Θεματικό Εργαστήρι 4: «Έλεγχος ασφαλείας προϊόντων δομικών κατασκευών»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θεματικό Εργαστήρι 4: «Έλεγχος ασφαλείας προϊόντων δομικών κατασκευών»"

Transcript

1 Θεματικό Εργαστήρι 4: «Έλεγχος ασφαλείας προϊόντων δομικών κατασκευών» Ανάδοχοι Έργου: Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2 Περιεχόμενα: Η Υφιστάμενη Κατάσταση Περιοχές προς Βελτίωση Ρυθμιστικό Κόστος Βελτιωτικές Προτάσεις Σχέδιο ράσης Ανάδοχοι Έργου: Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

3 Η Υφιστάμενη κατάσταση

4 Προϊόντα ομικών Κατασκευών Στην Ευρώπη η κατασκευαστική βιομηχανία αποτελεί αναμφίβολα κρίσιμο κοινωνικοοικονομικό τομέα με εκτιμώμενο συνολικό ετήσιο κύκλο εργασιών 910 δισεκατομμύρια (ΕΕ-15) και 12 εκατομμύρια εργαζόμενους. Ορισμός Προϊόν ομικών Κατασκευών: κάθε προϊόν το οποίο παράγεται για να ενσωματωθεί, κατά τρόπο διαρκή, σε δομικά έργα. Νομικό πλαίσιο Με την έγκριση της Λευκής Βίβλου τον Ιούνιο του 1985, προβλέπεται ότι θα πρέπει να δοθεί έμφαση σε ορισμένους επιχειρηματικούς τομείς, εντός των οποίων περιλαμβάνεται και ο τομέας των δομικών κατασκευών (παράγραφος 71). Οι υφιστάμενες στα κράτη μέλη (πριν από την κοινοτική εναρμόνιση) διαφορές στις διαδικασίες βεβαίωσης της συμμόρφωσης αποτελούσαν σημαντικό φραγμό στο εμπόριο. Προς αυτή την κατεύθυνση εκδόθηκε η οδηγία 89/106/ΕΟΚ όπου προέβλεψε τη θέσπιση και εφαρμογή σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ της ίδιας διαδικασίας (συγκεκριμένη για κάθε οικογένεια προϊόντων). Η Οδηγία 89/106 κοινοποιήθηκε στα κράτη μέλη στις δίδοντας περιθώριο 30 μηνών για την ενσωμάτωσή της και την υλοποίηση των αναγκαίων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων από τα κράτη μέλη. Η Ελλάδα, ενσωμάτωσε την εν λόγω κοινοτική οδηγία (89/106/ΕΟΚ) στο εθνικό νομικό πλαίσιο, με σημαντική καθυστέρηση, μέσω του Π 334 το οποίο δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις Βάσει του Π 334/1994 τα δομικά προϊόντα που κρίνονται κατάλληλα αναγνωρίζονται από το σήμα CE και επιτρέπεται η ελεύθερη διακίνησή τους και η ελεύθερη χρήση τους για το σκοπό για τον οποίο προορίζονται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. -3 -

5 Σήμανση «CE» Ηύπαρξησήμανσης«CE» σε ένα προϊόν δομικών κατασκευών υποδηλώνει ότι: συμφωνεί με το αντίστοιχο ευρωπαϊκό πρότυπο ή εθνικό πρότυπό το οποίο προέρχεται από τη μεταγραφή των εναρμονισμών προτύπων στο εθνικό σύστημα τυποποίησης, συμφωνεί με την «ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση», συμφωνεί με τις «εθνικές τεχνικές προδιαγραφές» στο βαθμό που δεν υπάρχουν αντίστοιχες εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές. Ησήμανση«CE» τοποθετείται με ευθύνη των παραγωγών ή των αντιπροσώπων τους στο ίδιο το προϊόν ή σε στερεωμένη στο προϊόν ετικέτα ή στη συσκευασία του ή στα εμπορικά συνοδευτικάέγγραφάτου. Ηύπαρξησήμανσης«CE» διασφαλίζει ότι το προϊόν έχει υποστεί και έχει περάσει επιτυχώς τις προβλεπόμενες διαδικασίες επιβεβαίωσης συμμόρφωσής. H σήμανση CE προϋποθέτει τη συμμόρφωση με τις 6 βασικές απαιτήσεις της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ όπως ενσωματώθηκαν στο Π 334/1994: μηχανική αντοχή και ευστάθεια, πυρασφάλεια, υγιεινή, υγεία και περιβάλλον, ασφάλεια χρήσης, προστασίακατάτουθορύβουκαι εξοικονόμηση ενέργειας και συγκράτηση θερμότητας. Οι παραπάνω Βασικές Απαιτήσεις εξειδικεύονται ξεχωριστά για κάθε δομικό προϊόν στα αντίστοιχα πρότυπα προϊόντων. -4 -

6 Συστήματα Βεβαίωσης Συμμόρφωσης Η οδηγία προβλέπει 6 συστήματα βεβαίωσης συμμόρφωσης σύμφωνα με το βαθμό μεσολάβησης τρίτων μερών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης του προϊόντος: Σύστημα 1+: Πιστοποίηση συμμόρφωσης προϊόντος, με επιπλέον δειγματοληπτική δοκιμή δειγμάτων audit testing Σύστημα 1: Πιστοποίηση συμμόρφωσης προϊόντος χωρίς δειγματοληπτική δοκιμή δειγμάτων Σύστημα 2+: Πιστοποίηση ελέγχου παραγωγής στο εργοστάσιο (Factory Production Control - FPC), με επιπλέον συνεχή επιτήρηση Σύστημα 2: Πιστοποίηση ελέγχου παραγωγής στο εργοστάσιο, χωρίς συνεχή επιτήρηση Σύστημα 3: Αρχική οκιμή Τύπου από εργαστήριο δοκιμών Σύστημα 4: Αρχική οκιμή Τύπου καθώς και έλεγχος της παραγωγής στο εργοστάσιο από τον ίδιο τον παραγωγό. Οι υποχρεώσεις του παραγωγού καθώς και του αρμόδιου οργανισμού για την πιστοποίηση ανά Σύστημα Βεβαίωσης Συμμόρφωσης παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα: Καθήκοντα Σύστημα Βεβαίωσης Συμμόρφωσης Παραγωγός Έλεγχος παραγωγής στο εργοστάσιο Πρώτη δοκιμή τύπου προϊόντος Έλεγχος δειγμάτων που ελήφθησαν στο εργοστάσιο Δήλωση Συμμόρφωσης CE Αναγνωρισμένος Οργανισμός Πρώτη δοκιμή τύπου προϊόντος Αρχική επιθεώρηση εργοστασίου και ελέγχου παραγωγής στο εργοστάσιο Διαρκής επιθεώρηση, αξιολόγηση και αναγνώριση ελέγχου παραγωγής στο εργοστάσιο Δοκιμές δειγμάτων από την ελεύθερη αγορά, το εργοστάσιο ή το εργοτάξιο Πιστοποίηση Προϊόντος Πιστοποίηση Συστήματος Ελέγχου και Παρακολούθησης της παραγωγής (FPC) -5 -

7 Έλεγχοι Σύμφωνα με το Άρθρο 11 του Π 334/1994 οι υπηρεσίες του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας (νυν Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας) είναι αρμόδιες για τον έλεγχο της ορθής χρησιμοποίησης της σήμανσης «CE» στην αγορά, στοχώροπαραγωγής και εμπορίας των προϊόντων που φέρουν το σήμα αυτό. Για το σκοπό αυτό έχουν άμεση πρόσβαση στους εργοστασιακούς και τελωνιακούς χώρους. Σύμφωνα με το Άρθρο 16 του Κανονισμού 765/2008/ΕΚ (τέθηκε σε ισχύ από 1/1/2010), σκοπός της εποπτείας της αγοράς είναι να διασφαλίζει ότι προϊόντα καλυπτόμενα από την κοινοτική νομοθεσία εναρμόνισης τα οποία, όταν χρησιμοποιούνται για το σκοπό για τον οποίο προορίζονται ή σε συνθήκες προβλέψιμες σε εύλογο βαθμό και εγκαθίστανται και συντηρούνται κατάλληλα, είναι πιθανό να θέσουν: σε κίνδυνο την υγεία ή την ασφάλεια των χρηστών, ή δεν συμμορφώνονται για άλλο λόγο με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις της κοινοτικής νομοθεσίας εναρμόνισης θα αποσύρονται, ή η διαθεσιμότητά τους στην αγορά θα απαγορεύεται ή θα περιορίζεται, και ότι το κοινό, η Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη θα ενημερώνονται κατάλληλα. Για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με το Άρθρο 19 (Κανονισμός 765/2008) οι αρχές εποπτείας της αγοράς πραγματοποιούν κατάλληλους ελέγχους σχετικά με τα χαρακτηριστικά των προϊόντων σε επαρκή κλίμακα, μέσω ελέγχου εγγράφων και, ενδεχομένως, μέσω φυσικών και εργαστηριακών ελέγχων, χρησιμοποιώντας επαρκή δείγματα. Κατά τους ελέγχους αυτούς λαμβάνονται υπόψη οι καθιερωμένες αρχές αξιολόγησης κινδύνου, καταγγελίες και άλλες πληροφορίες. -6 -

8 Προβληματικές Περιοχές

9 Η ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης αναδεικνύει μια σειρά από προβληματικές περιοχές Ελλιπείς Έλεγχοι Αγοράς Κυκλοφορία προϊόντων αμφίβολης ποιότητας και κατ επέκταση ασφάλειας για τον καταναλωτή. Ελλιπής εφαρμογή των κανονισμών της «Νέας Προσέγγισης». Μειονεκτική θέση νόμιμων επιχειρήσεων έναντι του ανταγωνισμού, ο οποίος εκμεταλλευόμενος την υφιστάμενη κατάσταση διαθέτει στην αγορά προϊόντα με ελλιπή ή ψευδή πιστοποίηση που κατά κανόνα παρουσιάζουν σημαντικά χαμηλότερο κόστος και ως εκ τούτου σημαντικά χαμηλότερες τιμές. Ελλιπής ενημέρωση & δομές υποστήριξης επιχειρήσεων Ανεπαρκής καθοδήγηση και πληροφόρηση επιχειρήσεων σχετικά με τις απαιτήσεις συμμόρφωσης που αφορούν την ασφάλεια των δομικών προϊόντων. Η αναγκαιότητα οργανωμένης και συστηματικής πληροφόρησης είναι ακόμα υψηλή στην Ελλάδα, δεδομένου ότι στον συγκεκριμένο τομέα δραστηριοποιείται μεγάλος αριθμός μικρομεσαίων επιχειρήσεων (MME). Η έλλειψη κατάλληλων δομών υποστήριξης των επιχειρήσεων (τεχνική εκπαίδευση, πληροφόρηση, καλές πρακτικές), ειδικά για τις περιπτώσεις των ΜΜΕ αυξάνει το κόστος συμμόρφωσης (διαδικασίες προετοιμασίας, απόκτηση εξοπλισμού/ υποδομών, εκπαίδευση προσωπικού) αλλά και το διοικητικό κόστος (αυξημένοι και εξειδικευμένοι πόροι για την τήρηση του συστήματος καθώς και ανάγκη προσφυγής σε εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, εξειδικευμένα εργαστήρια μετρήσεων κ.λπ.) που προκύπτει από την εφαρμογή σήμανσης CE. -8 -

10 Η ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης αναδεικνύει μια σειρά από προβληματικές περιοχές Καθυστέρηση Εναρμόνισης Εθνικής Νομοθεσίας με Ευρωπαϊκή Η Οδηγία89/106 του 1988 προέβλεπε περιθώριο 30 μηνώνγιατηνενσωμάτωσή της από κάθε κράτος μέλος. Η Ελλάδα, ενσωμάτωσε την εν λόγω κοινοτική οδηγία στο εθνικό νομικό πλαίσιο με το Π 334 του Κομβικό σημείο της κοινοτικής οδηγίας 89/106 και της εθνικής νομοθεσίας (Π.334/1994) αποτελεί η έκδοση των Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων (ΚΥΑ) (Π 334/1994) με τις οποίες οι Ευρωπαϊκές Τεχνικές Προδιαγραφές ενσωματώνονται στο Ελληνικό ίκαιο. Το 2005 οι Υπουργοί Ανάπτυξης και ΠΕΧΩ Ε, υπέγραψαν απόφαση (υπ αριθμ. οικ ΦΕΚ 684/ ) για την συγκρότηση Συντονιστικής Επιτροπής για την ενσωμάτωση των ευρωπαϊκών τεχνικών προδιαγραφών για δομικά προϊόντα και τη μεταφορά στην ελληνική νομοθεσία του σχετικού κοινοτικού δικαίου στα πλαίσια της Οδηγίας 89/106/ΕΟΚ για την προαγωγή της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής αγοράς κατασκευών και δομικών υλικών. Έργο της επιτροπής αποτελεί η μετάφραση και ενσωμάτωση εναρμονισμένων ευρωπαϊκών προτύπων στην Ελλάδα μέσω ΚΥΑ. Παρατηρούνται σημαντικές καθυστερήσεις στην εναρμόνισης της Εθνικής Νομοθεσίας με τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά πρότυπα. -9 -

11 Ρυθμιστικό Κόστος

12 Εκτίμηση Ρυθμιστικού Κόστους ιοικητικό Κόστος Άμεσο Κόστος Συμμόρφωσης (Direct Compliance Cost) Ουσιώδη Κόστη Συμμόρφωσης (Substantive Compliance Costs) (Οριακά Κόστη) Marginal Costs (Κόστος Συνήθους Επιχειρηματικής Λειτουργίας ) Business as Usual Costs Ρυθμιστικό Κόστος ιοικητικό Κόστος (Administrative Cost) ( ιοικητικά Βάρη) Administrative Burdens (Κόστος Συνήθους Επιχειρηματικής Λειτουργίας ) Business as Usual Costs Ευκαιριακό Κόστος (Opportunity Cost) Έμμεσο ιαρθρωτικό Κόστος (Indirect Compliance Effects) ευτερεύων Κόστος (Secondary Compliance Effects) Χρηματο-οικονομικό Κόστος (Financial Costs) Κόστος υλοποίησης δραστηριοτήτων έκδοσης ήλωσης Συμμόρφωσης CE και δραστηριοτήτων τήρησης της ήλωσης Συμμόρφωσης, οι οποίες περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές (πρότυπα και ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις σύμφωνα με το άρθρο 4 της 89/106). Ουσιώδες Κόστος Συμμόρφωσης Προέρχεται από τις αναγκαίες δαπάνες σε εξοπλισμό ελέγχων και μετρήσεων καθώς και από την εκπαίδευση του επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού που εμπλέκεται στις διαδικασίες του συστήματος Ελέγχου της Παραγωγής στο Εργοστάσιο. Ευκαιριακό Κόστος Ελλιπής εποπτεία της αγοράς και οι επακόλουθες στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό που δημιουργούνται

13 Εκτίμηση Ρυθμιστικού κόστους.. Τα εκτιμώμενα διοικητικά κόστη και κόστη συμμόρφωσης που προέρχονται από την τήρηση των ελάχιστων απαιτήσεων για την έκδοση ήλωσης Συμμόρφωσης CE και την τήρησή της, αποτελούν αφενός υποχρέωση των παραγωγών αφετέρου διασφαλίζουν την ποιότητα των δομικών προϊόντων υποδηλώνοντας κατ επέκταση σεβασμό και διασφάλιση του τελικού καταναλωτή. Οι ελάχιστες αυτές απαιτήσεις και τα κόστη που επιφέρουν δεν επιδρούν αρνητικά και δεν επιβαρύνουν σημαντικά τις μεγάλες επιχειρήσεις παραγωγούς του κλάδου οι οποίες διαθέτουν κατάλληλη τεχνογνωσία και πόρους. Η παρούσα μελέτη καταλήγει σε βελτιωτικές παρεμβάσεις οι οποίες δεν εστιάζουν αποκλειστικά και μόνο στην μείωση των επιμέρους κατηγοριών ρυθμιστικού κόστους. Σε ορισμένες περιπτώσεις τα εκτιμώμενα κόστη εξυπηρετούν στην ανάδειξη της διάστασης και της βαρύτητας ορισμένων προβλημάτων, ενώ ακολούθως οι προτεινόμενες παρεμβάσεις αποβλέπουν στην αντιμετώπιση των εν λόγω προβλημάτων και όχι στην μείωση του μετρούμενου ρυθμιστικού κόστους

14 ιοικητικό κόστος διενεργούμενων ενεργειών από τον παραγωγό προκειμένου να προβεί στην Έκδοση ήλωσης Συμμόρφωσης CE για το προϊόν του Έκδοση ήλωσης Συμμόρφωσης CE ιοικητικό Κόστος Στο πλαίσιο της μελέτης ποσοτικοποιήθηκε η διαδικασία Έκδοσης ήλωσης Συμμόρφωσης CE για προϊόντα όπου απαιτείται η Πιστοποίηση των εφαρμοζόμενων Συστημάτων υποχρεωτικά από Κοινοποιημένο Φορέα (Σύστημα Πιστοποίησης 2+) και στα οποία περιλαμβάνονται ενδεικτικά: Αδρανή για Σκυρόδεμα, Αδρανή για Ασφαλτομίγματα, Αδρανή χωρίς ή με συνδετικά υλικά για βάσεις - υποβάσεις, Αδρανή για Έρμα Σιδηροδρομικών γραμμών, Ελαφρά Αδρανή, Πρόσθετα Σκυροδέματος, Ενεμάτων και Κονιαμάτων. Στην πλειοψηφία τους οι επιχειρήσεις αναθέτουν τη διεκπεραίωση των ενεργειών πιστοποίησης (προετοιμασία, σύνταξης φακέλου τεκμηρίωσης με απαιτούμενα έγγραφα και εγχειρίδια κ.λπ.) σε εξωτερικούς συμβούλους, το κόστος των οποίων εκτιμάται σε περίπου. Στο πλαίσιο αυτό, οι επιχειρήσεις εκτιμάται ότι δαπανούν εσωτερικά κατ ελάχιστο 15 ανθρωποημέρες, συμπεριλαμβανομένου και του χρόνου που απαιτείται για τις περιπτώσεις εκείνες όπου ο αρχικός έλεγχος πιστοποίησης δεν ήταν επιτυχής. Το αρχικό κόστος χορήγησης πιστοποιητικού συμμόρφωσης για σήμανση CE από κοινοποιημένο φορέα πιστοποίησης εκτιμάται σε περίπου. Για τον υπολογισμό του διοικητικού κόστους το μέσο κόστος ανθρωποώρας υπολογίστηκε στα 35 ευρώ. Το συγκεκριμένο κόστος εμπεριέχει γενικά λειτουργικά έξοδα (overhead) ποσοστού 25% (το οποίο αποτελεί ένα ελάχιστο ποσοστό overhead ειδικά στην περίπτωση μικρομεσαίων επιχειρήσεων). Το σύνολο του εσωτερικού και εξωτερικού διοικητικού κόστους που υφίστανται μία επιχείρηση του κλάδου για την Έκδοση ήλωσης Συμμόρφωσης CE εκτιμήθηκε σε περίπου

15 ιοικητικό κόστος δραστηριοτήτων τήρησης ήλωσης Συμμόρφωσης CE ραστηριότητες Τήρησης ήλωσης Συμμόρφωσης ιοικητικό Κόστος Οι δραστηριότητες τήρησης της δήλωσης συμμόρφωσης CE περιλαμβάνουν όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες του Συστήματος Ελέγχου της Παραγωγής στο Εργοστάσιο (ΕΠΕ) που εφαρμόζει ο παραγωγός ανεξαρτήτως συστήματος αξιολόγησης της συμμόρφωσης με σκοπό την εξασφάλιση της συμμόρφωσης των προϊόντων του με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων εναρμονισμένων προτύπων. Έλεγχος της Παραγωγής του Εργοστασίου σημαίνει συνεχής εσωτερικός έλεγχος της παραγωγής από τον παραγωγό, όπου όλα τα στοιχεία, απαιτήσεις και μέτρα που ακολουθεί ο παραγωγός καταγράφονται συστηματικά µε τη μορφή γραπτών πολιτικών και διαδικασιών. Για την εφαρμογή του προτύπου συμμόρφωσης και την τήρηση των απαιτούμενων στοιχείων τεκμηρίωσης υπολογίζεται ότι δαπανώνται από την επιχείρηση κατ ελάχιστον 2 ανθρωπομήνες το χρόνο & για έξοδα εργαστηριακών ελέγχων (εξωτερικό κόστος συμμόρφωσης) στα εργαστήρια δαπανώνται περίπου στις περιπτώσεις όπου η επιχείρηση προβεί σε εξωτερικούς εργαστηριακούς ελέγχους Το σύνολο του εσωτερικού και εξωτερικού διοικητικού κόστους που υφίσταται μία επιχείρηση του κλάδου από τις δραστηριότητες τήρησης της ήλωσης Συμμόρφωσης CE εκτιμήθηκε σε περίπου

16 Ουσιώδες Κόστος Συμμόρφωσης Εξοπλισμός ελέγχων, μετρήσεων & εκπαίδευση Ουσιώδες Κόστος Συμμόρφωσης Η παραγωγή προϊόντων με σήμανση CE επιφέρει σημαντικά κόστη συμμόρφωσης στους παραγωγούς προερχόμενα από: τις δαπάνες για τον αναγκαίο πάγιο εξοπλισμό ελέγχων, μετρήσεων και δοκιμών ο οποίος απαιτείται στο πλαίσιο συνεχούς εσωτερικού ελέγχου της παραγωγής απότον ίδιο τον παραγωγό, την εκπαίδευση του επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού που εμπλέκεται στις διαδικασίες του συστήματος Ελέγχου της Παραγωγής στο Εργοστάσιο (ΕΠΕ). Η εκτίμηση των ανωτέρω δαπανών κυμαίνεται σε διαφορετικά επίπεδα ανά περίπτωση, γεγονός το οποίο καθιστά ανέφικτο τον υπολογισμό μίας μέσης τιμής. Το κόστος αυτό διαφοροποιείται σημαντικά αναλόγως της τεχνολογικής ωριμότητας της επιχείρησης και της δραστηριότητάς της (τσιμέντο, αδρανή, στοιχεία τοιχοποιία, κονιάματα τοιχοποιίας, δομική άσβεστος κ.λπ.)

17 Ευκαιριακό κόστος Ελλιπής εποπτεία αγοράς Στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό Ευκαιριακό κόστος Λόγω της ελλιπούς εποπτείας της ελληνικής αγοράς δομικών προϊόντων, εντοπίζεται σε αυτή την περιοχή και σχετικά υψηλό ευκαιριακό κόστος. Η ελλιπής εποπτεία δημιουργεί αναπόφευκτα στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό καθώς οι επιχειρήσεις που τηρούν τα προβλεπόμενα από το νόμο βρίσκονται σε μειονεκτική θέση έναντι αυτών που δεν υιοθετούν μηχανισμούς σήμανσης, με το ανάλογο κόστος. Οι επιχειρήσεις οι οποίες συμμορφώνονται πλήρως με την κείμενη νομοθεσία όπως είναι επακόλουθο αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο κόστος επένδυσης στην αλυσίδα παραγωγής τους (όταν οι ίδιες παράγουν τα προϊόντα δομικών κατασκευών) είτε αυξημένο κόστος απόκτησης/ εισαγωγής δομικών προϊόντων από το εξωτερικό (δεδομένου ότι τα εν λόγω προϊόντα θα παρουσιάζουν μεγαλύτερο κόστος). Αυτό έχει ως επακόλουθο σημαντικό ευκαιριακό κόστος. Οι επιχειρήσεις οι οποίες συμμορφώνονται πλήρως με την κείμενη νομοθεσία έχουν υψηλό ευκαιριακό κόστος, το οποίο είναι δύσκολο να ποσοτικοποιηθεί, έναντι εκείνων των επιχειρήσεων οι οποίες αποκλίνουν από την κείμενη νομοθεσία και ως εκ τούτου παρέχουν προϊόντα σημαντικά χαμηλότερου κόστους. Το υψηλό όμως ευκαιριακό κόστος, αντισταθμίζεται από σημαντικά πλεονεκτήματα που αποκομίζουν οι παραγωγοί προϊόντων δομικών κατασκευών που φέρουν σήμανση CE και ειδικότερα: δυνατότητες εξαγωγών, συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς όπου η σήμανση CE είναι υποχρεωτική, ελεύθερη και χωρίς περιορισμούς διακίνηση των δομικών προϊόντων στον Ελλαδικό χώρο, σεβασμός στον πελάτη καταναλωτή, κυρίως λόγω τήρησης χαρακτηριστικών υγιεινής και διαχείρισης περιβαλλοντικών επιπτώσεων

18 Περιοχές Παρέμβασης

19 Η ανάλυση αναδεικνύει μια σειρά από περιοχές παρέμβασης Ενίσχυση της Αποτελεσματικότητας και ιαφάνειας των Ελεγκτικών Μηχανισμών Σκόπιμες στοχευμένες παρεμβάσεις με σκοπό τη δημιουργία ενιαίου, ευέλικτου, συντονισμένου και αποτελεσματικού συστήματος εποπτείας και ελέγχου της αγοράς, το οποίο θα εκτείνεται στο σύνολό του τομέα των βιομηχανικών προϊόντων. Ενίσχυση της στελέχωσης των ελεγκτικών σωμάτων και προώθηση δράσεων αναβάθμισης της τεχνογνωσίας των στελεχών τους. Εντός του 2010 ολοκληρώθηκε επιτυχώς το έργο με τίτλο «Ανάπτυξη και λειτουργία ολοκληρωμένου συστήματος επιτήρησης της αγοράς - Α Φάση τομέας δράσης Γ.Γ. Βιομηχανίας», στόχος του οποίου αποτελεί η ανάπτυξη «Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ), ως βασικού εργαλείου άσκησης και ελέγχου των λειτουργιών της επιτήρησης της αγοράς για ικανό δείγμα προϊόντων των 20 από τις 36 σε ισχύ Οδηγιών της «Νέας Προσέγγισης». Ως εκ τούτου, κρίνονται σκόπιμες δράσεις που θα συμβάλλουν στην άμεση εφαρμογή καθώς επίσης και επέκταση των προϊόντων και τομέων εφαρμογής του συστήματος. Ανάθεση με τη μέθοδο του outsourcing σε εξειδικευμένες εταιρείες, οι οποίες και θα διαπιστεύονται κατάλληλα, της διενέργειας των απαραίτητων ανά περίπτωση ελέγχων, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα και διαφάνεια των ελεγκτικών μηχανισμών, επιφέροντας άμεσα και μετρήσιμα αποτελέσματα και μειώνοντας το εσωτερικό διοικητικό κόστος του δημοσίου. Εναρμόνιση Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας Ανασυγκρότηση Συντονιστικής Επιτροπής ομικών Υλικών Μετάφραση προτύπων στην ελληνική γλώσσα Άμεση και πλήρη ενσωμάτωση των ευρωπαϊκών τεχνικών προδιαγραφών για δομικά προϊόντα και μεταφορά στην ελληνική νομοθεσία του σχετικού κοινοτικού δικαίου μέσα από την έκδοση σχετικών ΚΥΑ

20 Η ανάλυση αναδεικνύει μια σειρά από περιοχές παρέμβασης Κοινοποίηση και ενθάρρυνση των καλών πρακτικών (best practices) Ηευρείαπροβολή καλών επιχειρηματικών πρακτικών (best practices) σε συνδυασμό με την ανάδειξη του οφέλους των συγκεκριμένων επιχειρήσεων μπορεί να αποτελέσει σημαντικό μοχλό ευαισθητοποίησης και κινητοποίησης του ευρύτερου συνόλου. Η δημοσίευση με τη μορφή «white list» επιχειρήσεων οι οποίες συμμορφώνονται επιτυχώς με την κείμενη νομοθεσία δύναται να αποτελέσει καλό παράδειγμα συμμόρφωσης για το σύνολο του κλάδου. Με τη συγκριτική αξιολόγηση καλών πρακτικών και τη χρήση αυτών ως οδηγό για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση πόρων σε όλους τους τομείς δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες αποτελούν την πλειονότητα των περιπτώσεων και ο εκσυγχρονισμός των οποίων κρίνεται απαραίτητος στο σύγχρονο ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον. Πληροφόρηση Επιχειρήσεων και Προώθηση ράσεων Αναβάθμισης Ανθρωπίνου υναμικού Ενίσχυση και επέκταση των πρόσφατα ανεπτυγμένων δομών ΤΠΕ (ΟΠΣ της ΓΓ Βιομηχανίας) θα μπορούσε να συμβάλλει άμεσα στην έγκαιρη, προδραστική και εξατομικευμένη πληροφόρηση των επιχειρήσεων, συντελώντας παράλληλα στη μείωση των αντίστοιχων διοικητικών βαρών. Στο πλαίσιο της θεώρησης ότι οι εργαζόμενοι αποτελούν τη βάση ανάπτυξης μίας επιχείρησης, προτείνεται επικουρικά προώθηση δράσεων εκπαίδευσης στελεχών σε θέματα ορθής εφαρμογής των προτύπων ασφαλείας και συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές και όρους της κείμενης νομοθεσίας -19 -

21 Σχέδιο ράσης

22 Προτεινόμενες άμεσες και μεσοπρόθεσμες παρεμβάσεις Άμεσες ενέργειες ανασυγκρότηση Συντονιστικής Επιτροπής ομικών Υλικών για την έκδοση ΚΥΑ με στόχο την άμεση και πλήρη ενσωμάτωση όλων των ευρωπαϊκών τεχνικών προδιαγραφών για δομικά προϊόντα στην Εθνική νομοθεσία, ώστε οι έλεγχοι που υφίστανται οι επιχειρήσεις να συνάδουν με το σύγχρονο τρόπο παραγωγής, στελεχιακή ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών και προσαρμογή της λειτουργίας τους μέσω της πλήρους αξιοποίησης του πρόσφατα ολοκληρωμένου συστήματος επιτήρησης της αγοράς της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας. Σε συνέχεια των ανωτέρω προώθηση δράσεων ευαισθητοποίησης επιχειρήσεων (ημερίδες, ενημερωτικά φυλλάδια κ.λπ.) για την αναγκαιότητα απόκτησης σημάτων CE καθώς και δράσεων αναβάθμισης του ανθρώπινου δυναμικού τους ώστε αποδεχθούν και εφαρμόσουν στην πράξη τις απαιτήσεις ασφαλείας που τα σήματα αυτά προβλέπουν, δημιουργία διαδικτυακής πύλης ανάδειξης και προβολής καλών πρακτικών (best practices) όπου θα δημοσιεύεται και λίστα (white list) με τα προϊόντα των επιχειρήσεων όπου διαθέτουν σήμανση CE

23 Ανάδοχοι Έργου: Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011 Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών Απρίλιος 2011 Μια πρωτοβουλία του Η παρούσα έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Απρίλιος 2011-1 - Μια πρωτοβουλία του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ-ΤΠΔΠ Η ΣΗΜΑΝΣΗ CE. Εισηγητής: Ροδόλφος Δρακούλης. MSc. Mechanical Engineering RWTH AACHEN

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ-ΤΠΔΠ Η ΣΗΜΑΝΣΗ CE. Εισηγητής: Ροδόλφος Δρακούλης. MSc. Mechanical Engineering RWTH AACHEN ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ-ΤΠΔΠ Η ΣΗΜΑΝΣΗ CE Εισηγητής: Ροδόλφος Δρακούλης MSc. Mechanical Engineering RWTH AACHEN Μέλος της Μόνιμης Επιτροπής Τυποποίησης, Πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (89/106/ΕΟΚ) ΚΑΙ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (89/106/ΕΟΚ) ΚΑΙ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (89/106/ΕΟΚ) ΚΑΙ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Σάββας Πελτέκης Γενικός Διευθυντής, TUV ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (συνεργαζόμενοι με LGA Bautechnik) Ματθαίος Βλαχάκης Αν. Διευθυντής Κτιριακών-Τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου τήρησης περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε εξορυκτικές δραστηριότητες. Απρίλιος 2011

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου τήρησης περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε εξορυκτικές δραστηριότητες. Απρίλιος 2011 Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου τήρησης περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε εξορυκτικές δραστηριότητες Απρίλιος 2011 Μια πρωτοβουλία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 285/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.10.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, Έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, Αφού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

(απόφ. Δ11γ/ο/393/2-8-10 και απόφ. Δ11γ/454/25-10-10)

(απόφ. Δ11γ/ο/393/2-8-10 και απόφ. Δ11γ/454/25-10-10) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΠ ΙΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑ ΙΙ ΒΕΛΤ ΙΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Τ ΙΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ (απόφ. Δ11γ/ο/393/2-8-10 και

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Φαρμακευτικός κλάδος

Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Φαρμακευτικός κλάδος Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Φαρμακευτικός κλάδος Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2 Πίνακας περιεχομένων Ακρώνυμα και συντομογραφίες...

Διαβάστε περισσότερα

ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Το κανονιστικό πλαίσιο των ιατροτεχνολογικών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ - Απρίλιος 2014 - Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Εισαγωγή Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΝΕΑΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2005/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 6 Ιουλίου 2005

ΟΔΗΓΙΑ 2005/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 6 Ιουλίου 2005 22.7.2005 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 191/29 ΟΔΗΓΙΑ 2005/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6 Ιουλίου 2005 για θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Τηλεπικοινωνίες

Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Τηλεπικοινωνίες Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Τηλεπικοινωνίες Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2 Πίνακας περιεχομένων Ακρώνυμα και συντομογραφίες...

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε.Π.ΑΝ 2000-2006 σελ. 1 / κεφ. 2 2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε.Π.ΑΝ 2000-2006 σελ. 2 / κεφ. 2 2.1. ΠΟΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση: Ηλεκτρονική τιμολόγηση στις συναλλαγές. Απρίλιος 2011. Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος

Ειδική Έκθεση: Ηλεκτρονική τιμολόγηση στις συναλλαγές. Απρίλιος 2011. Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Ηλεκτρονική τιμολόγηση στις συναλλαγές Απρίλιος 2011 Μια πρωτοβουλία του Η παρούσα έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΣΜΑ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΣΜΑ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΣΜΑ Ο Σύνδεσμος Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ) ιδρύθηκε το 1991 και αποτελεί τον Επαγγελματικό Συλλογικό Φορέα των οργανωμένων εταιρειών συμβούλων επιχειρήσεων στην Ελλάδα,

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες έγκρισης διάθεσης φαρμακευτικών προϊόντων α) Διαδικασία αδειοδότησης β) Διαδικασία τιμοδότησης.

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες έγκρισης διάθεσης φαρμακευτικών προϊόντων α) Διαδικασία αδειοδότησης β) Διαδικασία τιμοδότησης. Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες έγκρισης διάθεσης φαρμακευτικών προϊόντων α) Διαδικασία αδειοδότησης β) Διαδικασία τιμοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1 22.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Ασφάλεια Τροφίμων

Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Ασφάλεια Τροφίμων Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Ασφάλεια Τροφίμων Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2 Πίνακας περιεχομένων Ακρώνυμα και συντομογραφίες...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP (ISO 22000) και ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ISO 9001:2000) ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε. ΤΡΟΦΟΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΟΦΙΜΟ ΟΡΙΣΜΟΣ Σύμφωνα με τον ορισμό τη NACMCF και την κοινή παραδοχή, είναι οποιοσδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση του έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τελική έκθεση. Περιβάλλον

Τελική έκθεση. Περιβάλλον Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Περιβάλλον Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1 2 Πίνακας περιεχομένων Ακρώνυμα και συντομογραφίες...

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Ενέργεια

Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Ενέργεια Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Ενέργεια Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1 2 Πίνακας περιεχομένων Ακρώνυμα και συντομογραφίες...

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη υπ αρ. 01/2013 Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη υπ αρ. 01/2013 Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη υπ αρ. 01/2013 Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2008 και τις Εθνικές Κατευθυντήριες Γραμμές του ΕΚΑΠΤΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΣΚΟΠΟΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ. Άρθρο 1 Σκοπός - αντικείμενο (άρθρο 1 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΣΚΟΠΟΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ. Άρθρο 1 Σκοπός - αντικείμενο (άρθρο 1 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2012/27/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΗΣ 25 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012, «ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ, ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ 2009/125/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση για το Επιχειρηματικό Περιβάλλον 2014

Ετήσια Έκθεση για το Επιχειρηματικό Περιβάλλον 2014 Ετήσια Έκθεση για το Επιχειρηματικό Περιβάλλον 2014 1 i Πίνακας περιεχομένων Μήνυμα του Προέδρου του ΣΕΒ... 1 Διοικητική Σύνοψη... 3 1. Εισαγωγή...10 1.1. Στόχος και αντικείμενο της έκθεσης... 10 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΙΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΚΑΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΠΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα