Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002"

Transcript

1 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 Κανονισµοί δυνάµει του άρθρου 144 Για σκοπούς εναρµόνισης µε την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο- «Οδηγία 1999/5/ΕΚ, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 9ης Μαρτίου 1999, σχετικά µε τον ραδιοεξοπλισµό και τον τηλεπικοινωνιακό τερµατικό εξοπλισµό και την αµοιβαία αναγνώριση της πιστότητας των εξοπλισµών αυτών», (EE L 91 της , σ. 10), 19(I) του Ο Επίτροπος ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει το άρθρο 144 του περί Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµικών Υπηρεσιών Νόµου του 2002, εκδίδει τους ακόλουθους Κανονισµούς. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Συνοπτικός τίτλος. Ερµηνεία. 1. Οι παρόντες Κανονισµοί θα αναφέρονται ως οι περί Τηλεπικοινωνιακού Τερµατικού Εξοπλισµού (Τηλεπικοινωνιών) Κανονισµοί του (1) Στους παρόντες Κανονισµούς, εκτός εάν από το κείµενο προκύπτει διαφορετική έννοια- «βασικές απαιτήσεις» σηµαίνει τις βασικές απαιτήσεις τηλεπικοινωνιακού τερµατικού εξοπλισµού που περιγράφονται στο άρθρο 86 του Νόµου Παράρτηµα VII. «δήλωση συµµόρφωσης» σηµαίνει τη διακήρυξη συµµόρφωσης του τηλεπικοινωνιακού τερµατικού εξοπλισµού προς τις βασικές απαιτήσεις που αναφέρεται στο άρθρο 84(στ) του Νόµου και η οποία καθορίζεται στο Παράρτηµα VII

2 2 «εναρµονισµένο πρότυπο» σηµαίνει ευρωπαϊκό πρότυπο, το οποίο ανταποκρίνεται στις βασικές απαιτήσεις που πρέπει να πληροί ο τηλεπικοινωνιακός τερµατικός εξοπλισµός, το οποίο καταρτίζεται σύµφωνα µε τις γενικές κατευθυντήριες γραµµές που συµφωνούνται µεταξύ της Επιτροπής και των Ευρωπαϊκών Οργανισµών Τυποποίησης, οι οποίοι ακολουθούν εντολή που εκδίδεται από την Επιτροπή µετά από διαβούλευση µε τα κράτη µέλη και εγκρίνεται από τους Ευρωπαϊκούς Οργανισµούς Τυποποίησης και το οποίο υιοθετείται από τον Κυπριακό Οργανισµό Προώθησης Ποιότητας ως κυπριακό πρότυπο ή υιοθετείται από οποιοδήποτε άλλο οργανισµό τυποποίησης κράτους µέλους δυνάµει του οικείου νόµου του, ως εθνικό πρότυπο «επιτροπή TCAM» σηµαίνει την επιτροπή αξιολόγησης της συµµόρφωσης και εποπτείας της τηλεπικοινωνιακής αγοράς (TCAM), που αποτελείται από αντιπρόσωπους των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της οποίας προεδρεύει ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής. «Ευρωπαϊκός Οργανισµός Τυποποίησης» σηµαίνει είτε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN), είτε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (CENELEC), είτε το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων (ETSI) «Επιτροπή» σηµαίνει την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων «κράτος µέλος» σηµαίνει κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19(I) του Παράρτηµα ΙV. «Νόµος» σηµαίνει τον περί Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµικών Υπηρεσιών Νόµο του 2002 και περιλαµβάνει κάθε νόµο που τον τροποποιεί ή τον αντικαθιστά «σήµανση πιστότητας CE» σηµαίνει τη σήµανση πιστότητας CE που καθορίζεται στο Παράρτηµα ΙV «Υπόχρεος Οργανισµός» σηµαίνει δηµόσιος παροχέας τηλεπικοινωνιακών δικτύων. (2) Οποιοιδήποτε άλλοι όροι χρησιµοποιούνται στους παρόντες Κανονισµούς και οι οποίοι δεν ορίζονται διαφορετικά σ αυτούς θα έχουν την έννοια που αποδίδει στους όρους αυτούς ο Νόµος. Πεδίο εφαρµογής. Εξαιρέσεις. 3.-(1) Οι παρόντες Κανονισµοί εφαρµόζονται σε κάθε τηλεπικοινωνιακό τερµατικό εξοπλισµό, εκτός από αυτόν που καθορίζεται από το άρθρο 82(3) του Νόµου ή µε ιάταγµα που εκδίδεται από τον Επίτροπο δυνάµει του άρθρου 82(4) του Νόµου. (2) Τηλεπικοινωνιακός τερµατικός εξοπλισµός που περιλαµβάνει ως αναπόσπαστο µέρος, ή ως εξάρτηµα -

3 3 (α) Ιατροτεχνολογικό προϊόν, κατά την έννοια που περιλαµβάνεται στην εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία που στοχεύει σε εναρµόνιση µε την Οδηγία 93/42/ΕΟΚ, του Συµβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1993, περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων, ή (β) ενεργό εµφυτεύσιµο ιατρικό βοήθηµα, κατά την έννοια που περιλαµβάνεται στην εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία που στοχεύει σε εναρµόνιση µε την Οδηγία 90/385/ΕΟΚ, του Συµβουλίου, της 20ης Ιουνίου 1990, για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τα ενεργά εµφυτεύσιµα ιατρικά βοηθήµατα, διέπεται από τους παρόντες Κανονισµούς, µε την επιφύλαξη της εφαρµογής των εκάστοτε ισχυουσών νοµοθεσιών που στοχεύουν σε εναρµόνιση µε τις Οδηγίες 93/42/ΕΟΚ και 90/385/ΕΟΚ στο ιατροτεχνολογικό προϊόν και το ενεργό εµφυτεύσιµο ιατρικό βοήθηµα, αντίστοιχα. 18(Ι) του (3) Τηλεπικοινωνιακός τερµατικός εξοπλισµός που αποτελεί κατασκευαστικό στοιχείο ή χωριστή τεχνική µονάδα οχήµατος, κατά την έννοια που περιλαµβάνεται στην εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία που στοχεύει σε εναρµόνιση µε την Οδηγία 72/245/ΕΟΚ, του Συµβουλίου και που αφορά τα ραδιοηλεκτρικά παράσιτα (ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα) των οχηµάτων ή κατασκευαστικό στοιχείο ή χωριστή τεχνική µονάδα οχήµατος, κατά την έννοια που περιλαµβάνεται στον περί Έγκρισης Τύπου Οχηµάτων Νόµο, διέπεται από τους παρόντες Κανονισµούς µε την επιφύλαξη της εφαρµογής της εκάστοτε ισχύουσας νοµοθεσίας που στοχεύει σε εναρµόνιση µε την Οδηγία 72/245/ΕΟΚ ή τον περί Έγκρισης Τύπου Οχηµάτων Νόµο, αντίστοιχα. ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ιαδικασίες εκτίµησης της συµµόρφωσης. Παραρτήµατα Ι, ΙΙ, IΙΙ. Παραρτήµατα ΙΙ και IΙΙ. 4.-(1) Για την εκτίµηση της συµµόρφωσης τηλεπικοινωνιακού τερµατικού εξοπλισµού προς όλες τις βασικές απαιτήσεις, πρέπει να διενεργούνται οι διαδικασίες που αναφέρονται στον παρόντα Κανονισµό. (2) Κατασκευαστής, ο οποίος εφαρµόζει εναρµονισµένα πρότυπα, δύναται να ακολουθεί τις διαδικασίες που περιγράφονται στο Παράρτηµα Ι, II ή III. (3) Κατασκευαστής, ο οποίος δεν εφάρµοσε ή εφάρµοσε µόνο εν µέρει εναρµονισµένα πρότυπα, δύναται να ακολουθεί τις διαδικασίες που περιγράφονται στο Παράρτηµα ΙΙ ή III.

4 4 (4) Ο κατασκευαστής δύναται, αντί των διαδικασιών που αναφέρνται στις παραγράφους (2) και ()3) να ακολουθεί τις διαδικασίες που ορίζονται στην εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία που στοχεύει σε εναρµόνιση µε την Οδηγία 73/23/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 19 ης Φεβρουαρίου 1973, περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών των αναφερόµενων στο ηλεκτρολογικό υλικό που προορίζεται να χρησιµοποιηθεί εντός ορισµένων ορίων τάσεως και την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία που στοχεύει σε εναρµόνιση µε την Οδηγία 89/336/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 3 ης Μαϊου 1989, για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα όταν ο τηλεπικοινωνιακός τερµατικός εξοπλισµός εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής των Κανονισµών αυτών. (5) Τα σχετικά µε τις διαδικασίες αξιολόγησης της συµµόρφωσης βιβλία και αλληλογραφία που αναφέρονται στον παρόντα Κανονισµό, πρέπει να συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα, ή σε επίσηµη γλώσσα κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο διεξάγεται η διαδικασία ή σε γλώσσα αποδεκτή από τον συγκεκριµένο κοινοποιηµένο οργανισµό. Σήµανση πιστότητας CE. Παραρτήµατα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ. 5.-(1) Η σήµανση πιστότητας CE τίθεται επί του προϊόντος ή επί της αναγνωριστικής πινακίδας του, επί της συσκευασίας, εάν υφίσταται, καθώς και στα συνοδευτικά έγγραφα του τηλεπικοινωνιακού τερµατικού εξοπλισµού σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 90 του Νόµου. (2) Όταν χρησιµοποιούνται οι διαδικασίες εκτίµησης της συµµόρφωσης που καθορίζονται στα Παραρτήµατα Ι, II ή IΙΙ, η σήµανση συνοδεύεται από τον αναγνωριστικό αριθµό του κοινοποιηµένου οργανισµού, εάν στη διαδικασία εκτίµησης της συµµόρφωσης εµπλέκεται κοινοποιηµένος οργανισµός. (3) Επιπλέον ο τηλεπικοινωνιακός τερµατικός εξοπλισµός, πρέπει να συνοδεύεται από τον αναγνωριστικό κωδικό κατηγορίας εξοπλισµού, εφόσον του έχει αποδοθεί τέτοιος κωδικός. (4) Ο αναγνωριστικός κωδικός της κατηγορίας του εξοπλισµού, τα στοιχεία του οποίου έχουν το ίδιο ύψος µε τα αρχικά CE, τοποθετείται σε µορφή που καθορίζει εκάστοτε ο Επίτροπος µε απόφαση του, που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ηµοκρατίας. Όπου εφαρµόζεται, θα περιλαµβάνει και στοιχείο το οποίο θα πληροφορεί το χρήστη ότι ο τηλεπικοινωνιακός τερµατικός εξοπλισµός χρησιµοποιεί ραδιοσυχνότητες όπου η χρήση τους δεν είναι εναρµονισµένη σε ολόκληρη την Κοινότητα. Σε τέτοια περίπτωση, ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπός

5 5 Παράρτηµα V. Παράρτηµα VI. του ή το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη διάθεση τηλεπικοινωνιακού τερµατικού εξοπλισµού στην αγορά, ανάλογα µε την περίπτωση, οφείλουν να κοινοποιούν στο Επίτροπο, την πρόθεσή τους για διάθεση τέτοιου τηλεπικοινωνιακού τερµατικού εξοπλισµού στην αγορά υποβάλλοντας τα στοιχεία που εµφαίνονται στο Παράρτηµα V. (5) Ο τηλεπικοινωνιακός τερµατικός εξοπλισµός για τον οποίο εφαρµόζονται περιορισµοί όσον αφορά τη θέση του σε λειτουργία, σύµφωνα µε το Νόµο και των δυνάµει αυτού Κανονισµών και ιαταγµάτων, πρέπει να φέρει το κωδικό σήµα αναγνώρισης που φαίνεται στο Παράρτηµα VI. (6) Επί του τηλεπικοινωνιακού τερµατικού εξοπλισµού δύναται να τοποθετηθεί οποιαδήποτε άλλη σήµανση, υπό την προϋπόθεση ότι δεν µειώνεται η ορατότητα και αναγνωσιµότητα της σήµανσης πιστότητας CE. Παράρτηµα ΙV. Εφαρµογή περισσότερων Κανονισµών. 30(Ι) του (7) Κανένας τηλεπικοινωνιακός τερµατικός εξοπλισµός, ανεξάρτητα της συµµόρφωσής του µε τις πρόνοιες του Νόµου και των παρόντων Κανονισµών, δεν πρέπει να φέρει άλλη σήµανση που είναι δυνατό να παραπλανήσει τρίτους, όσον αφορά τη σηµασία και τη µορφή της καθοριζόµενης στο Παράρτηµα ΙV σήµανσης πιστότητας CE. 6. Σε περίπτωση όπου στο τηλεπικοινωνιακό τερµατικό εξοπλισµό εφαρµόζονται περισσότεροι από ένας Κανονισµοί, που εκδίδονται κάτω από τον περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να Πληρούν Καθορισµένες Κατηγορίες Προϊόντων Νόµο του 2002, η επίθεση της σήµανσης πιστότητας CE υποδηλώνει συµµόρφωση µε όλους τους Κανονισµούς: Νοείται ότι, σε περίπτωση που κάποιοι από τους εφαρµοστέους Κανονισµούς, που εκδίδονται κάτω από τον περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να Πληρούν Καθορισµένες Κατηγορίες Προϊόντων Νόµο του 2002, προβλέπουν µεταβατική περίοδο για την εφαρµογή τους, η σήµανση πιστότητας υποδηλώνει συµµόρφωση µόνο µε τους Κανονισµούς προς τους οποίους συµµορφώνεται ο κατασκευαστής: Νοείται περαιτέρω ότι, ο αριθµός των εφαρµοστέων αυτών Κανονισµών, όπως δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, πρέπει να αναφέρονται στα συνοδευτικά έγγραφα, ανακοινώσεις ή οδηγίες χρήσης που δέον να απαιτούνται.

6 6 Επιτήρηση της αγοράς. 7.-(1) Κατά την άσκηση των καθηκόντων του που αναφέρονται στα άρθρα 93 και 94 του Νόµου, ο Επίτροπος αφού διαπιστώσει µη συµµόρφωση τηλεπικοινωνιακού τερµατικού εξοπλισµού προς οποιαδήποτε πρόνοια του Νόµου και των παρόντων Κανονισµών, δύναται να επιδώσει ειδοποίηση στον κατασκευαστή ή στον εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο του ή στο πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη διάθεση του τηλεπικοινωνιακού τερµατικού εξοπλισµού στην αγορά, ανάλογα µε την περίπτωση, στην οποία του επισηµαίνει την παράβαση και τον καλεί να συµµορφωθεί µε τις πρόνοιες του Νόµου και των παρόντων Κανονισµών, µέσα στο χρονικό διάστηµα που καθορίζεται στην ειδοποίηση ανάλογα µε τη φύση της παράβασης το οποίο όµως χρονικό διάστηµα δε δύναται να είναι ολιγότερο των πέντε (5) ηµερών. (2) Η ειδοποίηση συµµόρφωσης περιλαµβάνει µεταξύ άλλων τα ακόλουθα: (α) (β) (γ) Τη διαπίστωση της µη συµµόρφωσης επισηµαίνοντας την παράβαση µέτρα στα οποία θα προβεί ο Επίτροπος σε περίπτωση που ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος του ή το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη διάθεση του τηλεπικοινωνιακού τερµατικού εξοπλισµού στην αγορά ανάλογα µε την περίπτωση, δε συµµορφωθεί τα µέτρα στα οποία οφείλει να προβεί ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος του ή το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη διάθεση του τηλεπικοινωνιακού τερµατικού εξοπλισµού στην αγορά ανάλογα µε την περίπτωση για να θεωρηθεί ότι συµµορφώθηκε µε τις πρόνοιες του παρόντος Νόµου και των Κανονισµών

7 7 (δ) προθεσµία στην οποία ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπός του ή το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη διάθεση του τηλεπικοινωνιακού τερµατικού εξοπλισµού στην αγορά, ανάλογα µε την περίπτωση, δύναται εάν το επιθυµεί να παραθέσει ενώπιον του Επίτροπου, τις απόψεις του για την παράβαση, είτε προφορικώς είτε γραπτώς, κατά τη κρίση του Επιτρόπου, ο οποίος και αποφασίζει εντός τριάντα (30) ηµερών: Νοείται ότι το χρονικό διάστηµα το οποίο αναφέρεται στο εδάφιο 7(1) ανωτέρω αρχίζει να υπολογίζεται µετά το πέρας της προθεσµίας και της απόφασης του Επιτρόπου µε βάση τις απόψεις που ετέθησαν ενώπιον του (3) Σε περίπτωση πλήρους συµµόρφωσης µε την ειδοποίηση συµµόρφωσης, ο Επίτροπος οφείλει να απέχει από τη λήψη οποιωνδήποτε µέτρων προτίθετο να λάβει. (4) Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης, ο Επίτροπος δύναται να λάβει οποιαδήποτε µέτρα κρίνει κατάλληλα µε βάση το Νόµο και τους βάση αυτού Κανονισµούς ή/και διατάγµατα, περιλαµβανοµένης της έκδοσης διαταγµάτων κατ εφαρµογή του άρθρου 93 του Νόµου. (5) Στην κοινοποίηση του στην Επιτροπή, όπως αναφέρεται στο άρθρο 94 του Νόµου, ο Επίτροπος αναφέρει κατά πόσο η µη συµµόρφωση οφείλεται - (α) Σε εσφαλµένη εφαρµογή των εναρµονισµένων προτύπων, ή (β) (γ) (δ) σε ελλείψεις των εναρµονισµένων προτύπων, ή σε µη τήρηση των βασικών απαιτήσεων, όταν η συσκευή δεν συµµορφώνεται προς τα εναρµονισµένα πρότυπα, ή σε οποιοδήποτε άλλο λόγο.

8 8 (6) Ο Επίτροπος δύναται, σε περιπτώσεις εµπορικών εκθέσεων, επιδείξεων ή άλλων παρόµοιων δραστηριοτήτων, να επιτρέπει την παρουσίαση τηλεπικοινωνιακού τερµατικού εξοπλισµού, που δεν συµµορφώνεται προς τις απαιτήσεις του Νόµου, των παρόντων Κανονισµών και οποιωνδήποτε διαταγµάτων έχει εκδώσει δυνάµει του Νόµου, µε την προϋπόθεση ότι µια εµφανής, κατά τη κρίση του Επιτρόπου, ένδειξη επισηµαίνει µε σαφήνεια ότι ο συγκεκριµένος τηλεπικοινωνιακός τερµατικός εξοπλισµός δεν µπορεί να κυκλοφορήσει στο εµπόριο ή να τεθεί σε λειτουργία έως ότου καταστεί συµβατός. ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΕΠΑΦΩΝ Καθορισµός προδιαγραφών. Παράρτηµα VIΙΙ. ιαδικασίες δηµοσίευσης διεπαφών. 8. Οι προδιαγραφές κατασκευής τηλεπικοινωνιακού τερµατικού για ορισµένες κατηγορίες και τύπους τερµατικού εξοπλισµού που ο Επίτροπος, κατ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 87 του Νόµου, δύναται περιοδικά να προσδιορίσει, καθορίζονται στο Παράρτηµα VIII. 9. Ο Επίτροπος κατ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 91 του Νόµου εξασφαλίζει ότι: (α) Ο Υπόχρεος Οργανισµός, σε σχέση µε όλες τις κοινώς παρεχόµενες διεπαφές που χρησιµοποιούνται από τον ίδιο κατά το χρόνο που καθορίζεται µε απόφαση του Επιτρόπου, γνωστοποιεί στον Επίτροπο τέτοιες διεπαφές και δηµοσιεύει, µέσα σε 90 µέρες από την έκδοση σχετικής απόφασης του Επιτρόπου, τις Προδιαγραφές ιεπαφών, µε σαφήνεια και ακρίβεια και σύµφωνα µε τον Κανονισµό 14 κατωτέρω. Σε περίπτωση που ο Υπόχρεος Οργανισµός επιθυµεί να εισαγάγει νέες Προδιαγραφές ιεπαφών ή να αναβαθµίσει τις υπάρχουσες, ο Υπόχρεος Οργανισµός οφείλει να δηµοσιεύσει, είτε µέχρι 12 µήνες πριν τη παροχή οιωνδήποτε υπηρεσιών που παρέχονται µέσω τέτοιων ιεπαφών είτε µέσα σε µικρότερη χρονική περίοδο µε τη συγκατάθεση του Επιτρόπου, τις νέες ή αναβαθµισµένες Προδιαγραφές ιεπαφών, µε ακρίβεια και σαφήνεια και σύµφωνα µε τον Κανονισµό 14 κατωτέρω.

9 9 (β) Ο Υπόχρεος Οργανισµός, αναφορικά µε ιεπαφές ιασύνδεσης ιαδικτύου σχετικές µε οιανδήποτε υπηρεσία και οι οποίες χρησιµοποιούνται από τον Υπόχρεο Οργανισµό κατά το χρόνο έναρξης ισχύος εφαρµογής του όρου, γνωστοποιεί στον Επίτροπο τέτοιες ιεπαφές και δηµοσιεύει, µέσα σε 90 µέρες από το χρόνο έναρξης ισχύος εφαρµογής του όρου, τις Προδιαγραφές ιεπαφών που είναι σχετικές µε τέτοιες ιεπαφές, µε σαφήνεια και ακρίβεια και σύµφωνα µε τον Κανονισµό 14 παράγραφοι (α), (δ) και (ε) κατωτέρω. ηµοσίευση των νέων κοινώς παρεχοµένων διεπαφών. 10. Σε περίπτωση που ο Επίτροπος έχει καθορίσει ότι ο Υπόχρεος Οργανισµός έχει Έλεγχο ιεπαφών αναφορικά µε οιανδήποτε νέα κοινώς παρεχόµενη Προδιαγραφή ιεπαφών σχετική µε οιανδήποτε υπηρεσία και την οποία ο Υπόχρεος Οργανισµός έχει σκοπό να χρησιµοποιήσει και δεν έχει δηµοσιευτεί κατ εφαρµογή του Κανονισµού 9, τότε: (α) Ο Υπόχρεος Οργανισµός γνωστοποιεί τέτοια Προδιαγραφή ιεπαφής στον Επίτροπο κατά την έναρξη της σχετικής περιόδου διαβουλεύσεων. (β) ο Υπόχρεος Οργανισµός, σε περίπτωση που αυτό υποδεικνύει µε οδηγίες του ο Επίτροπος, διαβουλεύεται µε τα ενδιαφερόµενα µέρη κατά τη διάρκεια της καθορισµένης χρονικής περιόδου. (γ) ο Υπόχρεος Οργανισµός δύναται, κατά τη διάρκεια και µεταγενέστερα της καθορισµένης χρονικής περιόδου, να τροποποιήσει τέτοια Προδιαγραφή ιεπαφών σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες γραµµές που τέθηκαν από τα ενδιαφερόµενα µέρη και οιανδήποτε πρόταση του Επίτροπου προς τον Υπόχρεο Οργανισµό σε σχέση µε τις προτάσεις των ενδιαφερόµενων µερών. (δ) ο Υπόχρεος Οργανισµός, µετά το τέλος της σχετικής χρονικής περιόδου διαβουλεύσεων, δηµοσιεύει τη ιεπαφή σύµφωνα µε τον Κανονισµό 14 κατωτέρω, και

10 10 (ε) ο Υπόχρεος Οργανισµός δεν προβαίνει σε τροποποίηση των Εφαρµοστέων Συστηµάτων που συνδέονται µε την νέα Προδιαγραφή ιεπαφών µέχρις ότου εκλείψει η εύλογη περίοδος από την δηµοσίευση της Προδιαγραφής ιεπαφών έτσι ώστε κάθε επηρεαζόµενο µέρος να έχει τη δυνατότητα, µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα, να προβεί σε οιεσδήποτε απαραίτητες τροποποιήσεις στον εξοπλισµό που συνδέεται µε το Εφαρµοστέο Σύστηµα. Εύλογο Χρονικό διάστηµα σηµαίνει όχι λιγότερο από δεκαπέντε (15) µήνες, εκτός όπου ο Επίτροπος έχει συγκατατεθεί σε µικρότερο χρονικό διάστηµα που ακολουθεί τη γραπτή αίτηση του Υπόχρεο Οργανισµού. ηµοσίευση των κοινών παρεχοµένων διεπαφών, σε περίπτωση όπου ο Υπόχρεος Οργανισµός δεν έχει έλεγχο επ αυτούς. 11. Σε περίπτωση όπου ο Υπόχρεος Οργανισµός δεν έχει Ελεγχο ιεπαφών αναφορικά µε οιανδήποτε κοινώς παρεχόµενη Προδιαφραφή ιεπαφών σχετική µε οιανδήποτε υπηρεσία και την οποία ο Υπόχρεος Οργανισµός προτίθεται να χρησιµοποιήσει και που δεν έχει δηµοσιευτεί σύµφωνα µε τον Κανονισµό 9 ανωτέρω, (α) Ο Υπόχρεος Οργανισµός γνωστοποιεί τέτοια Προδιαγραφή ιεπαφών στον Επίτροπο, (β) ο Υπόχρεος Οργανισµός δηµοσιεύει την Προδιαγραφή ιεπαφών σύµφωνα µε τον Κανονισµό 14 κατωτέρω, και (γ) ο Υπόχρεος Οργανισµός δεν προβαίνει σε τροποποίηση των σχετικών Συστηµάτων που είναι συµβατά µε την νέα Προδιαγραφή ιεπαφών µέχρι ότου εκλείψει εύλογο χρονικό διάστηµα από την δηµοσίευση της Προδιαγραφής ιεπαφών έτσι ώστε κάθε επηρεαζόµενο µέρος να έχει τη δυνατότητα, µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα, να προβεί σε οιεσδήποτε απαραίτητες τροποποιήσεις στον εξοπλισµό που συνδέεται µε το σχετικό Σύστηµα. Εύλογο Χρονικό διάστηµα σηµαίνει όχι λιγότερο από δεκαπέντε (15) µήνες, εκτός όπου ο Επίτροπος έχει συγκατατεθεί σε µικρότερο χρονικό διάστηµα µετά από γραπτή αίτηση του Υπόχρεο Οργανισµού. Τροποποιήσεις των κοινώς παρεχόµενων Προδιαγραφών ιεπαφών. 12. Σε κάθε περίπτωση που Προδιαγραφή ιεπαφών εµπίπτει στα διαλαµβανόµενα των Κανονισµών 9, 10 ή 11, αυτή τροποποιείται από τον Υπόχρεο Οργανισµό ως ακολούθως, (α) Ο Υπόχρεος Οργανισµός γνωστοποιεί τέτοια Προδιαγραφή ιεπαφών στον Επίτροπο δηµοσιεύει την Προδιαγραφή ιεπαφών σύµφωνα µε τον Κανονισµό 14 κατωτέρω,

11 11 (β) ο Υπόχρεος Οργανισµός δεν προβαίνει σε τροποποίηση των Συστηµάτων που συνδέονται µε την νέα Προδιαγραφή ιεπαφών µέχρι ότου εκλείψει εύλογο χρονικό διάστηµα από την δηµοσίευση της Προδιαγραφής ιεπαφών έτσι ώστε κάθε επηρεαζόµενο µέρος να έχει τη δυνατότητα, µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα, να προβεί σε οιεσδήποτε απαραίτητες τροποποιήσεις στον εξοπλισµό που συνδέεται µε το Σύστηµα. Εύλογο Χρονικό διάστηµα σηµαίνει όχι λιγότερο από 3 µήνες, εκτός όπου καθορίζεται µικρότερη χρονική περίοδος µε τη συγκατάθεση του Επιτρόπου µετά από γραπτή αίτηση του Υπόχρεο Οργανισµού και, (γ) η τροποποίηση περιλαµβάνει κάθε αλλαγή στη περιγραφή οιωνδήποτε ιεπαφών η οποία δύναται να επηρεάζει την διατήρηση αποτελεσµατικής διαλειτουργικότητας των υπηρεσιών µέσω της διεπαφής που αναγράφεται στη σχετική Προδιαγραφή ιεπαφών. Απόσυρση των κοινώς παρεχόµενων ιεπαφών. 13. Σε περίπτωση που οιαδήποτε ιεπαφή, ως εµπεριέχεται σε οιαδήποτε από τις Προδιαγραφές ιεπαφών, εµπίπτει στο περιεχόµενο των Κανονισµών 9, 10 ή 11 αποσύρεται από τον Υπόχρεο Οργανισµό σύµφωνα µε τα ακόλουθα: (α) Ο Υπόχρεος Οργανισµός γνωστοποιεί τέτοια απόσυρση στον Επίτροπο και προβαίνει σε δηµοσίευση της σύµφωνα µε τον Κανονισµό 14 κατωτέρω, (β) ο Υπόχρεος Οργανισµός δεν προβαίνει σε τροποποίηση των Συστηµάτων που συνδέονται µε την νέα Προδιαγραφή ιεπαφών µέχρι ότου το εύλογο χρονικό διάστηµα εκλείψει από την δηµοσίευση της Προδιαγραφής ιεπαφών έτσι ώστε κάθε επηρεαζόµενο µέρος να έχει τη δυνατότητα, µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα, να προβεί σε οιεσδήποτε απαραίτητες τροποποιήσεις στον εξοπλισµό που συνδέεται µε το Σύστηµα. Εύλογο Χρονικό διάστηµα σηµαίνει όχι λιγότερο από 15 µήνες, εκτός όπου καθορίζεται µικρότερη χρονική περίοδος µε τη συγκατάθεση του Επιτρόπου µετά από γραπτή αίτηση του Υπόχρεου Οργανισµού Βασικές Απαιτήσεις ηµοσίευση. 14 Οι Βασικές Απαιτήσεις σε σχέση µε τη δηµοσίευση είναι οι ακόλουθες :

12 12 (α) Η περιγραφή των Τεχνικών Χαρακτηριστικών πρέπει να είναι τέτοια έτσι ώστε να διασφαλίζει την αποτελεσµατική διαλειτουργικότητα των τηλεπικοινωνιακών συστηµάτων και εξοπλισµού και, ειδικότερα, να µην επηρεάζει δυσµενώς τη ορθή λειτουργία του Τερµατικού Εξοπλισµού. (β) Σε περίπτωση δηµοσίευσης Προδιαγραφής ιεπαφών, αυτή: (i) παρατίθεται µε λεπτοµέρεια έτσι ώστε να επιτρέπει το σχεδιασµό τηλεπικοινωνιακού τερµατικού εξοπλισµού ο οποίος καθίσταται ικανός να εκµεταλλεύεται όλες τις υπηρεσίες που παρέχονται µέσω της αντίστοιχης διεπαφής (ii) θέτει µε λεπτοµέρεια οιεσδήποτε αλλαγές στις υπάρχουσες Προδιαγραφές ιεπαφών και, (iii) εµπεριέχει, µεταξύ άλλων, όλες τις απαραίτητες πληροφορίες οι οποίες επιτρέπουν στους κατασκευαστές να διενεργούν, κατά τη κρίση τους, όλες τις σχετικές δοκιµές αναφορικά µε τις εφαρµοστέες βασικές απαιτήσεις του τηλεπικοινωνιακού τερµατικού εξοπλισµού. (γ) Οι Προδιαγραφές της ιεπαφής καθίστανται άµεσα διαθέσιµες σε κάθε ενδιαφερόµενο µέρος, από τον Υπόχρεο Οργανισµό. (δ) Ο Υπόχρεος Οργανισµός διασφαλίζει ότι η δηµοσίευση των εκάστοτε Προδιαγραφών ιεπαφής λαµβάνει χώρα κατά τρόπο που να φέρει εις γνώση όλων των ενδιαφερόµενων µερών, όλα τα σχετικά µε τις εν λόγω Προδιαγραφές ιεπαφών θέµατα.. (ε) Ο Επίτροπος, σε κάθε περίπτωση που κρίνει απαραίτητο να διευκολύνει τα ενδιαφερόµενα µέρη ώστε να έχουν εύκολη πρόσβαση στις πληροφορίες που εµπεριέχονται στην Προδιαγραφή ιεπαφής, δύναται να διατάξει µε απόφαση του τον Υπόχρεο Οργανισµό να διαβιβάσει οιεσδήποτε πληροφορίες σχετικές µε κάθε Προδιαγραφή ιεπαφής. Τροποιήσεις που επιβάλλονται από τον Επίτροπο 15. Ο Επίτροπος, σε κάθε περίπτωση που κρίνει, µετά από παραστάσεις που λαµβάνουν χώρα ενώπιον του, ότι οιαδήποτε Προδιαγραφή ιεπαφής δεν περιλαµβάνει σχετικές µε αυτή επαρκείς πληροφορίες, δύναται µε απόφαση του να επιβάλει στον Υπόχρεο Οργανισµό τα ακόλουθα: (α) Να προβεί σε τροποποίηση της Προδιαγραφής ιεπαφής

13 13 (β) να προβεί σε δηµοσίευση της τροποποιηθείσας Προδιαγραφής ιεπαφής σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού 14, σε χρόνο ως καθορίζεται κάθε φορά από τον Επίτροπο έτσι ώστε να διασφαλίζεται η δυνατότητα των επηρεαζόµενων µέρων να προβούν σε οιεσδήποτε τροποποιήσεις του εξοπλισµού που συνδέεται µε τα σχετικά συστήµατα. Πληροφόρηση για λειτουργία ηµόσιου Σταθερού Τηλεφωνικού Συστήµατος. 16. Στο βαθµό που ο Υπόχρεος Οργανισµός λειτουργεί ηµόσιο Σταθερό Τηλεφωνικό Σύστηµα παρέχοντας ηµόσιες Σταθερές τηλεφωνικές Υπηρεσίες, αυτός ενηµερώνει γραπτώς τον Επίτροπο χωρίς καθυστέρηση για οποιαδήποτε ειδικά χαρακτηριστικά του δικτύου τα οποία επηρεάζουν αρνητικά τη σωστή λειτουργία του εξοπλισµού. Τέτοιες πληροφορίες, είναι δυνατόν να διατίθενται στους προµηθευτές Τερµατικού εξοπλισµού µετά από αίτηµα των ιδίων. ΜΕΡΟΣ IV ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ιαδικασία έγκρισης κοινοποιηµένων οργανισµών. 17. Ο ενδιαφερόµενος οργανισµός υποβάλλει στο Επίτροπο αίτηση, σε τύπο που καθορίζεται εκάστοτε από το Επίτροπο, στην οποία δηλώνει το ενδιαφέρον δραστηριοποίησής του ως κοινοποιηµένος οργανισµός για τηλεπικοινωνιακό τερµατικό εξοπλισµό και στην οποία επισυνάπτει τα ακόλουθα πιστοποιητικά ή πληροφορίες: (α) Τα εναρµονισµένα πρότυπα, τα οποία χρησιµοποιούνται για τη διαδικασία εκτίµησης της συµµόρφωσης του τηλεπικοινωνιακού τερµατικού εξοπλισµού µε τις βασικές απαιτήσεις ή περιγραφή της δικής του µεθόδου όπου δεν χρησιµοποιούνται τέτοια πρότυπα (β) (γ) τις διαδικασίες εκτίµησης της συµµόρφωσης που προβλέπονται από τους Κανονισµούς για τηλεπικοινωνιακό τερµατικό εξοπλισµό απόδειξη ότι το προσωπικό του διαθέτει: (i) γνώση του Νόµου και των παρόντων Κανονισµών που ρυθµίζουν τον τηλεπικοινωνιακό τερµατικό εξοπλισµό για τον οποίο επιθυµεί να κοινοποιηθεί (ii) γνώση της τεχνολογίας κατασκευής του συγκεκριµένου τηλεπικοινωνιακού τερµατικού εξοπλισµού, του τρόπου χρήσης του, των πιθανών ελαττωµάτων που µπορεί να εµφανιστούν κατά τη χρήση του και των

14 14 πιθανών συνεπειών που προκύπτουν (iii) ικανότητα άσκησης επαγγελµατικής κρίσης αναφορικά µε τη συµµόρφωση του τηλεπικοινωνιακού τερµατικού εξοπλισµού µε τις βασικές απαιτήσεις. Κριτήρια κοινοποιηµένων οργανισµών. 18. Τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι κοινοποιηµένοι οργανισµοί είναι τα ακόλουθα: (α) Ο κοινοποιηµένος οργανισµός, ο διευθυντής του και το προσωπικό που είναι αρµόδιο για τη διεξαγωγή των καθηκόντων για τα οποία έχει οριστεί ο κοινοποιηµένος οργανισµός δεν δύνανται να είναι µελετητές, κατασκευαστές, προµηθευτές ή εγκαταστάτες τηλεπικοινωνιακού τερµατικού εξοπλισµού ή φορέας εκµετάλλευσης δικτύου ή παροχέας υπηρεσιών ή εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος οποιουδήποτε των ανωτέρω, αλλά να είναι ανεξάρτητοι και να µην ενέχονται άµεσα στο σχεδιασµό, την κατασκευή, τη διάθεση στην αγορά ή τη συντήρηση τηλεπικοινωνιακού τερµατικού εξοπλισµού ή τηλεπικοινωνιακού τερµατικού εξοπλισµού και να µην εκπροσωπούν τα µέρη που ενέχονται στις δραστηριότητες αυτές, χωρίς αυτό να αποκλείει τη δυνατότητα ανταλλαγής τεχνικών πληροφοριών µεταξύ του κατασκευαστή και του κοινοποιηµένου οργανισµού. (β) Ο κοινοποιηµένος οργανισµός και το προσωπικό του πρέπει να ασκούν τα καθήκοντα για τα οποία έχουν ορισθεί µε την ύψιστη επαγγελµατική ακεραιότητα και τεχνική επάρκεια και πρέπει να είναι ελεύθεροι από κάθε πίεση και κίνητρο, ιδίως οικονοµικού χαρακτήρα, που ενδέχεται να επηρεάσει την κρίση τους ή τα αποτελέσµατα οποιασδήποτε επιθεώρησης, ιδίως από πρόσωπα ή οµάδες προσώπων που έχουν συµφέρον στα εν λόγω αποτελέσµατα.

15 15 (γ) Ο κοινοποιηµένος οργανισµός πρέπει να έχει στη διάθεσή του το απαραίτητο προσοντούχο, εξειδικευµένο προσωπικό και ειδικές εγκαταστάσεις που του επιτρέπουν να εκτελεί ορθά τις διοικητικές και τεχνικές εργασίες που συνδέονται µε τα καθήκοντα για τα οποία έχει ορισθεί. (δ) Το αρµόδιο για τις επιθεωρήσεις προσωπικό πρέπει να διαθέτει κατάλληλη τεχνική και επαγγελµατική κατάρτιση, ικανοποιητική γνώση των απαιτήσεων των διεξαγόµενων δοκιµών ή επιθεωρήσεων και κατάλληλη πείρα από εν λόγω δοκιµές και επιθεωρήσεις, την ικανότητα να συντάσσει τα πιστοποιητικά, τα µητρώα και τις εκθέσεις που απαιτούνται για την επικύρωση της εκτέλεσης των επιθεωρήσεων. (ε) (στ) Η αµεροληψία των επιθεωρητών πρέπει να είναι εγγυηµένη και η αµοιβή τους δεν πρέπει να εξαρτάται από τον αριθµό των διεξαγόµενων δοκιµών ή επιθεωρήσεων ούτε από τα αποτελέσµατα των εν λόγω επιθεωρήσεων. Ο κοινοποιηµένος οργανισµός οφείλει να συνάπτει ασφάλιση αστικής ευθύνης. (ζ) Το προσωπικό του κοινοποιηµένου οργανισµού δεσµεύεται από την τήρηση του επαγγελµατικού απόρρητου αναφορικά µε όλες τις πληροφορίες που αποκτώνται κατά την άσκηση των καθηκόντων του, µε εξαίρεση όσον αφορά τις αρµόδιες υπηρεσίες της ηµοκρατίας, οι οποίες έχουν αρµοδιότητα στην εφαρµογή του Νόµου και των δυνάµει αυτού Κανονισµών και διαταγµάτων. Γενικές υποχρεώσεις κοινοποιηµένων οργανισµών. 19. Οι κοινοποιηµένοι οργανισµοί έχουν υποχρέωση να: (α) Υποβάλλουν ετήσια έκθεση στον Επίτροπο που να περιέχει πληροφορίες σχετικές µε τη σωστή εφαρµογή των προϋποθέσεων βάσει των οποίων κοινοποιήθηκαν

16 16 (β) ενηµερώνουν τον Επίτροπο, και τους άλλους κοινοποιηµένους οργανισµούς για όλα τα πιστοποιητικά τα οποία ανακαλούν ή των οποίων αναστέλλουν την εφαρµογή και σε περίπτωση που τους ζητηθεί, τα πιστοποιητικά που παραχωρούν ή των οποίων αρνούνται την παραχώρηση (γ) (δ) (ε) (στ) (ζ) (η) (θ) παραχωρούν στον Επίτροπο σχετικές µε την επιτήρηση της αγοράς πληροφορίες παραχωρούν, σε περίπτωση που αυτό τους ζητηθεί, στις αρµόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής πληροφορίες σχετικές µε τηλεπικοινωνιακό τερµατικό εξοπλισµό ή τη διαδικασία εκτίµησης της συµµόρφωσης λειτουργούν µε υπεύθυνο, ισότιµο, διαφανή, ουδέτερο, ανεξάρτητο και αµερόληπτο τρόπο απασχολούν το απαραίτητο προσωπικό το οποίο κατέχει ικανοποιητική και σχετική πείρα κατά τη κρίση του Επιτρόπου για τη διεξαγωγή της διαδικασίας εκτίµησης της συµµόρφωσης για τον τηλεπικοινωνιακό τερµατικό εξοπλισµό διατηρούν την εµπιστευτικότητα των πληροφοριών που κατέχουν κατά τη διεξαγωγή της διαδικασίας εκτίµησης της συµµόρφωσης και ειδικότερα να διασφαλίζουν ότι κανένα αποτέλεσµα ή άλλη πληροφορία δεν αποκαλύπτεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο πέραν από το Επίτροπο, όταν αυτό ζητηθεί, και τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπό του ασφαλίζονται µε οποιοδήποτε νοµίµως εγγεγραµµένο ασφαλιστικό οργανισµό έναντι της αστικής τους ευθύνης συµµετέχουν σε δραστηριότητες συνεργασίας µεταξύ άλλων κοινοποιηµένων οργανισµών, των κρατών µελών και της Επιτροπής (ι) αποδεικνύουν ότι ενηµερώνονται µε οποιοδήποτε τρόπο για την πορεία των σχετικών µε τη διαδικασία εκτίµησης της συµµόρφωσης για την οποία κοινοποιούνται, τεχνικών προδιαγραφών. (κ) διασφαλίζουν ότι θα συµβάλλονται µε άλλο κοινοποιηµένο οργανισµό, ο οποίος θα αναλάβει να επεξεργάζεται τους φακέλους του κοινοποιηµένου οργανισµού σε περίπτωση που αυτός ανακαλείται από

17 17 τον Επίτροπο, δυνάµει του Κανονισµού 19, προκειµένου να διασφαλίζεται η απαιτούµενη συνέχεια. Ανάκληση έγκρισης και κοινοποίησης κοινοποιηµένου οργανισµού. 20.-(1) Ο Επίτροπος ανακαλεί την έγκριση και την κοινοποίηση κοινοποιηµένου οργανισµού σε περίπτωση που, κατόπιν αξιολόγησης της ετήσιας έκθεσης που υποβάλλεται από τον κοινοποιηµένο οργανισµό µε βάση την παράγραφο (α) του Κανονισµού 19, διαπιστώσει ότι: (α) (β) (γ) Ο εν λόγω οργανισµός δεν πληροί πλέον τα κριτήρια που καθορίζονται στον Κανονισµό 18 ο εν λόγω οργανισµός δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του για τις οποίες εγκρίθηκε και κοινοποιήθηκε είτε η Επιτροπή είτε κράτος µέλος, έχουν δικαιωθεί σε διαδικασία εναντίον της ηµοκρατίας για το γεγονός ότι ο εν λόγω οργανισµός δεν πληροί τα απαραίτητα κριτήρια ή δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις για τις οποίες εγκρίθηκε και κοινοποιήθηκε. (2) Ο Επίτροπος µεριµνά ώστε να δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ηµοκρατίας η ανάκληση της έγκρισης και κοινοποίησης κοινοποιηµένου οργανισµού και ενηµερώνει την Επιτροπή και τα κράτη µέλη για την εν λόγω ανάκληση. (3) Η ανάκληση έγκρισης και κοινοποίησης οργανισµού δεν επηρεάζει οποιαδήποτε πιστοποιητικά έχουν εκδοθεί από τον εν λόγω οργανισµό, µέχρι του χρονικού εκείνου σηµείου κατά το οποίο µπορεί να αποδειχθεί ότι τα πιστοποιητικά οφείλουν να ανακληθούν. ΜΕΡΟΣ V ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ Α ΙΚΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ Εναρµονισµένα πρότυπα. 21.-(1) Συµµόρφωση τηλεπικοινωνιακού τερµατικού εξοπλισµού µε εναρµονισµένα πρότυπα συνιστά τεκµήριο συµµόρφωσης του τηλεπικοινωνιακού τερµατικού εξοπλισµού µε τις βασικές απαιτήσεις. (2) Η συµµόρφωση µε εναρµονισµένα πρότυπα δεν είναι υποχρεωτική. (3) Ο τίτλος και αριθµός εναρµονισµένου προτύπου που αφορά τηλεπικοινωνιακό τερµατικό εξοπλισµό, του οποίου η εφαρµογή προσδίδει τεκµήριο συµµόρφωσης του τηλεπικοινωνιακού τερµατικού εξοπλισµού µε τις βασικές απαιτήσεις, καθώς και οποιεσδήποτε τροποποιήσεις αυτού, δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ηµοκρατίας από τον εθνικό φορέα τυποποίησης ο οποίος καθορίζεται µε Νόµο.

18 18 (4) Σε περίπτωση που ο Επίτροπος κρίνει ότι η συµµόρφωση προς εναρµονισµένο πρότυπο δεν εξασφαλίζει συµµόρφωση προς τις βασικές απαιτήσεις, τις οποίες προορίζεται να καλύψει το πρότυπο αυτό, θέτει το ζήτηµα ενώπιον της επιτροπής TCAM. Ποινικά αδικήµατα. 22. Επιπρόσθετα από τις διατάξεις του άρθρου 83(2) του Νόµου πρόσωπο το οποίο- (α) Χρησιµοποιεί τη σήµανση πιστότητας ή οποιοδήποτε πιστοποιητικό ή άλλο έγγραφο που εκδίδεται από κοινοποιηµένο οργανισµό σε σχέση µε τη διαδικασία εκτίµησης της συµµόρφωσης, χωρίς οποιαδήποτε εξουσιοδότηση ή παραπλανητικά, ή που πλαστογραφεί ή παραποιεί οποιαδήποτε από τα πιο πάνω έγγραφα ή τη σήµανση πιστότητας CE (β) διαθέτει ή διανέµει στην αγορά οποιοδήποτε τηλεπικοινωνιακό τερµατικό εξοπλισµό, χωρίς την απαιτούµενη δήλωση συµµόρφωσης ή µε ψευδή ή µη εξουσιοδοτηµένη δήλωση συµµόρφωσης ή χωρίς να επιθέτει στον τηλεπικοινωνιακό τερµατικό εξοπλισµό την απαιτούµενη σήµανση πιστότητας ή επιθέτει πλαστή ή µη προβλεπόµενη εκ του Νόµου σήµανση πιστότητας (γ) (δ) (ε) επιθέτει σήµανση πιστότητας σε τηλεπικοινωνιακό τερµατικό εξοπλισµό, που δεν εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής των παρόντων Κανονισµών επιθέτει σήµανση πιστότητας σε τηλεπικοινωνιακό τερµατικό εξοπλισµό που εν γνώσει του δεν συµµορφώνεται µε τον Νόµο και τους παρόντες Κανονισµούς διαθέτει στην αγορά µη σύµφωνο µε τις διατάξεις του Νόµου και των παρόντων Κανονισµών τηλεπικοινωνιακό τερµατικό εξοπλισµό ο οποίος όµως συνοδεύεται από δήλωση συµµόρφωσης (στ) παραβαίνει ειδοποίηση αναστολής ή απόσυρσης τηλεπικοινωνιακού τερµατικού εξοπλισµού

19 19 (ζ) εκδίδει πιστοποιητικά ή άλλα έγγραφα σε σχέση µε τη διαδικασία εκτίµησης της συµµόρφωσης χωρίς να είναι εγκεκριµένο και κοινοποιηµένο. είναι ένοχο ποινικού αδικήµατος και υπόκειται, εφόσον καταδικαστεί, σε επιβολή ποινής σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 83(3) του Νόµου. ιοικητικό πρόστιµο. 23(1). Ο Επίτροπος δύναται να επιβάλλει πρόστιµο που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες (3000) λίρες- (α) Στον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπό του ή στον εισαγωγέα ανάλογα µε την περίπτωση, σε περίπτωση που δεν παραχωρούν σε αυτόν µέσα σε τακτή προθεσµία τη δήλωση συµµόρφωσης, ή τα απαιτούµενα έγγραφα ή πληροφορίες που αφορούν τη διαδικασία εκτίµησης της συµµόρφωσης ή τον τεχνικό φάκελο κατασκευής που εµποδίζουν ή παρακωλύουν µε οποιοδήποτε τρόπο τις διαδικασίες αυτές ή που παραχωρούν ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες (β) σε οποιοδήποτε πρόσωπο, παρουσιάζεται, χωρίς την απαιτούµενη από τους παρόντες Κανονισµούς έγκριση, ως κοινοποιηµένος οργανισµός (γ) σε οποιοδήποτε πρόσωπο εκδίδει χωρίς οποιαδήποτε έγκριση, πιστοποιητικό ή άλλο έγγραφο, το οποίο εκδίδεται από κοινοποιηµένο οργανισµό σε σχέση µε τη διαδικασία εκτίµησης της συµµόρφωσης (δ) σε οποιοδήποτε πρόσωπο εσκεµµένα παρακωλύει εξουσιοδοτηµένο λειτουργό, ο οποίος ενεργεί κατ εφαρµογή οποιασδήποτε διάταξης των παρόντων Κανονισµών. (2) Σε περίπτωση συνέχισης της παράβασης, ο Επίτροπος δύναται να επιβάλλει πρόστιµο από πενήντα µέχρι και εκατό λίρες για κάθε ηµέρα συνέχισης της παράβασης µέχρι του τερµατισµού αυτής.

20 Οι διατάξεις των Κανονισµών 22 και 23 ισχύουν µε την επιφύλαξη των τυχόν αυστηρότερων διαδικασιών συµµόρφωσης και των πρόσθετων κυρώσεων και ποινών που προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία και ιδιαίτερα τον Νόµο, των δυνάµει αυτού εκδοθέντων Κανονισµών και ιαταγµάτων ή/και άδειών Τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή/και υπηρεσιών. 25. Επίτροπος δύναται να αναπροσαρµόζει µε διάταγµα το περιεχόµενο των Παραρτηµάτων I έως VIII των παρόντων Κανονισµών, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του Νόµου και των παρόντων Κανονισµών.

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους Το παρόν προορίζεται ως έγγραφο καθοδήγησης για τους Οικονομικούς Φορείς (κατασκευαστές, εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, εισαγωγείς και διανομείς) μετρικών οργάνων με σήμανση CE Νομική ισχύ έχουν μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

9. Οδηγία 90/396/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση

9. Οδηγία 90/396/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση Οδηγία 93/68/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 1993 για την τροποποίηση των οδηγιών 87/404/ΕΟΚ (απλά δοχεία πίεσης), 88/378/ΕΟΚ (ασφάλεια των παιχνιδιών), 89/106/ΕΟΚ (προϊόντα του τοµέα των δοµικών κατασκευών),

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3513, 13/7/2001

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3513, 13/7/2001 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3513 της 13ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί της Ένδειξης της Κατανάλωσης Ενέργειας και Άλλων Βασικών Πόρων των Οικιακών Συσκευών Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

Κ..Π. 880 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002

Κ..Π. 880 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 Κ..Π. 880 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 του Νόµου και του Κανονισµού 5 περί τροποποίησης Παραρτήµατος των «Περί Ρυθµίσεως

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ]

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ] Aθήνα, 18-09-2012 Αριθμ. Πρωτ.:Φ2-1619 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ.Κάνιγγος Ταχ. Κώδ.: 10181 Αθήνα ΚΟΙΝ: Γρ. κ. Υφυπουργού Πληροφ: Αθ. Δέσης Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

130(Ι)/2013 Ο ΠΕΡΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

130(Ι)/2013 Ο ΠΕΡΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4411, 1.11.2013 Ν. 130(Ι)/2013 130(Ι)/2013 Ο ΠΕΡΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L88, 4.4.2011, σ. 5. Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Τα συστήµατα βεβαίωσης συµµόρφωσης της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ για δοµικά προϊόντα

Τα συστήµατα βεβαίωσης συµµόρφωσης της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ για δοµικά προϊόντα Eυρωπαϊκή Επιτροπή Γ Επιχειρήσεις και Βιοµηχανία Τα συστήµατα βεβαίωσης συµµόρφωσης της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ για δοµικά προϊόντα Γ. Kατσαράκης (Georgios.Katsarakis@ec.europa.eu) ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 31, 1.2.2002, σ. 1. ΕΕ: L 100, 8.4.2006,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 42, 23.02.1970, σ. 1. L337, 13.11.2004, σ.13. «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

O ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 335/93 Αιτήσεις απόδοσης για τους νέους λέβητες ζεστού νερού που τροφοδοτούνται µε υγρά ή αέρια καύσιµα, σε συµµόρφωση προς την οδηγία του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4338, 8/6/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4338, 8/6/2012 Αρ.4338, 8.6.2012 69(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 156(Ι) του 2002 10(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

164 Ν. 44(Ι)/96. E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 3051,11.4.96

164 Ν. 44(Ι)/96. E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 3051,11.4.96 E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 3051,11.4.96 164 Ν. 44(Ι)/96 Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - (α) «Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 881/92 του Συμβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Η/ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης 3354/91/8-2-2001 (ΦΕΚ 149/Β/2001) ΕΣΥ Ε-ΦΠΕ-ΥΤ/01/02/06-12-2005 1/5 ΕΣΥ Ε-ΦΠΕ-ΥΤ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Από τον Ιούλιο 2013 αλλάζουν για τους κατασκευαστές μερικά βασικά σημεία για τη σήμανση CE των δομικών υλικών σύμφωνα με τον κανονισμό 305/2011 ΕΕ που

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 270 5 του 1965 88(Ι) του 1995 132(Ι) του 2001 63(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQs)

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQs) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1 η ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2η ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΛΑ ΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4342, 29/6/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4342, 29/6/2012 Αρ. 4342, 29.6.2012 86(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ:L.13, 19.01.2000, σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 8(Ι)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο (α) «Κανονισμός 2782/75(ΕΟΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ Η διαρκώς παρατηρούμενη σύγχυση στο πρόβλημα της αναγνώρισης των ιατροτεχνολογικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις εγκαταστάσεις των ιατρικών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4153, 31/12/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΠΟΡΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως :

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4153, 31/12/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΠΟΡΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΠΟΡΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : Συνοπτικός τίτλος. 63(I) του 1998 173(I) του 2002. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Σπόρων (Τροποποιητικός)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 93(i)/2008 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4181 Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2008 751 Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008 εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 16440/Φ.10.4/445/93 Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογούµενων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών. (ΦΕΚ 756/Β/28-9-93) ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4103, 22/12/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4103, 22/12/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟ Για σκοπούς αποτελεσματικότερης εφαρμογής των Κανονισμών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στον τομέα των τροφίμων, και, γενικά, για να καταστεί

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4342, 29.6.2012 Ν. 83(Ι)/2012 83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004" (α) εναρµόνισης µε τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο-

Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (α) εναρµόνισης µε τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο- "Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004" Για σκοπούς:- (α) εναρµόνισης µε τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο- «Απόφαση-Πλαίσιο 2000/383/ ΕΥ του Συµβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4137, 27/7/2007 Ο ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΗΧΟΥ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4137, 27/7/2007 Ο ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΗΧΟΥ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ο ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΗΧΟΥ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κέντρων Αναψυχής (Άδειες Εκπομπής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4437, 28.3.2014 41(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4437, 28.3.2014 41(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4437, 28.3.2014 Ν. 41(Ι)/2014 41(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 13(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3810, 13/2/2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3810, 13/2/2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2000/79/ΕΚ του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΕ αριθ. C 69 της 20. 3. 1989, σ. 72. (2) ΕΕ αριθ. C 262 της 10. 10. 1988, σ. 82. (4) ΕΕ αριθ. L 217 της 5. 8. 1986, σ. 21.

ΕΕ αριθ. C 69 της 20. 3. 1989, σ. 72. (2) ΕΕ αριθ. C 262 της 10. 10. 1988, σ. 82. (4) ΕΕ αριθ. L 217 της 5. 8. 1986, σ. 21. Κείµενο της Οδηγίας EMC 89/336/ΕΟΚ για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των Κρατών Μελών σχετικά µε την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα όπως τροποποιήθηκε από: την Οδηγία 91/263/ΕΟΚ σχετικά µε τηλεπικοινωνιακό

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: (α) «Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4430, 21.2.2014 Ν. 18(Ι)/2014 18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L. 280, 26.10.2010,

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 2005 Ν. 222/91 Ο περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ.

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. Διαδικασία διεξαγωγής εποπτικού ελέγχου Διαδικασία επιβολής κυρώσεων/προστίμων ΦΛΩΡΙΝΗΣ 11, Γραφείο 101, 1 ος Όροφος, 1065 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Δεκέμβριος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Ι. Πρόλογος Η παρούσα δημόσια διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση Επιτρόπου 52/2006 5 εκεµβρίου 2006 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά µε τον Ορισµό Σχετικής Αγοράς, τον Καθορισµό Οργανισµού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3738, 18/7/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3738, 18/7/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ελέγχου της τίτλος. Μεσιτείας Ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τις συσκευές αερίου (13), ΕΞΕ ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο ΗΓΙΑ:

Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τις συσκευές αερίου (13), ΕΞΕ ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο ΗΓΙΑ: Οδηγία 92/42/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 σχετικά µε τις απαιτήσεις απόδοσης για τους νέους λέβητες ζεστού νερού που τροφοδοτούνται µε υγρά ή αέρια καύσιµα ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑIΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για την απόκτηση σήμανσης CE

Οδηγός για την απόκτηση σήμανσης CE Οδηγός για την απόκτηση σήμανσης CE 1 Εισαγωγή Θεμελιώδης στόχος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας είναι η διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας εμπορευμάτων εντός των συνόρων της Ευρώπης και η εξάλειψη των τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 106(Ι)/2013 106(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση Επιτρόπου 55/2006 5 εκεµβρίου 2006 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά µε τον Ορισµό Σχετικής Αγοράς, τον Καθορισµό Οργανισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μαρούσι, Μάρτιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002 Ο περί Αναγνωρίσεως των Οργανώσεων Παραγωγών Προϊόντων Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L167 30.4.2004

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4159, 18/4/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4159, 18/4/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟ Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 257, 10.10.1996, σ. 26. L 33, 4.2.2006, σ. 1. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΝΟΜΟ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΝΟΜΟ 1508 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4422, 27.12.2013 Ν. 180(Ι)/2013 Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2013 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

2. (1) Στο παρόν Διάταγμα εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική

2. (1) Στο παρόν Διάταγμα εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική 97(1) του 2001. Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 97(1) του 2001. 156(1) του 2002. Πεδίο εφαρμογής. Μετρήσεις και πληροφορίες. Τεχνικός φάκελος. Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 878 Κ.Δ.Π. 222/2003 Αρ. 3694,14.3.2003 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ Για σκοπούς ολοκλήρωσης της εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 3 ης Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο (α) Οδηγία 2000/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4121, 4/5/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4121, 4/5/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

891 Κ.Δ.Π. 223/2003. 10. Η τάξη ενεργειακής απόδοσης μιας οικιακής συσκευής προσδιορίζεται στο Παράρτημα V.

891 Κ.Δ.Π. 223/2003. 10. Η τάξη ενεργειακής απόδοσης μιας οικιακής συσκευής προσδιορίζεται στο Παράρτημα V. 97(1) του 2001. Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 156(1) του 2002. 97(1) του 2001. Πεδίο εφαρμογής. Πληροφορίες. Τεχνικός φάκελος. Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 890 Κ.Δ.Π. 223/2003 Αρ. 3694, 14.3.2003 Αριθμός 223 Ο ΠΕΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΖΥΓΙΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ/ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ/ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ / ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΖΥΓΙΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ/ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ/ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ / ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΖΥΓΙΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ/ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ/

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΩΝ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΑΥΓΩΝ Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: (α) «Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 3.7.2013 ΙΙ ΓΕΝ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Μεσογείων 117-119 Ταχ/κός Κώδικας: 115 26 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4281, 21/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΑΙΔΙΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4281, 21/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΑΙΔΙΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΑΙΔΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 352. 83(Ι) του 1999 143(Ι) του 2002 64(Ι) του 2007. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4193, 27/2/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4193, 27/2/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 148(Ι) του 2003 40(Ι) του 2007. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους.

Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους. Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους. 19Α. (1) Οι τράπεζες διαθέτουν αξιόπιστες, αποτελεσματικές και πλήρεις στρατηγικές και διαδικασίες για την αξιολόγηση και τη διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4363, 9.11.2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4363, 9.11.2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4363, 9.11.2012 155(Ι)/2012 Αρ. 4363, 9.11.2012 155(I)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2004 ΚΑΙ 2008 Προοίμιο. Για σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

41(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΝΟΜΟ

41(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4502, 31.3.2015 Ν. 41(Ι)/2015 41(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 Για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία 2000/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19(ξ)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19(ξ) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19(ξ) O Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 329/5 ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Ο παρών Κανονισμός ρυθμίζει όλα τα θέματα σχετικά με τις διαδικασίες διαβούλευσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις 1. Ο παρών νόµος ρυθµίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας των χρηµατιστηρίων εµπορευµάτων και των χρηµατιστηριακών αγορών εµπορευµάτων

Διαβάστε περισσότερα

7.1.007/1 η Έκδοση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΠΙ- ΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ REGULATION ON THE USE OF NATIONAL CONFOR- MITY MARKS ON AGRICULTURAL PRODUCTS ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μεριμνά, μέσω πρόσκλησης, για την παροχή στους δυνητικούς δικαιούχους λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με:

Μεριμνά, μέσω πρόσκλησης, για την παροχή στους δυνητικούς δικαιούχους λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ (i) Διασφαλίζει την επιλογή των προς χρηματοδότηση πράξεων σύμφωνα με τα κριτήρια που εφαρμόζονται στο πρόγραμμα καθώς και τη συμμόρφωση των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων με τους ισχύοντες

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο:- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 70, 14.3.2009, σ. 11. «Οδηγία 2009/12/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3742, 25/7/2003 Ο ΠΕΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΟΣ ΜΕΡΟΣ I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3742, 25/7/2003 Ο ΠΕΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΟΣ ΜΕΡΟΣ I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο ΠΕΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΟΣ ΜΕΡΟΣ I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ H Bουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εσωτερικού Ελέγχου Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Πληροφορίες που πρέπει να περιλαµβάνονται στο έντυπο της αίτησης για τα πιστοποιητικά ασφαλείας του µέρους A και του µέρους B ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν έντυπο αίτησης προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012

Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012 Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012 148(Ι)/2012 Αρ.4361, 2.11.2012 148(I)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΠΛΟΥ Η/ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΟΥ ΑΠΟ ΛΙΜΕΝΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

217(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

217(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4374, 28.12.2012 217(Ι)/2012 217(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L376, 27.12.2006, σ.36. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης με

Διαβάστε περισσότερα

[ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ «ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ»] [ ΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ «ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ»]

[ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ «ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ»] [ ΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ «ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ»] ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ [ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ «ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ»] [ ΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ «ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ»] ΙΙΙ. 1 Ορισµοί Παράλληλα µε τους ορισµούς του άρθρου II.1, για την παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4347, 13/7/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4347, 13/7/2012 Αρ. 4347, 13.7.2012 107(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2011 Προοίμιο. Για σκοπούς - Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 331, 15.12.2010, σ. 120. Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ ΚΑΝΑΞ/01/06/12-11-2014 1/11 ΕΣΥ ΚΑΝΑΞ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 25-02-1997

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τις αρωµατικές ύλες που χρησιµοποιούνται ή προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/95/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 12ης Δεκεμβρίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/95/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 12ης Δεκεμβρίου 2006 L 374/10 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 27.12.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/95/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Δεκεμβρίου 2006 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΙΜΟΙ ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΡΑΒ ΟΙ, ΡΟΛΛΟΙ, ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Έκδοση/ Τροποποίηση : 02/00

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3824, 19/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΟΙΩΝ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3824, 19/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΟΙΩΝ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΟΙΩΝ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 Για σκοπούς - (α) εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2002/75/ΕΚ της Επιτροπής της 2ας

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτηµα Α ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ

Παράρτηµα Α ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ Οδηγίες Παρακολούθησης Εφαρµογής ΠΠE Παράρτηµα Α ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ Όλες οι βασικές πληροφορίες που αφορούν ένα έργο πρέπει να καταγράφονται σε ηµερήσια βάση και να τηρούνται σε αρχείο. Για το σκοπό αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΔΗ η απαγόρευση αυτή κρίνεται αναγκαίο να ισχύσει για όσο χρόνο διαρκούν οι έκτακτες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί λόγω της οικονομικής κρίσης

ΕΠΕΙΔΗ η απαγόρευση αυτή κρίνεται αναγκαίο να ισχύσει για όσο χρόνο διαρκούν οι έκτακτες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί λόγω της οικονομικής κρίσης ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΤΙΤΛΟΦΟΡΕΙΤΑΙ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Προοίμιο. ΕΠΕΙΔΗ λόγω της συνεχιζόμενης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4188, 31/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟ -----------------------------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4188, 31/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟ ----------------------------------- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟ ----------------------------------- H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 62(Ι) του 1996 12(Ι) του 1997 96(Ι) του 2005. 1. Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2226 της 8ης ΜΑΙΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2226 της 8ης ΜΑΙΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 64/87 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2226 της 8ης ΜΑΙΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Νηολόγησις, Πώλησις και Υποθήκευσις Πλοίων) (Τροποποιητικός) Νόμος του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ (Εναρµόνιση του εθνικού δικαίου προς την οδηγία 2009/119/ΕΚ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ιατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

«Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας κατά τη διενέργεια του ελέγχου»

«Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας κατά τη διενέργεια του ελέγχου» Άρθρο 83 ΥΠΕΔΥΦΚΑ 1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του νόμου 2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α ), που προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του νόμου 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α ), αντικαθίσταται ως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΣΥΠ ΔΕΗ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΙΡΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - Ενημέρωση για το σχετικό Νομοθετικό Πλαίσιο - Ενημέρωση για τη δομή και το περιεχόμενο του Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

Παρατίθεται πιο κάτω το κείμενο της Οδηγίας:

Παρατίθεται πιο κάτω το κείμενο της Οδηγίας: ΟΔΗΓΙΑ 2013/53/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2013 για τα σκάφη αναψυχής και τα ατομικά σκάφη και την κατάργηση της οδηγίας 94/25/ΕΚ Στις 28-ΔΕΚ-2013 δημοσιεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα