ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Δηλαδή διαπιστώθηκε η απαραίτητη ανάγκη προμήθειας :

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Δηλαδή διαπιστώθηκε η απαραίτητη ανάγκη προμήθειας :"

Transcript

1 ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 19/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,00 Κ.Α. : ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - Αντικείμενο & προορισμός της Προμήθειας Με την παρούσα τεχνική μελέτη πρόκειται να γίνει προμήθεια υλικών προκειμένου να καλύψουμε τις ανάγκες συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού όλων των αντλιοστασίων και των αρδευτικών δικτύων των συλλογικών αρδευτικών δικτύων που διαχειρίζεται ο Δήμος Κατερίνης. Συγκεκριμένα θα γίνει προμήθεια, μεταφορά, φορτοεκφόρτωση και σε κανονική λειτουργία παράδοση πλήρους καινούργιου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων και υλικών αρδευτικών δικτύων για την συντήρηση και αντιμετώπιση βλαβών των υφιστάμενων υποδομών άρδευσης του Καλλικρατικού Δήμου Κατερίνης στις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες χρονικής περιόδου Δηλαδή διαπιστώθηκε η απαραίτητη ανάγκη προμήθειας : α) ηλεκτρομηχανολογικών ανταλλακτικών & εργαλείων για την συντήρηση των αρδευτικών αντλιοστασίων που θα χρησιμοποιηθούν με σκοπό την αποκατάσταση βλαβών και θα πραγματοποιηθεί με την αντικατάσταση αυτών των υλικών ώστε να λειτουργήσουν ομαλά τα αντλιοστάσια άρδευσης β) υδραυλικών ανταλλακτικών των συλλογικών αρδευτικών δικτύων για την αποκατάσταση και συντήρηση των βλαβών. Τα παραπάνω υλικά χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, ανά είδος, γιατί τα μεν πρώτα αφορούν στα αντλιοστάσια και είναι τα περισσότερα ηλεκτρομηχανολογικής φύσεως, τα δε δεύτερα αφορούν στα δίκτυα άρδευσης και είναι υδραυλικά υλικά άρδευσης. Η τοποθέτηση των υλικών θα γίνεται είτε από τα συνεργεία του Δήμου ( υδραυλικούς και ηλεκτρολόγους ή υδρονομείς αν είναι επιτρεπτό) με την βοήθεια σκαπτικών μηχανημάτων έργου μισθωμένων ή της υπηρεσίας που θα διαθέτουν αντίστοιχα 1

2 χειριστές όπου απαιτείται είτε υπό την ευθύνη των αρμόδιων προέδρων Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων ή αρμόδιων υπαλλήλων για χρήση είτε από τον ανάδοχο - προμηθευτή κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια υπηρεσία όταν περιλαμβάνεται στην τιμή της προμήθειας ή απαιτείται εξειδίκευση. Για εξειδικευμένες εργασίες που απαιτείται τεχνογνωσία και τεχνικός εξοπλισμός θα ανατίθεται ως παροχή υπηρεσίας σε εξωτερικό πάροχο με αντίστοιχη μελέτη εργασιών. Η παράδοση των υλικών θα γίνει επί τόπου πλήρως είτε κυρίως στο Αμαξοστάσιο του Δήμου Κατερίνης είτε στα αρδευτικά αντλιοστάσια είτε στα αρδευτικά δίκτυα θέσεις δικτύων ανάλογα με τις ανάγκες που προέκυψαν ή θα προκύψουν μέσα από την λίστα που προβλέπεται με την συγκεκριμένη μελέτη μετά από συνεννόηση με την αρμόδια υπηρεσία, τους προέδρους Τ.Κ. & Δ.Κ. και την επιτροπή παραλαβής του Δήμου Κατερίνης. Η παραλαβή των υλικών θα γίνετε τμηματικά και ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου, συνεπώς υπάρχει περίπτωση να μην πραγματοποιηθεί τελικά το σύνολο της μελέτης Τα νέα Η/Μ και υδραυλικά υλικά που θα παραδοθούν περιγράφονται αναλυτικά στον Ενδεικτικό προϋπολογισμό,στο τιμολόγιο και στη συγγραφή υποχρεώσεων που ακολουθεί παρακάτω. Σκοπός των υπό προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικών & υδραυλικών υλικών είναι η αποκατάσταση & αντικατάσταση των φθαρμένων ή κατεστραμμένων Η/Μ και υδραυλικών υλικών που προκλήθηκαν από τεχνικούς λόγους. Δοκιμές των υπό προμήθεια υλικών Προκειμένου να εξασφαλιστεί η άρτια και χωρίς προβλήματα λειτουργία των αντλιοστασίων θα δοκιμαστούν τα αναγκαία εξαρτήματα ανταλλακτικά (υλικά). Μέσα στη συνολική συμβατική προθεσμία παραλαβής της προμήθειας πρέπει να γίνουν και οι απαραίτητες δοκιμές των υλικών για να διαπιστώσουμε ότι λειτουργούν πλήρως ειδάλλως θα αντικατασταθούν με νέα. ΠΑΡΑΔΟΣΗ Η/Μ ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Τα υλικά θα παραδοθούν και θα δοκιμαστούν στον ιδιοκτήτη σε πλήρη λειτουργία (σε συνδυασμό με τις οδηγίες του κατασκευαστή των μηχανημάτων και συσκευών ) και ο προμηθευτής θα εγγυάται την κάλυψη τυχόν τεχνικών προβλημάτων έως ότου η προμήθεια παραληφθεί οριστικά. Να ληφθεί ως απαραίτητη προϋπόθεση ότι όλα τα υλικά που αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή θα είναι κατασκευασμένα από επώνυμους διεθνείς οίκους, θα πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, να φέρουν πιστοποιήσεις με την 2

3 σήμανση CE ή αντίστοιχη και να συνοδεύονται από πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας κατά ISO. Τα προαναφερθέντα θα παραδίδονται στην αρμόδια υπηρεσία. α. Τα υπό προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικά υλικά θα είναι τελείως καινούργια, άριστης κατάστασης & κατασκευής, αμεταχείριστα, πρόσφατης κατασκευής (όχι πέραν της πενταετίας) από τα τελευταία μοντέλα της αντίστοιχης σειράς παραγωγής που τοποθετούνται κατάλληλα σε αντλιοστάσια & γεωτρήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Κατηγορία μοντέλου ευρισκομένου σε σειρά παραγωγήςκατασκευής κατά την ημερομηνία διεξαγωγής παράδοσης,αναγνωρισμένου τύπου κατασκευαστή με καλή φήμη στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό (Αναγνωρισμένου και Ευφήμως Γνωστού Οίκου Κατασκευής). β. Θα υφίσταται πλήρης τεχνική υποστήριξη (Πλήρως εξοπλισμένα συνεργεία ) η Εξυπηρέτηση Service μετά την πώληση και η τεχνική βοήθεια (Ειδικευμένο Προσωπικό, τεχνίτες -συνεργείο) όπου απαιτείται καθώς και επάρκεια ανταλλακτικών. Δηλαδή Service μετά την πώληση, τεχνική υποστήριξη, εμπειρο ειδικευμένο προσωπικό, Παροχή εγγυημένου service για την αποκατάσταση ζημιών, παρακαταθήκη ανταλλακτικών και παροχή ανταλλακτικών κατά το χρόνο & μετά το τέλος της εγγύησης, διάρκεια κάλυψης, χρόνος άμεσης διάθεσης σε περίπτωση ανάγκης, εγχειρίδια γ. Θα δοθεί η Εγγύηση Καλής Λειτουργίας (ο Χρόνος Εγγύησης αυτών), θα δηλώνεται με Δήλωση η προσφερόμενη Εγγύηση καλής λειτουργίας των βασικών Η/Μ μηχανημάτων. Ο ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει όλα τ απαραίτητα έντυπα και προσπέκτους, Τεχνικά φυλλάδια & τεχνικά χαρακτηριστικά υλικών που θα συνοδεύονται από : 1.1) Πλήρη Αναλυτική Τεχνική Περιγραφή των εγκατεστημένων ειδών & ενδεικτικά σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης των ΥΛΙΚΩΝ στην Ελληνική γλώσσα με μεγάλη σχολαστικότητα και ακριβή τήρηση των περιορισμών που τίθενται σ' αυτό. Θα συμπληρώνεται με σαφήνεια τα στοιχεία του εργοστασίου κατασκευής,του συγκεκριμένου είδους μοντέλου όπως αυτό τιτλοφορείται από το εργοστάσιο κατασκευής και ο τύπος του σε αντιστοιχία με τα συνοδευτικά έγγραφα. Πλήρη περιγραφή των επί μέρους τμημάτων & λειτουργιών των υλικών στην Ελληνική Γλώσσα. 1.2)Τεύχος Τεχνικών προδιαγραφών των Η/Μ υλικών ( σε έντυπο ) ή ότι άλλο στοιχείο υπάρχει ή κρίνεται απαραίτητο και ως τέτοια μπορεί να είναι τα τυχόν Έντυπα του Εργοστασίου Κατασκευής καθώς και το ειδικό τεχνικό βιβλίο λειτουργίας αυτών ( ενδεικτικά κυρίως των τηλεχειριζόμενων δι ακοπτών, του αντλητικού συγκροτήματος & του βοηθητικού & κυρίου κυκλώματος, κλπ). 2.) Προσπέκτους με τα κύρια τεχνικά στοιχεία και κατάλογο των απαραιτήτων εργαλείων συντήρησης, που θα παραδοθούν με τα υλικά. Πλήρη στοιχεία του Εργοστασίου κατασκευής των επί μέρους μερών των Η/Μ υλικών ( π.χ. prospectus ) από τα οποία θα προκύπτουν οι τεχνικές προδιαγραφές αυτών. Όλα τα τεχνικά στοιχεία και εικόνες ( prospectus ) θα είναι κυρίως στην Ελληνική Γλώσσα, είτε με απλή μετάφραση της ξένης γλώσσας για : Το βάρος, τα πάχη, οι διαστάσεις ( γεωμετρικά χαρακτηριστικά ),βαφή & επεξεργασία, υλικά κατασκευής, τα λειτουργικά και αισθητικά χαρακτηριστικά, η Ποιότητα του βάση της Τεχνικής προδιαγραφής, η τεχνική Αξία και η αποδοτικότητα του, τα κατασκευαστικά 3

4 χαρακτηριστικά, ηλεκτρομηχανολογικά στοιχεία και τυχόν άλλοι επί πλέον μηχανισμοί - συστήματα - εξοπλισμοί, κ.λ.π. & γενικά όπως αναλύονται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. 3.) Κατασκευαστικά Σχέδια ( σχεδιαγράμματα - σχέδια / καμπύλες λειτουργίας κλπ) των υλικών από τα οποία θα προκύπτουν σαφώς τα τεχνικά στοιχεία και οι δυνατότητες των προσφερόμενων υλικών συνολικά. Θα κατατεθούν Λοιπά απαραίτητα στοιχεία που μπορούν να υποβληθούν και κάθε άλλο σχετικό Έντυπο, σχέδιο ή κάθε Φύσεως στοιχείο χρήσιμο για την χρήση των Η/Μ συσκευών/μηχανημάτων. 4.) Σαφή αναφορά στον κατασκευαστή των ΥΛΙΚΩΝ και του τύπου αυτού (Επωνυμία του Εργοστάσιου κατασκευής υλικών & χώρα προέλευσης) 5.) Το πλήρες αυτοματοποιημένο Η/Μ σύστημα με την παράδοση - παραλαβή του πίνακα (παραδοτέο κατά το στάδιο της παραλαβής παράδοσης), θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από : *Βιβλίο - Έντυπο συντήρησης & επισκευής στην Ελληνική Γλώσσα με όλα τα απαραίτητα έντυπα που συνοδεύονται για την συναρμολόγηση, τοποθέτηση, συντήρηση, επισκευή και καλή λειτουργία του πλήρες αυτοματοποιημένου συστήματος δηλ. σειρά τεχνικών εγχειριδίων, στην Ελληνική βιβλία ανταλλακτικών εικονογραφημένα στην Ελληνική ή στην Αγγλική. **σχέδια μηχανολογικά και ηλεκτρολογικά και κάθε άλλο στοιχείο για την συντήρηση και επισκευή τους. ***τεχνικό εγχειρίδιο χειρισμού συντήρησης του πίνακα διανομής για την αντιμετώπιση μικροβλαβών και την συντήρηση. **** ένα (1) συνοδευτικό φάκελο που περιλαμβάνει διάφορα έντυπα ( τεχνικά χαρακτηριστικά ), εγγύηση καλής λειτουργίας, ηλεκτρομηχανολογικά χαρακτηριστικά ( διαγράμματα κ.λπ. ). Προτείνονται τα υλικά που είναι δυνατόν να είναι φιλικά προς το περιβάλλον & θα συνοδεύονται από : - Όπου απαιτείται Δήλωση πιστότητας / σήμανση CE ( αντίγραφο πιστοποιητικού CE του κατασκευαστή των αντίστοιχων υλικών) ή πιστοποιητικά ποιότητας που κατατίθεται για την αναγνώριση της ποιότητας του είδους που θα τοποθετηθεί. - Αν υπάρχει Βεβαίωση περί πιστοποίησης κατά ISO 9001:2000 ή άλλο ισότιμο ( αντίγραφο πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO. - Λίστα ανταλλακτικών κατασκευής. Θα κατατεθούν Λοιπά απαραίτητα τεχνικά στοιχεία που μπορούν να υποβληθούν και κάθε άλλο σχετικό Έντυπο, σχέδιο ή κάθε Φύσεως στοιχείο χρήσιμο για την χρήση των Η/Μ συσκευών/μηχανημάτων. Τα προαναφερθέντα θα παραδίδονται στην αρμόδια υπηρεσία. 4

5 - Νομοθεσία / Ισχύουσες Διατάξεις Η Προμήθεια θα γίνει με ανοικτό Διαγωνισμό Α. Για την διενέργεια και την εκτέλεση της προμήθειας του παρόντος Διαγωνισμού ισχύουν οι Διατάξεις : 1) Το Ν.1797/ΦΕΚ 164 Α /1988 <<Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων>> 2 ). Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις Διατάξεις του Ν. 2286/ΦΕΚ 19 Α / «περί προμηθειών του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» σχετικά με τις Προμήθειες του Δ η μ ό σ ι ο υ Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων και με την Απόφαση / ΦΕΚ 185 Β / του Υπουργού Εσωτερικών σχετικά με τον Ενιαίο Κανονισμό Προμηθειών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του «Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α» και που θα σχετίζεται με : α ). Περί Καταρτισμού Όρων του Διαγωνισμού και με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή (της οικονομικής προσφοράς) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 ( παρ.1 - εδάφιο α ) και του άρθρου 20 περί Αξιολόγησης προσφορών του ΕΚΠΟΤΑ. β ). Περί Εγκρίσεως του Αποτελέσματος του Διαγωνισμού. 3 ). Του Άρθρου ( 8 ) του Ν / 99 Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων & Άλλες ρυθμίσεις θεμάτων Αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Λοιπές Διατάξεις ( Φ. Ε. Κ 199 / Α ). 4 ). το υπ αριθ / έγγραφο του ΥΠ. ΕΣ. Δ. Δ. Α που αναφέρεται στο θέμα : Αύξηση και Ορισμός σε EURO του Ορίου της παρ. ( 3 ) Του Άρθρου ( 13 ) του Ν / 97 ( Φ. Ε. Κ 107 / Α ), του Άρθρου ( 55 παρ 1στ.) του Ν / 84 ( Φ. Ε. Κ 151 / Α ) και του Άρθρου ( 3 παρ 1β.) του Ν / 44 ( Φ. Ε. Κ 190 / Α ). 5 ). Την με αριθμό / 93 ( Φ Ε Κ. Β 185 / ) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Περί εκδόσεων του ενιαίου κανονισμού προμηθειών Ο.Τ.Α του «Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α». 6). Το Ν. 2307/ΦΕΚ 13 Α / <<Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις>>. 7 ). Τις Διατάξεις του Π.Δ. 370 / 1995 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας περί προμηθειών του Δημοσίου προς το Κοινοτικό, ειδικότερα προς τις Διατάξεις της Οδηγίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 93 / 96 / Ε. Ε της 14 ης Ιουνίου 1993», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και κατά το μέρος που οι διατάξεις δεν αντίκεινται στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/ 18 / Ε. Κ. 8 ). Την Οδηγία 2004/ 18 / Ε. Κ. της περί συντονισμού των Διαδικασιών σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων [ Έργων Προμηθειών & Υπηρεσιών ]. 5

6 9). Η Προμήθεια θα γίνει με ανοικτό Διαγωνισμό με κλειστές προσφορές και με κριτήριο επιλογής την χαμηλότερη τιμή κατόπιν οικονομοτεχνικής αξιολόγησης όπως ορίζει το άρθρο 19 ( παρ.1 - εδάφιο α ) και του άρθρου 20 περί Αξιολόγησης προσφορών του ΕΚΠΟΤΑ. 10). Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις της υπ'αριθμ.11389/93 Υπ. Απόφασης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) περί ενιαίου κανονισμού προμηθειών Ο.Τ.Α. (ΦΕΚ Β'185/ ), τις διατάξεις του άρθρου 209 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το Ν.3463/2006 (Α 114), όπως εκάστοτε ισχύει, με την επιφύλαξη των ειδικών ρυθμίσεων του Π.Δ. 370/95, όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί με το Π.Δ. 105/2000 και των αντίστοιχων του Π.Δ.57/2000, του Π.Δ.60/2007 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2004/18/ΕΚ,το άρθρο 25 του Ν.3614/2007 όσον αφορά την διαδικασία προσκόμισης δικαιολογητικών του άρθρου 45 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ και την υπ αριθ.10829/7/ Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «θέματα δημοσίων συμβάσεων προμηθειών των ΟΤΑ Ά βαθμού και λοιπών νομικών προσώπων τα οποία υπάγονται στις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και του Ευρωπαϊκού Δικαίου». Β.1. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 1.1 Η Οδηγία 2004/18/ΕΚ "Σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων Υπηρεσιών", όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 για την τροποποίηση του παραρτήματος XX της οδηγίας 2004/17/ΕΚ και του παραρτήματος VIII της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου περί δημοσίων συμβάσεων και με τον Κανονισμό 2083/2005 της 19ης Δεκεμβρίου 2005 για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων. 1.2 Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1564/2005 της Επιτροπής της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 για την κατάρτιση τυποποιημένων εντύπων προς δημοσίευση προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων 1.3 Ο Ν.3886/2010 (ΦΕΚ173Α/ ) «Περί δικαστικής προστασίας κατά την σύναψη Δημόσιων Συμβάσεων- Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκαν με την οδηγία 2007/66/ΕΚ και του Συμβουλίου της 11 ης δεκεμβρίου 2007 ( L335), στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών. 1.4 Το Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές». 1.5Το Π.Δ 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ "περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών" όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου

7 1.6 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν περιλαμβάνονται στην κωδικοποίηση), καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας παροχής υπηρεσιών και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση των προς παροχή υπηρεσιών της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 1.7 Ο Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις», άρθρα 82 έως Ο Ν.2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις σχετικών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.2323/95 (ΦΕΚ 145/Α/95) «Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες Διατάξεις» 1.9 Το ΠΔ118/2007 Κανονισμός προμηθειών Δημοσίου και ΝΠΔΔ Ο Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α/ «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 1.11 O N.3852/2010 «Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- πρόγραμμα Καλλικράτης.» Η υπ'αριθμ.11389/93 Υπ. Απόφασης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) περί ενιαίου κανονισμού προμηθειών Ο.Τ.Α. (ΦΕΚ Β'185/ ) 1.13 O Ν. 3310/05 (ΦΕΚ 30 Α / ) «Μέτρα για την διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά την διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του νόμου 3414/05 (ΦΕΚ 279 Α / ), καθώς και η σχετική Εγκύκλιος 27/2007 του ΥΠΕΧΩΔΕ. - Δημοσίευση διαγωνισμού H δημοσίευση θα γίνει σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης με βάση το άρθρο 5 του ΕΚΠΟΤΑ «Κανόνες Δημοσιότητας» & το Ν. 3548/2007 άρθρο 2. - Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση προμήθειας Για την συγκεκριμένη προμήθεια υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του τρέχουν έτους στον Κ.Α Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για την υλοποίηση της εν λόγω προμήθειας είναι ,00 ( Εκατόν Ογδόντα χιλιάδες Ευρώ ) μαζί με το Φ.Π.Α. Συγκεκριμένα ο προϋπολογισμός της παραπάνω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των ,00 εκ των οποίων οι ,46 αφορούν την καθαρή αξία των υπό προμήθεια υλικών και ,54 στον αναλογούντα ΦΠΑ (23%). Ο Φ.Π.Α. 23% βαρύνει τον Φορέα. Οι νόμιμες κρατήσεις (τα ποσοστά παρακράτησης φόρου που απορρέουν από το Ν.4172/2013 και τις σχετικές με αυτόν εγκυκλίους, ΤΑΔΚΥ- ΤΕΑΔΥ 1,5%, ΤΑΔΚΥ ΤΠΔΥ 0,5%,υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 0,1% καθώς 7

8 και το σχετικό χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου) βαρύνουν τον προμηθευτή ανάδοχο και σύμφωνα με την εκάστοτε Νομοθεσία. Η χρηματοδότηση θα γίνει από πιστώσεις ΣΑΤΑ του Δήμου Κατερίνης. Κατερίνη 19/02/2014 ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ Γεώργιος Μέγας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.4 Βασίλειος Γκουτζιούλης Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε. 8

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ Α.Μ.:98/2014 ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ:101.000,00 με ΦΠΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15477 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002820973 2015-06-03

15PROC002820973 2015-06-03 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ζωγράφου : 03-06-2015 ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Αριθμ. Πρωτ : 7318 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ: 213-2024293-141 ΦΑΞ: 210-7757645 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Ι. Μικρού 1, 501 00 Κοζάνη Τηλ: +30 24610 51500 / 51523 Φαξ: +30 24610 51550 Email: lkypir@deyakoz.gr Πληροφορίες : κ. Πανούσης Ι. Βασίλειος ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΪΔΑΡΙ, 11/04/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 12/2013 ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΪΔΑΡΙ, 11/04/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 12/2013 ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΪΔΑΡΙ, 11/04/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 12/2013 ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ: «ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ.: 12 / 2015. Επιτοιχο κλιματιστικό 9ΒΤU 1 Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 24ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 2

Α.Μ.: 12 / 2015. Επιτοιχο κλιματιστικό 9ΒΤU 1 Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 24ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τμήμα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχημάτων και Μηχανημάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

η περιφέρεια στο επίκεντρο της ανάπτυξης Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

η περιφέρεια στο επίκεντρο της ανάπτυξης Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης η περιφέρεια στο επίκεντρο της ανάπτυξης Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους τέρμα Τ.Κ. 66100 - ΔΡΑΜΑ URL: www.dramahospital.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης 459/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αρ. Απόφασης 459/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ (Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ακαδημίας 50, 106 79 Αθήνα ΑΡΜΟΔΙΟΣ: Λ. ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αρµόδιος :Τζουβελέκης ηµήτριος Τηλέφωνο: 2261351112

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας, χωρητικότητας 20 22 κ.μ. με εξοπλισμό πλύσης κάδων

Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας, χωρητικότητας 20 22 κ.μ. με εξοπλισμό πλύσης κάδων Αρ. Μελέτης 6/2015 Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας, χωρητικότητας 20 22 κ.μ. με εξοπλισμό πλύσης κάδων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ α) Τεχνική Έκθεση β) Τεχνικές Προδιαγραφές γ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Έχοντας υπόψη:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Έχοντας υπόψη: INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α.Διάκου Τ.Κ. : 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες : Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ 04/04/2014 ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β )

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ 04/04/2014 ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΑΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 240/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ :

1 ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΝΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΠΡΑΞΗ : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ Προμήθεια αυτόνομων συστημάτων επεξεργασίας νερού στο Δήμο Τήνου.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002923091 2015-07-20

15PROC002923091 2015-07-20 Ελληνική Δημοκρατία Νομός Σερρών Δήμος Ηράκλειας Πλατεία Μπακογιάννη 2 ΤΚ 62400 e-mail: info@dimosiraklias.gr web : www.dimosiraklias.gr Ημερομηνία: 20/07/2015 Αριθμ. Πρωτοκ.: 12252 Αριθμός μελέτης: 6/2015

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002622215 2015-03-06

15PROC002622215 2015-03-06 Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο Διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη,

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΠΡΑΞΗ : Προϋπολογισμός πράξης: Απόφαση Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους Άθω: Αριθμός Πρωτοκόλλου: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΠΡΑΞΗ : Προϋπολογισμός πράξης: Απόφαση Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους Άθω: Αριθμός Πρωτοκόλλου: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΘΩ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΠΡΑΞΗ : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΘΩ «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002811372 2015-05-29

15PROC002811372 2015-05-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος 20-5-2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 4540 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: «Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών 2015-2016 για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Αλιάρτου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΕΣΗΔΗΣ) Ο Δήμαρχος Πεντέλης διακηρύσσει

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΕΣΗΔΗΣ) Ο Δήμαρχος Πεντέλης διακηρύσσει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αντικείμενο: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002743082 2015-04-30

15PROC002743082 2015-04-30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (2014-2015)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα αριθμ. πρωτ. : 22562 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Αποφ. 305/2015 Από το Πρακτικό της 23ης/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ,

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ 15PROC002603797 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 2015-02-27 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ» Γ.Ν. Κ.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «No15-ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΑΓΡΙΑΣ» 150.000,00 πλέον ΦΠΑ Βόλος, 25 ΙΟΥΝ 2013 Αρ. Πρωτ. : 8907 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1

Διαβάστε περισσότερα