ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ"

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΔΦΟΡΔΙΑ ΠΑΛΑΙΟΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑ ΝΟΣ.ΔΛΛΑΓΟ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ Δςπωπαϊκό Σαμείο Πεπιφεπειακήρ Ανάπτςξη Αθήνα, Αξδεηηνύ 34 β ΑΘΗΝΑ Απιθμ. Ππωτ: ΤΠΠΟΑ/ΓΓΑΠΚ/ΔΠΝΔ/ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: Κ. έθθαο /138813/3242 ΣΗΛΔΦΩΝΑ: , FAX: Τ Μ Β Α Η Γηα ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνύ παξαθνινύζεζεο θπζηθνρεκηθώλ παξακέηξσλ ζην ζπήιαην «Κνπηνύθη Παηαλίαο», ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ «Απνθαηάζηαζε θζνξώλ, θαζαξηζκνύ, ειεθηξνθσηηζκνύ θαη αλάδεημε ηνπ ζπειαίνπ Κνπηνύθη Παηαλίαο, Ννκνύ Αηηηθήο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ρώξνπ ηνπ» ζην Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα «Αηηηθή ». ηελ Αζήλα ζήκεξα 16 επηεκβξίνπ 2014 εκέξα Σξίηε, ζηα γξαθεία ηεο Δθνξείαο Παιαηναλζξσπνινγίαο πειαηνινγίαο Ννη. Διιάδνο, νδόο Αξδεηηνύ 34β, ε αλαπιεξώηξηα Πξντζηακέλε ηεο ΔΠΝΔ θ. Διέλε Παλαγνπνύινπ-Καξάκπεια Αξραηνιόγνο, πνπ εθπξνζσπεί κε ηελ ηδηόηεηα απηή ην Διιεληθό Γεκόζην, κε βάζε: - Σελ κε αξηζκ. ΤΠΠΟΑ/ΓΓΑΠΚ/ΔΠΝΔ/230875/135937/3160/ Απόθαζε Αλάζεζεο γηα ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνύ παξαθνινύζεζεο θπζηθνρεκηθώλ παξακέηξσλ ζην ζπήιαην «Κνπηνύθη Παηαλίαο» από ηελ εηαηξεία ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΚΑΡΑΛΗ & ΙΑ Δ.Δ., αληί ηνπ πνζνύ ησλ ,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. - Σελ κε αξηζκ /131402/3040/ ηερληθή έθζεζε ηεο επηβιέπνπζαο ηνπ έξγνπ Α. Οηθνλόκνπ, γηα ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνύ παξαθνινύζεζεο θπζηθνρεκηθώλ παξακέηξσλ ζην ζπήιαην «Κνπηνύθη Παηαλίαο». - Σελ κε αξηζκ /134704/3131/ πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΚΑΡΑΛΗ & ΙΑ Δ.Δ.. θαη ν αλάδνρνο ηνπ ελ ιόγσ έξγνπ, εηαηξεία «ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΚΑΡΑΛΗ & ΙΑ Δ.Δ.», ε νπνία εθπξνζσπείηαη θαη δεζκεύεηαη κε ηελ ππνγξαθή ηνπ θ. Γεκεηξίνπ Καξάιε ηνπ Παύινπ ζπκθώλεζαλ θαη ζπλνκνιόγεζαλ ηα αθόινπζα: ΑΡΘΡΟ 1 Η έλαξμε εθηέιεζεο ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο είλαη άκεζε. Η πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ησλ ζπζθεπώλ παξαθνινύζεζεο θπζηθνρεκηθώλ παξακέηξσλ ζην ζπήιαην ζα πξέπεη λα παξαδνζνύλ ην αξγόηεξν ζε είθνζη πέληε εκέξεο από ηελ 1

2 ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο. Σν πνζό ηεο ζύκβαζεο νξίδεηαη ζηηο δώδεθα ρηιηάδεο πελήληα ηέζζεξα επξώ (12.054,00 ) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ θαη θξαηήζεσλ Γεκνζίνπ. ΑΡΘΡΟ 2 Η πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνύ παξαθνινύζεζεο θπζηθνρεκηθώλ παξακέηξσλ ζην ζπήιαην ζα γίλεη όπσο αλαθέξεηαη ζηελ ηερληθή έθζεζε ηεο επηβιέπνπζαο ηνπ έξγνπ θ. Α. Οηθνλόκνπ. Δηδηθόηεξα ν εμνπιηζκόο παξαθνινύζεζεο θπζηθνρεκηθώλ παξακέηξσλ ζην ρώξν ηνπ ζπειαίνπ ζα απνηειείηαη από δύν ζπζθεπέο θαηαγξαθήο, ζε 24σξε βάζε, ησλ ηηκώλ ηνπ νμπγόλνπ (Ο 2) θαη ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (CO 2) θαζώο θαη ησλ ηηκώλ ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη πγξαζίαο πνπ επηθξαηνύλ ζην εζσηεξηθό ηνπ ζπειαίνπ, ησλ νπνίσλ ηα εηδηθά ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά πεξηγξάθνληαη ζηελ αλσηέξσ ηερληθή έθζεζε ηεο επηβιέπνπζαο ηνπ έξγνπ. ΑΡΘΡΟ 3 Ο Αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, ησλ δηαηάμεσλ θαη θαλνληζκώλ γηα ηελ πξόιεςε αηπρεκάησλ ζην πξνζσπηθό ηνπ, ή ζην πξνζσπηθό ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ή ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην θαη γηα ηε ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη νθείιεη λα ιάβεη θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ όια ηα απαηηνύκελα κέηξα αζθαιείαο πνπ επηβάιινληαη από ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία. Ο Αλάδνρνο αλαιακβάλεη απνθιεηζηηθώο θαη εμ νινθιήξνπ όιεο ηηο επζύλεο έλαληη νπνηνπδήπνηε ηξίηνπ πξνβάιινληνο δηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, επξεζηηερλίαο, ζεκάησλ θιπ., πνπ έρνπλ άκεζε ή έκκεζε ζρέζε κε κειέηεο, πιηθά, κεραλήκαηα, κεζόδνπο, ηξόπνπο εξγαζίαο, ζπζηήκαηα, εθεπξέζεηο θιπ. πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ εθ κέξνπο ηνπ πιήξε εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο. Όιεο νη ζρεηηθέο δαπάλεο, ε κέξηκλα θαη νη δηαδηθαζίεο γηα ηε λόκηκε ρξεζηκνπνίεζε όισλ ησλ αλσηέξσ βαξύλνπλ εμ νινθιήξνπ θαη απνθιεηζηηθώο ηνλ Αλάδνρν, ν νπνίνο νθείιεη λα ιακβάλεη εγθαίξσο θάζε απαηηνύκελν κέηξν, ώζηε ε Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ηα όξγαλα απηήο λα κελ ππνζηνύλ νπνηαδήπνηε ελόριεζε ή ηελ ειάρηζηε δεκία. ΑΡΘΡΟ 4 Ο Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα θαηαζέζεη ζηελ Τπεξεζία κεηά ηελ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ηνπ εμνπιηζκνύ, δήισζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα 2 έηε. Οη ζπζθεπέο ζα πξέπεη λα θέξνπλ ζήκαλζε CE. ΑΡΘΡΟ 5 Σν ηίκεκα πνπ ππνρξενύηαη λα θαηαβάιεη ε Αλαζέηνπζα Αξρή ζηνλ Αλάδνρν γηα ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνύ παξαθνινύζεζεο θπζηθνρεκηθώλ παξακέηξσλ ζην ζπήιαην «Κνπηνύθη Παηαλίαο» (Οηθνλνκηθό Αληάιιαγκα) είλαη ζύκθσλα κε ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ ε νπνία απνηειεί αλαπόζπαζην παξάξηεκα ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ ,00. (νινγξάθσο: δώδεθα ρηιηάδεο πελήληα ηέζζεξα επξώ) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ θαη θξαηήζεσλ Γεκνζίνπ (θόξνο πξνκεζεηώλ ηνπ δεκνζίνπ θαη θόξνο ζπκβάζεσλ δεκνζίνπ). Η πιεξσκή ζα γίλεηαη κεηά ηελ εθάζηνηε παξάδνζε ηεο πξνκήζεηαο θαη εγθαηάζηαζεο ησλ ζπζθεπώλ παξαθνινύζεζεο θπζηθνρεκηθώλ παξακέηξσλ ζην πήιαην 2

3 Κνπηνύθη Παηαλίαο θαη ηελ έθδνζε ηνπ αληίζηνηρνπ ηηκνινγίνπ θαη ηνπ πξσηνθόιινπ παξαιαβήο από ηελ επηηξνπή παξαιαβήο πιηθώλ. Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη θνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα. ΑΡΘΡΟ 6 Ο αλάδνρνο αθνύ έιαβε γλώζε ηεο ηερληθήο έθζεζεο ηεο επηβιέπνπζαο ηνπ έξγνπ, Α. Οηθνλόκνπ, πνπ απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο ηεο ζύκβαζεο, δειώλεη όηη απνδέρεηαη αλεπηθύιαθηα ηελ αλάζεζε θαη όηη ζα εθαξκόζεη πηζηά ηελ παξνύζα ζύκβαζε θαη ηνπο όξνπο ηεο ηερληθήο έθζεζεο. ΑΡΘΡΟ 7 Η Τπεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα επηβάιεη πνηληθέο ξήηξεο πνπ πξνβιέπνληαη από ην Νόκν κε απόθαζή ηεο θαη λα θαηαγγείιεη ηελ ζύκβαζε γηα ηελ πεξίπησζε πνπ δελ ηεξνύληαη νη όξνη ηόζν ηεο ζπλεκκέλεο ηερληθήο έθζεζεο πξνδηαγξαθώλ όζν θαη ηεο ίδηαο ηεο ζύκβαζεο. Δπίζεο έρεη ην δηθαίσκα λα παξαηείλεη ηελ ζύκβαζε εθ όζνλ απαηηείηαη κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ. ΑΡΘΡΟ 8 Η ζπκθσλία κεηαμύ ησλ ζπκβαιιόκελσλ κεξώλ πεξηέρεηαη εμ νινθιήξνπ ζην παξόλ έγγξαθν, νη όξνη ηεο ζύκβαζεο απηήο δελ κπνξνύλ λα κεηαβιεζνύλ ή ηξνπνπνηεζνύλ παξά κόλν γξαπηώο. ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ Γηα ην Διιεληθό Γεκόζην Η Αλαπιεξώηξηα Πξντζηακέλε ηεο Δθνξείαο Ο Αλάδνρνο ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΚΑΡΑΛΗ & ΙΑ ΔΔ Γξ Διέλε Παλαγνπνύινπ-Καξάκπεια Αξραηνιόγνο Γ. Καξάιεο 3

4 Γξ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ -ΔΠΙΒΛΔΠΟΤΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΔΡΓΟ: «Απνθαηάζηαζε θζνξώλ, θαζαξηζκνύ, ειεθηξνθσηηζκνύ θαη αλάδεημε ηνπ ζπειαίνπ Κνπηνύθη Παηαλίαο, Ννκνύ Αηηηθήο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ρώξνπ ηνπ». Αζήλα, ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΦΤΙΚΟΥΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΔΣΡΩΝ Γηα ηελ ζπλέρηζε ησλ εξγαζηώλ ηνπ έξγνπ κε ηίηιν «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΦΘΟΡΩΝ, ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ, ΗΛΔΚΣΡΟΦΩΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΣΟΤ ΠΗΛΑΙΟΤ ΚΟΤΣΟΤΚΙ ΠΑΙΑΝΙΑ, ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΩΡΟΤ ΣΟΤ», ην νπνίν εθηειείηαη ζύκθσλα α) κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε κε αξηζκό πξσηνθόιινπ ΤΠΠΟ/ΓΓΑΠΚ/ΑΡΥ/Α1/Φ45/18864/1091/ θαη β) κε ηελ εγθεθξηκέλε ηξνπνπνίεζε ζπκπιήξσζε ηεο αξρηθήο αξρηηεθηνληθήο κειέηεο κε αξηζκό πξσηνθόιινπ ΤΠΑΙΘΠΑ/ΓΓΑΠΚ/ΓΙΠΚΑ/ΣΑΥ/75543/15764/3546/3736, πξνβιέπεηαη ε πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνύ παξαθνινύζεζεο θπζηθνρεκηθώλ παξακέηξσλ ζην ρώξν ηνπ ζπειαίνπ θαη εηδηθόηεξα ηεο θαηαγξαθήο ζε 24σξε βάζε ησλ ηηκώλ ηνπ νμπγόλνπ (Ο 2) θαη ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (CO 2) θαζώο θαη ησλ ηηκώλ ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη πγξαζίαο πνπ επηθξαηνύλ ζην εζσηεξηθό ηνπ ζπειαίνπ. Πεξηγξαθή εμνπιηζκνύ: Η ζπζθεπή γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ αλσηέξσ ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: Να είλαη κηθξώλ δηαζηάζεσλ, ρακεινύ βάξνπο (κηθξόηεξν ησλ 5 θηιώλ), γηα εύθνιε, ζηαζεξή θαη θπξίσο ζπκβαηή κε ην πεξηβάιινλ ηνπ ζπειαίνπ ηνπνζέηεζε Να δηαζέηεη δπν ηνπιάρηζηνλ επθξηλείο ςεθηαθέο νζόλεο γηα ηελ αλαγξαθή ηεο κέηξεζεο ζπγθέληξσζεο νμπγόλνπ θαη δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζε θάζε κηα. Να παξέρεη εύξνο κέηξεζεο νμπγόλνπ ζηνλ αέξα ηνπ ζπειαίνπ 0-100%, κε δηαρσξηζηηθόηεηα κέηξεζεο ηνπιάρηζηνλ 0,1% θαη εύξνο κέηξεζεο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζηνλ αέξα ηνπ ζπειαίνπ ppm, κε δηαρσξηζηηθόηεηα κέηξεζεο ηνπιάρηζηνλ 0,1% Η αθξίβεηα κέηξεζεο λα είλαη ίζε ή κηθξόηεξε από 0,2 % γηα ηε κέηξεζε ηνπ νμπγόλνπ θαη ίζε ή κηθξόηεξε από 0,1 % γηα ηε κέηξεζε δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα 4

5 Απαηηείηαη ε ύπαξμε αλεπηπγκέλνπ ζπζηήκαηνο απνζήθεπζεο θαη δηαρείξηζεο ζε Η/Τ (data logger) ελζσκαησκέλν ζηε ζπζθεπή, κεηξήζεσλ νμπγόλνπ, δηνμείδην ηνπ άλζξαθα Απαηηείηαη απηόλνκε ιεηηνπξγία κε επαλαθνξηηδόκελε κπαηαξία, ηνπιάρηζηνλ 24 σξώλ απηνλνκίαο Δπηπιένλ κε ηελ αλσηέξσ ζπζθεπή είλαη απαξαίηεηε ε παξάδνζε θαη εγθαηάζηαζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζπζθεπήο παξαθνινύζεζεο θαη αλαγξαθήο ζε ζπκπιεξσκαηηθή νζόλε ζεξκνθξαζίαο θαη ζρεηηθήο πγξαζίαο ηνπ ρώξνπ ηνπ ζπειαίνπ. Η ζπζθεπή απηή ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα δηαζέηεη επθξηλή ςεθηαθή νζόλε (ηνπιάρηζηνλ 5ρ5 cm), εύξνο κέηξεζεο ζεξκνθξαζίαο από -10 έσο +70 C ηνπιάρηζηνλ, εύξνο κέηξεζεο πγξαζίαο από 1% έσο +99 % ηνπιάρηζηνλ, λα είλαη κηθξώλ δηαζηάζεσλ θαη ην βάξνο ηεο λα κελ μεπεξλάεη ην έλα θηιό. Η αθξίβεηα κέηξεζεο λα είλαη ίζε ή κηθξόηεξε από 1 ν C γηα ηε κέηξεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ίζε ή κηθξόηεξε από 4 % γηα ηε κέηξεζε ηεο πγξαζίαο Η ιεηηνπξγία ηεο πξέπεη λα ππνζηεξίδεηαη από απιέο κπαηαξίεο Οη ζπζθεπέο ζα πξέπεη λα παξέρνληαη πιήξεηο θαη έηνηκεο πξνο ιεηηνπξγία κε όια ηα απαξαίηεηα εμαξηήκαηα όπσο -Μπαηαξίεο -Φνξηηζηή κπαηαξίαο 220V. -ύζηεκα Datta logger -Πιήξε ζπλδεζκνινγία Σα πιηθά θαηαζθεπήο ησλ νξγάλσλ ζα πξέπεη λα είλαη αλζεθηηθά ζην πεξηβάιινλ ηνπ ζπειαίνπ θαη εηδηθόηεξα ζε αθξαίεο ζπλζήθεο ζρεηηθήο εξγαζίαο. Ο πξνκεζεπηήο νθείιεη λα πεξηγξάςεη κε ζαθήλεηα ηα πιηθά απηά θαη λα ηεθκεξηώζεη ηελ αλζεθηεθόηεηά ηνπο. Απαηηείηαη ε εγθαηάζηαζε ησλ ζπζθεπώλ ζην ρώξν ηνπ ζπειαίνπ, ζε ζεκείν πνπ ζα ππνδεηρηεί από ηελ ππεξεζία, αιιά θαη ε εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ ζα ππνδεηρηεί γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα ιάβεη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο όια ηα απαηηνύκελα κέηξα αζθαιείαο πνπ επηβάιινληαη από ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία. Ο Αλάδνρνο αλαιακβάλεη απνθιεηζηηθώο θαη εμ νινθιήξνπ όιεο ηηο επζύλεο έλαληη νπνηνπδήπνηε ηξίηνπ πξνβάιινληνο δηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, επξεζηηερλίαο, ζεκάησλ θιπ., πνπ έρνπλ άκεζε ή έκκεζε ζρέζε κε κειέηεο, πιηθά, κεραλήκαηα, κεζόδνπο, ηξόπνπο εξγαζίαο, ζπζηήκαηα, εθεπξέζεηο θιπ. πνπ ζα 5

6 ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ εθ κέξνπο ηνπ πιήξε εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο. Όιεο νη ζρεηηθέο δαπάλεο, ε κέξηκλα θαη νη δηαδηθαζίεο γηα ηε λόκηκε ρξεζηκνπνίεζε όισλ ησλ αλσηέξσ βαξύλνπλ εμ νινθιήξνπ θαη απνθιεηζηηθώο ηνλ Αλάδνρν, ν νπνίνο νθείιεη λα ιακβάλεη εγθαίξσο θάζε απαηηνύκελν κέηξν, ώζηε ε Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ηα όξγαλα απηήο λα κελ ππνζηνύλ νπνηαδήπνηε ελόριεζε ή ηελ ειάρηζηε δεκία. Ο Αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, ησλ δηαηάμεσλ θαη θαλνληζκώλ γηα ηελ πξόιεςε αηπρεκάησλ ζην πξνζσπηθό ηνπ, ή ζην πξνζσπηθό ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ή ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην θαη γηα ηε ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. Η πξνκήζεηα όισλ ησλ πιηθώλ βαξαίλεη ηνλ αλάδνρν. Οη ζπζθεπέο ζα παξαδνζνύλ πιήξσο ηνπνζεηεκέλεο θαη έπεηηα από δνθηκή γηα ηελ νξζή ιεηηνπξγία ηνπο. Υξόλνο εγγύεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο νξίδνληαη ηα δύν έηε θαη γηα ηηο δύν ζπζθεπέο θαη ν αλάδνρνο νθείιεη λα θαηαζέζεη κεηά ηελ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε δήισζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα 2 έηε Οη ζπζθεπέο ζα πξέπεη λα θέξνπλ ζήκαλζε CE. Σν ηίκεκα γηα ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνύ παξαθνινύζεζεο θπζηθνρεκηθώλ παξακέηξσλ ζην ρώξν ηνπ ζπειαίνπ δελ ζα ππεξβεί ην πνζό ησλ ,00 επξώ (δώδεθα ρηιηάδεο πεληαθόζηα επξώ) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. Οη ζπζθεπέο πξέπεη λα παξαδνζνύλ εγθαηαζηεκέλεο ζε εηθνζηπέληε εκέξεο θαηά κέγηζην από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο. Η επηβιέπνπζα ηνπ έξγνπ Αιεμάλδξα Οηθνλόκνπ Γξ. Βηνιόγνο 6

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΤΜΒΑΗ Σηελ Καιιηζέα Αηηηθήο, ζήκεξα 22.07.2011, εκέξα Παξαζθεπή, ζηα γξαθεία ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δπηθνηλσλίαο Γεληθήο Γξακκαηείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΩΝ ΥΟΛIΚΩΝ ΚΣΗΡΗΩΝ

ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΩΝ ΥΟΛIΚΩΝ ΚΣΗΡΗΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΑΓ. ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ & ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΖ 7/2014 Μ Δ Λ Δ Σ Ζ Π Ρ Ο Μ Ζ Θ Δ Η Α ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΩΝ ΥΟΛIΚΩΝ ΚΣΗΡΗΩΝ CPV:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015

ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015 ΑΓΑΜ:15PROC002864560 ΓΙΟΙΚΗΗ ΑΓΑ: 7Υ4691ΩΓ-ΝΛ3 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & Αξ.Πξωη. Γ99/ΠΤ62/2332 ΥΗΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥ/Η ΓΙΑΓ/ΜΩΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ & ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ Οη παξόληεο γεληθνί όξνη ζα δηέπνπλ ηε ζπκβαηηθή ζρέζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «NRG TRADING HOUSE ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (εθεμήο:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΡΖΣΖ (ΟAK A.E.) Σαρ. Γ/λζε: ΟΑΖ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΗΧΝ Σ.Κ. 73100 ΥΑΝΗΑ ΔΡΓΟ: " ΔΡΓΑΗΔ ΓΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΑΡΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΗΑ ΣΟ 2015" Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΔΤΗ ΚΑΛΤΦΗ ΜΔ ΚΑΛΤΠΣΡΙΓΔ

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΔΤΗ ΚΑΛΤΦΗ ΜΔ ΚΑΛΤΠΣΡΙΓΔ Σελίδα 1 από 16 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ. ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 10-12, Σ.Κ. 115 21 Σει: 210 72 88 170-137 Φαμ: 210 72 11 223 Αζήλα, 01 Ινπιίνπ 2015 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: 2011-72. Ηκεξνκελία Γηεμαγσγήο: 23-11- 2011

ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: 2011-72. Ηκεξνκελία Γηεμαγσγήο: 23-11- 2011 Αζήλα 08-11- 2011 Αξηζ. Πξση : 298267 ΑΓΑ : 45ΒΝ46ΦΥΔΓ-8ΡΗ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΩΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ : ΔΦΟΓΙΑΜΟΤ ΤΠΗΡΔΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ : ΓΙΤ Σαρ. Γ/λζε : Καξόινπ 1 3 Σ. Κ :

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. Γεληθή Γηεύζπλζε Ιεηηνπξγίαο & Αλάπηπμεο Γηεύζπλζε Δμνπιηζκνύ Πρνιείσλ Σκήκα Πξνδηαγξαθώλ, Σππνπνίεζεο & Έξεπλαο Αγνξάο Δμνπιηζηηθώλ Μέζσλ ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ,

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟ 343 ΥΑΨΔΑΡΙ Σ.Κ. 124 61 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ.

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/2/2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΣ.: 503037 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Μειεηώλ & Δπελδύζεσλ ΣΜΗΜΑ : Αλάπηπμεο Νέσλ Μνξθώλ Σνπξηζκνύ ΣΑΥ.

Διαβάστε περισσότερα

Σξίπνιε 30-10 - 2014 Αξ. Πξση: 4631/νηθ

Σξίπνιε 30-10 - 2014 Αξ. Πξση: 4631/νηθ EΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ Σαρ. Γηεύζπλζε : Οπιαξρεγνύ ερηώηε 1 Σαρ. Κώδηθαο : 221 00 - Σξίπνιε

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002420617 2014-11-21

14PROC002420617 2014-11-21 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΧ, ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΣΗΝ ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ, ΓΙΑ ΣΙ ΔΡΓΑΙΔ ΒΙΒΛΙΟΓΔΣΗΗ ΣΧΝ ΑΙΣΗΔΧΝ ΓΗΛΧΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΚΕΝΣΡΟY ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΞΤΓΟΝΟΤ

ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΚΕΝΣΡΟY ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΞΤΓΟΝΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΕΙΟ» ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΚΕΝΣΡΟY ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΞΤΓΟΝΟΤ Σν Ννζνθνκείν επηζπκεί λα ηξνθνδνηείηαη κε νμπγόλν γηα ηαηξηθή ρξήζε από κνλάδα παξαγσγήο νμπγόλνπ ηαηξηθήο ρξήζεο ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : ΑΠΟΣΤΠΩΔΩΝ ΚΑΙ Αξ. Πξση: ΣΑΠ/ΓΑΚ/ΜΔΛ/8446 ΤΝΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Καζηνξηά 13.06.2014 3 η Γ.Τ.ΠΔ. ΓΤΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ Αξηζκ. Πξση.: 4760 ΚΑΣΟΡΗΑ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Καζηνξηά 13.06.2014 3 η Γ.Τ.ΠΔ. ΓΤΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ Αξηζκ. Πξση.: 4760 ΚΑΣΟΡΗΑ ANAΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ : ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Καζηνξηά 13.06.2014 3 η Γ.Τ.ΠΔ. ΓΤΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ Αξηζκ. Πξση.: 4760 ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Σασ.Γ/νζη : Μαςπιυηίζζηρ Σασ.Κώδικαρ : 52 100 Καζηοπιά Σηλέθυνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ============================== ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΣΜΖΜΑ : ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ & ΤΜΒΑΔΧΝ Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011

ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011 ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Ο Γήκνο Αιίκνπ δηνξγαλώλεη ςπραγσγηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 Η Ειιεληθή Πνδνζθαηξηθή Οκνζπνλδία αθνύ έιαβε ππόςε : α. Σν Καηαζηαηηθό ηεο. β. Σνπο Καλνληζκνύο ηεο γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009

ΚΤΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009 ΚΤΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009 Θέκα : «Απεπζείαο παξαρώξεζε, κε αληάιιαγκα, ηνπ δηθαηώκαηνο απιήο ρξήζεο αηγηαινύ, παξαιίαο, όρζεο θαη παξόρζηαο δώλεο κεγάισλ ιηκλώλ θαη πιεύζηκσλ πνηακώλ, ζηνπο Οξγαληζκνύο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 40.000 ΣΔΜΑΥΙΩΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 40.000 ΣΔΜΑΥΙΩΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΈΡΓΟΤ Οη πδξνκεηξεηέο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηακέηξεζε ηεο θαηαλάισζεο ησλ νηθηαθψλ παξνρψλ πφζηκνπ

Διαβάστε περισσότερα

RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO

RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤΠΟΛΔΩ 77-79 ΑΘΖΝΑ Σ.Κ. 11855 ΣΖΛ.: 210 3411080, FAX 210 3413573 Σν παξόλ εγρεηξίδην

Διαβάστε περισσότερα

-ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ- ΠΡΟ: Δθεκεξίδα ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΧΝ Σ.Δ.Δ., ΠΔΓΜΖΔΓΔ, ΠΔΔΓΔ Πξόγξακκα «ΓΗΑΤΓΔΗΑ», Ηζηνζει. ΓΔ

-ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ- ΠΡΟ: Δθεκεξίδα ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΧΝ Σ.Δ.Δ., ΠΔΓΜΖΔΓΔ, ΠΔΔΓΔ Πξόγξακκα «ΓΗΑΤΓΔΗΑ», Ηζηνζει. ΓΔ -ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ- ΠΡΟ: Δθεκεξίδα ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΧΝ Σ.Δ.Δ., ΠΔΓΜΖΔΓΔ, ΠΔΔΓΔ Πξόγξακκα «ΓΗΑΤΓΔΗΑ», Ηζηνζει. ΓΔ ΚΟΙΝ: ΑΓΤ/ΓΜΥ 731 ΓΔ/Σκ. Μει., ΣΟΓ, Πίλ. Αλαθνηλώζ. 731 ΔΝΗ ΣΡΚΧΝ ΕΡΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΠΡΑΙΧΝ Σει.: 210-7487652

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Πεξηερόκελα

ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Πεξηερόκελα ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Πεξηερόκελα Α. Αίηεζε πκκεηνρήο Β. ηελ Έθζεζε κπνξνύλ λα ιάβνπλ κέξνο Γ. Παξαρώξεζε ρώξνπ Γ. Γηθαίσκα πκκεηνρήο θαη άιιεο ρξεώζεηο Δ. Πιεξσκή η. Τπεξεζίεο Ε. Δπζύλεο θαη θαζήθνληα εθζεηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΕΔΙΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚ/ΠΚΝ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΖΚΑΘΗΑΠ ΡΚΖΚΑ ΓΝΚΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Μαπούζι, 20/05/2014. Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995

Μαπούζι, 20/05/2014. Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995 Μαπούζι, 20/05/2014 Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995 Σκήκα Γξαθείν : Οηθ. Γηαρείξηζεο : Γηαρ. Δπξσπατθώλ Πξνγξακκάησλ Πιεξνθνξίεο : Σειέκαρνο Εαθπλζηλόο Γ/λζε : Αγξάθσλ 3-5 Σαρ. Κώδηθαο : 15123 Μαξνύζη Σειέθσλν:

Διαβάστε περισσότερα

«CONN-X ΓΩΡΟΔΠΙΣΑΓΗ COSMOTE 50»

«CONN-X ΓΩΡΟΔΠΙΣΑΓΗ COSMOTE 50» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «CONN-X ΓΩΡΟΔΠΙΣΑΓΗ COSMOTE 50» H αλώλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΔΣ ΤΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔΣ ΑΔ» (εθεμήο ε «COSMOTE»), πνπ εδξεύεη ζην Μαξνύζη Αηηηθήο,

Διαβάστε περισσότερα

«Γηακφξθσζε Μεζνδνινγίαο Φεθηαθήο Γηακφξθσζεο ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ θαη

«Γηακφξθσζε Μεζνδνινγίαο Φεθηαθήο Γηακφξθσζεο ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ θαη ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΩ (ΑΡ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 7939 / 745149 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 7939 / 745149 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Φ.Ν.Α. «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΗΟ» Ν.Π.Γ.Γ. ΗΔΡΑ ΟΓΟ 343 ΥΑΨΓΑΡΗ Σ.Κ. 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα