Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 15 ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ

2 ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ Ενώ µια ανταγωνιστική επιχείρηση παίρνει ως δεδοµένες τις τιµές,δηλαδή είναι λήπτης τιµών, το µονοπώλιο αντίθετα είναι διαµορφωτής τιµών.

3 ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ Μια επιχείρηση θεωρείται µονοπώλιο εάν... Είναι ο µόνος πωλητής του προϊόντος Το προϊόν της δεν έχει στενά υποκατάστατα

4 ΠΩΣ ΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΜΟΝΟΠΩΛΙΑ Η θεµελιώδης αιτία δηµιουργίας των µονοπωλίων είναι τα εµπόδια εισόδου νέων επιχειρήσεων στην αγορά.

5 ΠΩΣ ΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΜΟΝΟΠΩΛΙΑ Τα εµπόδια εισόδου στην αγορά, έχουν τρεις πηγές: Ένας βασικός πόρος κατέχεται µόνο από µια µοναδική επιχείρηση. Τοκράτοςδίνεισεµιαµοναδικήεπιχείρησητο αποκλειστικό δικαίωµα να παράγει κάποιο αγαθό. Το κόστος παραγωγής κάνει ένα µοναδικό παραγωγό πιο αποτελεσµατικό από έναν µεγάλο αριθµό παραγωγών.

6 Μονοπωλιακοί Πόροι Αν και η αποκλειστική ιδιοκτησία ενός βασικού πόρου είναι µια πιθανή αιτία µονοπωλίου, στηνπραγµατικότητα σπανίως εµφανίζονται µονοπώλια εξαιτίας αυτού του λόγου.

7 Μονοπώλια δηµιουργηµένα από το κράτος Η κυβέρνηση µπορεί να περιορίζει την είσοδο δίδοντας το αποκλειστικό δικαίωµασεµιαεταιρίαναπωλείένα συγκεκριµένο προϊόν σε µια αγορά.

8 Μονοπώλια δηµιουργηµένα από το κράτος Η νοµοθεσία για τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας και τα δικαιώµατα των δηµιουργών είναι ένα άλλο παράδειγµα του τρόπου δηµιουργίας µονοπωλίου απότοκράτοςπουεξυπηρετείόµωςτο συµφέρον του κοινού.

9 Φυσικά µονοπώλια Φυσικό µονοπώλιο είναι ένα µονοπώλιο που δηµιουργείται επειδή µία µοναδική επιχείρηση µπορεί να προσφέρει ένα αγαθόήµιαυπηρεσίασεολόκληρητην αγορά σε µικρότερο κόστος από ότι µπορούν δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις.

10 Φυσικά µονοπώλια Ένα φυσικό µονοπώλιο δηµιουργείται όταν υπάρχουν οικονοµίες κλίµακας στο σχετικό µέγεθος της παραγωγής.

11 Σχήµα 1:Οικονοµίες κλίµακας ως αιτίες ύπαρξης µονοπωλίου Cost Κόστος Average total Cost 0 Quantity of Output Ποσότητα παραγωγής

12 ΠΩΣ ΤΑ ΜΟΝΟΠΩΛΙΑ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Μονοπώλιο vs Ανταγωνισµός Μοναδικός πωλητής Αντιµετωπίζει µια κατερχόµενη καµπύλη ζήτησης ιαµορφωτής τιµής Μειώνειτηντιµήγιανααυξήσειτιςπωλήσεις Ανταγωνιστική επιχείρηση Ένας από τους πολλούς πωλητές Αντιµετωπίζει µια οριζόντια καµπύλη ζήτησης Λήπτης τιµών Πωλείτοπροϊόνστηνίδιαποσότητα

13 Σχήµα 2:Καµπύλες Ζήτησης ανταγωνιστικής επιχείρησης και µονοπωλίου (a) A Competitive Firm s Demand Curve (b) A Monopolist s Demand Curve Price Price Demand Demand 0 Quantity of Output 0 Quantity of Output Copyright 2004 South-Western

14 ΕΣΟ Α ΜΟΝΟΠΩΛΙΟΥ Total Revenue-Συνολικόέσοδο P Q = TR Average Revenue-Μέσοέσοδο TR/Q = AR = P Marginal Revenue-Οριακόέσοδο TR/ Q = MR

15 Table 1 A Monopoly s Total, Average, and Marginal Revenue

16 ΕΣΟ Α ΜΟΝΟΠΩΛΙΟΥ Οριακό έσοδο του µονοπωλητή Το οριακό έσοδο του µονοπωλίου είναι πάντοτε µικρότερο από την τιµή του προϊόντος του. Η καµπύλη ζήτησης είναι κατερχόµενη Ότανοµονοπωλητήςµειώνειτηντιµήγιανα πωλήσει µια επιπλέον µονάδα, το έσοδο που εισπράττει από τις προηγούµενες µονάδες πώλησης µειώνεται

17 ΕΣΟ Α ΜΟΝΟΠΩΛΙΟΥ Οριακό Έσοδο µονοπωλίου Όταν ένα µονοπώλιο αυξάνει την ποσότητα που πωλεί, ασκούνται δύο επιδράσεις στο συνολικό έσοδο του (P Q). Η επίδραση παραγωγής (The output effect): πωλείται περισσότερη ποσότητα προϊόντος και εποµένως το Q είναι µεγαλύτερο. Η επίδραση της τιµής (the price effect): η τιµή του προϊόντος µειώνεται και εποµένως το P είναι χαµηλότερο.

18 Σχήµα 3:Καµπύλες Ζήτησης και Οριακού εσόδου για ένα µονοπώλιο Price Τιµή $ Marginal revenue Demand (average revenue) Quantity of Water Ποσότητα νερού

19 ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΡ ΟΥΣ Ένα µονοπώλιο µεγιστοποιεί το κέρδος επιλέγοντας την ποσότητα στην οποία το Οριακό έσοδο = Οριακό κόστος. Τότε χρησιµοποιεί την καµπύλη ζήτησης γιαναβρειτηντιµήπουθαπείσειτους καταναλωτές να αγοράσουν την ποσότητα αυτή.

20 Σχήµα 4:Μεγιστοποίηση κέρδους για ένα µονοπώλιο Costs and Revenue Κόστος και έσοδο Monopoly Price and then the demand curve shows the price consistent with this quantity. B 1. The intersection of the marginal-revenue curve and the marginal-cost curve determines the profit-maximizing quantity... A Average total cost Marginal cost Demand Marginal revenue 0 Q Q MAX Q Quantity Ποσότητα

21 ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΡ ΟΥΣ Σύγκριση µονοπωλίου και ανταγωνισµού Στις ανταγωνιστικές αγορές,η τιµή είναι ίση µε το οριακό κόστος. P = MR = MC Στις µονοπωλιακές αγορές, η τιµή είναι υψηλότερη από το οριακό κόστος. P > MR = MC

22 ΤΟ ΚΕΡ ΟΣ ΤΟΥ ΜΟΝΟΠΩΛΙΟΥ Τοκέρδος είναιίσοµετοσυνολικό έσοδο µείον το συνολικό κόστος Profit = TR TC Μπορούµε να διατυπώσουµε την σχέση αυτή ως: Profit = (TR/Q - TC/Q) Q Profit = (P - ATC) Q

23 Σχήµα 5: Το κέρδος του µονοπωλητή Costs and Revenue Κόστος και έσοδο Marginal cost Monopoly price E B Monopoly profit Average total cost Average total cost D C Demand Marginal revenue 0 Q MAX Quantity Ποσότητα

24 ΤΟ ΚΕΡ ΟΣ ΤΟΥ ΜΟΝΟΠΩΛΙΟΥ Ο µονοπωλητής θα απολαµβάνει οικονοµικά κέρδη εάν η τιµή είναι µεγαλύτερη από το µέσο συνολικό κόστος (P > ATC).

25 Σχήµα 6: Η Αγορά Φαρµάκων Costs and Revenue Κόστος και έσοδο Price during patent life Price after patent expires Marginal revenue Demand Marginal cost 0 Monopoly quantity Competitive quantity Quantity Ποσότητα

26 TΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΝΟΠΩΛΙΟΥ Σεαντίθεσηµετηνανταγωνιστικήεπιχείρηση, τοµονοπώλιοορίζειγιατοπροϊόντουτιµή πάνω από το οριακό κόστος. Απότηνάποψητωνκαταναλωτώνυψηλήτιµή κάνει το µονοπώλιο ανεπιθύµητο. Απότηνάποψητουιδιοκτήτητηςεπιχείρησης, η υψηλή τιµή καθιστά το µονοπώλιο εξαιρετικά επιθυµητό.

27 Figure 7 The Efficient Level of Output Σχήµα 7:Το αποτελεσµατικό επίπεδο παραγωγής Price Τιµή Marginal cost Value to buyers Cost to monopolist Cost to monopolist Value to buyers Demand (value to buyers) 0 Value to buyers is greater than cost to seller. Efficient quantity Value to buyers is less than cost to seller. Quantity Ποσότητα

28 Η ΜΗ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΠΩΛΕΙΑ Επειδή το µονοπώλιο ορίζει τιµή πάνω από το οριακό κόστος,τοποθετεί µια σφήνα ανάµεσα στη θέληση των καταναλωτών να πληρώσουν και στο κόστος παραγωγής. Ησφήνααυτήπροκαλείτηνποσότητα πώλησης να πέσει κάτω από το κοινωνικά αποτελεσµατικό επίπεδο.

29 Σχήµα 8: Η Αναποτελεσµατικότητα του Μονοπωλίου Price Τιµή Deadweight loss Marginal cost Monopoly price Marginal revenue Demand 0 Monopoly quantity Efficient quantity Quantity Ποσότητα

30 Η ΜΗ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΠΩΛΕΙΑ The Inefficiency of Monopoly (Η αναποτελεσµατικότητα του µονοπωλίου) Ο µονοπωλητής παράγει λιγότερη από την κοινωνικά αποτελεσµατική ποσότητα παραγωγής.

31 Η ΜΗ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΠΩΛΕΙΑ Η µη αντισταθµιζόµενη απώλεια που προκαλείται από ένα µονοπώλιο είναι παρόµοια µε τη µη αντισταθµιζόµενη απώλεια που προκαλείται από ένα φόρο. Οι δύο περιπτώσεις διαφέρουν γιατί: στην περίπτωση του φόρου το έσοδο πηγαίνει στο δηµόσιο, ενώ στη περίπτωση του µονοπωλιακού κέρδους το όφελος καταλήγει στην ιδιωτική επιχείρηση.

32 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΩΛΙΑ Η Πολιτική ανταποκρίνεται στο πρόβληµα τουµονοπωλίουµεένααπότους ακόλουθους τρόπους. Προσπαθώντας να κάνουν τις µονοπωλιακές αγορές πιο ανταγωνιστικές Ρυθµίζοντας την συµπεριφορά των µονοπωλίων. Μετατρέποντας ορισµένα ιδιωτικά µονοπώλια σε κρατικές επιχειρήσεις. Αφήνοντας τα πράγµατα ως έχουν

33 Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Η αντιµονοπωλιακή νοµοθεσία είναι η συλλογή νοµοθετηµάτων που αποσκοπούν στον περιορισµό της µονοπωλιακής δύναµης. Η αντιµονοπωλιακή νοµοθεσία δίνει στην κυβέρνηση διάφορους τρόπους για να προωθήσει τον ανταγωνισµό. Να εµποδίζει συγχωνεύσεις. Να αποφασίσει τη διάσπαση επιχειρήσεων εν επιτρέπουν στις εταιρείες να συντονίζουν τις δραστηριότητες τους µε τρόπους που καθιστούν τις αγορές λιγότερο ανταγωνιστικές.

34 Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Two Important Antitrust Laws Sherman Antitrust Act (1890) Περιορισµός της δύναµης αγοράς των µεγάλων και πανίσχυρων τράστ που θεωρούνταν ότι κυριαρχούν στην οικονοµία την εποχή εκείνη. Clayton Act (1914) Ενίσχυσε την εξουσία της οµοσπονδιακής κυβέρνηση επιτρέποντας την παραποµπή ιδιωτικών επιχειρήσεων στη δικαιοσύνη.

35 ΚΡΑΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ Η κυβέρνηση ρυθµίζει την τιµολόγηση που επιβάλουν τα µονοπώλια. The allocation of resources will be efficient if price is set to equal marginal cost. ( Εάν P = Οριακόκόστος => αποτελεσµατική κατανοµήτωνπόρων).

36 Σχήµα 9: Τιµολόγηση σύµφωνα µε το Οριακό κόστος για ένα φυσικό µονοπώλιο Price Τιµή Average total cost Regulated price Loss Average total cost Marginal cost Demand 0 Quantity Ποσότητα

37 ΚΡΑΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ Στηνπράξη, οιρυθµιστές αντιµετωπίζουν το πρόβληµα αυτό επιτρέποντας στους µονοπωλητές να κρατούν µέρος του οφέλους από τη µείωσητουκόστουςµετηµορφήτου υψηλότερου κέρδους, µια πρακτική που απαιτεί κάποια απόκλιση από την τιµολόγηση σύµφωνα µε το οριακό κόστος.

38 ΚΡΑΤΙΚΗ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑ Αντί να ρυθµίζει ένα φυσικό µονοπώλιο το οποίο εκµεταλλεύεται µια ιδιωτική επιχείρηση, το κράτος µπορεί να αναλάβει το ίδιο την εκµετάλλευση του µονοπωλίου.

39 ΑΦΗΣΤΕ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΩΣ ΕΧΟΥΝ Ορισµένοι οικονοµολόγοι υποστηρίζουν ότι είναι συχνά καλύτερο να µην προσπαθεί το κράτος να θεραπεύσει τις αναποτελεσµατικότητες της µονοπωλιακής τιµολόγησης.

40 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΑΚΡΙΣΗΣ ΤΙΜΩΝ Price discrimination -πολιτικήδιάκρισης τιµών είναι η επιχειρηµατική πρακτική να πωλείται σε διαφορετικές οµάδες πελατών το ίδιο αγαθό σε διαφορετικές τιµές.

41 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΑΚΡΙΣΗΣ ΤΙΜΩΝ Η πολιτική διάκριση τιµών δεν είναι δυνατή σε ανταγωνιστική αγορά. Για να εφαρµόσεις διακριτική πολιτική τιµών απαιτείται να έχεις κάποια δύναµη στην αγορά Τέλεια πολιτική διάκρισης τιµών είναι η κατάσταση στην οποία ο µονοπωλητής γνωρίζει ακριβώς την προθυµία κάθε καταναλωτή να πληρώσει µια τιµή και µπορεί να χρεώσει διαφορετική τιµή σε κάθε ένα από αυτούς.

42 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΑΚΡΙΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ύο σηµαντικές επιδράσεις της διακριτικής πολιτικής τιµών Μεγιστοποίηση των κερδών των µονοπωλητών Μείωση µη αντισταθµιζόµενης απώλειας.

43 Σχήµα 10: Ευηµερία µε και χωρίς διακριτική τιµολόγηση Price (a) Monopolist with Single Price Consumer surplus Monopoly price Profit Deadweight loss Marginal cost Marginal revenue Demand 0 Quantity sold Quantity

44 Σχήµα 10: Ευηµερία µε και χωρίς διακριτική τιµολόγηση Price (b) Monopolist with Perfect Price Discrimination Profit Marginal cost Demand 0 Quantity sold Quantity

45 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΑΚΡΙΣΗΣ ΤΙΜΩΝ Παραδείγµατα: Movie tickets-εισιτήριακινηµατογράφου Airline prices- τιµές αεροπορικών εισιτηρίων Discount coupons -κουπόνιαεκπτώσεων Financial aid -οικονοµικήβοήθεια Quantity discounts-εκπτώσειςποσότητας

46 ΣΗΜΠΕΡΑΣΜΑ: Η ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΟΠΩΛΙΟΥ Πόσο διαδεδοµένα είναι τα προβλήµατα του µονοπωλίου? Είναιπολύδιαδεδοµένα. Οι περισσότερες επιχειρήσεις έχουν κάποιον έλεγχο στις τιµές στις οποίες πωλούν το προϊόν τους λόγω διαφορετικών προϊόντων Επιχειρήσεις µε ουσιαστική µονοπωλιακή δύναµη είναι πολύ σπάνιες Ελάχιστα αγαθά στην πραγµατικότητα µοναδικά.

7 Καταναλωτές, παραγωγοί και αποτελεσµατικότητα των αγορών Επανεξετάζοντας την Ισορροπία Η τιµή ισορροπίας και η ποσότητα ισορροπίας µεγιστοποιούν την συνολική ευηµερία των αγοραστών και πωλητών; Η ισορροπία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΓΟΡΩΝ Κεφάλαιο 7 Οικονοµικά της ευηµερίας! Τα οικονοµικά της ευηµερίας εξετάζουν τους τρόπους µε τους οποίους η κατανοµή των πόρων επηρεάζει την ευηµερία

Διαβάστε περισσότερα

13 Το κόστος Παραγωγής Οι αγοραίες δυνάµεις της Προσφοράς και της Ζήτησης ΗΠροσφοράκαιηΖήτησηείναιοι οικονοµικοί όροι που χρησιµοποιούνται από τους οικονοµολόγους ευρέως. ΗΠροσφοράκαιηΖήτησηείναιοι κινητήριες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ. Ο διδάσκων. Θ. Παπαδόγγονας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ. Ο διδάσκων. Θ. Παπαδόγγονας ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ Ανακοινώνεται στους σπουδαστές του 1ου εξαμήνου του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ότι η ύλη της τελικής εξέτασης του μαθήματος «Μικροοικονομική» αφορά τις εξής ενότητες: Οικονομική Επιστήμη

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµική της υγείας (Σεµινάριο) Σηµείωµα για την οικονοµική ανάλυση του τοµέα υγείας εαρινό εξάµηνο ακαδηµαϊκού έτους 2001-02

Οικονοµική της υγείας (Σεµινάριο) Σηµείωµα για την οικονοµική ανάλυση του τοµέα υγείας εαρινό εξάµηνο ακαδηµαϊκού έτους 2001-02 Οικονοµική της υγείας (Σεµινάριο) Σηµείωµα για την οικονοµική ανάλυση του τοµέα υγείας εαρινό εξάµηνο ακαδηµαϊκού έτους 2001-02 1. Εισαγωγή Η οικονοµική της υγείας είναι µια σχετικά νέα ειδικότητα: ουσιαστικά

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοικονομία. 1 ο εξάμηνο

Μικροοικονομία. 1 ο εξάμηνο Μικροοικονομία 1 ο εξάμηνο ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ Συνολικό Κόστος (TC): Το χρηματικό ποσό που απαιτείται για την απόκτηση όλων των εισροών. Συνολικό Σταθερό Κόστος (TFC ή πάγια έξοδα): Το χρηματικό ποσό που δαπανά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Φωτεινή Νότη ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Ανδρέας Αναστασάκης, Καθηγητής Εφαρµογών

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΡΕΒΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ

1. Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΡΕΒΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 1. Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΡΕΒΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ Οι δυνάμεις της αγοράς Ζήτηση και συμπεριφορά καταναλωτή Προσφορά και συμπεριφορά παραγωγού Ισορροπία προσφοράς-ζήτησης Η τέλεια αγορά Αποδοτική κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Περιεχόμενα... 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4. 1.1 Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4

Περιεχόμενα. Περιεχόμενα... 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4. 1.1 Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4 1.1 Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4 1.1.2 Σπανιότητα ή στενότητα των πόρων... 4 1.1.3 Κόστος ευκαιρίας... 4 1.1.4 Καμπύλη παραγωγικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΜΕΡΟΣ Α: «Τέλειος» ανταγωνισµός

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΜΕΡΟΣ Α: «Τέλειος» ανταγωνισµός ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΟ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΟ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΑΚΡΑΙΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Α: «Τέλειος» ανταγωνισµός A1. Το υπόδειγµα των εγχειριδίων Στον Πλούτο των Εθνών (1776) ο Adam Smith παρουσίασε το φηµισµένο πλέον επιχείρηµά του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΙΤΕΙΔΗ & ΑΓΓΕΟ ΝΟΤΗ ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ (Α.Ο.Θ.) ΕΙΑΓΩΓΗ ΤΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΚ ΟΕΙ ΕΥΡΑΙΑ 2012 Πίνακας περιεχοµένων Προλεγόμενα......................................................15 Η ευελιξία των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ. και το Κόστος

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ. και το Κόστος ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 3 ο : Η Παραγωγή της Επιχείρησης και το Κόστος ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Παραγωγή: είναι η διαδικασία με την οποία οι διάφοροι παραγωγικοί συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟ ΜΑΚΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟ ΜΑΚΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟ ΜΑΚΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΓΑΛΑΝΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η προσέγγιση του Smith Καµπύλες χωρικού κόστους

Η προσέγγιση του Smith Καµπύλες χωρικού κόστους Η προσέγγιση του Smith Καµπύλες χωρικού κόστους O Smith (1966, 1981), διατύπωσε ένα άλλο υπόδειγµα, στο οποίο οι επιχειρήσεις µεγιστοποιούν τα κέρδη τους, συνδυάζοντας την καµπύλη των χωρικών εσόδων µε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΜΟΣ 1 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΜΟΣ 1 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 34 Ν. ΠΑΝΤΕΛΗ ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΜΟΣ 1 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ & ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 1 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 34 ΚΟΣΤΗ Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΚΤΗΤΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΗΜΟΣΙΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΚΤΗΤΟΙ ΠΟΡΟΙ ΗΜΟΣΙΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΚΤΗΤΟΙ ΠΟΡΟΙ Κεφάλαιο 9 Αγαθά τα οποία παρέχονται χωρίς χρέωση! Τα περισσότερα αγαθά στις οικονοµίες της αγοράς κατανέµονται µέσω των αγορών! Για τα αγαθά αυτά οι τιµές είναι τα σήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά αγαθού υγείας και αδυναµία επιβολής κανόνων ελεύθερης ανταγωνιστικής αγοράς

Χαρακτηριστικά αγαθού υγείας και αδυναµία επιβολής κανόνων ελεύθερης ανταγωνιστικής αγοράς ιεπιστηµονική Φροντίδα Υγείας (2011) Τόµος 3, Τεύχος 2, 38-43 Χαρακτηριστικά αγαθού υγείας και αδυναµία επιβολής κανόνων ελεύθερης ανταγωνιστικής αγοράς Μαλλιαρού Μ. 1, Σαράφης Π. 2, Καραθανάση Κ 3., Σωτηριάδου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ. Διπλωματική Εργασία ΠΑΡΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ. Διπλωματική Εργασία ΠΑΡΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Διπλωματική Εργασία ΠΑΡΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΑΛΜΑΝΛΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Δυναμικής Απόδοσης Τιμής από Πωλητές που δρουν σε Ηλεκτρονικές Αγορές

Τεχνικές Δυναμικής Απόδοσης Τιμής από Πωλητές που δρουν σε Ηλεκτρονικές Αγορές ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: ΗΘΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Ή ΜΕΣΟ ΕΞΑΓΝΙΣΜΟΥ; Εισηγητής: Ζαφείρη Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

6 Προσφορά, Ζήτησηκαι Οικονοµική Πολιτική της Κυβέρνησης Προσφορά, Ζήτηση και Οικονοµική Πολιτική της Κυβέρνησης Σε ένα ελεύθερο, χωρίς περιορισµούς σύστηµα αγοράς, οι δυνάµεις της αγοράς θέτουν τις τιµές

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 15. Οι δηµόσιες δαπάνες και ηχρηµατοδότησή τους

Κεφάλαιο 15. Οι δηµόσιες δαπάνες και ηχρηµατοδότησή τους Κεφάλαιο 15 Οι δηµόσιες δαπάνες και ηχρηµατοδότησή τους Περίγραµµα κεφαλαίου Ο κρατικός προϋπολογισµός: εδοµένα και αριθµοί ηµόσιες δαπάνες, φόροι και µακροοικονοµία ηµόσια ελλείµµατα και χρέος Ελλείµµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη ΝΑΥΤΙΛΙΑ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ 5 ΔΥΝΑΜΕΩΝ (5 FORCES) ΤΟΥ MICHAEL PORTER ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Σ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Σ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Σ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ

ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Τσιρώνης Ιωάννης και Αγγουρίδης Βασίλειος ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ιδάσκουσα: Μαρία Γεωργακάλου Ψαχνά, Νοέµβριος 2008 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ...1

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ Corporate Ethical & Social Responsibility ΑΘΗΝΑ 2003 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ασυμμετρία στη σχέση λιανικής τιμής βενζίνης και τιμών πετρελαίου. Μια εφαρμογή με Ελληνικά δεδομένα. Περικλής Ρέβελος Α.Μ.: 0704

Ασυμμετρία στη σχέση λιανικής τιμής βενζίνης και τιμών πετρελαίου. Μια εφαρμογή με Ελληνικά δεδομένα. Περικλής Ρέβελος Α.Μ.: 0704 Ασυμμετρία στη σχέση λιανικής τιμής βενζίνης και τιμών πετρελαίου. Μια εφαρμογή με Ελληνικά δεδομένα Περικλής Ρέβελος Α.Μ.: 0704 Επιβλέπων: Επίκουρος Καθηγητής κ. Ιωάννης Α. Βενέτης Ιούνιος 2009 1 Περίληψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία ΑΜΕΣΕΣ ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΩΣ ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕ Ι ΙΑΙΤΕΡΗ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 13. Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, οικονοµικοί κύκλοι και µακροοικονοµική πολιτική σε µια ανοικτή οικονοµία

Κεφάλαιο 13. Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, οικονοµικοί κύκλοι και µακροοικονοµική πολιτική σε µια ανοικτή οικονοµία Κεφάλαιο 13 Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, οικονοµικοί κύκλοι και µακροοικονοµική πολιτική σε µια ανοικτή οικονοµία Περίγραµµα κεφαλαίου Συναλλαγµατικές ισοτιµίες Πώς προσδιορίζονται οι συναλλαγµατικές ισοτιµίες:

Διαβάστε περισσότερα