Η ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΏΝ ΣΤΗΝ ΕΕ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΏΝ ΣΤΗΝ ΕΕ"

Transcript

1 Η ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΏΝ ΣΤΗΝ ΕΕ ΠΡΑΚΤΙΚΌΣ ΟΔΗΓΌΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΟΜΙΚΈΣ ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΏΝ, ΕΙΣΑΓΩΓΈΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΈΩΝ Τμήμα της επιμορφωτικής εκστρατείας που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Παιχνιδιών (Toy Industries of Europe TIE) από το 2012 έως το 2014, με στόχο την εξήγηση των απαιτήσεων της οδηγίας 2009/48/EΚ σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών και την σημασία τους για τις επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. ivanastar

2 Αποποίηση ευθύνης: Η παρούσα έκδοση προορίζεται ως οδηγός που μπορεί να βοηθήσει στην κατανόηση και την εφαρμογή της οδηγίας 2009/48/EΚ σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών, όπως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς, και δεν προορίζεται να αντικαταστήσει τα περιεχόμενα της προαναφερθείσας οδηγίας. Για την πλήρη έκδοση της οδηγίας και των τροποποιήσεών της, ανατρέξτε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, η οποία είναι διαθέσιμη στο διαδικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι απαιτήσεις για την ασφάλεια των παιχνιδιών στην Ευρώπη είναι από τις αυστηρότερες στον κόσμο. Η νέα ευρωπαϊκή οδηγία 2009/48/EΚ σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών ενίσχυσε τους κανόνες που καθορίζονταν στην οδηγία του 1988, με νέες διατάξεις σχετικά με την επιβολή και νέες απαιτήσεις ασφαλείας. Η οδηγία σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 30η Ιουνίου 2009 και ισχύει για τα παιχνίδια που έχουν διατεθεί στην αγορά από την 20η Ιουλίου 2011, ενώ οι διατάξεις για τα χημικά είναι σε ισχύ από την 20η Ιουλίου Η παρούσα έκδοση είναι τμήμα μιας επιμορφωτικής εκστρατείας που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και διεξήχθη από την Toy Industries of Europe (TIE) από το 2012 έως το 2014, με στόχο την εξήγηση των απαιτήσεων της οδηγίας σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών και την σημασία τους για τις επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), είτε πρόκειται για κατασκευαστές, εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, εισαγωγείς ή διανομείς παιχνιδιών. Στοχεύει να αποτελέσει έναν πρακτικό οδηγό που συνοψίζει τις υποχρεώσεις όλων των βασικών παραγόντων. Επειδή, παρόλο που οι κατασκευαστές είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια των προϊόντων τους, οι εισαγωγείς, οι διανομείς, οι κοινοποιημένοι οργανισμοί και οι εθνικές αρχές παίζουν επίσης σημαντικό ρόλο στο να διασφαλίζουν ότι τα παιχνίδια που πωλούνται στα καταστήματα της Ευρώπης πληρούν όλες τις απαιτήσεις ασφαλείας. izusek

4 4 1. ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΕΊΤΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΉΣ; Κατασκευαστής είναι κάθε πρόσωπο ή οντότητα που κατασκευάζει ένα παιχνίδι ή που αναθέτει σε άλλους τον σχεδιασμό ή την κατασκευή ενός παιχνιδιού, και εμπορεύεται αυτό το παιχνίδι υπό την επωνυμία ή το εμπορικό σήμα του. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ BartCo

5 5 ΑΠΌ ΌΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΎΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΎΣ ΦΟΡΕΊΣ, Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥ- ΑΣΤΉΣ ΈΧΕΙ ΣΑΦΏΣ ΤΟ ΜΕΓΑΛΎΤΕΡΟ ΑΡΙΘΜΌ ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΩΝ: 1 2 ΝΑ ΣΧΕΔΙΆΖΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΆΖΕΙ ΠΑΙΧΝΊΔΙΑ ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΈΣ ΑΠΑΙΤΉΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ. Οι κατασκευαστές πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα παιχνίδια που διαθέτουν στην αγορά έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σύμφωνα με τις αποκαλούμενες «βασικές απαιτήσεις ασφαλείας». Αυτό σημαίνει ότι τα παιχνίδια, συμπεριλαμβανομένων των ουσιών που περιέχουν, δεν πρέπει να διακυβεύουν την ασφάλεια ή την υγεία των παιδιών και των λοιπών χρηστών. Οι κατασκευαστές πρέπει να συμμορφώνονται με τους κανόνες που σχετίζονται με τις φυσικές, μηχανικές, χημικές και ηλεκτρικές ιδιότητες των παιχνιδιών, καθώς και με την ευφλεκτότητα, την υγιεινή και τη ραδιενέργεια. ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΊΤΕ ΕΙΣΑΓΩΓΈΣ Ἠ ΔΙΑΝΟΜΈΣ ΣΤΗΝ ΕΕ - ΜΆΘΕΤΕ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΣΑΣ! Εάν ο κατασκευαστής βρίσκεται εκτός της ΕΕ και εσείς, ως εισαγωγέας ή διανομέας, διαθέτετε το παιχνίδι στην αγορά υπό τη δική σας επωνυμία ή εμπορικό σήμα, αναλαμβάνετε αυτόματα τις ευθύνες του κατασκευαστή. Το ίδιο ισχύει αν τροποποιήσετε ένα παιχνίδι που διατίθεται ήδη στην αγορά κατά τρόπο που μπορεί να θίξει τη συμμόρφωσή του. ΝΑ ΚΑΤΑΡΤΊΖΕΙ ΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΌ ΦΆΚΕΛΟ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΝ ΦΥΛΆΣΣΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΛΆΧΙΣΤΟΝ 10 ΈΤΗ. ΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΊ ΑΞΙΟΛΟΓΉΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΌΡΦΩΣΗΣ. Οι κατασκευαστές πρέπει να καταρτίζουν τον τεχνικό φάκελο του παιχνιδιού και να διενεργούν τις εφαρμοστέες αξιολογήσεις ασφαλείας και συμμόρφωσης. Ο τεχνικός φάκελος πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις σχετικές λεπτομέρειες σχετικά με το πώς ο κατασκευαστής διασφαλίζει ότι τα παιχνίδια συμμορφώνονται με όλες τις απαιτήσεις ασφαλείας που καθορίζονται στην οδηγία. Πρέπει να φυλάσσεται για τουλάχιστον 10 έτη μετά τη διάθεση του παιχνιδιού στην αγορά. Η οδηγία σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών απαιτεί όλος ο τεχνικός φάκελος να συντάσσεται σε μία από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Οι κατάλληλες γλώσσες ορίζονται από κάθε κράτος μέλος και αναφέρονται σε έγγραφο που είναι δημοσιευμένο στο διαδικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (βλ. σελίδα 8). Κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος, μια εθνική αρχή μπορεί να ζητήσει τη μετάφραση των σχετικών τμημάτων του τεχνικού φακέλου στη γλώσσα του συγκεκριμένου κράτους μέλους. Η αξιολόγηση ασφαλείας είναι η διεργασία κατά την οποία ο κατασκευαστής προσδιορίζει τους ενδεχόμενους κινδύνους που μπορεί να παρουσιάσει ένα παιχνίδι και αξιολογεί την πιθανή έκθεση σε αυτούς τους κινδύνους. Αυτή η αξιολόγηση πρέπει να διεξάγεται πριν το παιχνίδι διατεθεί στην αγορά και πρέπει να καλύπτει όλους τους χημικούς, φυσικούς, μηχανικούς και ηλεκτρικούς κινδύνους, καθώς και τον κίνδυνο ευφλεκτότητας, τον κίνδυνο για την υγιεινή και τον κίνδυνο ραδιενέργειας (βλ. σελίδα 22). Η αξιολόγηση της συμμόρφωσης είναι η διεργασία κατά την οποία ο κατασκευαστής αποδεικνύει ότι το παιχνίδι του πληροί τις εφαρμοστέες διατάξεις ασφαλείας της οδηγίας. Η διαδικασία μπορεί να είναι είτε αυτοεπαλήθευση είτε επαλήθευση από τρίτους (βλ. σελίδα 23).

6 6 ΤΙ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΕΙ Ο ΤΕΧΝΙΚΌΣ ΦΆΚΕΛΟΣ; λεπτομερή περιγραφή του σχεδιασμού και της κατασκευής, συμπεριλαμβανομένου καταλόγου των συστατικών στοιχείων και των υλικών που χρησιμοποιούνται σε παιχνίδια, και τα δελτία στοιχείων ασφαλείας για τις χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται, τα οποία λαμβάνονται από τους προμηθευτές χημικών ουσιών τη(τις) αξιολόγηση(-εις) ασφαλείας που διενεργούνται τη διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης που ακολουθήθηκε ΤΙ ΣΗΜΑΊΝΕΙ «ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΈΝΟ ΑΊΤΗΜΑ»; Σημαίνει ότι πρέπει να ζητούνται μόνο τα στοιχεία του τεχνικού φακέλου που απαιτούνται για την έρευνα, έτσι ώστε ο κατασκευαστής να μην επιβαρύνεται με δυσανάλογο φορτίο. Στο αίτημα μπορεί να αναφέρεται η προθεσμία για την παραλαβή των αιτούμενων εγγράφων, που πρέπει να είναι 30 ημέρες, εκτός αν οριστεί συντομότερη προθεσμία με βάση κάποιον άμεσο, σοβαρό κίνδυνο. αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΚ τις διευθύνσεις των τόπων κατασκευής και αποθήκευσης αντίγραφα των εγγράφων που υπέβαλε ο κατασκευαστής σε κοινοποιημένο οργανισμό, εάν παρεμβαίνει τέτοιος οργανισμός εκθέσεις δοκιμών και περιγραφή των μέσων με τα οποία ο κατασκευαστής εξασφαλίζει τη συμμόρφωση της παραγωγής, εάν ο κατασκευαστής εφάρμοσε τη διαδικασία για τον εσωτερικό έλεγχο της παραγωγής και αντίγραφο της βεβαίωσης εξέτασης τύπου ΕΚ, περιγραφή των μέσων με τα οποία ο κατασκευαστής εξασφαλίζει τη συμμόρφωση της παραγωγής και αντίγραφα των εγγράφων που υπέβαλε ο κατασκευαστής στον κοινοποιημένο οργανισμό, εάν ο κατασκευαστής υπέβαλε το παιχνίδι στην εξέταση τύπου ΕΚ και ακολούθησε τη διαδικασία συμμόρφωσης τύπου. 3 ΝΑ ΚΑΤΑΡΤΊΖΕΙ ΔΉΛΩΣΗ ΣΥΜΜΌΡΦΩΣΗΣ ΕΚ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗ ΦΥΛΆΣΣΕΙ ΓΙΑ 10 ΈΤΗ. Πριν την πώληση ενός παιχνιδιού, ο κατασκευαστής πρέπει να καταρτίζει μια δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ, ένα έγγραφο στο οποίο ο κατασκευαστής πιστοποιεί ότι το παιχνίδι συμμορφώνεται με όλες τις απαιτήσεις ασφαλείας και αναλαμβάνει, ως κατασκευαστής, την ευθύνη για τη συμμόρφωση του παιχνιδιού (βλ. σελίδα 26). Η δήλωση συμμόρφωσης πρέπει να φυλάσσεται από τον κατασκευαστή, τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο στην ΕΕ, εάν υπάρχει, και τον εισαγωγέα, εάν υπάρχει, για τουλάχιστον 10 έτη μετά τη διάθεση του παιχνιδιού στην αγορά. Η δήλωση συμμόρφωσης πρέπει να μεταφράζεται σε όλες τις γλώσσες των κρατών μελών στις οποίες πωλείται το παιχνίδι. Η δήλωση συμμόρφωσης πρέπει να προσδιορίζει με σαφήνεια με τι σχετίζεται το παιχνίδι.

7 7 4 Ο ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΌΣ ΤΌΠΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΕΙ ΈΝΑ ΠΡΌΤΥΠΟ ΩΣ ΒΟΉΘΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΈΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΆΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΔΉΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΌΡΦΩΣΗΣ: safety/guidance/index_en.htm ΝΑ ΕΠΙΘΈΤΕΙ ΤΗ ΣΉΜΑΝΣΗ ΣΥΜΜΌΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΌ ΜΗΤΡΏΟΥ. COM 5 6 Στην περίπτωση μικρών παιχνιδιών και παιχνιδιών που αποτελούνται από μικρά εξαρτήματα, η σήμανση CE μπορεί εναλλακτικά να επιτίθεται σε ετικέτα ή σε συνοδευτικό φυλλάδιο. Στις περιπτώσεις όπου τα παιχνίδια πωλούνται σε εκθετήρια που αποτελούν τμήμα της αρχικής συσκευασίας του παιχνιδιού, η σήμανση CE μπορεί να επιτεθεί στο εκθετήριο. Εάν η σήμανση CE δεν είναι ευδιάκριτη από την εξωτερική πλευρά της συσκευασίας, πρέπει να επιτεθεί τουλάχιστον στη συσκευασία. Οι κατασκευαστές πρέπει επίσης να διασφαλίζουν ότι τα παιχνίδια τους φέρουν αριθμό τύπου ή παρτίδας ή σειράς ή μοντέλου ή άλλο στοιχείο που επιτρέπει την ταυτοποίησή τους. Εάν δεν το επιτρέπει το μέγεθος ή η φύση του παιχνιδιού, μπορεί να αναγραφεί στη συσκευασία ή σε έγγραφο που συνοδεύει το παιχνίδι. ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΊΖΕΙ ΤΗ ΣΥΜΜΌΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝ ΣΕΙΡΆ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ. Οι κατασκευαστές πρέπει επίσης να διασφαλίζουν ότι εφαρμόζονται οι διαδικασίες ώστε να διατηρείται η συμμόρφωση της εν σειρά παραγωγής, ακόμα και όταν αλλάζει ο σχεδιασμός ή τα χαρακτηριστικά του παιχνιδιού ή τα εφαρμοστέα εναρμονισμένα πρότυπα. ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΆΖΕΙ ΌΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ. Η σήμανση CE είναι μια σήμανση με την οποία ο κατασκευαστής δηλώνει ότι το παιχνίδι πληροί όλες τις εφαρμοστέες απαιτήσεις που καθορίζονται στη νομοθεσία της ΕΕ. Η σήμανση CE πρέπει να επιτίθεται στο παιχνίδι, την ετικέτα ή τη συσκευασία (και συνιστάται να εμφανίζεται στο διαδικτυακό τόπο, εάν το παιχνίδι πωλείται μέσω του διαδικτύου) κατά τρόπο εμφανή, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο. Οι κατασκευαστές πρέπει να σημειώνουν το όνομα και τη διεύθυνσή τους επί του παιχνιδιού ή, εάν αυτό δεν είναι δυνατό, στη συσκευασία ή σε συνοδευτικό έγγραφο. Η αναφερόμενη διεύθυνση πρέπει να είναι φυσική διεύθυνση και να αποτελεί μοναδικό σημείο επαφής για τον κατασκευαστή. Ο διαδικτυακός τόπος είναι πρόσθετες πληροφορίες, αλλά δεν επαρκεί ως διεύθυνση. Συνήθως, η διεύθυνση αποτελείται από μια οδό και αριθμό ή ταχυδρομική θυρίδα, ταχυδρομικό κώδικα και πόλη. Σε συσκευασίες και προϊόντα που έχουν πολλές διευθύνσεις επικοινωνίας, πρέπει να σημειώνεται με σαφήνεια το μοναδικό σημείο επαφής.

8 8 7 8 ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΊΖΕΙ ΌΤΙ ΟΙ ΟΔΗΓΊΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΕΊΝΑΙ ΣΤΙΣ ΣΩΣΤΈΣ ΓΛΏΣΣΕΣ. Οι οδηγίες επιτρέπουν και προωθούν τη σωστή χρήση του παιχνιδιού. Δεν είναι απαραίτητες, εάν ένα παιχνίδι δεν χρειάζεται οδηγίες ή πληροφορίες για την ασφάλεια (για παράδειγμα, λούτρινος αρκούδος). Οι πληροφορίες για την ασφάλεια ενδέχεται να περιλαμβάνουν κείμενο ή/και εικόνες που συνοδεύουν το παιχνίδι ή σχετίζονται με αυτό. Ο σκοπός των πληροφοριών για την ασφάλεια είναι να βοηθήσουν τον καταναλωτή να χρησιμοποιήσει το παιχνίδι με ασφάλεια μέσω της αποφυ- Ο κατασκευαστής πρέπει να εξασφαλίζει ότι το παιχνίδι συνοδεύεται από οδηγίες και πληροφορίες για την ασφάλεια σε γλώσσα ή γλώσσες εύκολα κατανοητή/ές από τους καταναλωτές, όπως καθορίζεται από τις εθνικές αρχές. γής κινδύνων για τους χρήστες ή βλάβης του προϊόντος. Παραδείγματα των πληροφοριών για την ασφάλεια ενδέχεται να περιλαμβάνουν τα εξής: «παγώνετε μόνο σε οικιακό ψυγείο» ή «μην το τοποθετείτε στο θάλαμο κατάψυξης». ΝΑ ΕΠΙΘΈΤΕΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΌΤΑΝ ΚΡΊΝΕΤΑΙ ΣΚΌΠΙΜΟ. Ο κατασκευαστής πρέπει να αναγράφει τις προειδοποιήσεις με ευκρινή, ευανάγνωστο, ευνόητο και ακριβή τρόπο στο παιχνίδι, σε επικολλημένη ετικέτα ή στη συσκευασία και, εάν κρίνεται σκόπιμο, στις οδηγίες χρήσης που συνοδεύουν το παιχνίδι. Τα μικρά παιχνίδια που πωλούνται χωρίς συσκευασία πρέπει να φέρουν κατάλληλες προειδοποιήσεις. Οι προειδοποιήσεις πρέπει να είναι σε γλώσσα ή γλώσσες εύκολα κατανοητή/ές από τους καταναλωτές, όπως καθορίζεται από κάθε κράτος μέλος. Jovan Nikolic Ο ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΌΣ ΤΌΠΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΠΕΡΙΈΧΕΙ ΚΑΤΆΛΟΓΟ ΜΕ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΈΣ ΓΛΏΣΣΕΣ ΠΟΥ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΎΝΤΑΙ ΣΕ ΚΆΘΕ ΧΏΡΑ: safety/guidance/index_en.htm

9 ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΊΖΕΙ ΤΗ ΣΥΜΜΌΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΟΎΜΕΝΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΏΝ. ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΏΝΕΙ ΤΙΣ ΑΡΧΈΣ, ΕΆΝ ΥΠΆΡΧΕΙ ΚΊΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ. ΝΑ ΤΟ ΑΝΑΚΑΛΕΊ Ἠ ΝΑ ΤΟ ΑΠΟΣΎΡΕΙ. Όταν ένας κατασκευαστής θεωρεί ότι ένα παιχνίδι που έχει πουλήσει δεν συμμορφώνεται προς τη νομοθεσία, πρέπει αμέσως να λάβει τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα. Σε αυτά περιλαμβάνεται το να εξασφαλίζει τη συμμόρφωση του παιχνιδιού, να το αποσύρει ή να το ανακαλεί, κατά περίπτωση. Σε τέτοιες περιπτώσεις, συνιστάται ιδιαίτερα οι επιχειρήσεις να συνεργάζονται ώστε να διαμορφώνουν έναν ολοκληρωμένο ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ ό φάκελο Όταν το παιχνίδι παρουσιάζει κίνδυνο, οι κατασκευαστές πρέπει να ενημερώνουν αμέσως σχετικά τις αρμόδιες εθνικές αρχές των κρατών μελών στα οποία κατέστησαν διαθέσιμο το παιχνίδι και να παραθέτουν λεπτομέρειες για τη μη συμμόρφωση και τα τυχόν διορθωτικά μέτρα που ελήφθησαν. ώστε να διασφαλίζεται συντονισμένη αντίδραση. ΝΑ ΠΑΡΈΧΕΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΣΤΙΣ ΕΘΝΙΚΈΣ ΑΡΧΈΣ ΚΑΤΌΠΙΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΈΝΟΥ ΑΙΤΉΜΑΤΟΣ. Οι κατασκευαστές πρέπει, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος από αρμόδια εθνική αρχή (βλ. σελίδα 6), να παρέχουν όλη την τεκμηρίωση που απαιτείται για να αποδειχθεί η συμμόρφωση του παιχνιδιού. Ενδέχεται να απαιτείται η μετάφραση ορισμένων τμημάτων του τεχνικού φακέλου στη γλώσσα της αιτούσας αρχής, εάν δεν είναι αποδεκτά τα Αγγλικά (ή άλλη γλώσσα). Οι κατασκευαστές πρέπει να προσκομίζουν τα έγγραφα που απαιτούνται για να αποδειχθεί η συμμόρφωση σε γλώσσα εύκολα κατανοητή από την αρχή τα έγγραφα στην Κινεζική γλώσσα, για παράδειγμα, δεν είναι αποδεκτά στις ευρωπαϊκές χώρες.

10 10 11 ΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΊ ΔΟΚΙΜΈΣ ΜΕ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΊΑ ΣΕ ΠΑΙΧΝΊΔΙΑ ΠΟΥ ΕΝΔΈΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΆΖΟΥΝ ΚΊΝΔΥΝΟ. ΝΑ ΕΡΕΥΝΆ. Όταν είναι σκόπιμο ανάλογα με τους κινδύνους που ενδέχεται να παρουσιάζει το παιχνίδι, οι κατασκευαστές πρέπει να διενεργούν δοκιμές με δειγματοληψία στα παιχνίδια που έχουν διατεθεί στην αγορά. Αυτό δεν απαιτεί τη διενέργεια δοκιμών με δειγματοληψία σε κάθε προϊόν που έχει διατεθεί στην αγορά. Καθώς αυτό αποτελεί επίσης υποχρέωση των εισαγωγέων, συνιστάται συνεργασία για την αποφυγή επανάληψης των ίδιων ενεργειών. 13 ΝΑ ΜΗΝ ΔΙΑΚΥΒΕΎΕΙ ΤΗ ΣΥΜΜΌΡΦΩΣΗ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΑΠΟΘΉΚΕΥΣΗ Ἠ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΆ. Οι κατασκευαστές δεν πρέπει να διακυβεύουν τη συμμόρφωση κατά την αποθήκευση ή τη μεταφορά. Αυτή δεν είναι συγκεκριμένη υποχρέωση, αλλά οι κατασκευαστές πρέπει να έχουν υπόψη ότι πρέπει να διατηρείται η συμμόρφωση, στο διάστημα κατά το οποίο το παιχνίδι είναι υπό τον έλεγχό τους. Η διακύβευση της συμμόρφωσης θα περιλάμβανε απρόσεκτο χειρισμό ή ακατάλληλες συνθήκες αποθήκευσης (π.χ. αποθήκευση ξύλινων ή χνουδάτων παιχνιδιών σε συνθήκες υγρασίας). 12 ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΊ ΑΡΧΕΊΟ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΊΕΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΑ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΟΎΜΕΝΑ ΠΑΙΧΝΊΔΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΚΛΉΣΕΙΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΏΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΊ ΕΝΉΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΙΑΝΟΜΕΊΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΈΡΕΥΝΈΣ ΤΟΥ. Εφόσον απαιτείται, οι κατασκευαστές πρέπει να διατηρούν αρχείο με τις καταγγελίες σχετικά με τα μη συμμορφούμενα παιχνίδια και τις ανακλήσεις παιχνιδιών και να τηρούν ενήμερους τους διανομείς για τις έρευνές τους. Η ενημέρωση των διανομέων σχετικά με τα συστήματα που διαθέτει ένας κατασκευαστής για αυτές τις έρευνες θεωρείται επαρκής. Δεν είναι απαραίτητο να ενημερώνονται οι διανομείς για κάθε μεμονωμένη καταγγελία. Προφανώς, εάν ο κίνδυνος απαιτεί ανάκληση παιχνιδιού, πρέπει να ενημερώνονται τα άλλα μέρη της αλυσίδας εφοδιασμού. 14 Baloncici ΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΊΖΕΙ ΤΟΥΣ ΥΠΌΛΟΙΠΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΎΣ ΦΟΡΕΊΣ ΣΤΗΝ ΑΛΥΣΊΔΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΎ ΚΆΘΕ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΎ. Η αλυσίδα εφοδιασμού πρέπει να είναι ιχνηλάσιμη, που σημαίνει ότι οι οικονομικοί φορείς πρέπει να μπορούν να προσδιορίζουν κάθε μέρος το οποίο τους έχει προμηθεύσει παιχνίδι και κάθε μέρος στο οποίο έχουν προμηθεύσει παιχνίδι. Πρέπει να τηρούνται αρχεία, καθώς αυτές οι πληροφορίες πρέπει να διατηρούνται για τουλάχιστον 10 έτη μετά τη διάθεση του παιχνιδιού στην αγορά.

11 11 2. Εισαγωγέας ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΕΊΤΕ ΕΙΣΑΓΩΓΈΑΣ; είναι κάθε άτομο ή οντότητα με έδρα στην ΕΕ που θέτει ένα παιχνίδι από χώρα εκτός της ΕΕ στην αγορά της ΕΕ. Koi88

12 12 Ο ΕΙΣΑΓΩΓΈΑΣ ΈΧΕΙ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΈΩΣΗ: 1 3 ΝΑ ΔΙΑΘΈΤΕΙ ΜΌΝΟ ΣΥΜΜΟΡΦΟΎΜΕΝΑ ΠΑΙΧΝΊΔΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΆ ΤΗΣ ΕΕ. ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΊ ΤΗ ΔΉΛΩΣΗ ΣΥΜΜΌΡΦΩΣΗΣ ΕΚ ΓΙΑ 10 ΈΤΗ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΊΖΕΙ ΌΤΙ Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΉΣ ΈΧΕΙ ΚΑΤΑΡΤΊΣΕΙ ΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΌ ΦΆΚΕΛΟ. ΝΑ ΣΥΝΕΡΓΆΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΧΈΣ. Ο εισαγωγέας πρέπει να διατηρεί ένα αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΚ εντός της ΕΕ και να το έχει διαθέσιμο για τις αρμόδιες αρχές για 10 έτη μετά τη διάθεση του παιχνιδιού στην αγορά. 2 ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΊΤΕ ΕΙΣΑΓΩΓΈΣ Ἠ ΔΙΑΝΟΜΈΣ ΣΤΗΝ ΕΕ ΜΆΘΕΤΕ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΣΑΣ! Ο εισαγωγέας πρέπει να γνωρίζει ότι αν ο κατασκευαστής βρίσκεται εκτός της ΕΕ και ο εισαγωγέας διαθέσει το παιχνίδι στην αγορά με τη δική του επωνυμία ή εμπορικό σήμα ή τροποποιήσει το παιχνίδι που έχει ήδη διατεθεί στην αγορά (κατά τρόπον που μπορεί να θίξει τη συμμόρφωσή του), ο εισαγωγέας θεωρείται ότι είναι ο κατασκευαστής και αναλαμβάνει όλες τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του. ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΊΖΕΙ ΌΤΙ Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΉΣ ΈΧΕΙ ΔΙΕΝΕΡΓΉΣΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΆΛΛΗΛΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΌΡΦΩΣΗΣ. Ο εισαγωγέας πρέπει να διασφαλίζει ότι ο κατασκευαστής έχει καταρτίσει τον τεχνικό φάκελο (για τον πλήρη κατάλογο των απαιτήσεων για τον τεχνικό φάκελο, ανατρέξτε στη σελίδα 6). Ο εισαγωγέας πρέπει να διασφαλίζει ότι θα είναι διαθέσιμος στις αρχές για 10 έτη μετά την πώληση του παιχνιδιού. Οι εισαγωγείς δεν χρειάζεται να φυλάσσουν οι ίδιοι τον τεχνικό φάκελο (εκτός από τη δήλωση συμμόρφωσης), αλλά απλά να διασφαλίζουν ότι θα είναι διαθέσιμος. Ωστόσο, εάν οι εισαγωγείς δεν είναι σίγουροι ότι θα μπορούν να προμηθευτούν αυτόν τον φάκελο εντός του χρονικού ορίου ή ότι δεν θα διατηρηθεί για 10 έτη από τον κατασκευαστή, πρέπει να τον προμηθευτούν και να τον φυλάξουν ίδιοι. οι Οι εισαγωγείς οφείλουν, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματός (βλ. σελίδα 6) από την εθνική αρχή, να προσκομίσουν στην εν λόγω αρχή όλες τις πληροφορίες και τα τεκμήρια που απαιτούνται για να αποδειχθεί η συμμόρφωση του παιχνιδιού σε γλώσσα εύκολα κατανοητή από την αρχή αυτή. Ο εισαγωγέας πρέπει να ελέγχει ότι ο κατασκευαστής έχει διενεργήσει την κατάλληλη αξιολόγηση της συμμόρφωσης και ότι η τεκμηρίωσή της είναι διαθέσιμη κατόπιν αιτήματος. Ένας απλός έλεγχος των συστημάτων και των διαδικασιών που διαθέτει ο κατασκευαστής αρκεί.

13 13 4 Τα έγγραφα αυτά πρέπει να παρέχονται σε γλώσσα «εύκολα κατανοητή» από τις εθνικές αρχές. Τούτο σημαίνει ότι έγγραφα στην κινεζική γλώσσα δεν είναι αποδεκτά στις ευρωπαϊκές χώρες. Ενδέχεται να απαιτείται η μετάφραση ορισμένων τμημάτων του τεχνικού φακέλου στη γλώσσα της αιτούσας αρχής, εάν δεν είναι αποδεκτά τα Αγγλικά (ή άλλη γλώσσα). scyther5 ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΊΖΕΙ ΌΤΙ Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΉΣ ΈΧΕΙ ΕΠΙΘΈΣΕΙ ΤΗ ΣΉΜΑΝΣΗ CE ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΌ ΜΗΤΡΏΟΥ. ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΊΖΕΙ ΌΤΙ ΤΟ ΠΑΙΧΝΊΔΙ ΣΥΝΟΔΕΎΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΎΜΕΝΑ ΈΓΓΡΑΦΑ. Οι εισαγωγείς πρέπει να διασφαλίζουν ότι υπάρχει η σήμανση CE και ο αριθμός μητρώου ή άλλο στοιχείο που επιτρέπει την ταυτοποίηση του παιχνιδιού. Οι εισαγωγείς επίσης πρέπει να διασφαλίζουν ότι το παιχνίδι συνοδεύεται από τα απαιτούμενα έγγραφα (πληροφορίες για την ασφάλεια, οδηγίες και προειδοποιήσεις όπως περιγράφονται αναλυτικά στη σελίδα 8). Οι εισαγωγείς δεν χρειάζεται να ελέγχουν κάθε μεμονωμένο προϊόν, αλλά πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι κατασκευαστές διαθέτουν διαδικασίες και συστήματα που διασφαλίζουν την ύπαρξή τους. 5 ΝΑ ΠΡΟΣΘΈΣΕΙ ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΕΑ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΊΔΙ Ἠ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΊΖΕΙ ΌΤΙ ΚΑΙ Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΉΣ ΈΧΕΙ ΚΆΝΕΙ ΤΟ ΊΔΙΟ. Οι εισαγωγείς πρέπει να σημειώνουν το όνομα και τη διεύθυνσή τους επί του παιχνιδιού ή, εάν αυτό δεν είναι δυνατό, στη συσκευασία ή σε συνοδευτικό έγγραφο. Αυτές οι λεπτομέρειες απαιτούνται μόνο στη συσκευασία λιανικής πώλησης σε περιπτώσεις όπου οι εισαγωγείς θα πρέπει να ανοίξουν τη συσκευασία για να θέσουν το όνομα και τη διεύθυνσή τους επί του προϊόντος. Οι εισαγωγείς πρέπει να διασφαλίζουν επίσης ότι υπάρχει το όνομα και η διεύθυνση του κατασκευαστή στο παιχνίδι ή τη συσκευασία του ή σε συνοδευτικό έγγραφο. Εάν ο κατασκευαστής βρίσκεται εκτός της ΕΕ και ο εισαγωγέας διαθέσει το παιχνίδι στην αγορά με τη δική του επωνυμία ή εμπορικό σήμα ή τροποποιήσει το παιχνίδι που έχει ήδη διατεθεί στην αγορά, ο εισαγωγέας θεωρείται ότι είναι ο κατασκευαστής. Σε αυτή την Βεβαιωθείτε ότι οι διευθύνσεις επαφής του εισαγωγέα και του κατασκευαστή υπάρχουν στο παιχνίδι. Ο διαδικτυακός τόπος δεν επαρκεί. Συνήθως, η διεύθυνση αποτελείται από μια οδό και αριθμό ή ταχυδρομική θυρίδα, ταχυδρομικό κώδικα και πόλη. περίπτωση, τα μοναδικά στοιχεία ονόματος και διεύθυνσης που απαιτούνται είναι το όνομα και η διεύθυνση του εισαγωγέα, ο οποίος πλέον θεωρείται ότι είναι ο κατασκευαστής. Εάν ο κατασκευαστής βρίσκεται εντός της ΕΕ και το προϊόν κατασκευάζεται εκτός της ΕΕ, θεωρείται ότι είναι η οντότητα που διαθέτει τα παιχνίδια στην αγορά της ΕΕ. Σε αυτή την περίπτωση, αρκεί η επίθεση μόνο του ονόματος και της διεύθυνσης του κατασκευαστή με έδρα στην ΕΕ.

14 ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΊΖΕΙ ΌΤΙ ΟΙ ΟΔΗΓΊΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΕΊΝΑΙ ΣΤΙΣ ΣΩΣΤΈΣ ΓΛΏΣΣΕΣ. Οι εισαγωγείς πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι οδηγίες και οι πληροφορίες για την ασφάλεια (βλ. σελίδα 8) είναι σε γλώσσα ή γλώσσες εύκολα κατανοητή/ές από τους καταναλωτές, όπως καθορίζεται από κάθε κράτος μέλος. Ο διαδικτυακός τόπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περιέχει κατάλογο με τις εθνικές γλώσσες που πρέπει να χρησιμοποιούνται σε κάθε χώρα (βλ. σελίδα 8). ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΊΖΕΙ ΤΗ ΣΥΜΜΌΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΟΎΜΕΝΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΏΝ. ΝΑ ΤΟ ΑΝΑΚΑΛΕΊ Ἠ ΝΑ ΤΟ ΑΠΟΣΎΡΕΙ. ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΏΝΕΙ ΤΙΣ ΑΡΧΈΣ, ΕΆΝ ΥΠΆΡΧΕΙ ΚΊΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ. Οι εισαγωγείς που θεωρούν ότι ένα παιχνίδι δεν συμμορφώνεται με την οδηγία, πρέπει να λαμβάνουν αμέσως διορθωτικά μέτρα. Σε αυτά περιλαμβάνεται το να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση του παιχνιδιού, να το αποσύρουν ή να το ανακαλέσουν και να ενημερώσουν τις αρχές, κατά περίπτωση. Όταν το παιχνίδι παρουσιάζει κίνδυνο, ο εισαγωγέας πρέπει να ενημερώνει σχετικά τον κατασκευαστή καθώς και τις αρχές εποπτείας της αγοράς. Συνιστάται ιδιαίτερα οι οικονομικοί φορείς να συνεργάζονται ώστε να διαμορφώνουν έναν ολοκληρωμένο ενημερωτικό φάκελο που θα διασφαλίζει συντονισμένη αντίδραση ΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΊ ΔΟΚΙΜΈΣ ΜΕ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΊΑ ΣΕ ΠΑΙΧΝΊΔΙΑ ΠΟΥ ΕΝΔΈΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΆΖΟΥΝ ΚΊΝΔΥΝΟ. ΝΑ ΕΡΕΥΝΆ. ΝΑ ΤΗΡΕΊ ΑΡΧΕΊΟ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΊΕΣ. Ανάλογα με τους κινδύνους ενός παιχνιδιού, οι εισαγωγείς πρέπει να διενεργούν δοκιμές με δειγματοληψία στα παιχνίδια, να ερευνούν και, εφόσον απαιτείται, να τηρούν αρχείο με τις καταγγελίες για τα μη συμμορφούμενα παιχνίδια και τις ανακλήσεις παιχνιδιών. Καθώς αυτές οι δοκιμές διενεργούνται με δειγματοληψία, δεν απαιτούνται δοκιμές σε κάθε μεμονωμένο προϊόν που διατίθεται στην αγορά. Καθώς αυτό αποτελεί επίσης υποχρέωση των κατασκευαστών, συνιστάται συνεργασία για την αποφυγή επανάληψης των ίδιων ενεργειών. ΝΑ ΜΗΝ ΔΙΑΚΥΒΕΎΕΙ ΤΗ ΣΥΜΜΌΡΦΩΣΗ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΑΠΟΘΉΚΕΥΣΗ Ἠ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΆ. Εδώ περιλαμβάνεται ο απρόσεκτος χειρισμός ή οι ακατάλληλες συνθήκες αποθήκευσης (π.χ. αποθήκευση ξύλινων ή χνουδάτων παιχνιδιών σε συνθήκες υγρασίας). ΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΊΖΕΙ ΤΟΥΣ ΥΠΌΛΟΙΠΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΎΣ ΦΟΡΕΊΣ ΣΤΗΝ ΑΛΥΣΊΔΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΎ ΚΆΘΕ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΎ. Η αλυσίδα εφοδιασμού πρέπει να είναι ιχνηλάσιμη, που σημαίνει ότι οι εισαγωγείς πρέπει να μπορούν να προσδιορίζουν κάθε οικονομικό φορέα ο οποίος τους έχει προμηθεύσει παιχνίδι και κάθε οικονομικό φορέα στον οποίο έχουν προμηθεύσει παιχνίδι. Πρέπει να τηρούνται αρχεία, καθώς αυτές οι πληροφορίες πρέπει να είναι διαθέσιμες για περίοδο 10 ετών μετά τη διάθεση του παιχνιδιού στην αγορά.

15 15 3. Ο ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΕΊΤΕ ΔΙΑΝΟΜΈΑΣ; διανομέας είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην αλυσίδα εφοδιασμού, πλην του κατασκευαστή ή του εισαγωγέα, που καθιστά διαθέσιμο ένα παιχνίδι στην αγορά. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΝΟΜΕΑ Ken Wiedemann

16 16 Ο ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΈΧΕΙ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΈΩΣΗ: 1 ΝΑ ΕΝΕΡΓΕΊ ΜΕ ΤΗ ΔΈΟΥΣΑ ΠΡΟΣΟΧΉ ΑΝΑΦΟΡΙΚΆ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΆΛΛΗΛΕΣ ΑΠΑΙΤΉΣΕΙΣ. 3 2 ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΊΤΕ ΕΙΣΑΓΩΓΈΣ Ἠ ΔΙΑΝΟΜΈΣ ΣΤΗΝ ΕΕ ΜΆΘΕΤΕ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΣΑΣ! Ο διανομέας πρέπει να γνωρίζει ότι αν ο κατασκευαστής βρίσκεται εκτός της ΕΕ και ο εισαγωγέας διαθέσει το παιχνίδι στην αγορά με τη δική του επωνυμία ή εμπορικό σήμα ή τροποποιήσει το παιχνίδι που έχει ήδη διατεθεί στην αγορά (κατά τρόπον που μπορεί να θίξει τη συμμόρφωσή του), ο διανομέας θεωρείται ότι είναι ο κατασκευαστής και αναλαμβάνει όλες τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του. ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΊΖΕΙ ΌΤΙ ΥΠΆΡΧΟΥΝ ΟΙ ΣΗΜΆΝΣΕΙΣ ΣΥΜΜΌΡΦΩΣΗΣ. Οι διανομείς πρέπει να διασφαλίζουν ότι υπάρχει η απαιτούμενη σήμανση συμμόρφωσης (για την οδηγία σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών, είναι η σήμανση CE). Δεν χρειάζεται να ελέγχουν κάθε μεμονωμένο προϊόν, μόνο να είναι σίγουροι ότι οι κατασκευαστές διαθέτουν διαδικασίες και συστήματα που διασφαλίζουν τη συμμόρφωση. 4 ΝΑ ΕΠΑΛΗΘΕΎΕΙ ΌΤΙ ΥΠΆΡΧΕΙ ΤΟ ΌΝΟΜΑ, Η ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ ΚΑΙ Ο ΑΡΙΘΜΌΣ ΜΗΤΡΏΟΥ. Οι διανομείς πρέπει να επαληθεύουν ότι υπάρχει η διεύθυνση του εισαγωγέα ή/και του κατασκευαστή. Οι διανομείς πρέπει επίσης να διασφαλίζουν ότι ο κατασκευαστής έχει επιθέσει αριθμό ή κωδικό μητρώου επί του παιχνιδιού, στη συσκευασία ή σε συνοδευτικό έγγραφο. ΝΑ ΒΕΒΑΙΏΝΕΤΑΙ ΌΤΙ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ, ΟΙ ΟΔΗΓΊΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΕΙΣ ΥΠΆΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΕΊΝΑΙ ΣΤΙΣ ΣΩΣΤΈΣ ΓΛΏΣΣΕΣ. Πριν τη διανομή ενός παιχνιδιού, οι διανομείς πρέπει να επαληθεύουν ότι το παιχνίδι συνοδεύεται από τα απαιτούμενα έγγραφα (πληροφορίες για την ασφάλεια, οδηγίες και προειδοποιήσεις). Οι διανομείς πρέπει να επαληθεύουν την παρουσία των απαιτούμενων προειδοποιήσεων, αλλά δεν χρειάζονται τον τεχνικό φάκελο. Για παράδειγμα, ο διανομέας πρέπει να ελέγχει μόνο εάν φράσεις όπως «Προειδοποίηση. Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 36 μηνών. Περιέχει μικρά κομμάτια» υπάρχουν επί παιχνιδιών που προορίζονται για παιδιά άνω των 36 μηνών και περιέχουν μικρά κομμάτια, καθώς μπορεί να παρουσιάσουν κίνδυνο πνιγμού για ένα παιδί μικρότερης ηλικίας.

17 17 Όταν υπάρχει αμφιβολία, για τα προϊόντα που εμπίπτουν στην «γκρίζα περιοχή» για παράδειγμα, ο διανομέας μπορεί πάντα να ζητάει από τον εισαγωγέα ή τον κατασκευαστή εξήγηση σχετικά με την απουσία της σήμανσης συμμόρφωσης. Στο Παράρτημα Ι της οδηγίας παρουσιάζεται ένας κατάλογος με τα προϊόντα που δεν θεωρούνται παιχνίδια, αλλά μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενο σύγχυσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επίσης δημοσιεύσει έγγραφα καθοδήγησης ώστε να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να διακρίνουν τα παιχνίδια από τα μη παιχνίδια (επισκεφθείτε τον διαδικτυακό τόπο που αναφέρεται στη σελίδα 8). Οι οδηγίες και οι πληροφορίες για την ασφάλεια πρέπει να είναι σε γλώσσα ή γλώσσες εύκολα κατανοητή/ές από τους καταναλωτές, όπως καθορίζεται από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος. Ο διαδικτυακός τόπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περιέχει κατάλογο με τις εθνικές γλώσσες που πρέπει να χρησιμοποιούνται σε κάθε χώρα (βλ. σελίδα 8). 5 ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΊΖΕΙ ΤΗ ΣΥΜΜΌΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΟΎΜΕΝΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΏΝ. ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΏΝΕΙ ΤΙΣ ΑΡΧΈΣ, ΕΆΝ ΥΠΆΡΧΕΙ ΚΊΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ. ΝΑ ΤΟ ΑΝΑΚΑΛΕΊ Ἠ ΝΑ ΤΟ ΑΠΟΣΎΡΕΙ. Οι διανομείς που θεωρούν ότι ένα παιχνίδι δεν συμμορφώνεται με την οδηγία, πρέπει να λαμβάνουν αμέσως διορθωτικά μέτρα. Σε αυτά περιλαμβάνεται το να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση του παιχνιδιού, να το αποσύρουν ή να το ανακαλέσουν και να ενημερώσουν τις αρχές, κατά περίπτωση. Ο διανομέας πρέπει να ενημερώνει τον κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα σχετικά, καθώς και τις αρχές εποπτείας της αγοράς, όταν το παιχνίδι παρουσιάζει κίνδυνο. Συνιστάται ιδιαίτερα οι επιχειρήσεις να συνεργάζονται ώστε να διαμορφώνουν έναν ολοκληρωμένο ενημερωτικό φάκελο που θα διασφαλίζει συντονισμένη αντίδραση. 6 Ο ΔΙΑΝΟΜΈΑΣ ΔΕΝ ΧΡΕΙΆΖΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΊ ΤΕΧΝΙΚΌ ΦΆΚΕΛΟ. Η υποχρέωση να ενεργεί με δέουσα προσοχή και να επαληθεύει την παρουσία των απαιτούμενων εγγράφων πρέπει να ερμηνεύεται με βάση αυτό. Ο διανομέας πρέπει να ελέγχει τη συνοχή μεταξύ του παιχνιδιού και των εγγράφων που το συνοδεύουν, ελέγχοντας, για παράδειγμα, τις πληροφορίες για την ασφάλεια, τις προειδοποιήσεις, τη σήμανση CE και τα ονόματα και τις διευθύνσεις του κατασκευαστή/εισαγωγέα. ΝΑ ΠΑΡΈΧΕΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΈΣ ΚΑΤΌΠΙΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΈΝΟΥ ΑΙΤΉΜΑΤΟΣ. Οι διανομείς πρέπει να παρέχουν στην αρμόδια εθνική αρχή, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματός της (βλ. σελίδα 6), όλες τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση που απαιτούνται για να αποδειχθεί η συμμόρφωση ενός παιχνιδιού.

18 ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΏΝΕΙ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΎΣ ΦΟΡΕΊΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΊΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΎΝ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ. Ενώ οι διανομείς δεν χρειάζεται να τηρούν αρχείο με τις καταγγελίες, συνιστάται οι διανομείς να ενημερώνουν τους υπόλοιπους οικονομικούς φορείς στην αλυσίδα εφοδιασμού σχετικά με καταγγελίες που αφορούν την ασφάλεια. ΝΑ ΜΗΝ ΔΙΑΚΥΒΕΎΕΙ ΤΗ ΣΥΜΜΌΡΦΩΣΗ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΑΠΟΘΉΚΕΥΣΗ Ἠ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΆ. ΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΊΖΕΙ ΤΟΥΣ ΥΠΌΛΟΙΠΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΎΣ ΦΟΡΕΊΣ ΣΤΗΝ ΑΛΥΣΊΔΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΎ ΚΆΘΕ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΎ. Η αλυσίδα εφοδιασμού πρέπει να είναι ιχνηλάσιμη, γεγονός που σημαίνει ότι οι οικονομικοί φορείς πρέπει να μπορούν να προσδιορίζουν κάθε μέρος το οποίο τους έχει προμηθεύσει παιχνίδι και κάθε μέρος στο οποίο έχουν προμηθεύσει παιχνίδι. Πρέπει να τηρούνται αρχεία, καθώς αυτές οι πληροφορίες πρέπει να είναι διαθέσιμες για περίοδο 10 ετών μετά τη διάθεση του παιχνιδιού στην αγορά, αλλά συνιστάται αυτή η περίοδος να αρχίζει μετά την τελευταία προμήθεια παιχνιδιού. Εδώ περιλαμβάνεται ο απρόσεκτος χειρισμός ή οι ακατάλληλες συνθήκες αποθήκευσης (π.χ. αποθήκευση ξύλινων ή χνουδάτων παιχνιδιών σε συνθήκες υγρασίας).

19 19 4. Εξουσιοδοτημένος ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΕΊΤΕ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΈΝΟΣ ΑΝΤΙΠΡΌΣΩΠΟΣ; αντιπρόσωπος είναι κάθε άτομο ή οντότητα με έδρα στην ΕΕ που έχει λάβει γραπτή εντολή από έναν κατασκευαστή, στην οποία περιγράφονται αναλυτικά τα καθήκοντα που πρέπει να πραγματοποιεί εκ μέρους του κατασκευαστή. Glandwr

20 20 ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ: Ενώ η υποχρέωση του κατασκευαστή είναι να διασφαλίζει ότι τα παιχνίδια έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας της οδηγίας, καθώς και να καταρτίζει τον τεχνικό φάκελο, αυτό δεν αποτελεί τμήμα της εντολής του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου. Ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος πρέπει να ασκεί τα καθήκοντα που προσδιορίζονται στην εντολή την οποία λαμβάνει από τον κατασκευαστή. Η εντολή πρέπει να επιτρέπει στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο τουλάχιστον τα εξής: Να τηρεί τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ και την τεχνική τεκμηρίωση στη διάθεση των εθνικών εποπτικών αρχών για περίοδο 10 ετών αφού διατεθεί το παιχνίδι στην αγορά. Να παρέχει στις εθνικές αρχές, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματός τους, όλες τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση που απαιτούνται για να αποδειχθεί η συμμόρφωση του παιχνιδιού. Να συνεργάζεται με τις εθνικές αρχές, κατόπιν αιτήματός της, για την τυχόν δράση που έχει αναληφθεί για την εξάλειψη των κινδύνων που ενέχουν τα παιχνίδια που καλύπτει η εντολή τους.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους Το παρόν προορίζεται ως έγγραφο καθοδήγησης για τους Οικονομικούς Φορείς (κατασκευαστές, εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, εισαγωγείς και διανομείς) μετρικών οργάνων με σήμανση CE Νομική ισχύ έχουν μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Η υψηλότερη δυνατή προστασία για τα παιδιά. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρήσεις και Βιομηχανία

Η υψηλότερη δυνατή προστασία για τα παιδιά. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρήσεις και Βιομηχανία ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Η υψηλότερη δυνατή προστασία για τα παιδιά Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρήσεις και Βιομηχανία Fotolia Orange Tuesday Υπάρχουν περίπου 80 εκατομμύρια παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Από τον Ιούλιο 2013 αλλάζουν για τους κατασκευαστές μερικά βασικά σημεία για τη σήμανση CE των δομικών υλικών σύμφωνα με τον κανονισμό 305/2011 ΕΕ που

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΟΔΗΓΙΕΣ 30.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 170/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/48/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ]

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ] Aθήνα, 18-09-2012 Αριθμ. Πρωτ.:Φ2-1619 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ.Κάνιγγος Ταχ. Κώδ.: 10181 Αθήνα ΚΟΙΝ: Γρ. κ. Υφυπουργού Πληροφ: Αθ. Δέσης Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQs)

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQs) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1 η ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2η ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΛΑ ΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 4.4.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 88/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 305/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Μαρτίου 2011 για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Παρατίθεται πιο κάτω το κείμενο της Οδηγίας:

Παρατίθεται πιο κάτω το κείμενο της Οδηγίας: ΟΔΗΓΙΑ 2013/53/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2013 για τα σκάφη αναψυχής και τα ατομικά σκάφη και την κατάργηση της οδηγίας 94/25/ΕΚ Στις 28-ΔΕΚ-2013 δημοσιεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για την απόκτηση σήμανσης CE

Οδηγός για την απόκτηση σήμανσης CE Οδηγός για την απόκτηση σήμανσης CE 1 Εισαγωγή Θεμελιώδης στόχος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας είναι η διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας εμπορευμάτων εντός των συνόρων της Ευρώπης και η εξάλειψη των τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 2013-2014 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 2013-2014 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 2013-2014 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1 1. Η οδηγία για την ασφάλεια παιχνιδιών αφορά και τα παιχνίδια που πωλούνται μέσω διαδικτύου; Αυτή η οδηγία ισχύει και για

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALGAP (EUREPGAP)

GLOBALGAP (EUREPGAP) GLOBALGAP (EUREPGAP) Το Διεθνές Σχήμα Πιστοποίησης Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής GLOBALGAP, λειτουργεί ως αντικειμενικό εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις για όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ Η διαρκώς παρατηρούμενη σύγχυση στο πρόβλημα της αναγνώρισης των ιατροτεχνολογικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις εγκαταστάσεις των ιατρικών

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι σημαίνει η σήμανση CE για τους καταναλωτές:

1. Τι σημαίνει η σήμανση CE για τους καταναλωτές: 1. Τι σημαίνει η σήμανση CE για τους καταναλωτές: Η σήμανση CE είναι ένα σήμα που τοποθετείται επάνω σε προϊόντα ορισμένων κατηγοριών (για τα οποία έχει εκδοθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετική νομοθεσία,

Διαβάστε περισσότερα

11.12.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 337/31

11.12.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 337/31 11.12.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 337/31 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1179/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Δεκεμβρίου 2012 για τη θέσπιση κριτηρίων προσδιορισμού των περιπτώσεων στις οποίες το

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Αυτό το πληροφοριακό έντυπο παρέχει γενικές οδηγίες στα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) που εκτελούν μια επιχείρηση ή αναλαμβάνων

Διαβάστε περισσότερα

Κατακτήστε την Ευρωπαϊκή αγορά με τη σήμανση συμμόρφωσης CE!

Κατακτήστε την Ευρωπαϊκή αγορά με τη σήμανση συμμόρφωσης CE! Κατακτήστε την Ευρωπαϊκή αγορά με τη σήμανση συμμόρφωσης CE! Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρήσεις και Βιομηχανία Περιεχόμενα Τι είναι η σήμανση CE; Τι είναι η σήμανση CE; 3 Νομικές υποχρεώσεις των κατασκευαστών

Διαβάστε περισσότερα

Απόσυρση Ανάκληση Προϊόντων Τροφίμων Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Τεχνολογίας Τροφίμων

Απόσυρση Ανάκληση Προϊόντων Τροφίμων Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Τεχνολογίας Τροφίμων Απόσυρση Ανάκληση Προϊόντων Τροφίμων Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Τεχνολογίας Τροφίμων Επιχειρείται να δοθεί το υφιστάμενο καθεστώς ανάκλησης απόσυρσης των προϊόντων τροφίμων με βάση

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τομέα της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων.

Κατευθυντήριες γραμμές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τομέα της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Ασφάλεια, διευκόλυνση των συναλλαγών και διεθνής συντονισμός Προστασία των πολιτών και άσκηση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 29-12-05 4245/Α ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων Εδώ και μερικά χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται πάνω στην εναρμόνιση της

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Απαντήσεις επί ερωτημάτων σχετικά με τη Διακήρυξη του έργου: «Προμήθεια φωτιστικών και λαμπτήρων LED εξωτερικού και εσωτερικού χώρου». ΣΧΕΤ.

ΘΕΜΑ: Απαντήσεις επί ερωτημάτων σχετικά με τη Διακήρυξη του έργου: «Προμήθεια φωτιστικών και λαμπτήρων LED εξωτερικού και εσωτερικού χώρου». ΣΧΕΤ. Θεσσαλονίκη: 26-09-2014 Διεύθυνση : Ν. Μενεμένη 546-28 Πληροφορίες : Επιτροπή Διαγωνισμού Τηλ : 2310764023 ΠΡΟΣ: Πίνακα Αποδεκτών FAX : 2310760076 Email : kathc@otenet.gr ΘΕΜΑ: Απαντήσεις επί ερωτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο Ο παρών Κανονισμός αναφέρεται στη χρήση σημάτων τα οποία χορηγεί η a Cert A.E. σε επιχειρήσεις για την επισήμανση και τη διαφήμιση των πιστοποιημένων προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΑΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΑΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΑΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑ Κυρίες και κύριοι, Η εταιρεία ISOMAT δραστηριοποιείται στην παραγωγή δομικών υλικών από το 1980. Τα προϊόντα που παράγει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. 1/9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

CLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1272/2008/ΕΚ

CLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1272/2008/ΕΚ CLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1272/2008/ΕΚ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Δρ. Δήμητρα Δανιήλ Προϊσταμένη της Δ/νσης Περιβάλλοντος Διημερίδα CLP - REACH. Αθήνα 30.11 1.12.2010 1 Τi είναι ο Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΖΥΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΖΥΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΖΥΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 1. Ποιά όργανα ζύγισης θεωρούνται «νόμιμα»? Μηχανικοί ή ηλεκτρονικοί επιτραπέζιοι

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα Υπόμνημα - Επεξηγήσεις... 3 Κεφάλαιο 1: Διαχείριση Προσωπικού... 4 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση Εξοπλισμού/ Εγκαταστάσεων... 5 Κεφάλαιο 3: Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Τα συστήµατα βεβαίωσης συµµόρφωσης της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ για δοµικά προϊόντα

Τα συστήµατα βεβαίωσης συµµόρφωσης της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ για δοµικά προϊόντα Eυρωπαϊκή Επιτροπή Γ Επιχειρήσεις και Βιοµηχανία Τα συστήµατα βεβαίωσης συµµόρφωσης της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ για δοµικά προϊόντα Γ. Kατσαράκης (Georgios.Katsarakis@ec.europa.eu) ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ. Δρ Γιώργος Φρυσαλάκης ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ. Δρ Γιώργος Φρυσαλάκης ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Δρ Γιώργος Φρυσαλάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αναγνώριση της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου -ΥΜΕ) ως Τεχνική Υπηρεσία κατηγορίας Β στις Εγκρίσεις Τύπου Οχημάτων Με την επιτυχή αξιολόγηση μας από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΖΥΓΙΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ/ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ/ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ / ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΖΥΓΙΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ/ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ/ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ / ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΖΥΓΙΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ/ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ/

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2013/473/ΕΕ)

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2013/473/ΕΕ) 25.9.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 253/27 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Σεπτεμβρίου 2013 για τους ελέγχους και τις αξιολογήσεις που διενεργούνται από κοινοποιημένους οργανισμούς

Διαβάστε περισσότερα

9. Οδηγία 90/396/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση

9. Οδηγία 90/396/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση Οδηγία 93/68/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 1993 για την τροποποίηση των οδηγιών 87/404/ΕΟΚ (απλά δοχεία πίεσης), 88/378/ΕΟΚ (ασφάλεια των παιχνιδιών), 89/106/ΕΟΚ (προϊόντα του τοµέα των δοµικών κατασκευών),

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Πληροφορίες που πρέπει να περιλαµβάνονται στο έντυπο της αίτησης για τα πιστοποιητικά ασφαλείας του µέρους A και του µέρους B ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν έντυπο αίτησης προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 225/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του παραρτήματος II

Διαβάστε περισσότερα

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 284/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Μαρτίου 2011 για καθορισμό ειδικών όρων και λεπτομερών διαδικασιών για την εισαγωγή πλαστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΠΑΙΧΝΙ ΟΤΟΠΩΝ (Παιδότοποι εσωτερικού χώρου & Παιδικές χαρές) Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/00 Συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων Ευρωπαϊκή Νομοθεσία Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων Κανονισμός 178/2002 Περιεχόμενο Γενικές Αρχές Ασφάλειας Τροφίμων και Ζωοτροφών Ίδρυση Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων Τι Αφορά Όλαταστάδιατηςπαραγωγής,

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος του εγχειριδίου, των διεργασιών και των διαδικασιών της ποιότητας.

Έλεγχος του εγχειριδίου, των διεργασιών και των διαδικασιών της ποιότητας. ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Έλεγχος εγγράφων Κύριος σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι να προσδιοριστούν οι αρμοδιότητες σύνταξης, ανασκόπησης, έγκρισης και διανομής όλων των εγγράφων και δεδομένων,

Διαβάστε περισσότερα

2ο Διεθνές Συνέδριο για τη Διαχείριση και την Εμπορία Αγροτικών Προϊόντων Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008

2ο Διεθνές Συνέδριο για τη Διαχείριση και την Εμπορία Αγροτικών Προϊόντων Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008 2ο Διεθνές Συνέδριο για τη Διαχείριση και την Εμπορία Αγροτικών Προϊόντων Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008 Δρ. Δ. Καρδάση, Δρ. Γ. Μπαλκάμος Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, Δνση Εργαστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 25.11.2014 L 337/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1252/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Μαΐου 2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση 27934 (ΦΕΚ 2029/Β/25-07-2014)

Απόφαση 27934 (ΦΕΚ 2029/Β/25-07-2014) Απόφαση 27934 (ΦΕΚ 2029/Β/25-07-2014) Τροποποίηση και συμπλήρωση της 28492/2009 (Β 931) απόφασής μας περί οργάνωσης και λειτουργίας των παιδικών χαρών των ΟΤΑ. Έχοντας υπόψη: Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερωτικό Φυλλάδιο

Ενηµερωτικό Φυλλάδιο Ενηµερωτικό Φυλλάδιο Ο κανονισµός ξυλείας 995/2010 της Ε.Ε. καθιστά αδίκηµα την διοχέτευση παράνοµης ξυλείας ή προϊόντων ξυλείας στην αγορά της ΕΕ,. Με τον κανονισµό θεσπίζονται υποχρεώσεις για όλους τους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Φορέας ελέγχου - ΕΦΕΤ

Εισαγωγή. Φορέας ελέγχου - ΕΦΕΤ Εισαγωγή Το κυματοειδές χαρτόνι ως υλικό έχει ποικίλες εφαρμογές στον κλάδο της συσκευασίας και της μεταφοράς των τροφίμων. Τα κύρια προτερήματά του είναι το χαμηλό κόστος, η διαθεσιμότητά του, η εύκολη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

7.1.007/1 η Έκδοση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΠΙ- ΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ REGULATION ON THE USE OF NATIONAL CONFOR- MITY MARKS ON AGRICULTURAL PRODUCTS ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ, 104 43, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ, 104 43, ΑΘΗΝΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ, 104 43, ΑΘΗΝΑ Μητρώο Διακοπτόμενου Φορτίου Με την απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας που δημοσιεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Η προστασία και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και των πληροφοριών υγείας είναι πρωταρχικής σημασίας για την εταιρεία Outcome Sciences, Inc.

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Οι Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (GPP/ΠΔΣ) αποτελούν προαιρετικό μέσο. Το παρόν έγγραφο παρέχει τα κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ, τα οποία έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Σήμανση CE για πόρτες και παράθυρα Πρότυπο προϊόντος EN 14351-1

Σήμανση CE για πόρτες και παράθυρα Πρότυπο προϊόντος EN 14351-1 Σήμανση CE για πόρτες και παράθυρα Πρότυπο προϊόντος EN 14351-1 1. Γενικές ερωτήσεις σχετικά με το CE: 1.1. Πρέπει όλες οι κατασκευές παραθύρων και πορτών να φέρουν σήμα CE; Το πρότυπο προϊόντος EN 14351-1

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ - CE

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ - CE ΕΚΔΗΛΩΣΗ «Νέες Απαιτήσεις Σήμανσης CE Αθήνα, 11 Ιουλίου 2013 ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ - CE ΠΑΥΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ 1 Τεχνική Τεκμηρίωση (διατηρεί ο Κατασκευαστής): Πιστοποιητικά δοκιμών ή υπολογισμών (από κοινοποιημένο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στην Προγραμματική Περίοδο 2007 2013, στοχεύει στον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας μας και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 17-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3625/42655 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ 1. Σκοπός Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι να καθορίσει τις µεθόδους και τον τρόπο ελέγχου κατά την εκτέλεση των παρακάτω διαδικασιών: Έλεγχο εισερχοµένων Εγκατάσταση οργάνων Παροχή υπηρεσιών τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

JC 2014 43 27 May 2014

JC 2014 43 27 May 2014 JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τον χειρισµό παραπόνων/καταγγελιών για τον τοµέα των κινητών αξιών (ESMA) και τον τραπεζικό τοµέα (ΕΑΤ) 1 Περιεχόµενα Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

EQA HELLAS AE ΚΑΛΑΜΑ Π. 30, 152 33 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΑΘΗΝΑ Τ: 210-6834012, 210-6800552, F: 210-6850985 url:www.eqa.gr, e mail: eqa@eqa.gr, info@eqa.

EQA HELLAS AE ΚΑΛΑΜΑ Π. 30, 152 33 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΑΘΗΝΑ Τ: 210-6834012, 210-6800552, F: 210-6850985 url:www.eqa.gr, e mail: eqa@eqa.gr, info@eqa. 1. Σκοπός ΟΔΗΓΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ Η Οδηγία αυτή παρέχει το πλαίσιο άσκησης του δέοντος ελέγχου στους τρόπους και πρακτικές που ακολουθεί ο πιστοποιημένος πελάτης (οργανισμός-εταιρεία-επιχείρηση κλπ), σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή του κανονισµού αµοιβαίας αναγνώρισης στα όπλα και στα πυροβόλα όπλα

Εφαρµογή του κανονισµού αµοιβαίας αναγνώρισης στα όπλα και στα πυροβόλα όπλα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ - Βρυξέλλες 1.2.2010 Έγγραφο καθοδήγησης 1 Εφαρµογή του κανονισµού αµοιβαίας αναγνώρισης στα όπλα και στα πυροβόλα όπλα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4159, 18/4/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4159, 18/4/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟ Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 257, 10.10.1996, σ. 26. L 33, 4.2.2006, σ. 1. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2008R1235 EL 01.04.2013 006.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μαρούσι, Μάρτιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Νέα ταξινόμηση κινδύνων για κόλλες. Υλοποίηση του Κανονισμού CLP

Νέα ταξινόμηση κινδύνων για κόλλες. Υλοποίηση του Κανονισμού CLP Νέα ταξινόμηση κινδύνων για κόλλες Υλοποίηση του Κανονισμού CLP στην ΕΕ Ο κανονισμός CLP της ΕΕ για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία (Classification, Labeling and Packaging) χημικών προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 268/24 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Σεπτεµβρίου 2003 σχετικά µε την ιχνηλασιµότητα και την επισήµανση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών και

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3513, 13/7/2001

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3513, 13/7/2001 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3513 της 13ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί της Ένδειξης της Κατανάλωσης Ενέργειας και Άλλων Βασικών Πόρων των Οικιακών Συσκευών Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων Χρίστος Λενή Χρίστου Λειτουργός Υγειονομικών Υπηρεσιών Υπουργείο Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Οι παρούσες οδηγίες εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις ή στους μεμονωμένους ιδιώτες οι οποίοι εκμεταλλεύονται αυτόματους πωλητές τροφίμων ή ροφημάτων

Οι παρούσες οδηγίες εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις ή στους μεμονωμένους ιδιώτες οι οποίοι εκμεταλλεύονται αυτόματους πωλητές τροφίμων ή ροφημάτων Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1Πεδίο εφαρμογής Ορισμοί επιχειρήσεων... 2 1.2. Σκοπός... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο : ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ... 2 2.1. Διαδικασία αδειοδότησης (ως προς την Υγειονομική Υπηρεσία)...

Διαβάστε περισσότερα

Καθοδήγηση σχετικά µε τα απόβλητα και τις ανακτηµένες ουσίες

Καθοδήγηση σχετικά µε τα απόβλητα και τις ανακτηµένες ουσίες Αριθ. Αναφ.: ECHA-2010-FS-01-EL Ηµεροµηνία: 09/06/2010 Γλώσσα: Ελληνικά Καθοδήγηση σχετικά µε τα απόβλητα και τις ανακτηµένες ουσίες Ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός Χηµικών Προϊόντων (ECHA) εκδίδει σειρά ενηµερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

L 103/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.4.2013

L 103/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.4.2013 L 103/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.4.2013 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2011, για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: (α) «Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Μη εδώδιμα φυτικά προϊόντα 1 από 18 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Νομιμότητα της επιχείρησης...3 Διοίκηση και Οργάνωση...4 Πιστοποιήσεις...5 Επάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Σύνοψη Το παρόν υπόμνημα εξετάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ Αθήνα 23/04/2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ.πρωτ.: 54 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ Αθήνα 23/04/2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ.πρωτ.: 54 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ανακοίνωση συγκ.προσφ.πλακών γείωσης (Δ.3004.2015).doc ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΔΑΜ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ Αθήνα 23/04/2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ.πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τις αρωµατικές ύλες που χρησιµοποιούνται ή προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία BGBl. III - Ausgegeben am 15. Juni 2015 - Nr. 78 1 von 10 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R2023 EL 17.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός 1907/2006/ΕΚ (REACH) Πρόκληση & προοπτικές

Κανονισμός 1907/2006/ΕΚ (REACH) Πρόκληση & προοπτικές Κανονισμός 1907/2006/ΕΚ (REACH) Πρόκληση & προοπτικές Ιωάννα Αγγελοπούλου Δ/νση Περιβάλλοντος E-mail: mail:elhelpdesk@ath.forthnet.gr Ημερίδα REACH,Πάτρα 05.12.2007 1 REACH γενικά Registration Evaluation

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 174/88 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.7.2011 ΟΔΗΓΙΑ 2011/65/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Ιουνίου 2011 για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ Οδηγίες για την αδειοδότηση & τη λειτουργία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 48/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.2.2013 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Φεβρουαρίου 2013 για την εφαρμογή συντονισμένου προγράμματος με σκοπό να διαγνωστεί η συχνότητα δόλιων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4237, 31/3/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4237, 31/3/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2006 Προοίμιο. Για σκοπούς ΕΕ: L 165, 30.4.2004, σ. 1. L 191, 28.5.2004, σ. 1. L 278, 21.10.2008, σ. 6. (α) αποτελεσματικότερης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: οικ. 22223/4073/88 Συσκευές που χρησιμοποιούν αέρια καύσιμα, μηχανισμοί ασφαλείας και ρυθμίσεως των αερίων για τις συσκευές αυτές και μέθοδοι ελέγχου αυτών των συσκευών. (ΦΕΚ 792/Β/1-11-88)

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Σήμα στο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα

Ελληνικό Σήμα στο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα Ελληνικό Σήμα στο Ιωάννα Ζτάλιου M.Sc. Γεωπόνος Τροφίμων ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ Διεύθυνση Διαχείρισης Ελέγχων Γάλακτος & Κρέατος Κηφισίας 33, Θεσσαλονίκη email: ztaliou@elog.gr 1 Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L167 30.4.2004

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Ο παρών Κανονισμός ρυθμίζει όλα τα θέματα σχετικά με τις διαδικασίες διαβούλευσης,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 209(Ι)/2012 209(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟ Προοίμιο. Εφημερίδα της ΕΕ: L 174, 01.07.2011,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια νωπού χοιρινού κρέατος το οποίο θα χορηγηθεί σε άπορους δηµότες κατά τις ηµέρες των εορτών του Χριστουγέννων 2015 και την προµήθεια αρνίσιου κρέατος

Διαβάστε περισσότερα

L 129/52 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.5.2010

L 129/52 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.5.2010 L 129/52 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.5.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 461/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Μαΐου 2010 σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 101 παράγραφος 3 της συνθήκης για τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς 16 Ιανουαρίου 2002 ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-3 Σχέδιο έκθεσης (PE 301.518) Rainer Wieland σχετικά µε την πρόταση οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

\\Gspafs\dolkep_doc\ΔΟΛ ΚΕΠ\F05 LEITOYRGIKA\F05_2011\F5_181_18006_Εφαρμογή παρ. 10 άρθρου 45 Ν.3979.doc

\\Gspafs\dolkep_doc\ΔΟΛ ΚΕΠ\F05 LEITOYRGIKA\F05_2011\F5_181_18006_Εφαρμογή παρ. 10 άρθρου 45 Ν.3979.doc ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 13-9-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προϊόντα Αρτοποιείας - Ζαχαροπλαστικής 1 από 18 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Νομιμότητα της επιχείρησης...3 Διοίκηση και Οργάνωση...4 Πιστοποιήσεις...5

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολή κατοικίας ή διαμονής. Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2238/1994 και του ν.4174/2013.

Μεταβολή κατοικίας ή διαμονής. Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2238/1994 και του ν.4174/2013. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α 2. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Ορισµοί Όροι και Προϋποθέσεις: Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης Εξοπλισµού (εφεξής: «ΟΠΠΕ»). Fon Technology, S.L.: Η Εταιρία η οποία προµηθεύει ή πωλεί τα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα