ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ ASSOCIATION OF GREEK CONTRACTING COMPANIES. Αριθ. Πρωτ /ΣΜ/σµ Αθήνα, 07 Απριλίου 2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ ASSOCIATION OF GREEK CONTRACTING COMPANIES. Αριθ. Πρωτ. 27413/ΣΜ/σµ Αθήνα, 07 Απριλίου 2014"

Transcript

1 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ ASSOCIATION OF GREEK CONTRACTING COMPANIES Αριθ. Πρωτ /ΣΜ/σµ Αθήνα, 07 Απριλίου 2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Π Ρ Ο Σ Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων κ. Μιχάλη Χρυσοχοϊδη ΘΕΜΑ: ηµόσια ιαβούλευση για το σχέδιο νόµου «Ρυθµίσεις θεµάτων µεταφορών, τηλεπικοινωνιών και δηµοσίων έργων» - Προτάσεις ΣΑΤΕ Κύριε Υπουργέ, Σε συνέχεια της πρόσκλησής σας για δηµόσια διαβούλευση του εν θέµατι σχεδίου νόµου, σας υποβάλλουµε εξαιρετικώς σηµαντικά ζητήµατα πολλά εκ των οποίων σας έχουνε ήδη τεθεί µε τις σχετικές επιστολές µας προ δεκαµήνου, και για τα οποία εκτιµούµε ότι δεν δίδεται λύση µέσω του προτεινόµενου σχεδίου νόµου. Συγκεκριµένα: Α. Αναθεώρηση τιµών συµβάσεων δηµοσίων έργων. Είναι γνωστό το µεγάλο πρόβληµα διατήρησης µιας µη επιστηµονικής, αδόκιµης, αδιαφανούς και παρωχηµένης διαδικασίας αναθεώρησης των τιµών των συµβάσεων δηµοσίων έργων, που βρίσκεται σε πλήρη αναντιστοιχία µε την πραγµατική δαπάνη των συντελεστών παραγωγής των τεχνικών έργων (υλικά, εργασία, µηχανικές εξοπλισµός) και τη διαµόρφωση του κόστους των επιµέρους εργασιών. Η πλήρης απαξίωση του υφισταµένου συστήµατος οφείλεται τόσο στην αδυναµία να παρακολουθήσει και να τεκµηριώσει µέσω της Ε Τ Ε τις διακυµάνσεις των βασικών τιµών όσο και γιατί ο υπολογισµός των συντελεστών αναθεώρησης συνεχίζει να γίνεται µε παρωχηµένες αναλύσεις τιµών που δεν απεικονίζουν τον σύγχρονο τρόπο εκτέλεσης των εργασιών. Αποτελεί πλέον κοινό τόπο όλων ότι το σύστηµα αυτό και µηχανισµοί του, όπως η Ε Τ Ε, οι παλιές αναλύσεις τιµών, τα ΝΕΤ, η µηχανογραφική του υποστήριξη κλπ, πρέπει να αντικατασταθούν από ένα σύγχρονο «Εθνικό Σύστηµα Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιµολόγησης Τεχνικών Έργων» το οποίο µέσω του διαδικτύου θα υποστηρίζει, κατά τρόπο έγκυρο, αξιόπιστο και δυναµικά εξελισσόµενο, τον προγραµµατισµό, το σχεδιασµό, την κατασκευή και τη λειτουργία των τεχνικών έργων, σε θέµατα όπως: Η στατιστική αποτύπωση των βασικών τιµών των συντελεστών παραγωγής (παρατηρητήριο τιµών για εργατικά, υλικά, µηχανικό εξοπλισµό, κλπ), που συµµετέχουν στην εκτέλεση κάθε επιµέρους εργασίας και η παρακολούθηση σε εθνικό επίπεδο της γεωγραφικής διαφοροποίησής τους καθώς και της διαχρονικής µεταβολής τους, µε δόκιµες στατιστικά µεθοδολογίες. Η κατάρτιση και διαρκής ενηµέρωση σύγχρονων τυποποιηµένων περιγραφικών άρθρων τιµολογίων και αντιστοίχων αναλύσεων τιµών, για την µονοσήµαντη περιγραφή, την ανάλυση της δαπάνης και την τιµολόγηση των εργασιών κατασκευής των πάσης φύσεως νέων έργων ή των εργασιών για την αποκατάσταση βλαβών και για ενεργειακές παρεµβάσεις σε υφιστάµενα έργα Φειδίου Αθήνα / Feidiou str Athens Greece Τ /5 Τ F E w w w. s a t e. g r

2 Η διαµόρφωση και εφαρµογή ενός αντικειµενικού συστήµατος αναθεώρησης / αναπροσαρµογής των συµβατικών τιµών των εργολαβικών συµβάσεων κατά την εκτέλεση της σύµβασης. Η κατάρτιση και διαρκής ενηµέρωση σύγχρονων εθνικών τεχνικών προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) για τον τοµέα του σχεδιασµού, του υπολογισµού και της εκτέλεσης των τεχνικών έργων και για την χρήση των δοµικών προϊόντων, εναρµονισµένων µε τα ισχύοντα κάθε φορά ευρωπαϊκά πρότυπα, τις ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις, τις κοινές τεχνικές προδιαγραφές, τα διεθνή πρότυπα. Σας έχουµε κατ επανάληψη θέσει τα σχετικά προβλήµατα και τις προτάσεις µας είτε µε τις σχετικές επιστολές µας (ΙΙ) είτε εµµέσως, µέσω των συνεργατών σας, µε τους οποίους βρισκόµαστε σε συνεχή συνεργασία για την µόνιµη, επιστηµονικά έγκυρη και οικονοµικά αποτελεσµατική λύση του προβλήµατος µε την εγκαθίδρυση και λειτουργία του «Εθνικού Συστήµατος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιµολόγησης Τεχνικών Έργων» (παρατηρητηρίου βασικών τιµών, µηχανισµού παραγωγής και επικαιροποίησης περιγραφικών άρθρων και αντιστοίχων αναλύσεων τιµών και τεχνικών προδιαγραφών, κλπ). Υπενθυµίζουµε σχετικά ότι αποτελεί κοινό τόπο όλων των φορέων του τεχνικού κόσµου ότι θα πρέπει άµεσα να αξιοποιηθεί η εργασία των εργοληπτικών οργανώσεων για την προτεινόµενη µεθοδολογία σύνταξης αναλύσεων τιµών µε στόχο την άµεση εφαρµογή της στα ηµόσια Έργα. Μέχρι την οριστική λύση του προβλήµατος που πρέπει να δοθεί µε την σύσταση και λειτουργία του «Εθνικού Συστήµατος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιµολόγησης Τεχνικών Έργων», πρότασή µας είναι η αναθεώρηση των τιµών των δηµοσίων συµβάσεων έργων, για τα τρίµηνα που δεν έχει εκδώσει σχετικό πρακτικό η Ε Τ Ε και εφεξής, να εξάγεται µε βάση τον γενικό δείκτη τιµών καταναλωτή της ΕΛΣΤΑΤ, είτε τον εναρµονισµένο είτε τον εθνικό, δεδοµένων ότι: - αποτελεί τον πλέον διαδεδοµένο δείκτη παγκοσµίως για την αναθεώρηση κάθε τύπου συµβολαίου / σύµβασης, ιδιωτικής και δηµόσιας, τραπεζικής ή άλλου, - είναι τεκµηριωµένος από Ανεξάρτητη Αρχή που ελέγχεται επιστηµονικά από το όργανο της ΕΕ, Eurostat, - χρησιµοποιείται ήδη για την αναθεώρηση των συµβάσεων µελετών [Εγκύκλιος 4 (αρ. πρωτ. 17γ/02/24/ΦΝ / ) µε την οποία αναπροσαρµόσθηκε ο συντελεστής (τκ) του άρθρου γεν 3 του Κανονισµού Προεκτιµώµενων Αµοιβών Μελετών και Υπηρεσιών], - εφαρµόζεται γρήγορα και µε απλές υπολογιστικές διαδικασίες, απλοποιώντας την καθηµερινότητα και των υπηρεσιών και των αναδόχων και, κυρίως, µηδενίζοντας τις πιθανές πηγές αδιαφάνειας - ο υπολογισµός του δεν επηρεάζεται µε κανένα τρόπο από εξωγενής ή υποκειµενικούς παράγοντες. Συνηµµένα παραθέτουµε σχέδιο νοµοθετικής ρύθµισης προς διευκόλυνση και επίσπευση της διαδικασίας. 2

3 Β. Θέµατα ΜΕΕΠ - Στελέχωση των επιχειρήσεων που εγγράφονται στο ΜΕΕΠ Η στελέχωση των επιχειρήσεων που εγγράφονται στο ΜΕΕΠ µε Τεχνικούς ΜΕΚ αποτελούσε µία παλαιά συντεχνιακή κατάκτηση των Μηχανικών στην Ελλάδα, που υποχρέωνε τις Τεχνικές Εταιρείες να στελεχώνονται από ιπλωµατούχους ή Πτυχιούχους τεχνικούς ΜΕΚ, η οποία, όµως, σήµερα δεν εδράζεται ούτε στην υφιστάµενη πρακτική εκτέλεσης έργων, ούτε στην επιχειρηµατική κατάσταση των εργοληπτικών επιχειρήσεων ούτε και στην οικονοµική κατάσταση της Χώρας. Ήδη από τον φθινόπωρο του 2008 ο ΣΑΤΕ είχε επισηµάνει στην πολιτική ηγεσία του τότε - ΥΠΕΧΩ Ε ότι οι εξελίξεις επί του θέµατος είχαν οδηγήσει σε σηµαντικές στρεβλώσεις και αλλοιώσεις της αρχικής πρόθεσης του νοµοθέτη να διασφαλίσει το τελικώς παραγόµενο τεχνικό έργο αναφορικά µε την ποιότητα και την ασφάλειά του, µε τελικό αποτέλεσµα τη ένταση του φαινοµένου της ενοικίασης εµπορίας πτυχίων. Σήµερα - µετά από την µη παρέµβαση των ηγεσιών του σχετικού Υπουργείου - η κατάσταση έχει χειροτερεύσει αφού το εµπόριο των πτυχίων ΜΕΚ και η πλασµατική στελέχωση συνεχίζεται, λόγω απαίτησης µεγάλου αριθµού στελεχών σε αναντιστοιχία µε το ανεκτέλεστο πολλών επιχειρήσεων. Έχουµε ήδη επισηµάνει ότι αποτελεί όνειδος για την όλη διαδικασία κρίσεως των ΜΕΕΠ και δεν συνάδει µε την σηµερινή πραγµατικότητα που απαιτεί την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Η µείωση του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων και η καθυστέρηση των πληρωµών δεν επιτρέπουν την πολυτέλεια αυτή της πλούσιας στελέχωσης µε ΜΕΚ υποτιθέµενης µόνιµης απασχόλησης. Ενόψει της νέας νοµοθετικής ρύθµισης για τα ζητήµατα του ΜΕΕΠ σας απευθύνουµε αίτηµα για γενναία µείωση της υποχρεωτικής στελέχωσης των εργοληπτικών επιχειρήσεων ως εξής: Βασική κατηγορία Πρόσθετη κατηγορία Τάξη Βασική στελέχωση Συµπληρωµατική στελέχωση Πάνω από τις 4 κατηγορίες έργων 3η 1 και 1Γ 1Γ 1Γ 4η 2 και 1Γ 1 1Γ 5η 3 και 1Γ 2 1 6η 4 και 2Γ 2 και 1Γ και 1Β 1 7η ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΟ Συνηµµένα παραθέτουµε σχέδιο νοµοθετικής ρύθµισης προς διευκόλυνση και επίσπευση της διαδικασίας. 3

4 Γ. Υποχρεωτική Ανάρτηση Τευχών ηµοπράτησης στο ιαδίκτυο ταυτόχρονα µε τη ηµοσίευση της ιακήρυξης του ιαγωνισµού του Έργου Από το 1997 ο Σύνδεσµός µας διαµαρτύρεται επίµονα για το φαινόµενο της αυθαίρετης χρέωσης (πολλές φορές υπερβολικής) των τευχών δηµοπράτησης των έργων. Ταυτόχρονα τα τελευταία ειδικά χρόνια επιµένουµε στην διαδικασία της χορήγησης cd αντί για κούτες εγγράφων και κυρίως της ανάρτησης των τευχών στο διαδίκτυο. Παρότι έχουν ήδη εκδοθεί αρκετές διευκρινιστικές εγκύκλιοι από το Υπουργείο η κατάσταση παραµένει διαχρονικά αναλλοίωτη και οι δεκάδες διαµαρτυρίες µας πέφτουν κυριολεκτικά στο κενό η δε αυθαιρεσία πολλών Υπηρεσιών συνεχίζεται ακάθεκτη. Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι: - τεύχη δηµοπράτησης, παρόµοιου προϋπολογισµού και τεχνικού αντικειµένου διατίθενται σε τιµές από 30 έως 500 ή και παραπάνω - Ο χρόνος διάθεσης των τευχών κυµαίνεται συνήθως από δύο ηµέρες ως µία εβδοµάδα ροκανίζοντας έτσι πολύτιµο χρόνο από τις 15 συνήθως ηµέρες που µεσολαβούν µεταξύ της ηµεροµηνίας δηµοσίευσης και δηµοπράτησης. - Πολλές φορές δίδονται κάποια τεύχη καθυστερηµένα ή ελλιπή µε όλα τα δυσµενή συνεπακόλουθα. Ζητάµε την υποχρεωτική ανάρτηση όλων των τευχών δηµοπράτησης στο διαδίκτυο ταυτόχρονα µε τη δηµοσίευση της ιακήρυξης στο ΦΕΚ. ηλαδή ιακήρυξη, ΓΣΥ, ΤΣΥ, ΕΣΥ, Τεχνική Περιγραφή, Τεχνικές Προδιαγραφές, Σχέδια, Τεύχη Υπολογισµών, Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) κλπ. τεύχη. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνονται: - Η εξασφάλιση συνθηκών απόλυτης διαφάνειας, αποκλεισµός περιπτώσεων απόκρυψης ή αλλαγής συµβατικών στοιχείων. - Περισσότερος διαθέσιµος χρόνος για ενηµέρωση και προετοιµασία πρόσφορος από µέρος των διαγωνιζοµένων χωρίς να απαιτείται περισσότερος χρόνος για την προώθηση της διαγωνιστικής διαδικασίας. - Απαλλαγή από περιττά κόστη των ενδιαφεροµένων εργοληπτικών επιχειρήσεων (φωτοτυπίες, courier, τηλέφωνα, fax, απασχόληση προσωπικού, µετακινήσεις κλπ.) που στο τέλος επιβαρύνουν το ίδιο το ηµόσιο. - Αποφυγή δυνατότητας αισχροκέρδειας από µέρους υπαλλήλων του ηµοσίου όπως π.χ. υπέρµετρη και δυσανάλογη χρέωση κόστους αναπαραγωγής τευχών, αποκλειστική συνεργασία υπηρεσιών µε συγκεκριµένα φωτοτυπικά κέντρα κλπ. - Αποφυγή δυσµενών οικολογικών επιπτώσεων όπως υπερβολική κατανάλωση χαρτιού, άσκοπες µετακινήσεις υπαλλήλων στα αστικά κέντρα, άσκοπη απασχόληση δηµοσίων και ιδιωτικών υπαλλήλων. Στο σηµείο αυτό σηµειώνουµε ότι η υποχρέωση των αναθετουσών αρχών να προσφέρουν ελεύθερη, άµεση, πλήρη και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα τεύχη δηµοπράτησης (έγγραφα της προµήθειας), από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της διακήρυξης, προβλέπεται ρητά στις νέες οδηγίες της ΕΕ για τις δηµόσιες συµβάσεις (συνηµµένα παρατίθενται σχετικά αποσπάσµατα) και συγκεκριµένα: στο άρθρο 53 της νέας οδηγίας 2014/24/ΕΕ, που καταργεί την οδηγία 2004/18/ΕΚ, στο άρθρο 73 της νέας οδηγίας 2014/25/ΕΕ, που καταργεί την οδηγία 2004/17/ΕΚ & 4

5 στο άρθρο 34 της νέας οδηγίας 2014/25/ΕΕ για την ανάθεση συµβάσεων παραχώρησης. Είναι οξύµωρο η Ελληνική Πολιτεία να θεσπίζει διατάξεις υποχρεωτικής ηλεκτρονικής δηµοπράτησης των έργων αρχικά από την 1/7/2014 (παράγραφος 5 του άρθρου 9 του 4155/2013) και πρόσφατα από την 1/1/2015 (υποπαράγραφος ΣΤ20 του πρώτου άρθρου του πρόσφατου πολυνοµοσχεδίου του Υπουργείου Οικονοµικών) και να µην έχει θεσπίσει και εφαρµόσει ακόµη την πλήρη πρόσβαση στην σχετική πληροφορία για το σύνολο των ενδιαφεροµένων µέσω του διαδικτύου, ρύθµιση που θα εξοικειώσει και τους εργολήπτες µε τις νέες συνθήκες που θα επικρατήσουν στην άσκηση της εργοληπτικής επιχειρηµατικότητας.. Αδικαιολόγητος περιορισµός ισχύος διατάξεων στην παραγωγή δηµοσίων έργων Με νοµοθετικές παρεµβάσεις του προηγούµενου έτους, έχει επιχειρηθεί να αρθεί, σε κάποιο βαθµό, η µεγάλη στενότητα ρευστότητας που χαρακτηρίζει την τελευταία πενταετία και τις εργοληπτικές επιχειρήσεις, στενότητα που έχει δηµιουργήσει ανυπέρβλητα προβλήµατα, ακόµη και σε καθόλα υγιείς τεχνικές εταιρείες, µε αποτέλεσµα την καθυστέρηση υλοποίησης των απαραίτητων επενδυτικών σχεδίων για την ανάταξη της ελληνικής οικονοµίας, την αδυναµία απορρόφησης κοινοτικών πόρων και την σηµαντικότατη αύξησης της ανεργίας. Έχουµε από καιρού εκφράσει την γνώµη και δυστυχώς δικαιωθήκαµε - ότι αυτές οι θεσµικές παρεµβάσεις, περί απελευθέρωσης ρευστότητας προς τις τεχνικές επιχειρήσεις, περιοριζόµενες, αδικαιολόγητα, σε ορισµένες µόνο περιπτώσεις, τελικά δεν θα επετύγχαναν υπολογίσιµο αποτέλεσµα µετρούµενο σε όρους αύξησης της ρευστότητας, αφού δεν αφορούν στο σύνολο των δραστηριοποιούµενων στην παραγωγή δηµοσίων έργων τεχνικών επιχειρήσεων. Συγκεκριµένα αναφερόµαστε : στην δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής χωρίς την κατάθεση ισόποσης εγγυητικής επιστολής µόνο σε όσους δεν έχουν λάβει προκαταβολή κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του Ν.4156/2013 ήτοι τις 31/5/2013 (άρθρο 4 παρ. 1α του Ν.4156/2013 εδάφιο 15, όπως ερµηνεύτηκε από την υπ αριθµ. 22/ / Εγκύκλιο της Γ.Γ..Ε.). στον περιορισµό των µειώσεων των πρόσθετων κλιµακωτών εγγυήσεων καλής εκτέλεσης κατά το ήµισυ µόνο στις συµβάσεις των έργων των οποίων οι διακηρύξεις θα δηµοσιευθούν µετά την δηµοσίευση του Ν.4146/2013 ήτοι τις 18/4/2013 (παρ. 5 του άρθρου 59 του Ν.4146/2013, όπως ερµηνεύτηκε από την υπ αριθµ. 18/ /Εγκύκλιο της Γ.Γ..Ε.). Στον περιορισµό της µείωσης της πάγιας εγγύησης καλής εκτέλεσης µετά την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής στο 20% του αρχικού ύψους και όχι στο 40% όπως ήταν µέχρι και σήµερα, µόνο στις ήδη εκτελούµενες συµβάσεις, για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί ακόµη πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής (παρ. 6 του άρθρου 59 του Ν. 4146/2013). Εκτιµούµε ότι ο χρονικός περιορισµός εφαρµογής ειδικά στις δύο πρώτες περιπτώσεις δια εγκυκλίων - αλλοιώνει την πραγµατική βούληση του νοµοθετικού σώµατος, γεγονός που αποδεικνύεται και από το ότι µε τον χρονικό περιορισµό εφαρµογής των ευεργετικών διατάξεων αποκλείεται εκείνο το τµήµα των εργοληπτικών επιχειρήσεων που, εντός της κρίσης, είχαν την επιχειρηµατική ικανότητα να συνεχίζουν να δραστηριοποιούνται, να 5

6 παράγουν και να κατασκευάζουν, παρά τις αντιξοότητες και την παντελή έλλειψη ρευστότητας. Αυτοί, δηλαδή οι πιο συνεπείς στις συµβατικές υποχρεώσεις τους εργολήπτες, που εργάζονται χωρίς χρονοτριβές, «τιµωρούνται» από την επιδεικνυόµενη επαγγελµατική συνέπειά τους αφού εξαιρούνται των άκρως απαραίτητων και χρήσιµων διατάξεων. Κατά συνέπεια θεωρούµε επιβεβληµένο σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις να αρθεί µε κατάλληλες διατάξεις ο χρονικός περιορισµός εφαρµογής τους, προκειµένου να µεγιστοποιηθεί το όφελος προς τον τεχνικό κόσµο και την συνολική οικονοµία και απασχόληση στην Χώρα. Ειδικά για την περίπτωση των πρόσθετων εγγυήσεων (παρ. 10 άρθρου 35 του Ν. 3669/2008) παραθέτουµε σχέδιο νοµοθετικής ρύθµισης προς διευκόλυνση και επίσπευση της διαδικασίας αφού η εφαρµογή της νέας ρύθµισης µόνο στις νέες δηµοπρασίες έχει δηµιουργήσει στρέβλωση στην αγορά. Η στρέβλωση αυτή συνίσταται στο ότι ευνοούνται οι εταιρείες που αναλαµβάνουν νέα έργα, έναντι αυτών που έχουν έργα υπό εκτέλεση ή ανάληψη πριν από την ισχύ του νέου νόµου. Για την οµαλή προσαρµογή από το παλαιό καθεστώς στο νέο, προτείνουµε για τις εργολαβίες που δεν υπόκεινται στη νέα ρύθµιση να γίνεται ταχύτερη σταδιακή αποµείωση των πρόσθετων εγγυήσεων, ούτως ώστε προοδευτικά µε την εκτέλεση του 50% του έργου να εξοµοιώνονται οι πρόσθετες εγγυήσεις τους µε αυτές που θα προέκυπταν για αντίστοιχο ποσοστό εκτέλεσης µε την εφαρµογή των νέων ρυθµίσεων. Στο σηµείο αυτό επισηµαίνουµε ότι η παρατεταµένη επιβάρυνση των εργοληπτικών επιχειρήσεων από τις υψηλές εγγυητικές επιστολές του παρελθόντος οφείλεται κατά κύριο λόγο σε υπαιτιότητα των αναθετουσών αρχών, οι οποίες καθυστερούν να εκτελέσουν τις βασικές αρµοδιότητές τους (απαλλοτριώσεων αδειών κ.λ.π.), επιβαρύνοντας µε τα σχετικά κόστη τους εργολήπτες. Θεωρούµε ότι ακριβώς επειδή οι αναθέτοντες φορείς, για διάφορους λόγους, δεν έδωσαν την δυνατότητα στις εργοληπτικές επιχειρήσεις να αποσβέσουν τις εγγυητικές επιστολές που είχαν εκδοθεί υπό το προηγούµενο πλαίσιο αυξηµένων πρόσθετων εγγυήσεων θα πρέπει να προβλεφθεί η ταχύτερη απόσβεσή τους, σύµφωνα µε τα σηµερινά δεδοµένα. Ε. Θέσπιση εγγυητικών επιστολών ορισµένου χρόνου. Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στον ανάδοχο ολοσχερώς (δηλ. και ως προς το αποµένον µετά τις σταδιακές αποµειώσεις ποσοστό του 20% ή 40% της αρχικής βασικής εγγύησης) µε την οριστική παραλαβή του έργου και τη σύνταξη του τελικού λογαριασµού. Στην πράξη συχνά αυτό δεν γίνεται, γιατί οι παραλαβές καθυστερούν πολύ πέραν της παρόδου του χρόνου εγγύησης ή διενεργούνται αυτοδίκαια ή και για ποικίλους άλλους λόγους. Το πρόβληµα γεννάται από το γεγονός ότι, κατά πάγια πρακτική, οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης είναι αορίστου χρόνου. Επισηµαίνουµε ότι ο νόµος δεν απαιτεί οι εγγυητικές καλής εκτέλεσης να είναι αορίστου χρόνου, αλλά παρέχει την ευχέρεια στην εκάστοτε δηµοπρατούσα αρχή να καθορίσει τον χρόνο ισχύος τους στη διακήρυξη του διαγωνισµού. Οι δηµοπρατούσες αρχές επιλέγουν πάντα την πλέον εύκολη και ασφαλή γι αυτές λύση: Ζητούν εγγυητικές καλής εκτέλεσης αορίστου χρόνου. Ο ΣΑΤΕ έχει επεξεργασθεί λύσεις στο πρόβληµα των εγγυητικών. Ο βασικός άξονας είναι να υπάρξει µία προεκτίµηση της συνολικής διάρκειας εκτέλεσης του έργου και να εκδίδονται 6

7 εγγυητικές καλής εκτέλεσης ορισµένης διάρκειας, οι οποίες, σε περίπτωση παρατάσεων και καθυστερήσεων πέραν των προεκτιµώµενων χρονικών ορίων ολοκλήρωσης του έργου, να αντικαθίστανται µε άλλες, επίσης ορισµένης διάρκειας, µέχρι και τη διενέργεια της οριστικής παραλαβής και την υποβολή του τελικού λογαριασµού. Εάν ο ανάδοχος αρνηθεί την αντικατάσταση της εγγυητικής επιστολής κατά τον χρόνο λήξης της, µπορεί να κηρύσσεται έκπτωτος ή να του επιβάλλονται άλλου είδους κυρώσεις (π.χ. κατάπτωση της εγγυητικής της οποίας αρνείται την αντικατάσταση). Με τον τρόπο αυτό θα παύσει η σηµερινή κατάσταση, που ταλανίζει πλήθος εργοληπτικών επιχειρήσεων, οι οποίες, αντιµετωπίζοντας την παράνοµη άρνηση των υπηρεσιών να τους επιστρέψουν τις εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης, είναι αναγκασµένες να προσφεύγουν σε µακροχρόνιους δικαστικούς αγώνες. Εν τω µεταξύ όµως, οι εγγυητικές παραµένουν εις χείρας του κυρίου του έργου και βαρύνονται ετησίως µε προµήθειες, χωρίς να µπορεί να κάνει τίποτε επ αυτού η εργοληπτική επιχείρηση, παρά µόνο να ελπίζει στη δικαστική της δικαίωση, στο απώτερο µέλλον. ΣΤ. Άρθρο 57 Περιστασιακή απασχόληση Το εν λόγω άρθρο του σχεδίου νόµου προς διαβούλευση έχει ως εξής: «Στην παράγραφο 4 του άρθρου 107 της Κωδικοποίησης Νοµοθεσίας Κατασκευής ηµοσίων Έργων (κ.ν. 3669/2008), προστίθεται προτελευταίο εδάφιο ως εξής: «Η εµπειρία στελεχών για εγγραφή, κατάταξη και αναθεώρηση στο Μητρώο Εµπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ) είναι δυνατόν να προέρχεται και από περιστασιακή απασχόληση σε επιχείρηση του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π), µε την οποία συνδέεται αποδεδειγµένα η επιχείρηση στην οποία ανήκει το στέλεχος».» Θα πρέπει να επεξηγηθεί περαιτέρω η έννοια της αποδεδειγµένα συνδεδεµένης επιχείρησης. Κύριε Υπουργέ, παραµένουµε στην διάθεσή σας, ελπίζοντας στην αποδοχή των ανωτέρω δίκαιων και αυτονόητων αιτηµάτων µας. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ Με τιµή, Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ ΗΣ Συν 1.: Προτεινόµενα σχέδια νοµοθετικών ρυθµίσεων Συν.2: Αποσπάσµατα νέων οδηγιών της ΕΕ για την ηλεκτρονική διάθεση των τευχών. 7

8 ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ Ι] Η υπ αριθµ / /επιστολή του ΣΑΤΕ προς εσάς µε την οποία σας γνωρίζαµε τις κάτωθι σχετικές επιστολές του ΣΑΤΕ προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου που προΐσταστε: (α) Η υπ αριθµ.26201/ /επιστολή του ΣΑΤΕ (β) Η υπ αριθµ / επιστολή του ΣΑΤΕ (γ) Η υπ αριθµ / επιστολή του ΣΑΤΕ (δ) Η υπ αριθµ / επιστολή του ΣΑΤΕ ΙΙ] Σειρά επιστολών για Αναθεώρηση Αναλύσεις Τιµολογίων Λειτουργία Ε Τ Ε 1. Η από 4/3/2014 Ένσταση όλων των Πανελλήνιων Εργοληπτικών Οργανώσεων κατά του 156ου Πρακτικού ιαπιστώσεως Βασικών Τιµών για το ' Τρίµηνα 2012, της Επιτροπής ιαπιστώσεως Τιµών ηµοσίων Έργων. 2. Η από 4/2/2014 Κοινή Επιστολή των Εργοληπτικών Οργανώσεων προς τον Πρόεδρο και τα Μέλη της Ε Τ Ε µε θέµα: «Πρόσκληση σε Συνεδρίαση της νέας Επιτροπής ιαπίστωσης Τιµών ηµοσίων Έργων Χρόνια ανεπίλυτα ζητήµατα κατά τις διαδικασίες διαπίστωσης τιµών δηµοσίων έργων Αίτηµα αναβολής συνεδρίασης». 3. Η από 30/12/2013 Κοινή Επιστολή των Εργοληπτικών Οργανώσεων προς τον Πρόεδρο και τα Μέλη της Ε Τ Ε κοινοποιούµενη στον Υπουργό ΥΜΕ Ι µε θέµα: «Έλλειψη νοµιµότητας πρόσκλησης σε συνεδρίαση». 4. Η από 23/12/2013 Κοινή Επιστολή των Εργοληπτικών Οργανώσεων µε πολλαπλούς αποδέκτες κοινοποιούµενη στον Υπουργό ΥΜΕ Ι µε θέµα: «Πρόσκληση σε Συνεδρίαση της Επιτροπής ιαπίστωσης Τιµών ηµοσίων Έργων Αρχικές διαπιστώσεις για την εισήγηση της Υπηρεσίας για το τρίµηνο του 2012». 5. Η από 20/12/2013 Κοινή Επιστολή των Εργοληπτικών Οργανώσεων µε πολλαπλούς αποδέκτες κοινοποιούµενη στον Υπουργό ΥΜΕ Ι µε θέµα: «Μη νόµιµη συνεδρίαση της Επιτροπής ιαπίστωσης Τιµών ηµοσίων Έργων (Ε Τ Ε) για την ευτέρα, Αίτηµα αναβολής και χορήγησης στοιχείων». 6. Το από Υπόµνηµα των Ε.Ο. µε θέµα «ιαπιστώσεις επι των στοιχείων που µας χορηγήθηκαν από την 11γ και των εισηγήσεων της Υπηρεσίας 11 γ προς την Ε Τ Ε» 7. Η από 02/09/2013 Κοινή Επιστολή όλων των Εργοληπτικών Οργανώσεων προς τον Υπουργό ΥΜΕ Ι κ. Μιχάλη Χρυσοχοϊδη µε θέµα: «Απαράδεκτη και αντιεπιστηµονική Εισήγηση της Επιτροπής ιαπίστωσης Τιµών σχετικά µε τους συντελεστές αναθεώρησης, αντίθετη µε τα επίσηµα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. - Συνεχιζόµενη αγνόηση της Πολιτείας των ευλόγων αιτηµάτων των Εργοληπτικών Οργανώσεων για θεσµοθέτηση της µη µείωσης του συµπεφωνηµένου εργολαβικού ανταλλάγµατος και της επικαιροποίησης της µεθόδου υπολογισµού των συντελεστών αναθεώρησης. - Επείγον αίτηµα για προσωρινή αναβολή της συνεδρίασης της Επιτροπής ιαπίστωσης Τιµών. - Παράκληση για συνάντηση µε τον Υπουργό ΥΠΟ.ΜΕ. Ι.». 8. H από 20/2/2013 Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό ΑνΥπ κ. Κ. Χατζηδάκη & τον Αναπλ.Υπουργό ΑνΥπ κ. Καλογιάννη µε θέµα: «Εκσυγχρονισµός συστήµατος τιµολόγησης δηµοσίων έργων». 9. Η από 27/12/2012 Κοινή Επιστολή όλων των Εργοληπτικών Οργανώσεων προς τον Αναπληρωτή Υπουργό ΑνΥπ µε θέµα: «Εκσυγχρονισµός Τιµολογίων Αναλύσεις Τιµών Αντικειµενική Αναθεώρηση Τιµών Αναγκαίες Παρεµβάσεις σας» και το συνηµµένο σε αυτήν Υπόµνηµα µε θέµα: «Άµεση ανάγκη αντιµετώπισης των προβληµάτων που δηµιουργεί η αρνητική αναθεώρηση στα δηµόσια έργα». 10. Η από 18/12/2012 Κοινή Επιστολή όλων των Εργοληπτικών Οργανώσεων προς τον Αναπληρωτή Υπουργό ΑνΥπ µε θέµα: «Εκσυγχρονισµός Τιµολογίων Αναλύσεις Τιµών Αντικειµενική Αναθεώρηση Τιµών Επείγουσα Συνάντηση». 11. Η από 18/09/2012 Κοινή Επιστολή όλων των Εργοληπτικών Οργανώσεων προς τον Αναπλ. Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδοµών, Μεταφορών & ικτύων και τον Γεν. Γραµµατέα ηµοσίων Έργων µε θέµα: «Εκσυγχρονισµός Τιµολογίων Αναλύσεις Τιµών Αντικειµενική Αναθεώρηση Τιµών». 8

9 12. Η από 12/07/2012 Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων µε θέµα: «Εκσυγχρονισµός συστήµατος τιµολόγησης δηµοσίων έργων». 13. Η από 28/06/2012 Κοινή Επιστολή όλων των Εργοληπτικών Οργανώσεων προς το Υπ. Υ.ΜΕ. Ι./ΓΓ Ε/ 11γ και τη Γραµµατεία Επιτροπής Τ Ε µε θέµα: «ιαπίστωση Βασικών Τιµών ηµοσίων Έργων (Ε Τ Ε) για το τρίµηνο 2011 και το Α τρίµηνο 2012». 14. Η από 14/03/2012 Κοινή Επιστολή όλων των Εργοληπτικών Οργανώσεων προς τον Υπουργό Υ.ΜΕ. Ι. µε θέµα: «Εκσυγχρονισµός συστήµατος τιµολόγησης ηµοσίων Έργων - «Νέο Σύστηµα Αναθεώρησης Τιµών ηµοσίων Έργων» & «Επιχειρησιακό Πλάνο σύστασης Παρατηρητηρίου Τιµών Συντελεστών Παραγωγής Τεχνικών Έργων»». 9

10 ΣΥΝ 1.: ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΧΕ ΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Α. Προτεινόµενη ρύθµιση για την αναθεώρηση τιµών συµβάσεων δηµοσίων έργων. Άρθρο Απλοποίηση των διαδικασιών για την αναθεώρηση των τιµών δηµοσίων συµβάσεων έργων Εθνικό Σύστηµα Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιµολόγησης Τεχνικών Έργων Στο άρθρο 54 του Ν. 3669/208 προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι: 22. Κατ εξαίρεση, για τα τρίµηνα για τα οποία δεν έχουν ακόµη εγκριθεί τα σχετικά Πρακτικά ιαπίστωσης και εφεξής, µέχρι τη σύσταση και λειτουργία του «Εθνικού Συστήµατος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιµολόγησης Τεχνικών Έργων», κατά τα οριζόµενα στη συνέχεια του παρόντος άρθρου, η αναθεώρηση (αύξηση ή µείωση) για κάθε αναθεωρητική περίοδο υπολογίζεται µε τον ακόλουθο τρόπο: α) Για τις συβάσεις, οι οποίες καλύπτονται από εγκεκριµένα Πρακτικά ιαπίστωσης, εφεξής η αναθεώρηση θα υπολογίζεται µε βάση τον ακόλουθο τύπο: Όπου: ν Τ ν Τ o ΑΤ ο ΑΤ α = Η εξεταζόµενη αναθεωρητική περίοδος. = Η αναθεώρηση της εξεταζόµενης τιµής µονάδος Τ, κατά την περίοδο ν. = Η εξεταζόµενη τιµή µονάδος της σύµβασης κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς. = Η τιµή που προκύπτει αφού συµπληρωθεί µε βασικές τιµές του χρόνου εκκίνησης της σύµβασης το οριζόµενο για την εξεταζόµενη τιµή Τ, άρθρο ανάλυσης τιµών (ή συνδυασµός άρθρων µε τα βάρη τους), όπως αυτό (ή αυτά) προσδιορίζονται από τη σύµβαση, σύµφωνα µε την παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου. = H τιµή που προκύπτει όπως παραπάνω, αλλά µε βασικές τιµές του τελευταίου εγκεκριµένου Πρακτικού ιαπίστωσης. Γ ΤΚ ν = Ο µέσος όρος του µηνιαίου Γενικού είκτη Τιµών Καταναλωτή της ΕΛΣΤΑΤ (Γ ΤΚΑ) για την εξεταζόµενη αναθεωρητική περίοδο (ηµερολογιακό τρίµηνο). Η τιµή αυτή διαπιστώνεται και υπολογίζεται από την Ε Τ Ε µε βάση τη σχετική δηµοσιευοµένη χρονοσειρά µηνιαίων δεικτών της ΕΛΣΤΑΤ. Γ ΤΚ α = Ο µέσος όρος του µηνιαίου Γενικού είκτη Τιµών Καταναλωτή της ΕΛΣΤΑΤ (Γ ΤΚΑ) για το ηµερολογιακό τρίµηνο που αντιστοιχεί στο τελευταίο εγκεκριµένο Πρακτικό ιαπίστωσης. Η τιµή αυτή διαπιστώνεται και υπολογίζεται από την Ε Τ Ε µε βάση τη σχετική δηµοσιευοµένη χρονοσειρά µηνιαίων δεικτών της ΕΛΣΤΑΤ. σ = σταθερός συντελεστής που αντιπροσωπεύει το µη αναθεωρούµενο µέρος της εξεταζόµενης τιµής Τ, όπως αυτός υπολογίζεται κατά τα αναφερόµενα παραπάνω στο παρόν άρθρο. 10

11 β) Για τις συµβάσεις, οι οποίες δεν καλύπτονται από εγκεκριµένα Πρακτικά ιαπίστωσης, η αναθεώρηση υπολογίζεται µε βάση τον ακόλουθο τύπο: Όπου: ν = Η εξεταζόµενη αναθεωρητική περίοδος. Α ν = Η αναθεώρηση των εργασιών για την εξεταζόµενη περίοδο ν. Α ο = η αξία των εργασιών, που υπόκεινται σε αναθεώρηση κατά την εξεταζόµενη αναθεωρητική περίοδο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα ανωτέρω στο παρόν άρθρο, µε βάση τις τιµές της αρχικής προσφοράς. Γ ΤΚ ν = Ο µέσος όρος του µηνιαίου Γενικού είκτη Τιµών Καταναλωτή της ΕΛΣΤΑΤ (Γ ΤΚΑ) για την εξεταζόµενη αναθεωρητική περίοδο (ηµερολογιακό τρίµηνο). Η τιµή αυτή διαπιστώνεται και υπολογίζεται από την Ε Τ Ε µε βάση τη σχετική δηµοσιευοµένη χρονοσειρά µηνιαίων δεικτών της ΕΛΣΤΑΤ. Γ ΤΚ ο = Ο µέσος όρος του µηνιαίου Γενικού είκτη Τιµών Καταναλωτή της ΕΛΣΤΑΤ (Γ ΤΚΑ) για το ηµερολογιακό τρίµηνο, που λαµβάνεται ως χρόνος εκκίνησης για τον υπολογισµό της αναθεώρησης, κατά τα αναφερόµενα στο παρόν άρθρο. Η τιµή αυτή διαπιστώνεται και υπολογίζεται από την Ε Τ Ε µε βάση τη σχετική δηµοσιευοµένη χρονοσειρά µηνιαίων δεικτών της ΕΛΣΤΑΤ. σ = σταθερός συντελεστής που αντιπροσωπεύει το µη αναθεωρούµενο µέρος των συµβατικών τιµών, όπως αυτός υπολογίζεται κατά τα αναφερόµενα παραπάνω στο παρόν άρθρο. 23. Μέχρι τη σύσταση και λειτουργία του «Εθνικού Συστήµατος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιµολόγησης Τεχνικών Έργων», αναστέλλεται η έκδοση Πρακτικών ιαπίστωσης βασικών τιµών υλικών, εργατικών και µισθωµάτων µηχανηµάτων από την ΓΓ Ε. Η λειτουργία της Ε Τ Ε περιορίζεται στη διαπίστωση του Γ ΤΚ της ΕΛΣΤΑΤ και στον υπολογισµό του µέσου όρου του δείκτη αυτού για κάθε ηµερολογιακό τρίµηνο (Γ ΤΚ) για την εφαρµογή των τύπων (1) και (2) της παραγράφου 22 του παρόντος άρθρου. Μέχρι τη σύσταση και λειτουργία του «Εθνικού Συστήµατος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιµολόγησης Τεχνικών Έργων», η µηχανογραφική και διαδικτυακή υποστήριξη για τον υπολογισµό κατά την παράγραφο 22 της αναθεώρησης των τιµών των δηµοσίων έργων, διασφαλίζεται µε µέριµνα και δαπάνες των Εργοληπτικών Οργανώσεων, υπό την εποπτεία και τον έλεγχο της αρµόδιας /νσης της ΓΓ Ε. 24. Το «Εθνικό Σύστηµα Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιµολόγησης Τεχνικών Έργων» τελεί υπό την εποπτεία του ΥΠΥΜΕ Ι και αποτελεί ένα συνεκτικό σύνολο τυποποιηµένων και εναρµονισµένων αρχών, κανόνων και µεθόδων που υποστηρίζουν µέσω του διαδικτύου, κατά τρόπο έγκυρο, αξιόπιστο και δυναµικά εξελισσόµενο, τον προγραµµατισµό, το σχεδιασµό, την κατασκευή και τη λειτουργία των τεχνικών έργων, σε θέµατα όπως: Η στατιστική αποτύπωση των βασικών τιµών των συντελεστών παραγωγής (παρατηρητήριο τιµών για εργατικά, υλικά, µηχανικό εξοπλισµό, κλπ), που συµµετέχουν στην εκτέλεση κάθε επιµέρους εργασίας και η παρακολούθηση σε 11

12 εθνικό επίπεδο της γεωγραφικής διαφοροποίησής τους καθώς και της διαχρονικής µεταβολής τους, µε δόκιµες στατιστικά µεθοδολογίες. Η κατάρτιση και διαρκής ενηµέρωση σύγχρονων τυποποιηµένων περιγραφικών άρθρων τιµολογίων και αντιστοίχων αναλύσεων τιµών, για την µονοσήµαντη περιγραφή, την ανάλυση της δαπάνης και την τιµολόγηση των εργασιών κατασκευής των πάσης φύσεως νέων έργων ή των εργασιών για την αποκατάσταση βλαβών και για ενεργειακές παρεµβάσεις σε υφιστάµενα έργα Η διαµόρφωση και εφαρµογή ενός αντικειµενικού συστήµατος αναθεώρησης / αναπροσαρµογής των συµβατικών τιµών των εργολαβικών συµβάσεων κατά την εκτέλεση της σύµβασης. Η κατάρτιση και διαρκής ενηµέρωση σύγχρονων εθνικών τεχνικών προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) για τον τοµέα του σχεδιασµού, του υπολογισµού και της εκτέλεσης των τεχνικών έργων και για την χρήση των δοµικών προϊόντων, εναρµονισµένων µε τα ισχύοντα κάθε φορά ευρωπαϊκά πρότυπα, τις ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις, τις κοινές τεχνικές προδιαγραφές, τα διεθνή πρότυπα. Με αποφάσεις του Υπουργού ΥπΜΕ Ι, ρυθµίζεται κάθε ειδικότερο θέµα για την εφαρµογή των ανωτέρω αναφερόµενων στα άρθρα 22 και 23 καθώς και κάθε ειδικότερο θέµα που αφορά στη συγκρότηση, στη λειτουργία και τη διαχείριση του Εθνικού Συστήµατος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιµολόγησης Τεχνικών Έργων, τον δικτυακό τόπο τήρησης του, τη δοµή, το περιεχόµενο και την πρόσβαση σε αυτό, τα της οργάνωσης και διοίκησης, τα της εκπροσώπησης των ενδιαφεροµένων µερών, τα της σύµπραξης µε άλλους φορείς του δηµόσιου ή ιδιωτικού τοµέα, τα των παρεχόµενων υπηρεσιών και της τιµολόγησής τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.» 12

13 Β. Προτεινόµενη ρύθµιση για την στελέχωση των επιχειρήσεων που εγγράφονται στο ΜΕΕΠ Άρθρο.... Τάξεις και κατηγορίες του ΜΕΕΠ 1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 100 της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων η οποία κυρώθηκε µε τον Ν. 3669/2008 αντικαθίσταται ως εξής: «4. Στην πρώτη τάξη του Μ.Ε.ΕΠ. κατατάσσεται εργοληπτική επιχείρηση, χωρίς την εφαρµογή του Τύπου Κατάταξης, αν διαθέτει τις εξής ελάχιστες προϋποθέσεις: α) Περιλαµβάνει στη βασική της στελέχωση τουλάχιστον δύο (2) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Α βαθµίδας και έναν (1) τεχνικό Μ.Ε.Κ. Β βαθµίδας ή δύο (2) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Β βαθµίδας ή έναν (1) τεχνικό Μ.Ε.Κ. Γ βαθµίδας. β) ιαθέτει, κατά την υποβολή της αίτησης, καταθέσεις σε τράπεζα, τουλάχιστον εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ. 2. Η παράγραφος 5 του άρθρου 100 της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων η οποία κυρώθηκε µε τον Ν. 3669/2008 αντικαθίσταται ως εξής: «5. Στη δεύτερη τάξη του Μ.Ε.ΕΠ. κατατάσσεται εργοληπτική επιχείρηση, χωρίς την εφαρµογή του τύπου κατάταξης, αν διαθέτει τις εξής ελάχιστες προϋποθέσεις: α) Περιλαµβάνει στη βασική της στελέχωση τουλάχιστον δύο (2) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Γ βαθµίδας ή έναν (1) τεχνικό Μ.Ε.Κ. Γ βαθµίδας και δύο (2) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Β βαθµίδας ή έναν (1) τεχνικό Μ.Ε.Κ. βαθµίδας. β) ιαθέτει, κατά την υποβολή της αίτησης, καταθέσεις σε τράπεζα, τουλάχιστον εκατόν είκοσι χιλιάδων ( ) ευρώ. γ) ιαθέτει πάγια στοιχεία µε βάση τις αντικειµενικές αξίες ή τις αξίες κτήσης αυτών, συνολικής αξίας τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ. Τα πάγια αυτά στοιχεία αφορούν γήπεδα, οικόπεδα, κτήρια, µηχανολογικό εξοπλισµό και µεταφορικά µέσα, εκτός από τα επιβατικά αυτοκίνητα. Ως αξία παγίων για τα ακίνητα λαµβάνεται, κατ επιλογή της επιχείρησης, είτε η αντικειµενική αξία που ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, πιστοποιούµενη από συµβολαιογράφο, είτε η αξία αυτών, όπως προσδιορίζεται από τα οριστικά συµβόλαια αγοράς ή το κόστος ιδιοκατασκευής τους, όπως είναι εγγεγραµµένο στα βιβλία της επιχείρησης. Για τον εξοπλισµό και τα µεταφορικά µέσα, η αξία τους προσδιορίζεται µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 99 του παρόντος.» 3. Η περίπτωση α) της παρ. 6 του άρθρου 100 της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων η οποία κυρώθηκε µε τον Ν. 3669/2008 αντικαθίστανται ως εξής: «α) Περιλαµβάνει στη βασική της στελέχωση τουλάχιστον έναν (1) τεχνικό Μ.Ε.Κ. βαθµίδας και ενός (1) τεχνικού ΜΕΚ Γ βαθµίδας.». 4. Η περίπτωση ε) της παρ. 7 του άρθρου 100 της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων η οποία κυρώθηκε µε τον Ν. 3669/2008 αντικαθίστανται ως εξής: «ε) Στην τρίτη τάξη, ένας (1) τεχνικός Μ.Ε.Κ. Γ βαθµίδας.». 5. Η περίπτωση α της παραγράφου 8 του άρθρου 100 της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων η οποία κυρώθηκε µε τον Ν. 3669/2008 αντικαθίστανται ως εξής: «α) Περιλαµβάνουν στη βασική και συµπληρωµατική τους στελέχωση τον αντίστοιχο, για κάθε τάξη, ελάχιστο αριθµό τεχνικών εγγεγραµµένων στο Μ.Ε.Κ., ως εξής: 13

14 «i. Στην τέταρτη τάξη, για τη βασική κατηγορία έργων απαιτείται στελέχωση τουλάχιστον δύο (2) τεχνικών Μ.Ε.Κ. βαθµίδας, ενός (1) τεχνικού Μ.Ε.Κ. Γ βαθµίδας. Για κάθε πρόσθετη κατηγορία έργων µέχρι και την τέταρτη, απαιτείται συµπληρωµατική στελέχωση τουλάχιστον ενός (1) τεχνικού Μ.Ε.Κ. βαθµίδας. Για κάθε επιπλέον κατηγορία απαιτείται συµπληρωµατική στελέχωση ενός (1) τεχνικού Μ.Ε.Κ. Γ βαθµίδας. ii. Στην πέµπτη τάξη, για τη βασική κατηγορία έργων απαιτείται στελέχωση τουλάχιστον τριών (3) τεχνικών Μ.Ε.Κ. βαθµίδας, ενός (1) τεχνικού Μ.Ε.Κ. Γ βαθµίδας. Για κάθε πρόσθετη κατηγορία έργων µέχρι την τέταρτη, απαιτείται συµπληρωµατική στελέχωση τουλάχιστον δύο (2) τεχνικών Μ.Ε.Κ. βαθµίδας. Για κάθε επιπλέον κατηγορία απαιτείται συµπληρωµατική στελέχωση ενός (1) τεχνικού Μ.Ε.Κ. βαθµίδας. iii. Στην έκτη τάξη, για τη βασική κατηγορία έργων απαιτείται στελέχωση τουλάχιστον τεσσάρων (4) τεχνικών Μ.Ε.Κ. βαθµίδας, δύο (2) τεχνικών Μ.Ε.Κ. Γ βαθµίδας. Για κάθε πρόσθετη κατηγορία έργων µέχρι και την τέταρτη, απαιτείται συµπληρωµατική στελέχωση τουλάχιστον δύο (2) τεχνικών Μ.Ε.Κ. βαθµίδας, ενός τεχνικού Μ.Ε.Κ. Γ βαθµίδας και ενός τεχνικού Μ.Ε.Κ Β βαθµίδας. Για τις επιπλέον κατηγορίες απαιτείται συµπληρωµατική στελέχωση ενός (1) τεχνικού Μ.Ε.Κ. βαθµίδας».» iv. Στην έβδοµη τάξη, απαιτείται στελέχωση τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) τεχνικών Μ.Ε.Κ. βαθµίδας και δεκατεσσάρων (14) τεχνικών Μ.Ε.Κ. Γ βαθµίδας. Από τη στελέχωση αυτή απαιτείται τουλάχιστον οι δώδεκα (12) τεχνικοί Μ.Ε.Κ. βαθµίδας να είναι εγγεγραµµένοι σε τρεις (3) κατηγορίες έργων, ένας (1) τεχνικός Μ.Ε.Κ. βαθµίδας να είναι εγγεγραµµένος στην κατηγορία ηλεκτροµηχανολογικών έργων και ένας (1) τεχνικός Μ.Ε.Κ. βαθµίδας να είναι εγγεγραµµένος στην κατηγορία βιοµηχανικών και ενεργειακών έργων. Εναλλακτικά για τις τάξεις τέταρτη, πέµπτη και έκτη µπορεί να αντικατασταθεί στη βασική και στη συµπληρωµατική τους στελέχωση, ένας (1) τεχνικός Μ.Ε.Κ. βαθµίδας, µε δύο (2) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Γ βαθµίδας και ένας (1) τεχνικός Μ.Ε.Κ. Γ βαθµίδας µε δύο (2) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Β βαθµίδας. Για την έβδοµη τάξη µπορούν να αντικατασταθούν τόσο στη βασική, όσο και στη συµπληρωµατική της στελέχωση, µέχρι τέσσερις (4) τεχνικοί Μ.Ε.Κ. βαθµίδας µε οκτώ (8) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Γ βαθµίδας και µέχρι τέσσερις (4) τεχνικοί Μ.Ε.Κ. Γ βαθµίδας µε οκτώ (8) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Β βαθµίδας. Για τις πιο πάνω τάξεις τα στελέχη για κάθε πρόσθετη κατηγορία έργων, εκτός της βασικής κατηγορίας, µπορεί να είναι τα ίδια πρόσωπα της βασικής στελέχωσης εγγεγραµµένα σε αντίστοιχη κατηγορία και τάξη του Μ.Ε.Κ. ή και άλλα πρόσωπα.» 14

15 . Προτεινόµενη ρύθµιση για τις εγγυήσεις καλής εκτέλεσης Άρθρο.... Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 35 της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων η οποία κυρώθηκε µε τον Ν. 3669/2008 προστίθενται τα ακόλουθα: «Οι τυχόν πρόσθετες εγγυήσεις συµβάσεων δηµοσίων έργων, οι οποίες δεν καταλαµβάνονται από τις ρυθµίσεις του Άρθρου 59 του ν. 4146/13, αποµειώνονται σταδιακά στα προβλεπόµενα ποσοστά του Άρθρου 59 του ν. 4146/13 και η διαφορά επιστρέφεται ως ακολούθως: Κατά την επιστροφή του 30% των πρόσθετων εγγυήσεων, όπως προβλέπεται ανωτέρω στο δεύτερο εδάφιο του παρόντος επιστρέφεται επιπλέον το 60% της διαφοράς, ενώ κατά τις δύο επόµενες κατά το ανωτέρω δεύτερο εδάφιο του παρόντος επιστροφές του 10% επιστρέφεται επιπλέον κάθε φορά το 20% της διαφοράς, ούτως ώστε µε την εκτέλεσή του και πιστοποίηση εργασιών που ανέρχονται σε ποσοστό 50% της αρχικής ή συµπληρωµατικής να εξοµοιώνεται το ποσοστό των πρόσθετων εγγυητικών και για τις συµβάσεις αυτές, µε το αντίστοιχο ποσοστό που προβλέπεται από τις ρυθµίσεις του Άρθρου 51 του ν. 4146/13, µετά την αντίστοιχη αποµείωσή του για την εκτέλεση και πιστοποίηση του 50% των εργασιών». 15

16 ΣΥΝ.2: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΝΕΩΝ Ο ΗΓΙΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΤΕΥΧΩΝ. 16

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΙΠΛΩΜ. ΜΗΧ/ΓΩΝ ΗΛ/ΓΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΙΠΛΩΜ. ΜΗΧ/ΓΩΝ ΗΛ/ΓΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ Οι Εργοληπτικές Οργανώσεις κατ'αλφαβητική σειρά: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ (ΠΕ ΜΕ Ε) Ασκληπιού 23-106 80 ΑΘΗΝΑ - Τηλ.: 210-3614978 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΙΠΛΩΜ. ΜΗΧ/ΓΩΝ ΗΛ/ΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΕ 2013 "ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ" Μιχάλης Παπαστεργίου Πολιτικός Μηχανικός

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΕ 2013 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ Μιχάλης Παπαστεργίου Πολιτικός Μηχανικός ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΕ 2013 "ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ" Μιχάλης Παπαστεργίου Πολιτικός Μηχανικός ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Ν.. 3669/18.06.2008, (ΦΕΚ( ΦΕΚ116Α), "Κύρωση" της Κωδικοποίησης της

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση : Ιπποκράτους 196-198 ΠΡΟΣ : Τους αποδέκτες του πίνακα διανοµής Τ.Κ. : 11471 Τηλ. : 210.64.11.155 210.64.42.900 210.64.19.

Ταχ. /νση : Ιπποκράτους 196-198 ΠΡΟΣ : Τους αποδέκτες του πίνακα διανοµής Τ.Κ. : 11471 Τηλ. : 210.64.11.155 210.64.42.900 210.64.19. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 23 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΟΙΟΤ. ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΑΘΗΝΑ 12/06/2013 /ΝΣΗ 15 ΜΗΤΡΩΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

www.pedmede.gr ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 22 ..ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΪ1Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΏ..Ε ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ.Ε. Αθήνα 30 Αυγούστου 2001

www.pedmede.gr ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 22 ..ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΪ1Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΏ..Ε ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ.Ε. Αθήνα 30 Αυγούστου 2001 ΕΞ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 22 ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ..ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΪ1Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΏ..Ε ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ.Ε. Αθήνα 30 Αυγούστου 2001 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ /ΝΣΗ ΝΟΜΟΘ.ΣΥΝΤ.& ΚΏ /ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ α ' Τηλ: 6429185 ΠΡΟΣ: Τους

Διαβάστε περισσότερα

ημερολογιακό τρίμηνο. Κατ εξαίρεση η σταθερότητα των τιμών περιορίζεται μόνο στο ημερολογιακό τρίμηνο εκκίνησης όταν πρόκειται για έργα οποιασδήποτε

ημερολογιακό τρίμηνο. Κατ εξαίρεση η σταθερότητα των τιμών περιορίζεται μόνο στο ημερολογιακό τρίμηνο εκκίνησης όταν πρόκειται για έργα οποιασδήποτε Ερώτηση: Σε περίπτωση που από την εφαρμογή του προβλεπόμενου στο άρθρο 10 του Ν. 1418/1984 μαθηματικού τύπου προκύψει αρνητική αναθεώρηση, η οποία οδηγεί σε μειωτική αναπροσαρμογή των συμβατικών τιμών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: Β4ΛΔ1-ΓΣΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 15

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: Β4ΛΔ1-ΓΣΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΚΩΔ/ΣΗΣ (Δ17) Τμήμα : α Ταχ. Δ/νση : Χαρ. Τρικούπη

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ικτύων κο Σταύρο Καλογιάννη

Προς: Τον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ικτύων κο Σταύρο Καλογιάννη Αρ.Πρωτ.1258 Αθήνα, 26 Νοεµβρίου 2012 Προς: Τον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ικτύων κο Σταύρο Καλογιάννη Τον Γ.Γ. ηµοσίων Έργων, κο Στράτο Σιµόπουλο Κοινοποίηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΑΒΙΔΟΥ ΚΙΚΗ ΑΓΡ.ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSC ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΑΒΙΔΟΥ ΚΙΚΗ ΑΓΡ.ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSC ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΑΒΙΔΟΥ ΚΙΚΗ ΑΓΡ.ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSC ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Μελετητής Δημοσίων Έργων Εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών Υπ.Υποδομών Απαιτείται:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. K.Μ. : Π 47/ 2014 ΠΡΟΫΠ. : 5.000,00 ( με Φ.Π.Α.) K.A. : 15.6261.0002 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες Για τις ανάγκες της Διευθύνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Ανακύκλωσης και προκειμένου να εξασφαλιστούν οι βασικές συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ν.ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 17 Μαρτίου 2014 Αρ. Πρωτ.: 5014

Διαβάστε περισσότερα

Από τους προηγούμενους εισηγητές ακούσαμε μερικά από τα θέματα που απασχολούν τους εμπλεκόμενους κατά τη διάρκεια των διαγωνιστικών διαδικασιών.

Από τους προηγούμενους εισηγητές ακούσαμε μερικά από τα θέματα που απασχολούν τους εμπλεκόμενους κατά τη διάρκεια των διαγωνιστικών διαδικασιών. Κυρίες και Κύριοι, Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου για την πρόσκλησή της ΕΜΕΔΙΤΕΚΑ και να τη συγχαρώ για την πρωτοβουλία της. Ελπίζω με τη σύντομη εισήγησή μου να συμβάλλω και εγώ από την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια μπαταριών αυτοκινήτων για τα οχήματα του Δήμου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια μπαταριών αυτοκινήτων για τα οχήματα του Δήμου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ Προμήθεια μπαταριών αυτοκινήτων για τα οχήματα του Δήμου. Προυπ.: 6799,44 K.Μ.: Κ.Μ. Π24/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΕΥΧΗ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Β. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (B Π-Β.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΕΥΧΗ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Β. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (B Π-Β. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΕΥΧΗ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε. 29 Αθήνα, 10/12/2007 Αριθ. Πρωτ. 17γ/03/170/ΦΝ439.1

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε. 29 Αθήνα, 10/12/2007 Αριθ. Πρωτ. 17γ/03/170/ΦΝ439.1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩ Ε ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ /ΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ /ΝΣΗ ΝΟΜΟΘ/ΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΚΩ /ΣΗΣ ( 17) ΤΜΗΜΑ: γ Ταχ. /νση: Χαρ. Τρικούπη 182 Ταχ. Κώδικας: 101 78 Αθήνα TELEFAX:

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού

Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού Κ. Μ. : Π79/2015 ΠΡΟΫΠ. : 14.851,02 με το Φ. Π. Α. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ήµος Πάρου ιεύθυνση Τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης: 4 / 2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ/κη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τμήμα Ακαδημαϊκών Οργάνων Πάροδος Αριστοτέλους 18 263 35 ΠΑΤΡΑ Τηλ 2610-367358,367375 Fax 2610-367126 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Πάτρα, 5-8-2015 ΑρΠρωτ ΤΑΟ:618

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών», στις 8 Π.Σ., 3 Π.Στ.Εξ., 2 Π.Στ.Εισ. του Στρ. Στόχου 1 Κωδικός ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων. Άρθρο 1 Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η..Η.Σ)

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων. Άρθρο 1 Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η..Η.Σ) ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων Άρθρο 1 Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η..Η.Σ) Το Ε.Σ.Η. Η.Σ. είναι ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα, το οποίο περιλαµβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Προς Τον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Σταύρο Καλογιάννη

Προς Τον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Σταύρο Καλογιάννη Αριθ. Πρωτ. 2928 Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2012 Προς Τον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Σταύρο Καλογιάννη Kοινοποίηση : - Γεν. Γραμματέα Δημοσίων Έργων κ.

Διαβάστε περισσότερα

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τομέας Προμηθειών & Συμβάσεων Μοσχάτο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Δ.Τ.Υ. Ταχ. Διεύθυνση : ΣΤΑΛΛΟΥ 6 Άμφισσα : 25-02-2015 Ταχ. Κώδικας : 33100 ΑΜΦΙΣΣΑ Αρ. Πρωτ. Οικ.: 4343 Πληροφορίες :Ν. ΛΥΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τομέας Προμηθειών & Συμβάσεων Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Η αρνητική αναθεώρηση ανατρέπει το δικαιοπρακτικό θεμέλιο των δημοσίων συμβάσεων στα έργα. Απαιτείται νομοθετική ρύθμιση.

Θέμα : Η αρνητική αναθεώρηση ανατρέπει το δικαιοπρακτικό θεμέλιο των δημοσίων συμβάσεων στα έργα. Απαιτείται νομοθετική ρύθμιση. Αθήνα, 04 Μαίου 2015 Αριθ. Πρωτ.1273 Προς Τον Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού κ. Γεώργιο Σταθάκη Τον Υπουργό Επικρατείας κ. Αλέξανδρο Φλαμπουράρη Τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας,

Διαβάστε περισσότερα

Αρ.Πρ. ΔΑΕΕ/οικ.810/Φ.Μαραθώνας ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ/Γ.Δ.Υ.Κ.Υ. Δ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Α ΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ & Ε ΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣ:

Αρ.Πρ. ΔΑΕΕ/οικ.810/Φ.Μαραθώνας ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ/Γ.Δ.Υ.Κ.Υ. Δ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Α ΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ & Ε ΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ (ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ) ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ E-mail ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 01 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αρ.Πρ. ΔΑΕΕ/οικ.810/Φ.Μαραθώνας ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ/Γ.Δ.Υ.Κ.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠOΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Γ. Γ. Υ./ Γ. Δ. Υ. Κ. Υ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ (ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠOΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Γ. Γ. Υ./ Γ. Δ. Υ. Κ. Υ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ (ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ (ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ) ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ε-mail ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠOΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Γ. Γ. Υ./ Γ. Δ. Υ. Κ. Υ. Αθήνα, 2 Ιουλίου 2015 Αρ. Πρωτ.ΔΑΕΕα/οικ.813/Φ.Ν.ΜΑΚΡΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΑΡΘΡΑ ΝΟΜΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Άρθρο 2 παρ. 2 Βεβαίωση από την Αρχή Ελέγχου της Παραγωγής Έργων (Α.Ε.Π.Ε.) Η απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί Αριθ. Π1-1893 Μητρώο Προµηθευτών Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 1.1. Του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α /85). 1.2. Του Ν. 1599/1986

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310235700, fax 2310277178, e-mail: gakidis1@otenet.gr

Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310235700, fax 2310277178, e-mail: gakidis1@otenet.gr ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΓΑΚΙΔΗΣ Δικηγόρος Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310235700, fax 2310277178, e-mail: gakidis1@otenet.gr ΠΡΟΣ: α) κ. Γρηγορόπουλο, Πρόεδρο της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. β) κ. Μπαρμπούτη,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Μελέτης 15 / 2014 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ιστιαία

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα, 02.04.2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. 522 ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ Τους Αποδέκτες Του πίνακα διανομής

ΠΡΟΣ Τους Αποδέκτες Του πίνακα διανομής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ 15 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Αθήνα, 9-9- 2014 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Δ15) ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αξία Συμμετοχής : 325 (3η Συμμετοχή ΔΩΡΕΑΝ)

Αξία Συμμετοχής : 325 (3η Συμμετοχή ΔΩΡΕΑΝ) Ολοκληρωμένο Σεμινάριο (Διάρκεια: 10 ώρες) Ειδικό στέλεχος αρμόδιας Υπηρεσίας Δημοσίων Συμβάσεων με πολυετή πρακτική & διδακτική εμπειρία 28 & 29 Σεπτ. // 30 Σεπτ. & 01 Οκτ. // 08 & 09 Οκτ. // το Σεμινάριο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ ASSOCIATION OF GREEK CONTRACTING COMPANIES. Αριθ. Πρωτ.26893/ΣΜ/λµ Αθήνα, 02 εκεµβρίου 2013

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ ASSOCIATION OF GREEK CONTRACTING COMPANIES. Αριθ. Πρωτ.26893/ΣΜ/λµ Αθήνα, 02 εκεµβρίου 2013 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ ASSOCIATION OF GREEK CONTRACTING COMPANIES Αριθ. Πρωτ.26893/ΣΜ/λµ Αθήνα, 02 εκεµβρίου 2013 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΣ 1. Το Γραφείο Πρωθυπουργού 2. Την Ενιαία Ανεξάρτητη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΑΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ»

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΑΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Αλιβέρι 24/ 02 / 2015 Αριθ. Πρωτ : 3159 ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΑΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ» ποσού:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION Χαλκίδα: 24/03/2015 Αρ. Πρωτ.: 3729 Ταχ. /νση: Η.Γαζέπη 48, 34100, Χαλκίδα Τµήµα: Οικονοµικού Γραφείο: Προµηθειών Πληρ/ρίες: Μπελίτσος Αναστάσιος Τηλέφωνο: 22213-50431 FAX: 22210 22210 Email: supplyky@chalkidahospital.gr

Διαβάστε περισσότερα

Προς. Κοινοποίηση. Αρ. Πρωτ. 262 Αθήνα, 19 Μαρτίου 2014

Προς. Κοινοποίηση. Αρ. Πρωτ. 262 Αθήνα, 19 Μαρτίου 2014 Προς 1. Υπουργό Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας κο Κωστή Χατζηδάκη 2. Γενικό Γραμματέα Εμπορίου κο Στέφανο Κομνηνό 3. Εποπτικό Συμβούλιο Γ.Ε.ΜΗ. 4. Συνήγορο του Πολίτη Κοινοποίηση Γενικό Γραμματέα Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 26 Μαρτίου 2013. Ταχ. Δ/νση : Ευαγγελιστρίας 2 Έδρες τους

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 26 Μαρτίου 2013. Ταχ. Δ/νση : Ευαγγελιστρίας 2 Έδρες τους ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 26 Μαρτίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ.Πρωτ.:11543 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣ:1.Περιφέρειες της Χώρας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ---------------------- Ταχ. /νση: Πλ. Μπακογιάννη 2 Ταχ. Κώδικας: 62 400 Τηλέφωνο: 2325 3 50108 Φαξ: 2325

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΗΠΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΗΠΩΝ Πληροφ.: ΤΣΑΜΙΤΑ Π. ΤΗΛ.: 2221351181 ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΗΠΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 45.000,00 ΕΥΡΩ 2012 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΗΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η μελέτη αυτή αφορά την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 9 Ιουλίου 2013 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ: ΔΙΟΙΚ/Β / 9047 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: «ιευκρινήσεις µετά την δηµοσίευση του Ν. 4052/01-03-2012 (ΦΕΚ Α 41), προς τους Φορείς Υγεία και Πρόνοιας»

Θέµα: «ιευκρινήσεις µετά την δηµοσίευση του Ν. 4052/01-03-2012 (ΦΕΚ Α 41), προς τους Φορείς Υγεία και Πρόνοιας» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14.03.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 2269/19-3-2012 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών, που είναι κάτοχοι Βεβαίωσης ΜΕΕΠ για έργα Υδραυλικά.

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών, που είναι κάτοχοι Βεβαίωσης ΜΕΕΠ για έργα Υδραυλικά. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κρουσίων, Γαλλικού, Πικρολίμνης, Χέρσου, Δοϊράνης, Μουριών, Δροσάτου του Δ. Κιλκίς ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Π.Δ. 28/80) Η ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡ. Αθήνα, 13-12-2013 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜ. ΥΠΗΡ. ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ Γ99/Γ/158/6511 & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια αναλώσιμων σαρώθρων για τα μηχανοκίνητα σάρωθρα του Δήμου.

Προμήθεια αναλώσιμων σαρώθρων για τα μηχανοκίνητα σάρωθρα του Δήμου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Προμήθεια αναλώσιμων σαρώθρων για τα μηχανοκίνητα σάρωθρα του Δήμου. Κ.Μ.: Π76/2011 ΠΡΟΥΠ.:15.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3/2015. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών,

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3/2015. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 01/04/2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου Τηλέφωνο : 210 9094149 FAX : 210 9094155 E-mail : dye@patt.gov.

Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου Τηλέφωνο : 210 9094149 FAX : 210 9094155 E-mail : dye@patt.gov. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ10) Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. δ/νση: Πολυτεχνείου 12 631 00 - Πολύγυρος

Ταχ. δ/νση: Πολυτεχνείου 12 631 00 - Πολύγυρος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 10 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Βαθµός προτεραιότητας: Βαθµός ασφαλείας: Ταχ. δ/νση: Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Λάρισα, 12-8-2014 Αριθ. Πρωτ. 5331/157502

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Λάρισα, 12-8-2014 Αριθ. Πρωτ. 5331/157502 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα, 12-8-2014 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ: 404/18-03-2015 Ημερομηνία: 18-03-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός με διαδικασία διαπραγμάτευσης για την επιλογή Αναδόχου για το Έργο «Αντασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Λάρισα, 23-9-2015 Αριθ. Πρωτ. 5402/171656

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Λάρισα, 23-9-2015 Αριθ. Πρωτ. 5402/171656 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα, 23-9-2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014. ιακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία..συντηρησεισ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2014

Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014. ιακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία..συντηρησεισ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ: ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. ιεύθυνση:.π ΒΙΖΥΗΝΟΥ1... Πληροφορίες:.Γ.ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ... Τηλέφωνο:...2531352428... Fax:...2531082705... Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014 ιακήρυξη Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015.

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αθήνα, 10.7.2015 ΠΟΛ. 1149 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ µε αριθµό πρωτοκόλλου 7362-11/12/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ CAFÉ-NET ΝΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ µε αριθµό πρωτοκόλλου 7362-11/12/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ CAFÉ-NET ΝΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ µε αριθµό πρωτοκόλλου 7362-11/12/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. Το Δ.Σ. της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. Το Δ.Σ. της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. 21/11/2013 Αριθμ. Πρωτ.: 10516 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Το Δ.Σ. της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. κατόπιν των με αρ.406/06.02.2013 & 418/05.06.2013 συνεδριάσεων του κατά

Διαβάστε περισσότερα

Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού

Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού Κ. Μ. : Π117/2014 ΠΡΟΫΠ. : 14.873,16 με το Φ. Π. Α. α/α Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της µε αρ. 12 ης /12-3-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της µε αρ. 12 ης /12-3-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70542/573 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΤΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΑΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ : 2.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΤΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΑΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ : 2. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΤΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΑΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ : 2.700,00 Φ.Π.Α 23% : 621,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : 3.321,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Νο. 7α Ο ΗΓΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Νο. 7α Ο ΗΓΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Νο. 7α Ο ΗΓΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ι. ΓΕΝΙΚΑ Ο Οδηγός ιαδικασιών Ωρίμανσης Έργων Σχολικών Κτιρίων περιλαμβάνει την καταγραφή όλων των προπαρασκευαστικών ενεργειών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δελφών 124 Τ.Κ. 546

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. 1139/372/411/15881/493 ΑΘΗΝΑ, 31 Μαρτίου 2005. Π Ρ Ο Σ Τον 1) Υπουργό Οικονοµίας & Οικονοµικών κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη

Αριθ. Πρωτ. 1139/372/411/15881/493 ΑΘΗΝΑ, 31 Μαρτίου 2005. Π Ρ Ο Σ Τον 1) Υπουργό Οικονοµίας & Οικονοµικών κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη Οι Εργοληπτικές Οργανώσεις κατ'αλφαβητική σειρά: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ (ΠΕ ΜΕ Ε) Ασκληπιού 23-106 80 ΑΘΗΝΑ - Τηλ.: 210-3614978 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΙΠΛΩΜ. ΜΗΧ/ΓΩΝ ΗΛ/ΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια αεροπανώ για εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου

Προμήθεια αεροπανώ για εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια αεροπανώ για εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου K. Μ. : Π27/2011 ΠΡΟΫΠ. : 4.797,00 με το Φ. Π. Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ. Προμήθεια σάκων απορριμμάτων K. Μ. : Π 34/11 ΠΡΟΫΠ: 30.976,57

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ. Προμήθεια σάκων απορριμμάτων K. Μ. : Π 34/11 ΠΡΟΫΠ: 30.976,57 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Προμήθεια σάκων απορριμμάτων K. Μ. : Π 34/11 ΠΡΟΫΠ: 30.976,57 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια σάκων απορριμμάτων ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΘΟ0-ΒΥ1. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297

ΑΔΑ: Β4ΘΟ0-ΒΥ1. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕ ΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ.

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕ ΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕ ΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ Κ.Μ. : Π 44/ 2014 ΠΡΟΫΠ : 15.000,00 ( µε Φ.Π.Α.) Κ.Α. : 15.6261.0003 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Για να αντιµετωπιστούν αποτελεσµατικά τα προβλήµατα που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Σε ποιες περιπτώσεις απαιτείται η διενέργεια διαγωνισμού: - προμήθεια εξοπλισμού ή αναλωσίμων εφ άπαξ ή επαναλαμβανόμενα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 02/04/2013 Αρ. πρωτ. : 756 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης και εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ. 25 ης /3-8-2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ. 25 ης /3-8-2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ η περιφέρεια στο επίκεντρο της ανάπτυξης Mε τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1ο : Αντικείµενο συγγραφής Αντικείµενο του Πρόχειρου διαγωνισµού είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αναθεώρηση προτύπων διακηρύξεων συμβάσεων δημοσίων έργων Τύπου Α και Β».

ΘΕΜΑ: Αναθεώρηση προτύπων διακηρύξεων συμβάσεων δημοσίων έργων Τύπου Α και Β». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Ταχ. Δ/νση: Λεωφόρος Κηφισίας 7 Τ.Κ. Πόλη: 115 23 Αθήνα Πληροφορίες: Σ. Παναγόπουλος, Σ. Καλογήρου Τηλέφωνo: 213

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα: 15-7-14 Αριθμ. Πρωτ.:23744 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα: 15-7-14 Αριθμ. Πρωτ.:23744 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 15-7-14 Αριθμ. Πρωτ.:23744 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ - OIK/KH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αριθ.πρωτ ΔΙΟΙΚ/Β/11349 & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ :ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύρινα 17/04/2013 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Αριθ.Πρωτ. : 572 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύρινα 17/04/2013 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Αριθ.Πρωτ. : 572 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύρινα 17/04/2013 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Αριθ.Πρωτ. : 572 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Δήμος Λήμνου διακηρύττει ότι την Τρίτη 07 Μαϊου 2013 και ώρα 10 π.μ (λήξη παράδοσης των

Διαβάστε περισσότερα

Συμπληρωματικές οδηγίες για τη δημοπράτηση "υδραυλικών έργων υπό πίεση".

Συμπληρωματικές οδηγίες για τη δημοπράτηση υδραυλικών έργων υπό πίεση. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13-7-1997 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ ΧΩ ΔΕ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Αριθ. Πρωτ. Δ17α/04/60/Φ.Ν.312 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Δ15 και Δ17 ΤΜΗΜΑ: α ΠΡΟΣ: Τους αποδέκτες του Ταχ. Δ/νση: Χαρ. Τρικούπη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Πίνακας Αποδεκτών

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Πίνακας Αποδεκτών ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ : Πίνακας Αποδεκτών ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΝΣΗ ΕΦΟ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙV Τηλ. (Εσωτ.) 5278 Φ.600.163/76/38412 Σ.4067 Θεσσαλονίκη, 11 Σεπ 15 ΘΕΜΑ : ιαγωνισµοί Συµβάσεις (

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΡΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΡΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΡΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Απρίλιος 2008 Α. Εισαγωγή Η εταιρεία µας χαιρετίζει τη διεξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ» στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Αποχέτευση Λεωνιδίου & Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων», με κωδικό MIS 349366,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠTIKH ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠTIKH ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Δικαιούχος/Φορέας Πρότασης) Ταχ. Διεύθυνση : ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΕΥΑΡ ΜΥΤΗ ΓΡΥΝΤΑ ΚΟΜΒΟΣ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ ΤΚ 74100 Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΔΟΡΙΞ-ΘΥ2. (Ανοικτή Διαδικασία) ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1744

ΑΔΑ: ΒΕΔΔΟΡΙΞ-ΘΥ2. (Ανοικτή Διαδικασία) ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1744 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 11-3-2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1744 ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ταχ. Δ/νση:.Ελ. Βενιζέλου 4.. ΕΡΓΟ: ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΤΣΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 3.7.2013 ΙΙ ΓΕΝ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Μεσογείων 117-119 Ταχ/κός Κώδικας: 115 26 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 / 04/ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π : 9475 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΔΑ: ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ε.Υ. Εφαρμογής.Π.Α.Α - Ανταγωνιστικότητα ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελέτης 39/2015 Κ.Α. 30.6112.0002 (18.258,12ΕΥΡΩ) CPV: 71351810-4

Αρ. Μελέτης 39/2015 Κ.Α. 30.6112.0002 (18.258,12ΕΥΡΩ) CPV: 71351810-4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Τοπογραφικές εργασίες κατά την υλοποίηση του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΥΤΑ 1 ης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο FAX E-mail

Αναρτητέα στο διαδίκτυο Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο FAX E-mail Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα, 03.04.2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. 540 ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σε συνέχεια των εγγράφων (σχετ. 1 και 2) µε τα οποία έχετε ενηµερωθεί για:

Σε συνέχεια των εγγράφων (σχετ. 1 και 2) µε τα οποία έχετε ενηµερωθεί για: Αθήνα, 11.09.2014 Αρ. Αριθµ. Πρωτ.:14995 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Προς: Π.Α. Ταχ. /νση: Λ. Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 Ταχ. Κώδικας: 11526, Αθήνα Πληροφορίες: Τηλέφωνο: 210 6971570-582- 543 Fax: 210 6971501 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ ASSOCIATION OF GREEK CONTRACTING COMPANIES. Αριθ. Πρωτ.25266/ΕΒ/σµ ΑΘΗΝΑ, 13 Σεπτεµβρίου 2012

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ ASSOCIATION OF GREEK CONTRACTING COMPANIES. Αριθ. Πρωτ.25266/ΕΒ/σµ ΑΘΗΝΑ, 13 Σεπτεµβρίου 2012 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ ASSOCIATION OF GREEK CONTRACTING COMPANIES Αριθ. Πρωτ.25266/ΕΒ/σµ ΑΘΗΝΑ, 13 Σεπτεµβρίου 2012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Π Ρ Ο Σ - Τον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ Με βάση τις διατάξεις του ν. 2490/2001 (ΦΕΚ Α' 180/6-10-2001} και ειδικότερα της παραγράφου 17,

ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ Με βάση τις διατάξεις του ν. 2490/2001 (ΦΕΚ Α' 180/6-10-2001} και ειδικότερα της παραγράφου 17, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Λ.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ Αθήνα 14/01/2002 ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ. Δ15/οικ/1250 ΠΡΟΣ : Τους αποδέκτες του πίνακα διανομής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΘΕΜΑ: «Δημοπρασία για την παραχώρηση με τίμημα ακινήτων συνολικού εμβαδού 167.254,3 τ.μ. αγροκτήματος Γενισέας Ν.

ΑΔΑ: ΘΕΜΑ: «Δημοπρασία για την παραχώρηση με τίμημα ακινήτων συνολικού εμβαδού 167.254,3 τ.μ. αγροκτήματος Γενισέας Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ταχ. Δ/νση: Δεστούνη 2 & Αχαρνών 381 Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ. Διακήρυξη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ. Διακήρυξη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Διακήρυξη ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ:129505 Ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου αποφασίζει και διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 107 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας: Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα