Παραδοτέο Π.1.1-5β Έκθεση Καταγραφής των Αναγκών της Παραγωγής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παραδοτέο Π.1.1-5β Έκθεση Καταγραφής των Αναγκών της Παραγωγής"

Transcript

1 ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προπτυχιακών Προγραµµάτων Σπουδών ιεύρυνση τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης α Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών συγχρηµατοδοτείται µέσω του ΥΠΕΠΘ από την Ευρωπαϊκή Ένωση [3 ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης κατά 75% Κοινοτική Συµµετοχή (ΕΚΤ) και 25% Εθνικοί Πόροι] Έργο «Προγράµµατα Προπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας Οικονοµικών και Κοινωνικών Επιστηµών» Υποέργο 7 Αναµόρφωση ΠΠΣ του τµήµατος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας Παραδοτέο Π.1.1-5β Έκθεση Καταγραφής των Αναγκών της Παραγωγής Κατεύθυνση της Εκπαίδευσης Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες 1

2 Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Οικονοµικών και Κοινωνικών Επιστηµών Τµήµα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Αναµόρφωση του Προπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών του Τµήµατος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Παραδοτέο Π.1.1-5β Έκθεση Καταγραφής των Αναγκών της Παραγωγής Κατεύθυνση της Εκπαίδευσης Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες Για το παραδοτέο αυτό εργάστηκε: ηµήτριος Β. Γουδήρας, Αναπληρωτής Καθηγητής Θεσσαλονίκη, Σεπτέµβριος

3 Απορρόφηση των Αποφοίτων του τµήµατος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής (Κατεύθυνση Ειδικής Αγωγής) από την Αγορά Εργασίας 1. Οι απόφοιτοι του τµήµατος σύµφωνα µε τις υπάρχουσες κείµενες διατάξεις έχουν τις εξής επαγγελµατικές διεξόδους: µε τις τροπολογίες του νόµου 2916/ , άρθρο 9, κεφ., παρ. 1 και 2, ο νόµος 2817/2000 τροποποιείται και ορίζει στο άρθρο 4, κεφ. Α, παρ. 2, εδ. Β ότι στις θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού των Σ.Μ.Ε.Α. και των τµηµάτων ένταξης «διορίζονται οι κεκτηµένοι πτυχίο τµήµατος Ειδικής Αγωγής Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή του Τµήµατος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, κατεύθυνσης εκπαίδευσης ατόµων µε ειδικές ανάγκες, του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας ή ισότιµο και αντίστοιχο πτυχίο Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής ή τίτλο µεταπτυχιακών σπουδών στην ειδική αγωγή, κατά τη σειρά επιτυχίας τους στο διαγωνισµό πρόσληψης εκπαιδευτικών του νόµου 2525/1997». Επιπλέον µε τις ίδιες τροπολογίες, ο νόµος 2817/2000 τροποποιείται και ορίζει στο άρθρο 2, παρ.5 ότι οι εκπαιδευτικοί που τοποθετούνται στα Κ..Α.Υ. έχουν πτυχίο τµήµατος Ειδικής Αγωγής Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή του Τµήµατος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, κατεύθυνσης εκπαίδευσης ατόµων µε ειδικές ανάγκες, του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας ή ισότιµο και αντίστοιχο πτυχίο Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής ή τίτλο µεταπτυχιακών σπουδών στην ειδική αγωγή, κατά τη σειρά επιτυχίας τους στο διαγωνισµό πρόσληψης εκπαιδευτικών του νόµου 2525/1997». µε το Π..76/ , που αφορά την Επαγγελµατική Κατοχύρωση των πτυχιούχων του Τµήµατος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας καθορίζεται στο άρθρο 2, παρ. 1 ότι «ο πτυχιούχος της κατεύθυνσης "Εκπαίδευση Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες" του Τµήµατος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας Οικονοµικών και Κοινωνικών Επιστηµών έχει την 3

4 επιστηµονική δυνατότητα να ασχολείται, όπου αυτό προβλέπεται από τις κείµενες διατάξεις, µε την εκπαίδευση ατόµων µε ειδικές ανάγκες µε βάση την εξέλιξη των τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, ως ειδικός της διάγνωσης, αξιολόγησης, συµβουλευτικής και του σχεδιασµού προγραµµάτων παιδαγωγικής παρέµβασης για άτοµα µε ειδικές ανάγκες.» Επιπλέον, στην παρ. 2 του ίδιου άρθρου καθορίζεται ότι «ο πτυχιούχος της παραπάνω κατεύθυνσης έχει την επιστηµονική δυνατότητα να απασχολείται, όπου αυτό προβλέπεται από τις κείµενες διατάξεις, στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα ως εξειδικευµένο προσωπικό στην ειδική αγωγή, επίσης σε συστήµατα υπηρεσιών στήριξης ατόµων µε ειδικές ανάγκες, σε προγράµµατα εκπαίδευσης, συµβουλευτικής, ψυχοεκπαιδευτικής και κοινωνικής επανένταξης ατόµων. Επίσης, µπορεί να απασχολείται στο σπίτι µε άτοµα µε ειδικές ανάγκες σε εξαιρετικές περιπτώσεις». µε την υπουργική απόφαση 43016/Γ6/ , έγινε πρόσληψη των πτυχιούχων του Τµήµατος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, της κατεύθυνσης «Εκπαίδευση Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες» ως προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών για το τρέχον διδακτικό έτος στις Σ.Μ.Ε.Α. µε την υπουργική απόφαση 49209/Γ6/ έγινε πρόσληψη των πτυχιούχων του Τµήµατος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, της κατεύθυνσης «Εκπαίδευση Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες» ως προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών για το τρέχον διδακτικό έτος στις Σ.Μ.Ε.Α. µε την υπουργική απόφαση 58902/Γ6/ θα γίνει η πρόσληψη των πτυχιούχων του Τµήµατος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, της κατεύθυνσης «Εκπαίδευση Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες» ως προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών για το τρέχον διδακτικό έτος στις Σ.Μ.Ε.Α. µε τον νόµο 3194/2003 «ρύθµιση εκπαιδευτικών θεµάτων και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ Α'267/ , άρθρο 2, παρ. 5 α ορίζεται ότι «στα 4

5 Κ..Α.Υ., στα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., στις Σ.Μ.Ε.Α. και στα Τµήµατα ένταξης τοποθετούνται κατά προτεραιότητα οι εκπαιδευτικοί µε τα παρακάτω προσόντα και κατά ακόλουθη σειρά, όπου εξαντλείται ο κατάλογος υποψηφίων της πρώτης περίπτωσης και ακολουθεί ή δεύτερη περίπτωση και ούτω καθ εξής: α) πτυχίο τµήµατος ειδικής αγωγής Πανεπιστηµίου της ηµεδαπής ή ή του Τµήµατος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, κατεύθυνσης εκπαίδευσης ατόµων µε ειδικές ανάγκες, του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας ή ισότιµο και αντίστοιχο πτυχίο Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής ή τίτλο µεταπτυχιακών σπουδών στην ειδική αγωγή.». Πέρα από το θεσµικό πλαίσιο που ισχύει για την επαγγελµατική απασχόληση των αποφοίτων του Τµήµατος στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση (ΣΜΕΑ και ΕΕΕΕΚ) και στα διαγνωστικά κέντρα (Κ ΑΥ), οι πτυχιούχοι του τµήµατος µπορούν να απορροφηθούν και από άλλους φορείς, κοινωνικής, ψυχιατρικής περίθαλψης και εκπαιδευτικής µέριµνας, όπως αυτοί που καταγράφονται παρακάτω. Παραµένει ανοιχτή η δυνατότητα απασχόλησης των αποφοίτων σε ειδικά σχολεία δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µε την ιδιότητα του συµβούλου ή του εκπαιδευτή. 5

6 2. ηµόσιοι και Ιδιωτικοί Φορείς (κλειστής περίθαλψης) στους οποίους µπορούν να απασχοληθούν οι απόφοιτοι της κατεύθυνσης Εκπαίδευση Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες: ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ψυχιατρικό τµήµα παιδιών και εφήβων - Γ.Π.Ν. ΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Φορέας: Γ.Π.Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Απευθύνεται σε: παιδιά και εφήβους 0-18 ετών και τις οικογένειές τους. Παρεχόµενες υπηρεσίες: ιάγνωση. Θεραπευτική παρέµβαση. Συµβουλευτική γονέων για προβλήµατα λόγου, µαθησιακά, νοητικά, ψυχολογικά, συµπεριφοράς. Παιδοψυχιατρικό τµήµα- Γ.Π.Ν. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Φορέας: Γ.Π,Ν, ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Απευθύνεται σε: παιδιά βρεφικής, νηπιακής, σχολικής, εφηβικής ηλικίας ως 18 ετών και στους γονείς τους. Παρεχόµενες υπηρεσίες: ιάγνωση. Θεραπευτική παρέµβαση. Συµβουλευτική γονέων για προβλήµατα λόγου, µαθησιακά, νοητικά, ψυχολογικά, συµπεριφοράς. Λογοθεραπεία. Εργοθεραπεία. Κέντρο Παιδοψυχικής Υγιεινής- Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) Θεσσαλονίκης. Φορέας: Ίδυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Απευθύνεται σε: παιδιά βρεφικής, νηπιακής, σχολικής, εφηβικής ηλικίας ως 18 ετών και στους γονείς τους. Νέους 18 ετών ως 26 ετών µε ψυχονοητικά προβλήµατα. Παρεχόµενες υπηρεσίες: ιάγνωση. Θεραπευτική παρέµβαση. Συµβουλευτική γονέων για προβλήµατα λόγου, µαθησιακά, νοητικά, ψυχολογικά, συµπεριφοράς. Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Βορείου Ελλάδας- Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης (Ψ.Ν.Θ) Φορέας: Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης 6

7 Απευθύνεται σε: Γονείς, εφήβους και παιδιά. Παρεχόµενες υπηρεσίες: ιάγνωση προβλήµατος. Συµβουλευτική σε γονείς και παιδαγωγούς. Θεραπευτική παρέµβαση σε παιδιά µε προβλήµατα ψυχικής υγείας, µαθησιακές δυσκολίες και αναπτυξιακές διαταραχές. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία. Γραφείο Ψυχοκοινωνικής Στήριξης ήµου Πυλαίας Φορέας: ήµος Πυλαίας Απευθύνεται σε: άτοµα κάθε ηλικίας, κατοίκους του ήµου Πυλαίας Παρεχόµενες υπηρεσίες: πληροφόρηση και στήριξη σε θέµατα οικογένειας, παιδιών, σχολείου, σχέσεων, ρόλων, µαθησιακών δυσκολιών και εξαρτήσεων. Ε.Ο.Κ.Φ. Π.Ι.Κ.Π.Α Φορέας: Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας Απευθύνεται σε: όλα τα ανασφάλιστα παιδιά, ηλικίας 0-15 ετών Παρεχόµενες υπηρεσίες: διάφορες υπηρεσίες, µεταξύ των οποίων και φροντίδα και προστασία παιδιών και νέων µε ειδικές ανάγκες. Ελληνική Εταιρεία Προστασίας και αποκατάστασης Αναπήρων Παιδιών (ΕΛ.Ε.Π.Α.Π.) Φορέας: Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας Απευθύνεται σε: βρέφη, παιδιά, εφήβους και ενηλίκους ως 30 ετών που πάσχουν από εγκεφαλική παράλυση, µαιευτική παράλυση, σκολίωση, σπαστικότητα, αθέτωση κ.λ.π. Παρεχόµενες υπηρεσίες: ιαγνωστικό τµήµα. Θεραπευτήρια µε τµήµατα φυσιοθεραπείας, εργοθεραπείας, λογοθεραπείας και υδροθεραπείας. Κέντρο ψυχοπαιδαγωγικής έρευνας. Τµήµα κοινωνικής υπηρεσίας. Ειδικά δηµόσια σχολεία. Εταιρία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος Φορέας: Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας Απευθύνεται σε: άτοµα µε πολλαπλές αναπηρίες 15 ετών και άνω Παρεχόµενες υπηρεσίες: Ιατρική παρακολούθηση. Κοινωνική υπηρεσία. Ψυχολογική υπηρεσία. Τµήµατα φυσιοθεραπείας και Εργοθεραπείας. Ηµερήσια προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης για εφήβους και νέους ετών µε πολλαπλές ειδικές 7

8 ανάγκες. Τµήµατα ηµερήσιας απασχόλησης για απόφοιτους, οι οποίοι δεν είναι δυνατόν να γίνουν παραγωγικοί. Προστατευόµενα εργαστήρια Υφαντικής και Η/Υ. Τµήµα προσωρινής φιλοξενίας. Θεατρική οµάδα µε ανάπηρους και µη, ηθοποιούς. Θερινές κατασκηνώσεις για παιδιά και νέους µε ειδικές ανάγκες. Ψυχολογικό Κέντρο Βορείου Ελλάδος Φορέας: Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας Απευθύνεται σε: άτοµα από 7 ως 25 ετών µε νοητική υστέρηση και διαταραχές συµπεριφοράς Παρεχόµενες υπηρεσίες: Ειδικός παιδικός σταθµός. Ειδικό ηµοτικό Σχολείο. Προεπαγγελµατικά εργαστήρια. Τµήµα αυτόνοµης διαβίωσης. Οικοτροφείο. Κέντρο περίθαλψης Παίδων (ΚΕ.ΠΕ.Π) ΆΓΙΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Φορέας: Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας Απευθύνεται σε: άτοµα µε βαριές/ πολλαπλές αναπηρίες άνω των 3 ετών Παρεχόµενες υπηρεσίες: κλειστή φροντίδα για παιδιά και νέους σε εικοσιτετράωρη βάση και µε τη µορφή της αυτόνοµης διαβίωσης. Ανοιχτή φροντίδα, ειδικό Νηπιαγωγείο και ειδικό ηµοτικό. Κέντρο Ηµέρας. Φιλοξενείο. Ίδρυµα κοινωνικής πρόνοιας «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» Φορέας: Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας Απευθύνεται σε: Ενήλικα άτοµα µε νοητική υστέρηση ή κινητικές αναπηρίες και άτοµα της τρίτης ηλικίας. Παρεχόµενες υπηρεσίες: τοµέας ανοιχτής περίθαλψης. Απασχόληση και εκπαίδευση ατόµων µε ειδικές ανάγκες που ζουν µε τις οικογένειές τους. ιαµερίσµατα αυτόνοµης διαβίωσης. Κέντρο ηµερήσιας φιλοξενίας για άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Μονάδα Αυτιστικού Φορέας: Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας 8

9 Απευθύνεται σε: άτοµα 4 έως 50 ετών µε αυτισµό, αυτιστικά στοιχεία και νοητική υστέρηση. Παρεχόµενες υπηρεσίες: παιδικός σταθµός για παιδιά 4-7 ετών. Τµήµα εκπαίδευσης και άσκησης για παιδιά 8-14 ετών. Τµήµα προεπαγγελµατικής κατάρτισης και άσκησης για άτοµα ετών. Κέντρο Ειδικής Αγωγής (Κ.Ε.Α) Φορέας: Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας Απευθύνεται σε: άτοµα µε νοητική υστέρηση (εκτός κινητικών αναπηριών) Παρεχόµενες υπηρεσίες: εκπαίδευση, συνοδευτικές, υποστηρικτικές υπηρεσίες (ψυχολογική στήριξη, οικογενειακή στήριξη, λογοθεραπεία, ψυχοκινητική, γυµναστική, πολλαπλές δραστηριότητες κ.λ.π.). δύο τµήµατα βασικής εκπαίδευσης και τµήµατα πηλού, οικιακής οικονοµίας, διακόσµησης, τυποποιηµένης εργασίας, µεταξοτυπίας, πλυντηρίων- σιδερωτήριων, γεωτεχνικών εργασιών- περιποίηση κήπων. Υπηρεσία για άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες ήµου Συκεών Φορέας: ήµος Συκεών Απευθύνεται σε: άτοµα µε νοητική υστέρηση Παρεχόµενες υπηρεσίες: δραστηριότητες επαγγελµατικής ένταξης. πλυντήριοσιδερωτήριο, εργαστήριο χειροτεχνικών κατασκευών και ανακύκλωσης χαρτιού, δραστηριότητες πολιτιστικής ένταξης, ψυχοκοινωνική στήριξη ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες και των οικογενειών τους. Πρόγραµµα για άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες- ιεύθυνση Κοινωνικών υπηρεσιών ήµου Θεσσαλονίκης Φορέας: ήµος Θεσσαλονίκης Τµήµατα: Α) Ειδικό Ψυχαγωγικό Κέντρο Απευθύνεται σε: Νέους µε ειδικές ανάγκες, κυρίως µε νοητική υστέρηση Παρεχόµενες υπηρεσίες: εντευκτήριο, εκπαιδευτικά προγράµµατα, δραστηριότητες κοινωνικοποίησης. Β) ίκτυο µεταφοράς ΑΙΝΕΙΑΣ 9

10 Απευθύνεται σε: άτοµα µε ειδικές ανάγκες που αντιµετωπίζουν δυσκολίες στις µετακινήσεις τους και αδυνατούν να χρησιµοποιήσουν τα µέσα µαζικής µεταφοράς Παρεχόµενες υπηρεσίες: µετακίνηση. Γ) Γραφείο Επικοινωνίας και εξυπηρέτησης Κωφών Απευθύνεται σε: άτοµα µε προβλήµατα ακοής Παρεχόµενες υπηρεσίες: παροχή βοήθειας στην επικοινωνία των κωφών µε το κοινωνικό και εργασιακό περιβάλλον. Ίδρυµα Προστασίας Τυφλών Βορείου Ελλάδος «Ο ΗΛΙΟΣ» Φορέας: Υπουργείο υγείας και Πρόνοιας Απευθύνεται σε: άτοµα ηλικίας 5-65 ετών µε τύφλωση ή µειωµένη όραση και άτοµα που αντιµετωπίζουν επιπλέον της τυφλότητας και άλλες αναπηρίες Παρεχόµενες υπηρεσίες: διαµονή και διατροφή σε µαθητές δηµοτικού, γυµνασίου, λυκείου, σπουδαστές και φοιτητές που κατοικούν µόνιµα εκτός Θεσσαλονίκης. Ειδική µέριµνα για άτοµα µε πολλαπλές αναπηρίες. Εκπαίδευση και συναφείς υπηρεσίες. Εθνικό Ίδρυµα Προστασίας Κωφών- Παράρτηµα Θεσσαλονίκης Φορέας: Υπουργείο υγείας και Πρόνοιας Απευθύνεται σε: κωφούς και βαρήκοους µαθητές, από τη βρεφική ηλικία µέχρι την αποφοίτηση τους από το Λύκειο Παρεχόµενες υπηρεσίες: Βρεφοσυµβουλευτικός σταθµός, νηπιαγωγείο, ηµοτικό σχολείο, Γυµνάσιο και Λύκειο. Σύλλογος Γονέων Παιδιών µε σύνδροµο DOWN Βορείου Ελλάδος Φορέας: Σύλλογος Γονέων Παιδιών µε σύνδροµο DOWN Βορείου Ελλάδος Απευθύνεται σε: παιδιά µε σύνδροµο DOWN και τους γονείς τους. Παρεχόµενες υπηρεσίες: προγράµµατα κοινωνικής µάθησης και επικοινωνιακών δεξιοτήτων. Τµήµατα: λογοθεραπείας, ειδικής φυσικής αγωγής, µουσικοθεραπείας, οµάδες ειδικής άθλησης, επαγγελµατική κατάρτιση, οµάδες γονέων, υποστήριξη και ενηµέρωση γονέων, δανειστική βιβλιοθήκη, προγράµµατα ψυχαγωγίας. Εθελοντική Εργασία Θεσσαλονίκης 10

11 Φορέας: Εθελοντική Εργασία Θεσσαλονίκης Απευθύνεται σε: άτοµα µε αναπηρία ή χωρίς, 18 ετών και άνω Παρεχόµενες υπηρεσίες: οργάνωση ψυχαγωγικών προγραµµάτων, εναλλακτικές δραστηριότητες, δηµιουργικά εργαστήρια, οργάνωση κατασκηνώσεων, εγγραφή κασετών για τυφλούς, συνοδεία ατόµων µε ειδικές ανάγκες Κέντρο πληροφόρησης- ειδική υπηρεσία για άτοµα µε ειδικές ανάγκες δήµου Καλαµαριάς Φορέας: δήµος καλαµαριάς Απευθύνεται σε: άτοµα µε νοητική υστέρηση και τις οικογένειές τους Παρεχόµενες υπηρεσίες: συµβουλευτική υποστήριξη στην απασχόληση. Ψυχοκοινωνική στήριξη, δράσεις υποστήριξης. ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Θεραπευτήριο χρόνιων παθήσεων «ΑΓΙΟΣ ΑΝ ΡΕΑΣ» Απευθύνεται σε: παιδιά µε βαριά νοητική υστέρηση και σωµατικές αναπηρίες ηλικίας 2-18 ετών. Θεραπευτήριο χρόνιων παθήσεων «ΟΙΚΟΣ ΚΟΛΥΜΠΙΩΝ» Απευθύνεται σε: άτοµα µε σωµατικές αναπηρίες και νοητική υστέρηση από 18 ετών ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Ίδρυµα Κοινωνικής πρόνοιας «Η ΘΕΟΜΗΤΩΡ» Απευθύνεται σε: άτοµα µε νοητική υστέρηση, σωµατικές αναπηρίες, οργανικά ψυχοσύνδροµα ηλικίας από 18 ετών ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ Συµβουλευτικό και ιαγνωστικό κέντρο «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» Απευθύνεται σε: παιδιά µε νοητική υστέρηση, αυτισµό και ψυχικές διαταραχές ηλικίας 2-18 ετών ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΓΝΥΑ- Οικοτροφείο 11

12 Απευθύνεται σε: άτοµα µε ελαφρά νοητική υστέρηση, αυτισµό, οργανικά ψυχοσύνδροµα σε άτοµα από 18 ετών Θεραπευτήριο χρόνιων παθήσεων παιδιών Αθηνών Απευθύνεται σε: άτοµα και ενήλικους µε βαριά νοητική υστέρηση και οργανικά ψυχοσύνδροµα ηλικίας από 5-35 ετών Θεραπευτήριο χρόνιων παθήσεων παιδιών Αθηνών Α Απευθύνεται σε: άτοµα µε νοητική υστέρηση και κινητικές αναπηρίες Θεραπευτήριο χρόνιων παθήσεων παιδιών Αθηνών Β Απευθύνεται σε: άτοµα µε σωµατικές αναπηρίες και ελαφρά νοητική υστέρηση από 18 ετών Θεραπευτήριο χρόνιων παθήσεων Μελισσίων Απευθύνεται σε: άτοµα µε νοητική υστέρηση και συναισθηµατικές διαταραχές από 18 ετών Ίδρυµα για το παιδί «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» Απευθύνεται σε: παιδιά και ενήλικους µε νοητική υστέρηση από 4-26 ετών Ίδρυµα προστασίας χρόνιων πασχόντων Απευθύνεται σε: άτοµα µε σωµατικές αναπηρίες και νοητική υστέρηση από 18 ετών Θεραπευτήριο χρόνιων παθήσεων Αττικής Απευθύνεται σε: άτοµα µε φυσικές αναπηρίες και ελαφρά νοητική υστέρηση από ετών Θεραπευτήριο χρόνιων παθήσεων παιδιών Αθηνών Απευθύνεται σε: άτοµα µε φυσικές αναπηρίες και ελαφρά νοητική υστέρηση από ετών Κέντρο αποκατάστασης «ΑΜΑΡΙΣ Απευθύνεται σε: παιδιά µε ελαφριά νοητική υστέρηση από ετών Κέντρο αποκατάστασης Σπαστικών παιδιών (ΚΑΣΠ) ΧΑΤΖΗΠΑΤΕΡΕΙΟ Απευθύνεται σε: απευθύνεται σε παιδιά ως 14 ετών Κέντρο ειδικών ατόµων «Η ΧΑΡΑ» Απευθύνεται σε: παιδιά και ενήλικους µε βαριά νοητική υστέρηση από 4-40 ετών ΚΕΠΕΠ Βούλας Απευθύνεται σε: παιδιά µε κινητικές αναπηρίες, νοητική υστέρηση και εγκεφαλική παράλυση από 3 ετών 12

13 Πρότυπη µονάδα ειδικής θεραπευτικής αγωγής Απευθύνεται σε: παιδιά µε αυτισµό και νοητική υστέρηση από 5 ετών Σύνδεσµος προστασίας παιδιών Απευθύνεται σε: άτοµα µε νοητική υστέρηση, αυτισµό και ελεγχόµενες ψυχώσεις από 7-25 ετών Σύλλογος γονέων- κηδεµόνων «Η ΑΓΙΑ ΦΙΛΟΘΕΗ» Απευθύνεται σε: άτοµα µε βαριά νοητική υστέρηση από18 ετών Στέγη ειδικής θεραπευτικής αγωγής Απευθύνεται σε: άτοµα µε ελαφρά νοητική υστέρηση, αυτισµό και οργανικά ψυχοσύνδροµα από 18 ετών ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ίδρυµα κοινωνικής πρόνοιας «Ο ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Απευθύνεται σε: άτοµα µε σωµατικές αναπηρίες, νοητική υστέρηση και οργανικά ψυχοσύνδροµα από 18 ετών ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΚΕΠΕΠ Καρδίτσας Απευθύνεται σε: άτοµα µε βαριά νοητική υστέρηση και οργανικά ψυχοσύνδροµα από 16 ετών ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Ίδρυµα ειδικών παιδιών «ΑΣΠΡΕΣ ΠΕΤΑΛΟΥ ΕΣ» Απευθύνεται σε: παιδιά µε νοητική υστέρηση και αυτισµό από 13 ετών ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Στέγη ειδικής θεραπευτικής αγωγής Απευθύνεται σε: άτοµα µε ελαφρά νοητική υστέρηση από 6-26 ετών ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Κέντρο αποκατάστασης ατόµων µε ειδικές ανάγκες «Ο ΑΡΙΣΤΕΥΣ» 13

14 Απευθύνεται σε: για άτοµα µε νοητική υστέρηση, κινητικές αναπηρίες και αυτισµό από 5-25 ετών ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Οργανισµός ηµόσιας Αντίληψης Ζακύνθου Απευθύνεται σε: άτοµα µε αναπηρίες, νοητική υστέρηση και οργανικά ψυχοσύνδροµα από 6-20 ετών ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΕΠΕΠ Ηρακλείου Απευθύνεται σε: άτοµα µε νοητική υστέρηση και σωµατικές αναπηρίες εώς 30 ετών ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Θεραπευτήριο χρόνιων παθήσεων Λασιθίου Απευθύνεται σε: άτοµα µε βαριά νοητική υστέρηση, οργανικά ψυχοσύνδροµα και σωµατικές αναπηρίες από 18 ετών ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Θεραπευτήριο χρόνιων παθήσεων Χανίων Απευθύνεται σε: άτοµα µε νοητική υστέρηση και σωµατικές αναπηρίες από 18 ετών Κέντρο αποκατάστασης ΑΜΕΑ Κρήτης Απευθύνεται σε: παιδιά µε ελαφριά και βαριά νοητική υστέρηση, προβλήµατα συµπεριφοράς και αυτισµό από 5-18 ετών ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Θεραπευτήριο χρόνιων παθήσεων ράµας Απευθύνεται σε: άτοµα µε σωµατικές αναπηρίες, οργανικά ψυχοσύνδροµα και νοητική υστέρηση από 18 ετών ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Θεραπευτήριο χρόνιων παθήσεων Καστοριάς Απευθύνεται σε: άτοµα µε κινητικές αναπηρίες και νοητική υστέρηση 14

15 ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ Ψυχολογικό κέντρο Βορείου Ελλάδος Απευθύνεται σε: για παιδιά µε νοητικέ υστέρηση και ψυχικές διαταραχές από 5-25 ετών ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ Θεραπευτήριο χρόνιων παθήσεων Κοµοτηνής Απευθύνεται σε: παιδιά µε οργανικά σύνδροµα και νοητική υστέρηση από 2-18 ετών ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Θεραπευτήριο χρόνιων παθήσεων Νιγρίτας Απευθύνεται σε: άτοµα µε σωµατικές αναπηρίες, νοητική υστέρηση και γεροντική άνοια απο 16 ετών Κέντρο αποκατάστασης ατόµων µε ειδικές ανάγκες Απευθύνεται σε: άτοµα µε µέτρια νοητική υστέρηση από 6-25 ετών ΚΕΠΕΠ Σιδηροκάστρου Απευθύνεται σε: άτοµα µε νοητική υστέρηση από 2-28 ετών ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΕΠΕΠ Ηλείας Απευθύνεται σε: παιδιά µε βαριά νοητική υστέρηση και οργανικά ψυχοσύνδροµα από 6-18 ετών ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ίδρυµα περίθαλψης χρονίων πασχόντων «Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» Απευθύνεται σε: άτοµα µε νοητική υστέρηση, σωµατικές αναπηρίες και οργανικά ψυχοσύνδροµα ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Ίδρυµα απόρων ανιάτων «Η ΣΤΕΓΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ» Απευθύνεται σε: άτοµα µε παραπληγίες και νοητική υστέρηση από 18 ετών Ίδρυµα περίθαλψης ανιάτων Φιλιατρών 15

16 Απευθύνεται σε: άτοµα µε σωµατικές αναπηρίες, βαριά νοητική υστέρηση και οργανικά ψυχοσύνδροµα από 18 ετών ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Ίδρυµα «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» Απευθύνεται σε: άτοµα µε κινητικές αναπηρίες, ελαφριά και µέτρια νοητική υστέρηση από ετών ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Θεραπευτήριο χρόνιων παθήσεων Αυλίδας Απευθύνεται σε: άτοµα µε κινητικές αναπηρίες, νοητική υστέρηση και οργανικά ψυχοσύνδροµα από 18 ετών ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Θεραπευτήριο χρόνιων παθήσεων Ευρυτανίας Απευθύνεται σε: άτοµα µε χρόνιες σωµατικές παθήσεις και αναπηρίες και νοητική υστέρηση από 50 ετών. 16

Φροντιστηριακό Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας ΑΘΗΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ

Φροντιστηριακό Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας ΑΘΗΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ Φροντιστηριακό Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας ΑΘΗΝΑ Πρόγραμμα Grundtvig : 2009-1-LT1-GRU06- ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ επιμέλεια Εξάρχου Ζωή, Κοινωνιολόγος με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή Υπεύθυνη του «Θεοδωρίδειου Κέντρου

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Φορείς που δραστηριοποιούνται στην ειδική αγωγή

3.2 Φορείς που δραστηριοποιούνται στην ειδική αγωγή 3.2 Φορείς που δραστηριοποιούνται στην ειδική αγωγή Η συλλογή σχετικά µε τους φορείς που δραστηριοποιούνται στην ειδική αγωγή οδήγησε στην καταγραφή 410 φορέων, από τους οποίους 218 είναι φορείς-υπηρεσίες,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση για τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών σε άτοµα µε αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες»

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση για τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών σε άτοµα µε αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση για τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών σε άτοµα µε αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» Άρθρο 1 Έννοια και σκοπός 1. Η αναπηρία αποτελεί φυσικό µέρος της ανθρώπινης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Οργάνωση και λειτουργία της Ειδικής Εκπαίδευσης»

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Οργάνωση και λειτουργία της Ειδικής Εκπαίδευσης» 1 ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Οργάνωση και λειτουργία της Ειδικής Εκπαίδευσης» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΝΟΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ- Ο όρος «ειδική αγωγή» που αναγράφεται σε διατάξεις νόµων, προεδρικών διαταγµάτων και υπουργικών αποφάσεων αντικαθίσταται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΑΣ

ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΑΣ ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΑΣ Εργασία σπουδαστών μαθήματος Εισαγωγή στην Εργαστηριακή Πρακτική Άσκηση Εποπτεία (Ι) του Γ Εξαμήνου (χειμερινό 2012-13) του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας ΑΤΕΙ Πατρών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κ.Η.Φ.Η (ΚΕΝΤΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ) 246 ΠΑΙ ΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ 37 ΠΚΜ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 6

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κ.Η.Φ.Η (ΚΕΝΤΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ) 246 ΠΑΙ ΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ 37 ΠΚΜ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΚΜ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 6 ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ-ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΑΜΕΑ- ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 4 ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΕΣ& ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ (ΜΚΟ) 4 Κ.Η.Φ.Η (ΚΕΝΤΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φιλανθρωπικά Ιδρύματα (*)

Φιλανθρωπικά Ιδρύματα (*) Φιλανθρωπικά Ιδρύματα (*) 1. Αγκαλιά, Σύλλογος Προστασίας Αγέννητου Παιδιού. Φιλανθρωπικό μη κερδοσκοπικό σωματείο το οποίο ιδρύθηκε το 1998. Μαζί με το Κέντρο Φροντίδας Μητέρας και Παιδιού ο σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

Φιλανθρωπικά Ιδρύµατα (*) 1. «Αγκαλιά», Σύλλογος Προστασίας Αγέννητου Παιδιού. Φιλανθρωπικό µη κερδοσκοπικό σωµατείο που ιδρύθηκε το 1998. Μαζί µε το Κέντρο Φροντίδας Μητέρας και Παιδιού ο σύλλογος παρέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ... 6 Η ΕΙ ΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α... 8 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α... 13 1. Μονάδες εκπαίδευσης στην Ελλάδα...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ... 6 Η ΕΙ ΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α... 8 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α... 13 1. Μονάδες εκπαίδευσης στην Ελλάδα... 14 2. Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚA ΟΜΑΔΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚA ΟΜΑΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚA ΟΜΑΔΩΝ ΑμεΑ Χρήστες Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας Μετανάστες Αρχηγοί Μονογονεϊκών Οικογενειών Επιμέλεια Κειμένου

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομοτεχνική Μελέτη για την Αξιοποίηση του Κέντρου Αποθεραπείας Βούλας κατά την Δ Προγραμματική Περίοδο

Οικονομοτεχνική Μελέτη για την Αξιοποίηση του Κέντρου Αποθεραπείας Βούλας κατά την Δ Προγραμματική Περίοδο ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ» 2000-2006 Οικονομοτεχνική Μελέτη για την Αξιοποίηση του Κέντρου Αποθεραπείας Βούλας κατά την Δ Προγραμματική Περίοδο ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5.1 Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Οργάνωσης και Λειτουργίας Ολοκληρωμένου Κέντρου για Άτομα με Διαταραχές του φάσματος του Αυτισμού Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές

Οδηγός Οργάνωσης και Λειτουργίας Ολοκληρωμένου Κέντρου για Άτομα με Διαταραχές του φάσματος του Αυτισμού Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υγεία Πρόνοια 2000-2006» Οδηγός Οργάνωσης και Λειτουργίας Ολοκληρωμένου Κέντρου για Άτομα με Διαταραχές του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΟΜΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΔΟΜΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΔΟΜΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 2013 Προλογικό σημείωμα Αντιδημάρχου Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού κου Απόστολου Παντσά 2 Εισαγωγή του Προέδρου της Κοινωφελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΟ: ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (23ΣΕ45372) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΥ : Λαµπροπούλου Βενέττα, τ.αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Κοινές Σχολές 1 ου και 2 ου Πεδίου

Κοινές Σχολές 1 ου και 2 ου Πεδίου Κοινές Σχολές 1 ου και 2 ου Πεδίου Οι κοινές σχολές 1 ου και 2 ου πεδίου είναι 31ΑΕΙ και 6 ΤΕΙ ΚΩΔ ΣΧΟΛΗ ΒΑΘ 154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Αθήνας ΑΕΙ 174 Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 1.7/10: «Εκπόνηση, έκδοση και διάχυση Οδηγού Πληροφόρησης για Υπηκόους Τρίτων Χωρών με Αναπηρία, νομίμως διαμένοντες στην Ελλάδα»

Δράση 1.7/10: «Εκπόνηση, έκδοση και διάχυση Οδηγού Πληροφόρησης για Υπηκόους Τρίτων Χωρών με Αναπηρία, νομίμως διαμένοντες στην Ελλάδα» Πρόλογος Τόσα χρόνια όλοι δυστυχώς εκπαιδευτήκαμε να λειτουργούμε ως μονάδες. Το δύσκολο πια είναι αυτό που θα έπρεπε να είναι το αυτονόητο. Η ομάδα, η ένωση. Ο Διεθνής Οργανισμός Μεταναστεύσεως στέκεται

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτηµα Θεσσαλονίκης

Παράρτηµα Θεσσαλονίκης ΕΛΕΠΑΠ Ελληνική Εταιρία Προστασίας και Αποκαταστάσεως Αναπήρων Παίδων Παράρτηµα Θεσσαλονίκης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΑΙ ΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΑΙΩΝΕΣ ΠΥΛΑΙΑΣ Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Επιµέλεια: Πολυχρονιάδης Νίκος

Επιµέλεια: Πολυχρονιάδης Νίκος Κέντρο Ηµέρας ΕΣΤΙΑ 2002-2008 Επιµέλεια: Πολυχρονιάδης Νίκος ΣΥΝΘΕΣΗ Αστική µη Κερδοσκοπική Εταιρία Έρευνας Εκπαίδευσης & Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης Μαρασλή 51 & Ζουµετίκου 9 Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54249

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3...1 Μέτρα πολιτικής...3 Στόχος 1.1 Μέτρα πολιτικής για την

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3...1 Μέτρα πολιτικής...3 Στόχος 1.1 Μέτρα πολιτικής για την ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3...1 Μέτρα πολιτικής...3 Στόχος 1.1 Μέτρα πολιτικής για την απασχόληση...4 Πυλώνας 1 Απασχολησιµότητα...4 1. Κίνητρο επανένταξης

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Μεσσηνίας. σε συνεργασία με το

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Μεσσηνίας. σε συνεργασία με το Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Μεσσηνίας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Τμήμα Φιλολογίας Πρακτικά Ημερίδας Θέμα: «Η ειδική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α`: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Έννοιες - Σκοπός 1. Εκπαίδευση είναι το σύνολο των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών στους μαθητές με αναπηρία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α`: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Έννοιες - Σκοπός 1. Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ) είναι το σύνολο των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών στους μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΟ: ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (2003ΣΕ04530072) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΥ : Λαµπροπούλου Βενέττα, τ.αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Ε. Π «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ» Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: Κωδικός Ε.Π.: 6 CCI: ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007GR05UPO002 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Οκτώβριος 2007

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΗΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΗ ΖΩΗ».

«ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΗΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΗ ΖΩΗ». ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Θεσσαλονίκη: 26/03 / 2015 Αριθμ. Πρωτ.: 4197 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΠΑΙ ΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΑ ΠΑΙ ΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΑΠΟ ΤΟ 1951 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΠΑΙ ΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΑ ΠΑΙ ΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΑΠΟ ΤΟ 1951 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΠΑΙ ΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΑ ΠΑΙ ΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΑΠΟ ΤΟ 1951 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ κ. ΦΟΥΣΤΑΝΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 201-2016 www.psych.uoa.gr Πληροφορίες για το ΠΜΣ όπως αυτές αναφέρονται στο σχετικό ΦΕΚ ίδρυσής του και στην Προκήρυξη υποβολής υποψηφιοτήτων:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Τµήµα Θεολογίας Τµήµα Κοινωνικής Θεολογίας Τµήµα Ποιµαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας Σκοπός των Τµηµάτων αυτών είναι η κατάρτιση των φοιτητών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑ Α ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΘΗΝΑ

ΕΛΛΑ Α ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΑ Α ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΘΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2002 1 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα