ΔΚΘΔΗ ΔΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΠΡΟΟΓΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΣΑ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΚΘΔΗ ΔΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΠΡΟΟΓΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΣΑ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ"

Transcript

1 ΣΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΣΑ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ 1 / 36 ΔΡΓΟ: «ΜΔΛΔΣΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ «ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΓΡΟΜΟ ΙΟΝΙΑ ΟΓΟ ΑΠΟ ΑΝΣΙΡΡΙΟ ΜΔΥΡΙ ΙΩΑΝΝΙΝΑ, ΠΑΘΔ ΑΘΗΝΑ (Α/Κ ΜΔΣΑΜΟΡΦΩΗ) - ΜΑΛΙΑΚΟ (ΚΑΡΦΔΙΑ) ΚΑΙ ΤΝΓΔΣΗΡΙΟ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΠΑΘΔ ΥΗΜΑΣΑΡΙ - ΥΑΛΚΙΓΑ» ΣΜΗΜΑ: ΠΑΘΔ ΑΘΗΝΑ (Α/Κ ΜΔΣΑΜΟΡΦΩΗ) - ΜΑΛΙΑΚΟ (ΚΑΡΦΔΙΑ) ΚΑΙ ΤΝΓΔΣΗΡΙΟ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΠΑΘΔ ΥΗΜΑΣΑΡΙ ΥΑΛΚΙΓΑ ΔΘΓΝΠΖ Λν. ΠΡΟΗΓΟΤΜΔΝΔ ΔΚΓΟΔΙ Ζκεξ. Αξηζκφο Ζκεξ. Γεκηνπξγήζεθε Διέγρζεθε Δγθξίζεθε Ρκήκα γείαο, Αζθάιεηαο θαη Ξεξηβάιινληνο Θσλζηαληίλνο Θάκπαο Φψηηνο Θαιπαθίδεο Ρκήκα γείαο, Αζθάιεηαο θαη Ξεξηβάιινληνο Αιέμαλδξνο Ξαξαδείζεο Γεληθφο Γηεπζπληήο Θνηλνπξαμίαο EuroΗonia Αλδξέαο Σξηζηίδεο

2 ΣΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΣΑ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ 2 / 36 ΔΚΘΔΗ ΔΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΠΡΟΟΓΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΣΑ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΠΑΘΔ ΑΘΗΝΑ (Α/Κ ΜΔΣΑΜΟΡΦΩΗ) - ΜΑΛΙΑΚΟ (ΚΑΡΦΔΙΑ) ΚΑΙ ΤΝΓΔΣΗΡΙΟ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΠΑΘΔ ΥΗΜΑΣΑΡΙ ΥΑΛΚΙΓΑ ΞΑΟΑΣΩΟΖΠΗΝΣΝΠ ΡΝ ΔΟΓΝ: ΝΔΑ ΟΓΟ Α.Δ. ΘΑΡΑΠΘΔΑΠΡΖΠ : Κ/ΞΙΑ EURO IONIA ΙΟΤΛΙΟ 2009

3 ΣΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΣΑ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ 3 / 36 ΜΔΣΑΜΟΡΦΩΗ ΤΛΙΚΗ (ΚΤΑ / )

4 4 / 36 Α. Θέμαηα Αδειών/Δγκπίζεων Α.1 Άδεηεο - εγθξίζεηο γηα νπνηαδήπνηε δξαζηεξηφηεηα ή εγθαηάζηαζε απαξαίηεηε γηα ηελ θαηαζθεπή Α.2 Ππλνδά έξγα Όιεο νη πξνβιεπφκελεο απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία άδεηεο θαη εγθξίζεηο, πεξηιακβαλφκελεο θαη ηεο ελδερνκέλσο απαηηνχκελεο πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο, ιακβάλνληαη φπνπ απαηηνχληαη. Γηα ηελ πινπνίεζε νπνηαζδήπνηε επηκέξνπο ζπλνδνχ δξαζηεξηφηεηαο ή επέθηαζεο πνπ δελ πεξηγξάθεηαη ζηελ ΚΞΔ, θαη σο εθ ηνχηνπ δελ θαιχπηεηαη απφ ηελ ΔΞΝ, ιακβάλεηαη ε αξκφδηα πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε απφ ηελ ΔΞΔ/ΞΔΣΩΓΔ. Δπηζεκαίλεηαη δε, φηη ζχκθσλα κε ηνλ Ξ.Ν. δ.17, (βι. παξάγξαθν Β3) νη πεξηβαιινληηθέο εγθξίζεηο δίλνληαη κεηά απφ ππνβνιή ζρεηηθήο ΔΡΚΔ. Γηα φιεο ηηο ζρεηηθέο αδεηνδνηήζεηο εθπνλήζεθαλ ή ζα εθπνλεζνχλ ΔΡΚΔ. Γηα πνηα έξγα έρνπλ εθπνλεζεί ΔΡΚΔ θαη ζε πνην ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο έγθξηζεο βξίζθνληαη, γίλεηαη ιεπηνκεξήο αλαθνξά ζηελ ζρεηηθή παξάγξαθν Β3. Ρα αηηήκαηα γηα πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε ησλ ζπλνδψλ έξγσλ γίλνληαη ζηελ ΔΞΔ/ΞΔΣΩΓΔ αλεμάξηεηα απφ ηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία ππάγνληαη απηά ζπκθσλά κε ηελ α.ε.π /2332/ ΘΑ. Α.3 Αξραηνινγηθέο πεξεζίεο Όζνλ αθνξά ζην ηκήκα Α/Θ Οηηζψλαο Α/Θ Θήβαο (Σ.Θ ,45 Σ.Θ ,45), ζην νπνίν ζα γίλνπλ ηα έξγα δηαπιάηπλζεο. Ξαξφιν πνπ ηα έξγα απηά ζα εθηειεζηνχλ εληφο ηεο πθηζηάκελεο δψλεο απαιινηξίσζεο (ππάξρεη ζεηηθή γλσκνδφηεζε ησλ Αξραηνινγηθψλ πεξεζηψλ), ελεκεξψζεθαλ νη αξκφδηεο εθνξίεο αξραηνηήησλ, γηα ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ζηηο εμήο πεξηπηψζεηο: 1. Κεησπηθά Γηφδηα Αθηδλψλ κε ηελ ΑΞ 4784/ επηζηνιή ηνπ ηκήκαηνο ΞΑΘΔ ηεο Θ/Μ Euroionia πξνο ηε Β ΔΞΘΑ θαη 1 ε ΔΒΑ 2. Γηαπιάηπλζε ηεο νδνχ ζην ηκήκα Α/Θ Οηηζψλαο Α/Θ Θήβαο (Σ.Θ ,45 Σ.Θ ,45) κε ηελ ΑΞ 4448/13.09 επηζηνιή ηνπ ηκήκαηνο ΞΑΘΔ ηεο Θ/Μ Euroionia πξνο ηελ 23ε ΔΒΑ 3. Θηίξηα Θήβαο κε ηελ ΑΞ 3628/ επηζηνιή ηνπ ηκήκαηνο ΞΑΘΔ ηεο Θ/Μ Euroionia πξνο ηελ Θ ΔΞΘΑ, θαη κε ηελ ΑΞ 4448/ επηζηνιή ηνπ ηκήκαηνο ΞΑΘΔ ηεο Θ/Μ Euroionia πξνο ηελ 23 ε ΔΒΑ. 4. Θφκβνο Θεβψλ κε ηελ ΑΞ 3630/ επηζηνιή ηνπ ηκήκαηνο ΞΑΘΔ ηεο Θ/Μ Euroionia πξνο ηελ Θ ΔΞΘΑ θαη κε ηελ ΑΞ 4448/ επηζηνιή ηνπ ηκήκαηνο ΞΑΘΔ ηεο Θ/Μ Euroionia πξνο ηελ 23 ε ΔΒΑ. Έγγπαθα Κ/Ξ ππορ ηιρ Απσαιολογικέρ ςπηπεζίερ 1. 1 ε ΔΒΑ θαη Β ΔΞΘΑ (Γηφδηα & Θηίξην Γηνίθεζεο Βαξπκπφκπεο) αξ. πξση Θ/Μ Euroionia 7293/ ε ΔΒΑ θαη Β ΔΞΘΑ (Κεησπηθά δηφδηα Αθηδλψλ) αξ. πξση. Θ/Μ Euroionia IC-X-CO-P0000-PRO9735-ALK-alk ηεο

