ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 46245 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3269 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30 Δεκεμβρίου 2011 Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου του Δήμου Γαλατσίου, κατ εφαρμογή της παρ. 1α του αρθ. 33 του Ν. 4024/ Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου, κατ εφαρμογή της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. 4024/ Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου του φορέα (ΝΠΔΔ) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ κατ εφαρμογή της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. 4024/ Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου του φορέα Κέντρο Υγείας Αριδαίας αρμοδιότητας του Γ.Ν. Έδεσσας κατ εφαρμογή της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. 4024/ Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου του φορέα Κέντρο Υγείας Σκύδρας αρμοδιότητας του Γ.Ν. Έδεσσας κατ εφαρμογή της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. 4024/ Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου του Κέντρου Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών Με Αναπηρία Ηρακλείου Κρή της καθώς και του Παραρτήματος αυτού, κατ εφαρμογή της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. 4024/ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ (1) Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δη μοσίου δικαίου του Δήμου Γαλατσίου, κατ εφαρμογή της παρ. 1α του Αρθ. 33 του Ν. 4024/2011.» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις της παρ. 1 α του αρθ. 33 του Ν. 4024/2011 και 2) Τον ισχύοντα Ο.Ε.Υ του Δήμου Γαλατσίου, όπως αυτός εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 64/2004 απόφαση του Γε νικού Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ/Β /150/ ) και συμπληρώθηκε με την υπ αριθμ: 50496/2005 όμοια (ΦΕΚ/Β /1354/ ), διαπιστώνουμε: 1) Την αυτοδίκαιη κατάργηση εκατόν είκοσι πέντε (125) κενών οργανικών θέσεων μονίμου προσωπικού, που προβλέπονται από τον οικείο οργανισμό του Δήμου Γαλατσίου, όπως αναλυτικά προσδιορίζονται, κατά κατηγορία και κλάδο, ως ακολούθως:

2 46246 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ οργανικές θέσεις ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ (Α) (β) που εξαιρούνται από την κατάργηση,κατ. Καταργούμενες εφαρμογή των περ. κενές α η και β της παρ.1α {Β μείον(γ+δ)} τουαρθ.33ν.4024/2011. περ.α(γ) Περ.β(Δ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Π.Ε. ΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕ6ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τ.Ε ΤΕ3 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ TE 17 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΤΕ22 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ Τ.Α MONΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Προβλεπόμε νες οργανικές θέσεις (Α) (β) που εξαιρούνται από την κατάργηση, κατ εφαρμογή των περ. α η και β της παρ. 1α του αρθ. 33 Ν. 4024/2011. περ. α (Γ) Καταργούμενες κενές Β μείον(γ+δ)} Περ. β(δ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ.Ε. ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΕ2 ΕΠΟΠΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙ ΟΤΗΤΑΣ ΔΕ24 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΕ28ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Μ.Ε ΔΕ29 ΟΔΗΓΩΝ ΔΕ30 ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΔΕ35 ΚΗΠΟΥΡΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Υ.Ε. ΥΕ16 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΕ16 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΩΤ. & ΕΞΩΤ.ΧΩΡΩΝ ΥΕ16 ΦΥΛΑΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΥΕ16 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΗΠΩΝ ΥΕ16 ΕΡΓΑΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΥΕ16 ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ) Ότι οι κενές κατά κατηγορία και κλάδο προσωπικού οι οποίες υπερβαίνουν το 60% των προβλεπόμενων στον οικείο οργανισμό οργανικών θέσεων, έχουν ως ακολούθως: ΠΙΝΑΚΑΣ Β ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΚΑΛΥΜΕΝΕΣ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ) 1 1 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1 1 ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 1 ΔΕ 5 ΔΟΜΙΚΩΝ ΔΕ6 ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ 2 2 ΔΕ26 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΕ16 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ Με την κοινή υπουργική απόφαση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1α του αρθ. 33 του Ν. 4024/2011, θα προσ διορισθεί ο αριθμός των κενών οργανικών θέσεων των παραπάνω κλάδων του πίνακα Β που θα καταργηθούν. Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Γαλάτσι, 20 Δεκεμβρίου 2011 Ο Δήμαρχος ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΙΡΟΣ Ö Αριθμ. διαπιστ. Πράξης 51/2011 (2) Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δη μοσίου δικαίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου, κατ εφαρμογή της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1) της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α ) 2) του άρθρου 58 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 3) της υπ αριθμ / (ΦΕΚ τ.β /1847/ ) απόφασης της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με την οποία επικυρώνει τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, διαπιστώνουμε: 1. Την αυτοδίκαιη κατάργηση δύο (02) κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού που προβλέπονται από τον οικείο οργανισμό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου, όπως αναλυτικά προσδιορίζονται, κατά κατηγορία και κλάδο, ως ακολούθως: ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙ ΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡ ΓΑΣΙΑΣ (Α + Β) (Α) (Β) που εξαιρούνται από την κατάργηση, κατ εφαρμογή των περ. α η/ και β της παρ. 1α του άρ θρου 33 του ν. 4024/2011. Καταργούμενες κενές [Β μείον (Γ + Δ)] περ. α (Γ) περ. 6 (Δ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ Κλάδος Πολιτικών Μηχανικών

4 46248 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Κλάδος Μηχανολόγων Μηχανικών Κλάδος Διοικητικού Λογιστικού Κλάδος Διοικητικών Γραμματέων Κλάδος Χειριστών Η/Υ Κλάδος Καθαριστών Κτιρίων * ΣΥΝΟΛΟ * Οι θέσεις κρίνονται από την Υπηρεσία μας άκρως απαραίτητες τόσο για την στελέχωση της Οικονομικής Υπηρεσίας όσο και για τις Νέες Λιμενικές εγκαταστάσεις του Δ.Λ.Τ.Μ. Επίσης στις 07/12/2009 με αρ. πρωτ. οικ.2433 είχε αποσταλεί η προκήρυξη των εν λόγω θέσεων στον ΑΣΕΠ για έγκριση. 2. ότι οι κενές, κατά κατηγορία και κλάδο προσωπικού, οι οποίες υπερβαίνουν το 60% των προβλεπόμενων στον οικείο οργανισμό οργανικών θέσεων, έχουν ως ακολούθως: ΠΙΝΑΚΑΣ Β ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ Κλάδος Επιστήμης των Η/Υ Κλάδος Δομικών Έργων Κλάδος Σχεδίασης Έργων Πολ. Μηχ.& Αρχιτεκτόνων ΣΥΝΟΛΟ Με την κοινή υπουργική απόφαση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011, θα προσ διοριστεί ο αριθμός των κενών οργανικών θέσεων των παραπάνω κλάδων του πίνακα Β, που θα καταργηθούν. Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μύκονος, 16 Νοεμβρίου 2011 Ο Πρόεδρος ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ ΜΕΓΑΣ Ö Αριθμ 3203 (3) Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δη μοσίου δικαίου του φορέα (ΝΠΔΔ) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ κατ εφαρμογή της παρ. 1α του άρ θρου 33 του Ν. 4024/2011. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΡΟΥ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1) της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α ) και 2) την απόφαση με αριθ. 6558/03 (ΦΕΚ 845 Β/ : Ψήφιση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου, Νομού Κυκλάδων, διαπιστώνουμε: 1. Την αυτοδίκαιη κατάργηση μίας (1) ΔΕ και μίας (1) ΥΕ σύνολον (2) δύο κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προ σωπικού που προβλέπονται από τον οικείο οργανισμό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου, όπως αναλυτικά προσδιορίζονται, κατά κατηγορία και κλάδο, ως ακολούθως:

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Α + Β) Καλυμμέ νες (Α) (Β) που εξαιρούνται από την κατάργηση, κατ εφαρμογή των περ. α η/ και β της παρ. 1α του άρ θρου 33 του ν. 4024/2011. περ. α (Γ) περ. β (Δ) Καταργούμενες κε νές [Β μείον (Γ + Δ)] Κλάδος ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟ Κλάδος ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Ότι οι κενές, κατά κατηγορία και κλάδο προσωπικού, οι οποίες υπερβαίνουν το 60% των προβλεπόμενων στον οικείο οργανισμό οργανικών θέσεων, έχουν ως ακολούθως: ΠΙΝΑΚΑΣ Β ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ Κλάδος ΠΕ Οικονομικός 1 1 ΠΕ Επιστήμης των υπολογιστών 1 1 ΠΕ Πολιτικών μηχανικών 1 1 ΣΥΝΟΛΟ 3 3 Κλάδος ΔΕ Σχεδιαστών 1 1 ΔΕ Ηλεκτρολόγων 1 1 ΔΕ Δομικών έργων 2 2 ΣΥΝΟΛΟ 4 4

6 46250 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Κλάδος ΥΕ Εργατών καθαριότητας εσωτερικών χώρων 1 1 ΥΕ Καθαριότητας εξωτερικών κοινόχρηστων χώρων 7 7 ΣΥΝΟΛΟ 8 8 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Με την κοινή υπουργική απόφαση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν /2011, θα προσ διοριστεί ο αριθμός των κενών οργανικών θέσεων των παραπάνω κλάδων του πίνακα Β, που θα καταργηθούν. Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Ερμούπολη, 7 Δεκεμβρίου 2011 Ο Πρόεδρος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ Ö Αριθμ. Γ2/Φ.2/9125 (4) Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δη μοσίου δικαίου του φορέα Κέντρο Υγείας Αριδαίας αρμοδιότητας του Γ.Ν. Έδεσσας κατ εφαρμογή της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1) Της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α ) και 2) Την αριθ. Α3α/5205/ (ΦΕΚ 264/Τ.Β/85) «Σύσταση ΚΥ Αριδαίας Ν. Πέλλας» όπως συμπληρώθηκε και τρο ποποιήθηκε με την αρ.υ4α/6368/94 (ΦΕΚ 508/Τ.Β/ ) και την αρ.υ4α/οικ. 3433/ (ΦΕΚ 279/Τ.Β/ ) που συμπληρώνει και τροποποιεί την προηγούμενη, διαπιστώνουμε: 1. Την αυτοδίκαιη κατάργηση 3 (τριών) κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού που προβλέπονται από τον οικείο οργανισμό του Κέντρου Υγείας Αριδαίας αρμοδιότητας του Γενικού Νοσοκομείου Έδεσσας, όπως αναλυτικά προσδιορίζονται, κατά κατηγορία και κλάδο ως ακολούθως: ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΦΟΡΕΑΣ: ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΓΝ ΕΔΕΣΣΑΣ ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Α+Β) (Α) (Β) που εξαιρούνται από την κατάργηση, κατ εφαρμονή των περ. α (Γ) περ. β (Δ) Καταργούμε νες κενές [Β μείον (Γ+Δ)] ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ότι οι κενές, κατά κατηγορία και κλάδο προσωπικού, οι οποίες υπερβαίνουν το 60% των προβλεπόμενων στον οικείο οργανισμό οργανικών θέσεων, έχουν ως ακολούθως:

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΦΟΡΕΑΣ: ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΓΝ ΕΔΕΣΣΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Β ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ οργανικές θέσεις ΚΛΑΔΟΣ TE ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝ.ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ ΒΟΗΘ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ Με την κοινή υπουργική απόφαση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011, θα προσ διοριστεί ο αριθμός των κενών οργανικών θέσεων των παραπάνω κλάδων του πίνακα Β, που θα καταργηθούν. Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Έδεσσα, 30 Νοεμβρίου 2011 Ο Αναπληρωτής Διοικητής ΜΙΧΑΗΛ ΓΑΒΡΙΔΗΣ Ö Αριθμ. Γ2/Φ.2/9126 (6) Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημο σίου δικαίου του φορέα Κέντρο Υγείας Σκύδρας αρμοδιότητας του Γ.Ν. Έδεσσας κατ εφαρμογή της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1) Της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α ) και 2) Την αριθ την αρ. Α3α/οικ / (ΦΕΚ 611/Τ.Β/90) «Σύσταση ΚΥ Σκύδρας Ν. Πέλλας» όπως συμπλη ρώθηκε και τροποποιήθηκε με την αρ.υ4α/6368/94 (ΦΕΚ 508/τ.Β/ ) και την αρ.υ4α/οικ. 3433/ (ΦΕΚ 279/Τ.Β/ ) που συμπληρώνει και τροποποιεί την προηγούμενη, διαπιστώνουμε: 1. Την αυτοδίκαιη κατάργηση 4 (τεσσάρων) κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού που προβλέπονται από τον οικείο οργανισμό του Κέντρου Υγείας Σκύδρας αρμοδιότητας του Γενικού Νοσοκομείου Έδεσσας, όπως αναλυτικά προσδιορίζονται, κατά κατηγορία και κλάδο ως ακολούθως: ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΦΟΡΕΑΣ: ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΚΥΔΡΑΣ ΓΝ ΕΔΕΣΣΑΣ ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Α+Β) Καλυμμέ νες (Α) (Β) που εξαι ρούνται από την κατάργηση, κατ εφαρμογή των περ.α ή / και β της Καταργούμενες κενές [Β μείον (Γ+Δ)] περ. α (Γ) περ.β (Δ) ΚΛΑΔΟΣ TE ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MON. ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

8 46252 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΚΛΗΤΗΡΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ότι οι κενές, κατά κατηγορία και κλάδο προσωπικού, οι οποίες υπερβαίνουν το 60% των προβλεπόμενων στον οικείο οργανισμό οργανικών θέσεων, έχουν ως ακολούθως: ΦΟΡΕΑΣ: ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΚΥΔΡΑΣ ΓΝ ΕΔΕΣΣΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Β ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ ΒΟΗΘ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ Με την κοινή υπουργική απόφαση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011, θα προσ διοριστεί ο αριθμός των κενών οργανικών θέσεων των παραπάνω κλάδων του πίνακα Β, που θα καταργηθούν. Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Έδεσσα, 30 Νοεμβρίου 2011 Ο Αναπληρωτής Διοικητής ΜΙΧΑΗΛ ΓΑΒΡΙΔΗΣ Ö Αριθ (6) Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δη μοσίου δικαίου του Κέντρου Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών Με Αναπηρία Ηρακλείου Κρήτης κα θώς και του Παραρτήματος αυτού, κατ εφαρμογή της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1) της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α ) και 2) του Ν ΦΕΚ τ.α 228/ περί Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης Κέντρα Αποκατά στασης, Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις, του Προεδρικού Διατάγματος 263 ΦΕΚ Α 124/ πρώην Παιδικό Αναπτυξιακό Κέντρο Ηρακλείου περί Οργανισμού του Κέντρου και Προεδρικού Διατάγματος 469 ΦΕΚ Α168/ πρώην ΚΕΠΕΠ Πόμπιας, διαπιστώνουμε: 1. Την αυτοδίκαιη κατάργηση δεκαπέντε (15) κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού που προβλέπονται από τον οικείο οργανισμό του Κέντρου Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών Με Αναπηρία Ηρακλείου Κρήτης, όπως αναλυτικά προσδιορίζονται, κατά κατηγορία και κλάδο, ως ακολούθως:

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΦΟΡΕΑΣ: ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (ΠΡΩΗΝ ΠΑΚ) ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ οργανικές θέσεις (Α + Β) (Α) (Β) που εξαιρούνται από την κατάργηση, κατ εφαρμογή των περ. α ή/και β της παρ. 1α του άρ. 33 του ν. 4024/2011 Καταργούμενες κενές [Β μείον (Γ + Δ)] περ. α περ. β (Π (Δ) ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΣΥΝΟΔΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΦΟΡΕΑΣ: ΠΑΡ/ΤΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ( ΠΡΩΗΝ ΚΕΠΕΠ ΠΟΜΠΙΑΣ ) ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ οργανικές θέσεις (Α + Β) (Α) (Β) που εξαιρούνται από την κατάργηση, κατ εφαρμογή των περ. α ή/και β της παρ. Ια του άρ. 33 του ν. 4024/2011 Καταργούμενες κενές [Β μείον (Γ + Δ)] περ. α (Π περ. β (Δ) Δ/ΚΟΥ ΛΟΓ/ΚΟΥ ΦΥΛΑΚΩΝ/ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ θέση έχει προ κηρυχθεί μέσω ΑΣΕΠ με την 10Κ/2008 ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟ

10 46254 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2. ότι οι κενές, κατά κατηγορία και κλάδο προσωπικού, οι οποίες υπερβαίνουν το 60% των προβλεπόμενων στον οικείο οργανισμό οργανικών θέσεων, έχουν ως ακολούθως: ΠΙΝΑΚΑΣ Β ΦΟΡΕΑΣ: ΠΑΡ/ΤΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ( ΠΡΩΗΝ ΚΕΠΕΠ ΠΟΜΠΙΑΣ ) ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ 4 4 Με την κοινή υπουργική απόφαση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν /2011, θα προσ διοριστεί ο αριθμός των κενών οργανικών θέσεων των παραπάνω κλάδων του πίνακα Β, που θα καταργηθούν. Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ηράκλειο, 30 Νοεμβρίου 2011 Ο Πρόεδρος ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ

11

12 46256 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: , , Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40005 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2479 11 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προ σωπικού με σχέση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45749 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 326 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή Οργανικών θέσεων μόνιμου Διοικητικού Προ σωπικού στις Διευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40503 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3503 29 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8001/5/74 ρκε Περί του είδους και του ποσοστού δαπανών που πλη ρώνονται σε βάρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25927 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΥΧΟΣ ΔΕΥΡΟ Αρ. Φύλλου 1905 30 Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Ανοιχτής Προστασί ας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η. Β2)»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 761 29 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. πράξης 39/19 03 2015 Αντικατάσταση της υπ αρ. Β7/178/22 8 1994 (ΦΕΚ 628 τ. Β ) Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1885 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4062 Aξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού Πρό γραμμα ΗΛΙΟΣ Προώθηση της χρήσης ενέργει ας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35305 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2928 30 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ύψους επένδυσης, αρμόδιας υπηρεσίας και δικαιολογητικών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20999 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1570 16 Ιουνίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ανακοίνωσης 12/2014 Ανακοίνωση για το προσωπικό που έχει τεθεί σε δι αθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 264 22 Δεκεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4033 Προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14037 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 985 30 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19383 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1199 11 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πιστοποιητικό υγείας εργαζομένων σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20575 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1711 17 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθ. Δ6Α 1036682 ΕΞ2014/ 25 2 2014 (Β 478 και 558) απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 851 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 74 20 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των ωρών απογευματινής υπερωριακής και νυχτερινής απασχόλησης εργασίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17845 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1052 29 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και ορισμός μελών Επιτροπής Προσφυγών με έδρα την Αλεξανδρούπολη στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 47091 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3364 31 Δεκεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22391 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1488 19 Ιουνίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 12952 Τροποποίηση της υπ αρ. 7073/17 5 2011 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15261 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1399 7 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας απασχόλησης (απογευματινής, νυχτερινής, εξαιρέσιμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19171 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1174 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των ωρών εργασίας πέραν του πενθη μέρου, καθ υπέρβαση της εβδομαδιαίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10863 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 996 29 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπερωριακή απασχόληση, εργασία κατά τις νυχτε ρινές ώρες καθώς και εργασία κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 883 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 81 19 Ιανουαρίου 2015 ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός Πάγιας Επιχορήγησης Καθαριότητας. 1 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 50984/7947/22

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 53221 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3589 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός υπόχρεων αλιευτικών σκαφών, διαδι κασιών και ειδικών δικαιολογητικών

Διαβάστε περισσότερα