ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 17669 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλου κλάδου ΔΕ Τε χνικού ειδικότητας οδηγού του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για το Β εξάμηνο Καθορισμός του Περιεχομένου Σπουδών Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Τροποποιήσεις των Οργανισμών Νοσοκομείων της Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης Τροποποίηση του Οργανισμού του Γενικού Νοσοκο μείου Αθηνών ΛΑΪΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ /Β2 (1) Υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλου κλάδου ΔΕ Τεχνι κού ειδικότητας οδηγού του Πανεπιστημίου Μακε δονίας, για το Β εξάμηνο ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Σεπτεμβρίου η ώρα, σε έναν (1) υπάλληλο κλάδου ΔΕ/Τεχνικού ειδικότητας οδηγού του Παν/μίου Μακεδονίας για το β εξάμηνο του Η δαπάνη που θα προκύψει από την εφαρμογή της πα ρούσας απόφασης, συνολικού ύψους χιλίων οχτακοσίων ενενήντα (1.951,20) Ευρώ δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να υπερβεί το ποσό των εγγεγραμμένων για την αιτία αυτή πιστώσεων στον προϋπολογισμό του Παν/μίου Μακεδονίας, μη επιτρεπομένης της επιβάρυνσης του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων. Η κατά τα ανωτέρω υπερωριακή εργασία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις εξήντα (60) ώρες μηνιαίως, ενώ η προ κύπτουσα σχετική δαπάνη δεν δύναται να υπερβαίνει κατά μήνα το ένα δωδέκατο (1/12) των εγγεγραμμένων για την αιτία αυτή πιστώσεων. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 24 Αυγούστου 2006 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/ τ.α ) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουρ γών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ.... και άλλες συναφείς διατάξεις». 2. Την υπ αριθμ. 2/72757/0022/ εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους «Περί παρο χής οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3205/2003». 3. Το υπ αριθμ. 7301/ έγγραφο του Παν/μιου Μακεδονίας από το οποίο προκύπτει ότι η υπερωριακή απασχόληση είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση επει γουσών υπηρεσιακών αναγκών του Ιδρύματος αυτού. 4. Το γεγονός ότι για το οικονομικό έτος 2006 υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον Προϋπολογισμό του Παν/ μίου Μακεδονίας συνολικού ύψους ,00 ΕΥΡΩ (ΚΑΕ 0261 ) για κάλυψη δαπανών υπερωριακής απασχόλησης. 5. Την υπ αριθμ. 3786/ΣΤ5 (ΦΕΚ 608/Β/ ) από φαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός Αρμοδιοτή των Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων», αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την υπερωριακή εργασία πέρα από τις ώρες της υποχρεωτικής απασχόλησης και μέχρι την Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΠ. ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ F Αριθμ /Ε5 (2) Καθορισμός του Περιεχομένου Σπουδών Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Του άρθρ.1 του ν. 2916/2001 (Α 114) «Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση των θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής». β. Του άρθρ. 8 παρ.5 του ν. 1404/1983 (Α 173) όπως συμπληρώθηκε από το άρθρ.1 παρ. 4 του ν. 2621/1998 (Α 136). γ. Του άρθρ. 25 παρ.1 του ν. 1404/1983 (Α 173) και του άρθρ. 5 παρ.12 του ν. 2916/2001 (Α 114), σε συνδυ ασμό με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3404/2005 (Α 260) «Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις». δ. Του άρθρ. 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α ).

2 17670 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλεί ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 3. Την υπ αριθμ /ΣΤ5/ (Β 608) από φαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτή των Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων». 4. Τις εισηγήσεις των Συμβουλίων για τον καθορισμό του περιεχομένου σπουδών των παρακάτω Τμημάτων: α. Λογιστικής (αριθμ. πρακτ. 10/ ). β. Αισθητικής και Κοσμητολογίας (αριθμ. πρακτ. 10/ ). γ. Μαιευτικής (αριθμ. πρακτ. 2/ ). δ. Νοσηλευτικής (αριθμ. πρακτ. 2/ ). ε. Φυσικοθεραπείας (αριθμ. πρακτ. 2/ ). στ. Ηλεκτρονικής (αριθμ. πρακτ. 19/ ). ζ. Οχημάτων (αριθμ. πρακτ. 1/ Γενικής Συνέ λευσης του Τμήματος). η. Τεχνολογίας Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών του Παραρτήματος Μουδανιών (αριθμ. πρακτ. 1/ ). 5. Τις γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης με τις από 3/ και 4/ συνεδριάσεις του, καθορίζουμε: Το Περιεχόμενο Σπουδών των παρακάτω τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης ως εξής: 1. Τμήμα Λογιστικής Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος καλύπτει πλήρως το γνωστικό αντικείμενο της Επιστήμης της Λογιστικής καθώς και τις εφαρμογές της στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Το Τμήμα έχει ως αποστολή την ανάπτυξη και τη μετάδοση όλων των απαραίτητων θεωρητικών και πρα κτικών γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που είναι απαραίτητες στους σπουδαστές για την επαγγελματική και επιστημονική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη. Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι πτυχιούχοι του Τμήματος αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες έτσι ώστε να μπορούν να δραστηριοποιηθούν επαγ γελματικά σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντι κειμένου του Τμήματος. Τα πρώτα εξάμηνα των σπουδών περιλαμβάνουν θε ωρητική διδασκαλία, εργαστηριακά μαθήματα και σε μινάρια διαλέξεις. Το τελευταίο εξάμηνο περιλαμβάνει την εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας και την πραγματοποίηση της Πρακτική Άσκηση των σπουδαστών/τριών σε εργασίες σχετικές με το αντικείμενο σπουδών τους. Η Πτυχιακή Εργασία εξασφαλίζει την εμβάθυνση του τελειόφοιτου του Τμήματος σε ένα θέμα εφαρμοσμένης έρευνας ή που έχει άμεση σχέση με την ειδικότητα των σπουδών του. Η Πρακτική Άσκηση είναι αξιολογούμενη, καθοδηγού μενη και πραγματοποιείται σε συνεργαζόμενους με το Τμήμα φορείς και επιχειρήσεις. 2. Τμήμα Αισθητικής και Κοσμητολογίας Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της πρόληψης και αποκατάστα σης δερματικών προβλημάτων, που οφείλονται σε εν δοκρινολογικά προβλήματα, με τη χρήση ενδεδειγμένων κατά περίπτωση μέσων, όπως επίσης την παραγωγή, την επεξεργασία, τον ποιοτικό έλεγχο και τη διασφάλι ση της ποιότητας των καλλυντικών σκευασμάτων. Το πρόγραμμα σπουδών αποσκοπεί στην διδασκαλία των επιστημονικών και τεχνολογικών αρχών σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου της Αισθητικής και Κοσμητολογίας. Με την ολοκλήρωση των σπουδών οι πτυχιούχοι του Τμήματος αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες ώστε να μπορούν να απασχολούνται σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος, να επιλύουν και να αντιμετωπίζουν τα συγκεκριμένα προβλήματα στα πλαίσια της πρόληψης με την εφαρμογή της Επι στήμης της Αισθητικής και Κοσμητολογίας, σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο. Κατά τη διάρκεια των πρώτων εξαμήνων οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική και εργαστηριακή διδασκα λία, εργαστηριακές ασκήσεις, σεμινάρια και εκπαιδευ τικές επισκέψεις σε χώρους παραγωγής προϊόντων που έχουν σχέση με την Επιστήμη της Αισθητικής και Κοσμητολογίας στο σύνολό της. Το τελευταίο εξάμηνο περιλαμβάνει εκπόνηση Πτυ χιακής Εργασίας κατά τη διάρκεια του οποίου μπορεί να πραγματοποιηθεί και η εξάμηνη Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα σε χώρους του δημοσίου και ιδιωτικού φορέα. Το Τμήμα έχει δύο τομείς μαθημάτων: Γενικής και ειδικής υποδομής που περιλαμβάνει μαθήματα όπως: Φυσιολογία, Ανατομία, Ανόργανη και Οργανική Χημεία, Ειδικά θέματα Φυσικής, Κυτταρική και Αναπτυξιακή Βιολογία, Βιοχημεία, Νοσολογία, Πρώτες βοήθειες, Ξένη Γλώσσα και Ξένη Γλώσσα Ορολογία. Αισθητικής και Κοσμητολογίας που περιλαμβάνει μαθήματα όπως: Αισθητική προσώπου, Μορφολογίες και Ιδιομορφίες Προσώπου, Χρώμα στο Μακιγιάζ, Αισθητική σώματος, Εφαρμογές LASER. Η εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας εξασφαλίζει την εμ βάθυνση του τελειόφοιτου σε ένα σοβαρό και επίκαιρο θέμα εφαρμοσμένης έρευνας ή σε αντικείμενο που έχει άμεση σχέση με την ειδικότητα των σπουδών. Η Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα είναι καθοδηγού μενη και αξιολογούμενη και έχει ως σκοπό την εμπέ δωση των γνώσεων και την απόκτηση εμπειρίας στις ανάγκες του επαγγέλματος, καθώς και τη γνωριμία με την παραγωγή εργασίας. 3. Τμήμα Μαιευτικής Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος καλύπτει πλή ρως την επιστημονική και τεχνολογική κατάρτιση των πτυχιούχων του Τμήματος σε θέματα μαιευτικής, γυναι κολογίας, νεογνολογίας, επαγγελματικής δεοντολογίας, οικογενειακού προγραμματισμού, γενετήσιας αγωγής, έρευνας, πρόληψης και αγωγής υγείας. Το Τμήμα έχει ως αποστολή την ανάπτυξη και μετάδο ση των γνώσεων στην επιστήμη και την τεχνολογία με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα. Επίσης την παροχή των απαραίτητων εφοδίων που εξασφαλίζουν στους σπουδαστές την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του Τμήματος αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και ικανότητες ώστε να δρα στηριοποιούνται επαγγελματικά σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος. Η φοίτηση περιλαμβάνει θεωρητική διδασκαλία, ερ γαστηριακές και κλινικές ασκήσεις, εκπόνηση εργασιών

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) με έμφαση στην συνεργασία των σπουδαστών. Ειδική βαρύτητα δίδεται στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών και της ικανότητας επίλυσης προβλημάτων. Στα πρώτα εξάμηνα φοίτησης, στα αντικείμενα του Τμήματος περιλαμβάνονται μαθήματα υποδομής των επιστημών Υγείας και Πρόνοιας. Στα μαθήματα γενικής υποδομής περιλαμβάνονται η πληροφορική και η πρωτοβάθμια φροντίδα, καθώς επίσης και τα γνωστικά αντικείμενα ανθρωπιστικών σπουδών όπως ψυχολογία και κοινωνιολογία. Ακολουθούν τα μαθήματα ειδικής υποδομής όπως αυτά περιγράφονται στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος. Το τελευταίο εξάμηνο σπουδών περιλαμβάνει την εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας και την Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα. Η Πρακτική Άσκηση γίνεται σε νοσηλευτικά ιδρύματα όπου υπάρχουν μαιευτικά, γυναικολογικά και νεογνολο γικά τμήματα, με σκοπό την ανάπτυξη πρωτοβουλιών και αυτοπεποίθησης καθώς και την δυνατότητα ανά πτυξης ικανοτήτων συνεργασίας μέσα στη θεραπευ τική ομάδα όπως και ικανοτήτων άσκησης ελεύθερου επαγγέλματος. Η εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας δίνει την δυνα τότητα εμβάθυνσης σε αντικείμενο που έχει σχέση με την ειδικότητα σπουδών αξιοποιώντας τη βιβλιογραφία και την έρευνα. 4. Τμήμα Νοσηλευτικής Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της Νοσηλευτικής Επιστήμης και εκτείνεται από το ιστορικό και θεωρητικό υπόβαθρο της Νοσηλευτικής και την εμβάθυνση της σε διάφορους τομείς νοσηλείας, μέχρι το χειρισμό των σύγχρονων νοσηλευτικών αναγκών. Το Τμήμα Νοσηλευτικής έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση γνώσεων στην τεχνο λογία και την Επιστήμη της Νοσηλευτικής μέσα από τη θεωρητική διδασκαλία μαθημάτων, τον προσανα τολισμό στην εφαρμοσμένη έρευνα, την εργαστηριακή και κλινική άσκηση των σπουδαστών/τριων μέσα στα εργαστήρια του Τμήματος, στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα και σε άλλες Υπηρεσίες Υγείας. Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του Τμήματος αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονι κές και τεχνολογικές γνώσεις και ικανότητες, ώστε να δραστηριοποιούνται ως Νοσηλευτές στους τομείς που αναφέρονται στο αντικείμενο σπουδών και σε οποι ουδήποτε άλλους έχουν σχέση με το γνωστικό τους αντικείμενο. Κατά τη διάρκεια των πρώτων εξαμήνων οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, εργαστηριακές ασκήσεις, εκπαιδευτικές επισκέψεις και κλινική άσκηση σε νοσοκομειακούς χώρους και άλλες υπηρεσίες υγεί ας και πρόνοιας, εκπόνηση εργασιών με έμφαση στη μελέτη περιπτώσεων των μαθημάτων ειδικότητας και στη συμμετοχική εργασία. Στα πρώτα εξάμηνα σπουδών περιλαμβάνονται, με ταξύ άλλων, μαθήματα γενικής υποδομής και Δ.Ο.Ν.Α. (Διοίκησης Οικονομίας Νομοθεσίας Ανθρωπιστι κών Σπουδών), όπως Βιοχημεία, Βιολογία, Βιοστατιστική, Πληροφορική, Δεοντολογία Επαγγέλματος, ψυχολογία. Ακολουθούν μαθήματα ειδικής υποδομής όπως Βασικές Αρχές Νοσηλευτικής, Εισαγωγή στη Νοσηλευτική, Ανατο μία, Φυσιολογία, Παθολογία, Μεθοδολογία Έρευνας. Στα προχωρημένα εξάμηνα σπουδών διδάσκονται μαθήματα ειδικότητας όπως Παθολογική Νοσηλευτική, Χειρουργική Νοσηλευτική, Κοινωνική Νοσηλευτική, Περιεγχειρητική Νοσηλευτική, Νοσηλευτική ΜΕΘ, Αγωγή Υγείας. Το τελευταίο εξάμηνο σπουδών περιλαμβάνει την Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα και την εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας. Η Πρακτική Άσκηση γίνεται σε Νοσοκομείο με σκοπό την απόκτηση κλινικής εμπει ρίας και την εμπέδωση των γνώσεων. Η εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας εξασφαλίζει την εμβάθυνση του τελειόφοιτου του Τμήματος σε ένα επίκαιρο θέμα εφαρ μοσμένης έρευνας ή αντικείμενο που έχει άμεση σχέση με την ειδικότητα των σπουδών. 5. Τμήμα Φυσικοθεραπείας Οι σπουδές στο Τμήμα καλύπτουν το γνωστικό αντι κείμενο της Επιστήμης της Φυσικοθεραπείας και έχει ως σκοπό να καταρτίσει επιστήμονες ικανούς να αξι ολογούν στα πλαίσια του πεδίου τους, διαγνωσμένες παθολογικές καταστάσεις, να δομούν και να εκτελούν εξατομικευμένα προγράμματα φυσικής θεραπείας, για να διατηρήσουν, να βελτιώσουν ή να αποκαταστήσουν τη φυσική λειτουργία, να ανακουφίσουν τον πόνο και να αποτρέψουν (πρόληψη) φυσικές δυσλειτουργίες. Το Τμήμα έχει ως αποστολή να προάγει την Επιστήμη της Φυσικοθεραπείας με την ανάπτυξη και τη μετά δοση της σύγχρονης τεχνολογίας και των συγχρόνων μεθόδων θεραπείας και φροντίδας των πασχόντων ανθρώπων. Σαν κλινική επιστήμη, με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα παρέχει στους σπουδαστές τα απαραίτητα εφόδια που θα τους εξασφαλίσουν την άρτια κατάρτισή τους για τη μετέπειτα επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη. Μετά το πέρας των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του Τμήματος έχουν αποκτήσει όλα τα απαραίτητα εφό δια επιστημονικά και τεχνολογικά ώστε να μπορούν να απασχοληθούν σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος. Στο πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνονται: Μαθήματα γενικής υποδομής και Δ.Ο.Ν.Α. (Διοίκησης Οικονομίας Νομοθεσίας Ανθρωπιστικών Σπουδών) όπως Ορθοπαιδική, Νευροπαθολογία Νευροφυσιολο γία, Παιδιατρική, Βιομετρία / Βιοπληροφορική, Ψυχολο γία, Κοινωνιολογία. Μαθήματα ειδικής υποδομής όπως Ανθρώπινη στά ση κίνηση, Κινησιολογία, Κινησιοθεραπεία, Ηλεκτρο θεραπεία, Τεχνικές Θεραπευτικής Μάλαξης, Βιολογική μηχανική, Τεχνικές κινητοποίησης αρθρώσεων μαλακών μορίων, Τεχνικές Νευρομυϊκής επανεκπαίδευσης, Φυσιο θεραπευτική αξιολόγηση, Υδροθεραπεία και άλλα. Μαθήματα ειδικότητας όπως Αναπνευστική Φυσικο θεραπεία, Φυσικοθεραπεία σε Παθήσεις Κακώσεις κυ κλοφορικού συστήματος, Φυσικοθεραπεία σε Παθήσεις Κακώσεις μυοσκελετικού συστήματος, Φυσικοθεραπεία σε Παθήσεις Κακώσεις Κεντρικού Νευρικού Συστήματος, Φυσικοθεραπεία στη Χειρουργική, Φυσικοθεραπεία στη Γηριατρική, Ειδική Φυσική Αγωγή. Η εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας εξασφαλίζει την εμβάθυνση του τελειοφοίτου του Τμήματος σε ένα σοβαρό επίκαιρο θέμα εφαρμοσμένης έρευνας ή σε αντικείμενο που έχει άμεση σχέση με την ειδικότητα των σπουδών.

4 17672 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Η Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα είναι καθοδη γούμενη και αξιολογούμενη και πραγματοποιείται σε Νοσοκομεία, Κέντρα Αποκατάστασης και άλλους συ νεργαζόμενους φορείς, που σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος έχουν επιλεγεί με απόφαση του Τμήματος Φυσικοθεραπείας, επειδή καλύπτουν τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί. 6. Τμήμα Ηλεκτρονικής Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της Ηλεκτρονικής και την εφαρ μογή της στους τομείς των βιομηχανικών αυτοματισμών, των τηλεπικοινωνιών, της πληροφορικής, των υπολογι στικών συστημάτων και των υπηρεσιών. Το Τμήμα έχει ως αποστολή την ανάπτυξη και μετάδο ση των γνώσεων στην επιστήμη και την τεχνολογία με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα. Επίσης την παροχή των απαραίτητων εφοδίων που εξασφαλίζουν στους σπουδαστές την άρτια κατάρτιση τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι πτυχιού χοι του Τμήματος έχουν αποκτήσει τις εξειδικευμένες γνώσεις, ώστε να είναι σε θέση να απασχοληθούν είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμο νες με τη μελέτη, την έρευνα και την εφαρμογή της τεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς της ηλεκτρονικής και ειδικότερα: Κατά τη διάρκεια των πρώτων εξαμήνων οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, εργαστηριακές και φροντιστηριακές ασκήσεις, σεμινάρια, εκπαιδευτι κές επισκέψεις, καθώς και την εκπόνηση ατομικών ή ομαδικών εργασιών. Τα πρώτα εξάμηνα σπουδών περιλαμβάνουν μαθήματα υποδομής, όπως Μαθηματικά, Φυσική, Θεωρία Κυκλω μάτων, Πληροφορική, Γενικά Ηλεκτρονικά. Ακολουθούν μαθήματα ειδικής υποδομής κορμού όπως Τηλεπικοινω νίες, Ψηφιακά Ηλεκτρονικά, Μικροϋπολογιστές, Σύστημα Αυτόματου Ελέγχου. Στα τελευταία εξάμηνα οι σπουδές περιλαμβάνουν μαθήματα ειδικότητας, τα οποία είναι ομαδοποιημένα σε θεματικές ενότητες όπως Ηλεκτρο νικά Τηλεπικοινωνιών, Ηλεκτρονικά Η/Υ, Βιομηχανικά Ηλεκτρονικά και Αυτοματισμοί, που θα προσφέρουν στους σπουδαστές την εξειδικευμένη γνώση. Το τελευταίο εξάμηνο περιλαμβάνει την επιβλεπόμενη Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα και την εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας. Η Πρακτική Άσκηση εκπονείται σε επιλεγμένους φο ρείς του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα. Παρέχεται η δυνατότητα στους σπουδαστές να εργασθούν σε πραγματικό επαγγελματικό περιβάλλον, συμμετέχοντας σε ομάδες εργασίας υπό επαγγελματική καθοδήγηση στελεχών των φορέων υποδοχής τους, με σκοπό την από κοινού με άλλους επαγγελματίες του κλάδου εκ πόνηση συγκεκριμένου έργου και την ανάπτυξη των ατομικών δεξιοτήτων τους μέσω διαδικασιών συνερ γατικότητας. Η Πτυχιακή Εργασία έχει μελετητικό, αναπτυξιακό ή εφαρμοσμένο ερευνητικό χαρακτήρα και εκπονείται από κάθε σπουδαστή, είτε ατομικά, είτε στα πλαίσια ολιγομελούς ομάδας. Παρέχεται η δυνατότητα στους σπουδαστές να αποκτήσουν σημαντικές εμπειρίες από την ολοκληρωμένη μελέτη σε βάθος ενός θέματος της ειδικότητας τους. 7. Τμήμα Οχημάτων Οι σπουδές στο Τμήμα καλύπτουν την ανάπτυξη και τις εφαρμογές της Μηχανολογίας, της Ηλεκτρολογίας της Ηλεκτρονικής και άλλων συναφών τεχνολογικών επιστημών στο εφαρμοσμένο γνωστικό αντικείμενο των Οχημάτων Δρόμου. Το Τμήμα έχει ως αποστολή την ανάπτυξη και τη μετάδοση όλων των απαραίτητων θεωρητικών και πρα κτικών γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που είναι απαραίτητες στους σπουδαστές για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη. Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του Τμήματος αποκτούν εξειδικευμένες γνώσεις ώστε να μπορούν να αυτοαπασχολούνται αποτελεσματικά ή να προσφέρουν της υπηρεσίες τους σε κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς. Το γνωστικό υπόβαθρο που απο κτούν τους παρέχει τη δυνατότητα να λειτουργούν αυ τοδύναμα ή να συμμετέχουν σε ομάδες ανάπτυξης και εφαρμογής τεχνολογίας, απασχολούμενοι ως στελέχη σε όλο το φάσμα των εργασιών που σχετίζονται με τα οχήματα (αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες και μοτοποδήλατα) στον ιδιωτικό τομέα και στο Δημόσιο τομέα. Οι σπουδές στο Τμήμα περιλαμβάνουν θεωρητική δι δασκαλία, εργαστηριακές ασκήσεις, φροντιστηριακές ασκήσεις, ομαδικές ή ατομικές εργασίες, σεμινάρια και εκπόνηση μελετών. Επίσης προβλέπονται εκπαιδευτι κές επισκέψεις σε χώρους παραγωγής και επισκευής οχημάτων, συγκεκριμένα σε επιχειρήσεις επισκευής και συντήρησης διαφόρων μερών επιβατικών και φορτηγών οχημάτων, όπως κινητήρες, συστήματα μετάδοσης κί νησης, συστήματα κλιματισμού. Το τελευταίο εξάμηνο σπουδών περιλαμβάνει την Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα και την εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας. Η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται σε χώρους πα ραγωγής, εμπορίας και επισκευής οχημάτων, με σκοπό την πρακτική εμπέδωση των γνώσεων των προηγού μενων εξαμήνων. Η Πτυχιακή Εργασία παρέχει τη δυνατότητα στον σπουδαστή να αποκτήσει εμπειρία στην εκπόνηση με λετών και να εμβαθύνει σε θέματα της ειδικότητας, είτε με ερευνητική, είτε με συνθετική εργασία, υποστηριζό μενη κατά περίπτωση από κατάλληλη βιβλιογραφική και πειραματική διερεύνηση. 8. Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών του Παραρτήματος Μουδανιών Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο των βιολογικών, χημικών και φυσικών επιστημών στην αλιεία, υδατοκαλλιέργεια και τεχνολογία των αλιευμάτων, καθώς και στην αξιολόγη ση, αξιοποίηση, παρακολούθηση και έλεγχο του περι βάλλοντος των υδάτινων οικοσυστημάτων. Το Τμήμα έχει ως αποστολή να προετοιμάσει πτυχιού χους ικανούς να εφαρμόσουν άμεσα τεχνολογία στους Τομείς της Αλιείας και των Υδατοκαλλιεργειών με τη διδασκαλία και την κατανόηση. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους ασχολούνται είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστή μονες, με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της τεχνολο γίας πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς της Αλιείας και της διαδικασίας παραγωγής αλιευτικών προϊόντων γλυκών, υφάλμυρων και θαλασσίων υδάτων.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Κατά τη διάρκεια των πρώτων εξαμήνων, οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική και εργαστηριακή διδασκα λία, με στόχο την εμπέδωση γνώσεων και τεχνολογικών δεξιοτήτων στο παραπάνω γνωστικό αντικείμενο. Τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών σύμφωνα με το γνωστικό τους περιεχόμενο κατατάσσονται σε τρεις Τομείς: 1. Τομέας Επιφανειακών Νερών 2. Τομέας Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών 3. Τομέας Βιολογικών και Αλιευτικών Εφαρμογών. Κατά το τελευταίο εξάμηνο, εκπονείται η Πτυχιακή Εργασία και πραγματοποιείται η Πρακτική Άσκηση σε επαγγελματικούς χώρους για την πρώτη επαφή του τεχνολόγου με την αγορά εργασίας. Η Πτυχιακή Εργασία στοχεύει στην εξοικείωση του σπουδαστή με το σχεδιασμό, υλοποίηση, συγγραφή και παρουσίαση ενός πρωτότυπου θέματος της ειδικότητας του. Επίσης, ο σπουδαστής εξοικειώνεται με την αναζή τηση, επιλογή και χρήση επιστημονικών και ερευνητικών πηγών πληροφορίας. Η Πρακτική Άσκηση έχει σκοπό την απόκτηση πραγ ματικής εμπειρίας σε χώρους εργασίας πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα. Η επιλογή του εργασιακού χώρου αποσκοπεί στη δυνατότητα μεγι στοποίησης και εμπέδωσης των αποκτημένων γνώσεων του σπουδαστή προκειμένου αυτός να αναπτύξει τις ικανότητες του σε αναζήτηση λύσεων, ανάληψη πρω τοβουλιών και συλλογική εργασία. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 18 Αυγούστου 2006 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΠΥΡ. ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ F Aριθμ. Υ4α/ (3) Τροποποιήσεις των Οργανισμών Νοσοκομείων της Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 6 και 11 του ν. 2889/2001 «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις» (Α 37). β) Της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 1397/1983 «Εθνικό Σύστημα Υγείας» (Α 143). γ) Των παρ. 4 και 5 του άρθρου 34 του ν. 2519/1997 «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του Ε.Σ.Υ., οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες διατάξεις» (Α 165). δ) Του ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοι νωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Α 81). ε) Του άρθρου 5 του ν. 2716/1999 «Ανάπτυξη και εκ συγχρονισμός των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας και άλλες διατάξεις» (Α 96). στ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθη κε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α 98) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφα σης δεν θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προυπολογισμού. ζ) Του π.δ. 87/1986 «Ενιαίο Πλαίσιο Οργάνωσης των Νοσοκομείων» (Α 32). 2. Την υπ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139/ κοινή από φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερι κών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δη μόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (Β 527), όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ /05/ (1284 Β ) όμοια απόφαση. 3. Την υπ αριθμ /ΔΙΟΕ 1264/ κοινή από φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυ πουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β 1432) όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ 179/ (Β 204) όμοια απόφαση. 4. Την υπ αριθμ. Υ5α/οικ /2005 απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Συ μπλήρωση του σχεδίου ανάπτυξης δομών και υποδομών του Τομέα Ψυχικής Υγείας στο πλαίσιο του Ε.Π. «Υγεία Πρόνοια» του Γ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης». 5. Τις υπ αριθμ. Υ5β/οικ. 974/ «Δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης μονάδων και δράσεων ψυχι κής υγείας», Υ5α,β/Γ.Π /2001 «Έγκριση από άπο ψη σκοπιμότητας της ανάπτυξης δομών και υποδομών του Τομέα Ψυχικής Υγείας κατά τη διετία στο πλαίσιο του Ε.Π. «Υγεία Πρόνοια» του Γ Κοινο τικού Πλαισίου Στήριξης» και Υ5α,β/Γ.Π / «Συμπλήρωση Τροποποίηση του σχεδίου ανάπτυξης δομών και υποδομών του Τομέα Ψυχικής Υγείας στο πλαίσιο του Ε.Π. «Υγεία Πρόνοια» του Γ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης» αποφάσεις του Υπουργού Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης. 6. Την από απόφαση της Τ.Ε.Ψ.Υ.Ν.Λασηθίου. 7. Την υπ αριθμ. 8 απόφαση της 203 Ολομ./ του Κεντρικού Συμβουλίου Ψυχικής Υγείας. 8. Τις υπ αριθμ. 153, 154/ αποφάσεις του Διοι κητικού Συμβουλίου της ΔΥΠΕ Κρήτης. 9. Το γεγονός ότι από τις τροποποιήσεις των παρα κάτω Οργανισμών των Νοσοκομείων καθίσταται δυ νατή η ορθολογική ανάπτυξη τους και η ευρυθμότερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία τους ενόψει της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης που επιτελείται με τον με τασχηματισμό του Θεραπευτηρίου Ψυχικών Παθήσεων Χανίων, αποφασίζουμε: Α. Η υπ αριθμ. Α3β/οικ / απόφαση «Ανα μόρφωση του Οργανισμού του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου Κρήτης» (ΦΕΚ 21/Β/1987), όπως έχει τρο ποποιηθεί και ισχύει, τροποποιείται και συμπληρώνεται όπως παρακάτω: Στο άρθρο 7 «Διάρθρωση Ιατρικής Υπηρεσίας», εντάσ σεται ένας (1) Τομέας Ψυχικής Υγείας με δύναμη δέκα (10) κλινών στα πλαίσια του οποίου θα ενταχθεί ένα (1) Ψυχιατρικό Τμήμα. Στο άρθρο 11 «Στελέχωση Ιατρικής Υπηρεσίας» στην παράγραφο (γ) προστίθεται κλάδος ΠΕ Ψυχολογίας με τρεις (3) θέσεις.

