Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα"

Transcript

1 2007R0557 EL Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 557/2007 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Μαΐου 2007 για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1028/2006 του Συμβουλίου σχετικά με τις προδιαγραφές εμπορίας των αυγών (EE L 132 της , σ. 5) Τροποποιείται από: M1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1336/2007 της Επιτροπής της 15ης Νοεμβρίου 2007 Επίσημη Εφημερίδα αριθ. σελίδα ημερομηνία L Διορθώνεται από: C1 Διορθωτικό ΕΕ L 265 της , σ. 27 (557/2007)

2 2007R0557 EL ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 557/2007 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Μαΐου 2007 για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1028/2006 του Συμβουλίου σχετικά με τις προδιαγραφές εμπορίας των αυγών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1028/2006 του Συμβουλίου, της 19ης Ιουνίου 2006, σχετικά με τις προδιαγραφές εμπορίας των αυγών ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 11, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1028/2006 καθορίζει τις βασικές απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν τα αυγά προκειμένου να μπορούν να διατίθενται στο εμπόριο στην Κοινότητα. Για λόγους σαφήνειας, θα πρέπει να καθοριστούν νέοι λεπτομερείς κανόνες για την εφαρμογή των εν λόγω απαιτήσεων. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2295/2003 της Επιτροπής, της 23ης Δεκεμβρίου 2003, περί καθορισμού των λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1907/90 του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένες προδιαγραφές εμπορίας για τα αυγά ( 2 ), θα πρέπει συνεπώς να καταργηθεί και να αντικατασταθεί από νέο κανονισμό. (2) Τα αυγά υπόκεινται στις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για την υγιεινή των τροφίμων ( 3 ), και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης ( 4 ). Συνεπώς, θα πρέπει να γίνει αναφορά, στο μέτρο του δυνατού, στους εν λόγω οριζόντιους κανονισμούς. (3) Είναι σκόπιμο να καθοριστούν τα χαρακτηριστικά ποιότητας των αυγών της κατηγορίας Α ώστε να διασφαλιστεί η υψηλή ποιότητα των αυγών που προορίζονται για απευθείας παράδοση στον τελικό καταναλωτή και να οριστούν τα κριτήρια των ελέγχων που διενεργούν οι υπηρεσίες επιθεώρησης. Τα εν λόγω χαρακτηριστικά ποιότητας πρέπει να βασίζονται στο πρότυπο αριθ. 42της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (UN/ECE) όσον αφορά τη διάθεση στο εμπόριο και τον έλεγχο της εμπορικής ποιότητας των αυγών με κέλυφος που διακινούνται στο διεθνές εμπόριο μεταξύ των χωρών μελών της UN/ECE και προς τις χώρες αυτές. (4) Η φύλαξη κρύων αυγών σε θερμοκρασία δωματίου μπορεί να οδηγήσει σε συμπύκνωση υδρατμών, η οποία διευκολύνει την ανάπτυξη βακτηρίων στο κέλυφος και ενδεχομένως τη διείσδυσή τους στο αυγό. Για το λόγο αυτό, τα αυγά πρέπει να αποθηκεύονται και να μεταφέρονται κατά προτίμηση σε σταθερή θερμοκρασία και δεν πρέπει, κατά κανόνα, να ψύχονται πριν από την πώλησή τους στον τελικό καταναλωτή. (5) Εν γένει, τα αυγά δεν πρέπει να πλένονται ή να καθαρίζονται διότι τέτοιου είδους πρακτικές μπορεί να προκαλέσουν βλάβη ( 1 ) ΕΕ L 186 της , σ. 1. ( 2 ) ΕΕ L 340 της , σ. 16. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2001/2006 (ΕΕ L 379 της , σ. 39). ( 3 ) ΕΕ L 139 της , σ. 1. Διορθωμένη έκδοση στην ΕΕ L 226 της , σ. 3. ( 4 ) ΕΕ L 139 της , σ. 55. Διορθωμένη έκδοση στην ΕΕ L 226 της , σ. 22. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1791/2006 του Συμβουλίου (ΕΕ L 363 της , σ. 1).

3 2007R0557 EL στο κέλυφος του αυγού, το οποίο διαθέτει αντιμικροβιακές ιδιότητες και αποτελεί για το αυγό αποτελεσματικό φραγμό στη διείσδυση βακτηρίων. Ωστόσο, ορισμένες πρακτικές, όπως η επεξεργασία των αυγών με υπεριώδεις ακτίνες, δεν πρέπει να θεωρούνται ότι συνιστούν μεθόδους καθαρισμού. Επιπλέον, τα αυγά της κατηγορίας Α δεν πρέπει να πλένονται λόγω της βλάβης που μπορεί να προκληθεί στους φυσικούς φραγμούς, όπως η κελυφική μεμβράνη, κατά ή μετά την πλύση. Τέτοιου είδους βλάβη ενδέχεται να ευνοήσει τη βακτηριακή μόλυνση μέσω του κελύφους και την απώλεια υγρασίας, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο για τους καταναλωτές, ιδίως εάν, στη συνέχεια, οι συνθήκες ξήρανσης και αποθήκευσης δεν είναι οι καλύτερες δυνατές. (6) Ωστόσο, σε ορισμένα κράτη μέλη χρησιμοποιούνται, με ικανοποιητικά αποτελέσματα, συστήματα πλύσης αυγών που υπόκεινται σε έγκριση και εφαρμόζονται υπό αυστηρά ελεγχόμενους όρους. Σύμφωνα με τη γνώμη της επιστημονικής ομάδας «Βιολογικοί κίνδυνοι» της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων όσον αφορά τους μικροβιολογικούς κινδύνους της πλύσης των επιτραπέζιων αυγών, η οποία διατυπώθηκε κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής και εγκρίθηκε στις 7 Σεπτεμβρίου 2005 ( 1 ), οι μέθοδοι πλύσης των αυγών που εφαρμόζονται σε ορισμένα κέντρα συσκευασίας δεν δημιουργούν πρόβλημα από άποψη υγιεινής και μπορούν επομένως να διατηρηθούν υπό την προϋπόθεση ανάπτυξης, μεταξύ άλλων, ενός κώδικα ορθής πρακτικής για τα συστήματα πλύσης αυγών. (7) Τα αυγά της κατηγορίας Α πρέπει να ταξινομούνται ανάλογα με το βάρος τους, και προς το σκοπό αυτό πρέπει να καθοριστούν ένας περιορισμένος αριθμός κατηγοριών βάρους καθώς και αντίστοιχες σαφείς ενδείξεις ως ελάχιστες απαιτήσεις επισήμανσης, οι οποίες δεν αποκλείουν την οικειοθελή πρόσθετη επισήμανση, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι απαιτήσεις της οδηγίας 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαρτίου 2000, για προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την επισήμανση, την παρουσίαση και τη διαφήμιση των τροφίμων ( 2 ). (8) Άδεια ταξινόμησης των αυγών ανά κατηγορία ποιότητας και βάρους θα πρέπει να χορηγείται μόνο σε κέντρα συσκευασίας τα οποία διαθέτουν εγκαταστάσεις και τεχνικό εξοπλισμό που ανταποκρίνονται στην έκταση και το είδος των δραστηριοτήτων τους και εξασφαλίζουν, συνεπώς, ικανοποιητικές συνθήκες χειρισμού των αυγών. (9) Είναι σκόπιμο να καθοριστούν μέγιστες προθεσμίες για την ταξινόμηση, τη σήμανση και τη συσκευασία των αυγών καθώς και για τη σήμανση των συσκευασιών προκειμένου να διευκολυνθούν οι έλεγχοι που προβλέπονται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1028/2006. (10) Εκτός από τη γενική υποχρέωση διασφάλισης, σε όλα τα στάδια παραγωγής, μεταποίησης και διανομής, της ιχνηλασιμότητας (ανιχνευσιμότητας) των τροφίμων, των ζωοτροφών, των ζώων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τροφίμων και κάθε άλλης ουσίας που προορίζεται για ενσωμάτωση σε τρόφιμα ή ζωοτροφές ή αναμένεται ότι θα ενσωματωθεί σε τρόφιμα ή ζωοτροφές, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον ( 1 ) Δελτίο EFSA (2005) αριθ. 269, σ ( 2 ) ΕΕ L 109 της , σ. 29. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2006/142/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 368 της , σ. 110).

4 2007R0557 EL καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων ( 1 ), είναι σκόπιμο, για τους σκοπούς της διενέργειας ελέγχων, να καθοριστούν οι πληροφορίες που πρέπει να αναγράφονται στις συσκευασίες μεταφοράς αυγών και στα συνοδευτικά έγγραφα αυτών. (11) Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των ελέγχων που προβλέπονται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1028/2006, είναι απαραίτητη η σήμανση των αυγών με τον κωδικό παραγωγού στη μονάδα παραγωγής, ιδίως στην περίπτωση των αυγών που παραδίδονται σε άλλο κράτος μέλος. Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1028/2006, τα αυγά της κατηγορίας Β πρέπει να σημαίνονται με τον κωδικό παραγωγού ή/και με άλλη ένδειξη όταν διατίθενται στο εμπόριο σε άλλο κράτος μέλος. Πρέπει να διευκρινιστεί ότι στην περίπτωση κατά την οποία ο κωδικός παραγωγού από μόνος του δεν καθιστά δυνατή τη σαφή διάκριση μεταξύ ποιοτικών κατηγοριών, τα αυγά της κατηγορίας Β πρέπει να σημαίνονται με άλλη ένδειξη. (12) Είναι σκόπιμο να καθοριστεί η σύνθεση του κωδικού παραγωγού που προβλέπεται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1028/2006. Επιπλέον, πρέπει να διευκρινιστεί ότι είναι δυνατή η απαλλαγή από την απαίτηση σήμανσης με τον κωδικό παραγωγού εάν ο τεχνικός εξοπλισμός δεν επιτρέπει τη σήμανση των αυγών με ρωγμές ή ακαθαρσίες. (13) Είναι σκόπιμο να καθοριστούν τα χαρακτηριστικά των άλλων ενδείξεων που μπορούν να χρησιμοποιούνται για τη σήμανση των αυγών της κατηγορίας Β, όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1028/2006. (14) Σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1907/90 του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1990 σχετικά με ορισμένες προδιαγραφές εμπορίας για τα αυγά ( 2 ), οι διατάξεις περί σήμανσης δεν ίσχυαν για τα αυγά που παραδίδονταν απευθείας στη βιομηχανία τροφίμων για μεταποίηση. Προκειμένου να βελτιωθούν οι έλεγχοι στις παραδόσεις αυτές, τα κράτη μέλη θα πρέπει να χορηγούν απαλλαγές από την υποχρέωση σήμανσης μόνο στους επιχειρηματίες που το ζητούν. Ωστόσο, προκειμένου να επιτραπεί στα κράτη μέλη να χορηγούν τέτοιου είδους απαλλαγές, θα πρέπει να καθοριστεί εύλογη μεταβατική περίοδος ενός έτους. (15) Η οδηγία 2000/13/ΕΚ θεσπίζει κανόνες γενικού χαρακτήρα που εφαρμόζονται στο σύνολο των τροφίμων που διατίθενται στο εμπόριο. Ωστόσο, είναι σκόπιμο να προβλεφθούν για τις συσκευασίες ορισμένες ιδιαίτερες απαιτήσεις σήμανσης. (16) Το άρθρο 9 της οδηγίας 2000/13/ΕΚ ορίζει ότι η χρονολογία ελάχιστης διατηρησιμότητας ενός τροφίμου είναι η χρονολογία έως την οποία το τρόφιμο διατηρεί τις ιδιαίτερες ιδιότητές του σε κατάλληλες συνθήκες διατηρήσεως. Για λόγους σαφήνειας, η ημερομηνία αυτή πρέπει να οριστεί σε 28 ημέρες κατ ανώτατο όριο μετά την ημέρα ωοτοκίας. (17) Τα πωλούμενα αυγά πρέπει να φέρουν ένδειξη της ιδιαίτερης νωπότητάς τους. Προς το σκοπό αυτό, πρέπει να καθοριστεί ένα ανώτατο χρονικό διάστημα χρησιμοποίησης τέτοιου είδους ένδειξης. (18) Τα πωλούμενα αυγά πρέπει να φέρουν ένδειξη της ιδιαίτερης σύνθεσης της ζωοτροφής των ωοτόκων ορνίθων. Είναι σκόπιμο να καθοριστούν ελάχιστες απαιτήσεις ως προς την ένδειξη αυτή. ( 1 ) ΕΕ L31της , σ. 1.Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 575/2006 (ΕΕ L 100 της , σ. 3). ( 2 ) ΕΕ L 173 της , σ. 5. Κανονισμός ο οποίος καταργήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1028/2006 με ισχύ από την 1η Ιουλίου 2007.

5 2007R0557 EL (19) Όταν τα αυγά πωλούνται χύμα, ο καταναλωτής πρέπει να έχει πρόσβαση σε ορισμένες πληροφορίες που αναγράφονται συνήθως στη συσκευασία. (20) Εκτός από τις γενικές απαιτήσεις υγιεινής για την πρώτη και τη δεύτερη συσκευασία των τροφίμων, είναι σκόπιμο να καθοριστούν ορισμένες πρόσθετες απαιτήσεις προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος αλλοίωσης ή μόλυνσης των αυγών κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης και της μεταφοράς. Οι σχετικές προδιαγραφές πρέπει να βασίζονται στο πρότυπο αριθ. 42της UN/ ECE. (21) Τα βιομηχανικά αυγά είναι ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση. Είναι επομένως σκόπιμο να προβλεφθούν ειδικές ταινίες ή ετικέτες που να επιτρέπουν την εύκολη αναγνώριση των συσκευασιών που περιέχουν τέτοιου είδους αυγά. (22) Μόνο τα κέντρα συσκευασίας διαθέτουν τις εγκαταστάσεις και τον τεχνικό εξοπλισμό που απαιτούνται για την επανασυσκευασία των αυγών. Είναι επομένως σκόπιμο να περιοριστούν οι δραστηριότητες επανασυσκευασίας στα κέντρα συσκευασίας. (23) Οι επιχειρήσεις τροφίμων υποχρεούνται να εφαρμόζουν συστήματα διασφάλισης της ιχνηλασιμότητας σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002. Είναι σκόπιμο να προβλεφθεί για τους παραγωγούς, τα κέντρα συλλογής και τα κέντρα συσκευασίας υποχρέωση τήρησης ειδικών πρόσθετων μητρώων τα οποία να επιτρέπουν τον έλεγχο της τήρησης των προδιαγραφών εμπορίας από τις υπηρεσίες επιθεώρησης. (24) Πρέπει να καθοριστούν μέθοδοι και κριτήρια για τη διενέργεια ελέγχων. (25) Κρίνεται σκόπιμο να ελέγχεται εάν μια παρτίδα ως σύνολο πληροί τις προδιαγραφές εμπορίας η εμπορία παρτίδας η οποία κρίνεται ότι δεν πληροί τις προδιαγραφές πρέπει να απαγορεύεται, εκτός και αν μπορεί να αποδειχτεί ότι η παρτίδα ικανοποιεί τις προδιαγραφές αυτές. (26) Είναι σκόπιμο να προβλεφθούν όρια ανοχής για τους ελέγχους τήρησης των προδιαγραφών εμπορίας. Τα όρια ανοχής πρέπει να διαφέρουν ανάλογα με τις εκάστοτε απαιτήσεις και τα στάδια εμπορίας. (27) Στις τρίτες χώρες ενδέχεται να ισχύουν διαφορετικές απαιτήσεις από εκείνες που ισχύουν στην Κοινότητα για την εμπορία των αυγών. Για τη διευκόλυνση των εξαγωγών, είναι σκόπιμο να διασφαλίζεται ότι τα αυγά που συσκευάζονται και προορίζονται για εξαγωγή ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις αυτές. (28) Πρέπει να καθοριστούν λεπτομέρειες όσον αφορά την αξιολόγηση της ισοδυναμίας των προδιαγραφών εμπορίας των τρίτων χωρών με την κοινοτική νομοθεσία, αξιολόγηση την οποία θα πραγματοποιήσει η Επιτροπή κατόπιν αιτήματος των χωρών αυτών. Είναι σκόπιμο να καθοριστούν ορισμένες απαιτήσεις όσον αφορά τη σήμανση και την επισήμανση των αυγών που εισάγονται από τρίτες χώρες (29) Είναι χρήσιμο να διαθέτει η Επιτροπή στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των καταχωρισθεισών μονάδων ωοτόκων ορνίθων. (30) Τα κράτη μέλη είναι απαραίτητο να κοινοποιούν τις σημαντικές παραβάσεις των προδιαγραφών εμπορίας, ώστε να προειδοποιούνται δεόντως τα άλλα ενδεχομένως θιγόμενα κράτη μέλη. (31) Η διάθεση στην αγορά αυγών προοριζόμενων για το λιανικό εμπόριο στα γαλλικά υπερπόντια διαμερίσματα εξαρτάται εν μέρει από τον εφοδιασμό των διαμερισμάτων αυτών σε αυγά από την ευρωπαϊκή ήπειρο. Λόγω της διάρκειας της μεταφοράς και των κλιματικών συνθηκών, η συντήρηση των αυγών που μεταφέρονται προς τα γαλλικά υπερπόντια διαμερίσματα προϋπο-

6 2007R0557 EL θέτει την τήρηση ειδικών όρων εφοδιασμού, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας αποστολής των αυγών υπό συνθήκες απλής ψύξης. Οι ειδικοί αυτοί όροι δικαιολογούνται λόγω της τρέχουσας έλλειψης επαρκών τοπικών ικανοτήτων παραγωγής αυγών. Οι σχετικές εξαιρετικές ρυθμίσεις πρέπει να παραταθούν για εύλογο χρονικό διάστημα έως ότου αναπτυχθούν επιτόπου επαρκείς ικανότητες παραγωγής. (32) Σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1028/2006, τα κράτη μέλη δύνανται να απαλλάσσουν από τις απαιτήσεις του εν λόγω κανονισμού ορισμένες μορφές απευθείας πώλησης αυγών από τον παραγωγό στον τελικό καταναλωτή. Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι ιδιαίτερες συνθήκες εμπορίας αυγών σε ορισμένες περιφέρειες της Φινλανδίας, είναι σκόπιμο να απαλλαγούν από τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1028/2006 και του παρόντος κανονισμού οι πωλήσεις από παραγωγούς στα σημεία λιανικής πώλησης στις περιφέρειες αυτές. (33) Τα κράτη μέλη οφείλουν να διασφαλίσουν ότι από 1ης Ιανουαρίου 2012 απαγορεύεται η εκτροφή ωοτόκων ορνίθων σε μη διευθετημένους «κλωβούς», σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 της οδηγίας 1999/74/ΕΚ του Συμβουλίου ( 1 ). Η Επιτροπή οφείλει συνεπώς να αξιολογήσει πριν από την ημερομηνία αυτή την εφαρμογή των προβλεπόμενων διατάξεων όσον αφορά την εκούσια σήμανση σχετικά με τους διευθετημένους «κλωβούς» προκειμένου να εξακριβώσει εάν η σήμανση αυτή πρέπει να καταστεί υποχρεωτική. (34) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης κρέατος πουλερικών και αυγών, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: Άρθρο 1 Ορισμοί Οι ορισμοί που προβλέπονται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1028/2006, στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004 και στα σημεία 5 και 7.3 του παραρτήματος Ιτου κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 εφαρμόζονται κατά περίπτωση. Επιπλέον, για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού νοούνται ως: α) «συσκευασία»: πρώτη συσκευασία που περιέχει αυγά της κατηγορίας Α ή Β, με εξαίρεση τις συσκευασίες μεταφοράς και τα κιβώτια για βιομηχανικά αυγά β) «πώληση χύμα»: η λιανική πώληση στον τελικό καταναλωτή αυγών τα οποία δεν περιέχονται σε συσκευασίες γ) «κέντρο συλλογής»: κάθε εγκατάσταση που είναι καταχωρισμένη, σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004, για τη συλλογή αυγών από έναν παραγωγό με προορισμό την παράδοσή τους σε κέντρο συσκευασίας, σε αγορά στην οποία προσέρχονται ως αγοραστές μόνον οι χονδρέμποροι των οποίων η επιχείρηση έχει εγκριθεί ως κέντρο συσκευασίας, ή στη βιομηχανία τροφίμων και τον μη διατροφικό κλάδο δ) «οριακή ημερομηνία πώλησης»: η μέγιστη προθεσμία εντός της οποίας τα αυγά πρέπει να παραδοθούν στον τελικό καταναλωτή σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ τμήμα X κεφάλαιο Ισημείο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 ( 1 ) ΕΕ L 203 της , σ. 53. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 806/2003 (ΕΕ L 122 της , σ. 1).

7 2007R0557 EL ε) «βιομηχανία τροφίμων»: κάθε εγκατάσταση η οποία παράγει προϊόντα αυγών προοριζόμενα για ανθρώπινη κατανάλωση, με εξαίρεση τις μονάδες ομαδικής εστίασης στ) «μη διατροφικός κλάδος»: κάθε επιχείρηση η οποία παράγει προϊόντα που περιέχουν αυγά μη προοριζόμενα για ανθρώπινη κατανάλωση ζ) «μονάδα ομαδικής εστίασης»: οντότητα που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 της οδηγίας 2000/13/ΕΚ η) «βιομηχανικά αυγά»: τα αυγά που δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση θ) «παρτίδα»: τα αυγά σε συσκευασίες ή χύμα τα οποία προέρχονται από την ίδια μονάδα παραγωγής ή το ίδιο κέντρο συσκευασίας, βρίσκονται στο ίδιο μέρος, στις ίδιες συσκευασίες ή χύμα, φέρουν την ίδια ημερομηνία ωοτοκίας ή ελάχιστης διατηρησιμότητας ή συσκευασίας, έχουν παραχθεί με την ίδια μέθοδο εκτροφής και, στην περίπτωση των ταξινομημένων αυγών, ανήκουν στην ίδια κατηγορία ποιότητας και βάρους ι) «επανασυσκευασία»: η φυσική μεταφορά αυγών σε άλλη συσκευασία ή η εκ νέου σήμανση συσκευασίας που περιέχει αυγά. Άρθρο 2 Χαρακτηριστικά ποιότητας των αυγών 1. Τα αυγά της κατηγορίας Α έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά ποιότητας: α) κέλυφος και κελυφική μεμβράνη: κανονικό σχήμα, καθαρά και ανέπαφα β) αεροθάλαμος:ύψος όχι μεγαλύτερο από 6mmσε κατάσταση ηρεμίας για αυγά όμως που διατίθενται στο εμπόριο με την ένδειξη «εξαιρετικά», το ύψος δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 4mm γ) κρόκος: ορατός κατά την ωοσκόπηση μόνο υπό μορφή σκιάς, χωρίς σαφές περίγραμμα, μετακινείται ελαφρά κατά την περιστροφή του αυγού και επανέρχεται στην κεντρική θέση δ) ασπράδι: φωτεινό, διαυγές ε) βλαστικός δίσκος: ανεπαίσθητη ανάπτυξη στ) ξένες ύλες: δεν επιτρέπεται ζ) ξένη οσμή: δεν επιτρέπεται. 2. Τα αυγά της κατηγορίας Α δεν πλένονται ούτε καθαρίζονται, πριν ή μετά την ταξινόμησή τους, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο Τα αυγά της κατηγορίας Α δεν υποβάλλονται σε καμία επεξεργασία συντήρησης ούτε ψύχονται σε κτιριακές ή άλλες εγκαταστάσεις όπου η θερμοκρασία διατηρείται τεχνητά κάτω από + 5 C. Εντούτοις, αυγά τα οποία έχουν παραμείνει σε θερμοκρασία χαμηλότερη από +5 C κατά τη διάρκεια μεταφοράς για μέγιστη διάρκεια 24 ωρών ή στα σημεία λιανικής πώλησης ή στις πλησίον αυτών εγκαταστάσεις για διάρκεια όχι μεγαλύτερη των 72 ωρών δεν θεωρούνται αυγά διατηρημένα με απλή ψύξη. 4. Αυγά της κατηγορίας Β είναι τα αυγά τα οποία δεν ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά ποιότητας που προβλέπονται στην παράγραφο 1. Αυγά της κατηγορίας Α τα οποία δεν παρουσιάζουν πλέον τα εν λόγω χαρακτηριστικά είναι δυνατόν να υποβαθμιστούν στην κατηγορία Β.

8 2007R0557 EL Άρθρο 3 Πλυμένα αυγά 1. Τα κράτη μέλη τα οποία την 1η Ιουνίου 2003 έχουν επιτρέψει σε κέντρα συσκευασίας την πλύση των αυγών μπορούν να συνεχίσουν να το επιτρέπουν, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω κέντρα λειτουργούν σύμφωνα με τους εθνικούς οδηγούς περί συστημάτων πλύσης αυγών. Τα πλυμένα αυγά μπορούν να διατίθενται στο εμπόριο μόνο σε κράτη μέλη τα οποία έχουν χορηγήσει σχετικές άδειες. 2. Τα κράτη μέλη που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ενθαρρύνουν την εκπόνηση εθνικών οδηγών ορθής πρακτικής για τα συστήματα πλύσης αυγών από επιχειρήσεις της βιομηχανίας τροφίμων, σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004. Άρθρο 4 Ταξινόμηση των αυγών της κατηγορίας Α ανάλογα με το βάρος 1. Τα αυγά της κατηγορίας Α ταξινομούνται ανάλογα με το βάρος ως εξής: α) XL πολύ μεγάλο: βάρος ίσο ή μεγαλύτερο των 73 g β) L μεγάλο: βάρος ίσο ή μεγαλύτερο των 63 g και μικρότερο των 73 g γ) M μεσαίο: βάρος ίσο ή μεγαλύτερο των 53 g και μικρότερο των 63 g δ) S μικρό: βάρος μικρότερο των 53 g. 2. Η κατηγορία βάρους δηλώνεται με τα γράμματα ή τους αντίστοιχους όρους της παραγράφου 1, ή με συνδυασμό αυτών, ένδειξη που μπορεί να συμπληρώνεται από ένδειξη της αντίστοιχης περιοχής τιμών. Άλλες πρόσθετες ενδείξεις είναι δυνατό να χρησιμοποιούνται υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα συγχέονται με τα γράμματα ή τους όρους που καθορίζονται στην παράγραφο 1 και ότι είναι σύμφωνες με την οδηγία 2000/13/ΕΚ. 3. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, όταν συσκευάζονται στην ίδια συσκευασία διαφορετικού μεγέθους αυγά της κατηγορίας Α, το ελάχιστο καθαρό βάρος των αυγών αναφέρεται σε γραμμάρια και η ένδειξη «Αυγά διαφόρων μεγεθών» ή αντίστοιχοι όροι αναγράφονται στην εξωτερική επιφάνεια της συσκευασίας. Άρθρο 5 Αδειοδότηση των κέντρων συσκευασίας 1. Εγκρίνονται ως κέντρα συσκευασίας κατά την έννοια του άρθρου 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1028/2006 μόνον οι επιχειρήσεις που πληρούν τους όρους του παρόντος άρθρου. 2. Η αρμόδια αρχή αποδίδει στο κέντρο συσκευασίας έναν κωδικό κέντρου συσκευασίας ο οποίος αρχίζει με τον κωδικό ταυτοποίησης του σχετικού κράτους μέλους, όπως ορίζεται στο σημείο 2.2 του παραρτήματος της οδηγίας 2002/4/ΕΚ της Επιτροπής ( 1 ). 3. Τα κέντρα συσκευασίας διαθέτουν τον τεχνικό εξοπλισμό που απαιτείται για τον ορθό χειρισμό των αυγών. Αυτός περιλαμβάνει ανάλογα με την περίπτωση: α) κατάλληλο εξοπλισμό ωοσκόπησης, αυτόματο ή χειριζόμενο από προσωπικό σε συνεχή βάση, ο οποίος να επιτρέπει την εξέταση της ποιότητας κάθε αυγού χωριστά, ή άλλο κατάλληλο εξοπλισμό β) διατάξεις μέτρησης του ύψους του αεροθαλάμου ( 1 ) ΕΕ L30της , σ. 44.

9 2007R0557 EL γ) εξοπλισμό ταξινόμησης των αυγών ανά κατηγορία βάρους δ) έναν ή περισσότερους εγκεκριμένους ζυγούς για τη ζύγιση των αυγών ε) εξοπλισμό σήμανσης των αυγών. Άρθρο 6 Προθεσμίες ταξινόμησης, σήμανσης και συσκευασίας των αυγών και σήμανσης των συσκευασιών 1. Τα αυγά ταξινομούνται, σημαίνονται και συσκευάζονται εντός των δέκα ημερών που έπονται της ημερομηνίας ωοτοκίας. 2. Τα αυγά που διατίθενται στο εμπόριο σύμφωνα με το άρθρο 14 ταξινομούνται, σημαίνονται και συσκευάζονται εντός των τεσσάρων ημερών που έπονται της ημερομηνίας ωοτοκίας. 3. Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο δ) σημαίνεται τη στιγμή της συσκευασίας σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 2 της οδηγίας 2000/13/ΕΚ. Άρθρο 7 Πληροφορίες που αναγράφονται στις συσκευασίες μεταφοράς 1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 18 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002, κάθε συσκευασία μεταφοράς που περιέχει αυγά ταυτοποιείται στη μονάδα παραγωγής από τον παραγωγό με: α) το όνομα και τη διεύθυνση του παραγωγού β) τον κωδικό παραγωγού γ) τον αριθμό των αυγών ή/και το βάρος τους δ) την ημέρα ή τη διάρκεια της περιόδου ωοτοκίας ε) την ημερομηνία αποστολής. Όταν τα κέντρα συσκευασίας εφοδιάζονται με μη συσκευασμένα αυγά από δικές τους μονάδες παραγωγής που βρίσκονται στον ίδιο τόπο, η ταυτοποίηση των συσκευασιών μεταφοράς μπορεί να γίνεται στο κέντρο συσκευασίας. 2. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στον παράγραφο 1 αναγράφονται στις συσκευασίες μεταφοράς και περιέχονται στα συνοδευτικά έγγραφα. Αντίγραφο των εγγράφων αυτών τηρεί κάθε επιχειρηματίας στον οποίον παραδίδονται τα αυγά. Τα πρωτότυπα των συνοδευτικών εγγράφων φυλάσσονται στο κέντρο συσκευασίας που ταξινομεί τα αυγά. Όταν οι παρτίδες που λαμβάνονται από ένα κέντρο συλλογής κατανέμονται για παράδοση σε περισσότερους από έναν επιχειρηματίες, τα συνοδευτικά έγγραφα μπορούν να αντικαθίστανται με κατάλληλες ετικέτες που τίθενται στα κιβώτια μεταφοράς, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές περιλαμβάνουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1. M1 3. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 για τις συσκευασίες μεταφοράς δεν τροποποιούνται και παραμένουν στις εν λόγω συσκευασίες έως την απομάκρυνση των αυγών για άμεση ταξινόμηση, σήμανση, συσκευασία ή περαιτέρω μεταποίηση.

10 2007R0557 EL Άρθρο 8 Σήμανση των αυγών που προορίζονται για διασυνοριακή παράδοση 1. Τα αυγά που παραδίδονται από μονάδα παραγωγής σε κέντρο συλλογής, σε κέντρο συσκευασίας ή σε επιχείρηση του μη διατροφικού κλάδου, που είναι εγκατεστημένα σε άλλο κράτος μέλος, σημαίνονται με τον κωδικό παραγωγού πριν εγκαταλείψουν τη μονάδα παραγωγής. 2. Ένα κράτος μέλος στο έδαφος του οποίου είναι εγκατεστημένη μια μονάδα παραγωγής μπορεί να χορηγήσει απαλλαγή από την απαίτηση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 όταν ο παραγωγός έχει υπογράψει σύμβαση παράδοσης με κέντρο συσκευασίας εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος, το οποίο απαιτεί τη σήμανση σύμφωνα τον παρόντα κανονισμό. Η απαλλαγή αυτή χορηγείται μόνο κατόπιν αιτήσεως των δύο ενδιαφερόμενων επιχειρηματιών και με την προηγούμενη γραπτή συμφωνία του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένο το κέντρο συσκευασίας. Στις περιπτώσεις αυτές, αντίγραφο της σύμβασης παράδοσης συνοδεύει την αποστολή. 3. Η ελάχιστη διάρκεια της σύμβασης παράδοσης που αναφέρεται στην παράγραφο 2 δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα. 4. Οι υπηρεσίες επιθεώρησης που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1028/2006, του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους και κάθε κράτους μέλους διαμετακόμισης ενημερώνονται πριν από τη χορήγηση της απαλλαγής που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. 5. Τα αυγά της κατηγορίας Β τα οποία διατίθενται στο εμπόριο σε άλλο κράτος μέλος σημαίνονται σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1028/2006 και, κατά περίπτωση, φέρουν ένδειξη σύμφωνα με το άρθρο 10 του παρόντος κανονισμού ούτως ώστε να διασφαλίζεται η εύκολη διάκρισή τους από τα αυγά της κατηγορίας Α. Άρθρο 9 Κωδικός παραγωγού 1. Ο κωδικός παραγωγού απαρτίζεται από τους κωδικούς και τα γράμματα που προβλέπονται στο σημείο 2 του παραρτήματος της οδηγίας 2002/4/ΕΚ. Πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς και ευανάγνωστα και να έχει ελάχιστο ύψος 2 mm. 2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 4 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1028/2006, όταν δεν είναι δυνατή, για τεχνικούς λόγους, η σήμανση αυγών με ρωγμές ή ακαθαρσίες, η σήμανση με το κωδικό παραγωγού δεν είναι υποχρεωτική. Άρθρο 10 Ενδείξεις στα αυγά της κατηγορίας Β Η ένδειξη που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1028/2006 είναι ένας κύκλος ελάχιστης διαμέτρου 12 mm, στο εσωτερικό του οποίου αναγράφεται το κεφαλαίο γράμμα Β με ελάχιστο ύψος 5 mm, ή μια ευκρινής χρωματική κηλίδα ελάχιστης διαμέτρου 5 mm. M1 Άρθρο 11 Σήμανση των αυγών που παραδίδονται απευθείας στη βιομηχανία τροφίμων 1. Έως τις 30 Ιουνίου 2008, εφαρμόζοντα οι ακόλουθες διατάξεις:

11 2007R0557 EL M1 α) οι υποχρεώσεις σήμανσης που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1028/2006 δεν ισχύουν για τα αυγά που παράγονται στην Κοινότητα, τα οποία συλλέγει απευθείας από τους συνήθεις προμηθευτές του ο εγκεκριμένος, σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004, φορέας της βιομηχανίας τροφίμων. Στην περίπτωση αυτή, η ευθύνη της παράδοσης ανήκει εξ ολοκλήρου στον φορέα της βιομηχανίας τροφίμων ο οποίος δεσμεύεται κατά συνέπεια να χρησιμοποιήσει τα αυγά μόνο για μεταποίηση β) για τα εισαγόμενα από τρίτες χώρες αυγά, εκτός από εκείνα της κατηγορίας Α, τα κράτη μέλη δύνανται να απαλλάσσουν τους φορείς της βιομηχανίας τροφίμων, κατόπιν αιτήματός τους, από τις υποχρεώσεις σήμανσης που προβλέπονται στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1028/2006, όταν τα αυγά εισάγονται από χώρες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο και από εγκεκριμένους φορείς, σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 ωστόσο, τα αυγά αυτά παραδίδονται στη βιομηχανία μόνο υπό τον όρο ότι ο τελικός προορισμός τους με σκοπό τη μεταποίηση έχει ελεγχθεί με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 296 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής ( 1 ) στις περιπτώσεις αυτές, στη θέση 104 του αντίτυπου ελέγχου Τ5 περιλαμβάνεται μία από τις ενδείξεις που ορίζεται στο παράρτημα V του εν λόγω κανονισμού. 2. Από την 1η Ιουλίου 2008, τα κράτη μέλη δύνανται να απαλλάσσουν τους επιχειρηματίες, κατόπιν αιτήματός τους, από τις υποχρεώσεις σήμανσης που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1028/2006, όταν τα αυγά παραδίδονται απευθείας από τη μονάδα παραγωγής στη βιομηχανία τροφίμων. Άρθρο 12 Σήμανση των συσκευασιών 1. Οι συσκευασίες που περιέχουν αυγά της κατηγορίας Α φέρουν στην εξωτερική επιφάνεια ευκρινώς και ευανάγνωστα τις ακόλουθες ενδείξεις: α) τον κωδικό του κέντρου συσκευασίας β) την κατηγορία ποιότητας οι συσκευασίες ταυτοποιούνται είτε με τις λέξεις «κατηγορία Α» είτε με το γράμμα «Α», σε συνδυασμό ή όχι με τη λέξη «φρέσκα» γ) την κατηγορία βάρους σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού δ) την ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος κανονισμού ε) τον όρο «πλυμένα αυγά», προκειμένου για αυγά που έχουν πλυθεί σύμφωνα με το άρθρο 3 του παρόντος κανονισμού στ) ως ιδιαίτερες συνθήκες διατήρησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο 6 της οδηγίας 2000/13/ΕΚ, ένδειξη με την οποία συνιστάται στους καταναλωτές να διατηρούν τα αυγά με απλή ψύξη μετά την αγορά. 2. Επιπλέον των ενδείξεων που καθορίζονται στην παράγραφο 1, οι συσκευασίες που περιέχουν αυγά της κατηγορίας Α φέρουν στην εξωτερική επιφάνεια ευκρινή και ευανάγνωστη ένδειξη της μεθόδου εκτροφής. Για την ταυτοποίηση της μεθόδου εκτροφής, χρησιμοποιούνται μόνο οι ακόλουθοι όροι: ( 1 ) ΕΕ L 253 της , σ. 1.

12 2007R0557 EL α) προκειμένου για προϊόντα συμβατικής εκτροφής, οι όροι που καθορίζονται στο μέρος Α του παραρτήματος I, αλλά μόνο εάν πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ β) προκειμένου για προϊόντα βιολογικής εκτροφής, οι όροι που καθορίζονται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 του Συμβουλίου ( 1 ). Η έννοια του κωδικού παραγωγού διευκρινίζεται στην εξωτερική ή την εσωτερική επιφάνεια της συσκευασίας. Όταν οι ωοτόκες όρνιθες εκτρέφονται σε εγκαταστάσεις εκτροφής σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο κεφάλαιο ΙΙΙ της οδηγίας 1999/74/ΕΚ του Συμβουλίου, η ταυτοποίηση της μεθόδου εκτροφής μπορεί να συμπληρώνεται με μία από τις ενδείξεις που αναφέρονται στο μέρος Β του παραρτήματος Ιτου παρόντος κανονισμού. 3. Η παράγραφος 2 εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των εθνικών τεχνικών μέτρων που υπερβαίνουν τις ελάχιστες απαιτήσεις του παραρτήματος II, τα οποία ισχύουν μόνον για τους παραγωγούς του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους, υπό τον όρο ότι αυτά συμφωνούν με το κοινοτικό δίκαιο. 4. Οι συσκευασίες που περιέχουν αυγά της κατηγορίας Β φέρουν στην εξωτερική επιφάνεια ευκρινώς και ευανάγνωστα τις ακόλουθες ενδείξεις: α) τον κωδικό του κέντρου συσκευασίας β) την κατηγορία ποιότητας οι συσκευασίες ταυτοποιούνται είτε με τις λέξεις «κατηγορία Β» είτε με το γράμμα «Β» γ) την ημερομηνία συσκευασίας. 5. Τα κράτη μέλη δύνανται να απαιτήσουν για τις συσκευασίες αυγών που παράγονται στο έδαφός τους να φέρουν ετικέτες τοποθετημένες κατά τρόπο ώστε να σκίζονται όταν ανοίγει η συσκευασία. Άρθρο 13 Ένδειξη της ημερομηνίας ελάχιστης διατηρησιμότητας Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 σημείο 5 της οδηγίας 2000/13/ΕΚ ορίζεται σε 28 μέρες κατ ανώτατο όριο μετά την ωοτοκία. Όταν αναγράφεται η διάρκεια της περιόδου ωοτοκίας, η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας καθορίζεται αρχής γενομένης από την πρώτη ημέρα αυτής της περιόδου. Άρθρο 14 Συσκευασίες που φέρουν την ένδειξη «εξαιρετικά» 1. Οι εκφράσεις «εξαιρετικά» ή «εξαιρετικά φρέσκα» μπορούν να χρησιμοποιούνται ως πρόσθετη ένδειξη ποιότητας στις συσκευασίες αυγών της κατηγορίας Α έως την ένατη ημέρα μετά την ωοτοκία. 2. Όταν χρησιμοποιούνται οι ενδείξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, η ημερομηνία ωοτοκίας και η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας των εννέα ημερών αναγράφονται στη συσκευασία με τρόπο ευκρινή και ευανάγνωστο. Άρθρο 15 Ένδειξη του τρόπου διατροφής των ωοτόκων ορνίθων Όταν χρησιμοποιείται ένδειξη του τρόπου διατροφής των ωοτόκων ορνίθων, ισχύουν οι ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις: ( 1 ) ΕΕ L 198 της , σ. 1.

13 2007R0557 EL α) η αναγραφή των σιτηρών ως συστατικού των ζωοτροφών επιτρέπεται μόνο όταν η αναλογία τους κατά βάρος ανέρχεται σε 60 % τουλάχιστον της χρησιμοποιούμενης ζωοτροφής, εκ του οποίου το πολύ 15 % επιτρέπεται να είναι παραπροϊόντα σιτηρών β) με την επιφύλαξη της ελάχιστης τιμής του 60 % που αναφέρεται στο στοιχείο α), σε περίπτωση που αναφέρεται ένα συγκεκριμένο σιτηρό, το σιτηρό αυτό πρέπει να αποτελεί τουλάχιστον 30 % της χρησιμοποιούμενης ζωοτροφής. Σε περίπτωση που αναφέρονται περισσότερα από ένα σιτηρά, καθένα από αυτά πρέπει να αποτελεί τουλάχιστον 5%της χρησιμοποιούμενης ζωοτροφής. Άρθρο 16 Πληροφορίες που πρέπει να αναφέρονται για πωλήσεις αυγών χύμα Για πωλήσεις αυγών χύμα, είναι σκόπιμο να παρέχονται στον καταναλωτή με τρόπο ευκρινή και ευανάγνωστο οι ακόλουθες πληροφορίες: α) η κατηγορία ποιότητας β) η κατηγορία βάρους σύμφωνα με το άρθρο 4 γ) ένδειξη της μεθόδου εκτροφής ισοδύναμη προς εκείνη που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 2 δ) διευκρίνιση της έννοιας του κωδικού παραγωγού ε) η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας. Άρθρο 17 Ποιότητα των συσκευασιών Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων που ορίζονται στο παράρτημα II κεφάλαιο X του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004, οι συσκευασίες πρέπει να είναι ανθεκτικές σε κρούσεις, στεγνές, σε καλή κατάσταση από πλευράς συντήρησης και καθαριότητας, και κατασκευασμένες από υλικά ικανά να προφυλάσσουν τα αυγά από ξένες οσμές και από κινδύνους αλλοίωσης της ποιότητάς τους. Άρθρο 18 Βιομηχανικά αυγά Τα βιομηχανικά αυγά διατίθενται στο εμπόριο σε συσκευασίες οι οποίες φέρουν κόκκινη ταινία ή ετικέτα. Στις ταινίες και ετικέτες αναγράφονται: α) το όνομα και η διεύθυνση του επιχειρηματία για τον οποίο προορίζονται τα αυγά β) το όνομα και η διεύθυνση του επιχειρηματία ο οποίος αποστέλλει τα αυγά γ) η ένδειξη «βιομηχανικά αυγά» με κεφαλαία γράμματα ύψους 2cm, και η ένδειξη «ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση» με γράμματα ελάχιστου ύψους 8 mm. Άρθρο 19 Επανασυσκευασία Τα συσκευασμένα αυγά της κατηγορίας Α επανασυσκευάζονται μόνο από κέντρα συσκευασίας. Κάθε συσκευασία περιέχει αυγά μίας μόνο παρτίδας.

14 2007R0557 EL Άρθρο 20 Μητρώα που πρέπει να τηρούν οι παραγωγοί 1. Οι παραγωγοί καταχωρίζουν τις πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους εκτροφής, διευκρινίζοντας για κάθε μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε: α) την ημερομηνία εισόδου στη μονάδα, την ηλικία κατά την είσοδο στη μονάδα, και τον αριθμό των ωοτόκων ορνίθων β) την ημερομηνία θανάτωσης και τον αριθμό ορνίθων που θανατώνονται γ) την ημερήσια παραγωγή αυγών δ) τον αριθμό ή/και το βάρος των αυγών που πωλούνται ή παραδίδονται με άλλο τρόπο σε ημερήσια βάση ε) τα ονόματα και τις διευθύνσεις των αγοραστών. 2. Όταν αναφέρεται η μέθοδος εκτροφής σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος κανονισμού, οι παραγωγοί, με την επιφύλαξη των απαιτήσεων που ορίζονται στο παράρτημα I τμήμα A.III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004, καταχωρίζουν σε μητρώο τις ακόλουθες πληροφορίες, διευκρινίζοντας για κάθε μέθοδο εκτροφής που χρησιμοποιήθηκε: α) την ποσότητα και το είδος των ζωοτροφών που παραδίδονται ή αναμειγνύονται επιτόπου β) την ημερομηνία παράδοσης των ζωοτροφών. 3. Όταν ένας παραγωγός εφαρμόζει διαφορετικές μεθόδους εκτροφής στην ίδια μονάδα παραγωγής, οι πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 καταγράφονται ανά ορνιθώνα. 4. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, οι παραγωγοί δύνανται, αντί να τηρούν μητρώα πωλήσεων και παραδόσεων, να τηρούν φακέλους με τα τιμολόγια και τα δελτία παράδοσης επί των οποίων αναγράφονται οι ενδείξεις των παραγράφων 1 και 2. Άρθρο 21 Μητρώα που πρέπει να τηρούν τα κέντρα συλλογής 1. Τα κέντρα συλλογής καταχωρίζουν σε χωριστά μητρώα, ανά μέθοδο εκτροφής και σε ημερήσια βάση: α) την ποσότητα των αυγών που συλλέγουν, κατανεμημένη ανά παραγωγό, αναφέροντας όνομα, διεύθυνση και κωδικό παραγωγού καθώς και ημερομηνία ή διάρκεια της περιόδου ωοτοκίας β) την ποσότητα των αυγών που παραδίδουν στα αντίστοιχα κέντρα συσκευασίας, κατανεμημένη ανά παραγωγό, αναφέροντας όνομα, διεύθυνση, κωδικό του κέντρου συσκευασίας και την ημερομηνία ή την περίοδο ωοτοκίας. 2. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, τα κέντρα συλλογής δύνανται, αντί να τηρούν μητρώα πωλήσεων και παραδόσεων, να τηρούν φακέλους με τα τιμολόγια και τα δελτία παράδοσης επί των οποίων αναγράφονται οι ενδείξεις των παραγράφων 1 και 2. Άρθρο 22 Μητρώα που πρέπει να τηρούν τα κέντρα συσκευασίας 1. Τα κέντρα συσκευασίας καταχωρίζουν σε χωριστά μητρώα, ανά μέθοδο εκτροφής και σε ημερήσια βάση: α) τις ποσότητες αταξινόμητων αυγών που παραλαμβάνουν, κατανεμημένες ανά παραγωγό, αναφέροντας το όνομα, τη διεύθυνση και τον κωδικό παραγωγού, καθώς και την ημερομηνία ή την περίοδο ωοτοκίας

15 2007R0557 EL β) μετά την ταξινόμηση των αυγών, τις ποσότητες ανά κατηγορία ποιότητας και βάρους γ) τις ποσότητες ταξινομημένων αυγών που παραλαμβάνουν οι οποίες προέρχονται από άλλα κέντρα συσκευασίας, καθώς και τον κωδικό των εν λόγω κέντρων συσκευασίας και την ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας δ) τις ποσότητες αταξινόμητων αυγών που παραδίδουν σε άλλα κέντρα συσκευασίας, κατανεμημένες ανά παραγωγό, καθώς και τον κωδικό των εν λόγω κέντρων συσκευασίας και την ημερομηνία ή τη διάρκεια της περιόδου ωοτοκίας ε) τον αριθμό ή/και το βάρος των παραδιδόμενων αυγών, κατά κατηγορία ποιότητας και βάρους, την ημερομηνία συσκευασίας για τα αυγά της κατηγορίας Β ή την ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας για τα αυγά της κατηγορίας Α, και κατά αγοραστή, αναφέροντας το όνομα και τη διεύθυνση του τελευταίου. Τα κέντρα συσκευασίας επικαιροποιούν τις καταστάσεις φυσικών αποθεμάτων σε εβδομαδιαία βάση. 2. Όταν σε αυγά της κατηγορίας Α και στις συσκευασίες αυτών αναγράφεται ο τρόπος διατροφής των ωοτόκων ορνίθων, σύμφωνα με το άρθρο 15, τα κέντρα συσκευασίας που χρησιμοποιούν αυτές τις ενδείξεις τις καταχωρίζουν σε χωριστό μητρώο, σύμφωνα με την παράγραφο Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, τα κέντρα συσκευασίας δύνανται, αντί να τηρούν μητρώα πωλήσεων και παραδόσεων, να τηρούν φακέλους με τα τιμολόγια και τα δελτία παράδοσης επί των οποίων αναγράφονται οι ενδείξεις των παραγράφων 1 και 2. Άρθρο 23 Διάρκεια φύλαξης των μητρώων Τα μητρώα και οι φάκελοι που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 και στα άρθρα 20, 21 και 22 φυλάσσονται επί δώδεκα μήνες τουλάχιστον από την ημερομηνία της δημιουργίας τους. Άρθρο 24 Έλεγχος των επιχειρηματιών 1. Πέραν των τυχαίων δειγματοληπτικών ελέγχων, οι επιχειρηματίες υποβάλλονται σε ελέγχους με συχνότητα την οποία καθορίζουν οι υπηρεσίες επιθεώρησης βάσει ανάλυσης κινδύνου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1028/2006, λαμβάνοντας τουλάχιστον υπόψη: α) τα αποτελέσματα προηγουμένων ελέγχων β) την πολυπλοκότητα των κυκλωμάτων εμπορίας των αυγών γ) το βαθμό καταμερισμού στη μονάδα παραγωγής ή στη μονάδα συσκευασίας δ) τις ποσότητες των αυγών που παράγονται ή συσκευάζονται ε) τις ουσιαστικές αλλαγές στη φύση των αυγών που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία ή στον τρόπο εμπορίας σε σχέση με προηγούμενα έτη. 2. Οι επιθεωρήσεις διενεργούνται τακτικά και αιφνιδιαστικά. Τα μητρώα που αναφέρονται στα άρθρα 20, 21 και 22 τίθενται στη διάθεση των αρχών επιθεώρησης αμέσως μόλις τα ζητήσουν.

16 2007R0557 EL Άρθρο 25 Αποφάσεις σχετικά με τη μη συμμόρφωση 1. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τον παρόντα κανονισμό, η οποία διαπιστώνεται κατά τη διενέργεια των ελέγχων που προβλέπονται στο άρθρο 24, οι αποφάσεις των υπηρεσιών επιθεώρησης αφορούν υποχρεωτικά το σύνολο της ελεγχθείσας παρτίδας. 2. Σε περίπτωση που η ελεγχθείσα παρτίδα κριθεί ότι δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, η υπηρεσία επιθεώρησης απαγορεύει την εμπορία της ή την εισαγωγή της αν η παρτίδα προέρχεται από τρίτη χώρα, εκτός αν και μέχρις ότου αποδειχθεί ότι η παρτίδα κατέστη σύμφωνη προς τον παρόντα κανονισμό. 3. Η υπηρεσία επιθεώρησης που διενήργησε τον έλεγχο επαληθεύει εάν η απορριφθείσα παρτίδα κατέστη σύμφωνη προς τον παρόντα κανονισμό ή εάν η διαδικασία για την επίτευξη του στόχου αυτού βρίσκεται σε εξέλιξη. Άρθρο 26 Ανοχή όσον αφορά την ελαττωματική ποιότητα 1. Κατά τον έλεγχο παρτίδας αυγών της κατηγορίας Α γίνονται δεκτά τα ακόλουθα όρια ανοχής: α) στο κέντρο συσκευασίας, αμέσως πριν από την αποστολή: 5% αυγά ελαττωματικής ποιότητας β) στις άλλες φάσεις εμπορίας: 7%αυγά ελαττωματικής ποιότητας. 2. Για τα αυγά που διατίθενται στο εμπόριο με την ένδειξη «εξαιρετικά» ή «εξαιρετικά φρέσκα», τα όρια ανοχής ως προς το ύψος του αεροθαλάμου είναι μηδενικά κατά τους ελέγχους που αφορούν τη συσκευασία ή εκείνους που διενεργούνται κατά την εισαγωγή. 3. Τα ποσοστά που προβλέπονται στην παράγραφο 1 διπλασιάζονται όταν η ελεγχόμενη παρτίδα αριθμεί λιγότερα από 180 αυγά. Άρθρο 27 Ανοχή όσον αφορά το βάρος των αυγών 1. Με εξαίρεση την περίπτωση που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3, κατά τον έλεγχο παρτίδας αυγών της κατηγορίας Α υπάρχει ανοχή όσον αφορά το βάρος ανά αυγό. Μια τέτοια παρτίδα μπορεί να περιέχει το πολύ 10 % αυγών από κατηγορίες βάρους παραπλήσιες εκείνων που αναγράφονται στη συσκευασία, όχι όμως πάνω από 5% αυγών της αμέσως κατώτερης κατηγορίας βάρους. 2. Τα ποσοστά που προβλέπονται στην παράγραφο 1 διπλασιάζονται όταν η ελεγχόμενη παρτίδα αριθμεί λιγότερα από 180 αυγά. Άρθρο 28 Ανοχή όσον αφορά τη σήμανση των αυγών Κατά τον έλεγχο των παρτίδων και των συσκευασιών επιτρέπεται όριο ανοχής 20 % αυγών με δυσανάγνωστη σήμανση. Άρθρο 29 Αυγά προοριζόμενα για εξαγωγή σε τρίτες χώρες Τα αυγά που συσκευάζονται και προορίζονται για εξαγωγή είναι δυνατόν να ανταποκρίνονται σε απαιτήσεις άλλες από εκείνες του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1028/2006 και του παρόντος κανονισμού όσον αφορά την ποιότητα, τη σήμανση και την επισήμανση, ή σε πρόσθετες απαιτήσεις.

17 2007R0557 EL Άρθρο 30 Εισαγόμενα αυγά 1. Κάθε αξιολόγηση της ισοδυναμίας των κανόνων, που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1028/2006, περιλαμβάνει αξιολόγηση της τήρησης των απαιτήσεων που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό από τους επιχειρηματίες της σχετικής τρίτης χώρας. Επικαιροποιείται σε τακτική βάση. Η Επιτροπή δημοσιεύει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. M1 2. Τα αυγά που εισάγονται από τρίτες χώρες σημαίνονται κατά τρόπο ευκρινή και ευανάγνωστο στη χώρα καταγωγής σύμφωνα με τον κωδικό χώρας ISO Οι συσκευασίες που περιέχουν αυγά εισαγόμενα από χώρες οι οποίες δεν παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις όσον αφορά την ισοδυναμία των διατάξεων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1028/2006, φέρουν στην εξωτερική επιφάνεια κατά τρόπο ευκρινή και ευανάγνωστο: α) ένδειξη της χώρας καταγωγής β) την ένδειξη «μη ανταποκρινόμενη στα πρότυπα της ΕΚ» για τη μέθοδο εκτροφής. Άρθρο 31 Υποβολή εκθέσεων Το αργότερο έως την 1η Απριλίου κάθε έτους, τα κράτη μέλη κοινοποιούν με ηλεκτρονικά μέσα στην Επιτροπή τον αριθμό των μονάδων παραγωγής, κατανεμημένων ανά μέθοδο εκτροφής, διευκρινίζοντας τη μέγιστη δυναμικότητα κάθε μονάδας σε αριθμό ταυτοχρόνως παρόντων πτηνών. Άρθρο 32 Κοινοποίηση των παραβάσεων Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή, με ηλεκτρονικά μέσα και εντός πέντε εργάσιμων ημερών, κάθε παράβαση που διαπίστωσαν οι υπηρεσίες επιθεώρησης, ή κάθε σοβαρή υπόνοια παράβασης, που είναι δυνατόν να θίξει τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές στον τομέα των αυγών. Οι ενδοκοινοτικές συναλλαγές θεωρείται ότι θίγονται ιδίως στην περίπτωση σοβαρών παραβάσεων εκ μέρους επιχειρηματιών οι οποίοι παράγουν ή διαθέτουν στο εμπόριο αυγά τα οποία προορίζονται προς πώληση σε άλλο κράτος μέλος. Άρθρο 33 Εξαιρέσεις για τα γαλλικά υπερπόντια διαμερίσματα 1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 2 παράγραφος 3, τα αυγά που προορίζονται για λιανική πώληση στα γαλλικά υπερπόντια διαμερίσματα μπορούν να αποστέλλονται στα εν λόγω διαμερίσματα διατηρημένα με απλή ψύξη. Στην περίπτωση αυτή, η οριακή ημερομηνία πώλησης παρατείνεται σε 33 ημέρες. 2. Στην περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, επιπλέον των στοιχείων που απαιτούνται από τα άρθρα 12 και 16, στην εξωτερική επιφάνεια την συσκευασίας αναγράφονται η ένδειξη «αυγά διατηρημένα με απλή ψύξη» και πληροφορίες που αφορούν την ψύξη.

18 2007R0557 EL Το διακριτικό σήμα για «αυγά διατηρημένα με απλή ψύξη» είναι ένα ισόπλευρο τρίγωνο πλευράς τουλάχιστον 10 mm. Άρθρο 34 Εξαιρέσεις για ορισμένες περιφέρειες της Φινλανδίας Τα αυγά που πωλούνται απευθείας από τον παραγωγό σε σημεία λιανικής πώλησης στις περιφέρειες που αριθμούνται στο παράρτημα III εξαιρούνται από τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1028/2006 και του παρόντος κανονισμού. Εντούτοις, η μέθοδος εκτροφής πρέπει να προσδιορίζεται δεόντως, σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 2 και το άρθρο 16 στοιχείο γ) του παρόντος κανονισμού. Άρθρο 35 Αξιολόγηση των πρακτικών σχετικά με την οικειοθελή επισήμανση Η Επιτροπή προβαίνει το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2009 σε αξιολόγηση της χρήσης της οικειοθελούς επισήμανσης που προβλέπεται στο άρθρο 12 παράγραφος 2 τελευταίο εδάφιο, ώστε αν χρειάζεται να καταστήσει την επισήμανση αυτή υποχρεωτική. Άρθρο 36 Κατάργηση Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2295/2003 καταργείται από την 1η Ιουλίου Οι παραπομπές στον καταργούμενο κανονισμό πρέπει να εκλαμβάνονται ως παραπομπές στον παρόντα κανονισμό, κατά τον πίνακα αντιστοιχίας του παραρτήματος IV. Άρθρο 37 Έναρξη ισχύος Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου Το άρθρο 33 εφαρμόζεται έως τις 30 Ιουνίου Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

19 2007R0557 EL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΜΕΡΟΣ Α Όροι που προβλέπονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α): Κωδικός γλώσσας BG «яйца от кокошки свободно отглеждане на открито» «яйца от кокошки подово отглеждане» «яйца от кокошки клетъчно отглеждане» ES «Huevos de gallinas camperas» «Huevos de gallinas criadas en el suelo» «Huevos de gallinas criadas en jaula» CS «Vejce nosnic ve volném výběhu» «Vejce nosnic v halách» «Vejce nosnic v klecích» DA «Frilandsæg» «Skrabeæg» «Buræg» DE «Eier aus Freilandhaltung» «Eier aus Bodenhaltung» «Eier aus Käfighaltung» ET «Vabalt peetavate kanade munad» «Õrrekanade munad» «Puuris peetavate kanade munad» EL «Αυγά ελεύθερης βοσκής» «Αυγά αχυρώνα ή αυγά στρωμνής» «Αυγά κλωβοστοιχίας» EN «Free range eggs» «Barn eggs» «Eggs from caged hens» FR «Oeufs de poules élevées en plein air» «Oeufs de poules élevées au sol» «Oeufs de poules élevées en cage» GA «Uibheacha saorraoin» «Uibheacha sciobáil» «Uibheacha ó chearca chúbarnaí» IT «Uova da allevamento all'aperto» «Uova da allevamento a terra» «Uova da allevamento in gabbie» LV «Brīvās turēšanas apstākļos dētās olas» «Kūtī dētas olas» «Sprostos dētas olas» LT «Laisvai laikomų vištų kiaušiniai» «Ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai» «Narvuose laikomų vištų kiaušiniai» HU «Szabad tartásban termelt tojás» «Alternatív tartásban termelt tojás» «Ketreces tartásból származó tojás» MT «Bajd tat-tiġieg imrobbija barra» «Bajd tat-tiġieġ imrobbija ma l-art» «Bajd tat-tiġieġ imrobbija filgaġeġ» NL «Eieren van hennen met vrije uitloop» «Scharreleieren» «Kooieieren» PL «Jaja z chowu na wolnym wybiegu» «Jaja z chowu ściółkowego» «Jaja z chowu klatkowego» PT «Ovos de galinhas criadas ao ar livre» «Ovos de galinhas criadas no solo» «Ovos de galinhas criadas em gaiolas» RO «Ouă de găini crescute în aer liber» «Ouă de găini crescute în hale la sol» «Ouă de găini crescute în baterii»

20 2007R0557 EL Κωδικός γλώσσας SK «Vajcia z chovu na voľnom výbehu» «Vajcia z podostieľkového chovu» «Vajcia z klietkového chovu» SL «Jajca iz proste reje» «Jajca iz hlevske reje» «Jajca iz baterijske reje» FI «Ulkokanojen munia» «Lattiakanojen munia» «Häkkikanojen munia» SV «Ägg från utehöns» «Ägg från frigående höns inomhus» «Ägg från burhöns» ΜΕΡΟΣ B Όροι που προβλέπονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2 τέταρτο εδάφιο Κωδικός γλώσσας BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV «уголемени клетки» «Jaulas acondicionadas» «Obohacené klece» «Stimulusberigede bure» «ausgestalteter Käfig» «Täiustatud puurid» «Αναβαθμισμένοι/Διευθετημένοι κλωβοί» «Enriched cages» «Cages aménagées» «Cásanna Saibhrithe» «Gabbie attrezzate» «Uzlaboti būri» «Pagerinti narveliai» «Feljavított ketrecek» «Gaġġeg arrikkiti» «Aangepaste kooi» of «Verrijkte kooi» «Klatki ulepszone» «Gaiolas melhoradas» «Cuști îmbunătățite» «Obohatené klietky» «Obogatene kletke» «Varustellut häkit» «Inredd bur»

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2008R0589 EL 01.07.2010 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 589/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Ιουνίου 2008 για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002L0004 EL 01.01.2007 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2002/4/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιανουαρίου 2002 περί της εγγραφής σε μητρώα

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R2336 EL 01.02.2010 002.002 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2336/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Δεκεμβρίου 2003 για καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R0917 EL 19.07.2007 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 917/2004 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2004 για λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

(5) Εν γένει, τα αυγά δεν πρέπει να πλένονται ή να καθαρίζονται. (6) Ωστόσο, σε ορισμένα κράτη μέλη χρησιμοποιούνται, με ικανοποιητικά

(5) Εν γένει, τα αυγά δεν πρέπει να πλένονται ή να καθαρίζονται. (6) Ωστόσο, σε ορισμένα κράτη μέλη χρησιμοποιούνται, με ικανοποιητικά 24.5.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 132/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 557/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Μαΐου 2007 για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1028/2006

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R1830 EL 11.12.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2001R1207 EL 18.02.2008 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1207/2001 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουνίου 2001, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας Σεπτεµβρίου 2003 σχετικά µε την ιχνηλασιµότητα και την επισήµανση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών και την ιχνηλασιµότητα

Διαβάστε περισσότερα

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 29-12-05 4245/Α ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων Εδώ και μερικά χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται πάνω στην εναρμόνιση της

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2008R0617 EL 25.09.2011 002.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 617/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.6.2014 L 179/17 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 664//2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

(5) Πρέπει να διασφαλιστείη διαχείριση των δασμολογικών. (6) Επειδή υπάρχει εγγενής κίνδυνος κερδοσκοπίας στο συγκεκριμένο

(5) Πρέπει να διασφαλιστείη διαχείριση των δασμολογικών. (6) Επειδή υπάρχει εγγενής κίνδυνος κερδοσκοπίας στο συγκεκριμένο 15.5.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 125/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 533/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Μαΐου 2007 για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης των δασμολογικών ποσοστώσεων στον τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2011R0016 EL 31.01.2011 000.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 16/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Ιανουαρίου 2011 για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 225/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του παραρτήματος II

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων

Συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων Συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 668/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012

Διαβάστε περισσότερα

2. Η δασμολογική ποσόστωση είναι ετήσιας διάρκειας. Αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου.

2. Η δασμολογική ποσόστωση είναι ετήσιας διάρκειας. Αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου. L 309/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 27.11.2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1382/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Νοεμβρίου 2007 για καθορισμό των εκτελεστικών διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 774/94

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (Κωδικοποιημένη έκδοση) (3) Τα αέρια συσκευασίας που χρησιμοποιούνται για τη

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (Κωδικοποιημένη έκδοση) (3) Τα αέρια συσκευασίας που χρησιμοποιούνται για τη L 27/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.1.2008 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/5/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιανουαρίου 2008 σχετικά με την αναγραφή, στην επισήμανση ορισμένων τροφίμων, υποχρεωτικών ενδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

L 284/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 284/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.10.2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1278/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Οκτωβρίου 2007 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2007 για καθορισμότων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3420, 21/7/2000. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 21ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3420, 21/7/2000. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 21ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2000 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3420 της 21ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2000 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Εφαρμογής Προδιαγραφών για την Παραγωγή, Ταξινόμηση, Σήμανση και Εμπορία των Βρώσιμων Αυγών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 48/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.2.2013 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Φεβρουαρίου 2013 για την εφαρμογή συντονισμένου προγράμματος με σκοπό να διαγνωστεί η συχνότητα δόλιων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.2.2003 L 31/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 223/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Φεβρουαρίου 2003 για τις απαιτήσεις στον τοµέα της επισήµανσης τις συναφείς µε τον βιολογικό τρόπο παραγωγής για τις ζωοτροφές, τις

Διαβάστε περισσότερα

L 325/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 325/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 325/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.10.2004 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1860/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Οκτωβρίου 2004 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις ενισχύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους Το παρόν προορίζεται ως έγγραφο καθοδήγησης για τους Οικονομικούς Φορείς (κατασκευαστές, εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, εισαγωγείς και διανομείς) μετρικών οργάνων με σήμανση CE Νομική ισχύ έχουν μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/14 16.5.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 501/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 ο οποίος συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 242/4 9.9.2016 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1612 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με την παροχή ενίσχυσης για τη μείωση της παραγωγής γάλακτος Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη έκδοση)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη έκδοση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 20.5.2009 COM(2009) 235 τελικό 2006/0250 (CNS) C7-0045/09 Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

(4) Προκειμένου να διασφαλιστείο τακτικός ρυθμός των εισαγωγών, (5) Πρέπει να διασφαλιστείη διαχείριση των δασμολογικών

(4) Προκειμένου να διασφαλιστείο τακτικός ρυθμός των εισαγωγών, (5) Πρέπει να διασφαλιστείη διαχείριση των δασμολογικών 16.5.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 128/19 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 539/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαΐου 2007 για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης δασμολογικών ποσοστώσεων στον τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 11.5.2016 L 121/11 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/699 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Μαΐου 2016 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2016, των δημοσιονομικών ανώτατων ορίων για ορισμένα καθεστώτα άμεσης στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2011/874/ΕΕ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2011/874/ΕΕ) 23.12.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/65 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2011 για τον καθορισμό καταλόγου τρίτων χωρών και περιοχών τους από τις οποίες επιτρέπονται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2015 C(2015) 4157 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.6.2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 22.7.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 189/19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Ιουλίου 2010 σχετικά με τους κοινούς στόχους ασφάλειας που αναφέρονται στο άρθρο 7 της οδηγίας 2004/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 27.4.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 115/27 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Απριλίου 2012 σχετικά με τη δεύτερη δέσμη κοινών στόχων ασφαλείας για το σιδηροδρομικό σύστημα [κοινοποιηθείσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Προσάρτημα. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Προσάρτημα. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.5.2016 COM(2016) 262 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Προσάρτημα στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο

Διαβάστε περισσότερα

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 641/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

(5) Ισχύει o κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1291/2000 της Επιτροπής, (6) Για λόγους διασφάλισης της κανονικότητας των εισαγωγών

(5) Ισχύει o κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1291/2000 της Επιτροπής, (6) Για λόγους διασφάλισης της κανονικότητας των εισαγωγών 29.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 311/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1399/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης αυτόνομης και προσωρινής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 645 τελικό 2010/0313 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R2023 EL 17.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 4.10.2014 L 290/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1044/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Οκτωβρίου 2014 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2014, δημοσιονομικών ανώτατων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΩΝ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΑΥΓΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2000.

Ο ΠΕΡΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΩΝ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΑΥΓΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2000. Κ..Π. 227/2000 Οι περί Εφαρµογής Προδιαγραφών για την Παραγωγή, Ταξινόµηση, Σήµανση και Εµπορία Αυγών Κανονισµοί του 2000, που εκδόθηκαν από το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, µε την

Διαβάστε περισσότερα

NOMOΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΩΝ

NOMOΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΩΝ N.118(I)/2000 O περί Εφαρµογής Προδιαγραφών για την Παραγωγή, Ταξινόµηση, Σήµανση και Εµπορία των Βρώσιµων Αυγών Νόµος του 2000 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ηµοκρατίας σύµφωνα µε

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R1405 EL 07.02.2009 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1405/2006 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Σεπτεμβρίου 2006 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Το άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2076/2005 της

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Το άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2076/2005 της L 277/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.10.2008 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1020/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Οκτωβρίου 2008 για τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ [ΕΚ] ΑΡΙΘ. 1452/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 14 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠO TO 1957 50 Ή ΕΠ ΈΤΕΙΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΉΚΗΣ ΤΗΣ ΡΏΜΗΣ ΟΔΗΓ ΌΣ ΓΡΑΦΙΚΏΝ. Λογότυπος. Τυπογραφία. Χρώματα

ΑΠO TO 1957 50 Ή ΕΠ ΈΤΕΙΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΉΚΗΣ ΤΗΣ ΡΏΜΗΣ ΟΔΗΓ ΌΣ ΓΡΑΦΙΚΏΝ. Λογότυπος. Τυπογραφία. Χρώματα 50 Ή ΕΠ ΈΤΕΙΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΉΚΗΣ ΤΗΣ ΡΏΜΗΣ ΟΔΗΓ ΌΣ ΓΡΑΦΙΚΏΝ Λογότυπος Ο λογότυπος Μέγεθος λογοτύπου Πλαίσιο σήματος (προστατευτική ζώνη) Εφαρμογή χρωμάτων λογοτύπου Προσαρμογή γλώσσας λογοτύπου Απαγορευτικά

Διαβάστε περισσότερα

L 72/32 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 72/32 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 72/32 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.3.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 208/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 562/2011

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1993R2454 EL 04.03.2007 010.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Ιουλίου 1993 για τον καθορισμό ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-09-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αρ.Πρωτ.: 4148/99295 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΕΝΔΡΩΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.10.2016 L 280/13 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1832 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Οκτωβρίου 2016 για την τροποποίηση των υποδειγμάτων υγειονομικών πιστοποιητικών για τις εισαγωγές στην Ένωση παρασκευασμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 156/2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/949 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Ιουνίου 2015 για την έγκριση των ελέγχων που διενεργούνται από τρίτες χώρες σε ορισμένα τρόφιμα, πριν από την εξαγωγή τους,

Διαβάστε περισσότερα

Ιχνηλασιµότητα στις επιχειρήσεις τροφίµων- ISO 22005

Ιχνηλασιµότητα στις επιχειρήσεις τροφίµων- ISO 22005 Ιχνηλασιµότητα στις επιχειρήσεις τροφίµων- ISO 22005 Μαλισιόβα Ε., Παντελιά Μ. και Μεθενίτου Γ. Ινστιτούτο Υγιεινής Τροφίµων Αθηνών Ιχνηλασιµότητα στις επιχειρήσεις τροφίµων- ISO 22005 Εισαγωγή Νοµικό

Διαβάστε περισσότερα

L 119/70 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 119/70 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL L 119/70 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.5.2011 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2011 για την εκκαθάριση των λογαριασμών των οργανισμών πληρωμών των κρατών μελών στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

27.8.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 228/5

27.8.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 228/5 27.8.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 228/5 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 807/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Αυγούστου 2013 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.2.2016 L 46/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/247 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Δεκεμβρίου 2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 23.10.2015 L 278/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1905 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Οκτωβρίου 2015 για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 183/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.8.2014 L 248/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 913/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Αυγούστου 2014 σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα παραρτήματα I και II της οδηγίας 2000/25/ΕΚ είναι

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα παραρτήματα I και II της οδηγίας 2000/25/ΕΚ είναι 1.3.2005 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 55/35 ΟΔΗΓΙΑ 2005/13/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Φεβρουαρίου 2005 για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 268/24 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Σεπτεµβρίου 2003 σχετικά µε την ιχνηλασιµότητα και την επισήµανση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών και

Διαβάστε περισσότερα

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 284/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Μαρτίου 2011 για καθορισμό ειδικών όρων και λεπτομερών διαδικασιών για την εισαγωγή πλαστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων Ευρωπαϊκή Νομοθεσία Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων Κανονισμός 178/2002 Περιεχόμενο Γενικές Αρχές Ασφάλειας Τροφίμων και Ζωοτροφών Ίδρυση Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων Τι Αφορά Όλαταστάδιατηςπαραγωγής,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΩΝ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΑΥΓΩΝ Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: (α) «Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΠ. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΠ. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΠ. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ανδρέας Θρασυβούλου Εργαστήριο Μελισσοκομίας-Σηροτροφίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης www.beelab.gr Τι είναι ΠΟΠ και τι ΠΓΕ ΠΟΠ Η ποιότητα ή τα χαρ/κά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.6.2013 COM(2013) 417 final 2013/0191 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση ορισμένων κανονισμών στον τομέα της αλιείας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΓΓΡΑΦΗ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ 2004 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ. 28. Σ\>νοπτικός τίτλος. Πεδίο εφαρμογής. Προϋποθέσεις εξαγωγής. Ποιοτικές κατηγορίες. Ελάχιστα χαρακτηριστικά. ποιότητας.

Κεφ. 28. Σ\>νοπτικός τίτλος. Πεδίο εφαρμογής. Προϋποθέσεις εξαγωγής. Ποιοτικές κατηγορίες. Ελάχιστα χαρακτηριστικά. ποιότητας. Ε.Ε. Παρ. III(I) 1388 Κ.Δ.Π. 308/2000 Αρ. 3449,17.11.2000 Αριθμός 308 Οι περί Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου κατά την Εξαγωγή Αγγουριών Κανονισμοί του 2000, που εκδόθηκαν από το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 7.10.2009 COM(2009) 516 τελικό 2009/0146 (COD) C7-0211/09 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Για την κατάργηση της απόφασης 79/542/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.6.2014 L 168/55 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 611/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 96/70/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΗΓΙΑ 96/70/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΗΓΙΑ 96/70/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 για τροποποίηση της οδηγίας 80/777/ΕΟΚ του Συµβουλίου περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης για. Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης για. Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.9.2016 COM(2016) 491 final ANNEXES 1 to 7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης για Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ενωσιακού συστήματος για την

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1997R0258 EL 07.08.2009 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 258/97 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2008R0003 EL 03.03.2009 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 3/2008 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Δεκεμβρίου 2007 σχετικά με ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα εκπαίδευσης V-3DAS

Πρόγραμμα εκπαίδευσης V-3DAS Πρόγραμμα εκπαίδευσης V-3DAS 3. Συστήματα Πιστοποίησης της Ποιότητας Ιχνηλασιμότητας των Αγροτικών Προϊόντων 3.3. 3.3.4. Νομοθετικό πλαίσιο,προδιαγραφές, Κανονισμοί ΕΚ 834/07,889/08 KA3 ICT SUB-PROGRAMME-

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4237, 31/3/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4237, 31/3/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2006 Προοίμιο. Για σκοπούς ΕΕ: L 165, 30.4.2004, σ. 1. L 191, 28.5.2004, σ. 1. L 278, 21.10.2008, σ. 6. (α) αποτελεσματικότερης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 392/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008

Διαβάστε περισσότερα

(EE L 155 της , σ. 27) αριθ. σελίδα ημερομηνία M1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1964/2002 της Επιτροπής της 4ης Νοεμβρίου L

(EE L 155 της , σ. 27) αριθ. σελίδα ημερομηνία M1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1964/2002 της Επιτροπής της 4ης Νοεμβρίου L 2002R1019 EL 11.07.2010 009.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1019/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2002 για τις προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 82/56 2.6.204 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4103, 22/12/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4103, 22/12/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟ Για σκοπούς αποτελεσματικότερης εφαρμογής των Κανονισμών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στον τομέα των τροφίμων, και, γενικά, για να καταστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015. Για σκοπούς προστασίας των συμφερόντων των καταναλωτών,

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015. Για σκοπούς προστασίας των συμφερόντων των καταναλωτών, ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015 Για σκοπούς προστασίας των συμφερόντων των καταναλωτών, η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2007R0979 EL 25.12.2007 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 979/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Αυγούστου 2007 σχετικά με το άνοιγμα

Διαβάστε περισσότερα

EL 3.7.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 173/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 628/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Ιουλίου 2008 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1898/2006 σχετικά με τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 17ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2000 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 17ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2000 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Δ.Π. 287/2000 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3449 της 17ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2000 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ. Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 287 Οι περί Επιβολής Ποιοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.3.2012 COM(2012) 150 final 2012/0075 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση των οδηγιών 1999/4/ΕΚ, 2000/36/ΕΚ, 2001/111/ΕΚ,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.5.2015 EL L 115/25 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/724 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 5ης Μαΐου 2015 σχετικά με τη χορήγηση άδειας για το οξικό ρετινύλιο, το παλμιτικό ρετινύλιο και το προπιονικό ρετινύλιο ως πρόσθετων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2008/43/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΟΔΗΓΙΑ 2008/43/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 94/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.4.2008 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/43/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Απριλίου 2008 για την καθιέρωση, σύμφωνα με την οδηγία 93/15/ΕΟΚ του Συμβουλίου, συστήματος αναγνώρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2016 COM(2016) 138 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση των εξουσιών που έχουν ανατεθεί στην Επιτροπή βάσει

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ EL Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ παραγόµενο από το σύστηµα CONSLEG της Υπηρεσίας Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων CONSLEG: 2001R2065 30/10/2001 Αριθµός σελίδων: 6 < Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ IRIS

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ IRIS ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 52, 71305, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΛ: 2810 360715 7 FAX: 2810 360718 info@irisbio.gr / www.irisbio.gr ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 7.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 291/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1061/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο βιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων υψηλού δυναμικού ρύπανσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 329/5 ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.5.2014 L 145/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 499/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.11.2003 L 286/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1943/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Νοεµβρίου 2003 για τον καθορισµό λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2200/96 του Συµβουλίου όσον αφορά τις ενισχύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο Ο παρών Κανονισμός αναφέρεται στη χρήση σημάτων τα οποία χορηγεί η a Cert A.E. σε επιχειρήσεις για την επισήμανση και τη διαφήμιση των πιστοποιημένων προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006 L 396/854 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων Χρίστος Λενή Χρίστου Λειτουργός Υγειονομικών Υπηρεσιών Υπουργείο Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

H Προϊσταµένη της ιεύθυνσης

H Προϊσταµένη της ιεύθυνσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Aθήνα, 1/11/2016 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.:3464/121201 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα