Διάκριση Τιμών 2 ου Βαθμού: Μη Γραμμική Τιμολόγηση (Nonlinear Pricing) - Η διάκριση τιμών 3 ου βαθμού προϋποθέτει ότι η μονοπωλιακή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διάκριση Τιμών 2 ου Βαθμού: Μη Γραμμική Τιμολόγηση (Nonlinear Pricing) - Η διάκριση τιμών 3 ου βαθμού προϋποθέτει ότι η μονοπωλιακή"

Transcript

1 Διάκριση Τιμών ου Βαθμού: Μη Γραμμική Τιμολόγηση (Nonlinear Pricing) -H διάκριση τιμών 1 ου βαθμού προϋποθέτει ότι η μονοπωλιακή επιχείρηση γνωρίζει τις ατομικές συναρτήσεις ζήτησης όλων των καταναλωτών. Στην περίπτωση αυτή, η επιχείρηση πουλάει κάθε μονάδα του αγαθού σε διαφορετική (εξατομικευμένη) τιμή, η οποία ισούται με τη μέγιστη τιμή που είναι διατεθειμένος να πληρώσει ο καταναλωτής για νααποκτήσειαυτήτημονάδα. - Η διάκριση τιμών 3 ου βαθμού προϋποθέτει ότι η μονοπωλιακή επιχείρηση μπορεί να διαχωρίσει τη συνολική ζήτηση σε διακριτές υποαγορές και γνωρίζει τη συνάρτηση ζήτησης του αγαθού σε κάθε υποαγορά. Ο διαχωρισμός της συνολικής ζήτησης σε υποαγορές (δηλαδή η διάκριση των διάφορων τύπων καταναλωτών) βασίζεται σε κάποια εξωγενή πληροφορία (φοιτητική ιδιότητα, ηλικία κ.λπ.), ηοποίαείναι παρατηρήσιμη από την επιχείρηση. 1

2 Στην περίπτωση αυτή, η επιχείρησηπουλάειτοαγαθόσεδιαφορετική τιμή σε κάθε υποαγορά, αλλά οι καταναλωτές που ανήκουν στην ίδια υποαγορά αγοράζουν το αγαθό σε ενιαία τιμή. - Αν η επιχείρηση δεν μπορεί να διακρίνει τους διαφορετικούς τύπους καταναλωτών (δηλαδή αν η πληροφορία με βάση την οποία θα μπορούσε να διαχωρίσει τη συνολική ζήτηση σε υποαγορές δεν είναι παρατηρήσιμη), τότε δεν μπορεί να εφαρμόσει διάκριση τιμών 3 ου βαθμού (ή 1 ου βαθμού). Στην περίπτωση αυτή, η επιχείρησημπορείναεφαρμόσειδιάκριση τιμών ου βαθμού, χρησιμοποιώντας κάποιο σύστημα μη γραμμικής τιμολόγησης. - Ορισμός. Ένα σχέδιο ή σύστημα τιμολόγησης (pricing schedule ή tariff) (q) δείχνει το συνολικό ποσό (Τ ) που πρέπει να πληρώσει ο καταναλωτής ως συνάρτηση της ποσότητας του αγαθού (q) που αγοράζει. - Αν η επιχείρηση επιβάλλει ενιαία τιμή ( p ) στην αγορά του αγαθού, το σύστημα τιμολόγησης είναι γραμμικό: q ( ) = pq

3 Παράδειγμα 1. Η ανταγωνιστική επιχείρηση εφαρμόζει ένα γραμμικό σύστημα τιμολόγησης, διότι όλες οι μονάδες του αγαθού πωλούνται στην ενιαία τιμή ( p*) της ανταγωνιστικής ισορροπίας: q ( ) = p* q Παράδειγμα. Η κοινή μονοπωλιακή επιχείρηση εφαρμόζει ένα γραμμικό σύστημα τιμολόγησης, διότι όλες οι μονάδες του αγαθού πωλούνται στην ενιαία τιμή ( p ) της μονοπωλιακής ισορροπίας: q ( ) = p q - Αντίθετα, η επιχείρηση που θέλει να εφαρμόσει διάκριση τιμών ου βαθμού πρέπει να χρησιμοποιήσει κάποιο μη γραμμικό σύστημα τιμολόγησης (nonlinear pricing schedule) (q). - Το απλούστερο μη γραμμικό σύστημα τιμολόγησης είναι η τιμολόγηση δύο μερών ή διμερής τιμολόγηση (wo Part ariff). 3

4 Τιμολόγηση Δύο Μερών ή Διμερής Τιμολόγηση (wo Part ariff) - Όταν η επιχείρηση εφαρμόζει τιμολόγηση δύο μερών, ο καταναλωτής πρέπει να πληρώσει ένα βασικό αντίτιμο (fixed premium) α για να αποκτήσει πρόσβαση στο αγαθό και μια πρόσθετη ενιαία (οριακή) τιμή ( p ) για κάθε μονάδα του αγαθού που αγοράζει: q ( ) = + pq α - Στην περίπτωση αυτή, το συνολικό ποσό ( ) που πληρώνει ο καταναλωτής είναι μια ομοπαραλληλική (αλλά όχι γραμμική) συνάρτηση της αγοραζόμενης ποσότητας (q). - Παρατήρηση. Αν η επιχείρηση εφαρμόζει τιμολόγηση δύο μερών, η μέση τιμή που πληρώνει ο καταναλωτής είναι: q ( ) α p = = + p, με dp/ dq< 0 q q - Δηλαδή: Καθώς αυξάνεται η ποσότητα που αγοράζει ο καταναλωτής, ημέσητιμήτουαγαθούμειώνεται. 4

5 Η τιμολόγηση δύο μερών αντιστοιχεί σε ένα de facto σύστημα ποσοτικών εκπτώσεων (quantity discount). Παραδείγματα Τιμολόγησης Δύο Μερών (i) Πάρκα Ψυχαγωγίας (π.χ. Disneyland): Οι επισκέπτες πληρώνουν ένα βασικό αντίτιμο εισόδου και μια ενιαία ανά μονάδα τιμή για κάθε είδος ψυχαγωγίας που αγοράζουν εντός του πάρκου. (ii) Φωτογραφική Μηχανή Polaroid: Οι καταναλωτές πληρώνουν ένα βασικό αντίτιμο για να αποκτήσουν τη συσκευή και μια πρόσθετη ενιαία τιμή για κάθε μονάδα φιλμ που αγοράζουν. (iii) Ταξί: Οι επιβάτες πληρώνουν ένα βασικό αντίτιμο ( σημαία ) και μια ενιαία τιμή για κάθε μονάδα διανυόμενης απόστασης. (iv) Τηλέφωνο, ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο: Οι καταναλωτές πληρώνουν ένα βασικό αντίτιμο ( πάγιο ) και μια ενιαία τιμή για κάθε λεπτό τηλεφωνικής συνομιλίας (ή για κάθε κιλοβατώρα ηλεκτρικού ρεύματος, κ.ο.κ.). 5

6 Υπολογισμός Άριστης Τιμολόγησης Δύο Μερών - Έστω ότι υπάρχει μία μονοπωλιακή επιχείρηση στην αγορά και η συνάρτηση κόστους της επιχείρησης είναι: cq ( ) = 6q - Έστω ότι υπάρχουν δύο καταναλωτές 1, στην αγορά του αγαθού. - Αν η επιχείρηση εφαρμόζει τιμολόγηση δύο μερών, το συνολικό ποσό που πληρώνει ο καταναλωτής i=1, είναι: q ( ) = α + pq, όπου qείναι η ποσότητα που αγοράζει ο καταναλωτής i i i i - Οι προτιμήσεις των καταναλωτών παριστάνονται από τις συναρτήσεις χρησιμότητας: U1( q1) = θ1v( q1) ( q1) U ( q ) = θ V( q ) ( q ) -Hσυνάρτηση V(q i ) δείχνει τη χρησιμότητα του ατόμου i=1, από την κατανάλωση q i μονάδων του αγαθού. - Υποθέτουμε: V(0) = 0, V( q )/ q > 0, V( q )/ q < 0 i i i i 6

7 - Η παράμετρος θ i >0 δείχνει την ένταση των προτιμήσεων του καταναλωτή i για το αγαθό. - Έστω 1, δηλαδή ο καταναλωτής 1 έχει μεγαλύτερη προτίμηση για το αγαθό από τον καταναλωτή. - Έστω θ = 1> θ = 1/ V( q ) = 88 i (4 qi ) - Τότε, οι συναρτήσεις χρησιμότητας των καταναλωτών γράφονται ως εξής: (4 q1 ) U1( q1) = 88 α pq1 (4 q) U( q) = 144 α pq 4 -Hμονοπωλιακή ισορροπία με τιμολόγηση δύο μερών αποτελείται από ένα διάνυσμα τιμών ( α, p ) και ένα διάνυσμα ποσοτήτων ( q1, q, q ) τέτοια ώστε: Κάθε καταναλωτής μεγιστοποιεί τη χρησιμότητά του. Η επιχείρηση μεγιστοποιεί τα κέρδη της. Η αγορά του αγαθού εκκαθαρίζεται (δηλαδή η συνολική ζήτηση είναι ίση με τη συνολική προσφορά του αγαθού).

8 - Υπολογίζουμε την ισορροπία με τιμολόγηση δύο μερών, σύμφωνα με την παρακάτω μεθοδολογία. -Βήμα 1. Λύνουμε το πρόβλημα μεγιστοποίησης της χρησιμότητας και βρίσκουμε τη συνάρτηση ζήτησης του αγαθού q i (p) για κάθε καταναλωτή i=1, και την αγοραία συνάρτηση ζήτησης q(p)=q 1 (p)+q (p) Κάθε καταναλωτής i=1, επιλέγει την ποσότητα q i κατά τρόπο ώστε να μεγιστοποιεί τη χρησιμότητά του, θεωρώντας δεδομένο το σύστημα τιμολόγησης δύο μερών (α,p) που εφαρμόζει η επιχείρηση. (4 q ) max U ( q ) 88 { q1 } st.. q 0 Καταναλωτής = α pq1 -H λύση του UP 1 είναι: 1 (UP 1 ) 4 p, αν 0 p 4 q ( p ) = 1 0, αν p 4 (1) (Συνάρτηση Ζήτησης του καταναλωτή 1) 8

9 p 4 Α 1 Β p Δ D : q ( p) = 4 p Γ D : q ( p) = 4 p q ( p) q ( p) 1 4 q - Με δεδομένο το σύστημα τιμολόγησης (α,p) που εφαρμόζει η επιχείρηση, τo πλεόνασμα του καταναλωτή 1 (δηλαδή το όφελος του καταναλωτή 1 απότησυμμετοχήτουστηναγορά) είναι: CS ( p ) = 1 (4 p) ( AΓ p) =, αν 0 p 4 0, αν p 4 () 9

10 Καταναλωτής (4 q ) max U ( q ) 144 pq { q} 4 st.. q 0 = α (UP ) -H λύση του UP είναι: 4, αν 0 1 p p q ( p ) 0, αν p 1 (3) (Συνάρτηση Ζήτησης του καταναλωτή ) - Με δεδομένο το σύστημα τιμολόγησης (α,p) που εφαρμόζει η επιχείρηση, τo πλεόνασμα του καταναλωτή (δηλαδή το όφελος του καταναλωτή απότησυμμετοχήτουστηναγορά) είναι: CS ( p ) = ( BΔ p) = (1 p), αν 0 p 1 0, αν p 1 (4) 10

11 - Η αγοραία συνάρτηση ζήτησης είναι: q( p ) = 48 3 p, αν 0 p 1 4 p, αν 1 p 4 0, αν p 4 (5) - Βήμα. Λύνουμετοπρόβλημαμεγιστοποίησηςτωνκερδών (PP) της μονοπωλιακής επιχείρησης που εφαρμόζει τιμολόγηση δύο μερών. Η επιχείρηση επιλέγει το σύστημα τιμολόγησης (α,p) κατά τρόπο ώστε να μεγιστοποιεί τα κέρδη της, θεωρώντας δεδομένη την αγοραία συνάρτηση ζήτησης [δηλαδή θεωρώντας δεδομένο ότι η παραγόμενη ποσότητα προϊόντος προσδιορίζεται από την αγοραία καμπύλη ζήτησης: q=q(p)] και υπό τον περιορισμό ότι οι καταναλωτές 1, έχουν κίνητρο να συμμετέχουν στην αγορά [δηλαδή υπό τον περιορισμό ότι το όφελος-πλεόνασμα κάθε καταναλωτή (CS i ) υπερβαίνει το κόστος-αντίτιμο (α) της συμμετοχής του στην αγορά]. 11

12 max Π = R C = ( q ) + ( q ) c( q) = α + ( p 6) q { α, p} 1 st.. q= q( p) CS ( p) α ( PC ) 1 1 CS ( p) α ( PC ) - Οι περιορισμοί (PC 1 ), (PC ) ονομάζονται περιορισμοί συμμετοχής (Participation Constraints) για τους καταναλωτές 1 και, αντίστοιχα. - Παρατήρηση 1. Γιαναισχύουνοι(PC 1 ) και (PC ), οι καταναλωτές 1, πρέπει να αγοράζουν θετική ποσότητα προϊόντος (q 1,q >0). Εστιάζουμε στο διάστημα τιμών p [0,1], όπου ισχύει: q( p) = 48 3p CS p = p CS ( p) = (1 p) 1 ( ) (4 ) / 1

13 - Παρατήρηση. Αν ισχύει ο (PC ), τότε ισχύει και ο (PC 1 ), διότι: CS ( p) = (1 p) < CS ( p) = (4 p) / 1 Μπορούμε να αγνοήσουμε τον (PC 1 ). - Άρα, το PP γράφεται ως εξής: max Π = α + ( p 6) q { α, p} { α, p} st.. q= q( p) = 48 3p CS( p) = (1 p) α ( PC) 0 p 1 max Π = α + ( p 6)(48 3 p).. (1 ) α ( ) s t p PC 0 p 1 - Παρατήρηση 3. Επειδή π / α > 0, η επιχείρηση επιλέγει το μέγιστο δυνατό βασικό αντίτιμο (α) για να μεγιστοποιήσει τα κέρδη της. ΣτηλύσητουPP, ο (PC ) θα ισχύει με ισότητα: α = = (6) (1 p) CS( p) 13

14 - Άρα: Η επιχείρηση επιλέγει το βασικό αντίτιμο (α) κατά τρόπο ώστε να οικειοποιείται ολόκληρο το πλεόνασμα του καταναλωτή (δηλαδή του καταναλωτή που έχει μικρότερη προτίμηση για το αγαθό). - Αντικαθιστούμε την (6) στην αντικειμενική συνάρτηση του PP και γράφουμε το πρόβλημα στην τελική του μορφή: max Π = (1 p) + ( p 6)(48 3 p) = 18p p { p} st.. 0 p 1 -H λύση του PP είναι: p = 9 (PP) - Αντικαθιστούμε την τιμή ισορροπίας ( p ) στην (6) και βρίσκουμε το άριστο βασικό αντίτιμο: α = 9 - Άρα, η άριστη τιμολόγηση δύο μερών για την επιχείρηση είναι: q ( ) = 9+ 9q 14

15 - Αντικαθιστούμε την τιμή ισορροπίας ( p ) στις (1), (3) και βρίσκουμε την ποσότητα που αγοράζει κάθε καταναλωτής σε ισορροπία: ( q, q ) = (15,6) 1 - Η συνολική ποσότητα προϊόντος σε ισορροπία είναι: q = - Τα κέρδη της επιχείρησης στην ισορροπία με τιμολόγηση δύο μερών είναι: π = Άρα, η μονοπωλιακή ισορροπία με τιμολόγηση δύο μερών είναι: ( q, q, q ) = (15,6,1) 1 ( α, p ) = (9,9), π = 81 15

16 - Παρατήρηση 1. Είναι: q1 = 15 > q = 6, δηλαδή ο καταναλωτής που έχει μεγαλύτερη προτίμηση για το αγαθό αγοράζει μεγαλύτερη ποσότητα σε ισορροπία. - Παρατήρηση. Η μέση τιμή ( p i ) που πληρώνει κάθε καταναλωτής i=1, σε ισορροπία με τιμολόγηση δύο μερών είναι: p p 1 q ( ) 9+ 9q = = = 144 /15 = 9,6 q q1 q ( ) 9+ 9q = = = 63/ 6 = 10,5 q q p = 9, 6 < p = 10,5 1 : Μέση Τιμή που πληρώνει ο καταναλωτής 1 : Μέση Τιμή που πληρώνει ο καταναλωτής - Άρα: Ο καταναλωτής που έχει μεγαλύτερη προτίμηση για το αγαθό πληρώνει χαμηλότερη μέση τιμή σε ισορροπία. - Παρατήρηση 3. Στην ισορροπία με τιμολόγηση δύο μερών, ισχύει: i CS = p = BΔ p = = α (1 ) ( ) 9 16

17 - Δηλαδή: Το πλεόνασμα-όφελος του καταναλωτή αντισταθμίζεται ακριβώς από το αντίτιμο-κόστος της συμμετοχής του στην αγορά. Ο καταναλωτής που έχει μικρότερη προτίμηση για το αγαθό (καταναλωτής ) είναι αδιάφορος αν θα συμμετάσχει ή όχι στην αγορά (ο περιορισμός PC είναι δεσμευτικός), διότι η επιχείρηση επιλέγει το βασικό αντίτιμο κατά τρόπο ώστε να οικειοποιείται ολόκληρο το πλεόνασμα του καταναλωτή. i (4 p) CS1 = = ( AΓ p ) = 11.5 > α = 9 - Δηλαδή: Το πλεόνασμα-όφελος του καταναλωτή 1 υπερβαίνει το αντίτιμο-κόστος της συμμετοχής του στην αγορά. Ο καταναλωτής που έχει μεγαλύτερη προτίμηση για το αγαθό (καταναλωτής 1) έχει καθαρό όφελος από τη συμμετοχή του στην αγορά (ο περιορισμόςpc 1 δεν είναι δεσμευτικός). - Άρα: Η τιμολόγηση δύο μερών δεν επιτρέπει στην επιχείρηση να οικειοποιηθεί ολόκληρο το πλεόνασμα του καταναλωτή 1. 17

18 p 4 Α p = 1 Β 9 Δ D : q ( p) = 4 p Γ D : q ( p) = 4 p ( = q ) 4 Σύγκριση Άριστης Τιμολόγησης Δύο Μερών με Κοινή Μονοπωλιακή Ισορροπία - Έχουμε υπολογίσει την κοινή μονοπωλιακή ισορροπία, υποθέτοντας ότι η επιχείρηση εξυπηρετεί και τους δύο καταναλωτές [βλ. Week 8 ( of ), σελ. ]: ( q, p ) = (15,11) ( q, q ) = (13,) π 1 = ( = q ) 1 q 18

19 Συμπεράσματα (i) p = 9 < p = 11 - Δηλαδή: Η (οριακή) τιμή του αγαθού είναι χαμηλότερη στην ισορροπία με τιμολόγηση δύο μερών (σε σχέση με την κοινή μονοπωλιακή ισορροπία). (ii) q = 15 > q = 13 q = 6 > = q 1 1 q = 1 > q = 15 - Δηλαδή: Η ποσότητα που αγοράζουν οι καταναλωτές 1, (και η συνολική ποσότητα προϊόντος) αυξάνεται στην ισορροπία με τιμολόγηση δύο μερών (σε σχέση με την κοινή μονοπωλιακή ισορροπία). (iii) Το καθαρό όφελος-πλεόνασμα του καταναλωτή 1 στην ισορροπία με τιμολόγηση δύο μερών είναι: i CS α = 11,5 9 = 103,5 > CS = 84,

20 - Δηλαδή: Ο καταναλωτής με τη μεγαλύτερη προτίμηση για το αγαθό (καταναλωτής 1) ωφελείται στην ισορροπία με τιμολόγηση δύο μερών (σε σχέση με την κοινή μονοπωλιακή ισορροπία). - Το καθαρό όφελος-πλεόνασμα του καταναλωτή στην ισορροπία με τιμολόγηση δύο μερών είναι: i CS α = 9 9= 0< CS = 1 - Δηλαδή: Ο καταναλωτής με τη μικρότερη προτίμηση για το αγαθό (καταναλωτής ) ζημιώνεται στην ισορροπία με τιμολόγηση δύο μερών (σε σχέση με την κοινή μονοπωλιακή ισορροπία). (iv) π = 81 > π = 75 - Δηλαδή: Η επιχείρηση ωφελείται στην ισορροπία με τιμολόγηση δύο μερών (σε σχέση με την κοινή μονοπωλιακή ισορροπία). (v) S = ( CS α) + ( CS α) + PS = 184,5 > S = 160,5 1 - Δηλαδή: Το συνολικό πλεόνασμα αυξάνεται στην ισορροπία με τιμολόγηση δύο μερών (σε σχέση με την κοινή μονοπωλιακή ισορροπία). 0

21 - Εξήγηση: Η επιχείρηση που εφαρμόζει τιμολόγηση δύο μερών μειώνει την οριακή τιμή του αγαθού κάτω από την τιμή της κοινής μονοπωλιακής ισορροπίας ( p = 9< p = 11) και ανακτά τα χαμένα κέρδη της μέσω του βασικού αντιτίμου. Η μείωση της τιμής οδηγεί σε αύξηση της συνολικής ζήτησης και της συνολικής παραγωγής ( q = 1> q = 15), δηλαδή η ποσοτική στρέβλωση που οφείλεται στο μονοπώλιο μειώνεται και, επομένως, το συνολικό πλεόνασμα αυξάνεται. - Παρατήρηση. Η τιμολόγηση δύο μερών αυξάνει το συνολικό πλεόνασμα αλλά δεν είναι ανώτερη κατά Pareto από την κοινή μονοπωλιακή ισορροπία, διότι ο καταναλωτής (που έχει μικρότερη προτίμηση για το αγαθό) ζημιώνεται στην ισορροπία με τιμολόγηση δύο μερών (σε σχέση με την κοινή μονοπωλιακή ισορροπία). 1

Πλεόνασμα του Καταναλωτή, Πλεόνασμα του Παραγωγού και η Αποτελεσματικότητα της Ανταγωνιστικής Αγοράς - Η αλληλεπίδραση της συνολικής ζήτησης και της

Πλεόνασμα του Καταναλωτή, Πλεόνασμα του Παραγωγού και η Αποτελεσματικότητα της Ανταγωνιστικής Αγοράς - Η αλληλεπίδραση της συνολικής ζήτησης και της Πλεόνασμα του Καταναλωτή, Πλεόνασμα του Παραγωγού και η Αποτελεσματικότητα της Ανταγωνιστικής Αγοράς - Η αλληλεπίδραση της συνολικής ζήτησης και της προσφοράς προσδιορίζει την τιμή και την ποσότητα ισορροπίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ. Ο διδάσκων. Θ. Παπαδόγγονας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ. Ο διδάσκων. Θ. Παπαδόγγονας ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ Ανακοινώνεται στους σπουδαστές του 1ου εξαμήνου του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ότι η ύλη της τελικής εξέτασης του μαθήματος «Μικροοικονομική» αφορά τις εξής ενότητες: Οικονομική Επιστήμη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΓΟΡΩΝ Κεφάλαιο 7 Οικονοµικά της ευηµερίας! Τα οικονοµικά της ευηµερίας εξετάζουν τους τρόπους µε τους οποίους η κατανοµή των πόρων επηρεάζει την ευηµερία

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοικονομία. 1 ο εξάμηνο

Μικροοικονομία. 1 ο εξάμηνο Μικροοικονομία 1 ο εξάμηνο ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ Συνολικό Κόστος (TC): Το χρηματικό ποσό που απαιτείται για την απόκτηση όλων των εισροών. Συνολικό Σταθερό Κόστος (TFC ή πάγια έξοδα): Το χρηματικό ποσό που δαπανά

Διαβάστε περισσότερα

H Ελαστικότητα και οι Εφαρμογές της

H Ελαστικότητα και οι Εφαρμογές της H Ελαστικότητα και οι Εφαρμογές της (1) Ελαστικότητα της Ζήτησης 1A. Ελαστικότητα της Ζήτησης ως προς την Τιμή - Γιαναμετρήσουμετηνευαισθησίατηςζητούμενηςποσότητας( ) στις μεταβολές της τιμής (), μπορούμε

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ Το διάγραμμα κυκλικής ροής της οικονομίας (κεφ. 3, σελ. 100 Mankiw) Εισόδημα Υ Ιδιωτική αποταμίευση S Αγορά συντελεστών Αγορά χρήματος Πληρωμές συντελεστών

Διαβάστε περισσότερα

2.1. ΑΠΛΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

2.1. ΑΠΛΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ . ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ. ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ( Linear Programming ) Ο Γραμμικός Προγραμματισμός είναι μια τεχνική που επιτρέπει την κατανομή των περιορισμένων πόρων μιας επιχείρησης με τον πιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (Transportation Problems) Βασίλης Κώστογλου E-mail: vkostogl@it.teithe.gr URL: www.it.teithe.gr/~vkostogl Περιγραφή Ένα πρόβλημα μεταφοράς ασχολείται με το πρόβλημα του προσδιορισμού του καλύτερου δυνατού

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 Νίκολσον (κεφ. 6,7,8,14 από Varian) Τα αποτελέσματα εισοδήματος και υποκατάστασης

Κεφάλαιο 5 Νίκολσον (κεφ. 6,7,8,14 από Varian) Τα αποτελέσματα εισοδήματος και υποκατάστασης Συναρτήσεις ζήτησης Κεφάλαιο 5 Νίκολσον (κεφ. 6784 από Varian) Τα αποτελέσματα εισοδήματος και υποκατάστασης Τα άριστα επίπεδα των 2 n ως συναρτήσεις όλων των τιμών και του εισοδήματος n συναρτήσεις ζήτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 5 ο : Ο Προσδιορισμός των Τιμών ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Ασκήσεις 1. Οι συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς ενός αγαθού είναι: =20-2P και S =5+3P αντίστοιχα.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΜΟΣ 1 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΜΟΣ 1 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 34 Ν. ΠΑΝΤΕΛΗ ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΜΟΣ 1 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ & ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 1 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 34 ΚΟΣΤΗ Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (Κυριακή, 17-06-2007, 13.30-17:00)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (Κυριακή, 17-06-2007, 13.30-17:00) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών Θεµατική Ενότητα ιοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισµών ΕΟ Ποσοτικές Μέθοδοι Ακαδηµαϊκό Έτος 006-7 ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (Κυριακή, 7-06-007,.0-7:00)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Μάθημα: Επιχειρησιακή Έρευνα. Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014

ΤΕΙ ΣΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Μάθημα: Επιχειρησιακή Έρευνα. Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 ΤΕΙ ΣΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Μάθημα: Επιχειρησιακή Έρευνα Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 Διδάσκων: Δρ. Χρήστος Γενιτσαρόπουλος Άμφισσα, 2013 Δρ. Χρήστος Γενιτσαρόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Σημειώσεις

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Σημειώσεις ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σημειώσεις Δρ. Ελευθέριος Γούλας Πάτρα, 2010 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (Α.Ε.Π.) Είναι η αξία όλων των τελικών αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται σε μία οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Το Πρόβλημα Μεταφοράς

Το Πρόβλημα Μεταφοράς Το Πρόβλημα Μεταφοράς Αφορά τη μεταφορά ενός προϊόντος από διάφορους σταθμούς παραγωγής σε διάφορες θέσεις κατανάλωσης με το ελάχιστο δυνατό κόστος. Πρόκειται για το πιο σπουδαίο πρότυπο προβλήματος γραμμικού

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Περιεχόμενα... 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4. 1.1 Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4

Περιεχόμενα. Περιεχόμενα... 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4. 1.1 Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4 1.1 Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4 1.1.2 Σπανιότητα ή στενότητα των πόρων... 4 1.1.3 Κόστος ευκαιρίας... 4 1.1.4 Καμπύλη παραγωγικών

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 1.1 Επένδυση Η Επένδυση μπορεί να οριστεί ως μια δέσμευση κεφαλαίων για ένα χρονικό διάστημα, η οποία αναμένεται να αποφέρει πρόσθετα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ιδάσκουσα: Μαρία Γεωργακάλου Ψαχνά, Νοέµβριος 2008 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ...1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗ 1 Δίνεται ο παρακάτω πίνακας : Α. Να σχεδιάσετε την καμπύλη ζήτησης Β. Να βρεθεί η εξίσωση ζήτησης Γ.

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗ 1 Δίνεται ο παρακάτω πίνακας : Α. Να σχεδιάσετε την καμπύλη ζήτησης Β. Να βρεθεί η εξίσωση ζήτησης Γ. ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗ 1 Δίνεται ο παρακάτω πίνακας : ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ P Α 24 80 Β 35 64 Γ 45 50 Δ 55 36 Ε 60 29 Ζ 70 14 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Α. Να σχεδιάσετε την καμπύλη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΙΤΕΙΔΗ & ΑΓΓΕΟ ΝΟΤΗ ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ (Α.Ο.Θ.) ΕΙΑΓΩΓΗ ΤΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΚ ΟΕΙ ΕΥΡΑΙΑ 2012 Πίνακας περιεχοµένων Προλεγόμενα......................................................15 Η ευελιξία των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ. και το Κόστος

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ. και το Κόστος ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 3 ο : Η Παραγωγή της Επιχείρησης και το Κόστος ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Παραγωγή: είναι η διαδικασία με την οποία οι διάφοροι παραγωγικοί συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ»

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» Απόστολος Γ. Χριστόπουλος ΤΕΙ Πειραιά, Τμήμα Λογιστικής 2011-12 1 Διαχείριση Χαρτοφυλακίου Ως διαχείριση χαρτοφυλακίου θεωρούμε την διαδικασία της επιλογής διαφόρων αξιόγραφων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ. Διπλωματική Εργασία ΠΑΡΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ. Διπλωματική Εργασία ΠΑΡΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Διπλωματική Εργασία ΠΑΡΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΑΛΜΑΝΛΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΡΕΒΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ

1. Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΡΕΒΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 1. Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΡΕΒΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ Οι δυνάμεις της αγοράς Ζήτηση και συμπεριφορά καταναλωτή Προσφορά και συμπεριφορά παραγωγού Ισορροπία προσφοράς-ζήτησης Η τέλεια αγορά Αποδοτική κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2013 2014 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2013 2014 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2013 2014 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Χειμώνας Άνοιξη Μάθημα: Δημόσια Οικονομική Διδασκαλία: Βασίλης Θ. Ράπανος Γεωργία Καπλάνογλου 1 ο Πακέτο Ασκήσεων. Απαντήσεις Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Εμπειρική Ανάλυση σε Αμοιβαία Κεφαλαία ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Α.Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Εμπειρική Ανάλυση σε Αμοιβαία Κεφαλαία ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Α.Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ Σχολή Διοίκησης Οικονομίας Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Εμπειρική Ανάλυση σε Αμοιβαία Κεφαλαία ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ 1. Διάκριση Μικροοικονομικής και Μακροοικονομικής θεωρίας Η ανάλυση που προηγήθηκε αφορούσε τη συμπεριφορά και τη δραστηριότητα των ξεχωριστών μονάδων μιας οικονομίας.

Διαβάστε περισσότερα

Μεικτός ακέραιος διεπίπεδος προγραμματισμός για βέλτιστη υποβολή προσφορών σε αγορές ημερήσιου προγραμματισμού ηλεκτρικής αδιαιρετότητες

Μεικτός ακέραιος διεπίπεδος προγραμματισμός για βέλτιστη υποβολή προσφορών σε αγορές ημερήσιου προγραμματισμού ηλεκτρικής αδιαιρετότητες Μεικτός ακέραιος διεπίπεδος προγραμματισμός για βέλτιστη υποβολή προσφορών σε αγορές ημερήσιου προγραμματισμού ηλεκτρικής αδιαιρετότητες Γιώργος Κοζανίδης Εργαστήριο Βελτιστοποίησης Συστημάτων Τμήμα Μηχ/γων

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή, ορίζεται η διαδικασία μετατροπής των παραγωγικών συντελεστών σε τελικά αγαθά προς κατανάλωση. Χαρακτηρίζεται δε από τα ακόλουθα στοιχεία :

Παραγωγή, ορίζεται η διαδικασία μετατροπής των παραγωγικών συντελεστών σε τελικά αγαθά προς κατανάλωση. Χαρακτηρίζεται δε από τα ακόλουθα στοιχεία : ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Εισαγωγή Παραγωγή, ορίζεται η διαδικασία μετατροπής των παραγωγικών συντελεστών σε τελικά αγαθά προς κατανάλωση. Χαρακτηρίζεται δε από τα ακόλουθα στοιχεία : Συνειδητή προσπάθεια για το

Διαβάστε περισσότερα