6 17674 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Στο άρθρο 12 «Στελέχωση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας» α) Στον κλάδο ΠΕ Νοσηλευτικής προστίθενται δύο (2) θέσεις, β) Στον κλάδο ΤΕ Νοσηλευτικής προστίθενται οκτώ (8) θέσεις και στον κλάδο ΤΕ Επισκεπτών τριών Υγείας προστίθενται τέσσερις (4) θέσεις, γ) Στον κλάδο ΔΕ Νοσηλευτικής προστίθενται δέκα εννέα (19) θέσεις και δ) Στον κλάδο ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσω πικού προστίθενται επτά (7) θέσεις. Στο άρθρο 13 «Στελέχωση Διοικητικής Υπηρεσίας» α) Στον κλάδο ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας προστίθενται τρεις (3) θέσεις, στον κλάδο ΤΕ Διοίκησης Νοσοκομείων προστίθενται δύο (2) θέσεις, στον κλάδο ΤΕ Φυσικο θεραπείας προστίθεται μία (1) θέση, ενώ προστίθεται κλάδος ΤΕ Εργοθεραπείας με δύο (2) θέσεις. β) Στον κλάδο ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (Διοικη τικός Λογιστικός) προστίθεται μία (1) θέση και στον κλάδο ΔΕ Τεχνικός προστίθενται δύο (2) θέσεις Κατά τα λοιπά το τροποποιούμενο και συμπληρώμενο Συνιστώνται οι παρακάτω θέσεις κλάδου γιατρών ΕΣΥΚΑ του Υπουργείου Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης και προστίθενται στον Οργανισμό Γεν. Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου Κρήτης: ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΘΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ Ψυχιατρικής Δ/ντής 1 1 Ψυχιατρικής Επιμ. Α 1 1 Ψυχιατρικής Επιμ. Β 3 3 Παιδοψυχιατρικής Επιμ. Β 2 2 ΣΥΝΟΛΟ 7 Β. Η υπ αριθμ. Υ4α/7042/2006 απόφαση «Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Κέντρου Υγείας Σητείας» (ΦΕΚ 973/Β/ ), τροποποιείται και συμπληρώνεται όπως παρακάτω: Στο άρθρο 6 «Διάρθρωση Ιατρικής Υπηρεσίας», εντάσ σεται μία Διατομεακή Μονάδα Ψυχικής Υγείας «Νοσο κομείο Ημέρας». Στο άρθρο 14 «Θέσεις Προσωπικού», α) Στο εδάφιο (α) της παραγράφου (2) «Θέσεις Ιατρικής Υπηρεσία», στην ειδικότητα της Ψυχιατρικής προστίθε ται μία (1) θέση, βαθμού Επιμελητή Α, ενώ στο εδάφιο (γ) της παραγράφου (2) στην κατηγορία ΠΕ προστίθεται κλάδος ΠΕ Ψυχολογίας με μία (1) θέση. β) Στην παράγραφο (3) «Θέσεις Νοσηλευτικής Υπη ρεσία» στον κλάδο ΤΕ Νοσηλευτικής προστίθενται δύο (2) θέσεις. γ) Στην παράγραφο (4) «Θέσεις Διοικητικής Υπηρεσία» στον κλάδο ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας προστίθενται δύο (2) θέσεις, στον κλάδο ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας προστίθεται μία (1) θέση, ενώ προστίθεται κλάδος ΤΕ Εργοθεραπείας με μία (1) θέση. Στον κλάδο ΥΕ Προσωπικό Εστίασης προστίθεται μία (1) θέση και στον κλάδο ΥΕ Επιμελητών προστίθεται μία (1) θέση. Γ. Η υπ αριθμ. Α3β/οικ απόφαση «Αναμόρφωση του Οργανισμού του Θεραπευτηρίου Ψυχικών Παθήσε ων Χανίων» (ΦΕΚ 700/Β/1986) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα και ισχύει, τροποποιείται και συμπληρώνεται όπως παρακάτω: Στο άρθρο 11 «Στελέχωση Ιατρικής Υπηρεσίας» στην παράγραφο (δ) στον κλάδο ΔΕ Βοηθών Φαρμακείου καταργούνται δύο (2) θέσεις. Στο άρθρο 12 «Στελέχωση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας» στον κλάδο ΥΕ Βοηθητικό Υγειονομικό Προσωπικό κα ταργούνται ενενήντα οκτώ (98) θέσεις. Στο άρθρο 13 «Στελέχωση Διοικητικής Υπηρεσίας» α) Στον κλάδο ΠΕ Διοικητικός Λογιστικός καταργού νται δύο (2) θέσεις. β) Στον κλάδο ΤΕ Λογιστικής καταργείται μία (1) θέση, στον κλάδο ΤΕ Διοίκησης Νοσοκομείων καταργείται μία (1) θέση, στον κλάδο ΤΕ Βιβλιοθηκονομίας καταργείται μία (1) θέση με ταυτόχρονη κατάργηση του κλάδου, στον κλάδο ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών καταργούνται τρεις (3) θέσεις. γ) Στον κλάδο ΔΕ Προσωπικό Ασφαλείας καταργού νται έξι (6) θέσεις, στον κλάδο ΔΕ Τεχνικός καταργού νται επτά (7) θέσεις. δ) Στον κλάδο ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό καταργούνται πέντε (5) θέσεις, στον κλάδο ΥΕ Προσωπικό Εστίασης καταργούνται έντεκα (11) θέσεις, στον κλάδο ΥΕ Προσω πικό Καθαριότητας καταργούνται έξι (6) θέσεις. Κατά το λοιπά το τροποποιούμενο και συμπληρώμενο Καταργούνται οι παρακάτω θέσεις κλάδου γιατρών ΕΣΥΚΑ, που έχουν συσταθεί κατά βαθμό και ειδικότητα στο Θεραπευτήριο Ψυχικών Παθήσεων Χανίων ως εξής: ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΘΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ Παθολογίας Επιμ. Α 1 Α3β/3999/87 (ΦΕΚ 296/ Β/87) Νευρολογίας Επιμ. Α 1 Α3β/9705 (ΦΕΚ 424/Β/86) Νευρολογίας Επιμ. Β 1 Α3β/9705 (ΦΕΚ 424/Β/86) Δ. Συνιστώνται στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας Αγ. Νι κολάου Κρήτης οι παρακάτω θέσεις κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, καθώς και θέσεις κλάδου γιατρών ΕΣΥΚΑ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 3 ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 1 ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 3 ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 1 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 4 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1 ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 10 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 1 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ 1 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠ. ΕΣΤΙΑΣΗΣ 3 ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 1 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΘΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΤΗΣ 1 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜ. Α 1 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜ. Β 2

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός φορέα και διαδικασία καταβολής ασφα λιστικών εισφορών αιρετών πρωτοβάθμιων ΟΤΑ που επιλέγουν τα έξοδα παράστασης....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 51911 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3485 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονί κης «Γ. Γεννηματάς».... 1 Οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19619 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1229 11 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ4α/οικ.38856 Οργανισμός του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19799 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1245 11 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ4α/OIK 39165 Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Κ.Υ. Καλύμνου «Το Βουβάλειο».

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22907 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1597 11 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. Β1/14 (ΦΕΚ 786/τ.Β / 6.10.1993) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26985 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2174 2 Οκτωβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση, προκήρυξη, ανάθεση και κατανομή των δαπανών διενέργειας της στατιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1203 11 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39927 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3427 19 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμιών αξιολόγησης, προσαρμογής και θητείας ΔΣ των υφιστάμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 49303 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3315 12 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής δή λωσης στοιχείων ακινήτων έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 840 4 Μαΐου 05 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας, πέ ραν της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 741 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Εισαγωγικής Κατεύθυνσης Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 082 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 246 6 Σεπτεμβρίου 204 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. Β7/424/28 2 200 Υπουργικής Απόφασης (Φ.Ε.Κ. 44/τ.Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38605 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3333 11 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 137 29 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση της υπ αριθμ. Δ10Β1027032ΕΞ2014/1033 (ΦΕΚ Β 328/13.02.2014) Κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 49 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Σεπτεμβρίου 04 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου δών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36291 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2540 15 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙ ΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΗΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32861 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2372 13 Δεκεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή, πέραν του κανονικού ωραρίου, για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27619 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1911 15 Ιουνίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των ωρών νυχτερινής απασχόλησης εργασί μων ημερών και νυχτερινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 333 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2732 13 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στο πλαίσιο του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.ΔΙ.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7197 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 620 15 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας υπη ρεσιών του Δήμου Ασπρόπυργου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35051 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2455 2 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29305 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2051 3 Οκτωβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση στον Υπουργό Πολιτισμού της αρμοδιό τητας καθορισμού του ωραρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41519 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3607 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 92025/Β7/22 7 2008 (ΦΕΚ 1597 τ.β /11 8 2008)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34113 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2785 1 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση συνεργασίας μεταξύ του Ιονίου Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επαγγέλµατος Φυσικοθεραπευτή

Οδηγός επαγγέλµατος Φυσικοθεραπευτή Οδηγός επαγγέλµατος Φυσικοθεραπευτή Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Λαµίας 2008 Σύνταξη οδηγού: ρ. Νικόλαος Στριµπάκος, Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ, Τµήµα Φυσικοθεραπείας 2 Συντονισµός αξιολόγησης και έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8353 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Υποστήριξης Νομοθετικής Πολιτικής και Αξιολόγησης Ποιότη τας και Αποτελεσματικότητας Νομοθετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Οδηγός επαγγέλματος Πτυχιούχου Εφοδιαστικής (Logistics)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Οδηγός επαγγέλματος Πτυχιούχου Εφοδιαστικής (Logistics) ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλματος Πτυχιούχου Εφοδιαστικής (Logistics) 2 Οδηγός επαγγέλματος Πτυχιούχου Εφοδιαστικής (Logistics) Γραφείο Διασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης 3 Σύνταξη οδηγού: Ευάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14805 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1329 2 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της με αρ. Φ.1/192329/Β3/13 12 2013 (ΦΕΚ 3185 Β ) υπουργική απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14265 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1131 11 Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πληρωμή αποζημιώσεων προσωπικού του Ψ.Ν.Α. «Δρομοκαΐτειο».... 1 Έγκριση της

Διαβάστε περισσότερα