Θεμαηικό Δπγαζηήπι 4: «Έλεγσορ αζθαλείαρ πποϊόνηων δομικών καηαζκεςών»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θεμαηικό Δπγαζηήπι 4: «Έλεγσορ αζθαλείαρ πποϊόνηων δομικών καηαζκεςών»"

Transcript

1 Θεμαηικό Δπγαζηήπι 4: «Έλεγσορ αζθαλείαρ πποϊόνηων δομικών καηαζκεςών» Αλάδνρνη Έξγνπ: Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο

2 Πεξηερόκελα: Η Τθηζηάκελε Καηάζηαζε Πεξηνρέο πξνο Βειηίσζε Ρπζκηζηηθφ Κφζηνο Βειηησηηθέο Πξνηάζεηο ρέδην Γξάζεο Αλάδνρνη Έξγνπ: Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο

3 Η Τθηζηάκελε θαηάζηαζε

4 Πξντφληα Γνκηθψλ Καηαζθεπψλ ηελ Δπξψπε ε θαηαζθεπαζηηθή βηνκεραλία απνηειεί αλακθίβνια θξίζηκν θνηλσληθννηθνλνκηθφ ηνκέα κε εθηηκψκελν ζπλνιηθφ εηήζην θχθιν εξγαζηψλ 910 δηζεθαηνκκχξηα (ΔΔ-15) θαη 12 εθαηνκκχξηα εξγαδφκελνπο. Οξηζκόο Πξντφλ Γνκηθψλ Καηαζθεπψλ: θάζε πξντφλ ην νπνίν παξάγεηαη γηα λα ελζσκαησζεί, θαηά ηξφπν δηαξθή, ζε δνκηθά έξγα. Ννκηθό πιαίζην Με ηελ έγθξηζε ηεο Λεπθήο Βίβινπ ηνλ Ινχλην ηνπ 1985, πξνβιέπεηαη φηη ζα πξέπεη λα δνζεί έκθαζε ζε νξηζκέλνπο επηρεηξεκαηηθνχο ηνκείο, εληφο ησλ νπνίσλ πεξηιακβάλεηαη θαη ν ηνκέαο ησλ δνκηθψλ θαηαζθεπψλ (παξάγξαθνο 71). Οη πθηζηάκελεο ζηα θξάηε κέιε (πξηλ απφ ηελ θνηλνηηθή ελαξκφληζε) δηαθνξέο ζηηο δηαδηθαζίεο βεβαίσζεο ηεο ζπκκφξθσζεο απνηεινχζαλ ζεκαληηθφ θξαγκφ ζην εκπφξην. Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε εθδφζεθε ε νδεγία 89/106/ΔΟΚ φπνπ πξνέβιεςε ηε ζέζπηζε θαη εθαξκνγή ζε φια ηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ ηεο ίδηαο δηαδηθαζίαο (ζπγθεθξηκέλε γηα θάζε νηθνγέλεηα πξντφλησλ). Η Οδεγία 89/106 θνηλνπνηήζεθε ζηα θξάηε κέιε ζηηο δίδνληαο πεξηζψξην 30 κελψλ γηα ηελ ελζσκάησζή ηεο θαη ηελ πινπνίεζε ησλ αλαγθαίσλ λνκνζεηηθψλ, θαλνληζηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ δηαηάμεσλ απφ ηα θξάηε κέιε. Η Διιάδα, ελζσκάησζε ηελ ελ ιφγσ θνηλνηηθή νδεγία (89/106/ΔΟΚ) ζην εζληθφ λνκηθφ πιαίζην, κε ζεκαληηθή θαζπζηέξεζε, κέζσ ηνπ ΠΓ 334 ην νπνίν δεκνζηεχζεθε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο ζηηο Βάζεη ηνπ ΠΓ 334/1994 ηα δνκηθά πξντφληα πνπ θξίλνληαη θαηάιιεια αλαγλσξίδνληαη απφ ην ζήκα CE θαη επηηξέπεηαη ε ειεχζεξε δηαθίλεζή ηνπο θαη ε ειεχζεξε ρξήζε ηνπο γηα ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν πξννξίδνληαη ζε φιε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε

5 ήκαλζε «CE» Η χπαξμε ζήκαλζεο «CE» ζε έλα πξντφλ δνκηθψλ θαηαζθεπψλ ππνδειψλεη φηη: ζπκθσλεί κε ην αληίζηνηρν επξσπατθφ πξφηππν ή εζληθφ πξφηππφ ην νπνίν πξνέξρεηαη απφ ηε κεηαγξαθή ησλ ελαξκνληζκψλ πξνηχπσλ ζην εζληθφ ζχζηεκα ηππνπνίεζεο, ζπκθσλεί κε ηελ «επξσπατθή ηερληθή έγθξηζε», ζπκθσλεί κε ηηο «εζληθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο» ζην βαζκφ πνπ δελ ππάξρνπλ αληίζηνηρεο ελαξκνληζκέλεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Η ζήκαλζε «CE» ηνπνζεηείηαη κε επζχλε ησλ παξαγσγψλ ή ησλ αληηπξνζψπσλ ηνπο ζην ίδην ην πξντφλ ή ζε ζηεξεσκέλε ζην πξντφλ εηηθέηα ή ζηε ζπζθεπαζία ηνπ ή ζηα εκπνξηθά ζπλνδεπηηθά έγγξαθά ηνπ. Η χπαξμε ζήκαλζεο «CE» δηαζθαιίδεη φηη ην πξντφλ έρεη ππνζηεί θαη έρεη πεξάζεη επηηπρψο ηηο πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίεο επηβεβαίσζεο ζπκκφξθσζήο. H ζήκαλζε CE πξνυπνζέηεη ηε ζπκκφξθσζε κε ηηο 6 βαζηθέο απαηηήζεηο ηεο νδεγίαο 89/106/ΔΟΚ φπσο ελζσκαηψζεθαλ ζην ΠΓ 334/1994: κεραληθή αληνρή θαη επζηάζεηα, ππξαζθάιεηα, πγηεηλή, πγεία θαη πεξηβάιινλ, αζθάιεηα ρξήζεο, πξνζηαζία θαηά ηνπ ζνξχβνπ θαη εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη ζπγθξάηεζε ζεξκφηεηαο. Οη παξαπάλσ Βαζηθέο Απαηηήζεηο εμεηδηθεχνληαη μερσξηζηά γηα θάζε δνκηθφ πξντφλ ζηα αληίζηνηρα πξφηππα πξντφλησλ

6 πζηήκαηα Βεβαίσζεο πκκφξθσζεο Η νδεγία πξνβιέπεη 6 ζπζηήκαηα βεβαίσζεο ζπκκφξθσζεο ζχκθσλα κε ην βαζκφ κεζνιάβεζεο ηξίησλ κεξψλ θαηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπ πξντφληνο: χζηεκα 1+: Πηζηνπνίεζε ζπκκφξθσζεο πξντφληνο, κε επηπιένλ δεηγκαηνιεπηηθή δνθηκή δεηγκάησλ audit testing χζηεκα 1: Πηζηνπνίεζε ζπκκφξθσζεο πξντφληνο ρσξίο δεηγκαηνιεπηηθή δνθηκή δεηγκάησλ χζηεκα 2+: Πηζηνπνίεζε ειέγρνπ παξαγσγήο ζην εξγνζηάζην (Factory Production Control - FPC), κε επηπιένλ ζπλερή επηηήξεζε χζηεκα 2: Πηζηνπνίεζε ειέγρνπ παξαγσγήο ζην εξγνζηάζην, ρσξίο ζπλερή επηηήξεζε χζηεκα 3: Αξρηθή Γνθηκή Σχπνπ απφ εξγαζηήξην δνθηκψλ χζηεκα 4: Αξρηθή Γνθηκή Σχπνπ θαζψο θαη έιεγρνο ηεο παξαγσγήο ζην εξγνζηάζην απφ ηνλ ίδην ηνλ παξαγσγφ. Οη ππνρξεψζεηο ηνπ παξαγσγνχ θαζψο θαη ηνπ αξκφδηνπ νξγαληζκνχ γηα ηελ πηζηνπνίεζε αλά χζηεκα Βεβαίσζεο πκκφξθσζεο παξνπζηάδεηαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα: Καζήθνληα ύζηεκα Βεβαίσζεο πκκόξθσζεο Παξαγσγόο Έιεγρνο παξαγσγήο ζην εξγνζηάζην Πξψηε δνθηκή ηχπνπ πξντφληνο Έιεγρνο δεηγκάησλ πνπ ειήθζεζαλ ζην εξγνζηάζην Δήλωση Σσμμόρυωσης CE Αλαγλσξηζκέλνο Οξγαληζκόο Πξψηε δνθηκή ηχπνπ πξντφληνο Αξρηθή επηζεψξεζε εξγνζηαζίνπ θαη ειέγρνπ παξαγσγήο ζην εξγνζηάζην Γηαξθήο επηζεψξεζε, αμηνιφγεζε θαη αλαγλψξηζε ειέγρνπ παξαγσγήο ζην εξγνζηάζην Γνθηκέο δεηγκάησλ απφ ηελ ειεχζεξε αγνξά, ην εξγνζηάζην ή ην εξγνηάμην Πιστοποίηση Προϊόντος Πιστοποίηση Σσστήματος Ελέγτοσ και Παρακολούθησης της παραγωγής (FPC) - 5 -

7 Έιεγρνη χκθσλα κε ην Άξζξν 11 ηνπ ΠΓ 334/1994 νη ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Βηνκεραλίαο, Δλέξγεηαο θαη Σερλνινγίαο (λπλ Τπνπξγείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο) είλαη αξκφδηεο γηα ηνλ έιεγρν ηεο νξζήο ρξεζηκνπνίεζεο ηεο ζήκαλζεο «CE» ζηελ αγνξά, ζην ρψξν παξαγσγήο θαη εκπνξίαο ησλ πξντφλησλ πνπ θέξνπλ ην ζήκα απηφ. Γηα ην ζθνπφ απηφ έρνπλ άκεζε πξφζβαζε ζηνπο εξγνζηαζηαθνχο θαη ηεισληαθνχο ρψξνπο. χκθσλα κε ην Άξζξν 16 ηνπ Καλνληζκνχ 765/2008/ΔΚ (ηέζεθε ζε ηζρχ απφ 1/1/2010), ζθνπφο ηεο επνπηείαο ηεο αγνξάο είλαη λα δηαζθαιίδεη φηη πξντφληα θαιππηφκελα απφ ηελ θνηλνηηθή λνκνζεζία ελαξκφληζεο ηα νπνία, φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν πξννξίδνληαη ή ζε ζπλζήθεο πξνβιέςηκεο ζε εχινγν βαζκφ θαη εγθαζίζηαληαη θαη ζπληεξνχληαη θαηάιιεια, είλαη πηζαλφ λα ζέζνπλ: ζε θίλδπλν ηελ πγεία ή ηελ αζθάιεηα ησλ ρξεζηψλ, ή δελ ζπκκνξθψλνληαη γηα άιιν ιφγν κε ηηο εθαξκνζηέεο απαηηήζεηο ηεο θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο ελαξκφληζεο ζα απνζχξνληαη, ή ε δηαζεζηκφηεηά ηνπο ζηελ αγνξά ζα απαγνξεχεηαη ή ζα πεξηνξίδεηαη, θαη φηη ην θνηλφ, ε Δπηηξνπή θαη ηα άιια θξάηε κέιε ζα ελεκεξψλνληαη θαηάιιεια. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ζχκθσλα κε ην Άξζξν 19 (Καλνληζκφο 765/2008) νη αξρέο επνπηείαο ηεο αγνξάο πξαγκαηνπνηνχλ θαηάιιεινπο ειέγρνπο ζρεηηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξντφλησλ ζε επαξθή θιίκαθα, κέζσ ειέγρνπ εγγξάθσλ θαη, ελδερνκέλσο, κέζσ θπζηθψλ θαη εξγαζηεξηαθψλ ειέγρσλ, ρξεζηκνπνηψληαο επαξθή δείγκαηα. Καηά ηνπο ειέγρνπο απηνχο ιακβάλνληαη ππφςε νη θαζηεξσκέλεο αξρέο αμηνιφγεζεο θηλδχλνπ, θαηαγγειίεο θαη άιιεο πιεξνθνξίεο

8 Πξνβιεκαηηθέο Πεξηνρέο

9 Η αλάιπζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο αλαδεηθλχεη κηα ζεηξά απφ πξνβιεκαηηθέο πεξηνρέο Διιηπείο Έιεγρνη Αγνξάο Κπθινθνξία πξντφλησλ ακθίβνιεο πνηφηεηαο θαη θαη επέθηαζε αζθάιεηαο γηα ηνλ θαηαλαισηή. Διιηπήο εθαξκνγή ησλ θαλνληζκψλ ηεο «Νέαο Πξνζέγγηζεο». Μεηνλεθηηθή ζέζε λφκηκσλ επηρεηξήζεσλ έλαληη ηνπ αληαγσληζκνχ, ν νπνίνο εθκεηαιιεπφκελνο ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε δηαζέηεη ζηελ αγνξά πξντφληα κε ειιηπή ή ςεπδή πηζηνπνίεζε πνπ θαηά θαλφλα παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθά ρακειφηεξν θφζηνο θαη σο εθ ηνχηνπ ζεκαληηθά ρακειφηεξεο ηηκέο. Διιηπήο ελεκέξσζε & δνκέο ππνζηήξημεο επηρεηξήζεσλ Αλεπαξθήο θαζνδήγεζε θαη πιεξνθφξεζε επηρεηξήζεσλ ζρεηηθά κε ηηο απαηηήζεηο ζπκκφξθσζεο πνπ αθνξνχλ ηελ αζθάιεηα ησλ δνκηθψλ πξντφλησλ. Η αλαγθαηφηεηα νξγαλσκέλεο θαη ζπζηεκαηηθήο πιεξνθφξεζεο είλαη αθφκα πςειή ζηελ Διιάδα, δεδνκέλνπ φηη ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα δξαζηεξηνπνηείηαη κεγάινο αξηζκφο κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ (MME). Η έιιεηςε θαηάιιεισλ δνκψλ ππνζηήξημεο ησλ επηρεηξήζεσλ (ηερληθή εθπαίδεπζε, πιεξνθφξεζε, θαιέο πξαθηηθέο), εηδηθά γηα ηηο πεξηπηψζεηο ησλ ΜΜΔ απμάλεη ην θφζηνο ζπκκφξθσζεο (δηαδηθαζίεο πξνεηνηκαζίαο, απφθηεζε εμνπιηζκνχ/ ππνδνκψλ, εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ) αιιά θαη ην δηνηθεηηθφ θφζηνο (απμεκέλνη θαη εμεηδηθεπκέλνη πφξνη γηα ηελ ηήξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαζψο θαη αλάγθε πξνζθπγήο ζε εμσηεξηθνχο εκπεηξνγλψκνλεο, εμεηδηθεπκέλα εξγαζηήξηα κεηξήζεσλ θ.ιπ.) πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εθαξκνγή ζήκαλζεο CE

10 Η αλάιπζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο αλαδεηθλχεη κηα ζεηξά απφ πξνβιεκαηηθέο πεξηνρέο Καζπζηέξεζε Δλαξκφληζεο Δζληθήο Ννκνζεζίαο κε Δπξσπατθή Η Οδεγία 89/106 ηνπ 1988 πξνέβιεπε πεξηζψξην 30 κελψλ γηα ηελ ελζσκάησζή ηεο απφ θάζε θξάηνο κέινο. Η Διιάδα, ελζσκάησζε ηελ ελ ιφγσ θνηλνηηθή νδεγία ζην εζληθφ λνκηθφ πιαίζην κε ην ΠΓ 334 ηνπ Κνκβηθφ ζεκείν ηεο θνηλνηηθήο νδεγίαο 89/106 θαη ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο (ΠΓ.334/1994) απνηειεί ε έθδνζε ησλ Κνηλψλ Τπνπξγηθψλ Απνθάζεσλ (ΚΤΑ) (ΠΓ 334/1994) κε ηηο νπνίεο νη Δπξσπατθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ελζσκαηψλνληαη ζην Διιεληθφ Γίθαην. Σν 2005 νη Τπνπξγνί Αλάπηπμεο θαη ΠΔΥΩΓΔ, ππέγξαςαλ απφθαζε (ππ αξηζκ. νηθ ΦΔΚ 684/ ) γηα ηελ ζπγθξφηεζε πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ επξσπατθψλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα δνκηθά πξντφληα θαη ηε κεηαθνξά ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία ηνπ ζρεηηθνχ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ ζηα πιαίζηα ηεο Οδεγίαο 89/106/ΔΟΚ γηα ηελ πξναγσγή ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο ειιεληθήο αγνξάο θαηαζθεπψλ θαη δνκηθψλ πιηθψλ. Έξγν ηεο επηηξνπήο απνηειεί ε κεηάθξαζε θαη ελζσκάησζε ελαξκνληζκέλσλ επξσπατθψλ πξνηχπσλ ζηελ Διιάδα κέζσ ΚΤΑ. Παξαηεξνχληαη ζεκαληηθέο θαζπζηεξήζεηο ζηελ ελαξκφληζεο ηεο Δζληθήο Ννκνζεζίαο κε ηα αληίζηνηρα επξσπατθά πξφηππα

11 Ρπζκηζηηθφ Κφζηνο

12 Δθηίκεζε Ρπζκηζηηθνχ Κφζηνπο Γηνηθεηηθό Κόζηνο Άκεζν Κόζηνο πκκόξθσζεο (Direct Compliance Cost) Οπζηώδε Κόζηε πκκόξθσζεο (Substantive Compliance Costs) (Οξηαθά Κόζηε) Marginal Costs (Κόζηνο πλήζνπο Δπηρεηξεκαηηθήο Λεηηνπξγίαο ) Business as Usual Costs Ρπζκηζηηθό Κόζηνο Γηνηθεηηθό Κόζηνο (Administrative Cost) (Γηνηθεηηθά Βάξε) Administrative Burdens (Κόζηνο πλήζνπο Δπηρεηξεκαηηθήο Λεηηνπξγίαο ) Business as Usual Costs Δπθαηξηαθό Κόζηνο (Opportunity Cost) Έκκεζν Γηαξζξσηηθό Κόζηνο (Indirect Compliance Effects) Γεπηεξεύσλ Κόζηνο (Secondary Compliance Effects) Υξεκαην-νηθνλνκηθό Κόζηνο (Financial Costs) Κφζηνο πινπνίεζεο δξαζηεξηνηήησλ έθδνζεο Γήισζεο πκκόξθσζεο CE θαη δξαζηεξηνηήησλ ηήξεζεο ηεο Γήισζεο πκκόξθσζεο, νη νπνίεο πεξηγξάθνληαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο (πξφηππα θαη επξσπατθέο ηερληθέο εγθξίζεηο ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηεο 89/106). Οπζηώδεο Κόζηνο πκκόξθσζεο Πξνέξρεηαη απφ ηηο αλαγθαίεο δαπάλεο ζε εμνπιηζκό ειέγρσλ θαη κεηξήζεσλ θαζψο θαη απφ ηελ εθπαίδεπζε ηνπ επηζηεκνληθνχ θαη εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ πνπ εκπιέθεηαη ζηηο δηαδηθαζίεο ηνπ ζπζηήκαηνο Διέγρνπ ηεο Παξαγσγήο ζην Δξγνζηάζην. Δπθαηξηαθό Κόζηνο Διιηπήο επνπηεία ηεο αγνξάο θαη νη επαθφινπζεο ζηξεβιψζεηο ζηνλ αληαγσληζκφ πνπ δεκηνπξγνχληαη

13 Δθηίκεζε Ρπζκηζηηθνχ θφζηνπο.. Σα εθηηκψκελα δηνηθεηηθά θφζηε θαη θφζηε ζπκκφξθσζεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ ηήξεζε ησλ ειάρηζησλ απαηηήζεσλ γηα ηελ έθδνζε Γήισζεο πκκφξθσζεο CE θαη ηελ ηήξεζή ηεο, απνηεινχλ αθελφο ππνρξέσζε ησλ παξαγσγψλ αθεηέξνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ πνηόηεηα ησλ δνκηθώλ πξντόλησλ ππνδειώλνληαο θαη επέθηαζε ζεβαζκό θαη δηαζθάιηζε ηνπ ηειηθνύ θαηαλαισηή. Οη ειάρηζηεο απηέο απαηηήζεηο θαη ηα θφζηε πνπ επηθέξνπλ δελ επηδξνύλ αξλεηηθά θαη δελ επηβαξύλνπλ ζεκαληηθά ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο παξαγσγνύο ηνπ θιάδνπ νη νπνίεο δηαζέηνπλ θαηάιιειε ηερλνγλσζία θαη πφξνπο. Η παξνχζα κειέηε θαηαιήγεη ζε βειηησηηθέο παξεκβάζεηο νη νπνίεο δελ εζηηάδνπλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηελ κείσζε ησλ επηκέξνπο θαηεγνξηψλ ξπζκηζηηθνχ θφζηνπο. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ηα εθηηκψκελα θφζηε εμππεξεηνχλ ζηελ αλάδεημε ηεο δηάζηαζεο θαη ηεο βαξχηεηαο νξηζκέλσλ πξνβιεκάησλ, ελψ αθνινχζσο νη πξνηεηλφκελεο παξεκβάζεηο απνβιέπνπλ ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ ελ ιφγσ πξνβιεκάησλ θαη φρη ζηελ κείσζε ηνπ κεηξνχκελνπ ξπζκηζηηθνχ θφζηνπο

14 Γηνηθεηηθφ θφζηνο δηελεξγνχκελσλ ελεξγεηψλ απφ ηνλ παξαγσγφ πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζηελ Έθδνζε Γήισζεο πκκφξθσζεο CE γηα ην πξντφλ ηνπ Έθδνζε Γήισζεο πκκφξθσζεο CE Γηνηθεηηθφ Κφζηνο ην πιαίζην ηεο κειέηεο πνζνηηθνπνηήζεθε ε δηαδηθαζία Έθδνζεο Γήισζεο πκκφξθσζεο CE γηα πξντφληα φπνπ απαηηείηαη ε Πηζηνπνίεζε ησλ εθαξκνδφκελσλ πζηεκάησλ ππνρξεσηηθά απφ Κνηλνπνηεκέλν Φνξέα (χζηεκα Πηζηνπνίεζεο 2+) θαη ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ελδεηθηηθά: Αδξαλή γηα θπξφδεκα, Αδξαλή γηα Αζθαιηνκίγκαηα, Αδξαλή ρσξίο ή κε ζπλδεηηθά πιηθά γηα βάζεηο - ππνβάζεηο, Αδξαλή γηα Έξκα ηδεξνδξνκηθψλ γξακκψλ, Διαθξά Αδξαλή, Πξφζζεηα θπξνδέκαηνο, Δλεκάησλ θαη Κνληακάησλ. ηελ πιεηνςεθία ηνπο νη επηρεηξήζεηο αλαζέηνπλ ηε δηεθπεξαίσζε ησλ ελεξγεηψλ πηζηνπνίεζεο (πξνεηνηκαζία, ζχληαμεο θαθέινπ ηεθκεξίσζεο κε απαηηνχκελα έγγξαθα θαη εγρεηξίδηα θ.ιπ.) ζε εμσηεξηθνχο ζπκβνχινπο, ην θφζηνο ησλ νπνίσλ εθηηκάηαη ζε πεξίπνπ. ην πιαίζην απηφ, νη επηρεηξήζεηο εθηηκάηαη φηη δαπαλνχλ εζσηεξηθά θαη ειάρηζην 15 αλζξσπνεκέξεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ρξφλνπ πνπ απαηηείηαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο φπνπ ν αξρηθφο έιεγρνο πηζηνπνίεζεο δελ ήηαλ επηηπρήο. Σν αξρηθφ θφζηνο ρνξήγεζεο πηζηνπνηεηηθνχ ζπκκφξθσζεο γηα ζήκαλζε CE απφ θνηλνπνηεκέλν θνξέα πηζηνπνίεζεο εθηηκάηαη ζε πεξίπνπ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ δηνηθεηηθνχ θφζηνπο ην κέζν θφζηνο αλζξσπνψξαο ππνινγίζηεθε ζηα 35 επξψ. Σν ζπγθεθξηκέλν θφζηνο εκπεξηέρεη γεληθά ιεηηνπξγηθά έμνδα (overhead) πνζνζηνχ 25% (ην νπνίν απνηειεί έλα ειάρηζην πνζνζηφ overhead εηδηθά ζηελ πεξίπησζε κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ). Σν ζχλνιν ηνπ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ δηνηθεηηθνχ θφζηνπο πνπ πθίζηαληαη κία επηρείξεζε ηνπ θιάδνπ γηα ηελ Έθδνζε Γήισζεο πκκφξθσζεο CE εθηηκήζεθε ζε πεξίπνπ

15 Γηνηθεηηθφ θφζηνο δξαζηεξηνηήησλ ηήξεζεο Γήισζεο πκκφξθσζεο CE Γξαζηεξηφηεηεο Σήξεζεο Γήισζεο πκκφξθσζεο Γηνηθεηηθφ Κφζηνο Οη δξαζηεξηφηεηεο ηήξεζεο ηεο δήισζεο ζπκκφξθσζεο CE πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο πξνβιεπφκελεο ελέξγεηεο ηνπ πζηήκαηνο Διέγρνπ ηεο Παξαγσγήο ζην Δξγνζηάζην (ΔΠΔ) πνπ εθαξκφδεη ν παξαγσγφο αλεμαξηήησο ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο κε ζθνπφ ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζπκκφξθσζεο ησλ πξντφλησλ ηνπ κε ηηο απαηηήζεηο ησλ αληίζηνηρσλ ελαξκνληζκέλσλ πξνηχπσλ. Έιεγρνο ηεο Παξαγσγήο ηνπ Δξγνζηαζίνπ ζεκαίλεη ζπλερήο εζσηεξηθφο έιεγρνο ηεο παξαγσγήο απφ ηνλ παξαγσγφ, φπνπ φια ηα ζηνηρεία, απαηηήζεηο θαη κέηξα πνπ αθνινπζεί ν παξαγσγφο θαηαγξάθνληαη ζπζηεκαηηθά µε ηε κνξθή γξαπηψλ πνιηηηθψλ θαη δηαδηθαζηψλ. Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνηχπνπ ζπκκφξθσζεο θαη ηελ ηήξεζε ησλ απαηηνχκελσλ ζηνηρείσλ ηεθκεξίσζεο ππνινγίδεηαη φηη δαπαλψληαη απφ ηελ επηρείξεζε θαη ειάρηζηνλ 2 αλζξσπνκήλεο ην ρξφλν & γηα έμνδα εξγαζηεξηαθψλ ειέγρσλ (εμσηεξηθφ θφζηνο ζπκκφξθσζεο) ζηα εξγαζηήξηα δαπαλψληαη πεξίπνπ ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ε επηρείξεζε πξνβεί ζε εμσηεξηθνχο εξγαζηεξηαθνχο ειέγρνπο Σν ζχλνιν ηνπ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ δηνηθεηηθνχ θφζηνπο πνπ πθίζηαηαη κία επηρείξεζε ηνπ θιάδνπ απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηήξεζεο ηεο Γήισζεο πκκφξθσζεο CE εθηηκήζεθε ζε πεξίπνπ

16 Οπζηψδεο Κφζηνο πκκφξθσζεο Δμνπιηζκφο ειέγρσλ, κεηξήζεσλ & εθπαίδεπζε Οπζηψδεο Κφζηνο πκκφξθσζεο Η παξαγσγή πξντφλησλ κε ζήκαλζε CE επηθέξεη ζεκαληηθά θφζηε ζπκκφξθσζεο ζηνπο παξαγσγνχο πξνεξρφκελα απφ: ηηο δαπάλεο γηα ηνλ αλαγθαίν πάγην εμνπιηζκό ειέγρσλ, κεηξήζεσλ θαη δνθηκώλ ν νπνίνο απαηηείηαη ζην πιαίζην ζπλερνχο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο παξαγσγήο απφ ηνλ ίδην ηνλ παξαγσγφ, ηελ εθπαίδεπζε ηνπ επηζηεκνληθνχ θαη εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ πνπ εκπιέθεηαη ζηηο δηαδηθαζίεο ηνπ ζπζηήκαηνο Διέγρνπ ηεο Παξαγσγήο ζην Δξγνζηάζην (ΔΠΔ). Η εθηίκεζε ησλ αλσηέξσ δαπαλψλ θπκαίλεηαη ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα αλά πεξίπησζε, γεγνλφο ην νπνίν θαζηζηά αλέθηθην ηνλ ππνινγηζκφ κίαο κέζεο ηηκήο. Σν θφζηνο απηφ δηαθνξνπνηείηαη ζεκαληηθά αλαιφγσο ηεο ηερλνινγηθήο σξηκφηεηαο ηεο επηρείξεζεο θαη ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηεο (ηζηκέλην, αδξαλή, ζηνηρεία ηνηρνπνηία, θνληάκαηα ηνηρνπνηίαο, δνκηθή άζβεζηνο θ.ιπ.)

17 Δπθαηξηαθφ θφζηνο Διιηπήο επνπηεία αγνξάο ηξεβιψζεηο ζηνλ αληαγσληζκφ Δπθαηξηαθφ θφζηνο Λφγσ ηεο ειιηπνύο επνπηείαο ηεο ειιεληθήο αγνξάο δνκηθώλ πξντόλησλ, εληνπίδεηαη ζε απηή ηελ πεξηνρή θαη ζρεηηθά πςειό επθαηξηαθό θόζηνο. Η ειιηπήο επνπηεία δεκηνπξγεί αλαπφθεπθηα ζηξεβιώζεηο ζηνλ αληαγσληζκό θαζψο νη επηρεηξήζεηο πνπ ηεξνύλ ηα πξνβιεπόκελα από ην λόκν βξίζθνληαη ζε κεηνλεθηηθή ζέζε έλαληη απηώλ πνπ δελ πηνζεηνύλ κεραληζκνύο ζήκαλζεο, κε ην αλάινγν θόζηνο. Οη επηρεηξήζεηο νη νπνίεο ζπκκνξθψλνληαη πιήξσο κε ηελ θείκελε λνκνζεζία φπσο είλαη επαθφινπζν αληηκεησπίδνπλ κεγαιύηεξν θόζηνο επέλδπζεο ζηελ αιπζίδα παξαγσγήο ηνπο (φηαλ νη ίδηεο παξάγνπλ ηα πξντφληα δνκηθψλ θαηαζθεπψλ) είηε απμεκέλν θφζηνο απφθηεζεο/ εηζαγσγήο δνκηθψλ πξντφλησλ απφ ην εμσηεξηθφ (δεδνκέλνπ φηη ηα ελ ιφγσ πξντφληα ζα παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξν θφζηνο). Απηφ έρεη σο επαθφινπζν ζεκαληηθφ επθαηξηαθφ θφζηνο. Οη επηρεηξήζεηο νη νπνίεο ζπκκνξθψλνληαη πιήξσο κε ηελ θείκελε λνκνζεζία έρνπλ πςειφ επθαηξηαθφ θφζηνο, ην νπνίν είλαη δχζθνιν λα πνζνηηθνπνηεζεί, έλαληη εθείλσλ ησλ επηρεηξήζεσλ νη νπνίεο απνθιίλνπλ απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη σο εθ ηνχηνπ παξέρνπλ πξντφληα ζεκαληηθά ρακειφηεξνπ θφζηνπο. Σν πςειό όκσο επθαηξηαθό θόζηνο, αληηζηαζκίδεηαη από ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα πνπ απνθνκίδνπλ νη παξαγσγνί πξντόλησλ δνκηθώλ θαηαζθεπώλ πνπ θέξνπλ ζήκαλζε CE θαη εηδηθφηεξα: δπλαηφηεηεο εμαγσγψλ, ζπκκεηνρή ζε δεκφζηνπο δηαγσληζκνχο φπνπ ε ζήκαλζε CE είλαη ππνρξεσηηθή, ειεχζεξε θαη ρσξίο πεξηνξηζκνχο δηαθίλεζε ησλ δνκηθψλ πξντφλησλ ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν, ζεβαζκφο ζηνλ πειάηε θαηαλαισηή, θπξίσο ιφγσ ηήξεζεο ραξαθηεξηζηηθψλ πγηεηλήο θαη δηαρείξηζεο πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ

18 Πεξηνρέο Παξέκβαζεο

19 Η αλάιπζε αλαδεηθλχεη κηα ζεηξά απφ πεξηνρέο παξέκβαζεο Δλίζρπζε ηεο Απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη Γηαθάλεηαο ησλ Διεγθηηθψλ Μεραληζκψλ θφπηκεο ζηνρεπκέλεο παξεκβάζεηο κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία εληαίνπ, επέιηθηνπ, ζπληνληζκέλνπ θαη απνηειεζκαηηθνύ ζπζηήκαηνο επνπηείαο θαη ειέγρνπ ηεο αγνξάο, ην νπνίν ζα εθηείλεηαη ζην ζχλνιφ ηνπ ηνκέα ησλ βηνκεραληθψλ πξντφλησλ. Δλίζρπζε ηεο ζηειέρσζεο ησλ ειεγθηηθώλ ζσκάησλ θαη πξνψζεζε δξάζεσλ αλαβάζκηζεο ηεο ηερλνγλσζίαο ησλ ζηειερώλ ηνπο. Δληφο ηνπ 2010 νινθιεξψζεθε επηηπρψο ην έξγν κε ηίηιν «Αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο επηηήξεζεο ηεο αγνξάο - Α Φάζε ηνκέαο δξάζεο Γ.Γ. Βηνκεραλίαο», ζηφρνο ηνπ νπνίνπ απνηειεί ε αλάπηπμε «Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο (ΟΠ), σο βαζηθνχ εξγαιείνπ άζθεζεο θαη ειέγρνπ ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο επηηήξεζεο ηεο αγνξάο γηα ηθαλφ δείγκα πξντφλησλ ησλ 20 απφ ηηο 36 ζε ηζρχ Οδεγηψλ ηεο «Νέαο Πξνζέγγηζεο». Ωο εθ ηνχηνπ, θξίλνληαη ζθφπηκεο δξάζεηο πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηελ άκεζε εθαξκνγή θαζώο επίζεο θαη επέθηαζε ησλ πξντόλησλ θαη ηνκέσλ εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο. Αλάζεζε κε ηε κέζνδν ηνπ outsourcing ζε εμεηδηθεπκέλεο εηαηξείεο, νη νπνίεο θαη ζα δηαπηζηεχνληαη θαηάιιεια, ηεο δηελέξγεηαο ησλ απαξαίηεησλ αλά πεξίπησζε ειέγρσλ, εληζρχνληαο ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα θαη δηαθάλεηα ησλ ειεγθηηθώλ κεραληζκώλ, επηθέξνληαο άκεζα θαη κεηξήζηκα απνηειέζκαηα θαη κεηώλνληαο ην εζσηεξηθό δηνηθεηηθό θόζηνο ηνπ δεκνζίνπ. Δλαξκφληζε Δζληθήο θαη Κνηλνηηθήο Ννκνζεζίαο Αλαζπγθξφηεζε πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο Γνκηθψλ Τιηθψλ Μεηάθξαζε πξνηχπσλ ζηελ ειιεληθή γιψζζα Άκεζε θαη πιήξε ελζσκάησζε ησλ επξσπατθψλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα δνκηθά πξντφληα θαη κεηαθνξά ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία ηνπ ζρεηηθνχ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ κέζα απφ ηελ έθδνζε ζρεηηθψλ ΚΤΑ

20 Η αλάιπζε αλαδεηθλχεη κηα ζεηξά απφ πεξηνρέο παξέκβαζεο Κνηλνπνίεζε θαη ελζάξξπλζε ησλ θαιψλ πξαθηηθψλ (best practices) Η επξεία πξνβνιή θαιώλ επηρεηξεκαηηθώλ πξαθηηθώλ (best practices) ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάδεημε ηνπ νθέινπο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ επηρεηξήζεσλ κπνξεί λα απνηειέζεη ζεκαληηθφ κνριφ επαηζζεηνπνίεζεο θαη θηλεηνπνίεζεο ηνπ επξχηεξνπ ζπλφινπ. Η δεκνζίεπζε κε ηε κνξθή «white list» επηρεηξήζεσλ νη νπνίεο ζπκκνξθώλνληαη επηηπρώο κε ηελ θείκελε λνκνζεζία δχλαηαη λα απνηειέζεη θαιφ παξάδεηγκα ζπκκφξθσζεο γηα ην ζχλνιν ηνπ θιάδνπ. Με ηε ζπγθξηηηθή αμηνιόγεζε θαιώλ πξαθηηθώλ θαη ηε ρξήζε απηψλ σο νδεγό γηα ηηο ππφινηπεο επηρεηξήζεηο επηηπγράλεηαη ζεκαληηθή εμνηθνλφκεζε πφξσλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο δξαζηεξηνηήησλ ησλ επηρεηξήζεσλ, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο απνηεινχλ ηελ πιεηνλφηεηα ησλ πεξηπηψζεσλ θαη ν εθζπγρξνληζκφο ησλ νπνίσλ θξίλεηαη απαξαίηεηνο ζην ζχγρξνλν αληαγσληζηηθφ δηεζλέο πεξηβάιινλ. Πιεξνθφξεζε Δπηρεηξήζεσλ θαη Πξνψζεζε Γξάζεσλ Αλαβάζκηζεο Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ Δλίζρπζε θαη επέθηαζε ησλ πξόζθαηα αλεπηπγκέλσλ δνκώλ ΣΠΔ (ΟΠ ηεο ΓΓ Βηνκεραλίαο) ζα κπνξνχζε λα ζπκβάιιεη άκεζα ζηελ έγθαηξε, πξνδξαζηηθή θαη εμαηνκηθεπκέλε πιεξνθφξεζε ησλ επηρεηξήζεσλ, ζπληειψληαο παξάιιεια ζηε κείσζε ησλ αληίζηνηρσλ δηνηθεηηθψλ βαξψλ. ην πιαίζην ηεο ζεψξεζεο φηη νη εξγαδφκελνη απνηεινχλ ηε βάζε αλάπηπμεο κίαο επηρείξεζεο, πξνηείλεηαη επηθνπξηθά πξνώζεζε δξάζεσλ εθπαίδεπζεο ζηειερώλ ζε ζέκαηα νξζήο εθαξκνγήο ησλ πξνηύπσλ αζθαιείαο θαη ζπκκφξθσζεο κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη φξνπο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο

21 ρέδην Γξάζεο

22 Πξνηεηλφκελεο άκεζεο θαη κεζνπξφζεζκεο παξεκβάζεηο Άκεζεο ελέξγεηεο αλαζπγθξόηεζε πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο Γνκηθώλ Τιηθώλ γηα ηελ έθδνζε ΚΤΑ κε ζηφρν ηελ άκεζε θαη πιήξε ελζσκάησζε όισλ ησλ επξσπατθώλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ γηα δνκηθά πξντόληα ζηελ Δζληθή λνκνζεζία, ψζηε νη έιεγρνη πνπ πθίζηαληαη νη επηρεηξήζεηο λα ζπλάδνπλ κε ην ζχγρξνλν ηξφπν παξαγσγήο, ζηειερηαθή ελίζρπζε ησλ ειεγθηηθώλ κεραληζκώλ θαη πξνζαξκνγή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο κέζσ ηεο πιήξνπο αμηνπνίεζεο ηνπ πξόζθαηα νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο επηηήξεζεο ηεο αγνξάο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Βηνκεραλίαο. ε ζπλέρεηα ησλ αλσηέξσ πξνώζεζε δξάζεσλ επαηζζεηνπνίεζεο επηρεηξήζεσλ (εκεξίδεο, ελεκεξσηηθά θπιιάδηα θ.ιπ.) γηα ηελ αλαγθαηόηεηα απόθηεζεο ζεκάησλ CE θαζψο θαη δξάζεσλ αλαβάζκηζεο ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ ηνπο ψζηε απνδερζνχλ θαη εθαξκφζνπλ ζηελ πξάμε ηηο απαηηήζεηο αζθαιείαο πνπ ηα ζήκαηα απηά πξνβιέπνπλ, δεκηνπξγία δηαδηθηπαθήο πύιεο αλάδεημεο θαη πξνβνιήο θαιώλ πξαθηηθώλ (best practices) φπνπ ζα δεκνζηεύεηαη θαη ιίζηα (white list) κε ηα πξντόληα ησλ επηρεηξήζεσλ όπνπ δηαζέηνπλ ζήκαλζε CE

23 Αλάδνρνη Έξγνπ: Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο

Εθνική Σηραηηγική για ηην Εθοδιαζηική ζηην Ελλάδα

Εθνική Σηραηηγική για ηην Εθοδιαζηική ζηην Ελλάδα Εθνική Σηραηηγική για ηην Εθοδιαζηική ζηην Ελλάδα Master Plan for the Hellenic Logistics Υπό ηελ επίβιεςε ηεο Μόληκεο Δπηηξνπήο γηα ηελ Δθνδηαζηηθή χκβνπινο ππνζηήξημεο Achieving Excellence Together Ζ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL) ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL) ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ Α.Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL) ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ ΒΟΣΑΝΖ ΜΑΡΗΑ ΖΛΗΑΓΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ θ. ΦΧΛΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Γηεξεύλεζε επηπηώζεσλ εθαξκνγήο πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο ηεο Πνηόηεηαο θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 9001:2000 ζηνλ ειιεληθό

Διαβάστε περισσότερα

Γηεμαγσγή Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο επί ηνπ νηθνλνκνηερληθνύ κνληέινπ Μαθξνπξόζεζκνπ Καζαξνύ Δπαπμεηηθνύ Κόζηνπο (Bottom Up Pure LRIC) ππνινγηζκνύ ηειώλ

Γηεμαγσγή Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο επί ηνπ νηθνλνκνηερληθνύ κνληέινπ Μαθξνπξόζεζκνπ Καζαξνύ Δπαπμεηηθνύ Κόζηνπο (Bottom Up Pure LRIC) ππνινγηζκνύ ηειώλ Γηεμαγσγή Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο επί ηνπ νηθνλνκνηερληθνύ κνληέινπ Μαθξνπξόζεζκνπ Καζαξνύ Δπαπμεηηθνύ Κόζηνπο (Bottom Up Pure LRIC) ππνινγηζκνύ ηειώλ ηεξκαηηζκνύ ρνλδξηθήο ζε ζηαζεξά δίθηπα ζύκθσλα κε ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: Αζθάλεια Γεδομένων και Πποζηαζία Ηδιωηικόηηηαρ Γιεθνείρ και Δςπωπαϊκέρ Ππωηοβοςλίερ Δπιβλέποςζα: ιοςγλέ Δςθποζύνη

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ»

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΘΝΗΚΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΗΓΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια

Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια Περίοδος B Οκτώβριος 2013 Ιανουάριος 2014 Διδάσκων: Σταύρος Γανωτής Αρχιτέκτων Μηχανικός - Φυσικός Πεξηερφκελα ΚΔΦ.Α: Πξνζέγγηζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 14-01 - 2014

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 14-01 - 2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 14-01 - 2014 YΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ Aξηζ. Πξση. νηθ. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΓΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΔΙΩΝ Tαχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Σαχ. Κώδικας : 104 33

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΔΡΓΟ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ

ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΔΡΓΟ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ Γεληθή Γξακκαηεία - Μεηαθνξέο ΟΚΣΧΒΡΗΟ 2009 ΑΠΡΗΛΗΟ 2011 ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΔΡΓΟ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ Γημιοςπγούμε μία Δλλάδα ηυν ζςνδςαζμένυν

Διαβάστε περισσότερα

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Οκάδα γηα ηελ Σερλνινγηθή, Οηθνλνκηθή θαη ηξαηεγηθή Αλάιπζε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο «Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΔΡΓΟ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ

ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΔΡΓΟ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ Δλφηεηα Μεηαθνξψλ ΟΚΣΧΒΡΗΟ 2009 ΗΟΤΝΗΟ 2011 ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΔΡΓΟ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ Γημιοςπγούμε μία Δλλάδα ηυν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΣΗ ΚΔΙΜΔΝΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΠΔΡΙ ΤΓΑΣΟΡΔΜΑΣΩΝ. ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΔ ΓΙΟΡΘΩΔΙ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΔΙ ΑΤΣΗ ΚΑΙ ΤΠΟ ΣΟ ΠΡΙΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ:

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: «Η ρωξηθή δηάζηαζε ηνπ παξαγωγηθνύ θαη επηρεηξεκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Αηηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΙΗΜΗ ΜΕΣΑΦΡΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ

ΑΝΕΠΙΗΜΗ ΜΕΣΑΦΡΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΑΝΕΠΙΗΜΗ ΜΕΣΑΦΡΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ 1 ΕΛΛΑΔΑ Μλεκόλην πλελλόεζεο γηα ηηο πγθεθξηκέλεο Πξνϋπνζέζεηο Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο (ηξίηε επηθαηξνπνίεζε) 11 Φεβξνπαξίνπ 2011 Οη ηξηκεληαίεο εθηακηεχζεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ Φ.9.2/οικ.32803/1308/97 (ΦΕΚ-815 Β')

ΚΥΑ Φ.9.2/οικ.32803/1308/97 (ΦΕΚ-815 Β') ΚΥΑ Φ.9.2/οικ.32803/1308/97 (ΦΕΚ-815 Β') Θέμα : «Κατασκευή και λειτουργία ανελκυστήρων» ΝΗ ΞΝΟΓΝΗ ΔΘΛΗΘΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ, ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΘΑΗ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΣΩΟΝΡΑΜΗΑΠ ΘΑΗ ΓΖΚΝΠΗΩΛ ΔΟΓΩΛ. 'Δρνληαο ππφςε: 1. Ρηο δηαηάμεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 25 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 2.1. Διζαγυγή ζηα Logistics Οη εμειίμεηο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ζην επηρεηξεκαηηθφ ηνπίν έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο θνζκνγνληθέο, θηι., δηφηη έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Αποδεληίωζη Δημόζιαρ Διαβούλεςζηρ

Αποδεληίωζη Δημόζιαρ Διαβούλεςζηρ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ» Αποδεληίωζη Δημόζιαρ Διαβούλεςζηρ για ηην Ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΣΕΚΔΛΣ ΒΗΟΙΟΓΗΘΩΛ ΔΘΚΔΣΑΙΙΔΤΔΩΛ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΚΑΛΑΣΕΚΔΛΣ ΒΗΟΙΟΓΗΘΩΛ ΔΘΚΔΣΑΙΙΔΤΔΩΛ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΚΑΛΑΣΕΚΔΛΣ ΒΗΟΙΟΓΗΘΩΛ ΔΘΚΔΣΑΙΙΔΤΔΩΛ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 Πεξηερόκελα: ΔΗΠΑΓΩΓΖ... 3 Γηδαθηηθή Δλφηεηα 2.1. ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΡΖΠ ΚΔΡΑΡΟΝΞΖΠ ΑΞΝ ΠΚΒΑΡΗΘΖ ΠΔ ΒΗΝΙΝΓΗΘΖ ΓΔΩΟΓΗΑ... 4 2.1.1.

Διαβάστε περισσότερα

Πξνκειέηε θνπηκφηεηαο Ίδξπζεο Δηαηξείαο Κηλεηήο Σειεθσλίαο

Πξνκειέηε θνπηκφηεηαο Ίδξπζεο Δηαηξείαο Κηλεηήο Σειεθσλίαο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθφ Σκήκα MBA TQM Πξνκειέηε θνπηκφηεηαο Ίδξπζεο Δηαηξείαο Κηλεηήο Σειεθσλίαο Διπλωματική Εργαςία του Γεωργίου Ζευγολάτη Αθηεξώλεηαη ζηνπο γνλείο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΛΛΟΓΟ ΠΣΤΥΙΟΤΥΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΚΣΗΣΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΚΕΤΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ

ΤΛΛΟΓΟ ΠΣΤΥΙΟΤΥΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΚΣΗΣΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΚΕΤΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΤΛΛΟΓΟ ΠΣΤΥΙΟΤΥΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΚΣΗΣΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΚΕΤΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΘΔΚΑ: Ξξνθήξπμε πξόρεηξνπ δηαγωληζκνύ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ γηα ηελ εθπόλεζε ηνπ έξγνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ»

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΔΘΝΙΚΟ ΔΠΗΥΔ ΣΡΑΣΗ ΡΖΗΑΚΟ ΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018

Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018 Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018 ΑΘΗΝΑ, ΑΠΡΙΛΙΟ 2014 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΣΟ ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΜΕΟΠΡΟΘΕΜΟ ΠΛΑΙΙΟ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2015-2018» Π ε π ι ε σ ό μ ε ν α Κευάλαιο 1 Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ" ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013. ρέδην ΟΓΗΓΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013. ρέδην ΟΓΗΓΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ" ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ρέδην ΟΓΗΓΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΘΤΓΥΡΟΛΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα : Σα θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα IDA θαη IDABC γηα ηε δηαιεηηνπξγηθόηεηα ησλ ζπζηεκάησλ ηερλνινγίαο πιεξνθνξηώλ θαη επηθνηλσληώλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΓΗΚΑΗΟΥΡΖΖ FRANCHISING ΚΑΗ Ζ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΓΗΚΑΗΟΥΡΖΖ FRANCHISING ΚΑΗ Ζ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Σ.Δ.Η. ΖΠΔΗΡΟΤ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΓΗΚΑΗΟΥΡΖΖ FRANCHISING ΚΑΗ Ζ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ: ΝΗΚΟΛΟΤΕΑΚΖ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ - ΣΑΒΑΛΑ ΑΡΖ ΔΠΗΒΛΔΠΟΤΑ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Management ποιόηηηαρ ζηα νοζοκομεία ηηρ Γεπμανίαρ. Θεζμικέρ και διασειπιζηικέρ διαζηάζειρ

Θέμα: Management ποιόηηηαρ ζηα νοζοκομεία ηηρ Γεπμανίαρ. Θεζμικέρ και διασειπιζηικέρ διαζηάζειρ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ-ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Management ποιόηηηαρ ζηα νοζοκομεία ηηρ Γεπμανίαρ. Θεζμικέρ και διασειπιζηικέρ διαζηάζειρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ Α.Φ.Μ. 094321194, Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ.ΠΔΗΡΑΗΑ, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 25086/06/Β/91/58 ΑΡΥΑΗΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ 8, 17456 ΑΛΗΜΟ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ:

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ: ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΘΣΘΚΟΣΗΣΑ ΚΑΘ ΝΑΤΣΘΛΘΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΕΜΠΟΡΘΟΤ ΕΘΔΘΚΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΤΝΣΟΝΘΜΟΤ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΕΩΝ ΣΟΤ ΤΠ.Α.Α.Ν. ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΕΜΠΟΡΘΟΤ (ΕΤΕΔ Εμπ.) ΠΛΑΣΕΘΑ ΚΑΝΘΓΓΟ 101

Διαβάστε περισσότερα