Β Ι Ο Μ Α Ζ Α. Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές. Ilia Gavriotou, LL.M Ilia Gavriotou.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Β Ι Ο Μ Α Ζ Α. Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές. Ilia Gavriotou, LL.M www.mstr-law.gr. Ilia Gavriotou."

Transcript

1 Β Ι Ο Μ Α Ζ Α Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές

2 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Ευνοϊκές ρυθμίσεις αδειοδότησης και τιμολόγησης Ν. 3468/2006 Ν. 3851/2010 (αναθεώρηση Ν. 3468/2006) Ν. 4014/2011 Περιβαλλοντική αδειοδότηση Κατηγοριοποίηση έργων ΑΠΕ Ν. 4062/2012 Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/30/ΕΚ για χρήση ενέργειας, θέρμανσης και ψύξης από ΑΠΕ

3 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Άρση απαγόρευσης χρήσης βιομάζας σε Αττική και Θεσ/νίκη ΥΑ Αριθ. πρωτ. ΟΙΚ / (ΦΕΚ 2654/ )

4 ΟΡΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ Αρθρο 2 Ν. 3468/2006 Βιομάζα «Το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα προϊόντων, αποβλήτων και υπολειμμάτων (residues) βιολογικής προέλευσης από τη γεωργία (συμπεριλαμβανομένων των φυτικών και των ζωικών ουσιών), τη δασοκομία και τους συναφείς κλάδους βιομηχανικών δραστηριοτήτων (related industries), συμπεριλαμβανομένης της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, καθώς και το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα των βιομηχανικών και των αστικών αποβλήτων και απορριμμάτων (industrial and municipal waste).» Άρθρ. 2 παρ. 8 Ν. 3468/2006 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρ. 15 παρ. 1β Ν. 4062/2012

5 Α Δ Ε Ι Ο Δ Ο Τ Η Σ Η

6 ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΕ ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΥΑ 49828/ ΦΕΚ 2464/Β / ) Άρθρο 18 Κριτήρια χωροθέτησης εγκαταστάσεων εκμετάλλευσης της ενέργειας από βιομάζα Άρθρ. 18 παρ. 1: Προνομιακές περιοχές (κοντά σε εγκαταστάσεις παραγωγής πρώτης ύλης, ΧΥΤΑ, επεξ. λυμάτων, κτην/κών - πτην/κών μονάδων, παραγωγής χαρτοπολτού-χυμών κλπ) Άρθρο 18 παρ. 2: Ζώνες αποκλεισμού (διατηρητέα μνημεία, αρχαιολογικές ζώνες προστασίας Α, Υγρότοποι Διεθνούς Σημασίας, εθνικοί δρυμοί, οικισμοί προ του 1923 ή έως 2000 κατοίκων, λατομικές-μεταλλευτικέςεξορυκτικές ζώνες κλπ) Άρθρο 18 παρ. 3: Τήρηση ελάχιστων αποστάσεων από γειτνιάζουσες χρήσεις γης (σύμφωνα με Παράρτημα VI) Άρθο 18 παρ. 4: Αφορά κύριες εγκαταστάσεις εκμετάλλευσης ενέργειας από βιομάζα Όροι χωροθέτησης συνοδευτικών έργων καθορίζονται από περιβαλλοντική αδειοδότηση Άρθρο 18 παρ. 5: Σχεδιασμός συνοδών έργων Άρθρο 6 παρ. 2 (αποφυγή εκτεταμένων εκσκαφών, αντιπλημμυρικά έργα, περιορισμός φθοράς βλάστησης, χωμάτινη εσωτερική οδοποιία, γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας κλπ)

7 ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΕ ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΥΑ 49828/ ΦΕΚ 2464/Β / ) Δεν υπάγονται: (Άρθρο 3 παρ. 1) α) Σταθμοί που εξαιρούνται από υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής/εγκατάστασης/λειτουργίας σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 8 παρ. 8 του ν. 3468/2006 β) Οι μη οχλούσες δραστηριότητες Άρθρο 2 παρ. 2γ ΚΥΑ 19500/2004 Σταθμοί με χρήση βιομάζας με αποδιδόμενη ισχύ 0,5 MW (ΦΕΚ 1671/Β / )

8 ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΕ ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΥΑ 49828/ ΦΕΚ 2464/Β / ) Παράρτημα VΙ : Αποστάσεις εγκαταστάσεων εκμετάλλευσης της ενέργειας από βιομάζα από γειτνιάζουσες χρήσεις γης, δραστηριότητες και δίκτυα τεχνικής υποδομής Α. Αποστάσεις από περιοχές περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος Περιοχή Ελάχιστη απόσταση εγκατάστασης Περιοχές απολύτου προστασίας της Φύσης του άρθρου 19 παρ. 1,2 Ν. 1650/86 (Α 160) Πυρήνες των Εθνικών Δρυμών, κηρυγμένα μνημεία της φύσης, αισθητικά δάση που δεν περιλαμβάνονται στις περιοχές απολύτου προστασίας της φύσης και προστασίας της φύσης των παρ. 1 και 2 του άρθρου 19 του ν. 1650/1986. Οι οικότοποι προτεραιότητας περιοχών της Επικράτειας που έχουν ενταχθεί στον κατάλογο των τόπων κοινοτικής σημασίας του δικτύου ΦΥΣΗ 2000 σύμφωνα με την απόφαση 2006/613/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 259 της , σ. 1) Σύμφωνα με την εγκεκριμένη ΕΠΜ ή το σχετικό π.δ. (του άρθρου 21 του ν. 1650/86) ή την σχετική ΚΥΑ (ν. 3044/02) Κρίνεται κατά περίπτωση στο πλαίσιο της ΕΠΟ

9 ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΕ ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΥΑ 49828/ ΦΕΚ 2464/Β / ) Παράρτημα VΙ : Αποστάσεις εγκαταστάσεων εκμετάλλευσης της ενέργειας από βιομάζα από γειτνιάζουσες χρήσεις γης, δραστηριότητες και δίκτυα τεχνικής υποδομής Α. Αποστάσεις από περιοχές περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος Περιοχή Ελάχιστη απόσταση εγκατάστασης Ακτές κολύμβησης, που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας των νερών κολύμβησης που συντονίζεται από το ΥΠΕΧΩΔΕ μ. Περιοχές ΖΕΠ ορνιθοπανίδας (SPA) 200 μ.

10 ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΕ ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΥΑ 49828/ ΦΕΚ 2464/Β / ) Παράρτημα VΙ : Αποστάσεις εγκαταστάσεων εκμετάλλευσης της ενέργειας από βιομάζα από γειτνιάζουσες χρήσεις γης, δραστηριότητες και δίκτυα τεχνικής υποδομής Β. Αποστάσεις από περιοχές και στοιχεία πολιτιστικής κληρονομιάς Περιοχή Ελάχιστη απόσταση εγκατάστασης Εγγεγραμμένα στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς και τα άλλα μείζονος σημασίας μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους και ιστορικούς τόπους της παρ. 5 εδάφιο ββ του άρθρου 50 του ν. 3028/2002. Ζώνη απολύτου προστασίας (Ζώνη Α) λοιπών αρχαιολογικών χώρων Κηρυγμένα πολιτιστικά μνημεία και ιστορικοί τόποι Κατά περίπτωση μετά από γνώμη του ΥΠ.ΠΟ. στο πλαίσιο της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Κατά περίπτωση μετά από γνώμη του ΥΠ.ΠΟ. στο πλαίσιο της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Κατά περίπτωση μετά από γνώμη του ΥΠ.ΠΟ. στο πλαίσιο της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

11 ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΕ ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΥΑ 49828/ ΦΕΚ 2464/Β / ) Παράρτημα VΙ : Αποστάσεις εγκαταστάσεων εκμετάλλευσης της ενέργειας από βιομάζα από γειτνιάζουσες χρήσεις γης, δραστηριότητες και δίκτυα τεχνικής υποδομής Περιοχή Γ. Αποστάσεις από οικιστικές δραστηριότητες Ελάχιστη απόσταση εγκατάστασης Πόλεις και οικισμοί με πληθυσμό >2000 κατοίκων ή οικισμοί με πληθυσμό <2000 κατοίκων που χαρακτηρίζονται ως δυναμικοί, τουριστικοί ή αξιόλογοι κατά την έννοια του άρθρου 2 του π.δ. 24.4/ Παραδοσιακοί οικισμοί Λοιποί οικισμοί Για τις μονάδες έως 500 kwe (μη οχλούσες δραστηριότητες) δεν τίθεται κανένας περιορισμός. Για τις μονάδες άνω των 500 kwe, απαγορεύεται η εγκατάστασή τους σε περιοχές εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων, εντός οικισμών και εντός θεσμοθετημένης περιοχής οργανωμένης δόμησης Α ή Β κατοικίας (ΠΕΡΠΟ κλπ), εκτός αν η εγκατάσταση προορίζεται για εκπαιδευτικούς ή πιλοτικούς σκοπούς (μέχρι 5 MW). Για τις μονάδες μέσης όχλησης (>5 MW) εφαρμόζονται οι ελάχιστες αποστάσεις που ισχύουν για τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

12 ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΕ ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΥΑ 49828/ ΦΕΚ 2464/Β / ) Παράρτημα VΙ : Αποστάσεις εγκαταστάσεων εκμετάλλευσης της ενέργειας από βιομάζα από γειτνιάζουσες χρήσεις γης, δραστηριότητες και δίκτυα τεχνικής υποδομής Περιοχή Γ. Αποστάσεις από οικιστικές δραστηριότητες Ελάχιστη απόσταση εγκατάστασης Οργανωμένη δόμηση Α ή Β κατοικίας (ΠΕΡΠΟ, συνεταιρισμοί κλπ) ή και διαμορφωμένες περιοχές Β κατοικίας, όπως αναγνωρίζονται στο πλαίσιο της ΜΠΕ κάθε μεμονωμένης εγκατάστασης αιολικού πάρκου Ιερές Μονές Μεμονωμένη κατοικία (νομίμως υφιστάμενη) Για τις μονάδες έως 500 kwe (μη οχλούσες δραστηριότητες) δεν τίθεται κανένας περιορισμός. Για τις μονάδες άνω των 500 kwe, απαγορεύεται η εγκατάστασή τους σε περιοχές εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων, εντός οικισμών και εντός θεσμοθετημένης περιοχής οργανωμένης δόμησης Α ή Β κατοικίας (ΠΕΡΠΟ κλπ), εκτός αν η εγκατάσταση προορίζεται για εκπαιδευτικούς ή πιλοτικούς σκοπούς (μέχρι 5 MW). Για τις μονάδες μέσης όχλησης (>5 MW) εφαρμόζονται οι ελάχιστες αποστάσεις που ισχύουν για τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

13 ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΕ ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΥΑ 49828/ ΦΕΚ 2464/Β / ) Παράρτημα VΙ : Αποστάσεις εγκαταστάσεων εκμετάλλευσης της ενέργειας από βιομάζα από γειτνιάζουσες χρήσεις γης, δραστηριότητες και δίκτυα τεχνικής υποδομής Δ. Αποστάσεις από τα Δίκτυα τεχνικής υποδομής και ειδικές χρήσεις Είδος έργου ή δραστηριότητας Ελάχιστη απόσταση εγκατάστασης Κύριοι οδικοί άξονες, οδικό δίκτυο αρμοδιότητας των ΟΤΑ και σιδηροδρομικές γραμμές Γραμμές υψηλής τάσεως Κατά περίπτωση στο πλαίσιο της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης Υποδομές τηλεπικοινωνιών (κεραίες), RADAR Εγκαταστάσεις ή δραστηριότητες της αεροπλοΐας Λιμενικές εγκαταστάσεις και δραστηριότητες

14 ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΕ ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΥΑ 49828/ ΦΕΚ 2464/Β / ) Παράρτημα VΙ : Αποστάσεις εγκαταστάσεων εκμετάλλευσης της ενέργειας από βιομάζα από γειτνιάζουσες χρήσεις γης, δραστηριότητες και δίκτυα τεχνικής υποδομής Ε. Αποστάσεις από αναπτυξιακές ζώνες και δραστηριότητες Περιοχή ή δραστηριότητα Ελάχιστη απόσταση εγκατάστασης ΒΕΠΕ Λατομικές ζώνες και δραστηριότητες Λειτουργούσες επιφανειακά μεταλλευτικέςεξορυκτικές ζώνες και δραστηριότητες ΠΟΤΑ και άλλες περιοχές οργανωμένης ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων του τριτογενούς τομέα, θεματικά πάρκα, τουριστικοί λιμένες και άλλες θεσμοθετημένες ή διαμορφωμένες τουριστικά περιοχές (όπως αναγνωρίζονται στο πλαίσιο της ΜΠΕ για κάθε μεμονωμένη εγκατάσταση. Εντός οριοθετημένης ζώνης επιτρέπεται η εγκατάσταση Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 500 μ. 500 μ. από τα όρια της ζώνης Μεμονωμένες τουριστικές μονάδες Εφαρμόζονται οι ελάχιστες αποστάσεις που ισχύουν για τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις

15 Άδεια Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Πρώτο βήμα διαδικασίας αδειοδότησης Άδεια Παραγωγής Απόφαση ΡΑΕ Διάρκεια Άδειας Παραγωγής 25 έτη Άρθρο 3 παρ. 4 Ν. 3468/2006 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 24 παρ. 3 Ν. 3983/2011 Δικαίωμα ανανέωσης μέχρι ίσο χρόνο

16 Εξαίρεση από Άδεια Παραγωγής Σταθμοί Βιομάζας έως και 1 MW Άρθρο 4 παρ. 1 περ. β Ν. 3468/2006 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 παρ. 2 Ν. 3851/2010

17 Άδεια Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Έκδοση Άδειας Παραγωγής εντός 30 μηνών Ενέργειες για έκδοση Άδειας Εγκατάστασης Υλοποίηση έργου Μη συμμόρφωση Ανάκληση Άδειας Παραγωγής Άρθρο 3 παρ. 4 Ν. 3468/2006 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 24 παρ. 3 Ν. 3983/2011

18 Άδεια Εγκατάστασης/Επέκτασης Άδεια Παραγωγής Άδεια Εγκατάστασης Ισχύς: 2 έτη Προσφορά Σύνδεσης Έγκριση Επέμβασης σε Ενσωματώνεται δάσος ή δασική έκταση σε ΑΕΠΟ/ΠΠΔ Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) Άρθρο 58 παρ. 2 Ν. 998/1979 Άρθρο 1 ΥΑ 15277/2012 Καταργήθηκε με το άρθρο 55 παρ. 3β Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 1077/Β / ) Άρθρο 8 παρ. 3 Ν. 3468/2006 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παρ. 2 Ν. 3851/2010

19 Μη Δεσμευτική Προσφορά Σύνδεσης Διαχειριστής εντός 4 μηνών Μη Δεσμευτική Προσφορά Σύνδεσης Οριστικοποίηση Προσφοράς Σύνδεσης Εξαρχής οριστική Προσφορά Σύνδεσης 1 μήνας κατόπιν προσκόμισης δικαιολογητικών Όταν δεν απαιτείται Άδεια Παραγωγής και έκδοση ΑΕΠΟ Άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 3468/2006 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 παρ. 6 Ν. 4062/2012

20 Δεσμευτική Προσφορά Σύνδεσης Δεσμευτική Προσφορά Σύνδεσης Χορήγηση Άδειας Εγκατάστασης Σύμβαση Σύνδεσης και Σύμβαση Πώλησης Άλλες άδειες και εγκρίσεις Τροποποίηση ΑΕΠΟ (όπου απαιτείται) Άρθρο 8 παρ. 5 Ν. 3468/2006 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παρ. 2 Ν. 3851/2010

21 Έκδοση απόφασης ΕΠΟ Έκδοση Απόφασης ΕΠΟ Φάκελος και ΜΠΕ Χορηγείται σε 4 μήνες Ισχύς: 10 έτη Δικαίωμα Ανανέωσης Άρθρο 8 παρ. 6 και 7 Ν. 3468/2006 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παρ. 2 Ν. 3851/2010

22 Απαλλαγή από έκδοση Aπόφασης ΕΠΟ Απαλλαγή από υποχρέωση έκδοσης ΑΕΠΟ Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση βιομάζας με εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ έως 0,5 MW Απαιτείται χορήγηση βεβαίωσης απαλλαγής εντός 20 ημερών Άρθρο 8 παρ. 13 Ν. 3468/2006 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παρ. 2 Ν. 3851/2010

23 Εξαιρέσεις Απαιτείται διαδικασία ΕΠΟ για όλους τους σταθμούς βιομάζας: α) σε περιοχές του δικτύου Natura 2000 ή σε παράκτιες ζώνες σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων από αιγιαλό εκτός βραχονησίδων β) αν γειτνιάζουν σε απόσταση μικρότερη των 150 μέτρων με σταθμό ΑΠΕ ίδιας τεχνολογίας ΚΑΙ η συνολική ισχύς των σταθμών υπερβαίνει τα 0,5 MW Άρθρο 8 παρ. 13 Ν. 3468/2006 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παρ. 2 Ν. 3851/2010

24 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Απαιτείται ΜΠΕ και έκδοση ΑΕΠΟ για έργα της Κατηγορίας Α Άρθρο 2 παρ. 1 Ν. 4014/2011 Κατηγορία Α: έργα που ενδέχεται να προκαλέσουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον Άρθρο 1 παρ. 1 Ν. 4014/2011 Δεν απαιτείται ΜΠΕ για έργα της Κατηγορίας Β (υπόκεινται σε ΠΠΔ) Άρθρο 8 παρ. 1 Ν. 4014/2011 Κατηγορία Β: τοπικές και μη σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον Άρθρο 1 παρ. 1 Ν. 4014/2011 Υποκατηγορία Α1 Υποκατηγορία Α2 Πολύ σημαντικές Σημαντικές επιπτώσεις επιπτώσεις Άρθρο 1 παρ. 1 Ν. 4014/2011 Άρθρο 1 παρ. 1 Ν. 4014/2011 Κατάταξη έργων ηλεκτροπαραγωγής από σταθμούς καύσης Βιομάζας P 10 MW Υποκατηγορία Α1 (εξαιρούνται όσα έργα δεν απαιτούν ΕΠΟ): ΥΑ 1958/ (ΦΕΚ 21/Β / ) Παράρτημα Χ 0,5 < P < 10 MW Υποκατηγορία Α2

25 Αντάλλαγμα Χρήσης Έκδοση Απόφασης ΕΠΟ ή Υπαγωγή σε ΠΠΔ Αίτηση στη Δασική Υπηρεσία Καθορισμός Ανταλλάγματος Χρήσης Εγκατάσταση Δικαιούχου στην έκταση (απαιτείται φυτοτεχνική μελέτη αποκατάστασης ή προμελέτη φυτοτεχνικής αποκατάστασης) Άρθρο 4 ΥΑ 15277/ (ΦΕΚ 1077/Β / )

26 Άδεια Λειτουργίας Χορηγείται εντός 20 ημερών από την ολοκλήρωση του ελέγχου κατά τη δοκιμαστική λειτουργία του σταθμού Ισχύς Άδειας Λειτουργίας 20 έτη Δικαίωμα παράτασης Άρθρο 8 παρ. 11 και 12 Ν. 3468/2006 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παρ. 2 Ν. 3851/2010

27 Άδεια Εγκατάστασης/Λειτουργίας Απαλλαγή Απαλλαγή από υποχρέωση λήψης άδειας εγκατάστασης / λειτουργίας Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ / ΣΗΘΥΑ που εξαιρούνται από υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής Απαιτείται χορήγηση βεβαίωσης απαλλαγής εντός 20 ημερών Ισχύει η υποχρέωση περιβαλλοντικής αδειοδότησης Δεν απαιτείται έκδοση Απόφαση ΕΠΟ για σταθμούς έως 0,5 MW Άρθρο 8 παρ. 13 Ν. 3468/2006 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παρ. 2 Ν. 3851/2010

28 Σύμβαση Πώλησης Σύνδεση στο Σύστημα / Δίκτυο Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών Υποχρέωση Διαχειριστή σύναψης Σύμβασης Πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας με κάτοχο άδειας παραγωγής Άρθρο 12 παρ. 1 Ν. 3468/2006 Ισχύς Σύμβασης Πώλησης 20 έτη Δικαίωμα παράτασης (εφόσον ισχύει η Άδεια Παραγωγής) Άρθρο 12 παρ. 2 Ν. 3468/2006 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 παρ. 1 Ν. 3851/2010

29 Εγγυήσεις Προέλευσης Αποδεικνύουν προέλευση ηλεκτρικής/θερμικής/ψυκτικής ενέργειας Προσδιορίζουν την πηγή παραγωγής Αναφέρουν ημερομηνία και τόπο παραγωγής Άρθρο 15 παρ. 1 του Ν. 3468/2006 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρ. 25 παρ. 1 του Ν. 4062/2012 «Αν η ηλεκτρική, θερμική ή ψυκτική ενέργεια παράγεται με αξιοποίηση Βιομάζας, οι Εγγυήσεις Προέλευσης εκδίδονται μόνο για το ποσοστό της ηλεκτρικής, θερμικής ή ψυκτικής ενέργειας που αντιστοιχεί στο βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα που ορίζεται στην παράγραφο 8 του άρθρου 2.» Άρθρο 15 παρ. 3 του Ν. 3468/2006 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρ. 25 παρ. 1 του Ν. 4062/2012

30 Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Η Σ Η

31 ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δίκτυο χαμηλής τάσης Κάθε 4 μήνες Άρθρο 13 παρ. 2 Ν. 3468/2006 Τιμολόγηση κάθε μήνα Με βάση την τιμή Ανά MWh Άρθρο 13 παρ. 1 Ν. 3468/2006 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 παρ. 2 Ν. 3851/2010

32 ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από: Βιομάζα που αξιοποιείται από σταθμούς με εγκατεστημένη ισχύ μικρότερη ή ίση του 1 MW (εξαιρουμένου του βιοαποδομήσιμου κλάσματος αστικών αποβλήτων) Τιμή ενέργειας ( /MWh) 200 /MWh Άρθρο 13 παρ. 1 Ν. 3468/2006 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 παρ. 2 Ν. 3851/2010 Αυξημένη τιμολόγηση κατά 15% χωρίς χρήση δημόσιας επιχορήγησης Άρθρο 13 παρ. 1 περ. γ) Ν.3468/2006 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 παρ. 2 Ν. 3851/2010

33 ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από: Βιομάζα που αξιοποιείται από σταθμούς με εγκατεστημένη ισχύ μεγαλύτερη του 1 MW και μικρότερη ή ίση των 5 MW, εξαιρουμένου του βιοαποδομήσιμου κλάσματος αστικών αποβλήτων) Άρθρο 13 παρ. 1 Ν. 3468/2006 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 παρ. 2 Ν. 3851/2010 Τιμή ενέργειας ( /MWh) 175 /MWh Αυξημένη τιμολόγηση κατά 15% χωρίς χρήση δημόσιας επιχορήγησης Άρθρο 13 παρ. 1 περ. γ) Ν.3468/2006 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 παρ. 2 Ν. 3851/2010

34 ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από: Βιομάζα που αξιοποιείται από σταθμούς με εγκατεστημένη ισχύ μεγαλύτερη των 5 MW, εξαιρουμένου του βιοαποδομήσιμου κλάσματος αστικών αποβλήτων) Τιμή ενέργειας ( /MWh) 150 /MWh Άρθρο 13 παρ. 1 Ν. 3468/2006 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 παρ. 2 Ν. 3851/2010 Αυξημένη τιμολόγηση κατά 15% χωρίς χρήση δημόσιας επιχορήγησης Άρθρο 13 παρ. 1 περ. γ) Ν.3468/2006 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 παρ. 2 Ν. 3851/2010

35 ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από: Λοιπές ΑΠΕ (συμπεριλαμβανομένων και των σταθμών ενεργειακής αξιοποίησης του βιοαποδομήσιμου κλάσματος αστικών αποβλήτων που πληρούν τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας όπως εκάστοτε αυτές ισχύουν Άρθρο 13 παρ. 1 Ν. 3468/2006 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 παρ. 2 Ν. 3851/2010 Τιμή ενέργειας ( /MWh) 87,85 (ΔΣ) 99,45 (ΜΔΝ) Αυξημένη τιμολόγηση κατά 20% χωρίς χρήση δημόσιας επιχορήγησης Άρθρο 13 παρ. 1 περ. γ) Ν. 3468/2006 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 παρ. 2 Ν. 3851/2010

36 ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ετήσια αύξηση τιμών κατά 50% επί του δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους Άρθρο 13 παρ. 6 εδάφ. α Ν. 3468/2006 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 παρ. 1 Ν. 4062/2012

37 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 ( ) Περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 (Κανονισμός για ζωικά υποπροϊόντα) Κανόνες για δημόσια υγεία & υγεία ζώων Αφορά παραγωγή έως παρασκευή Κατηγοριοποίηση ανάλογα με επίπεδο κινδύνου για δημόσια υγεία & υγεία ζώων

38 Π Ρ Ο Ο Π Τ Ι Κ Ε Σ

39 ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Άρθρο 2Β Ν. 3468/2006 Ανάπτυξη υφιστάμενων πόρων βιομάζας Εκμετάλλευση νέων πόρων βιομάζας για διαφορετικές χρήσεις Το άρθρο 2Β Ν. 3468/2006 προστέθηκε με το άρθρο 23 Ν. 4062/2012 (Οδηγία 2009/28/ΕΚ)

40 ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Επιδιωκόμενη αναλογία εγκατεστημένης ισχύος για σταθμούς βιομάζας MW MW Άρθρο 1 παρ. 1 της υπ αρίθμ. απόφασης Α.Υ./Φ1/οικ.19598/ (ΦΕΚ 1630/Β / ) Νέα κτίρια έως Νέα κτίρια Δημοσίου έως Κάλυψη πρωτογενούς ενεργειακής κατανάλωσης με συστήματα ΑΠΕ, ΣΗΘ, τηλεθέρμανσης και αντλίες θερμότητας Άρθρο 4 παρ. 4 Ν. 3661/2008 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρ. 10 παρ. 3 Ν. 3851/2010

41 ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ετήσια Έκθεση ΥΠΕΚΑ (2010) Προβλέπεται ότι το 2020 οι ΑΠΕ θα αποτελούν το 37% του μείγματος ηλεκτρικής ενέργειας 19,1% από βιομάζα

42 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ

Ενοποίηση των διατάξεων του ν.3468/2006 όπως τροποποιήθηκαν από τους ν.3734/2009, ν.3851/2010, ν.3889/2010 και λοιπών διατάξεων νόμων

Ενοποίηση των διατάξεων του ν.3468/2006 όπως τροποποιήθηκαν από τους ν.3734/2009, ν.3851/2010, ν.3889/2010 και λοιπών διατάξεων νόμων Ενοποίηση των διατάξεων του ν.3468/2006 όπως τροποποιήθηκαν από τους ν.3734/2009, ν.3851/2010, ν.3889/2010 και λοιπών διατάξεων νόμων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Σκοπός Άρθ.1 ν.3468/2006, άρθ.1 ν.3851/2010, άρθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1 Εθνικός Στόχος Α.Π.Ε.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1 Εθνικός Στόχος Α.Π.Ε. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠΕΧΩΔΕ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 Αριθμ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε. Άρθρο 2 Παράγραφος 1, εδάφιο ε) «ε) Της ωριμότητας της διαδικασίας υλοποίησης του έργου, όπως αυτή προκύπτει από μελέτες που έχουν εκπονηθεί, γνωμοδοτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 1000 kw Θέση «ΑΚΡΕΒΑΤΟΙ» ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΑΪΝΙΑΣ ΔHMOY ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Έργο ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 999 KW Ιδιοκτήτης ΑΝΙΟΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Ε.Ε. Θέση "ΝΤΑΟΥΣΟ-ΓΚΕΛΑ", Δ. ΣΗΤΕΙΑΣ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Χρονολογία ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ»

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Στις 11.1.2010, η Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ενημερωτικός φάκελος συμπληρώνεται από 4 Παραρτήματα, τα οποία περιέχονται στο συνημμένο CD. Τα περιεχόμενα του CD είναι τα εξής:

Ο ενημερωτικός φάκελος συμπληρώνεται από 4 Παραρτήματα, τα οποία περιέχονται στο συνημμένο CD. Τα περιεχόμενα του CD είναι τα εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΑΝΤ/ΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010

5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 19 ο χλμ. Λ. Μαραθώνος, 190 09 Πικέρμι, Αττικής Τ: 210 6603 320, F: 210 6603 301-2, http://www.cres.gr e-mail: cres@cres.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΧΧΧΧ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΩΣ ΘΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΤΕ ΑΝ ΘΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΤΕ ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΘΕΙΤΕ Δρ. Ευάγγελος Τσιμπλοστεφανάκης

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΩΣ ΘΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΤΕ ΑΝ ΘΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΤΕ ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΘΕΙΤΕ Δρ. Ευάγγελος Τσιμπλοστεφανάκης ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΩΣ ΘΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΤΕ ΑΝ ΘΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΤΕ ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΘΕΙΤΕ Δρ. Ευάγγελος Τσιμπλοστεφανάκης Φωτοβολταϊκά συστήματα Το Φωτοβολταϊκό Φαινόμενο Το φωτοβολταϊκό φαινόμενο πρωτοανακαλύφθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ 1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ 1 0 Εισαγωγή... 1 0.1 Αντικείμενο και στόχοι της Μελέτης... 1 0.2 Η αμέσως προηγούμενη εμπειρία... 3 0.3 Διαδικασίες... 3 Στάδιο Α.1... 4 Α.1.1: Αξιολόγηση της εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ 1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ 1 0 Εισαγωγή... 1 0.1 Αντικείμενο και στόχοι της Μελέτης... 1 0.2 Η αμέσως προηγούμενη εμπειρία... 3 0.3 Διαδικασίες... 3 Στάδιο Α.2... 5 Α.2.1: Αξιολόγηση της εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1405 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 129 27 Ιουνίου 2006 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3468 Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ :ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Γ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

8. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

8. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 8. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Βασική παράμετρο στην εκπόνηση του ΠΕΣΔΑ Κρήτης αποτελούν τα κριτήρια αποκλεισμού χωροθέτησης των έργων επεξεργασίας, διάθεσης και εν γένει διαχείρισης των

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ»

«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ Φ/Β ΕΚΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ Ευαγγελία Τζιμενάκη

ΜΕΛΕΤΗ Φ/Β ΕΚΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ Ευαγγελία Τζιμενάκη ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ Φ/Β ΕΚΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ Ευαγγελία Τζιμενάκη Επιβλέπουσα καθηγήτρια :Αποστολίδου Ελένη Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 ο :... 7 Είδη Φωτοβολταϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ) / ΒΕΒΑΙΩΣΗ (ΑΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ) ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ Σ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Στο σχέδιο νόμου ΥΠΕΚΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Στο σχέδιο νόμου ΥΠΕΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο σχέδιο νόμου ΥΠΕΚΑ «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35207 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2464 3 Δεκεμβρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 49828 Έγκριση ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων. Διπλωματική εργασία. Καταγραφή και ταξινόμηση λατομικής και περιβαλλοντικής ελληνικής νομοθεσίας

Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων. Διπλωματική εργασία. Καταγραφή και ταξινόμηση λατομικής και περιβαλλοντικής ελληνικής νομοθεσίας Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Διπλωματική εργασία Καταγραφή και ταξινόμηση λατομικής και περιβαλλοντικής ελληνικής νομοθεσίας Πασιπουλαρίδης Παύλος Εξεταστική επιτροπή Αγιουτάντης Ζαχαρίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟΥ ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟΥ ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟΥ ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ Χαρακτηρισµός της υδάτινης, χερσαίας, και ευρύτερης περιοχής της λίµνης Παµβώτιδας (Ιωαννίνων), ν. Ιωαννίνων, ως Περιφερειακό Πάρκο, και καθορισµός χρήσεων γης όρων και περιορισµών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1753 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 85 4 Ιουνίου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3851 Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1753 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 85 4 Ιουνίου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3851 Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής

Διαβάστε περισσότερα