Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςθσ των χολείων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςθσ των χολείων"

Transcript

1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθ χολικι Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςθσ των χολείων ΕΕΕΕΚ Λζςβου Δεκζμβριοσ

2 Ο παρών τόμος αποτελεί μέρος του εκπαιδευτικού υλικού που παρήχθη στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος «Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου - Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης» με φορέα υλοποίησης το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Ο τόμος αναφέρεται στα Ερευνητικά Εργαλεία που διαμόρφωσαν οι εκπαιδευτικοί κατά την εφαρμογή των διαδικασιών της αυτοαξιολόγησης στα σχολεία. Ο τόμος αποτελεί μέρος των «Καλών Πρακτικών» των σχολείων και θα αναρτηθεί στο Παρατηρητήριο της ΑΕΕ με σκοπό την ενημέρωση των εκπαιδευτικών. Η επιμέλεια του τόμου πραγματοποιήθηκε από τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής και της Ομάδας Έργου της ΑΕΕ. Επιστημονική Επιτροπή Γεώργιος Πασιάς, Επίκουρος Καθηγητής ΕΚΠΑ, επιστημονικός υπεύθυνος του έργου Κωνσταντίνος Λάμνιας, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αναπληρωτής επιστημονικός υπεύθυνος του έργου Δημήτριος Ματθαίου, Καθηγητής ΕΚΠΑ, μέλος Κωνσταντίνος Δημόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, μέλος Κωνσταντίνος Παπαχρήστος, χολικός ύμβουλος Π.Ε., Διευθυντής πουδών Π.Ε. του ΤΠΔΒΜΘ, μέλος τυλιανός Μερκούρης, χολικός ύμβουλος Δ.Ε., Διευθυντής πουδών Δ.Ε. του ΤΠΔΒΜΘ, μέλος Ομάδα Έργου Γιαννικόπουλος Γεώργιος ΠΕ02, Γκυρτής Κων/νος ΠΕ19, Ζωγράφου Ελένη ΠΕ06, Ζώτος Ιωάννης ΠΕ03, Κότσιρα Αναστασία ΠΕ70, Κωστοπούλου Φαρά ΠΕ19, Μητσάκη Ευαγγελία ΠΕ09, Νίκα Μαρία ΠΕ06, Οικονόμου Ασπασία ΠΕ13, Παπαστάμου Ιωάννα ΠΕ09, Ρουσσάκης Ιωάννης ΠΕ70, αμαρά Αντωνία ΠΕ70, οφού Ευστρατία ΠΕ60, τελλάκου Βάσω ΠΕ12, τεφάτου Ήρα ΠΕ20, Σαμπάκη μαρώ ΠΕ02, Σρίγκα Δήμητρα ΠΕ70, Υαντάκη Γεωργία ΠΕ04, Υέρμελη Γεωργία ΠΕ04. To πιλοτικό πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από το ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ( ) Πράξη : «Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου-διαδικασία Αυτοαξιολόγησης» (MIS : ) («Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 Οριζόντια Πράξη») 2

3 6.1. ΕΕΕΕΚ ΛΕΣΒΟΥ «Σχέσεις Σχολείου Φορέων» Σχέδιο Δράσης «Ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ μαθητών σχολικών μονάδων ειδικής και γενικής εκπαίδευσης» 3

4 Σαπηόηεηα ηνπ ζρνιείνπ ρνιηθή Μνλάδα: Δ.Δ.Δ.Δ.Κ. ΛΔΒΟΤ, Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ Γηεύζπλζε: ηξαηή Μπξηβήιε 106, Μπηηιήλε, Λέζβνο Σειέθωλν: Αξηζκόο δηδαζθόληωλ θαηά ην : 17 Σίηινο ρεδίνπ Γξάζεο: «Αλάπηπμε ζρέζεωλ κεηαμύ καζεηώλ ζρνιηθώλ κνλάδωλ εηδηθήο θαη γεληθήο εθπαίδεπζεο» Γηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο: 25 εβδνκάδεο θνπόο ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο θνπόο ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο ήηαλ «α) ε ελεκέξσζε θαη ε επαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηώλ, δηόηη ζύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, νη καζεηέο θάλεθε λα έρνπλ άγλνηα ζε ζεκαληηθά ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ εηδηθή αγσγή, αιιά θαη εθδήισζε ζηάζεσλ πνπ δελ ζπλάδνπλ κε ηελ ηζόηηκε θαη αμηνπξεπή αληηκεηώπηζε όισλ ησλ πνιηηώλ» θαη β) ε εκπινθή ησλ καζεηώλ ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ζε θνηλέο δξάζεηο ώζηε λα θαηαζηήζεη ηνπο καζεηέο «αγσγνύο» ηεο θνηλσληθήο έληαμεο ησλ αηόκσλ κε αλαπεξίεο. Δηδηθνί ζηόρνη ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο ήηαλ: ε θηλεηνπνίεζε θαη ελίζρπζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ καζεηώλ ζε εθδειώζεηο θνηλσληθνύ θαη πνιηηηζηηθνύ πεξηερνκέλνπ, θαη ε αλάπηπμε θνηλήο δξάζεο κεηαμύ ησλ καζεηηθώλ θνηλνηήησλ ηνπ ζρνιείνπ κε αληίζηνηρεο άιισλ ζρνιείσλ. Κύξηα Απνηειέζκαηα Οη ζρέζεηο κεηαμύ ησλ ζπκκεηερόλησλ ήηαλ επνηθνδνκεηηθέο θαη δεκηνπξγήζεθε πλεύκα νκαδηθόηεηαο, ζπλεξγαζίαο θαη αιιειεγγύεο. Γεκηνπξγήζεθαλ θαη εδξαηώζεθαλ ζρέζεηο κεηαμύ ηνπ ζρνιείνπ θαη ηνπ 3νπ ΓΔΛ Μπηηιήλεο, νη νπνίεο απνηέιεζαλ ην εθαιηήξην γηα ηελ θαιιηέξγεηα θνπιηνύξαο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ηνπ ζρνιείνπ θαη άιισλ ζρνιείσλ ή θνξέσλ ηεο θνηλόηεηαο. Παξαηεξήζεθε αιιαγή ζηάζεο ησλ καζεηώλ ηνπ 3νπ ΓΔΛ σο πξνο ηνπο καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ. Σν θπξηόηεξν ραξαθηεξηζηηθό ηεο, ήηαλ ε απνδνρή θαη ε δεκηνπξγία ζρέζεσλ (πεξηζζόηεξν από θάζε άιιε ρξνληά). Η ελ ιόγσ δξάζε επέδξαζε ζεηηθά ζηελ ελίζρπζε ηεο απηνεθηίκεζήο, απηναληίιεςεο θαη απηνεηθόλαο ηνπο. 4

5 Η απήρεζε ησλ δξάζεσλ πξνθάιεζαλ ηε δήηεζε γηα δηεύξπλζε ηνπο θαη ζηα ππόινηπα ηκήκαηα ηεο Β Λπθείνπ (δεδνκέλνπ όηη εθαξκόζηεθε ζηα ηκήκαηα Β1 θαη Β3) θαη ηεο Α. Ο θνηλόο ενξηαζκόο ηεο 25εο Μαξηίνπ ζπλέβαιε ζεκαληηθά ζηελ πξνβνιή ηνπ ζρνιείνπ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ από ηα ΜΜΔ (ηνπηθά ηειενπηηθά θαλάιηα θαη ηνπηθό ηύπν). Σν Γ απνηέιεζε ηελ αθνξκή γηα ηελ θαιιηέξγεηα ζηελώλ ζρέζεσλ κεηαμύ ζπκκεηερόλησλ θαζώο θαη ην «άλνηγκα» ηνπ ζρνιείνπ ζηελ θνηλσλία. Παξνπζηάδεηαη Σν ρέδην Γξάζεο ηνπ ζρνιείνπ, ην νπνίν πινπνηήζεθε θαηά ην β έηνο ηεο εθαξκνγήο ηεο ΑΔΔ ( ) θαη ζρεηηθό εθπαηδεπηηθό πιηθό. 5

6 ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ: ΤΛΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΥΔΓΙΟ ΓΡΑΗ 2 Η ΟΜΑΓΑ Δ.Δ.Δ.Δ.Κ. ΛΔΒΟΤ Σίηινο ρεδίνπ Γξάζεο: Αλάπηπμε ζρέζεωλ κεηαμύ καζεηώλ ζρνιηθώλ κνλάδωλ εηδηθήο θαη γεληθήο εθπαίδεπζεο ρεδηαζκόο θαη Γξάζεηο Γηα ηηο αλάγθεο ζύζηαζεο ηεο νκάδαο, ηεο νξγάλσζεο θαη ηνπ επαλαπξνγξακκαηηζκνύ - ζρεδηαζκνύ ησλ δξάζεσλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ 4 ζπλαληήζεηο κέρξη ην Γεθέκβξην. Πην ζπγθεθξηκέλα: α) ζηηο 14/10/2011 έγηλε ζύζηαζε ηεο νκάδαο θαη γλσξηκία ησλ κειώλ. πδεηήζεθαλ νη δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζήζεθαλ θαηά ην πξνεγνύκελν έηνο θαζώο θαη ην Γ πνπ δεκηνπξγήζεθε, β) ζηηο 27/10/2011 πξαγκαηνπνηήζεθε ζπδήηεζε γηα ην ζρέδην δξάζεο, ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκό δξάζεσλ θαη ηνλ νξηζκό ππεύζπλσλ δξάζεσλ. Καηά ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία αληηθαηαζηάζεθε ε δξαζηεξηόηεηα ηεο θνηλήο εθδξνκήο ησλ δύν ζρνιείσλ, κε θνηλή δξαζηεξηόηεηα ζην πιαίζην ηεο εξγνζεξαπείαο θαη ηνπ καζήκαηνο ηεο απηόλνκεο δηαβίσζεο. Οξίζηεθε ην ρξνλνδηάγξακκα θαη ε ππεύζπλε δξάζεο. Δπηπιένλ, απνθαζίζηεθε όηη ε θνηλή ενξηή κεηαμύ ησλ ζρνιείσλ ζα γηλόηαλ γηα ηελ επέηεην ηνπ 1821 θαη ηέινο ε αμηνιόγεζε ησλ δξάζεσλ δελ ζα γηλόηαλ πιένλ από ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο αιιά από ηα κέιε ηεο νκάδαο. Δπίζεο, νξίζηεθαλ λένη ππεύζπλνη δξάζεσλ ζπλνιηθά. Αλαιπηηθόηεξα, ην ρξνλνδηάγξακκα δηακνξθώζεθε σο εμήο: 6

7 Χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ του ςχεδίου δράςθσ Διαδικαςίεσ υλοποίθςθσ τθσ δράςθσ 1 ο τρίμ. 2 ο τρίμ. 3 ο τρίμ. Παρεμβάςεισ ςε επίπεδο ςχολικισ τάξθσ: Ευαιςκθτοποίθςθ και Ενθμζρωςθ ςε επίπεδο ςχολικισ τάξθσ όλων των τμθμάτων τθσ Α και Β Λυκείου Χ Χ Χ Πραγματοποίθςθ εκδθλϊςεων: Κοινι γιορτι 25 θσ Μαρτίου. Κοινζσ ακλθτικζσ εκδθλϊςεισ με δθμιουργία μεικτϊν ομάδων. Κοινι Δραςτθριότθτα Μαγειρικισ Χ Χ Χ Χ Χ Ζκδοςθ εφθμερίδασ Χ Χ Χ Ενθμζρωςθ τθσ ιςτοςελίδασ του ςχολείου Χ Χ Χ Παρακολοφκθςθ-Αξιολόγθςθ χεδίου Δράςθσ: Παρακολοφκθςθ-Ανατροφοδότθςθ τθσ δράςθσ. Χ Χ Χ Αξιολόγθςθ τθσ δράςθσ από τα μζλθ τθσ ομάδασ Χ Οη ππεύζπλνη δξάζεσλ έρνπλ σο εμήο: Δπαηζζεηνπνίεζε θαη Δλεκέξσζε ζε επίπεδν ζρνιηθήο ηάμεο ησλ ηκεκάησλ ηεο Β1 θαη Β3, Ράιιεο Γεώξγηνο, Μνύξα Υξηζηίλα θαη Σζνπθαξέιιεο Παλαγηώηεο, Κνηλσληθνί Λεηηνπξγνί Έθδνζε εθεκεξίδαο, Μνύξα Υξηζηίλα, κε ζπλεξγαζία Γθέληζε Άλλα, Φηιόινγνη Δλεκέξσζε ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ ζρνιείνπ, Ράιιεο Γεώξγηνο, Κνηλσληθόο Λεηηνπξγόο Κνηλή γηνξηή 25εο Μαξηίνπ, Λαζθαξίδεο ηπιηαλόο, Μνπζηθόο 7

8 Κνηλέο αζιεηηθέο εθδειώζεηο κε δεκηνπξγία κεηθηώλ νκάδσλ, Θενράξε Βηθηώξηα, Καζεγήηξηα Φπζηθήο Αγσγήο Κνηλή Γξαζηεξηόηεηα Μαγεηξηθήο, Μάγεηξα Άλζε, Δξγνζεξαπεύηξηα γ) ζηηο 17/11/2011 ζπδήηεζε πεξηερνκέλνπ δξάζεσλ θπξίσο ζε όηη αθνξνύζε ηελ πξώηε ρξνληθά δξάζε, δειαδή ηελ «επαηζζεηνπνίεζε θαη ελεκέξσζε ζε επίπεδν ζρνιηθήο ηάμεο» θαη ηέινο δ) ζηηο 6/12/2011 ζπδήηεζε γηα ηνπο ηξόπνπο αμηνιόγεζεο ησλ δξάζεσλ θαη επαλαπξνγξακκαηηζκόο ρξνλνδηαγξάκκαηνο αλαθνξηθά κε ηελ πξνγξακκαηηζκέλε εθαξκνγή ηεο δξάζεο «επαηζζεηνπνίεζε θαη ελεκέξσζε ζε επίπεδν ζρνιηθήο ηάμεο». Οη επόκελεο ηξεηο ζπλαληήζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηηο: α) ζηηο 10/01/2012 ην ζέκα ζπδήηεζεο ήηαλ ε εμέιημε θαη ε αλαηξνθνδόηεζε ησλ δξάζεσλ θαη ε πξνζζήθε λέσλ ηκεκάησλ ζην πξόγξακκα ησλ δξάζεσλ. Έηζη πξνζηέζεθαλ, ηα ηκήκαηα Β2 θαη Β4 θαη όια ηεο Α Λπθείνπ. β) ζηηο 23/03/2012 ην ζέκα ζπδήηεζεο ήηαλ ε εμέιημε θαη ε αλαηξνθνδόηεζε ησλ δξάζεσλ θαη γ) ε ηειεπηαία ζπλάληεζε έγηλε ζηηο 14/06/2012 κε ζέκα ηελ αμηνιόγεζε θαη ηε ζύληαμε ηεο εηήζηαο έθζεζεο αμηνιόγεζεο ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο. Δμέιημε Γξάζεωλ θαη ε Αμηνιόγεζή ηνπο Το ςχζδιο δράςθσ είχε δφο ςκζλθ: α) τθν ενθμζρωςθ και τθν ευαιςκθτοποίθςθ των μακθτϊν, διότι ςφμφωνα με τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ, οι μακθτζσ φάνθκε να ζχουν άγνοια ςε ςθμαντικά κζματα που αφοροφν τθν ειδικι αγωγι, αλλά και εκδιλωςθ ςτάςεων που δεν ςυνάδουν με τθν ιςότιμθ και αξιοπρεπι αντιμετϊπιςθ όλων των πολιτϊν, β) τθν εμπλοκι ςε κοινζσ δράςεισ των μακθτϊν του ςυγκροτιματοσ. Η ανάπτυξθ κοινϊν δράςεων κα ενιςχφςει, αφενόσ μεν τθν πρϊτθ φάςθ του προγράμματοσ και αφετζρου κα καταςτιςει τουσ μακθτζσ ςτο μζλλον «αγωγοφσ» τθσ κοινωνικισ ζνταξθσ των ατόμων με αναπθρίεσ. Σφμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω τζκθκαν οι εξισ ειδικοί ςτόχοι για το ςχζδιο δράςθσ: Κινθτοποίθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των μακθτϊν ςε εκδθλϊςεισ κοινωνικοφ και 8

9 πολιτιςτικοφ περιεχομζνου. Ανάπτυξθ κοινισ δράςθσ μεταξφ των μακθτικϊν κοινοτιτων του ςχολείου με αντίςτοιχεσ άλλων ςχολείων. Οι δράςεισ είχαν ωσ κριτιριο επιτυχίασ τθν επίτευξθ των ςτόχων που τζκθκαν κατά τον ςχεδιαςμό τθσ, δθλαδι να υπάρξει αφξθςθ ςυμμετοχισ των μακθτϊν των δφο ςχολείων ςε κοινζσ δραςτθριότθτεσ που κα οργανϊνονται, αφξθςθ του αρικμοφ των κοινϊν εκδθλϊςεων πολιτιςτικοφ και κοινωνικοφ χαρακτιρα μεταξφ των ςχολείων, τθν εφαρμογι πρακτικϊν ςυνεργαςίασ μεταξφ των μακθτικϊν κοινοτιτων και τθν αλλαγι των ςτάςεων των μακθτϊν του 3 ου ΓΕΛ απζναντι ςτα ΑμεΑ και μακθτζσ του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Λζςβου. 1o θέινο Γξάζεωλ θαη ε Αμηνιόγεζή ηνπο Στο πρϊτο ςκζλοσ δράςεων εντάςςονται θ ευαιςκθτοποίθςθ και ενθμζρωςθ ςε επίπεδο ςχολικισ τάξθσ, θ ενθμζρωςθ του blog και θ ζκδοςθ τθσ ςχολικισ εφθμερίδασ. 1) Η επαηζζεηνπνίεζε θαη ελεκέξσζε ζε επίπεδν ζρνιηθήο ηάμεο ζε ζέκαηα αηόκσλ κε αλαπεξία θαη ηελ εηδηθή αγσγή πινπνηήζεθε ζε ηξεηο θάζεηο από ηνπο θνηλσληθνύο ιεηηνπξγνύο ηνπ ζρνιείνπ: α) ε πξώηε θάζε πινπνηήζεθε ζηηο 15-16//12/2011 θαη πεξηειάκβαλε επηκόξθσζε καζεηώλ ησλ ηκεκάησλ Β1 θαη Β3 πάλσ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ζηα άηνκα κε αλαπεξία. Η πξώηε θάζε επεθηάζεθε θαη ζηνπο ππόινηπνπο καζεηέο ηεο Β Λπθείνπ θαη ζηα ηέζζεξα ηκήκαηα ηεο Α Λπθείνπ, ιόγσ δήηεζεο από ηνπο καζεηέο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ηνπ 3 νπ ΓΔΛ. ηηο 11 θαη 13/01/2012 ζηνπο καζεηέο ησλ ηκεκάησλ Β2 θαη Β4. ηηο 05, 06 θαη 09/03/2012 ζηα ηέζζεξα ηκήκαηα ηεο Α Λπθείνπ. ύλνιν σξώλ επαηζζεηνπνίεζεο: 8 β) ε δεύηεξε πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 19-20/12/2011 ηα ηκήκαηα Β1 θαη Β3 θαη πεξηειάκβαλε παξνπζίαζε κε ζέκα ην Δ.Δ.Δ.Δ.Κ. Λέζβνπ θαη ηελ Δηδηθή Αγσγή γεληθόηεξα. ηηο 18 θαη 20/01/2012 ζηνπο καζεηέο ησλ ηκεκάησλ Β2 θαη Β4. ηηο 12, 13 θαη 16/03/2012 ζηα ηέζζεξα ηκήκαηα ηεο Α Λπθείνπ. ύλνιν σξώλ επαηζζεηνπνίεζεο: 8 γ) ε ηξίηε θάζε έγηλε ζηηο 2-6/04/2012 κε πξνβνιή βίληεν κε ζεκαηνινγία γύξσ από ηα άηνκα κε αλαπεξία θαη δηελέξγεηα βησκαηηθώλ αζθήζεσλ ζρεηηθώλ κε ηελ δηαθνξεηηθόηεηα θαη ηηο δηαθξίζεηο ζε όια ηα ηκήκαηα ηεο Α θαη Β Λπθείνπ ηνπ 3 νπ ΓΔΛ. ύλνιν σξώλ επαηζζεηνπνίεζεο: 8 9

10 Η αμηνιόγεζε ηεο δξάζεο από ηνπο κεηέρνληεο ζηελ νκάδα ήηαλ ζεηηθή. Γελ ππήξραλ πξνγελέζηεξεο αιιειεπηδξάζεηο κε ηνπο καζεηέο ηνπ 3 νπ ΓΔΛ θαη σο εθ ηνύηνπ ε δξάζε ζεσξήζεθε θαηλνηόκνο θαη επνηθνδνκεηηθή ηόζν από ηνπο κεηέρνληεο ζηε δξάζε (πξνζσπηθό Δ.Δ.Δ.Δ.Κ. Λέζβνπ), όζν θαη από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο θαη ηνπο καζεηέο ηνπ 3 νπ ΓΔΛ. Οη καζεηέο έδεημαλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηα δεηήκαηα γύξσ από ηα άηνκα κε αλαπεξία κε απηό λα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ ελίζρπζε ησλ θνηλώλ δξάζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ. 2) Δλεκέξσζε ηνπ blog ηνπ ζρνιείνπ (http://blogs.sch.gr/ereeidiko/) έγηλε θαζ' όιε ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο. Η επεμεξγαζία ηνπ πιηθνύ πξνο αλάξηεζε μεθίλεζε από ην κήλα Οθηώβξην κε ηελ πξώηε αλάξηεζε λα γίλεηαη ην κήλα Ννέκβξην. Η ηειεπηαία αλάξηεζε έγηλε θαηά ην κήλα Μάην. Οη αλαξηήζεηο πεξηιάκβαλαλ θπξίσο δξαζηεξηόηεηεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, όπσο ε καγεηξηθή ζηα πιαίζηα ηεο εξγνζεξαπείαο, δσγξαθηθή, δξαζηεξηνπνίεζε ζηε θνηλόηεηα, ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηηο εηδηθόηεηεο ηεο εξγνζεξαπείαο, ηεο ινγνζεξαπείαο θαη ηεο θπζηνζεξαπείαο θαη ηέινο ηα βίληεν από ηελ ηξίηε θάζε ηεο δξάζεο «Δπαηζζεηνπνίεζε θαη ελεκέξσζε ζε επίπεδν ζρνιηθήο ηάμεο». Δπίζεο, ζηα παξαπάλσ πξέπεη λα ζπλππνινγηζηεί ε ζπλνιηθή εξγαζία γηα ηε δηακόξθσζε ηεο ηζηνζειίδαο θαη ησλ θεηκέλσλ ή ησλ θσηνγξαθηώλ πνπ αλαξηήζεθαλ. Η υλοποίθςθ τθσ δράςθσ κρίνεται κετικι, δεδομζνου ότι ο αρικμόσ αναρτιςεων διατθρικθκε ςε ικανοποιθτικά επίπεδα ςε ςφγκριςθ με τισ προθγοφμενεσ χρονιζσ. Η επιςκεψιμότθτα τθσ ςελίδασ κρίνεται ικανοποιθτικι. 3) Η έθδνζε ηεο ζρνιηθήο εθεκεξίδαο ζπλερίζηεθε θαζ όιε ηε ρξνληά κε ηε ζπλεηζθνξά ηεο θηινιόγνπ, Άλλαο Γθέληζε πνπ δελ αλήθε ζηελ παξνύζα νκάδα. Σν πξώην θύιιν ηεο εθεκεξίδαο «Οη Γεκνζηνγξάθνη ηνπ Δ.Δ.Δ.Δ.Κ. Λέζβνπ» εθδόζεθε ην Γεθέκβξην, ζηηο 02/12/2011 θαη ην δεύηεξν θαη ηειεπηαίν ην Φεβξνπάξην, ζηηο 03/02/2012. Ο ζπλνιηθόο αξηζκόο θύιισλ ήηαλ 2. Σν πιηθό ήηαλ πνηθίιν θαη αθνξνύζε θπξίσο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ ζρνιείνπ, εθδξνκέο, παξαζηάζεηο, ζπληαγέο δαραξνπιαζηηθήο θαη καγεηξηθήο, πνηήκαηα, ηζηνξίεο, ζηαπξόιεμα, αλέθδνηα, δσγξαθηέο θαη ζπλεληεύμεηο. Η ζπγγξαθή ηνπ έγηλε απνθιεηζηηθά από ηνπο καζεηέο ηνπ Δ.Δ.Δ.Δ.Κ. Λέζβνπ. 10

11 Ο αξηζκόο έθδνζεο θύιισλ ηεο ζρνιηθήο εθεκεξίδαο θηλήζεθε ζε ρακειόηεξα επίπεδα από ηα πξνγελέζηεξα έηε. Ωζηόζν, αλ θαη ε δξάζε δελ ήηαλ επηηπρήο σο πξνο ηνλ αξηζκό θύιισλ, ζεσξείηαη ζεηηθή ε δηαλνκή ηεο γηα πξώηε θνξά ζε καζεηέο ηνπ 3νπ ΓΔΛ. 2 ν θέινο Γξάζεωλ θαη ε Αμηνιόγεζή ηνπο ην δεύηεξν ζθέινο δξάζεσλ εληάζζνληαη νη αζιεηηθέο θαη πνιηηηζηηθέο εθδειώζεηο θαη θνηλέο δξαζηεξηόηεηεο όπσο ε καγεηξηθή ζηα πιαίζηα ηεο εξγνζεξαπείαο θαη ηνπ καζήκαηνο ηεο απηόλνκεο δηαβίσζεο. 1) Οη θνηλέο αζιεηηθέο εθδειώζεηο πεξηιάκβαλαλ ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ ησλ δύν ζρνιείσλ ζε νκάδεο κπάζθεη θαη πνδνζθαίξνπ. Οη δξαζηεξηόηεηεο μεθίλεζαλ ζηηο 21/11/2011 θαη νινθιεξώζεθαλ ζηηο 06/04/2012. Οη θνηλέο δξαζηεξηόηεηεο ήηαλ ζρεδόλ θαζεκεξηλέο κεηαμύ όισλ ησλ ηκεκάησλ ηεο Α θαη Β Λπθείνπ θαη ησλ ηάμεσλ ηνπ Δ.Δ.Δ.Δ.Κ. Λέζβνπ θαη γη απηό δελ ζα εμππεξεηνύζε κηα αλαιπηηθή παξάζεζε ησλ εκεξνκεληώλ. Οη δξαζηεξηόηεηεο νινθιεξώζεθαλ κε ηελ ηέιεζε πνδνζθαηξηθνύ αγώλα από νκάδεο πνπ είραλ κεηθηή ζύλζεζε, δειαδή δύν νκάδεο πνπ είραλ ακθόηεξεο καζεηέο από ηελ Β ηάμε ηνπ Δ.Δ.Δ.Δ.Κ. Λέζβνπ θαη ηα ηκήκαηα Β1 θαη Β3 ηνπ 3 νπ ΓΔΛ ζηηο 04/04/2012. Οη θνηλέο αζιεηηθέο εθδειώζεηο ήηαλ ζπγθξηηηθά πεξηζζόηεξεο από απηέο πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί θαηά ηα πξνεγνύκελα ζρνιηθά έηε. 2) Η θνηλή πνιηηηζηηθή εθδήισζε πινπνηήζεθε ζηηο 23/03/2012 γηα ηνλ ενξηαζκό ηεο επεηείνπ ηνπ Η θνηλή εθδήισζε πεξηειάκβαλε αθήγεζε, απαγγειία πνηεκάησλ, ηξαγνύδηα θαη ρνξό από όινπο ηνπο καζεηέο θαη ησλ δύν ζρνιείσλ. Γηα ηελ ηέιεζε ηεο παξαπάλσ δξάζεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ κηα ζεηξά από θνηλέο πξόβεο πξνεηνηκαζίαο πνπ ηνπνζεηνύληαη ρξνληθά ζηηο αξρέο ηνπ κήλα (05/03/2012). Η αμηνιόγεζε ήηαλ ζεηηθή, δεδνκέλνπ όηη ηόζν νη καζεηέο όζν θαη ην πξνζσπηθό ησλ ζρνιείσλ είραλ πνιύπιεπξε θαη πνιπεπίπεδε ζπλεξγαζία. Η απήρεζε ηεο δξάζεο μεπέξαζε ηα όξηα ηνπ ζρνιηθνύ ζπγθξνηήκαηνο. Η εθδήισζε απνηέιεζε είδεζε γηα ηνπο ηνπηθνύο ηειενπηηθνύο ζηαζκνύο θαη ηνλ ηνπηθό ηύπν, εμαηηίαο ηεο επηηπρνύο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ δπν κνλάδσλ ηεο γεληθήο θαη ηεο εηδηθήο εθπαίδεπζεο θαη αγσγήο. Καηά ην παξειζόλ δελ έρνπλ θαηαγξαθεί αληίζηνηρεο ζπλεξγαζίεο. 11

12 3) Η θνηλή δξαζηεξηόηεηα καγεηξηθήο ζηα πιαίζηα ηεο εξγνζεξαπείαο θαη ηνπ καζήκαηνο απηόλνκεο δηαβίσζεο. Τινπνηήζεθαλ δπν σξηαίεο ζπλαληήζεηο ζηηο 16 θαη 26/01/2012, κηα γηα θάζε έλα ηκήκα πνπ είραλ αξρηθά νξηζηεί (Β1 θαη Β3), όπνπ νη καζεηέο ησλ δύν ζρνιείσλ παξαζθεύαζαλ πξντόληα δαραξνπιαζηηθήο. Γηα ηελ παξαπάλσ δξαζηεξηόηεηα δεηήζεθε ε δηεύξπλζε ηεο θαη ζηα άιια ηκήκαηα ηνπ ζρνιείνπ, θάηη πνπ δελ θαηέζηε εθηθηό. Η πινπνίεζε ηεο δξάζεο ζεσξείηαη επηηπρήο, δηόηη δελ είραλ πινπνηεζεί θαηά ην παξειζόλ άιιεο ζπλεξγαζίεο ζε απηό ην επίπεδν. 2. Εκπαιδευτικό υλικό, που παρήχθη ςτο πλαίςιο τησ δράςησ και μπορεί και κατά την εκτίμηςη του ςχολείου μπορεί να αξιοποιηθεί από άλλεσ ςχολικζσ μονάδεσ (πχ. εςωτερικόσ κανονιςμόσ του ςχολείου, διεφθυνςη ιςτοςελίδασ, πρόγραμμα επιμόρφωςησ, ερωτηματολόγια, φφλλα εργαςίασ κλπ.) Κατά τθ διάρκεια διερεφνθςθσ και ςφνκεςθσ του ςχεδίου δράςθσ παράχκθκε υλικό, το οποίο επιςυνάπτεται. Πιο ςυγκεκριμζνα, δθμιουργικθκαν ζνα ερωτθματολόγιο για τθ ςυςτθματικι διερεφνθςθ του δείκτθ 3.4. και το Σχζδιο Δράςθσ που βαςίςτθκε ςτα αποτελζςματα που προζκυψαν από τθν ζρευνα. Στθν περίπτωςθ τθσ δράςθσ: «Ευαιςκθτοποίθςθ και Ενθμζρωςθ» ςε επίπεδο ςχολικισ τάξθσ δθμιουργικθκαν δφο παρουςιάςεισ (για τθν πρϊτθ και τθ δεφτερθ φάςθ και παρατίκενται ςε διαφορετικά αρχεία) που εξυπθρζτθςαν τουσ ςκοποφσ τθσ δράςθσ. Δπίζεο, ζηε θάζε πινπνίεζεο ηνπ Γ πινπνηήζεθε ε ζπλερήο ελεκέξσζε ηνπ blog ηνπ ζρνιείνπ. Η δηεύζπλζε ηνπ blog είλαη: 12

13 Ερωτθματολόγιο υμπλιρωςε το φφλο ςου: Άρρεν Θιλυ υμπλιρωςε τθν θλικία ςου: 1. Ζχεισ ενθμερωκεί ποτζ για τα Άτομα με Ειδικζσ Ανάγκεσ (ΑΜΕΑ); i. Ναι ii. Όχι 2. Αν ναι, ποιά είναι θ πθγι ενθμζρωςισ ςου πάνω ςε κζματα αναπθρίασ: (Σε αυτή την ερώτηση μπορείσ να βάλεις Χ ςε περιςςότερα από ζνα κουτάκια) i. Σχολείο ii. Κάποια κοινωνικι υπθρεςία iii. Οικογζνεια ι ςυγγενείσ iv. Φίλοσ ι ςυμμακθτισ v. Μ.Μ.Ε. vi. Προςωπικι αναηιτθςθ vii. Εκελοντικι εναςχόλθςθ ςε φορείσ ΑΜΕΑ viii. Διαδίκτυο ix. Κανζνα από τα παραπάνω x. Άλλο 3. Σι αποτελεί για εςζνα αναπθρία; (Σε αυτή την ερώτηση μπορείσ να βάλεις Χ ςε περιςςότερα από ζνα κουτάκια) i. Σωματικζσ δυςλειτουργίεσ 13

14 ii. Νοθτικζσ δυςλειτουργίεσ iii. Νευροψυχικζσ διαταραχζσ iv. Προβλιματα κοινωνικισ ζνταξθσ (προςβαςιμότθτα, εφρεςθ εργαςίασ, υποςτθρικτικό περιβάλλον) 4. Βλζποντασ ζνα άτομο με αναπθρία, τι ςυναιςκιματα ςου γεννιοφνται; (Σε αυτή την ερώτηση μπορείσ να βάλεις Χ ςε περιςςότερα από ζνα κουτάκια) i. Λφπθ ii. Αδιαφορία iii. Φόβοσ iv. Θυμόσ v. Περιφρόνθςθ vi. Αλλθλεγγφθ vii. Άλλο.. 5. Άτομα με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ είναι: i. Τα άτομα με νοθτικι υςτζρθςθ ii. Τα χαριςματικά άτομα iii. Και τα δφο 6. Θεωρείσ ότι θ πολιτεία ζχει προνοιςει να κάνει ευκολότερθ τθν προςβαςιμότθτα των ανάπθρων ατόμων ςτουσ δρόμουσ, ςτισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ και τα ςχολεία; i. Ναι ii. Όχι 7. Σο ςχολείο ςου ζχει αναπτφξει κοινζσ δράςεισ με ειδικά ςχολεία, όπωσ ςχολικζσ γιορτζσ, ακλθτικζσ διοργανϊςεισ κ.λπ.; i. Ναι ii. Όχι 14

15 8. Θεωρείσ ότι τα άτομα με αναπθρία μποροφν να ςυμμετάςχουν ςε ακλθτικζσ εκδθλϊςεισ; i. Ναι ii. Ίςωσ iii. Όχι 9. Πιςτεφεισ ότι είναι ςωςτό μια μονάδα ειδικισ αγωγισ να ςυςτεγάηεται με μια αντίςτοιχθ τθσ γενικισ εκπαίδευςθσ; i. Συμφωνϊ ii. Εν μζρει ςυμφωνϊ iii. Εν μζρει διαφωνϊ iv. Διαφωνϊ 10. Θα ζνιωκεσ άνετα να βγεισ βόλτα και να κάνεισ παρζα με ζνα άτομο με αναπθρία; i. Ναι ii. Ίςωσ iii. Όχι 11. Αν όχι για ποιο λόγο; (Αναπτφξτε ςυνοπτικά): 12. Ζχεισ γίνει ποτζ μάρτυρασ ςε περιςτατικό κατά το οποίο ζνα ι περιςςότερα παιδιά κοροϊδεφουν ι γενικότερα ςυμπεριφζρονται άςχθμα ς ζνα παιδί που ζχει κάποια αναπθρία; i. Ναι ii. Όχι 13. Αν ναι, πϊσ αντζδραςεσ; i. Αποδοκίμαςεσ το γεγονόσ ii. Αδιαφόρθςεσ iii. Άρχιςεσ και εςφ να πειράηεισ το παιδί με τθν αναπθρία 15

16 14. Παρακαλϊ ςυμπλιρωςε τον παρακάτω πίνακα ςφμφωνα με τισ απόψεισ ςου: (Βάλε Χ ςτισ ςτιλεσ: υμφωνϊ, Εν μζρει ςυμφωνϊ, Δε γνωρίηω, Εν μζρει διαφωνϊ, Διαφωνϊ, ανάλογα με το είδοσ τθσ αναπθρίασ) Ρόινη/ Γξαζηεξηόηεηεο Άηνκα κε πκθωλώ Δλ κέξεη ζπκθωλώ Γε γλωξίδω Δλ κέξεη δηαθωλώ Γηαθωλώ θηλεηηθή αλαπεξία λνεηηθή πζηέξεζε Μπνξνύλ λα εξγαζηνύλ ηύθισζε Κώθσζε θηλεηηθή αλαπεξία Μπνξνύλ λα ζπνπδάζνπλ λνεηηθή πζηέξεζε ηύθισζε Κώθσζε Μπνξνύλ λα δεκηνπξγήζνπλ νηθνγέλεηα θηλεηηθή αλαπεξία λνεηηθή πζηέξεζε ηύθισζε Κώθσζε θηλεηηθή αλαπεξία Μπνξνύλ λα δήζνπλ απηόλνκα λνεηηθή πζηέξεζε ηύθισζε Κώθσζε θηλεηηθή αλαπεξία Μπνξνύλ λα δηαζθεδάζνπλ λνεηηθή πζηέξεζε ηύθισζε 16

17 Κώθσζε Μπνξνύλ λα αζθήζνπλ ην δηθαίωκα ηνπ «εθιέγεηλ» Μπνξνύλ λα αζθήζνπλ ην δηθαίωκα ηνπ «εθιέγεζζαη» θηλεηηθή αλαπεξία λνεηηθή πζηέξεζε ηύθισζε Κώθσζε θηλεηηθή αλαπεξία λνεηηθή πζηέξεζε ηύθισζε Κώθσζε Ευχαριςτοφμε για τθ ςυνεργαςία ςασ 17

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςθσ των χολείων

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςθσ των χολείων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθ χολικι Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙΙΙ

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙΙΙ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙΙΙ Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙΙΙ

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙΙΙ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙΙΙ Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςησ των χολείων

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςησ των χολείων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων ΙΙ:

Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων ΙΙ: ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη Σχολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςθσ των χολείων

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςθσ των χολείων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθ χολικι Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια

Διαβάστε περισσότερα

Η Αυτοαξιολόγηση. με μια ματιά

Η Αυτοαξιολόγηση. με μια ματιά 1 ΤΠΑΙΘΠΑ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Η Αυτοαξιολόγηση με μια ματιά Δεκέμβριος 2012 2 Σο παρόν κείμενο αποτελεί μέρος του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων ΙΙ:

Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων ΙΙ: ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθ Σχολικι Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ. Μεθοδολογία και Εργαλεία Φάκελοσ Παραδειγμάτων Ερευνητικών Εργαλείων

Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ. Μεθοδολογία και Εργαλεία Φάκελοσ Παραδειγμάτων Ερευνητικών Εργαλείων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Tο Παρατηρητήριο τησ ΑΕΕ Μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο Δράσεων ΒΙΑ-ΣΤΟΠ

Ενημερωτικό Δελτίο Δράσεων ΒΙΑ-ΣΤΟΠ Τόμος, τεύχος 2 Δεκέμβριος 2014 Ενημερωτικό Δελτίο Δράσεων ΒΙΑ-ΣΤΟΠ Ι Ν Σ Ι Σ Ο Τ Σ Ο Π Ρ Ο Λ Η Χ Η & Θ Ε Ρ Α Π Ε Ι Α Σ Η Β Ι Α & Π Ρ Ο Ψ Θ Η Η Σ Η Ι Ο Σ Η Σ Α Σ Ψ Ν Υ Τ Λ Ψ Ν Δ Ρ Α Ε Ι Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι

Διαβάστε περισσότερα

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Ειέλε Γαγάηζε 1, Ειηζάβεη Καξαγηάλλε 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ 09, Π.Μ.. Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΚΤΡΓΖ, ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΥΟΛΔΗΟ. ΜΗΑ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΥΔΖ

ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΚΤΡΓΖ, ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΥΟΛΔΗΟ. ΜΗΑ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΥΔΖ ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΚΤΡΓΖ, ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΥΟΛΔΗΟ. ΜΗΑ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΥΔΖ Μνπζεία θαη ζπιινγέο κε ιανγξαθηθό πξνζαλαηνιηζκό απνηεινύλ ηδηαίηεξα δεκνθηιείο πξννξηζκνύο γηα ηηο ζρνιηθέο νκάδεο, θπξίσο ηεο πξσηνβάζκηαο

Διαβάστε περισσότερα

Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού

Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού Ξανθή Γ. Αλμπανάκη- Δκπαιδεςηικόρ Θεολόγορ, MSc Νομικήρ Σσολήρ

Διαβάστε περισσότερα

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έπεςνα για ηο μάθημα ΤΠΔ ζηα ολοήμεπα Γημοηικά ζσολεία με ΔΑΔΠ

Πανελλαδική έπεςνα για ηο μάθημα ΤΠΔ ζηα ολοήμεπα Γημοηικά ζσολεία με ΔΑΔΠ Πανελλαδική έπεςνα για ηο μάθημα ΤΠΔ ζηα ολοήμεπα Γημοηικά ζσολεία με ΔΑΔΠ Β. Μπελεζιώηηρ, Δ. Κανίδηρ, Τ. Καπάκιζα, Α. Λαδιάρ, Θ. Ναλμπάνηη Σρνιηθνί Σύκβνπινη θιάδνπ ΠΔ19-Πιεξνθνξηθήο ΓΔ vbelesiotis@sch.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Τπνπξγηθή ηξνπνινγία ζην λνκνζρέδην «Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο βίαο ζηα γήπεδα»

Τπνπξγηθή ηξνπνινγία ζην λνκνζρέδην «Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο βίαο ζηα γήπεδα» Τπνπξγηθή ηξνπνινγία ζην λνκνζρέδην «Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο βίαο ζηα γήπεδα» Γηα ηελ ηξνπνπνίεζε δηαηάμεωλ ηνπ λόκνπ 3966/2011 (Φ.Δ.Κ. 118 Α ) όζνλ αθνξά ηα Πεηξακαηηθά Πξόηππα ρνιεία. 1. Γεληθά Αηηηνινγηθή

Διαβάστε περισσότερα

Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ

Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ Πανζεληνάρ Γιώπγορ Σρνιηθόο Σύκβνπινο Πιεξνθνξηθήο N.Ηξαθιείνπ, Ν. Λαζηζίνπ panselin@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Προσχολική Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στο Νηπιαγωγείο

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Προσχολική Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στο Νηπιαγωγείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Προσχολική Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στο Νηπιαγωγείο Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Η Αυτοαξιολόγηση. με μια ματιά

Η Αυτοαξιολόγηση. με μια ματιά ΥΠΑΙΘ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Η Αυτοαξιολόγηση με μια ματιά Οκτώβριος 2013 2 Το παρόν κείμενο αποτελεί μέρος του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Αλαθάιπςε ηνπ ξαδηoθώλνπ Ο Γνπιηέικν Μαξθόλη ε (25 απξηιίνπ1874-20 Ηνπιίνπ 1937) ήηαλ ηηαιόο εθεπξέηεο, γλσζηόο σο ν παηέξαο ηεο εθπνκπήο ξαδηνθπκάησλ ζε

Διαβάστε περισσότερα

Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο

Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο Αγάπε Παπαγεσξγίνπ 1, Αλησλία Κσηνύια 2, Διέλε Σηλάθνπ 3, Σηέιια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΠΑΣΡΑ, 2014 Πεπιεσόμενα ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Δηζαγσγή......3 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο...5

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΓΙΑΓΙΚΑ ΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗ Η ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ

ΙΙ. ΓΙΑΓΙΚΑ ΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗ Η ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ Πεξηερόκελα ειίδα ΔΙΑΓΩΓΗ 3 Ι. ΓΔΝΙΚΟ ΠΛΑΙΙO 8 1. Γηαηί μεθηλάκε από ηελ Απηναμηνιόγεζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ ηεο ρ. Μνλάδαο; 8 2. θνπόο θαη ηόρνη 8 3. Δπηά θξίζηκα εξσηήκαηα 8 4. Αλαγθαηόηεηεο πνπ πξνθύπηνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Έκθεςη Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ (2007-2011)

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Έκθεςη Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ (2007-2011) ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Έκθεςη Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ (2007-2011) ςτα πλαίςια του Ν. 3374/2005 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε).

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Κείμενο 1 ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ηλίας Μασροειδής Α. Πλαίζιο: Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Β. Μαθηζιακοί ζηόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΣΤΑΤΘΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘΣ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΕΩΝ - ΤΜΘΜΑ Αϋ

Διαβάστε περισσότερα

World Water Museum installation Η ΙΔΕΑ Η ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ. A permanent project by Keti Haliori

World Water Museum installation Η ΙΔΕΑ Η ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ. A permanent project by Keti Haliori World Water Museum installation A permanent project by Keti Haliori Παξνπζηάδνληαη ε ηδέα, νη ζηόρνη, ε πιαηθόξκα επηθνηλσλίαο κε ην θνηλό θαζώο θαη ηα πιηθά θαη ηα κέζα κε ηα νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηε δηδαζθαιία Φπζηθήο, Υεκείαο θαη Βηνινγίαο ηεο Α ηάμεο ΓΔ.Λ. θαη ηεο Α θαη Β Δζπεξηλνύ ΓΔ.Λ. γηα ην ζρ.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηε δηδαζθαιία Φπζηθήο, Υεκείαο θαη Βηνινγίαο ηεο Α ηάμεο ΓΔ.Λ. θαη ηεο Α θαη Β Δζπεξηλνύ ΓΔ.Λ. γηα ην ζρ. ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηε δηδαζθαιία Φπζηθήο, Υεκείαο θαη Βηνινγίαο ηεο Α ηάμεο ΓΔ.Λ. θαη ηεο Α θαη Β Δζπεξηλνύ ΓΔ.Λ. γηα ην ζρ. έηνο 2012-2013 αο απνζηέιινπκε ηηο παξαθάησ νδεγίεο γηα ηε δηδαζθαιία Φπζηθήο,

Διαβάστε περισσότερα