15PROC

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "15PROC002833705 2015-06-09"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α.Δ.Α.M: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ/ΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λασσαίας 1 Α, Ηράκλειο Πληροφορίες: Γ.Τζιρίτα Τηλ: fax: Ηράκλειο, 09/6/2015 Αρ. Πρωτ.:72011 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις: (α)του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». (β) του Π.Δ. 149/2010 (ΦΕΚ 242Α) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης». (γ) του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19Α/95) «Προμήθειες του Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». (δ) του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247Α) «Περί δημοσίου Λογιστικού». (ε) του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150Α/2007) «Κ.Π.Δ». (στ) του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194 Α ) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». (ζ) Την αριθμ /739 (ΦΕΚ 1291 τ. Β) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Αύξηση των χρηματικών ποσών του αρθρ. 83 παρ. 1 του Ν. 2362/1995 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 2.Τις αποφάσεις: (α) Την Απόφαση με Α.Π / της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Κρήτης που αφορά την 5η Τροποποίηση της µε Αρ.Πρωτ / απόφασης έγκρισης διάθεσης πίστωσης για το έργο µε τίτλο: «Συντήρηση οδικού δικτύου Κρήτης και επισκευή-συντήρηση-βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων εξοπλισμού και µέσων Περιφέρειας Κρήτης και µε τ. ΚΑ 2008ΕΠ » µε Κ.Α. 2014ΕΠ της ΣΑΕΠ 502 (τέως ΚΑ 2008ΕΠ ) στο πλαίσιο του 9 ου Υποέργου: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΟ ΚΡΗΤΗΣ» ποσού ,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (β) Το αριθμ. πρωτ /43355/ έγγραφο της Δ/νσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Περιφέρειας Κρήτης με το οποίο ορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές του προκηρυσσόμενου εξοπλισμού. (γ) Την υπ αριθμ.154/2015 (Πρακτικό Νο7/ ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης με την οποία εγκρίνεται η διενέργεια του πρόχειρου διαγωνισμού για την συγκεκριμένη προμήθεια. 3.Τις υπηρεσιακές ανάγκες

2 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε Πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΟ ΚΡΗΤΗΣ» ποσού ,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Δ/ση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων -Λασαίας 1 Α ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 30/6/2015 Τρίτη 10:00 π.μ. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται την αποδοχή όλων των όρων της Διακήρυξης. Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο σύμφωνα με το αρθρ. 4 του Ν.3548/2007 όπως συμπληρώθηκε με το αρθρ 46 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163 Α ) Περίληψη της Διακήρυξης: 1. Θα δημοσιευθεί μια φορά σε μια (1) ημερήσια τοπική εφημερίδα, η οποία στο τιμολόγιο πληρωμής θα επισυνάπτει τρία (3) αντίτυπα του φύλλου δημοσίευσης. 2. Θα τοιχοκολληθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Δ/σης Τεχνικών Έργων Λασσαίας 1Α 3. Θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα (www.crete.gov.gr) της Περιφέρειας Κρήτης. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης αυτής. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε Η προμήθεια θα βαρύνει τη ΣΑΕΠ 502 Περιφέρειας Κρήτης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα το έργο: «Συντήρηση οδικού δικτύου Κρήτης και επισκευή-συντήρηση-βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων εξοπλισμού και µέσων Περιφέρειας Κρήτης και µε τ. ΚΑ 2008ΕΠ » µε Κ.Α. 2014ΕΠ στο πλαίσιο του 9 ου Υποέργου: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΟ ΚΡΗΤΗΣ». Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της Περιφέρειας Κρήτης τηλ & (κ Γ.Αποστολάκης & κ Ν. Τζανιδάκης) Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης - 2 -

3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Ηλεκτρολογικό Υλικό για τη Συντήρηση του Ηλεκτροφωτισμού του Ε.Ο.Δ. αρμοδιότητας της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Κ. ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ Όπως περιγράφονται στον «ΠΙΝΑΚΑ Ι: ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ» στο Παράρτημα Γ της παρούσης. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ,00 τη ΣΑΕΠ 502 Περιφέρειας Κρήτης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, έργο: «Συντήρηση οδικού δικτύου Κρήτης και επισκευή-συντήρηση-βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων εξοπλισμού και µέσων Περιφέρειας Κρήτης» µε Κ.Α. 2014ΕΠ στο πλαίσιο του 9 ου Υποέργου: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΟ ΚΡΗΤΗΣ». 20 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Δ/νση Τεχνικών Έργων, Ηράκλειο στα γραφεία της Ν. Αλικαρνασσού. ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ (%) Όλες οι νόμιμες κρατήσεις που προβλέπονται βαρύνουν τον ανάδοχο (0,10% επί της καθαρής αξίας Υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) ΦΟΡΟΣ (Άρθρο 24 Ν.2198/1994) Κατά την πληρωμή των ειδών θα παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 24 του Ν. 2198/94 Φόρος Εισοδήματος

4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 1.1 Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους, στην Ελληνική γλώσσα και σε έντυπη μορφή μέσα σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την ημερομηνία του διαγωνισμού που ορίζεται από τη διακήρυξη. 1.2 Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια. Ο αριθμός της διακήρυξης. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Τα στοιχεία του αποστολέα 1.3 Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται εις διπλούν (1 γνήσιο αντίγραφο και 1 φωτοαντίγραφο): Η εγγύηση συμμετοχής, και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β, παρ. 2 της παρούσης). Τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 1.4 Τα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς, επί ποινή απορρίψεως, τοποθετούνται εις διπλούν (2 γνήσια αντίγραφα) σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Οι τιμές της προσφοράς θα αναγράφονται στο ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Προκήρυξης και βρίσκεται στο Παράρτημα Δ και ΜΟΝΟ σε αυτό. 1.5 Οι φάκελοι ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου 1.6 Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 1.7 Όλα τα φύλλα των εγγράφων και στοιχείων της προσφοράς, πλην της οικονομικής, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών φυλλαδίων (PROSPECTUS, φωτογραφιών, τεχνικών φυλλαδίων κ.λ.π.), θα φέρουν συνεχή αρίθμηση από το πρώτο μέχρι το τελευταίο. Για ευχερέστερη αναζήτηση των στοιχείων αυτών, η προσφορά να συνοδεύεται από ευρετήριο, στο οποίο θα αναγράφεται το περιεχόμενο του κάθε εγγράφου, με την αντίστοιχη αρίθμηση που φέρει κατά τα ανωτέρω (π.χ. φύλλα συμμόρφωσης : φύλλα 16-19, τεχνικές προδιαγραφές: φύλλα 33-55,κ.ο.κ.). 1.8 Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των ειδών των ομάδων ή για το σύνολο των ειδών κάθε μίας ομάδας ξεχωριστά. Προσφορές για μέρος των ειδών των ομάδων δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 1.9 Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες

5 1.10 Η Επιτροπή του Διαγωνισμού και Αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη Διακήρυξη Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή παραλαβής, αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών. Οι διαγωνιζόμενοι ή οι εκπρόσωποι τους λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν -κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων- αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της Διακήρυξης δεν θα απορρίπτονται υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές δεν αναφέρονται στους απαράβατους όρους και κρίνονται επουσιώδεις από την αρμόδια Επιτροπή Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της Δ\ξης συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που κατά παράβαση των Άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ (120) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενεργείας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη Ο χρόνος πρόσβασης των συμμετεχόντων, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Π.Δ. 118/07 στις προσφορές ορίζεται εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών. 2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους, επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά: 2.1 Παραστατικό εκπροσώπησης, κατά το άρθρο 6 παρ.1 περ. γ. του Π.Δ. 118/07, εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους. Το Παραστατικό εκπροσώπησης προς εκείνον που υποβάλει την Προσφορά, εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει την Προσφορά του μέσω Αντιπροσώπου που δεν είναι νόμιμος εκπρόσωπός του, θα πρέπει να έχει τη μορφή: Για τα Φυσικά πρόσωπα: πληρεξούσιο προς εκείνον που υποβάλλει την προσφορά, είτε απλή εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, Για τις Α.Ε., Συνεταιρισμοί: απόφαση ΔΣ εκπροσώπησης για τον εν λόγω διαγωνισμό ή πληρεξούσιο εκπροσώπησης από τον υποψήφιο ανάδοχο ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του. Για τις Ο.Ε, Ε.Ε., Ε.Π.Ε.: Εταιρικό Ορισμού του Διαχειριστή και απλή εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ή πληρεξούσιο εκπροσώπησης και - 5 -

6 Για τις Ενώσεις προσώπων: Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης / Κοινοπραξίας με το οποίο να ορίζεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας και των μελών της για τη συμμετοχή της στο Διαγωνισμό και την εκπροσώπηση της Ένωσης / Κοινοπραξίας και των μελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. 2.2 Εγγυητική επιστολή συμμετοχής σύμφωνα με την παρ. 7, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β και το συνημμένο υπόδειγμα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ) 2.3 Υπεύθυνη Δήλωση του (Ν. 1599/86) με θεώρηση γνησίου υπογραφής ή υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου του κράτους καταγωγής ή προέλευσης του υποψηφίου στην οποία θα δηλώνεται ότι: α. Ο διαγωνιζόμενος δεν έχει αποκλεισθεί, από διαγωνισμούς του Ελληνικού Δημοσίου με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης -Γ.Γ. Εμπορίου, (προκειμένου δε για αλλοδαπούς ότι δεν έχουν αποκλειστεί από αντίστοιχη αρχή) και ότι δεν έχει διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα. β. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας Προκήρυξης, της οποίας ο διαγωνιζόμενος έλαβε γνώση και ότι η υποβαλλόμενη προσφορά του καλύπτει το σύνολο των προκηρυσσόμενων υπηρεσιών και ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι ακριβή. γ. Ο διαγωνιζόμενος έχει αναγνωρίσει το ΕΥΡΩ ως το μοναδικό νόμισμα το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό και την πληρωμή της αμοιβής του Αναδόχου. δ. Ο διαγωνιζόμενος έχει αναγνωρίσει την ελληνική γλώσσα ως συμβατική γλώσσα τόσο κατά το στάδιο του διαγωνισμού, όσο και κατά το στάδιο της εκτέλεσης του έργου, και μέχρι την οριστική παραλαβή αυτού. 3. ΤΙΜΕΣ 3.1 Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ και για παράδοση του εμπορεύματος ελευθέρου μέχρι και εντός των αποθηκών θα αναγράφονται δε ολογράφως και αριθμητικώς. 3.2 Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 3.3 Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία (άνευ ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 3.4 Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή για ολόκληρη την προσφερόμενη εργασία, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 3.5 Στην προσφορά τους οι εταιρείες πρέπει να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών τους, των αναλωσίμων, του εργολαβικού τους κέρδους και των νόμιμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων. 3.6 Οι τιμές μονάδας θα δίνονται χωρίς υπολογισμό ΦΠΑ. 3.7 Σε περίπτωση που το προσφερόμενο είδος συγκροτείται από περισσότερα του ενός μέρη που υπόκεινται σε διαφορετικό ποσοστό ΦΠΑ θα δίνεται υποχρεωτικά τιμή χωριστά για κάθε μέρος από αυτά. 3.8 Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη συνολική τιμή του προσφερομένου είδους και όχι στις τιμές των μερών. 3.9 Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά

7 4. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4.1 Η πληρωμή θα γίνει με την εξόφληση του 100% της αξίας του τιμολογίου, μετά την οριστική παραλαβή των ειδών, από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης με έκδοση χρηματικού εντάλματος και αφού υποβληθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 4.2 Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/07) και την υπ αριθμ /601/0026/ απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών. 5. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Όλες οι προβλεπόμενες κρατήσεις βαρύνουν το μειοδότη. 6. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού για μέρος της προμήθειας ποσότητας, όχι όμως λιγότερο του 50%. Διευκρινίζεται επίσης ότι η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης μεγαλύτερης ποσότητας από την προκηρυχθείσα κατά 30% σε κάθε διαφορετικό είδος υλικού χωρίς αύξηση της προϋπολογιζόμενης δαπάνης. 7. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 7.1 Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. 7.2 Κάθε προσφορά συμμετοχής στο διαγωνισμό θα συνοδεύεται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ από ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ με ποσό που θα καλύπτει το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α., για τις ομάδες για τις οποίες κατατίθεται η προσφορά. Προσφορά της οποίας η εγγύηση δεν καλύπτει την προβλεπόμενη κατά τα ανωτέρω αξία, μπορεί να γίνει δεκτή εφόσον η εγγύηση υπολείπεται μέχρι ποσοστό 5%. 7.3 Η εγγυητική επιστολή εκδίδεται υπέρ της Δ/σης Τεχνικών Έργων -Περιφέρειας Κρήτης ή υπέρ της Περιφέρειας Κρήτης. 7.4 ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΙΝΑΙ: 1. Η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυμα να καταβάλει ορισμένο ποσό σε μόνη τη δήλωση εκείνου προς το οποίο απευθύνεται. 2. Ο αριθμός της Διακήρυξης, 3. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 4. Η ημερομηνία έκδοσής της, 5. Τα στοιχεία του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται (πλήρης επωνυμία και διεύθυνση)

8 7.5 Άλλα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η εγγυητική επιστολή συμμετοχής είναι: 1. Τον εκδότη 2.Την Υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται 3.Τον αριθμό της εγγύησης 4.Την ημερομηνία διαγωνισμού και τα προς προμήθεια υλικά 5.Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. (Η εγγύηση πρέπει να ισχύει συνολικά, μαζί με τον χρόνο ισχύος της προσφοράς, τουλάχιστον επί 1 μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητά η Διακήρυξη) 6. Τους όρους ότι: Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της διζήσεως. Το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου, Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της αρμόδιας Υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη. 7.6 Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συμμετοχής πέραν των αναγκαίων στοιχείων μπορούν να καλύπτονται εκ των υστέρων εντός προθεσμία 5 ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση του προμηθευτή από την Υπηρεσία. 7.7 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α. Στην εν λόγω εγγυητική επιστολή θα πρέπει να αναγράφονται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ τα εξής: 1. Ο αριθμός της σύμβασης, το είδος και η ημερομηνία έκδοσης της εγγυητικής επιστολής. 2. Τον εκδότη. 3. Την ημερομηνία λήξης της εγγύησης (Η εγγύηση θα πρέπει να ισχύει (2) μήνες επιπλέον του χρόνου παράδοσης των ειδών) 4. Την Υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται 5. Τον αριθμό της εγγύησης 6. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση σε ευρώ. 7. Την πλήρη επωνυμία και την διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. 8.Τους όρους ότι: Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της διζήσεως, Το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης εκδίδεται υπέρ του Φορέα με τον οποίο υπογράφεται η σύμβαση. 7.8 Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 25 του Π.Δ. 118/

9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ Ι) Γενικά Στοιχεία Προκειμένου να είναι δυνατή η αντικατάσταση των κλεμμένων καλωδίων σε διάφορα σημεία του Εθνικού Οδικού Δικτύου που έχει την ευθύνη συντήρησης η υπηρεσίας μας καθώς και των υπολοίπων απαιτούμενου υλικών συντήρησης που φθείρονται λόγω χρήσης όπως λαμπτήρες για του ιστούς φωτισμού και τους φωτεινούς σηματοδότες, μετασχηματιστές, ασφάλειες, φωτοκύτταρα κλπ, έχει προβλεφθεί ποσό ύψους ,00 για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Ε.Ο.Δ. ΚΡΗΤΗΣ»- 9 ο Υποέργο του Έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Κρήτης και επισκευή-συντήρηση-βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων εξοπλισμού και μέσων Περιφέρειας Κρήτης» που αφορά το τρέχον έτος. Για τη συντόμευση της διαδικασίας η προμήθεια θα γίνει με τη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού. ΙΙ)Διαδικασία πρόχειρου διαγωνισμού Oι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές θα κληθούν να δώσουν προσφορά στο υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς και η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κρήτης, τμηματικά θα κάνει παραγγελίες ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύπτουν με δυνατότητα εξάντλησης του συνολικού ποσού του προϋπολογισμού. Οι παραγγελίες δεν μπορούν να είναι περισσότερες από τέσσερεις. Όλα τα υλικά συντήρησης θα φέρουν σήμανση CE και θα συνοδεύονται από τα πιστοποιητικά και έγγραφα δικαιολογητικά που απαιτούνται. Η προσφερόμενες τιμές μονάδος αναφέρονται μόνο στην προμήθεια και μεταφορά των υλικών στο Ηράκλειο Κρήτης (Δ.Τ.Ε./Π.Κ. Νέα Αλικαρνασσός). Ο φάκελος Προσφοράς του κάθε προμηθευτή θα περιλαμβάνει: α)το Έντυπο της οικονομική προσφοράς συμπληρωμένο πλήρως και β)φάκελο Τεχνικής Προσφορά με τα Πιστοποιητικά των Υλικών που προσφέρονται. Κριτήριο για την ανάθεση είναι η οικονομικότερη προσφορά. Επιτροπή Διαγωνισμού θα ελέγξει τη γνησιότητα των πιστοποιητικών των υλικών που περιλαμβάνονται στους φακέλους προσφορών. Επιτροπή Παραλαβής υλικών που θα οριστεί από τη Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Κ. θα ελέγξει κατά πόσο τα υπό παραλαβή υλικά συντήρησης ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των πιστοποιητικών που υποβλήθηκαν από τον Ανάδοχο

10 ΙΙΙ)Πίνακας Υλικών Συντήρησης - Eλάχιστες ποσότητες προμήθειας. Τα απαιτούμενα υλικά συντήρησης με τις ελάχιστες ενδεικτικές ποσότητες που θα χρησιμοποιηθούν περιλαμβάνονται στον παρακάτω πίνακα: A/A Υλικά Συντήρησης Ελάχιστες ποσότητες προμηθειών 1 Λαμπτήρες νατρίου υψηλής πιέσεως 250w 2000 τεμάχια 2 Λαμπτήρες νατρίου υψηλής πιέσεως 400w 500 τεμάχια 3 Εκκινητές 200 τεμάχια 4 Λάμπες για φωτεινούς σηματοδότες 70W 1000 τεμάχια 5 Λάμπες για φωτεινούς σηματοδότες 40W 1000 τεμάχια 6 Μετασχηματιστές 250W 500 τεμάχια 7 Φωτοκύτταρα 50 τεμάχια 8 Ρελέ 4x63A 50 τεμάχια 9 Ρελέ 4x40A 50 τεμάχια 10 Ασφάλειες Αυτόματες 20Α 206 τεμάχια 11 Ασφάλειες Αυτόματες 25Α 180 τεμάχια 12 Ασφάλειες Αυτόματες 35Α 50 τεμάχια 13 Φυσίγγια EZ, NEOZED, Κυλινδρικά, 63Α 50 τεμάχια 14 Φυσίγγια EZ, NEOZED, Κυλινδρικά, 25Α 50 τεμάχια 15 Φυσίγγια EZ, NEOZED, Κυλινδρικά, 50Α 100 τεμάχια 16 Καλώδιο ΝΥΥ 3x1,5 mm 1000 μέτρα μήκους 17 Καλώδιο ΝΥΥ 4X10 mm 4500 μέτρα μήκους ΙV) Ποιότητα υλικών και Πιστοποιητικά που πρέπει να υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι για τα προσφερόμενα υλικά. Όλα τα είδη της προμήθειας θα πρέπει να είναι καινούργια, αμεταχείριστα και άριστης ποιότητας. Επιπλέον όλα τα είδη των λαμπτήρων θα είναι ενεργειακής κλάσης Α και θα φέρουν το σήμα CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώ ως προς την κατασκευή, τη λειτουργία, τη συνδεσμολογία και τη συνεργασία τους με τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις θα πρέπει να συμμορφώνονται με όλα τα ελληνικά και διεθνή πρότυπα και κανονισμούς, οι οποίοι διέπουν τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα χρησιμοποιούμενα σε αυτές στοιχεία. Όσον αφορά τα εργοστάσια κατασκευής των ανωτέρω ειδών, θα πρέπει αυτά να είναι πιστοποιημένα κατά ISO τόσο ως προς τη διαδικασία παραγωγής όσο και ως προς την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων. Όλα τα είδη της προμήθειας θα είναι κατάλληλα συσκευασμένα με ετικέτα σήμανσης, όπου θα αναγράφονται η εμπορική ονομασία τους, ο χρόνος ζωής τους και όσα άλλα καθορίζονται από τα σχετικά πρότυπα και τη νομοθεσία. Όλα τα υλικά θα πρέπει να είναι σύμφωνα με της διατάξεις του ΦΕΚ 573/ ΤΕΥΧΟΣ Β. Με τεχνικά στοιχεία σύμφωνα με τα πρότυπα DIN και IEC και θα πρέπει φέρουν πιστοποίηση CE. Τα ελάχιστα απαιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά που θα αναφέρονται στα ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ που θα υποβληθούν θα πρέπει να αναφέρουν τουλάχιστον τα εξής: 1)Οι Λαμπτήρες νατρίου υψηλής πιέσεως 250w Λυχνία ατμών νατρίου υψηλής πιέσεως ισχύος 250Watt, με κάλυκα E40, τάση λειτουργίας 230V, φωτεινή ροή τουλάχιστον Lumen, θερμοκρασία χρώματος 2.000Κ περίπου, σχήμα σωληνωτό για φωτιστικό σώμα ισχύος 250W. Μέσος χρόνος ζωής λαμπτήρα τουλάχιστον ώρες -EN62035,NSL

11 2)Λαμπτήρες νατρίου υψηλής πιέσεως 400w Λυχνία ατμών νατρίου υψηλής πιέσεως ισχύος 400Watt, με κάλυκα E40, τάση λειτουργίας 230V, φωτεινή ροή τουλάχιστον Lumen, θερμοκρασία χρώματος 2.000Κ περίπου, σχήμα σωληνωτό για φωτιστικό σώμα ισχύος 400W. Μέσος χρόνος ζωής λαμπτήρα τουλάχιστον ώρες EN62035,NSL.. 3) Εκκινητές Εκκινητής W, τάση λειτουργίας 230V /250V, ηλεκτρονικός με πλαστική επένδυση- EN ,VDE. 4)Λάμπες για φωτεινούς σηματοδότες 70W Λυχνία σηματοδότησης 70W, Ε27, διαφανής, σχήματος Φ60, φωτεινή ροή τουλάχιστον 391 Lumen. Ελάχιστος χρόνος ζωής λαμπτήρα τουλάχιστον ώρες. Θα διαθέτουν ενισχυμένο νήμα με πολλά στηρίγματα για μεγάλη αντοχή σε κραδασμούς. Με πιστοποιητικό ποιότητας κατά IEC και IEC που θα προκύπτει ότι έχει υποστεί με επιτυχία όλες τις δοκιμές ΙΕC60064,IEC )Λάμπες για φωτεινούς σηματοδότες 40W Λυχνία σηματοδότησης 40W, Ε27, διαφανής, σχήματος Φ60, φωτεινή ροή τουλάχιστον 214 Lumen. Ελάχιστος χρόνος ζωής λαμπτήρα τουλάχιστον ώρες. Θα διαθέτουν ενισχυμένο νήμα με πολλά στηρίγματα για μεγάλη αντοχή σε κραδασμούς. Με πιστοποιητικό ποιότητας κατά IEC και IEC που θα προκύπτει ότι έχει υποστεί με επιτυχία όλες τις δοκιμές ΙΕC60064,IEC ) Μετασχηματιστές 250W Οι μετασχηματιστές νατρίου 250W θα είναι μαγνητικοί, σύνολο ισχύος 3 Α και με διαστάσεις 5,3cm ύψος, 6,6 cm μήκος και 5,3 kg βάρος, προκειμένου να χωρούν σε φωτιστικά για επισκευή EN62035,NSL. 7) Φωτοκύτταρα (μέρας- νύχτας), στεγανά Φωτοκύτταρα (μέρας- νύχτας) 10 Α, στεγανό- ΕΝ ) Ρελέ Θερμάνσεως (Ηλεκτρονόμος) 4x63A 230V, Kατηγορία χρήσης AC- 1, 50/60Hz, Yλικό μόνωσης με εξαιρετική απόδοση για ενίσχυση της ασφάλειας λειτουργίας σε μεγάλο βαθμό και αθόρυβης λειτουργίας- ΕΝ ) Ρελέ Θερμάνσεως (Ηλεκτρονόμος) 4x40A 230V, Κατηγορία χρήσης AC- 1, 50/60Hz, Yλικό μόνωσης με εξαιρετική απόδοση για ενίσχυση της ασφάλειας λειτουργίας σε μεγάλο βαθμό και αθόρυβης λειτουργίας- ΕΝ ) Ασφάλειες Αυτόματες 20Α Αυτόματες ασφάλειες με ονομαστική τάση 230/400V και ονομαστικό ρεύμα 20Α για προστασία υπέρτασης και βραχυκυκλώματος, Τύπου 6KA με καμπύλη C, μονοπολικές- VDE, EN ) Ασφάλειες Αυτόματες 25Α Αυτόματες ασφάλειες με ονομαστική τάση 230/400V και ονομαστικό ρεύμα 25Α για προστασία υπέρτασης και βραχυκυκλώματος, Τύπου 6KA με καμπύλη C, μονοπολικές- VDE, EN ) Ασφάλειες Αυτόματες 35Α Αυτόματες ασφάλειες με ονομαστική τάση 230/400V και ονομαστικό ρεύμα 35Α για προστασία υπέρτασης και βραχυκυκλώματος, Τύπου 6KA με καμπύλη C, μονοπολικές- VDE, EN ) Φυσίγγια EZ, NEOZED, Κυλινδρικά, 63Α Φυσίγγια ασφαλειών ονομαστικού ρεύματος 63Α ΕΖ, NEOZET, Κυλινδρικά κατασκευασμένα από πορσελάνη για προστασία υπέρτασης- EN

12 14) Φυσίγγια EZ, NEOZED, Κυλινδρικά, 25Α Φυσίγγια ασφαλειών ονομαστικού ρεύματος 25Α ΕΖ, NEOZET, Κυλινδρικά κατασκευασμένα από πορσελάνη για προστασία υπέρτασης- EN ) Φυσίγγια EZ, NEOZED, Κυλινδρικά, 50Α Φυσίγγια ασφαλειών ονομαστικού ρεύματος 50Α ΕΖ, NEOZET, Κυλινδρικά κατασκευασμένα από πορσελάνη για προστασία υπέρτασης- EN ) Καλώδιο ΝΥΥ 3x1,5 mm Απαραίτητο είναι Πιστοποιητικό ή Tεχνικό φυλλάδιο που αφορά οδηγίες χαμηλής τάσης της ΕΟΚ 2006/95/ΕC σχετικά με τη σήμανση των καλωδίων που εμπίπτουν σε αυτή (50V έως 1000V σε εναλλασόμενο και 75V έως 1500V σε συνεχές) ISO14001: ) Καλώδιο ΝΥΥ 4x10 mm Απαραίτητο είναι Πιστοποιητικό ή Tεχνικό φυλλάδιο που αφορά οδηγίες χαμηλής τάσης της ΕΟΚ 2006/95/ΕC σχετικά με τη σήμανση των καλωδίων που εμπίπτουν σε αυτή (50V έως 1000 V σε εναλλασόμενο και 75V έως 1500V σε συνεχές) ISO14001:2004. V) Επιπλέον Διευκρινίσεις -Στο διαγωνισμό δε γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές για το σύνολο ή μέρος των προσφερόμενων υλικών. -Κάθε υποψήφιος ανάδοχος, σε περίπτωση που επιλεγεί, θα πρέπει να είναι θε θέση να παραδώσει υλικό συντήρησης το αργότερο δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης με τη Περιφέρεια Κρήτης. Η συγκεκριμένη απαίτηση θα πρέπει να δηλώνεται ρητά από τον ανάδοχο στην προφορά του. Σε αντίθετη περίπτωση αποκλείεται αυτοδίκαια από το διαγωνισμό. -Στο ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ θα πρέπει αναγράφονται με ευκρίνεια οι προσφερόμενες τιμές για όλα τα υλικά συντήρησης καθώς και η συνολική δαπάνη, θα φέρει υπογραφή και σφραγίδα του υποψηφίου αναδόχου, επί ποινή αποκλεισμού. -Η Επιτροπή διεξαγωγής του Διαγωνισμού σε μη συμμόρφωση με όλες τις παραπάνω οδηγίες αυτοδίκαια θα προχωρήσει στον αποκλεισμό του υποψηφίου αναδόχου από τον διαγωνισμό

13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ/ΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: «Συντήρηση οδικού δικτύου Κρήτης και επισκευή-συντήρηση-βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων εξοπλισμού και μέσων Περιφέρειας Κρήτης» 9ο υποέργο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Ε.Ο.Δ. ΚΡΗΤΗΣ» ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Κ.Α 2014ΕΠ τ.κα 2008ΕΠ ΣΑΕΠ 502 (τέως ΚΑ 2008ΕΠ ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 (μαζί με ΦΠΑ) ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Προς: Την Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης Του/της επιχείρησης: με έδρα τ Οδός. αριθμ. Τ.Κ. Τηλ..Fax.. Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ (Σφραγίδα &Υπογραφή) Αφού έλαβα γνώση των όρων της Διακήρυξης και της Τεχνικής Περιγραφής του Πρόχειρου Διαγωνισμού της προμήθειας των υλικών του έργου που αναγράφεται στην επικεφαλίδα, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα τα αναφερόμενα στη Διακήρυξη και την τεχνική Περιγραφή με τα ποσοστά έκπτωσης επί των τιμών που αναγράφονται στο παρόν έντυπο. Ηράκλειο, Φεβρουάριος

15 A/A Υλικά Συντήρησης Λαμπτήρες νατρίου υψηλής πιέσεως 250w Λαμπτήρες νατρίου υψηλής πιέσεως 400w ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Κόστος μονάδας υλικού (χωρίς ΦΠΑ (α) Ποσότητες Υλικών (τεμάχια ή μ.μ.) , τεμάχια 8, τεμάχια Εκκινητές 2, τεμάχια Λαμπτήρες για φωτεινούς σηματοδότες 70W Λαμπτήρες για φωτεινούς σηματοδότες 40W 1, τεμάχια 1, τεμάχια Μετασχηματιστές 250W 19, τεμάχια Φωτοκύτταρα 25,00 50 τεμάχια Ρελέ Θερμάνσεως4x63A (Ηλεκτρονόμος ράγας) Ρελέ Θερμάνσεως4x40A (Ηλεκτρονόμος ράγας) Ασφάλειες Αυτόματες 20Α Ασφάλειες Αυτόματες 25Α Ασφάλειες Αυτόματες 35Α Φυσίγγια EZ, NEOZED, Κυλινδρικά, 63Α Φυσίγγια EZ, NEOZED, Κυλινδρικά, 25Α Φυσίγγια EZ, NEOZED, Κυλινδρικά, 50Α 59,00 50 τεμάχια 45,00 50 τεμάχια 2, τεμάχια 2, τεμάχια 2,25 50 τεμάχια 0,32 50 τεμάχια 0,32 50 τεμάχια 0, τεμάχια Καλώδιο ΝΥΥ 3x1,5 mm 0, μ.μ. Καλώδιο ΝΥΥ 4X10 mm 4, μ.μ. Σύνολο Προϋ/σμού: ,00 (β) Προσφερόμενη τιμή ανά είδος (χωρίς ΦΠΑ) ΣΠ: Σύνολο προσφοράς: (α)χ(β) Κόστος υλικών μετά την έκπτωση (χωρίς ΦΠΑ) ΦΠΑ: ,00 ΦΠΑ(23%): Σύνολο: ,00 Σύνολο: Ηράκλειο, /. /2015 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ (Σφραγίδα &Υπογραφή)

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης».

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: Ηράκλειο, 5 εκεµβρίου 2013 Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ. 121879/45953 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Αρ. ιακήρυξης 29418/6.3.2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ : «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001839966 2014-01-24

14PROC001839966 2014-01-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ Χανιά 24/1/2014 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤOYΡΓΙΑΣ Αρ. πρωτ. :10387 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ημερήσιο Tύπο ΑΠΟΦΑΣΗ

Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ημερήσιο Tύπο ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) 46,7 χλμ Λεωφόρος Αθηνών Σουνίου, Τ.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΕ7ΛΡ-ΙΘΖ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΞΕ7ΛΡ-ΙΘΖ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ.: 2039 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Λάρισα, 19.03.2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Διακήρυξης 2/2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 4826/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠAΡΟXH YΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3-08-2012 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ξυλούρη Όλγα ΤΗΛ. : 2810-368468 FAX : 2810-214481 Δ/ΞΗ 23/2012

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3-08-2012 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ξυλούρη Όλγα ΤΗΛ. : 2810-368468 FAX : 2810-214481 Δ/ΞΗ 23/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972, Β ΔΟΥ Ηρακλείου ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Τέρμα οδού Υγείας & Μεσογείων ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ταχ. Κώδικας : 11527

Ταχ. Δ/νση : Τέρμα οδού Υγείας & Μεσογείων ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ταχ. Κώδικας : 11527 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ OIKON.ΔΙΟΙΚ.& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: 67ΒΩΟΡ1Π-6Φ6 ΑΔΑΜ: 15PROC002644143

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 3 ο Λογιστικό ΤΗΛ.2132157783 ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002737237 2015-04-28

15PROC002737237 2015-04-28 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΧΑΪΔΑΡΙ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ - Τ.Κ. 124 61 ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ. : 213 2046170-171

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.: 3/12 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.: 3/12 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓ ΝΗ Γ.Ν «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» Ταχ. /νση : ιασταύρωση Βουτών - Σταυρακίων Τ.Κ. 71 110, Ηράκλειο Ηράκλειο 24-10- 2013 Πληροφορίες : Β. Γιανναδάκη

Διαβάστε περισσότερα

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ. ΓΝΑ ΚΑΤ - ΕΚΑ ΝΙΚΗΣ 2 ΚΗΦΙΣΙΑ 16-10-2014 ΠΕΜΠΤΗ 10.00 π.μ.

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ. ΓΝΑ ΚΑΤ - ΕΚΑ ΝΙΚΗΣ 2 ΚΗΦΙΣΙΑ 16-10-2014 ΠΕΜΠΤΗ 10.00 π.μ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ελ. Χαρλαύτη Τηλ.: 213-20.86.517, φαξ: 213-20.86.757/670 prom12@kat-hosp.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Προμηθειών Ηράκλειο 8/01/2015 Πληροφορίες :Μαυρογιάννης Μύρων ΤΗΛ.: 2813 408809 FAX : 2810 214481 Δ/ΞΗ 1/2015

Τμήμα Προμηθειών Ηράκλειο 8/01/2015 Πληροφορίες :Μαυρογιάννης Μύρων ΤΗΛ.: 2813 408809 FAX : 2810 214481 Δ/ΞΗ 1/2015 Ανήκει στη Δ/ξη 1/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Α.Π. ΚΑΜΚ/212/31-3-2015 Ταχ. Διεύθυνση: 84 600 KAMK Τηλέφωνο: 22890-79001

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ 04/04/2014 ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β )

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ 04/04/2014 ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΑΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 240/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΗΛ. 2132046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11327/732197 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3-7-2013 ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 44254 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ακαδηµίας 40 10174 ΑΘΗΝΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ( 15) ΤΜΗΜΑ : Β ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖ046914Ο-ΜΥ0. Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ

ΑΔΑ: ΒΕΖ046914Ο-ΜΥ0. Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Ασφαλείας ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 15ΔΙΣ/11 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 15ΔΙΣ/11 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΝΠ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΝΠ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αναρτητέα στο Κ.Η.ΜΗ.ΔΗ.Σ Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Προµηθειών Ηράκλειο 6-9-2012 Πληροφορίες : ουνδουλάκη Μαρία ΤΗΛ. : 2810/ 368117 FAX : 2810-214481

Γραφείο Προµηθειών Ηράκλειο 6-9-2012 Πληροφορίες : ουνδουλάκη Μαρία ΤΗΛ. : 2810/ 368117 FAX : 2810-214481 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972, Β ΟΥ Ηρακλείου Γραφείο Προµηθειών Ηράκλειο 6-9-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 Πρώτος τακτικός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Τραχανάς Κωνσταντίνος Τηλ.:2531352405 E-mail: k.traxanas@komotini.gr «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.: 15825/07-12-2012 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.: 15825/07-12-2012 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΗΛΙΚΑ 28 Τ.Κ. 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΥΘ9ΩΗΜ-Λ25 ΑΔΑΜ: 15PROC002583382

ΑΔΑ: 7ΥΘ9ΩΗΜ-Λ25 ΑΔΑΜ: 15PROC002583382 Γούρνες 18-02-2015 Αριθμός πρωτ. 3019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου

Διαβάστε περισσότερα