ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 17-07-2014"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 418 ΘΕΜΑ: Έγκριση Τευχών Δημοπράτησης για την εκτέλεση της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙΣΡΟΗΣ - ΕΚΡΟΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ». Στη Λάρισα σήμερα ηµέρα της εβδοµάδας Πέμπτη και ώρα μ.µ., η Οικονοµική Επιτροπή του Δήµου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από την µε αρ. πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Μαμάκου Αθανασίου, που ορίστηκε µε την µε αριθµ.311/ απόφαση του Δηµάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα µέλη οι κ.κ. 1) Αθανάσιος Μαμάκος ως Προέδρος, 2) Καφφές Θεόδωρος, 3) Κοτάκου Μαρία, 4) Μπανιός Μάρκος, 5) Αράπκουλε Δέσποινα και 6) Ντάβαρη Ευαγγελία. Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Έγκριση Τευχών Δημοπράτησης για την εκτέλεση της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙΣΡΟΗΣ - ΕΚΡΟΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» και αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 176 του Ν.3852/10 και 192 του Ν.3463/ Την με αριθμ. 212/2014 Α.Δ.Σ. που αφορά «Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης εργασιών για την εγκατάσταση και διαμόρφωση των περιπτέρων (παραγκών)στο χώρο της ετήσιας εμποροπανήγυρης Λάρισας. 3. Την με αριθμ. 132/2014 Α.Ο.Ε. που αφορά «Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών της Δ/ νσης Οικονομικών». 4. Την με αρ. πρωτ / εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιώ, Τμήμα Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων, η οποία έχει ως εξής: Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 2 και 4 του 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα» 2. Τα άρθρα 3, 4 και 23 του ΕΚΠΟΤΑ (ΥΠ.ΑΠ 11389/ ) «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Ο.Τ.Α.» 3. Τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 3463/06 4. Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης) 5. Την υπ αριθμ. 132/ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης στον Κ.Α περί ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΡΟΗΣ - ΕΚΡΟΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ», του προϋπολογισμού του έτους 2014, ποσού ευρώ. 6. Την με αρίθμ. 1383/ Απόφαση Α/δημάρχου Σας υποβάλλουμε συνημμένα τα ακόλουθα σχέδια Τευχών δημοπράτησης και παρακαλούμε για την έγκρισή των : 1. Διακήρυξη 2. Τεχνική Περιγραφή - Τεχνικές Προδιαγραφές 3. Ενδεικτικό Προϋπολογισμό που αφορούν την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΡΟΗΣ - ΕΚΡΟΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ποσού ,00 ΕΥΡΩ (22.764, ,77 ευρώ ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%. Το παραπάνω ποσό θα διατεθεί από τον Κ.Α του έτους Η προμήθεια θα εκτελεσθεί με πρόχειρο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή εφόσον πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις των όρων διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών μετά του ενδεικτικού προϋπολογισμού. ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Σελίδα 1 από 21

2 Εγκρίνει τα Τεύχη Δημοπράτησης για την εκτέλεση της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙΣΡΟΗΣ - ΕΚΡΟΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ», τα οποία επισυνάπτονται παρακάτω και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Αποφασίστηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΜΑΚΟΣ ΚΑΦΦΕΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΤΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΝΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΑΡΑΠΚΟΥΛΕ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΝΤΑΒΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Σελίδα 2 από 21

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΡΟΩΝ -ΕΚΡΟΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΕΥΡΩ ΜΕΤΑ ΦΠΑ 23% ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ) Aριθμός απόφασης Οικονομικής Επιτροπής: 132/ Σελίδα 3 από 21

4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΜ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Πληροφορίες: ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Πέτρος Τηλέφωνο: Fax: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΑΡΘΡΟ 20 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΕΥΡΩ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ : 1) Τεχνική Έκθεση. 2) Διακήρυξη Δημοπρασίας.. 3) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός. Σελίδα 4 από 21

5 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΡΟΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ελέγχου εισροών εκροών καυσίμων στις ενεργειακές δεξαμενές καυσίμων και τις αντλίες εφοδιασμού καυσίμων του Δήμου Λαρισαίων που είναι εγκατεστημένες στο Δημοτικό αμαξοστάσιο που βρίσκεται στο 9 ο χλμ της παλαιάς Εθνικής οδού αθήνών Θεσσαλονίκης. Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με το άρθρο 4 της αριθμ /1993 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους του ιδίου Υπουργείου, καθώς επίσης και με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 2286/1995 και περιλαμβάνει: Την Κονσόλα διαχείρισης τεσσάρων (4) αντλιών και τεσσάρων (4) δεξαμενών με την τοποθέτησή τους, την δημιουργία νέων πινάκων βαθμονόμησης όπως απαιτούνται από την Νομοθεσία, την παρακολούθηση συστήματος και ισοζυγίων και παραμετροποιήσεων για ένα μήνα και όπως απαιτείται από την Νομοθεσία, την προετοιμασία & Αποστολή Φακέλου πρατηρίου στην Γ.Γ.Π.Σ. για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την νομοθεσία από τον Εγκαταστάτη του συστήματος, το ετήσιο συμβόλαιο υποστήριξης για απομακρυσμένη επικοινωνία σε διευρυμένο ωράριο (Δευτ. Παρασκευή 08:00 20:00 & Σάββατο 08:00 15:00), τέσσερις βέργες δεξαμενής με τοποθέτηση & προγραμματισμό, αντίστοιχα Converter/ Τροφοδοτικά σύνδεσης βεργών με κονσόλα, φορολογικό μηχανισμό με εκτυπωτή (με τοποθέτηση),κουτί με κολώνα για τον εκτυπωτή του φορολογικού και σε περίπτωση που ο εκτυπωτής τοποθετηθεί στην πλατεία) μόνο κουτί χωρίς κολώνα. Τα παραπάνω υλικά και οι διαδικασίες διαχείρισης και ελέγχου θα είναι σύμφωνα με τις διατάξεις και τις προδιαγραφές όπως αυτές καθορίζονται από την εγκύκλιο με αρ. πρωτ. ΔΕΦΚ Α ΕΞ 2014/ (ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-ΩΛ4) του Υπουργείου Οικονομικών. Θα είναι σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα και θα φέρουν την σήμανση CE σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 94/9/ΕC(ΦΕΚ 157/Β/1996) 19999/92/EC (ΦΕΚ 44/Α/2003) αλλά και με κάθε σχετική κοινοτική οδηγία ή κανονισμό και θα συνοδεύεται από σχετική δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή. Επίσης απαιτούνται να γίνουν οι παρακάτω εργασίες για την τοποθέτηση και σύνδεση του ανωτέρω συστήματος: κατασκευή και αποκατάσταση χαντακιών για την διέλευσης καλωδίων (περιλαμβάνονται οι σωλήνες η τα σπιράλ), η προμήθεια και εγκατάσταση των καλωδίων επικοινωνίας, η πιστοποιημένη ογκομέτρηση δεξαμενών, η στεγανοποίηση των φρεατίων δεξαμενών, η εγκατάσταση αντλιών, και η ηλεκτρολογική και υδραυλική σύνδεση αυτών. επίσης στην προμήθεια συμπεριλαμβάνονται και εργασίες ή υλικά μη δυνάμενα να προσμετρηθούν. Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με πρόχειρο διαγωνισμό και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά σύμφωνα με το αρθ. 20 του ΕΚΠΟΤΑ. και τις σχετικές διατάξεις της αριθμ /1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών. Σελίδα 5 από 21

6 Άρθρο 1 ο Αντικείμενο Προμήθειας Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος του Δήμου Λαρισαίων. Κος ΤΖΑΝΑΚΟΥΛΗΣ Κωνσταντίνος διακηρύσσει την διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά για την προμήθεια και την εγκατάσταση συστήματος εισροών - εκροών για την κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης του Δημοτικού Αμαξοστασίου του Δήμου Λαρισαίων σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης ,00 Ευρώ με ΦΠΑ 23%. (22.764, ,77 ΦΠΑ). Η χρηματοδότηση προέρχεται από τον προϋπολογισμό του έτους 2014 και θα χρηματοδοτηθεί από Ιδίους Πόρους. Άρθρο 2 ο Ισχύουσες Διατάξεις 1) Την παρούσα Διακήρυξη. 2) Τα επισυναπτόμενα τεύχη (Τεχνική περιγραφή Τεχνικές προδιαγραφές Ενδεικτικός Προύπολογισμός). 3) Τις διατάξεις της αριθμ /1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), (ΦΕΚ 185 Β/ ) και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους. 4) Τις σχετικές διατάξεις Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων». 5) Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 6) Την Π1/7938/98 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης (Φ.Ε.Κ. 1313/98 τ. Β') με την οποία ορίστηκαν τα ποσά του άρθρου 2 (παρ. 12 εδ.γ και 13 εδ. VIII) του Ν 2286/95. 7)Το με αριθμ. Πρωτ / έγγραφο του Υπ.Εσωτ. Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 8)Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». 9) Τον προϋπολογισμό του Δήμου, όπως υφίσταται στην με Κ.Α πίστωση του οικονομικού έτους ) Την ανάγκη του Δήμου για την προμήθεια των αναφερομένων στο θέμα ειδών- υλικών. 11) Την με αριθμ 1383/ απόφαση Αντιδημάρχου του Δήμου Λαρισαίων περί διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση της εν λόγω προμήθειας. 12) Την με αριθμ /. Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Λαρισαίων περί έγκρισης των τευχών του Διαγωνισμού. Άρθρο 3 ο (Τόπος-Χρόνος-Διαδικασία Διενέργειας Διαγωνισμού) Ο διαγωνισμός θα γίνει ενώπιον της Αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών (Ε.Δ.Δ.) της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων. Στην Επιτροπή αυτή μπορούν να παρίστανται, για παροχή διευκρινήσεων, και αρμόδιοι τεχνικοί υπάλληλοι που χειρίζονται την συγκεκριμένη προμήθεια. ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ :00 (έναρξη) μέχρι λήξης παράδοσης προσφορών οδό Ι. Δραγούμη 1, 4 ο όροφο Σελίδα 6 από 21

7 Οι προσφορές (με όλα τα απαραίτητα στοιχεία) θα κατατεθούν στα ως άνω γραφεία μέχρι την ημέρα και ώρα της αποσφράγισής τους, αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου (με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του διαγωνιζομένου), ή θα αποσταλούν στην ως άνω Υπηρεσία και θα παραληφθούν με απόδειξη, στην παραπάνω ταχυδρομική διεύθυνση, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέλθουν στην υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Αν για οποιοδήποτε λόγω δεν διεξαχθεί ο διαγωνισμός την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν, αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά, θα διενεργηθεί την επόμενη εβδομάδα ίδια μέρα, ώρα και τόπο δηλαδή την ημέρα, χωρίς όμως να τροποποιηθεί όρος της διακήρυξης. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την παραπάνω Επιτροπή. Οι διαγωνιζόμενοι ή οι εκπρόσωποί τους λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό καθώς επίσης και των στοιχείων των προσφορών που υποβάλλονται. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών παραμένουν σφραγισμένοι και ανοίγουν από την Επιτροπή Διενέργειας μετά από την αξιολόγηση των προσφορών (δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών στοιχείων) η οποία γίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν - κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων - αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού. Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της Διακήρυξης δεν θα απορρίπτονται υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές δεν αναφέρονται στους απαράβατους όρους και κρίνονται επουσιώδεις από την αρμόδια Επιτροπή. Άρθρο 4 ο (Φάκελος προσφοράς) Ο φάκελος της κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφει με ευκρίνεια τα παρακάτω: 1. «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ» με κεφαλαία γράμματα, «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ», 2. τον αριθμό της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (περί έγκρισης όρων διακήρυξης, τεχνικών προδιαγραφών, κλπ.) που αναγράφεται στο κάτω μέρος του εξώφυλλου της παρούσας διακήρυξης, 3. την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (όπως ορίζεται στη διακήρυξη), 4. τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου προμηθευτή (Ταχυδρομική διεύθυνση, αρμόδιος, τηλέφωνο, fax, , κλπ). Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα και σε έντυπη μορφή, μέσα σε καλά σφραγισμένο κυρίως φάκελο, ο οποίος θα φέρει τις παραπάνω ενδείξεις. Προσφορές που είναι ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές. Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται: Α) Ο φάκελος δικαιολογητικών με όλα τα ζητούμενα από το άρθρο 5 δικαιολογητικά καθώς και ένα τεύχος απλών αντιγράφων αυτών. Β) Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς με όλα τα ζητούμενα από το άρθρο 6 δικαιολογητικά και τεχνικά στοιχεία της προσφοράς καθώς και ένα τεύχος απλών αντιγράφων αυτών. Γ) Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς. Τα τεύχη δημοπράτησης συνοδεύονται από «ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», που συμπληρώνεται, υπογράφεται και σφραγίζεται από τον συμμετέχοντα στο διαγωνισμό και τοποθετείται σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Και οι τρεις παραπάνω υποφάκελοι θα φέρουν: τίτλο υποφακέλου (φάκελος δικαιολογητικών, φάκελος τεχνικής προσφοράς, φάκελος οικονομικής προσφοράς, αντίστοιχα) καθώς και Σελίδα 7 από 21

8 τις τέσσερις (4) παραπάνω ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Άρθρο 5 ο Δικαιολογητικά Συμμετοχής. Οι συμμετέχοντες για να γίνουν δεκτοί στον διαγωνισμό θα προσκομίσουν: 1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση. 3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα). 4. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ αυτό και το ειδικό τους επάγγελμα (κατασκευαστές ή έμποροι παραγωγής χρώματος διαγράμμισης, κλπ.) που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού. 5. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσοστού 5% επί του συνολικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (23%), ήτοι 1.400,00 ΕΥΡΩ. 6. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του διαγωνιζομένου ότι: - έλαβε γνώση όλων των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και ότι τους αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη. - τα προσφερόμενα είδη πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της Υπηρεσίας όπως αυτές αποτυπώνονται. - έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και ότι αναλαμβάνει να παραδώσει επί εδάφους το σύνολο του υλικού στο Δημοτικό Αμαξοστάσιο του Δήμου Λαρισαίων σύμφωνα με την παρούσα. Στη δήλωση αυτή θα αναφέρεται σαφώς και ο χρόνος δυνατότητας ολοκλήρωσης της παράδοσης σε ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 7. Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με το διεθνές πρότυπο ISO του διαγωνιζόμενου, για την εμπορία των συστημάτων εισροών εκροών καυσίμων.) 6. Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να πληρούν τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Διακήρυξης το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας και που θα επισυναφθεί και στη σύμβαση. 7. Πιστοποιητικό «CE» από επίσημα διαπιστευμένο φορέα. 8. Η τιμή της προσφοράς θα είναι σε ΕΥΡΩ, για παράδοση του είδους ελεύθερου σε χώρο που θα ορίσει η επιτροπή παραλαβής του Δήμου. Η τιμή πρέπει να αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς και περιλαμβάνει τις κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. χωριστά δε θα αναγράφεται το ποσοστό Φ.Π.Α. Η προσφερόμενη τιμή πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια, χωρίς όρους αναπροσαρμογής, άλλως θα απορριφθεί ως απαράδεκτη. Οι προσφορές δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) μηνών από την ημέρα του διαγωνισμού από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των τριών (3) μηνών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Άρθρο 6 ο (Περιεχόμενο φακέλου Τεχνικής Προσφοράς) Σελίδα 8 από 21

9 Συνοδευτικά με την κάθε Τεχνική Προσφορά πρέπει να δοθούν από κάθε συμμετέχοντα όλα εκείνα τα τεχνικά στοιχεία τα οποία θα παρέχουν στην Υπηρεσία την δυνατότητα σχηματισμού πλήρους και σαφούς εικόνας των γενικών και τεχνικών χαρακτηριστικών για το προσφερόμενο προϊόν. Κάθε Τεχνική Προσφορά πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από τα κατωτέρω στοιχεία: 1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του διαγωνιζομένου όπου θα δηλώνεται με σαφήνεια ο κατασκευαστής-παραγωγός, η χώρα προέλευσης, το εργοστάσιο κατασκευής των υλικών που προσφέρουν, η χώρα συσκευασίας, η εμπορική ονομασία του προϊόντος, το είδος, καθώς και τα στοιχεία του υπεύθυνου (αντιπροσώπου) για την κυκλοφορία και διάθεση του προϊόντος στην Ελλάδα. 2. Επίσημο Τεχνικό Φυλλάδιο της κατασκευάστριας εταιρείας, αν το προϊόν είναι εισαγόμενο να φέρει το γνήσιο prospectus στη γλώσσα της χώρας προέλευσης και την μετάφρασή του, το οποίο θα περιέχει την περιγραφή των χαρακτηριστικών του προϊόντος, τον τρόπο χρήσης, την ποιοτική σύστασή του. 3. Κατάσταση των Δημόσιων Οργανισμών που έχουν προμηθευτεί και χρησιμοποιήσει το εν λόγω σύστημα. Ξενόγλωσσα πιστοποιητικά και βεβαιώσεις πρέπει να συνοδεύονται απαραίτητα από μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα. Άρθρο 7 ο (Οικονομική προσφορά) Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ για παράδοση του εμπορεύματος ελεύθερου, θα αναγράφονται δε ολογράφως και αριθμητικώς και θα αναφέρονται σε τιμή μονάδος. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ σε ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Άρθρο 8 ο (Χρόνος παράδοσης, χρόνος ισχύος προσφοράς) 1. Ο προμηθευτής θα πρέπει να αναγράφει στην προσφορά του το χρόνο εγκατάστασης δηλαδή το χρόνο που δύναται να παραδώσει να εγκαταστήσει και να θέσει σε λειτουργία το σύστημα ελέγχου εισροής-εκροής καυσίμων. Επιθυμητός χρόνος παράδοσης: δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης. 2. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες από την επομένη ημέρα του διαγωνισμού. Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της έως της 31Δεκεμβρίου του Άρθρο 9 ο (Επιλογή αναδόχου) Η αξιολόγηση για την επιλογή του ανάδοχου θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη κυρίως τα παρακάτω στοιχεία: 1. Τη συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης 2. Τον ανταγωνισμό που αναπτύχθηκε 3. Την προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς και την τρέχουσα στην αγορά τιμή, για όμοιο ή παρεμφερές υλικό. Άρθρο 10 ο (Σύμβαση) Μετά την ανακοίνωση της ανάθεσης θα καταρτισθεί η σχετική σύμβαση με βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που την συνοδεύουν. Σελίδα 9 από 21

10 Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος προμηθευτής θα καταθέσει στην υπηρεσία την Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης ποσοστού 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α. η οποία θα επιστραφεί μετά την οριστική και ποιοτική παραλαβή. Άρθρο 11 ο (Έξοδα - κρατήσεις - εισφορές) Ο ανάδοχος βαρύνεται με τα έξοδα της σύμβασης, με την κράτηση υπέρ ΤΑΔΚΥ 2% και με κάθε είδους νόμιμες κρατήσεις και φόρους. Ο Δήμος επιβαρύνεται μόνο με τον Φ.Π.Α. που ο προμηθευτής αναγράφει στην προσφορά του ότι επιβαρύνονται τα εν λόγω είδη. Η αποπληρωμή θα γίνει κατόπιν της οριστική παραλαβή με την προσκόμιση των απαραίτητων στοιχείων - δικαιολογητικών. Άρθρο 12 ο (Παράδοση-παραλαβή υλικών- Δειγματοληψία) 1. Η παραλαβή των τμημάτων του συστήματος, των υλικών και των εργασιών εγκατάστασης και σύνδεσης θα γίνει από την καθ ύλιν Επιτροπή η συγκρότηση της οποίας γίνεται σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 28 της αριθμ /1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών. 2. Η παραλαβή των υλικών και εργασιών εγκατάστασης και σύνδεσης και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα στον καθοριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο. 3. Σε περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει μόνο μακροσκοπική εξέταση ή και ελέγχους που διενεργούνται από την ίδια επιτροπή ή και άλλους ελέγχους που διενεργούνται από άλλα όργανα (όπως εργαστήρια, δοκιμαστήρια) που ανήκουν στο Δήμο, ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης του υλικού. Σε περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει, εκτός από μακροσκοπική εξέταση και ελέγχους που διενεργούνται από άλλα όργανα που δεν ανήκουν στον Δήμο, ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης του υλικού χωρίς να υπολογίζεται σ αυτόν το χρονικό διάστημα από την αποστολή των δειγμάτων για έλεγχο, μέχρι την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων του ελέγχου στην επιτροπή. Εφόσον ο προμηθευτής δεν ειδοποιήσει έγκαιρα τον Δήμο για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα, ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία που η επιτροπή παραλαβής είναι σε θέση να προβεί στη διαδικασία παραλαβής. 4. Εάν η παραλαβή της προμήθειας εγκατάστασης και σύνδεσης και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον χρόνο που ορίζεται από την σύμβαση, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, εφόσον παρέλθουν τριάντα (30) ημέρες μετά από ειδική όχληση του προμηθευτή και δεν διενεργηθεί η σχετική παραλαβή μέσα στην προθεσμία αυτή, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δήμου και εκδίδεται γι αυτό σχετική απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής με βάση μόνο το θεωρημένο από το Δήμο αποδεικτικό προσκόμισης τούτων. Σύμφωνα με την απόφαση αυτή η αποθήκη του Δήμου εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του προμηθευτή. Σε περίπτωση που παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής στο Δήμο, δεν απαιτείται να ληφθεί τέτοια απόφαση. 5. Ανεξάρτητα από την αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του προμηθευτή, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας με ανάλογη εφαρμογή των αναφερομένων στην παράγραφο 10 του άρθρου 28 της αριθμ /1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, στην οποία δεν μπορεί να συμμετάσχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από τη σύμβαση χρόνο και όταν: 5.1. Το υλικό κρίνεται απορριπτέο, ο προμηθευτής υποχρεούται να το αντικαταστήσει σύμφωνα με τα ισχύοντα, διαφορετικά υπόκειται στις προβλεπόμενες σχετικές κυρώσεις. Σελίδα 10 από 21

11 5.2. Το υλικό παρουσιάζει αποκλίσεις από τους όρους της σύμβασης, κρίνεται όμως ότι μπορεί να παραληφθεί, ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί στην αποκατάσταση αυτών, εφόσον είναι δυνατόν, ή στην καταβολή ποσού που αντιστοιχεί σε έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, εφόσον αποφασισθεί παραλαβή με έκπτωση. Για τις δύο παραπάνω ρυθμίσεις εκδίδεται απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, ύστερα από γνωμοδότηση της δευτεροβάθμιας επιτροπής Η δευτεροβάθμια επιτροπή προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες διαδικασίες που προβλέπονται από τη σύμβαση για την παραλαβή και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο ελέγχου. Τα τυχόν έξοδα βαρύνουν το Δήμο. Οποιαδήποτε ενέργεια που τυχόν έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη. 6. Ο Δήμος αποκλείει την ανάδειξη προμηθευτή, ο οποίος δεν θα προσφέρει το σύνολο των ζητούμενων από την τεχνική έκθεση προς προμήθεια υλικών. 7. Η πληρωμή του προμηθευτή στο 100% της αξίας, εντός εκατόν είκοσι (120) ημερών από την οριστική παραλαβή και την βεβαίωση καλής λειτουργίας. 8. Η κατακύρωση της προμήθειας, θα γίνει σε όποιον προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, εφόσον κριθεί ότι η προσφορά του πληροί τις προδιαγραφές, από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης. Περίληψη της παρούσας να δημοσιευτεί άπαξ σε μία ημερήσια (ή εβδομαδιαία) εφημερίδα και να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στον ΕΚΠΟΤΑ. Άρθρο 13ο (Ενστάσεις) Ένσταση προ της υπογραφής της σύμβασης γίνεται σε διάφορες φάσεις του διαγωνισμού, όπως κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του ή της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν, και υποβάλλεται εγγράφως σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ΕΚΠΟΤΑ. Άρθρο 14ο (Τρόπος- νόμισμα πλήρωμής) Η πληρωμή θα γίνει με την προσκόμιση των απαραιτήτων δικαιολογητικών και το νόμισμα θα είναι το επίσημο νόμισμα ΕΥΡΩ. Άρθρο 15ο (Γενικά Πληροφορίες) Οι λαμβάνοντες μέρος στον διαγωνισμό θεωρείται ότι έλαβαν γνώση των όρων της παρούσης και αποδέχθηκαν αυτούς ανεπιφύλακτα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση των όρων της παρούσης και να προμηθευτούν τα έντυπα του διαγωνισμού μερίμνη και δαπάνη των ιδίων, από τα Γραφεία του Τμήματος Η/Μ Έργων Συντήρησης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων, στην οδό Ι. Δραγούμη 1, 4 ο όροφο, τηλ , fax , όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες, μετά την δημοσίευση της προκήρυξης του διαγωνισμού όπως προβλέπεται παρακάτω. Αρμόδιοι υπάλληλοι: κ.κ. Πέτρος Αποστόλου, Ζεμπέκης Γεώργιος. Άρθρο 16ο (Δημοσίευση) Η περίληψη της παρούσης διακήρυξης θα δημοσιευθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 5 και 23 της με αριθμ /93 Υ.Α. Ενιαίος κανονισμός προμηθειών ΟΤΑ, και του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». Τα έξοδα της δημοσίευσης της περίληψης της διακηρύξεως (τα οποία εκτιμάται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των 700,00 ) και τυχόν επαναληπτικού διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν. 3801/2009, βαρύνουν τον ανάδοχο. Σελίδα 11 από 21

12 Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Σελίδα 12 από 21

13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΕΥΡΩ Α/Α Περιγραφή Τεμ. Ενδεικτική Τιμή Σύνολο Προμήθεια εγκατάσταση πλήρους , ,23 Συστήματος ελέγχου Εισροών Εκροών καυσίμων με όλο τον εξοπλισμό, όλα τα Σύνολο , υλικά, τις εργασίες, τα λογισμικά,και τα μικροϋλικά σύνδεσης αυτών, και την θέση σε πλήρη λειτουργία. Φ.Π.Α. 23% 5.235,77 Απαιτούμενη Δαπάνη ,00 ΛΑΡΙΣΑ / /2014 Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΧΑΤΖΙΚΟΣ Δημήτριος ΤΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΕΤΡΟΣ ΤΕ Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΓΙΟΒΡΗ Ευαγγελία Αρχιτέκτων Μηχανικός Σελίδα 13 από 21

14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ι. Δραγούμη 1 Λαρισα- ΤΚ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 23% ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ) Αριθμός απόφασης Δημαρχιακής Επιτροπής: 132/ Σελίδα 14 από 21

15 1 ο : Αντικείμενο προμήθειας 1. Η παρούσα περιγραφή αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση oλοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης και ελέγχου εισροών εκροών που θα τοποθετηθεί στις αντλίες καυσίμων και δεξαμενών στο Δημοτικό Αμαξοστάσιο του Δήμου Λαρισαίων καθώς και της καταγραφής και διασφάλισης των μετρήσεων και της ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων. 2. Ως ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου εισροών εκροών, νοείται σύστημα το οποίο απαρτίζεται από: α) υποσύστημα μέτρησης στάθμης, θερμοκρασίας και πυκνότητας περιεχομένου καυσίμου δεξαμενής και παρεπόμενα μέρη αυτού. β) Υποσύστημα παρακολούθησης εκροών από τους μετρητές 4εκροήςκαυσίμων,μ οι οποίοι θα βρίσκονται υποχρεωτικά σε κάθε σημείο παράδοσης καυσίμου. γ) κεντρική μονάδα ελέγχου και επεξεργασίας δεδομένων. δ) Υποσύστημα συγκέντρωσης και αποστολής δεδομένων για ενημέρωση των δημοσίων αρχών. Κάθε σύστημα ελέγχου εισροών εκροών που εγκαθίσταται στις φορολογικές αποθήκες κ.λ.π. πρέπει: Να υπολογίζει τον όγκο του περιεχομένου καυσίμου εντός εκάστης δεξαμενής, μέσω αδιάλειπτης μέτρησης της στάθμης και της θερμοκρασίας του καυσίμου εντός αυτής. Να παρακολουθεί, καταγράφει και συγκρίνει τις ποσότητες των εξερχομένων από τους μετρητές εκροής καυσίμων με τις αντίστοιχες εξερχόμενες ποσότητες καυσίμων από τις δεξαμενές κατά την λειτουργία της εγκατάστασης σε πραγματικό χρόνο. Να συλλέγει, καταγράφει, επεξεργάζεται διασφαλίζει και αποθηκεύει ηλεκτρονικά όλα; Τα δεδομένα που αφορούν τις εισροές και εκροές από τις δεξαμενές καυσίμων καθώς και να αποστέλλει αυτά ηλεκτρονικά σε κεντρική βάση δεδομένων της Γενικής Γραμματείας δημοσίων Εσόδων. Τα ως άνω συστήματα θα εγκατασταθούν στις δεξαμενές και τις αντλίες του Δημοτικού Αμαξαστασίου του Δήμου Λαρισαίων. Η παραπάνω προμήθεια περιλαμβάνει την προμήθεια εγκατάσταση τεσσάρων (4) συστημάτων σε αντίστοιχες αντλίες καυσίμων και δεξαμενές αποθήκευσης ενεργειακών προϊόντων με το κόστος όλων των μικροϋλικών ήτοι: (1) μιας κονσόλας διαχείρισης αντλιών με το λογισμικό, τους πίνακες βαθμονόμησης, της παρακολούθησης συστήματος και ισοζυγίων και παραμετροποιήσεων, (4) τέσσερις ηλεκτρονικές βέργες δεξαμενής με την τοποθέτηση και τον προγραμματισμό τους, (1) ένα τροφοδοτικό/converter σύνδεσης βεργών με Κονσόλα, φορολογικό μηχανισμό με εκτυπωτή (με τοποθέτηση),κουτί με κολώνα για τον εκτυπωτή του φορολογικού και σε περίπτωση που ο εκτυπωτής τοποθετηθεί στην πλατεία) μόνο κουτί χωρίς κολώνα,.την κατασκευή νέας Βέργας πρότυπου μέτρου πιστοποιημένης, (1) μια διπλή αντλία 80/80 λίτρων με BREAK AWAY και πιστοποιητικό ATEX MID LAFENG, (1) μία διπλή αντλία 40/40 λιτρων με BREAK AWAY και πιστοποιητικό ATEX MID LAFENG, και όλα τα απαιτούμενα λογισμικά, υλικά, μικροϋλικά και δικαιολογητικά, τις χωματουργικές εργασίες, τα φρεάτια, τις στεγανοποιήσεις των φρεατίων των δεξαμενών τα καλώδια τις σωληνώσεις, τις εκσκαφές Σελίδα 15 από 21

16 και γενικά ότιδήποτε απαιτείται για την έντεχνη κατασκευή λειτουργία και χρήση των συστημάτων αυτών, ώστε σε κάθε έλεγχο από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες άλλους φορείς η εγκατάσταση και η λειτουργία να είναι νόμιμη και ασφαλής. Η ανάθεση της εν λόγω προμήθειας, ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΩΝ Ευρώ (28.000,00 ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% ( , ,77 ΦΠΑ 23%), θα γίνει κατόπιν διεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή και με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι όροι της σχετικής διακήρυξης. Η δαπάνη θα καλυφθεί από πόρους ΣΑΤΑ και θα βαρύνει τις πιστώσεις του οικονομικού έτους 2014 (Κ.Α ). Η προμήθεια του υλικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.-Ο.Τ.Α. Άρθρο 2 ο : Τεχνικές Προδιαγραφές Α) Συμμόρφωση με ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα. 1.Τα υπό προμήθεια συστήματα ελέγχου εισροών εκροών ( αισθητήρες, τροφοδοτικά, κάρτες επικοινωνίας κ.λ.π.) θα φέρει την σήμανση CE, σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 94/9/EC (ΦΕΚ157/Β/1996) και 1999/92/EC (ΦΕΚ 44/Α2003) καιμμε κάθε σχετική κοινοτική οδηγία ή κανοονισμό (όπως ενδεικτικά οι οδηγίες: 2004/108/ EC (EMC), 2006/95/EC και σήμανση Εχ σύμφωνα με τις πράξεις της Ευρωπαικής Κοινότητας EC ATEX GUIDELINES, 3 rd Edition June 2009 ή και προηγούμενες και συνοδεύεται από σχετική δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή. 2. Οι μηχανισμοί μέτρησης στάθμης πρέπει να είναι σύμφωνοι με τις σχετικές απαιτήσεις των Διεθνών Συστάσεων ΟΙΜL, όπως R-85-1&2, 2008 ή και των πρότυπων ISO (4266-1/2002 έως 42-6/2002) τούτου πιστοποιούμενου από διαπιστευμένο Φορέα ή Εθνικό Μετρολογικό Φορεα. Οι μηχανισμοί θα φέουν σήμανση CE. Β) Χαρακτηριστικά, ογκομέτρηση δεξαμενών, υποσύστημα εισροών εκροών δεξαμενής, υποσύστημα εκροών μετρητών, μέτρα προστασίας του συστήματος, έλεγχος και έγκριση του λογισμικού. β1. Μέτρηση Το σύστημα θα μετρά: - Οποιαδήποτε μεταβολή καυσίμου στις δεξαμενές, σε φυσική θερμοκρασία και ανοιγμένη στους 15 C, όπως παραλαβή καυσίμου, εκροή δεξαμενών λόγω πώλησης καυσίμου από αντλία, διαρροή δεξαμενής. - Εκροές Αντλιών σε φυσική θερμοκρασία και ανοιγμένες στους 15 C, βάσει της τρέχουσας θερμοκρασίας της συνδεδεμένης Δεξαμενής. Προσοχή: Οι συγκρίσιμοι όγκοι σε κάθε μέτρηση δεν είναι αυτοί της εκάστοτε φυσικής θερμοκρασίας αλλά αυτοί που προκύπτουν μετά την αναγωγή στους 15 C. Διαφορετικά, υπεισέρχονται σημαντικά λάθη στους υπολογισμούς και η παρακολούθηση είναι εντελώς αναξιόπιστη β2. Σύγκριση Το σύστημα θα συγκρίνει: -Διαφορές κατά τη παραλαβή μεταξύ του συστήματος παρακολούθησης δεξαμενών(βέργες) και του παραστατικού Παραλαβής, σε φυσική θερμοκρασία και μετά από αναγωγή σε 15 C. Σελίδα 16 από 21

17 - Διαφορές εκροών σε φυσική θερμοκρασία και ανοιγμένες στους 15 C μεταξύ των Δεξαμενών και των Αντλιών, με βάση τις μετρήσεις του συστήματος ή τα παραστατικά παραλαβής. β3. Υποχρεώσεις του συστήματος Στις υποχρεώσεις του συστήματος θα είναι η: - Αδιάλειπτη μέτρηση στάθμης όγκου καυσίμου, μέσα σε κάθε δεξαμενή. - Παρακολούθηση καταγραφή όλων των κινήσεων των αντλιών. Σύγκριση με τις αντίστοιχες μεταβολές των δεξαμενών. - Ανίχνευση διαρροών. - Συλλογή και διασφάλιση δεδομένων μετρήσεων, παραγωγή δελτίων, αποστολή σε βάση παρακολούθησης. - Δυνατότητα σύνδεσης με κατάλληλο τύπο εγκεκριμένου φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού. β4.υποσύστημα εισροών Παραλαβή καυσίμου - Ο μηχανισμός μέτρησης του υποσυστήματος, θα μετρά τη στάθμη και τη θερμοκρασία του καυσίμου, καθώς επίσης και τη στάθμη νερού εντός της δεξαμενής του πρατηρίου. - Ο μηχανισμός (υποσύστημα) μέτρησης στάθμης θα είναι σε θέση να πραγματοποιεί αυτόματη αναγνώριση της εισροής καυσίμου στις δεξαμενές κατά τον εφοδιασμό ή την επιστροφή καυσίμου από βυτίο και να καταγράφει αυτήν ως νέα παραλαβή ή επιστροφή β5.εκροές - προδιαγραφές συστήματος - θα παρακολουθεί και θα ελέγχει αδιάλειπτα τις κινήσεις των αντλιών και των ακροσωληνίων και καταγράφει τις εκροές ανά αντλία και είδος καυσίμου. Ο εγκαταστάτης θα ελέγχει : - Νομιμότητα αντλιών - Ρύθμιση στο μηδέν - Ορθή σφράγιση - Δελτία ελέγχου και σφράγισης αντλιών - Όλα τα συστήματα άντλησης καυσίμου από δεξαμενές του πρατηρίου,θα φέρουν ηλεκτρονικούς αθροιστές. Όλα τα άλλα, παύουν οριστικά να χρησιμοποιούνται. Β6. Ογκομετρηση δεξαμενών και μέγιστο επιτρεπτό σφάλμα καλής λειτουργίας. - Κατά την εγκατάσταση του συστήματος, θα γίνει ογκομέτρηση των δεξαμενών καυσίμων και θα συνταχθεί ογκομετρικός πίνακας που θα εμφανίζει τον όγκο της δεξαμενής, ως συνάρτηση του ύψους της στάθμης του καυσίμου, στους 15οC. - θα υπάρχει διαθέσιμη φυσική βέργα από ορείχαλκο, με χάραξη ενδείξεων σε βήματα όχι μεγαλύτερα των 5mm, προαιρετικά άλλη χάραξη μεγαλύτερου βήματος σε άλλη πλευρά και χάραξη αριθμού σειράς αυτής. - Οι ογκομετρήσεις που θα γίνουν κατά το 2014 απαιτούν έγκριση από πιστοποιημένους φορείς. - Το μέγιστο επιτρεπτό σφάλμα στο ημερήσιο ισοζύγιο εισροών εκροών στους 15 C, θα είναι 1,5%,απόκλιση πέραν του καθοριζομένου ορίου θα αποτελεί κριτήριο διενέργειας επιπλέον ελέγχων ή εκ νέου ογκομέτρησης.. Ο ογκομετρικός πίνακας κάθε δεξαμενής θα έχει ισχύ για 10 χρόνια. Μετά τη λήξη του διαστήματος αυτού θα απαιτείται εκ νέου ογκομέτρηση, εκτός και αν υπάρξουν σοβαρές ενδείξεις μεταβολών, οπότε και θα πρέπει η δεξαμενή να ογκομετρηθεί εκ νέου νωρίτερα. - Κάθε δεξαμενή καταχωρείται σε μητρώο και παίρνει μοναδικό αριθμό που αποτελεί το μόνιμο στοιχείο ταυτότητας αυτής και αποκλειστικό κριτήριο για την τιμολόγηση πώλησης καυσίμου στη δεξαμενή, από τις εταιρίες εμπορίας. Σελίδα 17 από 21

18 - Μόνο οι νόμιμες δεξαμενές αποτελούν υποχρεωτικά μέρος του συστήματος εισροών εκροών. β7. Μετρα προστασίας σφράγισης κατά ενδεχομένης προσπάθειας παραποίησης του συστήματος, έλεγχος και έγκριση λογισμικού. - Ο κατασκευαστής ή ο εγκαταστάτης του συστήματος θα λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας του συστήματος. - Το λογισμικό θα σημαίνεται και θα ταυτοποιείται. - Τα ευαίσθητα δεδομένα θα προστατεύονται. - Επεμβάσεις στο σύστημα θα κάνει μόνον ο κατασκευαστής / εγκαταστάτης, αφήνοντας τα ίχνη της επέμβασης στο σύστημα. - Το λογισμικό θα μπορεί να αναβαθμίζεται εκ του μακρόθεν μέσω internet. - Το λογισμικό θα ελέγχεται από δημόσια αρχή. β8. Απαιτήσεις για τη κεντρική υπολογιστική μονάδα διαχείρισης (κονσόλα) και το λογισμικό εισροών εκροών. Η κεντρική υπολογιστική μονάδα θα είναι ικανή να: -Υπολογίζει και συγκρίνει τις τρέχουσες κινήσεις καυσίμου - Συλλέγει και επεξεργάζεται όλα τα δεδομένα των δεξαμενών και των αντλιών. Παρακολουθεί και προειδοποιεί για τυχούσες διαρροές. -Εκδίδει δελτία παραλαβής, λιτρομέτρησης, επιστροφής καθώς και ισοζυγίου ημέρας με ενδιάμεσες αναφορές κινήσεων, εφόσον ζητηθεί από το χρήστη. -Το σύστημα εισροών εκροών λειτουργεί αδιάλειπτα σε 24ωρη βάση. Το πρατήριο δεν επιτρέπεται να λειτουργεί χωρίς το σύστημα εισροών εκροών. -Διαθέτει δυνατότητα παροχής οπτικών και ηχητικών προειδοποιητικών σημάτων συναγερμού (alarms) για όλες τις κρίσιμες λειτουργίες του συστήματος. Β9. Ορισμός εγκαταστάτη διαδικασίες εγκατάστασης. - Εγκαταστάτης του συστήματος δηλαδή αυτός που εγκαθιστά μέρος ή σύνολο του εξοπλισμού, διασυνδέει τα επί μέρους εξαρτήματα αυτού μεταξύ τους, τα θέτει και παραδίδει σε λειτουργία, εγκαθιστά το λογισμικό ελέγχου εισροών εκροών και έχει την ευθύνη του ελέγχου του όλου συστήματος - Απαιτήσεις σχετικές με τους Εγκαταστάτες -1. Ο εγκαταστάτης του συστήματος οφείλει να υποβάλλει ηλεκτρονικά τα στοιχεία της στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΟΙΑΝ, πριν από την παροχή υπηρεσιών. Ο εγκαταστάτης πρέπει να μπορεί να αποδεικνύει ότι διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία, το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό και ότι δύναται να παρέχει ανταλλακτικά και υπηρεσίες άμεσης τεχνικής υποστήριξης για τουλάχιστον 10 χρόνια από την ημερομηνία εγκατάστασης Δήλωση Εγκατάστασης. Μετά την τελική εγκατάσταση και έναρξη λειτουργίας κάθε συστήματος, ο εγκαταστάτης συντάσσει και υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση γνωστοποίηση στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΟΙΑΝ αναφορικά με την ορθή και νόμιμη λειτουργία του εγκατεστημένου συστήματος Η προμήθεια, η τοποθέτηση και η εγκατάσταση του συστήματος καθώς και των υποσυστημάτων αυτού, θα είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις των οδηγιών προστασίας από εκρηκτικές ατμόσφαιρες Οι αναφερόμενες στα σημεία 2 και 3 δηλώσεις και αναφορές ελέγχονται και θεωρούνται από την αρμόδια υπηρεσία. Γ. βλάβες του συστήματος. Σελίδα 18 από 21

19 - Κάθε δυσλειτουργία βλάβη του συστήματος που έχει ως αποτέλεσμα απόκλιση από τα όρια σφάλματος ή διακοπή της λειτουργίας του, αποκαθίσταται άμεσα και το πολύ εντός 5 ημερών. Κατά το διάστημα που διαρκεί η βλάβη και κατά το μέρος των εισροών ή εκροών που αυτή αφορά, οι αντίστοιχες λειτουργίες του πρατηρίου διακόπτονται. - Ο χρήστες (πρατηριούχοι) είναι υπεύθυνοι για την παρακολούθηση της σωστής διαχρονικής λειτουργίας ολόκληρου του εγκατεστημένου συστήματος. Στις περιπτώσεις βλάβης οι χρήστες (πρατηριούχοι), πρέπει να καλούν άμεσα την εταιρία εγκατάστασης για την παροχή τεχνικής υποστήριξης και την αποκατάσταση της βλάβης. Η κλήση της εταιρίας εγκατάστασης από τον πρατηριούχο για την αποκατάσταση της βλάβης αποδεικνύεται από σχετικό αποδεικτικό. - Τα δεδομένα τεχνικών επεμβάσεων και ρυθμίσεων παραμέτρων, δεδομένων, αλγορίθμων κ,λπ. καθώς και δεδομένα κάθε περίπτωσης βλάβης και της αποκατάστασης της υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΟΙΑΝ από την εταιρεία που αποκατέστησε τη βλάβη Δ. Ηλεκτρονική υποβολή δεδομένων. - Το σύστημα πρέπει να έχει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής μετάδοσης όλων των στοιχείων και δεδομένων που μετρά και καταγράφει, τα οποία κρίνονται απαραίτητα για την διαφάνεια και τον έλεγχο της ομαλής λειτουργίας της αγοράς, όπως ενδεικτικά: α) Τις κινήσεις πωλήσεων καυσίμου σε πραγματικό χρόνο (online). β) Τα δεδομένα του συστήματος εισροών/ογκομέτρησης όπως αυτά καταγράφονται από την κεντρική μονάδα (κονσόλα), σε τακτά χρονικά διαστήματα. γ) Τα δεδομένα από τους συνολικούς μετρητές (totalizers) των αντλιών ή/και του ελεγκτή όπως αυτά καταγράφονται από την κεντρική μονάδα (κονσόλα) σε τακτά χρονικά διαστήματα. δ) Τα συμβάντα ανεφοδιασμού του πρατηρίου όπως αυτά εντοπίζονται από το σύστημα. ε) Τα συμβάντα βλαβών και συναγερμών όπως αυτά εντοπίζονται από την κεντρική μονάδα (κονσόλα). στ) Τα στοιχεία των ογκομετρικών πινάκων και των υπαρχόντων στοιχείων ταυτότητας των δεξαμενών. ζ) Το δελτίο ισοζυγίου ημέρας. Ολες οι παραπάνω μετρήσεις, εργασίες, διαδικασίες κ.λ.π. θα γίνονται και θα πληρούν τις προϋποθέσεις και προδιαγραφές όπως περιγράφονται στην εγκύκλιο του Υπουργείο Οικονομικών με αρ. πρωτ. ΔΕΦΚ Α ΕΞ 2014/30/04/2014 (αριθμ ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-ΩΛ4) και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Διακήρυξης και της παρούσας Τεχνικής Περιγραφή- Προδιαγραφής και επισυνάπτεται. Σαφώς χαρακτηριστικά καλύτερα των ζητουμένων, κατά περίπτωση, είναι επιθυμητά και θα αξιολογηθούν όπως επίσης και μερικές αποκλίσεις από τα ζητούμενα. Άρθρο 3 ο : Λοιπά στοιχεία Επισημαίνεται ότι τα προσφερόμενα υλικά του συστήματος και όλος ο εξοπλισμός θα είναι καινουργής θα πρέπει να είναι συσκευασμένα όπως ακριβώς διατίθενται στο εγχώριο εμπόριο από τις κατασκευάστριες εταιρίες. Τα παραπάνω συστήματα θα τοποθετηθούν και θα λειτουργήσουν σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης. Στην τιμή προσφοράς εκ μέρους των προσφερόντων θα συμπεριλαμβάνονται όλες οι εργασίες και τα μικροϋλικά που απαιτούνται για την εγκατάσταση τους και την πλήρη λειτουργία τους. Σελίδα 19 από 21

20 Λάρισα./../2014 Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΧΑΤΖΙΚΟΣ Δημήτριος ΤΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΕΤΡΟΣ ΤΕ Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΟΒΡΗ Ευαγγελία Αρχιτέκτων Μηχανικός Σελίδα 20 από 21

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ικτύων Γενική Γραµµατεία Εµπορίου /νση Μετρολογίας Σασαρώλης Εδµόνδος. Τι Είναι το Εισροών-Εκροών; Ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-02-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-02-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-02-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 49 ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Hμ/νία: 27/04/2010 Αρ. Πρωτ: 6253 Αριθμ Διακήρυξης:2

Hμ/νία: 27/04/2010 Αρ. Πρωτ: 6253 Αριθμ Διακήρυξης:2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ: 22410-35445 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑ όπως κατωτέρω ΕΝΔ. ΠΡΟΫΠ: όπως τον

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 16/2013 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 16/2013 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 28/6/2013

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002811372 2015-05-29

15PROC002811372 2015-05-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος 20-5-2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 4540 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: «Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών 2015-2016 για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Αλιάρτου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΔΑ: 60ΟΤΩΞ2-53Ρ 14PROC002389614 2014-11-09ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤYΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ ΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Αριθ. Απόφασης 10 /2015 Α Α: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002526099 2015-01-15

15PROC002526099 2015-01-15 15PROC002526099 2015-01-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Δημαρχείου Τ.Κ. 601 00 Πληροφ. : Δώρα Παπαδοπούλου Τηλ. 23513/50506 Φαξ. 23513/50470

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Ο Ι Χ Τ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Α Ν Ο Ι Χ Τ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Η ) ΕΡΓΟ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟΥ.ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Κ.Α. 3020043 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

η περιφέρεια στο επίκεντρο της ανάπτυξης Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

η περιφέρεια στο επίκεντρο της ανάπτυξης Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης η περιφέρεια στο επίκεντρο της ανάπτυξης Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ 04/04/2014 ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β )

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ 04/04/2014 ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΑΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 240/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 2962 / 22-01 - 2015 ΤΙΤΛΟΣ : ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ 6 ΤΟ ΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 18.11.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 18.11.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 18.11.2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αριθμ.Πρωτ.:141246 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΗΛ. 2132046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11327/732197 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν.Κ.Υ.ΚΑΡΥΣΤΟΥ Γ. Ν.- Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ TAX/KH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΓΑΖΕΠΗ 48 Τ. Κ : 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αρµόδιος :Τζουβελέκης ηµήτριος Τηλέφωνο: 2261351112

Διαβάστε περισσότερα

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 Πρώτος τακτικός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ. ΓΝΑ ΚΑΤ - ΕΚΑ ΝΙΚΗΣ 2 ΚΗΦΙΣΙΑ 16-10-2014 ΠΕΜΠΤΗ 10.00 π.μ.

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ. ΓΝΑ ΚΑΤ - ΕΚΑ ΝΙΚΗΣ 2 ΚΗΦΙΣΙΑ 16-10-2014 ΠΕΜΠΤΗ 10.00 π.μ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ελ. Χαρλαύτη Τηλ.: 213-20.86.517, φαξ: 213-20.86.757/670 prom12@kat-hosp.gr

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002729869 2015-04-27

15PROC002729869 2015-04-27 15PROC002729869 2015-04-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ/νση : Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα : Ηλεκτροφωτισμού Ταχ. Δ/νση : Ελ.Βενιζέλου 14, 17121 Ν.Σμύρνη Πληροφ. : Γ.Στεφανάτος Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΚΕΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ» με κωδικό MIS 44269 Στα πλαίσια του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής Ανάπτυξης (ΟΣΑΑ) Ηρακλείου «ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.: 3/12 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.: 3/12 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓ ΝΗ Γ.Ν «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» Ταχ. /νση : ιασταύρωση Βουτών - Σταυρακίων Τ.Κ. 71 110, Ηράκλειο Ηράκλειο 24-10- 2013 Πληροφορίες : Β. Γιανναδάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 15ΔΙΣ/11 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 15ΔΙΣ/11 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002649236 2015-03-18

15PROC002649236 2015-03-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 2449/18-03-2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ 2015 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Τοπείρου έχοντας υπόψη: 1. Τις σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Έχοντας υπόψη:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Έχοντας υπόψη: INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α.Διάκου Τ.Κ. : 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες : Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα