(Φ.Ε.Κ. 987/Β/ )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "(Φ.Ε.Κ. 987/Β/27-5-1999)"

Transcript

1 ΑΠΟΦΑΣΗ αριθµ. οικ /330/1999 Συµµόρφωση της Ελληνικής Νοµοθεσίας µε την Οδηγία 97/23/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συµβουλίου σχετικά µε τον εξοπλισµό υπό πίεση (Φ.Ε.Κ. 987/Β/ ) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν.1558/85 (ΦΕΚ 137/ Ν85) "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα" το οποίο προσετέθη µε το άρθρο 27 του Ν.2081/1992 (15 Α) και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ38/Α). 2. Το Π. 27/96 (ΦΕΚ/Α/96) "Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισµού, Βιοµηχανίας, Έρευνας και Τεχνολογίας και Εµπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης". 3. Την µε αριθµό.π. 339/ (ΦΕΚ 198/Β/99) Κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Ανάπτυξης "Ανάθεση αρµοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Άννα ιαµαντοπούλου και Ιωάννη Χαραλάµπους". 4. Τις διατάξεις του δεύτερου άρθρου του Νόµου 2077/1992 "Κύρωση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών Πρωτοκόλλων και ηλώσεων που περιλαµβάνονται στην Τελική πράξη (ΦΕΚ 136/Α/92) 5. Τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ.1 (περ. στ), 2 και 3του Νόµου 1338/1983 "Εφαρµογή του Κοινοτικού ικαίου" (ΦΕΚ 34/Ν83) όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 6 του Νόµου 1440/84 (ΦΕΚ 70/Α/84) και το άρθρο 65 του Ν.1892/90 (ΦΕΚ 101/Α/90) αντιστοίχως. 6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Π. /τος δεν προκύπτει δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού αποφασίζουµε: Άρθρο 1 1. Σκοπός της απόφασης αυτής είναι η προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 97/23/ΕΟΚ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 29ης Μαΐου 1997 σχετικά µε τον εξοπλισµό υπό πίεση (ΕΕΙ 181/1 της ) Η παρούσα απόφαση εφαρµόζεται στο σχεδιασµό, στην κατασκευή και στην εκτίµηση της συµµόρφωσης εξοπλισµού υπό πίεση και συγκροτηµάτων µε µέγιστη επιτρεπόµενη πίεση PS άνω των 0.5 bar. 2. Για τους σκοπούς αυτής της απόφασης νοούνται ως : 2.1. "Εξοπλισµός υπό πίεση", τα δοχεία, οι σωληνώσεις τα εξαρτήµατα ασφαλείας και τα εξαρτήµατα υπό πίεση. 1

2 Κατά περίπτωση στον "εξοπλισµό υπό πίεση" περιλαµβάνονται τα στοιχεία τα προσαρτηµένα σε µέρη υπό πίεση, όπως φλάντζες, ακροφύσια, ζεύξεις στηρίγµατα, κρίκοι αναρτήσεως κλπ " οχείο κάθε περίβληµα σχεδιασµένο και κατασκευασµένο για να περιέχει ρευστά, ακόµη και αν τα εν λόγω ρευστά αλλάζουν φυσική κατάσταση συµπεριλαµβανοµένων των άµεσα προσδεµένων σ' αυτό στοιχείων, µέχρι το σηµείο που προβλέπεται για την σύνδεση άλλου εξοπλισµού. Ένα δοχείο µπορεί να αποτελείται από ένα ή περισσότερα διαµερίσµατα "Σωληνώσεις" τα στοιχεία αγωγών που προορίζονται για την µεταφορά ρευστών, όταν συνδέονται προκειµένου να ενσωµατωθούν σε ένα σύστηµα υπό πίεση. Οι σωληνώσεις περιλαµβάνουν κατά περίπτωση, σωλήνες ή σύστηµα σωλήνων αυλούς, εξαρτήµατα σωληνώσεων, αρµούς διαστολής, εύκαµπτους σωλήνες ή, κατά περίπτωση, άλλα κατασκευαστικά στοιχεία ανθεκτικά στην πίεση. Οι εναλλάκτες θερµότητας αποτελούµενοι από σωλήνες και προοριζόµενοι για την ψύχρανση ή την θέρµανση του αέρα εξοµοιώνονται µε σωληνώσεις "Εξαρτήµατα ασφαλείας", οι διατάξεις που προορίζονται για την προστασία του εξοπλισµού υπό πίεση κατά της υπέρβασης των επιτρεπτών ορίων ή για να ειδοποιούν για τυχόν υπέρβασή τους. Οι διατάξεις αυτές περιλαµβάνουν: - συστήµατα για το άµεσο περιορισµό της πίεσης, όπως ασφαλιστικές δικλείδες, ασφαλιστικοί διαρυγνυόµενοι δίσκοι, ράβδοι λυγισµού, οδηγούµενα συστήµατα ασφαλείας (CSPRS) και - συστήµατα περιορισµού που ενεργοποιούν µέσα επέµβασης ή συνεπάγονται διακοπή ή διακοπή και µανδάλωση, όπως µεταγωγείς οι οποίοι ενεργοποιούνται υπό πίεση, τη θερµοκρασία ή την στάθµη του ρευστού και συστήµατα "µέτρησης, ελέγχου και ρύθµισης τα οποία διαδραµατίζουν ρόλο ασφαλείας (SRMCR) "εξαρτήµατα υπό πίεση", τα εξαρτήµατα που έχουν λειτουργικό ρόλο, των οποίων το περίβληµα υπόκειται σε πίεση "συγκροτήµατα", τα σύνολα εξοπλισµών υπό πίεση που συναρµολογούνται από τον κατασκευαστή προκειµένου να αποτελέσουν ένα ολοκληρωµένο και λειτουργικό συγκρότηµα "πίεση", η πίεση σε σχέση µε την ατµοσφαιρική πίεση, δηλαδή η πίεση στο µανόµετρο. Ως εκ τούτου, το κενό έχει αρνητικό πρόσηµο "µέγιστη επιτρεπόµενη πίεση PS", η µέγιστη πίεση λειτουργίας για την οποία έχει σχεδιασθεί ο εξοπλισµός, οριζόµενη από τον κατασκευαστή. Ορίζεται σε µια θέση που επιλέγει ο κατασκευαστής. Πρόκειται για το σηµείο όπου συνδέονται τα όργανα προστασίας ή ασφαλείας ή για το άνω µέρος του εξοπλισµού ή, αν τα σηµεία αυτά δεν προσφέρονται, οποιοδήποτε άλλο καθορισµένο σηµείο "µεγίστη / ελαχίστη επιτρεπόµενη θερµοκρασία TS", η µεγίστη / ελαχίστη θερµοκρασία για την οποία έχει σχεδιαστεί ο εξοπλισµός όπως προσδιορίζεται από τον κατασκευαστή. 2

3 2.5. "όγκος ν", ο εσωτερικός όγκος κάθε διαµερίσµατος, περιλαµβανοµένου του όγκου των στοµίων έως την πρώτη σύνδεση, αφαιρουµένου του όγκου των µόνιµων εσωτερικών στοιχείων "ονοµαστικό µέγεθος DN", ο αριθµητικός προσδιορισµός µεγέθους, κοινός σε όλα τα κατασκευαστικά στοιχεία ενός συστήµατος σωληνώσεων, πλην των προσδιοριζοµένων από τις εξωτερικές διαµέτρους ή τα µεγέθη σπειρωµάτων. Το ονοµαστικό µέγεθος είναι ένας στρογγυλός αριθµός για ευκολία αναφοράς και συνδέεται µόνον κατά προσέγγιση µε τις κατασκευαστικές διαστάσεις. Συµβολίζεται µε τα γράµµατα ΟΝ ακολουθούµενα από έναν αριθµό "ρευστά", τα αέρια, τα υγρά και οι ατµοί σε καθαρή αέρια φάση καθώς και τα µίγµατά τους. Ένα ρευστό µπορεί να περιέχει αιώρηµα στερεών "µόνιµοι σύνδεσµοι", σύνδεσµοι οι οποίοι µπορούν να διασπασθούν µόνο µε καταστροφικές µεθόδους "ευρωπαϊκή έγκριση υλικών", τεχνικό έγγραφο που καθορίζει τα χαρακτηριστικά των υλικών τα οποία προορίζονται για επανειληµµένη χρήση για την κατασκευή εξοπλισµών υπό πίεση και δεν υπάγονται σε εναρµονισµένο πρότυπο. 3. Εξαιρούνται της απόφασης : 3.1. οι αγωγοί που περιλαµβάνουν σωληνώσεις ή σύνολα σωληνώσεων που προορίζονται για τη µεταφορά οποιουδήποτε ρευστού ή άλλου υλικού προς ή από (χερσαία ή θαλάσσια) εγκατάσταση, αρχίζοντας από το τελευταίο µονωτικό όργανο που βρίσκεται στο χώρο της εγκατάστασης, και συµπεριλαµβάνοντας, καθώς και τον βοηθητικό εξοπλισµό που προβλέπεται ειδικά για τις σωληνώσεις. εν περιλαµβάνεται στην εξαίρεση ο υπό κανονική πίεση εξοπλισµός που βρίσκεται ενδεχοµένως στις θέσεις εκτόνωσης ή ενεργοποίησης ή στους σταθµούς συµπίεσης τα δίκτυα για την παροχή, διανοµή και εκροή ύδατος και ο εξοπλισµός τους καθώς και οδοί κινητήριου ύδατος όπως π.χ. αγωγοί βεβιασµένης ροής, σήραγγες υπό πίεση, φρέατα εξισορρόπησης της πίεσης σε υδροηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα ειδικότερα εξαρτήµατά τους ο εξοπλισµός που διέπεται από την οδηγία 87/404/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 25 Ιουνίου 1987, σχετικά µε την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών όσον αφορά τα απλά δοχεία πίεσης (ΚΥΑ 12479/Φ17/ 414/91) (ΦΕΚ431/Β/ ο εξοπλισµός που διέπεται από την οδηγία 75/324/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 20ής Μαΐου 1975, περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών των αναφεροµένων στις συσκευές αερολυµάτων (αεροζόλ) (ΚΥΑ Β20683/2134/17-11/ ) (Β 634) ο εξοπλισµός που προορίζεται για τη λειτουργία των οχηµάτων που ορίζονται από τις ακόλουθες οδηγίες και τα παραρτήµατά τους: - 70/156/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 6ης Φεβρουαρίου 1970, περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών που αφορούν στην έγκριση των οχηµάτων µε κινητήρα και των ρυµουλκουµένων τους (Π. 431/1983) (Α160). 74/150/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 4ης Μαρτίου 1974, περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών 3

4 των κρατών µελών των αναφεροµένων στην έγκριση των ελκυστήρων και των ρυµουλκουµένων τους (259987/1-6/12.6/1984) (Β 377). - 92/61/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 30ής Ιουνίου 1992, περί εγκρίσεως τύπου των δικύκλων και τρικύκλων οχηµάτων µε κινητήρα (ΚΥΑ21090/1874/ 1993) (Β428) ο εξοπλισµός που εµπίπτει και στην κατηγορία I κατ' εφαρµογήν του άρθρου 9 της παρούσας απόφασης, και ο οποίος εµπίπτει σε µία από τις ακόλουθες οδηγίες: - οδηγία 89/392/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 14ης Ιουνίου 1989, για την προσέγγιση της νοµοθεσίας των κρατών µελών σχετικά µε τις µηχανές (Π 377/93) (Α160). - οδηγία 95/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 29ης Ιουνίου 1995, για την προσέγγιση της νοµοθεσίας των κρατών µελών σχετικά µε τους ανελκυστήρες (ΚΥΑ Φ.9.2/0ΙΚ.32803/1308/1997) (ΦΕΚ 815/Β/97) - οδηγία 73/23/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 19ης Φεβρουαρίου 1973, περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών των αναφεροµένων στο ηλεκτρολογικό υλικό που προορίζεται να χρησιµοποιηθεί εντός ορισµένων ορίων τάσεως (ΚΥΑ470/1-4/ ) (Β 183). - οδηγία 93/42/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1993, περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων (ΚΥΑ γ7/0ικ.2480/ 1994 (Β 679) (Β 755) (Β 757) - οδηγία 90/396/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 29ης Ιουνίου 1990, για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τις συσκευές αερίου (ΚΥ Α 15233/3.7.91) (ΦΕΚ487/Β/91). - οδηγία 94/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 23ης Μαρτίου 1994, σχετικά µε την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών για τις συσκευές και τα συστήµατα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιµες ατµόσφαιρες (κγ Α Β17081/ 2964/1996) (ΦΕΚ 157/Β/96) 3.7. ο εξοπλισµός που διέπεται από το άρθρο 223 παράγραφος 1 στοιχείο β) της συνθήκης οι εξοπλισµοί που είναι ειδικά σχεδιασµένοι για πυρηνικές εγκαταστάσεις, των οποίων η βλάβη µπορεί να προκαλέσει εκποµπή ραδιενέργειας ο εξοπλισµός προστασίας φρεάτων που χρησιµοποιείται στη βιοµηχανία αναζήτησης και εκµετάλλευσης πετρελαίου, φυσικού αερίου και γεωθερµικής ενέργειας, καθώς και στην υπόγεια αποθήκευση, και που αποσκοπεί στη συγκράτηση ή/και διατήρηση της πίεσης του φρέατος. Σ' αυτόν περιλαµβάνεται η κεφαλή του φρέατος. (χριστουγεννιάτικο δέντρο) και οι αποφρακτήρες ασφαλείας (blow-out preventers - ΒΟΡ), οι σωληνώσεις και συλλεκτήρες τους και ο εξοπλισµός που βρίσκεται στα ανάντη ο εξοπλισµός που περιλαµβάνει περιβλήµατα (κάρτερ) ή µηχανισµούς όπου η διαστασιολόγηση, η εκλογή υλικού και οι κατασκευαστικοί κανόνες βασίζονται κυρίως σε απαιτήσεις αντοχής, ακαµψίας και ευστάθειας έναντι των στατικών και δυναµικών λειτουργικών καταπονήσεων ή έναντι άλλων χαρακτηριστικών λειτουργίας τους, και για τον οποίον η πίεση δεν αποτελεί σηµαντικό παράγοντα σχεδιασµού. Στον εν λόγω εξοπλισµό µπορούν να περιληφθούν. 4

5 - οι κινητήρες, συµπεριλαµβανοµένων των στροβιλοκινητήρων και των κινητήρων εσωτερικής καύσης, - οι ατµοµηχανές, οι αεριοστρόβιλοι / ατµοστρόβιλοι, οι στροβιλογεννήτριες, οι συµπιεστές, οι αντλίες και οι σερβοµηχανισµοί οι υψικάµινοι, περιλαµβανοµένου του συστήµατος ψύξης της εστίας, των ανακτητών θερµότητας της υψικαµίνου, των κονιοσυλλεκτών και των υδροαυτοκαθαριστών απαερίωντης υψικαµίνου, καθώς και κάµινοι αµέσου αναγωγής, περιλαµβανοµένου του συστήµατος ψύξης της εστίας, των µεταλλακτών και των δοχείων τήξης, ανάτηξης, εξαερίωσης και απόχυσης χάλυβα και µη σιδηρούχων µετάλλων τα περιβλήµατα ηλεκτρικού εξοπλισµού υψηλής τάσης, όπως διακοπτών, οργάνων ελέγχου, µετασχηµατιστών και περιστρεφοµένων µηχανών τα περιβλήµατα υπό πίεση που καλύπτουν στοιχεία δικτύων µετάδοσης, όπως π.χ. ηλεκτρικών και τηλεφωνικών καλωδίων τα πλοία, οι πύραυλοι, τα αεροσκάφη και οι κινητές µονάδες ανοιχτής θάλασσας, καθώς και ο εξοπλισµός ο ρητώς προοριζόµενος να εγκατασταθεί σ' αυτά ή να τα προωθεί ο εξοπλισµός υπό πίεση που αποτελείται από εύκαµπτο περίβληµα, όπως π.χ. τα ελαστικά που χρησιµεύουν για τη στήριξη ή την προώθηση, τα φουσκωτά µαξιλαράκια, τα τόπια και οι µπάλες και τα φουσκωτά πλωτά µέσα, και παρεµφερής εξοπλισµός υπό πίεση οι σιγαστήρες εισαγωγής και εξαγωγής οι φιάλες ή τα µεταλλικά κουτιά για αεριούχα, ποτά, που προορίζονται για τον τελικό καταναλωτή τα δοχεία τα σχεδιασµένα για τη µεταφορά και διανοµή αεριούχων ποτών µε PS.V που δεν υπερβαίνει τα 500 bar.l και µέγιστη επιτρεπόµενη πίεση µη υπερβαίνουσα τα ν bar ο εξοπλισµός που εµπίπτει στις συµβάσεις ΑDR, ΡΙ, ΙΜ Γ και ICAO τα θερµαντικά σώµατα και οι σωλήνες των συστηµάτων θέρµανσης διά θερµού ύδατος τα δοχεία που περιέχουν υγρά µε πίεση του αερίου επάνω από το υγρό που δεν υπερβαίνει τα 0,5 bar. Άρθρο 2 Επιτήρηση της αγοράς 1. Ο εξοπλισµός υπό πίεση και τα συγκροτήµατα που αναφέρονται στο άρθρο 1 διατίθενται στην αγορά και τίθενται σε λειτουργία µόνον όταν δεν θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια των προσώπων και, κατά περίπτωση, των κατοικίδιων ζώων ή 5

6 των αγαθών εφόσον χρησιµοποιούνται κατά προορισµόν, είναι σωστά τοποθετηµένοι και συντηρηµένοι. 2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, η παρούσα απόφαση δεν εµποδίζει την αρµόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης να καθορίζει, τηρουµένης της συνθήκης, τις απαιτήσεις που θεωρεί απαραίτητες για την προστασία των προσώπων και, ιδιαιτέρως, των εργαζοµένων που χειρίζονται τους εξοπλισµούς υπό πίεση ή τα συγκροτήµατα, εφόσον τούτο δεν συνεπάγεται τροποποιήσεις αυτού του εξοπλισµού ή των συγκροτηµάτων, σε σχέση µε την παρούσα απόφαση. 3. Κατά τις εκθέσεις, τις επιδείξεις κ.λπ. δεν απαγορεύεται η παρουσίαση εξοπλισµών υπό πίεση ή συγκροτηµάτων αναφεροµένων στο άρθρο 1 που δεν πληρούν τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, εφόσον αναφέρεται σαφώς σε ορατή πινακίδα τόσο το γεγονός αυτό, όσο και το ότι οι εν λόγω εξοπλισµοί δεν είναι δυνατόν να αποκτηθούν πριν ο κατασκευαστής τους ή ο εγκατεστηµένος στην Κοινότητα εντολοδόχος τους προσαρµόσει στις εν λόγω απαιτήσεις. Κατά τις επιδείξεις, πρέπει να λαµβάνονται τα προσήκοντα µέτρα ασφάλειας, προκειµένου να διασφαλίζεται η ασφάλεια των προσώπων. Άρθρο 3 Τεχνικές απαιτήσεις 1. Ο προβλεπόµενος στα σηµεία εξοπλισµός υπό πίεση πρέπει να πληροί τις βασικές απαιτήσεις του παραρτήµατος 1: 1.1. δοχεία, πλην των αναφεροµένων στην παράγραφο 1.2., για: α) αέρια, υγροποιηµένα αέρια, αέρια διαλελυµένα υπό πίεση, ατµούς καθώς και υγρά των οποίων η πίεση ατµών στη µέγιστη επιτρεπόµενη θερµοκρασία λειτουργίας είναι κατά 0,5 bar µεγαλύτερη της κανονικής ατµοσφαιρικής πίεσης (1 013 mbar). εντός των κατωτέρω ορίων: - για ρευστά της οµάδας 1, µε όγκο µεγαλύτερο του 1 λίτρου και γινόµενο PS.V µεγαλύτερο των 25 bar.i, καθώς και όταν η πίεση PS είναι µεγαλύτερη των 200 bar (παράρτηµα 11 πίνακας 1). - για ρευστά της οµάδας 2, µε όγκο µεγαλύτερο του 1 λίτρου και γινόµενο PS.V µεγαλύτερο των 50 bar.i, καθώς και πίεση µεγαλύτερη των bar, καθώς και για όλους τους φορητούς πυροσβεστήρες και τις φιάλες για αναπνευστικές συσκευές (παράρτηµα 11 πίνακας 2). β) υγρά µε πίεση ατµών στη µέγιστη επιτρεπόµενη θερµοκρασία λειτουργίας κατώτερο ή ίσο των 0,5 bar άνω της κανονικής ατµοσφαιρικής πίεσης (1013 mbar), εντός των κατωτέρω ορίων: - για ρευστά της οµάδας 1, µε όγκο µεγαλύτερο του 1 λίτρου και γινόµενο PS.V µεγαλύτερο των 200 bar.i. καθώς και όταν ή πίεση PS είναι µεγαλύτερη των 500 bar (παράρτηµα 11 πίνακας 3), - για ρευστά της οµάδας 2, µε πίεση PS µεγαλύτερη των 10 bar, γινόµενο PS.V µεγαλύτερο των bar.i, καθώς και πίεση µεγαλύτερη των bar (παράρτηµα 11 πίνακας 4). 6

7 1.2. εξοπλισµός υπό πίεση εκτεθειµένος σε φλόγα ή σε άλλη θερµιδική εισροή δηµιουργούσα κίνδυνο υπερθέρµανσης, προοριζόµενος για παραγωγή ατµού ή υπέρθερµου νερού σε θερµοκρασία µεγαλύτερη των 110 ο C. µε όγκο µεγαλύτερο των 2 λίτρων, καθώς και όλες οι χύτρες ταχύτητας (παράρτηµα 11 πίνακας 5) σωληνώσεις που προορίζονται για: α) αέρια, υγροποιηµένα αέρια, αέρια διαλελυµένα υπό πίεση, ατµούς και για υγρά των οποίων η πίεση ατµών στη µέγιστη επιτρεπόµενη θερµοκρασία είναι µεγαλύτερη κατά 0,5 bar της κανονικής ατµοσφαιρικής πίεσης (1013 mbar), εντός των κατωτέρω ορίων. - για ρευστά της οµάδας 1 µε ΟΝ µεγαλύτερο του 25 (παράρτηµα 11 πίνακας 6), - για ρευστά της οµάδας 2 µε ΟΝ µεγαλύτερο του 32 και γινόµενο PS.DN µεγαλύτερο των 1000 bar (παράρτηµα 11 πίνακας 7). β) υγρά των οποίων η πίεση ατµών στη µέγιστη επιτρεπόµενη θερµοκρασία είναι κατώτερη κατά 0,5 bar της κανονικής ατµοσφαιρικής πίεσης (1 013 mbar), εντός των κατωτέρω ορίων. - για ρευστά της οµάδας 1 µε ΟΝ µεγαλύτερο του 25 και γινόµενο PS.DN µεγαλύτερο των 2000 bar (παράρτηµα II πίνακας 8), - για ρευστά της οµάδας 2 µε PS µεγαλύτερη των 10 bar και ΟΝ µεγαλύτερο του 100 και γινόµενο PS.DN µεγαλύτερο των 5000 bar (παράρτηµα 11 πίνακας 9) εξαρτήµατα ασφαλείας και εξαρτήµατα υπό πίεση που προορίζονται για τον εξοπλισµό που καλύπτεται από τα σηµεία 1.1., 1.2. και 1.3. καθώς επίσης και όταν εξοπλισµοί του είδους αυτού είναι ενσωµατωµένοι σε συγκρότηµα. 2. Τα συγκροτήµατα που καθορίζονται στο άρθρο 1 σηµείο και περιλαµβάνουν τουλάχιστον έναν εξοπλισµό υπό πίεση που υπάγεται στο σηµείο 1 και απαριθµούνται παρακάτω στα σηµεία 2.1., 2.2. και 2.3. του παρόντος άρθρου, πρέπει να ικανοποιούν τις βασικές απαιτήσεις του παραρτήµατος τα συγκροτήµατα που προορίζονται για την παραγωγή ατµού και υπερθέρµου ύδατος θερµοκρασίας άνω των 110 ο C. και τα οποία περιλαµβάνουν τουλάχιστον ένα εξοπλισµό υπό πίεση που υπόκειται σε δράση φλόγας ή σε θερµαντική ενέργεια µε κίνδυνο υπερθέρµανσης τα συγκροτήµατα, πλην εκείνων που αναφέρονται στο σηµείο 2.1. όταν ο κατασκευαστής τους τα διαθέτει στην αγορά ως σύνολα και τα οποία λειτουργούν ενιαία κατά παρέκκλιση εκ της εισαγωγικής φράσης της παραγράφου 2, τα συγκροτήµατα παραγωγής θερµού ύδατος θερµοκρασίας ίσης ή κατώτερης των 110 ο C που τροφοδοτούνται δια χειρός µε στερεό καύσιµο και έχουν PS.V άνω των 50 bar.i. πρέπει να πληρούν τις βασικές απαιτήσεις 2.10., 2.11., 3.4., 5α) και 5δ) του παραρτήµατος Ι. 3. Ο εξοπλισµός υπό πίεση και / ή τα συγκροτήµατα των οποίων τα χαρακτηριστικά είναι κατώτερα ή ίσα προς τα όρια των σηµείων 1.1. έως 1.3. και του σηµείου 2, πρέπει να 7

8 σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται σύµφωνα µε τις ορθές τεχνικές πρακτικές ασφαλείας κράτους µέλους, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται απόλυτη ασφάλεια χρήσης. Ο εξοπλισµός υπό πίεση ή / και τα συγκροτήµατα πρέπει να συνοδεύονται από επαρκείς οδηγίες χρήσης και να φέρουν κατάλληλα σήµατα τα οποία επιτρέπουν την αναγνώριση του κατασκευαστή τους ή του εγκατεστηµένου στην Κοινότητα εντολοδόχου. Ο εν λόγω εξοπλισµός ή συγκρότηµα δεν πρέπει να φέρει την κατ' άρθρο 15 σήµανση "CE". Άρθρο 4 Ελεύθερη κυκλοφορία 1.1. εν απαγορεύεται, δεν περιορίζεται και δεν παρεµποδίζεται, λόγω κινδύνων σχετικών µε την πίεση, η διάθεση στην αγορά και η θέση σε λειτουργία, υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζει ο κατασκευαστής εξοπλισµού υπό πίεση ή συγκροτήµατος αναφεροµένου στο άρθρο 1, ο οποίος ικανοποιεί τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας και φέρει τη σήµανση "CE" που υποδηλώνει ότι έχει υποβληθεί σε εκτίµηση της συµµόρφωσης σύµφωνα µε το άρθρο Οµοίως, δεν απαγορεύεται, δεν περιορίζεται και δεν εµποδίζεται, λόγω κινδύνων σχετικών µε την πίεση, η διάθεση στην αγορά και η θέση σε λειτουργία, εξοπλισµού υπό πίεση ή συγκροτηµάτων συµφώνων προς τις διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφος Η αρµόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης, αν είναι απαραίτητο για την ορθή και ασφαλή χρήση του εξοπλισµού υπό πίεση και του συγκροτήµατος, µπορεί να απαιτεί να δίδονται οι πληροφορίες του παραρτήµατος 1 σηµεία 3.3. και 3.4. στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα όταν ο εξοπλισµός αυτός τίθεται στη διάθεση του τελικού χρήστη στην Ελλάδα. Άρθρο 5 Τεκµήριο συµµόρφωσης 1. Ο εξοπλισµός υπό πίεση και τα συγκροτήµατα που φέρουν τη σήµανση "CE" που προβλέπεται στο άρθρο 15 και συνοδεύονται από τη δήλωση συµµόρφωσης "CE" που προβλέπεται στο παράρτηµα VII θεωρούνται ότι τηρούν όλες τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, περιλαµβανοµένης της εκτίµησης της συµµόρφωσης που προβλέπεται στο άρθρο Η συµµόρφωση του εξοπλισµού υπό πίεση και των συγκροτηµάτων προς τα εθνικά πρότυπα που ενσωµατώνουν τα εναρµονισµένα πρότυπα των οποίων τα στοιχεία έχουν δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αποτελεί τεκµήριο συµµόρφωσής τους προς τις βασικές απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3. Ο ΕΛΟΤ δηµοσιεύει τα στοιχεία των προαναφερόµενων εθνικών προτύπων 3. Ο ΕΛΟΤ λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα ώστε να καθίσταται δυνατό στους κοινωνικούς εταίρους να παρεµβαίνουν σε εθνικό επίπεδο κατά τη διαδικασία σύνταξης και παρακολούθησης των εναρµονισµένων προτύπων. 8

9 Άρθρο 6 Επιτροπή τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών Η αρµοδία Υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης θεωρεί ότι όταν τα πρότυπα που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2δεν ικανοποιούν πλήρως τις βασικές απαιτήσεις του άρθρου 3, τότε η ανωτέρω Υπηρεσία παραπέµπει το θέµα στην επιτροπή που έχει συσταθεί µε την οδηγία 83/189/ΕΟΚ (άρθρο 5), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, εκθέτοντας και τους λόγους της. Η επιτροπή διατυπώνει γνώµη κατεπειγόντως. Άρθρο 7 Επιτροπή εξοπλισµός υπό πίεση 1. Η Επιτροπή µπορεί να λαµβάνει κάθε κατάλληλο µέτρο για την εφαρµογή των ακόλουθων διατάξεων. Όταν η αρµοδία Υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης εκτιµά ότι για πολύ σοβαρούς λόγους ασφάλειας: - εξοπλισµός υπό πίεση ή οικογένεια εξοπλισµών υπό πίεση που προβλέπει το άρθρο 3παράγραφος 3 πρέπει να υπαχθεί στο άρθρο 3 παράγραφος 1 ή - ένα συγκρότηµα ή µία οικογένεια συγκροτηµάτων που προβλέπει το άρθρο 3 παράγραφος 3 πρέπει να υπαχθεί στο άρθρο 3 παράγραφος 2 ή - εξοπλισµός υπό πίεση ή οικογένεια εξοπλισµών υπό πίεση πρέπει κατά παρέκκλιση των διατάξεων του παραρτήµατος 11 να ταξινοµηθεί σε άλλη κατηγορία, υποβάλλει δεόντως αιτιολογηµένη αίτηση στην Επιτροπή καλώντας την να λάβει τα απαραίτητα µέτρα. Τα µέτρα αυτά θεσπίζονται µε τη διαδικασία της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. 2. Η Επιτροπή επικουρείται από µια µόνιµη επιτροπή, στο εξής καλουµένη "επιτροπή". Το Υπουργείο Ανάπτυξης ορίζει εκπρόσωπο στην µόνιµη επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρον της οδηγίας 97/23/ΕΟΚ (L181/1997). Η µόνιµη επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό. 3. Ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής υποβάλλει στην εν λόγω επιτροπή σχέδιο των µέτρων που πρέπει να ληφθούν κατ' εφαρµογή της παραγράφου 1. Η επιτροπή διατυπώνει τη γνώµη της για το σχέδιο αυτό µέσα σε προθεσµία που µπορεί να ορίσει ο πρόεδρος ανάλογα µε τον επείγοντα χαρακτήρα του θέµατος και, αν χρειασθεί, προβαίνει σε ψηφοφορία. Η γνώµη καταχωρείται στα πρακτικά. Επιπλέον κάθε κράτος µέλος έχει το δικαίωµα να ζητήσει να καταχωρηθεί η θέση του στα πρακτικά. Η Επιτροπή λαµβάνει ιδιαίτερα υπόψη τη γνώµη της επιτροπής και την ενηµερώνει για τον τρόπο µε τον οποίο έλαβε υπόψη τη γνώµη αυτή. 4. Η Επιτροπή µπορεί επίσης να εξετάσει οποιοδήποτε άλλο ζήτηµα εγείρεται από την υλοποίηση και την πρακτική εφαρµογή της παρούσας οδηγίας και υποβάλλεται από τον πρόεδρό της. είτε κατόπιν πρωτοβουλίας του είτε κατόπιν αιτήµατος κράτους µέλους. 9

10 Άρθρο 8 Ρήτρα διασφάλισης 1. Όταν η αρµόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης διαπιστώσει ότι εξοπλισµός υπό πίεση ή συγκροτήµατα που αναφέρονται στο άρθρο 1, φέρουν τη σήµανση "CE" και χρησιµοποιούνται κατά προορισµό, ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια προσώπων και, ενδεχοµένως κατοικίδιων ζώων ή αγαθών, µε απόφασή της αποσύρει τον εν λόγω εξοπλισµό από την αγορά, απαγορεύει ή περιορίζει τη διάθεσή του στην αγορά ή τη θέση του σε λειτουργία ή περιορίζει την ελεύθερη κυκλοφορία του. Η ανωτέρω απόφαση κοινοποιείται αµέσως στην Επιτροπή αναφέροντας τους λόγους που οδήγησαν στην λήψη της και ειδικότερα αν η µη συµµόρφωση οφείλεται : α) στη µη εκπλήρωση των βασικών απαιτήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 3. β) στην κακή εφαρµογή των προτύπων που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2. γ) σε ελλείψεις των ιδίων των προτύπων που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2. δ) σε ελλείψεις ευρωπαϊκής έγκρισης, κατά την έννοια του άρθρου 11. των υλικών για εξοπλισµό υπό πίεση. 2. Η Επιτροπή αρχίζει διαβουλεύσεις µε τα ενδιαφερόµενα µέρη το ταχύτερο δυνατό. Αν η Επιτροπή διαπιστώσει ότι το µέτρο είναι δικαιολογηµένο, πληροφορεί αµέσως την αρµοδία Υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης που έλαβε την πρωτοβουλία καθώς και τις αρµόδιες υπηρεσίες των άλλων κρατών µελών. Αν η Επιτροπή διαπιστώσει, µετά τις διαβουλεύσεις αυτές, ότι το µέτρο δεν είναι δικαιολογηµένο ενηµερώνει αµέσως την αρµοδία Υπηρεσία του υπουργείου Ανάπτυξης που πήρε τη σχετική πρωτοβουλία, καθώς και τον κατασκευαστή ή τον εγκατεστηµένο στην Κοινότητα εντολοδόχο του. Όταν η απόφαση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 δικαιολογείται λόγω κενών των προτύπων ή των ευρωπαϊκών εγκρίσεων των υλικών. η Επιτροπή ενηµερώνει την επιτροπή εάν το κράτος µέλος που πήρε την απόφαση εµµένει σε αυτήν και κινεί τη διαδικασία του άρθρου 6 πρώτο εδάφιο. 3. Στην περίπτωση που εξοπλισµός υπό πίεση ή συγκρότηµα δεν πληροί τους όρους συµµόρφωσης και φέρει τη σήµανση "CE", η αρµοδία Υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης λαµβάνει τα δέοντα µέτρα κατά του υπευθύνου για την επίθεση του σήµατος και πληροφορεί σχετικά την Επιτροπή και τα άλλα κράτη µέλη. 4. Η Επιτροπή µεριµνά ώστε τα κράτη µέλη να ενηµερώνονται για την εξέλιξη και κατάληξη της διαδικασίας. Άρθρο 9 Ταξινόµηση του εξοπλισµού υπό πίεση 1. Ο εξοπλισµός υπό πίεση που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 ταξινοµείται σε κατηγορίες αύξοντος κινδύνου βάσει του παραρτήµατος 11. Για τους σκοπούς της ως άνω ταξινόµησης, τα ρευστά κατανέµονται σε δύο οµάδες σύµφωνα µε τα σηµεία 2.1. και 2.2. κατωτέρω. 10

11 2.1. Η οµάδα 1 περιλαµβάνει επικίνδυνα ρευστά. Επικίνδυνο ρευστό είναι ουσία ή παρασκεύασµα σύµφωνα µε τους ορισµούς του άρθρου 2 παράγραφος 2 της οδηγίας 6ν/548/ΕΟΚτου Συµβουλίου της 2ης Ιουνίου 196ν, περί προσεγγίσεως των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν στην ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση των επικινδύνων ουσιών όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 94/69/ΕΟΚ της Επιτροπής (Απ. ΑΧΣ 995/96/ΦΕΚ Β1085/1996 και Β.1181/96). Η οµάδα 1 περιλαµβάνει τα επικίνδυνα ρευστά που χαρακτηρίζονται ως: - εκρηκτικά, - εξαιρετικά εύφλεκτα, - αρκετά εύφλεκτα, - εύφλεκτα (όταν η ανώτατη επιτρεπόµενη θερµοκρασία είναι ανώτερη από το σηµείο ανάφλεξης), - πολύ τοξικά, - τοξικά, - οξειδωτικοί παράγοντες Η οµάδα 2 περιλαµβάνει όλα τα άλλα ρευστά που δεν περιλαµβάνονται στο σηµείο Όταν ένα δοχείο αποτελείται από πολλούς θαλάµους, κατατάσσεται στην υψηλότερη κατηγορία καθενός από τους µεµονωµένους θαλάµους. Όταν ένα δοχείο περιέχει περισσότερα ρευστά, ταξινοµείται συναρτήσει του ρευστού που απαιτεί την υψηλότερη κατηγορία κινδύνου. Άρθρο 10 Εκτίµηση της συµµόρφωσης 1.1. Ο κατασκευαστής εξοπλισµού υπό πίεση πρέπει να υποβάλει κάθε εξοπλισµό, πριν από τη διάθεσή του στην αγορά σε διαδικασία εκτίµησης της συµµόρφωσης εκ των περιγραφοµένων στο παράρτηµα ΙΙΙ, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν άρθρο Οι διαδικασίες εκτίµησης της συµµόρφωσης που χρησιµοποιούνται για την επίθεση της σήµανσης "CΕ" επί του εξοπλισµού υπό πίεση εξαρτώνται από την οριζόµενη στο άρθρο 9 κατηγορία στην οποία κατατάσσεται ο εξοπλισµός Ο διαδικασίες εκτίµησης της συµµόρφωσης ανά κατηγορία είναι οι ακόλουθες: - κατηγορία I ενότητα Α - κατηγορία ΙΙ ενότητα Α1 ενότητα 1 ενότητα Ε1 11

12 - κατηγορία ΙΙΙ ενότητα 81 + ενότητα 81 + ΣΤ ενότητα 8 + Ε ενότητα 8 + Γ1 ενότητα Η - κατηγορία IV ενότητα 8 + ενότητα 8 + ΣΤ ενότητα Ζ ενότητα Η Ο εξοπλισµός υπό πίεση πρέπει κατ' εκλογή του κατασκευαστή να υποβληθεί σε µια από τις διαδικασίες εκτίµησης της συµµόρφωσης που προβλέπεται για την κατηγορία του. Ο κατασκευαστής µπορεί επίσης να επιλέξει µια από τις διαδικασίες που προβλέπονται για ανώτερη κατηγορία, εφόσον υπάρχει Στο πλαίσιο των διαδικασιών διασφάλισης της ποιότητας για εξοπλισµό των κατηγοριών ΙΙΙ και IV, κατά το άρθρο 3 σηµείο 1.1. στοιχείο α), σηµείο 1.1. στοιχείο β) πρώτο εδάφιο και σηµείο 1.2., ο κοινοποιηµένος οργανισµός, όταν πραγµατοποιεί αιφνιδιαστική επίσκεψη, λαµβάνει δείγµα εξοπλισµού από τους χώρους κατασκευής ή αποθήκευσης για να εκτελέσει, αµέσως ή εµµέσως, την τελική αξιολόγηση κατά το παράρτηµα Ι σηµείο Προς τούτο, ο κατασκευαστής γνωστοποιεί στον κοινοποιηµένο οργανισµό το πρόγραµµα παραγωγής. Ο οργανισµός αυτός διενεργεί δύο τουλάχιστον επισκέψεις κατά το πρώτο έτος παραγωγής. Η συχνότητα των µετέπειτα επισκέψεων αποφασίζεται από τον οργανισµό µε βάση τα κριτήρια του σηµείου 4.4.των οικείων ενοτήτων Στην περίπτωση εφάπαξ παραγωγής χυτρών και εξοπλισµού κατηγορίας ΙΙΙ, κατά το άρθρο 3 σηµείο 1.2., µε τη διαδικασία της ενότητας Η, ο κοινοποιηµένος οργανισµός εκτελεί, αµέσως ή εµµέσως, τελική αξιολόγηση κατά τα διαλαµβανόµενα στο παράρτηµα I σηµείο για κάθε µονάδα. Προς τούτο, ο κατασκευαστής γνωστοποιεί στον οργανισµό το πρόγραµµα παραγωγής. 2. Τα συγκροτήµατα που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 υπόκεινται σε γενική διαδικασία εκτίµησης της συµµόρφωσης η οποία περιλαµβάνει: α) την εκτίµηση της συµµόρφωσης καθενός από τους εξοπλισµούς υπό πίεση που αποτελούν συστατικά στοιχεία του συγκροτήµατος και αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1, οι οποίοι δεν έχουν υποβληθεί προηγουµένως σε χωριστές διαδικασίες εκτίµησης της συµµόρφωσης και επισήµανσης "CE". Η διαδικασία εκτίµησης εξαρτάται από την κατηγορία κάθε εξοπλισµού. β) την εκτίµηση της συναρµολόγησης των διαφόρων στοιχείων του συγκροτήµατος σύµφωνα µετά σηµεία 2.3., 2.8. και 2.9. του παραρτήµατος Ι η οποία καθορίζεται από την υψηλότερη κατηγορία που εφαρµόζεται στους εν λόγω εξοπλισµούς, διαφορετική από την κατηγορία που εφαρµόζεται στα εξαρτήµατα ασφαλείας. γ) την εκτίµηση της προστασίας του συγκροτήµατος κατά της υπέρβασης των επιτρεποµένων ορίων λειτουργίας, όπως αυτά αναφέρονται στα σηµεία και του Παραρτήµατος Ι, η οποία πρέπει να διεξάγεται συναρτήσει της υψηλότερης κατηγορίας των εξοπλισµών των οποίων επιζητείται η προστασία. 3. Κατά παρέκκλιση των παραγράφων 1 και 2, η αρµόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης, µπορεί εφόσον δικαιολογείται, να επιτρέπει τη διάθεση στην αγορά και τη θέση στην υπηρεσία, στην Ελλάδα εξοπλισµού υπό πίεση και µεµονωµένων συγκροτηµάτων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 τα οποία προορίζονται για πειραµατισµούς, για τα οποία οι διαδικασίες που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου δεν έχουν εφαρµοσθεί. 12

13 4. Οι φάκελοι και η αλληλογραφία που αφορούν την εκτίµηση της συµµόρφωσης συντάσσονται στην επίσηµη γλώσσα ή γλώσσες της Κοινότητας, προσδιοριζοµένων σύµφωνα µε τη συνθήκη, από το κράτος µέλος όπου είναι εγκατεστηµένος ο οργανισµός ο επιφορτισµένος µε τη διεξαγωγή των διαδικασιών αυτών, ή σε γλώσσα αποδεκτή από τον οργανισµό αυτόν. Άρθρο 11 Ευρωπαϊκή έγκριση υλικών 1. Η ευρωπαϊκή έγκριση υλικών, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 σηµείο 2.9., χορηγείται αιτήσει ενός ή περισσοτέρων κατασκευαστών υλικών ή εξοπλισµού από κοινοποιηµένο οργανισµό αναφερόµενο στο άρθρο 12 ο οποίος έχει οριστεί προς τούτο. Ο κοινοποιηµένος οργανισµός καθορίζει και διενεργεί ή αναθέτει σε τρίτους, τις εξετάσεις και δοκιµές που απαιτούνται για την πιστοποίηση της συµµόρφωσης των τύπων υλικού προς τις αντίστοιχες απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. Όταν πρόκειται για υλικά που έχουν αναγνωρισθεί ως ασφαλούς χρήσης πριν την 29η Νοεµβρίου 1999 έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, ο κοινοποιηµένος οργανισµός, λαµβάνει υπόψη τα υφιστάµενα στοιχεία για την πιστοποίηση της συµµόρφωσης. 2. Πριν χορηγήσει ευρωπαϊκή έγκριση υλικών, ο κοινοποιηµένος οργανισµός ενηµερώνει την Επιτροπή και τα κράτη µέλη και τους κοινοποιεί τα σχετικά στοιχεία. Η Επιτροπή ή κράτος µέλος, εντός προθεσµίας τριών µηνών, δύνανται να προσφύγουν στην µόνιµη επιτροπή που συστήθηκε από την οδηγία 83/189/ ΕΟΚ (άρθρο 5), εκθέτοντας τους λόγους. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, η εν λόγω επιτροπή γνωµοδοτεί επειγόντως. Ο κοινοποιηµένος οργανισµός, αφού ενδεχοµένως λάβει υπ' όψη τη γνώµη της ως άνω επιτροπής και τις υποβληθείσες παρατηρήσεις, χορηγεί την ευρωπαϊκή έγκριση υλικών. 3. Αντίγραφο της ευρωπαϊκής έγκρισης υλικών για εξοπλισµούς υπό πίεση διαβιβάζεται στα κράτη µέλη, στους κοινοποιηµένους οργανισµούς και στην Επιτροπή. Η Επιτροπή δηµοσιεύει στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατάλογο των ευρωπαϊκών εγκρίσεων υλικών για εξοπλισµό υπό πίεση και µεριµνά για την ενηµέρωση του καταλόγου αυτού. 4. Τα υλικά που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή εξοπλισµού υπό πίεση, σύµφωνα µε τις ευρωπαϊκές εγκρίσεις υλικών των οποίων τα στοιχεία δηµοσιεύθηκαν στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, θεωρούνται σύµφωνα προς τις εφαρµοστέες βασικές απαιτήσεις του παραρτήµατος Ο κοινοποιηµένος οργανισµός που έχει χορηγήσει ευρωπαϊκή έγκριση υλικών για εξοπλισµό υπό πίεση ανακαλεί την έγκριση εφόσον διαπιστώσει ότι αυτή δεν θα έπρεπε να έχει χορηγηθεί ή εφόσον ο τύπος υλικού καλύπτεται από εναρµονισµένο πρότυπο Ενηµερώνει αµέσως σχετικά τα άλλα κράτη µέλη, τους κοινοποιηµένους οργανισµούς και την Επιτροπή σχετικά κάθε ανάκληση της έγκρισης. Άρθρο 12 Κοινοποιηµένοι οργανισµοί 1. Η αρµόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης κοινοποιεί στην Επιτροπή και στα υπόλοιπα κράτη µέλη τους οργανισµούς που έχει ορίσει για την εκτέλεση των διαδικασιών των άρθρων 10 και 11 καθώς και τα ειδικά καθήκοντα για τα οποία έχουν οριστεί και τους αριθµούς αναγνώρισης που τους έχει ήδη χορηγήσει η Επιτροπή. Η 13

Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95

Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95 Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95 ΦΕΚ 134/Β/01-03-1995 Τροποποίηση της υπ αριθ. 15233/3.7.1991 (ΦΕΚ 487/Β/4.7.1991) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Βιοµηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

άρθρου 100 Α της συνθήκης 7 ότι οι διατάξεις που προβλέπουν ορισµένες από τις οδηγίες αυτές αφορούν τους κινδύνους που οφείλονται στην πίεση 7 ότι οι

άρθρου 100 Α της συνθήκης 7 ότι οι διατάξεις που προβλέπουν ορισµένες από τις οδηγίες αυτές αφορούν τους κινδύνους που οφείλονται στην πίεση 7 ότι οι Οδηγία 97/23/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 29ης Μαΐου 1997 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τον εξοπλισµό υπό πίεση ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

την πρόταση της Επιτροπής (1), Σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2), Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3),

την πρόταση της Επιτροπής (1), Σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2), Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3), 31993L0068 Οδηγία 93/68/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 1993 για την τροποποίηση των οδηγιών 87/404/ΕΟΚ (απλά δοχεία πίεσης), 88/378/ΕΟΚ (ασφάλεια των παιχνιδιών), 89/106/ΕΟΚ (προϊόντα του τομέα των

Διαβάστε περισσότερα

9. Οδηγία 90/396/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση

9. Οδηγία 90/396/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση Οδηγία 93/68/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 1993 για την τροποποίηση των οδηγιών 87/404/ΕΟΚ (απλά δοχεία πίεσης), 88/378/ΕΟΚ (ασφάλεια των παιχνιδιών), 89/106/ΕΟΚ (προϊόντα του τοµέα των δοµικών κατασκευών),

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΒΗΤΕΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΛΕΒΗΤΕΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α Θ Η Ν Α Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 2 Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 1.11.2000 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 279/33 Ο ΗΓΙΑ 2000/55/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Σεπτεµβρίου 2000 σχετικά µε τις απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 17951/2530/88 Ανυψωτικά µέσα (ΦΕΚ 625/Β/29-8-88) Έχοντας υπόψη: ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 αριθµ. 1

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2014/68/ΕΕ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ»

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2014/68/ΕΕ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2014/68/ΕΕ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ» ΕΣΥ KO-PED/01/01/21-07-2016 1/17 ΕΣΥ ΚΟ-PED Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 01 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 27-01-2011

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/127/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/127/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 25.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 310/29 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/127/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/42/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Οϊ ΠΕΡϊ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ του άρθρου 59 Για σκοπούς εναρµόνισης µε την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε

Οϊ ΠΕΡϊ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ του άρθρου 59 Για σκοπούς εναρµόνισης µε την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε Αριθµός 314 Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Νέοι Αέβητες Ζεστού Νερού Τροφοδοτούµενοι µε Υγρά ή Αέρια Καύσιµα) Κανονισµοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συµβούλιο δυνάµει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς 16 Ιανουαρίου 2002 ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-3 Σχέδιο έκθεσης (PE 301.518) Rainer Wieland σχετικά µε την πρόταση οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 16440/Φ.10.4/445/93 Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογούµενων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών. (ΦΕΚ 756/Β/28-9-93) ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 97/23/ΕΚ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ» ΕΣΥ KO-PED/01/00/27-1-2011 1/24 ΕΣΥ ΚΟ-PED Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 27-1-2011 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΛΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΠΙΕΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΛΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΛΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 19 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 2. Ενότητες που Εφαρμόζονται 3. Ειδικές Απαιτήσεις 4. Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τις αρωµατικές ύλες που χρησιµοποιούνται ή προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Οικ. 392541/1010/88 Καθορισμός μέτρων για την ποιότητα της ατμόσφαιρας και ειδικότερα των οριακών τιμών για την περιεκτικότητα της βενζίνης σε μόλυβδο. (ΦΕΚ 366/Β/8-6-1988) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους Το παρόν προορίζεται ως έγγραφο καθοδήγησης για τους Οικονομικούς Φορείς (κατασκευαστές, εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, εισαγωγείς και διανομείς) μετρικών οργάνων με σήμανση CE Νομική ισχύ έχουν μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 765/2008 (ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ Ο παρών κανονισμός καθορίζει σαφείς κανόνες οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Β.17081/2964/96

Αριθ. Β.17081/2964/96 Αριθ. Β.17081/2964/96 ΦΕΚ 157/Β/13-03-1996 Συσκευές και συστήµατα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιµες ατµόσφαιρες. ΟI ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Οικ. 6895/1241/Φ9.2/93 Τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 18173/1988(664Β) σε συµµόρφωση προς την 90/486/ΕΟΚ Οδηγία του Συµβουλίου της 17 ης Σεπτεµβρίου 1990, που τροποποιεί

Διαβάστε περισσότερα

L 103/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.4.2013

L 103/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.4.2013 L 103/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.4.2013 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2011, για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

GLAUNACH. Γενικές Οδηγίες Λειτουργίας Σιγαστήρων Εξαγωγής GLAUNACH GMBH Ausgabe Seite 1 von 8

GLAUNACH. Γενικές Οδηγίες Λειτουργίας Σιγαστήρων Εξαγωγής GLAUNACH GMBH Ausgabe Seite 1 von 8 GLAUNACH Γενικές Οδηγίες Λειτουργίας Σιγαστήρων Εξαγωγής Seite 1 von 8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1. ΓΕΝΙΚΑ 3 1.1 ιευκρινιστική παρατήρηση 3 1.2 Πεδίο ισχύος 3 2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟ ΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3 2.1 Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Β17081/2964/1996. συσκευές και τα συστήµατα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιµες (Φ.Ε.Κ. 157/Β/1996)

ΑΠΟΦΑΣΗ Β17081/2964/1996. συσκευές και τα συστήµατα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιµες (Φ.Ε.Κ. 157/Β/1996) ΑΠΟΦΑΣΗ Β17081/2964/1996 Συσκευές και συστήµατα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιµες ατµόσφαιρες (Φ.Ε.Κ. 157/Β/1996) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 15233/91 Συµµόρφωση της Ελληνικής Νοµοθεσίας µε την 90/396/ΕΟΚ Οδηγία του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά µε τις συσκευές αερίου. (ΦΕΚ 487/Β/4-7-91) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Τις διατάξεις του νόµου 1558/85 "κυβέρνηση και Κυβερνητικά 'Οργανα" (ΦΕΚ 137/Α).

1. Τις διατάξεις του νόµου 1558/85 κυβέρνηση και Κυβερνητικά 'Οργανα (ΦΕΚ 137/Α). Αριθ. 16440/Φ.10.4/445. Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογουµένων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών. (Β 756). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

το υλικό των ορυχείων όσο και για το υλικό επιφανείας 7 ότι ως εκ τούτου απαιτείται να υπαχθούν οι συσκευές και τα συστήµατα προστασίας αυτών των δύο

το υλικό των ορυχείων όσο και για το υλικό επιφανείας 7 ότι ως εκ τούτου απαιτείται να υπαχθούν οι συσκευές και τα συστήµατα προστασίας αυτών των δύο Οδηγία 94/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Μαρτίου 1994 σχετικά µε την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών για τις συσκευές και τα συστήµατα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιµες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΕ αριθ. C 69 της 20. 3. 1989, σ. 72. (2) ΕΕ αριθ. C 262 της 10. 10. 1988, σ. 82. (4) ΕΕ αριθ. L 217 της 5. 8. 1986, σ. 21.

ΕΕ αριθ. C 69 της 20. 3. 1989, σ. 72. (2) ΕΕ αριθ. C 262 της 10. 10. 1988, σ. 82. (4) ΕΕ αριθ. L 217 της 5. 8. 1986, σ. 21. Κείµενο της Οδηγίας EMC 89/336/ΕΟΚ για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των Κρατών Μελών σχετικά µε την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα όπως τροποποιήθηκε από: την Οδηγία 91/263/ΕΟΚ σχετικά µε τηλεπικοινωνιακό

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ/ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 97/23/ΕΕ ΕΣΥ KO-PED/01/00/3-10-2007 1/5 ΕΣΥ ΚΟ-ΠΕ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 3-10-2007 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας Σεπτεµβρίου 2003 σχετικά µε την ιχνηλασιµότητα και την επισήµανση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών και την ιχνηλασιµότητα

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

O ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 335/93 Αιτήσεις απόδοσης για τους νέους λέβητες ζεστού νερού που τροφοδοτούνται µε υγρά ή αέρια καύσιµα, σε συµµόρφωση προς την οδηγία του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQs)

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQs) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1 η ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2η ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΛΑ ΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 1626/Β/ )

(Φ.Ε.Κ. 1626/Β/ ) ΑΠΟΦΑΣΗ 14132/618/2001 Συµµόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 1999/36 του Συµβουλίου της 29ης Απριλίου 1999 σχετικά µε τον µεταφερόµενο εξοπλισµό υπό πίεση όπως αυτή τροποποιήθηκε µε νεώτερη οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΜ. ΤΑΞΗΣ ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΜ. ΤΑΞΗΣ ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. 2923/161/86 Ηλεκτρολογικό υλικό προς χρήση εντός εκρήξιµης ατµόσφαιρας σε συµµόρφωση προς τις οδηγίες 76/117/ΕΟΚ της 18 εκεµβρίου 1975 και 79/196/ΕΟΚ της 6 Φεβρουαρίου 1979, του

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93)

Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: οικ. 10315/93 Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

CONSLEG - 76L /12/ σ.

CONSLEG - 76L /12/ σ. Οδηγία 91/157/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991 για τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές που περιέχουν ορισµένες επικίνδυνες ουσίες Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 078 της 26/03/1991 σ. 0038-0041

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 12479 Φ17/414/91 Συµµόρφωση της Ελληνικής Νοµοθεσίας µε τις 87/404/ΕΟΚ και 90/488/ΕΟΚ οδηγίες του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά µε απλά δοχεία πίεσης. (ΦΕΚ 431/Β/24-6-91)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. ΟΔΗΓΙΑ 2009/142/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30ής Νοεμβρίου 2009 σχετικά με τις συσκευές αερίου

ΟΔΗΓΙΕΣ. ΟΔΗΓΙΑ 2009/142/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30ής Νοεμβρίου 2009 σχετικά με τις συσκευές αερίου L 330/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 16.12.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/142/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30ής Νοεμβρίου 2009 σχετικά με τις συσκευές αερίου (κωδικοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 329/5 ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/95/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 12ης Δεκεμβρίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/95/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 12ης Δεκεμβρίου 2006 L 374/10 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 27.12.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/95/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Δεκεμβρίου 2006 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Από τον Ιούλιο 2013 αλλάζουν για τους κατασκευαστές μερικά βασικά σημεία για τη σήμανση CE των δομικών υλικών σύμφωνα με τον κανονισμό 305/2011 ΕΕ που

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1992L0042 EL 11.08.2005 003.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 92/42/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Μαΐου 1992 σχετικά με τις απαιτήσεις απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002

Ο ΠΕΡΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 Ε.Ε. Παρ. III(I) 313 Κ.Δ.Π. 82/2003 Αρ. 3679, 31.1.2003 Αριθμός 82 Οι περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Ηλεκτρικές Στήλες ή Συσσωρευτές) Κανονισμοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ Η διαρκώς παρατηρούμενη σύγχυση στο πρόβλημα της αναγνώρισης των ιατροτεχνολογικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις εγκαταστάσεις των ιατρικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡ.ΑΠΟΦ. 2964/ Συσκευές και συστήματα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες

ΥΠΟΥΡ.ΑΠΟΦ. 2964/ Συσκευές και συστήματα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες ΥΠΟΥΡ.ΑΠΟΦ. 2964/01.01.1996 Συσκευές και συστήματα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες Υ.Α. B17081/2964/96 Συσκευές και συστήματα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1 η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟΥ ΡΕΥΣΤΟΥ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 2 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 29-12-05 4245/Α ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων Εδώ και μερικά χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται πάνω στην εναρμόνιση της

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Δ.Π. 361/ Κατάταξη στραγγαλιστικών. Παράρτημα Ι. Ενεργειακή κατανάλωση. Παραρτήματα. Ι, II και IV. Παραρτήματα. Σήμανση συμμόρφωσης.

Κ.Δ.Π. 361/ Κατάταξη στραγγαλιστικών. Παράρτημα Ι. Ενεργειακή κατανάλωση. Παραρτήματα. Ι, II και IV. Παραρτήματα. Σήμανση συμμόρφωσης. Ε.Ε. Παρ. III(I) 2133 Κ.Δ.Π. 361/2003 Αρ. 3710, 2.5.2003 Αριθμός 361 Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων (Στραγγαλιστικά Πηνία που Προορίζονται για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Αριθ. οικ. 10315. Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. ΑΠ. Οικ. 21523/763/Ε- 103 Αθήνα, 2-5-2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. ΑΠ. Οικ. 21523/763/Ε- 103 Αθήνα, 2-5-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 1. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ.Δ. ΚΑΙ Ε.Ε. 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. ΑΠ. Οικ. 21523/763/Ε-

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτη Παναγή, Λειτουργό Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων

Παναγιώτη Παναγή, Λειτουργό Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων Λευκωσία, 3 Νοεμβρίου 2015 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: Όλους τους ενδιαφερόμενους Παναγιώτη Παναγή, Λειτουργό Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων Κυρίες / Κύριοι, Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Συσκευές και Συστήματα Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 126/34 22.5.2003 Ο ΗΓΙΑ 2003/40/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Μαΐου 2003 για τον καθορισµό του καταλόγου, των οριακών τιµών συγκεντρώσεων και των ενδείξεων για την επισήµανση των συστατικών των φυσικών µεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L167 30.4.2004

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 1.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2009 για την εναρμόνιση και την τακτική διαβίβαση των πληροφοριών και του ερωτηματολογίου που προβλέπονται

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα παραρτήματα I και II της οδηγίας 2000/25/ΕΚ είναι

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα παραρτήματα I και II της οδηγίας 2000/25/ΕΚ είναι 1.3.2005 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 55/35 ΟΔΗΓΙΑ 2005/13/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Φεβρουαρίου 2005 για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1991L0692 EL 20.11.2003 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης εκεµβρίου 1991 για την τυποποίηση και τον εξορθολογισµό

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2011R0016 EL 31.01.2011 000.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 16/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Ιανουαρίου 2011 για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 454/83 Ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση επικινδύνων Παρασκευασµάτων (διαλυτών) σε συµµόρφωση µε την οδηγία του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 73/173/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 29

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 29 Ε.Ε. Παρ. III(I) 4018 ΚΛ.Π. 477/2004 Αρ. 3852, 30.4.2004 Αριθμός 477 Οι περί Φυσικών Μεταλλικών Νερών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 14165/Γ17.4/373/93. Θέσπιση κανονισµού για την ασφαλή κατασκευή και κυκλοφορία των δοχείων πίεσης και συσκευών αερίου (Φ.Ε.Κ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 14165/Γ17.4/373/93. Θέσπιση κανονισµού για την ασφαλή κατασκευή και κυκλοφορία των δοχείων πίεσης και συσκευών αερίου (Φ.Ε.Κ. ΑΠΟΦΑΣΗ 14165/Γ17.4/373/93 Θέσπιση κανονισµού για την ασφαλή κατασκευή και κυκλοφορία των δοχείων πίεσης και συσκευών αερίου Έχοντας υπόψη: (Φ.Ε.Κ. 673/Β/1993) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ Κανονισμοί σύμφωνα με το άρθρο 59

Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ Κανονισμοί σύμφωνα με το άρθρο 59 Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ Κανονισμοί σύμφωνα με το άρθρο 59 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο-

Διαβάστε περισσότερα

Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τις συσκευές αερίου (13), ΕΞΕ ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο ΗΓΙΑ:

Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τις συσκευές αερίου (13), ΕΞΕ ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο ΗΓΙΑ: Οδηγία 92/42/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 σχετικά µε τις απαιτήσεις απόδοσης για τους νέους λέβητες ζεστού νερού που τροφοδοτούνται µε υγρά ή αέρια καύσιµα ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑIΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 16965 20 Μαΐου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1426 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Οικ. 52019/ΔΤΒΝ 1152 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα σηµεία Τ.Π.

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα σηµεία Τ.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 1 ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗΝ Φ. 900/1/26594/Σ. 130 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Νομοθετικό πλαίσιο: Υ.Α. Δ3/Α/5286/26-05-1997 «Κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας άνω των 50 mbar και μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 38

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 38 Ε.Ε. Παρ. III(I) 4478 Κ.Δ.Π. 497/2004 Αρ. 3852, 30.4.2004 Αριθμός 497 Οι περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας (Χρησιμοποίηση κατά την Εργασία Εξοπλισμού Εργασίας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με τις συσκευές αερίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με τις συσκευές αερίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.5.2014 COM(2014) 258 final ANNEXES 1 to 7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τις συσκευές αερίου {SWD(2014) 150

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 7.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 291/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1061/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρμογή του νέου κανονισμού δομικών προϊόντων (CPR)

Η εφαρμογή του νέου κανονισμού δομικών προϊόντων (CPR) Η εφαρμογή του νέου κανονισμού δομικών προϊόντων (CPR) Του Βάσου Βασιλείου* Από την 1 η Ιουλίου 2013 έχει τεθεί σε πλήρη εφαρμογή ο νέος Κανονισμός για Δομικά Προϊόντα (ΕΕ) αριθ. 305/2011 (γνωστός με το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: οικ. 22223/4073/88 Συσκευές που χρησιμοποιούν αέρια καύσιμα, μηχανισμοί ασφαλείας και ρυθμίσεως των αερίων για τις συσκευές αυτές και μέθοδοι ελέγχου αυτών των συσκευών. (ΦΕΚ 792/Β/1-11-88)

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.6.2014 L 179/17 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 664//2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 Τροποποίηση π.δ.399/94 Άρθρο 2 Ορισµοί

Άρθρο 2 Τροποποίηση π.δ.399/94 Άρθρο 2 Ορισµοί ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 127/00 Τροποποίηση και συµπλήρωση του Π.. 399/94 «Προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους που συνδέονται µε την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία σε συµµόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

θέµα: Απαραίτητα ικαιολογητικά για την διαδικασία «Έκδοσης Απόφασης Τέλους Σειράς»

θέµα: Απαραίτητα ικαιολογητικά για την διαδικασία «Έκδοσης Απόφασης Τέλους Σειράς» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17 Νοεµβρίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αριθµός Πρωτ.: 71822/3841 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΡ. 842/2006 ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ ΑΕΡΙΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΡ. 842/2006 ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ ΑΕΡΙΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΡ. 842/2006 ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ ΑΕΡΙΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ Ενημέρωση των ιδιοκτητών, παραγωγών και εισαγωγέων εξοπλισμού που περιέχει Φθοριούχα Αέρια του Θερμοκηπίου καθώς και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑ../ /ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.10.2013

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑ../ /ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.10.2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.10.2013 C(2013) 6782 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑ../ /ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.10.2013 για την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο, του παραρτήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92. Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/16-1-92)

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92. Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/16-1-92) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92 Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/16-1-92) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R1830 EL 11.12.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Οικ. Φ1/26579/3183 ΦΕΚ Β 790/18.5.2007

Αριθμ. Οικ. Φ1/26579/3183 ΦΕΚ Β 790/18.5.2007 Αριθμ. Οικ. Φ1/26579/3183 ΦΕΚ Β 790/18.5.2007 Καθορισμός μεθόδων μέτρησης και επιτρεπομένων ορίων του μονοξειδίου του άνθρακα (CO) και των υδρογονανθράκων (HC) στα καυσαέρια των βενζινοκίνητων και υγραεριοκίνητων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4322, 16/3/2012 Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ ΝΟΜΟΣ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4322, 16/3/2012 Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ ΝΟΜΟΣ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε: L 165, 30.06.2010, σ.1. «Οδηγία 2010/35/ΕΕ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 166 της 11.6.1998 ΟΔΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19ΗΣ ΜΑΪΟΥ 1998 ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ότι η οδηγία 84/528/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 17ης Σεπτεµβρίου 1984 για την

ότι η οδηγία 84/528/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 17ης Σεπτεµβρίου 1984 για την 31995L0016 Οδηγία 95/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1995 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τους ανελκυστήρες Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (6) Με την απόφαση 2001/395/ΕΚ του Συμβουλίου ( 4 ), η

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (6) Με την απόφαση 2001/395/ΕΚ του Συμβουλίου ( 4 ), η 28.4.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 108/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 407/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Απριλίου 2011 για την τροποποίηση του (ΕΚ) αριθ. 661/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. 1 ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ρ. Γεώργιος Μπαµόπουλος, Χηµικός Μηχανικός, ιευθυντής Εργαστηρίων ΕΛΟΤ Ηµερίδα ΥΠΑΝ: «Ασφαλής ιάθεση Ηλεκτρικών Χριστουγεννιάτικων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.2.2003 L 31/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 223/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Φεβρουαρίου 2003 για τις απαιτήσεις στον τοµέα της επισήµανσης τις συναφείς µε τον βιολογικό τρόπο παραγωγής για τις ζωοτροφές, τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΛΩΡΙ ΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ, ΑΓΓΕΛΑΚΗ, ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΦΑΥ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΛΩΡΙ ΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ, ΑΓΓΕΛΑΚΗ, ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΦΑΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΛΩΡΙ ΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ, ΑΓΓΕΛΑΚΗ, ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΥ : 4/07-02-2012 ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΦΑΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κανονισµός (ΕΕ) 2016/ 364 της Επιτροπής για την ταξινόµηση των δοµικών προϊόντων µε βάση τις επιδόσεις αντίδρασης στη φωτιά, σύµφωνα µε τον

ΘΕΜΑ: Κανονισµός (ΕΕ) 2016/ 364 της Επιτροπής για την ταξινόµηση των δοµικών προϊόντων µε βάση τις επιδόσεις αντίδρασης στη φωτιά, σύµφωνα µε τον Αποστολή µε τηλεοµοιοτυπία ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ /ΝΣΗ TΕΧΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜ. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ &

Διαβάστε περισσότερα

155(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011

155(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4538, 6.11.2015 Ν. 155(Ι)/2015 155(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 218,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.8.2014 L 248/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 913/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Αυγούστου 2014 σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 306/32 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/1993 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Νοεμβρίου 2016 για τον καθορισμό των αρχών που πρέπει να διέπουν τον συντονισμό της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης για. Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης για. Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.9.2016 COM(2016) 491 final ANNEXES 1 to 7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης για Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ενωσιακού συστήματος για την

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/15

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/15 11.11.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1014/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την παρακολούθηση και την αναφορά δεδομένων ταξινόμησης των

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 4 / 9 / Αρ. Πρωτ. Ζ3-654 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ

Αθήνα 4 / 9 / Αρ. Πρωτ. Ζ3-654 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ Αθήνα 4 / 9 / 2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Τµήµα Α Ταχ. /νση : Πλ. Κάνιγγος Ταχ. Κώδικας : 101 81 Αθήνα Πληροφορίες : Κ. Ζήσης Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΠΑΙΧΝΙ ΟΤΟΠΩΝ (Παιδότοποι εσωτερικού χώρου & Παιδικές χαρές) Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/00 Συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ 2010 ΕΤΟΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΤΕΕ 2010 ΕΤΟΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΕΕ 2010 ΕΤΟΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Εισηγητής: Ροδόλφος Δρακούλης MSc. Mechanical Engineering RWTH AACHEN ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Μέλος της Μόνιμης Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα