DUE-CI ELECTRONIC snc

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "DUE-CI ELECTRONIC snc"

Transcript

1 DUE-CI ECTRONIC snc ΤΜΗΜΑ Προσδιορισμός Έλεγχος Φυσικές Πληροφορίες Στοιχεία Άλλες και της σχετικά χημικές έκθεσης/ατομική σχετικά επικινδυνότητας. με ιδιότητες.... με νομοθεσία. / >> μεταφορά. προστασία.... / >> / >> / >>... /... >> / >> Δελτίο Υδρογονάνθρακες Δεδομένων C6 ισοαλκάνια <5% Ασφαλείας κ-εξάνιο Προειδοποιητικές ph. 1. Τάξη/τάξεις Αξιολόγηση Οδηγία 1999/45/ΕΚ κινδύνου χημικής λέξεις: και ασφάλειας. κατά Κίνδυνος μεταγενέστερες τη μεταφορά. τροποποιήσεις Οριακή Σημείο 2. Οδηγία τήξεως τιμή 67/548/ΕΟΚ κατωφλίου. / σημείο πήξεως. και μεταγενέστερες τροποποιήσεις και προσαρμογές ΤΜΗΜΑ Δηλώσεις Αρχικό ADR Πραγματοποιήθηκε 3. Κανονίσμός Τύττoς / RID: σημείο επικινδυνότητας: Μέτρα ζέσης. Οικολογικές (ΕE) μια 1907/2006 Κpάτoς Κατηγορία: για αξιολόγηση (REACH) καταπολέμηση TWA/8h 2χημικής Ετικέτα: ασφάλειας για της το ST/15min C. μείγμα πυρκαγιάς. και τις ουσίες που εμπεριέχονται: ΤΜΗΜΑ Περιοχή Υδρογονάνθρακες 4. Κανονίσμός H222ζέσεως. 1. Στοιχεία (ΕE) C6 1272/2008 ισοαλκάνια ουσίας/παρασκευάσματος Εξαιρετικά (CLP) <5% mg/m3 εύφλεκτο κ-εξάνιο. ppm αερόλυμα Cmg/m3 και εταιρείας/επιχείρησης ppm Σελίδα αρ / Μη Πυροσβεστικά όντας διαθέσιμα μέσα. συγκεκριμένα στοιχεία για το παρασκεύασμα χρησιμοποιείτε σύμφωνα με τις καλές πρακτικές εργασίας αποφεύγοντας να H229 Δοχείο υπό πίεση: μπορεί να εκραγεί αν θερμανθεί. ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ Σημείο ρίπτετε 5. Κανονίσμός O ανάφλεξης. το προιόν ΜΕΣΑ (ΕE) 790/2009 στο ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ EU περιβάλλον. (I Atp CLP) Αποφύγετε 353 απολύτως Δεν ισχύει. να ρίπτετε το προιόν στο έδαφος, σε αποχετεύσεις ή σε ρυάκια. Ειδοποιήστε τις 1.1. H336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. Ο Υγεία Ταχύτητα αρμόδιες 6. Αναγνωριστικός εξοπλισμός Κανονίσμός Παράγωγο εξάτμισης αρχές πυρόσβεσης (ΕE) κωδικός αν 453/2010 επίπεδο προϊόντος θα χωρίς πρέπει επιπτώσεις να είναι του - DN τύπου: / DM ΤΜΗΜΑ το προιόν φτάσει σε υδάτινα ρεύματα διοξείδιο ή αποχετεύσεις του άνθρακα, ή αφρός, αν εμόλυνε πούδρα το έδαφος και νέφος η τη νερού. βλάστηση. Υιοθετηστε μέτρα για τη ΜΕΣΑ Αναφλεξιμότητα IMDG: μείωση 7. Κανονίσμός 16. Άλλες ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ στο ελάχιστο (ΕE) (στερεό, 286/2011 Κατηγορία: των ΠΟΥ αέριο) συνεπειών Αποτελέσματα ΔΕΝ (II Atp. 2 ΠΡΕΠΕΙ στα CLP) Ετικέτα: στους 2.1 υδροφόρα ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ καταναλωτές. στρώματα. ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αποτελέσματα στους εργαζόμενους Δηλώσεις προφυλάξεων: Κανένα Χαμηλότερη Κείμενο 8. Κωδικός: Κανονίσμός Τρόπος P210ιδιαίτερο. υποδείξεων Έκθεσης αναφλεξιμότητα. (ΕE) κινδύνου 618/2011 Έντονοι Μακριά (Η) (III Atp. που CLP) Έντονοι Μη M από αναφέρονται θερμότητα, στους διαθέσιμο. θερμές τομείς επιφάνειες, 2-3 της σπινθήρες, κάρτας: Έντονοι τοπικοίέντονοι Ανώτερη 9. Επωνυμία Κανονίσμός αναφλεξιμότητα. (ΕE) 487/2013 τοπικοί (IV Atp. CLP) συστημ Μη Technical διαθέσιμο. τοπικοί Lubricant συστημ ml.200 γυμνές φλόγες και συστημ άλλες πηγές ανάφλεξης. τοπικοί Μην συστημ καπνίζετε. P211 Μην ψεκάζετε κοντά σε φλόγα ή άλλη πηγή ανάφλεξης Χαμηλότερη 10. Ειδικοί Στοματικό. P251 κίνδυνοι όρια εκρηκτικότητας. που προκύπτουν Να μην τρυπηθεί από ή καεί ουσία Μη ακόμη ή διαθέσιμο. το VND και μείγμα Τοξικότητα. Aerosol Κανονίσμός 1 (ΕE) 944/2013 Κατηγορία: Αερόλυμα, (V Atp. 2 kατηγορία CLP) Ετικέτα: μετά τη χρήση. ΚΙΝΔΥΝΟΙ Ανώτερη 11. Συναφείς P261 Aerosol Κανονίσμός όρια ΑΠΟ 3προσδιοριζόμενες εκρηκτικότητας. ΤΗΝ (ΕE) 605/2014 ΕΚΘΕΣΗ Aποφεύγετε Αερόλυμα, (VI χρήσεις ΣΕ Atp. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ kατηγορία CLP) της ουσίας να αναπνέετε 3ΦΩΤΙΑΣ Μη ή διαθέσιμο. του μείγματος mg/kg/d και αντενδεικνυόμενες χρήσεις εκνεφώματα. Σε Πίεση 1,2-ТRANS P271 Flam. Εισπνοή. περίπτωση ατμών. Liq. DICHLOROETHYLENE 2 υπερθέρμανσης Να Εύφλεκτο χρησιμοποιείται υγρό, δοχεία kατηγορία μόνο aerosol Μη σε 2 ανοικτό μπορούν διαθέσιμο. VND ή καλά να παραμορφωθούν, 1137 αεριζόμενο χώρο. να ανατιναχθούν και να εξφενδονιστούν VND 5306 σε σημαντική απόσταση. Πυκνότητα EC50 - Αναγνωρισμένες The P410+P412 Press. Merck - Οστρακόδερμα. Gas ατμών Φορέστε Index. Χρήσεις - 10th ένα Edition προστατευτικό Να Αέριο προστατεύεται υπό ψύξη κράνος από πριν τις Μη Βιομηχανικές προσεγγίσετε ηλιακές διαθέσιμο. ακτίνες. Να mg/m3 Επαγγελματικές Καταναλωτικές 220 mg/l/48h Daphnia πυρκαγιά. μην magna εκτίθεται Μην σε αναπνέετε θερμοκρασίες προϊόντα που από υπερβαίνουν καύση. τους 50 C. mg/m3 Σχετική Χρόνιο - Λιπαντικό Handling Acute Επιδερμικό. πυκνότητα. Tox. NOEC Chemical 4 Οστρακόδερμων. Safety Οξέος κινδύνου, kατηγορία 0,7 4 VND - Kg/l 1377 VND- 110 mg/l Daphnia magna Διαλυτότητα - Λιπαντικό Συστάσεις Niosh Περιέχει: Asp. Ομάδα - Tox. Registry 1 συσκευασίας. για τους of Toxic πυροσβέστες. Effects Υδρογονάνθρακες Κίνδυνος of από Chemical αναρρόφηση, C6 Substances ισοαλκάνια αδιάλυτο kατηγορία <5% σε νερό 1 κ-εξάνιο. mg/kg bw/d - - mg/kg bw/d ΓΕΝΙΚΕΣ Συντελεστής Υδρογονάνθρακες - INRS STOT - Fiche SE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ κατανομής: 3 Toxicologique n-οκτανόλη/νερό Ειδική C6 ισοαλκάνια (toxicological τοξικότητα <5% κ-εξάνιο. sheet) στα όργανα-στόχους ύστερα από μία εφάπαξ έκθεση, kατηγορία Χρησιμοποιείστε Θερμοκρασία LC50 ADR - Άλλοι Patty Στοιχεία Aquatic /- RID, - Ψάρια. κίνδυνοι. Industrial του Chronic αυτοανάφλεξης. προμηθευτή IMDG, πίεση Hygiene 3 Επικίνδυνο νερού and του - Toxicology δελτίου για δεδομένων το υδάτινο για να ψύξετε τα δοχεία Μη περιβάλλον, ασφαλείας διαθέσιμο. χρόνιου κινδύνου, kατηγορία 3 > 1 mg/l/96h και να Oryzias εμποδίσετε latipes αποσύνθεση και δημιουργία ουσιών πιθανόν επικίνδυνων για Θερμοκρασία - N.I. H222 υγεία. Sax - Φοράτε Dangerous αποσύνθεσης. πάντα properties Εξαιρετικά πλήρη αντιπυρικό of Industrial εύφλεκτο εξοπλισμό. Materials-7, αερόλυμα Edition H Με ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Ιξώδες - Εταιρική Ιστοσελίδα μορφή Περιβαλλοντικοί Ανθεκτικότητα βάση τα διαθέσιμα Web Agenzia και κίνδυνοι. ικανότητα δεδομένα, ECHA Δοχείο υπό πίεση: μπορεί το προϊόν δεν εμπεριέχει Μη DUE-CI να 1,2-ТRANS εκραγεί διαθέσιμο. ECTRONIC αν ουσίες DICHLOROETHYLENE θερμανθεί. snc αποικοδόμησης. PBT ή vpvb σε ποσοστό μεγαλύτερο από 0,1%. Αν Κανονικός Οριακή Εκρηκτικές Διεύθυνση H225 Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα. θερμανθεί τιμή ιδιότητες ιματισμός κατωφλίου. πάνω από για 50 C, το πυρόσβεση, δοχείο μπορεί όπως να εκραγεί. Μη Strada μια διαθέσιμο. del Casalino 11 H280 αναπνευστική συσκευή πεπιεσμένου αέρα ανοικτού κυκλώματος (EN 137), πυρασφαλής στολή Οξειδωτικές Τοποθεσία Τύττoς και (EN469), ιδιότητες κράτος Περιέχει αέριο υπό πίεση πυρασφαλή Κpάτoς γάντια TWA/8h (EN 659) και μπότες Μη εάν θερμανθεί, διαθέσιμο. για Πυροσβέστες ST/15min Verona μπορεί να εκραγεί. (VR) 1,2-ТRANS ADR H332 / RID: DICHLOROETHYLENE NO Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής. (HO A29 ή A30) Ταχεία IMDG: Σημείωση Άλλες H304Βιοδιασπασιμότητα. για το χρήστη: mg/m3 ppm mg/m3 ITALIA NO Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση ppm κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς. ΤΜΗΜΑ VOC 3. Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά. οι πληροφορίες H336 TLV (Οδηγία 1999/13/CE) που ITA NO περιέχονται Μπορεί : να σ προκαλέσει καρτέλα 200υπνηλία αυτή 86,50 Τηλ. ή βασίζονται % ζάλη. 605,50 στις γνώσεις g/l. που μας ήταν διαθέσιμες κατά ημερομηνία της τελευταίας ΤΜΗΜΑ 6. Μέτρα για αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης Υδρογονάνθρακες έκδοσης. H412 Ο χρήστης Ουσίες. C6 ισοαλκάνια πρέπει Επιβλαβές να <5% βεβαιωθεί για κ-εξάνιο. τους για υδρόβιους Fax καταλληλότητα οργανισμούς, και με πληρότητα μακροχρόνιες των επιπτώσεις. πληροφοριών σε σχέση με τη συσγκεκριμένη χρήση του ΤΜΗΜΑ Ταχεία προιόντος. διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Προσωπικές Ειδικές Βιοδιασπασιμότητα. 10. προφυλάξεις Σταθερότητα προφυλάξεις, για τον προστατευτικός χρήστη. και δραστικότητα. εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης. Κείμενο Το αρμοδίου έγγραφο των φράσεων αυτό δεν πρέπει κινδύνου να (R) θεωρηθεί που αναφέρονται ως εγγύηση στους καμιάς ΔΙΟΞΕΊΔΙΟ τομείς ιδιότητας 2-3 ΤΟΥ της συγκεκριμένης ΆΝΘΡΑΚΑ κάρτας: του προιόντος. Μη Εξουδετερώστε σχετική πληροφορία. τις πηγές ανάφλεξης (τσιγάρα, φλόγες, σπινθήρες κλπ) σ περιοχή που υπάρχει η διαρροή. Διώξτε μακριά τα άτομα που Οριακή δεν ADR Επειδή που είναι Δραστικότητα. Δυνατότητα είναι / RID: τιμή η υπεύθυνος χρήση κατωφλίου. εφοδιασμένα βιοσυσσώρευσης. του για προιόντος δελτίο δεδομένων με Nr. τον Kemler: δεν κατάλληλο -- γίνεται υπό τον άμεσο έλεγχό εξοπλισμό. Να φοράτε Limited μας, προστατευτικά Quantity ο χρήστης γάντια 1 L υποχρεούται να / προστατευτικά Κωδικός εφαρμόζει ενδύματα περιορισμού με προσωπική / μέσα στη ατομικής σήραγγα του ευθύνη προστασίας (D) τους 3.2. για Δεν Μη νόμους ασφαλείας. R11 Μείγματα. διαθέσιμες Τύττoς υπάρχουν και τις Κpάτoς TWA/8h ST/15min μάτια / πρόσωπο. διατάξεις ιδαίτεροι κίνδυνοι που ΠΟΛΎ Ειδική ισχύουν αντίδρασης ΕΎΦΛΕΚΤΟ. διάταξη: σε ζητήματα -με άλλες υγιεινής ουσίες και στις ασφάλειας. κανονικές Αποποιούμαστε συνθήκες χρήσης κάθε και ευθύνης αποθήκευσης. για ανορθόδοξες χρήσεις. IMDG: Χορηγήστε R12 κατάλληλη εκπαίδευση ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΆ EMS: mg/m3 F-D, στο S-U αρμόδιο ΕΎΦΛΕΚΤΟ. ppmπροσωπικό mg/m3 χειρισμού Limited χημικών ppm Quantity προϊόντων. 1 L 1.4. Αριθμός R20 O τηλεφώνου EU επείγουσας Περιέχει: Περιβαλλοντικές Χημική Κινητικότητα σταθερότητα. στο προφυλάξεις. έδαφος. ΕΠΙΒΛΑΒΈΣ ανάγκης Cargo: ΌΤΑΝ ΕΙΣΠΝΈΕΤΑΙ. Μέγιστη ποσότητα: 150 Kg Οδηγίες συσκευασίας: 203 R51/53 ΤΟΞΙΚΌ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΌΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΎΣ, ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΈΣΕΙ ΜΑΚΡΟΧΡΌΝΙΕΣ ΔΥΣΜΕΝΕΊΣ Αποτρέψατε Το Μη προιόν διαθέσιμες είναι Υπομνημα: σταθερό διασπορά στις στο Pass.: κανονικές περιβάλλον. συνθήκες χρήσης και αποθήκευσης. Μέγιστη ποσότητα: 75 Kg Οδηγίες συσκευασίας: 203 Για επείγουσες πληροφορίες ΕΠΙΠΤΏΣΕΙΣ απευθυνθείτε ΣΤΟ σε ΥΔΆΤΙΝΟ Κέντρο ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ. δηλητηριάσεων : , Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Παναγιώτη και Αναγνώριση (C) = CEILING. ; ΕΙΣΠΝ Συγκ. Ειδικές = Εισπνεύσιμο %. οδηγίες: Κατηγοριοποίηση κλάσμα ; ΑΝΑΠ = 67/548/CEE. A145, A167, A802 R52/53 ΕΠΙΒΛΑΒΈΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΌΒΙΟΥΣ Αγλαΐα Κυριακού Αναπνεύσιμο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΎΣ,, Αθήνα κλάσμα ΜΠΟΡΕΊ ; ΘΩΡΑΚ Κατηγοριοποίηση ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΈΣΕΙ = Θωρακικό κλάσμα. 1272/2008 ΜΑΚΡΟΧΡΌΝΙΕΣ (CLP) VND Μέθοδοι Πιθανότητα Αποτελέσματα = αναγνωριζόμενος και υλικά επικίνδυνων της για αξιολόγησης περιορισμό αντιδράσεων. ΑΒΤ κίνδυνος αλλά και καθαρισμό. και αααβ. ΔΥΣΜΕΝΕΊΣ ΕΠΙΠΤΏΣΕΙΣ μη διαθεσιμότητα ΣΤΟ ΥΔΆΤΙΝΟ DN/PNEC ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ ; NEA = καμία προβλεπόμενη έκθεση ; NPI = κανένας Υδρογονάνθρακες Χρησιμοποιείστε Σε Χύδην κανονικές μεταφορά καταστάσεις αναγνωρισμένος κίνδυνος. αδρανή C6 σύμφωνα ισοαλκάνια χρήσης απορροφητικά με και το <5% αποθήκευσης παράρτημα κ-εξάνιο. υλικά για II δεν της να προβλέπονται σύμβασης απορροφήσουν MARPOL επικίνδυνες το προϊόν 73/78 αντιδράσεις. που και έχει του διαρρεύσει. κώδικα IBC. R65 ΕΠΙΒΛΑΒΈΣ: ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΈΣΕΙ ΒΛΆΒΗ ΣΤΟΥΣ ΠΝΕΎΜΟΝΕΣ ΣΕ ΠΕΡΊΠ-ΤΩΣΗ Βεβαιωθείτε ότι ΚΑΤΆΠΟΣΗΣ. η περιοχή με τη διαρροή ΤΜΗΜΑ αερίζεται Με CAS. R67 βάση 2. καλά. τα διαθέσιμα Προσδιορισμός Ακατάλληλα δεδομένα, 50 H - υλικά ΕΙΣΠΝΟΉΑΤΜΏΝ 100το πρέπει προϊόν επικινδυνότητας. F να R11, δεν απορρίπτονται N ΜΠΟΡΕΊ εμπεριέχει R51/53, Xn ΝΑ R65, ουσίες όπως ΠΡΟΚΑΛΈΣΕΙ R67 PBT προβλέπεται ή vpvb ΥΠΝΗΛΊΑ σε παρακάτω ποσοστό ΚΑΙ Flam. στο ΖΆΛΗ. μεγαλύτερο σημείο Liq. 2 H225, 13. από Asp. 0,1%. Tox. 1 H304, STOT SE 3 H Μη CE. Συνθήκες σχετική πληροφορία. προς αποφυγήν Έλεγχοι έκθεσης Αποφύγετε Ταξινόμηση INDEX. Παραπομπή Άλλες αρνητικές της υπερθέρμανση. ουσίας σε άλλα επιπτώσεις. ή του μείγματος. ΥΠΟΜΝΗΜΑ: τμήματα. Ενδεχόμενες Αρ. Εγγρ XXXX πληροφορίες που αφορούν τα μέσα ατομικής προστασίας και αποικοδόμηση αναγράφονται στους τομείς 8 και ΤΜΗΜΑ Καθώς - ADR: Ευρωπαϊκός η χρήση επαρκούς τεχνικού εξοπλισμού πρέπει να είναι προτεραιότητα για τον εξοπλισμό ατομικής προστασίας, βεβαιωθείτε ότι ο 1,2-ТRANS Μη Μη διαθέσιμες συμβατά 15. DICHLOROETHYLENE Στοιχεία κανονισμός υλικά. σχετικά για με οδική τη μεταφορά νομοθεσία. των επικίνδυνων εμπορευμάτων Το παρασκεύασμα έχει ταξινόμηση κινδύνου κατά τις διατάξεις του Κανονισμού (CE) 1272/2008 (CLP) (και επόμενες μετατροπές και χώρος - CAS NUMBER: Ισχυρά εργασίας αερίζεται Αριθμός του αποτελεσματικά. Chemical Abstract Service προσαρμογές). CAS. οξειδωτικά Το ή προϊόν αναγωγικά επιπλέον 1-5 σώματα, αιτεί βάσεις F R11, μια Xn και R20, κάρτα ισχυρά R52/53 δεδομένων οξέα, υλικά ασφαλείας και υψηλή σε θερμοκρασία. συμφωνία Flam. με Liq. τις 2 H225, διατάξεις Acute Tox. του 4 Κανονισμού H332, Aquatic Chronic (CE) 1907/ H412 και ΤΜΗΜΑ Για - CE50: επιλογή Συγκέντρωση CE Χειρισμός του εξοπλισμού που χορηγεί και ατομικής αποτέλεσμα αποθήκευση. προστασίας στο 50% ζητήστε του υποκείμενου ενδεχόμενα πληθυσμού συμβουλή στο των test επόμενων μετατροπών. προμηθευτών χημικών ουσιών ΤΜΗΜΑ Τα - Κανονισμοί/νομοθεσία συστήματα NUMBER: ατομικής προστασίας θα πρέπει να αναγράφουν σήμανση CE που πιστοποιεί συμμόρφωση με τους εν λόγω INDEX. Επικίνδυνα 13. Στοιχεία Αναγνωριστικός προϊόντα αποσύνθεσης. σχετικά αριθμός με με σε ασφάλεια, ESIS απόρριψη. (Ευρωπαϊκό υγεία αρχείο και το των περιβάλλον υπαρχόντων για ουσιών) ουσία ή μείγμα. Ενδεχόμενες προσθετικές πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους για υγεία και/ή το περιβάλλον αναγράφονται στον τομέα 11 και 12 της 7.1. κανονισμούς. - Προφυλάξεις CLP: Κανονισμός για ασφαλή CE 1272/2008 χειρισμό Κατηγορία ΔΙΟΞΕΊΔΙΟ Μη παρούσας διαθέσιμες ΤΟΥ ΆΝΘΡΑΚΑ Αποφύγετε ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Μέθοδοι Seveso. κάρτας. - DN: Παραγόμενο διαχείρισης τη ΧΕΡΙΩΝ συσσώρευση επίπεδο αποβλήτων. ηλεκτροστατικών χωρίς 9ii, 8αποτέλεσμα φορτίων. Μη ψεκάζετε σε φλόγες ή πυρακτωμένα σώματα. Οι ατμοί μπορεί να αναφλεχθουν με CAS Press. Gas H280 έκρηξη, Σε Επαναχρησιμοποιήστε - EmS: περίπτωση Δελτίο συνεπώς Έκτακτης που πρέπει υπάρχει όταν ανάγκης να είναι μια αποφεύγεται παρατεταμένη δυνατόν. η Υπόλοιπα συσσώρευση επαφή προϊόντος με κρατώντας προϊόν, πρέπει ανοιχτές μπορεί να θεωρούνται να τις χρειαστεί πόρτες επικίνδυνα και η προστασία παράθυρα απόβλητα. των και χεριών Το εξασφαλίζοντας επίπεδο σας με γάντια κινδύνου έναν εργασίας χιαστί των Περιορισμοί Κανονίσμός ΤΜΗΜΑ CE αερισμό. ανθεκτικά αποβλήτων σχετικοί 1272/2008 Μην 11. σ του τρώτε, Τοξικολογικές διείσδυση προϊόντος μ ετο προϊόν (CLP) μην πίνετε θα (αναφ. εκτιμάται ή άλλες και μεταγενέστερες και κανονισμός μην σύμφωνα ουσίες που καπνίζετε EN 374). με εμπεριέχονται τροποποιήσεις κατά τους ισχύοντες σύμφων και διάρκεια κανονισμούς. αμ ετο προσαρμογές. - GHS: Γενικό εναρμονισμένο σύστημα για ταξινόμηση και ετικετοποίηση της χρήσης των Συνημμένο της χημικών XVII μηχανής. προϊόντων του Κανονισμού (ΕΚ) 1907/2006. Μην αναπνέετε εκνεφώματα. INDEX. Το Η - IATA απόρριψη υλικό DGR: των θα γαντιών Κανονισμός πρέπει εργασίας να για γίνεται θα μεταφορά από πρέπει εγκεκριμένο να επικίνδυνων επιλέγεται φορέα με προϊόντων διαχείρισης βάση της διαδικασία αποβλήτων, Διεθνούς χρήσης ένωσης σύμφωνα και εναέριας των με τους προϊόντων μεταφοράς εθνικούς που και μπορεί τοπικούς να δημιουργηθούν. κανονισμούς. Ταξινόμηση και υπόδειξη κινδύνου: Σημειώστε Η - Συνθήκες IC50: μεταφορά Πληροφορίες Συγκέντρωση επίσης για αποβλήτων για ότι ασφαλή τις τα ακινητοποίησης τοξικολογικές μπορεί γάντια φύλαξη, να λατέξ εμπίπτει μπορούν του συμπεριλαμβανομένων επιπτώσεις. 50% στους να του περιορισμούς προκαλέσουν υποκείμενου ADR. τυχόν φαινόμενα στο τεστ ασυμβίβαστων. πληθυσμού ευαισθητοποίησης. Ουσίες Αερόλυμα, Σημείωση: Αποκλεισμός ανώτερης τιμής πεδίου. Διατηρείτε ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Κατά ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗ που έλλειψη υπόκεινται kατηγορία σε ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ χώρο τοξικολογικών σ 1Candidate καλά πειραμάτων List (AΡ. 59 αεριζόμενο, στο REACH). H222 Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυμα. - IMDG: Διεθνής θαλάσσιος κωδικός για μεταφορά μακριά ίδιο το από των προϊόν, τις επικίνδυνων άμεσες οι ενδεχόμενοι ηλιακές εμπορευμάτων κίνδυνοι ακτίνες του και προϊόντος σε θερμοκρασία για μικρότερη υγεία αξιολογήθηκαν των 50 C, με μακριά βάση από Το πλήρες κείμενο των φράσεων κινδύνου (R) και των υποδείξεων κινδύνου (H) αναγράφεται στον τομέα 16 της κάρτας. οποιαδήποτε Χρησιμοποιήστε των Ακατάλληλες H229 Δοχείο υπό πίεση: μπορεί να εκραγεί αν θερμανθεί. - IMO: ιδιοτήτων International πηγή συσκευασίες των ρούχα καύσης. εμπεριεχομένων Maritime εργασίας θα πρέπει Organization[Διεθνής με ουσιών, να μακρύ ανακτώνται σύμφωνα μανίκι Θαλάσσια ή και να με κάλτσες απορρίπτονται τα προβλεπόμενα Οργάνωση] ασφαλείας σύμφωνα κριτήρια για με επαγγελματική από το εθνικούς τον κανονισμό κανόνες χρήση αναφοράς κατηγορίας διαχείρισης για I αποβλήτων. (αναφ. κατάταξη. Ουσίες Ειδική Κοινοτικής οδηγίας T+ 89/686/CEE Γι αυτό που τοξικότητα λάβετε υπόκεινται στα = Πολύ Τοξικό(T+), και υπόψη σε κανονισμού σας εξουσιοδότηση όργανα-στόχους T = Τοξικό(T), Xn EN συγκέντρωση (Συνημμένο ύστερα από = Επιβλαβές(Xn), ISO 20344). C Πλυθείτε κάθε XIV μιας REACH). μία H336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. - INDEX NUMBER: Αναγνωριστικός αριθμός του Συνημμένου = Διαβρωτικό(C), με επικίνδυνης νερό VI Xi = Ερεθιστικό(Xi), και του σαπούνι ουσίας CLP O μετά που = Οξειδωτικό(O), από ενδεχομένως E αφαίρεση αναφέρονται = Εκρηκτικό(E), του F+ προστατευτικού σ παρ.3, για = Εξαιρετικά Εύφλεκτο(F+), ιματισμού. αξιολόγηση F = Πολύ 7.3. Εύφλεκτο(F), ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ των εφάπαξ έκθεση, kατηγορία 3 - Ειδική LC50: τοξικολογικών τελική Θανατηφόρα N = ΜΑΤΙΩΝ Επικίνδυνο χρήση αποτελεσμάτων για συγκέντρωση ή το χρήσεις. Περιβάλλον(N) που 50% προέρχονται από έκθεση του προϊόντος. ΤΜΗΜΑ Ουσίες που 14. υπόκεινται Πληροφορίες σ υποχρέωση σχετικά γνωστοποίησης με τη εξαγωγής μεταφορά. Διατ. (CE) 649/2012: Μη Προτείνεται - LD50: διαθέσιμες Θανατηφόρα η χρήση ερμητικά δόση 50% προστατευτικών γυαλιών (αναφ. κανονισμός EN 166) ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Το Οδηγίεςε 67/548/CEE και 1999/45/CE και μεταγενέστερες τροποποιήσεις και προσαρμογές. - O: Αριθμός προιόν Επίπεδο ΟΗΕ. περιέχει ΤΟΥ της ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ έκθεσης ουσίες κινητικότητας πολυ πτητικές που μπορούν να προκαλέσουν σημαντική καταστολή του κεντρικού νευρικού συστήματος (ΚΝΣ) με ΤΜΗΜΑ 4. Μέτρα πρώτων βοηθειών. Σε αποτελέσματα - PBT: περίπτωση Συνεχής, όπως υπέρβασης βιοσυσσωρευτικός υπνηλία, της ίλιγγοι, τιμής και απώλεια κατωφλίου τοξικός αντανακλαστικών, σύμφωνα (πχ. TLV-TWA) με το REACH νάρκωση. Ουσίες Σύμβολα που κινδύνου: υπόκεινται σ Σύμβαση F-N του Ρότερνταμ: της ουσίας ή μιας ή περισσοτέρων ουσιών του προϊόντος, προτείνεται η ΤΜΗΜΑ χρήση μιας 8. µάσκας Έλεγχος φίλτρο της τύπου έκθεσης/ατομική AX του συνδυασμένη προστασία. με φίλτρο τύπου Ρ (αναφ. κανονισμός EN 14387) ADR - PEC: Περιγραφή / RID, Προβλεπόμενη IMDG, των μέτρων περιβαλλοντική πρώτων UN: 1950 συγκέντρωση βοηθειών Η - P: χρήση Προβλεπόμενο ΜΑΤΙΑ: Παράμετροι Βγάλτε των μέσων επίπεδο προστασίας έκθεσης Φράσεις R: ελέγχου. τους φακούς επαφής /53-67 των αναπνευστικών οδών είναι αναγκαία σε περίπτωση που τα υιοθετούμενα τεχνικά μέτρα που Ξεπλυθείτε άμεσα με άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά, ανοίγοντας καλά τα βλέφαρα λαμβάνονται 1,2-ТRANS - PNEC: DICHLOROETHYLENE Ουσίες δεν επαρκούν για τον περιορισμό της έκθεσης του εργαζομένου στις αναφορικές τιμές κατωφλίου. Η προστασία η οποία Επικοινωνήστε Οικεία Προβλεπόμενη που ονομασία υπόκεινται με ένα αποστολής συγκέντρωση σ γιατρό Σύμβαση αν ΟΗΕ. χωρίς επιπτώσεις το της πρόβλημα Στοκχόλμης: παραμείνει. χορηγείται LD50 - REACH: (Στοματική). ΔΕΡΜΑ: Αναφορές από Κανονισμός Βγάλτε Κανονισμούς: τις μάσκες CE από είναι 1907/2006 σε > πάνω σας κάθε 2000 περίπτωση mg/kg Rat Το πλήρες κείμενο των φράσεων κινδύνου μολυσμένα (R) και των περιορισμένη. ρούχα. υποδείξεων Κάντε κινδύνου αμέσως (H) ένα αναγράφεται ντους. Καλέστε στον άμεσα τομέα 16 ένα της γιατρό. κάρτας. Πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα ΈΛΕΓΧΟΙ LD50 (Δερματική). ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉΣ > 5000 ΈΚΘΕΣΗΣ. mg/kg Rabbit πριν ADR - RID: / τα RID: Κανονισμός για χρησιμοποιήσετε. AEROSOLS, διεθνή μεταφορά FLAMMABLE επικίνδυνων εμπορευμάτων στο τρένο Υγιεινομικοί Οι LC50 ΕΙΣΠΝΟΗ: ITA IMDG: - TLV: εκπομπές (Εισπνοή). Οριακή έλεγχοι τιμή των παραγωγικών διαδικασιών, ppm/4h Rat συμπεριλαμβανομένων των συσκευών αερισμού θα πρέπει να ελέγχονται με σκοπό τήρηση Φέρτε. κατωφλίου 2.2. Στοιχεία επισήμανσης. το υποκείμενο Italia AEROSOLS σε καθαρό Decreto αέρα. Legislativo Αν η αναπνοή 9 Aprile σταματήσει, 2008, n.81πραγματοποιήστε τεχνητή αναπνοή. Καλέστε άμεσα ένα γιατρό. των κανονισμών επί των θεμάτων προστασίας του περιβάλλοντος. ΚΑΤΑΠΟΣΗ: EU - ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΟΡΙΟΥ TLV: Οι εργαζόμενοι Υδρογονάνθρακες Καλέστε που C6 ισοαλκάνια άμεσα O AEROSOLS, Συγκέντρωση είναι EU εκτεθειμένοι ένα <5% γιατρό. FLAMMABLE που δεν θα πρέπει υπερβαίνεται οποιαδήποτε στιγμή κατά εργασιακή έκθεση. κ-εξάνιο. Μην Οδηγία σε αυτόν προκαλείτε 2009/161/EΈ; τον χημικό εμετό. παράγοντα, Οδηγία Μην χορηγείτε 2006/15/EK; δεν πρέπει τίποτα Οδηγία να που βρίσκονται δεν 2004/37/EK; έχει εξουσιοδοτηθεί υπό υγειονομική Οδηγία 2000/39/EK. σαφώς επιτήρηση από γιατρό. με τον όρο ότι τα - TWA ST: Όριο σύντομης έκθεσης αποτελέσματα Ετικέτες κινδύνου της σύμφωνα εκτίμησης με τον των κανονισμό κινδύνων (CE) αποδεικνύουν 1272/2008 ότι (CLP) υπάρχει και τις μόνο μεταγενέστερες μέτριος κίνδυνος τροποποιήσεις για ασφάλεια και προσαρμογές. και υγεία των εργαζομένων LD50 - TWA: (Στοματική). Μέση οριακή έκθεση > 5000 mg/kg Rat 4.2. και ΤΜΗΜΑ LD50 Σημαντικότερα ότι λαμβάνονται (Δερματική). 9. Φυσικές συμπτώματα τα μέτρα που και χημικές και προβλέπονται > επιδράσεις, από 3000 mg/kg ιδιότητες. Rabbit άμεσες οδηγία ή μεταγενέστερες. 98/24/CE. - VOC: Πτητική οργανική ένωση Για Εικονογράμματα συμπτώματα κινδύνου: LC50 - vpvb: (Εισπνοή). Εξακολουθητικό και αποτελέσματα και βιοσυσσωρευτικό > που 20 mg/l/4h οφείλονται Rat σύμφωνα στις εμπεριεχόμενες με το REACH ουσίες, δείτε το κεφ Προϊόν Στοιχεία μη για προοριζόμενο τις βασικές για φυσικές χρήσεις και που χημικές προβλέπονται ιδιότητες. από Οδηγία 2004/42/CE. - WGK: Wassergefährdungsklassen (Deutschland) Φυσική Ένδειξη κατάσταση οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής αεροσολ φροντίδας και ειδικής θεραπείας. Μη Χρώμα Οδηγία διαθέσιμες 2013/10/ΕΕ, 2008/47/ΕΚ για τροποποίηση άχρωμο της οδηγίας 75/324/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με genaratori αεροζόλ Οσμή ΓΕΝΙΚή BIBΛIOΓΡΑΦIΑ: διαλύτη Όριο. οσμής.

2 ΤΜΗΜΑ 2. Προσδιορισμός επικινδυνότητας.... / >> DUE-CI ECTRONIC snc Σελίδα αρ. 2 / 9 Προειδοποιητικές λέξεις: Κίνδυνος Δηλώσεις επικινδυνότητας: H222 Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυμα. H229 Δοχείο υπό πίεση: μπορεί να εκραγεί αν θερμανθεί. H336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. Δηλώσεις προφυλάξεων: P210 P211 P251 P261 P271 P410+P412 Περιέχει: Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. Μην ψεκάζετε κοντά σε φλόγα ή άλλη πηγή ανάφλεξης. Να μην τρυπηθεί ή καεί ακόμη και μετά τη χρήση. Aποφεύγετε να αναπνέετε εκνεφώματα. Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο. Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 50 C Άλλοι κίνδυνοι. Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, το προϊόν δεν εμπεριέχει ουσίες PBT ή vpvb σε ποσοστό μεγαλύτερο από 0,1%. Αν θερμανθεί πάνω από 50 C, το δοχείο μπορεί να εκραγεί. ΤΜΗΜΑ 3. Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά Ουσίες. Μη σχετική πληροφορία Μείγματα. Περιέχει: Αναγνώριση. Συγκ. %. Κατηγοριοποίηση 67/548/CEE. Κατηγοριοποίηση 1272/2008 (CLP). CAS F R11, N R51/53, Xn R65, R67 Flam. Liq. 2 H225, Asp. Tox. 1 H304, STOT SE 3 H336 CE INDEX. Αρ. Εγγρ XXXX CAS F R11, Xn R20, R52/53 Flam. Liq. 2 H225, Acute Tox. 4 H332, Aquatic Chronic 3 H412 CE INDEX ΔΙΟΞΕΊΔΙΟ ΤΟΥ ΆΝΘΡΑΚΑ CAS Press. Gas H280 CE INDEX. Σημείωση: Αποκλεισμός ανώτερης τιμής πεδίου. Το πλήρες κείμενο των φράσεων κινδύνου (R) και των υποδείξεων κινδύνου (H) αναγράφεται στον τομέα 16 της κάρτας. T+ = Πολύ Τοξικό(T+), T = Τοξικό(T), Xn = Επιβλαβές(Xn), C = Διαβρωτικό(C), Xi = Ερεθιστικό(Xi), O = Οξειδωτικό(O), E = Εκρηκτικό(E), F+ = Εξαιρετικά Εύφλεκτο(F+), F = Πολύ Εύφλεκτο(F), N = Επικίνδυνο για το Περιβάλλον(N) ΤΜΗΜΑ 4. Μέτρα πρώτων βοηθειών Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών. ΜΑΤΙΑ: Βγάλτε τους φακούς επαφής. Ξεπλυθείτε άμεσα με άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά, ανοίγοντας καλά τα βλέφαρα. Επικοινωνήστε με ένα γιατρό αν το πρόβλημα παραμείνει. ΔΕΡΜΑ: Βγάλτε από πάνω σας τα μολυσμένα ρούχα. Κάντε αμέσως ένα ντους. Καλέστε άμεσα ένα γιατρό. Πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν τα χρησιμοποιήσετε. ΕΙΣΠΝΟΗ: Φέρτε το υποκείμενο σε καθαρό αέρα. Αν η αναπνοή σταματήσει, πραγματοποιήστε τεχνητή αναπνοή. Καλέστε άμεσα ένα γιατρό. ΚΑΤΑΠΟΣΗ: Καλέστε άμεσα ένα γιατρό. Μην προκαλείτε εμετό. Μην χορηγείτε τίποτα που δεν έχει εξουσιοδοτηθεί σαφώς από γιατρό Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες. Για συμπτώματα και αποτελέσματα που οφείλονται στις εμπεριεχόμενες ουσίες, δείτε το κεφ Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας.

3 DUE-CI ECTRONIC snc Σελίδα αρ. 3 / 9 ΤΜΗΜΑ 5. Μέτρα για καταπολέμηση της πυρκαγιάς Πυροσβεστικά μέσα. ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΜΕΣΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ Ο εξοπλισμός πυρόσβεσης θα πρέπει να είναι του τύπου: διοξείδιο του άνθρακα, αφρός, πούδρα και νέφος νερού. ΜΕΣΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κανένα ιδιαίτερο Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από ουσία ή το μείγμα. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΦΩΤΙΑΣ Σε περίπτωση υπερθέρμανσης τα δοχεία aerosol μπορούν να παραμορφωθούν, να ανατιναχθούν και να εξφενδονιστούν σε σημαντική απόσταση. Φορέστε ένα προστατευτικό κράνος πριν προσεγγίσετε πυρκαγιά. Μην αναπνέετε προϊόντα από καύση Συστάσεις για τους πυροσβέστες. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Χρησιμοποιείστε πίεση νερού για να ψύξετε τα δοχεία και να εμποδίσετε αποσύνθεση και δημιουργία ουσιών πιθανόν επικίνδυνων για υγεία. Φοράτε πάντα πλήρη αντιπυρικό εξοπλισμό. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Κανονικός ιματισμός για πυρόσβεση, όπως μια αναπνευστική συσκευή πεπιεσμένου αέρα ανοικτού κυκλώματος (EN 137), πυρασφαλής στολή (EN469), πυρασφαλή γάντια (EN 659) και μπότες για Πυροσβέστες (HO A29 ή A30). ΤΜΗΜΑ 6. Μέτρα για αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης. Εξουδετερώστε τις πηγές ανάφλεξης (τσιγάρα, φλόγες, σπινθήρες κλπ) σ περιοχή που υπάρχει η διαρροή. Διώξτε μακριά τα άτομα που δεν είναι εφοδιασμένα με τον κατάλληλο εξοπλισμό. Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο Περιβαλλοντικές προφυλάξεις. Αποτρέψατε διασπορά στο περιβάλλον Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό. Χρησιμοποιείστε αδρανή απορροφητικά υλικά για να απορροφήσουν το προϊόν που έχει διαρρεύσει. Βεβαιωθείτε ότι η περιοχή με τη διαρροή αερίζεται καλά. Ακατάλληλα υλικά πρέπει να απορρίπτονται όπως προβλέπεται παρακάτω στο σημείο Παραπομπή σε άλλα τμήματα. Ενδεχόμενες πληροφορίες που αφορούν τα μέσα ατομικής προστασίας και αποικοδόμηση αναγράφονται στους τομείς 8 και 13. ΤΜΗΜΑ 7. Χειρισμός και αποθήκευση Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό. Αποφύγετε τη συσσώρευση ηλεκτροστατικών φορτίων. Μη ψεκάζετε σε φλόγες ή πυρακτωμένα σώματα. Οι ατμοί μπορεί να αναφλεχθουν με έκρηξη, συνεπώς πρέπει να αποφεύγεται η συσσώρευση κρατώντας ανοιχτές τις πόρτες και τα παράθυρα και εξασφαλίζοντας έναν χιαστί αερισμό. Μην τρώτε, μην πίνετε και μην καπνίζετε κατά διάρκεια της χρήσης της μηχανής. Μην αναπνέετε εκνεφώματα Συνθήκες για ασφαλή φύλαξη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων. Διατηρείτε σε χώρο καλά αεριζόμενο, μακριά από τις άμεσες ηλιακές ακτίνες και σε θερμοκρασία μικρότερη των 50 C, μακριά από οποιαδήποτε πηγή καύσης Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις. ΤΜΗΜΑ 8. Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία Παράμετροι ελέγχου. Αναφορές Κανονισμούς: ITA Italia Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n.81 EU O EU Οδηγία 2009/161/EΈ; Οδηγία 2006/15/EK; Οδηγία 2004/37/EK; Οδηγία 2000/39/EK.

4 DUE-CI ECTRONIC snc ΤΜΗΜΑ 8. Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία.... / >> Σελίδα αρ. 4 / 9 Οριακή τιμή κατωφλίου. Τύττoς Κpάτoς TWA/8h ST/15min mg/m3 ppm mg/m3 ppm O EU Υγεία Παράγωγο επίπεδο χωρίς επιπτώσεις - DN / DM Αποτελέσματα στους καταναλωτές. Αποτελέσματα στους εργαζόμενους Τρόπος Έκθεσης Έντονοι τοπικοί Έντονοι συστημ τοπικοί συστημ Έντονοι τοπικοίέντονοι συστημ τοπικοί συστημ Στοματικό. VND 1301 mg/kg/d Εισπνοή. VND 1137 VND 5306 mg/m3 mg/m3 Επιδερμικό. VND 1377 VND mg/kg bw/d mg/kg bw/d Οριακή τιμή κατωφλίου. Τύττoς Κpάτoς TWA/8h ST/15min mg/m3 ppm mg/m3 ppm TLV ITA 200 ΔΙΟΞΕΊΔΙΟ ΤΟΥ ΆΝΘΡΑΚΑ Οριακή τιμή κατωφλίου. Τύττoς Κpάτoς TWA/8h ST/15min mg/m3 ppm mg/m3 ppm O EU 5000 Υπομνημα: (C) = CEILING ; ΕΙΣΠΝ = Εισπνεύσιμο κλάσμα ; ΑΝΑΠ = Αναπνεύσιμο κλάσμα ; ΘΩΡΑΚ = Θωρακικό κλάσμα. VND = αναγνωριζόμενος κίνδυνος αλλά μη διαθεσιμότητα DN/PNEC ; NEA = καμία προβλεπόμενη έκθεση ; NPI = κανένας αναγνωρισμένος κίνδυνος Έλεγχοι έκθεσης. Καθώς η χρήση επαρκούς τεχνικού εξοπλισμού πρέπει να είναι προτεραιότητα για τον εξοπλισμό ατομικής προστασίας, βεβαιωθείτε ότι ο χώρος εργασίας αερίζεται αποτελεσματικά. Για επιλογή του εξοπλισμού ατομικής προστασίας ζητήστε ενδεχόμενα συμβουλή των προμηθευτών χημικών ουσιών. Τα συστήματα ατομικής προστασίας θα πρέπει να αναγράφουν σήμανση CE που πιστοποιεί συμμόρφωση με τους εν λόγω κανονισμούς. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ Σε περίπτωση που υπάρχει μια παρατεταμένη επαφή με το προϊόν, μπορεί να χρειαστεί η προστασία των χεριών σας με γάντια εργασίας ανθεκτικά σ διείσδυση (αναφ. κανονισμός EN 374). Το υλικό των γαντιών εργασίας θα πρέπει να επιλέγεται με βάση διαδικασία χρήσης και των προϊόντων που μπορεί να δημιουργηθούν. Σημειώστε επίσης ότι τα γάντια λατέξ μπορούν να προκαλέσουν φαινόμενα ευαισθητοποίησης. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ Χρησιμοποιήστε ρούχα εργασίας με μακρύ μανίκι και κάλτσες ασφαλείας για επαγγελματική χρήση κατηγορίας I (αναφ. Κοινοτικής οδηγίας 89/686/CEE και κανονισμού EN ISO 20344). Πλυθείτε με νερό και σαπούνι μετά από αφαίρεση του προστατευτικού ιματισμού. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΤΙΩΝ Προτείνεται η χρήση ερμητικά προστατευτικών γυαλιών (αναφ. κανονισμός EN 166). ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ Σε περίπτωση υπέρβασης της τιμής κατωφλίου (πχ. TLV-TWA) της ουσίας ή μιας ή περισσοτέρων ουσιών του προϊόντος, προτείνεται η χρήση μιας µάσκας με φίλτρο τύπου AX του συνδυασμένη με φίλτρο τύπου Ρ (αναφ. κανονισμός EN 14387). Η χρήση των μέσων προστασίας των αναπνευστικών οδών είναι αναγκαία σε περίπτωση που τα υιοθετούμενα τεχνικά μέτρα που λαμβάνονται δεν επαρκούν για τον περιορισμό της έκθεσης του εργαζομένου στις αναφορικές τιμές κατωφλίου. Η προστασία η οποία χορηγείται από τις μάσκες είναι σε κάθε περίπτωση περιορισμένη. ΈΛΕΓΧΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉΣ ΈΚΘΕΣΗΣ. Οι εκπομπές των παραγωγικών διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένων των συσκευών αερισμού θα πρέπει να ελέγχονται με σκοπό τήρηση των κανονισμών επί των θεμάτων προστασίας του περιβάλλοντος. ΤΜΗΜΑ 9. Φυσικές και χημικές ιδιότητες Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες. Φυσική κατάσταση αεροσολ Χρώμα άχρωμο Οσμή διαλύτη Όριο οσμής.

5 ΤΜΗΜΑ 9. Φυσικές και χημικές ιδιότητες.... / >> DUE-CI ECTRONIC snc ph. Σημείο τήξεως / σημείο πήξεως. Αρχικό σημείο ζέσης. 45 C. Περιοχή ζέσεως C Σημείο ανάφλεξης. Δεν ισχύει. Ταχύτητα εξάτμισης Αναφλεξιμότητα (στερεό, αέριο) Χαμηλότερη αναφλεξιμότητα. Ανώτερη αναφλεξιμότητα. Χαμηλότερη όρια εκρηκτικότητας. Ανώτερη όρια εκρηκτικότητας. Πίεση ατμών. Πυκνότητα ατμών Σχετική πυκνότητα. 0,7 Kg/l Διαλυτότητα αδιάλυτο σε νερό Συντελεστής κατανομής: n-οκτανόλη/νερό Θερμοκρασία αυτοανάφλεξης. Θερμοκρασία αποσύνθεσης. Ιξώδες Εκρηκτικές ιδιότητες Οξειδωτικές ιδιότητες 9.2. Άλλες VOC (Οδηγία 1999/13/CE) : 86,50 % - 605,50 g/l. Σελίδα αρ. 5 / 9 ΤΜΗΜΑ 10. Σταθερότητα και δραστικότητα Δραστικότητα. Δεν υπάρχουν ιδαίτεροι κίνδυνοι αντίδρασης με άλλες ουσίες στις κανονικές συνθήκες χρήσης και αποθήκευσης Χημική σταθερότητα. Το προιόν είναι σταθερό στις κανονικές συνθήκες χρήσης και αποθήκευσης Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων. Σε κανονικές καταστάσεις χρήσης και αποθήκευσης δεν προβλέπονται επικίνδυνες αντιδράσεις Συνθήκες προς αποφυγήν. Αποφύγετε υπερθέρμανση Μη συμβατά υλικά. Ισχυρά οξειδωτικά ή αναγωγικά σώματα, βάσεις και ισχυρά οξέα, υλικά και υψηλή θερμοκρασία Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης. ΤΜΗΜΑ 11. Τοξικολογικές Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις. Κατά έλλειψη τοξικολογικών πειραμάτων στο ίδιο το προϊόν, οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι του προϊόντος για υγεία αξιολογήθηκαν με βάση των ιδιοτήτων των εμπεριεχομένων ουσιών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα κριτήρια από τον κανονισμό αναφοράς για κατάταξη. Γι αυτό λάβετε υπόψη σας συγκέντρωση κάθε μιας επικίνδυνης ουσίας που ενδεχομένως αναφέρονται σ παρ.3, για αξιολόγηση των τοξικολογικών αποτελεσμάτων που προέρχονται από έκθεση του προϊόντος. Το προιόν περιέχει ουσίες πολυ πτητικές που μπορούν να προκαλέσουν σημαντική καταστολή του κεντρικού νευρικού συστήματος (ΚΝΣ) με αποτελέσματα όπως υπνηλία, ίλιγγοι, απώλεια αντανακλαστικών, νάρκωση. LD50 (Στοματική). > 2000 mg/kg Rat LD50 (Δερματική). > 5000 mg/kg Rabbit LC50 (Εισπνοή) ppm/4h Rat LD50 (Στοματική). > 5000 mg/kg Rat LD50 (Δερματική). > 3000 mg/kg Rabbit LC50 (Εισπνοή). > 20 mg/l/4h Rat

6 DUE-CI ECTRONIC snc Σελίδα αρ. 6 / 9 ΤΜΗΜΑ 12. Οικολογικές Μη όντας διαθέσιμα συγκεκριμένα στοιχεία για το παρασκεύασμα χρησιμοποιείτε σύμφωνα με τις καλές πρακτικές εργασίας αποφεύγοντας να ρίπτετε το προιόν στο περιβάλλον. Αποφύγετε απολύτως να ρίπτετε το προιόν στο έδαφος, σε αποχετεύσεις ή σε ρυάκια. Ειδοποιήστε τις αρμόδιες αρχές αν το προιόν φτάσει σε υδάτινα ρεύματα ή αποχετεύσεις ή αν εμόλυνε το έδαφος η τη βλάστηση. Υιοθετηστε μέτρα για τη μείωση στο ελάχιστο των συνεπειών στα υδροφόρα στρώματα Τοξικότητα. EC50 - Οστρακόδερμα. Χρόνιο NOEC Οστρακόδερμων. LC50 - Ψάρια. 220 mg/l/48h Daphnia magna 110 mg/l Daphnia magna > 1 mg/l/96h Oryzias latipes Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης. Ταχεία Βιοδιασπασιμότητα. Ταχεία Βιοδιασπασιμότητα Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης Κινητικότητα στο έδαφος Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αααβ. Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, το προϊόν δεν εμπεριέχει ουσίες PBT ή vpvb σε ποσοστό μεγαλύτερο από 0,1% Άλλες αρνητικές επιπτώσεις. ΤΜΗΜΑ 13. Στοιχεία σχετικά με απόρριψη Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων. Επαναχρησιμοποιήστε όταν είναι δυνατόν. Υπόλοιπα προϊόντος πρέπει να θεωρούνται επικίνδυνα απόβλητα. Το επίπεδο κινδύνου των αποβλήτων του προϊόντος θα εκτιμάται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Η απόρριψη θα πρέπει να γίνεται από εγκεκριμένο φορέα διαχείρισης αποβλήτων, σύμφωνα με τους εθνικούς και τοπικούς κανονισμούς. Η μεταφορά αποβλήτων μπορεί να εμπίπτει στους περιορισμούς ADR. ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Ακατάλληλες συσκευασίες θα πρέπει να ανακτώνται ή να απορρίπτονται σύμφωνα με το εθνικούς κανόνες διαχείρισης αποβλήτων. ΤΜΗΜΑ 14. Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά Αριθμός ΟΗΕ. ADR / RID, IMDG, UN: Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ. ADR / RID: IMDG: AEROSOLS, FLAMMABLE AEROSOLS AEROSOLS, FLAMMABLE

7 DUE-CI ECTRONIC snc ΤΜΗΜΑ 14. Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά.... / >> Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη μεταφορά. ADR / RID: Κατηγορία: 2 Ετικέτα: 2.1 Σελίδα αρ. 7 / 9 IMDG: Κατηγορία: 2 Ετικέτα: 2.1 Κατηγορία: 2 Ετικέτα: Ομάδα συσκευασίας. ADR / RID, IMDG, Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι. ADR / RID: IMDG: NO NO NO Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη. ADR / RID: Nr. Kemler: -- Limited Quantity 1 L Κωδικός περιορισμού στη σήραγγα (D) Ειδική διάταξη: - IMDG: EMS: F-D, S-U Limited Quantity 1 L Cargo: Μέγιστη ποσότητα: 150 Kg Οδηγίες συσκευασίας: 203 Pass.: Μέγιστη ποσότητα: 75 Kg Οδηγίες συσκευασίας: 203 Ειδικές οδηγίες: A145, A167, A Χύδην μεταφορά σύμφωνα με το παράρτημα II της σύμβασης MARPOL 73/78 και του κώδικα IBC. Μη σχετική πληροφορία. ΤΜΗΜΑ 15. Στοιχεία σχετικά με τη νομοθεσία Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με ασφάλεια, υγεία και το περιβάλλον για ουσία ή το μείγμα. Κατηγορία Seveso. 9ii, 8 Περιορισμοί σχετικοί μ ετο προϊόν ή άλλες ουσίες που εμπεριέχονται σύμφων αμ ετο Συνημμένο XVII του Κανονισμού (ΕΚ) 1907/2006. Ουσίες που υπόκεινται σ Candidate List (AΡ. 59 REACH). Ουσίες που υπόκεινται σε εξουσιοδότηση (Συνημμένο XIV REACH). Ουσίες που υπόκεινται σ υποχρέωση γνωστοποίησης εξαγωγής Διατ. (CE) 649/2012: Ουσίες που υπόκεινται σ Σύμβαση του Ρότερνταμ: Ουσίες που υπόκεινται σ Σύμβαση της Στοκχόλμης: Υγιεινομικοί έλεγχοι. Οι εργαζόμενοι που είναι εκτεθειμένοι σε αυτόν τον χημικό παράγοντα, δεν πρέπει να βρίσκονται υπό υγειονομική επιτήρηση με τον όρο ότι τα αποτελέσματα της εκτίμησης των κινδύνων αποδεικνύουν ότι υπάρχει μόνο μέτριος κίνδυνος για ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων και ότι λαμβάνονται τα μέτρα που προβλέπονται από οδηγία 98/24/CE. Προϊόν μη προοριζόμενο για χρήσεις που προβλέπονται από Οδηγία 2004/42/CE. Οδηγία 2013/10/ΕΕ, 2008/47/ΕΚ για τροποποίηση της οδηγίας 75/324/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με genaratori αεροζόλ.

8 ΤΜΗΜΑ 15. Στοιχεία σχετικά με τη νομοθεσία.... / >> Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας. DUE-CI ECTRONIC snc Πραγματοποιήθηκε μια αξιολόγηση χημικής ασφάλειας για το μείγμα και τις ουσίες που εμπεριέχονται: Σελίδα αρ. 8 / 9 ΤΜΗΜΑ 16. Άλλες Κείμενο υποδείξεων κινδύνου (Η) που αναφέρονται στους τομείς 2-3 της κάρτας: Aerosol 1 Αερόλυμα, kατηγορία 1 Aerosol 3 Αερόλυμα, kατηγορία 3 Flam. Liq. 2 Εύφλεκτο υγρό, kατηγορία 2 Press. Gas Αέριο υπό ψύξη Acute Tox. 4 Οξέος κινδύνου, kατηγορία 4 Asp. Tox. 1 Κίνδυνος από αναρρόφηση, kατηγορία 1 STOT SE 3 Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους ύστερα από μία εφάπαξ έκθεση, kατηγορία 3 Aquatic Chronic 3 Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον, χρόνιου κινδύνου, kατηγορία 3 H222 Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυμα. H229 Δοχείο υπό πίεση: μπορεί να εκραγεί αν θερμανθεί. H225 Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα. H280 Περιέχει αέριο υπό πίεση εάν θερμανθεί, μπορεί να εκραγεί. H332 Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής. H304 Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς. H336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Κείμενο των φράσεων κινδύνου (R) που αναφέρονται στους τομείς 2-3 της κάρτας: R11 ΠΟΛΎ ΕΎΦΛΕΚΤΟ. R12 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΆ ΕΎΦΛΕΚΤΟ. R20 ΕΠΙΒΛΑΒΈΣ ΌΤΑΝ ΕΙΣΠΝΈΕΤΑΙ. R51/53 ΤΟΞΙΚΌ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΌΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΎΣ, ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΈΣΕΙ ΜΑΚΡΟΧΡΌΝΙΕΣ ΔΥΣΜΕΝΕΊΣ ΕΠΙΠΤΏΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΔΆΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ. R52/53 ΕΠΙΒΛΑΒΈΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΌΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΎΣ, ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΈΣΕΙ ΜΑΚΡΟΧΡΌΝΙΕΣ ΔΥΣΜΕΝΕΊΣ ΕΠΙΠΤΏΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΔΆΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ. R65 ΕΠΙΒΛΑΒΈΣ: ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΈΣΕΙ ΒΛΆΒΗ ΣΤΟΥΣ ΠΝΕΎΜΟΝΕΣ ΣΕ ΠΕΡΊΠ-ΤΩΣΗ ΚΑΤΆΠΟΣΗΣ. R67 H ΕΙΣΠΝΟΉΑΤΜΏΝ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΈΣΕΙ ΥΠΝΗΛΊΑ ΚΑΙ ΖΆΛΗ. ΥΠΟΜΝΗΜΑ: - ADR: Ευρωπαϊκός κανονισμός για οδική μεταφορά των επικίνδυνων εμπορευμάτων - CAS NUMBER: Αριθμός του Chemical Abstract Service - CE50: Συγκέντρωση που χορηγεί αποτέλεσμα στο 50% του υποκείμενου πληθυσμού στο test - CE NUMBER: Αναγνωριστικός αριθμός σε ESIS (Ευρωπαϊκό αρχείο των υπαρχόντων ουσιών) - CLP: Κανονισμός CE 1272/ DN: Παραγόμενο επίπεδο χωρίς αποτέλεσμα - EmS: Δελτίο Έκτακτης ανάγκης - GHS: Γενικό εναρμονισμένο σύστημα για ταξινόμηση και ετικετοποίηση των χημικών προϊόντων - IATA DGR: Κανονισμός για μεταφορά επικίνδυνων προϊόντων της Διεθνούς ένωσης εναέριας μεταφοράς - IC50: Συγκέντρωση ακινητοποίησης του 50% του υποκείμενου στο τεστ πληθυσμού - IMDG: Διεθνής θαλάσσιος κωδικός για μεταφορά των επικίνδυνων εμπορευμάτων - IMO: International Maritime Organization[Διεθνής Θαλάσσια Οργάνωση] - INDEX NUMBER: Αναγνωριστικός αριθμός του Συνημμένου VI του CLP - LC50: Θανατηφόρα συγκέντρωση 50% - LD50: Θανατηφόρα δόση 50% - O: Επίπεδο της έκθεσης κινητικότητας - PBT: Συνεχής, βιοσυσσωρευτικός και τοξικός σύμφωνα με το REACH - PEC: Προβλεπόμενη περιβαλλοντική συγκέντρωση - P: Προβλεπόμενο επίπεδο έκθεσης - PNEC: Προβλεπόμενη συγκέντρωση χωρίς επιπτώσεις - REACH: Κανονισμός CE 1907/ RID: Κανονισμός για διεθνή μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων στο τρένο - TLV: Οριακή τιμή κατωφλίου - ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΟΡΙΟΥ TLV: Συγκέντρωση που δεν θα πρέπει να υπερβαίνεται οποιαδήποτε στιγμή κατά εργασιακή έκθεση. - TWA ST: Όριο σύντομης έκθεσης - TWA: Μέση οριακή έκθεση - VOC: Πτητική οργανική ένωση - vpvb: Εξακολουθητικό και βιοσυσσωρευτικό σύμφωνα με το REACH - WGK: Wassergefährdungsklassen (Deutschland). ΓΕΝΙΚή BIBΛIOΓΡΑΦIΑ:

9 ΤΜΗΜΑ 16. Άλλες... / >> DUE-CI ECTRONIC snc 1. Οδηγία 1999/45/ΕΚ και μεταγενέστερες τροποποιήσεις 2. Οδηγία 67/548/ΕΟΚ και μεταγενέστερες τροποποιήσεις και προσαρμογές 3. Κανονίσμός (ΕE) 1907/2006 (REACH) 4. Κανονίσμός (ΕE) 1272/2008 (CLP) 5. Κανονίσμός (ΕE) 790/2009 (I Atp. CLP) 6. Κανονίσμός (ΕE) 453/ Κανονίσμός (ΕE) 286/2011 (II Atp. CLP) 8. Κανονίσμός (ΕE) 618/2011 (III Atp. CLP) 9. Κανονίσμός (ΕE) 487/2013 (IV Atp. CLP) 10. Κανονίσμός (ΕE) 944/2013 (V Atp. CLP) 11. Κανονίσμός (ΕE) 605/2014 (VI Atp. CLP) - The Merck Index. - 10th Edition - Handling Chemical Safety - Niosh - Registry of Toxic Effects of Chemical Substances - INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet) - Patty - Industrial Hygiene and Toxicology - N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition - Ιστοσελίδα Web Agenzia ECHA Σελίδα αρ. 9 / 9 Σημείωση για το χρήστη: οι πληροφορίες που περιέχονται σ καρτέλα αυτή βασίζονται στις γνώσεις που μας ήταν διαθέσιμες κατά ημερομηνία της τελευταίας έκδοσης. Ο χρήστης πρέπει να βεβαιωθεί για καταλληλότητα και πληρότητα των πληροφοριών σε σχέση με τη συσγκεκριμένη χρήση του προιόντος. Το έγγραφο αυτό δεν πρέπει να θεωρηθεί ως εγγύηση καμιάς ιδιότητας συγκεκριμένης του προιόντος. Επειδή η χρήση του προιόντος δεν γίνεται υπό τον άμεσο έλεγχό μας, ο χρήστης υποχρεούται να εφαρμόζει με προσωπική του ευθύνη τους νόμους και τις διατάξεις που ισχύουν σε ζητήματα υγιεινής και ασφάλειας. Αποποιούμαστε κάθε ευθύνης για ανορθόδοξες χρήσεις. Χορηγήστε κατάλληλη εκπαίδευση στο αρμόδιο προσωπικό χειρισμού χημικών προϊόντων.

DOMO ENGINEERING PLASTICS GMBH DOMAMID 6B NC. Δελτίο Πληροφοριών

DOMO ENGINEERING PLASTICS GMBH DOMAMID 6B NC. Δελτίο Πληροφοριών Σελίδα αρ. 1 / 6 Δελτίο Πληροφοριών ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός: 49043740 Επωνυμία 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

DUE-CI ELECTRONIC snc

DUE-CI ELECTRONIC snc DUE-CI ECTRONIC snc ΤΜΗΜΑ 2. 8. 9. 14. 15. 16. Προσδιορισμός Έλεγχος Φυσικές Πληροφορίες Στοιχεία Άλλες πληροφορίες. της σχετικά χημικές έκθεσης/ατομική σχετικά επικινδυνότητας. με ιδιότητες.... με νομοθεσία.

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας EXCEL AE ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (EU) υπ αρ. 453/2010 Αναθεώρηση αρ.2 ANTIFREEZE Ημερομ.

Διαβάστε περισσότερα

DOMAMID 6B30 GY77470

DOMAMID 6B30 GY77470 Σελίδα αρ. 1 / 7 Δελτίο Πληροφοριών ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός: 10030107 Επωνυμία 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

DUE-CI ELECTRONIC snc. DUE-CI ELECTRONIC snc

DUE-CI ELECTRONIC snc. DUE-CI ELECTRONIC snc DUECI ECTRONIC snc ΤΜΗΜΑ 2. 8. 14. 15. 16. Προσδιορισμός Μέτρα Έλεγχος Πληροφορίες Στοιχεία Άλλες για πληροφορίες. της σχετικά την έκθεσης/ατομική καταπολέμηση σχετικά επικινδυνότητας. με... με νομοθεσία.

Διαβάστε περισσότερα

DUE-CI ELECTRONIC snc

DUE-CI ELECTRONIC snc DUE-CI ECTRONIC snc ΤΜΗΜΑ 2. 8. 9. 11. 15. 16. Προσδιορισμός Φυσικές Έλεγχος Τοξικολογικές Στοιχεία Άλλες πληροφορίες. και της νομοθετικού χημικές έκθεσης/ατομική πληροφορίες. επικινδυνότητας. ιδιότητες.

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας EXCEL AE ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (EU) υπ αρ. 453/2010 Αναθεώρηση αρ.2 ULTRA SHIELD

Διαβάστε περισσότερα

FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A. FILA PRW 200. Δελτίο Πληροφοριών. Αναγνωρισμένες Χρήσεις Βιομηχανικές Επαγγελματικές Καταναλωτικές Xήσεις -

FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A. FILA PRW 200. Δελτίο Πληροφοριών. Αναγνωρισμένες Χρήσεις Βιομηχανικές Επαγγελματικές Καταναλωτικές Xήσεις - Σελίδα αρ. 1/9 Δελτίο Πληροφοριών ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Επωνυμία 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του

Διαβάστε περισσότερα

DUE-CI ELECTRONIC snc

DUE-CI ELECTRONIC snc DUECI ECTRONIC snc ΤΜΗΜΑ 8. 9. 12. 16. Προσδιορισμός Έλεγχος Φυσικές Οικολογικές Άλλες πληροφορίες. και της χημικές έκθεσης/ατομική πληροφορίες. επικινδυνότητας. ιδιότητες.... / >>... προστασία. /... >>

Διαβάστε περισσότερα

DUE-CI ELECTRONIC snc

DUE-CI ELECTRONIC snc DUE-CI ECTRONIC snc ΤΜΗΜΑ 8. 9. 15. 16. Έλεγχος Φυσικές Στοιχεία Άλλες πληροφορίες. και της σχετικά χημικές έκθεσης/ατομική με ιδιότητες.... νομοθεσία. / >> προστασία.... / >>... / >>... / >> Δελτίο Δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

DUE-CI ELECTRONIC snc

DUE-CI ELECTRONIC snc DUE-CI ECTRONIC snc ΤΜΗΜΑ 2. 8. 9. 11. 15. 16. Προσδιορισμός Φυσικές Έλεγχος Τοξικολογικές Στοιχεία Άλλες πληροφορίες. και της νομοθετικού χημικές έκθεσης/ατομική πληροφορίες. επικινδυνότητας. ιδιότητες.

Διαβάστε περισσότερα

ER LAC G.D. KOUTLIS S.A SMART PLAST ECO

ER LAC G.D. KOUTLIS S.A SMART PLAST ECO Σελίδα αρ. 23 45 1 / 05 Καρτέλα ασφάλειας 3.2. 10.6. VOC Μείγματα. Επικίνδυνα (Οδηγία 2004/42/CE) προϊόντα : αποσύνθεσης. 8. Εσωτερικής Έλεγχος Με θερμική της χρήσης αποσύνθεση έκθεσης/ατομική µατ για

Διαβάστε περισσότερα

DGK-PELLACHROM A FERM H2O

DGK-PELLACHROM A FERM H2O DGK-PLACHROM ΤΜΗΜΑ 10. 14. 16. Άλλες Σταθερότητα Πληροφορίες πληροφορίες. και σχετικά δραστικότητα. µε... / τη >> µεταφορά.... / >>... / >> ελτίο εδοµένων Ασφαλείας 14.5. 10.4. - PEC: Περιβαλλοντικοί Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

DUE-CI ELECTRONIC snc

DUE-CI ELECTRONIC snc DUE-CI ECTRONIC snc ΤΜΗΜΑ 2. 8. 9. 15. 16. Προσδιορισμός Μέτρα Έλεγχος Φυσικές Στοιχεία Άλλες για πληροφορίες. της σχετικά την χημικές έκθεσης/ατομική καταπολέμηση επικινδυνότητας. με ιδιότητες.... νομοθεσία.

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα αρ. 1/9 Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός: Επωνυμία NanoPhos54 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

COLOROBBIA S.P.A. SLA Smalto Bianco Lucido

COLOROBBIA S.P.A. SLA Smalto Bianco Lucido 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Καρτέλα ασφάλειας Σελίδα αρ. 1 / 5 Κωδικός: Επωνυμία SLA--000377 Smalto Bianco Lucido Παρασκεύασμα με

Διαβάστε περισσότερα

VITEX - HERMES YANNIDIS BROS S.A. SILACRYL. εδοµένων Ασφαλείας

VITEX - HERMES YANNIDIS BROS S.A. SILACRYL. εδοµένων Ασφαλείας VITEX HERMES YANNIDIS BROS S.A. ΤΜΗΜΑ 3. 9. 12. 15. 16. Σύνθεση/πληροφορίες Φυσικές Άλλες Οικολογικές Στοιχεία πληροφορίες. και σχετικά χηµικές πληροφορίες. µε ιδιότητες. για... νοµοθεσία. / >> τα συστατικά....

Διαβάστε περισσότερα

DUE-CI ELECTRONIC snc

DUE-CI ELECTRONIC snc DUE-CI ECTRONIC snc ΤΜΗΜΑ 8. 11. 15. 16. Έλεγχος Τοξικολογικές Στοιχεία Άλλες πληροφορίες. της σχετικά έκθεσης/ατομική πληροφορίες. με τη... νομοθεσία. / >> προστασία.... / >>... / >>... / >> Δελτίο Δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

VITEX - HERMES YANNIDIS BROS S.A. VT-20. εδοµένων Ασφαλείας

VITEX - HERMES YANNIDIS BROS S.A. VT-20. εδοµένων Ασφαλείας ΤΜΗΜΑ 9. 12. 15. 16. Μέτρα Φυσικές Άλλες Οικολογικές Στοιχεία για και σχετικά την χηµικές αντιµετώπιση ιδιότητες.... νοµοθεσία. / >> τυχαίας.../... >> / >>... έκλυσης. / >>.../ >> ελτίο εδοµένων Ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

COLOROBBIA S.P.A. SLA

COLOROBBIA S.P.A. SLA 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Καρτέλα ασφάλειας Σελίδα αρ. 1 / 6 Κωδικός: Επωνυμία SLA--000376 Smalto Bianco Lucido Παρασκεύασμα με

Διαβάστε περισσότερα

εδοµένων Ασφαλείας : του δελτίου δεδοµένων ασφαλείας

εδοµένων Ασφαλείας : του δελτίου δεδοµένων ασφαλείας ΤΜΗΜΑ 3. 9. 15. 16. Σύνθεση/πληροφορίες Φυσικές Άλλες Στοιχεία πληροφορίες. και σχετικά χηµικές µε ιδιότητες. για... νοµοθεσία. / >> τα συστατικά..../ >>.../ >>.../ >> ελτίο εδοµένων Ασφαλείας Σελίδα αρ.

Διαβάστε περισσότερα

COLOROBBIA S.P.A. MCV Pigmento Giallo

COLOROBBIA S.P.A. MCV Pigmento Giallo 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Καρτέλα ασφάλειας Σελίδα αρ. 1 / 6 Κωδικός: Επωνυμία MCV--000942 Pigmento Giallo χρωστική ουσία 1.2. Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσματος: PAPPY HOME ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ Λουλούδια,Πορτοκάλι 1.2 Χρήση της ουσίας/του παρασκευάσματος: Υγρό καθαριστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FINOWAX PLUS Κερί βύθισης 20565 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Έκδοση 1 η Ημερομηνία έκδοσης: 07052012 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία υλικού: ΑΣΤΑΡΙ ΝΕΡΟΥ Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A. ΦΙΛΑ Ω 68. Καρτέλα ασφάλειας. Oleorepellente per cotto e pietra naturale. sds@filachim.com

FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A. ΦΙΛΑ Ω 68. Καρτέλα ασφάλειας. Oleorepellente per cotto e pietra naturale. sds@filachim.com Σελίδα αρ. 1 / 5 Καρτέλα ασφάλειας 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Επωνυµία 1.2. Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας ή του µείγµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα αρ. 1/12 Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός: Επωνυμία NanoPhos36 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσματος: PAPPY HOME ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ 1.2 Χρήση της ουσίας/του παρασκευάσματος: Υγρό για το μαλάκωμα των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σιλικόνες ζύμης δύο συστατικών Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σιλικόνες ζύμης δύο συστατικών FH1132 / FH1134 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 2011-04-04 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

DGK-PELLACHROM C AQUAGLOSS BASE03

DGK-PELLACHROM C AQUAGLOSS BASE03 DGK-PLACHROM ΤΜΗΜΑ 9. 12. 15. 16. Φυσικές Άλλες Οικολογικές Στοιχεία πληροφορίες. και σχετικά χηµικές πληροφορίες. µε ιδιότητες.... νοµοθεσία. / >>.../... >> / >>.../ >> ελτίο 95-105 εδοµένων KU Ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Πλαστικό PANCHROM 490 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 17/04/2014 Αναθεώρηση: 25/09/2014 Αριθ. Αναθεώρησης: 2 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο εδοµένων Ασφαλείας

ελτίο εδοµένων Ασφαλείας HOBBY STUCCO VENEZIANO Σελίδα αρ. 1/10 ελτίο εδοµένων Ασφαλείας ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός: 111501 Επωνυµία 1.2. Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 07/02/2013 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

4,02 DGK-PELLACHROM C AQUAGLOSS BASE02. εδοµένων Ασφαλείας DGK-PELLACHROM. Τηλ

4,02 DGK-PELLACHROM C AQUAGLOSS BASE02. εδοµένων Ασφαλείας DGK-PELLACHROM. Τηλ ΤΜΗΜΑ 9. 12. 16. Φυσικές Άλλες Οικολογικές πληροφορίες. χηµικές πληροφορίες. ιδιότητες..../ >>.../... >> / >> DGKPLACHROM Ανώτερη ΙΟΞΕΙ ΙΟ WGK: Wassergefährdungsklassen αναφλεξιµότητα. ΤΟΥ ΤΙΤΑΝΙΟΥ (Deutschland).

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 07-12-2015 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 1907/2006/EC, ΑΡΘΡΟ 31 & 453/2010/ΕΚ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 1907/2006/EC, ΑΡΘΡΟ 31 & 453/2010/ΕΚ 01. ΠΡΟΪΟΝ PRAKTIKER MEGA (Λευκό & Βάσεις Ρ, D, TR) 1.1 ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ PVA- ACRYLVEOVA PΗΤΙΝΕΣ 1.2 ΧΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΧΡΩΜΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΤΟΙΧΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 22-07-2015 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

J COLORS S.p.A. Ferromicaceo ad acqua

J COLORS S.p.A. Ferromicaceo ad acqua Σελίδα αρ. 1 / 5 Καρτέλα ασφάλειας 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσματος Επωνυμία 1.2 Χρήση της ουσίας ή του παρασκευάσματος Περιγραφή/χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Εστάλη: GR ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 12.12.2013 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

DGK-PELLACHROM B DECO VAROSI

DGK-PELLACHROM B DECO VAROSI DGKPLACHROM ΤΜΗΜΑ 7. 10. 14. 16. Χειρισµός Άλλες Σταθερότητα Πληροφορίες πληροφορίες. και αποθήκευση. και σχετικά δραστικότητα. µε.../ τη >> µεταφορά..../ >>.../ >>.../ >> ελτίο εδοµένων Ασφαλείας 14.5.

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: : 914925; 505533;

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο εδοµένων Ασφαλείας

ελτίο εδοµένων Ασφαλείας ΤΜΗΜΑ 2. 8. 11. 14. 15. 16. Έλεγχος Προσδιορισµός Μέτρα Άλλες Τοξικολογικές Πληροφορίες Στοιχεία για πληροφορίες. της σχετικά την έκθεσης/ατοµική καταπολέµηση σχετικά πληροφορίες. επικινδυνότητας. µε µε...

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Σελίδα 1 απο 7 TEROSON BT SP 300 Αριθμός ΔΔΑ : 76573 Αναθεώρηση: 18.06.2015 Ημερομηνία εκτύπωσης:: 09.01.2017 Αντικαθιστά την έκδοση της: 14.10.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος : 10361-37-2 Αριθμός Ευρετηρίου: 056-004-00-8 Αριθ. EK: 233-788-1 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

J COLORS S.p.A. Calce Intonaco Fine

J COLORS S.p.A. Calce Intonaco Fine Σελίδα αρ. 1 / 5 Καρτέλα ασφάλειας 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσματος Επωνυμία 1.2 Χρήση της ουσίας ή του παρασκευάσματος Περιγραφή/χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ομάδα υλικών: Zulieferprodukt 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FINOPUR Tabs Κροκιδωτικό 10380 / 10380P Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών Απομακρύνετε άμεσα ιματισμό λερωμένο από το προϊόν.

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών Απομακρύνετε άμεσα ιματισμό λερωμένο από το προϊόν. ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε το 197/26/EK, Άρθρο 31 Σελίδα 1/5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος 1.2. Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Ημερομηνία Αναθεώρησης 02.08.2010 1. Στοιχεία ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης Πληροφορίες προΐόντος Χρήση της Ουσίας/του Πρώτη ύλη για καλλυντικά Μείγματος Εταιρεία: Merck KGaA * 64271 Darmstadt

Διαβάστε περισσότερα

C 100 BUZ X Coat Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 7

C 100 BUZ X Coat Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 7 Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 7 1. Στοιχεία παρασκευάσµατος και εταιρείας / επιχείρησης Ονοµασία του προϊόντος: C 100 BUZ X COAT Χρήση: Έτοιµο προς χρήση Easy- to- Clean για βελτίωση επιφανειών,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ CODACIDE

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ CODACIDE ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχειά της ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός Εµπορικό όνοµα: CODACIDE προϊόντος Κωδικός προϊόντος: MC001 1.2 Χρήσεις της Ουσίας / Βοηθητική ουσία Μείγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αρ. αναθεωρημένης έκδοσης : 7

ΦΥΛΛΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αρ. αναθεωρημένης έκδοσης : 7 Σελίδα : 1 / 6 ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα : MCDh 3 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ INSULCAST RTVS 27 NA PT B

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ INSULCAST RTVS 27 NA PT B ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Όνομα προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σύντμηση: Materialnr. 1024558 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα 1907/2006/EE (REACH),453/2010/EE

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα 1907/2006/EE (REACH),453/2010/EE ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος L AQUA PAINT 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

DGK-PELLACHROM E POLACRYL 331 SATIN. ελτίο εδοµένων Ασφαλείας E POLACRYL 331 SATIN BASED WOOD VARNISH.

DGK-PELLACHROM E POLACRYL 331 SATIN. ελτίο εδοµένων Ασφαλείας E POLACRYL 331 SATIN BASED WOOD VARNISH. DGKPLACHROM ΤΜΗΜΑ 3. 8. 15. 16. Σύνθεση/πληροφορίες Μέτρα Έλεγχος Στοιχεία Άλλες πληροφορίες. της σχετικά την έκθεσης/ατοµική αντιµετώπιση τη... νοµοθεσία. / >> τα τυχαίας συστατικά. προστασία.... έκλυσης.

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 31-07-2015 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: 1005215; 1027657;

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσματος: SILVEX ΥΓΡΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ 1.2 Χρήση της ουσίας/του παρασκευάσματος: Υγρό απορρυπαντικό για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 27-08-2015 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα 1907/2006/EE (REACH),453/2010/EE

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα 1907/2006/EE (REACH),453/2010/EE ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος STUCCO PASTE 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/5 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος REF 92582 Εμπορική ονομασία NANOCOLOR Standard BOD5 10 x 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 28-08-2015 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Διαλυτικό Νο 80 White Spirit 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Σελίδα 1 απο 7 TEROSON VR 500 Αριθμός ΔΔΑ : 76984 Αναθεώρηση: 01.07.2016 Ημερομηνία εκτύπωσης:: 26.01.2017 Αντικαθιστά την έκδοση της: 08.09.2015

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:21/11/2014

Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:21/11/2014 NOBACCO Έκδοση 1.0 Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:21/11/2014 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Εµπορική ονοµασία προϊόντος: COSI 0mg Αριθµός αναφοράς: 01/ COSI 0mg g/12 Επωνυµία Εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: 506252; 791448

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Graph ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: GRAPH Κωδικός: 2.40.050 Intrastat Code: 3403.19.19 Περιγραφή: Το προϊόν είναι εξαιρετικά διεισδυτικό αντισκωριακό με γραφίτη, για μπουλόνια, παξιμάδια, πύρους, σούστες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:28/4/2013

Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:28/4/2013 NOBACCO Έκδοση 1.0 Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:28/4/2013 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Εµπορική ονοµασία προϊόντος: apple 6mg Αριθµός αναφοράς: 01/ apple 6mg /12 Επωνυµία Εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Εστάλη: GR ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 16.12.2013 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH) Έκδοση: 2 Ημερομηνία Τροποποίησης: 29.10.2012 Ημερομηνία εκτύπωσης: 29.10.2012 Σελίδα: 1 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταυτοποίηση του προϊόντος Εμπορικό Όνομα: Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα