(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)"

Transcript

1 ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο θπθινθνξίαο θαη ρξήζεο ηειεπηθνηλσληαθνχ ηεξκαηηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ξαδηνεμνπιηζκνχ. Δελ έρεη δεζκεπηηθφ ραξαθηήξα, νχηε απηνηειή λνκηθή αμία / ηζρχ έλαληη ησλ δηαηάμεσλ ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο.

2 I. Β α ζ ι κ έ ρ Α π σ έ ρ Ο ξαδηνεμνπιηζκφο θαη ηειεπηθνηλσληαθφο ηεξκαηηθφο εμνπιηζκφο πνπ εηζάγεηαη ζηελ Ειιάδα ζα πξέπεη λα θέξεη ηελ πξνβιεπφκελε ζήκαλζε θαη λα ζπλνδεχεηαη απφ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, πάλσ ζε θάζε ζπζθεπή ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ηα αθφινπζα ζηνηρεία: Σν φλνκα ηνπ θαηαζθεπαζηή, ν ηχπνο ηεο ζπζθεπήο, ν αξηζκφο παξηίδαο ή ν αξηζκφο ζεηξάο παξαγσγήο, ε ζήκαλζε CE, ζχκθσλα κε ην αληίζηνηρν λνκηθφ πιαίζην, ην ζήκα πξνεηδνπνίεζεο (alert sign), εθφζνλ πξφθεηηαη γηα ξαδηνεμνπιηζκφ γηα ηνλ νπνίν ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί ή απαγνξεχζεηο φζνλ αθνξά ηε δηάζεζε ζηελ αγνξά θαη / ή ηε ζέζε ζε ιεηηνπξγία. Εθφζνλ ν εμνπιηζκφο εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο νδεγίαο 99/5/ΕΚ, ζα πξέπεη ζηηο νδεγίεο ρξήζεο ή ζε νπνηνδήπνηε άιιν ζπλνδεπηηθφ έγγξαθν λα ππάξρεη: Δήισζε ζπκκφξθσζεο (Declaration of Conformity DoC) ηνπ θαηαζθεπαζηή ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη ηελ αθφινπζε θξάζε: ΜΕ ΣΗΝ ΠΑΡΟΤΑ Ο ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΗ (φλνκα ηνπ θαηαζθεπαζηή) ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΣΙ (ηχπνο ηεο ζπζθεπήο) ΤΜΜΟΡΦΩΝΕΣΑΙ ΠΡΟ ΣΙ ΟΤΙΩΔΕΙ ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΚΑΙ ΣΙ ΛΟΙΠΕ ΥΕΣΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 1999/5/ΕΚ. Η ζπζθεπαζία ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ηα ινηπά έγγξαθα πνπ ηνλ ζπλνδεχνπλ (βηβιηάξην νδεγηψλ ρξήζεσο, νδεγίεο εγθαηάζηαζεο, έληππν ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θ.ι.π.) ζα πξέπεη λα θέξνπλ ηε ζήκαλζε CE θαη φηαλ είλαη απαξαίηεην, ζε πεξηπηψζεηο ξαδηνεμνπιηζκνχ, ην ζήκα πξνεηδνπνίεζεο (alert sign). Τπεύθςνορ για ηη ζήμανζη είναι ο καηαζκεςαζηήρ ή ο εξοςζιοδοηημένορ ανηιππόζωπόρ ηος ενηόρ ηηρ Κοινόηηηαρ ή ο ςπεύθςνορ για ηη διάθεζη ηος εξοπλιζμού ζηην αγοπά. Ο θαηαζθεπαζηήο ή ν εμνπζηνδνηεκέλνο αληηπξφζσπφο ηνπ ή ν ππεχζπλνο γηα ηε δηάζεζε ηνπ εμνπιηζκνχ ζηελ αγνξά ζα πξέπεη επίζεο λα παξέρεη εγγξάθσο ζηνπο ρξήζηεο φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηε ρξήζε ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ηδηαηηέξσο λα επηζεκαίλεη κε ζαθήλεηα ζηελ ειιεληθή γιψζζα ηνπο πεξηνξηζκνχο ή ηηο απαγνξεχζεηο δηάζεζεο ζηελ αγνξά, πξνκήζεηαο, εγθαηάζηαζεο θαη ρξήζεο ηνπ εμνπιηζκνχ ζηελ Ειιάδα. 2

3 I I. Κ α η α ζ κ ε ς α ζ η ή ρ, Δ ξ ο ς ζ ι ο δ ο η η μ έ ν ο ρ Α ν η ι π π ό ζ ω π ο ρ, Τ π ε ύ θ ς ν ο ρ Γ ι ά θ ε ζ η ρ Δ ξ ο π λ ι ζ μ ο ύ Ο καηαζκεςαζηήρ είλαη ππεχζπλνο γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπ εμνπιηζκνχ. Ο θαηαζθεπαζηήο είλαη ην πξφζσπν πνπ πξέπεη λα εμαζθαιίζεη φηη ν εμνπιηζκφο έρεη ζρεδηαζηεί, θαηαζθεπαζηεί θαη πηζηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο νδεγίαο 99/5/ΕΚ. Ο θαηαζθεπαζηήο κπνξεί λα νξίζεη νπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν κέζα ζηελ Κνηλφηεηα σο εξοςζιοδοηημένο ανηιππόζωπό ηος. Οη Ειεγθηηθέο Αξρέο ηεο Κνηλφηεηαο κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζηνλ εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξφζσπν ηνπ θαηαζθεπαζηή γηα νπνηνδήπνηε ζέκα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο ππνρξεψζεηο ηεο νδεγίαο 99/5/ΕΚ. Ο ςπεύθςνορ για ηη διακίνηζη ηος εξοπλιζμού είλαη νπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν κέζα ζηελ Κνηλφηεηα πνπ θέξλεη εμνπιηζκφ ζηε αγνξά ηεο Κνηλφηεηαο. ε πεξίπησζε πνπ ν θαηαζθεπαζηήο βξίζθεηαη εθηφο ηεο Κνηλφηεηαο θαη δελ ππάξρεη εμνπζηνδνηεκέλνο αληηπξφζσπφο ηνπ, ν ππεχζπλνο γηα ηε δηαθίλεζε ηνπ εμνπιηζκνχ πξέπεη λα κπνξεί λα παξέρεη ζηηο Ειεγθηηθέο Αξρέο ηεο Κνηλφηεηαο φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ εμνπιηζκφ. I I I. ή μ α C E Σ ι δ η λ ώ ν ε ι η ο ζ ή μ α CE; Σν ζήκα CE, απνηειεί κηα δήισζε ηνπ θαηαζθεπαζηή: φηη ν εμνπιηζκφο ζπκκνξθψλεηαη πξνο φιεο ηηο ηζρχνπζεο θνηλνηηθέο απαηηήζεηο θαη φηη έρνπλ νινθιεξσζεί φιεο νη απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο. Π ο ι ε ρ ζ ς ζ κ ε ς έ ρ π π έ π ε ι ν α ε θ ο δ ι ά ζ ο ν η α ι μ ε η ο ζ ή μ α C E ; Σο ζήμα CE είναι ςποσπεωηικό. Κάζε είδνπο ηειεπηθνηλσληαθφο ηεξκαηηθφο εμνπιηζκφο θαη θάζε είδνπο ξαδηνεμνπιηζκφο, ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο νδεγίαο 99/5/ΕΚ, πξέπεη λα εθνδηάδεηαη κε απηφ. Σο ζήμα CE ηοποθεηείηαι ππιν ηη διάθεζη ηος εξοπλιζμού ζηην αγοπά. 3

4 Πην ζπγθεθξηκέλα, ην ζήκα CE πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη: ε φιεο ηηο λέεο ζπζθεπέο είηε θαηαζθεπάδνληαη ζηα θξάηε κέιε είηε ζε ηξίηεο ρψξεο. ε κεηαρεηξηζκέλεο ζπζθεπέο πνπ εηζάγνληαη απφ ηξίηεο ρψξεο. ε ζπζθεπέο πνπ έρνπλ ππνζηεί νπζηψδεηο κεηαηξνπέο θαη ππφθεηληαη ζε θνηλνηηθέο νδεγίεο σο λέα πξντφληα. Π ο ι α ε ί ν α ι η α σ α π α κ η η π ι ζ η ι κ ά η ο ς ζ ή μ α η ο ρ C E ; Σν ζήκα CE πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ή απφ ηνλ εγθαηεζηεκέλν ζηελ Κνηλφηεηα εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξφζσπφ ηνπ. Σν ζήκα CE πξέπεη λα έρεη ηελ παξαθάησ κνξθή. Εάλ ην ζήκα CE ζκηθξπλζεί ή κεγεζπλζεί, πξέπεη λα ηεξνχληαη νη αλαινγίεο ηνπ παξαθάησ ππφ θιίκαθα ζρεδίνπ. Σν ζήκα CE πξέπεη λα έρεη χςνο ηοςλάσιζηον 5mm, εθηφο αλ θάηη ηέηνην δελ είλαη δπλαηφ ιφγσ ηεο θχζεο ηεο ζπζθεπήο. Σν ζήκα CE πξέπεη να ηοποθεηείηαι ζηη ζςζκεςή ή ζηην αναγνωπιζηική πινακίδα ηηρ. Επίζεο, πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζηε ζπζθεπαζία, εάλ ππάξρεη, θαη ζηα ζπλνδεπηηθά έγγξαθα. Σν ζήκα CE πξέπεη λα είλαη οπαηό, εςανάγνωζηο και ανεξίηηλο. Σν ζήµα CE πξέπεη λα αθνινπζείηαη απφ ηνλ αναγνωπιζηικό απιθµό ηος κοινοποιηµένος οπγανιζµού εθφζνλ απηφο ζπµµεηέρεη ζηελ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο. Ο αλαγλσξηζηηθφο αξηζκφο ηνπνζεηείηαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ή ηνλ εγθαηεζηεκέλν ζηελ θνηλφηεηα εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξφζσπφ ηνπ. 4

5 Εάλ ε ζπζθεπή εκπίπηεη θαη ζε άιιεο νδεγίεο εθηφο ηεο 99/5/ΕΚ, πνπ ξπζκίδνπλ δηαθνξεηηθά ζέκαηα θαη πξνβιέπνπλ ζήκαλζε κε ην ζήκα CE, ηφηε πξέπεη λα αλαθέξεηαη φηη ην ζήκα CE πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο φισλ ησλ ελ ιφγσ νδεγηψλ. Οη αξηζκνί ησλ νδεγηψλ, φπσο δεκνζηεχνληαη ζηελ επίζεκε εθεκεξίδα ησλ Επξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, πξέπεη λα αλαθέξνληαη θαη ζηα ζπλνδεπηηθά έγγξαθα, αλαθνηλψζεηο ή νδεγίεο ρξήζεο ηεο ζπζθεπήο. Σ ο ζ ή μ α C E κ α ι ά λ λ α ζ ή μ α η α Σν ζήκα CE είλαη ην κφλν ζήκα ην νπνίν ζπκβνιίδεη ζπκκφξθσζε πξνο φιεο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ βαξχλνπλ ηνπο θαηαζθεπαζηέο, φπσο απαηηνχλ νη εθαξκνζηέεο νδεγίεο πνπ πξνβιέπνπλ ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ. Μηα ζπζθεπή κπνξεί λα εθνδηαζηεί θαη κε άιια ζήκαηα κε ηε πξνυπφζεζε φηη απηά: Πιεξνχλ δηαθνξεηηθφ ζθνπφ απφ εθείλν ηνπ ζήκαηνο CE. Δελ ππάξρεη πεξίπησζε λα πξνθαιέζνπλ ζχγρπζε κε ην ζήκα CE ή παξαπιάλεζε. Δελ κεηψλνπλ ηελ νξαηφηεηα θαη ηελ αλαγλσζηκφηεηα ηνπ ζήκαηνο CE. 5

6 I V. ή μ α Π π ο ε ι δ ο π ο ί η ζ η ρ ( A l e r t S i g n ) Γηα ηηο ζπζθεπέο ξαδηνεμνπιηζκνχ θαη ηεξκαηηθνχ ηειεπηθνηλσληαθνχ εμνπιηζκνχ νξίδνληαη δχν θιάζεηο: Ο ξαδηνεμνπιηζκφο θαη ηεξκαηηθφο ηειεπηθνηλσληαθφο εμνπιηζκφο πνπ κπνξεί λα δηαηεζεί ζηελ αγνξά θαη λα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία ρσξίο πεξηνξηζκνχο απνηειεί ηελ κλάζη 1. Ο ξαδηνεμνπιηζκφο γηα ηνλ νπνίν κπνξεί λα εθαξκφδνληαη πεξηνξηζκνί ή απαγνξεχζεηο φζνλ αθνξά ηε δηάζεζε ζηελ αγνξά θαη / ή ηε ζέζε ζε ιεηηνπξγία απνηειεί ηελ κλάζη 2. Ο εμνπιηζκφο ηεο θιάζεο 2 πξέπεη λα θέξεη ην ζήκα πξνεηδνπνίεζεο (alert sign): Σν ζήκα πξνεηδνπνίεζεο πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη, φπνπ απηφ απαηηείηαη, δίπια ζην ζήκα CE θαη λα έρεη ην ίδην χςνο κε απηφ. Επίζεο, πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζηε ζπζθεπαζία, εάλ ππάξρεη, θαη ζηα ζπλνδεπηηθά έγγξαθα ηνπ εμνπιηζκνχ. Πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ξαδηνεμνπιηζκφ θαη ηνλ ηειεπηθνηλσληαθφ ηεξκαηηθφ εμνπιηζκφ ησλ θιάζεσλ 1 θαη 2 πεξηιακβάλνληαη ζην δηθηπαθφ ηφπν ηεο Κνηλφηεηαο.(http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/rtte/documents/guidance/sco pe/index_en.htm). Ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη παξαθάησ θαηεγνξίεο εμνπιηζκνχ νη νπνίεο κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη αλήθνπλ ζηελ θιάζε 1: Σεξκαηηθφο εμνπιηζκφο πνπ ζπλδέεηαη ζε ζηαζεξά δίθηπα Ραδηνεμνπιηζκφο πνπ δελ εθπέκπεη Ραδηνεμνπιηζκφο πνπ εθπέκπεη κφλν ππφ ηνλ έιεγρν θάπνηνπ δηθηχνπ Ραδηνεμνπιηζκφο, ε ρξήζε ηνπ νπνίνπ είλαη ελαξκνληζκέλε ζε φια ηα Κξάηε Μέιε ηεο Κνηλφηεηαο 6

7 Π α π ά π η η μ α I Αλάινγα κε ηελ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο πνπ έρεη αθνινπζήζεη ν θαηαζθεπαζηήο, ην είδνο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ηε ζπρλφηεηα ιεηηνπξγίαο, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα ξαδηνεμνπιηζκφ, πξνθχπηνπλ νη παξαθάησ πεξηπηψζεηο ζήκαλζεο: Σηλεπικοινωνιακόρ Σεπμαηικόρ Δξοπλιζμόρ και Ραδιοδέκηερ Διαδικαζίερ Αξιολόγηζηρ Σςμμόπθωζηρ Σήμανζη Παξάξηεκα ΙΙ (Εζσηεξηθφο Έιεγρνο Παξαγσγήο) Παξάξηεκα IV(Σερληθφο Φάθεινο Καηαζθεπήο) ή Παξάξηεκα V(Πιήξεο Δηαζθάιηζε Πνηφηεηαο) αρκο Όπνπ απ. ΚΟ = ν αλαγλσξηζηηθφο αξηζκφο ηνπ κοινοποιημένος οπγανιζμού πνπ ζπκκεηείρε ζηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο. Ραδιοεξοπλιζμόρ Διαδικαζίερ Αξιολόγηζηρ Σςμμόπθωζηρ Παξάξηεκα ΙΙΙ Εζσηεξηθφο Έιεγρνο Παξαγσγήο θαη Εηδηθέο Δνθηκέο πζθεπψλ (Ελαξκνληζκέλα Πξφηππα) Ζώνερ Σςσνοηήηων Εναπμονιζμένερ Μη Εναπμονιζμένερ Παξάξηεκα IV - Σερληθφο Φάθεινο Καηαζθεπήο ή Παξάξηεκα V - Πιήξεο Δηαζθάιηζε Πνηφηεηαο αρκο αρκο Όπνπ απ. ΚΟ = ν αλαγλσξηζηηθφο αξηζκφο ηνπ κοινοποιημένος οπγανιζμού πνπ ζπκκεηείρε ζηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο. 7

ΚΥΑ Φ.9.2/οικ.32803/1308/97 (ΦΕΚ-815 Β')

ΚΥΑ Φ.9.2/οικ.32803/1308/97 (ΦΕΚ-815 Β') ΚΥΑ Φ.9.2/οικ.32803/1308/97 (ΦΕΚ-815 Β') Θέμα : «Κατασκευή και λειτουργία ανελκυστήρων» ΝΗ ΞΝΟΓΝΗ ΔΘΛΗΘΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ, ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΘΑΗ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΣΩΟΝΡΑΜΗΑΠ ΘΑΗ ΓΖΚΝΠΗΩΛ ΔΟΓΩΛ. 'Δρνληαο ππφςε: 1. Ρηο δηαηάμεηο

Διαβάστε περισσότερα

1 από 16 ΔΗΓΗΘΟ ΘΑΛΟΛΗΚΟ ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΑΛΤΦΧΣΗΘΧΛ ΚΖΥΑΛΖΚΑΣΧΛ

1 από 16 ΔΗΓΗΘΟ ΘΑΛΟΛΗΚΟ ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΑΛΤΦΧΣΗΘΧΛ ΚΖΥΑΛΖΚΑΣΧΛ 1 από 16 ΠΔΡΗΔΥΟΚΔΛΑ 1. Δηζαγσγή... 3 2. Πεξηγξαθή... 3 2.1 Οξηζκνί... 3 3. Καηάηαμε Αλπςσηηθψλ Μεραλεκάησλ... 3 3.1 Καηεγνξία Τςειήο Δπηθηλδπλφηεηαο... 3 3.2 Καηεγνξία Μεζαίαο Δπηθηλδπλφηεηαο... 4 3.3

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιούνηαι οι αγοπανομικέρ διαηάξειρ για ηα ππαηήπια ςγπών καςζίμυν

Απλοποιούνηαι οι αγοπανομικέρ διαηάξειρ για ηα ππαηήπια ςγπών καςζίμυν Απλοποιούνηαι οι αγοπανομικέρ διαηάξειρ για ηα ππαηήπια ςγπών καςζίμυν Καλφλεο Γηαθίλεζεο θαη Δκπνξίαο Πξντφλησλ θαη Παξνρήο Τπεξεζηψλ (ΓΗ.Δ.Π.Π.Τ.), Αξηζκ. Α2 861(ΦΔΚ Β' 2044/22-08-2013) Πεπιεσόμενα Άπθπα

Διαβάστε περισσότερα

Ο νέορ Αγοπανομικόρ Κώδικαρ οπωπολασανικών

Ο νέορ Αγοπανομικόρ Κώδικαρ οπωπολασανικών Ο νέορ Αγοπανομικόρ Κώδικαρ οπωπολασανικών Κανόνερ Διακίνηζηρ και Εμποπίαρ Πποϊόνηων και Παποσήρ Τπηπεζιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Τ.) Απιθμ. Α2 861 (ΦΔΚ Β' 2044/22-08-2013) ΕΝΟΣΗΣΑ 4.6. ΟΠΩΡΟΛΑΥΑΝΙΚΑ Άπθπο 38 Διακίνηζη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ A.1 Τινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο Η πινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηε ζεηξά Πξνηχπσλ ΔΝ50174-x, αλάινγα κε ην ρψξν θαη ηνλ ηχπν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Απνκαθξπζκέλε εθαξκνγή ελφο κεηαγσγέα Ethernet

Απνκαθξπζκέλε εθαξκνγή ελφο κεηαγσγέα Ethernet Πεξηγξαθή ππεξεζίαο Απνκαθξπζκέλε εθαξκνγή ελφο κεηαγσγέα Ethernet Εηζαγωγή ζηε ζπκθωλία παξνρήο ππεξεζηώλ ζαο Απηή ε ππεξεζία παξέρεη ηελ απνκαθξπζκέλε ππνζηήξημε ηνπ Πειάηε ζηελ εγθαηάζηαζε, ηε δηακφξθσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ A.Δ. Αηόιοσ 86 10232 Αζήλα Σει. 210-3341000 www.nbg.gr ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ Ζ παξνχζα ζχκβαζε ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ε «ΔΘΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Εμπορίας- διάθεζης χρήζης Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων

Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Εμπορίας- διάθεζης χρήζης Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων 1 Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Εμπορίας- διάθεζης χρήζης Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΥΔΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΧΝ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΧΝ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ. 3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΟΡΗΜΟΗ... 4 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 I. ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Απξίιηνο 2012 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν ηελ ζέζπηζε πξνδηαγξαθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013. Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ»

ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013. Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ» ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ»2007-2013 (ΔΞΑΛ ΗΗ) Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ» Νδεγφο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr. Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ),

ΑΠΟΦΑΖ. Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr. Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), Μαξνύζη, 3-2-2011 ΑΡΗΘ. ΑΠ: 592/012 ΑΠΟΦΑΖ Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), Έρνληαο ππόςε : α.

Διαβάστε περισσότερα

Β.3 Πξνζδηνξηζκόο ρώξνπ θεθαιήο δηθηύνπ, εληζρπηώλ θ.ιπ. θεληξηθήο εγθαηάζηαζεο

Β.3 Πξνζδηνξηζκόο ρώξνπ θεθαιήο δηθηύνπ, εληζρπηώλ θ.ιπ. θεληξηθήο εγθαηάζηαζεο ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Β Εγθαηαζηάζεηο επξπεθπνκπήο θαη επηθνηλσληώλ Β.1 Τινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο Η πινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο, πνπ αθνξά ηελ εγθαηάζηαζε θαισδηαθψλ νκναμνληθψλ δηθηχσλ γηα ηε δηαλνκή ζεκάησλ ηειεφξαζεο,

Διαβάστε περισσότερα

Ζιεθηξνιφγνπ Δγθαηαζηάηε

Ζιεθηξνιφγνπ Δγθαηαζηάηε Καιψο ήιζαηε Ζ λέα Τπεχζπλε Γήισζε Ζιεθηξνιφγνπ Δγθαηαζηάηε 08.2011 Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 1 Έλα απφ ηα βαζηθά εξγαιεία

Διαβάστε περισσότερα

Conditions of Carriage applicable to sales that takes place in GREECE ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΩΝ ΔΠΗΒΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ ΑΠΟΚΔΤΩΝ ΣΟΤ

Conditions of Carriage applicable to sales that takes place in GREECE ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΩΝ ΔΠΗΒΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ ΑΠΟΚΔΤΩΝ ΣΟΤ Conditions of Carriage applicable to sales that takes place in GREECE ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΩΝ ΔΠΗΒΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ ΑΠΟΚΔΤΩΝ ΣΟΤ Οη θάησζη Όξνη Μεηαθνξάο δηέπνπλ ηελ ζπκβαηηθή ζρέζε,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΕΔΙΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚ/ΠΚΝ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΖΚΑΘΗΑΠ ΡΚΖΚΑ ΓΝΚΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ 1 Πεξηερόκελα 1. Αληηθείκελν θαη πεδίν εθαξκνγήο... 5 2. Καλόλεο γηα ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΡΖΣΖ (ΟAK A.E.) Σαρ. Γ/λζε: ΟΑΖ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΗΧΝ Σ.Κ. 73100 ΥΑΝΗΑ ΔΡΓΟ: " ΔΡΓΑΗΔ ΓΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΑΡΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΗΑ ΣΟ 2015" Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΔΗ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ: ΓΟ ΣΜΖΜΑ: ΛΟΓΗΣΗΚΖ

ΑΣΔΗ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ: ΓΟ ΣΜΖΜΑ: ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΑΣΔΗ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ: ΓΟ ΣΜΖΜΑ: ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BUSINESS VALUE ΓΗΟΝΤΗΟΤ ΣΔΦΑΝΗΑ ΚΑΣΡΑΝΣΗΩΣΖ ΔΛΛΖ ΥΑΣΕΖ ΑΝΑΣΑΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 2008 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ... 2 ΥΡΖΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ...

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα : 07.11.2011. Αρ. πρωη. ΟΙΚ. : 189533

Αζήλα : 07.11.2011. Αρ. πρωη. ΟΙΚ. : 189533 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ Π.Δ.Κ.Α. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΠΔΡ/ΝΣΟ Γ/ΝΗ Δ.Α.Ρ.Θ. ΣΜΗΜΑ ΑΤΣ. & ΔΞ. ΚΑΤΔΩΝ Σατ. Γ/λζε: Παηεζίωλ 147 Σατ. Κώδηθας: 11 51 Αζήλα Πιεροθορίες: Οδ. Γωγούζος ΣΗΛ.: 10-8646777 FAX: 10-8646939

Διαβάστε περισσότερα

Όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο

Όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοσοκομείο Υίου «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΘΖΕΛΟΤ 2 Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: ΒΑΛΑΝΙΓΑ Τηλ.: 2271350258 ΑΓΑ:ΒΙΔ7469073-ΥΑΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΠΗΖΜΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΑ ΦΑΓΔΗΑ ΟΠΛΖΦΟΡΧΝ

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΠΗΖΜΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΑ ΦΑΓΔΗΑ ΟΠΛΖΦΟΡΧΝ ver. 3 ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΠΗΖΜΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΑ ΦΑΓΔΗΑ ΟΠΛΖΦΟΡΧΝ (ΜΖΡΤΚΑΣΗΚΑ ΥΟΗΡΟΗ) ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ (Inspection tasks) ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ Λάξηζα: 17-12 - 2008 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΓΔΝΙΚΖ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΤΓΑΣΧΝ Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 Πιεξνθνξίεο : Αζ. Μπξάρνο, Ζι. Κσηζήο Σειέθσλν : 2410-613720, 616189 Telefax

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων και εθαπμογών ζηο computer room ηων Κενηπικών Τπηπεζιών ηος ΚΔΘΔΑ». ΑΟ.ΞΟΥΡ. : 1140

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΑΠΟΦΑΗ «Ρχζκηζε ζεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηε ιεηηνπξγία ησλ ζηαζεξψλ εζηηψλ θαχζεο γηα ηε ζέξκαλζε θηηξίσλ θαη λεξνχ»

ΥΔΓΙΟ ΑΠΟΦΑΗ «Ρχζκηζε ζεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηε ιεηηνπξγία ησλ ζηαζεξψλ εζηηψλ θαχζεο γηα ηε ζέξκαλζε θηηξίσλ θαη λεξνχ» ΥΔΓΙΟ ΑΠΟΦΑΗ «Ρχζκηζε ζεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηε ιεηηνπξγία ησλ ζηαζεξψλ εζηηψλ θαχζεο γηα ηε ζέξκαλζε θηηξίσλ θαη λεξνχ» ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ

ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ 1. ΣΟΗΥΔΗΑ ΦΟΡΔΑ - Κσδηθφο θνξέα :0085 - Ολνκαζία θνξέα :ΑΡΥ. ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΟΤ ΩΜΑΣΟ - Αξκφδηνο : Μφξδνο Μσπζήο - Σειέθσλν : 2132157762 2. ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΗΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010

ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010 ΖΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤ 9, ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤΠΟΛΖ ΕΩΓΡΑΦΟΤ, 157 80, ΑΘΖΝΑ. ΔΠΗΔΤ, (ΝΠΗΓ : ΠΓ 271/89 Ν2083/92 ΠΓ 13/98) 210-7723847, 210-772 2456 _ e-mail: iccs@iccs.gr ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010 Δγκπίθηκε από ηο Γ.. ηος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: Αζθάλεια Γεδομένων και Πποζηαζία Ηδιωηικόηηηαρ Γιεθνείρ και Δςπωπαϊκέρ Ππωηοβοςλίερ Δπιβλέποςζα: ιοςγλέ Δςθποζύνη

Διαβάστε περισσότερα

Παξάξηεκα 1. Εμαγωγή ζηα πιαίζηα εληαίαο ζύκβαζεο κεηαθνξάο. Η πεξίπηωζε ηεο εληαίαο ζύκβαζεο κεηαθνξάο (άξζξν 793παξ.2(β) ΔΕΚΣΚ)

Παξάξηεκα 1. Εμαγωγή ζηα πιαίζηα εληαίαο ζύκβαζεο κεηαθνξάο. Η πεξίπηωζε ηεο εληαίαο ζύκβαζεο κεηαθνξάο (άξζξν 793παξ.2(β) ΔΕΚΣΚ) Παξάξηεκα 1 Εμαγωγή ζηα πιαίζηα εληαίαο ζύκβαζεο κεηαθνξάο Η πεξίπηωζε ηεο εληαίαο ζύκβαζεο κεηαθνξάο (άξζξν 793παξ.2(β) ΔΕΚΣΚ) Σν άξζξν 793παξ.2(β) ΓΔΚΣΚ θαζηεξψλεη παξέθθιηζε απφ ην γεληθφ θαλφλα φηη

Διαβάστε περισσότερα