Τηλ: Fax:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr"

Transcript

1 ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, Λέσβος Τηλ: Fax: ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Προµήθεια και εγκατάσταση τριών αντλητικών συγκροτηµάτων αντλιοστασίου «Υ ΑΤΑ» ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 4/2014 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: Ίδιοι πόροι ΕΥΑΛ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 χωρίς τον Φ.Π.Α. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Άρθρο 1 ο : Αντικείµενο της Σ.Υ. 2 Άρθρο 2 ο : Συµβατικά στοιχεία της προµήθειας Σειρά ισχύος αυτών 2 Άρθρο 3 ο : Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας 2 Άρθρο 4 ο : Τεχνικές Προδιαγραφές 2 ΤΠ1 (Αντλίες αντλιοστασίων ύδρευσης & άρδευσης) 2 ΣΤΠ1 (Αντλίες αντλιοστασίων ύδρευσης) 7 ΤΠ2 (Ηλεκτροκινητήρες αντλιών αντλιοστασίων ύδρευσης) 8 ΣΤΠ2 (Ηλεκτροκινητήρες αντλιών αντλιοστασίων ύδρευσης) 14 ΣΤΠ3 (Εκκινητής οµαλής εκκίνησης) 15 ΣΤΠ4 (Ρυθµιστής στροφών) 16 Άρθρο 5 ο : Συµφωνία µε Τεχνικές Προδιαγραφές Τεχνικά στοιχεία προσφοράς 17 1

2 ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, Λέσβος Τηλ: Fax: ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Προµήθεια και εγκατάσταση τριών αντλητικών συγκροτηµάτων αντλιοστασίου «Υ ΑΤΑ» ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 4/2014 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: Ίδιοι πόροι ΕΥΑΛ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 χωρίς τον Φ.Π.Α. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Άρθρο 1 ο Αντικείµενο της Σ.Υ. Αντικείµενο της παρούσας είναι η προµήθεια και εγκατάσταση τριών αντλητικών συγκροτηµάτων στο αντλιοστάσιο «Υ ΑΤΑ» της ΕΥΑΛ. Η προµήθεια θα χρηµατοδοτηθεί από πόρους της ΕΥΑΛ (Κωδικός: ) µε τίτλο: Αντικατάσταση εξοπλισµού και εκσυγχρονισµός αντλιοστασίου υδάτων στο Ίππειος. Η προµήθεια διέπεται από τις διατάξεις του Ν.1069/80 (ΦΕΚ-191 Α), «Περί κινήτρων για την ίδρυση Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως», του Ν (ΦΕΚ 114 Α ), «Κύρωση Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων», της Υ.Α.11389/93 «Ενιαίος κανονισµός προµηθειών τοπικής αυτοδιοίκησης» (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης» Άρθρο 2 ο Συµβατικά στοιχεία της Προµήθειας Σειρά ισχύος αυτών Τα συµβατικά τεύχη και στοιχεία της προµήθειας µε βάση τα οποία θα γίνει η ανάθεση και η εκτέλεση της προµήθειας είναι κατά σειρά ισχύος, σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ τους τα παρακάτω: Η σύµβαση της Προµήθειας 1. Η ιακήρυξη του ιαγωνισµού 2. Η Τεχνική Έκθεση 3. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Τιµολόγιο και Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 5. Η Προσφορά του Αναδόχου Άρθρο 3 ο Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας Η εκτέλεση της προµήθειας θα γίνει µε πρόχειρο δηµόσιο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή, µεταξύ των προσφορών που ικανοποιούν τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης. Ο Ανάδοχος προµηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα αντλητικά συγκροτήµατα µε δική του δαπάνη (µεταφορά, φορτοεκφόρτωση) στο χώρο του αντλιοστασίου Υ ΑΤΩΝ και να τα εγκαταστήσει στην θέση των προς αντικατάσταση υφισταµένων αντλητικών συγκροτηµάτων. Άρθρο 4 ο Τεχνικές Προδιαγραφές ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ 1 (ΤΠ1) Αντλίες αντλιοστασίων ύδρευσης και άρδευσης ( ΕΛΟΤ ΤΠ :2009) 1. Αντικείµενο Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στην εγκατάσταση αντλητικών συγκροτηµάτων δικτύων ύδρευσης, εξαιρουµένων των ηλεκτροκινητήρων που είναι αντικείµενο της ΕΛΟΤ Τα αντλητικά συγκροτήµατα καταδυόµενου τύπου, βαθέων φρεατίων ή ακαθάρτων καλύπτονται από αντίστοιχες ΕΛΟΤ ΤΠ. Θέµατα που αφορούν, τις γερανογέφυρες των αντλιοστασίων, τα αεριοφυλάκια και τις σωληνώσεις και συσκευές ρυθµίσεως της ροής εντός του αντλιοστασίου αποτελούν αντικείµενο 2

3 των ΕΛΟΤ ΤΠ , ΕΛΟΤ ΤΠ και ΕΛΟΤ ΤΠ αντίστοιχα. Η παρούσα προδιαγραφή καλύπτει τόσο τις κύριες όσο και τις εφεδρικές και βοηθητικές αντλίες των αντλιοστασίων. 2. Τυποποιηµένες παραποµπές Η παρούσα προδιαγραφή ενσωµατώνει, µέσω παραποµπών, προβλέψεις άλλων δηµοσιεύσεων, χρονολογηµένων ή µη. Οι παραποµπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σηµεία του κειµένου και κατάλογος των δηµοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειµένου περί παραποµπών σε χρονολογηµένες δηµοσιεύσεις, τυχόν µεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν εφαρµογή στο παρόν όταν θα ενσωµατωθούν σε αυτό, µε τροποποίηση ή αναθεώρηση του. Όσον αφορά τις παραποµπές σε µη χρονολογηµένες δηµοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους Founding Grey irons Χύτευση Φαιός χυτοσίδηρος 1563 Founding Spheroidal graphite cast icons Χύτευση Χυτοσίδηροι σφαιροειδούς γραφίτη ΕΛΟΤ Rust protection of steel structures used in hydraulic works Αντισκωριακή προστασία σιδηροκατασκευών υδραυλικών 3. Όροι και ορισµοί Η παρούσα προδιαγραφή δεν κάνει χρήση όρων και ορισµών, οι οποίοι να είναι αναγκαίοι για την κατανόηση και εφαρµογή του κειµένου της. 4. Απαιτήσεις Οι αντλίες που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι φυγόκεντρες αξονικής ροής, µε άξονα οριζόντιας ή κατακόρυφης διάταξης, µονοβάθµιες ή πολυβάθµιες, δεξιόστροφες. Το κέλυφος της αντλίας, τα στόµια αναρρόφησης και κατάθλιψης και τα πέλµατα έδρασης θα είναι κατασκευασµένα από κατάλληλα υλικά (π.χ. φαιό λεπτόκοκκο χυτοσίδηρο κατά το πρότυπο 1561 ή σφαιροειδή κατά το πρότυπο 1563). Η πτερωτή θα είναι κατασκευασµένη από φαιό λεπτόκοκκο χυτοσίδηρο, φωσφορούχο ορείχαλκο ή άλλο κράµα υψηλής αντοχής σε σπηλαίωση. Όλα τα προερχόµενα από χύτευση τεµάχια θα είναι πλήρως απαλλαγµένα από ελαττώµατα χυτηρίου δηλαδή φυσαλίδες, σπήλαια, σπογγώδεις µάζες κ.λ.π. Ο άξονας της αντλίας θα είναι κατασκευασµένος από ανοξείδωτο χάλυβα και η στεγανοποίηση του στην περιοχή διέλευσης του από το κέλυφος της αντλίας θα επιτυγχάνεται µε στυπιοθλίπτη µηχανικό ή απλό σύµφωνα µε τη µελέτη. Προκειµένου για αντλία κατακόρυφου άξονα, αυτή θα είναι εφοδιασµένη µε ισχυρό έδρανο παραλαβής της αξονικής ώθησης και του βάρους των περιστρεφόµενων µερών. Οι ένσφαιροι τριβείς του εδράνου θα είναι αυτολίπαντοι ή θα φέρουν λιπαντήρες (γρασαδόρους) για την κανονική λίπανσή τους µε γράσο. Η αντλία θα διαθέτει όλες τις απαραίτητες υδραυλικές διατάξεις, οπές κρουνό εκκένωσης, πώµατα πλήρωσης, οπτικό και µηχανικό δείκτη στάθµης λιπαντελαίου όλα τα απαραίτητα επιστόµια, εξαρτήµατα και όργανα και εν γένει όλα τα βοηθητικά στοιχεία τα αναγκαία για την καλή και ασφαλή λειτουργία και την εκτέλεση των δοκιµών. Ειδικά στο στόµιο καταθλίψεως θα συνδεθεί µανόµετρο µε την κατάλληλη κλίµακα, εφοδιασµένο µε κρουνό αποµόνωσης. Οι αντλίες θα δοκιµαστούν στο εργοστάσιο κατασκευής τους σε πίεση στεγανότητας του κελύφους ίση προς το 150% του µανοµετρικού ύψους της ονοµαστικής παροχής. Οι επιφάνειες των διαφόρων τµηµάτων της αντλίας και ειδικά αυτές που θα είναι σε επαφή µε το νερό θα είναι επιµελώς λειασµένες για την αποφυγή µεγάλων τριβών και του κινδύνου εµφάνισης φαινοµένων σπηλαίωσης. Η πτερωτή θα είναι στατικά και δυναµικά ζυγοσταθµισµένη, θα στερεώνεται δε στον άξονα µε ασφαλή τρόπο αλλά που θα επιτρέπει την αποσυναρµολόγηση της. Το σύστηµα πτερωτή άξονας θα είναι ζυγοσταθµισµένο. Η βάση έδρασης της αντλίας και του κινητήρα θα είναι διαµορφωµένη από συγκολλητά χαλυβδοελάσµατα και διατοµές µορφοσιδήρου. Η αντλία µε τον αντίστοιχο ηλεκτροκινητήρα θα αποτελεί ένα στιβαρό σύνολο, η λειτουργία του οποίου θα είναι οµαλή χωρίς κραδασµούς ή ταλαντώσεις. Η σύνδεση της αντλίας προς τον κινητήρα θα γίνεται µε ειδικό ελαστικό σύνδεσµο που θα εξασφαλίζει την οµαλή λειτουργία του συγκροτήµατος. Ο ελαστικός σύνδεσµος θα καλύπτεται µε κατάλληλο προστατευτικό κάλυµµα. Όλος ο ενσωµατωµένος (κύριος και βοηθητικός) εξοπλισµός, θα είναι καινούριος και θα συνοδεύεται από πιστοποιητικά του οίκου κατασκευής. 3

4 Όλες οι όµοιες µονάδες (αντλίες), θα είναι του αυτού τύπου και ιδίου κατασκευαστή, όλα δε τα εξαρτήµατα των όµοιων µονάδων και τα ανταλλακτικά τους θα είναι εναλλάξιµα (interchangeable). Στο κέλυφος των αντλιών θα είναι τυπωµένη η φορά περιστροφής της και θα υπάρχει προσαρµοσµένη πινακίδα που θα αναγράφει τον οίκο κατασκευής, τον τύπο, τον αριθµό κατασκευής και τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά. Τα λοιπά χαρακτηριστικά των αντλητικών συγκροτηµάτων ή τυχόν αποκλίσεις από τα προαναφερόµενα θα καθορίζονται από τη µελέτη. Τα αντλητικά συγκροτήµατα θα είναι κατασκευασµένα από βιοµηχανικές µονάδες που εφαρµόζουν παραγωγική διαδικασία πιστοποιηµένη σύµφωνα µε το ISO 9001 και θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνωρισµένου οργανισµού πιστοποίησης και θα φέρουν σήµανση CE σύµφωνα µε την οδηγία 93/68/ΕΕ. Ο προµηθευτής µε την προσφορά του θα υποβάλλει πλήρη φάκελο µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά των αντλητικών συγκροτηµάτων, ο οποίος θα περιλαµβάνει κατ ελάχιστο: α. Στοιχεία του εργοστασίου κατασκευής και τύπος του προϊόντος. β. Περιγραφικά έντυπα, στα οποία θα αναγράφονται τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά, οι κυριότερες διαστάσεις και ειδικότερα: Ονοµαστικός αριθµός στροφών (rpm). Μορφή πτερωτής και ειδικός αριθµός στροφών αυτής. Συνολικό βάρος αντλίας. Χαρακτηριστικές καµπύλες λειτουργίας της αντλίας που θα εκτείνονται σε όλο το εύρος λειτουργίας της: i. Μανοµετρικό ύψος Η(m) συναρτήσει της παροχής Q(m³/h) ii. Βαθµός απόδοσης της αντλίας συναρτήσει των µεγεθών Η και Q. iii. ιάγραµµα απαιτούµενης ισχύος. iv. ιάγραµµα καθαρού θετικού ύψους αναρροφήσεως (NPSH) συναρτήσει της παροχής. γ. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης της αντλίας. δ. Κατάλογο ανταλλακτικών, µε τους αντίστοιχους κωδικούς παραγγελίας τους. ε. Κατάλογος έργων στα οποία έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν ικανοποιητικά αντλητικά συγκροτήµατα όµοια µε τα προτεινόµενα. 5. Εγκατάσταση αντλιών Η εγκατάσταση του εξοπλισµού θα γίνει βάση τις λεπτοµερείς και σαφείς οδηγίες των εργοστασίων κατασκευής, τις απαιτήσεις της παρούσας προδιαγραφής και µε την παρουσία ειδικευµένου τεχνικού, εφόσον αυτό απαιτηθεί από την επιβλέπουσα αρχή. Η εγκατάσταση των αντλητικών συγκροτηµάτων περιλαµβάνει: α. Την τοποθέτηση και σύσφιξη της αντλίας στην βάση έδρασής της. β. Την αγκύρωση της βάσης έδρασης του αντλητικού συγκροτήµατος στην βάση από οπλισµένο σκυρόδεµα. γ. Την σύνδεση της αντλίας µε τον αγωγό αναρρόφησης. δ. Την τοποθέτηση του φίλτρου αναρρόφησης στον αντίστοιχο αγωγό. ε. Την σύνδεση της αντλίας µε τον αγωγό κατάθλιψης. ζ. Την σύνδεση της αντλίας µε τον κινητήρα µέσω του απρόβλεπτου διαιρετού ελαστικού συνδέσµου (κόπλερ) και την τοποθέτηση του προστατευτικού καλύµµατός του. στ. Την τοποθέτηση και σύνδεση των προβλεπόµενων οργάνων ελέγχου και ένδειξης. Η τοποθέτηση των αντλητικών συγκροτηµάτων θα επιτρέπει την ευχερή επί τόπου επιθεώρηση και συναρµολόγηση αποσυναρµολόγηση των διαφόρων µερών της. 6. οκιµές Έλεγχοι Σκοπός των δοκιµών και των ελέγχων είναι να διαπιστωθεί ότι οι αντλητικές µονάδες καλύπτουν τα πρότυπα, τις Τεχνικές Προδιαγραφές του κατασκευαστή και τα χαρακτηριστικά λειτουργίας τους. Οι παρουσιαζόµενες βλάβες ή ζηµίες κατά την διάρκεια των λειτουργικών δοκιµών, που οφείλονται σε κατασκευαστικά ελαττώµατα ή ελλείψεις, θα επανορθώνονται µε αντικατάσταση των φθαρµένων µερών, διατάξεων και υλικών, µε καινούρια. 6.1 οκιµές Η καλή λειτουργία του αντλητικού συγκροτήµατος εξασφαλίζεται µε την πραγµατοποίηση των παρακάτω δοκιµών, οι οποίες γίνονται στον χώρο του αντλιοστασίου, από τις αρµόδιες υπηρεσίες του Κυρίου του Έργου, µε την παρουσία του Προµηθευτή. Κατά τον έλεγχο καλής λειτουργίας του αντλητικού συγκροτήµατος ελέγχεται ιδιαίτερα η πραγµατική απόδοση του αντλητικού συγκροτήµατος (ικανοποίηση των λειτουργικών 4

5 χαρακτηριστικών της αντλίας). Ο έλεγχος αυτός πραγµατοποιείται και κατά την προσωρινή και κατά την οριστική παραλαβή του έργου. Αναλυτικότερα οι δοκιµές που πραγµατοποιούνται είναι: οκιµή υδροστατικής πίεσης Η δοκιµή υδροστατικής πίεσης πραγµατοποιείται σε ολόκληρο το σύστηµα σωληνώσεων και εξαρτηµάτων σε πίεση 1,5 φορές την ονοµαστική πίεση λειτουργίας του δικτύου για τον έλεγχο της στεγανότητας των συνδέσµων. Για την δοκιµή συντάσσεται σχετικό Πρωτόκολλο, το οποίο υποβάλλεται στην Επιτροπή Παραλαβής οκιµή λειτουργίας συγκροτήµατος Το αντλητικό συγκρότηµα ελέγχεται ως προς την εύρυθµη λειτουργία µε διαδοχικές εκκινήσεις και στάσεις του οκιµή 8ωρης συνεχούς λειτουργίας Κατά την δοκιµή αυτή πραγµατοποιείται 8ωρη συνεχή λειτουργία όλων των συγκροτηµάτων. Στην δοκιµή αυτή ελέγχονται η τυχόν εµφάνιση αδικαιολόγητων υπερπιέσεων, ταλαντώσεων ή θορύβων και οι ενδείξεις των οργάνων ελέγχου οκιµή υδραυλικών χαρακτηριστικών Κατά την δοκιµή αυτή γίνονται µετρήσεις των υδραυλικών χαρακτηριστικών των αντλιών, ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της µελέτης οκιµή του συστήµατος αυτοµατισµού Οι ανωτέρω δοκιµές συµπληρώνονται και µε τις δοκιµές καλής λειτουργίας του συστήµατος αυτοµατισµού και ελέγχου των αντλιοστασίων και προσδιορισµός πιθανών τεχνικών ελλείψεων ή κακών ρυθµίσεων. 3.2 Έλεγχοι Οι έλεγχοι που γίνονται για να διασφαλιστεί η ποιότητα των ενσωτούµενων υλικών διακρίνονται σε: Έλεγχος πιστοποιητικών: Κατά τον έλεγχο αυτό πραγµατοποιείται έλεγχος εγχειριδίων και πιστοποιητικών ποιότητας του κατασκευαστικού οίκου. Σε περίπτωση διαπίστωσης ανεπαρκούς, σύµφωνα µε την παρούσα, αριθµού εντύπων ή πιστοποιητικών δίδονται εντολές συµπλήρωσης. Η διαπίστωση µη συµµόρφωσης οποιουδήποτε υλικού ή διάταξης µε τις απαιτήσεις της παρούσας Προδιαγραφής συνεπάγεται την απόρριψη ή την αντικατάστασή τους. Έλεγχος της ευθυγράµµισης (αξονικά και ακτινικά) των αξόνων αντλίας κινητήρα. Έλεγχος των εγγυήσεων καλής λειτουργίας των αντλιών. Υποχρεωτικά οι αντλίες θα συνοδεύονται από 3ετή, άνευ όρων εγγύηση. Έλεγχος των ανταλλακτικών. Κάθε αντλία θα συνοδεύεται από τα ανταλλακτικά που προβλέπονται από την τεχνική περιγραφή της µελέτη. Αυτά θα είναι τουλάχιστον: o 1 πτερωτή o 2 σειρές δακτυλίων και εξαρτηµάτων στεγανοποίησης o 1 στυπιοθλίπτη o 1 σειρά ένσφαιρων τριβέων o 1 διαιρετός σύνδεσµος µε 2 ελαστικά ενδιάµεσα στοιχεία Έλεγχος καλής λειτουργίας. Ο έλεγχος αυτός διενεργείται όπως αναφέρεται στην παράγραφο 6.1 της παρούσας προδιαγραφής. Έλεγχος φθορών. Ελέγχονται ιδιαίτερα οι φθορές στα έδρανα, την πτερωτή, τον άξονα και τον ελαστικό σύνδεσµο κινητήρα-αντλίας. Τα τµήµατα των διατάξεων/µηχανισµών που έχουν υποστεί φθορά, αντικαθίστανται άµεσα. Υποχρεωτικά προσκοµίζονται τα απαραίτητα για τις οριστικές δοκιµές όργανα, εξαρτήµατα, µηχανικά µέσα, υλικά και εφόδια. Ο έλεγχος αυτός διενεργείται κατά την οριστική παραλαβή του έργου. Έλεγχος των αναφορών (reports) για τις παρουσιασθείσες δυσλειτουργίες στο αντλητικό συγκρότηµα και στο σύστηµα αυτοµατισµού και ελέγχου, και προσδιορισµός, βάσει αυτών πιθανών τεχνικών ελλείψεων ή κακών ρυθµίσεων. Ο έλεγχος αυτός διενεργείται κατά την παραλαβή. Σε περίπτωση που δεν ικανοποιούνται τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των αντλητικών συγκροτηµάτων, όπως αυτά καθορίζονται στις υποβληθείσες τεχνικές οδηγίες και προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου, ή διαπιστωθούν κατασκευαστικά ελαττώµατα, η Υπηρεσία είναι δυνατόν να απαιτήσει την αφαίρεση, επανατοποθέτηση ή αντικατάσταση υλικών και διατάξεων/µηχανισµών ή µέρους αυτών. 7. Όροι και απαιτήσεις υγείας ασφαλείας εργαζοµένων και προστασίας περιβάλλοντος. 7.1 Πηγές κινδύνου κατά την εκτέλεση των εργασιών 5

6 Κατά τη µεταφορά, απόθεση και διακίνηση των υλικών. Εκφόρτωση µε γερανό ή γερανοφόρο όχηµα. Μεταφορά δια χειρός ή µηχανικών µέσων αντικειµένων µεγάλου βάρους. Χρήση εργαλείων χειρός και χειρισµός γερανογέφυρας για την ανύψωση και µεταφορά των αντλητικών συγκροτηµάτων. 7.2 Μέτρα υγείας ασφαλείας Είναι υποχρεωτική η συµµόρφωση προς την οδηγία 95/57/ΕΕ, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγείας και Ασφαλείας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων» (όπως ενσωµατώθηκε στην Ελληνική Νοµοθεσία µε το Π 305/96) και προς την Ελληνική Νοµοθεσία περί υγείας και ασφαλείας (Π.. 17/96 και Π.. 159/99 κλπ). Η χρήση εργαλείων χειρός αφορά τη χρήση εργαλείων συναρµολόγησης ή ιδιοσυσκευών απαραίτητων στην τοποθέτηση των συγκροτηµάτων. Εποµένως ο χειρισµός του εξοπλισµού αυτού και των εργαλείων θα γίνεται µόνον από εξουσιοδοτηµένα άτοµα. Άτοµα χωρίς επαρκή εκπαίδευση και πιστοποίηση της ικανότητάς τους να χειρίζονται ασφαλώς τον εξοπλισµό ή τα εργαλεία, δεν θα γίνονται αποδεκτά. Οι εργασίες εγκατάστασης των αντλητικών συγκροτηµάτων θα εκτελούνται υπό τη διεύθυνση µηχανολόγου ή ηλεκτρολόγου µηχανικού, µε εµπειρία σε εγκαταστάσεις του τύπου αυτού. Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση µέσων ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής: Πίνακας 1 ΜΑΠ Κράνος προστασίας από κρούσεις, προσκρούσεις και επαφή µε στοιχεία υπό τάση Γάντια προστασίας έναντι Μηχανικών κινδύνων Προστατευτική ενδυµασία έναντι αντοχής σε διατήρηση Υποδήµατα τύπου ασφαλείας ISO ISO 20345/Α1 ISO 20345/COR Βιοµηχανικά κράνη ασφαλείας Γάντια προστασίας έναντι Μηχανικών κινδύνων Προστατευτική ενδυµασία Μηχανικές ιδιότητες Μέθοδος οκιµής Αντοχή σε διατήρηση Μέσα ατοµικής προστασίας Υποδήµατα τύπου ασφαλείας Μέσα ατοµικής προστασίας Υποδήµατα τύπου ασφαλείας Μέσα ατοµικής προστασίας Υποδήµατα τύπου ασφαλείας Industrial safety helmats Protective gloves against mechanical risks Protective clothing Mechanical properties Test method: Puncture resistance Personal protective equipment Safety footwear Personal protective equipment Safety footwear Personal protective equipment Safety footwear 8. Τρόπος επιµέτρησης Τα αντλητικά συγκροτήµατα επιµετρώνται σε µονάδες πλήρως εγκατεστηµένες, βάσει των χαρακτηριστικών τους (ονοµαστικής παροχής και µανοµετρικού ύψους Η), του τύπου τους (οριζόντια, κατακόρυφα) του είδους τους (µονοβάθµια, πολυβάθµια) και τυχόν ειδικών απαιτήσεων, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στα συµβατικά τεύχη του έργου. εν επιµετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωµατωµένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης φύσεως υλικά και εξοπλισµός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη συµπαροµαρτούσα δράση απαιτούµενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω εκτέλεση της εργασίας. Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιµετρώνται χωριστά τα παρακάτω: Η διάθεση και απασχόληση του απαιτούµενου προσωπικού, εξοπλισµού και µέσων για την εκτέλεση των εργασιών σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής. Η πραγµατοποίηση όλων των απαιτούµενων δοκιµών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας σύµφωνα µε την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των 6

7 τυχόν διορθωτικών µέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν µη συµµορφώσεις κατά τις δοκιµές και τους ελέγχους. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ 1 (ΣΤΠ1) Αντλίες αντλιοστασίων ύδρευσης 1. Αντικείµενο Η παρούσα Συµπληρωµατική Τεχνική Προδιαγραφή αναφέρεται στις ειδικές απαιτήσεις των αντλιών, που εγκαθίστανται στο αντλιοστάσιο Υδάτων, καθεµία από τις οποίες αποτελείται από την αντλία, την βάση έδρασης και όλα τα απαραίτητα εξαρτήµατα στήριξης και σύνδεσης. Για την προµήθεια, µεταφορά, εγκατάσταση, δοκιµές και θέση σε λειτουργία των αντλιών ισχύει η Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ «Αντλίες αντλιοστασίων ύδρευσης και άρδευσης», η οποία για την εφαρµογή στο παρόν έργο εξειδικεύεται µε τους ακόλουθους όρους και συµπληρώσεις, που αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα αυτής. 2. Συµπληρωµατικοί όροι - εξειδικεύσεις 2.1. Χαρακτηριστικά λειτουργίας Οι αντλίες θα είναι οριζόντιες, φυγοκεντρικές, ακτινικής ροής, πολυβάθµιες, κατάλληλες για άντληση πόσιµου νερού. Τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των αντλιών θα είναι τα ακόλουθα: 1. Αντλίες καταθλιπτικού αγωγού DN400 Ονοµαστικό σηµείο λειτουργάς για συχνότητα 50 Hz: Παροχή 150 m 3 /h Μανοµετρικό ύψος 175 m Βαθµός απόδοσης τουλάχιστον 78% NPSH το µικρότερο δυνατόν και πάντως όχι ανώτερο των 6,5 m Αριθµός στροφών το πολύ 1490 rpm 2. Αντλία καταθλιπτικού αγωγού DN300 Ονοµαστικό σηµείο λειτουργάς για συχνότητα 50 Hz: Παροχή 100 m 3 /h Μανοµετρικό ύψος 150 m Βαθµός απόδοσης τουλάχιστον 78% NPSH το µικρότερο δυνατόν και πάντως όχι ανώτερο των 6,5 m Αριθµός στροφών το πολύ 1490 rpm 2.2. Χαρακτηριστικά κατασκευής Στην πλευρά τροφοδότησης κάθε αντλίας θα υπάρχει ένα κενόµετρο γλυκερίνης 0-1 bar, ενώ στην πλευρά κατάθλιψης θα τοποθετηθεί ένα µανόµετρο γλυκερίνης 0-20 bar. Τα όργανα θα είναι διαµέτρου 4 εφοδιασµένα µε κρουνό αποµόνωσης και εξαέρωσης. Ο στυπιοθλίπτης στα σηµεία που ο άξονας διαπερνά το κέλυφος θα είναι τύπου µε γραφιτούχο σαλαµάστρα, που θα εξασφαλίζει την απαιτούµενη στεγανότητα και θα παρουσιάζει ευχέρεια στον έλεγχο και στην αντικατάσταση της σαλαµάστρας. Το νερό ψύξης του στυπιοθλίπτη θα συγκεντρώνεται σε ειδικό υποδοχέα και µε γαλβανισµένη σωλήνωση ¾ θα διοχετεύεται στο αυλάκι συγκέντρωσης νερών του υπογείου. Η αξία της σωλήνωσης αυτής περιλαµβάνεται στην τιµή προσφοράς του αντλητικού συγκροτήµατος. Οι αντλίες θα δοκιµασθούν στο εργοστάσιο του κατασκευαστή σε πίεση στεγανότητας του κελύφους κατά 50% µεγαλύτερη από τη µέγιστη πίεση λειτουργίας τους µε κλειστή τη δικλείδα κατάθλιψης. Ο άξονας της αντλίας θα εδράζεται τουλάχιστον σε δύο σηµεία του σε ρουλεµάν. Η λίπανση των ρουλεµάν θα γίνεται µε γράσο και θα υπάρχουν οι κατάλληλοι γρασαδόροι Υλικά κατασκευής Όλα τα υλικά κατασκευής των διαφόρων τµηµάτων των αντλιών πρέπει να παρουσιάζουν ικανοποιητική αντοχή σε φθορά και διάβρωση και να είναι κατάλληλα για πόσιµο νερό. Πιο συγκεκριµένα θα κατασκευασθούν: Το κέλυφος, οι πτερωτές και οι δακτύλιοι στεγανότητας της αντλίας από ειδικό και άριστης ποιότητας λεπτόκοκκο χυτοσίδηρο GJL-250, χωρίς φυσαλίδες ή ελαττώµατα χυτηρίου. Ο άξονας της αντλίας και τα χιτώνια προστασίας του άξονα στις θέσεις των στυπιοθλιπτών από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας τουλάχιστον AISI 416. Το κέλυφος των αντλιών µετά από αµµοβολή SAE21/2 θα επιστρωθεί εσωτερικά και εξωτερικά µε υπόστρωµα (primer) ψευδαργύρου επί βάσης εποξειδικής ρητίνης πάχους 40 µm. Κατόπιν θα βαφεί εσωτερικά µε στρώση αντιδιαβρωτικού χρώµατος υψηλής αντοχής π.χ. εποξειδική βαφή ή 7

8 πολυουρεθάνη ή ισοδύναµο υλικό κατάλληλο για πόσιµο νερό µε πάχος τουλάχιστον 125 µm και εξωτερικά µε µία στρώση ακριλικής βαφής ή άλλης κατάλληλης βαφής πάχους τουλάχιστον 60 µm οκιµές Όλες οι αντλίες θα υποστούν στο εργοστάσιο κατασκευής τους ή σε αναγνωρισµένο εργαστήριο (π.χ. Εργαστήριο Υδροδυναµικών Μηχανών Ε.Μ.Πολυτεχνείου) τις ακόλουθες δοκιµές µε σύνταξη πρωτοκόλλου δοκιµής: Ζυγοστάθµιση του στροφείου οκιµή αντοχής στο κέλυφος σε πίεση όπως στην παρ. 2.2 καθορίζεται. Μία από τις αντλίες κάθε είδους της επιλογής του εργοδότη θα υποστεί υδραυλική δοκιµή κατά ISO 2548, κλάση C ή DIN 1944, κλάση ΙΙΙ µε σύνταξη αντίστοιχου πρωτοκόλλου. Η δοκιµή αυτή υπερτερεί της δοκιµής των υδραυλικών χαρακτηριστικών της παρ της Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ «Αντλίες αντλιοστασίων ύδρευσης και άρδευσης» Εγκατάσταση Συµπληρωµατικά µε την παρ. 5 της Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ «Αντλίες αντλιοστασίων ύδρευσης και άρδευσης» διευκρινίζονται τα ακόλουθα: η αγκύρωση της βάσης της αντλίας στη βάση από οπλισµένο σκυρόδεµα και η οριζοντίωση αυτής θα γίνει µε κατάλληλες ντίζες και διπλά παξιµάδια. η σύνδεση της αντλίας µε τον σωλήνα αναρρόφησης και µε τον σωλήνα κατάθλιψης θα γίνει κατά τρόπο ώστε να µη µεταβιβάζονται στατικές δυνάµεις από τους σωλήνες στην αντλία. δεν προβλέπεται η τοποθέτηση φίλτρου στον αγωγό αναρρόφησης. θα γίνει σύνδεση των γαλβανισµένων σωληνώσεων απαγωγής των απορροών των στυπιοθλιπτών. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ 2 (ΤΠ2) Ηλεκτροκινητήρες αντλιών αντλιοστασίων ύδρευσης (ΕΛΟΤ ΤΠ :2009) 1. Αντικείµενο Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν την εγκατάσταση ηλεκτροκινητήρων για την λειτουργία αντλητικών συγκροτηµάτων, που εγκαθίστανται σύµφωνα µε την Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ Περιλαµβάνει επίσης αναφορές για τις διατάξεις παροχής ισχύος στους ηλεκτροκινητήρες (ηλεκτρικούς πίνακες, καλωδιώσεις). Θέµατα που αφορούν στις γερανογέφυρες, στα αεροφυλάκια, στις σωληνώσεις και συσκευές ρυθµίσεως της ροής εντός του αντλιοστασίου αποτελούν αντικείµενο των ΕΛΟΤ ΤΠ , ΕΛΟΤ ΤΠ και ΕΛΟΤ ΤΠ αντίστοιχα. Η παρούσα Προδιαγραφή καλύπτει τόσο τους κινητήρες των κύριων αντλιών όσο και των εφεδρικών και βοηθητικών του αντλιοστασίου. 2. Τυποποιητικές παραποµπές Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωµατώνει, µέσω παραποµπών, προβλέψεις άλλων δηµοσιεύσεων, χρονολογηµένων ή µη. Οι παραποµπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σηµεία του κειµένου και κατάλογος των δηµοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειµένου περί παραποµπών σε χρονολογηµένες δηµοσιεύσεις, τυχόν µεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν εφαρµογή στο παρόν όταν θα ενσωµατωθούν σε αυτό, µε τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις παραποµπές σε µη χρονολογηµένες δηµοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους. ΕΛΟΤ EN ΕΛΟΤ EN Rotating electrical machines -- Part 1: Rating and performance. Αmendment A11:2002 to EN : Περιστρεφόµενες ηλεκτρικές µηχανές. Μέρος 1: Ονοµαστικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά. Rotating electrical machines -- Part 2: Methods for determining losses and efficiency of rotating electrical machinery from tests (excluding machines for traction vehicles) -- Ηλεκτρικές περιστρεφόµενες µηχανές -Μέρος 2: Μέθοδοι για τον καθορισµό των απωλειών και της απόδοσης των περιστρεφόµενων ηλεκτρικών µηχανών από δοκιµές (µε εξαίρεση τις µηχανές για οχήµατα έλξης) 8

9 ΕΛΟΤ EN ΕΛΟΤ EN ΕΛΟΤ EN Rotating Electrical Machines Part 5: Degrees of Protection Provided by the Integral Design of Rotating Electrical Machines (IP Code) Classification IEC : Περιστρεφόµενες ηλεκτρικές µηχανές - Μέρος 5: Βαθµοί προστασίας που παρέχονται από τον ολοκληρωµένο σχεδιασµό των περιστρεφόµενων ηλεκτρικών µηχανών (Κωδικός ID). Rotating Electrical Machines Part 6: Methods of Cooling (IC Code) (IEC 34-6:1991) (Supersedes HD 53.6 S1: 1977) --Περιστρεφόµενες ηλεκτρικές µηχανές -Μέρος 6: Μέθοδοι ψύξης (Κωδικός ΙC). Rotating electrical machines Part 8: Terminal markings and direction οf rotation IEC : 2002; Supersedes HD 53.8 S5: 1998 Περιστρεφόµενες ηλεκτρικές µηχανές - Μέρος 8: Σηµάνσεις τερµατικού και φορά περιστροφής. ΕΛΟΤ EN Rotating Electrical Machines Part 9: Noise Limits (IEC 34-9 : Corrigendum 1991, Modified) (Supersedes HD 53.9 S1 : 1978) -- Περιστρεφόµενες ηλεκτρικές µηχανές -Μέρος 9: Όρια θορύβου. ΕΛΟΤ EN Rotating electrical machines - Part 14: Mechanical vibration of certain machines with shaft heights 56 mm and higher - Measurement, evaluation and limits of vibration severity - Περιστρεφόµενες ηλεκτρικές µηχανές - Μέρος 14: Μηχανική ταλάντωση ορισµένων µηχανών µε ύψος ατράκτου 56 mm και άνω - Μέτρηση, αξιολόγηση και όρια δριµύτητας της ταλάντωσης DIN IEC Electrical engineering; Classification of environmental conditions; Environmental conditions appearing in nature; Temperature and humidity Identical with IEC :1982 [status of 1987] -- Ηλεκτροτεχνία. Κατάταξη των συνθηκών περιβάλλοντος - Θερµοκρασία και υγρασία. ISO 9001 Quality management systems - Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας - Απαιτήσεις. ΕΛΟΤ ΤΟ Rust protection of steel structures used in hydraulic Works Αντισκωριακή προστασία σιδηροκατασκευών υδραυλικών 3. Όροι και ορισµοί H παρούσα Προδιαγραφή δεν κάνει χρήση όρων και ορισµών, οι οποίοι να είναι αναγκαίοι για την κατανόηση και εφαρµογή του κειµένου της. 4. Απαιτήσεις 4.1 Γενικά χαρακτηριστικά εγκατάστασης Οι ελάχιστες απαιτήσεις για την παράδοση και εγκατάσταση των ηλεκτροκινητήρων είναι οι ακόλουθες: Οι ηλεκτροκινητήρες θα είναι εφοδιασµένοι µε ακροκιβώτια για την σύνδεση των καλωδίων τροφοδοσίας τους (κύκλωµα ισχύος) και µεταφοράς ηλ. σηµάτων (βοηθητικό κύκλωµα) και θα διαθέτουν αισθητήρες θερµοκρασίας τυλιγµάτων. Στο κυρίως κέλυφος των κινητήρων θα υπάρχουν κλειστά άγκιστρα (τύπου βρόγχου) ανάρτησης. Ο ηλεκτροκινητήρας θα παραδίδεται βαµµένος από το εργοστάσιο κατασκευής του µε αντιδιαβρωτική βαφή, µε υδατοδιαλυτά χρώµατα ή χρώµατα εποξειδικής βάσεως. Το πλήρες συγκρότηµα των περιστρεφόµενων µερών του ηλεκτροκινητήρα θα είναι δυναµικά ζυγοσταθµισµένο κατηγορίας R σύµφωνα µε το Η στάθµη του παραγόµενου θορύβου από την λειτουργία του κινητήρα θα είναι εντός των προβλεπόµενων, από το , τιµών. Στο σώµα των ηλεκτροκινητήρων θα υπάρχει προσαρµοσµένη πινακίδα που θα αναγράφει τον οίκο κατασκευής, τον τύπο του κινητήρα, τον αριθµό κατασκευής και τα χαρακτηριστικά λειτουργίας του. 9

10 Όλοι οι ηλεκτροκινητήρες θα είναι του αυτού τύπου και του ιδίου κατασκευαστή, όλα δε τα εξαρτήµατα των όµοιων κινητήρων και τα ανταλλακτικά τους θα είναι εναλλάξιµα. Ο ηλεκτρικός πίνακας των ηλεκτροκινητήρων θα έχει βαθµό προστασίας ανάλογα µε τη θέση τοποθέτησής του ΙΡ 55 θα είναι πλήρης και θα περιλαµβάνει τουλάχιστον: -Τα όργανα διακοπής και προστασίας. -Τα όργανα ελέγχου. -Τα προβλεπόµενα από την µελέτη όργανα ενδείξεων και µετρήσεων. -Τους εκκινητές. -Την αυτόµατη συστοιχία πυκνωτών διόρθωσης του συνφ. -Υλικά σύνδεσης (κλέµµες, µπάρες χαλκού), πλαστικά κανάλια καλωδίων. -Βοηθητικό εξοπλισµό (µετασχηµατιστή τάσεων βοηθητικού κυκλώµατος, ενδεικτικές λυχνίες κ.λπ.) Για την τοποθέτηση του ηλεκτροκινητήρα και της αντίστοιχης αντλίας θα προβλέπεται η κατασκευή βάσης έδρασης από συγκολλητά χαλυβδοελάσµατα και διατοµές µορφοσιδήρου. Όλος ο ενσωµατωµένος (κύριος και βοηθητικός) εξοπλισµός θα είναι καινούριος και θα συνοδεύεται από πιστοποιητικά του οίκου κατασκευής. Οι ηλεκτροκινητήρες των αντλητικών συγκροτηµάτων θα συνοδεύονται µε πιστοποιητικά φορέα πιστοποίησης, και θα φέρουν σήµανση CE σύµφωνα µε την οδηγία 93/ 68/EE. Ο Ανάδοχος πριν από την παραγγελία θα υποβάλλει πλήρη φάκελο µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ηλεκτροκινητήρων, ο οποίος θα περιλαµβάνει κατ ελάχιστο: α. Στοιχεία του εργοστασίου κατασκευής. β. Περιγραφικά έντυπα, στα οποία θα αναγράφονται τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά, οι κυριότερες διαστάσεις και ειδικότερα, Τύπος κινητήρα Τύπος έδρασης Βαθµός προστασίας (ΙΡ...) Ονοµαστικός αριθµός στροφών Συνδεσµολογία τυλίγµατος στάτη Βάρος κινητήρα γ. Πλήρες τεχνικό εγχειρίδιο το οποίο θα περιέχει οπωσδήποτε: Λειτουργικά χαρακτηριστικά και καµπύλες λειτουργίας του ηλεκτροκινητήρα και συγκεκριµένα: 1. Για το ονοµαστικό σηµείο λειτουργίας του κινητήρα θα δοθούν: α) Στροφές β) Ισχύς γ) Βαθµός απόδοσης δ) Συντελεστής ισχύος ε) Ονοµαστική ένταση ρεύµατος στ) Ρεύµα εκκίνησης (απευθείας) ζ) Επιτρεπόµενος αριθµός εκκινήσεως ανά ώρα. η) Ροπή εκκινήσεως (απευθείας). 2. Για τα 5/4, 3/4 και 1/2 της ονοµαστικής ισχύος θα δοθούν: α) Βαθµός απόδοσης β) Συντελεστής ισχύος Φύλλο δοκιµών και µετρήσεων ηλ. µεγεθών των ηλεκτροκινητήρων. Σε περίπτωση που προσφέρονται τυποποιηµένοι κινητήρες του Κατασκευαστή, στους οποίους έχουν γίνει οι δοκιµές τύπου και σειράς που αναφέρονται στο εδάφιο 3 για την πιστοποίηση του προϊόντος, ο Ανάδοχος µπορεί να υποβάλλει τα πιστοποιητικά καταλληλότητας για έγκριση από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. Σε αντίθετη περίπτωση θα υποβάλλεται προς έγκριση το φύλλο δοκιµών και ελέγχου, επικυρωµένο από διαπιστευµένο ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης (ελεγχόµενο από το Ε.ΣΥ. του ΥΠΑΝ). Στο φύλλο αυτό θα αναγράφονται οι προκύπτουσες από τις δοκιµές τιµές των µετρούµενων µεγεθών, οι εφαρµοζόµενες µέθοδοι δοκιµής και µέτρησης και οι σχετικές προδιαγραφές. Πλήρη ηλεκτρολογικά σχέδια του πίνακα τροφοδοσίας και ελέγχου. Στα σχέδια θα αναφέρονται όλες οι αριθµήσεις καλωδίων και κλεµµών σύνδεσης των κυρίων και βοηθητικών επαφών των ρελέ. Εγχειρίδιο του εκκινητή τύπου Soft-starter, που θα περιλαµβάνει µονογραµµικό σχέδιο µε αριθµήσεις καλωδίων, κλεµµών σύνδεσης και εισόδων -εξόδων της ηλεκτρονικής πλακέτας 10

11 ελέγχου, οδηγίες σύνδεσης και πίνακα παρουσιαζόµενων βλαβών στον οποίο θα αναφέρονται οι πιθανές αιτίες και ο τρόπος αποκατάστασης. Σχέδια µε τις εξωτερικές διαστάσεις του ηλεκτροκινητήρα. Ειδικά θα αναφέρονται οι διαστάσεις του άξονα του δροµέα και των φωλεών εδράνων µε τις κατασκευαστικές ανοχές. δ. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης. ε. Κατάλογο ανταλλακτικών, µε τους αντίστοιχους κωδικούς παραγγελίας τους και πίνακα των τύπων και διατοµών των απαιτούµενων καλωδιώσεων. η. Κατάλογο έργων στα οποία έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν ικανοποιητικά ηλεκτροκινητήρες συγκροτηµάτων όµοιοι µε τους προτεινόµενους. 4.2 Χαρακτηριστικά λειτουργίας του κινητήρα Τα κύρια χαρακτηριστικά λειτουργίας των κινητήρων είναι τα ακόλουθα: α. Τάση τροφοδοσίας Ισχύς Στροφές Η ονοµαστική τάση λειτουργίας του κινητήρα θα είναι 380 V µε ανοχή ± 5%. Στην τάση αυτή ο κινητήρας θα λειτουργεί συνεχώς και χωρίς ανωµαλίες αποδίδοντας την ονοµαστική του ισχύ. Η ονοµαστική ισχύς του ηλεκτροκινητήρα θα είναι κατ ελάχιστο 10% ανώτερη της µέγιστης απαιτούµενης ισχύος στον άξονα της αντλίας. Οι στροφές του ηλεκτροκινητήρα θα είναι οι µικρότερες κατάλληλες, ώστε να επιτυγχάνονται τα επιθυµητά λειτουργικά χαρακτηριστικά της αντλίας. β. Βαθµός απόδοσης Συντελεστής ισχύος Στοιχεία εκκίνησης Ο βαθµός απόδοσης και ο συντελεστής ισχύος, στην ονοµαστική τάση και συχνότητα λειτουργίας θα είναι όσο το δυνατόν µεγαλύτεροι. Κατά την εκκίνηση (µε την λειτουργία της διάταξης εκκίνησης), η απορροφούµενη από τον κινητήρα ένταση ρεύµατος δεν θα υπερβαίνει το 200% της ονοµαστικής του και η ροπή εκκίνησής του θα είναι επαρκής ώστε να εξασφαλίζεται η οµαλή και ταχεία εκκίνηση του αντλητικού συγκροτήµατος. Οι κινητήρες και οι διατάξεις εκκίνησης θα είναι σε θέση να εκτελέσουν, σε θερµοκρασία περιβάλλοντος 40 ο C, δύο διαδοχικές εκκινήσεις από την κατάσταση ηρεµίας τους ή µία εκκίνηση µετά από την λειτουργία τους, υπό τις ονοµαστικές συνθήκες. Συνολικά θα γίνονται 1:15 εκκινήσεις την ώρα ανάλογα µε την ισχύ του κινητήρα. 5. Εγκατάσταση αντλιών Η εγκατάσταση του εξοπλισµού θα γίνει µε βάση τις λεπτοµερείς και σαφείς οδηγίες των εργοστασίων κατασκευής και µε την παρουσία ειδικευµένου τεχνικού, εφόσον αυτό απαιτηθεί από την επιβλέπουσα αρχή. 5.1 Εγκατάσταση ηλεκτροκινητήρων Η εργασίες εγκατάστασης κάθε ηλεκτροκινητήρα του αντλητικού συγκροτήµατος ολοκληρώνονται µε: α. Την τοποθέτηση και σύσφιξή του στην βάση έδρασης της αντλίας. β. Την σύνδεση του ηλεκτροκινητήρα µε την αντλία, µέσω του ελαστικού συνδέσµου. Η σύνδεση της αντλίας µε τον κινητήρα θα γίνεται µε ελαστικό σύνδεσµο, ο οποίος θα καλύπτεται µε προφυλακτήρα (προστασία στρεφοµένων µερών µηχανηµάτων). Θα εξασφαλίζεται η ευθυγράµµιση των αξόνων κινητήρα -αντλίας, ώστε να επιτυγχάνεται η οµαλή, άνευ κραδασµών και ταλαντώσεων, λειτουργία του αντλητικού συγκροτήµατος. 5.2 Κατασκευή ηλεκτροκινητήρων Οι ηλεκτροκινητήρες θα διαθέτουν βαθµό προστασίας σύµφωνα µε το ΕΛΟΤ EN , κατάλληλο για το περιβάλλον λειτουργίας τους, που θα καθορίζεται στη µελέτη. Θα είναι εφοδιασµένοι µε το απαιτούµενο ακροκιβώτιο για την σύνδεση των καλωδίων τροφοδοσίας και σηµάτων και θα φέρουν στο κυρίως κέλυφός τους αποσπώµενα άγκιστρα ανύψωσης. Σήµανση ακροδεκτών σύµφωνα µε το ΕΛΟΤ EN Η µόνωση των τυλιγµάτων, θα είναι κατάλληλη για το περιβάλλον που λειτουργεί ο κινητήρας και θα καθορίζεται στη µελέτη. Η επιτρεπόµενη υπερύψωση της θερµοκρασίας (άνω της συµβατικής θερµοκρασίας περιβάλλοντος 40οC) των µονωµένων τυλιγµάτων του στάτη και των άλλων τµηµάτων του κινητήρα, όταν αυτός λειτουργεί µε τα ονοµαστικά χαρακτηριστικά του, δεν θα υπερβαίνει τις εξής τιµές: Μονωµένα τυλίγµατα 105 Κ Μαγνητικός πυρήνας και άλλα τµήµατα που είναι σε επαφή µε τα µονωµένα τυλίγµατα 105 Κ Έδρανα 60 Κ 11

12 Οι ηλεκτροκινητήρες θα διαθέτουν αισθητήρες θερµοκρασίας τυλιγµάτων, που θα διακόπτουν την λειτουργία τους σε περίπτωση υπερθέρµανσης. Τα έδρανα στήριξης του δροµέα θα είναι µε ένσφαιρους τριβείς για διάρκεια ζωής τουλάχιστον ωρών λειτουργίας. Για την ψύξη του κινητήρα, προβλέπεται η τοποθέτηση απευθείας στον άξονα του δροµέα πτερωτής (ΕΛΟΤ EN ) ακτινικού τύπου διπλής κατεύθυνσης από αλουµίνιο ή πλαστικό (αναλόγως της ισχύος του ηλεκτροκινητήρα). 5.3 Προστασία µεταλλικών µερών κατασκευής Για τις µεταλλικές κατασκευές που χρησιµοποιούνται στην εγκατάσταση των ηλεκτροκινητήρων (βάσεις) προβλέπεται βαφή σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΤΠ και ΕΛΟΤ ΤΠ Η βαφή του κινητήρα θα γίνεται στο εργοστάσιο κατασκευής του, σύµφωνα µε DIN IEC Το ελεύθερο άκρο του άξονα του κινητήρα θα είναι προστατευµένο µε πλαστικό κάλυµµα ή ελαστική ταινία, που θα αφαιρείται πριν την τοποθέτησή του. 6. οκιµές -Έλεγχοι 6.1 οκιµές Ηλεκτροκινητήρων Οι ηλεκτροκινητήρες πριν από την παράδοσή τους στο εργοτάξιο θα έχουν υποβληθεί στο εργοστάσιο κατασκευής τους, στις ακόλουθες δοκιµές : οκιµές τύπου: Οι δοκιµές αυτές γίνονται σε έναν ηλεκτροκινητήρα από κάθε τύπο και αφορούν: Στην θερµική δοκιµή για τον καθορισµό της ανύψωσης της θερµοκρασίας στα κύρια µέρη του ηλεκτροκινητήρα σύµφωνα µε το ΕΛΟΤ EN Στην δοκιµή του ηλεκτροκινητήρα υπό φορτίο. οκιµές / µετρήσεις σειράς: Οι δοκιµές αυτές γίνονται σε κάθε ηλεκτροκινητήρα. Μέτρηση της αντίστασης των τυλιγµάτων. ιηλεκτρική δοκιµή των τυλιγµάτων του στάτη: Η δοκιµή αυτή θα γίνει σύµφωνα µε το σύµφωνα µε το ΕΛΟΤ EN και τα τυλίγµατα θα δοκιµαστούν µε συνεχή τάση V + δύο φορές την ονοµαστική τάση λειτουργίας. Μέτρηση της αντίστασης µόνωσης των τυλιγµάτων του στάτη: Η αντίσταση µόνωσης των τυλιγµάτων του στάτη θα µετρηθεί πριν και µετά την εκτέλεση της δοκιµής διηλεκτρικής αντοχής. οκιµή λειτουργίας εν κενό. οκιµή βραχυκύκλωσης (διατηρώντας τον δροµέα ακίνητο). Από τις προαναφερόµενες δοκιµές βραχυκύκλωσης και τις δοκιµές λειτουργίας εν κενό και υπό φορτίο, θα προσδιορίζεται ο βαθµός απόδοσης του ηλεκτροκινητήρα σύµφωνα µε την πρότυπη προδιαγραφή ΕΛΟΤ EN οκιµή υπερτάχυνσης, σύµφωνα µε το ΕΛΟΤ EN Έλεγχοι για την παραλαβή Κατά την παραλαβή του Η/Μ εξοπλισµού πραγµατοποιούνται οι ακόλουθοι έλεγχοι : Έλεγχος φακέλου εντύπων, τεχνικών εγχειριδίων και πιστοποιητικών ποιότητας του κατασκευαστικού οίκου. Σε περίπτωση διαπίστωσης ανεπαρκούς, σύµφωνα µε την παρούσα, αριθµού εντύπων ή πιστοποιητικών δίδονται εντολές συµπλήρωσης. Η διαπίστωση µη συµµόρφωσης οποιουδήποτε υλικού ή διάταξης µε τις απαιτήσεις της παρούσας Προδιαγραφής συνεπάγεται την απόρριψη ή την αντικατάστασή τους. Έλεγχος της ευθυγράµµισης (αξονικά και ακτινικά) των αξόνων αντλίας -κινητήρα. Έλεγχος των διατάξεων / συστηµάτων σύµφωνα µε την παράγραφο 5 της παρούσας Προδιαγραφής. Έλεγχος των εγγυήσεων καλής λειτουργίας των ηλεκτροκινητήρων. Υποχρεωτικά οι ηλεκτροκινητήρες των αντλητικών συγκροτηµάτων θα συνοδεύονται από 3ετή, άνευ όρων εγγύηση του κατασκευαστικού οίκου. Έλεγχος των ανταλλακτικών. Κάθε ηλεκτρικός κινητήρας θα συνοδεύεται κατ' ελάχιστο από δύο σειρές ένσφαιρων τριβέων. Έλεγχος της καλής λειτουργίας του ηλεκτροκινητήρα. Συγκεκριµένα ελέγχεται: o Η ύπαρξη θορύβων. o Η ανύψωση της θερµοκρασίας στο κέλυφος του κινητήρα. o Η ύπαρξη ταλαντώσεων. o Η ένταση του απορροφόµενου ρεύµατος. Επίσης ελέγχονται : o Η οµαλή εκκίνηση και η λειτουργία του αυτοµατισµού. o Οι καλωδιώσεις και οι συνδέσεις τους. 12

13 Σκοπός των ελέγχων είναι να διαπιστωθεί ότι ο ηλεκτροκινητήρας ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις της παρούσας Προδιαγραφής. Οι παρουσιαζόµενες βλάβες ή ζηµιές κατά την διάρκεια των λειτουργικών δοκιµών, που οφείλονται σε κατασκευαστικά ελαττώµατα ή ελλείψεις, θα επανορθώνονται µε αντικατάσταση των φθαρµένων µερών, διατάξεων και υλικών, µε καινούρια. 6.3 Έλεγχοι για την οριστική παραλαβή Για την οριστική παραλαβή του ηλεκτροκινητήρα, εντός του χρόνου εγγύησης του έργου, γίνονται οι κάτωθι έλεγχοι: Έλεγχος καλής λειτουργίας. Γίνονται οι ίδιες δοκιµές µε αυτές που περιγράφονται στο εδάφιο 6.2 της προσωρινής παραλαβής και ελέγχεται επιπλέον η πραγµατική απόδοση του κινητήρα υπό φορτίο (ικανοποίηση των λειτουργικών χαρακτηριστικών της αντλίας). Έλεγχος φθορών. Ελέγχονται ιδιαίτερα οι φθορές στα έδρανα, στην πτερωτή και στον ελαστικό σύνδεσµο κινητήρα -αντλίας. Τα τµήµατα των διατάξεων / µηχανισµών που έχουν υποστεί φθορά, αντικαθίστανται άµεσα. Έλεγχος των αναφορών (reports) για τις παρουσιασθείσες δυσλειτουργίες στον ηλεκτροκινητήρα, στον εκκινητή, στο σύστηµα αυτοµατισµού και ελέγχου και προσδιορισµός, βάσει αυτών, πιθανών τεχνικών ελλείψεων ή κακών ρυθµίσεων. Σε περίπτωση που δεν ικανοποιούνται τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των ηλεκτροκινητήρων, όπως αυτά καθορίζονται στις υποβληθείσες τεχνικές οδηγίες και προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου, ή διαπιστωθούν κατασκευαστικά ελαττώµατα, η Υπηρεσία έχει την δυνατότητα να απαιτήσει την αφαίρεση, επανατοποθέτηση ή αντικατάσταση υλικών και διατάξεων/ µηχανισµών ή µέρους αυτών. 7. Όροι και απαιτήσεις υγείας ασφαλείας εργαζοµένων και προστασίας περιβάλλοντος. 7.1 Πηγές κινδύνου κατά την εκτέλεση των εργασιών Κατά τη µεταφορά, απόθεση και διακίνηση των υλικών. Εκφόρτωση µε γερανό ή γερανοφόρο όχηµα. Μεταφορά δια χειρός ή µηχανικών µέσων αντικειµένων µεγάλου βάρους. Χρήση εργαλείων χειρός Χρήση εργαλείων συναρµολόγησης και ηλεκτρικών συνδέσεων. Ο χειρισµός του εξοπλισµού και των εργαλείων αυτών θα γίνεται µόνον από εξουσιοδοτηµένα άτοµα. Άτοµα χωρίς επαρκή εκπαίδευση και πιστοποίηση της ικανότητας τους να χειρίζονται ασφαλώς τον εξοπλισµό ή τα εργαλεία, δεν θα γίνονται αποδεκτά. ιεύθυνση εργασιών εγκατάστασης του Η/Μ εξοπλισµού Οι εργασίες εγκατάστασης των ηλεκτροκινητήρων θα εκτελούνται υπό την διεύθυνση µηχανολόγου ή ηλεκτρολόγου µηχανικού, µε εµπειρία σε εγκατάσταση του τύπου αυτού. 7.2 Μέτρα υγείας ασφαλείας Είναι υποχρεωτική η συµµόρφωση προς την οδηγία 95/57/ΕΕ, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγείας και Ασφαλείας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων» (όπως ενσωµατώθηκε στην Ελληνική Νοµοθεσία µε το Π 305/96) και προς την Ελληνική Νοµοθεσία περί υγείας και ασφαλείας (Π.. 17/96 και Π.. 159/99 κλπ). Η χρήση εργαλείων χειρός αφορά τη χρήση εργαλείων συναρµολόγησης ή ιδιοσυσκευών απαραίτητων στην τοποθέτηση των συγκροτηµάτων. Εποµένως ο χειρισµός του εξοπλισµού αυτού και των εργαλείων θα γίνεται µόνον από εξουσιοδοτηµένα άτοµα. Άτοµα χωρίς επαρκή εκπαίδευση και πιστοποίηση της ικανότητάς τους να χειρίζονται ασφαλώς τον εξοπλισµό ή τα εργαλεία, δεν θα γίνονται αποδεκτά. Οι εργασίες εγκατάστασης των αντλητικών συγκροτηµάτων θα εκτελούνται υπό τη διεύθυνση µηχανολόγου ή ηλεκτρολόγου µηχανικού, µε εµπειρία σε εγκαταστάσεις του τύπου αυτού. Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση µέσων ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής: Πίνακας 1 ΜΑΠ Κράνος προστασίας από κρούσεις, προσκρούσεις και επαφή µε στοιχεία υπό τάση 397 Βιοµηχανικά κράνη ασφαλείας Industrial safety helmats Γάντια προστασίας Protective gloves Γάντια προστασίας έναντι έναντι Μηχανικών against mechanical 388 Μηχανικών κινδύνων κινδύνων risks Προστατευτική Προστατευτική ενδυµασία Protective clothing 13

14 ενδυµασία έναντι αντοχής σε διατήρηση Υποδήµατα τύπου ασφαλείας 863 Μηχανικές ιδιότητες Μέθοδος οκιµής Αντοχή σε διατήρηση ISO ISO 20345/Α1 ISO 20345/COR Μέσα ατοµικής προστασίας Υποδήµατα τύπου ασφαλείας Μέσα ατοµικής προστασίας Υποδήµατα τύπου ασφαλείας Μέσα ατοµικής προστασίας Υποδήµατα τύπου ασφαλείας Mechanical properties Test method: Puncture resistance Personal protective equipment Safety footwear Personal protective equipment Safety footwear Personal protective equipment Safety footwear 8. Τρόπος επιµέτρησης Επιµετρούνται τα ακόλουθα επί µέρους αντικείµενα: Η εγκατάσταση των ηλεκτροκινητήρων, βάση της ονοµαστικής ισχύος αυτών (τεµάχιο 1). Η εγκατάσταση των διατάξεων εκκίνησης, ελέγχου και αυτοµατισµών του κινητήρα, εντός του σχετικού ηλεκτρικού πίνακα, των πάσης φύσεως καλωδιώσεων και συνδέσεων που αφορούν τον κινητήρα, καθώς και η διενέργεια των ελέγχων και δοκιµών λειτουργίας του συστήµατος. Οι εργασίες διακρίνονται µε βάση την ονοµαστική ισχύ του ηλεκτροκινητήρα (τεµάχιο 1). εν επιµετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωµατωµένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης φύσεως υλικά και εξοπλισµός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη συµπαροµαρτούσα δράση απαιτούµενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω εκτέλεση της εργασίας. Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιµετρώνται χωριστά τα παρακάτω: Η διάθεση και απασχόληση του απαιτούµενου προσωπικού, εξοπλισµού και µέσων για την εκτέλεση των εργασιών σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής. Η πραγµατοποίηση όλων των απαιτούµενων δοκιµών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας σύµφωνα µε την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών µέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν µη συµµορφώσεις κατά τις δοκιµές και τους ελέγχους. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ 2 (ΣΤΠ2) Ηλεκτροκινητήρες αντλιών αντλιοστασίων ύδρευσης 1. Αντικείµενο Η παρούσα Συµπληρωµατική Τεχνική Προδιαγραφή αναφέρεται στις ειδικές απαιτήσεις των ηλεκτροκινητήρων, που χρησιµοποιούνται για την κίνηση των αντλιών του αντλιοστασίου Υδάτων. Για την προµήθεια, µεταφορά, εγκατάσταση, δοκιµές και θέση σε λειτουργία των ηλεκτροκινητήρων των αντλιών ύδρευσης ισχύει η Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ «Ηλεκτροκινητήρες αντλιών αντλιοστασίων ύδρευσης και άρδευσης», η οποία για την εφαρµογή στο παρόν έργο εξειδικεύεται µε τους ακόλουθους όρους και συµπληρώσεις, που αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα αυτής. 2. Συµπληρωµατικοί όροι - εξειδικεύσεις 2.1. Χαρακτηριστικά λειτουργίας Για την κίνηση της κάθε αντλίας θα χρησιµοποιηθεί ένας ηλεκτροκινητήρας που θα τροφοδοτείται µέσω εκκινητή soft starter στα δύο αντλητικά συγκροτήµατα του καταθλιπτικού αγωγού DN400 και µέσω ρυθµιστή στροφών inverter στο αντλητικό συγκρότηµα του καταθλιπτικού αγωγού DN300. Οι κινητήρες θα είναι οριζόντιοι µορφής Β3 και θα εδράζονται σε κοινή χαλύβδινη βάση µε την αντλία. Τα κύρια χαρακτηριστικά της λειτουργίας των κινητήρων θα είναι τα εξής: 1. Τάση ρεύµατος Η ονοµαστική τάση λειτουργίας θα είναι 400 V αλλά ο κινητήρας θα µπορεί να λειτουργεί συνέχεια και χωρίς ανωµαλίες µε τάση +5% της ονοµαστικής. 2. Συχνότητα και στροφές Η συχνότητα του δικτύου τροφοδότησης είναι 50 Hz και οι κινητήρες θα είναι τετραπολικοί. Ο κινητήρας της αντλίας του αγωγού DN300 θα µπορεί να λειτουργήσει σε πεδίο 14

15 συχνοτήτων που θα καθορισθεί από τον Ανάδοχο, αλλά οπωσδήποτε θα καλύπτει την περιοχή Hz. 3. Ισχύς Η ονοµαστική ισχύς των κινητήρων θα είναι κατά 10% τουλάχιστον ανώτερη από τη απαιτούµενη ισχύ στον άξονα της αντλίας στο ονοµαστικό σηµείο λειτουργίας της. 4. Βαθµός απόδοσης: Ο βαθµός απόδοσης σε ονοµαστική τάση και συχνότητα δεν θα είναι κατώτερος του 93%. 5. Συντελεστής ισχύος: Ο συντελεστής ισχύος του κινητήρα για το πλήρες φορτίο δεν θα είναι κατώτερος του 0, Χαρακτηριστικά κατασκευής Για τον άµεσο έλεγχο της θερµοκρασίας των τυλιγµάτων των κινητήρων θα προβλεφθεί ειδικό σύστηµα τριών θερµίστορς (PTC) µέσα στα τυλίγµατα, που θα συνδέονται προς τον εκκινητή κατά τρόπο ώστε να διακόπτεται αυτόµατα η λειτουργία των κινητήρων σε περίπτωση υπερθέρµανσης. Οι κινητήρες θα είναι προστασίας τουλάχιστον IP55 κατά Το πλήρες σύστηµα των περιστρεφόµενων µερών του κινητήρα θα είναι δυναµικά ζυγοσταθµισµένο κατηγορίας «Ν» σύµφωνα µε τις πρότυπες προδιαγραφές ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ 3 (ΣΤΠ 3) Εκκινητής οµαλής εκκίνησης (soft starter) 1. Αντικείµενο Η παρούσα Συµπληρωµατική Τεχνική Προδιαγραφή αναφέρεται στις ειδικές απαιτήσεις των εκκινητών οµαλής εκκίνησης (soft starters), που χρησιµοποιούνται για την τροφοδότηση των ηλεκτροκινητήρων των αντλιών του αγωγού DN Τεχνικά χαρακτηριστικά Τα δύο αντλητικά συγκροτήµατα του αγωγού DN400 θα συνοδεύονται το κάθε ένα από ένα πίνακα βαθµού προστασίας IP55, στον οποίο τοποθετείται ο εκκινητής οµαλής εκκίνησης (soft starter) που τροφοδοτεί τον ηλεκτρoκινητήρα. Ο πίνακας αυτός θα είναι εφοδιασµένος τουλάχιστον µε τα ακόλουθα όργανα: α. Ασφαλειαποζεύκτης φορτίου κατάλληλης ονοµαστικής έντασης µε τρεις ενσωµατωµένες µαχαιρωτές ασφάλειες ονοµαστικής έντασης που θα καθορίσει ο κατασκευαστής του soft starter. β. Εκκινητής οµαλής εκκίνησης (soft starter) κατάλληλος για τροφοδότηση του αντίστοιχου κινητήρα του αντλιοστασίου µε συνεχή ένταση εξόδου τουλάχιστον ίση µε την ονοµαστική ένταση του κινητήρα συνδεσµολογηµένος στη γραµµή τροφοδότησης του κινητήρα (και όχι µέσα στο τρίγωνο του κινητήρα). Οι εκκινητές οµαλής εκκίνησης θα είναι διεθνώς αναγνωρισµένου εργοστασίου µε ισχυρή τεχνική υποστήριξη στην Ελλάδα, κατασκευασµένοι σύµφωνα µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα, θα έχουν πιστοποίηση CE σύµφωνα µε την οδηγία 93/68/ΕΕ και θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό συµµόρφωσης του κατασκευαστή. Ο κατασκευαστής των εκκινητών θα πρέπει να διαθέτει ισχύουσα πιστοποίηση ποιότητας κατά ISO 9001, καθώς και σύστηµα διασφάλισης ποιότητας. Οι εκκινητές οµαλής εκκίνησης θα ελέγχουν πλήρως την τάση και των τριών φάσεων κατά την διάρκεια της εκκινήσεως αλλά και της στάσης του ηλεκτροκινητήρα. Αυτό θα γίνεται µέσω τριών ζευγών αντιπαράλληλων θυρίστορ (ένα για κάθε φάση) τα οποία θα ελέγχονται από κατάλληλο µικροεπεξεργαστή. Επίσης οι οµαλοί εκκινητές θα έχουν την δυνατότητα να ελέγχουν και το ρεύµα αλλά και την ροπή του ηλεκτροκινητήρα έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η οµαλότερη δυνατή εκκίνηση του φορτίου. Πιο συγκεκριµένα το ρεύµα θα µετράτε και θα ελέγχεται και στις τρεις φάσεις του ηλεκτροκινητήρα από τρεις (ένα για κάθε φάση) µετασχηµατιστές εντάσεως που θα διαθέτει ενσωµατωµένους ο κάθε εκκινητής. Εάν απαιτείται βεβιασµένη ψύξη του εκκινητή, θα φέρει αυτός ενσωµατωµένο ανεµιστήρα για την κυκλοφορία του αέρα ψύξης του, ο οποίος θα τίθεται αυτόµατα σε λειτουργία, µόλις αυτό καταστεί αναγκαίο. Μετά την εκκίνηση του κινητήρα ο εκκινητής οµαλής εκκίνησης θα βραχυκυκλώνεται αυτόµατα από ένα αυτόµατο τηλεχειριζόµενο διακόπτη αέρος (by pass), ο οποίος διασφαλίζει πλέον την τροφοδότηση του κινητήρα. Όταν δοθεί εντολή στάσεως ο αυτόµατος διακόπτης ανοίγει και ο κινητήρας σταµατά χωρίς καµία επέµβαση του Τα χαρακτηριστικά των εκκινητών οµαλής εκκίνηση; θα είναι τα ακόλουθα: Τάση τροφοδοσίας: 400 V ± 10% Συχνότητα: 50 Hz ± 2 Hz 15

16 Ονοµαστική ένταση συνεχούς λειτουργίας εξόδου τουλάχιστον ίση µε την ονοµαστική ένταση του κινητήρα. Αρµονική παραµόρφωση το µέγιστο 5% της βασικής συχνότητας. Ρυθµιζόµενος χρόνος εκκίνησης τουλάχιστον 1-60 s. Τάση εκκίνησης 30-90% της ονοµαστικής. Ροπή εκκίνησης 10-80% της ονοµαστικής. Επιτρεπόµενος αριθµός εκκινήσεων τουλάχιστον 5 ανά ώρα. Επιτρεπόµενο ρεύµα εκκίνησης 300% του ονοµαστικού επί 10 sec για 5 εκκινήσεις / ώρα. Η µέγιστη θερµοκρασία λειτουργίας του εκκινητή θα είναι κατ ελάχιστο +45 C, υπό κανονικές συνθήκες. Η µέγιστη σχετική υγρασία θα είναι κατ ελάχιστο 95%, (χωρίς υγροποίηση). Οι εκκινητές οµαλής εκκίνησης θα έχουν τις ακόλουθες δυνατότητες: o θα υπολογίζουν την θερµοκρασία των τυλιγµάτων του ηλεκτροκινητήρα (βάση θερµικού µοντέλου) και θα τον προστατεύουν από υπερθέρµανση λόγω συχνών ή µεγάλης διάρκειας εκκινήσεων και υπερφορτίσεων. o θα διαθέτουν είσοδο σύνδεσης του θερµίστορ του κινητήρα. o θα επιτηρούν την τάση του δικτύου και θα προστατεύουν τον ηλεκτροκινητήρα από ασυµµετρία ή λάθος διαδοχή φάσεων ή έλλειψη τάσεως. o πριν από κάθε εκκίνηση θα ελέγχουν για τυχόν σφάλµα την κατάσταση των θυρίστορ τους, των τυλιγµάτων του ηλεκτροκινητήρα και την συνδεσµολογία o θα προστατεύουν τον κινητήρα από υπερβολικά µεγάλο χρόνο εκκίνησης. o θα διαθέτουν προστασία έναντι υπερθερµάνσεως τους. Οι εκκινητές θα διαθέτουν τουλάχιστον τις ακόλουθες εισόδους και εξόδους (I/O): o Τέσσερις ψηφιακές εισόδους (Start/Stop/Reset/External Fault) o Μία είσοδο κατάλληλη για τη σύνδεση θερµίστορ. o Τρεις ψηφιακές εξόδους (Start/Run/Trip) Οι εκκινητές οµαλής εκκίνησης θα πρέπει να είναι κατασκευασµένοι σύµφωνα µε το πρότυπο IEC και ΕΝ και να πληρούν το πρότυπο ΕΝ όσον αφορά την εκποµπή και τον επηρεασµό EMC. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ 4 (ΣΤΠ 4) Ρυθµιστής στροφών (inverter) 1. Αντικείµενο Η παρούσα Συµπληρωµατική Τεχνική Προδιαγραφή αναφέρεται στις ειδικές απαιτήσεις του ρυθµιστή στροφών, που χρησιµοποιείται για την τροφοδότηση του ηλεκτροκινητήρα της αντλίας του αγωγού DN Τεχνικά χαρακτηριστικά Το αντλητικό συγκρότηµα του αγωγού DN300 θα συνοδεύεται από ένα πίνακα βαθµού προστασίας IP55, στον οποίο τοποθετείται ο ρυθµιστής στροφών (inverter) που τροφοδοτεί τον ηλεκτρoκινητήρα. Ο πίνακας αυτός θα είναι εφοδιασµένος τουλάχιστον µε τα ακόλουθα όργανα: α. Ασφαλειαποζεύκτης φορτίου κατάλληλης ονοµαστικής έντασης µε τρεις ενσωµατωµένες µαχαιρωτές ασφάλειες τύπου και ονοµαστικής έντασης που θα καθορίσει ο κατασκευαστής του ρυθµιστή στροφών. β. Ρυθµιστής στροφών (frequency converter / inverter), διεθνώς αναγνωρισµένου εργοστασίου µε ισχυρή τεχνική υποστήριξη στην Ελλάδα, κατασκευασµένος σύµφωνα µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα, µε πιστοποίηση CE για βιοµηχανικό και οικιστικό περιβάλλον που θα είναι κατάλληλος για έλεγχο φυγοκεντρικής αντλίας, ήτοι φορτίου µεταβλητής ροπής (Variable Torque). Ο κατασκευαστής του ρυθµιστή στροφών θα πρέπει να διαθέτει ισχύουσα πιστοποίηση ποιότητας κατά ISO 9001, καθώς και σύστηµα διασφάλισης ποιότητας. Θα πρέπει να διαθέτει επίσης περιβαλλοντική πιστοποίηση κατά ISO και δεκαετή κατ ελάχιστο εµπειρία στην κατασκευή µετατροπέων συχνότητας. Ο ρυθµιστής θα έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά : Ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα EMC σύµφωνα µε τις προδιαγραφές ΕΝ και IEC για περιβάλλον οικιακό και βιοµηχανικό Ενσωµατωµένο φίλτρο Θερµοκρασία περιβάλλοντος κατά τη λειτουργία - 10 έως + 40οC Μέγιστη υγρασία τουλάχιστον 90% χωρίς υγροποίηση Τάση τροφοδοσίας: 3φασική 400 V ± 10% 16

17 Συχνότητα τροφοδοσίας: 50 Ηz ± 5% Τάση εξόδου κατά µέγιστο ίση µε την τάση τροφοδοσίας Εύρος συχνοτήτων εξόδου: Hz τουλάχιστον Ανάλυση ρύθµισης συχνότητας: 0,1 Hz Ρεύµα εξόδου µόνιµης κατάστασης λειτουργίας απόλυτα επαρκές για την τροφοδότηση του κινητήρα. υνατότητα υπερφόρτισης 110% της ονοµαστικής έντασης εξόδου για 1 min κάθε 10 min Ελάχιστος βαθµός απόδοσης 95% Αναλογική είσοδος 0/4-20 ma ή 0-10 V 3 τουλάχιστον ψηφιακές είσοδοι Ψηφιακή έξοδος Βαθµός προστασίας τουλάχιστον ΙΡ20 Ο ρυθµιστής θα πρέπει να διαθέτει πλήρες πακέτο αυτοπροστασίας αλλά και προστασίας του ηλεκτροκινητήρα. Αυτό θα πρέπει να περιλαµβάνει κατ ελάχιστο τις παρακάτω προστασίες: Προστασία από υπερένταση (Overcurrent) Προστασία από βραχυκύκλωµα (Short circuit). Προστασία από υπερφόρτιση (Overload) Προστασία από υπέρταση δικτύου (Over voltage) Προστασία από υπόταση δικτύου (Under voltage). Προστασία από υπερθέρµανση µετατροπέα (Οverheat). Προστασία από υπερθέρµανση του κινητήρα (Motor thermal protection) Προστασία από µηχανικό µπλοκάρισµα κινητήρα (Motor stall) Προστασία από απώλεια επικοινωνίας (Comm fault) Προστασία από εξωτερικό σφάλµα (External fault) Προστασία από σφάλµα ως προς γη (Earth fault protection) Προστασία από απώλεια φάσης (Phase loss) Γαλβανική αποµόνωση κατά ΕΝ50178 Ο ρυθµιστής στροφών θα φέρει ενσωµατωµένη οθόνη υγρών κρυστάλλων µε κωδικοποιηµένη ένδειξη µε 32 τουλάχιστον ψηφιακούς χαρακτήρες καθώς και πλήκτρα για την επικοινωνία µεταξύ χρήστη και µετατροπέα. Στην οθόνη θα εµφανίζεται σε κατάσταση κανονικής λειτουργίας η συχνότητα εξόδου και σε περίπτωση σφάλµατος ο κωδικός αριθµός του σφάλµατος, όπως επίσης και οι διάφορες τιµές ρύθµισης. Ο ρυθµιστής στροφών θα συνοδεύεται από ειδικό ανεµιστήρα για την κυκλοφορία του αέρα ψύξης του, ο οποίος θα τίθεται αυτόµατα σε λειτουργία, είτε µέσω του µετατροπέα είτε µε εντολή από το PLC, µόλις ο µετατροπέας φορτωθεί. Το κέλυφος του ρυθµιστή στροφών και ο τρόπος κατασκευής του πίνακα θα είναι τέτοια, ώστε ο αέρας για την ψύξη του ρυθµιστή στροφών να διοχετεύεται από και προς το εξωτερικό περιβάλλον και όχι από και προς το εσωτερικό του πίνακα. Ο ρυθµιστής στροφών θα πρέπει να είναι κατασκευασµένος σε πλήρη συµµόρφωση µε τα ακόλουθα διεθνή πρότυπα: ΕΝ 50178, 1997 (Χρήση ηλεκτρονικού εξοπλισµού σε εγκαταστάσεις ισχύος) Low Voltage Directive 73/23/EEC και τροποποιήσεις ΕΝ , 1997 (Ασφάλεια µηχανηµάτων) EMC Directive 89/336/EEC και τροποποιήσεις ΕΝ , 1996 και Παράρτηµα Α11, 2000 (ΕΜC και µέθοδοι ελέγχου) Άρθρο 5 ο Συµφωνία µε τεχνικές προδιαγραφές Τεχνικά στοιχεία προσφοράς Η ΕΥΑΛ διατηρεί το δικαίωµα να πραγµατοποιήσει οποιαδήποτε έρευνα ώστε να διασφαλίσει την ικανοποίηση των παραπάνω προδιαγραφών από τα προσφερόµενα υλικά. Κάθε προµηθευτής και για κάθε προσφερόµενο υλικό, είναι υποχρεωµένος να παραθέσει πλήρη στοιχεία του κατασκευαστή του υλικού, (όνοµα, διεύθυνση, στοιχεία συµβατικής ή ηλεκτρονικής επικοινωνίας) καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές πιστοποιήσεις του κάθε υλικού που διαθέτει ή έχει ήδη πραγµατοποιήσει ο κατασκευαστής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις Τεχνικές Προδιαγραφές της µελέτης. Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή, προσπέκτους και ότι είναι απαραίτητο για την αξιολόγηση της. Προτεινόµενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση µε τις τεχνικές προδιαγραφές ή τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των υλικών, απορρίπτονται και δεν αξιολογούνται. Επίσης, απορρίπτονται προσφορές µε ασαφή ή ελλιπή τεχνική προσφορά. Γενικά απορρίπτονται από τον διαγωνισµό υλικά που δεν διαθέτουν επίσηµη πιστοποίηση. 17

18 Η αξιολόγηση περιορίζεται στον έλεγχο συµµόρφωσης των προσφεροµένων ειδών στις προδιαγραφές της µελέτης και τις απαιτήσεις της υπηρεσίας. Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Υ. ΕΥΑΛ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΦΙΝ ΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ ΕΣΠΟΙΝΑ ΜΠΩΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 18

ΠΕΤΕΠ 08-08-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 08 Υδραυλικά Έργα 08 Αντλιοστάσια 01 Αντλητικά Συγκροτήµατα Αντλιοστασίων 00 -

ΠΕΤΕΠ 08-08-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 08 Υδραυλικά Έργα 08 Αντλιοστάσια 01 Αντλητικά Συγκροτήµατα Αντλιοστασίων 00 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-08-01-00 08 Υδραυλικά Έργα 08 Αντλιοστάσια 01 Αντλητικά Συγκροτήµατα Αντλιοστασίων 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, Λέσβος Τηλ: Fax:

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, Λέσβος Τηλ: Fax: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Προμήθεια και εγκατάσταση τριών αντλητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 08 Υδραυλικά Έργα 08 Αντλιοστάσια 02 Ηλεκτροκινητήρες Αντλητικών Συγκροτηµάτων

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 08 Υδραυλικά Έργα 08 Αντλιοστάσια 02 Ηλεκτροκινητήρες Αντλητικών Συγκροτηµάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-08-02-00 08 Υδραυλικά Έργα 08 Αντλιοστάσια 02 Ηλεκτροκινητήρες Αντλητικών Συγκροτηµάτων 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16813

Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16813 ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16813 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονοµικών ΤΜΗΜΑ: Προµηθειών, ιαχείρισης Υλικού & Αποθηκών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. Παχατουρίδου ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΟΝΥΣΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Άγ. Στέφανος, 1 Αυγούστου 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr

Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Προµήθεια και εγκατάσταση δύο (2) αντλητικών

Διαβάστε περισσότερα

& ΕΦΕ ΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ

& ΕΦΕ ΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, Λέσβος Τηλ: Fax:

ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, Λέσβος Τηλ: Fax: ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Άµεσες παρεµβάσεις στα αντλιοστάσια ακαθάρτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ( ΕΥΑΚ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1 ο χιλιόµετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-08-04-00. 08 Υδραυλικά Έργα 08 Αντλιοστάσια 04 Αεροφυλάκια 00 -

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-08-04-00. 08 Υδραυλικά Έργα 08 Αντλιοστάσια 04 Αεροφυλάκια 00 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-08-04-00 08 Υδραυλικά Έργα 08 Αντλιοστάσια 04 Αεροφυλάκια 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της σύνταξης των ΠΕΤΕΠ υλοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Οι αντλίες θα έχουν φτερωτή που θα επιτρέπουν την διέλευση στερεών με διάμετρο τουλάχιστον 10 mm.

Οι αντλίες θα έχουν φτερωτή που θα επιτρέπουν την διέλευση στερεών με διάμετρο τουλάχιστον 10 mm. 2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 2.1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΛΙΩΝ 2.1.1 Γενικά Η άντληση και των λυμάτων προβλέπεται με υποβρύχιες αντλίες. Τα αντλιοστάσια διαμορφώνονται τύπου φρεατίου με ένα μοναδικό θάλαμο, με

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 3230 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22/4/2016 Αριθμός Απόφασης 262 ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια: ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ Αρ. αποφ: 362 ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 2901 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03/04/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ Αρ. αποφ: 362 ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 2901 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03/04/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ Αρ. αποφ: 362 ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 2901 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03/04/2014 ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια: ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ. ΙΑΚΗΡΥΞΗ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΥΡΓΟΥ ΨΥΞΕΩΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΥΡΓΟΥ ΨΥΞΕΩΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΥΡΓΟΥ ΨΥΞΕΩΣ Τεχνική Περιγραφή Η παρούσα περιγραφή αφορά τις εργασίες που απαιτούνται για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός πύργου ψύξης, σε αντικατάσταση του υφιστάμενου πύργου

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο στοιχείων: Wilo-Yonos PICO 30/1-6

Φύλλο στοιχείων: Wilo-Yonos PICO 30/1-6 Φύλλο στοιχείων: Wilo-Yonos PICO 30/1-6 Χαρακτηριστικές καμπύλες Δp-c (σταθερή) Κλάση ενεργειακής αποδοτικότητας Κατηγορία EEI A Επιτρεπόμενα υγρά κυκλοφορίας (άλλα υγρά κατόπιν παραγγελίας) Νερό θέρμανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 08-06-07-03 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 08-06-07-03 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-06-07-03 08 Υδραυλικά Έργα 06 Σωληνώσεις - ίκτυα 07 Συσκευές ικτύων Σωληνώσεων 03 ικλείδες Χυτοσιδηρές Τύπου Πεταλούδας

Διαβάστε περισσότερα

2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 28 2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Οι γεννήτριες εναλλασσόµενου ρεύµατος είναι δύο ειδών Α) οι σύγχρονες γεννήτριες ή εναλλακτήρες και Β) οι ασύγχρονες γεννήτριες Οι σύγχρονες γεννήτριες παράγουν

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 70/2015

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 70/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι

ΘΕΜΑ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι 1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ TOMEAΣ ΡΕΥΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΕΜΑ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Η εκπόνηση του θέματος και η εκπόνηση της εργαστηριακής

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο στοιχείων: Wilo-Drain MTS 40/31 (3~400 V)

Φύλλο στοιχείων: Wilo-Drain MTS 40/31 (3~400 V) Φύλλο στοιχείων: Wilo-Drain MTS 40/31 (3~400 V) Καμπύλη Wilo-Drain MTS 40-50 Hz - 2900 1/min Συγκρότημα Μέγιστο ύψος άντλησης H max 31 m Μέγιστη ποσότητα άντλησης Q max 14 m 3 /h Βέλτιστο μανομετρικό ύψος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 04-05-08-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 04-05-08-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 04-05-08-00 04 Ηλεκτροµηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων 05 Πυρόσβεση 08 Πυροσβεστικοί Σταθµοί 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 08-06-07-07 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 08-06-07-07 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-06-07-07 08 Υδραυλικά Έργα 06 Σωληνώσεις - ίκτυα 07 Συσκευές ικτύων Σωληνώσεων 07 Βαλβίδες Εισαγωγής - Εξαγωγής Αέρα ιπλής

Διαβάστε περισσότερα

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας LPH από 8 έως 18 kw µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ Οι αντλίες θερµότητας LPH είναι ιδανικότερη λύση για την θέρµανση εξωτερικών πισινών,

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΗΕ ΑΕ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α ΜΗΕ ΑΕ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α ΜΗΕ ΑΕ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΞΑΦΘΟΡΙΟΥΧΟΥ ΘΕΙΟΥ ( SF6 ) Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Η παραπάνω µονάδα θα έχει σαν κύριο σκοπό:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡ. ΤΙΤΛΟΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡ. ΤΙΤΛΟΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡ. ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 14/2015 ΤΙΤΛΟΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 21.000,00 (με

Διαβάστε περισσότερα

Είδος και τεχνικά χαρακτηριστικά λαμπτήρων:

Είδος και τεχνικά χαρακτηριστικά λαμπτήρων: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Επαύξηση ισχύος του Υ/Σ µέσης τάσης του ΚΤΕΟ Ελληνικού και. Η ηλεκτροδότηση της νέας αίθουσας του κτιρίου του εργαστηρίου ανάλυσης καυσαερίων

Επαύξηση ισχύος του Υ/Σ µέσης τάσης του ΚΤΕΟ Ελληνικού και. Η ηλεκτροδότηση της νέας αίθουσας του κτιρίου του εργαστηρίου ανάλυσης καυσαερίων ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 3 / 2007 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Γ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Επαύξηση ισχύος του Υ/Σ µέσης τάσης του ΚΤΕΟ Ελληνικού και ηλεκτροδότηση της νέας αίθουσας του κτιρίου του εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 07-07-03-10 07 Σιδηροδροµικά Έργα 07 Συγκολλήσεις 03 Σκυρόγραµµα συνεχώς συγκολληµένων Σιδηροτροχιών (Σ.Σ.Σ.) 10 Εσωτερικές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι

ΘΕΜΑ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι 1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ TOMEAΣ ΡΕΥΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΕΜΑ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Η εκπόνηση του Θέματος και η εκπόνηση της Εργαστηριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-05-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 05-05-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-05-03-00 05 Έργα Οδοποιίας 05 Ασφάλιση οδών 03 Συστήµατα απορρόφησης ενέργειας πρόσκρουσης (ΣΑΕΠ) 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΠ.ΕΤΕΠ:04-50-02-00:2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 08-06-07-05 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 08-06-07-05 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-06-07-05 08 Υδραυλικά Έργα 06 Σωληνώσεις - ίκτυα 07 Συσκευές ικτύων Σωληνώσεων 05 Τεµάχια Εξάρµωσης Συσκευών Έκδοση 1.0

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προδιαγραφή για τηλεχειριζόμενους διακόπτες (ρελέ ισχύος) ABB AF

Τεχνική Προδιαγραφή για τηλεχειριζόμενους διακόπτες (ρελέ ισχύος) ABB AF Τεχνική Προδιαγραφή για τηλεχειριζόμενους διακόπτες (ρελέ ισχύος) ABB AF Περιεχόμενα 1. Τηλεχειριζόμενοι διακόπτες αέρος-af... 2 2. Βοηθητικοί τηλεχειριζόμενοι διακόπτες αέρος (βοηθητικά ρελέ)-nf... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια : 16 /6/2015 Αριθμ. Πρωτ/λου: 12230 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια : 16 /6/2015 Αριθμ. Πρωτ/λου: 12230 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Νέα Φιλαδέλφεια : 16 /6/2015 Αριθμ. Πρωτ/λου: 12230 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας "ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΩΝ- " με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΓΜΑΤΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΙΩΤΗΡΩΝ ΠΙΕΣΗΣ, ΕΞΑΕΡΙΣΤΙ. : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : 29.741,71 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

ΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΓΜΑΤΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΙΩΤΗΡΩΝ ΠΙΕΣΗΣ, ΕΞΑΕΡΙΣΤΙ. : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : 29.741,71 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΥΘΗΡΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κυθήρων δυνάμει της υπ αρίθμ 19/2015 απόφασης του Διοικητικού του Συμβουλίου καλεί τους ενδιαφερόμενους

Διαβάστε περισσότερα

L N PE Κινητήρας ανθεκτικός σε ρεύμα εμπλοκής Μονοφασικός κινητήρας (EM) 2 πόλων - 1~230 V, 50 Hz. Φύλλο στοιχείων: Wilo-Star-Z NOVA C.

L N PE Κινητήρας ανθεκτικός σε ρεύμα εμπλοκής Μονοφασικός κινητήρας (EM) 2 πόλων - 1~230 V, 50 Hz. Φύλλο στοιχείων: Wilo-Star-Z NOVA C. Φύλλο στοιχείων: Wilo- Καμπύλη H/m,8,6 v,1,2,3,4,5 Wilo-Star Z NOVA 1~23 V - Rp ½ m/s Επιτρεπόμενα υγρά κυκλοφορίας (άλλα υγρά κατόπιν παραγγελίας) Νερό θέρμανσης (σύμφ. VDI 235) Πόσιμο νερό και νερό για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. 4548

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. 4548 Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ. Η ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΥΣ ΤΕΥΧΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., ΟΔΟΣ ΩΡΩΠΟΥ 156, ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΙΣΟΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΟΤ HD 3S4 ΕΛΟΤ ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61 Αρχικός έλεγχος 610 Γενικά 610.1 Κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται μετά την αποπεράτωση της και πριν να τεθεί σε λειτουργία από

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ Alpha2 Magna

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ Alpha2 Magna ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ Alpha2 Magna ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - Κεντρικά συστήματα θέρμανσης - Συστήματα Ζεστού Νερού Χρήσης - Ηλιακά συστήματα - Συστήματα Ψύξης Κλιματισμού ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ALPHA2 Ηλεκτρονικοί κυκλοφορητές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 08-07-01-04 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 08-07-01-04 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-07-01-04 08 Υδραυλικά Έργα 07 Μεταλλικά Στοιχεία και Κατασκευές 01 Καλύµµατα Φρεατίων - Εσχάρες 04 Εσχάρες Υδροσυλλογής

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-MultiCargo HMC

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-MultiCargo HMC Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-MultiCargo HMC Είδος κατασκευής Εγκατάσταση παροχής νερού με αυτοαναρρόφηση Χρήση Τροφοδοσία νερού Άρδευση με καταιονισμό Άρδευση κανονική και ελεγχόμενης διάχυσης

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F H[m] 5 Wilo-DrainLift XS-F 4 0 0 4 5 6 7 8 Q[m³/h] Σχεδιασμός Μικρή μονάδα άντλησης λυμάτων (επιτοίχια εγκατάσταση) Εφαρμογές Έτοιμη για σύνδεση μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40 Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40 Σχεδιασμός Μονάδα άντλησης ακαθάρτων υδάτων (υπέργεια εγκατάσταση) Εφαρμογές Μονάδα άντλησης λυμάτων για την αυτόματη αποστράγγιση ντους, νιπτήρων,

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Ταχ. Εργοτάξιο Αγ. Στέφανος 34100 Χαλκίδα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΡΑΒΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΡΑΒΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ.: 40 / 14 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΡΑΒΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.810,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 8.376,30 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain LP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain LP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain LP 40 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Χρήσεις 3 1.2 Στοιχεία για το προϊόν 3 1.2.1 Κωδικοποίηση τύπου 3 1.2.2 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 4 1.2.3 Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και με τους παρακάτω όρους:

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και με τους παρακάτω όρους: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Προμήθεια Υποβρυχίων Αντλιών και Εφεδρικών Κινητήρων Μύρινα, 31 Οκτωβρίου 2011 Αρ. Πρωτ. : 20065 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Λήμνου προκηρύσσει πρόχειρο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 08-03-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 08-03-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-03-04-00 08 Υδραυλικά Έργα 03 Στραγγίσεις και Βελτιώσεις Εδαφών 04 Βαλβίδες Εκτόνωσης Στραγγιστηρίου (Κλαπέ) 00 - Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Αξιοποίηση αρδευτικής γεώτρησης - Αρδευτικό δίκτυο περιοχής Κούρτες Ζαρού ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΑΧΥΚΙΝΗΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΡΟΛΟ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΑΧΥΚΙΝΗΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΡΟΛΟ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΑΧΥΚΙΝΗΤΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΤΑΣΜΑΤΟΣ 0 Τα Ταχυκίνητα Βιομηχανικά Ρολά είναι ηλεκτρικά κινούμενες διατάξεις, που προορίζονται για την κάλυψη ανοιγμάτων και πιστοποιούνται βάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 1) ΓΕΝΙΚΑ Τα ορειχάλκινα εξαρτήματα θα χρησιμοποιούνται σε δίκτυα πόσιμου νερού. Τα ορειχάλκινα είδη θα είναι αρίστης κατασκευής από καθαρές πρώτες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ Φ Υ Λ Λ Ο Σ Υ Μ Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η Σ Νο 1 α/α Περιγραφή Προδιαγραφής Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ LED, ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ Κατασκευαστής φωτιστικού/ μοντέλο : 1. Φωτιστικό τεχνολογίας led με σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ στο µάθηµα των Υδροδυναµικών Μηχανών Ι

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ στο µάθηµα των Υδροδυναµικών Μηχανών Ι ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ TOMEAΣ ΡΕΥΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Υ ΡΟ ΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ στο µάθηµα των Υδροδυναµικών Μηχανών Ι ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Σκοπός της Εργαστηριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ( ΕΥΑΚ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1 ο χιλιόµετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 08-10-02-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 08 Υδραυλικά Έργα 10 Αντλήσεις 02 Αντλήσεις Βορβόρου - Λυµάτων 00 -

ΠΕΤΕΠ 08-10-02-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 08 Υδραυλικά Έργα 10 Αντλήσεις 02 Αντλήσεις Βορβόρου - Λυµάτων 00 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-10-02-00 08 Υδραυλικά Έργα 10 Αντλήσεις 02 Αντλήσεις Βορβόρου - Λυµάτων 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ (ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ, ΖΙΜΠΩ κλπ) ΑΡΘΡΟ 1 ο

TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ (ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ, ΖΙΜΠΩ κλπ) ΑΡΘΡΟ 1 ο TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ (ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ, ΖΙΜΠΩ κλπ) ΑΡΘΡΟ 1 ο ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Τα χυτοσιδηρά τεμάχια θα είναι επιμελημένης κατασκευής,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 9. Ηλεκτρικό Σύστημα Συμπιεστών Ανάλογα με την κατασκευή τους και το είδος του εναλλασσόμενου ρεύματος που απαιτούν για τη λειτουργία τους, οι ηλεκτροκινητήρες διακρίνονται σε: Μονοφασικούς. Τριφασικούς.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο, 17/06/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ Τμήμα Κτιριακών Έργων Αρμόδιος : Σαράντος Γέμελας ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Για την αδιάλειπτη και συνεχή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ. ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ: 22420222044, Φάξ:2242049507 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 23/5/14 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΑΘΗΝΑ 23/5/14 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλεφ : 213-20 88 715 Fax: 213-20 88 530 Πληροφορίες : Δ.Παρασκευοπούλου ΑΘΗΝΑ 23/5/14 ΑΡ.ΠΡΩΤ:9295 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Αθήνα Μάιος 005 ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Μελέτη βιομηχανικής ηλεκτρικής εγκατάστασης Αθήνα, Μάιος 005 ΠΡΟΛΟΓΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-07-01-03 08 Υδραυλικά Έργα 07 Μεταλλικά Στοιχεία και Κατασκευές 01 Καλύµµατα Φρεατίων - Εσχάρες 03 Εσχάρες Καναλιών Υδροσυλλογής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ»

ΘΕΜΑ: «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Πληροφ.: Παρασκάκης Μανώλης Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 28213-41700,41703 εσ. 700,703 Φαξ: 28210-90950

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 4 Ο ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ 4 Ο ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΕΥΧΟΣ 4 Ο ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ PICK UP ΧΡΗΣΗ : Ι.Π. 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 19.926,00

Διαβάστε περισσότερα

Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 4 1.1 Σκοπός χρήσης 4 1.2 Τεχνικά στοιχεία 4 2 Aσφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας 4 2.2 Εξειδικευμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ Προµήθεια Σηµατοδοτών για : «Συντήρηση και επισκευή Σηµατοδοτών Πινακίδων VMS

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμογεννήτρια Polaris P15 50 kw

Ανεμογεννήτρια Polaris P15 50 kw Ανεμογεννήτρια Polaris P15 50 kw Τεχνική περιγραφή Μια ανεμογεννήτρια (Α/Γ) 50kW παράγει ενέργεια για να τροφοδοτηθούν αρκετές κατοικίες. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να τροφοδοτηθούν με ρεύμα απομονωμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. 1 ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ρ. Γεώργιος Μπαµόπουλος, Χηµικός Μηχανικός, ιευθυντής Εργαστηρίων ΕΛΟΤ Ηµερίδα ΥΠΑΝ: «Ασφαλής ιάθεση Ηλεκτρικών Χριστουγεννιάτικων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Εικόνα 1

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Εικόνα 1 ΤΑΧΥΚΙΝΗΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ RSD ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΙΩΝ 0 Οι Ταχυκίνητες Πόρτες (ταχυπόρτες) είναι ηλεκτρικά κινούμενες διατάξεις, κατάλληλα κατασκευασμένες για βιομηχανικούς χώρους, αποθήκες και χώρους υγειονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 34494 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2009-12-23 ICS: 93.160 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-10-01-00:2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ HELLENIC TECHNICAL SPECIFICATION Εργοταξιακές αντλήσεις υδάτων Work site

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-Drain TM/TMW/TMR 32

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-Drain TM/TMW/TMR 32 Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-Drain TM/TMW/TMR 32 H/m 10 Wilo-Drain TM /TMR /TMW 32 8 6 4 TM 32/8 TMW 32/8 2 TMR 32/7 0 0 2 4 6 8 10 12 14Q/m³/h Σχεδιασμός Αντλία αποστράγγισης υπογείων, υδρόψυκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 04-05-01-01 04 Ηλεκτροµηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων 05 Πυρόσβεση 01 ίκτυα Πυρόσβεσης Υγρού Τύπου 01 Πυροσβεστικές Φωλεές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΤΥ 12/2014 ΘΕΜΑ: Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια κινητήρων και αντλιών ψυκτικών μηχανημάτων κλιματισμού του ΓΝ Ρόδου.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΤΥ 12/2014 ΘΕΜΑ: Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια κινητήρων και αντλιών ψυκτικών μηχανημάτων κλιματισμού του ΓΝ Ρόδου. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 14-02-02-02 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 14-02-02-02 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 14-02-02-02 14 Επεµβάσεις (επισκευές ενισχύσεις) 02 Φέρουσες τοιχοποιίες 02 Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας 02 Με εργαλεία χειρός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 13-05-15-00 13 Κατασκευή φραγµάτων 05 Όργανα µετρήσεων και παρακολούθησης της συµπεριφοράς φραγµάτων 15 Σύστηµα αυτόµατης καταγραφής

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ σχετικά µε το σχέδιο αυτό.

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ σχετικά µε το σχέδιο αυτό. 2006-11-03 ICS: 29.020;91.140.50 ΕΛΟΤ 1424 ΣΧΕ ΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Απαιτήσεις για θεµελιακή γείωση Requirements for foundation earthing Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµού: 44.987,00 σε ΕΥΡΩ. Φωτοβολταϊκή Τεχνολογία τύπου LED Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΗΜΟΣ: Χερσονήσου. Προµήθεια Αυτόνοµων Συστηµάτων Φωτισµού µε

Προϋπολογισµού: 44.987,00 σε ΕΥΡΩ. Φωτοβολταϊκή Τεχνολογία τύπου LED Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΗΜΟΣ: Χερσονήσου. Προµήθεια Αυτόνοµων Συστηµάτων Φωτισµού µε ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΙΤΛΟΣ: Προµήθεια Αυτόνοµων Συστηµάτων Φωτισµού µε Φωτοβολταϊκή Τεχνολογία τύπου LED ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 37/2010 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

4. ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 56 4. ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ Οι ασύγχρονοι κινητήρες που ονοµάζονται και επαγωγικοί κινητήρες διακρίνονται σε µονοφασικούς και τριφασικούς. Στην συνέχεια θα εξετασθούν οι τριφασικοί ασύγχρονοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 14-01-03-01 14 Επεµβάσεις (επισκευές ενισχύσεις) 01 Κατασκευές από οπλισµένο σκυρόδεµα 03 ιάτρηση σκυροδέµατος 01 ιάτρηση οπών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-109-ΕΣΧ-ΤΜΟ1101. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 20kV ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-109-ΕΣΧ-ΤΜΟ1101. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 20kV ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΜ/Τοµέας Μετρήσεων & Οργάνων Ιανουάριος 2011 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-109-ΕΣΧ-ΤΜΟ1101 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 20kV ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ I. ΣΚΟΠΟΣ Η τεχνική αυτή περιγραφή καλύπτει τις απαιτήσεις της ΕΗ όσον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 08-06-07-10 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 08-06-07-10 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-06-07-10 08 Υδραυλικά Έργα 06 Σωληνώσεις - ίκτυα 07 Συσκευές ικτύων Σωληνώσεων 10 Αρδευτικοί Κρουνοί Έκδοση 1.0 - Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

O υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να λάβει πλήρη και καλή γνώση της υφιστάμενης κατάστασης προτού προχωρήσει στην κατάθεση της προσφοράς του.

O υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να λάβει πλήρη και καλή γνώση της υφιστάμενης κατάστασης προτού προχωρήσει στην κατάθεση της προσφοράς του. ΘΕΜΑ: «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος χλωρίωσης της δεξαμενής αποθήκευσης νερού του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών» ΓΕΝΙΚΑ O υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να λάβει πλήρη και καλή γνώση της υφιστάμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 400KV

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 400KV ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΣΜ/ΤΜΟ Μάιος 2007 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 400KV (Απόδοση του αγγλικού κειµένου στα ελληνικά) I. ΘΕΜΑ Η παρούσα προδιαγραφή καλύπτει τις απαιτήσεις της.ε.η.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προδιαγραφή για Μετασχηματιστές Απομόνωσης & Διατάξεις Επιτήρησης Μόνωσης

Τεχνική Προδιαγραφή για Μετασχηματιστές Απομόνωσης & Διατάξεις Επιτήρησης Μόνωσης Τεχνική Προδιαγραφή για Μετασχηματιστές Απομόνωσης & Διατάξεις Επιτήρησης Μόνωσης Περιεχόμενα Προστασία Από Σφάλματα Προς Γη Σε Χώρους Ιατρικής Χρήσης - Γενικά... 2 1. Μετασχηματιστές Απομόνωσης... 2 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΡΟΛΟ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΡΟΛΟ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΤΑΣΜΑΤΟΣ 0 Τα Βιομηχανικά Ρολά είναι ηλεκτρικά κινούμενες διατάξεις, που προορίζονται για την κάλυψη ανοιγμάτων και πιστοποιούνται βάσει του Ευρωπαϊκού Προτύπου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΙ ΨΥΚΤΕΣ ΝΕΡΟΥ 30RA 040-240

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΙ ΨΥΚΤΕΣ ΝΕΡΟΥ 30RA 040-240 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΙ ΨΥΚΤΕΣ ΝΕΡΟΥ 30RA 040-240 Γενικά Αερόψυκτο ψυκτικό συγκρότημα νερού Aquasnap, Μοντέλο: 30 RA. Ονομαστική ψυκτική απόδοση: από 40 250 kw. Γενική Περιγραφή Μονάδος Ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

5. ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

5. ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 73 5. ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ Στην συνέχεια εξετάζονται οι µονοφασικοί επαγωγικοί κινητήρες αλλά και ορισµένοι άλλοι όπως οι τριφασικοί σύγχρονοι κινητήρες που υπάρχουν σε µικρό ποσοστό σε βιοµηχανικές

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Ε. Π. Τ. Α. Η. Α. Ε. Ο. Τ. Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ (UPS) ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Δ. Ε. Π. Τ. Α. Η. Α. Ε. Ο. Τ. Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ (UPS) ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Δ. Ε. Π. Τ. Α. Η. Α. Ε. Ο. Τ. Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ (UPS) ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Οδοί: Πλαστήρα, Γιαννίκου, Σπιναλόγκας και Ρωμανού Τ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ: 22420222044, Φάξ:2242049507 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμός Πρωτοκόλλου 1529, 8/8/2016 Προς : Ενδιαφερόμενους για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης -

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 28/11/2013 Aρ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Ηράκλειο, 28/11/2013 Aρ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο, 28/11/2013 Aρ. Πρωτ.: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ανδρόγεω 2, 4ος όροφος Τ.Κ: 71202 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 06-04-02-00 06 Εργα αεροδροµίων 04 Υποδοµή σήµανσης αεροδροµίων 02 Εγκατάσταση υπερυψωµένων πλευρικών φανών διαδρόµου 00 Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ( ΕΥΑΚ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1 ο χιλιόµετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 13-05-12-00 13 Κατασκευή φραγµάτων 05 Όργανα µετρήσεων και παρακολούθησης της συµπεριφοράς φραγµάτων 12 Κύτταρα µέτρησης φορτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 12-08-01-00 12 Σήραγγες 08 Όργανα Μετρήσεων και Παρακολούθησης 01 Σύστηµα Μέτρησης Συγκλίσεων Επιφανειών και Επένδυσης υπογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελέτης 33/2015 Κ.Α. 20.6672.0002 (4.000,00ΕΥΡΩ)

Αρ. Μελέτης 33/2015 Κ.Α. 20.6672.0002 (4.000,00ΕΥΡΩ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Προμήθεια υλικών συντήρησης κάδων απορριμμάτων CPV 44316000-8 Αρ. Μελέτης 33/2015 Κ.Α. 20.6672.0002

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 13-05-16-00 13 Κατασκευή φραγµάτων 05 Όργανα µετρήσεων και παρακολούθησης της συµπεριφοράς φραγµάτων 16 Τερµατικός οικίσκος

Διαβάστε περισσότερα

ASTRA ARGO ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

ASTRA ARGO ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Αντλίες Αποστράγγισης & Λυμάτων ASTRA ARGO ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Οι σειρές ASTRA, ARGO αποτελούν μία ολοκληρωμένη επιλογή αντλιών με σκοπό την εύκολη σε χρήση και παράλληλα ποιοτική οικιακή εφαρμογή. Η επιλογή

Διαβάστε περισσότερα