συµµετοχή µελών στις δραστηριότητες των ΚΑΠΗ... 7 Άρθρο 11: ραστηριότητες ψυχαγωγία και επιµόρφωση... 7 Άρθρο 12: Αποκεντρωµένες υπηρεσίες... 8 Άρθρο 13: Υποχρεώσεις των µελών... 9 Άρθρο 14: Αρµοδιότητες του προσωπικού των βασικών ειδικοτήτων που προβλέπονται στον ΟΕΥ του Οργανισµού Κοινωνικής Πρόνοιας & Αλληλεγγύης του ήµου Πεντέλης... 9 Κοινωνικός Λειτουργός... 9 Νοσηλευτές /τριες...10 Εργοθεραπευτές / τριες...10 Φυσικοθεραπευτές / τριες...11 Οικογενειακοί Βοηθοί Προσωπικό καθαριότητας και Γενικών καθηκόντων...11 Άρθρο Έχοντας υπόψη: 1. την υπ αρ. 40/2011 απόφαση ηµοτικού Συµβουλίου ήµου Πεντέλης η οποία δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 688/Β/2011 4

5 Άρθρο 1: Πεδίο εφαρµογής του Κανονισµού Ο Κανονισµός αυτός ισχύει για τα Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων (ΚΑΠΗ) του ήµου Πεντέλης τα οποία αποτελούν υπηρεσία του Ν.Π... Οργανισµός Κοινωνικής Πρόνοιας & Αλληλεγγύης ήµου Πεντέλης (Ο.Κ.Π.Α.). Άρθρο 2: Σκοπός λειτουργίας του Κέντρου Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων ( ΚΑΠΗ) Η φιλοσοφία του θεσµού της ανοιχτής προστασίας των ηλικιωµένων είναι η παραµονή τους στο οικείο περιβάλλον της οικογένειας, της γειτονιάς, του φιλικού περίγυρου. Φαινόµενα όπως η "ασυλοποιήση" και ο "ιδρυµατισµός" και πολλές φορές η "κατάθλιψη", έκαναν επιτακτική την ανάγκη προστασίας και παραµονής της Τρίτης ηλικίας στον φυσικό της χώρο, µακριά από τον απρόσωπο χαραχτήρα των Ιδρυµάτων κλειστής περίθαλψης και άλλης µορφής ασύλων. Στο πλαίσιο αυτό, σκοπός των ΚΑΠΗ είναι: 1. Η πρόληψη βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών προβληµάτων των ηλικιωµένων, ώστε να παραµείνουν αυτόνοµα, ισότιµα και ενεργά µέλη του κοινωνικού συνόλου. 2. Η διαφώτιση κα η συνεργασία του ευρύτερου κοινού και των ειδικών φορέων σχετικά µε τα προβλήµατα και τις ανάγκες των ηλικιωµένων. 3. Η έρευνα σχετικών θεµάτων µε τους ηλικιωµένους όσο αφορά την υγεία, τα κοινωνικά και άλλα προβλήµατά τους. 4. Η ενεργοποίηση των ηλικιωµένων µε τη συµµετοχή τους στις δραστηριότητες των Κέντρων 5. Η παραµονή των ηλικιωµένων στο φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον 6. Η ανάπτυξη της κοινωνικής αλληλεγγύης και του εθελοντισµού 7. Η έρευνα θεµάτων σχετικά µε τους ηλικιωµένους. Στο σηµείο αυτό περιλαµβάνεται η πρόληψη, η οποία διακρίνεται σε Πρωτογενή πρόληψη,(εµβολιασµοί, συµβουλές για την αποφυγή ατυχηµάτων) ευτερογενή πρόληψη,( (ιατρικές εξετάσεις που έχουν σκοπό την έγκαιρη διάγνωση, ώστε να αποφευχθεί η µακροχρόνια πολλές φορές θεραπεία) Άρθρο 3: Όργανα ιοίκησης Όπως καθορίζεται από τους Ν. 3463/2006 & Ν. 3852/2010, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν, καθώς και τη συστατική πράξη του Ν.Π. ΦΕΚ 688/Β/2011. H διοίκηση των ΚΑΠΗ ασκείται από τα όργανα διοίκησης του Ν.Π., δηλαδή, το ιοικητικό Συµβούλιο, τον Πρόεδρο.Σ. και τον «Πρόεδρο ΚΑΠΗ» κάθε ηµοτικής Ενότητας. Τα λοιπά όργανα του Ν.Π. ασκούν επιτελική επίβλεψη και παρέχουν υποστήριξη στα ΚΑΠΗ όπως ορίζεται στον Ο.Ε.Υ. του Ν.Π.. Άρθρο 4: Αρµοδιότητες ιοικητικού Συµβουλίου Συνεδριάσεις Όπως καθορίζεται από τους Ν. 3463/2006 & Ν. 3852/2010, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν, καθώς και τη συστατική πράξη του Ν.Π. ΦΕΚ 688/Β/2011. Άρθρο 5: Αρµοδιότητες Προέδρου του ιοικητικού Συµβουλίου Όπως καθορίζεται από τους Ν. 3463/2006 & Ν. 3852/2010, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν, καθώς και τη συστατική πράξη του Ν.Π. ΦΕΚ 688/Β/2011. Άρθρο 6: Αρµοδιότητες Προέδρου ΚΑΠΗ ηµοτικής Ενότητας 1. Η εποπτεία και ο έλεγχος των κτιρίων, δοµών και δράσεων που συγκροτούν το ΚΑΠΗ της ηµοτικής του Ενότητα. 2. Σε συνεργασία µε τις οµάδες κατάρτισης δράσεων- δραστηριοτήτων, η κατάρτιση και εκτέλεση προγραµµάτων και δράσεων για τα µέλη. 3. Η φροντίδα για την διοργάνωση των προγραµµατισµένων καθώς και άλλων εκδηλώσεων που πρέπει να πραγµατοποιούνται µε την έγκριση της ιοίκησης. 4. Η συνεργασία µε τις υπηρεσίες του ήµου για τη συµµετοχή των ΚΑΠΗ σε προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λοιπά επιχορηγούµενα ή επιδοτούµενα προγράµµατα. 5. Εισηγείται στον Πρόεδρο και το.σ. κάθε θέµα που αφορά τη λειτουργία, το προσωπικό και την υλικοτεχνική υποδοµή των ΚΑΠΗ όπως: Τον αριθµό και τις ειδικότητες του προσωπικού που είναι αναγκαίο, προκειµένου να διασφαλιστεί η εύρυθµη λειτουργία των δοµών. Το υλικό και τον πάσης φύσεως εξοπλισµό. Τις απαραίτητες εργασίες για την επισκευή και συντήρηση των κτιρίων και εξοπλισµού. 5

6 Την επιµόρφωση του Προσωπικού. 6. Είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο τήρησης του ωραρίου του προσωπικού, προγραµµατίζει τις άδειες οι οποίες εγκρίνονται απ τον Πρόεδρο του Ν.Π.. 7. Εισηγείται στον Πρόεδρο την τοποθέτηση ή µετακίνηση του προσωπικού, σύµφωνα µε τις ανάγκες και τις δυνατότητες του Ν.Π.. 8. Συγκαλεί το προσωπικό για ενηµέρωση, καθοδήγηση και προγραµµατισµό δραστηριοτήτων όποτε κριθεί αναγκαίο. 9. Είναι υπεύθυνος για την εύρυθµη λειτουργία του ΚΑΠΗ, για την τήρηση της κείµενης νοµοθεσίας, την τήρηση του κανονισµού λειτουργίας και την εκτέλεση των αποφάσεων των οργάνων της ιοίκησης σε κάθε ΚΑΠΗ. 10. Φροντίζει για την εσωτερική τάξη και εύρυθµη λειτουργία του ΚΑΠΗ αναφέροντας στη ιοίκηση τυχόν δυσκολίες, παραβάσεις και προβλήµατα. 11. Προΐσταται όλων των υπαλλήλων του ΚΑΠΗ, εποπτεύει για τη σωστή εκτέλεση των καθηκόντων τους, συντονίζει το έργο τους ανάλογα µε τις ανάγκες που ανακύπτουν κάθε φορά και ενηµερώνουν τη ιοίκηση για όλα τα θέµατα που έχουν σχέση µε το ΚΑΠΗ. 12. Κρατά το ένα από τα δύο κλειδιά της αποθήκης (το άλλο κρατείται από υπάλληλο). 13. Επιβλέπει την καθαριότητα του ΚΑΠΗ και φροντίζουν για τη σωστή λειτουργία του. 14. Επιµελείται για τον εφοδιασµό του ΚΑΠΗ µε τα αναγκαία είδη όσον αφορά στα αναγκαία τρόφιµα και λοιπά είδη και υλικά καθώς και για την καλή φύλαξη, συντήρηση και διάθεση αυτών. 15. Υπογράφει τα δελτία εισαγωγής υλικού 16. Εκδίδει και συνυπογράφει µε τον αρµόδιο υπάλληλο τα δελτία εξαγωγής υλικού. 17. Συντονίζει τη διοργάνωση εκδηλώσεων του ΚΑΠΗ σε συνεργασία µε το προσωπικό. 18. Καταχωρίζει, κάθε µέρα, στα διαχειριστικά βιβλία τις εισαγωγές και εξαγωγές αναλωσίµων και λοιπών υλικών, ευθυνόµενοι για την καλή τήρηση και έγκαιρη καταχώριση στα βιβλία αυτά των απαιτουµένων εγγραφών. 19. Παραλαµβάνει τα αναλώσιµα και τα υλικά και φροντίζουν στη συνέχεια για την αποθήκευσή τους. 20. Τηρεί το Αρχείο µητρώου µελών, την κείµενη Νοµοθεσία, τον κανονισµό λειτουργίας του ΚΑΠΗ και τις εγκύκλιες οδηγίες της ιοίκησης. 21. Είναι υπεύθυνοι και υπόλογοι για το κάθε φύσεως υλικό του ΚΑΠΗ. 22. Είναι υπεύθυνοι για την τήρηση των παρακάτω βιβλίων: α) Βιβλίο παρουσίας προσωπικού β) Βιβλίο µητρώου µελών. γ) Βιβλίο αποθήκης υλικού. 23. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία σχετικά µε το έργο που του ανατίθεται από τη ιοίκηση του ήµου ή του Ν.Π.. Άρθρο 7: Υπηρεσίες που προσφέρονται στο Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων Στα µέλη των Κ.Α.Π.Η. παρέχονται : 1. Κοινωνική εργασία στους ίδιους και στο άµεσο περιβάλλον τους 2. φυσικοθεραπεία, 3. Εργοθεραπεία 4. Βοήθεια στο σπίτι για τα άτοµα που ζουν µόνα τους ή για αυτά που έχουν ιδιαίτερες ανάγκες εξυπηρέτησης 5. Φροντίδα και οδηγίες για παροχή υγείας 6. Οργανωµένη ψυχαγωγία (εκδροµές, εκδηλώσεις κ.λ.π. ) και επιµόρφωση ( διαλέξεις, µελέτη θεµάτων, εργασία µε οµάδες κ.λ.π. ). Μπορεί να λειτουργεί εντευκτήριο µε µισθωµένο ή µη κυλικείο, ανάλογα µε τις συνθήκες και κτιριακές υποδοµές κάθε περιοχής. Άρθρο 8: Ωράριο Λειτουργίας των Κέντρων Τα ΚΑΠΗ, µε την κατάλληλη στελέχωση σε ανθρώπινο δυναµικό, λειτουργούν καθηµερινά από ευτέρα έως Παρασκευή και από τις 7.30 π.µ µ.µ.. Όταν υπάρχει ανάγκη ή κάποιου είδους δραστηριότητα µπορεί να λειτουργεί και σε απογευµατινό ωράριο, τα σαββατοκύριακα και αργίες. Κατά το µήνα Αύγουστο τα ΚΑΠΗ λειτουργούν µόνο µε πρωινό ωράριο. 6

7 Οι κλιµατιζόµενοι χώροι των ΚΑΠΗ µε απόφαση της διοίκησης είναι δυνατόν να λειτουργούν ως χώροι φιλοξενίας πολιτών κατά τις ηµέρες καύσωνα. Η χρήση των χώρων του Κέντρου σε κάθε περιοχή, καθορίζεται από τις ανάγκες της πλειοψηφίας των µελών και τις δυνατότητες του Ν.Π., µέσα στα πλαίσια των προγραµµάτων που λειτουργούν στα ΚΑΠΗ, µε ευθύνη του Ν.Π. και ακολουθούν τους κανόνες που καθορίζει η ιοίκηση του Ν.Π.. Άρθρο 9: Προϋποθέσεις ιαδικασία εγγραφής µέλών των Κ.Α.Π.Η. Ως µέλη εγγράφονται: 1. ηµότες από 60 ετών και άνω, άνδρες και γυναίκες, που κατοικούν στην περιοχή του Κέντρου (Μελισσίων, Ν. Πεντέλης και Πεντέλης) χωρίς διάκριση οικονοµικών δυνατοτήτων. 2. Τα Άτοµα µε ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α), εφόσον η κοινωνική υπηρεσία το κρίνει απαραίτητο εγγράφονται από 50 ετών και άνω. 3. Άτοµα νεώτερης ηλικίας εφόσον είναι σύζυγοι µελών 4. Κατ εξαίρεση εγγραφές γίνονται µετά από αξιολόγηση και απόφαση του.σ. του Ν.Π. εν υφίσταται κόστος εγγραφής για τα υποψήφια µέλη ΚΑΠΗ. Τα µέλη που εγγράφονται καταβάλουν συµβολικό ποσό ως ετήσια συνδροµή για την ιδιότητα µέλους που αποκτούν. Το ύψος της ετήσιας συνδροµής µέλους καθορίζεται µε απόφαση.σ.. Για την εγγραφή των µελών απαιτείται : Αστυνοµική Ταυτότητα ύο φωτογραφίες Η ορισµένη συνδροµή Αποδεικτικό µονίµου κατοικίας ή πιστοποιητικό δηµοτολογίου Αίτηση του ενδιαφεροµένου Το κάθε µέλος του ΚΑΠΗ εφοδιάζεται µε ειδική ταυτότητα την οποία επιδεικνύει όταν του ζητηθεί ή το ίδιο θελήσει να κάνει χρήση σε ένα ή περισσότερα προγράµµατα ή δράσεις που υλοποιούνται. Τα έσοδα από τις ετήσιες συνδροµές κατατίθενται στο ταµείο του του ΝΠ στο ήµο από τον αρµόδιο υπάλληλο και συνοδεύονται από ονοµαστική κατάσταση συµµετεχόντων υπογεγραµµένη από τους ίδιους, ενώ τα έσοδα αυτά διατίθενται για την κάλυψη των αναγκών των ΚΑΠΗ. Άρθρο 10: Οικονοµική συµµετοχή µελών στις δραστηριότητες των ΚΑΠΗ Τα ψυχαγωγικά προγράµµατα των ΚΑΠΗ διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: Α. δωρεάν παρεχόµενα προς τα µέλη και Β. ανταποδοτικά εν όλω ή εν µέρει από τους συµµετέχοντες. Α. Ανάλογα µε τις οικονοµικές δυνατότητες του Ν.Π. και κατόπιν σχετικής απόφασης του.σ. του Ν.Π., ετησίως, µπορούν να προσφέρονται προς τα µέλη ΚΑΠΗ δωρεάν ψυχαγωγικές δραστηριότητες (π.χ. εκδροµές, περίπατοι, λοιπές δράσεις, κ.λπ.). Οι οικονοµική συµµετοχή των µελών για την ένταξή τους στις προαναφερθείσες δραστηριότητες είναι µηδενική. Β. Μετά από πρόταση των Προέδρων ΚΑΠΗ στο πλαίσιο του ετησιου προγράµµατος δράσης και κατόπιν ενηµέρωσης του.σ. του Ν.Π., ετησίως, µπορούν να παρέχονται προς τα µέλη ΚΑΠΗ ψυχαγωγικές δραστηριότητες (π.χ. εκδροµές, περίπατοι, λοιπές δράσεις, κ.λπ.). Το κόστος αυτών των δραστηριοτήτων καλύπτεται, ανάλογα µε τις δυνατότητες του Ν.Π., εν όλω ή εν µέρει από τους συµµετέχοντες σε αυτές. Τα έσοδα που δηµιουργούνται από τυχόν τέτοιου είδους συµµετοχές των µελών, κατατίθενται στο ταµείο του Ν.Π. στο ήµο από τον αρµόδιο υπάλληλο και συνοδεύονται από ονοµαστική κατάσταση συµµετεχόντων υπογεγραµµένη από τους ίδιους, ενώ τα έσοδα αυτά διατίθενται για την κάλυψη των συγκεκριµένων δράσεων των ΚΑΠΗ. Άρθρο 11: ραστηριότητες ψυχαγωγία και επιµόρφωση Τα κέντρα, µετά από έγκριση του Προέδρου ΚΑΠΗ και ενηµέρωση του.σ. µπορούν να διοργανώνουν δραστηριότητες, ψυχαγωγικά και επιµορφωτικά προγράµµατα, τόσο στο χώρο τους όσο και εκτός αυτών. Ειδικότερα: 7

8 Εντός των κέντρων συγκροτούνται και λειτουργούν: 1. Οµάδες, ανάλογα µε τα ενδιαφέροντα των µελών όπως, χορωδίας, γυµναστικής, χορού, ζωγραφικής, θεάτρου κ.λ.π., σε συνεργασία µε ειδικούς. Οι ώρες λειτουργίας των αναφερθέντων οµάδων πρέπει να µην παρακωλύουν τις παρεχόµενες υπηρεσίες όπως ιατρείου, φυσικοθεραπείας, κ.λ.π. 2. Οµιλίες µε κοινωνικό ή ιατρικό ενδιαφέρον 3. Προγράµµατα προληπτικών ελέγχων 4. Εκδηλώσεις επετειακού ή ψυχαγωγικού χαρακτήρα. (Κατά τη διάρκεια αυτών των προγραµµάτων, διακόπτονται οι καθηµερινές δραστηριότητες). Εκτός των κέντρων διοργανώνονται: 1. Ηµερήσιες εκδροµές 2. Περίπατοι 3. Επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους 4. Συνεστιάσεις 5. Πολυήµερες εκδροµές 6. Θαλάσσια µπάνια 7. Κατασκηνώσεις 8. Πολιτιστικές εκδηλώσεις 9. Παρακολούθηση ταινιών και θεατρικών παραστάσεων. Σε όλα τα εξωτερικά προγράµµατα συνοδεύει προσωπικό και διευκολύνεται από την υπηρεσία για αυτό, ώστε να επιτυγχάνεται η ασφαλέστερη και καλύτερη διεξαγωγή τους. Ο αριθµός των δωρεάν δραστηριοτήτων είναι ανάλογος της οικονοµικής δυνατότητας του ΝΠ και του αριθµού των µελών. Όλα τα µέλη που συµµετέχουν στο πρόγραµµα των θαλάσσιων µπάνιων και των κατασκηνώσεων περνούν από προληπτικό καρδιολογικό έλεγχο. Η ιατρική γνωµάτευση καταχωρείται στο αρχείο του ΝΠ και αντίγραφό της τους συνοδεύει και στις κατασκηνώσεις. Επιπλέον οι συµµετέχοντες πρέπει να προσκοµίζουν υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρουν την κατάσταση της υγείας τους και να δηλώνουν οτι η συµµετοχή τους πραγµατοποιείται µε αποκλειστικά δική τους ευθύνη. Στις κατασκηνώσεις εάν ο αριθµός των ενδιαφεροµένων είναι µεγαλύτερος από τις θέσεις γίνεται κλήρωση. Μετά από εισήγηση του Προέδρου ΚΑΠΗ, και κατόπιν διαπίστωσης από τον κοινωνικό λειτουργό της κοινωνικοοικονοµικής κατάστασης (ανασφάλιστοι, ΟΓΑ, κ.λπ.), είναι δυνατόν µέλη να εξαιρούνται της κλήρωσης για τις κατασκηνώσεις και να προηγούνται κατά τη διαδικασία της επιλογής. Άρθρο 12: Αποκεντρωµένες υπηρεσίες Η ιοικητική διάρθρωση του ΝΠ «Οργανισµός Κοινωνικής Πρόνοιας & Αλληλεγγύης ήµου Πεντέλης» περιλαµβάνει την λειτουργία Γραφείων ΚΑΠΗ τα οποία ασκούν τις αρµοδιότητες που περιγράφονται αναλυτικά στον ΟΕΥ του ΝΠ & εξυπηρετούν τις ηµοτικές Ενότητες Μελισσίων, Ν. Πεντέλης & Πεντέλης, τα οποία είναι: 1. ΓΡΑΦΕΙΟ Κ.Α.Π.Η..Ε. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ, 2. ΓΡΑΦΕΙΟ Κ.Α.Π.Η..Ε. ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ, 3. ΓΡΑΦΕΙΟ Κ.Α.Π.Η..Ε. ΠΕΝΤΕΛΗΣ, Επιπλέον στο Γραφείο ΚΑΠΗ.Ε. Μελισσίων λειτουργούν τα κατωτέρω παραρτήµατα: α. Παράρτηµα Α ΚΑΠΗ περιοχής.ε. Μελισσίων β. Παράρτηµα Β ΚΑΠΗ περιοχής.ε. Μελισσίων Πέραν του µητρώου µελών που τηρείται στην έδρα του Ν.Π το Κ.Α.Π.Η. κάθε ηµοτικής Ενότητας, διατηρεί αντίγραφο µητρώου των µελών του χωριστά. Ωστόσο, όλα τα µέλη µπορούν να συµµετέχουν σε όλα τα προγράµµατα όλων των ΚΑΠΗ χωρίς περιορισµό, όταν υπάρχει η δυνατότητα. Όταν οι δυνατότητες δεν επαρκούν για την εξυπηρέτηση όλων όσων επιθυµούν, προηγούνται τα µέλη του ΚΑΠΗ.Ε. που διοργανώνει τη δράση. Εφόσον τα µέλη δεν έχουν τακτοποιήσει τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις στερούνται του δικαιώµατος συµµετοχής στις ευκολίες, δράστηριότητες και εκδηλώσεις που διοργανώνουν τα ΚΑΠΗ, εκτός εαν άλλως αποφασίσει ο Πρόεδρος. 8

9 Άρθρο 13: Υποχρεώσεις των µελών Τα µέλη οφείλουν: 1. Να ανανεώνουν την συνδροµή τους µέχρι το τέλος Μαΐου κάθε έτους. Για ιδιαίτερους λόγους, µπορούν να προβούν σε ανανέωση της συνδροµής τους και µετά τη λήξη της αναφερθείσας περιόδου. Επίσης δύνανται να τακτοποιούν τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις και την ηµέρα που θα χρειαστεί να κάνουν χρήση κάποιων υπηρεσιών, ευκολιών ή να συµµετάσχουν σε κάποια δραστηριότητα. 2. Να ενηµερώνονται µε δική τους ευθύνη, έγκαιρα, για τις δραστηριότητες και τα προγράµµατα του κέντρου. Η πληροφόρηση γίνεται στους χώρους των κέντρων µε γραπτές ανακοινώσεις, µε προφορική ενηµέρωση αλλά και στο διαδίκτυο. 3. Να έχουν αρµονικές σχέσεις µεταξύ τους αλλά και µε το προσωπικό. 4. Να αποδέχονται και να εφαρµόζουν τις αποφάσεις της διοίκησης, σε περίπτωση δε που έχουν προσωπικές αντιρρήσεις ή διαφωνίες να απευθύνονται στον Πρόεδρο των κατά τόπους ΚΑΠΗ και εάν δεν ικανοποιηθούν στον αιρετό εκπρόσωπο της ιοίκησης. 5. Να ειδοποιούν έγκαιρα για ακύρωση της συµµετοχής τους στα προγράµµατα ή στα προκαθορισµένα ραντεβού µε το ιατρείο ή το φυσικοθεραπευτήριο. Όσον αφορά στην οικονοµική συµµετοχή τους στα προγράµµατα, µπορεί να επιστραφεί εάν η ακύρωση γίνει πριν από την υλοποίηση του προγράµµατος και αφού επιστρέψει την απόδειξη που είχε παραλάβει κατά την εγγραφή του σ αυτό. 6. Να ακολουθούν τις οδηγίες της Υπηρεσίας εντός του Κέντρου και στις διάφορες δράσεις και εκδηλώσεις που πραγµατοποιούνται από αυτό, όπως εκδροµές, κατασκηνώσεις, θαλάσσια µπάνια κ.λ.π., φέρουν δε αποκλειστικά την ευθύνη της συµµετοχής τους σ αυτά. 7. Να ακολουθούν πιστά το πρόγραµµα των εξωτερικών προγραµµάτων (ώρα αναχώρησης, αποµάκρυνση από το σύνολο, έκθεση στον ήλιο κ.λ.π.) 8. Να αποφεύγουν την κατάχρηση αλκοόλ. 9. Να µην παρεµβαίνουν στο έργο των εργαζόµενων και να ασκούν οποιοδήποτε διοικητικό έλεγχο. 10. Σε περίπτωση που κάποιο µέλος, παρά τις συστάσεις, δηµιουργεί επανειληµµένως σοβαρά προβλήµατα λειτουργίας και η συµπεριφορά του δεν ακολουθεί τους κανόνες λειτουργίας, το.σ. του ΝΠ αποφασίζει για τον τρόπο αντιµετώπισής του. Η χρήση των χώρων του Κέντρου σε κάθε περιοχή καθορίζεται από τις ανάγκες των µελών, µέσα στα πλαίσια των προγραµµάτων που λειτουργούν στο Κ.Α.Π.Η. µε ευθύνη του Νοµικού Προσώπου. Άρθρο 14: Αρµοδιότητες του προσωπικού των βασικών ειδικοτήτων που προβλέπονται στον ΟΕΥ του Οργανισµού Κοινωνικής Πρόνοιας & Αλληλεγγύης του ήµου Πεντέλης Κοινωνικός Λειτουργός Ο Κοινωνικός Λειτουργός λειτουργεί µέσα στα πλαίσια του Κ.Α.Π.Η. ως ισότιµο µέλος της οµάδας που απαρτίζεται από όλα τα επαγγέλµατα υγείας και πρόνοιας του ανωτέρω πλαισίου. Συνεργάζεται µε το υπόλοιπο προσωπικό του Κέντρου και άλλων ειδικοτήτων που αποσκοπούν στην καλύτερη εξυπηρέτηση των προστατευοµένων µελών. Συνεργάζεται µε τα µέλη µε σκοπό να συµβάλλει στην αντιµετώπιση τυχόν ψυχολογικών ατοµικών ή οικογενειακών προβληµάτων, σεβόµενος την προσωπικότητα, την αξιοπρέπεια και τα δικαιώµατα του µέλους. Έχει την ευθύνη για την οργάνωση, εκπαίδευση και αξιοποίηση των εθελοντών στον τοµέα ευθύνης του. Έχει την ευθύνη της πρακτικής άσκησης των σπουδαστών των Σχολών Κοινωνικής Εργασίας που τυχόν θα εκπαιδεύονται στο Κέντρο. Οργανώνει σύµφωνα µε το εγκεκριµένο πρόγραµµα διάφορες εκδηλώσεις και προγράµµατα που άπτονται της ειδικότητάς του. Είναι υπεύθυνος για τον συντονισµό των δράσεων & τον προγραµµατισµό των εκδηλώσεων όλων των Κ.Α.Π.Η. Πραγµατοποιεί πρόληψη και θεραπεία κοινωνικών προβληµάτων. Βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της κοινωνικής λειτουργικότητας ατόµων και οµάδων µε επισκέψεις κατ οίκον ή στην κοινότητα. 9

10 ιενεργεί κοινωνικές ή ψυχοκοινωνικές µελέτες, όπου κρίνεται απαραίτητο, του περιστατικού, της οµάδας και της κοινότητας που χρειάζεται την παρέµβασή τους. ιαµορφώνει διάγνωση αυτόνοµα ή σε συνεργασία µε άλλους ειδικούς για τα προβλήµατα που εντοπίστηκαν. Εκπονεί και εκτελεί σχέδια δράσης και ενέργειες για την αντιµετώπιση συγκεκριµένης κατάστασης. Τοµέας Κοινωνικής Ασφάλισης: Παροχή κοινωνικών υπηρεσιών ενηµερωτικού, συµβουλευτικού και επιβοηθητικού χαρακτήρα σε ασφαλισµένα άτοµα ή στις οικογένειές τους, µέσα από τους αρµόδιους ασφαλιστικούς φορείς π.χ. ΙΚΑ, ΟΓΑ κ.λ.π. Όλες οι ειδικότητες είναι δυνατόν να ασχοληθούν µε οργανωµένη ψυχαγωγία επιµόρφωση, εργασία µε οµάδες κ.λ.π. Επίσης εκτελεί οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία σχετικά µε το έργο που τους ανατίθεται από τον Πρόεδρο ΚΑΠΗ και την προϊστάµενη αρχή, αναφορικά προς την ειδικότητά του. Νοσηλευτές /τριες Ο Νοσηλευτής ή η Νοσηλεύτρια λειτουργεί µέσα στα πλαίσια του Κ.Α.Π.Η. ως ισότιµο µέλος της οµάδας που απαρτίζεται από όλα τα επαγγέλµατα υγείας και πρόνοιας του ανωτέρω πλαισίου. Συνεργάζεται µε το υπόλοιπο προσωπικό του Κέντρου και άλλων ειδικοτήτων που αποσκοπούν στην καλύτερη εξυπηρέτηση των προστατευοµένων µελών. Το έργο του Νοσηλευτή είναι το εξής: Μέτρηση ζωτικών σηµείων, Μέτρηση σακχάρου, Ενεσοθεραπεία, Εµβολιασµός, Ιατροφαρµακευτική φροντίδα, Παροχή πρώτων βοηθειών, Οργάνωση Ιατρείου ( µε υπεύθυνο Ιατρό ) στο χώρο του Κ.Α.Π.Η., Αγωγή υγείας κατ άτοµο και οµάδες, Βοήθεια στην επικοινωνία µεταξύ µέλους, οικογένειας, ιατρού, προσωπικού άλλων κοινωνικών και κοινοτικών ιδρυµάτων, διενέργεια γραπτής και προφορικής ενηµερωτικής επικοινωνίας µε τα µέλη της υγειονοµικής οµάδας και άλλους συναφείς οργανισµούς, παρακολούθηση της σωστής λήψης φαρµάκων, συµβουλευτική σε διατροφικές συνήθειες, περιποίηση τραυµάτων, συνοδεία των ηλικιωµένων σε ΙΚΑ, δηµοτικά ιατρεία και νοσοκοµεία για παρακλινικές εξετάσεις, παρακολούθηση αρρώστων για έγκαιρη διαπίστωση δυσχερειών ή επιπλοκών από τη νόσο, τις διαγνωστικές εξετάσεις και τα θεραπευτικά σχήµατα, λήψη µέτρων για πρόβλεψη ατυχηµάτων στο χώρο παροχής νοσηλευτικής φροντίδας. Τέλος έχει την ευθύνη της πρακτικής άσκησης των σπουδαστών που άπτονται της ειδικότητάς του. Όλες οι ειδικότητες είναι δυνατόν να ασχοληθούν µε οργανωµένη ψυχαγωγία, επιµόρφωση, εργασία µε οµάδες κ.λ.π. Επίσης εκτελεί οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία σχετικά µε το έργο που τους ανατίθεται από τον Πρόεδρο ΚΑΠΗ και την προϊστάµενη αρχή, αναφορικά προς την ειδικότητά του. Εργοθεραπευτές / τριες Ο εργοθεραπευτής λειτουργεί µέσα στα πλαίσια του Κ.Α.Π.Η. ως ισότιµο µέλος της οµάδας που απαρτίζεται από όλα τα επαγγέλµατα υγείας και πρόνοιας του ανωτέρω πλαισίου. Συνεργάζεται µε το υπόλοιπο προσωπικό του Κέντρου και άλλων ειδικοτήτων που αποσκοπούν στην καλύτερη εξυπηρέτηση των προστατευοµένων µελών. Έχει την ευθύνη για την οργάνωση και την καλή λειτουργία του Εργοθεραπευτηρίου. Ρόλος του είναι να συµβάλλει στην διατήρηση και βελτίωση της ψυχολογικής, κοινωνικής και σωµατικής κατάστασης των ηλικιωµένων, ανάλογα µε τα προβλήµατα, τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα που παρουσιάζει το κάθε µέλος. Ειδικότερα ο ρόλος του είναι να καθοδηγεί τις αντιδράσεις των µελών σε επιλεγόµενες δραστηριότητες λειτουργικής, κοινωνικής και ψυχολογικής ιδιότητας για να προάγει ή να συντηρήσει την υγεία, να εµποδίσει ή να µειώσει µια αναπηρία, να αξιολογήσει την συµπεριφορά και να ενθαρρύνει νέες δυνατότητες και επιδεξιότητες στη ζωή του. Είναι υπεύθυνος για την αγορά και την παραλαβή υλικών για τις ανάγκες λειτουργίας των οµάδων εργοθεραπείας, την εν γένει εύρυθµη λειτουργία του εργοθεραπευτηρίου. Είναι υπεύθυνος για την εκπόνηση και υλοποίηση προγραµµάτων εργοθεραπείας, σε ατοµικό ή οµαδικό επίπεδο. Έχει την ευθύνη της πρακτικής άσκησης των σπουδαστών Εργοθεραπείας που θα εκπαιδεύονται στο Κέντρο. Οργανώνει σύµφωνα µε το εγκεκριµένο πρόγραµµα διάφορες εκδηλώσεις και προγράµµατα που άπτονται της ειδικότητάς του. 10

11 Ο Εργοθεραπευτής µπορεί να παρέχει τις υπηρεσίες του και στο σπίτι του µέλους όταν υπάρχει ειδική γι αυτό ανάγκη (εκπαίδευση σε δραστηριότητες καθηµερινής ζωής, µετακίνηση, ντύσιµο, γδύσιµο, προσωπική υγιεινή, αυτοεξυπηρέτηση κ.α. ). Είναι υπεύθυνος και σε συνεργασία µε την υπόλοιπη οµάδα υγείας για την εργονοµική διευθέτηση των χώρων του Κέντρου και προτείνει τις κατάλληλες προσαρµογές καθώς και τη χρήση ειδικών βοηθηµάτων ώστε οι ηλικιωµένοι να τους χρησιµοποιούν ανεµπόδιστα και ανεξάρτητα. Αντίστοιχες προτάσεις µπορούν να γίνουν και στο σπίτι των ηλικιωµένων όταν υπάρχει ειδική γι αυτό ανάγκη. Ενηµερώνει την οικογένεια και το οικείο περιβάλλον του ηλικιωµένου σε θέµατα που αφορούν προβλήµατα αυτοεξυπηρέτησης και εφόσον χρειαστεί τους εκπαιδεύει ώστε να είναι ικανοί να παρέχουν τη βοήθειά τους υποστηρικτικά, µε ασφάλεια και µε κατεύθυνση την κατά το δυνατόν ανεξάρτητη και ποιοτική διαβίωση του ηλικιωµένου. Οι τοµείς της εργοθεραπείας αδρά µπορούν να χωριστούν: Ορθοπεδική ( λειτουργική ) Εργοθεραπεία µε παραπεµπτικό Ιατρού. Αποκατάσταση σε δραστηριότητες καθηµερινής ζωής ( Αυτοϋπηρέτηση ) ηµιουργικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Όλες οι ειδικότητες είναι δυνατόν να ασχοληθούν µε οργανωµένη ψυχαγωγία, επιµόρφωση, εργασία µε οµάδες κ.λ.π. Επίσης εκτελεί οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία σχετικά µε το έργο που τους ανατίθεται από τον Πρόεδρο ΚΑΠΗ και την προϊστάµενη αρχή, αναφορικά προς την ειδικότητά του. Φυσικοθεραπευτές / τριες Ο Φυσικοθεραπευτής λειτουργεί µέσα στα πλαίσια του Κ.Α.Π.Η ως ισότιµο µέλος της οµάδας που απαρτίζεται από όλα τα επαγγέλµατα υγείας και πρόνοιας του ανωτέρω πλαισίου. Συνεργάζεται µε το υπόλοιπο προσωπικό του Κέντρου και άλλων ειδικοτήτων που αποσκοπούν στην καλύτερη εξυπηρέτηση των προστατευοµένων µελών. Η φυσιοθεραπευτική αγωγή συνίσταται σε: α) Προληπτική β) Συµβουλευτική γ) Αποκατάσταση Η φυσικοθεραπεία εκτελείται από το φυσικοθεραπευτή ο οποίος ασκεί την αγωγή κατόπιν γραπτής εντολής του θεράποντος Ιατρού του µέλους. Ως φυσικοθεραπευτικές πράξεις νοούνται τα µέσα, οι µέθοδοι και οι τεχνικές που διδάσκονται στα τµήµατα Φυσικοθεραπείας των Τ.Ε.Ι. και προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία. Έχει την ευθύνη για την οργάνωση και τη σωστή λειτουργία του Φυσικοθεραπευτηρίου. Φυσικοθεραπευτικές πράξεις γίνονται σύµφωνα προς τις ανάγκες των µελών όπως αυτές ορίζονται από τον θεράποντα ιατρό. Παρέχει φυσικοθεραπεία κατ οίκον στα µέλη του Κ.Α.Π.Η. που δεν µπορούν να έρθουν στο φυσικοθεραπευτήριο (ηµιπληγία, τετραπληγία κ.λ.π.), µε την προϋπόθεση ότι στο Κέντρο υπάρχουν δύο Φυσικοθεραπευτές. Έχει την ευθύνη της Πρακτικής άσκησης των σπουδαστών που άπτονται της ειδικότητάς του. Όλες οι ειδικότητες είναι δυνατόν να ασχοληθούν µε οργανωµένη ψυχαγωγία, επιµόρφωση, εργασία µε οµάδες κ.λ.π. Επίσης εκτελεί οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία σχετικά µε το έργο που τους ανατίθεται από τον Πρόεδρο ΚΑΠΗ και την προϊστάµενη αρχή, αναφορικά προς την ειδικότητά του. Οικογενειακοί Βοηθοί Προσωπικό καθαριότητας και Γενικών καθηκόντων Η Οικογενειακή Βοηθός λειτουργεί µέσα στα πλαίσια του Κ.Α.Π.Η., ως ισότιµο µέλος της οµάδας που απαρτίζεται από όλα τα επαγγέλµατα υγείας και πρόνοιας του ανωτέρω πλαισίου. Συνεργάζεται µε το υπόλοιπο προσωπικό του Κέντρου και άλλων ειδικοτήτων, που αποσκοπούν στην καλύτερη εξυπηρέτηση των προστατευοµένων µελών. Η Οικογενειακή Βοηθός προσφέρει τις υπηρεσίες της κυρίως στο σπίτι των µελών, για τις περιπτώσεις που ζουν µόνοι τους και έχουν ιδιαίτερες ανάγκες βοήθειας. Η βοήθεια συνίσταται στην παροχή υπηρεσιών µέσα στο σπίτι όπως είναι ελαφρύ µαγείρεµα καθώς και καθαριότητα και ευπρεπισµός όλων των χώρων του ΚΑ.Π.Η.. Εκτελεί τις εργασίες καθαριότητας όλων των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του Κ.Α.Π.Η. 11

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 8/2013 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 50/2013 Π Ε Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πράξης: 317 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Νέα Ιωνία, σήµερα ΤΡΙΤΗ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011 & ώρα

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 11/2013 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 87/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 6 ης 27/3/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 57/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΦΩΞ3-ΦΤ9 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 23/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

ΑΔΑ: Β4ΣΦΩΞ3-ΦΤ9 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 23/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 23/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 291/2012 Π Ε

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 35/2013 τακτικής δηµόσιας συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 311/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κηφισιάς Αρ.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κηφισιάς Αρ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κηφισιάς Αρ. 201/2015 41 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 - Σκοπός Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 545 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 545 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4Α8ΩΩΛΞ-ΧΜΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 545 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Δ. Σ. 1. Μπαλτά Σταυρούλα 2. Κολιούσης Ευάγγελος 3. Γκαραλέας Δημήτριος 4. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Δ. Σ. 1. Μπαλτά Σταυρούλα 2. Κολιούσης Ευάγγελος 3. Γκαραλέας Δημήτριος 4. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Απ ο φ.: 217 /2011 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 11/07-06-2011 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ανάκληση της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Λαµβάνοντας υπόψιν ως πλαίσιο τον Κανονισµό Λειτουργίας ηµοτικών και Κοινοτικών Νοµικών Προσώπων ηµοσίου ικαίου Παιδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 226 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 226 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 226 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ Όπως ορίζει το άρθρο 2 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ Α 85),«Τα κοινωνικά παντοπωλεία είναι υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 229 1.1.2. Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης του

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Άρθρο 1 Διοίκηση Δήμου Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Απριλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 16852 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προϊσταµένη /σης: Κουλάκου Παναγιώτα, τηλ.2132050079 email: koulakou@melissia.gr

Προϊσταµένη /σης: Κουλάκου Παναγιώτα, τηλ.2132050079 email: koulakou@melissia.gr ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Προϊσταµένη /σης: Κουλάκου Παναγιώτα, τηλ.2132050079 email: koulakou@melissia.gr Αρµοδιότητες της /σης σε σχέση µε τα Ν.Π...

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Παιδιού ΠΟΡΙΣΜΑ. (ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρ. 4 6)

Κύκλος ικαιωµάτων του Παιδιού ΠΟΡΙΣΜΑ. (ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρ. 4 6) Κύκλος ικαιωµάτων του Παιδιού ΠΟΡΙΣΜΑ (ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρ. 4 6) Θέµα: Συνθήκες λειτουργίας Παιδόπολης Νεαπόλεως Λασιθίου Κρήτης Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ Άρθρο 1 - Ίδρυση 1. Ιδρύεται Νοµικό Πρόσωπο ηµοσίου ικαίου µε την επωνυµία "Επιµελητήριο Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας",

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 13/2011 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. ΘΕΜΑ 3o:Απόφαση σχετικά με την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους 2014.

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. ΘΕΜΑ 3o:Απόφαση σχετικά με την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους 2014. Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 2014 - Δήμος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26761 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1827 8 Ιουνίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 7657 Έγκριση Ο.Ε.Υ του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Προ στασίας, Αλληλεγγύης και Αθλητισμού»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1.

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 276/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία: ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ (Εγκρίθηκε από τη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. Λαµίας µε αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άρθρο 1 Έμβλημα Σφραγίδα 1. Το κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Τοµέας παρέµβασης: Φυσικό Περιβάλλον.

Τοµέας παρέµβασης: Φυσικό Περιβάλλον. Α Α: Β496ΩΕΤ-Θ5Κ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ.3/202 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 08/202 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επικαιροποίηση της αριθ.32/20 απόφασης.σ. µε θέµα

Διαβάστε περισσότερα

Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----

Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ B ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 45Β ΩΞΕ- ΦΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα

Α Α: 45Β ΩΞΕ- ΦΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Αρ. Aπόφασης 266 Απόσπασµα ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: 45Β ΩΞΕ- ΦΥ Από το πρακτικό της 17 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου

Διαβάστε περισσότερα

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Tεύχος Δημοπράτησης Ανοικτού (Διεθνούς) Διαγωνισμού_Mέρος Α: Μελέτη_Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου: Ψηφιακές Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας και Ιατρικής Παρακολούθησης Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για

Διαβάστε περισσότερα