5 5 / ε ΔΒΑ (Α/Θ Οηζηψλαο Α/Θ Θήβαο) αξ. πξση. Θ/Μ Euroionia 4448/ Θ ΔΘΞΑ (Θηίξηα Θήβαο) αξ. πξση. Θ/Μ Euroionia ε ΔΒΑ (Θηίξηα Θήβαο) αξ. πξση. Θ/Μ Euroionia 4448/ Θ ΔΘΞΘΑ (Θφκβνο Θήβαο) αξ. πξση. Θ/Μ Euroionia 3630/ ε ΔΒΑ (Θφκβνο Θήβαο) αξ. πξση. Θ/Μ Euroionia 4448/ ε ΔΒΑ (Ξιεπξηθά Γηφδηα θαη ΘΔΠ Θαπαλδξηηίνπ) αξ. πξση. Θ/Μ Euroionia IC-X-IO-P000-PRO9364 ηεο Β ΔΞΘΑ (Ξιεπξηθά Γηφδηα θαη ΘΔΠ Θαπαλδξηηίνπ) αξ. πξση. Θ/Μ Euroionia IC-X-IO-P000-PRO9411 ηεο ε ΔΒΑ (Ξιεπξηθά Γηφδηα Καιαθάζαο) αξ. πξση. Θ/Μ Euroionia IC-X-IO-P000-PRO9363 ηεο Β ΔΞΘΑ Ξιεπξηθά Γηφδηα Καιαθάζαο) αξ. πξση. Θ/Μ Euroionia 5797/ & 6198/ ε ΔΒΑ (Ξιεπξηθά Γηφδηα Νηλνθχησλ) αξ. πξση. Θ/Μ Euroionia IC-X-IO-P000-PRO9362 ηεο Θ ΔΞΘΑ (Ξιεπξηθά Γηφδηα Νηλνθχησλ) αξ. πξση. Θ/Μ Euroionia 5796/ Ζ πξνηεηλφκελε απφ ηε ΚΞΔ ζέζε γηα ΘΔΠ ζηελ πεξηνρή δηνδίσλ Αθηδλψλ εγθαηαιείθηεθε. Νη ηειηθέο ζέζεηο ησλ ΘΔΠ γηα ην ηκήκα «Κεηακφξθσζε ιίθε» εληνπίδνληαη ζηνλ Α/Θ Θαπαλδξηηίνπ θαη ζηνλ Α/Θ Θήβαο ελψ ην θηίξην Γηνίθεζεο ρσξνζεηήζεθε ζηε Βαξπκπφκπε. Ππλεπψο δε ζίγεηαη ην εθθιεζηαζηηθφ κλεκείν θαη δελ είλαη απαξαίηεηε ε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ. Α.4 Ξεξηνρέο δαζηθνχ ραξαθηήξα Νη πεξηνρέο φπνπ ιακβάλνπλ ρψξα νη εξγαζίεο γηα ηε δηαπιάηπλζε ηεο νδνχ ζην ηκήκα Α/Θ Οηηζψλαο Α/Θ Θήβαο (Σ.Θ ,45 Σ.Θ ,45), βξίζθνληαη εληφο ηεο απαιινηξησκέλεο δψλεο, δελ είλαη δαζηθνχ ραξαθηήξα, δελ είλαη αλαδαζσηέεο θαη πξνο ην παξφλ δε ζίγνληαη δέλδξα. Ππλεπψο δελ έρεη πξνθχςεη ε αλάγθε έθδνζεο άδεηαο επέκβαζεο απφ ηελ αξκφδηα δαζηθή ππεξεζία γηα ηα ελ ιφγσ έξγα. Δάλ ζην κέιινλ πξνθχςεη ηέηνηα αλάγθε ζα ηεξεζεί ε δηαδηθαζία πνπ αλαθέξεηαη ζην ζπγθεθξηκέλν πεξηβαιινληηθφ φξν. Ρν δαζαξρείν Θαπαλδξηηίνπ έρεη εηδνπνηεζεί γηα θνπή δέλδξσλ εληφο ηεο απαιινηξησκέλεο δψλεο: ζηελ πεξηνρή ηνπ θφκβνπ Αθηδλψλ κε ηελ ΑΞ 4777/ επηζηνιή ηνπ ηκήκαηνο ΞΑΘΔ ηεο Θ/Μ Euroionia ζην πιαίζην εξγαζηψλ δηαπιάηπλζεο ηεο νδνχ ζην ελ ιφγσ ζεκείν. ζηελ πεξηνρή ηνπ θφκβνπ Καιαθάζαο κε ηελ ΑΞ 5165/ επηζηνιή ηνπ ηκήκαηνο ΞΑΘΔ ηεο Θ/Μ Euroionia ζην πιαίζην ησλ εξγαζηψλ δηαπιάηπλζεο ηεο νδνχ ζην ελ ιφγσ ζεκείν. ζηελ πεξηνρή ηνπ θφκβνπ Θαπαλδξηηίνπ κε ηελ ΑΞ 5247/ επηζηνιή ηνπ ηκήκαηνο ΞΑΘΔ ηεο Θ/Μ Euroionia ζην πιαίζην θαηαζθεπήο ρψξνπ ζηάζκεπζεο. Β Θέμαηα Μελεηών

6 6 / 36 Β.1 δξαπιηθέο Κειέηεο Γηα ην δηάζηεκα αλαθνξάο έρνπλ εγθξηζεί απφ ηνλ Α.Κ νη εμήο πδξαπιηθέο κειέηεο 1. Κεησπηθψλ δηνδίσλ Θήβαο (ρ.ζ ) ζηηο κε α.π. IC.U.IE.P134Y.HYD Κεησπηθψλ δηνδίσλ Αθηδλψλ (ρ.ζ ) ζηηο κε α.π. ΗC.U.IE.P127Y.ALI.HYD Ξιεπξηθψλ δηνδίσλ Θεβψλ (ρ.ζ ) ζηηο κε α.π. IC.U.IE.P134Y.ALI.HYD.055 γηα ηνπο Α/Θ Βαξπκπφκπεο θαζψο θαη νη πδξαπιηθέο κειέηεο πνπ αθνξνχλ ζηελ επέθηαζε ησλ νρεηψλ θαη ησλ κηθξψλ ηερληθψλ ζην ηκήκα Α/Θ Οηηζψλαο Α/Θ Θήβαο, έρνπλ ππνβιεζεί ζηνλ Αλεμάξηεην Κεραληθφ θαη αλακέλεηαη ε έγθξηζή ηνπο. Έρνπλ επίζεο αλαηεζεί, εθπνλεζεί, ππνβιεζεί θαη εγθξηζεί απφ ηνλ Αλεμάξηεην κεραληθφ νη ζρεηηθέο πδξαπιηθέο κειέηεο γηα ηνλ Α/Θ Κπνγηάηε, ηνλ Α/Θ Θαπαλδξίηη, ηνλ Α/Θ Καιαθάζα, ηνλ Α/Θ Νηλφθπησλ, θαη ησλ ζηαζκψλ δηνδίσλ Κπνγίαηε, Θαπαλδξίηε, Καιαθάζαο, Νηλνθχησλ, Αθηδλψλ θαη Βαξπκπφκπεο. Πεκεηψλεηαη φηη φιεο ηηο παξαπάλσ κειέηεο έρνπλ εθπνλεζεί ιακβάλνληαο ππφςε ηηο απαηηήζεηο ηνπ φξνπ. Γηα φιν ην ππφινηπν ηκήκα νη κειέηεο βξίζθνληαη ππφ εθπφλεζε Β.2 Δηδηθή Ρερληθή Κειέηε Δθαξκνγήο Όινη νη εξγνηαμηαθνί ρψξνη πνπ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηελ Θνηλνπξαμία έρνπλ ρσξνζεηεζεί θαη είλαη νη εμήο: εξγνηαμηαθφο ρψξνο Νηλνθχησλ, εληφο ηεο δψλεο θαηάιεςεο ηνπ έξγνπ θαη εληφο νξίνπ απαιινηξίσζεο. Ζ ζρεηηθή ΔΡΚΔ έρεη ππνβιεζεί ζηελ ΔΞΔ κε ην ΑΞ 6909/ έγγξαθφ ηεο Θνηλνπξαμίαο ζηελ ΔΞΔ, θαη εθθξεκεί ε έγθξηζε ηεο. εξγνηαμηαθφο ρψξνο Πρεκαηαξίνπ (ΣΘ ), κηζζσκέλνο ρψξνο, αδεηνδνηεκέλνο πεξηβαιινληηθά απφ ηελ ΔΞΔ γηα εγθαηάζηαζε κνλάδαο παξαγσγήο αζθαιηνκίγκαηνο θαη αληίζηνηρνπ εξγαζηεξίνπ (αξ. έγθξηζεο / ). εξγνηαμηαθφο ρψξνο Α/Θ Θήβαο (ΣΘ ), εληφο ηεο δψλεο θαηάιεςεο ηνπ έξγνπ θαη εληφο νξίνπ απαιινηξίσζεο, αδεηνδνηεκέλνο πεξηβαιινληηθά απφ ηελ ΔΞΔ γηα πξνζσξηλή εγθαηάζηαζε εξγαζηεξίνπ αζθαιηηθψλ δνθηκψλ θαη γξαθείσλ (αξ. έγθξηζεο / ) Έρεη εθπνλεζεί θαη θαηαηεζεί ζηελ ΔΞΔ ε ΔΡΚΔ κε αξ. πξση / γηα ηα ΘΔΠ Θαπαλδξηηίνπ θαη Θεβψλ θαη αλακέλεηαη ε έγθξηζε ηνπο. Β.3 Φπηνηερληθή Γαζνηερληθή Κε- Νη ζρεηηθέο θπηνηερληθέο κειέηεο αθνξνχλ ζε θπηεχζεηο ηεο θεληξηθήο λεζίδαο, απνθαηαζηάζεηο εξγνηαμηαθψλ ρψξσλ, δηακφξθσζε πεξηβάιινληνο ρψξνπ ζηνπο θφκβνπο θαη θπηεχζεηο ζηα πξαλή ηεο νδνχ θαζψο θαη νη νξηζηηθέο κειέηεο άξ-

7 7 / 36 ιέηε δεπζεο. Έρεη αλαηεζεί, εθπνλεζεί θαη ππνβιήζεθε γηα έγθξηζε ζηνλ Αλεμάξηεην κεραληθφ ε ζρεηηθή νξηζηηθή θπηνηερληθή κειέηε θαη ε νξηζηηθή κειέηε άξδεπζεο πνπ αθνξνχλ ζην ηκήκα Α/Θ Οηηζψλαο Α/Θ Θήβαο (Σ.Θ ,45 Σ.Θ ,45), φπνπ ζα γίλεη δηαπιάηπλζε ηεο νδνχ. Ζ κειέηε βξίζθεηαη ζηελ θάζε αλαδηάξζξσζεο / ζπκπιήξσζεο ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ αλεμάξηεηνπ κεραληθνχ θαη αλακέλεηαη ε επαλππνβνιή ηεο. Γηα ηα ππφινηπα ηκήκαηα έρνπλ αλαηεζεί θαη εθπνλνχληαη νη ζρεηηθέο νξηζηηθέο θπηνηερληθέο κειέηεο θαη νη αληίζηνηρεο νξηζηηθέο κειέηεο άξδεπζεο. Β.4 Δηδηθή Ρερληθή Κειέηε Δθαξκνγήο Ζρνπξνζηαζίαο Έρνπλ αλαηεζεί, θαη εθπνλνχληαη νη ζρεηηθέο ΔΡΚΔ πνπ αθνξνχλ ζηα κέηξα ερνπξνζηαζίαο. Έρεη ήδε ππνβιεζεί ζηελ ΔΞΔ / ΞΔΣΩΓΔ (αξ.πξ / ) ε Δηδηθή Αθνπζηηθή Κειέηε Γηαζηαζηνιφγεζε Ξεηαζκάησλ γηα ην ηκήκα ηνπ ΞΑΘΔ: Α/Θ ΚΔΡΑΚΝΟΦΩΠΖΠ ΚΑΙΗΑΘΝΠ (ΠΘΑΟΦΔΗΑ) & ΠΛΓΔΡΖΟΗΝΠ ΘΙΑΓΝΠ ΠΣΖΚΑΡΑΟΗ ΣΑΙΘΗΓΑ. Εεηήζεθαλ απφ ηελ ΔΞΔ λα γίλνπλ δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο θαη αλακέλεηαη ε επαλππνβνιή ηνπο. Πην πιαίζην ηεο ελ ιφγσ ΔΡΚΔ, πνπ αθνξά ζην ζχλνιν ηνπ ΞΑΘΔ απφ Κεηακφξθσζε έσο Άγην Θσλζηαληίλν, έρνπλ ιάβεη ρψξα κεηξήζεηο ζνξχβνπ γηα λα πξνζδηνξηζζεί ε αθξηβήο ζέζε ησλ πεηαζκάησλ. Γ. Θέμαηα Καηαζκεςήρ Γ.1 Γηαηήξεζε πθηζηάκελσλ ισξίδσλ θπθινθνξίαο θαη θφκβσλ. Νη Κειέηεο Θπθινθνξηαθψλ Οπζκίζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ησλ δηαπιαηχλζεσλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα βειηίσζεο ηνπ αζθαιηνηάπεηα εθπνλνχληαη θαη ππνβάιινληαη ζηνλ Αλεμάξηεην Κεραληθφ γηα έγθξηζε. Πην Ξαξάξηεκα Α επηζπλάπηεηαη ε ελεκεξσκέλε ιίζηα ππνβνιψλ γηα ην δηάζηεκα αλαθνξάο ηεο έθζεζεο. Δπίζεο νη φπνηεο παξεκβάζεηο έρνπλ ηχρεη θαη ηεο έγθξηζεο ησλ αληίζηνηρσλ Γηεπζχλζεσλ ηεο ηξνραίαο Δζληθψλ Νδψλ. Γ.2 Ονή πδάησλ Δπηζεκαίλνληαη φζα αλαθέξζεθαλ ζηελ παξάγξαθν Β.1 ηνπ πα Γ.3 Ξξνζσξηλέο Απνζέζεηο Κέρξη ζηηγκήο ζην ελ ιφγσ ηκήκα ππάξρνπλ πξνζσξηλέο απνζέζεηο ζσξψλ ραιαξψλ πιηθψλ ζην Ξαξαζθεπαζηήξην Αζθαιηνκίγκαηνο. πάξρνπλ επί ηφπνπ πιαζηηθά θαιχκκαηα ψζηε λα θαιχπηνληαη νη ζσξνί ζε πεξηπηψζεηο κεγάιεο έληαζεο αλέκνπ φπνπ κπνξεί λα ππάξρεη πηζαλή έθιπζε. Γ. Θέμαηα Γιασείπιζηρ Δπγοηαξίος

8 8 / 36 Γ.1 Έιεγρνο ζθφλεο Δθπνλήζεθε θαη πινπνηείηαη ζπλνιηθφ ζρέδην Γξάζεο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ Ξεξηβαιινληηθψλ Όξσλ γηα φιν ην έξγν ηνπ ΞΑΘΔ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη κέηξα πξνζηαζίαο γηα φια ηα πξνβιεπφκελα ζηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο. Ππγθεθξηκέλα γηα ηε ζθφλε, κέρξη ζήκεξα, κε βάζε ηηο εξγαζίεο πνπ έρνπλ ήδε μεθηλήζεη πξνβιέπνληαη θαη πινπνηνχληαη ηα εμήο: Πσξνί πιηθψλ θαηαζθεπήο δεκηνπξγνχληαη κφλν εληφο πεξηθξαγκέλσλ εξγνηαμηαθψλ ρψξσλ. Νη εξγνηαμηαθνί δξφκνη δηαβξέρνληαη ηαθηηθά. Γελ γίλεηαη ππεξπιήξσζε ησλ θνξηεγψλ κεηαθνξάο ρχδελ πιηθψλ θαη φια ηα θνξηεγά πνπ κεηαθέξνπλ ραιαξά πιηθά, είλαη θαιπκκέλα. Ρν ππφ ιεηηνπξγία ηκήκα θαζαξίδεηαη ζπζηεκαηηθά θαζψο ρξεζηκνπνηείηαη απφ θνξηεγά πνπ κεηαθέξνπλ πιηθά. Δπηπιένλ, γηα ηηο εξγαζίεο ρξεζηκνπνηνχληαη κεραλήκαηα πνπ πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο λνκνζεζίαο θαη ηα νπνία ε- ιέγρνληαη θαη ζπληεξνχληαη ηαθηηθά. Ρέινο, γίλεηαη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα ειαρηζηνπνίεζεο ηνπ ρξφλνπ δηαδηθαζηψλ πνπ εθιχνπλ ζθφλε, αησξνχκελα ζσκαηίδηα ή νζκεξέο νπζίεο. Δπηπιένλ ππάξρεη κέξηκλα γηα χπαξμε ελφο ηνπιάρηζηνλ βπηηνθφξνπ δηαβξνρήο ζε θάζε εξγνηάμην φπνπ κπνξεί λα ππάξρεη έθιπζε ζθφλεο. Γ.2 Θαχζε ιηθψλ Ν πίλαθαο ειέγρνπ ηήξεζεο ησλ Ξ.Ν. φπνπ αλαθέξεηαη ξεηά ε απαγφξεπζε θαχζεο πιηθψλ ζηελ πεξηνρή ησλ έξγσλ, παξνπζηάζηεθε πξνο γλψζε θαη εθαξκνγή ζηνπο επηβιέπνληεο κεραληθνχο θαηαζθεπήο ηεο θνηλνπξαμίαο. Δπηπιένλ γίλνληαη ηαθηηθνί έιεγρνη γηα ηε δηαζθάιηζε ηήξεζεο ηνπ ελ ιφγσ ΞΝ. Γ.3 Οχπαλζε απφ α- ηχρεκα Έρεη ζπληαρζεί απφ ηνλ Ξαξαρσξεζηνχρν θαη απνηειεί πξνζάξηεκα ηεο Πχκβαζεο Αζηπλφκεπζεο θαη Ξπξφζβεζεο πνπ έρεη ππνγξάςεη κε ην πνπξγείν Δζσηεξηθψλ, ην Πρέδην Δπέκβαζεο ζε πεξηπηψζεηο εθηάθησλ αλαγθψλ ζην νπνίν πξνδηαγξάθνληαη κέηξα γηα ηελ έγθαηξε ζπιινγή θαη απνκάθξπλζε επηθίλδπλσλ νπζηψλ πνπ απνζθνπεί ζηελ απνηξνπή ξχπαλζεο ησλ πδαηηθψλ απνδεθηψλ/εδάθνπο θιπ. Ρν ελ ιφγσ Πρέδην Δπέκβαζεο πεξηιακβάλεη φια ηα κέηξα/απαηηνχκελν εμνπιηζκφ θιπ πνπ ζα ιακβάλνληαη ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο θαη δηαξξνήο κε βηνδηαζπψκελσλ νπζηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ηεο αλαγθαηφηεηαο ή φρη θαηαζθεπήο Κνλάδσλ Διέγρνπ Οχπαλζεο. Δπίζεο, ππάξρεη ελδερφκελν αηπρεκαηηθψλ δηαξξνψλ θαπζίκσλ απφ κεραλήκαηα θαηαζθεπήο θιπ, κε άκεζν θίλδπλν ξχπαλζεο ησλ επηθαλεηαθψλ λεξψλ, ηνπ εδάθνπο θιπ. ηδηαίηεξα φηαλ ε δηαξξνή είλαη ζε κεγάιεο πνζφηεηεο. Πηελ πεξίπησζε απηή ζα γίλεηαη ρξήζε πξνζξνθεηηθψλ πιηθψλ φπσο άκκνο, ξνθαλίδη ή ρξήζε εηδηθνχ γεσπθάζκαηνο ακέζσο κεηά ηε

9 9 / 36 δηαθπγή. Ρέηνηα πιηθά ππάξρνπλ ζην θεληξηθφ εξγνηάμην γηα ηε δπλαηφηεηα άκεζεο επέκβαζεο. Ζ δηάζεζε απηψλ, ζε πεξίπησζε πνπ πξνθχςεη ηέηνην πεξηζηαηηθφ, ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο γηα ηε δηάζεζε ηνμηθψλ απνβιήησλ. Πεκεηψλεηαη φηη δελ έρεη ππάξμεη κέρξη ζηηγκήο ηέηνηνπ είδνπο αηχρεκα. Γ.4 γξά απφβιεηα Έρεη εθπνλεζεί, θαηαηεζεί θαη πινπνηείηαη ζπλνιηθφ Πρέδην Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο φπνπ πεξηιακβάλεηαη ε δηαδηθαζία ENV-P-01 γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ επηθίλδπλσλ πγξψλ απνβιήησλ ζχκθσλα κε ηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο θαη ηελ θείκελε λνκνζεζία. Ρνμηθά θαη επηθίλδπλα απφβιεηα πξνθχπηνπλ ζε κηθξέο πνζφηεηεο κφλνλ απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ αδεηνδνηεκέλνπ πεξηβαιινληηθά εξγαζηεξίνπ ζηνλ εξγνηαμηαθφ ρψξν ηεο Θήβαο. Ρα απφβιεηα απηά ζπιιέγνληαη ζε θαηάιιεια δνρεία γηα λα α- πνκαθξπλζνχλ απφ ην ρψξν απφ αδεηνδνηεκέλεο εηαηξείεο δηαρείξηζεο ηέηνηνπ είδνπο απνβιήησλ. Γ.5 Θφξπβνο Ηζρχνπλ ηα πξναλαθεξζέληα. Δ. Γενικά Θέμαηα Δ.1 Πηε θάζε ηεο κειέηεο εθπνλνχληαη νη αληίζηνηρεο εθζέζεηο πεξηβαιινληηθή πξνζηαζίαο ζηηο νπνίεο αλαιχεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη απαηηήζεηο ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ θαη ηεο λνκνζεζίαο ελζσκαηψλνληαη θαη ιακβάλνληαη ππφςε ζηελ πξνηεηλφκελε ηερληθή ιχζε. Πηε θάζε ηεο θαηαζθεπήο εθπνλήζεθε θαη πινπνηείηαη ζπλνιηθφ ζρέδην Γξάζεο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ Ξεξηβαιινληηθψλ Όξσλ γηα φιν ην έξγν ηνπ ΞΑΘΔ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη κέηξα πξνζηαζίαο γηα ηα πξνβιεπφκελα ζηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο. Ππγθεθξηκέλα πξνβιέπεηαη δηαδηθαζία επηζεψξεζεο ε νπνία εθαξκφδεηαη κέζσ ηεο ζπκπιήξσζεο ζρεηηθνχ πίλαθα Διέγρνπ (Check List) θαη εθαξκφδεηαη ζε φινπο ηνπο εξγνηαμηαθνχο ρψξνπο ηνπ έξγνπ ηνπ ΞΑΘΔ. Πχκθσλα κε απηφλ γίλνληαη ζε ηαθηηθά ρξνληθά δηαζηήκαηα έιεγρνη ηήξεζεο ησλ φζσλ αλαθέξνληαη ζηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο απ φπνπ πξνθχπηνπλ ηπρφλ αλάγθεο δηνξζσηηθψλ ή πξνιεπηηθψλ ελεξγεηψλ. Δ.2 Κε βάζε ηηο νκάδεο νκνεηδψλ θαηαζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ φπσο απηέο έρνπλ δηακνξθσζεί θαη ηηο δαπάλεο πνπ έρνπλ εθηηκεζεί ζε θάζε νκάδα μερσξηζηά, έρεη εμαζθαιηζζεί θαηά πξνηεξαηφηεηα ην απαηηνχκελν πνζνζηφ ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο κειέηεο/θαηαζθεπήο γηα εξγαζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πιήξε ηήξεζε ησλ Ξεξηβαιινληηθψλ Όξσλ θαη πεξηνξηζκψλ ηεο παξνχζαο ΘΑ.

10 10 / 36 Δ.3 Πηελ Θ/μία Euroionia ιεηηνπξγεί ηκήκα Ξεξηβάιινληνο, γείαο & Αζθάιεηαο ζηειερσκέλν κε ην απαηηνχκελν πξνζσπηθφ. Νη αξκνδηφηεηεο θαη ππεπζπλφηεηεο ησλ ζηειερψλ ηνπ ηκήκαηνο πεξηγξάθνληαη ζην Πχζηεκα Γηαρείξηζεο Ξνηφηεηαο ηεο Θ/μίαο. Δ.4 Πηελ ΘΑ κε α.π / Έγθξηζεο Ξεξηβαιινληηθψλ Όξσλ γηα ην έξγν «Θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηεο Ιεσθφξνπ Θχκεο, ηκήκα Β: απφ ΔΝ Λν 1 έσο ην Νιπκπηαθφ Σσξηφ», πέξαλ ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ πνπ γεληθά ηζρχνπλ ζε θάζε πεξίπησζε, γίλεηαη εθηελήο αλαθνξά ζηελ πξνζηαζία ηνπ πνηακνχ Θεθηζνχ, ηεο παξφρζηαο βιάζηεζήο ηνπ, ηνπ θπζηθνχ αλάγιπθνπ ηεο πεξηνρήο θιπ. Όινη απηνί νη φξνη ζα ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηηο εξγαζίεο δηακφξθσζεο ηνπ Α/Θ Θαιπθηάθε νη νπνίεο δελ έρνπλ μεθηλήζεη αθφκε. Δ.5 Πχκθσλα κε ην ελ ιφγσ ΞΓ, απαγνξεχεηαη, κεηαμχ άιισλ, ε ρσξνζέηεζε θάζε είδνπο εξγνηαμηαθήο, απνζεθεπηηθήο ή άιιεο ζρεηηδφκελεο κε ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ εγθαηάζηαζεο εληφο ησλ νξίσλ ηεο Εψλεο Ξξνζηαζίαο ηνπ πνηακνχ Θεθηζνχ θαη ησλ παξαρεηκκάξσλ ηνπ θαζψο θαη θάζε ξχπαλζε ησλ πδάησλ θαη πεξηβάιινληνο ηεο πεξηνρήο. Ζ ελ ιφγσ απαίηεζε έρεη ιεθζεί ππφςε θαη δελ έρεη ρσξνζεηεζεί εξγνηαμηαθφο ρψξνο εληφο ηεο δψλεο απηήο. Δ.6 Νη εηήζηεο πεξηνδηθέο εθζέζεηο ηήξεζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ θνηλνπνηνχληαη ζηνλ παξαρσξεζηνχρν θαη αλαξηψληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ. Ραπηφρξνλα παξέρεηαη απφ ηνλ αξκφδην ηεο θνηλνπξαμίαο θάζε δηεπθφιπλζε ζε ηπρφλ ειέγρνπο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ φξσλ. Δ.7 Όια ηα κέηξα αληηκεηψπηζεο επηπηψζεσλ ζην πεξηβάιινλ πνπ πξνηείλνληαη ζηε ΚΞΔ θαη δελ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηελ παξνχζα ΔΞΝ ιακβάλνληαη ππφςε. Δ.8 Βξίζθεηαη ππφ εθπφλεζε Φάθεινο ζχκθσλα κε ην άξζξν 13 ηεο ΘΑ 11017/703/Φ104/ , γηα ηε θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ησλ πξνβιεπφκελσλ θαη κή ζηαζκψλ δηνδίσλ ηνπ ηκήκαηνο ηνπ απηνθηλεηνδξφκνπ, θαζψο θαη ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζηελ Θήβα πνπ αθνξνχλ θηίξην Αζηπλνκίαο, θηίξην Ξπξνζβεζηηθήο, θαη θηίξην Ππληήξεζεο. Δ.9 Δάλ απφ ηα λέα δεδνκέλα ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερληθήο ζηνλ ηνκέα ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ή γηα νπνηνδήπνηε άιιν ιφγν ηξνπνπνηεζνχλ νη Ξεξηβαιινληηθνί Όξνη ηεο παξνχζαο ΘΑ, ε Θνηλνπξαμία ζα ζπκκνξθσζεί κε ηνπο λένπο φξνπο θαηά ην λφκν.

11 ΣΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΣΑ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ 11 / 36 ΤΛΙΚΗ - ΚΑΣΡΟ (ΚΤΑ 36118/94/ & ΚΤΑ / )

12 12 / 36 Α. Θέμαηα Αδειών / Δγκπίζεων Α.1 Άδεηεο - εγθξίζεηο γηα νπνηαδήπνηε δξαζηεξηφηεηα ή εγθαηάζηαζε απαξαίηεηε γηα ηελ θαηαζθεπή Όιεο νη πξνβιεπφκελεο απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία άδεηεο θαη εγθξίζεηο, πεξηιακβαλφκελεο θαη ηεο ελδερνκέλσο απαηηνχκελεο πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο, ιακβάλνληαη φπνπ απαηηνχληαη. Ππγθεθξηκέλα, έρεη αδεηνδνηεζεί εξγνηαμηαθφο ρψξνο ζηελ πεξηνρή ηεο ιίθεο, ζε έθηαζε πνπ βξίζθεηαη αλάληε θαη δπηηθά ηνπ απηνθηλεηνδξφκνπ, πεξί ηε Σ.Θ , (αξ. έγθξηζεο / ). Γηα ηε ζέζε απηή έρεη εγθξηζεί ε εγθαηάζηαζε Ππαζηεξνηξηβείνπ. Ρα Δξγνηαμηαθά Γξαθεία φπσο θαη ην αληίζηνηρν Δξγαζηήξην (φπσο πεξηγξάθνληαλ ζηελ ζρεηηθή ΔΡΚΔ) αδεηνδνηήζεθαλ θαη εγθαηαζηάζεθαλ ζηνλ εξγνηαμηαθφ ρψξν ηνπ θφκβνπ ηεο Θήβαο ζην 85 ν ρικ. Α.2 Ξεξηνρέο Γαζηθνχ Σαξαθηήξα Κε ηελ ΑΞ 459/ επηζηνιή ηεο Θνηλνπξαμίαο Euroionia πξνο ην δαζαξρείν Θήβαο, δεηήζεθε ραξαθηεξηζκφο θαη άδεηα γηα θνπή μπιείαο ζε πξνο απαιινηξίσζε πεξηνρή ζηελ ιίθε. Ρν δαζαξρείν, κε ηελ ΑΞ 612/ επηζηνιή ηνπ πξνο ηελ Θνηλνπξαμία έδσζε ζρεηηθή έγθξηζε. Έθηνηε δελ έρεη πξνθχςεη άιιε αλάγθε επέκβαζεο ζε δαζηθή πεξηνρή. Α.3 Σσξνζέηεζε Δξγνηαμίσλ Α.4 Αξραηνινγηθέο πεξεζίεο Α.5 Γαλεηνζάιακνη - Ιαηνκεία Όινη νη εξγνηαμηαθνί ρψξνη πνπ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηελ Θνηλνπξαμία έρνπλ ρσξνζεηεζεί θαη είλαη νη εμήο: εξγνηαμηαθφο ρψξνο Καξηίλνπ (ΣΘ ), εθηφο νξίνπ απαιινηξίσζεο, αδεηνδνηεκέλνο πεξηβαιινληηθά απφ ηελ ΔΞΔ γηα εγθαηάζηαζε παξαγσγήο αζθαιηνκίγκαηνο (αξ. έγθξηζεο. ΘΑ / ). Κε ην Α.Ξ. 421/ , ε έλαξμε εξγαζηψλ γηα ηηο δχν παξαθάκςεηο ζηελ πεξηνρή ηεο ιίθεο γλσζηνπνηήζεθε ζηελ Θ Δθνξεία Ξξντζηνξηθψλ θαη Θιαζζηθψλ Αξραηνηήησλ, ε νπνία κε ην ζρεηηθφ έγγξαθφ ηεο κε Α.Ξ. 977/ φξηζε επφπηε θαη θαζφξηζε ηηο δηαδηθαζίεο επνπηείαο. Πε ζπλέρεηα κε ην ΑΞ. 4448/ γλσζηνπνηήζεθε ζηελ 23ε ΔΒΑ ε έλαξμε ησλ εξγαζηψλ. Ξξνο ην παξφλ δελ έρνπλ απαηηεζεί επηπιένλ πιηθά. Πε πεξίπησζε πνπ ζην κέιινλ πξνθχςεη ηέηνηα αλάγθε ζα ηεξεζεί ε λφκηκε δηαδηθαζία αδεηνδφηεζεο. Β. Θέμαηα Μελεηών

13 13 / 36 Β.1 δξαπιηθή Κειέηε δεμακελψλ ζπγθξάηεζεο απνξξνψλ Νη ζρεηηθέο νξηζηηθέο πδξαπιηθέο κειέηεο γηα ην θιεηζηφ θχθισκα απνρέηεπζεο απνζηξάγγηζεο πνπ αθνξνχλ ηηο δχν παξαθάκςεηο ζηελ πεξηνρή ηεο ιίθεο έρνπλ εγθξηζεί απφ ηνλ Αλεμάξηεην Κεραληθφ ελψ ε κειέηε γηα ηηο δεμακελέο ζπγθξάηεζεο απνξξνψλ έρεη ππνβιεζεί ζηνλ Αλεμάξηεην Κεραληθφ θαη αλακέλεηαη ε έγθξηζή ηεο. (Πεκεηψλεηαη φηη νη ζέζεηο ησλ δεμακελψλ είλαη εγθεθξηκέλεο απφ ηελ πδξαπιηθή κειέηε). Δπίζεο εθθξεκεί ε ελεκέξσζε ηεο ΔΓΑΞ, ε νπνία ζα γίλεη κε ηελ νινθιήξσζε ηεο έγθξηζεο ησλ κειεηψλ απφ ηνλ Αλεμάξηεην Κεραληθφ. Δπίζεο έρνπλ αλαηεζεί εθπνλεζεί, θαη εγθξηζεί απφ ηνλ Αλεμάξηεην Κεραληθφ νη πδξαπιηθέο κειέηεο γηα ηε Σ.Θ έσο θαη ηε Σ.Θ έσο Β.2 δξαπιηθέο Κειέηεο Ηζρχνπλ φζα αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ (ΘΑ 33838/94/ ). Β.3 Αξρηηεθηνληθέο Κειέηεο Β.4 Φπηνηερληθή Κειέηε Κφιηο νξηζηηθνπνηεζνχλ νη ζέζεηο ησλ ΠΔΑ θαη ησλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο ζα εθπνλεζνχλ νη αληίζηνηρεο αξρηηεθηνληθέο κειέηεο. Έρνπλ αλαηεζεί, εθπνλεζεί θαη ππεβιήζεθαλ γηα έγθξηζε ζηνλ Αλεμάξηεην κεραληθφ νη ζρεηηθέο νξηζηηθέο θπηνηερληθέο κειέηεο θαη ε νξηζηηθέο κειέηεο άξδεπζεο πνπ αθνξνχλ ζηα ηκήκαηα ησλ παξαθάκςεσλ ήηνη: α) Σ.Θ ,15 Σ.Θ ,39 θαη β) Σ.Θ ,70 Σ.Θ ,43 κε α.π. IC-C-EN-P135Y-MO PLN-PLG-FL θαη IC-C-EN-P135Y-MO PLN-PLG-FL ηεο 10/7/2008 αληίζηνηρα. Ζ κειέηε βξίζθεηαη ζηελ θάζε αλαδηάξζξσζεο/ζπκπιήξσζεο ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ αλεμάξηεηνπ κεραληθνχ θαη αλακέλεηαη ε επαλππνβνιή ηνπο. Γ. Θέμαηα Καηαζκεςήρ Γ.1 Γηαπιάηπλζε Αθνξά ζην παιαηφ έξγν θαη έρεη ηεξεζεί Γ.2 Ονή πδάησλ Αθνξά ζην παιαηφ έξγν θαη έρεη ηεξεζεί Γ.3 Απνζεζηνζάιακνη Απφ ηνπο πίλαθεο ρσκαηηζκψλ ηεο νξηζηηθήο κειέηεο ηνπ έξγνπ δελ πξνβιέπνληαη πεξίζζηα πιηθψλ πξνο απφζεζε, κε α- πνηέιεζκα λα κελ ππάξρεη πξνο ην παξφλ αλάγθε απνζεζηνζαιάκνπ. Γ.4 Δθζθαθέο Δθξεθηηθά Αθνξά θπξίσο ζην παιαηφ έξγν αιιά ηεξείηαη θαη ζηηο παξαθάκςεηο πνπ πινπνηνχληαη ζηελ ιίθε. Ππγθεθξηκέλα ιφγσ ρξήζεο εθξεθηηθψλ ζηηο παξαθάκςεηο έρεη εγθξηζεί απφ ηνλ Αλεμάξηεην Κεραληθφ ε κειέηε: «Πηνηρεία Κεζνδνινγία Πρεδηαζκνχ Αλαηηλάμεσλ ζηα βξαρψδε νξχγκαηα πεξηνρήο ιίθεο» (α.π. 2958/ ). Δπηπιένλ:

14 14 / 36 Έρνπλ πξνζδηνξηζζεί θαη νξηνζεηεζεί κε θαηάιιειε ζήκαλζε επί ηνπ εδάθνπο ε δψλε θαηάιεςεο θαη νη νδνί πξφζβαζεο. Δθρεξζψζεηο θαη απνςηιψζεηο, γίλνληαη εληφο ηεο δψλεο απηήο, θαη φρη ζε φιε ηελ έθηαζε ηεο απαιινηξησκέλεο δψλεο, ζχκθσλα κε ζρεηηθέο νδεγίεο πνπ έρνπλ δνζεί ζηνλ ππεξγνιάβν απφ ηνλ ππεχζπλν ηήξεζεο ΞΝ. Ρα κεραλήκαηα θαηαζθεπήο θηλνχληαη ζηνπο νξηνζεηεκέλνπο ρψξνπο επέκβαζεο ή ζηηο νδνχο πξφζβαζεο θαη φρη αλεμέιεγθηα απφ δαζηθέο ή γεσξγηθέο εθηάζεηο. Έρνπλ θαηά θχξην ιφγν απνθεπρζεί λέεο δηαλνίμεηο θαη ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά θχξην ιφγν πθηζηάκελεο αγξνηηθέο ή δαζηθέο νδνί. Αθνξά ζηελ παιαηά θαηαζθεπή ηνπ ΞΑΘΔ. Πηελ παξνχζα θάζε εξγαζηψλ, ζε πεξίπησζε πνπ ππάξμεη πεξίζζεηα πιηθψλ θαηάιιεισλ γηα ρξήζε ζε άιια ηκήκαηα ηεο νδνχ θαη ππάξρεη ηέηνηα αλάγθε αιιά θαη δπλαηφηεηα κεηαθνξάο, ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ εθεί θαηά πξνηεξαηφηεηα. Γ.5 Δγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο θαη αζθαιηνκίγκαηνο Ζ κνλάδα παξαγσγήο αζθαιηνκίγκαηνο έρεη ρσξνζεηεζεί θαη αδεηνδνηεζεί πεξηβαιινληηθά ζην εξγνηάμην Πρεκαηαξίνπ (Σ.Θ , καθξηά απφ ηελ ιίθε), ελψ νη ζθπξνδεηήζεηο γίλνληαη κε έηνηκν ζθπξφδεκα απφ λφκηκα ιεηηνπξγνχζεο εγθαηαζηάζεηο ππεξγνιάβνπ. Γ.6 Πηεζαίν αζθαιείαο Έρεη ιεθζεί ππφςε ζηηο αληίζηνηρεο κειέηεο νδνπνηίαο πεξί ην 91 ν θαη ην 97 ν Km, θαζ' φιν ην κήθνο ησλ ελ ιφγσ ηκεκάησλ, ε θαηαζθεπή ζηεζαίνπ αζθαιείαο κε χςνο, αληνρή θαη ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ, ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο λα απνηξέπεη ηε δηαθπγή νπνηαδήπνηε νρήκαηνο πξνο ηε ιίκλε, απνθιείνληαο ελδερφκελα ππεξπήδεζεο ή ζξαχζεο ηνπ θαη λα ζπγθξαηεί επηθίλδπλεο νπζίεο θαη πιηθά εληφο ηνπ απηνθηλεηνδξφκνπ. Γ.7 Πχζηεκα απνρέηεπζεο απνζηξάγγηζεο, δεμακελέο ζπγθξάηεζεο δηήζεζεο νκβξίσλ απνξξνψλ θ.α. Γ.8 Γηακφξθσζε Σ.Θ Ηζρχνπλ φζα αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ (ΘΑ 33838/94/ ). Ζ βειηίσζε ηνπ ζηεζαίνπ αζθαιείαο έρεη πξνβιεθζεί ζηελ αληίζηνηρε κειέηε νδνπνηίαο ελψ ζην ηκήκα ιίθε 2 θαηαζθεπάδνληαη επί ηεο νδνχ ηα θαηάιιεια πδξαπιηθά έξγα γηα ηνλ ζθνπφ ηήξεζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηνλ ελ ιφγσ Ξ.Ν. Ζ δηακφξθσζε ηνπ πξαλνχο, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ θάθεινπ πνπ ππνβιήζεθε κε ην ΝΑΞ/Α.1/Φ4.1/νηθ / έγγξαθν ηεο ΔΓΔ-ΝΑΞ πεξί ηε Σ.Θ έρεη ιεθζεί ππφςε ζηηο αληίζηνηρεο κειέηεο νδνπνηίαο Γ.9 Απνθαηαζηάζεηο Ζ ζρεηηθή νξηζηηθή θπηνηερληθή κειέηε θαη ε νξηζηηθή κειέηε άξδεπζεο πνπ αθνξά ζηνλ ελ ιφγσ παιαηφ εξγνηαμηαθφ ρψξν βξίζθεηαη ζηε θάζε δηνξζψζεσλ κεηά απφ ππνβνιή ζηνλ Αλεμάξηεην Κεραληθφ. Γηα ηελ θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ

15 15 / 36 εθπνλείηαη ιεπηνκεξήο ηνπνγξαθηθή απνηχπσζε ηνπ ρψξνπ. Γ. Θέμαηα Γιασείπιζηρ Δπγοηαξίος Γ.1 Ξξνζηαζία λεξψλ Νη φξνη θαη νη πεξηνξηζκνί πνπ ηίζεληαη απφ ηελ ελ ιφγσ ΘΑ πξνζηαζίαο ηεο ιίθεο ιακβάλνληαη ππφςε φπσο πεξηγξάθνληαη ζηα επηκέξνπο ηκήκαηα ηεο παξνχζαο έθζεζεο. Γ.2 Έιεγρνο ζθφλεο Νη κέζνδνη πξνζηαζίαο ηεο αηκφζθαηξαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπαζηεξνηξηβείνπ έρνπλ πξνβιεθζεί ζηελ ΔΡΚΔ κε ηελ νπνία εγθξίζεθε (βι. πεξηγξαθή πξνφδνπ αλαθνξηθά ζηνλ Ξ.Ν. δ.8 (ΘΑ 33838/94/ )). Βηνκεραλίεο έηνηκνπ ζθπξνδέκαηνο θαη βηνκεραλίεο αζθαιηνκίγκαηνο δελ έρνπλ ρσξνζεηεζεί ζην ελ ιφγσ ηκήκα ηνπ ΞΑΘΔ (βι. πεξηγξαθή πξνφδνπ αλαθνξηθά ζηνλ Ξ.Ν. δ.29.1 (ΘΑ 33838/94/ )) Δπίζεο ρξεζηκνπνηείηαη ν απαξαίηεηνο κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο. Γίλεηαη ζπζηεκαηηθή δηαβξνρή φισλ ησλ εξγνηαμηαθψλ δξφκσλ θαη δηεμάγνληαη ηαθηηθνί έιεγρνη γηα ηελ ηήξεζε ηνπ ελ ιφγσ φξνπ. Δπηπιένλ, γίλεηαη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα γηα άκεζε αζθαιηφζηξσζε ηκεκάησλ φπνπ έρνπλ νινθιεξσζεί νη ινηπέο εξγαζίεο έηζη ψζηε λα απνθεχγεηαη ε εθπνκπή ζθφλεο απφ ηελ θίλεζε ησλ εξγνηαμηαθψλ νρεκάησλ. Γ.3 Θφξπβνο - Θηλεηά ερνπεηάζκαηα Πε θάζε πεξίπησζε ιακβάλεηαη κέξηκλα απφ ηελ Θ/μία λα ηεξνχληαη ηα πξνβιεπφκελα ζηελ ΘΑ 37393/2028/ Ζ πεξηνρή ηεο ιίθεο, φπνπ ιακβάλνπλ ρψξα νη εξγαζίεο ησλ παξαθάκςεσλ βξίζθνληαη καθξηά απφ θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα πξνθαιέζνπλ ερεηηθή φριεζε. Πε θάζε πεξίπησζε θάζε κεράλεκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ηελ θαηαζθεπή ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηα απαηηνχκελα ραξαθηεξηζηηθά, λα θέξεη ηα πηζηνπνηεηηθά ηχπνπ ΔΘ ζχκθσλα κε ηελ ΘΑ 37393/2028/2003 (ΦΔΘ 141Β/ ) θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο (ΦΔΘ Β 286/ ), ηε ζήκαλζε CE θαη ηελ έλδεημε ηεο εγγπεκέλεο ζηάζκεο ερεηηθήο ηζρχνο θαη ζπλνδεχεηαη απφ ηηο δειψζεηο ΔΘ ζπκκφξθσζεο (πηζηνπνηεηηθά). Γ.4 γξά απφβιεηα Έρεη εθπνλεζεί ζπλνιηθφ Πρέδην Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο φπνπ πεξηιακβάλεηαη ε δηαδηθαζία γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ πγξψλ απνβιήησλ ζχκθσλα κε ηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο θαη ηελ θείκελε λνκνζεζία.

16 16 / 36 Ζ ΘΑ 71560/3053/ ΦΔΘ 665/Β/85 έρεη αληηθαηαζηαζεί κε ηελ ΘΑ 98012/2001/96 (ΦΔΘ 40Β). Έρεη γίλεη ελεκέξσζε ησλ εξγνηαμηαξρψλ γηα ηε δηαδηθαζία δηαρείξηζεο πγξψλ απνβιήησλ ζχκθσλα κε ην Πρέδην Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο, θαη γίλνληαη ηαθηηθνί έιεγρνη γηα ηελ ηήξεζε ηεο απαγφξεπζεο, κεηαμχ άιισλ. Πε πεξηπηψζεηο κε ή κεξηθήο ηήξεζεο ηνπ φξνπ, γίλνληαη ζπζηάζεηο γηα δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο. Γελ απνζεθεχνληαη θαχζηκα, ιηπαληηθά ή άιιεο επηθίλδπλεο νπζίεο ζηελ πεξηνρή ησλ παξαιιαγψλ ηεο ιίθεο θαη ζε θάζε πεξίπησζε ε ηξνθνδνζία κε θαχζηκα, ε αιιαγή ιηπαληηθψλ, ε ρξήζε νπνηαζδήπνηε επηθίλδπλεο νπζίαο θαη νπνηαδήπνηε άιιε δξαζηεξηφηεηα πνπ ελδέρεηαη λα ζπληειέζεη ζε ξχπαλζε ηεο ιίθεο πξαγκαηνπνηείηαη ζε εηδηθνχο ρψξνπο καθξηά απφ ηε ιίκλε. Γ.5 Πηεξεά απφβιεηα Κέζσ ησλ ηαθηηθψλ ειέγρσλ θαη ησλ πηλάθσλ ειέγρνπ γίλνληαη ζπλερείο ζπζηάζεηο, ζε πεξηπηψζεηο πνπ δελ ηεξνχληαη νη δηαδηθαζίεο ζσζηήο θαη νξζνινγηθήο δηαρείξηζεο ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ. Γ.6 Δξγνηαμηαθέο εγθαηαζηάζεηο Όπσο πξνηείλεηαη θαη ζηελ ζρεηηθή εγθεθξηκέλε ΔΡΚΔ ηνπ εξγνηαμηαθνχ ρψξνπ ιίθεο φιεο νη εξγνηαμηαθέο εγθαηαζηάζεηο ζα απνκαθξπλζνχλ κεηά ην πέξαο ηεο εξγνιαβίαο θαη ν ρψξνο ζα απνθαηαζηαζεί αλεμαξηήησο ηνπ ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο κε βάζε ζρεηηθή θπηνηερληθή κειέηε. Γ.7 Αληηππξηθή πξνζηαζία Ρφζν ζηα νρήκαηα φζν θαη ζην πεδίν εξγαζηψλ ιακβάλεηαη κέξηκλα ψζηε λα ππάξρνπλ ηα ζρεηηθά ππξνζβεζηηθά κέζα ζε θαιή θαηάζηαζε θαη δηαζέζηκα πξνο ρξήζε. Γ.8 Απνθπγή αηπρεκάησλ ζηελ ιίθε Δ. Γενικά Θέμαηα Αθνξά ζηνλ πθηζηάκελν απηνθηλεηφδξνκν θαη έρεη ιεθζεί ππφςε. Όζνλ αθνξά ζην ζρεδηαζκφ ηνπ λένπ έξγνπ ησλ παξαθάκςεσλ, ν ηνίρνο αλάζρεζεο έρεη ιεθζεί επίζεο ππφςε ζηε ζρεηηθή κειέηε νδνπνηίαο. Δ.1 Δθπνλήζεθε θαη πινπνηείηαη ζπλνιηθφ ζρέδην Γξάζεο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ Ξεξηβαιινληηθψλ Όξσλ γηα φιν ην έξγν ηνπ ΞΑΘΔ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη κέηξα πξνζηαζίαο γηα φια ηα πξνβιεπφκελα ζηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο. Ππγθεθξηκέλα έρεη δεκηνπξγεζεί πίλαθαο Διέγρνπ (Check List), ν νπνίνο πξνβιέπεηαη ζην ζπλνιηθφ Πρέδην Γξάζεο θαη ε- θαξκφδεηαη ζε φινπο ηνπο εξγνηαμηαθνχο ρψξνπο ηνπ ΞΑΘΔ. Πχκθσλα κε ηνλ πίλαθα απηφ γίλνληαη ζε ηαθηηθά ρξνληθά δηαζηήκαηα έιεγρνη ηήξεζεο ησλ φζσλ αλαθέξνληαη ζηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο. Δ.2 Ξξνο ην παξφλ δελ πξνβιέπνληαη αιιαγέο βειηηψζεηο ή ηξνπνπνηήζεηο ζην έξγν πνπ πεξηγξάθεηαη ζηε ΚΞΔ, κε ηελ νπνία εγθξίζεθαλ νη Ξεξηβαιινληηθνί Όξνη, θαη επνκέλσο δελ απαηηείηαη εθπφλεζε Φαθέινπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 13 ηεο ΘΑ 11014/703/Φ104/

17 17 / 36 Δ.3 Δάλ απφ ηα λέα δεδνκέλα ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερληθήο ζηνλ ηνκέα ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, ή γηα νπνηνδήπνηε άιιν ιφγν, ηξνπνπνηεζνχλ νη Ξεξηβαιινληηθνί Όξνη ηεο παξνχζαο ΘΑ, ε Θνηλνπξαμία ζα ζπκκνξθσζεί κε ηνπο λένπο φξνπο θαηά ην λφκν. Δ.4 Ν φξνο γηα ηελ παξνπζία ηεο ΚΞΔ θαη ηεο παξνχζαο εθαξκφδεηαη γηα ηα γξαθεία ηεο Θνηλνπξαμίαο ελψ γίλνληαη νη απαηηνχκελεο ελέξγεηεο πξνθεηκέλνπ λα απνζηαιεί κία νινθιεξσκέλε ζεηξά ησλ εγθεθξηκέλσλ κειεηψλ θαη ησλ ΘΑ Δγθεθξηκέλσλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ πνπ ηηο ζπλνδεχνπλ ζηα εξγνηαμηαθά γξαθεία ζηε Θήβα.

18 ΣΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΣΑ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ 18 / ΚΑΣΡΟ - ΣΡΑΓΑΝΑ (ΚΤΑ 33838/94/ , ΚΤΑ / και KYA / )

19 19 / 36 Α. Θέμαηα Αδειών / Δγκπίζεων Α.1 Άδεηεο - εγθξίζεηο γηα νπνηαδήπνηε δξαζηεξηφηεηα ή εγθαηάζηαζε απαξαίηεηε γηα ηελ θαηαζθεπή Α.2 Αξραηνινγηθέο πεξεζίεο Α.3 Σσξνζέηεζε Δξγνηαμίσλ Α.4 Δπεκβάζεηο ζε έξγα ππνδνκήο Νη δηαδηθαζίεο πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο θαη ινηπψλ αδεηνδνηήζεσλ θαη εγθξίζεσλ ηεξνχληαη. Αθνξά ζην παιαηφ έξγν θαζψο ζηελ παξνχζα θάζε εξγαζηψλ δελ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ εθζθαθέο ή ινηπέο εξγαζίεο πνπ λα απαηηνχλ επνπηεία αξραηνινγηθψλ ππεξεζηψλ. Πην ηκήκα απηφ ηνπ ΞΑΘΔ, φπνπ πξνβιέπνληαη κφλν βειηηψζεηο ηνπ νδνζηξψκαηνο, έρεη θαηαηεζεί ζηελ ΔΞΔ ΔΡΚΔ γηα αδεηνδφηεζε / ρσξνζέηεζε αζθαιηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο ζην Καξηίλν, πεξί ηε ΣΘ (Α.Ξ. 4412/ ). Ζ έγθξηζε ηεο ελ ιφγσ κειέηεο έρεη πινπνηεζεί φπσο πξναλαθέξζεθε. Αθνξά ζην παιαηφ έξγν. Δάλ ζηελ παξνχζα θάζε εξγαζηψλ απαηηεζεί επέκβαζε ή ηξνπνπνίεζε ζε πθηζηάκελα έξγα ππνδνκήο, ζα γίλεη ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο αξκφδηνπο θνξείο. Β. Θέμαηα Μελεηών Β.1 δξαπιηθέο Κειέηεο Αθνξά ζην παιαηφ έξγν θαη έρεη ηεξεζεί Β.2 Φπηνηερληθέο Κειέηεο Νη ζρεηηθέο θπηνηερληθέο κειέηεο θαζψο θαη νη νξηζηηθέο κειέηεο άξδεπζεο έρνπλ αλαηεζεί θαη εθπνλνχληαη. Γ. Θέμαηα Καηαζκεςήρ Γ.1 ΠΔΑ - ρψξνη parking Κφιηο νξηζηηθνπνηεζνχλ νη ζέζεηο ησλ ΠΔΑ θαη ησλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο ζα ιεθζεί κέξηκλα γηα ηα πξνβιεπφκελα. Γ.2 Γαλεηνζάιακνη - Ιαηνκεία Αθνξά ζην παιαηφ έξγν θαζψο ζηελ παξνχζα θάζε δελ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ εθζθαθέο ζην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα. Γ.3 Απνζεζηνζάιακνη Αθνξά ζην παιαηφ έξγν θαζψο ζηελ παξνχζα θάζε δελ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ εθζθαθέο ζην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα. Γ.4 Σξήζε πεξίζζεηαο πιηθψλ εμφξπμεο Αθνξά ζην παιαηφ έξγν θαζψο ζηελ παξνχζα θάζε δελ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ εθζθαθέο ζην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα.

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λάξηζα 11-12 - 2014 Αξηζ. πξση.: νηθ. 4011/255431 ΑΠΟΦΑΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λάξηζα 11-12 - 2014 Αξηζ. πξση.: νηθ. 4011/255431 ΑΠΟΦΑΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λάξηζα 11-12 - 2014 ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ Αξηζ. πξση.: νηθ. 4011/255431 ΘΔΑΛΗΑ - ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000.

«ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000. «ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000.000,00 Σο έπγο ανήκει ςσην κασηγοπία σψν έπγψν οδοποιΐαρ & πεπιελάμβανε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΗΜΑΙΑ ΣΩΝ ΦΤΣΩΝ ΣΗ ΓΙΑΒΡΩΗ ΣΟΤ ΔΓΑΦΟΤ

Η ΗΜΑΙΑ ΣΩΝ ΦΤΣΩΝ ΣΗ ΓΙΑΒΡΩΗ ΣΟΤ ΔΓΑΦΟΤ Η ΗΜΑΙΑ ΣΩΝ ΦΤΣΩΝ ΣΗ ΓΙΑΒΡΩΗ ΣΟΤ ΔΓΑΦΟΤ Η χπαξμε ησλ θπηψλ αλαγθάδεη ηα λεξά ηεο βξνρήο θαη ηνπ ρηνληνχ λα απνξξένπλ αξγά θαη δηάκεζνπ ηνπ εδάθνπο κε απνηέιεζκα λα παξαζέξλεηαη ιηγφηεξν ην ρψκα απφ ην

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΠΔΝΣΔΛΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΑΠΔΓΟΤ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΚΛΔΙΣΟΤ ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΟΤ ΓΤΜΝΑΙΟΤ & ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΑ ΠΔΝΣΔΛΗ Α.Μ.: 75/2012 Σ.Τ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 154.000,00 (ζπκπ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Α.Γ.Α.: ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΖΠΔΗΡΟΤ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΥΩΡΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΜΣΗ ΔΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΔΚΘΔΗ. (ζύκθσλα κε ην άξζξν 11.2.2 ηεο.π.)

ΠΔΜΣΗ ΔΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΔΚΘΔΗ. (ζύκθσλα κε ην άξζξν 11.2.2 ηεο.π.) Μειέηε, Καηαζθεπή, Υξεκαηνδόηεζε, Λεηηνπξγία, πληήξεζε θαη Δθκεηάιιεπζε ηνπ Έξγνπ :Απηνθηλεηόδξνκνο Κόξηλζνο Σξίπνιε Καιακάηα θαη Κιάδνο Λεύθηξν πάξηε ΠΔΜΣΗ ΔΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΔΚΘΔΗ (ζύκθσλα κε ην άξζξν 11.2.2

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΖΣΖ ΚΑΗ ΝΖΩΝ ΑΗΓΑΗΟΤ 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ - 7 «ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ ΣΖΝ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ»

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΖΣΖ ΚΑΗ ΝΖΩΝ ΑΗΓΑΗΟΤ 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ - 7 «ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ ΣΖΝ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ» ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΡΑΜΜΑ ΚΡΖΣΖ ΚΑΗ ΝΖΩΝ ΑΗΑΗΟΤ 2007-203 ΚΩΗΚΟ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ : 44 «ΗΑΥΔΗΡΗΖ ΟΗΚΗΑΚΩΝ ΚΑΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ» ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΔ ΑΡΥΗΚΔ, ΣΔΥΝΗΚΔ ΤΠΟΣΖΡΗΚΣΗΚΔ ΜΔΛΔΣΔ ΠΡΑΞΖ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Σαρ. Γ/λζε : Παηεζίσλ 147 ΠΡΟ: MIND COMPASS OVERSEAS A.E Σαρ. Κώδηθαο : 112 51 Αζήλα Αθαδεκίαο 32 Fax : 210.8662024 10672 Αζήλα

Σαρ. Γ/λζε : Παηεζίσλ 147 ΠΡΟ: MIND COMPASS OVERSEAS A.E Σαρ. Κώδηθαο : 112 51 Αζήλα Αθαδεκίαο 32 Fax : 210.8662024 10672 Αζήλα ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 29.2.2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ & ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ Αξ. Πξση. νηθ. 142576/602 Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒ/ΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝ. ΠΔΡΗΒ/ΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ Σαρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ*

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* ΠΙΝΑΚΑ Α ΚΡΙΣΗΡΙΟ A3: ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* Η Γηαρεηξηζηηθή Αξρή πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη ηελ πξάμε, δεηά επί πιένλ από ηνλ Σειηθό Γηθαηνύρν λα ππνβάιεη για ηιρ ζςμβάζειρ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα