Οζηηθή Νόζνο ζηε Μεζνγεηαθή αλαηκία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οζηηθή Νόζνο ζηε Μεζνγεηαθή αλαηκία"

Transcript

1 Οζηηθή Νόζνο ζηε Μεζνγεηαθή αλαηκία Καηεξίλα αξηδάθε Δλδνθξηλνιόγνο

2 Απηή ήηαλ ε εηθόλα ηνπ θξαλίνπ

3 θξαλίνπ

4 άθξσλ

5 πιελνκεγαιία

6 Κιαζηθή εηθόλα αζζελνύο ζηνλ Θάιακν

7 Οηθνγέλεηα κε Μεζνγεηαθή Αλαηκία Υσξίο Λόγηα

8 Ηζηνξία ηεο Νόζνπ

9 Καηαλνκή

10 Κύξηα πλέπεηα

11 εκεξηλή εηθόλα Σατιαλδή Μαλεθέλ

12 εκεξηλή εηθόλα ζηελ Δπξώπε θαη Ακεξηθή

13 ΑΛΛΑ. Πώο θηάζακε ζε απηό ηνλ Φαηλόηππν κε ηνλ ίδην γνλόηππν ηελ ίδηα λνζεξόηεηα ηελ ηδία επηθηλδπλόηεηα & ηνλ πξόσξν ζάλαην

14 Η Μεζνγεηαθή αλαηκία επεξεάδεη όια ηα ζπζηήκαηα ηνπ νξγαληζκνύ Πιαηέα θαη καθξά νζηά κε κπειώδε κνίξα Πλεύκνλα Καξδηά Ήπαξ ΠΛΗΝΑ λεθξά,έληεξν Δλδνθξηλείο αδέλεο Τπόθπζε Θπξενεηδή Παξαζπξενεηδείο Πάγθξεαο Δπηλεθξίδηα Γαλάδεο

15 Με πνην αηηηνινγηθό κεραληζκό Πιαηέα θαη καθξά νζηά κε κπειώδε κνίξα Πλεύκνλα Καξδηά Ήπαξ ΠΛΗΝΑ λεθξά,έληεξν Δλδνθξηλείο αδέλεο Τπόθπζε Θπξενεηδή Παξαζπξενεηδείο Πάγθξεαο Δπηλεθξίδηα Γνλάδεο Αλαηκία, αηκνζηδήξσζε Απνζηδεξσζε, Γπζαπνξξνθεζε Vit D Καη Ιόληα Ca, P, Zn, Cop Αλαηκία, αηκνζηδήξσζε Απνζηδήξσζε, Γπζαπνξξόθεζε Vit D Καη Ιόληα Ca, P, Zn, Cop Αηκνζηδήξσζε Τπνζαιάκνπ Τπνθύζεσο Καη πεξηθεξηθώλ Δλδνθξηλώο αδέλσλ

16 Παξάπιεπξεο απώιεηεο πζηεκαηηθέο Νόζνη Αλαηκία ύλδξνκα εθ κεηαγγίζεσλ Ηπαηίηηδεο Β, C, HIV Καξδηαθή Αλεπάξθεηα Αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα Ηπαηηθή αλεπάξθεηα Ηπαηνζπιεληθό ΠΛΗΝΟΜΔΓΑΛΙΑ ύλδξνκν Γπζαπνξξόθεζεο Νεθξηθή Αλεπάξθεηα

17 Γειαδή : Παξάπιεπξεο απώιεηεο Δλδνθξηλνπάζεηεο Καζπζηέξεζε αλάπηπμεο47% Κνληό αλάζηεκα ρακειό ΒΜΙ Καζπζηέξεζε Ήβεο46% (Πξσην -δεπηεξνπαζήο Ακελόξξνηα) Γπζαπνξόθεζε Βηηακηλώλ Πξσηετλώλ, Ιόλησλ θιπ) Τπνζπξενεηδηζκόο Τπνπαξαζπξενεηδηζκόο αθραξώδεο Γηαβήηεο12% Δπηλεθξηδηαθή Αλεπάξθεηα Τπνγνλαδηζκόο Τπνγνλαδνηξνθηθόο Γεπηεξνπαζήs ΟΣΙΚΗ ΝΟΟ 50% osteopenia 50% osteoporosis

18 Η Οζηηθή Νόζνο Οθείιεηαη ηελ Αλαηκία θαη δε ζηνλ Γνλόηππν ηεο Θαιαζζαηκίαο ηελ αύμεζε ηνπ Μπεινύ ησλ νζηώλ θαη ΔPoetin ηελ δηαηαξαρή ηνπ άμνλα GH - SMS, IGF s (>50%) ηελ ειιεηπή Θξέςε θαη δπζαπνξξόθεζε (95%) ηελ δηαηαξαρή ηνπ άμνλα LHRH, Gn s, γνλάδεο (>50%) ηνλ ππνζπξενεηδηζκό ηνλ Τπνπαξαζπξενεηδηζκό (13.5%) & ζηελ δπζαπνξξόθεζε Vit D,C, Ca, Mg, B6 B12Zink, Copper ηνλ Γ ηα θάξκαθα απνζηδήξσζεο ( Desferioxamine Ferriprox) ην Φύιιν ηελ ύπαξμε γελεηηθήο επηβάξπλζεο COLIA1gene Polymorphism

19 Ση θάλεη ε Αλαηκία απηή θαζαπηή Μεγέζπλζε ηνπ Μπεινύ ησλ νζηώλ Μεραληθή δηαηαξαρή ηεο νζηενπαξαγσγήο θαη ιέπηπλζε ηνπ θινηώδνπο νζηνύ Αύμεζε ησλ θπηηνθηλώλ IL6, TNF κε απμεκέλε νζηενιπηηθή δξαζηεξηόηεηα Αύμεζε Δξπζξνπνηεηίλεο ιόγσ αλαπνηειεζκαηηθεο εξπζξνπνίεζεο ε νπνία δξα νζηενιπηηθά.

20 Ση θάλεη ε δηαηαξαρή ηνπ άμνλα GH-SMS-IGF1? Κύξην ξόιν ζηελ νζηενπαξαγσγή ζηα παηδηά GH δηεγείξεη ηελ νζηενβιαζηηθή ζεηξά ηελ ρνλδξνγέλεζε, εηο βάξνο ηεο ιηπνγέλεζεο Γηεγείξεη ηηο Bone Morphogenic Proteins BMP ηειηθά ηελ νζηενπνίεζε Γηεγείξεη ηελ δξαζηεξηόηεηα ησλ νζηενβιαζηώλ Ζ IGF1 δηεγείξεη ηελ ζύλζεζε ηνπ θνιιαγόλνπ θαη αλαζηέιιεη ηνλ θαηαβνιηζκό ηνπ Έρνπλ Κύξην ξόιν ζηελ δηαηήξεζε ηεο αξρηηεθηνληθήο ηνπ ζθειεηνύ αξγόηεξα Έηζη αλαπηύζζνληαη ηα νζηά θαηά κήθνο & Απνθηάηαη ε Μέγηζηε Οζηηθή Μάδα, καδί κε ην Ca, VitD θαη ζηεξνεηδή ηνπ θύινπ ζηελ εθεβεία θαη λεαξή ειηθία

21 Ση θάλεη ε δηαηαξαρή ηνπ άμνλα GH-SMS-IGF1? ηελ ΜΑ ν άμνλαο βιάπηεηαη πνιύ λσξίο Αλ θαη ε GH βξίζθεηαη ζε θπζηνινγηθά επίπεδα, ε απάληεζε ζηα δηεγεξηηθά tests βξίζθνληαη παζνινγηθή: Τπνζαιακηθή δηαηαξαρή ή θαη αύμεζε ηνπ σκαηνζηαηηλεξγηθνπ ηόλνπ Με κείσζε IGF s, ε ελίνηε θαη αληίζηαζε ζηελ GH Μεησκέλνο ξπζκόο αύμεζεο νδεγεί ζε θαζπζηέξεζε ήβεο Υακειό αλάζηεκα, ρακειό ΒΜΙ, αξρηηεθηνληθή δηαηαξαρή νζηνύ θαη ηέινο κηθξόηεξε Μεγίζηε Οζηηθή Μάδα. rgh treatment?

22 Ση θάλεη ν ππνγνλαδνηξνπηθόο θαη ν δεπηεξνπαζήο Τπνγνλαδηζκόο Έιιεηςε νηζηξνγόλσλ θαη πξνγεζηεξόλεο ζε θνξίηζηα θαη γπλαίθεο Σν 50% ησλ θνξηηζηώλ δελ έρνπλ απηόκαηε εκκελαξρή Έιιεηςε αλδξνγόλσλ ζηα αγόξηα θαη άλδξεο Απμάλεηαη ε νζηηθή απώιεηα θαη ζηα δπν θύιια & βιάπηεηαη ε νζηηθή αληνρή ΜΑ &RANKL/OPG system?

23 Ση θάλεη ν ππνζπξενεηδηζκόο? Μαθξαίλεη ν ρξόλνο αλαθαηαζθεπήο ηνπ νζηνύ. Μεηώλεη ηελ νζηηθή παξαγσγή Τπνζπξενεηδηζκόο 200 εκέξεο 700 εκέξεο

24 Ση θάλεη ν ππνπαξαζπξενεηδηζκόο θαη ε έιιεηςε Βηηακηλώλ θαη ηρλνζηνηρείσλ? ηα ρξόληα 13.5% αζρέησο θύινπ Δθηόο από ηελ αηκνζηδήξσζε θαη ε Υξόληα αλαηκία πξνθαιεί Τπνπαξαζπξενεηδηζκό Η ΡΣΗ είλαη ρακειή ή θπζηνινγηθή Η Vit D ρακειή ε θπζηνινγηθή Υακειό Ca &P U24h Κιηληθά έρνπλ εηθόλα ππαζβεζηηαηκίαο

25 Γπζαπνξξνθεζε Οθείιεηαη ζηελ αηκνζηδήξσζε ηνπ πεπηηθνύ ηηο πεξηζζόηεξεο κειέηεο ε κέηξεζε ηεο vitd αλαθέξεηαη θπζηνινγηθή Ζ απνξξόθεζε ηεο Vit D κπνξεί λα επεξεαζηεί από ηελ πηζαλή επαηνπάζεηα, ώζηε λα κελ γίλεη ε 1 ε πδξνμπιίσζε Από δπζαπνξξνθεζε ιόγσ αηκνζηδεξσζεο ηνπ πεπηηθνύ, κηα θαη βξίζθεηαη ζπρλόηεξα ζε κεγαιύηεξεο ειηθίεο. Δπίζεο ε VitC, Zink, Copper αλαζηέιινληαη από ηελ Desferioxamine Zink dependent enzyme ρξεηάδεηαη γηα ηελ δξάζε ηεο SAP-β

26 Φπζηθή Γξαζηεξηόηεηα Γεληθώο κεησκέλε δξαζηεξηόηεηα ιόγσ επηπινθώλ ηεο λόζνπ & ππεξπξνζηαηεπηηθώλ γνλέσλ Galileo 1648 «ζρέζε κεηαμύ Μεγέζνπο ώκαηνο θαη κεγέζνπο νζηώλ» Ζ αθηλεηνπνίεζε πξνθαιεί ππεξαζβεζηηνπξία κε αξλεηηθό ηζνδύγην Αζβεζηίνπ Ζ δηάξθεηα θαη ε δπλακηθόηεο ηεο άζθεζεο ησλ κπώλ δηαηεξεί ηελ ΟΜ Ζ κεησκέλε δξαζηεξηόηεηα είλαη παξάγσλ πξνδηαζεζηθόο γηα νζηηθή λόζν.

27 Ση θάλεη ν Γ? ηελ ΜΑ ν Γ είλαη ΣΗ, ιόγσ απώιεηαο β-θπηηαξσλ παγθξέαηνο 50% κε TIΓηαβήηε παξνπζηάδνπλ απώιεηα νζηνύ & αύμεζε θίλδπλνπ θαηαγκάησλ Μειέηε ηνπ 2009 ζε αξνπξαίνπο* : πκπεξάζκαηα 1. Δμαξηάηαη από ηελ ζνβαξόηεηα ηνπ Γ 2.Μεησκελνο όγθνο νζηνύ 3. Μεησκέλε επαιάησζε, 4. Μεησκέλνη δείθηεο παξαγσγήο νζηνύ θαη 5. Αύμεζε RANKL/OPG, & Cathepsin K Kathrin Motyl &Laura R McCabe Biological Procedures 2009Vol 11No1 p

28 Ση θάλεη ε γνληδηαθή επηβάξπλζε ε ΜΑ αζζελείο βξέζεθε ζπλύπαξμε ηνπ COLIA1 gene, SP1 polymorphism πρλόηεηα 2 female/ 1 male 4%νκνδπγώηεο (SS) θαη 30% (Ss) εηεξνδπγώηεο Pollakc et al 2000 & Ferrara et al 2002: Folk &Vit D Receptor (VDR) Bsml BB polymorphism ζε 108 πξνεθεβηθνύο αζζελείο κε ΜΑ Όινη νη αζζελείο κε CC VDR γνλόηππν είραλ ρακειόηεξν ύςνο, θαη ρακειόηεξε ΒΜD ζηελ Table p132 New insights Voskaridou

29 Ση θάλεη ν γνλόηππνο ηεο ΜΑ Ο ξόινο ηνπ γνλόηππνπ ηεο ΜΑ ζαλ αλεμάξηεηνπ παξάγνληα θίλδπλνπ, είλαη ζεκαληηθόο γηαηί από απηόλ εμαξηάηαη ε ζπρλόηεηα ησλ κεηαγγίζεσλ θαη επνκέλσο ε αηκνζηδήξσζε, θαη ε αλάγθε απνζηδήξσζεο. Όιεο νη Δλδνθξηλνπάζεηεο θαη θπξίσο ν Τπνγνλαδηζκόο εμαξηώληαη ζε βαξύηεηα από ηελ αηκνζηδήξσζε ησλ ελδνθξηλώλ αδέλσλ Ζ ΒΜD βξέζεθε λα ζπλδέεηαη άκεζα κε ηνλ γνλόηππν ηεο ΜΑ* Scordis N et al European Journal of Hematology 2006, 77920;

30 Ση θάλνπλ ηα θάξκαθα απνζηδεξσζεο? Όινη νη αζζελείο κε ΜΑ παίξλνπλ Desferioxamine To Diferiprone από ηνπ ζηόκαηνο έρεη πεξηζζόηεξεο γεληθέο παξελέξγεηεο, Ο ίδεξνο ζπλδέεηαη κε ηνπο θξπζηάιινπο ηνπ πδξνμπαπαηίηε κε απνηέιεζκα ηελ βιάβε ηεο Bone mineral UNIT Π πξνθαιεί βιάβε ζηελ σξίκαλζε ηνπ νζηενεηδνύο θαη αλαζηέιιεη ηνπηθά ηελ επαιάησζε κε ζπλέπεηα ηελ ηνπηθή νζηενκαιάθπλζε Η Desferrioxamine αλαζηέιιεη ηελ ζύλζεζε ηνπdna Πιαηπζπνλδύισζε, επηπέδσζε ησλ ζπνλδύισλ, κείσζε ηνπ ύςνπο ηεο κε απνηέιεζκα ηελ παξακόξθσζε ηνπ θνξκνύ Αλαζηέιιεη ηελ ζπγθέληξσζε ησλ νζηενβιαζηώλ θαη ηλνβιαζηώλ, ηελ δηαθνξνπνίεζε ησλ νζηενβιαζηώλ θαη πξνθαιεί δξακαηηθή απόπησζε ησλ νζηενβιαζηώλ, δνζνεμαξηώκελα

31 Ση ξόιν έρεη ην θύιν ΟΗ αλδξεο ερνπλ κεγαιύηεξε επίπησζε αιια θαη βαξύηεηα Οζηηθήο λόζνπ Βαιε figure! Scordis Journal of Osteoporosis Ηζσο νη αλδξεο είλαη πην επαισηνη καδη κε αιινπο παξαγνληεο. Άιιεο κειεηεο δελ εδεημαλ δηαθνξεο.

32 Γνληκόηεο- Κύεζε Σν θεθάιαην γνληκόηεο ηδησο ζηηο γπλαίθεο είλαη πξσηαξρηθό από δεθαεηίαο Καηά 90% θαλνπλ IVF, δηαθηλδπλεπνπλ νιν ην επ δεηλ γηα λα γελλήζνπλ ην γεξν κσξό ζε θάζε θάζε θύεζε, κελνπλ ρσξηο απνζηδεξσζε ππεξκεηαγγηδόκελεο ζρεηηθά θαη θπζηθά κε απώιεηα νζηνπ θαηά ηελ πεξηνδν κεγίζηελ αλαγθεο ζεηηθνύ ηζνδπγηνπ Ca.

33 BMD θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δσήο ζηε ΜΑ Καηά ηελ παηδηθή ειηθία BMD είλαη ρακειή θαη πεξαηηέξσ κεηώλεηαη θαηά ηελ εθεβεία ηδίσο ζε θαζπζηέξεζε ήβεο Γελ θηάλνπλ ζηελ επαιάησζε πνπ πξέπεη θαη ε PBMass είλαη κεησκέλε! Αθόκα θαη κεηά ηελ θπζηθή ε πξνθιεηή ήβε!. ΑΝ Ζ PBM ΔΗΝΑΗ ΥΑΜΖΛΖ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΗ Ζ ΖRT ΓΔΝ ΑΛΛΑΕΔΗ ΣΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ* ηελ ελήιηθν δσή ην 50% έρεη νζηενπόξσζε** Ο γνλόηππνο ηεο ΜΑ, θαη ε ζπλύπαξμε ή κε γνληδίνπ COLIA1, ην θύιν, ε ζεξαπεία ηελ θαηάιιειε ζηηγκή *Carmina E et al Calcified Tissue International 2004, 74(1): **Voscaridou et al BrJ of Hematology 2001, 112 (1):36-41

34 ΒΜD or not BMD Ζ κειέηε θαη ε παξαθνινύζεζε αθόκα θαη ζήκεξα γίλεηαη κε κηα κέζνδν πησρή ζε αθξίβεηα από κόλε ηεο.., ηελ ΜΑ ππάξρνπλ 1.Δθθπιηζηηθέο δηαηαξαρέο όπσο θαίλνληαη ζην MRI 2.Μεησζε ύςνπο νη νπνίεο παξεκβαίλνπλ ζηελ κέηξεζε DEXA, θαη δίλνπλ ιαλζαζκέλε δηάγλσζε Οζηενπόξσζεο. Ζ ΒΜD εμαξηάηαη από ην ύςνο αθνύ κεηξά κηα πεξηνρή ηνπ νζηνύ θαη όρη ΟΓΚΟ νζηνύ Ζ πνηθηιία επξεκάησλ ζε δηαθνξεηηθέο κειέηεο ηζσο νθείιεηαη ζε απηό Shamshirsaz et al 2007 ζην Ηξαλ βξεθε 44% κε DEXA &6% me QCT Shamshirsaz et al Pediatric Hematology Oncology 2007;24(7)

35 BMD or pqct? Γηαηί? pqct Σξηζδηάζηαηε κέηξεζε ηνπ όγθνπ Ξερσξίδεη ην κπειώδεο από ην θινηώδεο ηκήκα νζηνύ (πξνγλσζε) Γελ εμαξηάηαη από ην BMI Γείρλεη έκκεζα ζηνηρεία αξρηηεθηνληθήο θαη αληνρήο ηνπ νζηνύ (κεραληθή κπνζθειεηηθή)

36 Δπνκέλσο nνn n BMD Yes pqct ή SEQCT Ν=25 Ν=34 ΜΙΚΡΟ ΑΡΙΘΜΟ ΑΘΔΝΧΝ!!!!!! Κλήκε: ζεθώλεη βάξνο Γπλαίθεο κηθξόηεξεο παξακέηξνπο Με κεηαγγηδόκελνη θαιύηεξεο παξακέηξνπο (αιμοζιδηπωζη - αποζιδηπωζη απνηηικό πόλο) ΟΛΙΚΗ ΓΙΟΡΘΧΗ ΓΙΑ ΓΟΝΟΣΤΠΟ ΗΛΙΚΙΑ, ΘΔΡΑΠΔΙΑ, ΑΚΗΗ

37 pqct 1Tibia 2Tibia TTibia Masse SSIPOL TOTAREA TOTDEN CRTDEN TABDEN CRTAREA SSIpolar SSIx SSIy Bone area vsmuscle area /cm Y=0.049x R2=0.7833

38 Αληηκεηώπηζε ΠΡΟΛΗΦΗ ΟΣΙΚΗ ΝΟΟΤ ηόρνη Να αηζζάλνληαη θαιά ζσκαηηθά θαη ςπρνινγηθά. Σόηε κόλν έρνπλ θπζηνινγηθή! ζσκαηηθή δξαζηεξηόηεηα Δπίηεπμε Μεγίζηεο Οζηηθήο κάδαο θαηά ην δπλαηόλ παξαπιήζηα ησλ παηδηώλ ίδηαο ειηθίαο Ηθαλνπνηεηηθή ζξέςε Δθεβεία ζηνλ θαηξό ηεο HRT εθόζνλ ρξεηάδεηαη Αλ έρνπκε Βηνρεκηθό θαη QCT Κξηηήξην λα δίλεηαη ε αξκόδνπζα γηα ηελ ειηθία Θεξαπεία γηα ην νζηνύ

39 Αληηκεηώπηζε Αηνκηθή από ηελ γέλλεζε αλάινγα κε ηνλ γνλόηππν ρνιαζηηθή δηαηήξεζε ηεο αηκνζθαηξίλεο ζε επίπεδα 10mg/dl ρνιαζηηθή απνζηδήξσζε κε ηελ ειάρηζηε απαηηνύκελε δόζε desferrioxamine ε εκθάληζε ΔΣΧ ππνθιηληθήο ελδνθξηλνπάζεηαο ρνιαζηηθή παξαθνινύζεζε γηα άκεζε έλαξμε Αγσγήο ππνθαηάζηαζεο SOS άμνλαο GH, IGF1, IGFBP3 ζηα παηδηά λσξίο!!! Πξνζνρή ζηελ θαιή δηαηξνθή, ηελ ζξέςε θαη ηελ ζσκαηηθή δξαζηεξηόηεηα VitD +Ca, +vitc ζε κηθξέο δόζεηο ζπκπιεξώκαηνο, Εink, Copper θαη άιια ηρλνζηνηρεία ζε ππνθαηάζηαζε Μόιηο ην ΒΜΗ θηάζεη ζε επίπεδν ηθαλνπνηεηηθό γηα ηνλ θάζε έλα αζζελή (κε θξηηήξην ηνλ ξπζκό αύμεζεο θαη ηελ ειηθία) ΝΑ ΓΗΝΔΣΑΗ ΠΡΟΚΛΖΖ ΖΒΖ κε induction Καη κεηά ζηελ ζπλέρεηα αλάινγε ππνθαηάζηαζε κε ζηεξνεηδή ηνπ θύιινπ Θεξαπεία κε αληηνζηενπνξσηηθά θαξκαθα αλάινγα.

40 Μεηακόζρεπζε Μπεινύ Η ΜΟΝΗ ΓΝΧΣΗ ΟΡΙΣΙΚΗ ΘΔΡΑΠΔΙΑ Ζ κεηακόζρεπζε ζήκεξα γίλεηαη κε Stem Cells, από Οκθάιην ιώξν Υεκεηνζεξαπεία θαη Αθηηλνβνιία γηα θαηαζηξνθή ηνπ Μπεινύ Stem cells από πγηή ζπκβαηό Γόηε, δίλνληαη sην πεξηθεξηθό αίκα. Απηά θηηάρλνπλ πγηή Δξπζξά κε Φπζηνινγηθή Αηκνζθαηξίλε Blood 2009, 44 αζζελείο πήξαλ stem cells κε 36 πγηείο ζαλ απνηέιεζκα.

41 Γνηεο Μεηακνζρεπζεο ΜΑ

42 Πνιπδύλακα stem cells in Thalasemia

43 Οζηηθνί Γείθηεο Οι οζηικοί δεικηες παραγωγής (osteocalcin) μόνο είχαν SS μείωζη vs. controls OXI OI ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΜΗΣΗΣ Εlen B Fung etal Bone 48,p=

44 Φάξκαθα Ζ HRT είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ ζεξαπεία ηεο Νόζνπ Έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί: Ζ Καιζηηνλίλε κε πιενλέθηεκα αλαιγεηηθό θαη εύθνιε ζηε ιήςε. Σν 1995 Canatan et al αλέθεξαλ βειηίσζε ζηελ αθηηλνγξαθία!!! Η Τδξνμπνπξία 1.5g peros γηα ηελ ππεξπιαζία ηνπ κπεινύ θαη απηή κε παπζίπνλε δξάζε θαη κείσζε απινύ ζην MRI Σα Γηθσζθσληθά:Απμεκέλν bto κε πςεινύο δείθηεο απνδόκεζεο = ρξήζε όισλ ησλ Γηθσζθσληθσλ

45 Φάξκαθα: Γηθσζθνληθά ηελ πξνζπάζεηα λα δνύκε «Αύμεζε ηεο ΟΜ»!! ιεο θαη απηό είλαη ν ζηόρνο! ΟΙ Morabito et al (2002 Ο steoporosis Int 13:644) έδσζαλ alendronate ή clodronate im, + 400IUVitD+600mg Ca. Μόλν κε clodronate θξάηεζαλ ηελ BMD ζηαζεξή ελώ ζην placebo group είρε πέζεη Οη Pennisi et al (2003, J of Bone and Mineral Metabolism 21,402p) in male Μόλν iv clodronate θξάηεζε ηελ ζηαζεξή ΒΜD. Οη Voscaridou et al (2003 BJHematology 123,730p) Pamidronate iv Αύξηζη ΒΜD D ss ζηην όρη ηζρία κε κείσζε δεηθηώλ απνδόκεζεο. Οη Perifanis et al (2004 BJHematology 125,91 letter) Zolendronic iv 1mg/3monthsX1y, λαη κελ αύξηζε ηην BMD ζηη, αιιά κεηώζεθε ε IGF1 πώο, κε αύμεζε OPG! Tν Zolendronic Acid έρεη ηελ θαιύηεξε αληαπόθξηζε,αλλα ΓΙΑ ΠΟΟ?

46 RANKL/OPG System To 2004, Messina Italy Nunziatta Morabito et al J Bone and Mineral Research,vol19 (5) p722 Τπόδεηγκα κειέηεο ζηελ ΜΑ :αθνύ εμαίξεζαλ όιεο ηηο θαηεγνξίεο κε επηπινθέο θαη θάξκαθα πνπ ζα επεξέαδαλ ηελ κειέηε (νύηε νη θαπληζηέο) έκεηλαλ 30 αζθενείρ 20ανδπερ &10γςναίκερ ΟΛΟΙ ΕΠΑΙΡΝΑΝ HRT Μεηαγγίζειρ Hb >9g/dl ειηθίαο 30+5εησλ κε ΒΜΗ=21+2 &20 ςγιείρ μαπηςπερ12 άνδπερ και 8 γςναίκερ pump sc Desferrioxamine 40-60mg/kg/dayx5 nights/week X8h, Με έλεγσο θεπιηηίνηρ

47 RANKL/OPG System 2004, Messina Italy Nunziatta Morabito et al Απνηειέζκαηα OPG ηδηα επίπεδα κε controls RANKL ss πςειόηεξν OPG/RANKL ss ρακειόηεξν Θεηηθή πζρεηηζε RANKL κε Dryr Θεηηθή κε IGF1 Αξλεηηθή κε Hb Aξλεηηθε κε FTesto &E2 (poor compliance HRT) Aξλεηηθή ζπζρέηηζε OPG/RANKL κε EPO

48 RANKL/OPG System 2004, Messina Italy Nunziatta Morabito et al πκπεξάζκαηα 1. Όηαλ παίξλνπλ ηελ HRT κόλν ε πάζρεη 2. ην bto δελ ηζνξξνπεί ιόγσ ΓΗΑΣΑΡΑΥΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΓΤΟ ΦΑΔΧΝ (απμεκέλεο απνξξόθεζεο θαη κεησκέλεο παξαγσγήο λένπ νζηνύ). 3.Οη IGF1, IGFBP3 απνηεινύλ ζπλδεηηθό θξίθν κεηαμύ δξάζεο ησλ ζηεξνεηδώλ ηνπ θύινπ θαη ηνπ νζηηθνύ κεηαβνιηζκνύ ζε επγνλαδηθνύο αζζελείο κε ΜΟ 4. Σν RANKL &OPG ζύζηεκα πξνζθέξεη παξαθξηληθή κεζνιάβεζε ζηνλ νζηηθό κεηαβνιηζκό ζηελ ΜΑ 5. Tα νηζηξνγόλα θαη αλδξνγόλα δξνπλ κέζσ OPG/ RANKL system αληηνζηενθιαζηηθά Θεσξεηηθά αλ νη αζζελείο έπαηξλαλ HRT ζπζηεκαηηθά δελ ζα είρακε Σελ αληζνξξνπία απηνύ ηνπ ζπζηήκαηνο

49 RANKL/OPG System 2004, Messina Italy Nunziatta Morabito et al 6. Σα απνηειεζκαηα OPG ηδηα κε ηα controls, δελ θάλεθε ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηα νηζηξνγόλα νύηε ηελ Testo 7.Γελ βξέζεθε ζπζρέηηζε BMD κε OPG νπηε RANKL 8. Η αξλεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ Δξπζξνπνηεηίλε δείρλεη όηη ε Τπνμία λα πσο ε ζπλερήο δηέγεξζε ηνπ κπεινύ γηα αηκνπνίεζε θαη αύμεζε ηνπ κεγέζνπο ηνπ κπεινύ, πξνθαιεί θαη ηελ νζηενθιαζηνγέλεζε κέζσ OPG/RANKL EPO high Hypoxia Increased bone desorption OPG/RANKL Bone Marrow expansion

50 ηελ ΜΑ, Bto θαη νζηηθή απώιεηα ειέγρνληαη από ηελ ηζνξξνπία RANKL /OPG ζπζηεκαηνο High RANKL High D Pyr Growth Factors Altered pattern of sex steroids OPG / RANKL cytokines Calciotropic factors Over stimulated Bone Marrow

51 Denosumab? Σν λέν θάξκαθν έρεη ηα πιενλεθηήκαηα 1. Με ή ρσξίο ιήςε HRT ζε ζπγρνξεγεζε 2. Δύθνιν ζρήκα ιήςεο αγσγήο 2sc inj/6months 3. Πξαθηηθά ρσξίο παξελέξγεηεο Δξώηεκα? Τπάξρεη ειηθηαθό εκπόδην?

52 Cathepsin Inhibitors

53 Sclerostin Inhibitors

54 Γηαηί ζεξαπεύνπκε ηελ νζηηθή λόζν ζηελ ΜΑ? Γηα ηελ πξόιεςε θαηαγκάησλ. Αιιά Έρνπκε θαηάγκαηα? & Πνηόο είλαη ν πξαγκαηηθόο θίλδπλνο?

55 Πνηνο είλαη αιήζεηα ν θίλδπλνο θαηαγκάησλ ζηελ ΜΑ ήκεξα? >50% έθαλαλ θαηάγκαηα % % 2000 <15% 2005 κεηά 17 ρξόληα παξαθνινύζεζε 68 αζζελώλ Μόλν 8 θαηάγκαηα ζε 6 αζζελείο,1 θνξίηζη θαη 5 αγόξηα ειηθίαο εηώλ, κεηά από ππεξβνιηθά ζπνξ 100% πηώζε από κεραλέο κεγάινπ θπβηζκνύ ΡΗΦΟΚΗΝΓΤΝΟΗ 2010 Σαπιάλδε* Ζ θαιύηεξε Γεληθή αληηκεηώπηζε ησλ αζζελώλ βειηηώλεη Αιια θαη ην PQCT ηνπο δεηρλεη όηη λαη κελ ερνπλ κεησζε ηνπ κπειώδνπο θαη ιεπηπλζε ηνπ θινηώδνπο αιια ην ηξεζζ Φξαςηζξε, θαη ε ζρεζε Μπηθήο καδαο - νζηνπ είλαη ζηα θαησηεξα θπζηνινγηθά. Sutipornpalangkul W.et al Singapure MJ 51(10):817

56 Τπόθπζε iron overload

57 Μεγαινζπιελία

58 Δγθπκνζπλε

59 Ακληνθέληεζε + Γηαθνπή θύεζεο

60

61

62

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ αλ νζηενπόξσζε νξίδεηαη ε ειάηησζε ηεο πνζόηεηαο ηνπ νζηνύ θαη ε δηαηαξαρή ηεο κηθξν-αξρηηεθηνληθήο ηνπ ζε ηέηνην βαζκό, ώζηε λα είλαη επηξξεπέο ζηελ πξόθιεζε θαηάγκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ. Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο

ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ. Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο.. Ση είλαη ε νζηενπόξωζε; Η νζηενπόξσζε ( νζηά + πώξνη ) απνηειεί κία λόζν ζηελ νπνία ηα θόθαια γίλνληαη αδύλακα θαη εκθαλίδνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Eλδόξακα 2012. Αλαζθόπεζε Νέωλ Δεδνκέλωλ Γηα ηελ ππόθπζε 2011. Καηεπίνα Σαπιδακη Ενδοκπινολόγορ. ΑΡΙΓΑΚΗ Κ.

Eλδόξακα 2012. Αλαζθόπεζε Νέωλ Δεδνκέλωλ Γηα ηελ ππόθπζε 2011. Καηεπίνα Σαπιδακη Ενδοκπινολόγορ. ΑΡΙΓΑΚΗ Κ. Eλδόξακα 2012 Αλαζθόπεζε Νέωλ Δεδνκέλωλ Γηα ηελ ππόθπζε 2011 Καηεπίνα Σαπιδακη Ενδοκπινολόγορ. Τπόθπζε 2011 Μεγαιαθξία Cushing s Disease Σπραηώκαηα Τπόθπζε Πξνιαθηίλσκα Gluco corticoid s Pulsatility Αδελώκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΓΔΡΜΑ ΓΔΡΜΑΣΟΠΑΘΔΙΔ ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΑΝΓΡΔΑ ΔΛΔΝΗ Α.Μ. : 2440 ΒΟΤΚΔΛΑΣΟΤ ΓΚΟΛΦΧ Α.Μ. :2450 Αθαδ. Έηνο : 2007-2008 ΓΔΡΜΑ Σν δέξκα είλαη ην κεγαιύηεξν

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα. Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ

ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα. Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ Παξνπζίαζε Οξηζκόο θαη επηδεκηνινγία Παζνθπζηνινγία Γηάγλσζε

Διαβάστε περισσότερα

Ν.addison =επινεφριδιακή ανεπάρκεια

Ν.addison =επινεφριδιακή ανεπάρκεια Ν.addison =επινεφριδιακή ανεπάρκεια Πεξηγξάθεθε πξώηε θνξά από ηνλ Thomas Addison πρλόηεξε αηηία ηόηε ε θπκαηίσζε,ηώξα ε απηναλνζία (70-90%), ε ππααλάπηπθηεο ρώξεο πξώηε αηηία ε θπκαηίσζε θαη νη κπθεηηαζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Η οστεοπόρωση είλαη ρξόληα πάζεζε ηνπ κεηαβνιηζκνύ ησλ νζηώλ, θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη ζηαδηαθή κείσζε ηεο ππθλόηεηαο θαη πνηόηεηάο ηνπο ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ

Η οστεοπόρωση είλαη ρξόληα πάζεζε ηνπ κεηαβνιηζκνύ ησλ νζηώλ, θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη ζηαδηαθή κείσζε ηεο ππθλόηεηαο θαη πνηόηεηάο ηνπο ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ Ο Σ Ε Ο Π Ο Ρ Ω Η Η οστεοπόρωση είλαη ρξόληα πάζεζε ηνπ κεηαβνιηζκνύ ησλ νζηώλ, θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη ζηαδηαθή κείσζε ηεο ππθλόηεηαο θαη πνηόηεηάο ηνπο ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ Δίλαη απνηέιεζκα: α) απμεκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ MARKETING ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΣΗ ΣΤΣΙΚΗ ΓΤΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Δ ΑΘΔΝΔΙ ΣΑ ΙΓΙΩΣΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΔΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Σαξθνείδσζε Γηάγλσζε θαη Θεξαπεία. Καηεπίνα Μανίκα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ ΓΝΘ «Γ. Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε

Σαξθνείδσζε Γηάγλσζε θαη Θεξαπεία. Καηεπίνα Μανίκα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ ΓΝΘ «Γ. Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Σαξθνείδσζε Γηάγλσζε θαη Θεξαπεία Καηεπίνα Μανίκα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ ΓΝΘ «Γ. Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Η αξθνείδσζε είλαη κία πνιπζπζηεκαηηθή λόζνο άγλσζηεο αηηηνινγίαο.

Διαβάστε περισσότερα

4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100

4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 ΟΞΕΙΑ ΔΤΠΝΟΙΑ 4 ο Δπηκέιεηα Κεθαιαίνπ: Γεώξγηνο ηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπατσάλλνπ Πεξηερόκελα 4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100

Διαβάστε περισσότερα

Πξόιεςε ηεο Οζηενπόξσζεο & ησλ Καηαγκάησλ

Πξόιεςε ηεο Οζηενπόξσζεο & ησλ Καηαγκάησλ Πξόιεςε ηεο Οζηενπόξσζεο & ησλ Καηαγκάησλ Γξ. ΗΧΑΝΝΖ ΔΛ. ΓΗΟΝΤΗΧΣΖ ΦΤΗΑΣΡΟ - ΗΑΣΡΟ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ Γηδάθησξ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ Γηεπζπληήο Κέληξνπ Απνζεξαπείαο Φπζηθήο & Κνηλσληθήο Απνθαηάζηαζεο (ΚΑΦΚΑ) Ακπληαίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Ομοιοπαθητική

Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Ομοιοπαθητική Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Ομοιοπαθητική Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΜΙΑΜΑΣΙΚΗ ΙΓΙΟΤΓΚΡΑΙΑΚΗ ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ -Μηαζκαηηθή Ηδηνζπγθξαζηαθή Φαξκαθνινγία -Μηαζκαηηθό Ηδηνζπγθξαζηαθό Ηζηνξηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Δηζαγσγή ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Απηό ην βηβιηάξην δίλεη πιεξνθνξίεο θπξίσο ζε αζζελείο αιιά θαη ζε άιινπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ θαξθίλν πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Dr ΣΖΟΪΣΟΤ Μ. αμ. Επ. καθηγ. ΑΒΡΑΜΙΔΗ Α. ΣΕΟΪΣΟΤ Μ.

Dr ΣΖΟΪΣΟΤ Μ. αμ. Επ. καθηγ. ΑΒΡΑΜΙΔΗ Α. ΣΕΟΪΣΟΤ Μ. Dr ΣΖΟΪΣΟΤ Μ. αμ. Επ. καθηγ. ΑΒΡΑΜΙΔΗ Α. ΑΔΡΕΝΑΡΧΗ Οξηζκόο:Η αύμεζε ηεο παξαγωγήο αλδξνγόλωλ πνπ μεθηλά πεξίπνπ ζηελ ειηθία ηωλ 6 εηώλ ζηα θνξίηζηα θαη 7 έηε ζηα αγόξηα πκβαίλεη πην λωξίο ζε άηνκα ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΔΠΑΡΚΔΙΑ GnRH. ΑΝΔΠΑΡΚΔΙΑ GnRH 2-3. χλδξνκν Kallmann Γηάγλσζε 4. ηξαηεγηθή θαηά ηε δηεμαγσγή. γελεηηθνχ ειέγρνπ. Γηάγλσζε 21.

ΑΝΔΠΑΡΚΔΙΑ GnRH. ΑΝΔΠΑΡΚΔΙΑ GnRH 2-3. χλδξνκν Kallmann Γηάγλσζε 4. ηξαηεγηθή θαηά ηε δηεμαγσγή. γελεηηθνχ ειέγρνπ. Γηάγλσζε 21. ΑΝΔΠΑΡΚΔΙΑ GnRH ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΛΙΓΔ 1 ΑΝΔΠΑΡΚΔΙΑ GnRH 2-3 χλδξνκν Kallmann Γηάγλσζε 4 Κιηληθή εηθφλα 4-10 Μνξηαθή γελεηηθφο έιεγρνο 11-15 ηξαηεγηθή θαηά ηε δηεμαγσγή 16-20 γελεηηθνχ ειέγρνπ Ιδηνπαζήο Γηάγλσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. Γεζθινπξάλην 100% v/v, δηαηίζεηαη σο ακηγήο θαξκαθεπηηθή νπζία.

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. Γεζθινπξάλην 100% v/v, δηαηίζεηαη σο ακηγήο θαξκαθεπηηθή νπζία. ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ SUPRANE 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΔΗ Γεζθινπξάλην 100% v/v, δηαηίζεηαη σο ακηγήο θαξκαθεπηηθή νπζία. 3. ΦΑΡΜΑΚΟΣΔΥΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΓΡΙΚΔ ΔΞΟΤΑΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ

ΑΝΓΡΙΚΔ ΔΞΟΤΑΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ ΑΝΓΡΙΚΔ ΔΞΟΤΑΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ - ΔΙΑΣΑΡΑΥΕ ΕΠΙΘΤΜΙΑ - ΣΤΣΙΚΗ ΔΤΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ - ΠΡΟΩΡΗ ΕΚΠΕΡΜΑΣΙΗ Υξηζηίλα Γξαθνπνχινπ σηήξεο Κ. Αλδξεαδάθεο Αβξαάκ Γξαθφπνπινο πλεξγάζηεθαλ: Υξηζηίλα Γξαθνπνχινπ, Σέζζα Υξηζηνδνχινπ

Διαβάστε περισσότερα

Οη θνηλσληθέο δηαζηάζεηο ηεο παηδηθήο επηιεςίαο

Οη θνηλσληθέο δηαζηάζεηο ηεο παηδηθήο επηιεςίαο 25 o Σπλέδξην Διιεληθήο Δηαηξείαο Θνηλσληθήο Παηδηαηξηθήο, Ηζάθε, 29.8-1.9. 2013 «Ζ Θνηλσληθή Παηδηαηξηθή ζην δξόκν γηα ηελ Ηζάθε: αγσγή πγείαο θαη πεξίζαιςε ζηηο απνκνλσκέλεο λεζησηηθέο πεξηνρέο» Οη θνηλσληθέο

Διαβάστε περισσότερα

Μαζήκαηα Εηδηθεσοκέλωλ. Κύθιος Γιαύθωκα. Χρόληο απιό γιαύθωκα ΙΙ. Σηραηεγηθές προζέγγηζες

Μαζήκαηα Εηδηθεσοκέλωλ. Κύθιος Γιαύθωκα. Χρόληο απιό γιαύθωκα ΙΙ. Σηραηεγηθές προζέγγηζες Μαζήκαηα Εηδηθεσοκέλωλ Κύθιος Γιαύθωκα Χρόληο απιό γιαύθωκα ΙΙ Σηραηεγηθές προζέγγηζες Χ.Τερζίδοσ Επιμελήηρια Α Εργαζηήριο Γλασκώμαηος, Οθθαλμολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Παηηζίων Δ/νηής Α.Δ. Πεηούνης Ε.Ο.Ε. 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Metronidazole/Baxter 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Metronidazole 5 mg/ml 100 ml δηαιύκαηνο γηα ελδνθιέβηα έγρπζε πνπ πεξηέρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη εβαζκηώηαηε Μεηξνπνιίηε Γεκεηξηάδνο θ. Ιγλάηηε, Θα ήζεια ζεξκόηαηα λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ επγεληθή όζν θαη ηηκεηηθή πξόζθιεζε ζαο λα έιζσ ζε απηή ηε ζπλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο:

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: 3ν Λχθεην Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: Γηαλλίθνπ Ραθαέια Α2 Καινλφκνπ Έξε Α2 Καιιηηζνπλάθε Μαξηάλλα Α2 Μηραιηνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE Ο ΔΗΖΓΖΣΖ:ΚΟΤΓΟΤΜΑ ΓΗΩΡΓΟ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ:ΜΠΑΚΔΛΑ ΒΑΗΛΗΚΖ Α.Μ 504 Περιεχόμενα I. ΤΣΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΗ... 4 1. ΓΕΝΙΚΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Επιδημιολογικήσ Επιτήρηςησ και Παρέμβαςησ ΑΝΔΜΔΤΛΟΓΗΑ / ΔΡΠΖ ΕΩΣΖΡΑ

Τμήμα Επιδημιολογικήσ Επιτήρηςησ και Παρέμβαςησ ΑΝΔΜΔΤΛΟΓΗΑ / ΔΡΠΖ ΕΩΣΖΡΑ ΑΝΔΜΔΤΛΟΓΗΑ / ΔΡΠΖ ΕΩΣΖΡΑ Η αλεκεπινγηά είλαη κηα νμεία ηνγελήο λόζνο, κε ραξαθηεξηζηηθό εμάλζεκα, πνπ πξνθαιείηαη από ηνλ ηό ηεο αλεκεπινγηάο- έξπεηα δσζηήξα (VZV), ν νπνίνο αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Τα πολύτιμα Ω-3 λιπαπά οξέα (ΕΡΑ & DHA): Nεώτεπερ επιστημονικέρ σςστάσειρ

Τα πολύτιμα Ω-3 λιπαπά οξέα (ΕΡΑ & DHA): Nεώτεπερ επιστημονικέρ σςστάσειρ ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Τα πολύτιμα Ω-3 λιπαπά οξέα (ΕΡΑ & DHA): Nεώτεπερ επιστημονικέρ σςστάσειρ ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Βιοσημική Τοξικολογία

Βιοσημική Τοξικολογία Βιοσημική Τοξικολογία Μέθοδοι πειπαμαηικήρ μελέηηρ ηηρ καπκινογένεζηρ ζηα ηπωκηικά Γεκήηξεο Κνπξέηαο Καζεγεηήο Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Τκήκα Βηνρεκείαο & Βηνηερλνινγίαο Δξγαζηήξην Φπζηνινγίαο Εσηθώλ Οξγαληζκώλ

Διαβάστε περισσότερα

O.A.. Τη είλαη ε νζηεναξζξίηηδα?

O.A.. Τη είλαη ε νζηεναξζξίηηδα? O.A.. Τη είλαη ε νζηεναξζξίηηδα? Δίλαη κηα δηαηαξαρή ησλ αξζξώζεσλ ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη από: Γηαηαξαρή ζηελ ζύλζεζε ηνπ αξζξηθνύ ρόλδξνπ. Φιεγκνλή ηνπ αξζξηθνύ πκέλα. Οζηεόθπηα. Αλαθαηαζθεπή ηνπ ππν-ρόλδξηλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΒΔΛΣΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΠΛΟΗΟΤ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα