Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους"

Transcript

1 Το παρόν προορίζεται ως έγγραφο καθοδήγησης για τους Οικονομικούς Φορείς (κατασκευαστές, εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, εισαγωγείς και διανομείς) μετρικών οργάνων με σήμανση CE Νομική ισχύ έχουν μόνο οι σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις. Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους (Απόφαση (ΕΚ) 768/2008, Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο R2, Άρθρο R2) Σύμφωνα με το Άρθρο 2, παρ. 3 του Κανονισμού (ΕΚ) 765/2008, κατασκευαστής είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατασκευάζει ένα όργανο ή που αναθέτει σε άλλους το σχεδιασμό ή την κατασκευή ενός οργάνου και διοχετεύει στην αγορά το όργανο αυτό υπό την επωνυμία ή το εμπορικό του σήμα. Σύμφωνα με τον παραπάνω ορισμό, το νομικό ή φυσικό πρόσωπο, το οποίο συναρμολογεί, συσκευάζει, επεξεργάζεται ή διοχετεύει στην αγορά ένα όργανο υπό την επωνυμία ή το εμπορικό του σήμα, θεωρείται κατασκευαστής και φέρει την αποκλειστική και τελική ευθύνη για τη συμμόρφωση του οργάνου με όλες τις διατάξεις της εναρμονισμένης κοινοτικής νομοθεσίας και ειδικότερα για τη διεξαγωγή αξιολόγησης της συμμόρφωσης. Δηλαδή, ο κατασκευαστής ενδέχεται να έχει σχεδιάσει και κατασκευάσει ένα όργανο ο ίδιος, εναλλακτικά όμως μπορεί να αναθέτει το σχεδιασμό ή την κατασκευή του σε άλλους και να το διοχετεύει στην αγορά υπό την επωνυμία ή το εμπορικό του σήμα και να παρουσιάζεται ως κατασκευαστής. Ένας κατασκευαστής δεν μπορεί να απαλλαγεί από τις ευθύνες του με την ανάθεση τους π.χ. σε ένα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, διανομέα, λιανοπωλητή, χονδρέμπορο, χρήστη ή υπεργολάβο. Ένα όργανο, το οποίο έχει υποστεί τροποποιήσεις μετά τη διάθεση του προς χρήση, θεωρείται νέο όργανο. Όποιος διαθέτει στην κοινοτική αγορά όργανα, τα οποία έχει τροποποιήσει ή ανακατασκευάσει και δεν είναι ο αρχικός κατασκευαστής, πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες και υποχρεώσεις του κατασκευαστή, όπως κατάρτιση του σχετικού τεχνικού φακέλου και διενέργεια της εφαρμοστέας διαδικασίας αξιολόγησης της συμμόρφωσης σε έναν κοινοποιημένο οργανισμό. Επισκευή του οργάνου ή αλλαγή εξαρτημάτων με παρόμοια ανταλλακτικά λόγω βλάβης στο πλαίσιο της συντήρησης δεν θεωρούνται σημαντικές αλλαγές. Επίσης, Γεν. Γραμ. Βιομηχανίας / Δ/νση Πολιτικής Ποιότητας / Τμήμα Μετρολογικής Πολιτικής 1

2 η αναθεώρηση ή διόρθωση σφαλμάτων του λογισμικού δεν θεωρείται σημαντική αλλαγή με την προϋπόθεση ότι δεν επηρεάζει τις βασικές απαιτήσεις του οργάνου. Οι κατασκευαστές πρέπει: i. Να διενεργούν ή αναθέτουν τη διενέργεια της διαδικασίας αξιολόγησης της συμμόρφωσης σε έναν κοινοποιημένο οργανισμό ή το σύστημα διασφάλισης ποιότητας που διαθέτουν να έχει εγκριθεί από έναν κοινοποιημένο οργανισμό Η διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης για τα όργανα μέτρησης αποτελείται συνήθως από δυο στάδια: a. αρχική εξέταση ενός πρωτοτύπου οργάνου (Απόφαση (ΕΚ) 768/2008, Ενότητα Β - Εξέταση τύπου ΕΕ) b. προσδιορισμός της συμμόρφωσης της παραγωγής με το εγκεκριμένο πρωτότυπο (Απόφαση (ΕΚ) 768/2008, Ενότητα Δ, Συμμόρφωση προς τον τύπο με βάση τη διασφάλιση της ποιότητας της διαδικασίας παραγωγής ή Ενότητα ΣΤ, Συμμόρφωση προς τον τύπο με βάση την εξακρίβωση επί προϊόντων) ii. iii. iv. Να καταρτίζουν τον σχετικό τεχνικό φάκελο, στον οποίο περιέχονται πληροφορίες σχετικές με τον σχεδιασμό και τη λειτουργία του οργάνου καθώς και με τη συμμόρφωση του με τις βασικές απαιτήσεις Να καταρτίζουν Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ, όπου αναφέρεται η σχετική κοινοτική νομοθεσία, ο κατασκευαστής, ενδεχομένως ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος, ο κοινοποιημένος οργανισμός, το είδος του οργάνου μέτρησης και το σχετικό εναρμονισμένο πρότυπο (στην Απόφαση (ΕΚ) 768/2008 περιέχεται υπόδειγμα της Δήλωσης Συμμόρφωσης ΕΕ) Να παρέχουν οδηγίες χρήσης στην ελληνική γλώσσα v. Να πληρούν τις παρακάτω απαιτήσεις ιχνηλασιμότητας: διατήρηση του τεχνικού φακέλου και της Δήλωσης Συμμόρφωσης ΕΕ επί 10 έτη αφότου διατεθεί το όργανο στην αγορά εξασφαλίζουν ότι τα όργανα φέρουν αριθμό τύπου, παρτίδας ή σειράς ή όποιο άλλο στοιχείο επιτρέπει την ταύτισή τους σημειώνουν επί του οργάνου το όνομα, την καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία τους ή το καταχωρισμένο εμπορικό σήμα τους και τη διεύθυνση τους. Η διεύθυνση υποδεικνύει ένα μοναδικό σημείο στο οποίο μπορεί κάποιος να έρθει σε επικοινωνία με τον κατασκευαστή (το σημείο επικοινωνίας δεν είναι υποχρεωτικό να βρίσκεται στο κράτος μέλος όπου το όργανο διατίθεται στην αγορά) Γεν. Γραμ. Βιομηχανίας / Δ/νση Πολιτικής Ποιότητας / Τμήμα Μετρολογικής Πολιτικής 2

3 vi. vii. viii. Να τοποθετούν τη σήμανση συμμόρφωσης CE και τη συμπληρωματική μετρολογική σήμανση Να επικοινωνούν με τον κοινοποιημένο οργανισμό σε περίπτωση αλλαγών στο σχεδιασμό ή τα χαρακτηριστικά του οργάνου, στα εναρμονισμένα πρότυπα ή στις τεχνικές προδιαγραφές με βάση τις οποίες δηλώνεται η συμμόρφωση του οργάνου Να συνεργάζονται και να παρέχουν στις αρμόδιες εθνικές αρχές, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος των αρχών αυτών, όλες τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση που απαιτούνται για να αποδειχθεί η συμμόρφωση του οργάνου. Όταν οι κατασκευαστές θεωρούν ή έχουν λόγο να πιστεύουν ότι το όργανο που έχουν διαθέσει στην αγορά δεν συμμορφώνεται προς την εφαρμοστέα κοινοτική και εθνική νομοθεσία, πρέπει να λαμβάνουν αμέσως τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση του οργάνου, όπου αυτό είναι εφικτό, άλλως πρέπει να το αποσύρουν ή να το ανακαλούν, κατά περίπτωση). Πέραν τούτου, όταν το όργανο ενέχει κίνδυνο, οι κατασκευαστές πρέπει να ενημερώνουν αμέσως σχετικά με το θέμα αυτό τις αρμόδιες εθνικές αρχές των κρατών - μελών στην αγορά των οποίων έχει καταστεί διαθέσιμο το όργανο και να παραθέτουν λεπτομέρειες, για τη μη συμμόρφωση και τα τυχόν διορθωτικά μέτρα που έλαβαν. Στην περίπτωση μη αυτομάτων οργάνων ζύγισης που χρησιμοποιούνται για ιδία χρήση ή για εργαστηριακούς σκοπούς, ο κατασκευαστής απαγορεύεται να τοποθετεί τη σήμανση συμμόρφωσης CE και τη συμπληρωματική μετρολογική σήμανση. Το όργανο αυτό θα πρέπει να φέρει μόνο την επωνυμία του κατασκευαστή και τη μέγιστη δυναμικότητα του. Όποιος διαθέτει στην κοινοτική αγορά μεταχειρισμένα όργανα από μια τρίτη χώρα, ή ένα όργανο που δεν έχει σχεδιαστεί ή κατασκευαστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να αναλάβει το ρόλο και τις υποχρεώσεις του κατασκευαστή. Τι πρέπει να γνωρίζουν οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους (Απόφαση (ΕΚ) 768/2008, Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο R2, Άρθρο R3) Σύμφωνα με το Άρθρο 2, παρ. 4 του Κανονισμού (ΕΚ) 765/2008, εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εγκατεστημένο στην Κοινότητα, που έχει λάβει γραπτή εντολή από τον κατασκευαστή να ενεργεί εξ ονόματός του για την εκτέλεση συγκεκριμένων Γεν. Γραμ. Βιομηχανίας / Δ/νση Πολιτικής Ποιότητας / Τμήμα Μετρολογικής Πολιτικής 3

4 καθηκόντων σχετικών με τις υποχρεώσεις του κατασκευαστή υπό την οικεία κοινοτική νομοθεσία. Ανεξάρτητα αν ο κατασκευαστής είναι εγκαταστημένος στην ΕΕ ή όχι, μπορεί να διορίζει με γραπτή εντολή, εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο να ασκεί συγκεκριμένα καθήκοντα που προσδιορίζονται στην εντολή. Η εντολή μπορεί να επιτρέπει στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο τα παρακάτω καθήκοντα: τοποθετεί τη σήμανση συμμόρφωσης CE, τη συμπληρωματική μετρολογική σήμανση και τον αριθμό του κοινοποιημένου οργανισμού τηρεί τη Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ και τον τεχνικό φάκελο στη διάθεση των εθνικών εποπτικών αρχών επί 10 έτη αφότου διατεθεί το όργανο στην αγορά παρέχει στις αρμόδιες εθνικές αρχές, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος των αρχών αυτών, όλες τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση που απαιτούνται για να αποδειχθεί η συμμόρφωση του οργάνου συνεργάζεται με τις αρμόδιες εθνικές αρχές, κατόπιν αιτήματος των τελευταίων, για τυχόν ενέργειες που έγιναν προς αποφυγή των κινδύνων που ενέχουν τα όργανα που καλύπτει η εντολή τους Η εντολή δεν μπορεί να μπορεί να επιτρέπει στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο την κατάρτιση του σχετικού τεχνικού φακέλου και τη διενέργεια της διαδικασίας αξιολόγησης της συμμόρφωσης των οργάνων σε έναν κοινοποιημένο οργανισμό. Επιπλέον, ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος δεν μπορεί να τροποποιήσει το όργανο με δική του πρωτοβουλία προκειμένου να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση του. Ένας κατασκευαστής, ο οποίος είναι εγκαταστημένος εκτός ΕΕ δεν είναι υποχρεωμένος να έχει εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος όμως πρέπει να είναι εγκαταστημένος στην ΕΕ. Επισημαίνεται ότι οι εμπορικοί αντιπρόσωποι του κατασκευαστή (όπως διανομέας ή πράκτορας) δεν θεωρούνται εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι. Στις περιπτώσεις όπου, ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος εκτελεί χρέη εισαγωγέα ή διανομέα πρέπει να πληροί επίσης και τις υποχρεώσεις του εισαγωγέα ή διανομέα. Γεν. Γραμ. Βιομηχανίας / Δ/νση Πολιτικής Ποιότητας / Τμήμα Μετρολογικής Πολιτικής 4

5 Τι πρέπει να γνωρίζουν οι εισαγωγείς μετρικών οργάνων Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους (Απόφαση (ΕΚ) 768/2008, Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο R2, Άρθρο R4) Σύμφωνα με το Άρθρο 2, παρ. 5 του Κανονισμού (ΕΚ) 765/2008, εισαγωγέας είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο στην Κοινότητα που διαθέτει όργανο τρίτης χώρας στην κοινοτική αγορά. Ο εισαγωγέας δεν είναι ένας απλός πωλητής προϊόντων, αλλά έχει ένα σημαντικό ρόλο για την εγγύηση της συμμόρφωσης των εισαγόμενων προϊόντων. Ο εισαγωγέας πρέπει να εξασφαλίζει ότι ο κατασκευαστής έχει εκπληρώσει σωστά τις υποχρεώσεις του. Οι εισαγωγείς πρέπει: i. Να διαθέτουν στην αγορά μόνο συμμορφούμενα όργανα ii. Να διασφαλίζουν προτού διαθέσουν το όργανο στην αγορά ότι ο κατασκευαστής έχει διενεργήσει την κατάλληλη διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης. Εφόσον ο εισαγωγέας θεωρεί ή έχει λόγους να πιστεύει ότι το όργανο δεν συμμορφώνεται με την εφαρμοστέα κοινοτική και εθνική νομοθεσία, τότε δεν μπορεί να διαθέσει το όργανο στην αγορά πριν το όργανο συμμορφωθεί iii. Να διασφαλίζουν ότι ο κατασκευαστής έχει καταρτίσει τον τεχνικό φάκελο και ότι το όργανο φέρει την απαιτούμενη σήμανση συμμόρφωσης CE, τη συμπληρωματική μετρολογική σήμανση, συνοδεύεται από τα απαιτούμενα έγγραφα και ότι ο κατασκευαστής έχει τηρήσει την παραπάνω απαίτηση (v) που τον αφορά iv. Να σημειώνουν επί του οργάνου το όνομα, την καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία τους ή το καταχωρισμένο εμπορικό τους σήμα καθώς και τη διεύθυνση τους (συνεπώς το όργανο θα φέρει δυο διευθύνσεις, του κατασκευαστή και του εισαγωγέα). Όταν τούτο απαιτεί το άνοιγμα της συσκευασίας, είναι δυνατόν να δίδονται οι οδηγίες αυτές επί της συσκευασίας ή σε έγγραφο που συνοδεύει το όργανο, σε καμία όμως περίπτωση δεν πρέπει να εμποδίζεται η ορατότητα άλλων πληροφοριών είτε στο όργανο είτε στα έγγραφα v. Να εξασφαλίζουν ότι το όργανο συνοδεύεται από οδηγίες και πληροφορίες, γραμμένες στην ελληνική γλώσσα με τρόπο εύληπτο στους καταναλωτές και άλλους τελικούς χρήστες Γεν. Γραμ. Βιομηχανίας / Δ/νση Πολιτικής Ποιότητας / Τμήμα Μετρολογικής Πολιτικής 5

6 vi. Να τηρούν αντίγραφο της Δήλωσης Συμμόρφωσης ΕΕ επί 10 έτη, αφότου έχει διατεθεί το όργανο στην αγορά και να εξασφαλίζουν ότι ο τεχνικός φάκελος μπορεί να καταστεί διαθέσιμος στις αρχές εποπτείας της αγοράς vii. Να συνεργάζονται με τις αρμόδιες εθνικές αρχές, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος των αρχών αυτών, και να παρέχουν όλες τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση που απαιτούνται προκειμένου να αποδειχθεί η συμμόρφωση του οργάνου στην ελληνική γλώσσα viii. Κατόπιν αιτήματος των αρχών εποπτείας της αγοράς, οι εισαγωγείς πρέπει να αναφέρουν τα στοιχεία του οικονομικού φορέα ο οποίος τους έχει προμηθεύσει με τα όργανα καθώς και τα στοιχεία του οικονομικού φορέα στον οποίο έχουν διαθέσει τα όργανα. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να είναι διαθέσιμες για διάστημα 10 ετών. Οι εισαγωγείς που θεωρούν ότι το όργανο που έχουν διαθέσει στην αγορά δεν συμμορφώνεται με την εφαρμοστέα κοινοτική και εθνική νομοθεσία, λαμβάνουν αμέσως τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση του οργάνου, όπου αυτό είναι εφικτό, άλλως το αποσύρουν ή το ανακαλούν, κατά περίπτωση. Πέραν τούτου, όταν το όργανο ενέχει κίνδυνο, οι εισαγωγείς πρέπει να ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες εθνικές αρχές των κρατών μελών, στα οποία έχει καταστεί διαθέσιμο το όργανο και να παραθέτουν λεπτομέρειες για τη μη συμμόρφωση και τα διορθωτικά μέτρα που έλαβαν. Επίσης όταν υπάρχουν υπόνοιες ότι το όργανο παρουσιάζει κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών, διενεργούν δοκιμές με δειγματοληψία στα όργανα που έχουν διατεθεί στην αγορά, ερευνούν τις σχετικές καταγγελίες και διατηρούν αρχείο με τις καταγγελίες, τα όργανα για τα οποία διαπιστώθηκε μη συμμόρφωση και τις ενέργειες για τη συμμόρφωση ή την ανάκληση ή την απόσυρση τους και ενημερώνουν σχετικά τους διανομείς. Σε κάθε περίπτωση, ο εισαγωγέας πρέπει να ενημερώνει τον κατασκευαστή, ο οποίος φέρει την αποκλειστική και τελική ευθύνη για τη συμμόρφωση του οργάνου, προκειμένου να διευκρινίζει τις αμφιβολίες του. Σύμφωνα με τον παραπάνω ορισμό, η διάθεση στην αγορά ενός κράτους μέλους οργάνων που κατασκευάζονται σε ένα άλλο κράτος μέλος δεν θεωρείται εισαγωγή, καθώς η πράξη αυτή λαμβάνει χώρα στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο εισαγωγέας δεν χρειάζεται κάποια εντολή ή να έχει μια ειδική σχέση με τον κατασκευαστή, όπως ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος. Ο εισαγωγέας πρέπει όμως να έχει επικοινωνία με τον κατασκευαστή (προκειμένου π.χ. να ζητήσει τον τεχνικό φάκελο). Γεν. Γραμ. Βιομηχανίας / Δ/νση Πολιτικής Ποιότητας / Τμήμα Μετρολογικής Πολιτικής 6

7 Αν ο εισαγωγέας επιθυμεί να εκτελεί συγκεκριμένα διοικητικά καθήκοντα σχετικά με τις υποχρεώσεις του κατασκευαστή, πρέπει να λάβει γραπτή εντολή από τον κατασκευαστή και να οριστεί εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος. Αν ο εισαγωγέας διαθέτει όργανα στην κοινοτική αγορά όργανα, τα οποία φέρουν το όνομα ή το εμπορικό του σήμα, ή όργανα τα οποία έχει τροποποιήσει, αναλαμβάνει τις ευθύνες του κατασκευαστή. Τι πρέπει να γνωρίζουν οι διανομείς μετρικών οργάνων Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους (Απόφαση (ΕΚ) 768/2008, Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο R2, Άρθρο R5) Σύμφωνα με το Άρθρο 2, παρ. 6 του Κανονισμού (ΕΚ) 765/ 2008, διανομέας είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην αλυσίδα εφοδιασμού, άλλο από τον κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα, το οποίο καθιστά διαθέσιμο ένα όργανο στην αγορά. Οι λιανοπωλητές, χονδρέμποροι και άλλοι διανομείς στην αλυσίδα εφοδιασμού δεν χρειάζεται να έχουν μια ειδική σχέση με τον κατασκευαστή όπως οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι. Οι διανομείς διαθέτουν προϊόντα για περαιτέρω διανομή, είτε από έναν κατασκευαστή, είτε από έναν εισαγωγέα ή από άλλον διανομέα. Οι διανομείς, πρέπει: i. Να ενεργούν με τη δέουσα προσοχή σε σχέση με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις όταν καθιστούν ένα όργανο διαθέσιμο στην αγορά ii. Προτού καταστήσουν το όργανο διαθέσιμο στην αγορά, να ελέγχουν ότι: φέρει την απαιτούμενη σήμανση συμμόρφωσης CE και τη συμπληρωματική μετρολογική σήμανση συνοδεύεται από τα απαιτούμενα έγγραφα όπως Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ, τις οδηγίες χρήσης και τις πληροφορίες ασφαλείας στην ελληνική γλώσσα με τρόπο εύληπτο στους καταναλωτές και άλλους τελικούς χρήστες ο κατασκευαστής και ο εισαγωγέας έχουν τηρήσει τις υποχρεώσεις που τους αφορούν iii. Να εξασφαλίζουν ότι, για όσο χρόνο το όργανο βρίσκεται υπό την ευθύνη τους, οι συνθήκες αποθήκευσης ή μεταφοράς δεν θέτουν σε κίνδυνο τη συμμόρφωσή του Όταν οι διανομείς θεωρούν ή έχουν λόγο να πιστεύουν ότι το όργανο δεν συμμορφώνεται προς την εφαρμοστέα κοινοτική και εθνική νομοθεσία, δεν πρέπει να το καταστήσουν διαθέσιμο στην αγορά. Γεν. Γραμ. Βιομηχανίας / Δ/νση Πολιτικής Ποιότητας / Τμήμα Μετρολογικής Πολιτικής 7

8 Επίσης όταν θεωρούν ότι το όργανο που έχουν καταστήσει διαθέσιμο στην αγορά δεν συμμορφώνεται προς την εφαρμοστέα κοινοτική και εθνική νομοθεσία, διασφαλίζουν ότι λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση του οργάνου, όπου είναι εφικτό, άλλως το αποσύρουν ή το ανακαλούν, κατά περίπτωση. Πέραν τούτου. Όταν το όργανο παρουσιάζει κίνδυνο, οι διανομείς ενημερώνουν αμέσως σχετικά με το θέμα αυτό τις αρμόδιες εθνικές αρχές και παραθέτουν λεπτομέρειες για τη μη συμμόρφωση και τα διορθωτικά μέτρα που έλαβαν. Σε κάθε περίπτωση οι διανομείς ενημερώνουν αμελλητί τον κατασκευαστή, ο οποίος φέρει την αποκλειστική και τελική ευθύνη για τη συμμόρφωση του οργάνου, ή τον εισαγωγέα. Οι διανομείς παρέχουν στις αρμόδιες εθνικές αρχές, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος των αρχών αυτών, όλες τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση που απαιτούνται για να αποδειχθεί η συμμόρφωση του προϊόντος. Συνεργάζονται με τις αρχές αυτές, κατόπιν αιτήματος των τελευταίων, για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν ώστε να αποφευχθούν οι κίνδυνοι από τα όργανα που έχουν καταστήσει διαθέσιμα στην αγορά. Κατόπιν αιτήματος των αρχών εποπτείας της αγοράς, οι διανομείς πρέπει να αναφέρουν τα στοιχεία του οικονομικού φορέα ο οποίος τους έχει προμηθεύσει με τα όργανα καθώς και τα στοιχεία του οικονομικού φορέα στον οποίο έχουν διαθέσει τα όργανα. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να είναι διαθέσιμες για διάστημα 10 ετών. Αν ο διανομέας διαθέτει όργανα στην κοινοτική αγορά με το όνομα ή το εμπορικό του σήμα, ή όργανα τα οποία έχει τροποποιήσει, αναλαμβάνει τις ευθύνες του κατασκευαστή. Γεν. Γραμ. Βιομηχανίας / Δ/νση Πολιτικής Ποιότητας / Τμήμα Μετρολογικής Πολιτικής 8

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 174/88 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.7.2011 ΟΔΗΓΙΑ 2011/65/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Ιουνίου 2011 για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών

Διαβάστε περισσότερα

Η υψηλότερη δυνατή προστασία για τα παιδιά. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρήσεις και Βιομηχανία

Η υψηλότερη δυνατή προστασία για τα παιδιά. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρήσεις και Βιομηχανία ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Η υψηλότερη δυνατή προστασία για τα παιδιά Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρήσεις και Βιομηχανία Fotolia Orange Tuesday Υπάρχουν περίπου 80 εκατομμύρια παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών στην

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραµµές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τοµέα της ασφάλειας και της συµµόρφωσης των προϊόντων

Κατευθυντήριες γραµµές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τοµέα της ασφάλειας και της συµµόρφωσης των προϊόντων ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Ασφάλεια, διευκόλυνση των συναλλαγών και διεθνής συντονισµός Προστασία των πολιτών και άσκηση των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ότι η οδηγία 84/528/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 17ης Σεπτεµβρίου 1984 για την

ότι η οδηγία 84/528/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 17ης Σεπτεµβρίου 1984 για την 31995L0016 Οδηγία 95/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1995 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τους ανελκυστήρες Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 285/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.10.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ότι η οδηγία 84/528/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 17ης Σεπτεµβρίου 1984 για την προσέγγιση

ότι η οδηγία 84/528/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 17ης Σεπτεµβρίου 1984 για την προσέγγιση Οδηγία 95/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1995 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τους ανελκυστήρες Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 213 της 07/09/1995

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 95/16/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΗΓΙΑ 95/16/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΗΓΙΑ 95/16/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή - Εισαγωγή - Γενικά Στοιχεία ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - Πεδίο εφαρµογής, διάθεση στην αγορά και ελεύθερη κυκλοφορία Αρθρα 1-7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, Έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, Αφού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 390/24 31.12.2004 Ο ΗΓΙΑ 2004/108/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης εκεµβρίου 2004 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα

Διαβάστε περισσότερα

9. Οδηγία 90/396/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση

9. Οδηγία 90/396/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση Οδηγία 93/68/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 1993 για την τροποποίηση των οδηγιών 87/404/ΕΟΚ (απλά δοχεία πίεσης), 88/378/ΕΟΚ (ασφάλεια των παιχνιδιών), 89/106/ΕΟΚ (προϊόντα του τοµέα των δοµικών κατασκευών),

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2005/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 6 Ιουλίου 2005

ΟΔΗΓΙΑ 2005/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 6 Ιουλίου 2005 22.7.2005 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 191/29 ΟΔΗΓΙΑ 2005/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6 Ιουλίου 2005 για θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011 Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών Απρίλιος 2011 Μια πρωτοβουλία του Η παρούσα έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ-ΤΠΔΠ Η ΣΗΜΑΝΣΗ CE. Εισηγητής: Ροδόλφος Δρακούλης. MSc. Mechanical Engineering RWTH AACHEN

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ-ΤΠΔΠ Η ΣΗΜΑΝΣΗ CE. Εισηγητής: Ροδόλφος Δρακούλης. MSc. Mechanical Engineering RWTH AACHEN ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ-ΤΠΔΠ Η ΣΗΜΑΝΣΗ CE Εισηγητής: Ροδόλφος Δρακούλης MSc. Mechanical Engineering RWTH AACHEN Μέλος της Μόνιμης Επιτροπής Τυποποίησης, Πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

άρθρου 100 Α της συνθήκης 7 ότι οι διατάξεις που προβλέπουν ορισµένες από τις οδηγίες αυτές αφορούν τους κινδύνους που οφείλονται στην πίεση 7 ότι οι

άρθρου 100 Α της συνθήκης 7 ότι οι διατάξεις που προβλέπουν ορισµένες από τις οδηγίες αυτές αφορούν τους κινδύνους που οφείλονται στην πίεση 7 ότι οι Οδηγία 97/23/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 29ης Μαΐου 1997 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τον εξοπλισµό υπό πίεση ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

130(Ι)/2013 Ο ΠΕΡΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

130(Ι)/2013 Ο ΠΕΡΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4411, 1.11.2013 Ν. 130(Ι)/2013 130(Ι)/2013 Ο ΠΕΡΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L88, 4.4.2011, σ. 5. Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R1831 EL 01.09.2010 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας

Διαβάστε περισσότερα

20 εκεµβρίου 2004 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΥΣΙ Α ΚΑΙ

20 εκεµβρίου 2004 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΥΣΙ Α ΚΑΙ 20 εκεµβρίου 2004 Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 11, 12, 16, 17, 18, 19 ΚΑΙ 20 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 178/2002 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Μάρτιος 2015 ΣΜΥΡΝΗΣ 13-15, 165 62 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΗΛ.: 213-2026200 FAX: 210-9615464 e-mail:info@ekapty.gr www.ekapty.gr σελ.2 από

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Η / ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Η / ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Η / ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΕΣΥ ΚΟ-ΑΝΕΛ/01/04/16-1-2014 1/136 ΕΣΥ ΚΟ-ΑΝΕΛ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 04 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 26-05-2004 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Ασφάλεια της τροφικής αλυσίδας Καινοτομία και βιωσιμότητα Βρυξέλλες, 28.11.2013 Έγγραφο καθοδήγησης της Ένωσης σχετικά με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

το υλικό των ορυχείων όσο και για το υλικό επιφανείας 7 ότι ως εκ τούτου απαιτείται να υπαχθούν οι συσκευές και τα συστήµατα προστασίας αυτών των δύο

το υλικό των ορυχείων όσο και για το υλικό επιφανείας 7 ότι ως εκ τούτου απαιτείται να υπαχθούν οι συσκευές και τα συστήµατα προστασίας αυτών των δύο Οδηγία 94/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Μαρτίου 1994 σχετικά µε την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών για τις συσκευές και τα συστήµατα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιµες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Νοέμβριος 2007

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Νοέμβριος 2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Νοέμβριος 2007 ΣΜΥΡΝΗΣ 13-15, 165 62 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΗΛ.: 213-2026200 FAX: 210-9615464 e-mail:info@ekevyl.gr σελ.2 από 22 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του Ν. 2496/1997 (ΦΕΚ 87 Α /16-5-1997), του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α /28-9-1999), της Κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 23 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 - Γενικές Πληροφορίες 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27477 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2198 2 Οκτωβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648 Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας προς τις διατά ξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΕ αριθ. C 69 της 20. 3. 1989, σ. 72. (2) ΕΕ αριθ. C 262 της 10. 10. 1988, σ. 82. (4) ΕΕ αριθ. L 217 της 5. 8. 1986, σ. 21.

ΕΕ αριθ. C 69 της 20. 3. 1989, σ. 72. (2) ΕΕ αριθ. C 262 της 10. 10. 1988, σ. 82. (4) ΕΕ αριθ. L 217 της 5. 8. 1986, σ. 21. Κείµενο της Οδηγίας EMC 89/336/ΕΟΚ για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των Κρατών Μελών σχετικά µε την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα όπως τροποποιήθηκε από: την Οδηγία 91/263/ΕΟΚ σχετικά µε τηλεπικοινωνιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΣΗΜΑΝΣΗ CE)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΣΗΜΑΝΣΗ CE) Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας Στ ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΣΗΜΑΝΣΗ CE) Επιστ. υπεύθυνος: Θεσσαλονίκη, 6 10 Ιουνίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. Έννοια της νέας προσέγγισης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 1.0 ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών Κανονισμός ορίζει τον τρόπο λειτουργίας της QMSCERT για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Συστήματος Ελέγχου Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ / ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ / ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ / ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...3 1.1 ΕΝΟΤΗΤΑ - ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ... 3 1.1.1

Διαβάστε περισσότερα