ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 35865 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ Π ρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για τα έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β της 6ης ομάδας «Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανά πτυξης, κτιριακού τομέα, αθλητισμού και αναψυχής» με α/α 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24 και 25 του πα ραρτήματος VΙ της αριθ. 1958/2012 υπουργικής από φασης (Β 21), όπως εκάστοτε ισχύει. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Το ν. 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτη ση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (Α 209). 2. Το ν. 4042/2012 «Ποινική προστασία του περιβάλλο ντος Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ Ρύθμιση θεμάτων Υπουργεί ου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (Α 24). 3. Την υπουργική απόφαση 1958/2012 «Κατάταξη δη μόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/2011 (Α 209)» (Β 21) 4. Την κοινή υπουργική απόφαση 50910/2727/2003 «Μέ τρα και Όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης» (Β 1909). 5. Την κ.υ.α /725/2006 (Β 383) «Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ ΕΟΚ για τα επικίνδυνα απόβλητα του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου Αντικατάσταση της υπ αριθμ /1546/1997 κοινή υπουργική απόφαση Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων (Β 604)». 6. Την κ.υ.α. υπ αρ. οικ.5673/400/ (Β 192) «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων». 7. Την κ.υ.α / (Β 354) «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επε ξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις». 8. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο φασίζουμε: Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής 1. Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ), που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 8 του ν. 4014/2011 (Α 209) όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και οι αναγκαίες λε πτομέρειες εφαρμογής του εν λόγω άρθρου, για τα εξής έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β της 6ης Ομάδας «Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης, κτιριακού τομέα, αθλητισμού και αναψυχής» του παραρτήματος VΙ της υ.α. 1958/2012 (Β 21), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει: α/α 15 «Εγκαταστάσεις εκπαίδευσης», α/α 16 «Γήπεδα και αθλητικές εγκαταστάσεις με κερ κίδες (ανοικτά ή κλειστά)», α/α 17 «Γήπεδα και αθλητικές εγκαταστάσεις χωρίς κερκίδες», α/α 19 «Αίθουσες θεάτρου, κινηματογράφων, συναυ λιών ή συνδυασμός αυτών», α/α 20 «Κέντρα πολιτισμού (πολιτιστικά κέντρα, μου α/α 21 σεία κ.α.)», «Εκθεσιακά κέντρα (στεγασμένοι και υπαίθριοι εκθεσιακοί χώροι)», α/α 22 «Κτίρια γραφείων», α/α 23 «Εμπορικά κέντρα, συγκροτήματα καταστη μάτων, υπεραγορές (super markets), πολυ καταστήματα (στεγασμένοι χώροι σε ένα ή περισσότερους ορόφους)», α/α 24 «Χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων», και α/α 25 «Εγκαταστάσεις χονδρικού εμπορίου: κρεα ταγορές, ιχθυαγορές, λαχαναγορές (στεγα σμένοι και ημιστεγασμένοι χώροι)». 2. Για άλλα έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β της υ.α. 1958/2012, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, που τυχόν απαιτούνται για την κατασκευή ή/και τη λειτουρ γία των έργων και δραστηριοτήτων της παραγράφου 1

2 35866 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) του παρόντος άρθρου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 4014/2011Α και μέχρι την έκδοση των αντίστοιχων σχετικών αποφάσεων της παραγράφου 3 του εν λόγω άρθρου, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 30 του ίδιου νόμου. Άρθρο 2 Αρμόδια υπηρεσία Αρμόδια υπηρεσία για την υπαγωγή σε ΠΠΔ είναι: (α) η υπηρεσία χορήγησης της άδειας καταλληλότη τας για τα εκθεσιακά κέντρα, (β) για έργα και δραστηριότητες που λαμβάνουν άδεια ίδρυσης ή/και λειτουργίας: (i) εάν πρόκειται για νέα έργα και δραστηριότητες, η υπηρεσία χορήγησης της κατά περίπτωση απαιτούμε νης άδειας ίδρυσης, άδειας λειτουργίας, προέγκρισης εγκατάστασης και λειτουργίας, έγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας μουσείου ή προέγκρισης ίδρυσης, (ii) εάν πρόκειται για υφιστάμενα έργα και δραστη ριότητες, η υπηρεσία χορήγησης της κατά περίπτωση προβλεπόμενης άδειας ίδρυσης, άδειας λειτουργίας, έγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας μουσείου ή άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας, ανεξαρτήτως του εάν απαιτείται έκδοση νέας άδειας/έγκρισης ή τροποποίηση της υφιστάμενης. (γ) η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδια σμού (ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ.) της οικείας Περιφέρειας για έργο και δραστηριότητες που δεν εμπίπτουν στις ως άνω περιπτώσεις (α) και (β). Άρθρο 3 Διαδικασία υπαγωγής σε ΠΠΔ 1. Ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας ή ο εξουσιοδοτημένος από αυτόν μελετητής υποβάλει στην κατά το άρθρο 2 αρμόδια υπηρεσία, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη δήλωση υπαγωγής του έργου σε ΠΠΔ. Το περιεχόμενο της δήλωσης αυτής ορίζεται στο Παράρτημα Α της παρούσας απόφασης. Η δήλωση συ νοδεύεται από τα δικαιολογητικά που ορίζονται στο άρθρο 4 της παρούσας απόφασης. 2. Στην περίπτωση έργων και δραστηριοτήτων των περιπτώσεων (α) και (β) του άρθρου 2 της παρούσας, η δήλωση υπαγωγής σε ΠΠΔ και τα κατά το άρθρο 4 απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται μαζί με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την χορήγηση της πρώτης χρονικά απαιτούμενης κατά περίπτωση αντί στοιχης άδειας, έγκρισης ή προέγκρισης, αναπόσπαστο τμήμα της οποίας αποτελούν οι ΠΠΔ. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, η υποβολή της δήλωσης υπαγωγής σε ΠΠΔ και των κατά το άρθρο 4 απαιτού μενων δικαιολογητικών, καθώς και η σχετική διαδικασία υπαγωγής σε ΠΠΔ ολοκληρώνονται πριν την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας κατασκευής. 3. Μετά την εξέταση των υποβληθέντων στοιχείων και εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι εφαρμογής των οριζό μενων στις παραγράφους 5 ή 6 του παρόντος άρθρου, πραγματοποιείται η αυτοδίκαιη υπαγωγή του έργου ή της δραστηριότητας σε ΠΠΔ, ως εξής: (α) Στην περίπτωση (γ) του άρθρου 2 της παρούσας, εκδίδεται πράξη υπαγωγής του έργου ή της δραστηριό τητας σε ΠΠΔ, με βάση το υπόδειγμα 2 του Παραρτήμα τος Δ, εντός 20 εργάσιμων ημερών από την υποβολή της δήλωσης υπαγωγής σε ΠΠΔ και των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών της. (β) Στις περιπτώσεις (α) και (β) του άρθρου 2 της πα ρούσας, για τα οποία απαιτείται έκδοση νέας άδειας/ έγκρισης ή τροποποίηση της υφιστάμενης, η υπαγωγή σε ΠΠΔ, με την συμπλήρωση του αντίστοιχου εντύπου συνοδεύει την κατά περίπτωση άδεια και χορηγείται στον ενδιαφερόμενο μαζί με αυτήν, εντός του χρονικού διαστήματος που προβλέπεται από τις κείμενες δια τάξεις για την χορήγηση της εν λόγω άδειας. Εφόσον, η χορηγούμενη κατά περίπτωση άδεια έχει συγκεκρι μένο χρονικό διάστημα ισχύος ή για την κατασκευή και λειτουργία του έργου απαιτείται έκδοση και άλλων αδειών, η υπαγωγή σε ΠΠΔ ενσωματώνεται και στις μετέπειτα χορηγούμενες άδειες. Σε περιπτώσεις όπου έργα ή δραστηριότητες της παρούσας περίπτωσης που πρόκειται να επεκταθούν, εκσυγχρονιστούν ή τροπο ποιηθούν χωρίς να απαιτείται έκδοση νέας άδειας ή τροποποίηση της υφιστάμενης, η υπαγωγή του έργου σε ΠΠΔ εκδίδεται εντός 20 εργάσιμων ημερών από την υποβολή της δήλωσης υπαγωγής και των απαιτούμε νων δικαιολογητικών της. Σε όλες τις παραπάνω περι πτώσεις χρησιμοποιείται ως βάση το υπόδειγμα 1 του Παραρτήματος Δ. 4. Σε περίπτωση έργων ή δραστηριοτήτων που χωρο θετούνται εντός περιοχών που εμπίπτουν στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, η υπαγωγή σε ΠΠΔ αποτελεί και έγκριση επέμβασης σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 12 του ν. 4014/2011 (Α 209) όπως εκάστοτε ισχύει. 5. Σε περιπτώσεις που η δήλωση υπαγωγής σε ΠΠΔ δεν είναι συμπληρωμένη σε όλα τα κατά περίπτωση απαιτούμενα πεδία της ή σε περιπτώσεις που δεν έχουν προσκομιστεί τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά του άρθρου 4 της παρούσας, η αρμόδια υπηρεσία του άρθρου 2 της παρούσας εντός 10 εργά σιμων ημερών με έγγραφό της επιστρέφει το φάκελο και ζητά να συμπληρωθεί με τα απαιτούμενα πεδία και δικαιολογητικά. 6. Εάν από τα στοιχεία που απαιτούνται για τη χο ρήγηση της κατά περίπτωση άδειας ή τα στοιχεία της δήλωσης υπαγωγής, προκύπτει είτε ότι το συγκεκριμένο έργο δεν είναι συμβατό με τις απαιτήσεις της περιβαλ λοντικής νομοθεσίας ή με τα στοιχεία περιβαλλοντικής ευαισθησίας της περιοχής (π.χ. σε περίπτωση αρνητι κού πορίσματος της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης), ή εάν διαπιστωθεί αντίθεση με τις θεσμοθετημένες χρήσεις γης ή ασυμβατότητα με τις κατευθύνσεις της χωρικής πολιτικής, είτε ότι το έργο δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης, η υπηρε σία του άρθρου 2 της παρούσας εντός 15 εργάσιμων ημερών ενημερώνει εγγράφως το φορέα του έργου ή της δραστηριότητας και αναστέλλει την έκδοση της κατά περίπτωση σχετικής άδειας ή δεν προβαίνει σε υπαγωγή του έργου σε ΠΠΔ. 7. Για έργο ή δραστηριότητα του πεδίου εφαρμογής της παρούσας το οποίο δεν έχει υπαχθεί σε ΠΠΔ κατ εφαρμογή της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, δεν είναι επιτρεπτή η έκδοση οποιαδήποτε άλλης μετέ πειτα άδειας περιλαμβανομένης της οικοδομικής άδειας. 8. Η κατά τα ανωτέρω δήλωση υπαγωγής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του φορέα του έργου ή του μελε τητή κατά το ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει. Σε περίπτωση που ο φορέας του έργου ή ο μελετητής εν γνώσει του υποβάλει ψευδή ή ανακριβή στοιχεία

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) στη δήλωση υπαγωγής υπόκειται στις κυρώσεις της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του ν. 1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύουν, και η υπαγωγή του έργου σε ΠΠΔ καθίσταται αυτοδικαίως άκυρη ως μη νόμιμη. Ως εκ τούτου το έργο ή η δραστηριότητα δεν είναι πλέον περιβαλλοντικά αδειοδοτημένο και εάν η υλοποίηση ή η λειτουργία του έχει ξεκινήσει, επιβάλλονται οι κυ ρώσεις του άρθρου 28 του ν. 1650/1986 (Α 160), όπως εκάστοτε ισχύει. Άρθρο 4 Δικαιολογητικά 1. Η δήλωση υπαγωγής του έργου ή της δραστηριό τητας σε ΠΠΔ συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιο λογητικά: 1.1. Συνοπτική τεχνική έκθεση του έργου ή της δρα στηριότητας και τυχόν συνοδών έργων (προαιρετικά) Τοπογραφικό διάγραμμα γενικής διάταξης (κάτοψη, διάγραμμα κάλυψης ή οριζοντιογραφία) του έργου, σε κατάλληλη κλίμακα, σε συντεταγμένες των συστημάτων αναφοράς ΕΓΣΑ 87 και WGS Βεβαίωση επιτρεπόμενων χρήσεων γης επί κατάλ ληλου τοπογραφικού διαγράμματος από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία Γνωμοδότηση της αρμόδιας αρχαιολογικής υπη ρεσίας σχετικά με το εάν η περιοχή όπου χωροθετεί ται το έργο ή η δραστηριότητα είναι αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, με τις εξαιρέσεις που ορίζονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 2 του ν. 4014/2011 (Α 209) όπως ισχύει, ή σύμφωνη γνώμη εφόσον το έργο ή η δραστηριότητα χωροθετείται εν όλω ή εν μέρει εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου, ζωνών προστασίας Α και Β ή πλησίον αρχαίου κατά την έννοια των άρ θρων 12, 13 και 10 παρ. 3, αντίστοιχα, του ν. 3028/2002 (Α 153) Στην περίπτωση που το έργο ή η δραστηριότητα ή μέρος αυτών χωροθετείται εκτός σχεδίων πόλεων και εκτός ορίων οικισμών, υποβάλλονται επιπλέον: Πράξη χαρακτηρισμού της έκτασης, όπου απαι τείται, με βάση τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας Σε περίπτωση έργων που εγκαθίστανται σε δη μόσιες δασικές εκτάσεις, Βεβαίωση από την Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου καθώς και από την οικεία Δι εύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης, σύμφωνα με την παρά γραφο 1 του άρθρου 2 της υ.α /2012 (Β 1077) όπως εκάστοτε ισχύει, για τη μη ύπαρξη άλλων διαθέσιμων εκτάσεων σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 45 του ν. 998/1979 (Α 289), όπως εκάστοτε ισχύει Σε περίπτωση έργων που υλοποιούνται σε εκτά σεις που διέπονται από τις διατάξεις της δασικής νο μοθεσίας, Γνωμοδότηση του αρμόδιου Δασαρχείου για τα σχετικά θέματα αρμοδιότητας του με τυχόν απαι τούμενα για δασικούς λόγους περιβαλλοντικά μέτρα, όρους και περιορισμούς Χάρτης προσανατολισμού στην περιοχή του έρ γου, κατάλληλης κλίμακας, σε υπόβαθρο ΓΥΣ Εφόσον η θέση του έργου βρίσκεται εντός πε ριοχής του δικτύου Natura 2000, και ακολουθείται η διαδικασία υποβολής Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 4014/2011, η σχετική από φαση του Περιφερειάρχη με τυχόν πρόσθετους όρους στις ΠΠΔ, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 10 του ν.4014/ Σε περίπτωση έργου ή δραστηριότητας για τα οποία εκδόθηκε Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) στο πλαίσιο των διατάξεων που προΐσχυ αν του ν. 4014/2011, αντίγραφο της απόφασης αυτής μαζί με τυχόν ανανέωση ή τροποποίησή της. 2. Σε περίπτωση που κάποια από τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου περιλαμβάνο νται στον φάκελο έκδοσης των κατά περίπτωση Αδειών ή Εγκρίσεων, αναπόσπαστο μέρος των οποίων αποτε λούν οι ΠΠΔ, δεν απαιτείται να συνυποβληθούν με τη δήλωση υπαγωγής του έργου σε ΠΠΔ. Άρθρο 5 Χρονική διάρκεια ισχύος Τροποποίηση υπαγωγής σε ΠΠΔ 1. Η υπαγωγή σε ΠΠΔ για τα έργα και δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης, παραμένει σε ισχύ εφόσον δεν επέρχεται μεταβολή σε κάποιο από τα πεδία Β έως Δ της δήλωσης του παραρτήματος Α. Δεν θεωρείται μεταβολή η αύξηση της δυναμικότητας/ μεγέθους (συμφώνα με το αντίστοιχο κριτήριο κατάτα ξης στην κατηγορία Β της 6ης ομάδας του παραρτή ματος VI της υ.α. 1958/2012) του έργου μικρότερη του 10%, εκτός εάν η αύξηση αυτή έχει σαν αποτέλεσμα την κατάταξη του έργου στην υποκατηγορία Α2. 2. Πριν την υλοποίηση οποιασδήποτε μεταβολής των στοιχείων του έργου ή της δραστηριότητας που δηλώ θηκαν κατά την υπαγωγή σε ΠΠΔ, ο φορέας του έργου ή ο εξουσιοδοτημένος μελετητής του υποχρεούται να τη γνωστοποιήσει στην υπηρεσία του άρθρου 2 της πα ρούσας απόφασης, προκειμένου να εκτιμηθεί αν απαι τείται και τροποποίηση των ΠΠΔ, με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Στην περίπτωση που απαιτείται, η υπηρεσία του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης υπαγάγει εκ νέου το έργο σε ΠΠΔ σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 3 της παρούσας. Άρθρο 6 Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις 1. Στο παράρτημα Β της παρούσας απόφασης καθο ρίζονται οι ΠΠΔ που εφαρμόζονται στο σύνολο των έργων και δραστηριοτήτων του πεδίου εφαρμογής της παρούσας. Ανάλογα με το είδος και τα χαρακτηριστικά κάθε συγκεκριμένου έργου ή δραστηριότητας, όπως αυτά δηλώνονται στη δήλωση υπαγωγής του παραρ τήματος Α, εφαρμόζονται οι ΠΠΔ που προκύπτουν από την αντιστοίχιση που καθορίζεται στον πίνακα του πα ραρτήματος Γ της παρούσας. 2. Στην περίπτωση έργων που υλοποιούνται εντός περιοχών του Δικτύου Natura 2000, οι πρόσθετοι όροι βάσει της υποβληθείσας Ειδικής Οικολογικής Αξιολό γησης ενσωματώνονται στις ΠΠΔ στις οποίες υπάγεται το έργο, και κατισχύουν των δεσμεύσεων αυτών ως ειδικότεροι, όπου υπάρχει διαφοροποίηση. 3. Στην περίπτωση έργων που υλοποιούνται σε εκτά σεις που διέπονται από τις διατάξεις της δασικής νο μοθεσίας, κατά την υπαγωγή τους σε ΠΠΔ η αρμόδια υπηρεσία του άρθρου 2 της παρούσας λαμβάνει υπόψη τα τυχόν πρόσθετα περιβαλλοντικά μέτρα, όρους και περιορισμούς που προτείνονται στην σχετική γνωμο δότηση του αρμόδιου Δασαρχείου και τα ενσωματώνει στις ΠΠΔ του έργου.

4 35868 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4. Ο φορέας του έργου δεσμεύεται για την εφαρμογή και τήρηση των ΠΠΔ στις οποίες έχει υπαχθεί το έργο, τόσο κατά την φάση κατασκευής του έργου όσο και κατά την λειτουργία του, καθώς και μετά την παύση λειτουργίας του. 5. Σε κάθε περίπτωση ο φορέας του έργου οφείλει να τηρεί το σύνολο της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. 6. Ο φορέας του έργου φέρει ακέραια την ευθύνη για την τήρηση των ΠΠΔ έστω και αν μέρος ή το σύνολο των εργασιών κατασκευής ή λειτουργίας πραγματοποιούνται από τρίτους, ανεξαρτήτως των τυχόν ευθυνών που φέ ρουν και οι τελευταίοι για κάθε πράξη ή παράλειψη που αντιβαίνει τους όρους της παρούσας απόφασης καθώς και της εκάστοτε ισχύουσας περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Άρθρο 7 Μεταβατικές διατάξεις 1. Οι φάκελοι περιβαλλοντικών εκθέσεων, καθώς και αντίστοιχοι φάκελοι αιτημάτων για ανανέωση ή τρο ποποίηση ΑΕΠΟ που έχουν υποβληθεί πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας και σύμφωνα με τις μεταβατι κές διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 30 του ν.4014/2011 (Α 209), ολοκληρώνονται ως προς την αξιο λόγησή τους και εκδίδονται αντίστοιχα οι ΑΕΠΟ και οι αποφάσεις ανανέωσης ή τροποποίησης ΑΕΠΟ, σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις, εκτός εάν ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας ζητήσει την υπαγωγή του στις διατάξεις της παρούσας απόφασης. 2. Έργα και δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πε δίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης και διαθέτουν ΑΕΠΟ, με δήλωση υπαγωγής που υποβάλλεται τουλάχι στον ένα μήνα πριν από τη λήξη της ΑΕΠΟ υπάγονται σε ΠΠΔ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα απόφαση. Σε περιπτώσεις που κατά τη διάρκεια ισχύ ος της ΑΕΠΟ πρόκειται να υλοποιηθούν εργασίες επέ κτασης, εκσυγχρονισμού ή τροποποίησης του έργου, η υπαγωγή σε ΠΠΔ γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης και ανεξαρτήτως του χρόνου λήξης της ΑΕΠΟ. Άρθρο 8 Παραρτήματα Ενσωματώνονται στην παρούσα απόφαση τα ακόλου θα παραρτήματα Α, Β, Γ και Δ.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) : :.: : Fax: : ( ):.2.2 / : : : :..: : : :.. : 1987 ( 87).. : World Geodetic System 1984 (WGS84).: :.2.4 : Fax:

6 35870 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)..1, /2012 ( 21). / ,,..1.3 (,..) m ( ) m m ,, (super markets), ( ) m :,, ( ) m ( )

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Natura 2000;, Natura 2000: ( ). ( ).2.2, , ;.2.5 ;.2.6 / (,, ); :.. / /2012 ( 21),.

8 35872 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ).3 : B.3.1 ( ) , B B.3.6 (.. ) B.3.7 (,, ),, (.., )., : (.. ) B : <200 ( ) :.3.15 : : : (m 2 ):.... /.3.19 (m 2 ): (m 2 ): (m 2 ):..

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) :.1 ( ) ( ) (,.) (m 3 / )... (.2 ).7 ;.7.1, ;.7.2, ; ( ).8 :..9 ;.10 ;

10 35874 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ). (, ) ( ) /2011 ( 354): * /2007 * /400/1997 ( 192) m 3 /.2, :.2.1 ( ) : i. ii.,,.. iii. (,..) ( ) :.. m 3 ( ) ( ) : :.2.2 :

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) / : ) (...)...( ) )... (m 3 / ) : ph: BOD 5:... (mg/l) COD:... (mg/l) :... (mg/l) - :... (mg/l) - :... (mg/l) :... (cfu/100ml), :... (mg/l), :... (..) : ( ) ( ) 7 51/2007 : ( ) ( ) ( ) 7 51/2007 ( )

12 35876 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ).2.3.4, /400/1997, : : : : :,,,.2.4 ( ) : : m 3 m 3.,, 4., (, ),, 87 WGS84., /2011 ( 209), 12, ,,. 3028/2002 ( 153)., /79 ( 289), /79 ( 289), Natura 2000.

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ( ) ( ): :././. & &

14 35878 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)..1 ( )..2 (,, ) , /2002 ( 153).,,,. (.., ).,, (,,.),..

15 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ,,., /., (, ).,,.... : ( ) ( ) ( ) (,,, ) , :,

16 35880 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) : ) CE,, /2003 ( 1418) /2007 (B 286),. ) (,,.) :.1)..2). (.).3) /,.,,.. /,,. T /2010 ( 1312) /2727/2003 ( 1909). 4042/2012 ( 24), /2001 ( 179),. 2939/2001.

17 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ,,..,., /2006 ( 791) ( ),,. ( ),. : ), 15%. ), (PCBs) (PCTs) , 115%.,..,, /2727/2003 ( 1909), 13588/2006 ( 383)

18 35882 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8668/2007 ( 287), 2939/2001 ( 179) 4042/2012 ( 24) /549/ 103/2011 ( 488) /1075/ 103/2007 ( 920),. :.2.2.1, : /2011 ( 2654),, :, CO, NO x, 2, : /2011 ( 2654),, (CO),,, (NO x, NO 2 ) KW /2011 ( 2654), :,, , /796/2000 ( 239) ( )..2.3,,...

19 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) /1829/ 103/2007 ( 1827),,..2.4,, : /, /,,.. (,,,,.)., fan coils,., ( ) , /, /2005 ( 1784),..., (....)... 6/ /. 5825/2010 ( 407),,,,.,, ( )

20 35884 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ( ). :..,.,,...,,. III.4 III.4.1, : III , , /1981 ( 293),, (,, ), CE, /2028/2003 ( 1418) /471/2007 (B 286).

21 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) III.5 III.5.1 : : III ( 580). ( ), , /400/1997 ( 192), , 5, 6, 7 & /2011 ( 354),, : /2011 ( 354),.,. (,,,,,,..).,.

22 35886 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ,, /2727/2003 ( 1909). 4042/2012 ( 24),.,,, ( :,,..) /2727/2003 ( 1909). 4042/2012 ( 24) ( ), : /400/1997 ( 192),.,,. (,,,,,,..)...

23 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) /400/1997 ( 192), ,, /2727/2003 ( 1909). 4042/2012 ( 24),.,, ( :,,.) /2727/2003 ( 1909). 4042/2012 ( 24)..5.2 Natura 2000, Natura 2000, /2727/2003 ( 1909),. 2939/2001 ( 179). 4042/2012 ( 24),., (,, )

24 35888 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ). 2939/2001 ( 179), (,,,,, ),. 2939/2001 ( 179).,, /2006 ( 791),..,,,, /12. IV. IV.1 IV.1.1 IV.1.2 IV.1.3 :. 2971/2001 ( 285) «,» «,»,.,.. IV.2 IV.2.1,.

25 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) IV.2.2 IV.2.3 IV.3 V.3.1 V.3.2 IV.4 IV.4.1 IV.4.2 IV.5 IV.5.1 IV.5.2.,,. Natura 2000 Natura 2000,.,., 1/443/1973 ( 87), 4/1150/1976 ( 937) KYA 2/80825/05/2006 ( 120),. 3766/2009 ( 102),. 4070/2012 ( 82), ( 2/ 69553/2006, 2/99932/2007),., ( /2011 ( 354) ). ( ), (,,.),.. (,,

26 35890 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ).) /2727/2003 ( 1909). 4042/2012 ( 24). IV.5.3 IV.5.4 IV.5.5 IV.6 IV.6.1,., ( 3 ).. ( 1069/2009/ 142/2011/ ). : (..,..),. IV.6.2 IV.6.3 IV.6.4 IV.6.5 IV.7 IV.7.1 IV.7.2. ( /820/2000 ( 477), /568/2004 ( 142). (.. ).. (.. ),..

27 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) V.7.3 IV.7.4 N 1069/2009/ 142/2011/,., /2012 ( 1537),. IV V.8.1 V.8.2 V.8.3 V.8.4 V.8.5 V.8.6 V.8.7 V.8.8,. 100 m 2,,,.. 455/1976 ( 169),.,. 4. CO /2138/2004 ( 1102) (30 mg/m 3 ),., CO CO /2138/2004 ( 1102), m 2.. ( ).. (, ),,.

28 35892 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ),, /725/2006 ( 383),. IV.9 V.9.1 V.9.2,, /2006., /2012 ( 1537),.

29 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ( )... IV.. ( ).1 ( ),.2.1,.3.3,.4.1.3,.4.2,.6 ( ) ( ).1 ( ).2 ( ) ( ).4 ( ) , , ( ).3 ( ).4 ( ) , ( ).3 ( ).4 ( ).2.1 Natura 2000;.5.2 IV.3 ( ).2.4 ; IV.2 ( ).2.5 ; IV.1 ( )

30 35894 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) B.3.1 ( ) ( )... IV..2.4,.3.4 B ( ) B IV.6 ( ).3.5 IV.4 ( ) B B.3.7 ( ), IV.5 ( ).3.8 (.. ) IV.7 ( ) B IV.9 ( ).3.11 IV.8 ( ) ( )

31 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) / , ( 7 51/2007).1.5 ( ) ( )... IV. III ( ) III ( ) III ( )

32 35896 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1 ( ( ) 3 )... :. (, 2 ) :. ( ), : ( 1 ), ( ),./12 ( ). ( ) V. / :

33 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ( ( ) 3 3 ) /... : Fax: .. : ( ) : : (,, ). ( ).... (,,, )..... (, ). /, /,...../2013 ( ): ( ). :... :... :.. V. :.., : (,,, ).... : ( )

34 35898 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 9 Ηλεκτρονική διαχείριση ΠΠΔ Οι διαδικασίες της παρούσας απόφασης είναι δυνατόν να πραγ ματοποιηθούν ηλεκτρονικά μετά την εφαρμογή των προβλεπόμε νων στο άρθρο 18 του ν. 4014/2011. Άρθρο 10 Έναρξη Ισχύος Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 22 Αυγούστου 2013 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

35 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 35899

36 35900 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34481 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2446 30 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Aριθ. 52891 Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για τις δραστη ριότητες «Συνεργεία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28643 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2036 22 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 46537 Καθορισμός Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων για τις δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1440 16 Ιουνίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ.150559 Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44143 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3072 3 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 171914 Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15025 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 964 19 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Οικ.: 167563/ΕΥΠΕ Εξειδίκευση των διαδικασιών και των ειδικότερων κρι τηρίων περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35837 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2505 7 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 170613 Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα και δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 581 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 45 15 Ιανουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Οικ.: 1649/45 Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρό που ενημέρωσης του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44115 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3071 3 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 171923 Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1510 4 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός της ειδικής εκλογικής αποζημίωσης στους υπαλλήλους του Υπουργείου Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 51125 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3438 24 Δεκεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 59845 Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα και δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44865 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3133 10 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Οικ. 14132/924/ΦΓ9.6.4. Α δειοδότηση φορέων διενέργειας εξετάσεων για τη χο ρήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28157 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1992 14 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/οικ. 22274 Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής των προς μετά ταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22391 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1488 19 Ιουνίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 12952 Τροποποίηση της υπ αρ. 7073/17 5 2011 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39867 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2677 21 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Π1/2390 Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39287 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2605 15 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 55174 Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά για εργασίες για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20575 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1711 17 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθ. Δ6Α 1036682 ΕΞ2014/ 25 2 2014 (Β 478 και 558) απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 24 10 Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου και της δι αδικασίας έκδοσης των βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25837 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2082 28 Σεπτεμβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 125494 Καθορισμός διαδικασιών και λεπτομερειών για την εφαρμογή του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3071 14 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.14/02/19398/2927 Προκήρυξη της δράσης «Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4027 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 97 31 Ιανουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6841 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 574 8 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ 1074 Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας ει σοδήματος φορολογικού έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42239 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3678 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθ. Φ2 1617/2010 κοινής υπουρ γικής απόφασης «Διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2788 17 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κα νονισμού (ΕΕ) 1308/2013 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5915 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 246 18 Δεκεμβρίου 2012 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26105 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1869 31 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία χο ρήγησης απαλλαγής από το τέλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23229 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντιστοίχιση Παλαιών Ειδικοτήτων με Νέες Ειδικό τητες των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρ τισης (Ι.Ε.Κ.) που υπάγονται στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4579 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 441 9 Οκτωβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 6919/11.2.2004

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14885 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1342 2 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.10060/7075/394/ 30.03.2009 (Β 672) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα