ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 15729 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 3021/19/53 από απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικο νομικών και Δημόσιας Τάξης «Τύπος, δικαιολο γητικά, αρμόδιες υπηρεσίες και διαδικασία έκ δοσης δελτίων ταυτότητας Ελλήνων πολιτών» (ΦΕΚ Β 1440) Τροποποίηση της υπ αριθμ /Γ2/ υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 26/τ. Β / ) «Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α, Β, Γ και Δ Τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.» Έγκριση κυκλοφορίας των αντλιών υγρών καυσίμων της εταιρείας MEPSAN Τροποποίηση της υπ αριθμ /5812/ υπουργικής απόφασης «Εκχώρηση αρμοδιοτή των διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμι κού στην ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Α.Ε.»... 4 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3021/19/53 δ (1) Τροποποίηση της υπ αριθμ. 3021/19/53 από απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομι κών και Δημόσιας Τάξης «Τύπος, δικαιολογητικά, αρ μόδιες υπηρεσίες και διαδικασία έκδοσης δελτίων ταυτότητας Ελλήνων πολιτών» (ΦΕΚ Β 1440). Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν.δ. 127/1969 «Περί της αποδεικτικής ισχύος των αστυνομικών ταυτοτήτων» (Α 29). 2. Τις διατάξεις των άρθρων 48 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ γανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α 98). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α 247). 4. Την υπ αριθμ. Υ 357 από απόφαση του Πρωθυπουργού «Κατάργηση θέσης Υφυπουργού και σύσταση θέσης αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών» (B 3). 5. Την υπ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ 89 από απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουρ γών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β 40). 6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:: Άρθρο 1 1. Η περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της υπ αριθμ. 3021/19/53 από απόφασής μας (B 1440)αντικαθίσταται ως εξής: «β. Πιστοποιητικό του δήμου ή της κοινότητας στο δη μοτολόγιο του οποίου είναι εγγεγραμμένος ο αιτών, όπου αναγράφονται τα εξής στοιχεία: Επώνυμο, όνομα, όνομα πατέρα, επώνυμο πατέρα, όνομα μητέρας, επώνυμο μη τέρας, ημερομηνία γέννησης (ημέρα, μήνας, έτος), τόπος γέννησης, δήμος ή κοινότητα δημοτολογίου, αριθμός οικο γενειακής μερίδας και ιθαγένεια. Η έκδοση του παραπάνω πιστοποιητικού δεν πρέπει να απέχει πέραν του τριμήνου από την ημερομηνία υποβολής του. Το πιστοποιητικό αυτό αναζητεί η αρχή έκδοσης του δελτίου ταυτότητας αυτε παγγέλτως από τον οικείο δήμο ή κοινότητα. Η διαβίβαση του αιτήματος από την αρχή έκδοσης και η αποστολή του πιστοποιητικού από το δήμο ή την κοινότητα γίνεται με κάθε πρόσφορο μέσο, ιδίως τηλεομοιοτυπία ή ηλε κτρονική αλληλογραφία. Οι αξιωματικοί, υπαξιωματικοί και οπλίτες των Ενόπλων Δυνάμεων και οι αντίστοιχοι των Σωμάτων Ασφαλείας που εξέρχονται από την ενεργό υπηρεσία ή την πολεμική διαθεσιμότητα συνυποβάλλουν την προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 του ν.δ. 127/1969 βεβαίωση». 2. Η περίπτωση δ της παραγράφου 1 του άρθρου 5 της υπ αριθμ. 3021/19/53 από απόφασής μας αντικαθίσταται ως εξής: «δ. Λόγω παρέλευσης του χρόνου ισχύος του» 3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 5 της υπ αριθμ. 3021/19/53 από απόφασής μας αντικαθίστα ται ως εξής: «2. Για την αντικατάσταση δελτίου ταυτότητας υπο βάλλονται τα δικαιολογητικά και ακολουθείται η δι

2 15730 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) αδικασία που προβλέπεται από την αρχική έκδοση. Επιπλέον υποβάλλεται το παλαιό δελτίο ταυτότητας με εξαίρεση τις περιπτώσεις κλοπής ή απώλειας. Στις περιπτώσεις φθοράς και απώλειας υποβάλλεται και υπεύθυνη δήλωση περί των συνθηκών της φθοράς ή απώλειας καθώς και αποδεικτικό καταβολής των τελών που καθορίζονται κάθε φορά (άρθρο 8 του ν.δ. 127/1969). Εάν η απώλεια ή η φθορά διαπιστωθεί ότι οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, όπως σεισμό, πυρκαγιά, ναυάγιο και κλοπή, το δελτίο ταυτότητας εκδίδεται ατελώς. Δεν είναι υποχρεωτική η βεβαίωση των στοιχείων ταυτό τητας του αιτούντος από μάρτυρα στις περιπτώσεις α, β και δ της παραγράφου 1, όταν τα στοιχεία του κατόχου είναι ευκρινή, καθώς και όταν στις ίδιες ως άνω περιπτώσεις το δελτίο που αντικαθίσταται έχει εκδοθεί από την ίδια αρχή. Τα κατατιθέμενα δελτία τηρούνται ως δικαιολογητικά». Άρθρο 2 Έναρξη ισχύος Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 12 Ιουνίου 2009 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ F Αριθμ /Γ2 (2) Τροποποίηση της υπ αριθμ /Γ2/ υπουρ γικής απόφασης (ΦΕΚ 26/τ. Β / ) «Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α, Β, Γ και Δ Τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.». Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146 Α ) «Οργά νωση και λειτουργία της Δευτεροβάθμιας Επαγγελμα τικής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» και ιδίως το άρθρο Τις διατάξεις του ν. 3748/2009 (ΦΕΚ 29 Α ) «Πρόσβα ση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων απολυ τηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και άλλες διατάξεις» και ιδίως το άρθρο Τις υπ αριθμ /Γ2/ (ΦΕΚ 2057 Β ) και /Γ2/ (ΦΕΚ 26 Β ) υπουργικές αποφάσεις, που καθορίζουν τα Ωρολόγια Προγράμματα στο Ημε ρήσιο και Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο. 4. Τις γνωμοδοτήσεις του Τμήματος Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Παιδαγωγι κού Ινστιτούτου, όπως αυτές διατυπώθηκαν με τις υπ αριθμ. 22/ και 11/ πράξεις και με το υπ αριθμ. 5119/ έγγραφο του Προέδρου. 5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ). 6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα λείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού για το τρέχον και τα επόμενα οικονομικά έτη. 7. Την υπ αριθμ. ΣΤ5/5557/ (ΦΕΚ 68 Β ) από φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτή των των Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων». 8. Την αναγκαιότητα καθορισμού νέων Ωρολογίων Προγραμμάτων, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την υπ αριθμ /Γ2/ υπουρ γική απόφαση (ΦΕΚ 26/τΒ / ), κατά το μέρος που αφορά στη μετονομασία του μαθήματος: α) από «Λογιστική Εταιρειών», Ειδικότητας της Δ Τά ξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., σε «Στοιχεία Λογιστικής Εται ρειών» και β) των μαθημάτων της Ηλεκτροτεχνίας, Ειδικότητας της Γ και Δ Τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., μετονομάζο ντας τα από «Ηλεκτροτεχνία II» σε «Ηλεκτροτεχνία Ι» και από «Ηλεκτροτεχνία III» σε «Ηλεκτροτεχνία II», αντίστοιχα. Κατά τα λοιπά, η υπ αριθμ /Γ2/ υπουρ γική απόφαση (ΦΕΚ 26 Β ) ισχύει ως έχει. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 12 Ιουνίου 2009 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Θ. ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ F Αριθμ. Φ (3) Έγκριση κυκλοφορίας των αντλιών υγρών καυσίμων της εταιρείας MEPSAN. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 23 του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερ νητικά Όργανα», (ΦΕΚ 137/τ. Α / ). 2. Το άρθρο 5 του π.δ. 228/1990 «Τροποποίηση και Συμπλήρωση του π.δ. 397/1988 Οργανισμός του Υπουρ γείου Εμπορίου», (ΦΕΚ 85/τ. Α / ). 3. Το άρθρο 3 του π.δ. 524/1978 «Περί Κωδικοποιήσε ως εις ενιαίον κείμενον των ισχυουσών διατάξεων των αναφερομένων εις την εισαγωγή εν Ελλάδι του Διε θνούς Συστήματος Μέτρων και Σταθμών», (ΦΕΚ 112/τ. Α / ). 4. Τα άρθρα 1 και 2 του π.δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης», (ΦΕΚ 19/τ. Α / ). 5. Το π.δ. 59/96 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Εμπο ρίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της» (ΦΕΚ 51/τ. Α / ). 6. Τα άρθρα 26, 28 και 28α της υπ αριθμ. Φ3/2587/78 υπουργικής απόφασης «Περί Κωδικοποιήσεως απoφάσεων επί των Μέτρων και Σταθμών» (ΦΕΚ 70/τ. Β / ), όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 2 και 4 της υπ αριθμ. Β1/ 15073/86 (ΦΕΚ 846/τ. Β / ) υπουργικής απόφασης. 7. Το π.δ. 4/2009 (ΦΕΚ 2/Α / ) «Διορισμός Υπουρ γών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών». 8. Την υπ αριθμ. Δ. 15/Α /Φ.19/1189/ απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Γεώργιο Βλάχο και Ιωάννη Μπούγα» (ΦΕΚ 91/Β / ).

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Το άρθρο 18 της υπ αριθμ. Β3 374/ (ΦΕΚ 2242/τ. Β / ) απόφαση εξουσιοδότησης για υπο γραφή εγγράφων «Με εντολή Υφυπουργού». 10. Την από αίτηση της εταιρείας «TEKAT», ΕΜΜ. ΖΕΡΒΑΚΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ EΠΕ, (Ταχ. Δ/νση: Ποταμού 22, Κορυδαλλός) και τα συνοδεύ οντα αυτήν Πιστοποιητικό Συστήματος Ποιότητας Νο 0119 SJ A του Τσεχικού Κοινοποιημένου Μετρο λογικού Ινστιτούτου Ceskz metrologicky institut, με αρ. κοινοποίησης Νο και τεχνικά στοιχεία του υπο βληθέντος φακέλου. 11. Το υπ αριθμ. TCM 141/ , αριθμός εγγρά φου: 0115 CS A008 08/ πιστοποιητικό εξέ τασης τύπου EΚ του Τσεχικού Κοινοποιημένου Με τρολογικού Ινστιτούτου Ceskz metrologicky institut, με αρ. κοινοποίησης Νο. 1383, για τις αντλίες του τουρ κικού οίκου Unimep Mepsan, MEPSAN Petrol Cihazlari Sanayi Ticaret A.S., μοντέλα VISION, VISION L, VISION Χ, VISION LX, VISION XM, BIGBANG, COSMIC, ORION, LUPUS, EUMEP. 12. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο λογισμού, αποφασίζουμε: 1. Εγκρίνουμε την κυκλοφορία στην Ελλάδα των Αντλιών υγρών καυσίμων μοντέλα VISION, VISION L, VISION Χ, VISION LX, VISION XM, BIGBANG, COSMIC, ORION, LUPUS, EUMEP, του τουρκικού οίκου Unimep Mepsan, MEPSAN Petrol Cihazlari Sanayi Ticaret A.S., οι οποίες εισάγονται από την εταιρεία «TEKAT», ΕΜΜ. ΖΕΡΒΑΚΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ EΠΕ, (Ταχ. Δ/ νση: Ποταμού 22, Κορυδαλλός) και φέρουν σή μανση CE και Μ. 2. Κάθε αντλία, προτού χρησιμοποιηθεί στην χώρα θα πρέπει να έχει υποβληθεί σε αρχική επαλήθευση από την κατασκευάστρια εταιρεία ή από άλλο εξου σιοδοτημένο φορέα. Επιπλέον κάθε αντλία πρέπει να συνοδεύεται από Δήλωση Συμμόρφωσης με την Οδηγία 2004/22/ΕΚ του οίκου κατασκευής. Η έγκριση ισχύει μέχρι Τεχνικά χαρακτηριστικά των ανωτέρω Αντλιών υγρών καυσίμων: Κατασκευαστής : MEPSAN Moντέλα : VISION, VISION L, VISION LX, VISION X, VISION XM, BIGBANG, COSMIC, ORION, LUPUS, EUMEP Παροχή min Παροχή max :στάνταρ ταχύτητα: 5 50 L/min, υψηλή ταχύ τητα: 9 90 L/min Κλάση Ακρίβειας : 0.5 Περιβαλλοντικές κλάσεις : Μ2/Ε2 Εύρος θερμοκρασίας υγρού : 20 0 C / C Εύρος θερμοκρασίας χώρου : 25 0 C / C Μέγιστη Πίεση : 0.25MPa Προορίζονται για τη μέτρηση : βενζίνης, κηροζίνης, πε τρελαίου. 4. Τα ανωτέρω μοντέλα αντλιών υγρών καυσίμων πρέ πει να σφραγίζονται στα σημεία ρύθμισης της ακρίβει ας αυτών, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 5 του υπ αριθμ. TCM 141/ πιστοποιητικού εξέτασης τύπου EΚ. 5. Για την εξακρίβωση της ταυτότητας των ανωτέρω αντλιών υγρών καυσίμων στους ελέγχους που γίνο νται από Αρμόδια Όργανα, πρέπει να αναγράφονται επ αυτών κατά τρόπο ευκρινή, ευανάγνωστο και ανε ξίτηλο και σε σημείο που να διακρίνονται καλά, οι εξής ενδείξεις: Η σήμανση CE και η συμπληρωματική μετρολογική σήμανση Μ. Ο αριθμός του πιστοποιητικού εξέτασης τύπου EΚ, ΤCM 141/ Ο οίκος κατασκευής και το μοντέλο των εν λόγω Αντλιών. Ο αριθμός σειράς και το έτος κατασκευής. Η κλάση ακρίβειας. Η μέγιστη παροχή. Η μικρότερη παροχή. Η μέγιστη πίεση Το είδος καυσίμου. Το εύρος θερμοκρασίας του καυσίμου. Το εύρος της θερμοκρασίας λειτουργίας. Η μηχανική περιβαλλοντική κλάση. Η ηλεκτρομαγνητική περιβαλλοντική κλάση. Ο αριθμός κυκλοφορίας στην Ελλάδα, ήτοι Φ2 1079/2009 του Υπουργείου Ανάπτυξης. 6. Η νομιμοποίηση της κυκλοφορίας των ανωτέρω Αντλιών Υγρών Καυσίμων, γίνεται με την επικόλληση από την Αρμόδια Αρχή των σημάτων του Αρχικού και Περιοδικού Ελέγχου Μέτρων και Σταθμών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 7. Η έγκριση αυτή μπορεί να ανακληθεί με απόφασή μας, εφόσον διαπιστωθεί ότι συντρέχουν οι προϋποθέ σεις του άρθρου 17 της υπ αριθμ. Φ υπουργικής απόφασης «Όργανα μέτρησης» σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2004/22/ΕΚ. 8. H απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία δη μοσίευσής της. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Αθήνα, 12 Ιουνίου 2009 Με εντολή Υφυπουργού Ο Διευθυντής Π. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ F Αριθμ /οικ (4) Τροποποίηση της υπ αριθμ /5812/ υπουρ γικής απόφασης «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρι σης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού στην ΕΠΑΓΓΕΛ ΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Α.Ε.». H ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώ θηκε για το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/ Α / ). 2. Το ν. 3614/2007 «Διαχείριση, Έλεγχος και Εφαρμογή Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για την προγραμματική

4 15732 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) περίοδο », όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ιδίως τα άρθρα 3, 4, 5 και 7 αυτού. 3. Την υπ αριθμ /ΕΥΣ1749/ υπουργική απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά. 4. Την υπ αριθμ /2235/ (ΦΕΚ 603/Β / ) κοινή υπουργική απόφαση «Τροποποίηση της υπ αριθμ / κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ 1595/ Β / ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με σκοπό την αναδιάρθρωσή της, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3614/2007, όπως ισχύει κάθε φορά» 5. Την υπ αριθμ. Ε/2007/5534/ απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», όπως ισχύει κάθε φορά. 6. Την υπ αριθμ /5812/ υπουργική από φαση «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξη Ανθρώ πινου Δυναμικού στην ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Α.Ε.» (ΦΕΚ 2059/Β / ). 7. Την εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώ πινου Δυναμικού». 8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα λείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ πολογισμού, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την υπ αριθμ /5812/ απόφασή μας «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανά πτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού στην ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Α.Ε.» ως προς το άρθρο 2 «Αντικείμενο της εκχώρησης», το οποίο διαμορφώνεται ως εξής: Άρθρο 2 Αντικείμενο της εκχώρησης Η Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε. αναλαμβάνει αρ μοδιότητες διαχείρισης μέρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και ειδικότερα, μέρους του Θεματικού Άξονα Προτε ραιότητας 2 «Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας του ανθρώπινου δυναμικού και των επιχειρήσεων» και του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 6 «Τεχνική Υποστή ριξη της Εφαρμογής» ως εξής: 1. Θεματικός Άξονας Προτεραιότητας 2 «Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας του ανθρώπινου δυναμικού και των επιχειρήσεων» 1.1. Κωδικός Θέματος Προτεραιότητας 62 «Ανάπτυξη συστημάτων και στρατηγικών διά βίου μάθησης στις επιχειρήσεις παροχή κατάρτισης και υπηρεσιών στους εργαζομένους για τη βελτίωση της δυνατότητας προ σαρμογής τους στις μεταβολές προαγωγή της επιχει ρηματικότητας και της καινοτομίας» Κατηγορία πράξης: «Κατάρτιση εργαζομένων και προώθηση σύγχρονων τεχνικών δια βίου μάθησης στις Επιχειρήσεις Τίτλος Συγχρηματοδο Αναμενόμενα τούμενη δημόσια αποτελέσματα* δαπάνη Ενισχύσεις για την προσαρμοστικότητα επιχειρήσεων και ερ γαζομένων** Προστασία εργαζο μένων των οποίων το εισόδημα μειώθη κε λόγω κρίσης Γενική κατάρτιση εργαζομένων σε νέες μορφές Οργά νωσης και Διοίκησης Γενική κατάρτιση εργαζομένων σε βα σικές ΤΠΕ Γενική κατάρτιση εργαζομένων σε εξειδικευμένες ΤΠΕ Κατάρτιση και πι στοποίηση εργαζο μένων στο επαγγελ ματικό περίγραμμα εργαζομένων του κλάδου ασφαλείας Σύνολο , * Αριθμός εργαζομένων και αυτοαπασχολουμένων (εκτός των δημοσίων υπαλλήλων και των εκπαιδευ τικών) που συμμετέχουν σε ενέργειες κατάρτισης ** H πράξη εντάσσεται στο πλαίσιο των κρατικών ενι σχύσεων Κατηγορία πράξης: «Ανάπτυξη μαθησιακών εργα λείων για εργαζομένους» Τίτλος Συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη Μελέτες ,00 2. Θεματικός Άξονας Προτεραιότητας 6 «Τεχνική Υπο στήριξη της Εφαρμογής» 2.1. Κωδικός Θέματος Προτεραιότητας 85: «Προετοιμα σία, εφαρμογή, παρακολούθηση, επιθεώρηση» Κατηγορία πράξης: «Υποστήριξη συστήματος δι αχείρισης, παρακολούθησης και ελέγχου του Επιχειρη σιακού Προγράμματος» Τίτλος Συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη Υποστήριξη συστήματος δι ,00 αχείρισης, παρακολούθησης και ελέγχου του Επιχειρησια κού Προγράμματος 3. Η εκχωρούμενη συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη και η ετήσια κατανομή της αποτυπώνεται στο χρηματοδοτικό πίνακα εκχώρησης διαχείρισης του συ νημμένου παραρτήματος I. 4. Οι επί μέρους προσκλήσεις πράξεων εκδίδονται για συνο λικό ποσόν δημόσιας δαπάνης ύψους ,00 ευρώ. 5. Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη των πρά ξεων που θα ενταχθούν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ανέρχεται σε ,00 ευρώ. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 3 Ιουνίου 2009 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΦΑΝΗ ΕΠ. ΠΑΛΛΗ ΠΕΤΡΑΛΙΑ

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 15733

6 15734 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 15735

8 15736 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βασ. Όλγας ΛΑΡΙΣΑ Διοικητήριο ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ευριπίδου ΚΕΡΚΥΡΑ Σαμαρά ΠΑΤΡΑ Κορίνθου ΗΡΑΚΛΕΙΟ Πεδιάδος ΙΩΑΝΝΙΝΑ Διοικητήριο ΜΥΤΙΛΗΝΗ Πλ. Κωνσταντινουπόλεως ΚΟΜΟΤΗΝΗ Δημοκρατίας Σε έντυπη μορφή ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1, προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι. 100 Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτος. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: fax: internet: ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Α Α.Ε.Δ. 10 Δωρεάν Β Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ Γ 65 Δωρεάν Δ.Δ.Σ Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70 Δωρεάν Δ Ο.Π.Κ. Δωρεάν Α.Α.Π Α + Β + Δ + Α.Α.Π. 450 Ε.Β.Ι Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται, πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 ανά έτος παλαιότητας. * Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). * Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. * Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα). * Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. * Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: , , Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr). Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 664 9 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση ταχύρρυθμου εκπαιδευτικού προγράμματος Ειδικών Φρουρών της Βουλής των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25837 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2082 28 Σεπτεμβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 125494 Καθορισμός διαδικασιών και λεπτομερειών για την εφαρμογή του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26053 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2108 29 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εισοδηματική ενίσχυση νοικοκυριών ορεινών και μει ονεκτικών περιοχών με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22391 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1488 19 Ιουνίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 12952 Τροποποίηση της υπ αρ. 7073/17 5 2011 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 545 18 Απριλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας 2006/20/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14805 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1177 17 Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ ΣΟΝΙΑ O.E.» με δ.τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13731 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1005 30 Μαΐου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ματαίωση και επαναπροκήρυξη έξι (6) ανοικτών διε θνών διαγωνισμών για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 383 6 Μαρτίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση Ειδικής Γραμματείας Διεθνούς Ενεργεια κής Πολιτικής... 1 Συγκρότηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26353 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2117 30 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση και συμπλήρωση ορισμένων διατά ξεων του Κανονισμού του Κλάδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1165 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 53 31 Μαρτίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3840 Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελε σματικότητας των διαδικασιών του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41695 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3623 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της με αριθμ. 35996/ΕΥΣ 5362/3 09 2010 (ΦΕΚ 1388/Β) κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1473 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός επιτοκίων εντόκων γραμματίων με ημε ρομηνία δημοπρασίας 9.1.2007... 1 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης των μονίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11817 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 932 18 Μαΐου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ολοκλήρωση οριστικοποίηση και πιστοποίη ση της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26399 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1827 11 Σεπτεμβρίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 37411/1829/Ε103 Καθορισμός αρμόδιων αρχών, μέτρων και διαδικασιών για την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29305 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2051 3 Οκτωβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση στον Υπουργό Πολιτισμού της αρμοδιό τητας καθορισμού του ωραρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19299 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1335 8 Ιουλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός προδιαγραφών, όρων και προϋποθέσε ων για την εξειδίκευση των επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21599 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1511 31 Ιουλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναγνώριση Νοσοκομειακών Μονάδων ως κατάλλη λων για άσκηση των γιατρών....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29099 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2359 20 Νοεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση άδειας λειτουργίας.... 1 Χρηματοδότηση Ειδικών Λογαριασμών Ιδρυμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2209 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 98 8 Μαΐου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 84. Αναδιοργάνωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών Τε λωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) και τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14425 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1146 12 Ιουνίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ.11337/γ3β/2365 Απογραφή αγροτικών μηχανημάτων. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5531 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 428 14 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΣΤ4/Φ.084/ΑΣ1823/ΦΕΚ/ Β/262/15.3.2010 υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1644 14 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση Πολιτικού Γραφείου Υφυπουργού Εσωτερι κών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24211 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1920 16 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18297 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1205 13 Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση του Κανονισμού Διαδικασίας Πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία Οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4463 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 352 30 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα Επι κοινωνίας.... 1 Παράταση του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3433 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2487 3 Δεκεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2727 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 112 13 Ιουλίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3861 Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,

Διαβάστε περισσότερα