Η νέα απαίτηση για σήμανση CE στα προϊόντα από υσσικούς λίθοσς

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η νέα απαίτηση για σήμανση CE στα προϊόντα από υσσικούς λίθοσς"

Transcript

1 . ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΜΑΡΜΑΡΟΤ ΕΛΛΑΔΟ - ΟΜΕ Η νέα απαίτηση για σήμανση CE στα προϊόντα από υσσικούς λίθοσς Κενηπική ειζήγηζη ΟΣΜΕ ζηην Ημεπίδα με θέμα: «Ο Κλάδορ Μαπμάπος ζε Αναζήηηζη Διεξόδων από ηην Κπίζη» Παποςζίαζη: Γκίπηρ Αλέξανδπορ, ηαμίαρ ΟΣΜΕ Αθήνα, 6 Μαπηίος 2010

2 Ο κ λ ά δ ο ς μ α ρ μ ά ρ ο σ μ π ρ ο σ τ ά σ τ η ν έ α α π α ί τ η σ η γ ι α σ ή μ α ν σ η C E τ ω ν π ρ ο ϊ ό ν τ ω ν α π ό υ σ σ ι κ ο ύ ς λ ί θ ο σ ς H ζήκαλζε CE είλαη, πιένλ, ππνρξεσηηθή γηα πνιιά πξντφληα απφ θπζηθνχο ιίζνπο θαη απνηειεί ηε κεγάιε αιιαγή ζηελ επξσπατθή αγνξά καξκάξνπ - γξαλίηε, φπνπ ε αμηνιφγεζε ησλ πιηθψλ γίλεηαη, κέρξη θαη ζήκεξα, ζχκθσλα κε ηα αηζζεηηθά ηνπο, θπξίσο, ραξαθηεξηζηηθά. Πνιχ ζπλνπηηθά, ιφγσ ηεο κεγάιεο έθηαζεο ηνπ ζέκαηνο, ην νπνίν δελ κπνξεί λα αλαπηπρζεί κε ιεπηνκέξεηεο κέζα ζηνλ δηαζέζηκν ρξφλν, ζα επηρεηξήζνπκε λα δνχκε: - ηη είλαη ε ζήκαλζε CE, - πψο κηα επηρείξεζε καξκάξνπ κπνξεί λα ηελ ηνπνζεηήζεη ζηα πξντφληα ηεο, - πνηα είλαη ηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχλ νη λέεο απαηηήζεηο θαη - πνηεο ζα πξέπεη λα είλαη νη ελέξγεηεο καο γηα κηα νκαιή πξνζαξκνγή ζηα λέα δεδνκέλα. Tν ζήκα CE ην έρνπκε δεη φινη. Τπάξρεη, ηα ηειεπηαία ρξφληα, επάλσ ζε θάζε βηνκεραληθφ πξντφλ πνπ πξννξίδεηαη γηα ηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή ζηελ αγνξά ησλ ρσξψλ κειψλ ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο. Δελ πξφθεηηαη γηα θάπνην ζήκα πνηφηεηαο ηνπ πξντφληνο. Είλαη κηα ζήκαλζε γηα λα ελεκεξψλεη ηνλ θαηαλαισηή φηη ην πξντφλ έρεη ζρεδηαζηεί θαη θαηαζθεπαζηεί ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνπλ επξσπατθέο νδεγίεο θαη νη ελαξκνληζκέλεο πξφηππεο επξσπατθέο πξνδηαγξαθέο ΕΝ πνπ αθνξνχλ ην ζπγθεθξηκέλν πξντφλ. Δειαδή, ε ζήκαλζε CE, φηαλ ππάξρεη επάλσ ζε έλα πξντφλ, ζεσξείηαη φηη δηαζθαιίδεη ηνλ αγνξαζηή γηα ηε ζπκκφξθσζε ηνπ πξντφληνο ζε θάπνηεο ειάρηζηεο απαηηήζεηο πνπ πξνβιέπνπλ νη ζρεηηθέο ελαξκνληζκέλεο επξσπατθέο πξνδηαγξαθέο. Επηπιένλ, ε ζήκαλζε CE ραξαθηεξίδεηαη θαη σο «δηαβαηήξην» γηα ην πξντφλ, γηαηί ηνπ επηηξέπεη λα δηαθηλείηαη ειεχζεξα θαη λα πσιείηαη ζε φιεο ηηο ρψξεο κέιε ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο. ηνλ ηνκέα ησλ δνκηθψλ πιηθψλ, δειαδή ησλ πξντφλησλ πνπ θαηαζθεπάδνληαη γηα λα ελζσκαησζνχλ ζηα δνκηθά έξγα, φπσο είλαη ηα θηήξηα θαη άιια έξγα πνιηηηθνχ κεραληθνχ, ε ππνρξέσζε γηα ηε ζήκαλζε CE ησλ δνκηθψλ πξντφλησλ πξνθχπηεη απφ ηελ Επξσπατθή Οδεγία 89/106/ΕΟΚ, ηεο 21εο Δεθεκβξίνπ 1988 γηα ηα δνκηθά πξντφληα (Construction Product Directive ή CPD), πνπ ελζσκαηψζεθε ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία κε ην ΠΔ 334/94 «Πξντφληα Δνκηθψλ Καηαζθεπψλ» (βι. ΦΕΚ 176/Α/ ). Με βάζε ηελ Οδεγία απηή, έρνπλ εθδνζεί απφ ηνλ Επξσπατθφ Οξγαληζκφ Σππνπνίεζεο CEN πάξα πνιιέο πξφηππεο Επξσπατθέο πξνδηαγξαθέο, ηα ηειεπηαία δεθαπέληε ρξφληα, νη νπνίεο θαζνξίδνπλ ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο γηα ηα δηάθνξα δνκηθά πξντφληα, φπσο είλαη ην ηζηκέλην θαη ηα αδξαλή πιηθά γηα ηελ παξαζθεπή ζθπξνδέκαηνο, ηα κνλσηηθά πξντφληα, ηα ηνχβια, ηα θεξακηθά, ηα πξντφληα μχινπ θαη αινπκηλίνπ, ηα ζπζηήκαηα ππξφζβεζεο θ.ά. θαη, βέβαηα, ηα πξντφληα απφ θπζηθνχο ιίζνπο. Γηα φια ηα δνκηθά πξντφληα γηα ηα νπνία ππάξρνπλ ελαξκνληζκέλεο πξφηππεο Επξσπατθέο πξνδηαγξαθέο, ε ζήκαλζε CE είλαη ππνρξεσηηθή θαη ζηνπο φξνπο δεκνπξαζηψλ θαη δηαγσληζκψλ γηα δεκφζηα θαη ηδησηηθά έξγα πεξηιακβάλεηαη, πιένλ, ε απαίηεζε γηα πξνζθνξέο πιηθψλ κε ζήκαλζε CE. ηελ πεξίπησζε ησλ πξντφλησλ απφ θπζηθνχο ιίζνπο ε ζήκαλζε CE είλαη ππνρξεσηηθή γηα: Πιάθεο πνπ πξννξίδνληαη γηα εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο επελδχζεηο ηνίρσλ (ΕΛΟΣ ΕΝ 1469:2004). Πιάθεο γηα δάπεδα θαη ζθάιεο εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ ρψξσλ (ΕΛΟΣ ΕΝ 12058:2004). Πιαθίδηα ιεπηνχ πάρνπο ηππνπνηεκέλσλ δηαζηάζεσλ (δηαζηαζηνινγεκέλα) γηα εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο εθαξκνγέο (ΕΛΟΣ ΕΝ 12057:2004) 2

3 ρηζηνιηζηθέο πιάθεο θαη ινηπά ιίζηλα πξντφληα γηα αζπλερείο επηθαιχςεηο ζηεγψλ θαη επελδχζεηο (ΕΛΟΣ : 2004). Γηα ηηο ηέζζεξηο απηέο νκάδεο πξντφλησλ έρεη εθδνζεί ζηελ Ειιάδα ε ΚΤΑ κε αξηζκ /244 ηνπ 2007, ε νπνία αλαθέξεη φηη απαγνξεχεηαη λα θπθινθνξνχλ θαη λα πσινχληαη ζηελ ειιεληθή αγνξά απηά ηα πξντφληα ρσξίο ηε ζήκαλζε CE. H απαγφξεπζε απηή ηζρχεη απφ 18/6/2008, κεηά ηελ παξέιεπζε ελφο έηνπο απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο απφθαζεο θαη απηφ γηαηί είρε δνζεί πξνζεζκία δψδεθα κελψλ γηα ηελ πψιεζε ησλ απνζεκάησλ ρσξίο ηε ζήκαλζε CE. Επίζεο, ε ζήκαλζε CE είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηξία αθφκε πξντφληα απφ θπζηθνχο ιίζνπο πνπ πξννξίδνληαη γηα εμσηεξηθέο πιαθνζηξψζεηο: - Πιάθεο πεδνδξνκίσλ (ΕΛΟΣ ΕΝ 1341:2002) - Κπβφιηζνη (ΕΛΟΣ ΕΝ 1342:2002) - Κξάζπεδα (ΕΛΟΣ ΕΝ 1343:2002) Γηα ηηο ηξεηο απηέο νκάδεο πξντφλησλ έρεη εθδνζεί ζηελ Ειιάδα ε ΚΤΑ κε αξηζκ. 6310/41 ηνπ 2006, ε νπνία πξνβιέπεη φηη απαγνξεχεηαη λα θπθινθνξνχλ θαη λα πσινχληαη απηά ηα πξντφληα ρσξίο ζήκαλζε CE. Η απαγφξεπζε απηή ηζρχεη απφ 7/4/2007, φηαλ έιεμε ε πξνζεζκία ηνπ ελφο έηνπο πνπ είρε δνζεί γηα λα πσιεζνχλ ηα απνζέκαηα ρσξίο ζήκαλζε. Οη δχν απηέο ΚΤΑ αλαθέξνπλ φηη o παξαγσγφο ή ν εμνπζηνδνηεκέλνο αληηπξφζσπφο ηνπ πξέπεη λα ηνπνζεηεί ζηα πξντφληα ηε ζήκαλζε CΕ, θαζψο θαη επηζήκαλζε κε ηηο θχξηεο ραξαθηεξηζηηθέο ηηκέο ησλ πξντφλησλ, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζηηο ζρεηηθέο ελαξκνληζκέλεο Επξσπατθέο πξνδηαγξαθέο. Επίζεο, νη δχν ΚΤΑ πξνβιέπνπλ θπξψζεηο γηα φπνηνλ πσιεί ή δηαθηλεί γηα ρξήζε ζηελ Ειιάδα ηα πξντφληα απηά ρσξίο ηε ζήκαλζε CE, ή εκπνδίδεη ηνλ έιεγρφ ηνπο. ε γεληθέο γξακκέο, απηά πξνβιέπνπλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο γηα ηε ζήκαλζε CE ησλ πξντφλησλ απφ θπζηθνχο ιίζνπο. Αο δνχκε ηψξα ηη απαηηείηαη γηα λα κπνξεί κηα επηρείξεζε καξκάξνπ ή πέηξαο λα ηνπνζεηήζεη ηε ζήκαλζε CE ζηα πξντφληα ηεο. Πώς γίνεηαι η ζήμανζη CE Γηα λα έρεη ν παξαγσγφο ή ν εμνπζηνδνηεκέλνο αληηπξφζσπφο ηνπ ην δηθαίσκα λα ηνπνζεηήζεη ηε ζήκαλζε CE ζε έλα ηειηθφ πξντφλ απφ θπζηθνχο ιίζνπο ζα πξέπεη: - λα δψζεη ζε έλα δηαπηζηεπκέλν εξγαζηήξην δείγκαηα ηνπ πεηξψκαηνο ή/θαη ηνπ πξντφληνο γηα λα πξνζδηνξηζηνχλ κε ζπγθεθξηκέλεο πξφηππεο δνθηκέο νξηζκέλα θπζηθά θαη κεραληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πεηξψκαηνο θαη ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο. Οη απαηηνχκελεο δνθηκέο γηα ην θάζε πξντφλ αλαθέξνληαη ζηε ζρεηηθή πξφηππε πξνδηαγξαθή θαη νλνκάδνληαη Αξρηθή Δνθηκή Σχπνπ. - λα αλαπηχμεη θαη λα εθαξκφδεη ζην εξγνζηάζην παξαγσγήο έλα αμηφπηζην χζηεκα Ειέγρνπ ηεο Παξαγσγήο (FPC: Factory Production Control), έηζη ψζηε λα κπνξεί ν ίδηνο λα εγγπάηαη φηη ην πξντφλ ηνπ είλαη ζχκθσλν κε ηελ πξφηππε πξνδηαγξαθή πνπ ν ίδηνο αλαθνηλψλεη. Σν χζηεκα Ειέγρνπ ηεο Παξαγσγήο ζην Εξγνζηάζην, είλαη κηα δηαδηθαζία ειέγρνπ, θαηαγξαθήο θαη αξρεηνζέηεζεο δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ζηηο πξψηεο χιεο, ζηηο παξαγγειίεο, ζηε ζπληήξεζε ησλ κεραλεκάησλ θ.ά. απφ ηα νπνία επηβεβαηψλεηαη φηη επηηπγράλνληαη ηα απαηηνχκελα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο θαη ε πηζηφηεηά ηνπο ζηηο ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο. Πξφθεηηαη γηα έλα ζχζηεκα ζρεηηθά απιφ ζηελ εθαξκνγή ηνπ, πνπ δελ πξέπεη λα ηξνκάδεη. Ωζηφζν, απαηηείηαη εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ. Γηα φζεο επηρεηξήζεηο έρνπλ πηζηνπνίεζε γηα ζχζηεκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ISO 9001, ην χζηεκα Ειέγρνπ ηεο Παξαγσγήο ζεσξείηαη φηη, ήδε, εθαξκφδεηαη. 3

4 Ο παξαγσγφο, φηαλ εμαζθαιίζεη ηηο δχν απηέο πξνυπνζέζεηο, ζπληάζζεη o ίδηνο ελδερνκέλσο θαη κε ηνλ ζχκβνπιφ ηνπ θαη ππνγξάθεη ηε Δήισζε πκκφξθσζεο CE, φπσο ιέγεηαη, ζηελ νπνία αλαθέξεη θαη δηάθνξα ζηνηρεία, φπσο ηελ επσλπκία θαη ηε δηεχζπλζε ηεο επηρείξεζεο, ηελ πεξηγξαθή ηνπ πξντφληνο θαη ηελ πξνηεηλφκελε ρξήζε ηνπ, ηα πξφηππα ζηα νπνία ζπκκνξθψλεηαη ην πξντφλ, ηηο ηηκέο νξηζκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ θ.ά. θαη έηζη κπνξεί λα ηνπνζεηήζεη ηε ζήκαλζε CE ζηα πξντφληα ηνπ. εκεηψλεηαη φηη ε ζήκαλζε CE κπνξεί λα ραξάδεηαη επάλσ ζην πξντφλ ή λα ηππψλεηαη ζε εηηθέηα πνπ επηθνιιάηαη ζηε ζπζθεπαζία ή λα επηζπλάπηεηαη ζηα έγγξαθα πνπ ζπλνδεχνπλ ην πξντφλ. Ελεκεξσηηθά αλαθέξεηαη φηη γηα νξηζκέλα δνκηθά πξντφληα, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ηα αδξαλή πιηθά γηα παξαζθεπή ζθπξνδέκαηνο. πξνβιέπεηαη θαη επηζεψξεζε ηνπ πζηήκαηνο Ειέγρνπ ηεο Παξαγσγήο απφ δηαπηζηεπκέλν αλεμάξηεην θνξέα πηζηνπνίεζεο. Κάηη ηέηνην, φκσο, δελ απαηηείηαη γηα ηα πξντφληα απφ θπζηθνχο ιίζνπο, θαζψο γηα απηά δελ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο απαηηήζεηο αζθάιεηαο, επεηδή δελ επεξεάδνπλ ηε κεραληθή αληνρή, ηελ επζηάζεηα θαη ηελ ππξαζθάιεηα κηαο θαηαζθεπήο (ηζρχεη γηα απηά ε ζπκκφξθσζε θαηά ην ζχζηεκα 4). ε γεληθέο γξακκέο απηφ είλαη ην λέν πιαίζην κέζα ζην νπνίν, άκεζα, ζα πξέπεη λα δξαζηεξηνπνηεζνχκε γηα λα κπνξνχλ ηα πξντφληα καξκάξνπ θαη πέηξαο λα εμάγνληαη ζηηο ρψξεο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο κε ηε ζήκαλζε CE, φπσο πξνβιέπνπλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο. ε φ,ηη αθνξά ηε δηαθίλεζε ησλ δνκηθψλ πξντφλησλ ζηελ Ειιεληθή αγνξά πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη, αθφκε, δελ έρεη γίλεη ζαθέο πνηα είλαη ε αξκφδηα αξρή επηηήξεζεο ηεο αγνξάο, δειαδή πνηα είλαη ε ππεξεζία πνπ ζα ειέγρεη ηα εηζαγφκελα πξντφληα αλ έρνπλ ζήκαλζε CE, πνπ ζα θάλεη ηνπο ειέγρνπο γηα ηελ επαιήζεπζε ηεο ζπκκφξθσζεο θ.ιπ., κε απνηέιεζκα, ζήκεξα, παξά ηηο απαγνξεχζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο ΚΤΑ, λα δηαθηλνχληαη ζηε ρψξα πξντφληα ρσξίο ζήκαλζε CE. Η δηνίθεζε ηεο ΟΜΕ, πηζηεχνληαο φηη ε πξνζαξκνγή ησλ επηρεηξήζεσλ καξκάξνπ ζηηο λέεο απαηηήζεηο πξέπεη λα πξνρσξήζεη άκεζα γηα λα ζηεξηρηνχλ νη εμαγσγέο, πξνηείλεη λα αλνίμεη έλαο δηάινγνο ζηνλ θιάδν γηα λα απνθαζηζηεί, κέζα ζε ζπγθεθξηκέλεο πξνζεζκίεο, κηα ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή πνπ ζα αθνινπζήζνπκε γηα ηε ζήκαλζε CE ησλ πξντφλησλ καο, έηζη ψζηε: - λα κεησζεί ζην ειάρηζην ην θφζηνο πξνζαξκνγήο γηα ηελ θάζε επηρείξεζε, - λα πεξηνξηζηεί ν θίλδπλνο δεκηνπξγίαο ζχγρπζεο ζηελ αγνξά φηαλ δειψλνληαη δηαθνξνπνηεκέλεο ηηκέο γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ίδηνπ πιηθνχ, θάηη πνπ ζεσξείηαη θπζηνινγηθφ, αθνχ πξφθεηηαη γηα θπζηθά πιηθά, - λα απνθεπρζνχλ θαηλφκελα αζέκηηνπ αληαγσληζκνχ. Σν δήηεκα ηεο ζήκαλζεο CE απαηηεί ηε ζπλεξγαζία ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ, ίζσο θαη ζε παλεπξσπατθφ επίπεδν, γηα λα αμηνπνηεζεί, φζν είλαη δπλαηφλ, ε ζεηηθή πιεπξά ησλ ελαξκνληζκέλσλ επξσπατθψλ πξνδηαγξαθψλ. Η ζπλεξγαζία, κέζα απφ ηα ζπιινγηθά φξγαλα ηνπ θιάδνπ, θξίλεηαη απαξαίηεηε γηαηί νη πξνδηαγξαθέο είλαη δηαηππσκέλεο κε ηέηνην ηξφπν πνπ δεκηνπξγνχλ δηάθνξα εξσηήκαηα. Αλ ζηα εξσηήκαηα απηά δελ δψζνπλ ηελ ίδηα απάληεζε φιεο νη επηρεηξήζεηο, ηφηε θάπνηεο κπνξεί λα παξαζπξζνχλ ζε πεξηηηέο δαπάλεο, ρσξίο λα ζεσξείηαη βέβαην φηη ηεξνχλ θαη ην «γξάκκα ηνπ λφκνπ». Δπζηπρψο, φηαλ θάπνηνη άιινη απνθάζηδαλ γηα καο, εκείο ηφηε δελ ήκαζηαλ παξφληεο γηα λα δεηνχζακε έγθαηξα ηηο απαξαίηεηεο δηεπθξηλίζεηο. Καη γηα λα είκαζηε πην ζπγθεθξηκέλνη: Είλαη δεδνκέλν φηη απαηηνχληαη, αλά ηχπν πεηξψκαηνο, δψδεθα κε δεθαηξείο εξγαζηεξηαθέο δνθηκέο, αλ απφ απηφ ην πέηξσκα παξάγνληαη θαη νη επηά νκάδεο πξντφλησλ ππνρξεσηηθήο ζήκαλζεο CE. Επίζεο είλαη δεδνκέλν φηη ην θφζηνο απηψλ ησλ δνθηκψλ θπκαίλεηαη απφ έσο επξψ, ζχκθσλα κε ζρεηηθέο πξνζθνξέο. 4

5 Αλ ιάβνπκε ππφςε φηη κηα επηρείξεζε καξκάξνπ παξάγεη ηειηθά πξντφληα απφ πνιινχο ηχπνπο πεηξσκάησλ δειαδή απφ δηάθνξα ιεπθά θαη ρξσκαηηζηά κάξκαξα, γξαλίηεο θαη άιια πιηθά αληηιακβαλφκαζηε φινη φηη ε δαπάλε γηα ηηο δνθηκέο φισλ απηψλ ησλ πξντφλησλ κπνξεί λα είλαη πνιχ κεγάιε. Γηα δέθα πιηθά, γηα παξάδεηγκα, ε δαπάλε απηή ζα είλαη θαη πιένλ επξψ. Πφζεο επηρεηξήζεηο, φκσο, θαηεξγάδνληαη κφλν δέθα πιηθά; Και ερτόμαζηε ζηα ερωηήμαηα ποσ πρέπει να απανηηθούν μεηά ηο διάλογο: ηηο πξφηππεο πξνδηαγξαθέο, φπσο είλαη δηαηππσκέλεο, ηελ ππνρξέσζε γηα ηηο δνθηκέο ηελ έρεη ν παξαγσγφο ησλ ηειηθψλ πξντφλησλ (ή ν εμνπζηνδνηεκέλνο αληηπξφζσπνο ηνπ) γηαηί απηφο ηνπνζεηεί ηε ζήκαλζε CE θαη ν ίδηνο ππνγξάθεη ηε δήισζε ζπκκφξθσζεο πνπ ηνλ θαζηζηά ππεχζπλν έλαληη ηνπ ηειηθνχ θαηαλαισηή. ε θάπνηα παξάγξαθν ηεο πξνδηαγξαθήο, βέβαηα, αλαθέξεηαη φηη ν παξαγσγφο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη θαη απνηειέζκαηα δνθηκψλ πνπ ζα πάξεη απφ εθείλνλ απφ ηνλ νπνίν αγνξάδεη ηνπο φγθνπο ή ηηο αθαηέξγαζηεο πιάθεο. Όκσο, γηα ηνπο φγθνπο θαη ηηο αθαηέξγαζηεο πιάθεο ε ζήκαλζε CE είλαη πξναηξεηηθή θαη επνκέλσο θαλείο δελ ππνρξεψλεη εθείλνλ πνπ πξνκεζεχεη ηνπο φγθνπο ή ηηο πιάθεο λα δίλεη ζηνπο πειάηεο ηνπ ηα απνηειέζκαηα ησλ δνθηκψλ πνπ αθνξνχλ ηα θπζηθά θαη κεραληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πεηξψκαηνο. Εξψηεκα ινηπφλ: To θφζηνο ησλ δνθηκψλ πξέπεη λα ην επηβαξπλζεί κφλν ε κεηαπνηεηηθή επηρείξεζε; Kαη έλα δεχηεξν εξψηεκα: Αλ ππνζέζνπκε φηη ηξεηο ηέζζεξηο ή θαη πεξηζζφηεξεο κεηαπνηεηηθέο επηρεηξήζεηο πξνκεζεχνληαη ην ίδην κάξκαξν απφ ην ίδην ιαηνκείν, γηα λα είκαζηε πην ζπγθεθξηκέλνη ζα πξέπεη φιεο απηέο νη επηρεηξήζεηο λα θάλνπλ ε θάζε κηα ηηο ίδηεο δνθηκέο, κε ην αλάινγν γηα ηελ θάζε κηα θφζηνο; Σέηνηα εξσηήκαηα, πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θφζηνο πνπ δεκηνπξγεί ε ζήκαλζε CE ππάξρνπλ αξθεηά θαη πξέπεη λα ζπδεηεζνχλ ζηα ζπιινγηθά καο φξγαλα γηα λα βξεζνχλ απαληήζεηο πνπ δελ ζα έρνπλ επίπησζε ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ πξντφλησλ καο. Τπάξρνπλ, φκσο, θαη ηερληθά εξσηήκαηα ζηα νπνία νη πξφηππεο πξνδηαγξαθέο δελ δίλνπλ ζαθείο απαληήζεηο. Ση ηζρχεη, γηα παξάδεηγκα, γηα ηα κάξκαξα πνπ έρνπλ ελίζρπζε κε ξεηίλεο θαη δίρηπ. Οη δνθηκέο πξέπεη λα γίλνληαη ζε ξεηηλαξηζκέλα δνθίκηα ή ζε δνθίκηα ρσξίο ελίζρπζε; Σέινο, ππάξρεη θαη ην κεγάιν εξψηεκα κε ηνλ αληαγσληζκφ θαη ηηο ηηκέο ησλ πξντφλησλ ζηελ εζσηεξηθή αγνξά, φπνπ αλ θπθινθνξνχλ ηα ίδηα πξντφληα κε ζήκαλζε CE θαη ρσξίο ζήκαλζε, ζα ππάξρεη αζέκηηνο αληαγσληζκφο. Η δηνίθεζε ηεο ΟΜΕ, ζπλεθηηκψληαο φια απηά ηα λέα δεδνκέλα, απνθάζηζε λα θέξεη ην ζέκα ηεο ζήκαλζεο CE ζηε ζεκεξηλή HMEΡΙΔΑ γηα κηα πξψηε ζπδήηεζε, ψζηε λα αθνπζηνχλ πεξηζζφηεξεο απφςεηο, ψζηε λα δξνκνινγήζνπκε ζηε ζπλέρεηα ηηο απαηηνχκελεο ζπιινγηθέο δξάζεηο γηα κηα νκαιή πξνζαξκνγή ζηηο λέεο απαηηήζεηο, ρσξίο πεξηηηέο δαπάλεο γηα ηελ θάζε επηρείξεζε. Πξνζθαιέζακε, κάιηζηα, ηνλ θ. Δψξν Υξηζηνθφξνπ, πξφεδξν ηνπ πλδέζκνπ Επηρεηξήζεσλ Μαξκάξνπ ηεο Κχπξνπ θαη ηνλ επραξηζηνχκε πνπ είλαη ζήκεξα καδί καο γηα λα καο ελεκεξψζεη πψο νη ζπλάδειθνη ζηελ Κχπξν αληηκεηψπηζαλ ζπιινγηθά ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, ψζηε λα αμηνπνηήζνπκε ηελ εκπεηξία ηνπο. Επίζεο, έρνπκε πξνζθαιέζεη ηνλ δφθηνξα Gerd Merke, Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο EUROROC θαη ηνλ επραξηζηνχκε πνπ είλαη ζήκεξα καδί καο γηα λα καο πιεξνθνξήζεη πψο νη ζπλάδειθνη ζηηο άιιεο ρψξεο - κέιε ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο έρνπλ αληηκεησπίζεη απηφ ην ζέκα. 5

6 θεπηφκαζηε, αθφκε, λα δεηήζνπκε απφ ηνλ δφθηνξα Merke λα αλαιάβεη ε EUROROC κηα πξσηνβνπιία, ζε παλεπξσπατθφ επίπεδν, γηα λα δηακνξθσζεί κηα εληαία, γηα φιεο ηηο νκνζπνλδίεο καξκάξνπ ζηηο ρψξεο κέιε ηεο Ε.Ε., άηππε θαλνληζηηθή ζπκθσλία κε ιεπηνκεξείο νδεγίεο γηα ην πψο ζα πξέπεη λα γίλεηαη ε ζήκαλζε CE. Η ζπκθσλία πνπ πξνηείλνπκε ζα πξέπεη, κεηαμχ άιισλ, λα δηαζθαιίδεη φηη: 1) Αξθεί, γηα ηνλ θάζε ηχπν δηαθνζκεηηθνχ πεηξψκαηνο, κηα κφλν ζεηξά δνθηκψλ, ζε αληηπξνζσπεπηηθά δείγκαηα, γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θπζηθψλ θαη κεραληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πιηθνχ. 2) Σα απνηειέζκαηα απηψλ ησλ δνθηκψλ ζα κπνξεί λα ηα ρξεζηκνπνηεί θάζε κηθξνκεζαία επηρείξεζε κεηαπνίεζεο πνπ θαηεξγάδεηαη ην ζπγθεθξηκέλν πιηθφ γηα ηελ παξαγσγή ηειηθψλ πξντφλησλ γηα ηα νπνία είλαη ππνρξεσηηθή ε ζήκαλζε CE. Πηζηεχνπκε φηη κφλν κηα ηέηνηα θαλνληζηηθή ζπκθσλία, πνπ ζα ηζρχεη γηα φιν ηνλ θιάδν καξκάξνπ ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο, ζα απαιιαγνχλ νη επηρεηξήζεηο απφ πεξηηηέο δαπάλεο πνπ ζα επηβαξχλνπλ ηα θνζηνιφγηα ηνπο θαη ζα έρνπλ ζνβαξή επίπησζε ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ θπζηθψλ δηαθνζκεηηθψλ πεηξσκάησλ, έλαληη ησλ ηερλεηψλ πιηθψλ. αο επραξηζηψ γηα ηελ πξνζνρή ζαο. 6

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL) ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL) ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ Α.Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL) ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ ΒΟΣΑΝΖ ΜΑΡΗΑ ΖΛΗΑΓΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ θ. ΦΧΛΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: Αζθάλεια Γεδομένων και Πποζηαζία Ηδιωηικόηηηαρ Γιεθνείρ και Δςπωπαϊκέρ Ππωηοβοςλίερ Δπιβλέποςζα: ιοςγλέ Δςθποζύνη

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

«ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΗ ΔΣΙΑΗ : ΚΑΛΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ»

«ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΗ ΔΣΙΑΗ : ΚΑΛΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ» ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία «ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΗ ΔΣΙΑΗ : ΚΑΛΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ» Ρίδνο Γεκήηξεο ηνπ Κωλζηαληίλνπ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Γεψξγηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΖΑΡΕΛΑ ΙΩΑΝΝΗ ΠΟΛΤΜΑΣΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ 2010 Περιεχόμενα ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1... 7 ΟΙ ΟΓΙΚΔ ΜΔΣΑΦΟΡΔ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ.... 7 ΔΗΑΓΩΓΖ... 7 1.1 ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΙΟΓΟΤ ΣΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ....

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικός σχεδιασμός και ανάλυση συστημάτων βιομηχανικού σχεδιασμού με χρήση Η/Υ (CAID)

Βιομηχανικός σχεδιασμός και ανάλυση συστημάτων βιομηχανικού σχεδιασμού με χρήση Η/Υ (CAID) Τμήμα Μηχανικών Παραγωγήσ και Διοίκηςησ Βιομηχανικός σχεδιασμός και ανάλυση συστημάτων βιομηχανικού σχεδιασμού με χρήση Η/Υ (CAID) Διπλωματική Εργαςία Παναγιώτης Τιπούρτης Α.Μ:2003010066 Επιβλέπων καθηγητήσ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ Σσολή Διοίκηζηρ και Οικονομίαρ Τμήμα Λογιζηικήρ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ Σσολή Διοίκηζηρ και Οικονομίαρ Τμήμα Λογιζηικήρ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ Σσολή Διοίκηζηρ και Οικονομίαρ Τμήμα Λογιζηικήρ Θέμα πτστιακής εργασίας: Σςγκπιηικά πλεονεκηήμαηα ηηρ μησανοπγάνωζηρ. Η πεπίπηωζη εθαπμογήρ ηηρ ζε λογιζηικό γπαθείο.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΑΠΟ ΣΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ»

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΑΠΟ ΣΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ» ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΑΠΟ ΣΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ» ΤΡΙΤΗ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε»

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Σ.Δ.Ι. ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΔΡΡΔ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ & ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Φνηηεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

INTERNET-MARKETING ΣΑ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ & ΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ

INTERNET-MARKETING ΣΑ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ & ΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ INTERNET-MARKETING ΣΑ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ & ΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΛΟΤΓΑ Π.ΥΡΗΣΟ ΚΑΝΑΟΤΣΗ Γ.ΑΡΓΤΡΩ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:Α.ΠΑΥΑΛΙΓΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ Φ.9.2/οικ.32803/1308/97 (ΦΕΚ-815 Β')

ΚΥΑ Φ.9.2/οικ.32803/1308/97 (ΦΕΚ-815 Β') ΚΥΑ Φ.9.2/οικ.32803/1308/97 (ΦΕΚ-815 Β') Θέμα : «Κατασκευή και λειτουργία ανελκυστήρων» ΝΗ ΞΝΟΓΝΗ ΔΘΛΗΘΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ, ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΘΑΗ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΣΩΟΝΡΑΜΗΑΠ ΘΑΗ ΓΖΚΝΠΗΩΛ ΔΟΓΩΛ. 'Δρνληαο ππφςε: 1. Ρηο δηαηάμεηο

Διαβάστε περισσότερα

Ζιεθηξνιφγνπ Δγθαηαζηάηε

Ζιεθηξνιφγνπ Δγθαηαζηάηε Καιψο ήιζαηε Ζ λέα Τπεχζπλε Γήισζε Ζιεθηξνιφγνπ Δγθαηαζηάηε 08.2011 Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 1 Έλα απφ ηα βαζηθά εξγαιεία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΥΡΟΝΑ ΓΟΜΗΚΑ ΤΛΗΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΠΔΡΙΛΗΦΗ. εθαξκφδνληαη ζηηο θαηαζθεπέο ζαλ θαηλνηφκεο ιχζεηο πνπ έρνπλ ζαλ ζηφρν ηελ θαιχηεξε

ΤΓΥΡΟΝΑ ΓΟΜΗΚΑ ΤΛΗΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΠΔΡΙΛΗΦΗ. εθαξκφδνληαη ζηηο θαηαζθεπέο ζαλ θαηλνηφκεο ιχζεηο πνπ έρνπλ ζαλ ζηφρν ηελ θαιχηεξε ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΠΟΔΟΜΗ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΤΓΦΡΟΝΑ ΔΟΜΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ ΣΙΡΚΟ ΑΘΑΝΑΙΟ, ΑΜ 070130 Θεςςαλονίκη, επτέμβριοσ 2013

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΜΠΛΕ ΩΚΕΑΝΟΤ

Η ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΜΠΛΕ ΩΚΕΑΝΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ (MBA) Διπλωματική Εργασία Η ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΜΠΛΕ ΩΚΕΑΝΟΤ Αθανασίοσ Α. Μαρία Πειραιάς, 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΗΧΖ: Σν παξαθάησ Πξαθηηθφ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ. νξζνγξαθηθέο, ζπληαθηηθέο θαη λνκνηερληθέο δηνξζψζεηο.

ΖΜΔΗΧΖ: Σν παξαθάησ Πξαθηηθφ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ. νξζνγξαθηθέο, ζπληαθηηθέο θαη λνκνηερληθέο δηνξζψζεηο. 1 / ΖΜΔΗΧΖ: Σν παξαθάησ Πξαθηηθφ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ νξζνγξαθηθέο, ζπληαθηηθέο θαη λνκνηερληθέο δηνξζψζεηο. ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΒΟΤΛΖ ΗΓ ΠΔΡΗΟΓΟ ΠΡΟΔΓΡΔΤΟΜΔΝΖ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «Παξάγνληεο θαηαλάισζεο βηνινγηθψλ πξντφλησλ» Δπνπηεχσλ θαζεγεηήο: ΛΑΕΑΡΟ ΑΡΖΓΗΑΝΝΗΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΟΤ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΣΟΤ TOUR OPERATORS

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΟΤ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΣΟΤ TOUR OPERATORS ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΟΤ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΣΟΤ TOUR OPERATORS ΠΟΤΓΑΣΖ: ΓΗΑΚΟΤΜΑΚΖ ΗΩΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Προβολή ηων έργων ηοσ ΕΠΠΕΡΑΑ ζηην Περιθέρεια Δσηικής Μακεδονίας- Νέες εσκαιρίες για ηις Χρημαηοδοηικές Δσναηόηηηες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟ ΖΛΔΚΣΡΟΠΛΖΞΗΑ

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟ ΖΛΔΚΣΡΟΠΛΖΞΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟ ΖΛΔΚΣΡΟΠΛΖΞΗΑ πνπδαζηήο: Γνγόπνπινο ΠαλαγηώηεοΑΔΜ: 853/1042 Δπηβιέπωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 14-01 - 2014

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 14-01 - 2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 14-01 - 2014 YΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ Aξηζ. Πξση. νηθ. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΓΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΔΙΩΝ Tαχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Σαχ. Κώδικας : 104 33

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Ωρίμανσης Δσνατοτήτων Λογισμικού Capability Maturity Model (CMM) Προσέγγιση Ελληνικών Επιτειρήσεων. Κέξζηηλ Β. ηάθα θαη Φίιηππνο Υ#Αλαζηαζίνπ

Μοντέλο Ωρίμανσης Δσνατοτήτων Λογισμικού Capability Maturity Model (CMM) Προσέγγιση Ελληνικών Επιτειρήσεων. Κέξζηηλ Β. ηάθα θαη Φίιηππνο Υ#Αλαζηαζίνπ Siakas Kerstin, Xatzianatasiou Philip (1997). Μνληέιν Χξίκαλζεο Γπλαηνηήησλ Λνγηζκηθνχ - Πξνζέγγηζε Διιεληθψλ Δπηρεηξήζεσλ (Capability Maturity Model (CMM) used in three Greek Software Developing Companies),

Διαβάστε περισσότερα

Αποδεληίωζη Δημόζιαρ Διαβούλεςζηρ

Αποδεληίωζη Δημόζιαρ Διαβούλεςζηρ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ» Αποδεληίωζη Δημόζιαρ Διαβούλεςζηρ για ηην Ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΓΗΚΑΗΟΥΡΖΖ FRANCHISING ΚΑΗ Ζ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΓΗΚΑΗΟΥΡΖΖ FRANCHISING ΚΑΗ Ζ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Σ.Δ.Η. ΖΠΔΗΡΟΤ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΓΗΚΑΗΟΥΡΖΖ FRANCHISING ΚΑΗ Ζ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ: ΝΗΚΟΛΟΤΕΑΚΖ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ - ΣΑΒΑΛΑ ΑΡΖ ΔΠΗΒΛΔΠΟΤΑ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο

Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο E.Γ. Γαζθαιάθε, K. Γξνχηζα, Κ.Α. Μπαιαξάο,. Κνληνγηαλλίδεο Οκάδα Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο Ηλζηηζηνύην Δξεπλώλ Πεξηβάιινληνο θαη Βηώζηκεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Γηεξεύλεζε επηπηώζεσλ εθαξκνγήο πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο ηεο Πνηόηεηαο θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 9001:2000 ζηνλ ειιεληθό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Ζ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΖ ΑΠΌ ΣΗ ΣΡΑΠΔΕΔ CONSUMER PROTECTION FROM BANKS ΠΟΤΓΑΣΖ ΚΑΜΑΡΗΓΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΟΝ ΗΑΣΡΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ

ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΟΝ ΗΑΣΡΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή εξγαζία ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΟΝ ΗΑΣΡΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ηνπ ΗΧΑΝΝΖ ΚΟΤΚΟΤΡΑ (Α.Μ. : 42 / 11) ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γηεμαγσγή Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο επί ηνπ νηθνλνκνηερληθνύ κνληέινπ Μαθξνπξόζεζκνπ Καζαξνύ Δπαπμεηηθνύ Κόζηνπο (Bottom Up Pure LRIC) ππνινγηζκνύ ηειώλ

Γηεμαγσγή Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο επί ηνπ νηθνλνκνηερληθνύ κνληέινπ Μαθξνπξόζεζκνπ Καζαξνύ Δπαπμεηηθνύ Κόζηνπο (Bottom Up Pure LRIC) ππνινγηζκνύ ηειώλ Γηεμαγσγή Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο επί ηνπ νηθνλνκνηερληθνύ κνληέινπ Μαθξνπξόζεζκνπ Καζαξνύ Δπαπμεηηθνύ Κόζηνπο (Bottom Up Pure LRIC) ππνινγηζκνύ ηειώλ ηεξκαηηζκνύ ρνλδξηθήο ζε ζηαζεξά δίθηπα ζύκθσλα κε ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ ΒΔΛΣΗΣΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Δ ΤΓΚΡΗΖ ΜΔ ΑΝΣΗΣΟΗΥΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΤ ΣΟ ΑΓΙΑΝΟΗΣΟ...ΞΑΝΑΤΜΒΔΙ

ΠΡΟΣΟΤ ΣΟ ΑΓΙΑΝΟΗΣΟ...ΞΑΝΑΤΜΒΔΙ ΠΡΟΣΟΤ ΣΟ ΑΓΙΑΝΟΗΣΟ......ΞΑΝΑΤΜΒΔΙ κηα δηεζλήο ζπδήηεζε ζηξνγγπιήο ηξαπέδεο γηα ηελ αλάγθε έξεπλαο ζηελ αληηζεηζκηθή πξνζηαζία θαη ηηο εθαξκνγέο ηεο ζηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά 22 Ινπιίνπ, 2009 επηκειεκέλε

Διαβάστε περισσότερα